Está en la página 1de 281

CHEMIJA

CHEMDOS OLIMPIAD UDUOTYS

Nacionalin moksleivi akademija

Chemija

Chemijos olimpiad uduotys

Scanned by
Cloud Dancing
Sudarytojai: V.Navickas, P.L.Tamoinas, E.Butkus

Vilnius, 2006

Virelio autorius:
Karolis Narkeviius
Sudarytojai:
Vaidotas Navickas, Vilniaus universitetas
Paulius Lukas Tamoinas, Vilniaus universitetas
Prof.habil.dr. Eugenijus Butkus, Vilniaus universitetas
Projekto Nacionalin moksleivi akademija"

autor:

Doc.dr. Bron Narkeviien, Kauno technologijos universitetas


Redaktor:
Genovait Gudonien

Nacionalin Moksleivi Akademija

ISBN 9955-9894-2-4

vadas
Chemija yra mokslas apie mediagas ir j kitimus. Mokyklos chemijos kurse
nagrinjami vairs chemijos klausimai - jungini sandara, gavimas, reaktyvumas
ir panaudojimas. Siekiant giliau suvokti chemijos dsningumus nagrinjama ne tik
faktin mediaga, bet ir teoriniai chemijos klausimai. Daugelis dsni susij
vairiais kiekybiniais sryiais, todl mediagos imokimas paprastai remiasi
vairiais skaiiavimo udaviniais. io udavinyno tikslas - padti giliau suprasti ir
imokti vidurins mokyklos chemijos kurso mediag sprendiant vairius
chemijos udavinius. Uduotys krybins, skatinanios mstyti ir suvokti vairi
chemijos tem mediag. Kai kurios uduotys primena valstybinio egzamino
sudtines uduotis, todl neabejotinai gali bti kaip altinis tokiam egzaminui
pasirengti.
Siame leidinyje surinkti udaviniai i Lietuvos (L), Baltijos ali (B) ir
tarptautini chemijos olimpiad (T), vykusi 2000-2005 metais. Udavinynas
sudarytas i dviej skyri - neorganins ir bendrosios bei organins chemijos
uduotys. Kiekviename skyriuje pateikti klausimai ir uduotys tokia tvarka Lietuvos, Baltijos ali ir tarptautini olimpiad. Udavinynu galima naudotis ir
savarankikai, nes pateikiami udavini sprendimai, kuriuos pasil j sudarytojai.
Taiau reikt atkreipti dmes tai, kad kai kuriais atvejais galimi ir kiti
sprendimai.
Leidinys skirtas moksleiviams, kurie rengiasi Nacionalins moksleivi
akademijos sesijoms, olimpiadoms, taip pat visiems besidomintiems chemija.
Uduotis pareng: G.Bagdinas, E.Butkus, G.Dienys, R.Raudonis,
P.L.Tamoinas, V.Navickas, R.Vaitkus, E.Orentas, D.Zmuidzinaviius, L.Riauba,
P.Japertas, .Daunoraviius, L.Viliauskas, E.Gaidamauskas, D.Plauinaitis,
L.Zakrys, R.Sukackait, A.Vlyvis, G.Baltrnas, A.Teierskis, G.Rozovskis,
A.Zilinskas.

Turinys

1. Neorganins ir bendrosios chemijos uduotys


2. Organins chemijos uduotys
2. Neorganins ir bendrosios chemijos uduoi sprendimai
2. Organins chemijos uduoi sprendimai

7
93
134
243

Neorganins ir bendrosios chemijos uduotys


1(L). Per par mogaus skrandyje maistui virkinti isiskiria apie 800 ml
skrandio suli, kuri tankis 1,065 g/ml. Skrandio sultyse druskos rgties mass
dalis yra apie 0,45 %. Kiek mass valgomosios druskos (NaCl) per par mogaus
organizmas suvartoja skrandio suli gamybai?
2(L). Nordamas nustatyti magnio ir cinko lydinio kiekybin sudt,
moksleivis io lydinio mgin sudegino deguonies pertekliuje, surinko ir pasvr
degimo produktus. Po to tokios pat mass lydinio mgin sudegino chloro
pertekliuje, vl surinko ir pasvr degimo produktus. Degimo chlore produkt
mas buvo du kartus didesn u degimo deguonyje produkt mas. Kiek magnio
mass dalis (%) yra lydinyje?
3(L). Kokios mass liio gaball reikia mesti 100 g vandens, norint po
reakcijos gauti 10 % liio hidroksido tirpal?
4(L). labai didel kiek vandens pylus 1 mol (18 g) vandens, visas tris
padidja 18 g: 1 g/ml = 18 ml. Tai vandens molinis tris. labai didel kiek
etanolio (C 2 H 5 OH) pylus 1 mol (46 g) etanolio, visas tris padidja 46 g: 0,79
g/ml = 58,2 ml. Tai etanolio molinis tris.
Taiau labai didel kiek etanolio pylus 1 mol vandens, visas tris padidja
ne 18 ml, o tik 14 ml. Atvirkiai, labai didel kiek vandens pylus 1 mol
etanolio, tris padidja ne 58,2 ml, o tik 54 ml. labai didel kiek vandens subrus
1 mol (120,3 g) MgS0 4 kristal, kuri tankis 2,66 g/ml, bendras tris ne padidja,
o sumaja 1,4 ml.
Paaikinkite iuos reikinius ir kodl jie vyksta.
5(L). Ubaikite rayti ir ilyginkite reakcij lygtis, paraykite i reakcij
jonines lygtis:
Pb(N0 3 ) 2 + Cal 2 >
AgN0 3 + AlBr 3 >
FeClj + Ba(OH) 2
Ba(OH) 2 +

HNO3 >

Al(OH) 3 + NaOH

sulydant

Al(OH) 3 + HC1 >

-*

6(L). Ikaitinus gips CaS0 4 2 2 0 150-180C temperatroje, jo mas


sumaja 15,7 % ir gaunama nauja mediaga. Kokia gautos mediagos chemin
formul? Kaip ji vadinama ir kur naudojama?
7(L). mogaus plaui gyvybinis tris yra 3,5 litro. Normaliomis slygomis
mogus kvepia 16 kart per minut. Sauso kvepiamo oro sudtis trio procentais
yra: 78 % N2, 21 % 0 2 , 1 % Ar ir 0,035 % C0 2 . Apskaiiuokite per vien valand
kvepiamo deguonies ir anglies(IV)oksido trius (n.s.) bei kiekius moliais. oro
isipltim nosyje, jam suylant nuo 0 iki 37C, neatsivelgti.
Ikvepiamame ore yra 15 trio % 0 2 ir 6 trio % C0 2 . Apskaiiuokite per
vien valand ikvepiamo deguonies ir anglies(IV)oksido trius (n.s.) bei kiekius
moliais priimdami, kad ikvepiamo oro tris yra lygus kvpto oro triui.
Kok deguonies tr (n. s.) ir kiek moliais mogaus organizmas suvartoja per
1 valand? Kok C 0 2 tr (n. s.) ir kiek moliais organizmas pagamina per 1
valand?
Deguonis naudojamas kraujyje esaniai gliukozei oksiduoti
C 6 H 1 2 0 6 + 6 0 2 6 C 0 2 + 6 H 2 0 + 2808 kJ
Ar apskaiiuoti 0 2 ir C 0 2 kiekiai atitinka i reakcijos lygt ? Laikydami, kad
visas C 0 2 yra gautas i gliukozs, apskaiiuokite per 1 valand oksiduotos
gliukozs mas ir organizme isiskyrus ilumos kiek.
8(L). Kiek gram 5 % KHC0 3 tirpalo reikia pilti 200 g 10 % druskos
rgties tirpal, kad HC1 mass dalis tirpale sumat du kartus?
9(L). Kaitinant bevandeni natrio vandenilio karbonato ir natrio karbonato
miin iki pastovios mass, isiskyr dujos, kuri tris sudar 0,8 to trio duj,
kurios buvo gautos po kaitinimo saus likut paveikus druskos rgties tirpalo
pertekliumi. Apskaiiuokite kiekvienos mediagos mass dal pradiniame miinyje.
10(L). Kokiu masi santykiu reikia sumaiyti 20 % NaOH tirpal su 10 %
H 2 S0 4 tirpalu, norint gauti neutral tirpal? Apskaiiuokite itirpusios mediagos
mass dal gautame tirpale.
11(L). Sidabro kiekis jo lydinyje su variu Folgaro metodu buvo nustatomas
taip: 0,3 g lydinio itirpinta 5 ml koncentruotos 63 % azoto rgties, kurios tankis
1,38 g/ml. Gautas tirpalas praskiestas 4-5 kartus, j kaip indikatoriaus lainta keli
laai koncentruoto Fe(N() 3 ) 3 tirpalo, i biurets nutitruotas 0,100 mol/1 KSCN
tirpalu, kol konusinje kolbutje vir balt AgSCN nuosd pasirodo raudona
spalva. Titravimui suvartota 20 ml 0,100 M KSCN tirpalo. Paraykite bendrsias ir
jonines vis reakcij lygtis. Apskaiiuokite sidabro mass dal (%) lydinyje. Kiek
moli H N O 3 sureagavo su sidabru, kiek su variu ir kiek moli jos liko?

12(L). Kaitinamas NH4C1 nesilydydamas tiesiogiai tampa dujomis. i duj


santykinis tankis pagal or 0,9224. Kokia dujinio amonio chlorido molin mas?
Kodl ji nesutampa su kristalinio amonio chlorido moline mase?
13(L). Tirpinant vandenyje 111 g magnio sulfato kristalhidraio
MgS0 4 -7H 2 0, gauta 500 ml tir palo, kurio tankis 1,10 g/ml. Apskaiiuokite:
1) magnio sulfato molin koncentracij;
2) kiek procent tirpalo mass sudaro magnio sulfatas;
3) kiek miligram sulfato jon yra 1 ml gauto tirpalo.
14(L). Trijuose mgintuvliuose, paenklintuose raidmis A, B ir C yra kalio
chlorido, magnio chlorido ir aliuminio chlorido tirpal, taiau neaiku, kuriame
mgintuvlyje kuris. Pradjus A mgintuvl lainti natrio hidroksido tirpalo
atsirado balt nuosd. Toliau lainant natrio hidroksido tirpal, nuosd daugjo,
bet sulainus tam tikr kiek hidroksido, nuosd m mati ir galiausiai A
mgintuvlyje nuosd visai neliko. Lainant natrio hidroksido tirpal B
mgintuvl, joki chemins reakcijos poymi nepastebta. Lainant natrio
hidroksido tirpal C mgintuvl, atsirado nuosdos, kurios tsiant bandym
nebeinyko. Kuriame mgintuvlyje kuris tirpalas buvo? Paraykite vis chemini
reakcij bendrsias, jonines ir sutrumpintas jonines lygtis.
15(L). Tarpgalaktins ekspedicijos dalyviai atrado ir ityr nauj planet. Jie
nustat, kad ios planetos plutoje aptinkami du silicio izotopai: 2 Si (20% vis
silicio atom) ir 30Si (80%). Apskaiiuokite, kokia silicio santykin atomin mas
turt bti rayta ios planetos periodin element lentel. Tikslios izotop
mass yra: 28Si - 27,977; 30Si - 29,974.
16(L). Puiant azoto(II) oksido ir deguonies dujas natrio karbonato tirpal
susidaro natrio nitritas ir anglies(IV) oksidas. Kiek moli natrio nitrito galima gauti
i 800 ml 0,250 mol/I natrio karbonato tirpalo, 8,064 1 azoto(II) oksido (n.s.) ir 10,0
g deguonies, jei reakcijos ieiga 80%?
17(L). Visikai suskilus vandenilio peroksidui, esaniam 10 g jo vandens
tirpalo, isiskyr 112 ml deguonies (n.s.). Apskaiiuokite vandenilio peroksido
mass dal pradiniame tirpale.
Paraykite, kokius inote katalizatorius pagreitinanius vandenilio peroksido
skilim.
18(L). Kokios chemins reakcijos gali vykti metalin lit palikus ore?
Paraykite t reakcij lygtis.
19(L). Sumaiyta po 100 g CsOH ir HC1 tirpal, kuri koncentracijos
CM(CSOH) = CM(HC1) = 1 mol/1. Kokia gauto tirpalo terp?

20(L). Froio chlorido ir deuterio chlorido miinyje chloro mass dalis yra
96,73 %. Ar(C,l) = 35,453. Apskaiiuokite vandenilio izotop molin santyk
miinyje ir deuterio chlorido mass dal miinyje.
21(L). Gelein ploktel, kurios mas 8,00 g, buvo panardinta 50 ml 15 %
vino(II)nitrato tirpal, kurio tankis 1,32 g/ml. Po tam tikro laiko vino nitrato
kiekis tirpale sumajo 3 kartus. Kokia tuo metu buvo ploktels mas?
22(L). Apskaiiuokite vandens tr, kuriame itirpinus 250 g BaCl 2 2H 2 0,
turinio 2,28 % netirpi priemai, bt gautas sotusis tirpalas. Bevandens
druskos BaCl 2 tirpumas yra 45 g/100 g vandens.
23(L). 1992 m Lietuvos pramon atmosfer imet apie 96000 ton SO. Per
tuos metus vidutinikai ikrito 600 mm krituli. Lietuvos teritorija uima 65300
km 2 . Kiek miligram sieros rgties buvo kiekviename lietaus vandens litre, jeigu
atmosferos ore visas S 0 2 virto sieros rgtimi?
24(L). Basein vanduo dezinfekuojamas NaOCl vandeniniu tirpalu, kur
prekybininkai vadina skystuoju chloru". Trij skirting firm parduodamo
skystojo chloro" kilogramas kainuoja 1,55 Lt. Firma A preks etiketje nurodo,
kad OCl" jon mass dalis tirpale yra 10 %, firma B, - kad preparate yra 7 mass %
veikliojo chloro (Cl), firma C, - kad 14 % gaminio mass yra NaOCl. Kurios
firmos gamin patartumte pirkti?
25(L). Sumaiius NaHCO^ ir HC1 tirpalus isiskyrusi duj tris (n. s.) yra du
kartus didesnis u gauto tirpalo tr ( duj tirpum nekreipti dmesio.) Kokia
susidariusio NaCl koncentracija mol/1 gautame tirpale?
26(h). Kaitinant natrio nitrat gaunamos dujos A. 26,4 g amonio sulfato
paveikus karto natrio hidroksido tirpalo pertekliumi susidar dujos B. Naudojant
platinos katalizatori, dujos B visikai sureagavo su duj A pertekliumi ir susidar
dujos C. Dujos C, esant duj A pertekliui, buvo perleistos per 500 g vandens.
Kokia mediaga ir kokia jos mass dalis yra iame tirpale?
27(L). Jodo turinios rgties santykin molekulin mas Mr=176. Jai
reaguojant su vandenilio sulfidu susidaro jodas, siera ir vanduo. Reakcijos
produkt miinyje 1 moliui I 2 tenka 5 moliai S. Kokia yra tos rgties formul?
Paraykite ir ilyginkite reakcijos lygt.
28(L). Sieros tirpalas anglies(IV)sulfide sudegintas deguonies pertekliuje.
Susidar duj miinys, kuriame S0 2 trio dalis yra k kart didesn u C 0 2 trio
dal. Iveskite formul sieros mass daliai tirpale apskaiiuoti, jei inomas k.

Nubrkite ios priklausomybs grafik w(S)=f(k), inodami, kad soiajame tirpale


sieros mass dalis yra 24%.
29(L). Esant pastoviai temperatrai duj miiniuose visos molekuls turi
vienod vidutin slenkamojo iluminio judesio kinetin energij E= mv2/2. Kai dvi
molekuls yra skirtingos mass m l ir m2, tai jos juda skirtingais vidutiniais
greiiais Vi ir v2. m v /2 = m2v22/2. Kai mi<m 2 , tai v,>v 2 . Lengvesns molekuls
juda greiiau, todl jos greiiau prasiskverbia per portas mediagas. Gamtin
uran sudaro 2 izotopai 235U (0,72 %) ir 238U (99,28%), o fluor tik vienas izotopas
19
F (100%). Dujin urano fluorid praleidus per ilg vamzd, pripildyt portos
mediagos, pirmoji ieinani duj porcija labai praturtja 235UxFy. Toje duj
porcijoje fluoro mass dalis yra 32,47 %. Kokia urano fluorido chemin formul?
Koks urano izotop molinis santykis ijusiame miinyje?
30(L). Ksenonas, siera ir anglis su fluoru sudaro panaios molekulins
formuls junginius XeF 4 , SF 4 ir CF 4 . Nors j formuls panaios, taiau i
molekuli geometrins formos skirtingos. Tai susij su skirtingu valentini laisvj
elektron por skaiiumi. Sudarykite i molekuli erdvines struktrines formules
ir palyginkite molekuli polingumas. Koki tak jungini savybms turi molekuli
polingumas?
31(L). 10 1 talpos ind su distiliuotu vandeniu berta 3,2 mg kalio hidrido.
Pasibaigus reakcijai, 1 ml gauto tirpalo matavimo kolbutje buvo praskiestas
vandeniu iki 100 ml. Kokios ir koki jon koncentracijos yra praskiestame tirpale
25 C temperatroje ir koks jo pH ?
32(L). Mokykla gavo 8 naujas mediagas: Ag, Cu, Fe, Mg, AgN0 3 ,
Cu(N0 3 ) 2 , Fe(N0 3 ) 3 , Mg(N0 3 ) 2 , taiau j pavadinimai ant buteliuk su
mediagomis buvo nusitryn. Chemijos mokytoja paved laborantui mokiniui
Jonukui isiaikinti, kur kokia mediaga yra. Jonukas pasiruo keturis tirpalus
1,2,3,4; neinomus metalus paymjo raidmis A,B,C ir D. Po pasiruoiamj
darb jis atliko bandymus: kiekvien metal met kiekvienos druskos tirpal ir
stebtus rezultatus, raydamas '+', jei metus metal vyko reakcija, ir '-', jei
nevyko. Duomenis jis sura lentel, kuri pateikta pieinyje kairje. Tada Jonukas
laimingas nubgo pas mokytoj, bet skubdamas ukliud butel su etikete kone.
H 2 S0 4 ". Butelis parvirto ir skilo, rgtis pradjo tekti lapelio su bandym
A

1
2
3
4

4 - +

rezultatais link. Jonukui grus su mokytoja, lapelis buvo apangljs ir suplys.


is graudus vaizdas buvo toks, kaip pieinyje deinje:
Tai pamats Jonukas labai susikrimto, nusimin ir mokytoja. Abu man, kad
vis darb teks atlikti i naujo, taiau tuo metu laboratorij ujo mokytojos
biiulis prof. L. Gudrutis. Isiaikins problem vilgteljo popieriaus skiauteles
ir pamsts tar: Bandym daryti i naujo nereiks, duomen pakanka, pagal juos
galima identifikuoti chemines mediagas!"
Grs namo Jonukas atsitikim papasakojo broliui studentui, kuris dmiai
apirjs skiautes pasak: Mediagas nustatyti galima net jei raai bt inyk
dar dviejuose langeliuose."
Paraykite, kokios mediagos paenklintos A,B,C,D ir 1,2,3,4, atsakymus
pagrskite reakcij lygtimis; apie kuriuos langelius kalbjo Jonuko brolis?
I pateiktj mediag tris galima atpainti pagal spalv. Atsivelgdami tai,
apraykite bandym sek, kuria remiantis galima, atlikus maiausiai bandym,
vienaprasmikai nustatyti mediagas.
33(L). 100 kg amoniako NH 3 padalyta dvi vienodas dalis. Viena dalis
amoniako perdirbta azoto rgt H N O 3 (jos ieiga 80%). Kita dalis amoniako
sumaiyta su gauta azoto rgtimi ir pagamintas amonio nitratas (jo ieiga 97%).
1) Apskaiiuokite gauto amonio nitrato mas.
2) Paraykite chemines lygtis, kaip i amoniako gaunama azoto rgtis.
3) Visi nitratai termikai nepatvars. Kaitinamas amonio nitratas gali skilti
dviem bdais. Paraykite amonio nitrato skilimo reakcijas ir nuo ko priklauso
skilimo bdas.
4) Gaminant amoniak temperatra reaktoriuje bna 450 C, o slgis 500 atm.
Apskaiiuokite, koks tomis slygomis buvo 100kg amoniako duj tris.
34(L). Gerai inomos ligand main reakcijos tarp organini metalo jungini.
Pavyzdiui, vyksta tokia reakcija
[Pd(C 2 H 8 N 2 )(N0 3 ) 2 ] + 2NR 3 - [Pd(C 2 H 8 N 2 )(NR 3 ) 2 ](N0 3 ) 2 .
ia NR 3 - pirminis, antrinis ar tretinis aminas istumia nitrato anijon i
vidins Pd 2+ koordinacijos sferos, C 2 H 8 N 2 yra 1,2-etilendiaminas. ios reakcijos
naudojamos paladio organiniams junginiams gauti. Sumaiius vandenyje
[Pd(C 2 H 8 N 2 )(N0 3 ) 2 ] su ligandais A (M r =336.4) ir B (M,-=156.1) santykiu 2:1:1,
kuri struktros pateikiamos emiau, gaunamas junginys X (ieiga >94%).

Pavaizduokite visas galimas X struktras, jei inoma, kad jo M r yra 2144 ir


joje 8 nitrato anijonai yra ekvivalentiniai. Ligandus A ir B galima ymti
supaprastintai:

N
N

Kokias X strukturas galima atmesti, jei vis Pd 2+ jon Ugandai junginyje X yra
vienodi?
35(L). 200 g 15% druskos rgties HC1 tirpalo dtas gabaliukas kalcio
karbonato CaC0 3 . Pasibaigus reakcijai nustatyta, kad gautojo tirpalo masje yra
5,49% HC1. Apskaiiuokite:
1) dto kalcio karbonato gabaliuko mas;
2) kiek mililitr 0,45 mol/1 koncentracijos kalio hidroksido KOH tirpalo
reikt visam rgties likuiui neutralizuoti ?
36(L). Elektrochemikai oksiduojant aliumin sieros rgties tirpale jo
paviriuje suformuojama poringa A1 2 0 3 plvel. ios plvels struktra:
eiakamps cels, kuri centre yra taisyklingos tuiavidurs cilindro formos
poros, vadinamosios akuts", kuri skersmui visame tryje vienodas. Tokios
poringos 1 2 0 3 plvels elektrochemikai daomos vairiomis spalvomis,
nusodinant akutes i metalo drusk tirpal metal ar j oksijungini daleles. Buvo
suformuota poringa 10 storio A1 2 0 3 plvel - kurios poringumas -12 % trio, o
akui skaiius 1 cm 2 - 61010. i plvel elektrochemikai dayta CuS0 4 tirpale.
Yra inoma, kad visos akuts buvo tolygiai prisipildiusios Cu ir CuO miinio,
kurio procentin sudtis: Cu - 12% ir atitinkamai CuO - 88% (mass procentais).
Nudayta plvel, kurios plotas 1 cm 2 , buvo itirpinta azoto rgties tirpale. Gautas
tirpalas praskiestas iki 100 ml ir jame nustatyta Cu 2+ jon koncentracija - 18,9
/l. Apskaiiuokite akuts skersmen ir akuts prisipildym Cu ir CuO miinio
procentais. inoma, kad dcu - 8,96 g/ml, dcuo-6,45 g/ml.
37(L). Neinomos rgties tirpalas, kurio pH 1,95, buvo praskiestas iki 50 ml.
Gauto tirpalo pH 2,35. 10 ml io tirpalo pylus 3 ml 0,0059 M NaOH, gautas
tirpalas, kurio pH 2,65. tok pat mgin pridjus kalcio hidroksido tirpalo
pertekli ikrito nuosdos, kuri mas nufiltravus ir idiovinus buvo 6,3 mg. ias
nuosdas ikaitinus 1000 C temperatroje, gautas 2,7 mg mass kietas likutis.
Nustatykite, kokia tai buvo rgtis, kiek gram jos buvo pradiniame tirpale, bei
kokia tos rgties disociacijos (jonizacijos) konstanta (jei rgtis jonizuojasi
pakopomis, nustatykite tik pirmosios pakopos konstant.

38(B). Inde yra bespalvis skystis (A), kuris yra neinom jungini vandeninis
tirpalas. Tirpalas yra silpnai rgtinis. Paimta 100,0 ml io tirpalo ir supilta
distiliacijos kolb, pridta 50 ml 20% NaOH tirpalo. Miinys distiliuojamas, ir
distiliatas renkamas kolbut, kurioje buvo 100,0 g 3,00% HC1 tirpalo. Distiliacija
nutraukta, kai distiliavimo kolbutje surinkta 150 ml. Paimta 20,0 ml gauto tirpalo
ir titruota 0,100 M KOH tirpalu, indikatoriumi naudojant metiloran - tam
suvartota 6,96 ml hidroksido tirpalo.
Pridjus 100 ml tirpalo (A) 15 g cinko, buvo pakartota tokia pati analizs
eiga, kaip aprayta aukiau. Distiliacija nutraukta, kai distiliavimo kolbutje
surinkta 150 ml. syk titravimui suvartota 5,62 ml 0,100 M NaOH tirpalo.
20,0 ml tirpalo (A) supiltas BaCl 2 tirpalo perteklius. Gauta 0,467 g balt
nuosd, kurios netirpsta druskos rgtyje. Reakcija pakartota vietoj BaCl 2 pamus
Ba(N0 3 ) 2 tirpal. Susidar tiek pat nuosd (0,467 g).
nedidel tirpalo (A) kiek pridta sieros rgties ir FeS4 tirpalo. Tada
pridjus KSCN tirpalo spalva tapo raudona. Kit jon nebuvo rasta.
1) Nustatykite kokybin ir kiekybin tirpalo (A) sudt.
2) Paraykite ir ilyginkite vis vykusi reakcij lygtis.
39(B). 1,50 g metal lydinio paversta milteliais ir paveikta NaOH tirpalo
pertekliumi. Neitirpusi liekana nufiltruota, praplauta vandeniu ir idiovinta.
Pasvrus gauta 0,903 g mediagos. O filtrat pilta 20% NH4C1 tirpalo tol kol
nebesiskiria nuosdos. Susidariusios nuosdos nufiltruojamos, idiovinamos ir
kaitinamos. Gauta 0,510 g baltos mediagos. Deguonies mass dalis iame
junginyje yra 47,1%. Anksiau neitirpusi liekana paveikta druskos rgties tirpalu.
Reakcijos metu isiskyr 112 ml (n.s.) vandenilio duj. ios reakcijos metu naujai
susidariusi neitirpusi liekana atskiriama taip pat, kaip ir anksiau. Jos mas buvo
0,624 g. i liekana paveikta azoto rgties tirpalu. Gautas mlynos spalvos tirpalas,
kur pylus amoniako, susidar mlynos nuosdos, kurios itirpo amoniako
pertekliuje.
Po ios reakcijos dar gauta 0,179 g metalo liekana, jos tris 9,27 ml.
1) Nustatykite metal lydinio sudt.
2) Apskaiiuokite metal kiekius.
3) Paraykite reakcij lygtis.
40(T). Fosforo rgtis naudojama tr gamyboje. Be to, fosforo rgtis ir jos
druskos naudojamos metal, maisto, detergent ir dant pastos gamyboje.
Trij nuosekli fosforo rgties disociacijos pakop 25C temperatroje pK
reikms yra:
pKja = 2,12
pK 2a = 7,21
pK 3 a = 12,32
Paraykite divandenilio fosfato jonui sujungtin baz ir apskaiiuokite jos pK,
reikm. Nedideli fosforo rgties kiekiai gana plaiai vartojami gaivinamuose

grimuose, tokiuose kaip kola ir kiti. Kolos, kurios tankis 1,00 g ml"1, sudtyje
fosforo rgties yra 0,050 % mass. Apskaiiuokite kolos pH (neatsivelgiant
fosforo rgties antrj ir treij disociacijos pakopas). Laikykite, kad kolos
rgtingum nulemia tik fosforo rgtis.
Fosforo rgtis naudojama kaip tra ems kyje. 1,00 10~3 M fosforo
rgties pridta dirvos vandenin suspensij, kurios pH yra 7,00. Apskaiiuokite
skirting fosfat daleli koncentracijas, esanias tirpale. Laikykite, kad joks dirvos
komponentas nereaguoja ne su vienu i fosfat.
Cinkas yra btinas mikroelementas augalams. Augalai pasisavina tik
vandenyje tirp cink. Pateiktajame dirvoemyje cinko fosfatas yra vienintelis
cinko ir fosfato altinis, kai pH = 7,0. Apskaiiuokite Zn 2+ ir P0 4 3 ' jon
koncentracijas tirpale. Cinko fosfato tirpumo sandauga Ksp 9,1 x 10~33.
41 (L). Alchemikas Joanas-Baptista van Helmont 1648 m. ra: Visi augalai
susidaro i elemento vandens. Tuo sitikinau atlikdamas tok eksperiment:
pamiau degto molio ind, j djau 200 svar krosnyje idiovintos ems, ind
udengiau geleiniu dangiu su skyle, per kuri smeigiau 5 svar gluosnio ak.
Ind kasiau em, ir, nieko daugiau nepridjs, laisiau tik variu lietaus
vandeniu. Po 5 met i tos akos iaugo 169 svar medis. Tada a med iroviau,
variai nukrapiau aknis, surinkau vis inde buvusi em, vl idiovinau
krosnyje ir pasvriau. Jos buvo beveik tiek pat - 200 svar, be 2 uncij. A
sitikinau, kad 169 - 5 = 164 svarai medienos (kamienas, akos ir aknys, be ievs
ir lap) susidar tik i vandens".
1) Kokius reikinius - biologinius ar cheminius - tyr alchemikas?
2) Kokias eksperimento slygas jis kontroliavo ir koki ne?
3) Koks jo eksperimentas: kokybinis, kiekybinis ar tik pusiau kiekybinis?
4) Degant medienai susidaro anglys. I ko augaluose susidaro anglis?
5) Kur alchemikas buvo teisus ir kur klydo?
42(L). 100 g sieros rgties tirpalo visikai neutralizuota palengva pilant 130
g NaOH tirpalo. Reakcijos miin ataldius iki 32C, visas tirpalas
susikristalizavo. Ikaitinus 1,61 g gautos kristalins mediagos, likuio mas 0,71
g. Apskaiiuokite H 2 S0 4 ir NaOH mass dalis procentais pradiniuose tirpaluose.
Kokia kristalins mediagos formul?
43(L). Tam tikra mas kristalhidraio MgC03-nH 2 0 buvo kaitinta tol, kol
nustojo skirtis dujos. Gautos dujos buvo leidiamos per dvi plautuves: viena j
buvo pripildyta koncentruotos sieros rgties, o kita - kalki vandens. Reakcijos
metu pirmosios plautuvs mas padidjo 5,4 g, o antrojoje plautuvje susidar 10,0
g nuosd. Raskite kristalhidraio formul ir apskaiiuokite suskaidytosios druskos
mas.

44(L). KBr tiumas 0C ir 45C temperatrose atitinkamai yra 50 ir 80


g/100g H2O.
Apskaiiuokite:
1) KBr mass dal (%) abiejuose soiuosiuose tirpaluose.
2) Kiek gram KBr galima papildomai itirpinti, esant 45C temperatroje, 2
kilogramuose soiojo tirpalo, prisotinto 0C temperatroje?
45(L). Parinkdami antrj reagent, arba tinkamas reakcijos
nuosekliai atlikite iuos mediag kitimus ir paraykite reakcij lygtis.
Liftr)- LjOfcr)- LiOH (M >

slygas,

^->CyOH)jJ- > CuS04()-^ FeS04(M)-Fe(0H)j4->.


Cu(tay-> CuOjter^ Cu(N03)2( M J
- > F < O H ) 3 I H . FesOjctej-^Fetoj-^FeOOHfta^)

46(L). Vandenilio chloridui sintetinti naudojamo duj miinio tankis oro


atvilgiu yra 1,38. 3,6 litrus (n. s.) io duj miinio perleidus per 200 g tirpalo,
kuriame itirpinta 26,12 g kalio bromido ir kalio jodido miinio, mediagos
sureagavo be likuio. Kokia duj miinio sudtis trio vienetais? Kokia itirpinto
kalio bromido ir kalio jodido miinio sudtis mass vienetais? Kokia KBr ir KI
mass dalis (%) pradiniame tirpale?
47(L). Elektrolizs bdu gaunamos vandenilio dujos yra utertos vandens
garais ir deguonimi. Jas valant 1,12 m3 (n. s.) toki duj perleista per pirmj
vamzdel, pripildyt fosforo(V) oksido, po to per antrj kaitint vamzdel,
pripildyt katalizatoriaus, ir dar per treij vamzdel su fosforo(V) oksidu.
Ubaigus valym, pirmojo vamzdelio mas padidjo 3,36 g, o treiojo - 3,6 g.
Apskaiiuokite elektrolitikai gauto vandenilio drgm (g/m3) ir deguonies
priemai trio dal (%).
48(L). Gabaliukas geleies(II)sulfido buvo paveiktas druskos rgties
pertekliumi, o susidariusias dujas praleidus pro 12,5 ml 25 % natrio hidroksido
tirpalo, kurio tankis 1,28 g/ml, susidar rgti druska. Paraykite reakcij lygtis ir
apskaiiuokite gabaliuko geleies(II)sulfido mas.
49(L). Baigdamas chemin eksperiment mokinys koncentruota sieros
rgtimi apliejo savo ssiuvin, kuriame buvo paraytos k tik atlikt chemini
reakcij lygtys. Suirus aplietai lapo daliai, iliko tik deiniosios lygi puss.
inodami, kad darbo metu vairiais bdais buvo gaminamas azotas ir jo oksidai bei
tiriamos j savybs, padkite mokiniui atkurti jo paraytas lygtis.
= N 2 + 2H 2 0
= N204
= 2N 2 + 6H 2 0
= 2NH 3
= N20 + 2H20
= HNO 3 + HN0 2
= 4NO + 2 H 2 0
= N a N 0 3 + NaNQ 2 + H 2 0

= 4 N02 + 02 + 2 H20
= N203

= 2 N205 + 4 HP03
= 2 HN03

Ar visur galima tai vienareikmikai padaryti? Jeigu ne, paraykite ir kitas


galimas lygtis.
Paraykite koncentruotos sieros rgties sveikos su popieriumi reakcijos
lygt.
50(L). Vandenilio sulfido mass dalis paviriniuose vandenyse gali bti ne
didesn kaip 0,0001 % (sanitarin norma). Todl vandenilio sulfidu utertas sieros
kasykl vanduo, prie j ileidiant atvirus vandens telkinius, yra valomas.
Valymo metu i 1 litro vandens paalinus 25 mg H 2 S, valytas vanduo jau atitinka
sanitarines normas. Kiek kart virijama sanitarin norma nevalytame kasykl
vandenyje?
Kita sieros kasykla tok pat atidirbus nevalyt vanden ileidia upel,
kuriuo per sekund nuteka 65 m 3 vandens (debitas), jau su 0,2 mg/l H 2 S. Kok
didiausi nevalyto vandens tr (m 3 ) per sekund kasykla gali ileisti upel, kad
nebt viryta sanitarin norma?
51(L). Per ozonatori leidiant or, jo tankis padidjo 5 %. Kokia ozono trio
dalis (%) ozonuotame ore? Kokia i ozonatoriaus ijusio oro sudtis trio % ?
52(L). Varis - vienas i seniausiai inom metal. Pirmiausia i jo buvo
daromi papuoalai ir ginklai. Dabar daug vario sunaudojama vairiausioms
techninms reikmms. Variui bdingos domios chemins svybs.
1) Paraykite Cu, Cu + ir Cu2+ elektron isidstym parodanias formules
2
(ls 2s 2 2p 6 ... pavidalu).
2) Apskaiiuokite vieno vario atomo mas (kilogramais).
3) Mediagose, net ir kietame j bvyje, tarp atom lieka tutum.
Apskaiiuokite, kiek procent vario trio tenka tutumoms. Vario tankis 8,96 g/ml,
o vario atomo spindulys 128 pm. Rutulio tris apskaiiuojamas pagal formul
4

V =
3

.
Cu p . CU(NOJ>2

4) Paraykite
schemoje pavaizduotus
virsmus

I
atitinkanias bendrsias ir sutrumpintas jonines chemines
^
*
u
lygtis. Kokia mediaga paymta raide X (pasilykite du
2
galimus variantus).
5) 10 ml vandens metus kruopel CuCl 2 -2H 2 0, gaunamas ydros spalvos
tirpalas. Toki pat CUC12-2H20 kruopel metus 10 ml soiojo NaCl tirpalo,
susidaro salotins spalvos tirpalas. Paaikinkite, kodl i tirpal spalvos yra
skirtingos.,

53(L). Ilyginkite oksidacijos - redukcijos lygt, nurodykite oksidatori ir


reduktori:
HBr + KMn0 4
Br 2 + KBr + MnBr 2 + H 2 0
54(L). Kalcio karbonatas ir natrio nitratas yra kaitinimui neatsparios
mediagos.
1) Paraykite chemines lygtis parodanias, kaip skyla kalcio karbonatas ir
kaip - natrio nitratas.
2) Kalcio karbonato ir natrio nitrato miinio bandinys buvo kaitinamas tol,
kol jo mas nustojo kisti. Nustatyta, kad skilimo metu susidariusi duj miinio
tankis 45 C temperatroje ir 1,5 atm slgyje yra 1,92 g/l. Apskaiiuokite pradinio
drusk miinio sudt (mass %). Idealij duj bsenos lygtis pV=nRT, R=0,0821
l-atm/mol-K
55(L). 5,00 g neinomo metalo A djus 100 g vandens isiskiria B dujos.
Pasibaigus reakcijai gaunamas 6,84%(mass) mediagos C tirpalas. Nustatykite
mediagas A, B ir C. Paraykite reakcijos lygt.
56(L). Neinomos sudties sidabro ir vario lydinys itirpintas azoto rgtyje.
Gautas tirpalas paveiktas praskiesta druskos rgtimi. Susidariusios baltos
nuosdos nufiltruotos ir idiovintos. Pasvrus nustatyta, kad nuosd mas tokia
pat, kaip ir pradinio lydinio. Raskite sidabro mass dal procentais pradiniame
lydinyje. Paraykite vis reakcij lygtis.
57(L). Ivalcavus 10 kg mass aliuminio luit, gauta 370 m 2 aliuminio folijos,
kurios mas 10,9 kg. Kodl padidjo mas ? p(Al) = 2,7 g/ml ir p(Al 2 0 3 ) = 3,78
g/ml.
1) Kokia dalis metalinio aliuminio surdijo" ?
2) Kokio storio oksido sluoksnis dengia folijos paviri?
3) Koks yra bendras folijos storis?
58(L). 27,29 ml 15 % druskos rgties tirpalo, kurio tankis 1,07 g/ml, dta
3,27 g cinko droli. Reakcijos metu visos isiskyrusios dujos perleistos per
kaitint vamzdel, kuriame plonu sluoksniu buvo paskleista 6 g vario(II)oksido.
Vamzdelyje sureagavo tik 4/5 perleidiam duj. kok maiausi 19,6 % sieros
rgties tr (tankis 1,14 g/ml) reiks supilti vamzdelyje likus kiet mediag
miin, norint filtravimu atskirti gryn metalin var? Kiek gram vario bus gauta?
59(L). 20C temperatroje soiajame metalo(III)chlorido tirpale tirpinio
mass dalis yra 31,5 %. I 40 g io tirpalo igarinus 4 g vandens toje paioje
temperatroje ikrito 5,3 g kristalhidraio, turinio 6 molekules vandens. Koks tai
buvo metalas? Paraykite jo chlorido ir kristalhidraio chemines formules.

60(L). Parinkdami antrj reagent ir tinkamas reakcijos slygas, nuosekliai


atlikite iuos
mediag kitimus ir paraykite reakcij lygtis.
* FeCl 2
Fe(OH) 2
FeO
Fe
Fe ->> Fe 3 0 4 ^
i
i
t
FeCl 3
Fe(OH) 3 ->> Fe 2 0 3
61(L). Cheminis elementas yra dviej gamtini izotop miinys moliniu
santykiu 3: 31. Pirmojo izotopo branduolyje yra 10 proton ir 12 neutron, o
antrojo - 10 proton ir 10 neutron. Koks tai elementas? Paraykite izotop
cheminius simbolius. Kokia elemento atomin mas?
62(L). alias mineralas, kurio sudtis gali bti parayta formule
Cu(0H) 2 CuC0 3 , kaitinamas mgintuvlyje pavirsta juodais milteliais, o ant alt
mgintuvlio sieneli kondensuojasi skystas bespalvis oksidas. Kaitinimo metu
isiskirianios dujos sudrumsia kalki vanden, bet perleidus didesn duj kiek
drumzls itirpsta. Paraykite reakcij lygtis.
63(L). Metalas ir nemetalas priklausantys tam paiam periodui sudaro
chemin jungin, kuriame element masi santykis 1,176: 1,00. T jungin veikiant
kartu vandeniu isiskiria dujos, kuri tankis n. s. 1,518 g/l. ios dujos reaguoja su
HI dujomis sudarydamos jonin kristalin jungin.
1) Koks tai metalas ir koks nemetalas?
2) Paraykite minim mediag formules ir reakcij lygtis.
3) Kaip i susidariusio vandeninio tirpalo igauti gryn laisv metal.
64(L). emesnje nei -33,4C temperatroje, dujinis NH 3 virsta skaidriu,
bespalviu, panaiu vanden skysiu.
Skystas amoniakas yra puikus jonizuojantis tirpiklis. Jo autojonizacija labai
panai vandens autojonizacij:
H20 + H20
H , 0 + + OH
NH 3 + NH 3 <-> NH 4 + + NH2Daug chemini reakcij skystame amoniake vyksta panaiai kaip vandenyje,
taiau dl skirtingo mediag tirpumo jame galima atlikti kai kurias main
reakcijas, kurios nevyksta vandenyje.
1)Paraykite H N 0 3 jonizacijos vandenyje ir skystame amoniake reakcij
lygtis. Kokios mediagos vadinamos rgtimis vandenyje ir kokios skystame
amoniake?
2)Paraykite NaOH disociacijos vandenyje ir NaNH 2 disociacijos skystame
amoniake reakcij lygtis.. Kokios mediagos vadinamos bazmis vandenyje ir
kokios skystame amoniake?
3) Sumaiius vandeninius NaOH ir H N 0 3 tirpalus, arba amoniakinius NaNH 2 ir
HN0 3 tirpalus, vyksta neutralizacijos reakcijos. Paraykite i reakcij bendrsias
ir jonines lygtis.

4)Sumaiius vandeninius NaOH ir A1(N0 3 ) 3 tirpalus, arba amoniakinius


NaNH 2 ir A1(N0 3 ) 3 tirpalus susidaro netirpi amfoterin baz. Paraykite i
reakcij bendrsias ir jonines lygtis.
5)Paraykite gautos amfoterins bazs sveikos su vandeniniais H N 0 3 ir
NaOH tirpalais, ir jos analogo sveikos su amoniakiniais H N 0 3 ir NaNH 2 tirpalais
reakcij bendrsias ir jonines lygtis.
6)Paraykite metalinio magnio tirpimo vandeniniame HC1 tirpale ir
amoniakiniame HCI tirpale
bendrsias ir jonines reakcij lygtis.
65(L). Ikaitinus klintis, kuriose yra 90 % CaC0 3 , susidar negesintos kalks,
kuri sudtis mass % yra tokia: 98 % - CaO, 1,2 % - su juo susijungusio C 0 2 ir
0,8 % - nelakij priemai.
1) Kiek procent lakij priemai buvo klintyse?
2) Apskaiiuokite, kuri CaC0 3 mass dalis suskilo?
66(L). Reaguojant tarpusavyje dviem oksidams gaunamos dvi rgtys.
Pirmoji j silpna, nepatvari ir skildama virsta antrja rgtimi, o i, pasdyta natrio
chloridu, tirpina auks.
1) Kokie tai oksidai ir kokios tai rgtys?
2) Paraykite reakcij lygtis.
67(L). Pateiktos lygtys reakcij, kuriose mediaga X yra reagentas arba
reakcijos produktas:
X + 2 H 2 S0 4 konc. > Y + 2 S 0 2 + 2 H 2 0
Al + X Z
Y + Mg -> MgO + X
Kokios mediagos yra X, Y ir Z ? Atkurkite ir ilyginkite reakcij lygtis.
68(L). Visikai gryn tiek sintetini, tiek gamtini mediag nra, bet kuri
mediaga turi priemai. Netgi tada, kai mediaga ypa igryninta, absoliutus
priemai atom kiekis trio ar mass vienete ilieka labai didelis. Pavyzdiui, kai
germanio atomai sudaro 99,9999999 % vis bandinio atom, lml tryje yra apie
4,4 1013 kit element atom. Apskaiiuokite apytiksl germanio tank.
69(L). Kobalto(II) amoniakinio komplekso oksidacija oro deguonimi arba
vandenilio peroksidu vyksta pagal schem:
[Co(NH 3 ) 5 H 2 0] 2+ + 0 2 A [CO(NH 3 ) 5 0 2 ] 2+ + H 2 0

(1)

[Co(NH3)5H20]2++[Co(NH3)502]2+ ^ NH3)5CO02CO(NH3)5]4+ + H 2 0

(2)

Pirmojoje stadijoje (1 lygtis) susidaro monobranduolinis perokso kompleksas,


kuris vliau sureaguoja su pradiniu [CO(NH 3 ) 5 H 2 0] 2+ kompleksu ir susidaro
dibranduolinis -perokso kompleksas (2 lygtis).

Atliekant eksperiment, pradin [Co(NH 3 ) 5 H 2 0] 2+ komplekso koncentracija


visuose bandymuose vienoda, buvo keiiamos tik oksidacijos slygos ir
oksidatorius:
1) tirpalas laikomas atvirame inde natralios aeracijos slygomis - vyksta
lta oksidacija oro deguonimi;
2) per tirpal puiamas oras;
3) per tirpal puiamas deguonis;
4) tirpal dedamas oksidatoriaus (pvz., H 2 0 2 ) perteklius.
Nustatykite, kokie reakcijos produktai susidaro a-d atveju; kokiomis slygomis
reakcijos produktuose vyraus monobranduolinis perokso kompleksas, kokiomis dibranduolinis -perokso kompleksas? Atsakymus pagrskite.
70(L). Per 9,95 ml (p = 1,005 g/ml) vandenilio trioksonitrato(l-) H N 0 3
tirpal, kurio pH = 5,0 vien valand buvo leidiama 10 A stiprio elektros srov.
1) Koks vandenilio trioksonitrato( 1 -) tirpalo pH po elektrolizs?
2) Paraykite elektrolizs reakcij, vykstani ant elektrod, lygtis, jei
anodai pagaminti i grafito.
3) Kiek mililitr 0,0001 mol/1 koncentracijos natrio hidroksido tirpalo reikia
suvartoti po elektrolizs likusio vandenilio trioksonitrato(l-) tirpalui neutralizuoti?
4) Paraykite neutralizacijos reakcijos sutrumpintjonin lygt.
5) Pasilykite indikatori, parodant neutralizacijos reakcijos pabaig.
71(L). Fenolftaleinas - rgtini savybi turintis organinis junginys. io
junginio tirpalo spalva priklauso nuo terps, todl jis naudojamas kaip indikatorius
bazms atpainti. Supaprastinta fenolftaleino formul H 2 (Ind). bespalv H 2 (Ind)
tirpal pylus hidroksido vyksta labai greita neutralizacijos reakcija ir susidaro
(Ind)2~ jonai, nudaantys tirpal avietine spalva. Taiau palikto stovti tirpalo
spalva palengva blunka, nes vyksta lta reakcija:
(Ind)2" + OH"
(Ind-OH) 3 -.
ios reakcijos kinetins lygties pavidalas yra v = k - c
c
h . . . :

"

. . .

--

- -

r-N

z:

....

" *

30

60

90

120

150

180

210

240

Laikas, s

1 pav. arminio fenolftaleino tirpalo A sugerties priklausomyb nuo laiko.

Fenolftaleino blukimo reakcijos kinetinius dsningumus patogu tirti


naudojantis optiniais metodais. Tirpalu sklindanio viesos spindulio intensyvumas
silpnja - tuo labiau, kuo didesn spalvot jon koncentracija. Tirpalo geba
susilpninti praeinanios viesos intensyvum vadinama A sugertimi, kuri tiesiogiai
proporcinga spalvot jon koncentracijai: A - c. Kaip kinta stipriai arminio
fenolftaleino tirpalo sugertis, parodyta 1 pav.
1) Kelinto laipsnio yra fenolftaleino blukimo rekcija?
2) Tam tikromis slygomis ios reakcijos greiio konstanta yra 9,1 10"3
l-mol^-s -1 . 5,0 ml 0,20 mol/1 NaOH tirpalo laintas vienas laas 5,0 10"3 mol/1
fenolftaleino tirpalo (lao tris 0,050 ml). Apytiksliai apskaiiuokite pradin
nagrinjamos reakcijos greit.
3) Kokia yra ios reakcijos greiio konstantos vert, ireikus j
m3mor'min"1?
4) Kaip ir kodl keisis reakcijos greitis bgant laikui?
5) Kokios spalvos vies reikt leisti per armin fenolftaleino tirpal, kad
viesos spindulio intensyvumas susilpnt labiausiai?
6) Tam tikromis slygomis i reakcij galima laikyti pseudopirmojo laipsnio
ir jos kinetin lygt parayti taip: v = /t, c[nd2 . Paaikinkite svok pseudopirmojo
laipsnio reakcija. Kokios turi bti slygos, kad reakcij galtume laikyti
pseudopirmojo laipsnio?
7) Pirmojo laipsnio reakcij kinetin lygtis integruota forma raoma taip:
c2=cx
e
' . Ji parodo, kaip kinta reaguojaniosios mediagos (pvz., Ind2~)
koncentracija. Pasinaudodami pateiktuoju grafiku nustatykite
konstant
ku(eksperimento slygos buvo tokios, kad fenolftaelino blukimo reakcij galima
laikyti pseudopirmojo laipsnio).
8) Per kiek laiko fenolftaleino tirpalo, kurio eksperimentinius duomenis
matote grafike, spalvos intensyvumas sumaja atuonis kartus?
72(L). Dvi vienins mediagos A ir B kaitinamos reaguoja ir sudaro oranin
jungin C. 0,05 mol junginio C reaguoja su CO z pertekliumi; susidaro junginys D
ir isiskiria 1,2 g vienins mediagos B. Visas gautas D juginys itirpintas
vandenyje, tirpalui nutitruoti suvartota 50,0 ml 1 mol/1 koncentracijos HC1 tirpalo.
Titruojant isiskyr 0,56 1 (n.s.) C 0 2 duj. Nustatykite mediagas A, B, C, D bei
paraykite vykusi reakcij lygtis. inoma, kad junginyje C yra 54,93 % (pagal
mas) elemento A, o junginys D lydosi neskildamas.
73(L). Vakuume ikaitinus 6,51 g junginio A, buvo gauta 2,43 g ciklins
struktros skysto junginio B, pereinamasis metalas C bei dviatoms dujos D.
Junginys B gali bti gaunamas i junginio E, veikiant j NaBH 4 . Jungin E veikiant
CH 3 MgBr gaunamas junginys F ir druska, kurioje yra 17,4 % magnio. F molin
mas yra 1,5 karto maesn u junginio E molin mas, taiau junginyje F yra 6

kartus daugiau vandenilio skaiiuojant pagal mass dal. Junginiams B, E ir F


bdinga tokia simetrija: turi tris antros eils simetrijos ais, esanias vienoje
ploktumoje. A yra kompleksinis junginys, kurio centriniam atomui galioja 18
elektron taisykl. A gali bti gaunamas sureaguojant B su G, ios reakcijos metu
isiskiria dujos D. Tiek sintezuojant, tiek skaidant jungin A isiskiria vienodas
tris D.
Nustatykite visus udavinyje raidmis paenklintus junginius ir paraykite
vykusi reakcij lygtis.
74(B). is udavinys remiasi eksperimentu, atliktu Rygos technikos
universitete. Chloro srov kaitinant praleista per 0,300 g elemento A. Surinkimo
inde, aldant ledu, surinkta 1,06 g roins kietos mediagos B. Junginys B buvo
kaitintas azoto srovje, o gautos dujos leistos kalio jodido tirpal. Tirpalas
patamsjo ir tada jis buvo titruotas 0,120 M natrio tiosulfato tirpalu.
Balta, kieta mediaga C, gauta kaitinant jungin B, buvo itirpinta maame
vandens kiekyje. Tirpal distiliuojant kolboje liko kieta mediaga D. Distiliatas
buvo praskiestas vandeniu iki 150,0 ml, ir gautas tirpalas E. 20 ml tirpalo E buvo
titruota 0,100 M natrio hidroksido tirpalu. Jungin D kaitinant auktesnje nei 400
C temperatroje, susidar 0,403 g baltos kietos mediagos F. Mediaga F buvo
kaitinta vandenilio srovje ir susidar 0,300 g pradinio elemento A.
1) Nustatykite, kokios mediagos paenklintos raidmis A - F.
2) Paraykite vis vykusi reakcij lygtis.
3) Apskaiiuokite natrio tiosulfato tr, suvartotjodido tirpalui nutitruoti.
4) Apskaiiuokite natrio hidroksido tirpalo tr, suvartot tirpalui E
nutitruoti.
5) Kodl jungin B reikia ildyti azoto srovje? K bt galima naudoti
vietoj azoto?
75(B). Analizs laboratorija gavo uduot itirti pastovios sudties kristalin
mediag X. Laborantas pirmiausia itirpino dal mediagos vandenyje ir atliko kai
kuriuos kokybinius bandymus. Jis nustat, kad keli laai geltono mediagos X
tirpalo nudao kalio tiocianato tirpal raudonai. Kitame bandyme jis sumai X
tirpal su geleies(II) sulfatu. gaut tirpal jis pyl koncentruot sieros rgt taip,
kad ji ltai tekt mgintuvlio vidine sienele. Dviej skysi slyio riboje
susidar bdingas rudas iedas. Po to laborantas tyr mediag titruodamas.
Itirpins vandenyje cerio(IV) sulfat jis gavo titravimui reikaling A tirpal titrant. iam tirpalui standartizuoti jis pagamino standart: 0,189 g H2C2O42H2O
itirpino vandenyje, pridjo feroino indikatoriaus ir H 2 S0 4 . Visam standartui
sunaudota 28,0 ml A tirpalo.
1,0 g X mediagos itirpino 20 ml vandens, pridjo nedidel pertekli T 1 C I 3
tirpalo, o gautam miiniui nutitruoti sunaudojo 23,0 ml A tirpalo. (Tarkime, kad
titano jonai netrukdo titruoti).

Po i bandym laborantas nusprend, kad gautos informacijos nepakanka.


