*Imaxes empregadas únicamente con fins

educativos

“MOCHILAS POLA
LINGUA”
Dende o Equipo de Normalización do CEIP CONDESA
DE FENOSA (O Barco de Valdeorras”-Ourense), queremos
presentarvos a última das actividades que se
desenvolveron co gallo da celebración do mes das letras:
“MOCHLAS POLA LINGUA”
Como cada ano, finalizamos as nosas actividades do
MES DAS LINGUAS e prácticamente as actividades de
NORMALIZACIÓN e DINAMIZACIÓN da lingua galega, con
esta actividade MOCHILAS POLA LINGUA, ofertada para os
cursos 5º e 6º de Educación Primaria.
Trátase dunha saída, realizada a pé, para coñecer
en profundidade unha localidade próxima da nosa
contorna. Nesta actividade, se visitarán os lugares e
edificios históricamente máis relevantes da localidade, se

escoitarán charlas por expertos, e se realizarán actividades
de campo e dinámicas que nos permitirán comprobar a
adquisición de contidos polo alumnado.
Así mesmo, disfrutaremos dunha xornada lúdica de
convivencia entre o alumnado, na que o amor polo noso e
lingua galega son os verdadeiros protagonistas.
Para esta ocasión, a localidade elixida, é VILOIRA DE
VALDEORRAS, unha localidade que aínda que próxima e
visitada, é unha grande descoñecida para o noso
alumnado.
Aínda que por norma habitual finalizamos o mes de
maio con esta actividade, por cuestións do calendario de
actividades dos destinatarios, tivemos que retrasar a súa
realización para o día 11 de xuño en horario escolar
reducido (xornada de mañá de 9:15 a 14:15).
o

TEMPORALIZACIÓN:
- Saída: 9:15.
- Comezo das actividades: 10h.
- 1º parte: 10:00 a 11:30 h aprox.
- Descanso: 11:30 a 12:00. Explicación da
segunda parte.
- 2ª parte: 12:00 a 13:30h.
- Regreso: 13:45h.

o

o

PUNTOS DE INTERESE:
 IGREXA DE SAN MARTIÑO.
 PRAZA.
 CASA DE “DON PEPITO”.
 PONTE DE SAN FERNANDO.
 CASA GRANDE E XARDÍNS.
ACTIVIDADES:
- Visita aos lugares destacados.
- Escoitar unha exposición oral polos expertos.
- Facer unha “XOGO DE PERCORRIDO”: por grupos
organizados dende a aula e cargados cunha cámara
de fotos persoal, os alumnos/as deberán ler unhas
pistas que os conducirán a algún dos lugares
visitados para identificar e fotografar algún
elemento dese lugar. Realizaremos percorridos
diferentes para cada grupo a fin de que non
coincidan no mesmo espazo. Completará o
percorrido correctamente aquel grupo que realice as
fotografías que se lle piden nas pistas na orde
correcta.

A continuación, recollemos nunha grella, o
itinerario inicial previsto para esta xornada lúdicoeducativa, na que destaca a distribución horaria en dúas
grandes partes (unha formativa e outra lúdico-educativa),

cun descanso na parte central da xornada para un tempo
de relax:
“MOCHILAS
POLA LINGUA
2015”

HORARIO

PERCORRIDO E PUNTOS DE RESPONSABLES
INTERESE

VILOIRA
9:15.

Mestres/as
titores/as

SALGUEIRAL

Algúns membros do
ENDL
1ª PARTE
(10:00 a 11:30 h
aprox).

18 ' APROX.

IGREXA DE SAN MARTIÑO.

Angel Fernández
(Instituto de
Estudos
Valdeorreses).

18 ' APROX.

PRAZA.

Angel Fernández
(Instituto de
Estudos
Valdeorreses).

18 ' APROX.

CASA DE “DON PEPITO”.

Juan José e Ana
(Donos da
propiedade)

18 ' APROX.

PONTE DE SAN FERNANDO

Manuel Francisco
Gómez Vidal (Mestre
do centro e
componente do
E.D.L.G.)

18 ' APROX.

CASA GRANDE (Valdarte)

Angel Fernández
(Instituto de
Estudos
Valdeorreses).

XARDÍNS.

Xoaquín Freixeiro
Álvarez
DESCANSO: 11:30 A 12:00H. (Explicación da segunda parte)
2ª PARTE

12:00 a 13:30h.

XOGO DE PERCORRIDO

(12:00 a 13:45h).
13:45h.

En 8 grupos
establecidos dende
a aula.

REGRESO
Pasarela e Malecón.

PISTAS DO “XOGO DE PERCORRIDO: Realizamos varias
conversas vía telefónica con Angel Fernández (Gelo)
(Instituto de Estudos Valdeorreses), para a organización
da súa exposición nos puntos de interese que lle
corresponden: CASA GRANDE, PRAZA, IGREXA DE SAN
MARTIÑO. Definimos as pistas a proporcionar a cada
grupo para o “xogo de percorrido”, baseándonos en
aspectos destacables da historia e elementos
arquitectónicos presentes en cada punto do percorrido,
tales como: datas de construción, propietarios,
inquilinos ilustres, elementos dos escudos...
Estos foron algúns dos datos destacados polos
expertos en cada un dos puntos de interese e as pistas
definidas para cada punto no “xogo de percorrido”:
PISTAS DO “XOGO DE PERCORRIDO”
PUNTO 1: IGREXA DE SAN MARTIÑO:
o

Cura que encargou a súa construción: ¿?

o

“Ara romata” atopada no soporte dunha palangana: “Lugar onde uns

restos romanos se atoparon, e finalmente unha “palangana”
soportaron”.
o

Campanario (forma de espadaña, con dúas campás...): “ Sobre espadana

de pedra vermella, repican ao vento as dúas xemelgas”.
PUNTO 2: PRAZA:
o

Data de realización da feira: “Polo seis de cada més, neste lugar...Un

“corte inglés””.
o

Corredores da praza: “Elemento da arquitectura popular, no que o millo

deixaban secar”.
o

Árbores “Falsos plátanos” (Arce Blanco): “ Falsos de nome. Froita non

son, máis comparten o apelido.”