Todl jis dar paruo B tirpal (Fischerio reagent): itirpino kristalin jod
piridine, gaut tirpal prisodrino S 0 2 dujomis ir praskied metanoliu (laikykite,
kad gautame tirpale buvo ekvimoliniai jodo ir sieros dioksido kiekiai). B tirpalo
standartizavimas: 0,10 g kalio-natrio tartrato (KNaC 4 H 4 0 6 -4H 2 0) itirpino
metanolyje ir gavo 5,0 ml tirpalo. Visam standartui nutitruoti sunaudojo 3,4 ml B
tirpalo.
I 0,15 g X mediagos imai 5,00 mililitruose metanolio. Gaut miin
greitai titravo. Tam sunaudojo 8,50 ml Fischerio reagento (spalva pakito i
geltonos tamsiai rud). Laikykite, kad mediagos titruojamame tirpale ir
analizuojamame tirpaluose reaguoja santykiu 1:1, ir katijonas netrukdo reakcijai.
1) Koki jon turi X mediagos vandeninis tirpalas (pagal kokybinius
bandymus).
2) Paraykite reakcij, kurios vyksta standartizuojant a) A ir b) B tirpalus,
lygtis
3) Paraykite dviej skirting X mediagos titravimo reakcij lygtis.
4) Paraykite X mediagos formul.
5) a) Koks yra svarbiausias Fierio titravimo tikslas? b) Ar manoma titruoti
aldehid ar keton bandinius apraytuoju Fischerio titravimo bdu. Atsakym
pagrskite.
76(T). Jeigu amoniako mass dalis yra didesn nei 1 ppm, jis yra nuodingas
vandens gyvnams. Nitrinimo bakterijos pirmiausia NH3 paveria nitrit, paskui nitrat, kuris kaupiasi dirvoemyje:
NH, + 2 0 2 + NADH

Nitrosonwnas
bacteria

N Q

- +

, + NAD +

NADH yra biocheminis kofermento nikotinamido dinukleotido


reduktorius, o NAD + yra oksiduota NAD kofermento forma:
2NCX,1 + O 1,

Nitrobacter
r

bacteria

(NAD)

2 N O j,

1) Kiekvienu atveju nustatykite azoto N oksidacijos laipsn. (Atsakymus


raykite kvadratuose po formulmis)
NH 3

NO 2 "

NO 3 "

Spektrofotometrikai nitritas nustatomas pylus specialaus indikatoriaus.


Susidaro spalvotas produktas, kuris labiausiai sugeria viesos bangas, kuri ilgis
= 543 nm. Analizuojant kiekybikai, pirmiausia sudaromas kalibracinis grafikas,
kuriame atidedama viesos sugerties priklausomyb nuo nitrito koncentracijos.
Naudojama didiausios sugerties viesa, kurios = 543 nm.

2) Matuojama naudojant didiausi sugert atitinkani vies, nes tada:


a) Netrukdo priemaios.
b) Netrukdo isklaidyta viesa.
c) Pasiekiama didiausio tikslumo.
d) Netinka nei vienas teiginys.
Nurodyk teising atsakym.
Matuojant spektrofotometru su viena kiuvete btina atsivelgti tai, kad 5%
matuokl patenkanios viesos eina ne per kiuvet, bet patenka i on. Tai
vadinamoji isklaidyta viesa / s . (r. 2 pav.).

2 pav. Isklaidyta viesa


3) Apskaiiuokite, koki sugert A parodys spektrofotometras, jeigu = 6000
M"1 cm' 1 , / = 1 cm ir c = 1 10"4 M
Matuojant vandenyje esanio nitritinio azoto koncentracij gauti tokie
duomenys.
1. Lentel
Nitritinio azoto
Sugertis, kai = 543 nm
koncentracija (ppm)
(1,000 cm kiuvet)
Nra nitrito

0,003 (dl tirpiklyje esani priemai)

0,915

0,167

1,830

0,328

4) I 1 -oje lentelje pateikt duomen nustatykite kalibracins tiess A = mc +


b nuolink m ir laisvj nar b. Nepamirkite, kad duomenis reikia pataisyti, t.y.
atsivelgti sugert dl priemai.

Du kartus imatavus tiriamo vandens sugert (bangos ilgis 543 nm, kiuvets
ilgis 2,000 cm) gauti tokie duomenys:
2. Lentel
Sugertis
Matavimai
0,562
1-as matavimas
0,554
2-as matavimas
Nitritinio azoto koncentracijai nustatyti tikruosius duomenis galima
perskaiiuoti kokie jie bt 1,000 cm kiuvetei ir pritaikyti iai kiuvetei maiausi
kvadrat metodu nustatyt lygt pataisyta sugertis = 0,1769 c + 0,0015 (c
ireikiama ppm).
5) Apskaiiuokite vidurin nitritinio azoto koncentracij ireikdami j ppm ir
gml' 1 . Pastaba: Naudokite vandens be nitrito sugert i 4) uduoties.
77(T). Tamsiai raudonus rubino kristalus naudoja juvelyrai. Nedaugelis ino,
kad pirmojo 1960 m. Maimano sukurto lazerio erdis buvo didelis rubino kristalas.
Raudon spalv kristalui suteikia bespalv aliuminio oksido kristal (A1203)
siterp vies sugeriantys Cr3+ jonai. 3d sluoksnyje Cr 3+ jonas turi 3 elektronus.
viesa sugeriama todl, kad i emesns energijos 3d orbitali elektronai peroka
auktesns energijos 3d orbitales.
1) Paymkite rubino viesos absorbcijos (sugerties) spektr:

,A

V
V.y

A\

400
450

E
S, 500
f 550

350

3 600

650
700
750

3 pav. viesos absorbcijos spektras

Lazeriams naudojamas cilindro formos rubino strypas, kurio ilgis 15,2 cm, o
skersmuo 1,15 cm. Cr 3 + jonai sudaro 0,050% rubino mass. A1 2 0 3 tankis yra 4,05 g
cm 3. Cr atomin mas yra 52u. (lu=1.67 10~27 kg).
2) Nustatykite Cr3+ jon skaii, esant lazerio rubino strype.
Rubine Cr3+ jonai yra apsupti 6-iais deguonies jonais ir isidsto oktaedre.
prastin 3d orbitali forma pateikta emiau emiau. Pakitus 3d orbitali energijai,
susidaro trys emesns energijos (i2g) ir dvi auktesns energijos (eg) orbitals.

3) Langeliuose po paveiksliukais paraykite t2g arba eg simbol parodant,


kokios orbitals susidaro i atitinkam 3d (d2, dxy, dyz, d2.2, dxl) orbitali.

~*

dyi

d ja

4) Pavaizduokite trij nesuadinto Cr3+ jono 3d elektron isidstym


pakitusiose orbitalse; elektronus ymkite magnetin sukin simbolizuojaniomis
rodyklmis.
Ant svarstykli, kurios padarytos i nesimagnetinanios mediagos, padtas
rubinas. Sureguliavus pusiausvyr (4 pav.) tiesiai po lktele su rubinu buvo
pakitas magnetas.

4 pav. Svarstykls.
5) Nustatykite, kas atsitinka pakius magnet (paymkite tinkam langel).
a) Magnetas traukia rubin (rubinas nusvyra emyn).
b) Magnetas neturi takos rubinui (svarstykli peteliai nejuda).
c) Magnetas stumia rubin (rubinas pakyla auktyn).
d) Magnetas sukelia svyravimus (rubinas slenka tai auktyn, tai emyn).
78(L). Vakuume sulydius 36 g magnio (ti yd = 651 c C) su 62,1 g vino
(t lyd =327C), lydinyje aptiktas junginys, kurio lydymosi temperatra 680C.
Magnio mass dalis tame junginyje 18,8%.
1) Kokia susidariusio junginio chemin formul?
2) Kokia susidariusio junginio mas?
3) Kokia kiekvieno komponento mass dalis lydinyje?

79(L). 20 g kalcio karbonato ir kalio vandenilio karbonato miinio paveikta


druskos rgties pertekliumi. Visos isiskyrusios dujos perleistos per bario
hidroksido tirpal, kurio buvo perteklius.
1) Paraykite vykusi reakcij bendrsias ir sutrumpintas jonines lygtis.
2) Apskaiiuokite susidariusi nuosd mas.
80(L). Atauus 500 g 40 % geleies (Il)sulfato tirpalo, isikristalizavo 100 g
FeS0 4 -7H 2 0 kristalohidraio? Kokia geleies(II)sulfato mass dalis (%) tirpale,
likusiame atskyrus susidariusius kristalus ?
81(L). Kok tr 3 mol/1 NaCl tirpalo, kurio tankis 1,12 g/ml reiks supilti
200 ml vandens, norint gauti 10 % tirpal ?
82(L). alij augal lapuose esaniame chlorofile magnio mass dalis 2,72
%. Kokia chlorofilo molekulin mas, jeigu jos molekulje yra tik vienas magnio
atomas?
83(L). Automobili vino akumuliatori elektrolitas yra 39 % sieros rgtis,
kurios tankis 1,29 g/ml. Tikrinant akumuliatoriaus technin bkl nustatyta, kad
elektrolito tankis 1,25 g/ml ir H 2 S0 4 mass dalis tik 35 %. I akumuliatoriaus
ipilta 3 litrai elektrolito. Kok tr koncentruotos 96 % sieros rgties, kurios
tankis 1,835 g/ml, reikia pilti elektrolit, kad jis vl atitikt techninius
reikalavimus ?
84(L). Du cheminiai elementai X ir Y sudaro jungin X 2 Y 2 0 3 , kuriame
deguonies mass dalis 25,26 %, ir kit jungin X 2 Y0 4 , kuriame deguonies mass
dalis 36,78 %. Kokie cheminiai elementai X ir Y ? Paraykite jungini chemines
formules ir nustatykite elemento Y atom oksidacijos laipsnius. Kuris junginys yra
oksidatorius ir kuris reduktorius ? Paraykite bent po vien oksidacijos-redukcijos
reakcijos lygt.
85(L). Mokykl chemijos laboratorijose deguonis gaunamas termikai
skaidant kalio permanganat, o sausas likutis sunaudojamas chlorui gauti i
koncentruotos druskos rgties. Pakaitinus 22,12 g kalio permanganato liko 21,16
g sauso likuio. Koks deguonies duj tris (n. s.) buvo pagamintas? Kok
didiausi chloro tr (n. s.) galima gauti t likut veikiant 36,5 % druskos rgtimi,
kurios tankis 1,18 g/ml ? Koks tris koncentruotos druskos rgties bus
sunaudotas?
86(L). Gamtoje garuojant udariems jr vandens baseinams susidaro
nuosdiniai drusk klodai. Jon koncentracija jros vandenyje nurodytos 3-oje
lentelje. 20C temperatroje drusk tirpumas vandenyje nurodytas 4-oje lentelje.

3 lentel. Jon koncentracija juros vandenyje g/100 g H 2 0


Jonai
Na +
K+
Mg2* Ca 2+
cr
BR
SO/0,04
Kone.
1,10
0,04
0,13
1,97
0,01
0,27

HCO3
0,01

4 lentel. Drusk tirpumas vandenyje g/100 g H 2 Q 20C temperatroje.


BR
cr
C0 3 2 "
so42"
HCO3
Na+
19,4
9,6
36,0
90,0
21,5
K+
2+

34,0
54,5
74,5

65,8
50,0
143,0

11,1
36,0
0,2

22,0

111,7
3,2 10"4
1,0 105

Mg
Ca 2+
Kokios pirmosios trys druskos ir kokia tvarka ikris nuosdas garuojant jros
vandeniui 20C temperatroje? Kiek kart apytiksliai reiks koncentruoti tirpal,
kad pasirodyt tos nuosdos? Laikyti, kad, bdamos miriame tirpale, druskos
nepakeiia viena kitos tirpumo.
87(L). Sidabro kiekis jo lydinyje su variu Folgaro metodu buvo nustatomas
taip: 0,3000 g lydinio itirpinta 5 ml koncentruotos 63 % azoto rgties, kurios
tankis 1,38 g/ml. Gautas tirpalas praskiestas 4-5 kartus ir lainti keli laai
koncentruoto Fe(N0 3 ) 3 tirpalo kaip indikatoriaus, i biurets nutitruotas 0,100
mol/1 KSCN tirpalu, kol kginje kolboje vir balt nuosd pasirodo raudona
spalva. Titravimui sunaudota 20 ml 0,100 M KSCN tirpalo. Paraykite bendrsias
ir jonines vis reakcij lygtis. Apskaiiuokite sidabro mass dal % tiriamajame
lydinyje. Kiek moli H N 0 3 reagavo su sidabru, kiek su variu, ir kiek jos liko?
88(L). Azoto junginiai plaiai naudojami kaip sprogmenys ir kaip tros.
Kristalinis, bespalvis, tik i 2 element sudarytas junginys A, kuriame 6,67 %
vandenilio, ildomas be oro sprogsta ir susidaro vienodi triai B ir C duj, kurios
yra svarbs reagentai pramoninei azoto tr sintezei. Kokios yra mediag A, B ir
C chemins formuls?
89(L). Normaliomis slygomis 11,2 litro amoniako ir vandenilio miinio
mas yra 5,5 g. Apskaiiuokite miinio sudt mass ir trio procentais.
90(L). Sumaiyta 100 ml 0,100 mol/1 HF, 200 ml 0,0200 mol/1 HBr ir 600 ml
0,0300 mol/1 HI tirpal. Gautas miinys praskiestas vandeniu iki 4,75 litr bendro
tirpalo trio. Vandenilio fluorido disociacijos (jonizacijos) konstanta Kp=6,67-I0 4
Apskaiiuokite:
1) kiekvieno pradinio tirpalo p\\\
2) galutinio rgi miinio pH.
91(L). Mginys arsenito koncentracijai nustatyti ruoiamas taip: 11,0 ml
tiriamojo tirpalo lainama fenolftaleino indikatoriaus; avietine spalva nusidas
mginys neutralizuojamas sieros rgties tirpalu; po to tirpal pridedama natrio

vandenilio karbonato ir praskiediama iki 50,0 ml; iuo tirpalu titruojamas


standartinis 0,0275 mol/1 jodo tirpalas (indikatorius - krakmolas).
1) Paraykite titravimo metu vykstanios reakcijos lygt (bendrj ir jonin).
2) Kodl ruoiant mgin dedama natrio vandenilio karbonato? Kodl tuo
paiu tikslu negalima naudoti natrio hidroksido? Atsakym pagrskite reakcij
lygtimis.
3) Apskaiiuokite arsenito koncentracij pradiniame mginyje, jeigu 10,0 ml
standartiniam jodo tirpalui nutitruoti sunaudota 12,5 ml analizei paruoto arsenito
tirpalo.
92(L). sandar reaktori dta balta mediaga X ir psta suspausto
kambario temperatros deguonies. Pakaitinus reaktoriaus turin iki 300C, slgis
reaktoriuje buvo p!=9,97 atm. Ataldius iki kambario temperatros, slgis
reaktoriuje buvo toks pat, kaip prie kaitinim, o reaktoriaus dugne buvo pastebta
skaidraus bespalvio skystio Y bei baltos mediagos Z. Tuomet reaktorius buvo
kaitinimas iki 500C ir paliktas i lto vsti. Temperatrai nukritus iki 300C,
slgis buvo p 2 =l0,32 atm. Atvsinus iki kambario temperatros, slgis sumajo
iki p 3 =4,82atm. Naudojantis reaktoriaus dugne esania sklende, kieta mediaga ir
vanduo buvo paalinti i reaktoriaus, po to j buvo purkta vandeninio Ca(OH)2
tirpalo. Susidar baltos spalvos nuosdos D, o slgis sumajo iki p 4 =4,27 atm.
Ityrus reaktoriuje likusias dujas nustatyta, kad liko tik deguonis. Nuosdas D
paveikus HC1 tirpalu, pradjo skirtis bespalvs bekvaps dujos E. Kas yra X, Y, Z,
D, E? Kokios reakcijos vyko reaktoriuje? Skaiiuodami laikykite, kad kambario
temperatra yra 25C.
93(L). 56,75 g neinomo metalo sulfato kristalohidraio itirpinus vandenyje
pagaminta 500 ml tirpalo. Analizei buvo paimti du 20,0 ml trio io tirpalo
bandiniai. Vienas paveiktas 0,1 mol/1 koncentracijos amoniako tirpalo pertekliumi,
o kitas - 0,05 mol/1 bario chlorido tirpalo pertekliumi. Abiem atvejais susidar
nuosdos. Abejos nuosdos buvo atskirtos ir ikaitintos ir pasvertos. I pirmojo
bandinio buvo gauta 0,348 g, o i antrojo - 2,381 g kietos mediagos. Nustatykite
kristalohidraio formul.
94(B). Kokio storio sluoksnis susidaryt, jeigu 1 mol irni tolygiai
paskirstytume ems dydio rutulio paviriuje? Laikykite, kad irniai isidsto fcc
bdu (fee - face centered cubic - kubinis centruotojo paviriaus isidstymas).
irnio skersmuo 6 mm. ems paviriaus plotas 5,10-108 km 2 . Laikykite, kad
ems pavirius yra be joki dub bei kaln.
Kas atsitikt, jeigu 1 mol irni sumaiytume su 1 mol lubin skl, kuri
skersmuo 2 mm? klausim atsakykite apvesdami teising atsakym ymini
raid. Pasirinkt atsakym papildykite raydami trkstamus odius daugtaki
vietas.

1)Kadangi daleli skersmen santykis maesnis u 0.414, tai fcc isidstymas


persitvarkyt
isidstym ir sluoksnio storis
tapt
2) Lubinai krist fcc isidstymo
tutumas, kurias telpani skl didiausias skersmuo gali bti
Sluoksnio storis likt nepakits.
3)Lubinai uimt/cc isidstymo
tutumas,
todl sluoksnis pastort ir bt
4)Lubin sklos netilpt n vien fcc isidstymo tutum. Jos sudaryt
atskir sluoksn, kuris bt vir irni sluoksnio. Bendras abiej sluoksni storis
bt
5)Lubin
sklos
vienodai
lengvai
tilpt
tiek

, tiek
fcc
isidstymo tutumas. Sluoksnio storis nepakist.
Sferos paviriaus plotas ir tris apskaiiuojamas taip: S = 4Kr2, V = 4/3Ttr3.
95(B). Azotas sudaro daugiau kaip 20 dvinari jungini su vandeniliu.
Labiausiai inomi ir svarbiausi yra amoniakas NH3, hidrazinas N2H4, vandenilio
azidas HN3 (hidrazoin rgtis, kurios molekuls neciklins) ir ciklotriazenas HN 3 .
1) Sudarykite visas manomas vandenilio azido HN 3 ir ciklotriazeno HN 3
takines elektronines (t.y. Liuiso) formules. Vir kiekvieno atomo simbolio
paraykite to atomo formalj krv.
2) Nurodykite, kurios dvi i js sudaryt vandenilio azido struktr yra
svarbiausios nagrinjant rezonansinio hibrido sandar.
3) Remdamiesi valentinio sluoksnio elektron por stmos (VSEPR) teorija
numatykite, kokie apytiksliai turt bti vandenilio azido molekuls valentiniai
kampai.
4) Nustatykite kiekvieno azoto atomo hibridizacij dviejose svarbiausiose
vandenilio azido molekuls rezonansinio hibrido struktrose.
Hidrazinas N 2 H 4 yra raketinis kuras. Hidrazino oksidacija yra rykiai
egzotermin:
N2H4(s) + 0 2 (d) - N2(d) + 2H 2 0(s); AH = -622,0 kJ/mol
Standartin susidarymo entalpija: /y [H 2 0(s)] = -285,8 kJ/mol
5) Apskaiiuokite N 2 H 4 (s) standartin susidarymo entalpij.
96(B). 1,29 g kristalins selenito rgties H 2 Se0 3 itirpinta distiliuotame
vandenyje ir pagaminta 100 ml tirpalo. gaut tirpal panardinti pH-metro
elektrodai. Kokius skaiius rodys pH-metro ekranlis? (atsakym raykite
lentel)
selenito rgties tirpal porcijomis po 5,00 ml buvo pilama natrio hidroksido
tirpalo (c=1.00 mol/1). Imaiius tirpal kiekvien kart buvo matuojamas pH.
Apskaiiuokite ei pH matavim rezultatus ir raykite juos 5-t lentel.
Selenito rgties logaritmuotos konstantos: pK!=2,62; pK 2 =8,32.

Dmesio! Skaiiuodami laikykite, kad pridjus hidroksido tirpalo tris


nekinta!
5 lentel
Eil.Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Bendras pilto
NaOH tirpalo
tris, ml

Bendroji reakcijos
lygtis

pH skaiiavimo
formul

Apskaiiuota
pH reikm

0
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00

97(T). Vienas i didiausi Graikijos fabrik sikrs netoli senj Delf. Jis
gamina aliuminio oksid (A1 2 0 3 ) ir aliuminio metal i mineralo boksito, kuris
kasamas Parnaso kalne. Apytiksl boksito formul A10 x (0H) 3 _ 2x kur 0<x<l.
Al metalo gamyba yra dviej stadij.
1) Bayerio procesas: Boksito ekstrakcija, gryninimas ir dehidratacija
(pramonje naudojamas boksitas, kurio sudtis A1 2 0 3 40-60%, H 2 0 12-30%, Si0 2
laisvas ir susijungs 1-15%, Fe 2 0 3 7-30%, Ti0 2 3-4%, F, P 2 0 5 , V 2 0 5 , kita 0,050,2%). Procesas susideda i tirpinimo vandeniniame NaOH, netirpi priemai
atskyrimo, dalinio aliuminio hidroksido nusodinimo ir kaitinimo 1200C
temperatroje. ias lygtis papildykite trkstamomis formulmis ir ilyginkite.
A1 2 0 3 + OH" +
LA1(0H) 4 (H 2 0) 2 ]Si0 2 + OH*
Si0 2 (0H) 2 2 ~
Si0 2 (0H) 2 2 ~ +
-> C a S i 0 3 i +
[A1(0H) 4 (H 2 0) 2 ]" ^
i + OH" + H 2 0
Al(OH) 3 ^ A1 2 0 3 +
2) Heroult-Hall procesas: Gryno aliuminio oksido, itirpinto ilydytame
kriolite, Na 3 AlF 6 , elektroliz. Elektrolito sudtis: Na 3 AlF 6 (80-85%), CaF 2 (5-7%),
AlFj (5-7%), A1 2 0 3 (2-8%, nuolat papildoma). Elektrolizuojama 940C
temperatroje, pastoviame 1 atm slgyje grafitu iklotame plieniniame reaktoriuje,
kuris kartu yra ir katodas. Anodai - angliniai. Ilyginkite bendrj elektrolizs
lygt:
A1203(1) + C(anode)
Al(l) + C0 2 (g)
Kriolitas yra gana retas mineralas, todl jo pasigaminama. Papildykite ir
ilyginkite kriolito gamybos reakcij:
HF + Al(OH) 3 + NaOH
Na 3 AlF 6 +
3) Naudodamiesi ta paia lentele ir atsivelgdami nurodytas bsenas
apskaiiuokite ir AG reakcijai:
2A1(1) + 3C0 2 (g)
A1203(1) + 3CO(g)
papildomai duota AS = - 1 2 6 J K 1 mol '.

4) Grynas aliuminis yra sidabrikai baltas metalas, kurio elementarioji


gardel - centruotojo paviriaus kubin (fcc). Aliuminis gerai tirpsta kartoje
koncentruotoje druskos rgtyje sudarydamas katijonus [A1(H 2 0) 6 ] +, o stiprios
bazs kambario temperatroje tirpale sudaro hidratuotus tetrahidroksilaliuminato
anijonus [Al(OH) 4 ]"(aq). Abiem atvejais skiriasi H2. A1F3 yra gaunamas A1 2 0 3
veikiant HF dujomis 700C temperatroje. Kiti halogenidai A1X3 gaunami
tiesiogiai egzotermikai reaguojant tam tikromis vieninms mediagoms.
Paraykite vis keturi, k tik aprayt reakcij lygtis.
5) A1C13 yra kieta kristalin mediaga, kurios kristalin gardel yra
sluoksniuota, o aliuminio Al(III) koordinacijos skaiius 6. Taiau lydant (192.4C)
sandara pakinta. Susidaro molekulinis dimeras A12C16, o aliuminio koordinacijos
skaiius esti 4. Duj fazje kovalentinis molekulinis dimeras auktoje
temperatroje disocijuoja sudarydamas trikampes plokias A1C13 molekules.
Molekulinio dimero Al 2 Cl 6 ryi ilgiai Al C1 yra dvejopi - 206 ir 221 pm.
Nupiekite dimero erdvin struktr ir pieinyje paraykite, kurie ryiai yra kokio
ilgio.
6) Paraykite, kokia yra Al atomo (atom) hibridizacija A12C16 ir A1C13
molekulse?
Elektrolizuojant lygiagreiai vyksta papildomos reakcijos, suardanios grafito
anodus ir sumainanios ieig.
7) 6 lentelje pateikti termodinaminiai parametrai, kuriuos laikykime
nepriklausomais nuo temperatros. Apskaiiuokite , AS ir AG 940C
temperatroje iai reakcijai:
C(graphite) + C0 2 (g) -> 2CO(g).

AHf (kJ.mol ')


S (J.K '.mor 1 )
-1

AHivdvmo (kJ.mol )

6 lentel. Termodinaminiai parametrai


Al(s) A1203(S) C(graphite) CO(g) C0 2 (g)
0
0
-394
-111
-1676
214
28
51
6
198
11
109

o 2 (g)
205

98(T). Nedisocijuota silpnosios organins rgties HA forma iekstrahuojama


i vandeninio tirpalo panaudojus su vandeniu nesimaiant organin tirpikl:
organin faz

Kurie teiginiai teisingi?


vandenin faz
1) Rgties HA pasiskirstymo
konstanta
(K D )
priklauso
nuo
vandenins fazs rgtingumo rodiklio pH.
2) HA visikai ekstrahuojasi i pargtint tirpal.
3) HA pasiskirstymo santykis (D) priklauso nuo vandeninio tirpalo pH.
4) I vis veiksni didiausios takos pasiskirstymo santykiui (D) turi HA
koncentracija.

99(T). Matuota silpnos rgties HX tirpal absorbcija keiiant koncentracij.


Kuri kreiv atitinka kur i emiau pateikt atvej:
1 atvejis. Tirpinys - tik HX. vies sugeria tik nedisocijuota forma HX.
A

t
D

<

<

Bendra HX form koncentracija


2 atvejis. Tirpinys - tik HX. vies sugeria tik jonizuota forma X".
3 atvejis. HX pilta perteklius stiprios bazs. vies sugeria tik nedisocijuota
forma HX.
4 atvejis. HX pilta perteklius stiprios rgties. vies sugeria tik
nedisocijuota forma HX.
5 atvejis. Tirpinys - tik HX. vies sugeria abi formos - ir HX, ir X".
Matavimai atlikti esant tokiam bangos ilgiui, kai abiej form absorbcijos
koeficientai lygs tarpusavyje ir didesni u nul.
100(T). Kuri rgtis pati stipriausia?
1) Perchlorato rgtis, HC10 4 .
2) Chlorato rgtis, HC10 3 .
3) Chlorito rgtis, HC102.
4) Hipochlorito rgtis, HCIO.
5) Jos visos vienodai stiprios, nes turi chloro.
101(T). Geleies kristale jos koordinacijos skaiius yra 8. Kokia yra geleies
elementarioji gardel?
1) Paprastoji kubin.
2) Centruotojo trio kubin.
3) Tankiausios sanglaudos kubin.
4) Tankiausios sanglaudos heksagonin.
5) N viena.
102(T). Kurio elemento treioji jonizacijos energija yra didiausia?
1) B
2) C
3) N
4) Mg 5) Al

103(T). Lentelje suraytos elemento, priklausanio antrajam periodui,


pirmosios eios jonizacijos energijos (IE imatuota elektronvoltais, eV).
Nustatykite element.
IE4
IE5
IE,
IE6
IE3
IE2
11
24
64
392
48
490
1) B 2) C 3) N
4)0
5) F
104(T). Sidabro kristalin sandara yra centruotojo paviriaus kubin (fcc).
1)Papildykite piein, kad matytume fcc gardel.
2)Kiek atom tenka vienai fcc elementariajai gardelei?
3)Sidabro tankis 10,5 g/ml. Apskaiiuokite elementariosios
gardels briaunos ilg.
4) Apskaiiuokite sidabro atomo spindul.
105(T). Ar ie teiginiai teisingi, ar ne?
1) HF virimo temperatra auktesn u HC1.
2) HBr virimo temperatra emesn u HI
3) Gryn HI galima gauti, vyksla KI reakcija su koncentruota sieros rgtimi.
4) Amoniako tirpalas turi konjuguot por NH 3 - N H / ir yra buferinis tirpalas.
5) Grynas 80C temperatros vanduo yra rgtus.
6) Elektrolizuojant vandenin KI tirpal grafitiniais elektrodais, tirpalo pH prie
katodo tampa emesn u 7.
106(T). Tam tikros koncentracijos ir temperatros H N 0 3 reaguoja su Zn
iskirdamas N 0 2 ir NO moli santykiu 1:3. Kiek moli H N 0 3 sunaudojama
reaguojant 1 mol Zn?
1)2,2
2) 2,4
3) 2,6
4) 2,8
5)3,0
6)3,2
107(T). Kuri lygtis teisingai susieja labai maai tirpaus junginio Th(I0 3 ) 4
tirpum s (mol/1) su tirpumo sandauga Ksp:
1) i = (Ksp/ 128)" 4 ;
1/5
2) s = (Ksp/ 256) ;
1/4.
3) 5 = 256 Ksp ,
L
4) i = (128 Ksp)
1
5) i = (256 K) '
:(K s p /128) 1 / 5 /2.
6)

108(T). Kuri lygt reikia naudoti norint tiksliai apskaiiuoti [H+] tiek
normalios, tiek labai maos koncentracijos vandeniniuose HC1 tirpaluose?
(K w =xl0~ 14 M 2 ).
1)

[ H + ] = CHCI

2) [H+] = chci + KW/[H+]


3)

[ H + ] = CHCI +

4) [H+] = CHCI - KW/[H+]


109(T). Gliukozs (C 6 H 12 0 6 ) molin mas 180 g/mol, NA - Avogadro
konstanta. Kuris vienas teiginys neteisingas?
1)1000 ml tirpalo, kuriame yra 90 g gliukozs, molin koncentracija yra 0,5M.
2)1,00 mmol gliukozs mas yra 180 mg.
3)0,0100 mol gliukozs susideda i 0.0100x24xN A vairi atom.
4)90,0 g gliukozs yra 3xN A anglies atom.
5)100 ml 0,10 M tirpale yra 18 g gliukozs.
110(T). Skysto junginio B tankis yra p g/ml, jo molin mas M g/mol. NA Avogadro konstanta. Skysio B molekuli skaiius 1 litre yra:
1) (1000 x p ) / (M x NA);
2) (1000 p N a ) / M;
3) ( N A x p ) / ( M x 1000);
4) (N a X p x M ) / 1 0 0 0 .
lll(T). ios reakcijos:
Ag 2 Cr0 4 (s) + 2CF(aq) ^ 2AgCl(s) + Cr0 4 2 "(aq)
pusiausvyros konstanta gali bti parayta taip:
1 ) K = K S p ( A g 2 C r 0 4 ) / KspAgCl^
2 ) K = K s p ( A g 2 C r 0 4 ) Ksp(AgCI)

i
;

3 ) K = K s p ( A g C l ) / K S p(Ag2Cr04)
4 ) K = Ksp(AgCl)

/ KSp(Ag2Cr04)i

5 ) K = KSp(Ag2Cr04) I Ksp(AgCI)

112(T). Kiek ml 1,00 M NaOH reikia pilti 100,0 ml 0,100 M H 3 P0 4 tirpalo,


norint gauti fosfatin buferin tirpal, kurio pH yra apie 7,2? (H 3 P0 4 pK verts yra
pKi = 2,1, pK 2 = 7,2, pK 3 = 12,0)
1) 5,0 ml;
2) 10,0 ml;
3) 15,0 ml;
4) 20,0 ml.
113(T). Tirpalas, kuriame yra H 3 P0 4 ir/arba NaH 2 P0 4 , titruojamas stipria
baze. Kuri titravimo kreiv atitinka kur i pateiktj atvej? (H 3 P0 4 : pK] = 2,1,
pK2 = 7,2, pK 3 = 12,0) (6 pav.)

Titranto turis (ml)


6 pav. Titravimo kreivs
1 atvejis. Pradiniame tirpale buvo tik H 3 P O 4 .
2 atvejis. Pradiniame tirpale buvo H 3 P O 4 ir NaH 2 P0 4 moli santykiu 2:1.
3 atvejis. Pradiniame tirpale buvo H 3 P0 4 ir NaH 2 P0 4 moli santykiu 1:1.
114(T). Raketose NN-dimetilhidrazinas (CH 3 ) 2 NNH 2 naudojamas kaip kuras,
o kaip oksidatorius N 2 0 4 (abu skysti). Abu komponentai sumaiomi
stechiometriniu santykiu, o produktai yra tik N2, C 0 2 ir H 2 0 (visi produktai yras
dujos). Kiek moli duj susidarys sunaudojus 1 mol (CH3)2NNH2?
1) 8;
2) 9;
3) 10;
4) 11;
5) 12.
115(L). 7 Lentelje nurodyta vairi koncentracij HC1 ir NaOH tirpal pH
23C temperatroje.
7 lentel
Apskaiiuota jon Apskaiiuotas EksperimentiTirpalo
Koncentra- koncentracija mol/1
tirpalo
kai imatuotas
Mediaga
terp
cija mol/1
+
tirpalo pH
pH
pOH
OHH30
2
2
Rgti
2,0
2
HC1
"
"
5,0
HC1
'5
"5
5
6,8
107
HC1
7
"7
8
10
6,96
8
HC1
10"8
6,99
HC1
10- 9
"9
9
7,00
7
7
HiO
Grynas
"7
IO"7
7,01
9
NaOH
"9
"9
8
8
7,04
NaOH
10"
8
10"
7
7
7,2
NaOH
7
"
105
5
9,0
NaOH
5
10"
102
2
armin
12,0
NaOH
2
1010'
1) Paraykite HC1 jonizacijos, NaOH disociacijos ir H 2 0 jonizacijos lygtis
2) Upildykite visus tuius lentels langelius
3) Ar vis tirpal pH apskaiiuoti teisingai?
4) Paaikinkite, kodl labai praskiest tirpal apskaiiuotos pH verts
nesutampa su imatuotomis?

5) Suraskite tok pH skaiiavimo bud, kad apskaiiuotosios 10"8 mol/1 HC1


ir 10"7 mol/1 NaOH tirpal pH verts sutapt su eksperimentinmis.
116(L). armini metal fizikins konstantos nurodytos 8 lentelje.
8 lentel
Cs
K
Rb
Konstanta\Elementas
Li
Na
55
37
19
Z
3
11
132,91
85,47
6,94
39,1
A
22,99
11
0,268
0,248
0,236
0,155
0,189
Tatomo, 1
1,5
1,9
0,54
0,86
0,97
p g/ml
78,5
82,1
92,0
90,4
159,3
Qsublimacijos kJ/mol
28,4
39,5
97,8
63,6
180,5
Tlyd C
0,2
0,5
0,3
Kietumas (Moso)
0,6
0,4
Kristalo gardel

Kubin tryje centruota. Atomai uima 68 % jos trio

Visos armini metal konstantos dsningai kinta, iskyrus tank ir kietum.


1) Ar tai iimtis?
2) Kodl metalinio kalio tankis yra maesnis u natrio tank, nors jo atomin
mas didesn? Atsakym pagrskite skaiiuodami.
117(L). Suaugusio mogaus organizme yra 5 litrai kraujo. Normalioje
bsenoje hormono adrenalino C 9 H l 3 N0 3 koncentracija kraujyje yra 10 1U mol/1.
Kiek moli, molekuli ir gram adrenalino yra mogaus kraujyje?
Streso bsenoje, pavyzdiui, ruoiantis kovai, per kelias sekundes adrenalino
koncentracija kraujyje padidja iki 1000 kart.Kiek gram adrenalino organizmas
iskiria krauj per t laik?
118(L). Koki mas MgS0 4 7 H 2 0 reikia itirpinti 300 g vandens, kad
kiekviename tirpalo grame bt po 0,25 g bevandens druskos?
119(L). Paraykite chemin formul druskos, kurios sudtis mass dalimis yra
tokia: 21,21 % azoto, 6,82 % vandenilio, 23,49 % fosforo ir 48,48 % deguonies.
Pasilykite paprasiausi druskos gavimo bd ir paraykite reakcijos lygt.
120(L). Mokytojas cilindr pyl rausvai violetinio tirpalo, o ant viraus
labai atsargiai, kad nesusimaiyt, cilindro sienele upyl stor sluoksn vandens.
Cilindre buvo du ryks skysio sluoksniai: apatinis - rausvai violetinis, virutinis
- bespalvis. Cilindr udeng stiklo ploktele ir pastat spintel, kad jo niekas
nejudint.
Kit dien mokytojas im cilindr ir parod bandymo rezultatus. Mokini
nuostabai, sluoksni jau nebebuvo, visas skystis cilindre buvo vienodai roinis.
Paaikinkite:

1) Kodl
2) Kodl
3) Kodl
atspalvis?
4) Kokia

i pradi vanduo nesusimai su tirpalu, ir tirpalas liko apaioje?


per par visas skystis pasidar roinis, nors jo niekas nemai?
sumajo tirpalo spalvos intensyvumas ir iek tiek pakito jo
chemin mediaga buvo itirpinta?

121(L). Sudeginus 20,8 g pirito FeS 2 ir pirotino FeS miinio, susidar 6,67
litro duj (n.s). Apskaiiuokite kiekvieno mineralo mass dal miinyje (%) ir kieto
likuio mas po sudeginimo.
122(L). Paprasiausi boro hidrid - diboran B 2 H 6 galima susintetinti
kaitinant B 2 0 3 , Al, H 2 ir katalizatori (A1C13) 150 C temperatroje ir dideliame 750 atm slgyje:
B 2 0 3 + 2A1 + 3H 2
B 2 H 6 + A1 2 0 3
Storasieniame reaktoriuje kaitinta 120 g B 2 0 3 , 80 g Al ir 10 g H 2 . Diborano
ieiga 45%.
1) Apskaiiuokite susidariusio diborano B 2 H 6 mas.
2) Sudarykite diborano B 2 H 6 struktrin formul. inoma, kad diborano
molekulje atstumai tarp boro ir vandenilio atom yra skirtingi - vieni 119 pm, kiti
- 1 3 3 pm. Struktrinje formulje paymkite, kurie ryiai yra kokio ilgio.
Paraykite, kuo ypatingi diborano molekuls cheminiai ryiai.
123(L). ildant 1,000 kg 0 C temperatros ledo luit vyko tokie kilimai:
H 2 0(k, 0 C) -H 2 0(S, 0 C) -> H 2 0(s, 100 C)
H 2 0(d, 100 C)
Sprendiant udavin reiks i duomen:

skysto vandens molin ilumin talpa 74,88 J K ' m o l ' 1 , t.y. norint
suildyti 1 mol H 2 0(s) vienu laipsniu, reikia sunaudoti 74,88 J ilumos

vairi bsen vandens susidarymo termochemins lygtys:


2H 2 (d) + 0 2 (d) -> 2H 2 0(k)
AH = -583,6 kJ
2H 2 (d) + 0 2 ( d )

2H20(S)

AH = - 5 7 1 , 6 kJ

2H 2 (d) + 0 2 (d) ^ 2H 2 0(d)


AH = -483,6 kJ

Metano molin degimo iluma 890 kJ/mol, t.y. sudegus 1 mol metano
isiskiria 890 kJ ilumos.

Gamtini duj 96% trio sudaro metanas CH4. Likusioji dalis - nedegios
priemaios.
1) Apskaiiuokite, kiek litr gamtini duj (n.s.) reikia sudeginti, kad gautos
ilumos pakakt:
a) 1 kg 0 C temperatros ledo H 2 0(k) ilydyti;
b) 1 kg skysto 0 C temperatros vandens H 2 0(s) kaitinti iki 100 C - virimo
temperatros;
c) 1 kg 100 C skysto vandens H 2 0(s) paversti 100 C temperatros vandens
garais H 2 0(d).
2) Kaip reikia pakeisti slygas, kad vanduo:

a) lydytsi emesnje negu O C temperatroje; b) virt emesnje negu 100


C temperatroje.
3) Kalibruojant termometrus reikia sukurti tiksliai apibrtas slygas. Viena i
toki bsen yra vandens trigubasis takas, kuris nusistovi 0,01 C temperatroje ir
4,56 mm Hg slgyje. Apibdinkite, vandens trigubojo tako bsen.
124(L). Vienprotons rgties HA (A - rgties liekana) 0,373 % tirpalo
tankis p=l,000 g/ml, rgtingumo rodiklis pH = 1,70. Praskiedus tirpal du kartus,
jo pH padidjo iki 1,89.
1) Apskaiiuokite rgties disociacijos (jonizacijos) konstant ir pradinio
tirpalo molin koncentracij.
2) Nustatykite rgties molin mas ir molekulin formul. inoma, kad
1,46% rgties mass sudaro vandenilis, 46,72% - deguonis. Likusioji dalis neinomas elementas.
125(L). Mineralogai ir geologai uolienose esani element kiek ireikia j
oksid procentais. laboratorij atneto chromo rdos mginio pase buvo nurodyti
tokie duomenys: 45,6% Cr 2 0 3 , 16,12% MgO ir 7,98% Fe 2 0 3 . I tikrj sausoje
rdoje yra ne oksidai, o ie junginiai: Fe(Cr0 2 ) 2 , Mg(Cr0 2 ) 2 , MgC0 3 ir CaSi0 3 .
Joki kit jungini rdoje nra.
1) Naudodamiesi rdos paso duomenimis apskaiiuokite kiekvieno rdoje
esanio junginio -Fe(Cr0 2 ) 2 , Mg(Cr0 2 ) 2 , M g C 0 3 ir CaSi0 3 - mass dal
procentais.
2) Rdos sudt galima parayti formule:
xFe(Cr0 2 ) 2 -yMg(Cr0 2 ) 2 -zMgC0 3 -dCaSi0 3
(x, y, z ir d - molin santyk parodantys sveikieji skaiiai). Nustatykite iuos
skaiius.
3) Rd paveikus koncentruotos druskos rgties HCl(aq) tirpalu, reaguoja
tik junginiai be chromo. Paraykite vykusi reakcij bendrsias ir sutrumpintas
jonines lygtis.
4) Geleies Fe 3+ ir tiocianato SCN~ jonai sudaro raudonos spalvos jungin,
kuris tinka kalorimetriniams matavimams - koncentracijai nustatyti pagal spalvos
intensyvum. Nordamas patikrinti rdos paso duomenis laborantas paruo du
tirpalus. Tiriamajam tirpalui gaminti sunaudojo 5,39 g rdos, o standartiniam 0,5166 g grynos geleies. Abu mginiai buvo veikiami rgtimis ir oksidatoriais
(kad visa geleis pavirst Fe 3+ jonais), amonio tiocianato tirpalo pertekliumi (kad
susidaryt spalvotas junginys) ir praskiesti vandeniu. Tiek tiriamojo, tiek
standartinio tirpalo tris 100,0 ml. Naudodamas vienodo dydio matavimo indelius
laborantas fotokalorimetru imatavo, kad tiriamojo tirpalo absorbcija A lir =0,27, o
standartinio - As(=0,50. Remdamiesi laboranto matavimais apskaiiuokite Fe 2 0 3
mass dal rdoje. Skaiiuodami remkits Bero dsniu: A=EIC.
ia: A - viesos absorbcija; - viesos absorbcijos koeficientas, bdingas
kiekvienam vies absorbuojaniam junginiui ir priklauso nuo jo savybi; c -

vies absorbuojanios mediagos tirpalo molin koncentracija; 1 - optinio kelio


ilgis - atstumas, kur viesos spindulys nueina absorbuojanios mediagos tirpale.
126(L). Termogravimetrins analizs (TGA) prietais supaprastintai galima
sivaizduoti kaip svarstykles su kaitinimo krosnele. Mediaga kaitinama ir tuo
metu matuojama jos mas. Jeigu mediagai skylant susidaro dujiniai produktai, tai
prietaisas rodo mass majim. Tokiu prietaisu tiriant baltos spalvos jungin A
nustatyta, kad 216 C temperatroje vyksta skilimo reakcija. Isiskiria mediaga B
ir lieka junginys C. Likut kaitinus iki 515 C isiskyr dujinis oksidas D ir
susidar junginys E. Temperatrai pakilus iki 797 C, ilk dujos F ir liko
kristalin, balta mediaga G, kurios M=56,l g/mol. Jeigu dujas F leistume
Ca(OH) 2 tirpal, tai susidaryt drumzls. 7 pav. pateikta junginio A
termogravimetrin kreiv, kuri rodo kaitinamo mginio mass majim.
Procentais nurodyta susidariusios mediagos mas pradinio mginio mass
atvilgiu. Ityrus junginio G kristalin sandar paaikjo, kad jos kristalin gardel
yra kubin centruotojo paviriaus. Gardels parametras a = 0,4812 nm (8 pav.).
1) Paraykite jungini A, B, C, D, E, F, G formules, bei vykstani reakcij
bendrsias lygtis.
2) Apskaiiuokite kiek mediagos G formulini vienet tenka vienai
elementariajai gardelei.
3) Apskaiiuokite G mediagos tank g/ml.

7 pav. Junginio A terminio skilimo kreiv

8 pav. Junginio G
elementarioji gardel

127(B). Du chemikai analizei gavo du indentikus metalo pavyzdius. Abiej


pavyzdi mas buvo vienoda, j tankis - 5,245 g-cm"3. Chemikai rentgeno
struktrins analizs metodu nustat, kad metalo gardel yra tryje centruota
kubin gardel. Jos briaunos ilgis lygus 45,82 nm.
Maiau atidus chemikas paliko pavyzd ore, kur jo pavirius greitai prarado
metalin blizges. Kuomet jis susmulkino pavyzd ir sudjo stiklin su vandeniu,
prasidjo energinga reakcija. Galiausiai stiklinje susidar balt nuosd, o tirpalo
terp buvo stipriai armin. Tirpalas su nuosdomis buvo pargtintas druskos
rgtimi ir atsargiai igarintas. Gauta 363,7 mg bespalvi kristal. Prie kristal
pridta sieros(IV) oksichlorido ir kaitinta su grtamuoju aldytuvu iki tol, kol
nustojo skirtis dujos. Susidar 340,0 mg higroskopik balt kristal. J IR spektre

atsirado keturios adsorbcijos juostos*. Junginys buvo perkeltas stiklinl ir


itirpintas nedideliame kiekyje vandens. tirpal buvo pilama praskiestos sieros
rgties tol, kol nebesusidar daugiau nuosd. Gauta 166,9 mg bespalvi kristal,
juos pakaitinus mas sumajo iki 134,2 mg ir daugiau nebekito.
Kitas chemikas buvo iradingesnis. Jis inertinje atmosferoje itirpino savo
pavyzd skystame amoniake ir gavo mlyn tirpal. Pridjs tirpal amonio
chlorido, gavo bespalv tirpi, taip pat isiskyr dujos ir susidar nedaug nuosd.
Atsargiai igarinus nuosdas vakuume, gauta 293,3 mg kietos kristalins
mediagos. Jos IR spektre uregistruotos trys absorbcijos juostos . Junginys buvo
patalpintas stiklin ir itirpintas vandenyje. Praskiestos sieros rgties tirpalas
buvo pilamas tol, kol nustojo skirtis nuosdos. Pridjus nedidel rgties pertekli
tirpalas buvo paliktas visikai nussti. Prieingai negu buvo tiktasi, bespalvi
kristalini nuosd mas stovint tirpalui pastebimai majo. Tik dl sutapimo
antrasis chemikas taip pat gavo 166,9 mg nuosd. Kaitinant nuosd mas
sumajo iki 134,2 mg ir daugiau nebekito.
1) Naudodamiesi rentgeno struktrins analizs duomenimis nustatykite, koks
tai buvo metalas. Avogadro skaiius yra lygus NA = 6.022045 1023 mol 1 .
2) K galite pasakyti apie nagrint jungini struktr, remdamiesi j IR
spektrais? Pateikite abiej mediag struktrines formules, kurios buvo tiriamos IR
spektroskopijos metodu. Nurodykite molekulinius svyravimus, atitinkanius
stebimas absorbcijos bangas.
3) Paraykite vis reakcij lygtis.
128(B). Atomas spstuose. kobalto(II) chlorido tirpal nuosekliai buvo
dedama baltos kristalins mediagos A (18,1% C, 7,52% H ir 53,3% Cl), NaOH ir
30% H 2 0 2 . Gautas oraninis junginys B (19,8% C, 7,16% H ir 29,3% Cl).
Nedidelmis porcijomis B mediagos tirpal (pH 10) buvo dedama koncentruoto
amoniako ir formaldehido. Gauta kieta geltonos spalvos mediaga C (31,9% C,
6,65% H ir 23,6% Cl). Mediag 13C BMR spektruose buvo po vien signal: A ties 43 ppm ir B - ties 45 ppm, o C atveju buvo du vienodo intensyvumo signalai
ties 54 ir 67 ppm. 'H BMR spektruose, uraytuose D 2 0, buvo stebimi singletai:
mediagos A (2,65 ppm) ir platus mediagos B (2,85 ppm).
1) Nustatykite junginius A, B ir C.
2) B yra ekvimoliinis dviej enantiomer B ir B2 miinys. Pavaizduokite
B ir B2 struktrines formules ir pasilykite, kaip B ir B2 galima iskirti.
3) B redukuojasi Zn amalgama iki D. Prieingai nei junginys B, D negali
bti iskirtas D1 ir D2. Paaikinkite, kodl.
4) Junginys C trivialiai pavadintas sepulkrato ("sepulchrum" lot. "karstas",
"sarkofagas"). Pasilykite mediagos C struktrin formul ir pateikite reakcijos B
> C mechanizm.

IR spektrai gauti emoje temperatroje stipriai praskiesdus mediagas inertinmis dujomis.

129(T). Vienvaleniu ems arminiu metalu junginiai. Literatroje paskelbta


keletas straipsni apie vienvalenio kalcio junginius. Nors toki jungini nepavyko
gauti, i problema domina kieto kno chemikus.
CaCl 2 buvo bandoma redukuoti iomis mediagomis:
a) kalciu
b) vandeniliu c) anglimi
1) Paraykite hipotetini reakcij, kurios galt vykti redukuojant kiekvien
i nurodyt mediag lygtis, jei vienas produktas bt CaCl.
Chemikas band redukuoti CaCl 2 pridjs Ca (mediagos sumaiytos moli
santykiu 1:1). Jis gavo nehomogenin pilk mediag. Apirjs j per
mikroskop, pamat sidabro spalvos metalo daleles ir baltus bespalvius kristalus.
2) Paraykite, kas yra pastebtosios metalo dalels ir kas - bespalviai
kristalai.
Bandant CaCl 2 redukuoti vandeniliu, susidar baltas produktas. Atlikus
elementin analiz, mediagoje buvo aptikta 52,36 mass % kalcio bei 46,32 mass
% chloro.
3) Nustatykite susidariusio junginio empirin formul.
Bandant CaCl 2 redukuoti anglimi, susidar raudona kristalin mediaga. J
ityrus paaikjo, kad Ca ir C1 moli santykis joje yra n(Ca):n(Cl) = 1.5: 1.
Hidrolizuojantis iai raudonai kristalinei mediagai susidaro tos paios dujos, kaip
ir hidrolizuojantis Mg 2 C 3 .
4) Paraykite hidrolizs metu susidarani duj dviej neciklini izomer
struktrines formules.
5) Paraykite junginio, susidaranio CaCl 2 reaguojant su anglimi, empirin
formul, jei inoma, kad vienvalenio kalcio jungini nesusidaro.
Kadangi CaCl nepavyko gauti, buvo atlikti tam tikri teoriniai skaiiavimai.
Chemikas padar prielaid, kad CaCl turt kristalizuotis sudarydamas kuri nors
i paprasiausi kristalini gardeli. Kristalin MX tipo jungini sandara priklauso
nuo katijono r(M m+ ) ir anijono r(Xx") spindulio santykio. Tai atskleidia lentels
duomenys:
9 lentel
M
Spinduli
Apskaiiuota
Strukturos
koordinacijos
X apsuptis
santykis
tipas
C a C l , ALH
skaiius
rmiI r
3

Trikamp

0,155-0,225

BN

- 663,8 kJ mol'1

Tetraedrin

0,225-0,414

ZnS

- 704,8 kJ mol'1

Oktaedrin

0,414-0,732

NaCl

- 751,9 kJ mol 1

Kubin

0,732-1,000

CsCl

- 758,4 kJ mol'1

6)

a) Kokios struktros turt bti CaCl?


[r(Ca+) = 120 pm (apskaiiuotas), r(Cl ) 167 pm)]
Svarstant CaCl termodinamin stabilum svarbu ne tik gardels entalpija ALH,
bet ir CaCl standartin susidarymo entalpija AfH.
b) Sudarykite Borno-Haberio cikl ir apskaiiuokite CaCl ( naudodamiesi
lentelje pateiktais duomenimis.
Lydymosi iluma
9.3 kJ mol 1
^fusion#(Ca)
+
Jonizacijos entalpija
A,.i E //(Ca)
589.7 kJ mor 1
Ca
-> Ca
+
2+
Jonizacijos entalpija
1145.0 k J m o r
A2AEH(C
a)
Ca
> Ca
Garavimo iluma
150.0 kJ mol 1
vap H(Ca)
Disociacijos energija
Adissf/(C12)
240.0 kJ mol 1
Cl2 2 Cl
Susidarymo entalpija
AfW(CaCI2)
-796.0 kJ mol 1
Giminingumas elektronui AeaH( Cl)
- 349.0 kJ mol
Cl + e
>C1"
Nordamas nustatyti, ar CaCl yra links disproporcionuoti Ca ir CaCl 2 ,
chemikas apskaiiavo atitinkamo proceso entalpijos pokyt. (iuo atveju entropijos
pokytis AS yra toks maas, kad j galima laikyti nuliu).
7) Atlikite tok skaiiavim ir js bei nustatykite, ar CaCl yra
termodinamikai patvarus, ar links disproporcionuoti.

130(L). Elementai A ir B sudaro junginius: A 2 B 2 0 3 ir A 2 B0 4 . Pirmajame


junginyje deguonies mass dalis G)i(O) = 25,26 %, o antrajame - dhJO) = 36,78 %.
Kokie tai elementai?
131(L). Paraykite paveiksllyje pavaizduot chemini ind ir laboratorini
reikmen pavadinimus. Irinkite vandeniui distiliuoti reikalingus indus ir
reikmenis. Nupiekite distiliavimo aparat.

132(L). Kiek gram bario reikia paimti, kad jam reaguojant su 1 litru
vandens, susidaryt 2% bario hidroksido tirpalas?

133(L). Paraykite formules i mediag:


1) valgomoji druska;
2) smalks;
3) mlynasis akmenlis;
4) skruzdi rgtis;
5) karioji druska;
6) gesintos kalks;
7) potaas;
8) kaustin soda;
9) Glauberio druska;
10) negesintos kalks;
11) kristalin soda;
12) geriamoji soda;
13) magnezija;
14) aliasis akmenlis;
15) acto rgtis;
16) amoniakas.
134(L). Kiek atom sudaro auksin kub, kurio briaunos ilgis 1 cm. Aukso
tankis 19,32 g/ml.
135(L). I 5% druskos tirpalo buvo igarinta 60 g vandens ir gautas 15%
tirpalas. Kokia buvo pradinio tirpalo mas?
136(L). Elementai A ir B sudaro junginius: A 2 B 2 0 3 ir A 2 B0 4 . Pirmajame
junginyje deguonies mass dalis 0i(O) = 25,26 %, o antrajame - ctCO) = 36,78 %.
Kokie tai elementai?
137(L). Itirpinus 14 g neinomo metalo praskiestos sieros rgties
pertekliuje isiskyr 5,6 1 vandenilio (n.s.) ir susidar tiek MeS0 4 druskos, kad i
io kiekio galima gauti 69,5 g kristalohidraio. i druska gali bti naudojama da
gamyboje ir kaip medienos antiseptikas. Nustatykite io kristalohidrato formul.
138(L). Studentas, atlikdamas laboratorin darb, pastebjo, kad vieno
butelio, kuriame buvo druskos tirpalas, etiket yra beveik neskaitoma. Joje buvo
galima irti tik Cl2". Studentas nesutriko. Jis padalijo tirpal dvi dalis. vien
tirpalo dal supyl magnio sulfato tirpalo pertekli ir gavo 6,36 g nuosd. kit
tirpalo dal studentas supyl sidabro nitrato tirpalo pertekli ir gavo 7,82 g
nuosd. Kokio metalo chlorido tirpalas buvo butelyje?

139(L). Paraykite lygtis reakcij, atitinkani iuos kitimus:


AIBr 3

Br 2 - i - * F e B r 3

Fe(OH)3

Fe2(S04)3

5
H B r - ^ FeBr

- ^ Fe(OH)2

Fe(OH)3

Nurodykite reakcij vyksmo slygas.


140(L). Duotos ios dujos: amoniakas, azotas, vandenilio chloridas,
vandenilis, azoto(IV) oksidas, chloras, smalks, vandenilio sulfidas, anglies
dioksidas, deguonis. Suriuokite mediagas ias grupes: 1) vienins mediagos;
2) oksidai; 3) spalvotosios; 4) turinios bding kvap; 5) nuodingosios.
141 (L). 8% natrio karbonato tirpal (p=l,082 g/ml) pilta 50 g 15% druskos
rgties tirpalo. Rgties perteklius neutralizuotas kalio hidroksido tirpalu. Tam
reikjo 10 g 5,6% io tirpalo. Apskaiiuokite natrio karbonato tirpalo tr.
142(L). Vandenilio sulfido tirpumas 4,62 ml viename mililitre vandens (n.s.)
Apskaiiuokite mediagos mass dal susidariusiame tirpale.
143(L). Laboratorijoje buvo su mediagomis keturi indai be etikei. inoma,
kad:
I inde yra arba BaCl 2 (aq), arba AgN0 3 (aq);
II inde yra arba HCl(aq), arba NaOH(aq);
III inde yra arba Al(k), arba Ag(k);
IV inde yra arba [Co(NH 3 ) 5 Br]S0 4 (aq), arba [Co(NH 3 ) 5 S0 4 ]Br(aq)
Pasilykite bdus, kaip nustatyti, kuriame inde yra kuri mediaga. Aikiai
paraykite, kokiais poymiais vadovausits darydami ivadas. Paraykite reakcij
lygtis.
144(L). IA grups metal kristalin sandara yra tokia, kad tik 68% mediagos
trio uima metal atomai. Likusieji 32% - tutumos. inoma, kad natrio atomo
spindulys yra 1,86x10"' m. Apskaiiuokite natrio tank. (M(Na) = 22,99 g/mol,
N a =6,02X10 23 mol"', Vrulu0=(4/3)7ir3.
145(L). tui 2,00 1 trio ind leistas tam tikras kiekis azoto ir vandenilio,
dta katalizatoriaus ir pakaitinta. Nusistovjus pusiausvyrai inde buvo 0,31 mol
N 2 (d), 0,50 mol H 2 (d) ir 0,14 mol NH 3 (d). Reakcijos lygtis: N2 + 3H 2 O 2NH 3 .
a) Apskaiiuokite, kiek moli azoto ir kiek vandenilio buvo leista ind.
b) Apskaiiuokite pusiausvyros konstant.

146(L). Ilyginkite oksidacijos - redukcijos reakcijos lygt. Nurodykite, kas


yra oksidatorius ir kas - reduktorius:
S2C12 + NH 3
N 4 S 4 + N H 4 C I + Sg.
147(L). Moksleivis paruo keturis vienodos mass cinko, aliuminio ir
magnio lydinio mginius. Pirmj sudegino deguonies atmosferoje, o antrj chloro atmosferoje ir nustat, kad degimo chlore produkt mas yra du kartus
didesn u degimo deguonyje produkt mas. Trei mgin moksleivis met
kalio hidroksido tirpalo pertekli, isiskyr 26,88 1 duj (n.s.). Ketvirt mgin
met druskos rgties pertekli, isiskyr 31,36 1 duj.
1) Apskaiiuokite vieno lydinio mginio mas.
2) Apskaiiuokite lydinio sudt mass procentais.
3) Paraykite vis vykusi reakcij lygtis.
148(L). Dviej metal, kuri oksidacijos laipsniai junginiuose yra +2,
atomini masi santykis yra 1: 1,396. Chloro mass dalis pirmojo metalo chloride
yra 1,144 karto didesn negu antrojo metalo chloride. Kokie tai metalai?
149(L). Geleies(III) nitrato tirpumas 20C temperatroje yra 82,5 g.
prisotint tirpal, kurio mas 100 g, buvo dta 5 g bevandens druskos ir paildyta
kol i druska visikai itirpo, o gautas tirpalas ataldytas iki 20C. Apskaiiuokite
susikristalizavusio Fe(N0 3 ) 3 9H 2 0 mas ir Fe(N0 3 ) 3 mass dal (%) likusiame
tirpale.
150(L). Paraykite lygtis reakcij, atitinkani iuos virsmus:
Ca - CaO
Ca(OH) 2 - X
CaO -> Ca -> CaCl 2 -> X
Ca(HC0 3 ) 2 ->
CaC0 3
Jeigu kuris nors virsmas gali vykti daugiau negu vienu bdu, paraykite vis
galim proces (i esms besiskiriani tarpusavyje) reakcij lygtis. Kokia
mediaga paymta X?
151(L). Reikia paruoti 1 litr tirpalo, kuriame bt 0,05 mol natrio sulfato,
0,1 mol kalio chlorido ir 0,05 mol natrio chlorido. Ar galima paruoti tirpal i
kalio sulfato ir natrio chlorido? Jeigu galima, kiek gram kalio sulfato ir natrio
chlorido reiks 200 mililitr io tirpalo paruoti.
152(L). Geleies kiekis rdose gali bti labai vairus ir priklauso nuo
radimviets. Mokiniai susidomjo, kiek geleies yra rdoje (pagrindin jos dalis
Fe 2 0 3 ), esanioje chemijos kabineto mineral ir rd kolekcijoje. Padedami
mokytojo jie atliko ios geleies rdos chemin analiz. Pirmiausiai jie pasvr
7,5g rdos, j djo chemin stiklin ir paveik koncentruota azoto rgtimi.
gaut tirpal mokiniai pyl pakankam kiek natrio hidroksido tirpalo.

Susidariusias nuosdas nufiltravo, kaitino 900C temperatroje iki mediagos mas


nebekito. Gautos mediagos mas buvo 3,19 g.
Remdamiesi analizs duomenimis moksleiviai apskaiiavo geleies mass dal
rdoje. Kok rezultat jie gavo? Paraykite reakcij lygtis.
153(L). Udaras indas, kurio tris 1 dm 3 , pagamintas i aliuminio
(p(Al)=2700kg/m 3 ). is indas pripildytas deguonies (p(02) = 1,43 kg/m3). Indo
sienelse yra 10 kart daugiau atom negu deguonies atom inde. Apskaiiuokite
indo su deguonimi (n.s.) mas.
154(L). Atliekant kiekybin analiz rentgeno spinduli fluorescencins
spektrometrijos metodu naudojami etalonai, kuri sudtis yra inoma. iems
etalonams paruoti reikia stabili pastovios sudties jungini. Chemikui reikia
paruoti etalon, kuriame vario mass dalis bt 52%. Kokiu santykiu jis turi
sumaiyti CuO ir A1203, kad gaut tokios sudties miin?
155(L). Kai du cheminiai elementai gali tarpusavyje reaguoti keliais
skirtingais masi santykiais, jie sudaro kelis junginius su skirtingomis savybmis.
Du elementai X ir Y jungdamiesi sudaro kelis junginius. Pirmame junginyje j
masi santykis mx: my = 7: 8, o junginio molin mas M = 60 g/mol. Antrame
junginyje elemento Y kiekis yra 2 kartus didesnis. Kokie elementai yra X ir Y?
Kokios t jungini chemins formuls?
156(L). Udarame inde yra vandenilio, deguonies ir chloro miinys. io duj
miinio santykinis tankis pagal azot - 0,4625. inoma, kad miinyje vandenilio
yra 14 kart daugiau negu chloro (pagal tr). Apskaiiuokite rgties mass dal
tirpale, kuris gaunamas miin susprogdinus ir ataldius.
157(L). dvivalenio metalo chlorido tirpal, kurio tris 10 ml, buvo merkta
gelein ploktel, kurios mas 10 g. Metalui i tirpalo visikai nusdus ant
ploktels jos mas padidjo iki 10,1 g. tok pat tr metalo chlorido tirpalo
merkus 10 g kadmio ploktel, pasibaigus reakcijai jos mas sumat iki 9,4 g.
Kokio metalo chloridas yra tirpale? Paaikinkite vykstanius procesus, paraykite
atitinkam reakcij lygtis.
158(L). Reikia paruoti 1 litr tirpalo, kuriame bt 0,05 mol natrio sulfato,
0,1 mol kalio chlorido ir 0,05 mol natrio chlorido. Ar galima paruoti tirpal i
kalio sulfato ir natrio chlorido? Jeigu galima, tai kiek gram kalio sulfato ir natrio
chlorido reiks 200 mililitr io tirpalo paruoti.

kad

159(L). Studentas, tyrindamas bespalv, skaidr tirpal, kurio pH<7, nustat,


iame tirpale yra ie jonai: K \ Ba 2+ , Fe 2+ , Fe3+, NM;, S 2- ,

M n 0 4 , C O 2 , S O 2 . Ar gali buti tokie analizs rezultatai? Atsakym pagrskite


ir paaikinkite.
160(L). Mokinys paruo du tirpalus. Pirmojo tirpalo viename kilograme yra
vienas molis natrio karbonato. Antrojo tirpalo 1 kilograme yra 1 molis vandenilio
chlorido. \ dvi vienodos mass stiklinaites jis pyl po 100 g pirmojo tirpalo, dvi
kitas tokios pat mass stiklinaites - po 100 g antrojo tirpalo. Ant kiekvienos
svarstykli lktels jis padjo po 1 stiklinait kiekvieno tirpalo. ant kairiosios
lktels esani stiklinait su natrio karbonato tirpalu mokinys maiydamas i lto
supyl vandenilio chlorido tirpal. Po to ant deiniosios lktels esani
stiklinait su vandenilio chlorido tirpalu - i lto supyl natrio karbonato tirpal.
1) Ar sutriko svarstykli pusiausvyra?
2) Jeigu sutriko, apskaiiuokite tirpal masi skirtum.
161(L). Liio aliuminio hidridas yra stiprus redukcijos reagentas, todl plaiai
naudojamas organinje chemijoje. Liio aliuminio hidrido pavadinimas, pagal
IUPAC, yra liio tetrahidroaliuminatas.
1) Paraykite liio aliuminio hidrido empirin formul ir apskaiiuokite, kiek
procent io junginio mass sudaro vandenilis.
2) Liio aliuminio hidridas - kompleksinis junginys. Nurodykite
kompleksadar ir ligandus, koordinacijos skaii ir erdvin kompleksinio anijono
struktr.
3) Paraykite dvi reakcijos lygtis, kuriose kaip reagentas bt naudojamas liio
aliuminio hidridas. Nurodykite pradin ir galutin produkt bei naudojam tirpikl.
Kokie tirpikliai iose reakcijose netinka?
4) Liio aliuminio hidridas po reakcijos suskaidomas taip: miin, kuriame
buvo pridta liio aliuminio hidrido, pilama vandens ir 15% natrio hidroksido
tirpalo. I pradi susidaro nuosdos, kurios toliau pilant hidroksido tirpalo
inyksta. Paraykite vis vykusi reakcij lygtis. Jeigu susidaro kompleksiniai
junginiai, nurodykite kompleksadar ir ligandus, koordinacijos skaii, erdvin
kompleksinio jono struktr.
162(L). Tirpalai, kuri pH nekinta, arba kinta neenkliai, juos skiediant arba
dedant nedaug kiek stipriosios rgties ar stipriosios bazs, vadinami buferiniais
tirpalais.
1) Kiek mililitr grynos acto rgties (p = 1,05 g/ml), kiek gram kalio
divandenilio fosfato ir kiek Tris bazs (tris(hidroksimetil)aminmetano, Mr = 121)
reikia norint paruoti po 500 ml tirpal, kuri koncentracija atitinkamai lygi
3,0mol/l, 0,10 mol/1 ir 33 mmol/1.
2) Koks bus kiekvieno gauto tirpalo pH, jeigu:
K a (CH 3 COOH) = 1,810~ 5 ;
K a l (H 3 P0 4 ) = 7,2-10"3; K a2 (H 3 P0 4 ) = 6,3 10"8; K a3 (H 3 P0 4 ) = 4,2 10"13;
K b (tris(hidroksimetil)aminometano) = 2,0-10 6 .

(rgi jonizacijos konstanta ymima dvejopai - Ka arba Kr).


3) Buferiniai tirpalai gaminami i i tirpal:
natrio acetatinis, pH = 5,0.
kalio fosfatinis, pH = 7,5,
tris-Cl, pH = 8,3.
Koki mediag reikia dti pradinius tirpalus norint gauti reikiam pH?
Laikykite, kad pridjus i mediag tirpalo tris nekinta.
4) Kodl, skiediant gautus tirpalus, pH nesikeis arba kis neymiai?
5) Svarbus buferini tirpal apibdinimas yra buferin talpa - stipriosios
rgties ar bazs kiekis reikalingas, kad pH pakist vienetu. Kurio i duotj
tirpal buferin talpa bus pati didiausia ir kodl?
163(L). Laboratorijoje buvo tiriami keturi kitimai:
1) CaC0 3 (k)
CaO(k) + C0 2 (d);
AH = +178,1 kJ
2) CaO(k) + H 2 0(s)
Ca(OH) 2 (k);
AH = -64,8 kJ
3) Ca(OH) 2 (k) - Ca 2+ (aq) + 20H"(aq); AH=+UJ
kJ
4) Ca 2+ (aq) + 2 0 H (aq) + C0 2 (d)
CaC0 3 (k) + H 2 0(s)
AH=1

1) Vykstant 1) reakcijai iluma iskiriama ar sunaudojama?


2) Kiek ilumos isiskirs, arba bus sunaudota, suskaidius 15 g kalcio
karbonato CaC0 3 ?
3) Apskaiiuokite (4) reakcijos AH.
164(L). Kalio cianido KCN tirpalui reaguojant su dvivalenio vario druskos
tirpalo pertekliumi skyrsi dujos. Leidiant ias dujas kalio hidroksido tirpal
susidar drusk miinys. Kaitinant susidariusias druskas skyrsi vandenyje netirpi
duj miinys. Gautoms dujoms sudeginti reikalingo deguonies mas sudaro 28,6%
duj miinio mass. Po drusk kaitinimo gautas kietas likutis itirpintas kalcio
chlorido tirpale, o susidariusias baltas nuosdas nufiltravus, gautas tirpalas,
kuriame kalio cianido koncentracija keturis kartus maesn nei tokio paties trio
pradiniame tirpale.
1) Paraykite vykusi reakcij lygtis. Atminkite, jog cianido jonas kai kuriose
reakcijose reaguoja panaiai kaip halogen anijonai.
2) Vis reakcij vienoda ieiga, apskaiiuokite j.
3) Nubraiykite pirmosios reakcijos metu isiskyrusi duj Luiso (Lewis)
formul, paraykite, kokio dydio kampai yra tarp atom.
4) Kiek apytiksliai skiriasi pradinio ir galutinio KCN tirpal pH? Atsakym
pagrskite skaiiavimais.
5) Cianido tirpalus galima nukenksminti veikiant juos hipochlorito pertekliumi
arminje terpje. Paraykite reakcijos lygt ir ilyginkite j elektroniniu-joniniu
metodu, inodami, jog visus reakcijoje susidariusius anijonus gali nusodinti
sidabro nitrato tirpalas.

165(L). Chromatografiniuose analizs metoduose mediagos atskiriamos


viena nuo kitos itirpinus jas tam tikrame tirpiklyje ir leidiant gaut tirpal per
chromatografin kolonl, kuri pripildyta susmulkinto nejudanio sorbento (9
pav.) Viename i chromatografijos variant naudojami poliniai tirpikliai ir
nepoliniai sorbentai. iuo metodu gauta trij mediag: 2- pentanolio, 2chlorpentano ir metiletilketono (2-butanonas) tirpalo chromatograma pateikta 10

9 pav. Chromatografo schema

10 pav. Trij jungini chromatograma

1) Kokia tvarka i kolonls ieina junginiai, t.y. nurodykite kiekvien jungin


atitinkant signal, jei ryio C-O dipolio momentas =1,2 D, ryio C = 0 =2,7 D ir
ryio C-Cl =1,9 D?
2) Ar visikai atskiriami pirmieji du junginiai, jei j signal pagrind ploiai
yra atitinkamai, 0,5 min. ir 0,4 min.? Laikoma, kad junginiai visikai atskiriami, jei
chromatografins sistemos skiriamoji geba R > 1,5. R apskaiiuojama pagal lygt:
R r

_ m 2 ) - m

b(l) + b(2) '


ia: t-jungini sulaikymo laikas; b- signalo pagrindo plotis.
166(B). Diazoto trioksidas N2O3 yra nepatvarus junginys, kuris gali bti ir
molekulins, ir jonins formos. ildomas jis skyla patvaresnes mediagas.
a) Paraykite jon, kuri gali bti kietame N2O3, empirines formules.
b) Paraykite N 2 0 3 skilimo chemin lygt.
Tirpinamas vandenyje diazoto trioksidas sudaro rgtin tirpal. Kruopiai
ityrus paaikjo, kad tirpale susidaro dvi izomerins mediagos.
c) Sudarykite dviej produkt, kurie gali susidaryti N2O3 reaguojant su
vandeniu, Lewis formules. Aikiai pateikite vis valentini elektron
pasiskirstym. Jeigu kurio nors atomo formalusis krvis nra lygus nuliui,
paraykite to atomo formalj krv. Apytiksliai vertinkite kampus tarp ryi ir
paymkite juos Lewis formulse.

Tirpinant neinom kiek N2O3 vandenyje gautas mediagos A tirpalas.


Mediagos A tirpal paveikus tokiu paiu triu sieros rgties pargtinto FeS0 4
tirpalo, susidar ni mol duj B. Po to t pat tirpal buvo supiltas perteklius
pargtinto KI tirpalo. iuo atveju susidar n2 mol duj B ir tam tikras kiekis
tamsios spalvos mediagos C (tarkime, kad mediaga C yra visikai netirpi).
d) Paraykite chemines lygtis, kas vyksta reaguojant N 2 0 3 su vandeniu, ir
visas lygtis, kas vyksta, kai A reaguoja su FeS0 4 ir su pertekliumi pargtinto KI.
e) Kambario temperatroje B dujos yra paramagnetikas. Labai emoje
temperatroje i mediaga tampa diamagnetiku. Schemikai parodykite, kas su B
mediaga nutinka emoje temperatroje.
0 Kai n2 mol B mediagos reaguoja su kartu grafitu, susidaro nedegi duj
miinys. iam miiniui reaguojant su soiuoju Ca(OH) 2 tirpalu susidaro netirpus D
junginys. D junginio mas buvo 3,00 kartus maesn u C mediagos mas.
Apskaiiuokite FeS0 4 ir A mediagos molini koncentracij santyk pradiniuose
tirpaluose.
g) 0,10 1 B duj (100,0 C, 1,00 atm) reagavo su chloru Cl2. Itirpinus
reakcijos produkt vandenyje gauta 1,00 1 tirpalo. Apskaiiuokite gautame tirpale
esanios deguonins rgties (K a =7,l 10"4) jonizacijos laipsn.
167(B). Pastaruoju metu labai susidomta koordinaciniu X junginiu, nes jam
bdingos neprastos fizikins savybs. Tokios savybs paprastai bdingos tik
organiniams junginiams. Su tokiomis savybmis organini jungini pramonje
kasmet pagaminama u kelis milijardu doleri. X junginys daniausiai gaunamas i
kito koordinacinio Y junginio ligand pakeitimo reakcijos bdu. Y junginys yra
sintetinamas tiesiog Z metalui reaguojant su ligandais. Y junginyje metalo yra
36,34% mass.
1) Nustatykite Z metal.
2) Nustatykite Y jungin. Nubraiykite jo sandaros schem ir nurodykite
metalo hibridizacij.
Norint, kad vykt ligand pakeitimo reakcij, Y junginys buvo paveiktas
heksano rgtimi. Vykstant reakcijai isiskyr dujos ir susidar junginys X kuris
turi 29,41% (mass) Z metalo. Itirpinus 2,00 g X junginio 100 g benzeno, gautas
tirpalas, kurio stingimo temperatra 0,157 "C maesn u benzeno stingimo
temperatr. Benzeno krioskopin konstanta 5,12 K-kg-mol 1 . X junginys yra
diamagnetikas ir neturi geometrini izomer. X junginio sintezei panaudojus 2deuteroheksano rgties racemat gaunamos keturios mediagos, i kuri dviem
bdinga enantiomerija.
3) Paraykite X junginio molekulin formul.
4) Tai, kad X junginys yra diamagnetikas parodo, kad (nurodykite teisingo
atsakymo (5-8) skaii):
5) X junginyje yra lyginis elektron skaiius.
6) Ligandai priveria suskilti metalo d orbitali energijos lygmenis; susidaro
emo sukinio kompleksas.

7) Tarp metalo atom susidaro kovalentinis ryys.


8) X junginys yra nepatvarus, nes tarp metalo nerianij d elektron por
pasireikia abipus stma.
9) Remdamiesi pateikta informacija pasilykite, kokia galt bti X junginio
siruktra ir kokia galt bti jo analog, gaunam panaudojus deuteruot heksano
rgt, sandara. Parodykite, kuriam ryiui sudaryti kokios orbitals dalyvauja.
Neprastos X junginio savybs nustatomos dl jo molekuli sveikos
susidariusioje struktroje, panaios kopias. Pats aikiausias rodymas, kad
junginiui bdinga neprasta savyb, gautas diferencins skenuojamosios
kalorimetrijos (DSC) bdu. 11 pav. pateiktos tokio eksperimento grafikas. iuo
grafiku parodoma mginio sugertos ilumos priklausomyb nuo temperatros.
10) Nurodykite, dl koki proces DSC grafike susidaro maksimumai
(smails). Kaip vadinamos mediagos, kurios turi i neprast fizikin savyb?
88.33"C

11 pav. Mginio sugertos ilumos priklausomyb


nuo temperatros

T, C

168(T). Chiufenas - senas kalnakasybos centras Taivanio iaurs vakaruose.


ia yra vienas didiausi aukso telkini Azijoje. Todl Chiufenas vadinamas
Azijos aukso sostine. Auksui i rdos igauti tradicikai naudojamas KCN. Auksas
reaguoja su CN jonais ir oro deguonimi, sudarydamas tirpaluose patvar jon
Au(CN) 2 :
4 Au(.y) + 8 CN~(aq) + 02(g) + 2 H 2 0(/)

4 Au(CN)2l^) + 4

OW(aq)

1) Sudarykite Au(CN)2~ struktrin formul, nurodydami ne tik atom


jungimosi tvarka, bet ir erdvin isidstym.
2) Kiek gram KCN reikia norint i rdos igauti 20 g aukso? Paraykite
sprendim.
Karalikasis vanduo, arba Aqua regia - tai koncentruot druskos ir azoto
rgi miinys, gaunamas sumaiius jas tri santykiu, atitinkamai, 3:1.
Alchemikai miin naudojo auksui itirpinti". I tikrj tai ne tirpinimas", o
oksidacijos - redukcijos reakcija, kuri schemikai galima parayti taip:
Au(s) + N0 3 ~(a<7) + C\~(aq)

"

\uC\A~{aq)

+ N02(g).

3) Sudarykite dalines elektronines - jonines lygtis ir parodykite, kaip jas


sudedant gaunama galutin ilyginta oksidacijos - redukcijos lygtis.
4) Paraykite, kas ioje oksidacijos - redukcijos reakcijoje (3 uduotis) yra
oksidatorius ir kas - reduktorius.
Auksas yra taurusis metalas ir nereaguoja su azoto rgtimi, taiau reaguoja su
karalikuoju vandeniu, nes susidaro kompleksiniai jonai AUCL . inoma, kad:
Au3+(aq) + 3 e~

Au(s)
= + l , 5 0 V ;
A u C L f C ^ ) + 3 e"

Au(s) + 4 C\~(aq)
E = +1,00 V.
i redokso pora tinka galvaniniam elementui sudaryti.
O
_
5) Apskaiiuokite AUCL susidarymo konstant 25 C temperatroje:
K = [AUCL ] / [AU 3 + ] [CL] 4 .

6) HC1 yra Cl" jon altinis. Kam reikalingi Cl" jonai (pasirinkite atsakym i
i variant):
a) Cl" yra oksidatorius;
b) Cl" yra reduktorius;
c) Cl" reikalingas kompleksui sudaryti;
d) Cl" yra katalizatorius.
Pastaruoju metu intensyviai tyrinjamos aukso nanodalels, kurias ymsime
AuNP (Au Nano Particles). Sukurtas Brust-Schiffrino bdas tinka sintetinti AuNP,
kurios yra atsparios orui ir kaitinimui. iuo bdu gaunama apytiksliai vienodo
norimo dydio dalels. J skersmuo bna tarp 1,5 ir 5,2 nm. Gaminimo procedra
yra tokia. Vandeninis HAUCL tirpalas sumaiomas su tetra-n-oktilamonio bromidu,
itirpintu toluene. Gautas miinys sumaiomas su dodekantioliu ir veikiamas
NaBH 4 pertekliumi. Pradjus formuotis AuNP, tolueno sluoksnyje matyti
susidaranti tamsi mediaga. Madaug po 24 h toluenas distiliuojamas rotaciniu
garintuvu. Gauta kieta mediaga plaunama ant stiklo filtro. Plaunama etanoliu ir
heksanu. Taip paalinamas tiolio perteklius. Susidariusios AuNP, nesulipdamos ir
nesuskildamos, lengvai itirpsta prastiniuose organiniuose tirpikliuose. Jas galima
daug kart iskirti i tirpalo ir vl itirpinti.
7) Nanodaleles galima sudaryti smulkinimo ir stambinimo bdu. Kuris bdas
apraytas aukso nanodalelms sudaryti? Pasirinkite i i variant:
a) smulkinimas - didesni struktriniai vienetai susmulkinami iki
nanodydio objekt
b) stambinimas - nanodalels sudaromos i atskir atom, molekuli, jon
8) Reagentams perkelti i vienos fazs kit gal bti naudojamas trimetil-noktilamonio bromidas. Jis perkelia AuCLT i vandenins fazs organin faz.
Kokia trimetil-n-oktilamonio bromido savyb yra svarbi, norint, kad jis perkelt
reagentus i vienos fazs kit? Pasirinkite i i variant:
a) vienas molekuls onas yra elektroteigiamas, kitas - elektroneigiamas;
b) vienas molekuls onas yra hidrofilinis, kitas - hidrofobinis;
c) vienas molekuls onas yra rgtinis, kitas - bazinis.

9) Kok vaidmen apraytame Au nanodaleli gamybos procese atlieka


NaBH 4 . Pasirinkite i i variant:
a) reduktorius,
b) oksidatorius,
c) neutralizuoja,
d) sudaro kompleks.
10) Aukso nanodalels skersmuo 3 nm. I keli aukso atom apytiksliai
sudaryta tokia nanodalel? Aukso atomo spindulys 0,144 nm. Pasirinkite atsakym
i pateiktj variant ir paraykite sprendim.
a) 102'
b) 103'
c) 104'
d) 105
11) Aukso nanodalels skersmuo 3 nm. Kiek procent vis Au atom yra ios
dalels paviriuje? Pasirinkite atsakym i pateiktj variant ir paraykite
sprendim.
a) 20-30%;
b) 40-50%;
c) 60-70%;
d) 80-90%.
169(T).
1) Kiekvienai i molekuli paraykite po vien Lewis formul.
a)N 2 ;
b) NH 3 ;
c) 0 3 ;
d) S0 3 .
2) Sudarykite anglies monoksido Lewis formul. Nurodykite kiekvieno atomo
formally krv ir oksidacijos laipsn.
Tiokarbamido-S,S-dioksido 0 2 SC(NH 2 )2 atom jungimosi tvarka yra tokia:
H

H
3) Sudarykite toki tiokarbamido-S,S-dioksido Lewis formul, kad kiekvieno
atomo formalusis krvis bt lygus nuliui.
4) Pagal valentini elektron por stmos teorij (VSEPR) nustatykite, kokia
yra atom isidstymo aplink sier, angl ir azot geometrin forma. Remkits
formule, kuri sudarte sprsdami 3 uduot.

a) Atom isidstymo aplink sieros atom geometrin forma:


1) trikamp piramid;
2) trikamp plokia;
3) T-formos.
b) Atom isidstymo aplink C atom geometrin forma:
1) trikamp piramid;
2) trikamp plokia;
3) T-formos.
c) Atom isidstymo aplink N atom geometrin forma:
1) trikamp piramid;
2) trikamp plokia;
3) T-formos.
Molekuli sandara kietosiose mediagose nustatoma Rentgeno spinduli
difrakcijos bdu. Nustatyta, kad tiokarbamido-S,S-dioksido sandara yra tokia:

Visi N, H, S ir C atomai yra vienoje ploktumoje. Dvisienis kampas tarp


SC(NH 2 ) 2 ploktumos ir OSO ploktumos yra 65 .
5) Sudarykite Lewis rezonansines formules, kurios derintsi
su
eksperimentikai nustatyta ios mediagos molekuls sandara.
170(T). Vandeninio tirpalo armingumu vadinamas dydis, apibdinantis
tirpalo galimyb bti H + jon akceptoriumi. i savyb svarbi kai kuriuose
biologiniuose ir technologiniuose procesuose. Vandens armingum daniausiai
2-

lemia ie bazini savybi jonai: H C 0 3 , C 0 3 , ir OH . Jeigu vandens armingum


2-

lemia tik H C 0 3 , C 0 3 , ir OH jonai, tai jis apibriamas taip:


armingumas = [HC0 3 ~] + 2[C0 3 2 ] + [OH~] - [H+],
Kiekvieno i i jon indlis armingum priklauso nuo pH. Su ia sistema
susijusios skaiiavimams reikalingos pusiausvyros konstantos (298 K):
-2

C02(g) <H> co 2(aq)

Kco 2 = 3,44x10

co2(aql + H2O - H2CO3

KH2CO3 = 2,00x10

H2CO3

K al = 2,23x10

-4

HC03

HCO3 + H'
2-'
<h> CO.r + H +

CaC0 3 ( s ) <-> Ca ' + C 0 3

-11

K a2 = 4,69x10
K sp = 4,50x10"

H20<^H +OH
K w = 1,00x10
1) Upi ir eer vandenyje yra itirpusio C0 2 . Nustatykite, koks yra
2-

koncentracij santykis [H 2 C0 3 ]: [ H C O 3 ]: [C0 3 ], jeigu vandenyje [H ] = 1,00


10" 7 M.
2) Dujinis oro C 0 2 turi takos vandens armingumui. Apskaiiuokite itirpusio
C 0 2 (aq) koncentracij (mol/1) gryname vandenyje, esaniame pusiausvyroje su
grynu oru, kurio slgis 1,01 105 Pa, temperatra 298 K. C 0 2 ore yra 0,0360%
(moliniais procentais). (Standartinis slgis = 1,01 105 Pa)
Jeigu nepasiseks isprsti io udavinio 2 dalies, tolesniuose skaiiavimuose
laikykite, kad itirpusio C 0 2 (aq) koncentracija 1,11x10 5 M.
C 0 2 tirpumas (S) vandenyje apibriamas taip:
S = [C0 2(aq) ] + [H 2 C0 3 ] + [HC0 3 ~] + [C032~],
Atmosferos C 0 2 tirpumas vandenyje priklauso nuo vandens armingumo. Oro
slgis 1,01 105 Pa, vandens temperatra 298 K. Tarp oro ir vandens nusistovjusi
pusiausvyra.
3) Apskaiiuokite atmosferos C 0 2 tirpum gryname vandenyje (mol/1).
Vandens disociacijos nepaisykite.
4) Apskaiiuokite atmosferos C 0 2 tirpum (mol/1) vandenyje, kuriame itirpo
1,00x10 3 mol/1 NaOH.
298 K temperatroje 1,01 105 Pa slgyje oras yra pusiausvyroje su gamtiniu
vandeniu, prisotintu CaC0 3 . Nusistovi tokia pusiausvyra:
CaC0 3(s) + C 0 2 (aq) + H 2 0 <H> Ca2+ + 2 H C O f
5) Apskaiiuokite ios reakcijos pusiausvyros konstant.
Jeigu kartais nepavykt isprsti 5 uduoties, tolesniuose skaiiavimuose
laikykite, kad pusiausvyros konstanta
K,= 5,00x10"5.
2+
6) Apskaiiuokite Ca
koncentracij, ireikdami j mg/l, gamtiniame
vandenyje, kuris yra prisotintas C a C 0 3 ir yra nusistovjusi pusiausvyra su oro

co 2 .
Jeigu kartais nepasisekt isprsti 6 uduoties, tolesniuose skaiiavimuose
laikykite, kad Ca 2+ (aq) koncentracija yra 40,1 mg/l.
7) Apskaiiuokite armingum (mol/1) tirpale, apraytame 6 uduotyje.
8) Poeminio eero vanduo prisotintas CaC0 3 . Oras vir poeminio eero yra
kitoks, negu atmosferos oras. Ca + jon koncentracija io eero vandenyje yra 100
mg/l. Apskaiiuokite, koks yra C 0 2 dalinis slgis (Pa) ore vir poeminio eero.
171(L). Plieninis 1 1 talpos indas ilaiko iki 200 atm slg. Apskaiiuokite,
kok didiausi kiek
2,4,6-trinitrotolueno (TNT) galima susprogdinti iame inde, kad indas
nesuirt, jei temperatra
indo viduje pakyla iki 2000 C ir TNT skilimas vyksta pagal i lygt:
CH 3 -C 6 H 2 (N0 2 ) 3
N2 + C O + H 2 + C
Paraykite piln TNT struktrin formul ir ilyginkite reakcijos lygt.

172(L). Katalizuojant rgtims ketonai dalyvauja reakcijoje su bromu pagal


i lygt:
H+
C H 3 C O C H 3 + Br 2
CH 3 COCH 2 Br
+ H + + Br
Tiriant ios reakcijos kinetik nustatyti pradinio reakcijos greiio duomenys
pateikti 10 lentelje.
10 lentel. Keton brominimo reakcijos kinetiniai duomenys
Eil Nr. [CH3COCH3]omol/l [Br2]0 mol/1 [H+]0 mol/1 Vprad m o l / 1
1
0,30
0,050
0,050
5,7 10"s
2
0,30
0,10
0,050
5,7 10'5
3
0,40
0,050
0,20
3,1 10"4
4
0,40
0,050
0,050
7,6 10"5

1) Paraykite ios reakcijos kinetin lygt, nurodydami laipsnio rodiklius,


kuriais reikia pakelti reagent koncentracijas. Koks bendras reakcijos laipsnis?
2) Apskaiiuokite ios reakcijos greiio konstant.
173(L). Elektrochemikai oksiduojant aliumin sieros rgties tirpale jo
paviriuje suformuojama poringa A1 2 0 3 plvel. ios plvels struktra eiakamps cels, kuri centre yra taisyklingos tuiavidurs cilindro formos
poros, vadinamosios akuts", kuri skersmui visame tryje vienodas. Tokios
poringos AI2O3 plvels elektrochemikai daomos vairiomis spalvomis,
nusodinant akutes i metalo drusk tirpal metal ar j oksijungini daleles.
Buvo suformuota poringa 10 storio AI2O3 plvel, kurios poringumas 2
1 2 % trio, o akui skaiius 1 cm - 6 1 0 . i plvel elektrochemikai dayta
CuS0 4 tirpale. Yra inoma, kad visos akuts buvo tolygiai pripildytos Cu ir CuO
miinio, kurio procentin sudtis: Cu - 12% ir CuO - 88% (mass procentais).
Nudayta plvel, kurios plotas 1 cm 2 , buvo itirpinta azoto rgties tirpale. Gautas
tirpalas praskiestas iki 100 ml ir jame nustatyta Cu 2+ jon koncentracija 18,91/1. Apskaiiuokite akuts skersmen ir akuts pripildymo Cu ir CuO
miinio laipsn procentais. inoma, kad d Cu - 8,96 g/ml, d Cu o - 6,45 g/ml.
174(B). PbC20 4 tirpumo sandaugos reikm (Ktirp) 25 C temperatroje yra
8,5010~', O reakcijos standartinis potencialas porai Pb 2 7Pb yra E = -0,126 V.
1) Raskite standartin potencial E2 duotajai elektrodinei pusreakcijai:
PbC 2 0 4 (k) + 2e
Pb (k) + C 2 0 4 2 ' (aq)
2+
2) Nustatykite Pb jon koncentracij 0,0250 M Na 2 C 2 0 4 tirpale, prisotintame
PbC 2 0 4 .
3) Apskaiiuokite dviem metodais elektrodo PbC 2 0 4 /Pb elektrovaros jg
tirpalo, paminto 2) uduotyje.

175(B). Viena i dujini reakcij, kuri vyksta automobili varikliuose yra:


NO, (d) + CO (d)
NO (d) + C 0 2 (d)
ia pateikiami modelins reakcijos eksperimentiniai duomenys:
Eksperimentas
1
2
3

[CO] Pradinis greitis,


Pradin [N0 2 ] Pradin
kone., mol/dm 3 kone., mol/dm 3 mol/dm 3 s
0,10
0,10
0,0050
0,10
0,080
0,40
0,10
0,20
0,0050

1)
2)

Paraykite, kokia yra tikroji reakcijos greiio iraika?


Visuminei iai reakcijai pasilyti keli mechanizmai:
a) N 0 2 + CO -> NO + C 0 2
b) N 0 2 + N 0 2
NO3 + NO
NO3 + c o - NO2 + c o 2
c) N 0 2 + N 0 2 -> N 2 + 2 0 2
0 2 + 2CO -> 2 C 0 2
N 2 + 0 2 -> 2NO
Kuris i i mechanizm labiausiai tiktinas fizikiniu poiriu? Kokia stadija
yra greit limituojanioji ?
3) Nubraiykite reakcijos energetin diagram tikrajam reakcijos
mechanizmui, naudodami koordinates energija - reakcijos eiga.
176(T). Linijiniame vandenilio atomo spektre stebimus bangos ilgius pirm
kart serij pavidalu apra veicaras Johannas Jakobas Balmeris. Balmerio
empirin formul tokia
I

H ( 2i - n )

n =

3,4,5,....

e e
_ 109678 cm"1 yra Ridbergo konstanta, me- elektrono
2
3
"
8 0h c
mas. Nielsas Boras i lygt ived teorikai 1913 m. i formul yra bendra bet
kuriam vienelektroniniam atomui ar jonui.
1) Apskaiiuokite Balmerio serijos" ilgiausi bangos ilg A (1A = 10 ~10 m)
monojonizuotam heliui (He + ). Skaiiuodami neatsivelkite branduoli judjim.
2) Formul, analogika Balmerio formulei, naudojama paaikinti spektro
linijoms, kurios stebimos vandenilio atome vykstant perjimams i auktesni
lygmen pat emiausi. Paraykite i formul ir ja pasinaudodami
apskaiiuokite vandenilio atomo pagrindins bsenos energij eV.
Miuoninis vandenilio atomas" yra panaus vandenilio atom kuriame
elektronas yra pakeistas sunkesne dalele, vadinama miuonu. Miuono mas yra
madaug 207 kartais didesn nei elektrono mas, taiau krvis toks pat, kaip ir
ia: j

elektrono. Miuono gyvavimo laikas labai trumpas, taiau jo nestabilum toliau


neatsivelkite.
3) Apskaiiuokite miuoninio vandenilio atomo emiausi energij ir pirmosios
Boro orbitos radius. Skaiiuodami neatsivelkite branduoli judjim.
Vandenilio atomo pirmosios Boro orbitos radiusas (vadinamas Boro radiusu,
a0 =

e0h2

) yra 0,53 A. Klasikinis Boro teorijos orbitos" supratimas dabar

mee

kvantinje mechanikoje pakeistas orbitals" svoka. Vandenilio


pagrindins bsenos orbitals (r) energijos iraika yra tokia:

atomo

ia: r - elektrono atstumas nuo branduolio, ao - Boro radiusas.


4) Inagrinkite sluoksn, kurio sferos radiusas yra a 0 ir storis 0,00 la 0 .
Apskaiiuokite tikimyb aptikti elektron iame sluoksnyje. Sferinio sluoksnio
tris, kurio vidaus radiusas yra r ir storis Ar lygus 42 .
H2 molekul gali disocijuoti dviem skirtingais keliais:
a) H 2 H + H
(du atskiri vandenilio atomai)
b) H 2 ^ H + + H~
(protonas ir hidrido jonas)
emiau pateikta H 2 energijos (E) priklausomyb nuo tarpatominio atstumo (R)
schema.
5) Atitinkamame langelyje paymkite keli a) ar b).
13 pav.

6) Raskite H 2 molekuls disociacijos energijas (De, eV), atitinkanias


a) keli
b) keli
7) Remdamiesi jau turimais duomenimis apskaiiuokite proceso H~ * H + e"
energijos pokyt.

8) H~ yra dvielektronin atomin sistema. Laikant, kad Boro energijos formul


galioja kiekvienam elektronui, kur branduolio krvis Z pakeistas Zeff,
apskaiiuokite Zeff dalelei H~.
177(B). Antrasis termodinamikos dsnis yra vienas i fundamentalij dsni.
ioje uduotyje nagrinjama ideali duj, fazini virsm ir chemins pusiausvyros
termodinamika.
Izotermikai pleiasi 3,00 mol C 0 2 duj (esant terminiam kontaktui su
aplinka; temperatra = 15,0C) kai iorinis slgis lygus 1,00 baras. Pradinis ir
galutinis duj slgis, atitinkamai, yra 10,01 ir 30,0 1.
1) Parinkite teising atsakym apie sistemos (ASsys) ir aplinkos (ASsur)
entropijos pokyt:
a) ASsys > 0
b) A S s y s < 0
c) ASsys > 0
d) ASsys = 0
2) Apskaiiuokite ASsys, laikydami C 0 2 idealiomis dujomis.
3) Apskaiiuokite ASsur.
4) Apskaiiuokite visatos visumin entropijos pokyt.
Ar js atsakymas neprietarauja antrajam termodinamikos dsniui?
emiau pateikta C 0 2 slgio beitemperatros fazin diagrama (14 pav.).
Diagramoje nesilaikoma mastelio.

73,8
P/bar
5,18
1,01

-78,5

-56,6
t/C

14 pav. C0 2 fazin diagrama

31,0

5) C 0 2 dujos, kuri pradinis slgis 4,0 barai ir temperatra 10,0 C, ataldytos


esant pastoviam slgiui. Vykstant iam procesui:
a) jos pirmiausia esti skystoje fazeje ir po to kietoje.
b) jos tiesiogiai virsta kieta faze?
6) Esant tam paiam slgiui ir temperatrai, kaip ir prie tai (3.5), C 0 2 yra
izotermikai spaudiamas. Vykstant iam procesui:
a) jos pirmiausia virsta skysta faze ir po to kieta faze.
b) jos tiesiogiai virsta kieta faze nepereidamos skystos fazs
7) I fazins diagramos duomen apskaiiuokite molins entalpijos pokyt
sublimuojant C0 2 . Pasinaudokite reikalinga formule.
8) CO dujos, plaiai naudojamas organinje sintezje, gali bti gaunamos C 0 2
dujoms reaguojant su grafitu. Pasinaudodami emiau pateiktais duomenimis
rodykite, kad pusiausvyros konstanta, kai 298,15 K, yra maesn u vienet.
Kai 298,15 K:
C0 2 (d): = -393,51 kJ mol"1; AS = 213,79 JK"1 mol"1;
CO(d): AHf = -110,53 kJ mol"1; AS = 197,66 JK" 1 m o l 1 ;
C (grafitas): AS = 5.74 JK"1 mol"1.
9) Nustatykite temperatr kurioje esant reakcija taps spontanika.
nedidelius termodinamini duomen pokyius dl temperatros neatsivelkite.
10) 8 uduotyje parayta reakcija vyksta tarp C 0 2 ir karto grafito pertekliaus
reaktoriuje, palaikant apie 800C temperatr ir bendr 5,0 bar slg. iomis
slygomis pusiausvyros konstanta K p yra 10,0. Apskaiiuokite parcialin CO slg
pusiausvyros slygomis.
178(T). Indijoje Keralos valstijoje pajrio smlyje randamame minerale
monazite yra daug torio. prastame monazito mginyje yra apie 9% Th0 2 ir 0,35%
232

930

U308.
Th ir " U radioaktyvaus pakopinio skilimo galutiniai produktai,
atitinkamai, yra stabils 20SPb ir 206 Pb. Visas vinas randamas (Pb) monazite, yra
radiogeninio pobdio.
2qo
232
Izotop
Pb/ Th atominis santykis, nustatytas spektrometrikai masi
monazito mginyje, yra 0,104. 232 Th ir 238U gyvavimo puslaikiai atitinkamai yra
1,41 10 4,47 x 109 metai. Laikykite, kad 208 Pb, 206 Pb, 232 Th ir 238U visikai iliko
monazito mginyje nuo monazito mineralo susidarymo.
1) Apskaiiuokite monazito mginio ami (laik prajus nuo jo
susidarymo).
2) Nustatykite izotop atom santyk 206 Pb/ 238 U monazito mginyje.
3) Toris-232 yra naudinga mediaga branduolinje energetikoje. Terminje
neutroninje spinduliuotje jis absorbuoja neutron ir galutinis 33 U izotopas
susidaro nuosekliai skylant ". Paraykite 233U susidarymo i 232 Th branduolines
reakcijas.
Branduolinio 233U skilimo metu susidaro sudtingas radioaktyvaus skilimo
produkt miinys. Skilimo produktas 101Mo toliau radioaktyviai skyla kaip
pavaizduota emiau:

101
->
42

i 5 / 2 =

mm
**
14.6

101
Tc
4433

t!;i=14.3miri

4) vieiai paruotame radiochemikai varaus


50000 101Mo atom. Kiek i atom:
a) 10I Mo,
b) 101Te,
c) 101 Ru
bus mginyje po 14,6 min.?

101

01
,Ru
44

(stabilus)

Mo mginyje pradioje yra

179(T). Halogenai, reaguodami tarpusavyje ir su daugeliu kit element


sudaro vairius junginius, kurie skiriasi struktra, chemine elgsena ir ryi tipu.
Svarbiausi halogen junginiai yra metal halogenidai, halogen dariniai ir
interhalogenidai.
Nespalvotoje fotografijoje juosta yra sidabro bromido sluoksnelis, kuriuo
padengtas celiuliozs acetato plvels pavirius.
1) Paraykite fotochemin reakcij, kuri vyksta viesa patekusnt AgBr(k),
uneto ant juostos.
2) Rykinant nepaveiktas AgBr iplaunamas j kompleksuojant Ag(I) natrio
tiosulfato tirpalu. Paraykite vykstani chemin reakcij.
3) Plovimo vanduo danai ipilamas kaip atlieka. Taiau sidabras gali bti
regeneruotas i io tirpalo pridjus i pradi cianido, po to cinko. Paraykite
vykstanias chemines reakcijas.
Aktyviausias halogenas yra fluoras, kuris reaguoja su kitais halogenais: Cl2,
Br 2 , ir I 2 tam tikromis slygomis sudarydamas, atitinkamai, tetra atomin, heksa
atomin ir okta atomin molekules.
4) Paraykite i interhalogenid formules ir erdvines struktras remdamiesi
valentini por atostmio teorija. Kur reikia, paymkite centrinio atomo jon
poras.
Jodo gar ir chloro duj miinys, leistas mass spektrometr mass spektre
duoda du rinkinius (A ir B) pik, atitinkanius dviej ri chemini jungini
molekulinius jonus, kuri m/z:
A: (162,164)
B: (464, 466, 468, 470, 472, 474, 476)
5) Nustatykite, kokie molekuliniai junginiai atitinka m/z = 162, 164, 466 ir
476. Nupiekite sunkiausios molekuls (m/z = 476) struktr nurodydami jon
poras ant jodo atomo (). Paraykite kiekvieno junginio izotopin sudt.
Vandeninje terpje chloro dujos oksiduoja natrio tiosulfat iki jono, kuriame
sieros oksidacijos laipsnis aukiausias.
6) Paraykite ios chemins reakcijos lygt.
7) Paraykite tiosulfato jono Liuiso struktr elektron poras ymkite
takeliais. Apibrkite emiausio oksidacijos laipsnio sieros atom.

8) Chloro dioksidas reaguoja su natrio hidroksidu kaip parayta emiau.


Nustatykite abu produktus X ir Y, turinius chloro atom, ir ilyginkite lygt.
( ) C102 + ( ) NaOH - ( X ) + ( Y ) + H 2 0.
9) Cmorui reaguojant su armu meiu gaunama oainnmo priemon. Paraykite
chlorkalki susidarymo reakcij.
10) Koks chloro oksidacijos laipsnis chlorkalkse?
Rentgeno kristalografija leidia nustatyti daugel metal halogenid struktros
ypatum. Radius santykis (r+/r_) yra tinkamas parametras, leidiantis nustatyti i
jungini struktr ir stabilum. emiau pateikiama kai kuri armini metal
halogenid radius santykio (r+/r_) lentel. arminio metalo halogenido kristalins
gardels energijos elektrostatins dedamosios kitimas kintant radiuso santykiui (r_
laikomas pastoviu) schemikai pateiktas kaip NaCl-tipo ir CsCl-tipo kristalins
struktros.
15 pav.

Enereiia

1,0

16 pav.

r+/r_

Li+

Na+

K+

Rb+

Cs+

cr

0,33

0,52

0,74

0,82

0,93

Br"

0,31

0,49

0,68

0,76

0,87

0,28

0,44

0,62

0,69

0,78

11) Duotajam anijonui grafikas NaCl tipo struktrai, esant maoms r+/r_
reikmms, emja, nes:
a) vyksta katijono-katijono kontaktas iilgai paviriaus.

b) vyksta anijono-anijono kontaktas iilgai paviriaus,


c) vyksta katijono-anijono kontaktas iilgai gardels virni.
12) Kuriam i halogenid LiBr, NaBr ar RbBr vyks panaus fazinis virsmas i
NaCl-tipo CsCl-tipo struktr keiiantis temperatrai ir/ar slgiui?
13) Apskaiiuokite radius santyk (r+/r_), kurio metu sumaja CsCl-tipo
struktros energija.
14) Naudojant Cu Rentgeno spindulius ( = 154 pm), difrakcija nuo KC1
kristalo (fcc struktra) stebima, kai kampas () yra 14,2. inodami, kad (i)
difrakcija vyksta nuo ploktum su h2 + k 2 + l2 = 4, (ii) kubiniame kristale dhki = a/
(h2 + k 2 + l2)1'2, kur d " yra atstumas tarp kaimynini hkl ploktum, o a" yra
gardels parametras, ir kad (iii) atspindiai fcc struktroje gali vykti tik nuo
ploktum su "visais neyginiais" arba "visais lyginiais" hkl (Milerio) indeksais,
apskaiiuokite gardels parametr a" KC1 kristalui.
15) Pateiktoje lentelje raykite reikiam informacij 2lems ir 3'enls
artimiausiems K + jono kaimynams KC1 gardelje:
11 lentel
2leil artimiausi kaimynai

Skaiius

Krvio
enklas

Atstumas
(pm)

3lejl artimiausi kaimynai

Skaiius

Krvio
enklas

Atstumas
(pm)

16) Nustatykite maiausi difrakcinio kampo reikm, kuri galima KC1


struktrai.
180(L). 600 K temperatroje vyko reakcija:
CO(d) + N0 2 (d)
C0 2 (d) + NO(d).
Nustatyta, kad per 30 min CO(d) koncentracija sumajo nuo 5,0 10"4 mol/1
iki 4,0-10 1 mol/1. Apskaiiuokite vidutin reakcijos greit.
181(L). Norint pagaminti vandenil i gamtini duj (CH4), jos sumaiomos
su vandens garais trio santykiu 1: 2,5 ir normaliame slgyje 700C temperatroje
leidiamos per nikelio katalizatori.
165,4 kJ + CH 4 (d) + 2 H 2 0 (d)
C 0 2 (d) + 4 H 2 (d)
Esant pastoviam slgiui ir temperatrai perjusi per katalizatori duj tris
padidja 40 %.
1) Apskaiiuokite vandenilio ieig (%) pagal metan ir pagal vanden.
2) Kok ilumos kiek reiks sunaudoti norint pagaminti 16 ton vandenilio?
3) Kaip gaut vandenil ivalyti nuo H 2 0, C 0 2 ir nesureagavusio CH 4 ?

182(B). Apskaiiuokite reakcijos CO + 2H 2

CH 3 OH ilumin efekt

inodami ias degimo entalpijas:


a) grafito iki anglies (II) oksido -393,5 kJ;
b) grafito iki anglies (IV) oksido -110,5 kJ;
c) vandenilio iki vandens -285,8 kJ;
d) metanolio iki vandens ir anglies (IV) oksido -726,4 kJ.
Kuriuo atveju ir kodl pasigamins daugiau metanolio: kai reakcija vyksta
termostate ar termose?
183(B). Azoto ir deguonies reakcija turi didel praktin reikm:
N2i) + 02(d) <=> 2NO(d)
1)

Nustatykite

ios

, A G 2 9 g and A S 2 9 8

reakcijos

termodinamines

charakteristikas:

jei NO susidarymo standartins entalpijos ir

Gibso energijos reikms yra tokios


kl
Iii
298 = 9 1 . 2 5 i r AG = 8 7 . 5 8
mol
'
mol
Paaikinkite, kodl ios reakcijos nemanoma atlikti standartinmis slygomis
(slgis 1 baras, temperatra 298 K).
2) Paraykite AG" priklausomybs nuo temperatros T lygt (laikykite,
kadAH" ir AS'r' nepriklauso nuo temperatros).
3) Iki kokios temperatros reikia ildyti reakcijos miin udarame inde, norint
gauti duj miin, kuriame pusiausvyros slygomis NO kiekis yra 0,1% (trio
dalimis)? Oro sudtis - 78% N 2 ir 0 2 , r = 8 3 _ L _ .
' K mol
4) NO yra chemikai aktyvus junginys, kuris lengvai oksiduojasi veikiant
deguonimi, halogenais, ir pan. Laikykite, kad NO reakcija su bromu vyksta 2
stadijomis:

a) NO + Br2

NOBr 2 ;

ko
b) NOBr2 + NO
> 2NOBr - greit limituojanti stadija.
Naudojantis iuo mechanizmu pasilykite sumin NOBr gavimo reakcijos
kinetin lygt.
184(B). Fermentas katalizuoja toki reakcij: S
P, ia S - substratas, o P susidars produktas. Reakcijos greitis matuotas esant skirtingoms substrato
koncentracijoms:

Eil.Nr
1
2
3
4
5

[S], M
1,0 10"2
1,0 10"3
1,0 10"4
7,5 O'5
6,25 10"6

vo, /min
75,0
74,9
60,0
25,25
15,0

1) Nustatykite Vmax ir Km, naudodamiesi Michaelio - Menteno lygtimi ir


loginmis prielaidomis (nesinaudokite jokiu grafiku !).
2) Apskaiiuokite v0 reikm, kai esant substrato koncentracijos 2.5T0"5 ir
510" 5 M?
3) Apskaiiuokite vo reikm, kai substrato koncentracija 0,02M?
4) Fermento koncertacij padidino 2 kartus. Apskaiiuokite vo, reikm, kai
substrato koncentracija 110"4.
f) Pradin substrato koncentracija lygi 0,04M. Apskaiiuokite produkto
koncentracij po 3 minui.
185(T). Deguonis labai svarbus visiems. Per plauius deguonis patenka
krauj ir yra perneamas visus audinius. Kai deguonis oksiduoja angliavandenius,
isiskiria energija:
C

(. H i26 + 6 0 2
6 C0 2 + 6 H 2 0
Sureagavus vienam moliui deguonies isiskiria 400 kJ energijos. Baltymo
hemoglobinas (Hb) turi keturios hemo (Hm) grups, kurios prisijungia 0 2 . Laisvo
hemo Hm sudtyje yra Fe2+ jonas, prisijungs prie keturi porfirin 2 ligando N
atom. Deguonis koordinaciniais ryiais prisijungia prie Fe2+ sudarydamas
kompleks HmO 2 . Panaiai gali prisijungti anglies monoksidas. Jis sudaro
kompleks Hm'CO. Anglies monoksidas su Hm susijungia stipriau u deguon,
todl CO nuodingas. 1) reakcija:
Hm + C O

HmCO
1)
pusiausvyros konstanta K\ yra 10000 kart didesn u (2) reakcijos
pusiausvyros konstant K2:
Hm + 0 2

HmO2
2)
Kiekviena Hb molekul gali prijungti keturias 0 2 molekules. Kokia dalis
hemoglobino yra prisodrinama deguonies, priklauso nuo deguonies slgio. i
priklausomyb matyti 17 pav. kreivje (1). Kreivs (2) ir (3) rodo dviej tip
nevisaverio hemoglobino prisodrinimo deguonies priklausomyb nuo slgio. Toks
hemoglobinas esti kai kuriomis paveldimomis ligomis sergantiems monms.