PUNTO 3: CASA DE DON PEPITO:
o

Pedra “roxa” da fachada extraída de canteiras de “Pardollán” ( Vilar de
Silva): “De Pardollán a sacaron e nesta fachada a colocaron”.

o

Casa do médico José Núñez (Médico que loitou contra a Filoxera (insecto
parásito da vide): “Neste lugar habitou, quen da “Filoxera” nos librou”.

PUNTO 4: PONTE DE SAN FERNANDO:
o

Data da súa caída, un 28 de decembro, día dos santos inocentes: “Polos

santos inocentes, chorrou no Barco moita xente”
o

Morte do zapateiro de San Roque “O monfortino”: “Cando este

monumento caeu o pobre zapateiro morreu”.
PUNTO 5: XARDÍNS DA CASA GRANDE:
o

Personaxes que a habitaron (a novelista Elena Quiroga): “Entre os seus

muros, viviu unha escritora”.
o

o

Ginkgo Biloba: (A árbore dos 40 escudos): “40 escudos ten, e un fósil
vivinte é”.
Paulonia: “Nace canda unha rapaza, e morre cando se casa”

AGRUPAMENTOS:
o Acordamos agrupar aos 4 grupos (5ºA/B, 6ºA/B)
en 8 grupos de aproximadamente 10 nenos cada
grupo. A cada un destos grupos darémoslle unha
cor. Dentro de cada grupo aula asignaremos unha
letra a cada neno da palabra “MOCHILAS”, dun
xeito estudado previamente para que os grupos
resultantes para o xogo do percorrido sexan
equilibrados. Dentro dun aula, existirán
seguramente dous ou máis alumnos coa mesma
letra.
o Días previos á saída, cada titor recibirá un listado
dos alumnos/as asignados a cada un dos 8 grupos

e uns distintivos realizado en cartolina na cor do
seu curso, no que figurará a letra de grupo que se
lle otorga. E que deberán levar cun prendedor
nun lugar visible da súa camiseta durante a
saída.
AGRUPAMENTOS

CURSO
5ºA

5ºB

6ºA

6ºB

GRUPO

LETRA

GRUPO 1: VERMELLO

M

GRUPO 2: VERMELLO

O

GRUPO 3: AZUL.

C

GRUPO 4: AZUL.

H

GRUPO 5: AMARELO.

I

GRUPO 6: AMARELO.

L

GRUPO 7: VERDE.

A

GRUPO 8: VERDE.

S

PERCORRIDOS:
o Tras a visita guiada a cada un dos 5 puntos de
interese, realizaremos un pequeno descanso nos
xardíns da “Casa grande”.
o Neste
lugar procederemos á explicación das
normas para o xogo de percorrido e os
agrupamentos polas letras asignadas.
o Dentro de cada un destes 8 grupos, haberá un
mestre (titor ou membro do EDLG que supervisará
o cumprimento das normas do xogo. Así mesmo
cada grupo terá un representante encargado de
levar consigo unha cámara de fotos.
o Cada grupo recibe un rolo con 5 pistas diferentes
que nunha orde determinada os conducirán polos
lugares visitados a fin de que fotografíen algún
aspecto dentro destes lugares.
o Finalizará correctamente o percorrido aquel grupo
que realice correctamente e na orde establecida as
fotos dos lugares indicados na súa folla de pistas.
o Os percorridos serán os seguintes:
PERCORRIDOS
CURSO
5ºA

5ºB

GRUPO

PUNTO DE COMEZO E
PERCORRIDO:

GRUPO 1: VERMELLO

PUNTO 1, 2, 3, 4, 5.

GRUPO 2: VERMELLO

PUNTO 2, 3, 4, 5, 1.

GRUPO 3: AZUL.

PUNTO 3, 4, 5, 1, 2.

6ºA

6ºB

GRUPO 4: AZUL.

PUNTO 4, 5, 1, 2, 3.

GRUPO 5: AMARELO.

PUNTO 5, 1, 2, 3, 4.

GRUPO 6: AMARELO.

PUNTO 1, 3, 5, 2, 4.

GRUPO 7: VERDE.

PUNTO 3, 5, 2, 4, 1.

GRUPO 8: VERDE.

PUNTO 5, 2, 4, 1, 3.

RESOLUCIÓN DAS PISTAS:
o

o

o

Cada grupo cun representante ao frente, levará o
seu “rolo de pistas” e acudirá ao lugar, onde
realizará unha fotografía do asunto solicitado.
Finalizará correctamente o percorrido aquel grupo
que realice correctamente e na orde establecida as
fotos dos lugares indicados na súa folla de pistas.
O primeiro grupo que realice as fotografías que se
lle indican no seu “rolo de pistas” na orde correcta,
no menor tempo posible será o gañador deste
xogo. Que non recibirá máis recompensa que o
feito mesmo de ter sido quen de superar a proba.

Recollemos a continuación, unha galería de imaxes
dalgúns dos incribles momentos vividos nesta xornada.

MOCHILAS POLA LINGUA 2015 “VILOIRA”
(GALERÍA FOTOGRÁFICA)

VOLTAREMOS!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.