17 pav.

(1)

. . - - " *
.(3)

10

deguonies spaudimas

kPa

20

Hemoglobino prisodrinimo priklausomyb


nuo deguonies slgio, kPa
Reikalingi duomenys: 0 2 slgis plauiuose 15 kPa, o raumenyse - 2 kPa.
Maksimalus per ird ir plauius pratekanio kraujo srautas 4 10"4 m3 s"1.
Raudonosios kraujo lstels uima 40% kraujo trio; iose lstelse Hb
koncentracija yra 340 kg m"3; Hb molin mas - 64 kg mol"1. R = 8,314 J mol"' K"
\T= 298 K.
1) Naudodamiesi formule, susiejania reakcijos K ir standartin Gibso energij
AG0, apskaiiuokite 1) ir 2) reakcij AG0 reikmi skirum.
2) I 17 pav. apskaiiuokite, kiek moli deguonies raumen audiniams
perduoda vienas molis Hb, nukeliavs i plaui raumenis ir atgal. Skaiiavim
pakartokite vis trij tip hemoglobinui.
3) 1-os kreivs S pavidal lemia ypatinga Hb sandara. 2-oji kreiv parodo
nevisaverio Hb savybes. 2-o tipo hemoglobinas neoptimalus, nes jis:
a) jungiasi su 0 2 per silpnai;
b) jungiasi su 0 2 per stipriai;
c) maksimali deguonies prijungimo geba yra per maa;
d) hemoglobinas yra apnuodytas anglies monoksidu.
4) Apskaiiuokite, kiek deguonies normalus 1-o tipo Hb nunea audinius
(skaiiuojant mol s"1).
5) Apskaiiuokite, kiek dauli energijos per sekund igauna organizmas,
jeigu i energij lemia perneto deguonies kiekis.
186(T). Metanolis (CH 3 OH) naudojamas kaip priedas benzino ir kai kuri
plastik gamyboje. Gamykloje metanolio gavimo reakcija yra tokia:
CO + 2H 2
* CH3OH
Vandenilis ir CO gaunami taip:
CH 4 + H 2 0 CO + 3 H2
Trys gamybiniai blokai sudaryti i reformcrio" vandeniliui / anglies
monoksidui gauti, metanolio reaktoriaus" ir separatoriaus", kuriame metanolis
atskiriamas nuo CO ir H 2 - schema pateikta 18 pav. Keturios padtys jame
paymtos , , ir .

18 pav. Prietaiso schema.


Metanolio tekjimo srautas padtyje yra [CH 3 OH, ] = 1000 mol s"1.
Gamykla sukonstruota taip, kad 2/3 CO paveriama metanoliu, padtyje CO ir H 2
perteklius naudojamas pirmam reaktoriui kaitinti. Laikykite, kad reformeryje
reakcija vyksta iki visikos pabaigos.
1) Apskaiiuokite CO ir H 2 srauto greit padtyje .
2) Apskaiiuokite CO ir H 2 srauto greit padtyje y.
3) Apskaiiuokite reikalingus CH 4 ir H 2 0 sraut greiius padtyje a.
4) Padtyje visos dalels yra dujos. Apskaiiuokite CO, H 2 ir CH 3 OH
parcialinius slgius MPa padtyje naudodamiesi lygtimi:
P i = p

"i

tnt ,

ia: Mj - srauto greitis; p\ - parcialinis slgis junginiui i; ntat - bendras srautas


nagrinjamoje padtyje; p - bendras slgis sistemoje (p = 10 MPa).
Kai metnolio reaktorius yra pakankamai didelis, reakcija pasiekia pusiausvyr.
Parcialiniai slgiai padtyje susij lygtimi:
^CHjOH PO
2
P
*CO PH,

ia: po - konstanta (0,1 MPa); A'p - nuo temperatros priklausanti funkcija kaip
pavaizduota 19 pav. (vertikalioji skal yra logaritmin).
10

400

500

600 r, K

700

19 pav. Parcialinio slgio Kp priklausomyb nuo temperatros.

5) Apskaiiuokite Kp ir nurodykite, kokioje temperatroje T turi vykti reakcija


norint pasiekti i pusiausvyr.
187(T). Olandijoje dienos viesos lempos gaminamos nuo 1891 m.
iuolaikins lempos labai skiriasi nuo pirmj, Jos enkliai patobulintos, gerokai
pailgjo j tarnavimo laikas. Lemp skleidiamos viesos spalva irgi labai svarbu.
Retj emi element junginiai, pvz. CeBr 3 dedami tam, kad spalva atitikt
6000K spinduliavimo vies. Kambario temperatroje ios mediagos yra jonins
sandaros. Taiau kaitintos jos sublimuojasi ir sudaro dujines elektrikai neutralias
metal halogenid molekules. Norint, kad i mediag gar slgis bt kuo
didesnis, sublimacijos entalpija turi bti kiek galima maesn.
1) Paraykite CeBr 3 sublimacijos entalpijos vertinimo termodinaminio ciklo
reakcij lygtis (Heso dsnis). Laikykite, kad pirmiausia susidaro dujiniai
vienatomiai jonai. (//, = HGARDEUS; HE = //elektrostatine; HS = HSubiimacijoS; ia H - i tikrj
yra AM)
*

+
+

= - / / , + He

Kietosios mediagos gardels energij galima apskaiiuoti pagal Born-Lande


formul:
Z+Z Ae2
1
/ / , = / - ^ ( i - - )
r+ + r_
n
Daugiklis fe2 (kai gardels energija kJ mol"1) yra 139; jon spinduliai turi bti
ireikti nm. Gardels Madelungo konstantai yra 2,985. Borno daugiklis n yra 11.
Jon krviai Z+ and Z_ yra sveikieji skaiiai (Z_ yra neigiamas). Dujins bsenos
CeBr 3 molekuls (jos susidaro i jon) energijai apskaiiuoti tinka ta pati Born Land formul, tik be A. CeBr 3 duj molekul yra plokia, trikampio formos.
Ce3+ spindulys yra 0,115 nm, o Br" spindulys yra 0,182 nm.
2) Apskaiiuokite CeBr 3 sublimacijos entalpij apvalindami iki sveikj
skaii (dmesio! nesupainiokite enkl !)

Bandant patobulinti lempas, CeBr 3 buvo pridta stechiometrinis CsBr kiekis.


Kambario temperatroje susidar kietas junginys CsCeBr 4
Sumainus
sublimacijos temperatr padidja lemp tarnavimo laikas. CsCeBr 4 gardel yra
NaCl struktros; ji susideda i Cs + katijon ir kompleksini tetraedrini CeBr 4
anijon. Sublimuojantis CsCeBr 4 susidaro dujos, susidedanios i CsBr ir CeBr 3
molekuli.
3) Paraykite io proceso entalpijos apskaiiavimo termodinaminio ciklo
reakcij lygtis (Heso dsnis). Kai kuriuose etapuose susidaro dujiniai CeBr 4 jonai,
vienatomiai jonai ir neutralios molekuls.
+

1 etapas:

+ H2
2 etapas:
3 etapas:
4 etapas:

H3
+ H

Visa:
(CsCeBr,)gardeles

(CeBr3)molekulc + (CsBr)mo|ekule

4) Apskaiiuokite CsCeBr 4 sublimacijos entalpij (sveikaisiais skaiiais).


Visiems keturiems etapams naudokite Born-Lande formul; aikiai paraykite
kiekvieno etapo dmenis (bkite atids raydami enklus). Madelungo konstanta
NaCl yra 1,75. Atstumas tarp Cs-Ce gardelje yra 0,617 nm. CeBr 4 anijonas yra
tetraedro formos, o jo kratins ilgis yra (2^6)/3 = 1,633 karto didesnis u atstum
nuo tetraedro virns iki jo centro. CsBr Borno daugiklis yra 11. Cs + spindulys
yra 0,181 nm.
5) Remdamiesi ankstesniais atsakymais atsakykite; ar gaminant lempas
naudinga pridti CsBr? Paymkite teising atsakym.
a) CsBr pridjimas nenaudingas.
b) CsBr pridjimas neturi takos.
c) CsBr pridti naudinga.
I gaut rezultat negalima padaryti aikios ivados.

188() Panau, kad per artimiausius 50 met labai pagauss elektromobili,


kadangi vidaus degimo varikliai kelia labai daug gamtosaugini problem.
Elektromobili komercin skm didele dalimi priklauso nuo j akumuliatori
kainos ir technini parametr. Dabar automobiliuose plaiausiai naudojami
vininiai - rgtiniai akumuliatoriai. ie akumuliatoriai gali bti daug kart
ikraunami ir kraunami, o j energetin talpa mass vienetui, savotikas energijos
tankis, yra 45 W h/kg.
Dabartiniai tyrimai rodo, kad elektromobiliams ko gero perspektyviausi yra
kraunami maos mass liio jon akumuliatoriai. Be to, jie tinka sauls element
surinktai energijai kaupti. Liio akumuliatorius tiria viso pasaulio mokslininkai.
Liio akumuliatori mas sudaro tik 1/3 rgtinio vino akumuliatoriaus mass.
Litis yra neigiamasis toki akumuliatori elektrodas. Liio elektrodo savitoji
energetin talpa ir potencialas yra iskirtinai dideli. Teigiamasis elektrodas
daniausiai gaminamas i aplinkai nekenksmingo pinelio kristalins struktros
tipo junginio LiMn 2 0 4 . pinelyje deguonies jonai isidsto sudarydami kubin
tankiausios sanglaudos gardel, i struktr stabilizuoja tetraedrinse tutumose
isidst liio jonai ir oktaedrinse tutumose isidst mangano jonai. Junginyje
LiMn2C>4 puss mangano jon oksidacijos laipsnis yra +3, o kitos puss +4.
Sutrumpintai vininio - rgtinio akumuliatoriaus sandara raoma taip:
Pb(s) I PbS0 4 (s) I H 2 S0 4 (aq) I PbS0 4 (s) I Pb0 2 (s) I (Pb(s)).
Sutrumpinta liio baterijos schema yra:
Li(s) I Li + - kietas laidus elektrolitasl LiMn 2 0 4 (s)
Isikraunant liio akumuliatoriui susidaro tarpos junginys Li 2 Mn 2 0 4 .
[kraunant akumuliatori vl susidaro Li(s) ir LiMn 2 0 4 .
1) Paraykite elektrochemini elektrodini reakcij lygtis, kurios vyksta
ikraunant rgtin - vinin akumuliatori.
2) Paraykite elektrochemini elektrodini reakcij lygtis, kurios vyksta
ikraunant liio akumuliatori.
3) langelius raykite liio jono ir mangano jono koordinacijos skaiius, kurie
yra pinelio struktroje LiMn 2 0 4 .
50 km nuvaiuoti tipiku 1000 kg sverianiu lengvuoju automobiliu reikia ne
maiau kaip 5 kWh energijos. Tam automobilis sunaudoja apie 5,0 1 arba 3,78 kg,
degal. Tokio automobilio degal bako tris 50 1. Tuio bako mas 10 kg. Kuro
snaudos yra 10 km 1.
4) Apskaiiuokite, kiek padidt automobilio mas, jeigu automobilio degal
bakas bt pakeistas energetikai lygiaveriu elektromobilio akumuliatoriumi.
Pateikite skaiiavim dviem atvejais: a) kai bakas pakeiiamas vino - rgties
akumuliatoriumi ir b) liio akumuliatoriumi. Laikykite, kad visais atvejais variklio
efektyvumas yra toks pat.
a) Automobilio mass padidjimas naudojant vino - rgties akumuliatori.
b)Automobilio mass padidjimas naudojant liio akumuliatori.

189(L). 100 g 5% kalio chlorido tirpal panardinti grafitiniai elektrodai ir 5


valandas leista 0,1 A stiprio elektros srov.
1)Paraykite kalio chlorido elektrolizs reakcijos lygt.
2)Apskaiiuokite
bendr
isiskyrusi
duj
tr
elektrolizuojant
normaliosiomis slygomis, c) Apskaiiuokite tirpale likusi mediag procentines
koncentracijas baigus elektrolizuoti.
3)Kaip reikt pakeisti slygas norint elektrolizs bdu gauti kalio metal?
190(L). Tarp dviej platinos plokteli, esani vandeniniame C0SO4 tirpale,
leista pastovaus stiprio elektros srov. Elektrolizs metu prie kiekvieno i elektrod
isiskyr po 0,448 1 duj (n.s.). Apskaiiuokite elektrolizs trukm ir srovs stipr,
jei inoma, kad vienos i plokteli mas kito 0,305 mg/s greiiu. Faradjaus
konstanta F = 96500 C/mol.
191(B), 1898 m. Pierre ir Marie Curie Bohemijos Joachimstahl urano rdoje
atrado nauj chemin element polon. 1 tonoje ios rdos yra 0.14 g

Ra su

210

pusjimo trukme 1580 met. Atrastasis polonio izotopas Po, kurio pusjimo
trukme 138,4 dienos, susidaro
i aukiau pamintojo radio izotopo ir 206
dl
o 10
spinduliuots poveikio.
Po yra ypa pavojingas, nes, virsdamas stabiliu Pb
izotopu, iskiria daleles, kurias lengvai absorbuoja organizmo audiniai.
226

206

1) Apskaiiuokite, kiek ir skilim vyksta kitimo Ra > Pb metu.


2) Kad rdoje esani dviej radioaktyvi izotop skilimo greiiai bt
vienodi, turi bti tam tikras j koncentracij santykis, priklausantis nuo pusjimo
trukmi santykio. Iveskite i santyki tarpusavio priklausomybs formul.
210

3) Apskaiiuokite rudos kiek tonomis, kuriame yra tiksliai 1 mg Po.


226

210

4) Apskaiiuokite mass defekt a.m.v. vienetais, vykstant Ra > Po


skilimui.
5) Apskaiiuokite isiskiriant energijos kiek, kai susidaro tiksliai 1 mg
210

irPo
m(4He) = 4,00273 a.m.v.,
m(88Ra) = 226,02540 a.m.v.,
E = mc2, c = 3,010 8 m/s.

m(P) = 0,00055 a.m.v.


m( 210 Po) = 209,98286 a.m.v.

192(B). Pusiausvyra nusistovint! vandenilio jodido rgties tirpale, esant


sidabro, gali bti paraoma iomis dviem lygtimis:
1) Ag(k) <=> Ag + (aq) + e
ir
2) Ag + (aq) + I(aq) <=> Agi (k)
arba sumine lygtimi 3) Ag(k) + I'(aq) <=> Agi (k) + e"

Ag elektrodo standartinis potencialas, atitinkantis 1) lygt, yra 0,799 V.


Ag/Agi elektrodo standartinis potencialas, atitinkantis 2) lygt, - -0,152 V.
1) Paraykite elektrodini potencial priklausomybs nuo koncentracij
iraikas 1) ir 2) lygtims. Apskaiiuokite Agi tirpumo sandaug 25C
temperatroje.
2) Sidabro elektrodas yra merktas 1 mol/dm 3 HI esant 25C temperatroje.
Paraykite reakcijos, kuri gali vykti ant elektrodo, lygt (3). Ar manoma, kad
iomis slygomis isiskirt vandenilis ant Ag? Paaikinkite atsakym.
3) Praktikai vandenilio isiskyrimas ant Ag elektrodo nepastebimas.
Paaikinkite, kodl 3) reakcija vyksta taip ltai.
193(T). Miuonas () yra lepton eimos subatomin dalel, kuri turi tok pat
krv ir magnetiniame lauke elgiasi" taip pat, kaip ir elektronas, bet yra skirtingos
mass ir nestabili, t.y. ji suskyla kitas daleles prajus mikrosekundei po jos
susidarymo. ioje uduotyje js nustatysite miuono mas dveim skirtingais bdais.
1) prasiausias spontaninis miuono skilimo kelias yra toks:
e + Ve + ,
ia: V e - elektroninis antineutrinas; - miuoninis neutrinas. Eksperimente
miuonas buvo nejudantis, Ve + , sumin energija buvo 2,000xl0~12 J, o judanio
elektrono kinetin energija buvo 1,4846x10"" J. Apskaiiuokite miuono mas.
2) Buvo atlikta daug spektroskopini eksperiment, kai atomai pagauna
miuon vietoj elektrono. Susidar egzotiniai atomai bna vairi suadint bsen.
Atomo, sudaryto i 'H branduolio ir prijungto miuono, perjimas i treios
suadintos bsenos pirm suadint bsen atitinka 2,615 nm bangos ilg.
Apskaiiuokite miuono mas.
194(T). Dviatoms molekuls rotaciniai energetiniai lygmenys gerai apraomi
lygtimi
Ej = B J (J+l), ia: J - molekuls rotacinis kvantinis skaiius; B - jos rotacin
konstanta. B yra susijusi su molekuls redukuota mase ir ryio ilgiu R:
B = -' '
8 R
Paprastai spektroskopiniai perjimai matyti, kai fotono energija yra lygi
molekuls energetini lygmen skirtumui (h v = ). Matomi rotaciniai perjimai
bna tarp dviej gretim rotacini lygmen, t.y. = EJ+ - EJ = 2 B (J+l).
Spektre matom rotacini perjim (toki, kaip parodyta emiau) sek galima
parayti lygtimi
h () = 2 B.

100

90

80
ra
C/5

20 pav.

70

3 60
-a
a 50
"
&

40
30
20
10
0

I j i i 1 J I I

soo

600

:i itttii; iIIIiiH
700

i 1 h

800

i i

I i ji i t 1 I t U i I I I i 3 i - I i

1000

900

v (GHz)

Nagrindami ia pateikt spektr apskaiiuokite molekuls


parametrus ir paraykite matavimo vienetus:
1) ;
2) B;
3) R.

1100

1200

C O pateiktus

195(T). Vandenilio molekul. H 2 molekuls ir jos katijono H2+ potencins


energijos kreiv - 21 pav. Naudodamiesi grafike pateiktais duomenimis,
nustatykite ir apskaiiuokite reikalaujamus dydius tinkamais matavimo vienetais:
-1000

-1200
-1400
-1600
^

mm

-1600

=3

-2000

J
B

-2200
-2400

-2600

<u

1" -
H +H
.
.ftrffT -^^?1 S&ff

-2800
-3000
-3200

0.0

;
0.6

1.0

1,5 2,0 2.5

3.0

3,5 4,0

45

50

5 5 6 0 6,5 7,0

21 pav. H 2 molekuls ir jos katijono H2+ potencins energijos kreiv.

1) Kokie yra pusiausvyriniai H 2 ir H 2 + ryi ilgiai?


2) Kokios yra H2 ir H 2 + ryi energijos ?
3) Kokia yra H2 molekuls jonizacijos energija?
4) Kokia yra H atomo jonizacijos energija?
5) Koks bt H2 iplto elektrono greitis, jei H 2 jonizuotume 3.9 1015 Hz
spinduliuote? ( molekuls vibracinius lygmenis neatsivelkite)
196(T). Chemikams danai reikia aldomj voni, kuri temperatra
emesn u vandens ualimo temperatr (0 C) ir auktesn u C 0 2 sublimacijos
temperatr (-78 C). Tokia vonia gaunama maiant lydimosi temperatros led su
NaCl. Pagal kieki santyk galima pasiekti net - 2 0 C temperatr.
Laboratorijoje termikai izoliuotame inde sumaiyta 1 kg 0 C ledo ir 150 g of
NaCl. Nurodykite, ar teiginys yra teisingas (T) ar neteisingas (N), kai kalbama apie
proces vykstant sumaiius led ir drusk.
1) Tai savaiminis procesas.
2) Entropijos pokytis neigiamas.
3) Grafike (22 pav.) parodyta, kaip NaCl tirpalo ualimo temperatra
priklauso nuo tirpalo sudties (mass %). Kokia yra tirpalo, gauto i angoje
aprayt kieki, ualimo temperatra?
Jeigu angoje apraytas miinys bt gamintas vietoje NaCl pamus toki pat
MgCl 2 mas, ar gauto miinio ualimo temperatra bt auktesn?
o

cP

-10

-20
0

10
20
%NaCI

30

22 pav. NaCl tirpalo ualimo temperatros priklausomyb nuo


tirpalo sudties (mass %).
197(T). Labai didel plaukymo basein pripilta 20C temperatros vandens.
j merktas 500 W galingumo ildytuvas veik 20 minui. Laikydami, kad
baseino vanduo kontaktuoja tik su ildytuvu, atlikite ias uduotis.
1) Apskaiiuokite vandeniui suteiktos ilumos kiek.
2) Koks yra ildytuvo entropijosASres pokytis: teigiamas, neigiamas ar nulinis?
3) Koks yra baseino vandens entropijos ASpoi pokytis: teigiamas, neigiamas ar
nulinis?

4) Koks yra sistemos entropijos AS,Ial pokytis: teigiamas, neigiamas ar


nulinis?
Ar tai grtamasis procesas?
198(T). ia apraytuoju bdu labai lengvai galima nustatyti vidutin duj
molekuls greit u vykstant garavimui. I Petri lktel iki puss pripilta etanolio ir
padta ant elektronini svarstykli. Dangtelis irgi padtas ant svarstykli, alia
lktels. Laiko momentu t=0 nuspaustas taros mygtukas. Bandymo metu
svarstykli rodmenys kito taip, kaip parodyta grafike:
23 pav.

Kai t = 5 min., dangtelis buvo udtas ant lktels. I skysio ilekianios


molekuls kelia dangtel, todl svarstykli rodmenys sumaja dm. Jga, kuria
veikiamas dangtelis: f = 8m g. Taip pat i jga yra lygi ilekiani molekuli
impulsui:
f = Vi u dm/dt. Naudodamiesi grafiku ir ia paraytomis lygtimis nustatykite
etanolio molekuli vidutin greit 290 K temperatroje. Naudokite g = 9,8 m s -2 .
199(T). Rgtimi katalizuojama reakcija CH 3 COCH 3 + I 2 ->CH 3 COCH 2 I + HI
yra pirmojo laipsnio pagal vandenilio jonus. Si reakcija buvo tiriama pradini
greii metodu esant pastoviai vandenilio jon koncentracijai. Keiiant pradines
reagent koncentracijas buvo matuojama, kiek reikia laiko, kad jodo
koncentracijos pokytis bt 0,010 mol 1.
1) Naudodamiesi ios lentels duomenimis, upildykite laisvus langelius.
13 lentel
[CHjCOCHJI
Laikas
[I2]
(min)
(mol L"')
(mol L"1)
0,050
0,25
7,2
0,50
0,050
3,6
1,00
0,050
1,8
0,50
0,100
3,6
0,100
0,25
1,50
0,36

2) Paraykite reakcijos kinetin lygt ir apskaiiuokite eksperimentin greiio


konstant.
3) Apskaiiuokite, per kiek laiko sureaguos 75% C H 3 C O C H 3 , jei yra I 2
perteklius.
4) Nubrkite kreiv pradinio greiio priklausomybs a) nuo [CH3COCH3], b)
nuo [I2], jeigu kit reagent pradin koncentracija yra pastovi.
24 pav.
v0

v0

[CH3COCH3]
5) Paklus temperatr 10C, kai pradin buvo 298 K, reakcijos greitis
padidjo dvigubai. Apskaiiuokite ios reakcijos aktyvacijos energij.
200(T). Koks elektros krvis sunaudojamas elektrolizs budu suskaidius 1
mol vandens (F yra Faraday konstanta):
1) F;
2) (4/3) F;
3) (3/2) F;
4) 2 F;
5) 3 F.
201(T). Nustatykite, kas yra dalel X (alfa, beta, gama, neutronas) iose
branduolinse reakcijose:
1 atvejis. 6830Zn + ' 0 n -> 6528Ni + X;
m
2 atvejis. 13052Te + ^ H
5 3 I + X;
214
214
3 atvejis. 82 Pb -> 83Bi + X;
24
4 atvejis. 2 3 nNa + ' 0 n
n N a + X;
19
20
5 atvejis. 9F + ' 0 n
9 F + X.
202(T). kalorimetr pilta 10,0 ml 0,50 M HC1 ir 10,0 ml 0,50 M NaOH
vienodos temperatros tirpal. Dl reakcijos temperatra padidjo . Kaip
padidt temperatra, jeigu vietoj 10,0 ml piltume 5,0 ml 0,50 M NaOH. ilumos
nuostoli praktikai nra, o abiej tirpal savitsias ilumines talpas laikykite esant
vienodas.
1) (1/2) ;
2) (2/3) ;
3) (3/4) ;
4) .
203(T). Gamtinis stibis susideda i dviej stabili izotop: 121Sb, 123Sb.
Chloras - i 35C1,37C1. Gamtiniame vandenilyje yra 'H, 2H. Kiek jonin fragment
SbHCl + atitinkani pik turt bti emos skiriamosios gebos mass spektre?
1)4;
2)5;
3)6;
4)7;
5)8;
6)9.

204(T). Maiausias kampas, kuris atitinka monochromatini rentgeno


spinduli difrakcijos slyg, yra 11,5. Kuris i ia ivardynt kamp tenkins 2-os
eils difrakcijos slyg tai paiai ploktumai:
1) 22.0 laipsni;
2) 22.5 laipsni;
3) 23.0 laipsni;
4) 23.5 laipsni;
5) 24.0 laipsni;
6) 24.5 laipsni.
205(T). Taikydami Bero (Beer) dsn nurodykite, ar ie teiginiai yra teisingi,
ar neteisingi?
1) viesos absorbcija priklauso nuo absorbuojanio junginio koncentracijos.
2) Absorbcija, arba sugertis, tiesikai priklauso nuo krintanios viesos bangos
ilgio.
3) viesos pralaidumo logaritmas yra tiesikai proporcingas absorbuojanios
mediagos koncentracijai.
4) Pralaidumas yra atvirkiai proporcingas absorbcijos logaritmui.
5) Pats pralaidumas yra atvirkiai proporcingas absorbuojanios mediagos
koncentracijai.
206(L). Chemin pusiausvyra. 1200 ml trio indas buvo vakuumuotas ir
pripildytas azoto monoksido iki 180,0 mm Hg slgio 297 K temperatroje. Dujos
buvo ualdytos ir indas pripildytas 720,0 mg bromo. Temperatra pakelta iki
335K. Nusistovjus pusiausvyrai, slgis inde buvo 230,0 mm Hg.
1) Paraykite chemins reakcijos lygt.
2) Apskaiiuokite nitrozilbromido skilimo reakcijos pusiausvyros konstant K p
(indo tris nuo temperatros nepriklauso ir ilieka pastovus).
3) Kokia yra slgio taka pusiausvyrai?
4) Apskaiiuokite azoto monoksido kiek moliais pusiausvyriniame miinyje.
207(L). Elektrolizuotas etano rgties ir natrio etanoato vandeninis tirpalas.
Ant Pt elektrod isiskyrusios dujos surinktos ir praleistos per koncentruot KOH
tirpal. KOH tirpalo mas padidjo 5,213 gramais. Elektrolizs metu temperatra
buvo 25C, o slgis - 1,0 bar.
1) Paraykite elektrodini reakcij lygtis.
2) Apskaiiuokite kiekius (moliais ir dm") duj, kurios isiskyr ant anodo ir
reagavo su KOH tirpalu bei t, kurios nereagavo su KOH tirpalu.
3) Apskaiiuokite elekrolizs metu sunaudot elektros kiek (A-h), jeigu
anodins reakcijos ieiga pagal srov yra 100%.
4) Kiek laiko truko elektroliz, jeigu srovs stipris buvo 706 mA?
Apskaiiuokite nusdusio Cu mas vario kulonometre. Kulonometras prijungtas
prie elektrolizerio nuosekliai.

5) Apskaiiuokite pusiausvyrin potencial tirpalo, kuriame etano rgties ir


natrio etanoato koncentracij santykis yra 1:3, o parcialinis vandenilio slgis vir
tirpalo yra 1,0 bar.
R = 8,314 JK ' m o l A ( C u ) = 63,55, F = 96485 Cmol';

KdCCHjCOOH)^ 1,85 10 5

208(T). Termodinamika. Petras vasario mnes venia savo 18-j


gimtadien. Ta proga jis sugalvojo tv sodo namelyje, kuriame yra baseinas,
padaryti dirbtin papldim. Nordamas apskaiiuoti, kiek kainuos vandens ir
namelio ildymas, Petras surinko duomenis apie gamtini duj sudt ir kain.
Duj sudtis ir termodinaminiai duomenys pateikti 14 lentelje.
1) Paraykite gamtini duj pagrindini komponent - metano ir etano visiko degimo reakcij chemines lygtis. Azotas yra inertikas.
Apskaiiuokite parayt metano ir etano degimo reakcij entalpij, entropij
Gibso energij. Slygos yra standartins (1,013-105 Pa, 25C), visi produktai dujiniai.
2) Gamtini duj tankis standartinmis slygomis (1,013-105 Pa, 25C) yra
0,740 g l 1 .
a) Apskaiiuokite metano ir etano moli skaii 1,00 m3 gamtini duj
(metanas ir etanas nra idealiosios dujos!).
b) Apskaiiuokite ilumin energij kuri isiskiria sudeginus 1,00 m3 gamtini
duj standartinmis slygomis; laikykite, kad visi produktai yra dujiniai. (Jeigu 2a)
uduotyje nepavyko apskaiiuoti moli, laikykite, kad 1,00 m3 gamtini duj yra
40,00 mol degi duj.)
Gamtini duj degimo energija, kai visi produktai yra dujiniai, yra
9,981 kWh/m 3 (gamtini duj). Koks yra io duomens nuokrypis (procentais) nuo
js b) uduotyje apskaiiuotos verts?
Namo viduje esanio baseino plotis 3,00 m, ilgis 5,00 m, gylis 1,50 m (emiau
grind lygio). Vandentiekio vandens temperatra 8,00C, oro temperatra
namelyje 10,00C. Vandens tankis p = 1,000 kg 1, or laikykite idealiosiomis
dujomis. Namelio vir baseino matmenys - 25 pav.

3.00 m

8.00 m

25 pav. Namelio matmenys.

3) Apskaiiuokite, kiek MJ energijos reikia norint paildyti baseino vanden


iki 22,0C ir pradin namelyje buvusio oro (21,0% 0 2 , 79,0% N2) kiek iki 30,0C,
jei slgis 1,013 10s Pa.
iaurinje Vokietijoje vasario mnes lauko oro temperatra yra 5,00C.
Kadangi mrins pastato sienos ir stogas yra palyginti ploni (20,0 cm), atsiranda
energijos nuostoli. i energija patenka aplink (nepaisykite ilumos perdavimo
gruntui ir vandeniui). Sien ir stogo iluminis laidumas yra 1,00 W K"1 m ' .
4) Kiek MJ energijos reiks, norint jau ildytame namelyje 12 valand
palaikytume 30,0C oro temperatr?
1.00 m3 gamtini duj kainuoja 0,40 . 1,00 kWh elektros energijos kainuoja
0,137 . Dujinio ildymo rangos nuoma kainuos 150,00 , o elektrini ildytuv
nuoma kainuos 100.00 .
5) Kiek MJ energijos i viso (apskaiiuotos 3 ir 4 uduotyse) reiks Petro
gimtadieniui? Kokio trio gamtini duj reikt, jeigu dujinio ildytuvo
efektyvumas (naudingumas) 90,0%. Kaip skirtsi ildymo kaina, jeigu viskas bt
ildoma dujomis ir jeigu viskas bt ildoma elektra. Naudokits pateiktais
duomenimis. Elektrini ildytuv efektyvumas 100%.
14 lentel. Gamtini duj sudtis ir termodinamins savybs

Mediaga Molin dalis, X

AjH, kJ mol"'

S J mol 1 K 1

Cp, J mol 1 K 1

C 0 2 (g)

0,0024

-393,5

213,8

37,1

N 2 (g)

0,0134

0,0

191,6

29,1

CH 4 (g)

0,9732

-74,6

186,3

35,7

c 2 H 6 (g)

0,0110

-84,0

229,2

52,5

H 2 O (1)

-285,8

70,0

75,3

-241,8

188,8

33,6

0,0

205,2

29,4

H 2 O (g)
o 2 (g)

Lygtis:
J = E (A ) =/ AT-d 1
J - energijos srautas E temperatros majimo kryptimi (sienos kryptimi z)
per ploto vienet ir laik At, d- sienos storis, /lwall - sienos iluminis laidumas
oro vidaus ir iors, AT - t emperatros skirtumas.

209(T). Otto variklio imetamosiose dujose yra i teral: anglies


monoksido, azoto monoksido ir nesudegusi angliavandenili, pvz., oktano. Tarai
sumainti naudojami trij pakop reguliuojami katalizatoriai, kurie mintus
teralus paveria anglies dioksidu, azotu ir vandeniu.
1) Baikite rayti tripakopiame katalizatoriuje vykstani reakcij chemines
lygtis.
Parenkant optimalias variklio darbo slygas naudojamas parametras . is
parametras matuojamas specialiu lambda zondu. Jis montuojamas imetamj
duj srovje, tarp variklio ir katalizatoriaus.
Lambda parametras yra:
siurbiamo 010 kiekis
visikam sudeginimui reikalingo oro kiekis

w: langas
y: konvertavimo efektyvumas
z: angliavandeniliai
0.SZS
0.35

ms

1025 I tWS
U35

26 pav.
2) Duj molekuli adsorbcija ant kieto paviriaus apraoma Langmiuro
izo terma:
K-p
=
1 + K-p
ia: - aktyvi paviriaus vietos, uimtos adsorbuot duj molekuli; p - duj
slgis; K - konstanta.
Tam tikros dujos 25 C adsorbuojamos pagal Langmiuro model. Konstanta K
= 0.85 kPa"1.
3) a) Apskaiiuokite upildym , kai duj slgis 0,65 kPa.
b) Apskaiiuokite slg p, kurio metu pavirius upildytas 15 %.
c) Adsorbuot molekuli skilimo greitis r priklauso nuo paviriaus
upildymo.
Nurodykite, kokio laipsnio yra adsorbuot molekuli skilimo reakcija emame
ir kokio - auktame slgyje. Laikykite, kad galioja Langmiuro izoterma (produkt
nepaisykite).

d) Grafike pateikite kit duj adsorbcijos p-V a ', Pa cm"3 (y ais) ant metalo
paviriaus priklausomybs nuo slgio p, Pa duomenys (25C).
27 pav.
Va yra adsorbuot duj tris.
Laikydami,
kad
galioja
Langmiuro izoterma, nustatykite duj
tr V amax , kurio reikia, kad visas
metalo pavirius bt upildytas
dujomis. Dar nustatykite sandaug
K-Vanlax. Uuomina: paymkite =
V a '/ V a.max
v

Tarkime, kad katalitinis CO


oksidavimas ant Pd paviriaus, kurio
visos
adsorbcins
vietos
yra
lygiaverts, vyksta taip: pirmiausia
reaguoja
adsorbuotas
CO
su
adsorbuotu
02
ir
susidaro
adsorbuotas C0 2 . Siame etape nusistovi greita pusiausvyra:
k,
CO (ads.) + 0.5 0 2 (ads.)
- C0 2 (ads.)

p, Pa

1,075

28 pav.
Antrasis ingsnis yra ltas, tai C 0 2 desorbcija:
C 0 2 (ads.)
C 0 2 (g)
4) Iveskite formul, rodani, kaip C0 2 (g) susidarymo reakcijos greitis
priklauso nuo minim duj dalini slgi?
Uuomina: Naudokite Langmiuro izoterm su reikiamu duj skaiiumi:
K. p.
) =
-
;
j: atitinkamos dujos.

1 + .p

210(T). Atomins mass nustatymas. Neinomas elementas X reaguoja su


vandeniliu sudarydamas jungini klas, panai angliavandenilius. Reaguojant
5,000 g elemento X susidaro 5,628 g miinio i dviej jungini, analogik
metanui ir etanui. J moli santykis gautame miinyje atitinkamai, -2:1.
1) Pasinaudodami duota informacija apskaiiuokite elemento X molin mas.
Paraykite tikrj X simbol bei nubraiykite trimat susidarani abiej jungini
sandar.
Istorikai domus kitas, sudtingesnis atvejis. Mineralas Argyroditas yra
stechiometrinis junginys, kuriame yra sidabro (oksidacijos laipsnis +1), sieros
(oksidacijos laipsnis -2) ir neinomo elemento Y (oksidacijos laipsnis +4). Sidabro
ir elemento Y masi santykis Argyrodito minerale yra m(Ag): m(Y) = 11.88: 1.
Elementas Y sudaro raudonai rud sulfid kuriame Y oksidacijos laipsnis +2, ir
balt sulfid kuriame Y oksidacijos laipsnis +4. Raudonai rudas emesnysis
sulfidas gaunamas jam sublimuojantis i Argyrodito, kaitinamo vandenilio sraute.
Kiti ios reakcijos produktai yra Ag 2 S ir H 2 S. Kad visikai sureaguot 10,0 g
Argyrodito, reikia 0,295 1 vandenilio, tris imatuotas esant 400 K ir 100 kPa.
2 j I ios informacijos nustatykite Y molin mas. Paraykite io elemento
simbol ir Argyrodito empirin formul.
Atomin mas susijusi su spektrinmis savybmis. IR spektro vibracinis
danis V ireiktas banginiu skaiiumi. Hooke'o dsnis (atkreipkite dmes
matavimo vienetus):

- chemin ry atitinkantis vibracinis danis, ireiktas banginiu skaiiumi


(cm );
c - viesos greitis;
k - jgos konstanta, apibdinanti ryio tvirtum (N m"'= kg s"2);
1

- redukuota mas. AB 4 tipo junginiui ji lygi =

3mf/4)m(B) .
3m(A) + 4m(B)

m(A), m(B) dviej sujungt atom mass.


C-H ryio vibracinis danis metane yra 3030,00 cm 1 . Neinomas elementas Z
sudaro metan pana jungin, kurio ryio vibracinis danis yra 2938,45 cm"1. CH ryio entalpija metane yra 438,4 kJ mol"1. Elementas Z sudaro metan pana
jungin, kuriame Z-H ryio entalpija yra 450,2 kJ mol"1.
3) Taikydami Hooke'o dsn apskaiiuokite C-H ryio jgos konstant k.
Nustatykite Z-H ryio jgos konstant k, jeigu inoma, kad jgos konstanta
tiesikai proporcinga ryio entalpijai.
I gautos informacijos apskaiiuokite elemento Z atomin mas.
Paraykite elemento Z chemin simbol.

211(T). Koloidai. Hibridins nanodalels, kurios sudarytos i organini ir


neorganini mediag, turi ypating savybi.
(Visoje ioje uduotyje T = 298,15 K).
A tirpalas: CaCl 2 vandeninis tirpalas, tirpinio koncentracija 1,780 g l"1.
B tirpalas: Na 2 C0 3 vandeninis tirpalas, tirpinio koncentracija 1,700 g 1.
pK a l (H 2 C0 3 ) = 6,37 pKa2(HC03~) = 10,33
1) Apskaiiuokite B tirpalo pH, priimtinai supaprastindami.
Sumaiius 100 ml A tirpalo ir 100 ml B tirpalo gaunamas tirpalas C, kurio pH
yra 10. Siame tirpale susidar nuosd. Tirpumo sandaugos:
K sp (Ca(OH) 2 ) = 6,46-10 6 mol 3 L 3 ;
K sp (CaC0 3 ) = 3.31-1(/9 mol2 L"2.
2) Skaiiavimais rodykite, ar susidariusios nuosdos gali bti Ca(OH) 2 , ar jos
gali bti CaC0 3 .
Kito eksperimento metu paruota nauja tokios paios koncentracijos tirpalo A
100 ml porcija. Taiau ji papildomai turi 2 g kopolimero, sudaryto i dviej
vandenyje tirpi blok: polietileno oksido bloko ir poliakrilo rgties bloko:

Su polimeru nevyksta joki chemini reakcij (iskyrus proton atsklim),


taiau jo buvimas tirpale pakeiia reakcijos rezultat. Vl sumaiius du tirpalus
(A+B) nesusidaro joki nuosd. Susidaro mayts kalcio karbonato dalels, prie
kuri paviriaus prilimpa polimero grandins. Polimeru aplipusios dalels nebegali
stambti, todl tirpale lieka hibridins dalels.
3) Atsakym lape esanioje formulje apveskite t polimero blok, kuriuo
polimeras klijuojasi prie auganio kalcio karbonato kristalo.
Norint itirti susidariusias hibridines daleles, jos tam tikru bdu buvo iskirtos
i pradinio tirpalo ir perkeltos 50 ml vandeninio NaOH tirpalo
(c(NaOH) = 0,19 mol l"1). Gautas miinys dar praskiestas 200 ml vandens.
Laikykite, kad naujame tirpale yra hibridini daleleli, taiau nra laisv nei
kalcio, nei karbonato jon. Visos rgtins grups dalyvauja rgtinje - bazinje
pusiausvyroje.
Naujojo tirpalo pH yra 12,30.
Elektronins mikroskopijos bdu galima pamatyti tik neorganines daleles,
taiau organikos (polimero) nematyti. Nustatyta, kad susidar sferins dalels,
kuri skersmuo 100 nm.

Imatuota hibridini daleli molin mas (neorganins ir organins dalies


kartu): M = 8,01 108 g mol"1
Kiekvienos dalels krvis yra Z = - 800 (santykiniais krvio vienetais).
(pK a (COOH, kopolimero sudtyje) = 4.88)
4) Prie sumaiant tirpale buvo 2 g kopolimero. Kiek gram jo pateko
hibridini daleli sudt?
15 lentel
Tankis
Apskaiiuokite, kuri kalcio karbonato Atmaina
atmaina susidar.
Kalcitas
2,71 g cm '
2,54 g c m J
Vateritas
Aragonitas 2,95 g cm J
212(L). Paraykite lygtis proces, kurie vyksta prie katodo ir prie anodo
elektrolizuojant vandenin NaOH tirpal (elektrodai inertiniai). Kiek laiko 1,50 A
srove reikia elektrolizuoti 150 g 5,00% NaOH tirpal kad susidaryt 0,75 mol
vandenilio? Kokia bus NaOH procentin koncentracija (mass dalis) baigus
elektrolizuoti tirpal. Vieno molio elektron krvis lygus 96500 C. Pratekjs
krvis Q yra Q=Ixt.
213(L). 29 pav. pavaizduota trij mediag tirpumo priklausomyb nuo
temperatros. Tirpumas ireiktas gramais bevandens mediagos 100 g vandens.
Visus atsakymus pagrskite skaiiavimais. Atsakymus apvalinkite iki artimiausio
sveikojo skaiiaus.
100

cn
o

8
7

0
o

> 50
S 40
1

."

10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Temperatra, C
29 pav. Trij mediag tirpumo priklausomyb nuo temperatros
1) 40 C temperatroje 100 g vandens itirpinta 50 g KN0 3 . Kiek gram
KNO3 reikia papildomai dti, norint gauti sotj (40 C) tirpal?

2) Apskaiiuokite KNO3 procentin koncentracij (mass dal) 40 C


(emperatros soiajame tirpale.
3) 85 C temperatroje 680 g vandens itirpinta 376 g NH4C1. Iki kokios
temperatros reikia atauinti tirpal kad jis tapt soiuoju? Kiek gram NH 4 C1
susikristalizuos atauinus tirpal iki 10 C?
4) Kiek gram kristalohidraio CuS0 4 -5H 2 0 galima itirpinti 100 g 40C
temperatros vandens?
5) Ar pakaks 150 g 30 C temperatros vandens 55 g CuS0 4 -5H 2 0 itirpinti?
214(L). Laboratorijoje buvo tiriami keturi procesai:
1) CaC0 3 (k)
CaO(k) + C0 2 (d);
AN = +178,1 kJ:
2) CaO(k) + H 2 0(S) ~> Ca(OH) 2 (k);
N = -64,8 kJ;
3) Ca(OH) 2 (k)
Ca 2+ (aq) + 20H"(aq); AH= +11,7 kJ;
4) Ca 2+ (aq) + 2 0 H (aq) + C0 2 (d)
CaC0 3 (k) + H 2 0(s) AH = ?
1) Vykstant 1) reakcijai iluma iskiriama ar sunaudojama?
2) Kiek ilumos isiskirs arba bus sunaudota suskaidius 15 g kalcio karbonato
CaC03?
3) Apskaiiuokite 4) reakcijos AH.
215(L). 30 pav. Matote dviej galvanini element A ir B sandaros schemas.
Visi matavimai atliekami 25 "C temperatroje. Standartiniai elektrod potencialai
(kai reaguojani jon koncentracija 1,0 mol/1) yra:
(Zn 2+ IZn) = -0,763 V;
(Ag + IAg) = 0,800 V;
E"(Cu2+ICu) = 0,340 V;
"(Fe(CN) 6 3 1Fe(CN) 6 4 ) = 0,337 V.
B

-volinietrasK.NO'3 .

Zn
--i

"

Ms!
- ,1
"

-:3
m-

Cu

MIL

'"""S1i

Illfasifli

I (K500 L '
1X> MOLL
/ ', ^

0 300 I

*voltmtra.s

1 II mol I ( mV>

ii to L
l.OmoMLItyWCN
),0 molA. K^i-eiC

30 pav. Dviej galvanini element A ir B sandaros schemos


1) Paraykite prie kiekvieno elektrodo vykstanio proceso dalin lygt bei
kiekvieno galvaninio elemento sumin lygt.

2) Tarp kurio galvaninio elemento elektrod potencial skirtumas bus


didesnis?
3) Kaip ir kiek pasikeis galvaninio elemento B elektrod mass, jei jo
elektrodai bus sujungti trumpai ir dvi valandas grandine teks 0,500 A stiprio
elektros srov?
4) Koks bus galvaninio elemento B elektrod potencial skirtumas baigus 3
dalyje aprayt eksperiment (matuojama, kai nusistovi 25C tirpal temperatra)?
5) Kokios elektrochemins reakcijos vykt kiekviename galvaniniame
elemente, jei abiej galvanini element elektrodus sujungtume tarpusavyje: anod
su anodu, katod su katodu?
216(B). Bombarduojant neutronais 63Cu gaunamas radioaktyvusis f>4Cu, kurio
pusjimo trukm (pusamis) 12,700 h. Skylant 64 Cu susidaro M Zn (61,0%) ir 64Ni
(39%).
16 Paraykite lygtis raydami praleistas daleles:
63
Cu + 'n
... + ...;
" C u -> MZn + ... + V ; V - neutrinas;
64
^Cu
Ni + ... + V . 0 V - antineutrinas
2) Apskaiiuokite izotop a) 64Cu;
b) 64Ni;
c) 64Zn kiek procentais
64
(skaiiuokite nuo pradinio Cu atom skaiiaus) prajus 25,4 valandos nuo ('4Cu
mginio skilimo pradios.
Bombarduojant neutronais 238U gaunamas radioaktyvusis 239U. Vykstant
nuosekliems 239U skilimams pradeda kauptis 239Pu. Tarpinis 239U skilimo produktas
yra Np. Izotop Np ir U pusjimo trukms, atitinkamai, yra 2,355 paros ir
23,5 min. Plutonio izotopas, palyginti su 239Np ir 239U gali bti laikomas stabiliu.
16 Paraykite lygtis raydami praleistas daleles:
238
U + 'n
... + ;
239
U
... + e~ + V ;
239
Np^ 2 3 9 P u + y + . . . .
Norint pasigaminti 239Pu, pirmiausia buvo susintetintas radiochemikai grynas
239
U.
4) Apskaiiuokite laik (tmax) kada mginyje bus maksimalus 239Np kiekis.
5) Apskaiiuokite izotop
a) 239U; b) 239Np; c) 239Pu kiek procentais
2 9
(skaiiuokite nuo pradinio U atom skaiiaus, prajus 170 min. Nuo skilim
pradios.
Lygtis:
ios lygties ivestin

217(B). Udaras Vi = 10,00 1 trio konteineris su be galo elastingomis


sienelmis buvo pripildytas T0 = 273,16 K temperatros vandens, kai iorinis slgis
yra 1,000 bar. Su iuo konteineriu vienas po kito buvo atlikti tokie procesai:
1 etapas. Nekeiiant temperatros vanduo buvo ualdytas, todl konteinerio
tris padidjo.
2 etapas. Iorinis slgis buvo sumaintas iki 0,900 bar. Ledas buvo itirpintas,
o vanduo kaitintas iki virimo temperatros, uvirintas ir igarintas. Gaut gar
tris V2.
3 etapas. Garai buvo adiabatikai suslgti iki galutinio trio V3 = 10,00 m3.
4 etapas. Galiausiai dujos buvo grtamai ir izotermikai suslgtos iki galutinio
trio V4 = 5,00 m3.
Upildykite tuius lentels langelius. Paraykite sprendimus, kaip nustatte
k juos rayti.
16 lentel
Pagal susitarim, termodinaminis pltimosi darbas yra neigiamas.
Termodinaminis pltimosi
Temperatra T, K Tris V, m3
darbas w, J
0,01000
1 etapas
273,16
2 etapas
10,00
3 etapas
4 etapas
456,21
5,00
Vandens ir ledo tankis 0 C temperatroje, atitinkamai, yra 0,9987 g/ml ir
0,917 g/ml. Vandens virimo temperatra 100,00C (kai slgis 101325 Pa).
Vandens garavimo entalpija yra 40,655 kJ/mol. Vandens gar ilumini talp
santykis yra 1,329 ( = CJCy).
Svarbios lygtys:
Clausius - Clayperon lygtis: ; n ^ _
_L_i
Pi
R \ l T2 Tl \
Termodinaminio pltimosi darbo skaiiavimo lygtys:
nR(T'T)
w=

x-i

w = -p(V

'--V),
V'
w = -nRT ln '
V
( y \(X-1)
T,
adiabatiniam suslgimui: ' - 1
T VV
218(T). Ozonas (0 3 ) - deguonies alotropin atmaina. Jo yra stratosferoje. ia
jis sulaiko ultravioletinius spindulius. Sugerdamas ultravioletinius spindulius
ozonas virsta dideguonies molekule. Sumin ozono skilimo reakcijos lygtis:
203
30 2 .

Vienas i galim ios reakcijos mechanizm:


k

1) 0 3

*Kl

O + 02

ia k,, k.,, ir k-> - greiio konstantos.

i,

2) o + O

* 20

1) Pagal mechanizm paraykite diferencines


kinetines lygtis, apraanias 0 3 , 0 2 , ir O
koncentracijos kitimo greiiams. Laikykite, kad (2) etapas yra negrtamas.
2) Kad bt lengviau sprsti, stengiamasi supaprastinti diferencines kinetines
lygtis. Vienas i galim supaprastinam - padaryti prielaid, kad O atom
koncentracija labai greitai pasiekia pusiausvyrj reikm. Tokiu atveju greit
lemia tik antroji stadija, o deguonies atom koncentracija gali bti ireikiama per
1) stadijos pusiausvyros konstant. Laikydamiesi i supaprastinim paraykite
kinetin lygt, parodani O3 koncentracijos kitimo greit kaip funkcij nuo 0 2 ir
O3 koncentracijos.
3) Kitas danai taikomas supaprastinamas vadinamas stacionari koncentracij
supaprastinimu. Nagrinjama bsena, kai nusistovi nekintanti, taiau ne
pusiausvyroji deguonies atom koncentracija. Tokiu atveju d[0]/dt = 0. [rodykite,
kad tokiu atveju teisinga diferencin kinetin lygtis yra:
3

d[03]_
dt

2k,k2[03]2

~ k_1[00] + k2[03]

Ozono skaidymo (20 3 -> 30 2 ) proces katalizuoja freonai. Pavyzdiui, kai


CC12F2 (Freon-12) patenka virutinius atmosferos sluoksnius, vyksta CC12F2
fotoliz ultravioletiniais spinduliais, susidaro C1 atomai:
3) CC1

2F2

hV

> CF 2 C1 + C1

4) Chloro atomai yra ozono skaidymo reakcijos katalizatorius. Manoma, kad


iuo atveju ozono skaidymas yra dviej stadij procesas. Pirmasis - ltas procesas,
kur katalizuoja C1 atomai, yra:
4) Cl (g) + O

C10 ( g ) + 0 2 ( g )

Paraykite reakcijos lygt, parodani kokia galt bti antroji nagrinjamo


mechanizmo stadija.
5) C1 katalizuojamos ozono skaidymo reakcijos aktyvacijos energija yra
2,lkJ/mol, o ios reakcijos aktyvacijos energija, nesant katalizatoriaus, yra
14,0kJ/mol. Apskaiiuokite, koks yra katalizuojamos reakcijos greiio kronstantos
santykis su nekatalizuojamos reakcijos greiio konstanta 25 C temperatroje.
Laikykite, kad abiem atvejais susidrim danis yra vienodas.

219(T). Daugelis baltym tirpale bna susuktos, natyvios (N - native) ir


isuktos (U - unfolded) formos. Vykstant terminei arba cheminei denatracijai,
joki tarpini patvari form nesusidaro. Pusiausvyra nusistovi tarp natyvios ir
isuktos formos. i pusiausvyr galima urayti paprasta lygtimi:

K(T)
N

N ir U atitinkamai reikia natyvi (susukt) ir isukt formas. K(T) yra


pusiausvyros konstanta esant absoliuiajai temperatrai T.
1) Paraykite skaii pusiausvyros konstantos, jeigu pusiausvyros slygomis
abi formos - natyvi ir denatruota - yra vienodos koncentracijos?
2) Koks nagrinjamo proceso standartins Gibso energijos pokytis (AG(T))
tuo atveju, kai pusiausvyros slygomis abi formos - natyvi ir denatruota - yra
vienodos koncentracijos? Paraykite skaii ir SI matavimo vienetus.
3) Paymkime pusiausvirsias N ir U koncentracijas tirpale atitinkamai (CN)eq
ir (Cu)eq, o bendr baltymo koncentracij - C. Denatruotos formos dal tirpale
pusiausvyros slygomis paymkime fu = (Cu)e</C. Iveskite lygt, parodani
kaip dalis f ( : priklauso nuo nagrinjamo proceso pusiausvyros konstantos K.
Ivedim aikiai paraykite atsakym lape.
Didinant tirpalo temperatr denatruoto baltymo dalis didja, kaip parodyta
31 pav.

31 pav. Denaturuoto baltymo (f,/) priklausomyb nuo tirpalo temperatros


Denatracijos kreivs vidurio takas atitinka temperatr T = T./2. Pasiekus
tak fu = Vi. Temperatra T y, dar vadinama denatracijos temperatra. Kai
temperatra didesn u Tyj, dalis fu yra didesn u 1/2, o kai temperatra emesn
u Ti/; fu yra maiau u 1/2.
4) Koks yra AG(T) enklas emesnje u Ty2 temperatroje ir koks auktesnje u TVl temperatroje. Rinkits i i variant:
a) Neigiamas tiek emesns, tiek auktesns u
atveju.
b) Teigiamas tiek emesns, tiek auktesns u T./, atveju.

c) Teigiamas emiau u T./2 ir neigiamas aukiau u T./2


d) Neigiamas emiau u T.y2 ir teigiamas aukiau u Ty2
5) Kaip kis standartins Gibso energijos pokytis, jeigu, pradioje turdami Ty2
temperatros tirpal, jo temperatr: (i) didinsime; (ii) mainsime. Rinkits i i
variant:
a) Abiem atvejais mas.
b) Abiem atvejais dids.
c) Dids vir T,A bet mas emyn nuo /2.
d) Mas vir T ^ bet dids emyn nuo T,A
Svarbu tyrinti baltym susisukimo ir isisukimo kinetik. Perraykime
grtamj reakcij taip:
k,
N

. ,

kb
ia: kf ir kb, atitinkamai, - tiesiogins ir atvirktins reakcijos greiio
konstanta. Sakykime, kad ir tiesiogin, ir atvirktin reakcija yra elementarioji
pirmojo laipsnio reakcija.
6) Paraykite aritmetin iraik, parodani kaip ios baltymo susisukimo bei
isisukimo reakcijos pusiausvyros konstanta susijusi su greii konstantomis kf ir
kb7) Sudarykite diferencin kinetin lygt dCu/dt kaip funkcij nuo greii
konstant ir koncentracij C I: bei (CL;)M|. Joki kit dydi lygtyje neturi likti.

Organins chemijos uduotys


220(L). Paraykite molekuls, kurios formul CH 2 CCH 2 , piln struktrin
formul. Paraykite, kokia kiekvieno anglies atomo hibridizacija ioje molekulje,
pavaizduokite hibridines orbitales ir molekuls geometrin form.
221(L). Paraykite reakcij lygtis, kurios gali vykti junginiams
reaguojant su:

1 - 4

1) 1 mol HBr ir pavaizduokite, kokie stereoizomerai gali susidaryti; koks


junginys ir kodl btent is susidarys 2 junginio reakcijoje su HBr, nurodykite
chiralinius centrus, jei j yra reakcijos produktuose;
2) H N O 3 ir H 2 S0 4 miiniu;
3) KMn0 4 tirpalu;
4) vandeniu, esant rgties.
Kuriam junginiui visikai suhidrinti reiks daugiausia moli vandenilio ?
222(L). Chlorfenoliai yra labai toksiki junginiai. Pavaizduokite visus
galimus dichlorfenoli struktrinius izomerus. Tuo tarpu 2,4-dichlorfenolio ir
etano (acto) rgties darinys yra herbicidas. Pasilykite, kaip susintetinti
herbicid jei pradiniai turimi organiniai junginiai yra fenolis ir etanolis.
Pasilykite, kaip bt galima utilizuoti chlorfenolius, kad jie netert aplinkos.
223(L). 22,4 g dviej monokarboksirgi esteri miinio buvo visikai
hidrolizuoti 112 ml 8% NaOH tirpalo (p=l,25 g/ml). 12,6 g tokio pat miinio buvo
hidrinti LiAlH 4 pertekliumi. Gaut miin paveikus dideliu bromo tirpalo
praskiestame KOH pertekliumi ir pavirinus buvo gauta 56,93 g sunkaus gelsvo
skysio, kurio sudtyje yra 94,86% bromo. Atskyrus skyst bei distiliavus
nesureagavusi miinio dal, likusiame tirpale buvo aptiktas tik vienas junginys.
1) Remdamiesi pateiktais duomenimis, nustatykite miinio kokybin ir
kiekybin sudt. Ar udavinio slyg tenkina tik vienas atsakymas?
2) Paraykite vieno i galim miini vis vykstani reakcij lygtis.
224(L). Klovenas yra gvazdikli sudtyje esantis junginys, suteikiantis iems
prieskoniams bding kvap. Kloven galima susintetinti atlikus emiau nurodytus
kitimus. A jungin veikiant Mn0 2 gaunamas B junginys (C13H18O3). B paveikus
mineraline rgtimi ir reakcijos miin distiliuojant paalinamas vienas reakcijos

produktas (kodl reikia distiliuoti?) ir susidaro C junginys (CI 2 HI 6 0 3 ). C veikiant


vandeniliu vir Pd gaunamas D, i kurio, pridjus 1,2-etandiolio rgioje, terpje
susidaro E (C14H22O4). E eteryje sureagavus su (CH 3 CH 2 ) 2 CuLi ir po to
pargtinus gautas F junginys.
ch 3
^
H

C ^ r ^
A

C O O C H 3

0
^ ' ' '

H . c ^ J ^ ^
p

Ho*

HsC
klovenas

Pridjus arm i F gaunamas G (C14H2oO), i kurio toliau per dvi stadijas


gaunamas klovenas.
Paraykite kloveno gavimo i G ir visas kitas vykusias reakcij lygtis bei
raidmis paenklint jungini struktrines formules. Nustatykite, ar klovenas yra
chiralin molekul, jei taip, pavaizduokite io junginio erdvin formul ir
nustatykite chiralini atom konfigracij.
225(L). Veikiant angliavandenil chloro tirpalu tetrachlormetane tamsoje
gauta 3,5 g dichlordarinio. Tok pat angliavandenilio kiek veikiant bromo tirpalu
tetrachlormetane gauta 5,28 g dibromdarinio. Nustatykite angliavandenilio
empirin formul, paraykite galim molekulin formul ir jo pavadinim pagal
IUPAC nomenklatr. Pavaizduokite, kokie signalai bus stebimi angliavandenilio
'H B MR spektre.
226(L). 1904 m. F.Knopas (F.Knoop) atliko kelet eksperiment, siekdamas
iaikinti riebij rgi apykaitos organizme mechanizm apie kur iki tol buvo
inoma tiek, kad riebiosios rgtys organizme skyla palaipsniui trumpjant anglies
atom grandinei (degraduoja). Tyrimui jis panaudojo sintetinius riebij rgi
analogus, kuri bendra formul C 6 H 5 (CH 2 ) n COOH (ia n < 5). Paaikjo, kad
organizme benzeno iedas nekinta, galinis tirtj rgi fragmentas lieka
nesuskaldytas ir paalinamas i organizmo su lapimu. Jei tirtosios rgties
molekul turjo nelygin anglies atom skaii, lapime buvo aptinkama hipro
rgtis, jei lyginis - fenilacetro rgtis. Vliau nustatyta, kad ie du junginiai
susidaro kepenyse susijungus toksikiems tiriamj rgi galiniams degradacijos
produktams su glicinu NH 2 CH 2 COOH. Taip jie virsta netoksikais junginiais. Kiti
rgi skilimo produktai pasialina i organizmo kaip C 0 2 ir H 2 0 . Paraykite
hipro ir fenilacetro rgi struktrines formules, jei j sudtis i elementins
analizs duomen tokia:
hipro rgtis C 60,34; H 5,03; N 7,82;
fenilacetro rgtis C 62,18; H 5,70; N 7,25.
Paraykite i rgi susidarymo reakcijos lygtis.
Remdamasis tyrimo rezultatais Knopas padar dvi ivadas: pirma - riebij
rgi apykaitos organizme metu vyksta j oksidacija, o ne dekarboksilinimas,
kaip buvo manyta anksiau, ir antra - (...). Kokia buvo antroji ivada?

227(L). Polimerizuojant 1,3-butadien ir propennitril CH 2 =CHCN gaunamas


kopolimeras. Paraykite jo sutrumpint struktrin formul. Sudeginus kopolimero
mgin deguonyje, gautas azoto, deguonies ir anglies(IV) oksido miinys, kuriame
duj santykiniai kiekiai (tri santykiu) N 2 :0 2 =0,3 ir 0 2 : C 0 2 - 0,385.
Apskaiiuokite kopolimero sudt.
228(L). Analizuojant organinio junginio hidrat gauti tokie rezultatai:
sudeginus 0,662 g mginio susidar 0,352 g C 0 2 ir 0,108 g vandens. Analizuojant
kit mgin i 0,139 g gauta 0,362 sidabro chlorido. Nustatykite ir paraykite
junginio molekulin formul, jei jo molekulin mas 165,4, ir j kaitinant su
vario(II) hidroksido tirpalu ant mgintuvlio sieneli susidaro raudonos spalvos
nuosdos.
229(B). Uruiolis - tai i gebens ir nuodingojo uolo iskiriamas junginys,
kuris yra kenksmingas ir sukelia niejim ar aarojim. Nustatykite uruiolio
C 2 iH3 4 0 2 struktr naudomiesi emiau pateikta informacija. Uruiolis buvo
metilintas ir po ozonolizs gauti du junginiai:
I
1.03, CH2Ci2
Urushiol 3 '
C23H3e02
CH3(CH2)5CHO + A (C16H2403)
2. Zn, H20
Aldehido A sintez atlikta tokiu bdu: pirmiausia veikiant metoksibenzen
rkstania sieros rgtimi, o po to nitrinant koncentruota azoto rgtimi esant
sieros rgties gautas B junginys (C 7 H 7 NS0 6 ). ildant B praskiestu vandeniniu
rgties tirpalu susidar C junginys (C 7 H 7 N0 3 ). C veikiamas Zn ir HC1 miiniu, po
to pridedama NaNO-> rgtinje terpje ir tada paildoma - gaunamas D junginys
(C 7 H 8 0 2 ). D reakcija su C 0 2 esant K H C O 3 vykdyta auktame slgyje (Kolbs
reakcija) ir susidar junginys E (C 8 H 8 0 4 ), kur veikiant CH 3 I esant NaOH, gautas
junginys F (C9H10O4). Redukuojant F LiAlH 4 ir po to velniai oksiduojant M n 0 2
susidar G junginys (C 9 Hio0 3 ). Junginio G Wittigo reakcijoje su
C6H5CH20(CH2)6CH=P(C6H5)3 gautas nesotusis junginys H (C23H30O3). Hidrinant
H vandeniliu vir Pd susidar junginys I (C 16 H 26 0 3 ), kur oksiduojant
piridinchlorchromatu gautas A aldehidas.
Paraykite visas pamintas B - I jungini ir uruiolio struktrines formules.
230(B). Edmano reakcija yra svarbiausias bdas N - galinms aminorgtims
nustatyti peptiduose ir baltymuose. is metodas remiasi nejonizuotos N - galins
aminorgties aminogrups reakcija su fenilizotiocianatu. Susidaro prisijungimo
produktas I, kuris velniai rgtinmis slygomis sudaro ciklin jungin I I bei
peptido ar baltymo molekul sutrumpjusi viena aminorgtimi. Sumin reakcijos
schema yra tokia:
H+

C6H5-NCS + H2N-CHCONHCH-CONH-...-

CeH5XN_c,s
X
NH

+ H2N-CH-CONH-...

Paraykite tarpinio junginio I struktrin formul.


1) Paraykite ciklinio junginio II, susidariusio i galinio glicino, struktrin
formul.
2) Pasilykite galim I junginio virtimo galutiniu produktu mechanizm.
3) Paraykite kit, jums inom galini aminorgi nustatymo metodus.
4) Bradikininas yra nonapeptidas, kur iskiria kraujo plazmos globulinai.
Tai labai efektyvi skausm sukelianti, mediaga. vykdius visik 1 mol
bradikinino rgtin hidroliz, gauta 3 mol Pro, 2 mol Arg, 2 mol Phe, taip pat Gly
ir Ser (kiekvieno po 1 mol). Tiek N -, tiek ir C - gale bradikinino molekulje yra
arginino liekana (Arg). Daline io nonapeptido hidrolize gaunamas dipeptid ir
tripeptid miinys:
Phe-Ser, Pro-Gly-Phe, Pro-Pro, Ser-Pro-Phe, Phe-Arg, Arg-Pro.
Nustatykite bradikinino aminorgi sek.
231(T). Imbiero (Zingiber officinale) akniastiebiai gerai inomi dl savo
vaistini ir prieskonini savybi. Ajurvedoje (tradicin Indijos medicinos sistema),
vairs imbiero miiniai vartojami skrandio, peralimo ir kitoms ligoms gydyti.
Keletas jungini lemia imbiero kvap. Daugelis yra paprasti aromatiniai junginiai,
turintys skirtingas onines grandines. Trys i j - zingeronas, (+)[6] gingerolis
(toliau bus vadinamas gingeroliu) ir ogaolis yra ypa svarbs.
Zingeronas C11H14O3;
Gingerolis
Ci 7 H 2 60 4 ;
ogaolis
C17H2403.
1) Zingeronas reaguoja su FeCl 3 ir 2,4-DNP (2,4-dinitrofenilhidrazinu). Jis
nereaguoja su Tolenso reagentu. I to seka, kad zingeronas turi tokias funkcines
grupes (enklu X paymkite teisingus atsakymus):
a) alkoholio hidroksilas;
e) esterin;
b) aldehido karbonilas;
f) alkoksi;
c) ketono karbonilas;
g) nesoioj i.
d) fenolio hidroksilas;
17 lentelje pateikti Zingerono 'H BMR spektro duomenys. Kita reikalinga
informacija pateikta 18 lentelje.
17 lentel: Zingerono ! H BMR spektro duomenys

Alkyl-H

0.9 - 1.5

I-CH-l

3.4 - 3 . 6

4.0 - 7.0

2.0 - 2.7

PhCH<

2.3 - 2.9

PhH

6.0 - 8.0

OCH

3.3 - 3.9

Ar OH

4.0 - 11.0

18 lentel. Apytiksliai kai kuri proton 'H cheminiai poslinkiai (6) ir


sukinio-sukinio sveikos konstantos (J).
eis

Alkenai

5 - 14 Hz (paprastai apie 6 - 8Hz)

trans

11- 19 Hz (paprastai apie 14 -- 1 6 Hz)

'H Cheminiai poslinkiai ()

Sukinio - sukinio sveikos konstantos (f)

Zingerono brominimo su bromo vandeniu metu gaunamas tik vienas


monobromintas produktas. Zingerono IR spektras parodo, kad jo molekulje yra
silpnas tarpmolekulinis vandenilinis ryys. Toks pat ryys ilieka net ir po to, kai
zingeronas yra redukuojamas Klemenseno redukcijos (Zn-Hg/HCl) reakcija.
2) I to, kas pasakyta, nustatykite:
a) Zingerono onin grandin;
b) kitus aromatinio iedo pakaitus;
c) santykines pakait padtis iede.
3)I to, kas nustatyta, pateikite galim zingerono struktr.
4) Ubaikite i reakcijos schem, kurios metu sintezuojamas zingeronas.
NaOH aq.

(C 3 H 6 0)

H2-

*"

katalizatorius

Zingeronas
(CH 1 4 O 3 )

5) Zingeronas lengvai paveriamas gingeroliu ia reakcij seka:

Zingerone
(CH1403)

(i) Me,SiCI / (MeSi)


NH
3
2?

( i ) hexanal

00 LDA , - 78C

( i i ) H 2 0 / H+

7 - - 7 -

Gingerol

(C 1 7 H 2 6 0 4 )

Pastabos: 1) Me 3 SiCl/(Me 3 Si) 2 NH naudojamas - O H grupei paversti


-OSiMe 3 ; -SiMe 3 grup gali bti paalinta rgtins hidrolizs metu; 2) LDA yra
liio diizopropilamidas, stipri, didels apimties nenukleofilin baz.
a) Nupiekite D struktr.
b) Nupiekite gingerolio struktr.
c) Ubaikite gingerolio ft-enantiomero Fierio projekcij
d) Aukiau paraytos reakcijos metu (5), gaunama apie 2-3% kito
gingerolio grandins izomero (E). Pateikite labiausiai tiktin E struktr.
e) Ar E junginys susidarys kaip:
1) enantiomer pora?
2) diastereomer miinys?
3) enantiomer poros ir mezo izomero miinys?
f) Gingerolis (C17H26O4) ildomas su velnia rgtimi (tokia kaip
K H S O 4 ) virsta ogaoliu (C| 7 H 2 40 3 ). Nupiekite ogaolio struktr.

6) Turmarinas (Curcuma longa) yra gerai inomas Indijos prieskonis. Jis taip
pat dedamas Ajurvedos medicinos vaist miinius. Kurkuminas (C2iH2o06),
aktyvus turmarino ingredientas, yra struktrikai susijs su gingeroliu. iam
junginiui bdinga keto-enoline tautomerija. Kurkuminas suteikia turmarinui
gelton spalv taip pat savit skon ir kvap.
Kurkumino keto formos 'H NMR spektre matyti aromatiniai signalai, panas
gingerolio. Spektre yra singletas ties 3,5 (2H) ir du dubletai (po 2H) regione 8
6-7, kuri J = 16 Hz. Jis lengvai sintezuojamas kondensuojant du molius A
junginio su vienu moliu 2,4pentandiono.
a) Nupiekite stereochemin kurkumino struktr.
b) Nupiekite kurkumino enolin form.
c) Kurkuminas yra geltonos spalvos, kadangi jis turi: (a) benzeno ied
(b) karbonilgrup, (c) konjuguotus ryius, (d) hidroksigrup.
232(L). 5-amino-2,4-dihidroksibenzenkarboksirgtis yra svarbus junginys
vaist gamyboje. J galima susintetinti i tolueno. raykite pateiktoje schemoje
raidmis A - F paymtus trkstamus junginius.
CH3

HN03,H2SQ4

umjv u

HN
0

+
O4) Na2Cr207.H B - HVNi C 1) NaNC
^XHCl D(C,H604)HN03,H
-2S04 E H2,Nj F
2)H 2 0

Paraykite, kokie izomerai gali susidaryti junginio E atveju ir paaikinkite,


kodl susidaro tik vienas.
233(L). Karbohidratai yra labai paplit gamtoje junginiai ir dalyvauja
mogaus organizmo biologiniuose procesuose. Vienas labiausiai paplitusi
jungini yra D - gliukoz, kurios projekcin formul ia pavaizduota.
1) Pavaizduokite gliukozs ciklines struktras, kurios
susidaro susijungus hidroksigrupei prie ketvirto ar penkto
anglies atom ir karbonilo grupms.
OH
H2) Kokios formos erdvje yra eianaris ciklas?
Pavaizduokite gliukozs konformacin formul.
HOH
3) Paraykite lygtis reakcij, kuriomis galima rodyti
skirting funkcini grupi buvim gliukozs sudtyje.
HOH
4) Ar yra gliukozs molekulje chiralini atom? Jei taip,
paymkite j konfigracij
HOH
5) Gliukoz kristalinant i koncentruot tirpal, gaunami a D-(+) - gliukopiranozs kristalai, kuri tirpalo poliarizuotos
CH2OH
viesos ploktumos sukimo kampas [a] D = + 112. Paaikinkite,
kodl po kurio laiko sukimo kampas sumaja iki + 52.
6) Redukuojant D - gliukoz NaBH 4 susidaro saldioji mediaga D-sorbitolis.
Paraykite reakcijos lygt. Ar gautasis junginys yra chiralinis? Tuo tarpu

redukuojant pentoz D-riboz susidars polihidroksilis alkoholis nesuka


poliarizuotos viesos ploktumos. Paaikinkite, kodl.
7) Gliukoz yra saldi, nes sveikauja su receptori (baltym) molekulmis.
rodyta, kad visos saldiosios molekuls sveikauja su tais paiais receptoriais.
Viena i j - aspartamas, saldesnis u cukr 200 kart. Koks fizikinis dydis galt
apibdinti saldum ?
8) Pilnas aspartamo pavadinimas yra L-aspartil-L-fenilalaninometilo esteris
(L-asparto rgtis yra gamtin amino rgtis, kitaip 2-aminobutanodirgtis).
Paraykite aspartamo struktrin formul. Kokiai jungini klasei jis priklauso? Ar
aspartamas turi mitybin vert?
9) Tropiniuose vaisiuose yra ir saldi baltym, pavyzdiui monelino. Kodl
monelinu pasaldinta karta arbata nesaldi?
10) D-gliukoz inicijuoja insulino sekrecij. Kodl jos neinicijuoja kitos
saldios mediagos? Kur tai pritaikoma?
11) Insulino molekul sudaro dvi sujungtos polipeptidins grandins A ir B,
sudarytos i 21 ir 30 aminorgi. Kokie ryiai jungia ias grandines?
12) Amino rgi seka nustatoma atskeliant po 1 likut nuo N-galo ir j
identifikuojant. K reikt padaryti prie pradedant nustatyti amino rgi sek
insulino molekulje?
13) Insulino amino rgi sek koduoja vienas genas. Kiek ir kokio ilgio
gen turt koduoti insulin ir dl kokio mechanizmo jo utenka vieno? Kokiais
dviem bdais galima gauti insulin laboratorijoje?
234(L). Dstytojas studentui dav uduot susintetinti jungin, kuris gamtoje
turi labai paplitus izopreno fragment. Remdamasis literatros duomenimis,
studentas nusprend sintez atlikti pagal toki schem:
NaOH, H 2 0
A

l)CH3MgBr
2)NH4C1, H,0
V

nn.
C

1) inoma, kad A junginyje yra du heteroatomai (t.y. ne tik anglis ir


vandenilis), kuri atomini masi santykis 5. Paveikus A jungin arminiu jodo
tirpalu ikrenta gelsvos nuosdos. Nustatyta, kad abu heteroatomai junginyje A
atskirti vienas nuo kito keturiais anglies atomais ir jo molekulin mas lygi 165.
Nupiekite A junginio struktrin formul.
2) Reakcija A
B yra nukleofilinis vieno i heteroatom pakeitimas.
Gautame junginyje yra tik vienas toks atomas. Nurodykite nukleofilin reagent
ioje reakcijoje.
3) Dstytojas, pairjs reakcijos schem nusprend, kad pirmojoje
stadijoje gali susidaryti du junginiai. Studentas gautj jungin vl paveik arminiu
jodo tirpalu ir, pastebjs gelsvas nuosdas, sitikino, kad gavo reikiam jungin.
Kokius du junginius dstytojas turjo omenyje? Kokia B junginio struktra?
4) Nupiekite junginio C struktrin formul. Ar iam junginiui bdingas
optinis aktyvumas?

5) C
D reakcijoje taip pat vyksta nukleofilinis pakeitimas. Nustatyta, kad D
junginys blukina bromo vanden ir armin kalio permanganato tirpal. iame
junginyje yra vienas heteroatomas. Paraykite D junginio struktrin formul.
Koks rgties vaidmuo ioje reakcijoje? Pateikite ios stadijos mechanizm.
6) Studentas nutar patobulinti sintez ir sugalvojo toki reakcijos schem:
1)CH3MgBr
2)NH4C1, H 2 0
H 2 S0 4

A
K
Lt
Kaip manote, ar jam pavyko sintez? Kodl? Kok E jungin studentas tikjosi
gauti?
235(B). Terpenai yra junginiai, kuriuose anglies atom skeletas sudarytas i
izopreno (2-metil-l,3-butadieno) fragment, susijungus vienos molekuls pradiai
su kitos galu. Jie plaiai paplit gamtoje ir suteikia bding kvap daugeliui
eterini aliej. Geraniolis ir nerolis yra terpenai. ie junginiai yra pirminio
alkoholio, turinio du dvigubuosius ryius molekulje, stereoizomerai. Geraniolio
yra geranio aliejuje, o nerolio - nerolio aliejuje. Esant rgtims geraniolis
ciklizuojasi -terpineol, o nerolis ciklizuojasi dalyvauja ymiai greiiau.

OH
alfa terpinoelis
1) Nupiekite geraniolio ir nerolio struktrines formules ir paraykite j
IUPAC pavadinimus. Koks struktros ypatumas nulemia, kad nerolis ciklizuojasi
daug greiiau?
a-terpineolis dehidratuojasi susidarant terpinolenui, kurio aptinkama kiparis
aliejuje.
2) Kokia labiausiai tiktina terpinoleno struktra?
Esant rgtims, terpinolenas izomerizuojasi ir susidaro trys izomeriniai
monocikliniai dienai, vadinami terpinenais. Tarp j daugiausia yra alfa-terpineno.
Gamtoje jo aptinkama meirno, kardamono ir kalendros aliejuose. Tik terpinenas
lengvai dalyvauja Diels - Alderio reakcijoje. Tuo tarpu veikiant vandenilio
chlorido pertekliumi emoje temperatroje i vis trij terpinen susidaro tas pats
prisijungimo produktas.
3) Nupiekite terpineno struktrin formul ir paraykite jo sistemin
pavadinim.

4) Nupiekite Diels-Alderio reakcijos tarp terpi neno ir maleino rgties


anbidrido (buteno dirgties anhidrido) produkt.
5) Pavaizduokite kit dviej terpinen struktrines formules.
6) Pavaizduokite pagrindinius terpinen reakcijos su vandenilio chlorido
pertekliumi reakcijos produktus. Pavaizduokite galimus j stereoizomerus ir
paraykite j sisteminius pavadinimus.
236(B). Steroidai yra biologiniai reguliatoriai mogaus organizme.
Pavyzdiui, jie reguliuoja lytin vystymsi ir vaisingum. Tarp labiausiai paplitusi
steroid yra cholesterolis, kuris aptinkama praktikai visose mogaus ir gyvuli
lstelse. Steroidai yra junginiai, kuriuose keturi kondensuoti iedai sudaro
tetraciklin struktr, pateikt emiau. ied sujungimas paprastai yra trans.
Keturi iedai ymimi A,B,C,D, anglies atomai iuose junginiuose numeruojami
bdingai tik steroidams. Daugelyje steroid yra metilgrups prie CIO ir C13 atom
bei deguonies atomas prie C3. Ryiai, kuriais pakaitai prisijung vir steroido
molekuls ploktumos, ymimi juodiau, tuo tarpu esantys kitoje ploktumos
pusje - takinmis linijomis.

1) Nupiekite aukiau pateiktojo steroido struktrin formul, nurodydami


eianari cikl konformacij.
2) Paymkite ioje struktroje chiralinius atomus.
3) Apskaiiuokite, kiek yra galim ios molekuls diasteromer.
4) Cholesterolis
yra
steroidas,
kuriame
R=OH,
R 1 =CH(CH 3 )CH 2 CH 2 CH 2 CH(CH 3 )2, R 2 =H, ir yra dvigubasis ryys tarp 5-ojo ir 6ojo anglies atom. is steroidas susijs su kai kurioms kraujotakos ligomis,
kadangi nusda arterijose ir sukelia ateroskleroz bei kitas irdies ligas. Nupiekite
cholesterolio struktrin formul ir nurodykite chiralini atom konfigracij
naudojant (R,S)-simbolius.
5) Cholesterolis mogaus virkinimo trakte veikiant bakterijoms, virsta
koprostanoliu. I pateikt duomen nustatykite koprostanolio struktr.
Koprostanol veikiant Cr(VI) reagentu susidaro junginys A (IR=1710 cm 1 ; UV
()=281 (22). Veikiant cholesterol H 2 vir Pt gaunamas B junginys,
koprostanolio stereoizomeras. Veikiant B Cr(VI) reagentu gaunamas junginys C,
kurio UV spektre mayti juosta labai panai junginio A - UV ()=258 (23), ir

pasirodo, kad jis yra A stereoizomeras. Atidiai pridjus Cr(VI) reagento


cholesterol gaunamas D: UV
()=286 (109). D katalizikai hidrinant vir Pt
taip pat gaunamas C. Identifikuokite visus A-D junginius, nurodykite atom,
dalyvaujani iuose kitimuose, stereochemij. Steroido skeleto struktr galite
pavaizduoti jums patogiu bdu.
6) I cholesterolio organizme susidaro tulies rgtys. Tulies rgtys
gaminasi kepenyse, i j patenka dvylikapirt arn ir padeda emulsifikuoti bei
pasisavinti
riebalus,
pavyzdiui,
cholio
rgtis
(R=OH,
R 1 =CH(CH3)CH 2 CH 2 COOH, R 2 =OH). iai rgiai bdingas paviriaus aktyvios
mediagos savybs. Paraykite cholio rgties formul ir nubraiykite
pavaizduokite miceli susidarym i cholio rgties vandens tirpale schem.
7) Steroid sintez laboratorijoje atliekama naudojant Robinsono aneliavim.
Tai yra reakcija tarp i keton gaut enoliat ir , nesoij karbonilini jungini
su po to vykstania aldoline kondensacija. Pasilykite emiau pateikto steroido
sintezs keli i nurodyto biciklinio ketono panaudodami vien ar daugiau

8) Paraykite ios sintezs pirmosios stadijos mechanizm.


237(T). Inulinas, kuris gaminamas i cikorijos akn Belgijoje ir Olandijoje,
naudojamas kaip maisto priedas ir turi teigiamos takos arnyno florai. Jis taip pat
yra fruktozs altinis, kuri 1,9 karto saldesn nei cukrus ir naudojama manitolio,
kurio yra kramtomosios gumos sudtyje, gamybai. Inulinas yra sudarytas i
fruktozs grandi linijinis polimeras, kurio viename gale yra gliukoz; jo
Hawortho struktrin formul pateikta pieinyje kairje. ioje uduotyje laikykite,
kad inulinas sudarytas i 10 fruktozs grandi (n = 9).
1) Inulin galima hidrolizuoti pridjus H + -katalizatoriaus. Kuris i keturi
emiau pateiktj C - 0 ryio skilimo keli (A, B, C ar D) labiausiai tiktinas?

Paymkite teising skilimo mechanizm labiausiai tiktinai hidrolizei.


Hidrolizei naudojant izotop paymt vanden, spektroskopikai (BMR)
galima nustatyti hidrolizs mechanizm kuris leidia matyti" deuter (2H) ir
deguonies izotop 17 0.
2) Nustatykite, kuris ymtasis vanduo geriausiai tinka iam tikslui.
Paymkite teising atsakym.
a) 2 H 2 0
b)H,170
c) 2 H 2 1 7 0
d) N vienas i j.
Katalitikai hidrinant gliukoz susidaro sorbitolis (S), tuo tarpu i fruktozs
(F) susidaro manitolis (M) ir sorbitolis (S).
3) Paraykite fruktozs (F), sorbitolio (S) ir manitolio (M) Fischerio
projekcines formules.
1,00 molis inulino pridjus 2,00 kg vandens ir esant katalizatoriaus buvo tuo
paiu metu hidrolizuotas bei hidrintas prie 95 C. Fruktozs hidrinimo
selektyvumas manitol / sorbitol yra 7 / 3 .
4) Kiek susidarys moli manitolio ir sorbitolio?
Pasibaigus reakcijoms, katalizatoriai buvo atskirti, ir reakcijos miinys
ataldytas iki 25 C. M tirpumas 25 C vandenyje yra 0,40 mol kg"1, o S tirpumas
yra toks didelis, jog jis neisda.
5) Apskaiiuokite, kiek moli M susikristalizuos.
238(T). Aromatiniai poliamidai (aramidai) yra labai tvirti, puiki savybi
polimeriniai
pluotai,
kurie
naudojami
kompozicinse
mediagose,
neperaunamose liemense, kokybikose slidse, saugos almuose ir kt. Aramidas
PPTA yra inomas kaip Kevlar (DuPont) bei Twaron (Teijin) pavadinimais ir
yra gaminamas iaurs Olandijoje. PPTA grandins susijungia plokios
struktris pluotelius.

\ _

PPTA
1) Pavaizduokite i grandi struktr ploktumoje (pakanka trij
grandi).
Polimerizuojant du monomerus ekvimoliniais kiekiais, gautos grandins
vidutinis ilgis yra Pn , konversijos laipsnis p, kuris atitinka sureagavusi funkcini
grupi dal, bendras grandini skaiius yra Nt ir bendras pradini monomer kiekis
yra U0.
Laikykite, kad polimerizacijos pusiausvyr galima parayti taip:
C + A

Am + H 2 0 >
ia: C atitinka -COjH grupes, A atitinka -NH 2 grupes ir Am atitinka amido
grupes.
2) Apskaiiuokite konversijos laipsn norint gauti grandines, kuri vidutinis
ilgis yra 500.
3) Susintetinti PPTA galimi keliais bdais. Kurios i i reakcij
tinkamiausios? Paymkite teisingus atsakymus (-).

25 C

baz

polinis
tirpiklis

A (120 C)

PPTA

dietil eteris

PPTA

polinis
tirpiklis

30 C

PPTA

polinis
tirpiklis

4) Kaitinant 4-aminobenzoin (4-aminobenzenkarboksi) rgt galima gauti


kito tipo aramidus.
a) Pavaizduokite io aramido struktrin formul (n = 4)
b) Apskaiiuokite grandins ilg pusiausvyros slygomis (reakcija vykdoma
udarame inde). Pusiausvyros konstanta yra K = 576.

239(T). Biologini
lsteli
membranos
yra
sudtingi,
funkciniai,
nekovalentikai susijung molekuliniai dariniai, daugiausia susidedantys i lipid ir
baltym. J poveikis yra svarbus visiems gyvybiniams procesams. Jos skiria lstel
nuo aplinkos ir nulemia apsikeitim informacija tarp lstels vidaus ir aplinkos.
Fosfolipidai yra vieni svarbiausi lsteli membran komponent, Pavyzdiu, A
junginys:

O
CH2 ^NMeg
X
CH 2

R = n- C1177H.
n35

A
Disperguojant vandenyje (vir apatins kritins koncentracijos) A junginys
sudaro udaras bisluoksnes struktras, vadinamas liposomomis, kurios naudojamos
kaip modeliniai junginiai nagrinjant struktrikai daug sudtingesni lsteli
membran chemij. Liposomos yra globuls pavidalo dariniai, kuri polins ar
jonins galvuts sveikauja su vandeniu ir kuri alkil uodegos isidsiusios
hidrofobiniame sluoksnyje. bisluoksns struktros vid eina vanduo.
Dvigubas uodegas turintys sintetiniai paviriaus aktyvs junginiai taip pat
sudaro udarus bisluoksninius darinius, panaius liposomas, vadinamus
vezikulmis, pavyzdiui, di-n-dodecildimetilamonio chloridas (DDAC).

,
*fff1f!ffffm

>C^C"

J-

priejonis

galvute

> uodega

H,O

DDAC

1)

a) Kiek stereoizomer gali turti A junginys?


b) Kiek stereoizomer gali turti B trialkilfosfatas?
C
CH,
II
1
Clw
O.OCH O

I
II
H,
11
H C
2 -v O / O/ C ^ C' , N M e ,
O
oN
h2
CH3

A jungin galima sintezuoti i C junginio, kuris yra glicerolio acetonidas. C


junginio BMR spektro fragmentas pateiktas emiau.
2) Kuriuo skaiiumi paymtas signalas 'H BMR spektre atitinka H c proton ?
4

OH

/' 6

^r^- O\

Hr /
Hf

o'
c

Liposomos bisluoksnis gali bti apibdinamas dydiais V (angliavandenilio


grandins tris), a0 (fosfolipido galvui optimalus skerspjvio plotas jame) ir /c
(maksimalus galimas alkilgrups grandins ilgis). I n anglies atom sudarytoms
tiesioms alkilgrandims iuos dydius galima apskaiiuoti taip:
V = (27.4 + 26.99 n) 10* nm 3
lc = (0.154 + 0.1265 n) nm
Esant labai didelms n reikmms, sveika tarp uodeg virija galvui
atostm.
3) Apskaiiuokite minimal galvui skerspjvio plot esant labai didelms n
vertms.
Vezikuls sudarytos i DDAC (vir apatins kritins vezikuli koncentracijos,
cvc) katalizuoja 6-nitro-benzizoksazolo-3-karboksilato (6-NBIC) monomolekulin
dekarboksilinim:

CN
K
CO,
O2N
6-NBIC

Vandenyje 25 C temperatroje k\ = 3.1 10 6 s"1. Kai DDAC koncentracija


pasiekia Ci, 6-NBIC yra visikai susijungs su vezikulmis, k\ = 2.1 10 3 s"1.
4) Nubrkite k\ priklausomybs nuo [DDAC] kreiv, kai [DDAC] = 0->3 c,.
10 2 _

io-3 -

10

io-!

10

5) Svarbiausia efektyvaus 6-NBIC katalitinio dekarboksilinimo prieastis


veikiant vezikulms sudarytoms i DDAC yra:

Dekarboksilinim katalizuoja Cl" jonai, esantys vezikuli paviriuje.

Vezikulei sveikaujant su 6-NBIC karboksilato grup ypa lengvai


netenka iorinio sluoksnio vandens.

Stipriai suriamas C 0 2 vezikuli viduje.

Stipri organins reakcijos produkt, palyginti su 6-NBIC, sveika su


vezikulmis.
240(T). Glutationas, sutrumpintai ymimas GSH, yra nedidelis peptidas,
esantis beveik visuose gyvn audiniuose. GSH atlieka svarbias biologines
funkcijas, tokias kaip elektrofilini chemini mediag detoksikacija ir (organini)
peroksid redukcija kraujuje. Elektrofilinis junginys negrtamai reaguoja su GSH,
paprastai kepenyse, susidarant tarpiniam junginiui, kuris daugelio biokitim metu
virsta taip vadinamja merkapturo rgtimi, iskiriama su lapimu. Oksidatoriai
reaguoja su GSH, susijungiant jam disulfid GSSG, kuris dl ferment reduktazi
vl virsta GSH. GSH/GSSG santykis daugumoje lsteli yra > 500.

NKL

HO

OH
O

O
SH

GSH
1)

a) Kiek aminorgi liekan yra GSH sudtyje?


b) Nupiekite i aminorgi struktrines formules ir vaigdute
paymkite chiralinius centrus.
A merkapturo rgties, iskirtos i lapimo mogaus, kuris kvp akrilonitrilo
(H 2 C=CH-CN), molekulin formul C 8 H 12 N 2 0 3 S. A 'H-BMR spektras (CD 3 ) 2 SO
tirpale pavaizduotas 32 pav. Paveikus produkt D 2 0, signalai ties 12,8 ir 6,8
inyksta, o 3 signalo suskaidymas supaprastja.

2) a) BMR spektre esantys signalai atitinka protonus iose grupse: CH,


CH 2 , CH3, OH ir NH. Langeliuose nurodykite atitinkamas proton signal grupes
1-7:
Signalai
Protonai

4/5

b) Kiek A junginyje yra anglies atom, prie kuri nra joki proton?
c) Pavaizduokite junginio A struktr.
Vitaminui C (askorbo rgtis) reaguojant su oksidatoriais susidaro D
dehidroaskorbo rgtis.
OH
OH
HO

HO
oksidacija
HO

OH

vitaminas C

redukcija
D

3) Valgyti vieius vaisius ir daroves sveika, nes:


a) nes vitaminas C sudaro kompleks su GSH;
b) nes vitaminas C reaguoja su elektrofiliniais junginiais;
c) nes vitaminas C paalina oksidatorius ir ukerta
nepageidaujamam GSH susijungimui;
d) dl vairi prieasi, bet n viena i j nesusijusi su GSH.

keli

241(L). 1951 m. buvo susintetintas rykiai oranins spalvos naujos klass


organinis metalo junginys, kuriam bdingas neprastas terminis stabilumas. Jis
buvo pavadintas ferocenu, jo sintezs schema tokia:
C 5 H 5 MgBr + 1'eCl j
Fe(C 5 H 5 ) 2 + A
ioje reakcijoje susidars kitas organinis junginys A susideda i dviej
vienod fragment. Sintezs pradinis tikslas buvo gauti C fulvalen(CioH 8 ), taiau
buvo gautas naujo tipo organinis metalo junginys. Fulvalenas buvo gautas vliau
kitu bdu:
C 5 H 5 MgBr + B H> C + H 2 0.
Nedideli kiekiai feroceno buvo aptikti remontuojamos naftos perdirbimo
gamyklos vamzdiuose. iam faktui paaikinti buvo pasilyta tokia reakcija:
D + Fe 2 0 3 -H> Fe(C 5 H 5 ) 2 + H 2 0 + (kiti oksidacijos produktai)
Remiantis iais eksperimentiniais duomenimis buvo pasilyta tokia feroceno
struktrin formul:
Kadangi acilinant jungin etano
rgties chloranhidridu buvo gautas tik
vienas E junginys, buvo pasilyta kita
feroceno struktrin formul (F).
E jungin paveikus 1,2-etanditioliu
gautas G junginys, kur paveikus H2, esant
Renjaus nikelio katalizatoriaus, buvo
gautas
H
junginys,
kurio
sudtis,
elementins analizs duomenimis, yra tokia:
33 pav.
26,16% Fe ir 6,54% H.

Metilinant H jungin CH3C1 pridjus AICI3 gauti trys izomerai I, J, K.


inoma, kad pakaitai junginyje J yra vienas alia kito, o K junginys nesuka
poliarizuotos viesos ploktumos.
Paraykite vis pamint reakcij lygtis ir pavaizduokite (A-K) jungini
struktrines formules. Nustatykite, kurie i i jungini gali bti enantiomerai,
pavaizduokite juos ir pasilykite j atskyrimo bd.
242(L). Moksliniuose tyrimuose plaiai taikomi radioaktyvieji izotopai. Jais
galima paymti tiriamsias molekules. yms skleidiama radioaktyvioji
spinduliuote leidia nustatyti mokslininkus dominani molekuli judjim
organizme, tirti chemini reakcij dsningumus. Radioaktyvj skilim galima
parayti lygtimi:
In (Ao/At) = (t/t1/2) ln2,
ia: t1/2 - pusjimo trukm, A o - pradinis radioaktyvumas, A, - radioaktyvumas
prajus t laikui.
Tyrimui naudoti du tirpalai. Vienas turjo radioaktyvij ym 35S (t]/2 = 87,4
dienos), kitas - 32 P (ti/2 = 14,3 dienos). Tiek vieno, tiek kito tirpalo savitasis
aktyvumas buvo 370 MBq/ml. ( 1 MBq = 106 skilim per sekund)
1) Apskaiiuokite vieno ir kito tirpalo savitj aktyvum po:
a) dviej pusjimo trukmi;
b) dviej mnesi.
2) Pasilykite bd kaip galima greitai sumainti tirpalo savitj aktyvum.
3) Biologins molekuls gali bti paymimos radioaktyviais izotopais
auginant lsteles terpje su ymtosiomis mitybinmis mediagomis. Kuriuo i jau
aukiau pamintj izotop ir kodl galima tokiu bdu ymti:
a) baltymus;
b) DNR?
4) A. Hershey ir M. Chase tyr, kaip T2 virusas infekuoja E. Coli bakterijas.
Jie ukrt bakterijas ymtaisiais virusais ir nustat, kad didioji dalis
radioaktyviojo fosforo [ 32 P] patenka lsteles, o didiuma [ 35 S] lieka terpje.
Paaikinkite tokio radioaktyvij izotop pasiskirstym.
243(L). Karvotacetonas, kurio molekulin formul CioH, 6 0, yra terpenas,
aptinkamas tujos ekstrakte. is junginys reaguoja su altu praskiestu KMnC>4
tirpalu ir hidroksilaminu, bet nereaguoja su Tolenso reagentu (Ag(NH 3 ) 2 + tirpalu).
Karvotaceton galima suredukuoti iki karvomentono CioH ls O ir karvomentolio
COH200. Karvomentonas reaguoja su hidroksilaminu, taiau nereaguoja su altu
praskiestu KMn0 4 tirpalu. Karvomentolis nereaguoja su hidroksilaminu ir reaguoja
su Cr0 3 /H 2 S0 4 . Karvotaceton oksiduodami ozonu ir po to KMn0 4 tirpalu, dviej
grupi mokslininkai gavo skirtingus rezultatus. Vienu atveju nustatyta, kad
susidar 2-izopropilbutano dirgtis ir 2-oksopropano rgtis, kitu - 3izopropilpentano dirgtis ir etano rgtis. Nustatykite karvotacetono struktrin
formul ir paraykite j bei vis vykusi reakcij lygtis. Pavaizduokite izomerin
karvotacetono jungin, kuris dalyvauja visuose pamintuose kitimuose.

244(L). Sudeginus 3,lg X organinio junginio gauta 3,92 1 C 0 2 (n.s.) ir 1,8 ml


H 2 0. 1 molis X junginio stechiometrikai reaguoja su 2 moliais Na, arba su
1 moliu NaOH. X jungin ildant su metanaliu esant natrio hidroksido, reakcijoje
isiskiria vanduo ir susidaro polimeriniai junginiai, vadinami fenolinmis
dervomis. Pasaulyje i plastik pagaminama milijonai ton, ir jie naudojami
termoizoliacinms, sluoksniuotoms mediagoms ir vairiems upildams gaminti.
Paraykite X junginio arminiame tirpale rezonansin form.
Paraykite galimas X junginio struktrines formules ir paraykite pamintas
reakcij lygtis. Nustatykite, koks X junginio izomeras dalyvavo kondensacijos
reakcijoje, jei jo IR spektre trichlormetane absorbcijos juostos padtis ties
3300cm' 1 nekinta, kai tirpalo koncentracijos skirtingos. Junginio 'H BMR spektras
D 2 0 tirpale pateiktas 34 pav.

- i r
4.\.

i I!
7.0

,. ..v -v

>3.5

SS

5X5

34 pav Junginio X 'H BMR spektras D 2 0 tirpale


245(B). Tropino rgtis 0 8 3 0 4 , nuodingas unvyns Atropa belladonna
alkaloidas, yra atropino degradacijos produktas. Ji nereaguoja su altu praskiestu
KMn0 4 , Br 2 /CCl 4 tirpalais ir benzensulfochloridu. Visiko jos metilinimo reakcijos
metu gauti tokie rezultatai:
a) tropino rgtis + CH 3 I -> A ( C 9 H 1 6 0 4 NI)
b) A + A g 2 0
B ( C 9 H, 5 0 4 N )
c) B + CH3I

C ( C10H18O4NI)

d) C + A g 2 0
D ( C 7 H 8 0 4 ) + (CH 3 ) 3 N + H 2 0
e) D + H 2 /Ni > heptano dirgtis
Kokios galimos tropino rgties struktrins formuls?
Tropino rgtis susidaro stipriu oksidatoriumi Cr0 3 veikiant tropinon, kurio
struktrin formul tokia:

(U
O

[O]

CH3

O
Tropinonas

Higrinas

Nustatykite ir pavaizduokite tropino rgties struktrin formul ir paraykite


pateiktj a - e reakcij schemas.
Redukuojant tropinon susidaro tropinas ir pseudotropinas; abiej j formul
C S H| 5 ON. Kaitinimo metu ir esant bazei tropinas virsta pseudotropinu.
Pavaizduokite tropino ir pseudotropino struktrines formules ir paaikinkite
kitim. Paymkite chiralinius centrus tropinono struktroje.
Tropinonas gaunamas i hygrino fermentine NAD + oksidacija arba chemine
oksidacija. Paraykite ios ciklizacijos mechanizm.
246(B). Esterio identifikavimas. 2,81 g optikai aktyvus A diesteris, kurio
sudtyje yra tik C, H ir O atomai, buvo hidrolizuotas 30,00 ml 1,00 M NaOH
tirpalu. Po hidrolizs liks nesunaudotas NaOH buvo nutitruotas su 6,00 ml 1,00 M
HC1 tirpalo.
Hidrolizs produktai buvo optikai neaktyvi dikarboksirgtis B, MeOH ir
optikai aktyvus C alkoholis. C alkoholis reaguoja su I 2 /NaOH ir susidaro geltonos
nuosdos bei C 6 H 5 COONa.
Reaguojant B dikarboksirgiai su Br 2 tetrachlormetane susidaro tik vienas
produktas (D junginys). Jis yra optikai neaktyvus.
B junginio ozonolizs metu susidaro tik vienas junginys.
1) Apskaiiuoki te A junginio molekulin mas.
2)Pateikite A, B, ir C struktrines formules be stereoinformacijos.
3)Pateikite galimas C junginio stereochemines formules (su parykintomis
ir brkninmis jungtimis).
4)Pateikite D junginio stereochemin formul naudodami Fierio projekcij.
5)Pateikite B junginio stereochemin formul.
A diesteris reaguoja su Br 2 tetrachlormetane ir susidaro tik dviej optikai
aktyvi jungini (E, F) miinys.
6. Naudodami Fierio projekcijas pavaizduokite vis realiai galim ir E, ir F
formules. Visose formulse stereogeninius centrus paymkite R arba S.
Jei A junginio hidrolizei naudotume Na l s OH, taikuriame junginyje atsirast
paymtas deguonies izotopas - B produkte, C produkte ar abiejuose?

247(T). BMR galvoskis. A (C 8 H, 0 ) organinis junginys dalyvauja tokioje


reakcij sekoje:

A(C8H,O)

BROMMIMAS

REDUKCIJA
(H2H4 + NAOH)

-*

B (CaHgBr)

(CH3)3COX+

c (CgHs)

F (CJHGO)

t
OKSIDACIJA
(PIRIDINIO
CHLOROCHROMARAS,
PCC)

I.CHIMGBR
II.HJO'

OZONOLIZ
(.03,.30">

D (C 7 H0)

(+ HCHO t )

Remdamiesi emiau pateiktais 'H BMR spektrais nupiekite A, B, C, D, E ir F


jungini struktras ir susiekite kiekvieno junginio 'H NMR spektre esanius pikus
su junginio vandenilio atomais. Spektro pikams priskirkite vandenili atom
grupes taip, kaip parodyta pavyzdyje.

. y . t ;;,?..

Al

..... f
A

jL_

..."

~"

<

L,J

a -.- ~J
R I r

_: t

I I 1 ! I L- > I I

S
E

rS

rS

,k

ji.

j
. JL
!

,
. ... . J
t 5" < I 1 '


Integralai

- 1
a

m. ... _l|
r i I - '"
5: 1: 2

!
j.

l|

1 I .... 1 ... .1

EI

E4

n
k![1
n!
1"D

E3
...
> 1 1

E2
* 3
f i I !

F-T

;'

*
! 1 ,,,

iI

rjl

Bendra informacija: 60 MHz Perkino-Elmerio spektrometru buvo urayti BMR jungini


spektrai CDCb tirpale, [prastomis slygomis (kontaktas su oru, viesa ir vandens garais) CDCI.
tirpaluose gali atsirasti rgtini priemai, kurios katalizuoja kai kuri proton greit keitim.

248(L). 9,5 g 25 % drgms kvietini dribsni, kalorimetre visikai sudeg iki


COi(d) ir H20(S). Kalorimetro degimo kamera pamerkta 2,5 kg vandens (mas).
Degimo metu vanduo suilo nuo 15 iki 27C.
1) Apskaiiuokite kvietini dribsni kaloringum kcal/g
2) Kokios pagrindins maistins mediagos yra dribsniuose: riebalai, baltymai
ar angliavandeniai?
3) Ar suvalgius iuos dribsnius organizme isiskirs tiek pat energijos kiek ir
kalorimetre?
inoma, kad riebal kaloringumas 9,3 kcal/g, angliavandeni - 4,1 kcal/g ir
baltym - 4,1 kcal/g, o kilokalorija (kcal) yra ilumos kiekis, kurio reikia vienam
kilogramui vandens paildyti vienu laipsniu. 1 kcal = 4,18 Kj.
249(L). Aplinkos tar galima sumainti naudojant biologikai suskaidomas
chemines mediagas. Jas suardo mikroorganizmai, gyvnai, augalai. Neseniai
pradta gaminti biologikai suskaidom X tirpikl. Jo sudtyje yra 50,85% (mass)
anglies ir 8,47% vandenilio. ildant 1 mol X tirpiklio su sieros rgties tirpalu,
susidaro 1 mol etanolio ir 1 mol Y rgties. Jei tirpiklis gaminamas
biotechnologijos (mikrobiologins sintezs) bdu, tai Y rgtis yra chiralin (jau
bdingas optinis aktyvumas).
1) Sudarykite X tirpiklio ir Y rgties struktrines formules.
2) Kaip vadinama Y rgtis? Kur ji aptinkama?
250(L). Chemikas susintetino X organin mediag ir nustat jos elementin
sudt mass procentais: 59,98% anglies, 8,05% vandenilio ir 31,96% deguonies.
i organin mediag sumaiius su jodu koncentruotame hidroksido tirpale,
iskirtos gelsvos specifinio kvapo Y nuosdos. Detaliau ityrus paaikjo, kad X
yra trij izomerini form A, B ir C pusiausvyrasis miinys. B ir C junginiai
blukina bromo vanden, reaguoja su CuS0 4 (aq) tirpalu sudarydami mlyn
amorfin, lengvesn u vanden netirpi mediag D. A junginio BMR spektre
matyti dviejose skirtingose padtyse esani vandenilio atom signalai, kuri
intensyvum santykis 3:1. Dar inoma, kad B forma yra stabilesn u C.
1)Paraykite X molekulin formul, jeigu inoma, kad ji sutampa su empirine.
2)Paraykite A, B ir C izomerini form struktrines formules ir pavadinimus
pagal IUPAC taisykles.
3)Kaip vadinamas apraytasis reikinys, kai egzistuoja pusiausvyra tarp A, B,
ir C. Paraykite ir paaikinkite A, B ir C form tarpusavio virsm mechanizm.
Pateikite bent vien tokios izomerijos pavyzd.
4)Kodl B forma stabilesn u C?
5)Paraykite D struktrin formul, jei ioje mediagoje vario yra 24,3%
(mass).
6)Paraykite Y nuosd struktrin formul. Kaip vadinama Y nuosd
susidarymo reakcija? Kokioms funkcinms grupms atpainti ji skirta? Paraykite
ios reakcijos lygt.

7)Norint nustatyti A formos kiek, kolb pilta 5,0 ml X miinio


(p=0.978g/ml ) ir 10,0 ml 0,673 mol/1 koncentracijos Br 2 tirpalo tetrachlormetane.
Kolba ukimta ir pakratyta. Atkimus kolb pilta NaI tirpalo perteklius. Visas
miinys supiltas 100 ml matavimo kolb ir praskiestas iki yms vandeniu. 20,0
ml tirpalo titruoti sunaudota 11,7 ml 0,100 mol/1 natrio tiosulfato Na 2 S 2 0 3 tirpalo.
Apskaiiuokite A formos mass dal procentais pradiniame miinyje. Paraykite
vis vykusi reakcij lygtis.
251(L). Pepsinas ir chimotripsinas yra proteolitiniai fermentai, kurie
specifikai skaldo peptidin ry tik ties tam tikromis amino rgtimis. Kiekvienas
i i ferment tai daro ties tomis paiomis amino rgtimis, taiau paveikus
pepsinu sintetin polipeptid gaunamas vienas miinys: PheMetMetCys,
CysCysAlaCys, Tyr, ir TrpMetCys, o t pat polipeptid suskaldius chimotripsinu
susidaro kitas miinys: CysCysAlaCysPhe, MetCysTyr ir MetMetCysTrp.
Nustatykite aminorgi sek polipeptide. Ties kokiomis amino rgtimis
skelia peptidin ry abu fermentai? Paaikinkite, kodl susidaro skirtingi
produktai.
Pastaba: polipeptid seka raoma pradedant nuo laisv alfa-aminogrup
turinios rgties liekanos.
252(L). 5-Metiltetrahidrofolio rgtis (5-MeFR) dalyvauja nedidels
molekulins mass jungini metilinimo reakcijoje biocheminiuose procesuose.
Folio rgiai (FR) reaguojant su trimetilsulfonio dariniu susidaro 5-MeFR, kuri
dalyvauja reakcijoje su (S)-homocisteinu ir gaunama aminorgtis metioninas. ios
reakcijos pavaizduotos pateiktoje schemoje.
FR

HN

I
O

5-MeFR H

J !
N
CH 2 NH-Ar
(!)

HOOCCH(NH 2 )CH 2 CH 2 SCH 3


metioninas

(C

-i

3> 3

T
O

NH ,r
f
CH 2 NH Ar
CH 3

S(CH 3 ) 2

H-

HOOCCH(NH 2 )CH 2 CH 2 SH
(S)-homocisteinas

1) Nustatykite ir paraykite, pagal kokius S N mechanizmus vyksta schemoje


pavaizduotos reakcijos.
2) Nurodykite reaguojaniose molekulse nukleofilinius centrus, atakuojamus
atomus, nueinanias grupes ir schemikai pavaizduokite tarpini daleli struktr
kiekvienoje reakcijoje.
3) Paaikinkite, koki tak pasilytam mechanizmui turi FR 5 padtyje
esanio vandenilio atomo pK b , kuri yra 5.
4) Nustatykite ir paymkite susidariusio metionino konfigracij
pavaizduokite jo erdvin struktr.
5) Nurodykite, kokia metionino forma yra vandens tirpale.
6) Pasilykite, kaip nustatyti, kad metionine yra sieros.

253(L). Genomins DNR dvigub spiral sudaro dvi komplementarios


grandins, kurios gali bti atskirtos viena nuo kitos tik grietomis slygomis,
pavyzdiui, ildant 80C-90C.
1) Paraykite bazi pavadinimus ir pavaizduokite ryius tarp komplementari
bazi.
o

( J
Y "

2) Kaip grandins isidsto viena kitos atvilgiu DNR molekulje?


3) Kuo tokia DNR struktra svarbi biologikai?
Reikiamas DNR molekuls fragmentas gali bti padaugintas polimerazs
grandinins reakcijos (PGR) bdu, naudojant termostabili DNR polimeraz ir du
vienagrandius DNR fragmentus (pradmenis).
4) Kodl naudojama termostabili DNR polimeraz? Kaip parenkami
pradmenys?
5) Kiek kart teorikai padidja tikslinio DNR fragmento koncentracija po 30
PGR cikl?
6) Kokia teorikai gali bti tikslinio DNR fragmento koncentracija po 30 PGR
cikl jeigu reakcija atliekama 5-10 5 1 tryje, esant I H) 15 moli genomins DNR,
po 210" 3 M keturi dezoksiribonukleozid trifosfat ir po 0,5-10 7 M dviej
pradmen?
254(L). Labai danai organini reakcij katalizatoriais naudojamos stiprios
bazs arba stiprios rgtys. Paprastai stiprios rgtys junginius protonizuoja (jei
gali susidaryti pakankamai stabilus katijonas), o stiprios bazs atplia proton susidaro anijonas (jei jis pakankamai stabilus). Susidar katijonai arba anijonai gali
toliau izomerizuotis.
Keturi junginiai (formulse nurodyta anglies atomo izotopin ym):
H
H
OH
J / H
?Hh
4 / H
-a/H

6 O

buvo veikiami iais reagentais:


1) Pirmiausia kiekvienas junginys paveikiamas etanoliniu NaOCH 2 CH 3
tirpalu, po to tirpalas neutralizuojamas DC1 (D - deuteris).
2) Kiekvienas junginys paveikiamas koncentruota H 2 S0 4 , po to
neutralizuojamas NaOH tirpalu.

Kiekvienu atveju paraykite, kokie produktai susidaro. Jeigu susidaro tarpins


dalels, jas nurodykite. Paraykite, ar ios dalels yra stabilios. Pagrskite savo
ivadas apie tarpini daleli stabilum.
255(B). Neinomas junginys.
Paracetamolis
pasiymintis analgetiniu ir prieudegiminiu poveikiu.

yra

vaistinis

junginys,

HO
Paracetamolis
A junginiui reaguojant su ozonu vandenyje susidar du junginiai - B ir C. Abu
junginiai reaguoja su PCI5 susidarant D ir E junginiams. D junginys gali reaguoti
su paracetamoliu susidarant F ir G, o E reaguoja su paracetamoliu susidarant H.
Jei F garai yra leidiami vir bevandenio AICI3, tai susidaro I junginys. H junginys
sistemoje HF+SbF 5 izomerizuojasi susidarant J ir K junginiams. Virinant
praskiestoje sieros rgyje i I susidaro L, o i J ir K susidaro M junginys.
1) Nustatykite vis pamintj jungini struktrines formules.
2) Koki funkcij atlieka bevandenis AICI3 F junginiui virstant I?
3) Koki funkcij atlieka HF+SbF 5 H junginio izomerizacijoje?
256(B). Nukleofilinis pakeitimas. Nukleofdinio pakeitimo reakcijos yra labai
svarbios funkcini grupi kitimuose. Yra iskiriami du ribiiniai nukleofilinio
pakeitimo reakcij tipai: S N 1 (monomolekulinis) ir S N 2 (bimolekulinis). Kai kuri
reakcij mechanizm galima nustatyti naudojant chiralinius pradinius junginius.
Buvo tyrinjama (2R)-2-jodoktano reakcija su radioaktyviais jodido jonais:
Nal"
Acetone
(2R)-2-jodoktanas
[a]=-38,5
Darydami prielaid kad ioje reakcijoje vyksta tik nukleofilinio pakeitimo
reakcijos ir radioaktyvusis jodo izotopas turi tokias paias fizikines ir chemines
svybes, kaip ir gamtinis, paaikinkite iuos eksperimentinius duomenis.

1) Savitasis sukimo kampas kinta reakcijos metu. Kokiu mechanizmu galima tai
paaikinti?
2) Neradioaktyviojo jodo pakeitimo radioaktyviuoju izotop greitis yra du kartus
maesnis nei racemizacijos greitis. Kaip paaikintumte ry?
3) Koks bus reakcijos miinio savitasis sukimo kampas?
a) +38,5,
b) -38,5,
c)

0,

d) +77,
e) -77.
4) Norint nustatyti pakeitimo radioaktyviu izotop greit, reakcija sustabdoma
pylus alto vandens ir ekstrahuojant CCI4. Kokia(-os) mediaga(-os) lieka
vandeninje fazje? Kodl naudojamas altas vanduo?
5) Kai reakcija vyksta metanolyje, ryio tarp racemizacijos greiio ir organinio
ekstrakto radioaktyvumo nematyti. Paaikinkite rezultat.
6) Panaudodami pateiktus duomenis apskaiiuokite racemizacijos reakcijos
greiio konstant:
Pradins mediag koncentracijos: 2-jodoktanas] 0 =0,118M; [NaI ]o=0,0163M
t,s
|a],
0
2,36
633
2,29
1523
2,19
1945
2,14
2718
2,05
4214
1,92
20 lentel

t,s
5378
7163
9231
13332
21 lentel

257(T). ATP " sandara:

II
P
1
o-

0
O

II
P
I
o

IIP
Io-

O-

OH

ATP pastumia chemin pusiausvyr:

OH

[cc],
1,8
1,65
1,51
1,18

Gyvnai panaudoja maisto mediag oksidacijos laisvj energij tam, kad


ilaikyt ATP, ADP, ir fosfato koncentracijas toli nuo pusiausvyrj.
Raudonosiose kraujo lstelse buvo nustatytos tokios koncentracijos:
c(ATP4")
= 2,25 mmol L"'
c(ADP3")
= 0,25 mmol L 1
c(HP0 4 2 ")
=1,65 mmol L 1
ATP sukaupta laisvoji energija atpalaiduojama tokiu bdu:
ATP4" + H 2 0 <- ADP 3 + HPO42 + H + G'= -30,5 kJ mol"1

(1)

Kadangi daugumos gyvj lsteli pH yra arti 7, biochemikai vietoj AG


naudoja AG'. Standartinje biocheminje bsenoje pH=7, o kit mediag
standartins koncentracijos, kaip prasta, yra 1 mol L"1. Todl lygtyse, kuriose bna
AG', arba K', H 1 , koncentracija praleidiama (kai reakcija vyksta pH=7).
1) Apskaiiuokite raudonosiose kraujo lstelse esamomis slygomis
vykstanios reakcijos (1) AG' (25C temperatroje, pH=7).
Gyvosiose lstelse vyksta anabolins reakcijos, kurios i pirmo vilgsnio
atrodo termodinamikai negalimos, nes AG yra teigiamas. Pavyzdiui, gliukozs
fosforilinimas:
glucose + HP0 4 2 <- glucose 6-phosphate 2 + H 2 0 AG'= +13,8 kJ mol"1
(2)
2) Pirmiausia apskaiiuokite (2) reakcijos pusiausvyros konstant K'. Po to
apskaiiuokite santyk c(gliukozs 6-fosfatas) / c(gliukoz) jei raudonosiose kraujo
lstelse bus nusistovjusi (2) reakcijos pusiausvyra 25C tempertroje, kai pH =
7.
Kadangi pastaroji reakcija sumuojasi su ATP hidrolize, pusiausvyroji glucose
6-phosphate koncentracija yra didesn. Sumin reakcija:
hexokinase
gliukoz + ATP4" <gliukozs 6-fosfatas2" + ADP3" + H +
(3)

3) Apskaiiuokite (3) reakcijos AG 0 ' ir K'. Koks iuo atveju yra


pusiausvyrasis koncentracij santykis c(glucose 6-phosphate) / c(glucose)
raudonosiose kraujo lstelse, kai temperatra 25C ir pH = 7?
Su maistu suaugs mogus per par gauna apie 8000 kJ energijos (AG').
4) a) Kokia bus per par susintetinamo ATP mas, jei pus nurodytosios
energijos sunaudojama ATP sintezei? Laikykite, kad (1) reakcijos AG' yra -52 kJ
mol "1, o ATP molin mas 503 g mol -1 .
b) apskaiiuokite, kiek gram ATP vidutinikai yra mogaus kne, jeigu
ATP molekul vidutinikai gyvena 1 min., po to hidrolizuojasi.

c) Kas nutinka likusiai laisvajai energijai, kuri nesunaudojama ATP


sintezei? Atsakym paymkite atsakym lape.
Gyvn organizme maisto oksidacijos bdu gauta energija naudojama
protonams i membran turini specializuot vesikuli - mitochondrij
ipumpuoti". Fermentas ATP-sintaz leidia protonams grti" mitochondrij
jeigu tuo paiu metu i ADP ir fosfato yra sintetinama ATP.
5) a) Kiek yra proton (H+) mitochondrijoje, kurios skersmuo 1 , kai
pH = 7?
b) Kepen lsteje yra 1000 mitochondrij. Kiek yra proton, patenkani
vien mitochondrij, kol ATP-sintaz vienoje lstelje susintetina 0,2 fg ATP.
Laikykite, kad susintetinant 1 ATP molekul, mitochondrij patenka 3 protonai.
258(T). Dielso-Alderio reakcijos. Dielso-Alderio reakcija yra suderintas
[4+2] ciklo prisijungimas, kurio metu, reaguojant dienui ir olefinui, susidaro
cikloheksenas. Si reakcija buvo atrasta Kylyje. Prof. Otto Dielsas ir jo bendradarbis
Kurtas Alderis sumai p-benzochinon su ciklopentadieno pertekliumi ir gavo
tokius rezultatus:
0
O
20

20C
ChH 10 O 2

_
)

B
1) Pavaizduokite junginio A struktr (be stereochemins informacijos).
Dielso-Alderio reakcija yra suderinta, vienos stadijos reakcija, kuri vyksta su
dideliu stereospecifikumu. Pavyzdiui, tiktai vienas C stereoizomeras susidaro
ioje reakcijoje:

CN

CN

Nesusidaro
Naudojant alkeno -izomer susidaro kiti du DI ir D2 stereoizomerai.
2) Pavaizduokite D1 ir D2 struktras.
Dl ios prieasties originalioje reakcijoje (susidarant B i ciklopentadieno ir
benzochinono) Dielsas ir Alderis rado tik vien i ei manonom B
stereoizomer.
Uuomina: atkreipkite dmes junginio C susidarymo stereospecifikum ir
sterikai maiau ustotas formas.

4
5
6
3) Kuris i B stereoizomer 1 - 6 buvo iskirtas?
Ilgai kaitindami (15h, 120C) prie tai iskirt stereoizomer B (lydymosi
temperatra mp: 157C) Dielsas ir Alderis gavo du naujus stereoizomerus - E
(lyd.t.: 153C) ir F (lyd.t.: 163C). Laikant B su katalitiniu stiprios bazs kiekiu
25C temperatroje susidaro kitas stereoizomeras - G(lyd.t.: 184C) ir nusistovi
pusiausvyra.
B
10%

<

20%

70%

B
<
G
60%
40%
Uuomina: Norint atsakyti klausimus Jums nereikia inoti, kuriuos i ei
stereoizomer atitinka E,F,G junginiai.
Dielso-Alderio reakcija labai svarbi ioje reakcij sekoje:

OMe

- C02
- MeOH

C0 2 Me stipri baze
MeO

C0 2 Me

, ,
C12H16O5

stipri baze

OMe
C11H12O4

, ,

ccc

4) Pavaizduokite I, K ir L struktras.
Uuominos: - K turi tik vien metilo grup. L yra Dielso-Alderio reakcijos, K
prisijungimo prie pavaizduoto alkeno produktas.

259(T). Stereochemija vaistuose.


Cahn-Ingold-Prelog
taisykls
yra
taikomos
apibriant
molekuli
stereochemij.
1) Idstykite funkcines grupes atsakym lape pagal vyresnikum CahnIngold-Prelog (ClP)-sistemoje.
Pseudoefedrinas 1 yra danai pasitaikantis komponentas vaistuose nuo
peralimo, pvz. lauose nosiai.
OH
:

^T

XH3

NHCH 3

2) 1 junginio stereocentrus paymkite enklu *.


Idstykite kiekvieno stereocentro pakaitus pagal prioritetus ir nustatykite
absoliuij konfigracij (R ar S).
3) Pavaizduokite 1 junginio Newmano arba strypin projekcij.
Pavaizduokite 1 junginio Fierio projekcij
Veikiant 1 jungin rgtiniu permanganato tirpalu velniomis slygomis
susidaro stimuliatorius metkatinonas
2:
OH
Mn0 4 " / H +
CH 3
NHCHO
1
4) Paraykite stereochemikai teising 2 junginio struktr ir ilygint redokso
reakcijos lygt. Reakcijos lygtyje priraykite oksidacijos laipsnius visiems
atomams, kuri formalus oksidacijos laipsnis keiiasi.
Veikianst 2 jungin IJA1H 4 susidaro tik 3 junginys, kuris skiriasi nuo 1
junginio savo lydimosi temperatra.
LiAIH 4
2
3
5 a) Pavaizduokite stereochemikai teising 3 junginio struktr.
b)Atsakym lape atsakykite klausimus apie izomerus,
c) Pavaizduokite struktrin model, schemikai aikinant, kodl i 2
junginio susidaro tik 3 junginys.

260(L). 14,64 g balt X karboksirgties kristal sumaiyta su 52,40 ml


etanolio (p=0,790 g/ml) ir 2,00 ml 96,0% sieros rgties (p=l,838 g/rnl). Virinant
miin susidar 16,50 g organinio junginio Y. Nesureagavusiai X karboksirgiai
ir sieros rgiai neutralizuoti sunaudota 82,00 ml 1,00 mol/1 NaOH tirpalo.
1) Kokiai organini jungini klasei priklauso Y mediaga? Paraykite
vykusios reakcijos lygt (neinom organin radikal raykite raide R).
2) Kam apraytame bandyme reikia sieros rgties?
3) Apskaiiuokite X karboksirgties molin mas.
4) Apskaiiuokite Y junginio ieig procentais.
5) Nustatykite X karboksirgties molekulin formul. Sudarykite struktrin
formul. Kaip vadinama i rgtis?
261(L). l-chlor-2-nitrobenzenas (dar vadinamas o-nitrochlorbenzenu) buvo
ildomas su natrio metoksidu metanolyje. Susidars junginys po to dar buvo
virinamas kelet valand su geleies drolmis praskiestoje (-5%) druskos
rgtyje. Pasibaigus reakcijai, miinys buvo paarmintas natrio hidroksido tirpalu ir
iskirtas produktas, kurio sudtis yra C 7 H 9 ON. io junginio H BMR spektre
matyti trys signalai: du singletai prie ] 3,73 m.d. (2H) ir 2 3,85 m.d. (3H). o taip
pat multipletas prie 3 6,8 m.d. (4H). Nustatykite junginio C7H9ON struktr
paraykite jo gavimo reakcij lygtis ir pavadinimus io bei tarpini jungini.
262(L). Bespalvis, su vandeniu nesimaiantis aromatinis A junginys reaguoja
su 3-hidroksi-3-metilbutano rgties chloranhidridu, esant A1C13, sudarydamas B
jungin, turint dvi funkcines grupes. Paveikus B jungin cinku ir druskos rgtimi,
pavyko redukuoti vien io junginio funkcin grup ir gauti C jungin, kurio
molin mas yra 1,52 karto didesn negu benzilo alkoholio (C 7 H 8 0). C jungin
virinant praskiestoje sieros rgtyje susidaro ciklinis D junginys, kurio molekulin
formul CnH 14 .
1) Sudarykite vis uduotyse pamint jungini struktrines formules.
2) Paraykite vis vykusi reakcij lygtis.
3) Kokio tipo yra B junginio gavimo reakcija? Kok vaidmen atlieka AICI3?
4) Kaip vadinama tarpin dalel, susidaranti C junginio ciklizacjos
reakcijoje? koki padt vyksta elektrofilin ataka?
263(L). Eteriai gali bti gaunami i pirmini alkoholi, kai yra rgties,
pavyzdiui, 1-propanol virinant rgtyje susidaro dipropileteris. Pirmojoje ios
reakcijos stadijoje vienas i 1-propanolio atom yra protonizuojamas - susidaro
oksonio (C 3 H 9 0 + ) jonas. Norint gauti eter, turi prisijungti antra alkoholio
molekul. Ji atakuoja vien i oksonio jono atom ir susidaro naujas jonas bei
isiskiria vanduo. Paskutiniame etape atskyla protonas ir susidaro dipropileteris.
1) Schemomis pavaizduokite visas tris io mechanizmo stadijas.

2) Kuris i atom ir kodl pirmojoje stadijoje yra protonizuojamas? Kaip ioje


reakcijoje reaguoja alkoholis - kaip rgtis ar kaip baz? Kiek valentini elektron
turi deguonies atomas oksonio jone?
3) Kur oksonio jono atom atakuoja alkoholio molekul antrojoje stadijoje?
Kas bt jei alkoholio molekul atakuot proton?
4) Kok vaidmen atlieka rgtis ioje reakcijoje? Atsakym pagrskite.
264(L). Junginys A (C4H9C1) dalyvauja tokiuose virsmuose:
AICL C6H6

A(CH9CI)

NaOH
H 2

H2Cr04 _ SOI,
C-T-Z^ D ^
^
H20

B(C,0H14)

_ AICI3,C6H5
E

F
'
' . G(C10H,4)
2. Na0H/H20

B yra dviej stereoizomer miinys


1) Paraykite struktrines A, B, C, D, E, F, G formules.
2) Paraykite virsmo A 4 B mechanizm. Paaikinkite, kam reikalingas A1C13.
265(L). Beveik visos gamtins aminorgtys yra chiralins (dar sakoma optikai aktyvios) molekuls, galinios turti du stereoizomerus, vadinamus
enentiomerais, kurie raomi D ir L. Tai labai svarbi aminorgi savyb, nes
natrals baltymai sudaryti tik i L aminorgi.
1) Aminorgi stereoizomerai
CHO
C00H
tradicikai raomi L ir D pagal tai, kok
glicerolio
aldehido
stereoizomer
atitinka (r. pav.). Paraykite L-lizino
(Lys) NH 2 CH((CH 2 )4NH 2 )COOH, LD-glicerolio aldehidas D-alaninas
glutamo
rgties
(Glu)
NH 2 CH((CH 2 ) 3 COOH)COOH
ir Lcisteino (Cys) NH 2 CH(CH 2 SH)COOH stereochemines formules. Enantiomer
konfigracijai paymti naudojama universalesn R,S nomenklatra. Pavadinkite
iuos stereoizomerus pagal R,S nomenklatr
2) Kaip jau buvo minta, gyvi organizmai sudaryti tik i L-aminorgi.
Organizmui uvus prasideda aminorgi racemizacija, t.y. L - aminorgtis
virsta D aminorgtimi. Galiausiai nusistovi pusiausvyra - abiej enantiomer
ln( L-) = 2*10
'

kiekis pasidaro vienodas. Si aminorgi savyb panaudojama uolien, sudariusi


i gyv organizm liekan, amiui nustatyti. Glutamo aminorgties formul:
ia: D ir L - atitinkamo enantiomero dalis miinyje; t -laikas (metais).
Apskaiiuokite, kiek met yra koraliniam rifui, jei L aminorgties dalis yra 0,91.

Kodl iuo metodu nemanoma nustatyti senesni nei 400 000 met uolien
amiaus? Atsakym pagrskite skaiiavimais.
3) Optinis aktyvumas, t.y. sugebjimas sukti poliarizuotos viesos ploktum
bdingas ne tik atskiroms aminorgtims, bet ir polipeptidams. Matuojant
poliarizuotos viesos sukimo priklausomyb nuo pH buvo pastebta, kad (L-Glu)n
ir (L-Lys) n , priklausomai nuo tirpalo pH, gali bti dviej skirting form - A ir B,
kurios poliarizuotos viesos ploktum suka skirtingai (36 pav.). Be to, kitais
metodais nustatyta, kad A formos polipeptidai yra trumpesnis u B, nors j mas
nepakito. Kokios tai polipeptido A ir B formos, kokios takos turi pH?

(L435u)rt
f-S
f aiwKii

36 pav. L-Glu)n ir
poliarizuotos
viesos
priklausomyb nuo pH

(L-Lys)n
sukimo

I I
(lH
266(B). Didjant ekologiniams reikalavimams emulsinje polimerizacijoje
vietoj gerai inom natrio alkilsulfat vis plaiau naudojamos naujo tipo paviriaus
aktyviosios mediagos. ios naujos paviriaus aktyviosios mediagos prisikabina"
prie dvigub ryi, taip sijungia polimerizacijos reakcij ir lieka vis laik
prikabintos prie polimero daleli, todl paviriaus aktyvij mediag reikia
maai, o nuotekose vandenyje beveik nra i mediag. Paviriaus aktyvieji (Z)2-buteno rgties (maleino rgties) dariniai priklauso ioms paviriaus
aktyviosioms mediagoms.
Paviriaus aktyvioji mediaga A (C|6H28NOV) yra sintetinama reaguojant
maleino rgties anhidridui su dodecilaminu. A junginys yra maai tirpus
vandenyje, taiau pridjus arm tirpumas padidja ir jis tada tampa gera
paviriaus aktyvia mediaga.
1) Paraykite tinkamas reakcijas.
A junginys gali bti naudojamas kitos
paviriaus aktyvios mediagos sintezje.
Sintez prasideda ciklizuojant A susidarant B
junginiui, kuris turi du stereoizomerus.
NC,,H
2) Identifikuokite iuos
izomerus,
B
nupiekite j struktrines formules ir
priskirkite jiems stereocheminius apibdinimus.
3) Kuris izomeras dominuos (jei dominuos) esant pusiausvyros slygoms.
Formulmis pagrskite savo atsakym.

Tirpale greitai nusistovi pusiausvyra tarp izomer. Pateiktame paveiksle yra B


junginio dvigubojo ryio proton 'H VIR spektro sritis. Lentelje yra pateikti
signal intensyvumai.
22 lentel

7 j;

7 f.

7J

77

Santykinis

110 C

70 T
3
1
4
5 6+7
2
<> l>
' 3 i.000 1.1G3 0.134 1.000 1.134

4) Parodykite, kurie signalai atitinka kur izomer (atkreipkite dmes


priskirdami kiekvien signal konkreiam protonui).
5) Apskaiiuokite pusiausvyros konstant 70C ir 110C temperatroje.
Apskaiiuokite vieno izomero virtimo kitu izomeru reakcijos entalpij.
B junginys lengvai reaguoja su aminais. Norint gauti paviriaus aktyvias
mediagas daniausiai naudojami hidrofiliniai aminai. Taiau reakcija vyksta net
su dodecilaminu susidarant C(C 28 H5 4 N20 2 ) junginiui, kuris turi tik vien singlet
abiem dvigubo ryio protonams ' I I BMR spektre.
6) Uraykite reakcijos lygt.
B junginys izomerizuojasi susidarant D junginiui, kurio molekulin formul
tokia pati, taiau jis yra daug maiau reaktyvus nei B. Jo'H BMR spektre matyti tik
vienas abiej dvigubojo ryio proton singletas. B junginio IR spektre yra
absorbcijos juostos ties 1800 cm 1 ir 1700 cm"1, o D junginio spektre emesnio
banginio skaiiaus juosta inyksta.
7) Nustatykite D jungin. Ar jis turi stereoizomer?
267(T). Kondensacijos reakcijoje tarp karboksirgties ir amino susidaro
amidas. Pavyzdiui, kondensuojantis skruzdi rgiai su dimetilaminu susidaro
,-dimetilformamidas. J galima pavaizduoti tokiomis rezonansinmis formomis:


CH 3

H,I*,CH3

CH 3

1) Irikiuokite ,-dimetilformamid (A junginys) N-metilacetamid


(CH 3 CONHCH 3 , B junginys), ir propanamid (CH 3 CH 2 CONH 2 , C junginys)
lydimosi temperatros majimo tvarka.
2) Karbonilgrups gali bti identifikuotos pagal stiprias sugerties juostas
infraraudonajame spektre. Absorbcijos juostos padtis priklauso nuo C = 0 ryio
stiprumo, o is savo ruotu - susijs su ryio ilgiu. Apie amid karbonilgrups ryio
stiprum galima spsti i aukiau pateikt rezonansini form. inodami, kad
cikloheksanono karbonilgrups (C=0) absorbcijos juosta yra ties 1715 cm 1 ,

numatykite karbonilo grups absorbcijos juostos padt propanamide. Pasirinkite


vien i atsakym:
a) 1660 cm 1 , nes karbonilinis ryys trumpesnis.
b) 1660 cm 1 , nes karbonilinis ryys ilgesnis.
c) 1740 cm"1, nes karbonilinis ryys trumpesnis.
d) 1740 cm"1, nes karbonilinis ryys ilgesnis.
3) Glicinas (H 2 N-CH 2 -COOH) yra alfa-aminorgtis. I trij glicino molekuli
gali bti sudarytas tripeptidas Gly-Gly-Gly (susidarant amidiniams ryiams ir
vykstant dviej vandens molekuli eliminavimui). Paraykite io tripeptido
struktrin formul.
4) Kai alfa-aminorgtyje yra pakaitas, galimi enantiomerai (optiniai
izomerai). Pavyzdiui L-alaninas ir D-alaninas yra enantiomerai. Koks yra galimas
skaiius vis linijini tripeptid, kurie gali susidaryti kondensacijos reakcijoje,
pradiniais junginiais naudojant glicin L-alanin D-alanin?
O

Glicinas(Gly)

L-Alaninas (L-Ala)

D-Alaninas (D-Ala)

5) Kiek susintetint tripeptid yra optikai optikai aktyvi 1-4 uduotyse?


Dabar poliakrilamido gelis naudojamas elektroforezje (PAGE) ir is metodas
plaiai taikomas protein ir nukleorgi analizje. Taiau viena i pirmj
poliamidinio gelio pritaikymo srii buvo fenolio darini atskyrimas
plonasluoksnje chromatografijoje. Fenolio dariniai, turintys skirtingus pakaitus,
yra skirtingo rgtingumo. Kuo rgtingesnis junginys, tuo stipriau jungiasi prie
PAGE gelio.
6) Irikiuokite fenol (D junginys), 4-metilfenol (E junginys) ir 4-nitrofenol
(F junginys) sveikos su poliakrilamidiniu geliu silpnjimo tvarka.
Molekuli ultravioletins ir matomosios srities spektro absorbcijos
maksimumo padtis yra susijusi su konjuguotj dvigubj ryi skaiiumi
grandinje. Junginiai, turintys daugiau nei 5 konjuguotus dvigubuosius ryius yra
link absorbuoti matomj vies todl yra spalvoti. Pavyzdiui fenolftaleinas,
kuris yra plaiai naudojamas kaip rgtinis-bazinis indikatorius, yra bespalvis
rgtinje ir neutralioje terpje, taiau arminiuose tirpaluose (pH 8,3-10,0) yra
rausvai-roinis.

kone. H 2 S 0 4

OH

180 C, 5 h

Fenolis

Fenolftaleinas

7) Pavaizduokite H junginio struktrin formul. Nuo io junginio priklauso


rausvai roin fenolftaleino spalva NaOH tirpale.
8) Fenolftaleinas gali bti gana lengvai gautas vykstant G junginio
kondensacijai su dviem fenolio ekvivalentais. Koks junginys labiausiai tikt iai
sintezei? Pasirinkite vien i i jungini.

268(T). Gamtiniai
angliavandeniai
paprastai
sintetinami
augaluose
fotosintezs metu. Sintetiniai angliavandeniliai gali bti gauti organins sintezs
bdu. ia pateikta sintetins L-ribozs (I junginys) gavimo schema.

0s04

CO,Me
CO,Me

C0 2 Me

fermentas

CO2H
D (maiau)

,0

oil n
F

, CH 3 COCH 3

C0 2 Me
E (daugiau)

p02Me
Me02Cv^o
C0 2 Me
0
4
MCPBA
O V
/4
(1) MeOH/H
i 3
3
g
5
(2) LiAIH4, tada H 2 0

Me 2 C(OMe) 2

^ , - , ^ ,

CO,Me

MeO,C

HO
HO

M e 0 H

HO O 2
0
HO

OH

1 (L-ribose)

1) A junginio molekulin formul yra C10H10O5 Pavaizduokite A junginio


struktrin formul.
2) Turdami informacij apie reakcij sek i A C, paraykite, ar sekantys
teiginiai yra teisingi, ar klaidingi.
a) OSO4 yra oksidatorius reakcijoje i A B.
b) MeOH susidaro kaip alutinis produktas reakcijoje i B C.
c) B virstant C protonai veikia kaip katalizatoriai.

(d) Jei nebus Me2C(OMe)2. C junginys vis tiek susidarys, tik ieiga bus
maesn.
Kiauls kepen esteraz yra fermentas, kuris hidrolizuoja esterius iki
karboksirgi. Hidrolizuojant C jungin su kiauls kepen esteraze susidaro D ir
E enantiomer miinys, kur E yra pagrindinis komponentas. Miinio optinis
20

sukimas buvo [a] D = -37,1 . Igryninus gryno E optinis sukimas buvo [a] D

20

= -

49,0.
3) Koks yra D/E molinis santykis produkt miinyje prie gryninim. Aikiai
pateikite skaiiavimus.
4) Reaguojant F junginiui su meta-chlorperbenzoine rgtimi susidaro
junginys G. Paraykite, ar sekantys teiginiai yra teisingi, ar klaidingi:
a) Reakcija skirta oksiduoti junginiui F.
b) terptas deguonies atomas ateina i MCPBA.
c) Atomo C-l stereocheminis ymjimas R/S nepasikeit prie ir po reakcijos.
Molekulin H junginio formul yra C 9 Hi 6 0 5 . Junginio H proton BMR
duomenys pteikti emiau:
H NMR (CDC13) 1,24 (s, 3H), 1,40 (s, 3H), 3,24 (m, 1 H), 3,35 (s, 3H), 3,58
(m, 2H), 4,33 (m, 1H); 4,50 (d, J = 6 Hz, 1H), 4,74 (d, J = 6 Hz, 1H), 4,89 (s, 1H).
5) Pavaizduokite konfigracin H junginio formul.
6) Priskirkite stereocheminius R/S ymjimus junginio I atomams C-l, C-2,
C-3, C-4.
7) Kokios grups atitinka ymjimus P, Q, R, S, T ir U ioje I junginio (Lriboz) Fierio projekcijoje?

CHO
PQ

CH2OH
Junginiai, kuriuose du monosacharido subvienetai sujungti glikozidine
jungtimi, vadinami disacharidais. Polisacharidai gali turti ir deimtis, ir tkstaius
monosacharido subvienet. ia disacharido pavyzdys:

uOH

H_

OH

glikozidinis ryys
H
8) Kiek yra J pentasacharido diastereomer, jei jis su,darytas i penki Dgliukozs vienet?

Polisacharidas J gaunams i D-gliukozs


269(T). Krauneteriams budingas nuo j dydio priklausantis gebjimas
jungtis su armini metal jonais. Pavyzdiui A ir B azakrauneteriai turi skirtingas
+

jungimosi su Na , K ir Cs jonais konstantas.


/~~Y

R O ^

c
O

o
,CH2

,CH2
A

23 lentel
Jungimosi konstanta (log10 K)

Metalo jonas

Spindulys (pm)

Junginys A

Junginys B

Na+

98

2.49

3.57

K+

133

1.83

5.00

Cs+

165

1.37

3.39

Antracenui bdinga stipri fluorescensija, emisijos bangos ilgis 325 nm.


Derinant azakrauneteri susiriimo selektyvum ir stipriai fluorescuojant
antracen, metalo jonams buvo sukurtas selektyvus fluorescentinis E sensorius.
1) Paraykite emiau pateiktoje schemoje esani C ir D jungini
struktrines formules:

(1) NaBH4
(2) PCI5 /benzenas

(i)
.OH

HO.

ir^Y-so2ci
piridinas

(2) f-BuO"K+
HO(CH2)2NH(CH2)2OH

Palyginamuosiuose tyrimuose buvo susintetinti emiau pavaizduoti antraceno


F ir G dariniai. Neutralioje terpje E, F, ir G junginiai beveik nefluorescuoja. Taip
yra dl stipraus fotoindukuoto elektron uolio gesinimo proceso, nes elektronas i
laisvos azoto elektron poros peroka antraceno suadint bsen.

r v

2) Kurio junginio bus stipri fluorescencija vandeniniame HCl tirpale.


Pasirinkite vien i variant.
a) N vienas;
b) tik E ir F;
c) tik G;
d) visi.
3) \ metanolyje praskiestus (10 M) E, F, ir G tirpalus buvo pridta po vien
ekvivalent kalio acetato. Kuris i jungini fluorescuos intensyviausiai. Pasirinkite
vien i atsakym:
a) E;
b) F;
c) G.
4) Kuriam i metal vieno ekvivalento acetato pridjimas praskiest F
tirpal turs didiausios takos fluorescensijai. Pasirinkite vien i atsakym:
a) natrio acetatas;
b) kalio acetatas;
c) cezio acetatas;
d) nra skirtumo.

Apvietus ultravioletine spinduliuote, trans-stilbenas virsta tarpiniu produktu


H, i kurio fotociklizacijos reakcijoje susidaro I dihidrofenantrenas. Tada I jungin
oksiduojant susidaro fenantrenas.

hv

trans- stilbenas

hv

f ^ y

kaitinant

% ".

H H
I

Fenantrenas

5) Pavaizduokite H junginio struktrin formul.


6) Kokia I junginio dviej pavaizduot -atom santykin tarpusavio
stereochemija (eis ar trans)?
Dihidroazuleno J dariniui bdingos domios fotoehromins savybs.
Apvitinus bespalvis J dihidroazulenas fotoindukuoto persigrupavimo metu virsta
K vinilheptafulven o pastarasis ildant vl virsta dihidroazulenu.
NC^CN

T
hv
*

kaitinant
K
7) Kuris i jungini absorbuos ilgesns bangos vies? Pasirinkite vien i
variant:
a) J;
b) K.
8) K junginys gali reaguoti su vienu ekvivalentu CF3CO2H susidarant stabiliai
aromatinei druskai. Kurios K junginio vietos protonizacija labiausiai tiktina?
Pasirinkite vien i pateikt variant:
a) C-2;
b) C-3;
c) C-4;
d) C-5.

Neorganins ir bendrosios chemijos uduoi sprendiniai


1 (L) m(skrandio suli) = 800 ml 1,065 g/ml = 852 g
m(HCl) = 852 g 0,0045 =3,834 g
g

3,834 g

NaCl

HC1

58,5 g

36,5 g

= (3,834 g/ 36,5 g) 58,5 g = 6,145 g NaCl

2(L) Tarkime, kad lydinio mginyje yra mol Mg ir 1 mol Zn.


mol mol
2 Mg + 0 2 > 2 MgO
1 mol 1 mol

M(MgO) = 40,32 g/mol

2 Zn + 0 2 > 2 ZnO
M(ZnO) = 81,38 g/mol
Degimo produkt (oksid) mas
m, = mol 40,32 g/mol + 1 mol 81,38 g/mol
m, = (40,32 x + 81,38 g
mol

mol

Mg + Cl2 > MgCl 2


1 mol
1 mol

M(MgCl 2 ) = 95,24 g/mol

Zn + Cl2 ZnCl 2
M(ZnCI2) = 136,3 g/mol
Degimo produkt (chlorid) mas
m2 = mol 95,24 g/mol + 1 mol 136,3 g/mol
m2 =(95,24 + 136,3) g
m 2 /mi = 2
(95,24 + 136,3)/( 40,32 +81,36)= 2
95,24 - 80,64 =162,72 - 136,3
= 1,81 mol Mg
Lydinio vieno mginio sudtis
m(Mg) = 1,81 mol 24,32 g/mol = 44,02 g
m(Zn) = 1,00 mol 65,38 g/mol = 65,38 g
Iviso
109,40 g
w(Mg) = (44,02 g/109,4 g) = 0,402 arba 40,2 %
3(L). Liio mas paymkime g. Liiui reaguojant su vandeniu susidaro
g
mi g
m2 g
2 Li + 2 H 2 0 2 LiOH + H 2
2 mol 2 mol
1 mol
13,9 g
47,9 g 2 g
m, = (47,9 g/13,9 g) = 3,45 g LiOH

m2 = (2 g/ 13,9 g) = 0,144 g 2
m (tirpalo) = m(vandens) + m(liio) - m(vandenilio)
m(tirpalo) = (100 + - 0,144 ) g =(0,856 + 100) g
w(LiOH) = m,(LiOH)/ m(tirpalo)

0,1 = (3,45 x)/( 0,856 + 100)


3,45 - 0,0856 = 10
3,3644 = 10
= 2,97 g Li

4(L). 1) ir 2) Panaiai kaip maiant bulves su irniais, maesns vandens


molekuls subyra tarpus tarp didesni etanolio molekuli. Vandens molekuls su
etanolio molekulmis susijungia vandeniliniais ryiais, dl to tarpai tarp j
sumaja.
3) Magnio sulfatas tirpale disocijuoja Mg2+ ir S0 4 2 " jonus. ie jonai
prisitraukia polines vandens molekules ir susidaro jon hidratai. Jono hidratiniame
apvalkale vandens molekuls susirikiuoja tvarkingai ir glaudiai, dl to jos uima
maesn tr, nei. kad chaotikai juddamos skystyje.
5(L). Pb(N0 3 ) 3 + Cal 2 > P b l 2 i + Ca(N0 3 ) 2

Pb 2+ + 2 > P b l 2 i

3 AgN0 3 + AlBr 3 > 3 A g B r i + A1(N0 3 ) 3

Ag + + Br" > A g B r i

2FeCl3 + 3Ba(OH) 2 ->2Fe(OH) 3 vl+ 3BaCl 2

Fe3+ +30H > F e ( O H ) 3 l

Ba(OH) 2 + 2 H N 0 3 - Ba(N0 3 ) 2 + 2H 2 0

OH + H+ > H 2 0

Al(OH) 3 +NaOH >NaAI0 2 + 2H 2 0 Al(OH) 3 + OH > A10 2 + 2H 2 0


Al(OH)3st+3HCl>A1C13 + 3 H 2 0

Al(OH) 3 l+3H + -^ Al3+ + 3H 2 0

6(L). Kaitinami kristalhidraiai pirmiausiai praranda vanden


M(CaS0 4 220) = (136 + 36) g/mol = 172 g/mol
Kaitinamas 1 molis gipso praranda
172 g 0,157= 27 g vandens, arba 27 g: 18 g/mol = 1,5 mol
Gautos mediagos molin mas yra
172 g/mol (Co - 0,157) = 145 g/mol.
Joje liko (145-136) g = 9 g vandens, arba 9 g: 18 g/mol = 0,5 mol
Gautos mediagos formul yra
CaS0 4 0,5 H 2 0 arba 2CaS0 4 1H 2 0. Tai alebastras.
Alebastro milteliai s u m a i y t i su v a n d e n i u vl j prijungia
pavirsdami gipsu ir s u k i e t j a . Alebastras naudojamas medicinoje lusi
kaul tvarams, statybose tinkui, reljefiniams apdailos ornamentams, statullms.

7(L). kvepiamo oro tris V(oro) = 3,5 1 16 min 1 60 min = 3360 litr.
kvepiamo deguonies tris V(0 2 ) = 3360 1 0,21 = 705,6 litr.
kvepiamo deguonies kiekis n(0 2 ) = 705,6 1: 22,4 1/mol = 31,5 mol.
kvepiamo C 0 2 tris
V(C0 2 ) = 3360 1 0,00035 = 1 , 1 7 6 litro.
kvepiamo C 0 2 kiekis
n(C0 2 ) = 1,176 1: 22,4 1/mol = 0,0525 mol.
Ikvepiamo deguonies tris V(0 2 ) = 3360 1 0,15 = 504 litrai.
Ikvepiamo deguonies kiekis n(0 2 ) = 504 1: 22,4 1/mol = 22,5 mol.
Ikvepiamo C 0 2 tris V(C0 2 ) = 33601 0,06 = 201,6 litro.
Ikvepiamo C 0 2 kiekis n(C0 2 ) = 201,6 1: 22,4 1/mol = 9 mol.
Per 1 vai. sunaudoto 0 2 tris V(0 2 ) = (705,6 - 504) I = 201,6 litro.
Per 1 vai sunaudoto 0 2 kiekis n(0 2 ) = (31,5 - 22,5) mol = 9 mol.
Per 1 vai pagaminto C 0 2 tris V(C0 2 ) =(201,6 -1,176) 1 = 200,4 litro.
Per 1 vai pagaminto C 0 2 kiekis n(C0 2 ) = (9,0 - 0,0525) mol = 8,95 mol.
Apskaiiuoti sunaudoto 0 2 ir isiskyrusio C 0 2 kiekiai moliais yra beveik
lygs ir atitinka gliukozs oksidacijos lygt,
mg
9 mol
9 mol
C 6 H 1 2 0 6 + 6 0 2 > 6 C 0 2 + 6 H 2 0 + 2808 kJ
180 g
6 mol
6 mol
m(gliukozs) = (9 mol/6 mol) 180 g = 270 g
q = (9 mol/6 mol) 2808 kJ=4212 kJ
8(L). Laikykime, kad pilto 5 % KHCO3 tirpalo mas yra g. Tada tame
tirpale yra 0,05 g KHCO3.

Apskaiiuosime, kokia mas HC1 sureaguoja su g 5 % KHCO3 tirpalo, ir


kokia isiskyrusi C 0 2 duj mas.
0,05
m
m2
K H C O 3 + H C 1 > K C 1 + C 0 2 + H 2 0

100 g
36,46 g
44 g
m, = (36,46 g 0,05 g)/ 100 g = 0,01823 g HC1
m 2 = (44 g 0,05 g)/ 100 g = 0,022 g C 0 2
HC1 mas pradiniame tirpale m(HCl) = 200 g 0,10 = 20 g.
Nesureagavusios HC1 mas m 3 (HCl) = (20 - 0,01823 ) g
Po sumaiymo gauto tirpalo mas
m(tirpalo) = (200 + - 0,022 ) g = (200+ 0,978 ) g
HC1 mas dalis gautame tirpale 10 %: 2 = 5 % arba 0,05
w(HCl) = m 3 (HCl)/ m(tirpalo) 0,05 = (20 - 0,01823 x)/( 200 + 0,978 x)
0,0489 + 0,01823 x = 20-10
0,068 = 10
= 149 g 5 % KHC.O3 tirpalo
9(L). Tarkime, kad miinyje buvo 1 mol N a H C 0 3 ir mol Na2CC>3
Kaitinamas skyla tik NaHC0 3 .

L mol

0,5 mol 0,5 mol

2 NaHCOj > Na 2 C0 3 + C 0 2 + H 2 0 Isiskyr 0,5 mol C 0 2


2 mol
1 mol 1 mol
Sausame likutyje yra (0,5 + ) mol Na 2 C0 3 , kur paveikus
HC1 pertekliumi isiskirs
(0,5 + x) mol
(0,5 + ) mol
Na 2 C0 3 + 2 HC1 > 2 NaCl + C 0 2 + H 2 0 gauta (0,5+x) mol C 0 2
1 mol
1 mol
Pagal slyg isiskyrusi C0 2 duj triai yra susieti lygtimi Vi = 0,8 V2.
Tokia paia lygtimi yra susij ir isiskyrusio C 0 2 kiekis moliais ri = 0,8 n2
Todl 0,5 mol = 0.8 (0,5 + x) mol; 0,8 = 0,5 - 0,4; 0,8 = 0,1;
= 0,125 mol Na 2 C0 3
Miinio sudtis 1,00 mol 84 g mol = 84 g NaHC0 3 .
0,125 mol 106 g mol = 13,25 g Na 2 C0 3
I viso 97,25 g miinio
w(NaHC0 3 )= (84 g /97,25 g) = 0,864 w(Na 2 C0 3 ) = (13,25 g/ 97,25 g ) =
0,136
10(L). Reaguojant armui su rgtimi
2 NaOH + H 2 S0 4 > Na 2 S0 4 + 2 H 2 0
2 mol
1 mol
1 mol
neutral tirpal gausime tada, kai 2 mol NaOH sureaguos su 1 mol H 2 S0 4 .
Dl to hidroksido tirpale turi bti 2 mol 40 g/mol = 80 g NaOH,
o rgties tirpale turi bti 1 mol 98 g/mol = 98 g H 2 S0 4 .
Reikalinga 20 % NaOH tirpalo mas 80 g: 0,20 = 400 g.
Reikalinga 10 % H 2 S0 4 tirpalo mas 98 g: 0,10 = 980 g
I viso bus gauta (400 + 980) g = 1380 g tirpalo
Sumaiius tirpalus masi santykiu 400 g: 980 g = 1: 2,45 terp bus neutrali.
Sumaiius tirpalus susidarys 1 molis Na 2 S0 4 t. y 142 g
Itirpusios mediagos mass dalis tirpale lygi w(Na 2 S0 4 ) = 142 g/ 1380 g =
0,103 arba 10,3 %.
11 (L). Ag + 2HN0 3
AgN0 3 + N 0 2 + H 2 0
Cu + 4HN0 3
Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2 H 2 0
AgNO, +KSCN
AgSCN + K N 0 3
Fe(N0 3 ) 2 + 2KSCN
Fe(SCN) 2 N0 3 + 2 K N 0 3
n(Ag)=0,0020 mol
m(Ag)=0,2160 g
w(Ag)= 72%
m(Cu)= 0,0840 g
n (C u) =0,00132 mol
Su sidabru sureagavo 0,0040 mol HN0 3

Su variu sureagavo 0,0053 mol HNO3


I viso sureagavo azoto rgties 0,0093 mol
Tirpale buvo 4,347 g (0,0690 mol) azoto rgties
Nesureagavusios liko 0,0597 mol HNO3.
12(L). Amonio chlorido gar molin mas M=0,9224x29 g/mol = 26,75
g/mol
M(NH4C1) = 53,5 g/mol, yra 2 kartus didesn u jo gar molin mas.
Tai rodo, kad sublimuodamasis amonio chloridas termikai skyla
NH 4 Cl (kr) - > NH3T(d) + HC1 T(d)
Amonio chlorido garus sudaro amoniako ir vandenilio chlorido duj miinys
moliniu santykiu 1:1. Tokio miinio vidutin molin mas yra 26.75 g/mol.
13(L). M(MgS0 4 -7H 2 0) = 120+126=246 g/mol
M(S0 4 2 ") = 96 g/mol
n(MgS0 4 ) = n(MgS0 4 -7H 2 0) =111 g/246 g/mol = 0,4512 mol
a) c= 0,4512 moy0,500 1 = 0,902 mol/1
b) m(tirpalo) = 1,10 g/ml 500 ml = 550 g
m(MgS0 4 ) = 0,4512 mol 120 g/mol = 54,1 g
w= 54,1 g -100%/550 g = 9,84%
c) 1 ml tirpalo yra 0,000902 mol arba 0,902 mmol S0 4 2 "
m(S0 4 2 ~)= 0,000902 mol 96 g/mol = 0,0866 g = 86,6 mg
14(L). A mgintuvlyje buvo A1C13. Pradioje susidaro Al(OH) 3 nuosdos,
taiau pripylus hidroksido pertekli Al(OH) 3 sureaguoja (nes aliuminio hidroksidas
amfoterinis):
AICI3 + 3NaOH -> Al(OH) 3 + 3NaCl
Al(OH) 3 + NaOH -> Na[Al(OH) 4 ]
B mgintuvlyje buvo kalio chloridas (nereaguoja)
C mgintuvlyje buvo MgCl 2 :
MgCl 2 + 2NaOH
Mg(OH) 2 + 2NaCl
15(L). A r (Si)= 0,2-27,977 + 0,8-29,974=29,575
16(L). 2Na 2 C0 3 + 4NO + 0 2 ^ 4NaN0 2 + 2C0 2
n(Na 2 C0 3 ) = 0,250 mol/1 0,8 1 = 0,2 mol
n (NO) = 8,0645 1 / 22,4 1/mol = 0,36 mol
n(0 2 )= 10 g /32 g/mol =0,3125 mol
Na 2 C0 3 ir 0 2 yra perteklius ( 0,3125/1 > 0,2/2 > 0,36/4)
Skaiiuojame pagal NO. NaN0 2 teorikai galt susidaryti 0,36 mol, bet
atsivelgiant ieig:
0,36 mol x-0,8 = 0,288 mol NaN0 2

17(L).
2 H202 - 2 H20 + 0 2
0,112 1/22,4 1 = 0,005 mol 34 2 = 0,34 g H 2 0 2
w [H 2 0 2 ] = 0, 34/10 100 = 3,4 %
Katalizatoriai - metal oksidai, (pavyzdiui, Mn0 2 ), metal jonai ir j
kompleksai, (pavyzdiui, hemas), fermentai (pavyzdiui, katalaz).
18 (L).
1) 4Li + 0 2 -> 2 Li z O
2) 6Li + N 2
2 Li 3 N
3) 2Li + H 2 0 >2 LiOH + H 2
4) Li 2 0 + H 2 0 -> 2 LiOH
5) Li 3 N + 3H 2 0 3LiOH + NH 3
6) 6 L I O H + C O ,

L1HCO3

7) 2LiOH + C 0 2
Li 2 C0 3 + H 2 0
8) Li 2 C0 3 + H 2 0
L1HCO3 + LiOH
9) LiHC0 3 + LiOH
Li 2 C0 3 + H 2 0
10) Li 2 0 + C 0 2 > Li 2 C0 3
11) Li 2 0 + 2LiHC0 3
2Li 2 C0 3 + H 2 0
12) N H 3 + L i H C 0 3 ^

LiNH4C03

13) NH3 + H2O + c o 2


NH4HCO3
14) 2Li + 2NH,
2 LiNH 2 + H 2
15) 2Li + H 2 -> 2LiH
19(L). M(HC1) = 1 + 35,45 = 36,45 g/mol
M(CsOH) = 132,91 + 16 + 1 = 149,91 g/mol.
Kadangi M(HC1) M(CsOH), tai p(HCl tirpalo) p(CsOH tirpalo).
Sumaiyta po 100 g abiej tirpal, taiau V = m/p,
todl V(HC1 tirpalo) > V(CsOH tirpalo)
Abiej tirpal koncentracijos yra lygios - po 1 mol/1.
CsOH + HC1
CsCl + H 2 0
V(HC1 tirpalo) > C V(CsOH tirpalo)
n(HCl) > n(CsOH)
HC1 yra perteklius ir po reakcijos tirpalo terp bus rgti.
20(L). 100 g miinio yra 96,73 g chloro ir 3,72 g vandenilio.
n(Cl) = 96,73 g / 35,453 g/mol = 2,7284 mol = n(vandenilio)
nj('H) + n 2 ( 2 D) = n nj + n2 = 2,7284 n 1= (2,7284 - n2)
nj 1 + n 2 2 = 3,27 g l n , + 2 n 2 = 3,27
(2,7284 - n2) +2n 2 = 3,27
n2 = 0,5416 mol ( 2 D) = n2 mol (2DC1)
m( 2 DCl) = 0,5416 mol (2+35,453) g/mol = 20,2845 g
W(2DC1) = 20,2845 / 100 = 0,202 arba 20,2 %

21(L). M r (Pb(N0 3 ) 2 ) = 207 + (14 + 3 16) 2 = 331


m(Pb(N0 3 ) 2 ) = 50 ml 1,32 g/ml 0,15 = 9,9 g
n(Pb(N0 3 ) 2 ) = 9,9 g / 3 3 1 g/mol = 0,03 g
Pb(N0 3 ) 2 kiekis tiqiale sumajo 3 kartus, taigi tirpale liko 0,01 mol
Ir sureagavo 0,02 mol Pb(N0 3 ) 2 .
0,02mol 0,02 mol 0,02 mol
Vyko reakcija Fe + Pb(N0 3 ) 2
Pb + Fe(N0 3 ) 2
Sureagavusios geleies mas m(Fe) = 0,02 mol 56 g/mol = 1,12 g
Isiskyrusio vino mas:
m(Pb) = 0,02 mol 207 g/mol = 4,14 g
Po bandymo ploktels mas m 2 = m - m(Fe) + m(Pb), m2 = 8,0 - 1,12 +
4,14 =11,02 g
22(L). M(BaCl 2 ) =208,3 g/mol
M(BaCl 2 2H 2 0) =244,3 g/mol
250 g 2,28: 100 = 5,7 g netirpi priemai.
m(BaCl 2 2H 2 0) = 250 g - 5,7 g = 244,3 g
n(BaCl 2 2H 2 0) = 244,3 g: 244,3 g/mol = 1 mol
Jame yra 1 mol BaCl 2 ir 2 mol H 2 0
m(BaCl 2 ) = 1 mol 208,3 g/mol = 208,3 g
m(H 2 0) = 2 mol 18 g/mol = 36 g
45 g BaCl 2 itirpsta 100 g vandens
208,3 g BaCl 2 itirpsta (x + 36) g vandens
+ 36 = (100 208,3)/ 45- = 462,89
= 462,89 - 36 = 426,89 g vandens
Kristalhidraiui itirpinti reikalingas vandens tris
V = 426,89 g: 1 g/ml = 426,89 ml
23(L). Per metus ikritusi krituli vandens tris
V(H 2 0) = 65300 106 m 2 0,6 m = 39180 106 m 3 = 39 1 80 1 0 9 litro
2 S02 + 0 2 + 2 H20
2 H 2 S0 4
1 mol 1 mol
n(H 2 S 4 ) = n (S0 2 ) = (96000 106 g)/ 64 g/mol = 1500 106 mol
m(H 2 S0 4 ) = 1500 106 mol 98 g/mol =147000 106 g = 147000 109 mg
C(H 2 S0 4 ) =(147000 109 mg)/ (39180 109 litro)= 3,752 mg/L
24(L). M r (NaOCl)=23+16+35,45=74.45
M r ( O C l ) = 16 + 35,45 = 51,45
M r (Cl + ) = 35,45
Skaiiuosime 100 g prekybinio NaOCl tirpalo
Firma A:
74,45 g NaOCl yra 51,45 g OC1 ir 35,45 g Cl+

X g NaOCl yra 10,00 g OCT ir y g C f


= (74,45 g /51,45 g) 10 g = 14,47 g (%) NaOCl
ir y = (35,45 g /51,45 g ) 10 g =6,89 g (%) Cl+
Firma B:
74,45 g NaOCl yra 51,45 g OC1- ir 35,45 g Cl+
g NaOCl yra y g OC1* ir 7,00 g Cl+
= (74,45 g / 35,45 g) 7 g = 14,7 g (%) NaOCl
ir y = (51,45 g / 35,45 g) 7 g =10,16 g (%) OC1
Firma C:
74,45 g NaOCl yra 51,45 g OC1 ir 35,45 g Cl+
14,00 g NaOCl yra g OC1" ir y g Cl+
= (51,45 g /74,45 g) 14 g = 9,675 g (%) OC1
w(NaOCl) %
Firma
w(OCl) % w(Cl+) %
A
14,47
10
6,69
14,7
B
10,16
7,00
14.00
9,675
C
6,67
ir y = (35,45 g /74,45 g ) 14 g =6,67 g (%) Cl+
Taigi daugiausia aktyvaus choro yra firmos B produkte.

Patarimas
Nepirkti
Pirkti
Nepirkti

25(L). mol mol


NaHC0 3 + HC1
NaCl + H 2 0 + C0 2 T
Gauto tirpalo tris V litr. Isiskyrusi C 0 2 duj tris 2V litr.
Gauto tirpalo molin koncentracija C mol/1, jame yra = C mol/1 V 1 =
mol NaCl.
Isiskyr = 2V 1: 22,4 1/mol = 0,0893V mol C 0 2 duj.
Tokiu bdu CV = 0,0893V, ir C = 0,0893 mol/1.
26(L). NaN0 3 - NaN0 2 + 0 2 t Dujos A yra deguonis
M((NH 4 ) 2 S0 4 ) = 132 g/mol
n(NH 4 ) 2 S0 4 = (26,4 g/132 g/mol) = 0,2 mol
0,2 mol
0,4 mol
(NH 4 ) 2 S0 4 + 2 NaOH
Na 2 S0 4 + 2 N H 3 t + 2 H 2 0
Dujos B yra amoniakas
0,4 mol
4NH 3 + 5 0 2
4 NO + 6 H 2 0
0,4 mol
2NO + 0 2
2 N02
Dujos C yra azoto(IV)oksidas
0,4 mol
4N0 2 + 0 2 + 2 H 2 0
4 HN0 3
m(N0 2 ) = 0,4 mol 46 g/mol = 18.4 g

m(HN0 3 ) = 0,4 mol 63 g/mol = 25,2 g


W ( H N 0 3 ) = (25,2 g /500 g + 18,4 g ) =0,0486 arba 4,86 %

27(L).Reakcijos metu susidaro vanduo, todl rgtis turi deguonies.


Tos rgties formul yra H x I y O z
M r (H x I y O z ) = lx + 127y + 16z =176
Indeksai x, y ir z yra sveiki skaiiai,
todl y = 1, nes 2y = 2 127 = 254 ir 254 >176
Tada l x + 16z= 1 7 6 - 127 = 49
lx + 16z = 49 pirmoji lygtis
HxIyOz + H2S
l2 + S + H 2 0
Koeficientai prie I 2 ir S nurodyti slygoje ir yra 1 ir 5.
HxIyOz + H 2 S
I2 +5 S + H 2 0
Tada ilyginta lygtis atrodo taip:
2HxIyOz + 5 H 2 S - I 2 +5 S + 2z H 2 0
Abiejose lygties pusse ilyginame H atom skaii.
2x + 5 2 = 2z 2
2z - = 5
antroji lygtis
Sudarome lygi sistem + 16z = 49
2 z - x = 5=>x = 2 z - 5
2z - 5 +16z = 49
18z = 54, z = 3
=1
Rgties formul:
HI0 3
Reakcijos lygtis:
2 HI0 3 + 5 H 2 S - 4 I 2 + 5 S + 6 H 2 0
28(L). k = V(S0 2 )/ V(C0 2 ) = n(S0 2 )/ n(C0 2
Degant tirpalui sudega ir tirpiklis ir itirpusi mediaga.
Pamus tiek tirpalo, kad jame bt 1 molis tirpiklio,
mediag kiekiai bus tokie:
1 mol
1 mol 2 mol
CS 2 + 3 0 2
C 0 2 + 2 S0 2
mol mol

S + 02

so2

ir k = [(2 + x) mol]/ [1 mol] = > k = 2 + x = > x = k - 2


Tada tirpinio mas (k - 2) mol 32 g/mol = (k - 2) 32 g S
Tirpiklio mas
1 mol 76 g/mol = 76 g CS2
Tirpinio mass dalis tirpale
w(S) = [(k-2) 32]/[ (k - 2) 32 +76] => w(S) = (8 k - 16)/( 8 k + 3)
Pagal slyg sieros mass dalis tirpale gali kisti nuo 0 iki 24 %,
o santykis k gali kisti nuo 2 iki 2,75, nes: (100 - 24)% sudaro 76 g
24 % sudaro y g
y = 76 24:76 = 24 g

= 24 g: 32 g/mol = 0,75 mol S


k = 2 + x = 2 + 0,75 = 2,75
Sudarome skaitini duomen lentel
Kai k = 2,0, tai w(S) = (8 2,0 - 16): (8 2,0 + 3)
Kai k = 2,2, tai w(S) = (8 2,2 - 16): (8 2,2 + 3)
Kai k = 2,4, tai w(S) = (8 2,4 - 16): (8 2,4 + 3)
Kai k = 2,6, tai w(S) = (8 2,6 - 16): (8 2,6 + 3)
Kai k = 2,75, tai w(S) = (8 2,75 - 16): (8 2,75 +

= 0,000 arba 0,0 %


= 0,078 arba 7,8 %
= 0,144 arba 14,4 %
= 0,202 arba 20,2 %
3) = 0,240 arba 24,0 9

29(L). w(U)=100- 32,47 = 67,53


x: y = 67,53/235 = 32,47/19
x: y = 0,2874: 1,7089
x: y = 1: 6
Urano fluorido formul UF 6
F
F:
Jo viename molyje yra 6 mol 19
:
F:
g/mol =114 g fluoro, kas sudaro 32,47
%.
ir 1 mol urano, kurio mas A g,
kas sudaro 67,53 %.
A=114g67,53:32,47=237,09g/mol
1. Bendras valentini elektron
skaiius:
CF4 4 + 4*7= 32
SF4 6 + 4*7 = 34
XeF4 8 + 4*7 = 36
1 molyje urano yra z mol 235U
ir (1 -z) mol 238U.
z mol 235 g/mol +(l-z)mol 238 g/mol = I mol 237,09 g/mol
235z-238z = 237,09-238
3z = 0,91
z = 0,3033 arba 30.33 % 235U
ir (1 - 0,3033) = 0,6967 arba 69,67 % 238U.
I vamzdio ijusiame miinyje urano izotop molinis santykis yra
n(235U)/ n( 238 U)= 0,3033/0,6967 = 0,43534
30 (L).
Sudar Liuiso formules sitikiname, kad:
Anglies atomas CF 4 molekulje sudaro 4 kovalentinius ryius ir neturi laisvj
elektron por. Keturi ryiai isidsto tetraedrikai. Nors kiekvienas ryys yra
polinis, visa molekul - nepolin. Taip yra todl, kad ryiai kompensuoja vienas
kito polingum.
SF4 molekulje siera turi ne tik keturias bendrsias elektron poras, bet ir
vien laisvj. Penkios elektron poros isidsto dvigubos trikamps piramids

pavidalu (r. piein). iuo atveju SF ryiai isidsto taip, kad j polingumas
nekompensuoja vienas kito (viename "one" F atom daugiau, nei kitame). Dl
ryi isidstymo bdo SF4 molekul yra polin. Toks atom isidstymas, koks
yra SF4 molekulje, vadinamas spuokli forma.
XeF 4 molekulje Xe atomas turi keturias bendras elektron poras (su F
atomais) ir dvi laisvsias elektron poras. eios elektron poros, kad bt
toliausiai viena nuo kitos, isidsto oktaedro forma. Be to, laisvosios elektron
poros isidsto viena prie kit. Todl Xe ir F atomai isidsto sudarydami
kvadrat. Molekuls forma - kvadratas. Poromis vienas prie kit isidst XeF
ryiai kompensuoja vienas kito polingum todl visa molekul yra nepolin.
Molekuli polingumas turi takos j tarpmolekulins sveikos jgoms,
tirpumui. Tarp polini molekuli pasireikia stipresns tarpmolekulins traukos
jgos, todl toki mediag auktesn lydimosi ir virimo temperatra. Polins
mediagos geriau tirpsta poliniuose tirpikliuose.
31(L). KH + H 2 0
KOH + H2.
3,2 mg KH yra 8*10"5 molio.
10 1 inde susidariusio KOH koncentracija buvo 8*10"6 M.
Matavimo kolbutje KOH koncentracija buvo 8*10"8 M.
Nusistojus pusiausvyrai, H + ir OH" jonai tirpale atsiras jonizuojantis kalio
hidroksidui (pilnai) ir vandeniui (i dalies):
K O H - > R + OH

H2O ^ H+ + OH

Be to, j koncentracij sandauga 25 C temperatroje yra pastovus dydis:


[OH] * [H+] = 10"14. Atsivelgdami tai, kad H + jonai atsiras tik vandens
jonizacijos dka, o jai vykstant susidaro vienodi H+ ir OH" kiekiai, galime sudaryti
ir isprsti lygi sistem:
[OH] = [ H + ] + 8 * 1 0 8
[OH ] * [H+] = 10"14
Tuomet OH ] = 10"14/[H+]
10"W/[H+] = [H+] + 8* 10"8
[H+]2 + 8*10 8 *[H + ] - 10"14 = 0
Isprend gaut kvadratin lygt randame:
[H+] = -0,4* 10"7 1,077*10"7 = 0,677*10"7 M.
[OH ] = 10"14/[H+] = 1,477*10"7 M.
[K+] = [KOH] = 8*10"8 = 0,8*10"7 M.
Galime patikrinti tirpalo elektrinio neutralumo slyg:
[H+] + [K+] = 0,677*10"7 M + 0,8*10"7 M = 1,477* 10'7 M = [OH ],
pH = -log[H + ] = 7,17.

32(L). Atliekant bandymus galima buvo stebti tokias reakcijas:


Cu + 2AgN0 3 = 2Ag + CU(N03)2
Fe + 3AgN03 = 3Ag + Fe(N03)3
2Fe + 3 CU(N0 3 ) 2 = 3Cu + 2Fe(N0 3 ) 3

Mg + 2H+ = Mg2+ + H2
Taigi:
Cu reguoja su 1 tirpalu, Fe reguoja su 2 tirpalais, Mg reguoja su 3 tirpalais, Ag
su niekuo nereguoja.
AgN0 3 tirpalas reaguoja su 3 metalais, Cu(N0 3 ) 2 tirpalas reaguoja su 2
metalais, Fe(N0 3 ) 3 tirpalas reaguoja su 1 metalu, Mg(N0 3 ) 2 tirpalas su niekuo
neraguoja.
Lentelje turi bti:
tuias stulpelis, stulpelis su vienu "+", stulpelis su dviem "+", stulpelis su
trim "+"; tuia eilut, eilut su vienu "+",eilut su dviem "+",eilut su trim "+".
I duot skiaui galima atstatyti tik vien lentel, tenkinani i slyg:
25 lentel
A B C D
1 +
+
2
3
4

A - Ag; B - Cu; C - Fe; D - Mg.


1 - Cu(N0 3 ) 2 ; 2 - Mg(N0 3 ) 2 ; 3 - Fe(N0 3 ) 3 ; 4 - AgN0 3 .
Informacijos neteikia du langeliai: A3 ir A4, todl juos itrynus, lentels turin
atstatyti galima.
Pagal ivaizd galima atskirti Cu, Cu(N0 3 ) 2 , Fe(N0 3 ) 3 . Minimali bandym
seka galt bti tokia: Cu(N0 3 ) 2 tirpal metame du metalus, jei jie abu reaguoja,
tai liks treias yra Ag, jei nereaguoja vienas i mest - jis yra Ag. vien
neinom tirpal metame Cu, jei vyksta reakcija tai tirpale yra AgN0 3 , prieingu
atveju tirpale yra Mg(N0 3 ) 2 . Vien i dviej neinom metal metame Fe(N0 3 ) 3
tirpal i to ar reakcja vyko, galime pasakyti kok metal metme (Fe ar Mg).
Taigi minimalus bandym skaiius yra 4.

33(L). 1) NH 3

HNO3

1 mol
1 mol
n(NH 3 ) = 50 kg / 17 g/mol = 2941 mol
n
teorinis(HN0 3 ) = 2941 mol.Realiai HNO, bus gauta 2941 mol 0,8 = 2353 mol
NH 3 + HNO 3
NH 4 NO 3
2941 mol 2353 mol
NH 3 yra perteklius. NH4NO3 teorikai galima gauti 2353mol. Realiai gauta:
2353 mol 0,97 = 2282 mol, tai sudaro 2282 mol 80 g/mol = 183 kg
2) 4 N H 3 + 5 0 2 - 4 N 0 + 6H 2 0
2NO + 0 2
2N0 2
4 N 0 2 + 0 2 + 2H 2 0 -> 4HN0 3 arba 3N0 2 + H 2 0
2HN0 3 + NO
3) emesnje temperatroje (apie 200 C) amonio nitratas skyla:
NH 4 N0 3
N20 + 2H20
Auktesnje temperatroje (apie 300 C ir auktesnje) amonio nitratas skyla:
2NH 4 N0 3
2N 2 + 0 2 + 4 H 2 0
i reakcija gali baigtis sprogimu. Ypa jei j sukelia detonacija (kit
sprogstamj mediag sprogimas).
4) pV=nRT
n= 100 kg / 17 g/mol = 5882 mol
R= 8,31 Pam 3 /molK
p= 101325 Pa/atm -500 atm = 5,066 107 Pa
T= 273 + 450=723 K
V= nRT/p = 0,698 m 3 = 698 litrai.
34(L). I nitrat skaiiaus matosi, kad yra 4 paladio jonai (kiekvienas su
viena etilendiamino molekule vidinj koordinacijos sferoj ir dviem nitrato
ligandais). Tada is reagent santykio 2:1:1 aiku, kad 4 Pd yra sujungti dviej A ir
dviej B. Molekulin mas tai patvirtina. Galimi du atvejai:
1. Linijins struktros, pvz: Pd-A-Pd-A-Pd-B-Pd-B. Bet iuo atveju galinio
dipiridilo B vienas i azoto atom nieko nekoordinuoja, be to Pd, esantis
prieingame gale, turi vien nepakeist nitrat vidinje koordinacinje sferoje.
Vadovaujantis chemine logika taip negali bti- kodl vienas i atuoni vienod
nitrat yra nepavaduotas?
2. Makrociklai. Galimi 4 variantai:
APdA
APdB
B
Pd
A
Pd
I
I I
I
I
I
I I
Pd
Pd Pd
Pd
A
Pd
B
Pd
I
I I
I
I
I
I I
BPdB
BPdA
Pd-A
Pd
A
I
I
I
I
Pd

Pd
B
1
2
3
4

Kuris i it 4 susidaro, galima nustatyti i papildomos slygos, kad vis Pd 2+


ligandai yra vienodi, tai leidia atmesti 1 ir 4. Reakcijoje susidaro katenanas 3.
35 (L).
a) dta mol CaC0 3
CaCOj + 2HC1 - CaCl 2 + H 2 0 + C 0 2
mol 2x mol
mol
100x g 73x g
44x g
m(naujojo tirpalo) = 200 + 100x - 44x
Pradiniame tirpale HC1 buvo 30 g.
Pasibaigus reakcijai HC1 lieka 30 - 73x
30 73*
0,0549 =

= 0,25 mol, t.y.J 25 g6 CaCOj.


200 + 1 00jc - 44x
2) HC1 + KOH
KC1 + H 2 0
HC1 liko 30 - 73x = 3 0 - 18,25 = 11,75 g. Tai sudaro 0,322 m y l.
KOH reikia irgi 0,322 mol.
c= n/V; V=n/c = 0,322 mol/0,45 mol/1 = 0,716 1 = 716 ml.
36(L).
Apskaiiuojame vienos akuts tr:
visos plvels tris: V = lcm 2 0,001 cm = 0,001 ml ( duotas plotas l cm 2 ir
storis 10 ).
Bendras akui tris V b a = 0,001 ml 0,12 = 0,00012 ml (duotas poringumas
12%)

Vienos akuts tris V a = 0,00012 ml / 6*10 10 = 2*10~15 ml.


Apskaiiuojame vienos akuts diametr:
Slygoje nurodyta, kad akut yra taisyklingo cilindro formos, vadinasi jos tris
V a = 1 r2,
i ia r2 =V a / ( 1) = 2*10"15 ml / ( 0,001 cm) = 6,37* 10 13 cm 2 ,
r = 7,98* 10"7 cm ir d (diametras) = 1,596* 10"6 cm = 15,96 nm
Apskaiiuojame bendr nusodint Cu kiek vienoje akutje: kadangi inome
Cu 2+ jon koncentracij ir tirpalo tr, randame vis Cu kiek, nusodint 1 cm 2
ploto plvelje.
mCu = 18,9*10"6 mol/1 0,1 l 63,5 g/mol = 0,00012 g
Vienoje akutje: mc = 0,00012 g / 6*10 6 = 2*10"15 g
Apskaiiuojame vienoje akutje esanio Cu ir CuO miinio komponent
trius:
VCu = 2*10"15 g 0,12 / 8,96 g/ml = 2,68*10 17 ml (dauginti i 0,12, nes
slygoje nurodyta miinio procentin sudtis: Cu - 12%)
Tirpinant CuO azoto rgtyje:
CuO
Cu 2+
m C u 0 = 2*10 15 g 0,88 79,5 g/mol / 63,5 g/mol = 2,2*10"15 g

Vcuo = 2,2*10 15 g / 6,45 g/ml = 3,41 *10 1 6 ml


Apskaiiuojame akuts upildymo laipsn: bendras miinio tris
V = 2,68*10 1 7 ml + 3,41 *10~16 ml = 3,68*10 1 6 ml
Upildymo laipsnis = 3,68*10 1 6 ml 100% / 2*10 1 5 ml = 18,39%.
37 (L).
Paymjimai:
V 0 - Pradinio tirpalo tris
Co - pradin rgties koncentracija; pH 1,95; [H+]o=0,0112
Ci - praskiestos rgties koncentracija; pH 2,35; [H+J ,=4,467 10 3
c 2 - tirpalo gauto pridjus NaOH, rgties koncentracija; pH 2,65; [H + ] 2 =2,239
-3
c N a - NaOH koncentracija cNa=0.0059*L 0/13=4.54 K ) '
Pradiniame rgties tirpale sprendiant i pH reikms 1,95 greiiausiai vyko
tik disociacijos reakcija (jei galjo vykti kelios reakcijos ).
HA = H + + A" (1)
Tada galioja lygtys
K=([H+]0)2/(C0-[H+]0) (2)
K=([H + ],) 2 /(c r [H + ],) (3)
K=[H + ] 2 ([H + ] 2 + c Na )/(c 2 -[H + ] 2 - c Na ) (4)
c 2 = 10 d / l 3 = 0 . 7 7 c.
I (3) ir (4) galima rasti c,=4.91 10 3 ir K=0.0452
Kadangi Ci=V0Co/50
Tada i (1) lygties galima rasti VQ=17.5; C0=1.72 10
Rgties reakcija su kalcio hidroksidu gali vykti taip:
Ca(OH) 2 + H 2 A = CaA + 2 H 2 0 (5)
Ca(OH) 2 + 2 HA = CaA 2 + 2 H 2 0 (6)
Tarkime vyko (5) reakcija. Tada susidar 10 2 1*4,91 I O 'mol/l = 4,91 10 5 mol.
Tada sauso likuio molin mas 55 g/mol, t.y. galt bti CaO.
Susidariusi nuosd moline mas 128 g/mol, ir anijono 88 g/mol.
i molin mas atitinka etano dirgtis (oksalo) HOOCCOOH.
3
= 0,0822 mol
36,5
n(NaOH) = 0,00696. 7,5 = 0,0522 mol
n(NH 3 ) = 0,0822 - 0,0522 = 0,0300 mol
n'(NaOH) = 0,00562. 7,5 = 0,0422 mol
n'(NH 3 ) = 0,0822 - 0,0422 = 0,0400 mol

38(B). n(HCl) = ^

n(S0 4 2 ") =

. 5 = 0,0100mol
233,4
Naudojant Ba(N0 3 ) 2 vietoj BaCl 2 ,jis nepakeiia nuosd mass.
Reakcijos:
N H 4 N 0 3 + NaOH = N a N 0 3 + NH 3 + H 2 0

(NH 4 ) 2 S0 4 + 2 NaOH = Na 2 S0 4 + 2 NH 3 + 2 H 2 0
HC1 + NaOH = NaCl + H 2 6
NH 4 N0 3 + 4 Zn + 5 H 2 0 = 4 Zn(OH) 2 + 2 NH 3
BaCl 2 + (NH 4 )S0 4 = B a S 0 4 | + 2 NH4C1
Ba(N0 3 ) 2 + (NH 4 ) 2 S0 4 = B a S 0 4 i + 2 NH 4 N0 3
(NH 4 N0" 3 + 8 FeS0 4 + 5 H 2 S0 4 = (NH 4 ) 2 S0 4 + 4 Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3 H 2 0 )
2NH 4 N0 3 + 2 FeS0 4 + 2 H 2 S0 4 = (NH 4 ) 2 S0 4 + 2 N0 2 T + Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2 H 2 0
( NH 4 N0 3 + FeS0 4 + 3 H 2 S0 4 = NH 4 HS0 4 + N 0 2 t + Fe(HS0 4 ) 3 + H 2 0 )
Fe 2 (S0 4 ) 3 + 12 KSCN = 2 K 3 [Fe(SCN) 6 ] + 3 K 2 S0 4
(Fe(HS0 4 ) 3 +6 KSCN = 3 KHS0 4 + K 3 [Fe(SCN) 6 ])
100 ml tirpalo A sudaro 0,010 mol (NH 4 ) 2 S0 4 ir 0,010 mol NH 4 N0 3 . J
koncentracijos yra 0,10 mol/1.
52 9 8 0
39(B). Okside w(Me)= 0,529, M E =

= 8,99 g/mol

Me(I) = 8,99 g/mol


Me(II) = 17,98, Me(III) = 26,97, Me(IV) = 35,97, Me(V) = 44,95,Me(VI)=
53,94, Me(VII) = 62,93.
M(Me(III))= 26,97 g/mol Al
m(Al)= 0.510. 0,529=0,270 n(Al)=0,010 mol
=1,50 - 0,903 - 0,270 = 0,327 g
V(H2) = 0,448 - 0,336 = 0,112 L t.y. 0,005 mol arba 0,010 M E
0,327
0,327
M(Me) =
= 65,4 g/mol Zn n(Zn) =
- = 0,005 mol
0,005
65,4
Am=0,903 - 0,624 = 0,279 g gauname n(H 2 ) = 0,005 mol
0 279
M(Me)=
=55,8 g/mol Fe n(Fe)=0,005 mol
0,005
Am=0,624 - 0,179 = 0,445g. tai atitinka Cu
0445
n(Cu)= =0,007 mol
63,54
179
p=
= 19,3 g/ml atitinka Au
9,27
0,179
n(Au)= - = - - = 0,00091 mol
197,2
2 Al + 6 NaOH + 6 H 2 0 = 2 Na 3 (Al(OH) 6 ) + 3 H2.,
Zn + 4 NaOH + 2 H 2 0 = Ma 4 (Zn(OH) 6 ) + 2 H 2
NH 4 + NaOH = NaCl + NH 3 + H 2 0
Na 3 (Al(OH) 6 ) + NH4C1 = A1(OH)3 + 3 NaCl + 3 NH 3
(A1(H 2 0) 3 (0H) 3 )
Na 4 (Zn(OH) 6 ) + 4 NH4C1 = 2 NaCl + Zn(OH) 2 + 4 NH 3 + 4 H 2 =

Zn(OH) 2 + 6 NH 3 = (Zn(NH 3 ) 6 )(OH) 2


Fe + 2 HC1 = FeCl 2 + H 2
Cu + 4 HN0 3 = Cu(N0 3 ) 2 + 2 N 0 2 + 2 H 2 0
Cu(N0 3 ) 2 + 4 NH 3 = (CU(NH 3 ) 4 )(N0 3 ) 2
40(T). 1. H 2 P0 4 ; pK2b = 6.79;
2. pH 2.46;
3. f(H 3 P0 4 ) = 8.1 10 6; f(H 2 P0 4 ") = 0.62; f(HP0 4 2 ") = 0.38; f(P0 4 3 ) = 1.8 10"6;
4. [Zn2+] = 9 10"5; [P0 4 3 ] = 1.1 10"'
41(L). 1.Alchemikas tyr ir biologinius ir cheminius reikinius-biocheminius
mediag kitimus.
2. Jis kontroliavo tik ems ir medienos mas, bet nekontroliavo sunaudoto
vandens ir oro mass.
Taip pat nekontroliavo oro ir dirvoemio chemins sudties pakitim ir lap
sugertos Sauls viesos energijos kiekio.
3. Alchemiko eksperimentas buvo tik i dalies kiekybinis.
4. Augalui sisavinant ir perdirbant ore esant C0 2 , jo medienoje kaupiasi
anglies junginiai, kuriems degimo metu termikai skylant ir susidaro medio
anglis.
5.Vanden laikydamas cheminiu elementu alchemikas klydo, taiau savo
bandymu rod, kad vanduo tikrai yra bene svarbiausia medienos sudtin dalis.
Alchemikai net netar, kad oras gali dalyvauti cheminiuose kitimuose (reakcijose),
todl van Helmont or nekreip jokio dmesio. Taip jis ir gavo klaiding ivad,
kad mediena susidaro tik i vandens.
42(L). Po visikos neutralizacijos susidar normali druska Na 2 S0 4 , M=142
g/mol,
ir susikristalizavo jos kristalhidratis, kurio mas 100 g + 130 g = 230 g.
Kaitinant 1,61 g kristalhidraio liko 0,71 g bevandens druskos, arba
0,71 g: 142 g/mol = 0,005 mol. Tiek pat moli buvo paimta ir kristalhidraio.
Kristalhidraio molin mas 1,61 g; 0,005 mol = 322 g/mol.
I viso kristalhidraio susidar 230 g: 322 g/mol = 0,7143 mol.
2x0,7143 mol 0,7143 mol 0,7143 mol
2 NaOH + H 2 S0 4
Na 2 S0 4 + 2 H 2 0
2 mol
1 mol
1 mol
Pradiniuose tirpaluose buvo 0,7143 mol 98 g/mol = 70 g H 2 S0 4
Ir 2 0,7143 mol 40 g/mol = 57,144 g NaOH
J mass dalys pradiniuose tirpaluose buvo tokios:
w(H 2 S0 4 ) = 70 g / 100 g = 0,70 arba 70 %
w(NaOH) = 57,144 g / 1 3 0 g = 0,44 arba 44 %
Vandens mas 1 molyje kristalhidraio 322 g/mol - 142 g/mol = 180 g/mol
Vandens kiekis 1 molyje kristalhidraio 180 g / 18 g/mol = 10 mol.

Kristalhiciraio formul Na 2 S0 4 I0H 2 O.


43(L). Kristalhidraiui
skylant pirmajame plautuve buvo
isiskiriantis vanduo, o antrajame - anglies(IV)oksidas.
Susidar 5,4 g: 18 g/mol = 0,3 mol vandens
ir 10 g: 100 g/mol = 0,1 mol CaC0 3 nuosd.
0,1 mol 0,1 mol
Ca(OH), + C 0 2 -> C a C 0 3 i + H 2 0
1 mol 1 mol
Kristalhidraio skilimas vyko pagal lygt
0.1 mol
0,1 mol 0,3 mol
MgCO, nH 2 0 -> MgO (kr) + C0 2 ( d ) + n H 2 0 ( d )
1 mol
1 mol
n=3 mol
Kristalhidraio formul MgC0 3 *3H 2 0,
jo M = 24,3+12+3x16+3x18= 138,3 g/mol
Suskaidyta kristalhidraio mas 0,1 mol 138,3 g/ mol = 13,83 g

sugertas

44(L). KBr mass dalys soiuosiuose tirpaluose esant 0C


temperatroms
w(KBr) =50 g / (50 + 100) g = 0,3333 arba 33,33 % esant 0C
w(KBr) = 80 g /(80 + 100) g = 0,4444 arba 44,44 % esant 45C
2 kg tirpalo yra 2000 g 0,3333 = 666,6 g KBr
ir (2000 - 666,6) g = 1333,4 g vandens
Pridjus g KBr, jo mass dalis tirpale bus lygi:
w(KBr) =(666,6 + x) g / (2000 + x) g = 0,4444
666,6 + = 888,8 + 0,4444x
0,5556x = 222,2
= 400 g KBr

ir

45(L). 4 Li + O? > 2 Li 2 0
CuS0 4 + Fe = FeS0 4 + Cu
Li 2 0 + H 2 0
2 LiOH
FeS0 4 + 2 NaOH
Fe(OH) 2 i + Na 2 S0 4
2 Cu + 0 2
2 CuO
4 Fe(OH) 2 + 0 2 + 2 H 2 0
4 Fe(OH) 3
C u O + 2 HNO3

Cu(N03)2 + H 2 0

2 Fe(OH) 3
Fe 2 0 3 + 3 H 2 0
Cu(N0 3 ) 2 + 2 LiOH
Cu(OH) 2 l + 2 LiN0 3
Fe 2 0 3 + 3 CO 2 Fe + 3 C0 2
Cu(OH) 2 4 + H 2 S0 4 -> CuS0 4 + 2 h 2 o
4 Fe + 3 0 2 + 2 H 2 0
4 FeOOH (rdys)

45C

46(L). M(miinio) = 29 g/mol 1,38 = 40 g/mol.


Viename molyje duj miinio yra mol H2 ir (1 -x) mol Cl2.
Tada 1 molio miinio mas lygi 2 + 71(1-) = 40
2x - 71x = 4 0 - 7 1
69x = 31
= 0,45 mol H 2
ir (l-x) = 1 - 0,45 = 0,55 mol Cl2.
Komponent trio dalys miinyje yra tokios
0,45 mol 22,4 1/mol: 1,0 mol 22,4 1/mol = 0,45 arba 45 trio % H2
0,55 mol 22,4 1/mol: 1,0 mol 22,4 1/mol = 0,55 arba 55 trio % Cl2
3,6 litruose duj miinio yra 3,6 1 0,45 = 1,62 litro H 2
ir 3,6 1 0,55 = 1,98 litro Cl2
Duj miinys su tirpalu reaguoja pagal lygtis:
a

Cl2 + 2 KBr > 2 KC1 + Br2


M(KBr) = 1 1 9 g/mol
22,41 2x119 g
b (26,12-x)
Cl2 + 2 KI
2 KCI + I 2
M(KI) = 166 g/mol
22,41 2x166 g
22,4x
22,4(26,12 )
,
a = 1 = 0,094x
b =
= 1,7623 -0,0675x
2119
2166
a + b = 1,98
0,094x + 1,7623 - 0,0675x = 1,98
0,0265x = 0,2177
= 8,22g KBr
ir ( 2 6 , 1 2 - x ) = 2 6 , 1 2 - 8 , 2 2 = 17,9 g KI
J mass dalys pradiniame tirpale buvo
w(KBr) = 8,2 g: 200 g = 0,041 arba 4,1 %
w(KI) = 17,9 g: 200 g = 0,0895 arba 8,95 %
47(L). P 4 O 10 labai stiprus dioviklis, jis sugeria praktikai vis vanden ir dl
to
pasunkja pirmasis vamzdelis. Vandenilio drgnumas 3,36 g: 1,12 m3 = 3,0
g/m 3
Leidiant vandenilio ir deguonies miin pro kart katalizatori jie sureaguoja
2H 2 + 0 2 2 H 2 0. Susidariusius vandens garus sugeria fosforo(V)oksidas,
esantis treiajame vamzdelyje. Dl to jis ir pasunkja.
Susidar 3,6 g: 18 g/mol = 0,2 mol vandens
Sureagavo 0,1 mol 0 2 . Jo tris (n. s.) 0,1 mol 22,4 1/mol = 2,24 1
Deguonies priemaios trio dalis 2,24 1: 1,12 10 3 1 = 0,002 arba 0,2 %

48(L). Reakcij lygtys


FeS + 2 HC1
FeCl 2 + H2sT
NaOH + H 2 S
NaHS + H 2 0
Natrio hidroksido mas tirpale m(NaOH) = 12,5 ml 1,28 g/ml 0,25 = 4,0g
Jo kiekis 4,0 g: 40 g/ mol = 0,1 mol.
Pagal reakcij lygtis n(NaOH) = n(H 2 S) = n(FeS) = 0,1 mol
m (FeS) = 0,1 mol 88 g/mol = 8,8 g.
49(L). NH 4 Cl+NaN0 2
NaCl+NH 4 N0 2 , NH 4 N0 2 -> N 2 +2 H 2 0, N 2 H 4 + 0 2
-> N 2 +2 H 2 0
4 NH 3 + 3 0 2
2 N2 + 6 H 2 0
4 NH 2 OH + 0 2 -> 2 N 2 + 6 H 2 0
NH 4 N0 3
N20 + 2 H20
4 NH 3 + 5 0 2
4 NO + 6 H 2 0
4 HN0 3 -> 4 N 0 2 + 0 2 + 2 H 2 0
NO + N 0 2
N203
2 N 0 2 -> N 2 0 4
N2 + 3 H2
2 NH 3
2 NO 2 + H 2 O
HNO 3 + HNO 2
N 2 O 4 + H 2 O -> HNO 3 + HNO 2
2 N0 2 +2Na0H>NaN0 3 +NaN0 2 +H 2 0
N 2 0 4 +2Na0H>NaN0 3 +NaN0 2 +H 2 0
4 HN0 3 + P 4 0,o
2 N205 + 4 HP03
N205 + H20
2 HN03
(C 6 H ]0 O 5 ) + 5n H 2 S0 4(konc) -> 6n C + 5n H 2 S0 4 *H 2 0
50(L). H 2 S sanitarin norma yra (0,0001 g /100 g) 1000 ml =
mg/l arba 1 g/m '
Taiau ivalytame kasykl vandenyje H2S gali bti ir iek
Nevalytame kasykl vandenyje yra apie (25 +1) mg/l arba 26
sanitarin norma virijama (25 + 1) mg/l / 1 mg/l = 26 kartus.
Kitos kasyklos nevalytam vandeniui susimaiius su upelio
miinys turi neviryti sanitarins normos.
V m3 26 g/m3 + 65 m3 0,2 g/m 3 = (V + 65) m 3 1 g/m 3
26V - V = 65 - 13
25 V = 52
V = 2,08 m3/s nevalyto vandens galima ileisti upel

0,001 g/1 = 1
tiek maiau.
g/m3 H 2 S ir
vandeniu, j

51(L). Kai 5 % padidja duj tankis, tai 5% sumaja j tris, ir lieka 95 %


buvusio trio.
p(oro) = 29 g/mol / 22,4 1/mol = 1,295 g/l 1,295 -(105/100)-22,45-(95/100) =
Reakcija vyksta pagal lygt 3 0 2 2 0 3

Reakcijos metu deguonies tris sumaja 1/3 dalimi arba 33,33 % ir lieka 2/3
ozono.
Ore yra 21 trio % deguonies, ir jam visam pavirtus ozonu, tris sumat 21
%: 3 = 7 %, bet oro tris sumaja tik 5 %, todl ozonu pavirsta tik 5/7 dalys
deguonies arba 0,714 dalis.
Ozonatoriuje sureaguoja 21 % 0,714 = 15 % deguonies, ir susidaro 15 %
2 / 3 = 1 0 % ozono.
Nesureagavusio deguonies lieka (21 - 15) % = 6 %.
I ozonatoriaus ijusio oro sudtis yra tokia:
78 % N 2 + 6 % 0 2 + 10 % 0 3 + 1 % Ar = 95 %
Atsivelgus oro trio sumajim ji bus tokia:
78 100:95 = 82,1 % N 2
6 100: 95 = 6,3 % 0 2
10 100: 95 = 10,5 % 0 3
1 100:95= 1,05 % Ar
I viso 99,95 %
52(L). 1) Cu: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s !
Cu+: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10
Cu2+: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9

(tinka ir tokia: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s'3d')

= i,07 10" 22 g = 1,07 10~25 kg


6 10 23 1/mol
3) Pasirinkime 1 mol Cu (64 g).
v.
i.,.
v.
. m
64g
_,
3
Sio Cu kiekio uimamas turis: =
= 7,14a cm
p
8,96 g/cm 3

2) m(l Cu atomo) =

1 Cu atomo tris: - -(12810~10 cm) 3 = 8,7810" 24 ml


3
1 mol Cu atom tris (be tutum): 8,7810 - 2 4 ml 6 1023 = 5,27 ml
Vadinasi, tutumoms tenka 7,14 ml - 5,27 ml = 1,87 ml.

Tai sudaro %:

X!&lcm

. \ oo% = 26,2%.
7,14cr
4) 3Cu + 8HN0 3 (prask.) - 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0
3Cu + 8H+ + 2N0 3 "
3Cu2+ + 2NO + 4H 2 0
X galt bti CuO arba Cu(OH) 2
Kaitinamas vario(II) nitratas skyla: 2Cu(N0 3 ) 2 -> 2CuO + 4N0 2 + 0 2
arba
Cu(N03)2 + 2KOH
CU(OH)2 + 2 K N 0 3
Cu2+ + 2 0 H ^ CU(OH)2

CUC12 galima gauti ir i CuO, ir i Cu(OH) 2


CuO + 2HC1
CuCl 2 + H 2 0
CuO + 2H + ^ Cu2+ + H 2 0

Cu(OH) 2 + 2HCI
CUCI +2H 2 0
Cu(OH) 2 + 2H + -> Cu2+ + 2 H : 0
I CuCli gauti Cu galima istumiant aktyvesniu metalu arba elektrolizuojant:
CuCl 2 + Fe
FeCl 2 + Cu
Cu 2+ + Fe
Cu + Fe 2+
CuCl 2 -> C u + Cl 2 (elektroliz)
Cu 2 + + 2Cr
Cu + Cl 2
5) ydr spalv vario jungini tirpalams suteikia kompleksiniai jonai
[Cu(H 2 0) 4 ] 2+ . Taiau vario jonai gali sudaryti kompleksinius jonus ir su chloridais:
[Cu(H 2 0) 4 ] 2+ + 4CF [CuCl4]2" + 4 H 2 0
ydras
geltonas
Kai tirpale didel CP koncentracija, pusiausvyra pasistumia dein, gausja
[CuCl4]"~, kuris tirpalui suteikia gelton spalv. Taiau lieka ir ydr spalv
suteikiani [Cu(H 2 0) 4 ] 2+ .
Mlyna + geltona = alia
53(L). HBr + KMn0 4
Br 2 + KBr + MnBr 2 + H 2 0
2Br~ -2e~
Br 2 I 5
Mn +7 + 5e~ Mn 2+ 2
lOBr" + 2Mn +7
5Br 2 + 2Mn 2+
16IIBr+ 2KMn0 4
5Br 2 + 2KBr + 2MnBr 2 + 8H 2 0

arba:
2Br" -2e~
Br 2
I 5
M n ( V + 81 +5e - 2- +4H 2 Q 1-2
lOBr" + 2Mn 2+ + 16H+
5Br 2 + 2Mn 2+ + 8H 2 0
+7
Oksidatorius: Mn , arba Mn0 4 ~, arba KMn0 4
Reduktorius: Br~, arba HBr.
54(L). 1) CaC0 3
CaO + C 0 2
2NaNO,
2NaN0 2 + 0 2
2) I idealij duj bsenos lygties galime ivesti lygt:
M= p-RT/p
M=l,92 g/l 0,0821 (l-atm/mol-K) (273+45) K /1,5 aim = 33,4 g/mol
Vidurkin duj miinio molin mas 33,4 g/mol. ios dujos - tai C 0 2 ir 0 2 .
Tarkime, kad duj surinkome 1 mol (C0 2 - mol, 0 2 - y mol).
+y=1
44x + 32y =33,4
I ia:
x= 0,117 mol (C0 2 )
y= 0,883 mol (0 2 )
Tokiam kiekiui duj surinkti reikt suskaidyti 0,117 mol C a C 0 3 (i 1 mol
C a C 0 3 gaunamas 1 mol C0 2 ) ir 0,883*2=1,776 mol NaN0 3 (1 mol 0 2 gauti reikia
2 mol NaN0 3 ).

0,117 mol 100 g/mol = l l , 7 g C a C 0 3


1,776 mol 85 g/mol = 150,96 g NaN0 3
CaC0 3 sudar 11,7100%/(11,7+150,96)= 7,2%
NaN0 3 92,8 %.
55(L). Galime numatyti, kad metalas A yra IA arba IIA grups (reaguoja su
vandeniu iskirdamas dujas ir sudarydamas tirpi mediag). Vienas i sprendimo
bd - nustatyti metalo molin mas, jeigu jis yra vienvalentis arba jei dvivalentis. Taiau galimas ir bendras sprendimas. Paymkime metalo molin
mas , o valentingum y.
A +
yH 2 0
- A(OH) y +
y/2 H2
mol: 5/x
5/x
(y/2)-(5/x)
mas 5
(x+17y)-(5/x)
y-5/x
mtirpalo =100 + 5 - 2(y/2)(5/x)
hidroksido mase _
tirpalo

105+5y

- = 0,0684

Isprend gauname x=38,6-y=39-y


Jeigu y=l, tai x=39 (tai kalis).
Kiti variantai (y=2, 3 ir t.t.) netinka.
A-K
B -H2
C - KOH.
56(L). 3Cu + 8HN0 3 (prask.)
3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 4 H 2 0
3Ag + 4HN0 3 (prask.)
3AgN0 3 + NO + 2H 2 0
(arba atitinkamos reakcijos su koncentruota azoto rgtimi; tokiu atveju
isiskiria N0 2 )
AgN0 3 + HC1
AgCl + HN0 3
Visas sidabras, buvs pradiniame lydinyje, virto sidabro chloridu. Jeigu
nuosd mas (AgCl) tokia pati, kaip pradinio miinio, vadinasi, kiek procent Ag
turi AgCl, tiek pat % Ag turi ir pradinis lydinys.
M(AgCl) =108 + 35,5=143,5 g/mol.
W(Ag) = 108 100%/143,5 = 75,26%.
57(L). 1) Oro deguonis oksiduoja metalinio aliuminio paviri ir susidaro
kompaktika jo oksido plvel. Prisijungusio deguonies mas yra 10,9 kg - 10,0
kg = 0,9 kg = 900 g.
g
900 g
yg
4 Al + 3 0 2 > 2 A1203
Al tris V0 = 10000 / 2,7 = 3703,7 ml
(4x27) g (3x32) g (2x102) g

= (900/96) 108 g = 1012,5g Al "surdijo". Jo tris V, = 1012,5/2,7 = 375ml


y = (900/96) 204 g = 1912,5 g A1 2 0 3 susidar. Jo tris V 3 = (1912,5/3,78)=
506 ml
"Surdijo" 1012,5 g /10000 g = 0,1 dalis metalinio aliuminio.
Liko 10000 g - 1012,5 g = 8987,5 g metalinio aliuminio.
Jo tris V 2 = 8987,5/2,7 = 3328,7 ml.
V) + V 2 = 375 ml + 3328,7ml = 3703,7ml
V2 = 3328,7 ml
2) Metalins folijos dalies storis h = 0,009 mm
3700000 cm 2
Oksido plvel susidaro i abiej folijos pusi, todl jos storis yra lygus
V3
506 ml
h= =
= 0,0000684 cm = 0,000684 mm
2 S 2x3700000 cm2
3) Bendras folijos storis 0,000684 mm storio oksido sluoksnis
+ 0,009 mm storio metalinis sluoksnis
0,000684 mm storio oksido sluoksnis
0,010368 mm
58(L). m(HCl) = 27,29 ml 1,07 g/ml 0,15 = 4,38 g
n(HCl) = 4,38 g: 36,5 g/mol = 0,12 mol
n(Zn) = 3,27 g: 65,4 g/mol = 0,05 mol
0,05 mol 0,12 mol
0,05 mol
Zn + 2 HC1
ZnCl 2 + H2T
HC1 yra perteklius. Gauta 0,05 mol vandenilio. Sureagavo 0,05mol 4/5 =
0,04 mol H2.
n(CuO) = 6 g: 79,5 g/mol = 0,0755 mol
0,0755 mol 0,04 mol 0,04 mol
CuO + H 2
Cu + H 2 0
Vario oksido yra perteklius. Gauta 0,04 mol metalinio vario.
m(Cu) = 0,04 mol 63,5 g/mol = 2,54 g
Liko (0,0755 - 0,04) mol = 0,0355 mol nesureagavusio CuO
0,0355 mol 0,0355 mol
CuO + H 2 S0 4 -> CuS0 4 + H2O
M(H 2 S0 4 ) = 0,0355 mol 98 g /mol = 3,48 g
Sieros rgties tirpalo mas m(tirpalo) = 3,48 g: 0,196 = 17,755 g
Sieros rgties tirpalo tris V(tirpalo) = 17,755 g: 1,14 g/ml = 15,575 ml
59(L). 40 g soiojo tirpalo yra 40 g 0,315 = 12,6 g itirpusio chlorido.
Igarinus 4 g vandens ir ikritus kristalhidraiui, liko 40g-4 g-5,3 g =30,7 g
soiojo tirpalo.
Jame liko 30,7 g 0,315 = 9,67 g itirpusio metalo chlorido.

Kristalhidraio sudtyje yra 12,6 g - 9,67 g = 2,93 g bevandenio metalo


chlorido.
Metalo chlorido molin mas M(MeCl 3 ) = (Me + 3 35,5) = (Me + 106,5)
g/mol.
Kristalhidraio molin mas M(MeCl 3 6H 2 0) = (Me + 106,5 + 6 18) = (Me
+ 214,5) g/mol.
Kristalhidratyje esanios bevandens druskos moli skaiius turi bti lygus
kristalhidraio
moli skaiiui.
2,93
5,3
Me+106,5

M e + 214,5

5,3 Me - 2,93 Me = 628,485 - 564,45


2,37 Me = 64,035
Me = 27 g/mol, tai aliuminis.
Chlorido formul A1C13 ir kristalhidraio formul A1C136H20.
60(L). 3 Fe + 2 0 2
Fe 3 0 4
Fe 3 0 4 + 8 HC1
FeCl 2 + 2 FeCl 3 + 4 H 2 0
2 FeCl 2 + Cl2
2 FeCl 3
FeCl2 + 2 NaOH
Fe(OH) 2 l + 2 NaCl
FeCl 3 + 3 NaOH
Fe(OH) 3 l + 3 NaCl
4 Fe(OH) 2 + 0 2 + 2 H 2 0
4 Fe(OH) 3
Fe(OH) 2
FeO + H 2 0
2 Fe(OH) 3 -> Fe 2 0 3 + 3 H 2 0
Fe 2 0 3 + CO > 2 FeO + C 0 2
FeO + CO
Fe + C 0 2
0,3 10 = 3,0
61(L). Chemini element lentelje io elemento eils Nr 10. Tai Neonas.
Pirmojo izotopo mass skaiius Ai = 10 + 12 = 22. Jo cheminis simbolis 22Ne.
Antrojo izotopo mass skaiius A2 = 10 + 10 = 20. Jo cheminis simbolis 20Ne.
Elemento atomin mas
A = 20,176
62(L).
CU(OH)2
CUCQ3

CuO + H 2 0
CuO + CO,

Cu(0H) 2 CuC0 3
2 CuO +C0 2 + H 2 0
Ca(OH)2 + C 0 2 -> CaC0 3 4 + H 2 0
CaC03i + C02 + H20
Ca(HC0 3 ) 2

63(L). 1) Metal jungini su nemetalais hidrolizs produktai paprastai yra


metalo hidroksidas ir dujinis nemetalo junginys su vandeniliu.
Isiskiriani duj molin mas M = pV m = 1,518 g/mol 22,4 1/mol = 34
g/mol.
Toki molin mas turi H 2 S ir PH 3 , taiau H 2 S su HI nereaguoja, o PH 3
reaguoja taip:
PH 3 + HI PH4I kristalinis- Taigi nemetalas yra fosforas.
Metalo ir nemetalo junginio bendra formul Me 3 P x . Jame element masi
santykis yra
M e 3 / 3 1 - x = 1,176 => Me / = 36,456 / 3 = 12,15 => M e = 1 2 , 1 5 x
kur metalo valentingumas.
Metalo atomin mas gali bti Me = 12,15 tai C nemetalas
Me = 24,30 tai Mg metalas
Me = 36,45 tai C1 nemetalas
Me = 48,60 tokio elemento nra.
Taigi metalas yra magnis.
Mg + 2 P > Mg 3 P 2
Mg3P2 + 6 H 2 0
3 Mg(OH) 2 l + 2 PH 3
PH3(d) + HI((i) > PH4I(kr)
2) Mg(OH) 2 nuosdas galima itirpinti druskos rgtyje
Mg(OH) 2 + 2 HC1
MgCl 2 + 2 H 2 0
Tada igarinus vanden ir ilydius kristalin MgCl 2 , elektrolizuojant lydal ant
katodo galima gauti metalin magn Mg 2+ + 2e > Mg
o ant anodo isiskirs chloras
2CY + 2e Cl2
Sumin elektrolizs lygtis Mg2+ + 2 Cl > Mg + Cl2

64(L).
Vandenyje
1 ) H , 0 + H N O j - H 3 0 + + N0 3 "
Mediagos, kurios sudaro H 3 0 + jonus.
2)NaOH
Na + + OH
Mediagos, kurios sudaro OH - jonus.
3)NaOH + H N 0 3 - NaNOj + H 2 0
Na + +OH" + H 3 0 + +NO," ->Na + +N0 3 "
+2H20
OH" + H , 0 + - 2 H 2 0
4)3NaOH + A1(N0 3 ),
Al(OH) 3 i +
3NaN03
Al 3+ + 3 OH" > Al(OH) 3 i
5)A1(0H) 3 4'+3H 3 0 + +3N0 3 ">A1 3+ +3N0 3 "

+6H,0

Suskystintame amoniake
NH 3 + H N 0 3 h> NH 4 + + N0 3 "
Mediagos, kurios sudaro NH4 + jonus.
NaNH 2 -> Na + + NH2"
Mediagos, kurios sudaro NH2" jonus.
NaNH 2 + N H 4 N 0 3
N a N 0 3 + 2 NH 3
Na + +NH 2 " + NH 4 + +,
Na + +NO,"
+ 2NH 3
NH2" + NH 4 + -> 2 NH 3
3NaNH 2 + A1(N0 3 ) 3
Al(NH 2 ) 3 i +
3NaN03
Al 3+ + 3 NH2" -> Al(NH 2 ) 3 i
Al(NH 2 ) 3 i+3NH 4 + +3N0 3 "^Al 3 + +3N0 3 "
+6NH 3

AI(NH 2 ),i + 3 NH4+ - AI3+ + 6 NH3


A1(NH2)34 + NaNH2 Na[Al(NH2)4]
Al(NH 2 ) 3 i + NH2" [A1(NH)4]
Mg + 2 NH4C1 MgCl2 + H2 + 2 NH,
Mg + 2 NH4+ -> Mg2+ + H2 + 2 NHj

AI(OH)34 + 3HjO+ Al3+ + 6 H 2 0


A1(0H)31 + NaOH Na[Al(OH)4]
Al(OH)34. + OH
|Al(OH)4]
6)Mg + 2 HC1 -> MgCI, + H2
Mg + 2 H 3 0 +
Mg2+ + H2 + 2 H 2 0

65(L). 1) 100 g negesint kalki yra 98 g CaO, 1,2 g CO, ir 0,8 g nelaki
priemai
CaO+ C02
56

44g

CaCO^

= - 56 g = 1,527 g CaO sujungto


448

lOOg

98 g - 1,527 g = 96,473 g CaO laisvo

1,2 s

y = - i - A 100 g = 2,727 g CaC0 3 nesuskilusio


44 g
Tada klintyse buvo 0,8g nelaki priemai
c
98
98
CaC03 - CaO+ C02
= 1 0 0 g = 175 g C a C 0 3
56
56
100
*
g
Pagaminimui 100 g negesint kalki sunaudota

175
- 100 = 1 9 4 . 4 4 g klini

Jose buvo 194,44 g - 175.00 g = 19,44 g priemai


J tarpe laki priemai buvo 19,44 g - 0,8 g = 18.64 g
Arba

18,64 qq _ 9 5 % |a|< priemai


194.44
2) Degant suskilusio C a C 0 3 mas 175,00 g - 2,73 g = 172,27 g
172 72
Klini idegimo laipsnis

^ ^

= 0,9844 arba 98,44 %

66 (L).
2 NO2 + H2O
HNO2 + HNO3
3 HN02
H N 0 3 + 2 NO + H 2 0
2 Au + 6 NaCl + 8 H N 0 3
2 AUC13 + 2 NO + 6 N a N 0 3 + 4 H 2 0 arba
2 Au + 7 NaCl + 9 H N 0 3 - > 2 H[AUC14] + 2 NO + 7 N a N 0 3 + 4 H 2 0
67(L). Jeigu X metalas, tai Y yra jo sulfatas. Bet sulfatui reaguojant su Mg
gautume MgS0 4 .
Jeigu X nemetalas, tai Y yra jo oksidas, arba j atitinkanti rgtis. Rgiai
reaguojant su Mg, gautume drusk, o ne MgO. Taigi Y yra keturvalenio nemetalo
oksidas. Juo gali bti C 0 2 ir Si0 2 . Bet Si su sieros rgtimi nereaguoja. Taigi lieka
co2.
X - C, Y - c o 2 , Z - A14C3.
C + H 2 S 0 4 kone.
C02 + 2 S02 + 2 H20

4 Al + 3 C

AI4C3

C 0 2 + Mg

2 MgO + C

68(L). 1 ml germanio tokiu atveju yra 4.4 1022 atom: (priemai atom dalis
0,0000001% nuo bendro viso atom skaiiaus - 4.410 1 3 100% / 0,0000001%).
Priemai atom skaiius santykinai labai maas lyginant su bendru atom
skaiiumi, todl laikykime, kad tai yra 4.4 1022 germanio atom.
4.4-10~2 atom sudaro 0.073 mol ir -5.3 g germanio. Tankis - 5.3 g/ml.
69(L). Reikia atkreipti dmes, kad kalbama apie dviej tip reakcijas: dviej
stadij pakopin reakcija oksiduoto produkto atvilgiu (pirmos stadijos reakcijos
greitis vj, antros - v2), bei lygiagrei reakcij pradinio Co(II) junginio
([Co(NH 3 ) 5 H 2 OJ 2+ ) atvilgiu.
1) vyksta lta oksidacija oro deguonimi. iuo atveju v2 Vi, susidaro
dibranduolinis -perokso kompleksas. Tik reakcijos pabaigoje, kai ymiai
sumaja pradinio [Co(NH 3 ) 5 H 2 0] 2+ junginio, sultja ne tik pirmosios stadijos
greitis, bet ir lygiagreiosios stadijos greitis. Atsiranda neyms monobranduolinio
perokso komplekso kiekiai, taiau vyrauja dibranduolinis -perokso kompleksas.
2) ir 3) kuo didesnis oksidacijos greitis (pvz., Vi puiant deguon > vi puiant
or > V] natralios aeracijos slygomis), tuo labiau didja 1) stadijos produkto, t. y.
momobranduolinio perokso komplekso dalis. Tirpale tursime monobranduolinio ir
dibranduolinio perokso kompleks miin.
4) pridjus H 2 0 2 , beveik visa pradin mediaga susinaudoja monobranduolinio
perokso komplekso gamybai. Nelieka [Co(NH 3 ) 5 H 2 0] 2+ junginio lygiagreiai
reakcijai 2), kuri greitai "ugesta". Tirpale vyrauja monobranduolinis perokso
kompleksas.
70 (L).
1) A 2 H 2 0 - 4e~ > 0 2 + 4H + 1
K
2H + + 2e~ > H2
2
Bendroji lygtis 4 H + + 2H 2 0 > 0 2 + 4I-H+ 2H 2
2H 2 0
Apskaiiuojame

2)

mH

d e k

' r ~ ) 021+ 2H21


kiek gram vandens suskilo

9 10-3600

per

nurodyt

laik:

^
= 3,36 g

96500
96500
Likusio tirpalo mas: m2 = mi - m v a n d e n s = (9,95 1,005) - 3,36 = 10 - 3,36 =
6,64 g
Kadangi tirpalas labai praskiestas, tai 1 g 1 ml. Todl likusio tirpalo tris
6,64 ml.
HNO3 - stipri rgtis, todl: H N 0 3
H+ + N0 3 ". Tuomet:
f

V = c /.

K a i p H = 5 , tai

CnN()

Cfjt

IO

mol/1. O d e i m t y j e mililitr a z o t o

rgties buvo: I ( 0,01= 10~ mol/1.


Po elektrolizs yra tas pat azoto rgties kiekis kaip ir prie elektroliz, o po
elektrolizs azoto rgties molin koncentracija bus:
=

HNOy

5 mo

^ Tuo paiu:

=cHN0^

=1,51-10

mol/1. Tuomet po elektrolizs susidariusio tirpalo pH:


pH = - l g c / / + = - l g ( l , 5 1 T 0 ' 7 ) = 4,82 .
3) Apskaiiuojame neutralizavimui sunaudoti reikaling natrio hidroksido tr:
Vr-Mr

= Vj Ms => 9,95-f 1,51-10 -5 )=VS -10~4

=1,5 ml.

4) H + OH"
H 2 0 arba H 3 0 + + O H 2H20
5) Naudotinas indikatorius fenolftaleinas, keiiantis spalv i bespalvs
(rgtinje terpje) roin (arminje terpje).
71(L). 1) Tai antrojo laipsnio reakcija.
2) n(fenolftaleino) = 5 1 0 ' 3 mol/1 0,05-10 -3 1 = 2,5-10"7 mol
5 ml hidroksido tirpalo pylus 0,05 ml fenolftaleino tirpalo bendras miinio
tris gali bti laikomas apytiksliai lygiu 5 ml (paklaida nevirys 1%). Tokiu atveju
gautame tirpale hidroksido koncentracija lieka 0,2 mol/1, o fenolftaleino tirpalas
prasiskiedia. Fenolftaleino koncentracija tirpal sumaiymo momentu yra:
2,5-10" 7 mol
c

fenolftaleino =

V k C,
,2 - OH
C
Ina
8

^ ^

.
=5'

<
1 0

..
m o l / !

= 9,1-10 -3 l-moF'-s -1 5 T 0 - 5 mol/I 0,2 mol/1 = 9,1-10 -

mol-rV1

, l - 1 0 - 3 - i - x - 1 ^ x - ^ - = 5,5.10- 4
^
mol s 1 0 0 0 / 1 min
mol -min
4) Reakcija lts. Mediagos yra sunaudojamos, j koncentracija maja todl
reakcija ltja.
5) Fenolftaleino tirpalas yra rausvas. ios spalvos vies tirpalas praleidia
geriausiai, o labiausiai sugeria prieingos spektro dalies vies - mlyn ali. Tad
per tirpal reikt leisti mlyn arba ali vies.
6) Jei dalies reaguojanij mediag yra didelis perteklius, j kiekis beveik
nekinta. Tokiu atvej i mediag koncentracijas galima prijungti prie greiio
konstantos. Reakcijos greitis kinta beveik vien dl tos mediagos, kurios yra
trkumas. Tokiu bdu tariamai sumaja bendrasis reakcijos laipsnis. Jeigu
mediagos, kurios yra trkumas, kinetinis laipsnis yra lygus vienetui, o kit
mediag yra didelis perteklius, reakcij galima laikyti pseudopirmojo laipsnio.
Pavyzdiui, reaguoja A ir B mediagos: A + B
C Mediagos A yra 0,1 mol,
o B - 10 mol. Sureagavus 10% A mediagos (t.y. 0,01 mol), mediagos B
3) 9

sureaguos irgi 0,01 mol, bet tai sudaro tik 0,1% jos pradinio kiekio. 10-0,01=9,99.
Toks pokytis yra labai menkas ir beveik neturi takos reakcijos greiio pokyiui.
Galima laikyti, kad kinta tik A koncentracija.
7) Kadangi A tiesiogiai proporcingas c, tai kiek sumaja sugertis, tiek pat
sumaja ir spalv lemiani jon koncentracija:
__ C2

A,

Pertvarkome integruotj kinetin lygt:


ln

A2

A
-e~k>'
ln = - k { i = In
k, >
c,
c,
A,
-t
I grafiko galime paimti kelias tak poras ir i j apskaiiuoti konstantos
vertes. Pvz., paimkime pirmj ir paskutinj grafiko takus:
, 0,19
ln
= _ 0 5 7
|(r3s-i
-240s
Kadangi grafike pateikti eksperimentiniai duomenys, paklaidos yra
neivengiamos. Pasirinkus kit tak por galima gauti truput kitoki k! vert,
taiau skirtumai yra neyms. Konstantos vert yra madaug tarp 4,5 10 3 ir 4,610"

8) Kadangi reakcija vyksta kaip pseudopirmojo laipsnio, tai jai bdinga


pastovi pusjimo trukm. Pusjimo trukm lygi:
rl/2 =

= =3
151 s ~ 150 s
ki
4,6 -10 "
Vadinasi madaug per 150 s sureaguoja pus fenolftaleino ir spalvos
intensyvumas sumaja dvigubai.
Po 150 s spalvos intensyvumas sumas dvigubai
Po 300 s
keturgubai
Po 450 s
8 kartus
Ats. Apytiksliai po 450 s (js atsakymas gali neymiai skirtis - tai priklauso
nuo ki nustatymo).
72(L). I slygoje pateikt duomen suinome, kad mediaga D yra arminio
metalo karbonatas.
Randame mediagos D kiek moliais
Pagal HC1
Me' 2 C0 3 + 2 HC1 = Me'Clj + H 2 0 + C 0 2 t
C(HC1)V(HC1) = 2n(Me' 2 C0 3 )
n = 0,025 mol
Pagal C 0 2
n(Me' 2 C0 3 ) = V(CO2)/Vm0i,
n = 0,025 mol

Kadangi 0,025 mol mediagos D susidaro i 0,05 mol mediagos C, suinome,


kad mediagos C molekulje yra vienas atomas A elemento. Toliau, norint gauti
C0 3 2 jon i C0 2 , reikia papildomo deguonies atomo. Galima padaryti ivad, kad
junginys C sudarytas i element A - arminio metalo - ir B, turi deguonies: taigi
B - deguonis. Kadangi jungiantis junginiui C su C0 2 isiskiria deguonis, teigiame,
kad deguonis junginyje C yra maesnio nei II oksidacijos laipsnio.
inoma, kad arminiai metalai kaitinant tiesiogiai reaguodami su deguonimi
sudaro tokio tipo junginius: Me 2 0, Me 2 0 2 ir Me0 2 . I anksiau isiaikinus, kad
junginyje yra tik vienas arminio metalo atomas, lieka vienas variantas:
superoksidas Me0 2 . Randame neinom armin metal:
M(Me') - M(2 O)
54,93% - 45,07%
M(Me') = 39 g/mol tai kalis.
Tikriname pagal reakcij su C 0 2
2 K 0 2 + C 0 2 = K 2 C0 3 + 3/2 0 2
y2 n(K0 2 ) = 2/3 (m(0 2 )/M(0 2 ))
Taigi, turimi duomenys - 1,2 g 0 2 ir 0,05 mol K 0 2 tenkina lygyb.
Reakcij lygtys: K + 0 2 = K 0 2
2 K 0 2 + C 0 2 = K 2 C0 3 + 3/2 0 2
K 2 C0 3 + 2 HC1 = KC12 + H 2 0 + C 0 2 t
A - K, B - 0 2 , C - K0 2 , D - K 2 C0 3
73(L). Pagal magnio kiek druskoje randame, kad susidar MgBrCl junginyje E yra chloro. I F ir E molini masi bei vandenilio kiekio santykius
randame tok santyk:
M(E):n c ,:n H = 61.5: 1:1,
Vadinasi vienam vandenilio atomui, be chloro tenka dar 25 g/mol
molekulins mass. I simetrijos duomen aiku, kad junginys turi treios eils
simetrijos a, vadinasi tiek vandenilio, tiek chloro turt bti 3 kartus daugiau. 25
g/mol galima padalinti tik vienu bdu: N + B. Gaunami junginiai:
H
H
H

II
H

L
B
H

II
H

L
B
Cl

II
H

L
B

CH3

Aiku, kad A yra koordinacinis junginys ir borazinas pakeiia dal ligand,


kurie isiskiria kaip dujos. Borazinas kompleksiniam ryiui sudaryti naudos 6
elektronus, taigi kadangi jis pakeit pus ligand (nes duj susidarant junginiui ir
jam isiskyrus susidar tiek pat), taigi ligandai metalo koordinacinei sferai duoda
12 e, dar 6 e ateina i metalo. Be to metalas junginyje neturi krvio, todl tai Cr,
Mo arba W (neskaiiuojant lantanid ir aktinid). Dujini jungini, galiniais bti

ligandais duodaniais 6 e nra inoma, todl tai greiiausiai bus 6 ligandai po 2


elektronus, i galim kombinacij pagal duotus skaiius nustatome, kad tai Cr ir
CO:
H B ^ . ^ ^ N H
:N- - B .
H
H
Cr(CO) 3

AG - Cr(CO) 6
D-CO
C-Cr

74(B). A - Ga, B - GaCI 3 Cl 2 , C - GaCl 3 , D - Ga(OH) 3 , E - vandeninis HC1


tirpalas, F - Ga 2 0 3 .
2 Ga + 5 CI2
2 GaCl 3 Cl 2
GaCl 3 Cl 2

t"

GaCl 3 + 3 H 2 0
2 Ga(OH) 3

> GaCl 3 + Cl 2

> Ga(OH) 3 + 3 HC1

> Ga 2 0 3 + 3 H 2 0

t"
Ga 2 0 3 + 3 H 2
> 2 Ga + 3 H 2 0
2 KI + Cl 2
2 KC1 + I 2
2 Na 2 S 2 0 3 + l 2 "> Na 2 S 4 0 6 + 2 NaI
HC1 + NaOH
NaCl + H 2 0
71.5 ml tiosulfato tirpalo reikejo titravimui.
17.2 ml natrio hidroksido tirpalo reikejo titravimui.
Azotas yra dujos nejos. Jos nunea chlor tirpal su natrio jodidu. Jos turiu
buti inertins.
,

Fe

75(T). 1) Spalvos pasikeitimas esant tiocianato jon rodo, kad tirpale esama

3+

jon:
Fe 3+ + CNS- ^ [Fe(CNS)] 2+ - red
Rudas iedas susidars tarp dviej skysi rodo kad tirpale X taip pat yra
nitrato jon. Rudas iedas -tai pentaakvanitrozo geleies (II) jonai, kurie susidaro,
kai nitratai redukuojami iki NO.
[Fe(H 2 0) 6 ] 2+ + NO
[Fe(H 2 0) 5 N0] 2 + ]
2) a) Titranto A standartizavimas: 2Ce 4+ + C 2 0 4 2 '
Ce 3+ + 2 C 0 2
Supaprastaintai galime teikti, kad ekvimolinai kiekiai I 2 ir S 0 2 reaguoja su
H 2 0 taip:
I2 + S 0 2 + H 2 0
2HI + S 0 3
Santykis I 2 : S 0 2 : H,O = 1 : 1 : 1

b) Titranto B standartizavimas: I 2 + S0 2 + H z O
2HI + S 0 3
3) a) Prie titravim titrantu A, bandinys reagavo su TiCl 3 - vyko Fe3+ jon
redukcija: Fe 3+ + Ti 3+
Fe 2+ + Ti 4+
2+
Gauti Fe jonai buvo nutitruoti su Ce4+ tirpalu, feroino indikatorius pakeite
spalva i raudonos mlyn.
Fe 2+ + Ce 4+
Fe 3+ + Ce 3+
b) I2 + S 0 2 + H 2 0 - 2HI + S 0 3
3) c(Ce 4+ ) = (0.189g / 126 g/mol)-2/28ml = 0.107M
n(Fe 3+ bandinyje) = 23ml O. 107M = 2.46 mmol
c(I 2 =S0 2 ) = (0.1 g / 294.1 g/mol) -4 (1/0.0034 1) = 0.4M
n(H 2 0 bandinyje) = 8.5ml 0.4M = 3.4mmol
=> 1-ame grame X yra 3.4/0.15 = 22.67mmol vandens
=> santykis n(Fe3+): n(H 2 0) = 2.46: 22.67 1 : 9 . 2
Naudojant bandini mases cerimetriniam titravimui galime suskaiiuoti X
molin mas.
M(X) = lg / 2.46-10 3mol = 406 g/mol
Remiantis visais turimais duomenimis apie X:
X Fe(N0 3 ) 3 -9H 2 0
4) Ne, kadangi karbonilgrup aldehiduose ir ketonuose gali reaguoti su
metanoliu, susidarant acetaliams, ketaliams ir vandeniui.
OH

O
R "OH

:*

RC R

OR"

OR"

I
RCR'
I
OR"

+ H,0

R'OH

O
R/^R'
Aldehyde
Ketone

OR"
OH
I
I
RC
RC R'
I
I
OR"
OR"
Hemiacetal
Aceta
Hemiketal I
I Ketai
I obsolete I

76(T). 1)
-3+3
+5
2) Pasiekiamas didiausias tikslumas
3) Apskaiiuokite, koki sugert A rodys spektrofotometras, jeigu = 6000 M 1
cm ', l = 1 cm ir c = 1 10"4 M
Atsakymas: A = 0,50
Skaiiavimas: Is = 0,05 I 0
A = log (W(I+IS))
I = 0,95 IoXlO^6000*00001*1' = 0,95 I 0 x O"0'6
A = log (IQ/(0,95 I 0 -0'6 + 0,05 I0)) = 0,50
4)
Atsakymas: m=0,176
b=0,003
m skaiiavimas:m=AA/Ac = 0,176
b skaiiavimas:0,325 = 0,176 1,83 + b
5
Atsakymas: 1,55 ppm

Skaiiavimas:
c= (0,276-0,0015)/0,1769 = 1,55 ppm (arba 1,55 g/ml)
77(T). 1) spektras Nr.3
2) 3,68 10
3) eg, t2g, eg, t2g, t2g
4) trys elektronai yra isidst emiausiame lygmenyje skirtingose orbitalse.
5) Atsakymas 1
78(L). Susidars junginys yra binarinis. Jo chemin formul MgxPby.
vino mass dalis junginyje ( 1 0 0 - 18,8) % = 81,2 %.
18,8 81.2
y=
:
24,3 207,2
x: y = 0,7737: 0,3919 | 1/0,3919
: y = 1,974: 1,000
: y = 2: 1
Junginio chemin formul Mg 2 Pb.
Sulydant metalus vyksta reakcija
36 g
62,1 g
xg
2 Mg + Pb > Mg 2 Pb
2x24,3 g 207,2 g 255,8 g
36 g
62,1 g
g
62,1 g
. >
=
=
225,8 g = 76,666 g Mg 2 Pb
48,6 g 207,2 g 255,8 g
207,2 g
0,74 > 0,3 magnio yra perteklius.
36 g
62,1 g
62,1 g
. =
=> y =
48,6 g = 14,566 g Mg
48,6 g 207,2 g
207,2 g
Lydinyje liko (36 - 14,566) g = 21,434 g nesureagavusio magnio.
Komponent mass dalys lydinyje yra tokios:
co(Mg) = 21,434 g : (62,1 + 36) g = 0,2185 arba 21,85 % magnio
0XMg2Pb) = 76,666 g: (62,1 + 36) g = 0,7815 arba 78,15 % Mg 2 Pb
79(L). M(CaC0 3 ) = (40 + 12 + 3x16) g/mol = 100 g/mol
M(KHC0 3 ) = (39 + 1 + 12 + 3x16) g/mol = 100 g/mol
Bendras miinio kiekis n(CaC0 3 + KHC0 3 ) = 20g: 100 g/mol = 0,2 mol
CaC0 3 (kr) + 2HCl(aq)
CaCl 2 (aq) + C0 2 (d) + H 2 0(s)
1 mol
1 mol
KHC0 3 (kr) + HCl(aq) - KCl(aq) + C0 2 (d) + H 2 0(s)
1 mol
1 mol

Abi mediagos turi vienodas molekulines mases ir iskiria vienodus duj


kiekius
n(CaC0 3 ): n(C0 2 ) = n(KHC0 3 ): n(C0 2 ) = 1 mol: 1 mol.
Dl to isiskyrusi duj kiekis nepriklauso nuo kiekybins miinio sudties.
n(C0 2 ) = n(CaC0 3 ) + n(KHC0 3 ) = 0.2 mol.
V(C0 2 ) = 0,2 mol 22,4 1/mol = 4,48 1
0,2 mol
0,2 mol
Ba(OH) 2 (aq) + C0 2 (d) -> BaC0 3 (kr) + H 2 0(s)
1 mol
1 mol
M(BaC0 3 ) = (137,4 + 12 + 3x16) g/mol = 197,4 g/mol
M(BaC0 3 ) = 0,2 mol 197,4 g/mol = 39,48 g.
80(L). FeS0 4 ) = 500 g 0,4 = 200 g pradiniame tirpale
M(FeS0 4 ) = 56+32+64= 152 g/mol
M(FeS0 4 7H20)= 152+126 = 278 g/mol
100 g
g
100 g 152 g/mol
= n=
=> =
= 54,68 g
278 g/mol
152 g/mol
278 g/mol
Tirpale liko 200 g - 54,68 g = 145,32 g FeS0 4
m(tirpalo) = 500 g - 100 g = 400 g
145,32 g
co(FeS04) =
= 0,3633 arba 36,33 %
400 g
81 (L). 3 mol/1 58,5 g/mol = 175,5 g/l, m(NaCl) = 3 mol/1 (V: 1000)
58,5g/mol = 0,1755 V g
1000 ml 1,12 g/ml = 1120 g (0(NaCl) = 175,5: 1120 = 0,1567 arba
ml(tirpalo)=l,12 g/ml Vml= 1,12 V g
ca(NaCl) = 15,67 %
m2(tirpalo) = (1,12V + 200) g
(imi = co2m2
0,1755V g
0,1567ml = 0,1 (ml + 200)
oo(NaCl)=
= 0,1
0,0567m, = 20
(1,12V +200) g
m 1 = 20: 0,0567 = 352,73 g
(0,1755-0,112)V = 20
V 1 = 352,73 g: 1,12 g/ml = 315 ml V = 315ml
82(L).

24,32

24,32
= 0,0272 => M =

= 894
0.0272

83(L). 3000 ml 1,25 g/ml 0,35+V ml 1,835 g/ml = (3000 + V) ml 1,29 g/ml
0,39
1312,5 + 1,835 V = 0,5031 V + 1509,3
1,3319 V = 196,8

V = 147,76 ml kone. sieros rgties


84(L). ) = (3 16)/ M(X 2 Y 2 0 3 ) => M(X 2 Y 2 0 3 ) = 48/0,2526 = 190;

190-48 = 142
O) = (4 16)/ M(X2Y04) => M(X2Y04) = 64/0,3678= 174;
174-64= 110
2 + 2 Y = 142

2X4-

Y= U 0 - 2 X

Y = 110

2X + 2 ( 1 1 0 - 2 X ) = 142
-2X = -78
X = 39, tai kalis.
Y = 110 - 2 39 = 110 - 78 = 32, tai siera.
Jungini chemins formuls yra K 2 S 2 0 3 ir K 2 S0 4 .
Kalio tiosulfate sieros atom oksidacijos laipsniai yra nevienodi
- 2

V6

//

K
o
o
Turdamas sieros atom su emiausiu oksidacijos laipsniu - 2 , kalio tiosulfatas
yra reduktorius.
K 2 S 2 0 3 + Cl2 + H 2 0
Na 2 S0 4 + S + 2 HC1
Kalio sulfate sieros oksidacijos laipsnis yra aukiausias +6, dl to jis yra
oksidatorius.
K 2 S0 4 + 2C - > K 2 S + 2C0 2
85(L). m(0 2 ) = 22,12 g -21,16 g = 0,96 g
n(0 2 ) = 0,96: 32 g/mol = 0,03 mol
0,06 mol 0,03 mol 0,03 mol 0,03 mol
2KMn0 4 K 2 Mn0 4 + M n 0 2 + 0 2
V(0 2 ) = 0,03 mol 22,4 1/mol = 0,672 litro
n(KMn0 4 ) = 22,12 g: 158 g/mol = 0,14 mol
Liko 0,14 mol - 0,06 mol = 0,08 mol nesuskilusio KMn0 4 .
0,03 mol 0,12 mol
0,03 mol
Mn0 2 + 4 HC1
2 H 2 0 + MnCl 2 + Cl2
0,03 mol 0,24 mol
0,06 mol
K 2 Mn0 4 + 8 HC1
2 KC1 + MnCl 2 + 2 Cl2 + 4 H 2 0
0,08 mol 0,64 mol
0,20 mol

2 KMnQ 4 + 16 HC1
2 KC1 + 2 MnC.l2 + 5 Cl 2 + 8 H 2 Q
I viso:
1,00 mol HC1
0,29 mol Cl 2 duj

36,5 g/mol
22,4 1/mol
36,5 g HC1
6,5 litro n. s. Cl 2
m=Vp
36,5 g = V 1,18 g/ml 0,365
V = 84,75 ml kone. HC1 bus sunaudota.
86(L). Pirmiausiai nuosdas ikris druska turinti maiausi tirpum. Tai
C a S 0 4 arba gipsas C a S 0 4 2 H 2 0 . Tai priklausys nuo kristalizacijos temperatros.
M(CaS0 4 ) = 40 + 96= 136 [Ca 2+ ] so = 0,2 (40:136) = 0,059 g/1 OOgH.O
[SO42"]S0= 0,2 (96:136) = 0,141 g/100gH 2 0
Kad jos pasirodyt, jros vanden reiks sukoncentruoti apie
0,059: 0,04 = 1,475 karto. fS0 4 2 "] yra apie 2 kartus didesn negu (S0 4 2 "] 50i
Antruoju prads kristalinis NaCl, kurio jon koncentracijos yra didiausios.
M(NaCl) = 23 +35,5 = 58,5 [Na+]so4 = 36 (23:58,5) = 14,15 g/100gH 2 0
[CI ] S o = 36 (35,5:58,5) = 21,85 g/100gH 2 0
Kad jos pasirodyt, jros vanden reiks sukoncentruoti apie
14,15: 1,1 =12,86 karto 21,85: 1,97= 11,1 karto
Treias kristalintis prads Na 2 S0 4 arba Na 2 S0 4 10 2 0. Tai priklausys nuo
temperatros. ios druskos tirpumas nedidelis, o jon koncentracijos dar bus
didesns u kit tirpale likusi jon koncentracijas.
M(Na 2 S0 4 ) = 46 + 96 = 142 [Na + ] so = 19,4 (46:142) = 6,28 g/l (X)gH20
[S0 4 2 ] s o = 19,4 (96:142)= 13,1 g/100gH 2 0
Kad jos pasirodyt, jros vanden reiks sukoncentruoti apie
6,28: 1,1 = 5,71 karto , 13,1: 0,27 = 48,5 karto

87(L).
Ag + 2 HNO3 - A g N 0 3 + N 0 2 t + H 2 0
Reduktorius Ag 0 > Ag + + e
Oksidatorius N 0 3 + 2 H + + e
N02 + H20
Ag 0 + N 0 3 + 2 H + - Ag + + N 0 2 + H 2 0
Cu + 4 H N 0 3

CU(N03)2 + 2 N 0 2 t + 2 H 2 0

Reduktorius Cu
Cu 2+ + 2 e"
Oksidatorius N0 3 " + 2 H + + e"
N02 + H20

1
2

Cu + 2 N0 3 " + 4 H +
Cu 2+ + 2 N 0 2 + 2 H 2 0
A g N 0 3 + KSCN
AgSCNi + KN03
Ag + + S C N
A g S C N i , TS = [Ag + ][SCN] = 1,16 10'12
Fe(N0 3 ) 3 + 2 KSCN -> Fe(SCN) 2 N0 3 + 2 K N 0 3

Fe3+ + 2 S C R
Fe(SCN)2+ raudonas
n(Ag) = n(KSCN) = 0,100 mol/1 0,020 1 = 0,0020 mol
m(Ag) = 0,002 mol 108 g/mol = 0,2160 g
co(Ag) = 0,2160 g /0,3000 g = 0,72 arba 72 %
m(Cu) = (0,3000 - 0,2160) g = 0,0840 g
n(Cu) = 0,0840 g / 63,54 g/mol = 0,00132 mol
Su sidabru sureagavo 2 0,0020 mol = 0.0040 mol HN0 3
Su variu sureagavo 4 0.00132 mol = 0.0053 mol HN0 3
I viso sureagavo 0.0093 mol HN0 3
Tirpale buvo m(HN0 3 ) = 0,63 5 ml 1,38 g/ml = 4.347 g
n(HN0 3 ) = 4.347 g / 63 g/mol = 0.0690 mol
Nesureagavusios liko (0.0690 - 0.0093) mol = 0,0597 mol H N 0 3
88(L). A > B + C gaunami svarbus reagentai pramoninei azoto tr sintezei,
todl bent viename i j yra azoto.Taigi, A yra azoto ir vandenilio junginys N x H y
ia x: y = 6,67/1: (100-6,67)/14
x: y = 6,67: 6,666 x : y = l : l
Junginio A bruto formul HN, bet tokio junginio nra.
Junginys H 2 N 2 arba H - N = N - H diimidas. Jis skyla sprogdamas
H2N2 H2 + N2 susidarant lygiems triams duj, kurios yra svarbs reagentai
pramoninei amoniako sintezei. Taiau diimidas yra dujos, nes jo molekulin mas
nedidel.
Mediaga A yra kristalin, bespalv ir lengvai skylanti. Tai gali bti
bedeguonins rgties amonio druska. Tada jos katijonas NH4+, o bruto formul
atitinkantis anijonas N 3 '. Tai amonio azidas NH 4 N 3 . Sprogdamas jis skyla taip:
NH 4 N 3
2 N2 + 2 H 2 .
89(L). n(miinio) = 11,2 1: 22,4 1/mol = 0,5 mol
Jame yra mol NH 3 ir (0,5 - x) mol H 2
mol 17 g/mol + (0,5 - x) mol 2 g/mol = 5,5 g
17 - 2 = 5,5 - 1,0
15 = 4,5
= 0,3 mol NH 3 ir (0,5 - 0,3) mol = 0,2 mol H 2
( 3 ) = 0,3 mol: 0,5 mol = 0,6 arba 60 %
( 2 ) = 0,2 mol: 0,5 mol = 0,4 arba 40 %
m(NH 3 ) = 0,3 mol 17 g/mol = 5,1 g
m(H2) = 0,2 mol 2 g/mol = 0,4 g
C0(NH3) = 5,1 g: 5,5 g = 0,9273 arba 92,73 %
(2) = 0,4 g: 5,5 g = 0,0727 arba 7,27 %

90(L). (1) Pradinio 0,1 M HF lirpalo pH:


HF yra silpna rgtis

HF ^

H+ + F , tada K dis (HF) = ([H + ][F])/[HF] =

6,67104
Paymj, kad [H+] = [ F ] = mol/1, o [HF] = (0,1-x) mol/1, ir padar
prielaid, kad (0,1-x) = 0,1, gauname, kad x2 = 6,6710 - 5 , o itrauk akn = [H+]
= 8,167-10 3 mol/1.
Tada pH = -lg 8,167-10 3 = 2,09.
(2) Pradinio 0,02 M HBr tirpalo pH:
HBr yra stipri rgtis, tada pH = -lg 2-10-2 = 1,07.
(3) Pradinio 0,03 M HI tirpalo pH:
HI yra stipri rgtis, tada pH = -lg 3-10"2 = 1,52.
(4) Apskaiiuojame rgi moli skaii j pradiniuose tirpaluose:
(a) = 0,02 0,2 = 0,004 mol; (b) n H i = 0,03 0,6 = 0,018 mol; (c) n H F =

0,1 0,1 =0,01 mol;


(5) Apskaiiuojame rgi ir [H+] jon molines koncentracijas po sumaiymo
ir praskiedimo:
(a) c H B r = 0,004/4,75 = 8,42-10-4 mol/1; (b) c, = 0,018/4,75 = 3,79-10 3 mol/1;
4
3
+
3
c H B r + c m = 8,42-10 + 3,79-10 = [H ] (i HBr ir HI) = 4,63-10 mol/1;
3
(c) = 0,01/4,75 = 2,11-10" mol/1;
Silpnos rgties HF disociacija (irti (1) dalyje) bus takojama [H+] i HBr ir
HI. Skaiiuojame [H+] jon, atsiradusi dl HF disociacijos, koncentracij:
Padar prielaid kad po praskiedimo disocijuoja mol/1 HF, paymime, kad
[H+] = (x + 4,63-10 -3 ) mol/1, [F] = mol/1, o [HF] = (2,11-10 3 - x) mol/1,
gauname, kad
= [H+] (i HF) = 2,53-10 4 mol/1.
(5) Apskaiiuojame sumin [H + ] jon molin koncentracij ir tirpalo pH po
sumaiymo ir praskiedimo:
[H + ] = 4,63-10 3 mol/1 (i HBr ir HI) + 2,53-10-4 mol/1 (i HF) = 4,88-10 -3 mol/1
Tada pH = -lg 4,88-10 -3 = 2,31.
91(L). Titruojant jodo tirpal arsenito tirpalu, vyksta reakcija:
Na 3 As0 3 + h + H 2 0 - Na 3 As0 4 + 2HI
Jonin lygtis:
As0 3 3 - +1 2 + H 2 0
AS0 4 3- + 2H + + 2I Kadangi reakcija yra grtamoji, kad ji vykt iki galo, reikia sujungti tirpale
esanius, o taip pat reakcijos metu isiskirianius vandenilio jonus. Tam
naudojamas natrio vandenilio karbonatas:
H+ + HCO3- <- H2CO3 <-> H2O + c o 2
Tam netinka stipraus hidroksido tirpalas, nes jodas, reaguodamas su armu,
sudaro junginius, nesveikaujanius su krakmolu:
3I 2 + 6NaOH -> 5NaI + NaI0 3 + 3H 2 0
Titruota 10 ml standartinio jodo tirpalo, kurio koncentracija lygi 0,0275 mol/1.
Taigi, jodo kiekis:
n (I2) = V e = 0,01 0,0275= 0,000275 mol

Pagal reakcijos lygt titravimui sunaudotas arsenito kiekis:


n (Na 3 As0 3 ) = 0,000275 mol
Kadangi titruojant sunaudota 12,5 ml arsenito, jo tirpalo koncentracija lygi:
c(Na 3 As0 3 tirp.) = 0,000275 / 0,0125 = 0,022 mol/1
Arsenito koncentracij mginyje galima apskaiiuoti, vertinus praskiedim:
c(Na 3 As0 3 tirp.) V (tirp.) = c (Na 3 As0 3 mg.) V (mg.)
I ia:
c (Na 3 As0 3 mg.) = c(Na 3 As0 3 tirp.) V (tirp.) / V (mg.) = 0,022 50 / 11 =
0,1 mol/1
92(L). Nuosdos D yra CaC0 3 , o dujos E - C0 2 . Taigi galima spti, kad kai
reaktoriaus slgis buvo p3, duj miin sudar 0 2 ir C0 2 . Upylus Ca(OH) 2 tirpalo,
C 0 2 buvo absorbuotas, ir todl reaktoriuje slgis krito iki slgio p4.
Paymkime:
=
n

t t o ( p o reakcijos) >

3 = 1 reakcijos) + n c 0 2 >

o kadangi pagal ideali duj dsn n 4 /n 3 = pVPa, tai:


Uo(po reakcijos) p 3 /p 4 - n O ( p 0 reakcijos) + nco2 arba nc 02 = nO(P0 reakcijos)(P3/P4 - 1);
nc02= 0,13 n 0 ( p o reakcijos) U" n 0 ( p 0 reakcijos) = "7,76 n c 0 2
Po to kai reaktorius buvo pakaitintas antr kart skystis Y sureagavo su
deguonimi, susidar C 0 2 ir H 2 0 bei liko deguonies. Po to reaktoriui atvsus iki
kambario temperatros susikondensavo vanduo. Todl galima parayti:
n 2 = n ( p o reakcijos) + " c o 2 + n
H 2 o, o n 2 /n 3 = (p 2 T 3 )/(p 3 T 2 ) arba
0
(p 2 T 3 )/(p 3 T 2 )(n 0(P o reakcijos) + n co2) = l o i p o reakcijos) + n c o 2 + 1h20 arba
nH20 = 0,99 n c o 2
Po to kai pirm kart reaktorius buvo pakaitintas, dujinje fazje buvo
igaravs skystis Y ir 0 2 . Todl galima urayti:
0
n
l = n O f p o reakcijos) + n O(sureagavs) + n y>
kadangi
n,/n 2 = pi/p 2 ir n0(p0reakcijos)= 7,76 n C02 , tai
(U 0(sureagavs/tly) + 1 = 1,67 n c 0 2 /n y
Sureagavus Y su deguonimi susidar H 2 0 ir C0 2 . Taigi bendru pavidalu
reakcij galima urayti
C m H n O k + r 0 2 = m C 0 2 + n/2 H 2 0, o kadangi n H 2 0 ~ nC02. tai
C.mH2mOk + r 0 2 = m C 0 2 + m H 2 0 , ir r = (3m-k)/2.
I kitos puss m = n C02 /n y ir r = n o ( s u r e a g a v s / n y Tada r + 1 = 1.67 m. Kadangi
1,67 = 5/3, tai m = 6 - 3 k. Kai k = 0, tai junginys Y yra C 6 H 12 , bet iuo atveju
neaiku kas yra junginiai X ir Z. Jei k = 1, tai junginys Y yra C 3 H60i arba acetonas,
kuris susidaro kaitinant kalcio acetat.
Ca(CH 3 COO) 2
CaC0 3 + CH 3 COCH 3
Taigi junginys X yra Ca(CH 3 COO) 2
Y yra CH 3 COCH 3
Z ir D yra C a C 0 3
E yra C 0 2

93(L). 2,381 g yra BaS0 4 mas. n(BaS0 4 ) = n(S0 4 2 ") = 2,381 g/233 g/mol =
0,01022 mol.
0,348 g yra metalo oksido mas (paveikus amoniako tirpalu susidar
hidroksidas; kaitinami netirps hidroksidai skyla).
Metalo okside deguonies yra tiek pat moli, kiek metalo sulfate yra moli
sulfato jon (sulfato jono krvis toks pat, kaip deguonies okside).
Vadinasi, metalo okside, kurio mas 0,348 g, yra 0,01022 mol O;
tai sudaro 0,01022 mol-16 g/mol = 0,1635 g
Metalo mas 0,348 g - 0,1635 = 0,1845 g.
Bendru pavidalu metalo oksido formul yra Me 2 O x , kur lygus metalo
oksidacijos laipsniui.
n(Metalo) = /1(0) = - 0 , 0 1 0 2 2 M(Me) = ^ ^ = 0 , 1 8 4 5 g ' *

n(Me)
2 0,01022
Keisdami reikmes tikriname, ar yra tokio oksidacijos laipsnio metalas. Kai
x= 3, M(Me) = 27. Tai aliuminis.
Junginys Al 2 (S0 4 ) 3 -yH 2 0
Lieka surasti y.
Pradiniame bandinyje S0 4 2 - buvo 500/20 = 25 kartus daugiau, negu
analizuotose tirpalo porcijose.
n(S0 4 2 ~)pradiniame = 0,01022-25 =0,2555 mol
n(Al3+)pradiniame = 0,2555/1,5 =0,1703 mol
m(H 2 0) = 56,75 g - 0,2555-96 - 0,1703-27 = 27,62 g
n(H 2 0) = 27,62/18 =1,535 mol
n(Al):n(S0 4 2 ~):n(H 2 0) = 0,1703:0,2555:1,535 = 1: 1,5:9 = 2:3:18
A1 2 (S0 4 ) 3 -18H 2 0
94(B). 1) Erdvs dalis, kuri uima sferos = (4 4/3 m 3 )/(4 r/(2 ,/2 )) 3 =
/(3(21/2)) =0.740
2) Sluoksnio storis, kur sudaro 1 mol daleli = V= (6,02 1023 - 4/3
)/0,740 = 9.20- 10 16 m 3
3) Apskaiiuojame vidinius ir iorinius sferos spindulius:
3

R i = (S/(4TC)) ,/2 = 6 . 3 7 0 5 9 7 10 6 m .

R 2 = ((V+ 4/3 Ri 3 )/(4/3 )) 1/3 = 6.370777 -106 m.


4) Sluoksnio storis: d = R 2 - Ri = 180 m.
5) Teisingas atsakymas b
6) Didiausias daleli skersmuo, kuris tilps: 0.414 6 = 2.5 mm

95(B). 1)

69
?./ *

j -

&

H - '-=
f
f

Mr

()

()
)

a*

/V

/V
* <&

\ /

|,J
(e)

_ /
11 (

2) ir strukturos
3) kampas H - N - N tarp 120 ir 109, kampas N - N - N 180
4)
sp2 sp sp2
sp3
Sp Sp
NN=N
N

5)

/V

HN 3 i H + + N3-

2 /(5,0010 -5 - ) = 1,8010 -5
=2,2310 -5 , =4,65
6) AHf = 622 + 2(-285,8) = 50,4 kJ/mol

Tikroji struktura

/>

A / *.
V
f

u
N

96(B). Seleno rgties kiekis n = m / M = 1.29 / 129 = 0.01 mol


1) Tirpalo koncentracija: c 0 = n /v = 0.01 / 0.1 = 0.1 mol/1
2) NaOH kiekviename bandinyje (5 ml): n = c.v = 0.005 1 = 0.005 mol
3) pH reikms yra nustatytos atsivelgiant protolitin disociacij
vandeniniame tirpale. Sprendiant udavin turt bti ianalizuotos skirtingos
protolitins sistemos susidaranios tarp hidroksido jon ir seleno rgties.
Formuls skaiiuoti pH atitinkamuose protolitiniuose tirpaluose gali bti ivestos i
atitinkamos chemins pusiausvyros iraikos.

Nr.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Pridtas
NaOH
tirpalo
tris, ml

Reakcijos lygtis

Formul, pagal kuri


skaiiuotas pH (irti
pastabas apaioje)

Suskaii
uota pH
reikm

H 2 Se0 3 +H 2 0 =
HSe0 3 + H 3 0 +

(silpna rgtis
vandenyje)
pH= Vi ( p K r lg c A )

1.81

5.00

H 2 Se0 3 + OH
HSe0 3 + H 2 0

(buferis)
pH= pK! + lg (cB / cA)

2.62

10.00

H 2 Se0 3 + OH
He0 3 " + H 2 0

(amfolitas)
pH= 1/2 (pK, + pK 2 )

15.00

HSeOj + OH
Se0 3 2 " + H 2 0

(buferis)
pH= pK 2 + lg (c g / cA)

8.32

20.00

HSe0 3 + OH
Se0 3 2 " + H 2 0

(silpna baz)
pH= '/2 (14+pK 2 + lg c B )

10.66

(stipri baz)
pH= 14 + lg c B

12.70

25.00

OH (perteklius)

5.47

Pastabos:
1. Protolit koncentracijos nustatant pH (mol/1): 1) H 2 Se0 3 0.1; 2) H 2 Se0 3
0.05, HSe0 3 - 0.05; 3) HSe0 3 0.1; 4) HSe0 3 " 0.05, Se0 3 2 " 0.05; 5) Se0 3 2- 0.1; 6)
perteklius OH 0.05.
2. Jei skaiiuojant buvo skaiiuotas trio pokytis, tai pH reikms gaunamos
iek tiek skirtingos.
97(T). 1). A1 2 0 3 + OH" + 7H 2 0
[A1(0H) 4 (H 2 0) 2 ]"
Si0 2 + 2 OH"
SiOjfOHjj 2
Si0 2 (0H) 2 2 " + Ca2+
CaSi0 3 4 + H 2 0
[A1(0H) 4 (H 2 0) 2 ]"
A1(0H) 3 4 + 0 H " + 2 H 2 0
2Al(OH) 3
A1 2 0 3 + 3H 2 0
2) 2A1 2 0 3 + 3C (anodas)
4A1 + 3C0 2
6HF + Al(OH)3 + 3NaOH
Na 3 AlF 6 + 6H 2 0
3) = 172 kj/mol, AS= 176 kJ/mol, = -41,5 kj/mol
4) AH= -740 kj/mol, AG= -587,2 kj/mol
5) 2A1 +HC1 + 6H 2 0
2[A1(H20)6]3+ + 6C1 + 3H 2
2Al + 20H" + 6H 2 0
2[Al(OH)4]" + 3H2
A1 2 0 3 + 6HF
2A1F3 + 3H20
3X2 + 2A1
2A1X3

ci

CI
7) A1 2 0 6 : sp 3
A1C13: sp2
98(T). a) ne, b) taip, c) taip, d) ne
99(T). A,B,D,C,C.
100(T). A
101(T). B
102(T). D
103(T). B
104(T). b) 4, c) 4.09 A, d) 1,45 A
105(T). taip, taip, ne, ne, ne, ne.
106(T). D
107(T). B
108(T). B
109(T). E
110(T). D
lll(T). A
112(T). C
113(T). A,B,D
114(T). B
115(L). 1) HCl(aq) + H 2 0 ( s ) H 3 0 + ,
NaOH (kr) -> Na + (aq) + OH ( a q )
2 H20(s)
H 3 0 + ( a q ) + OH ( a q )

Medi
aga

Koncent
ra-cija
mol/1

Apskaiiuota
jon
koncentracija
mol/1
H3O+
OH

Apskaiiuo
tas tirpalo

pH

pOH

HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
H2O
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH

K) 2
10 3
"'
10 8
10"y
Grynas
10 y
I08
10"'
10"3

10 2
103
10-'
10"8
10 y
10-'
10-3
10"
10-'
10 y

10 12
10-9
10-'
10"6
10-3
10'
10 y
10 8
10-'
10-3

2
5
7
8
9
7
5
6
7
9

12
9
7
6
5
7
9
8
7
5

NaOH

10"2

10-'2

10"2

12

Eksperi
mentikai
imatuot
as tirpalo
pH
2,0
5,0
6,8
6,96
6,99
7,00
7,01
7,04
7,2
9,0
12,0

Tirpalo
Terp

Rgti
Rgti
Rgti
Rgti
Rgti
Neutrali
armin
armin
armin
armin
armin

3) Labai praskiest tirpal pH apskaiiuotas neteisingai;


4) Labai praskiestuose HC1 tirpaluose dl vandens jonizacijos susidaro
daugiau H 3 0 + jon nei jonizuojantis HC1, todl prastu bdu apskaiiuotos pH
verts nesutampa su eksperimentinmis.
Labai praskiestuose NaOH tirpaluose vandens jonizacijos metu susidaro
daugiau OH jon negu NaOH disociacija, todl prastu bdu apskaiiuotos pH
verts nesutampa su eksperimentinmis.
5) HCl (aq) + H 2 0 ( s )
H 3 0 + (aq) + Cl"(aq), NaOH (kr)
Na + (aq) + OH (aq)
2 H20(s)
H 3 0 (aq) + OH (aq)
Vandens jonin sandauga
[H 3 0 + ] [OH ] = 10 1 4
(1)
I tirpalo elektrinio neutralumo principo seka, kad:
HC1 tirpale
NaOH tirpale
[H 3 0 + ] = [Cl] + [OH ]
[H 3 0 + ] + [Na+] = [OH ]
+
[OH ] = [H 3 0 ] - [Cl ] (2)
[OH ] = [H 3 0 + ] + [Na+] (2)
Gautas vertes stat (1) lygt gauname
[H 3 0 + ] ( [ H 3 0 + ] - [Cl ] ) = 10 4 (3)
[H 3 0 + ] ( [ H 3 0 + ] + [Na + ]) = 10"14 (3)
+
Paymime [H 3 0 ] = ir sprendiame gautas kvadratines lygtis
x( - 10"8) = 10"14
x ( x + 10 7 ) = 10 1 4
2
8
14
- 10" x - 10" = 0
x 2 + 10"7x - 10 1 4 = 0
x u = 0,5 10 8 ((0,5 10" 8 ) 2 + '14)1'2 , x1>2 = -0,5 "7 ((0,5 10 7 ) 2 + 10'14)1'2
x,.2 = 0,5 "8 (0,25 10 1 6 + 10"14)"2 , x1>2 = -0,5 10"7 ( (0,25 10 1 4 + 10 14 ) 1 ' 2
xi.2 = 0,5 10"8 (0,0025 10 1 4 +1 10' 14 )" 2 , x u = -0,5 10"7 ((0,25 10"14 + 1 10",4)1/2
x,,2 = 0,5 10"8 (1,0025 10"14)1/2 , x1>2 = -0,5 10 7 ((1,25 10 1 4 ) 1/2

,2 = 0,05 "7 1,00125 7


= 1,05125 -7
02,7
10 7
= 10
,= "6'98
[ 3 0 + ] = , = 10"6'98
pH = 6,98

,2 = -0,5 10 7 1,118 10 7
= 0,618 -7
, = "0'21 7
7 21
= " '
[ 3 0 + 1 = ! = "721

pH = 7,21

116(L). m(Li): m(Na): m(K)


V(Li): V(Na): V(K)
6,94 : 22,99: 39,1
r 3 (Li): r 3 (Na): r 3 (K)
0,3 : 1 : 1,7
0,155 3 : 0,189 3 : 0,236 3
0,00374:0,00675:0,01314 0,5541: 1 :1,9467
Pereinant nuo liio prie natrio, atomo mas iauga apie 3 kartus, o tris tik
apie du kartus. Dl to tankis p = m/V padidja.
Pereinant nuo natrio prie kalio, atomo mas iauga 1,7 karto, o tris 1,95
karto. Dl to tankis p = m/V sumaja
p(Li) : p(Na) : p(K)
0.3
1
1.7
0.5541 ' 1 '1.9467
0,54: 1 : 0,87
Toks tankio kitimas nra iimtis.
117(L). n = CV = 10 1 0 mol/1 5 1 = 5 10 1 0 mol
N = n N a = 5 10 1 0 mol 6,023 1023 molek/mol = 30,115 10 1 3 molekuli
M(C 9 H 1 3 N0 3 ) = (9 12 + 13 1 + 1 14 + 3 16) g/mol = 183 g/mol
m = n M = 5 10 1 0 mol 183 g/mol = 915 10"10 g adrenalino
Streso bsenoje kraujyje yra m'= CVM = 1000 10 1 0 mol/1 5 1 183 g/mol =
915000 10 g adrenalino.
Per kelias sekundes organizmas iskiria Am = m' - m = 915000 10 10 g - 915
10 10 g = 914085 10 10 g = 91,41 10 6 g arba = 91,41 g adrenalino.
118(L). M(MgS0 4 7H 2 0) =24,32 + 3 2 + 6 1 6 + 7 1 8 = 120,32 + 126 = 246,32
Magnio sulfato mass dalis kristalhidratyje yra lygi
120,32/246,32 = 0,4885
Tirpalui pagaminti reiks m g kristalhidraio, jame bus 0,4885m g MgS0 4 .
Tirpinio mass dalis tirpale bus lygi
0,4885 m/ (m+300) = 0,25
0,4885 m - 0,25 m = 75
0,2385 m = 75
m = 314, 46 g MgS0 4 7H 2 0.

119(L). Druskos formul NqHxPyOz


21.21 6.83 23.49 48.48
n Y \/' 7

*
q: x: y: z = 1:515: 6,82 : 0,758 : 3,03
q: x: y: z = 2 : 9 : 1 : 4
Druskos formul (NH 4 ) 2 HP0 4 .
Ji gali bti gaunama taip: 2NH3 + H 3 P0 4

(NH 4 ) 2 HP0 4

120(L).
1) Tirpalo tankis buvo didesnis negu vandens tankis, todl pradioje skysiai
nesusimai.
2) Dl molekuli chaotiko iluminio judjimo, itirpusios mediagos
molekuls difundavo vanden, o vandens molekuls difundavo tirpal, todl per
par itirpusios spalvotos mediagos koncentracija visame skysio tryje pasidar
vienoda.
3) Sumajus tirpalo koncentracijai, sumajo jo spalvos intensyvumas ir
truput pakito atspalvis.
4) Tai galjo bti kalio permanganato KMn0 4 tirpalas.
121(L).
g
m' g
y 1
4 FeS2 + 11 0 2
2 Fe 2 0 3 + 8 S0 2
(4 120) g
(2 159,7) g (8 22,4) 1
(20,8-) g
m" g
(6,67 - y) 1
4 FeS + 7 0 2
2 Fe 2 0 3 + 4 S0 2
(4 87,9) g
(2 159,7) g (4 22,4) 1
x g / 4 8 0 1 = y l / 179.21
y = 0,3733
(20,8 - ) / 351.6 = (6,67 - y) / 89.6
1863,68 - 89,6 = 2345,172 -351,6 y
351,6 y - 89,6 = 2345,172 - 1863,68
351,6 y - 8 9 , 6 = 481,5
351,6 0,3733 - 89,6 = 481,5
131,25 - 8 9 , 6 = 481,5
41,65 = 481,5
= 11,56 g FeS2
w(FeS2) = 11,56:20,8 = 0,556 arba 55,6 %
ir (20,8 - 11,56) g = 9,24 g FeS w(FeS0 = 9,24:20,8= 0,444 arba 44,4 %
11,56 g/480 g = m ' g / 3 1 9 . 3 6 g => m' = 7,69gFe 2 0 3
9,24 g /351,6 g = m " g /319.36 g => m " = 8,39gFe 2 0 3
Kieto likuio mas (7,69 + 8,39) g = 16,08 g Fe 2 0 3

122(L). Apskaiiuojame reaguojani mediag kiekius moliais:


n(B 2 0 3 )=l,71 mol
n(Al)=2,96 mol
n(H2)=5 mol
Suskaiiuojame, kiek susidaryt B 2 H 6 :
Jei sureaguot visas B 2 0 3 - susidaryt 1,71 mol B 2 H 6 ;
Jei sureaguot visas Al - susidaryt 1,48 mol B 2 H 6 ;
Jei sureaguot visas H 2 - susidaryt 1,67 mol B2H6;
I tikrj susidarys 1,48mol B 2 H 6 . Perteklius yra B 2 0 3 ir H2. B 2 H 6 mas 41,4g.
Borano BH 3 molekuls yra nepatvarios. Tokios molekuls susidaro tik kaip
tarpiniai reakcij produktai, i karto dalyvaujantys tolimesnse reakcijose. BH 3
molekulje borui tenka tik 6 elektronai (nesusidaro okteto). Pats paprasiausias
stabilus boro hidridas yra diboranas B2H6. Bet B 2 H 6 molekulje yra tik 12
valentini elektron (po 3 i kiekvieno B atomo ir po 1 i kiekvieno H atomo).
Naudojant prastin samprat apie ryi susidarym, B 2 H 6 sandarai reikt 14
valentini elektron, bet tiek i molekul neturi. Diborano sandar parodyta 23
paveiksle.
Jungiamasis
H atomas

/
133 pm

CK
1

9 pro

Terminalinis
H atomas

/7
\ 7?
37 pav. Diborano molekuls struktra
Du B atomai ir 4 H atomai yra vienoje ploktumoje, sutampanioje su
popieriaus lapo ploktuma. Ryiams tarp i atom sudaryti sunaudojami 8
elektronai. Likusieji H atomai sudaro savotikus tiltelius tarp dviej boro atom.
Toks ryys labai neprastas. Vienas B - H - B tiltelis turi tik du elektronus. Tokie
ryiai vadinami tricentriais dvielektroniais ryiais. Tiltelini ryi susidarymas
bdingas ir sudtingesns sandaros boranams, pavyzdiui B 5 H 9 , kuriame susidaro
ne tik B - H - B , bet ir B - B - B daugiacentriai ryiai. Boro hidridai - labai domios
mediagos. Su jais susij nemaa nauj atradim chemijoje. Boro hidridai
katalizuoja daug organini reakcij, juos plaiai naudojai chemikai organikai.

123(L). 1) a) Kadangi yra inomos H20(k) ir H 2 0(s) susidarymo


termochemins lygtys, taikant Heso dsn galima surasti virsmo H 2 0(k, 0 C)
H 2 0(S, 0 C) ilum:
2H 2 (d) + 0 2 ( d )
2H2(d) + 0 2 ( d )

2Hj(k)
2H 2 (d)

2H20(k)

AH = - 5 8 3 , 6 kJ

2H20(S)

AH = - 5 7 1 , 6 k J

2H 2 (d)
2H 2 0(s)

AH = 583,6 kJ
AH = -571,6 kJ

2H 2 0(k) -> 2H 2 0(s)

AH = 583,6 kJ + (-571,6 kJ) = 12,0 kJ

Tuo remiantis galime teigti, kad norint ilydyti 1 mol ledo reikia sunaudoti
AH = 12,0 kJ / 2 = 6 kJ ilumos. Norint itirpinti 1 kg ledo H 2 0(k) reikt sunaudoti
1000 g / 18 g/mol 6 kJ/mol = 333,3 kJ ilumos.
Kadangi sudeginus 1 mol metano isiskiria 890 kJ ilumos, tuomet norint
ilydyti 1 kg H 2 0(k) reikia sudeginti 333,3 kJ / 890 kJ/mol = 0,374 mol arba 0,374
mol 22,4 L/mol = 8,389 L (n.s.) gryno CH 4 . is kiekis metano bt 8,389 L
100% / 96% = 8,739 litruose (n.s.) gamtini duj.
b) Suskaiiuoti ilumos kiek, reikaling suildyti 1 kg H 2 0(s) nuo 0C iki
100C ir inant H 2 0(s) molin ilumin talp galima tik su slyga, kad ji yra
pastovus dydis iame temperatros intervale. Tokiu atveju
(ilumos kiekis Q) = (vandens kiekis n) (temperatros intervalas AT)
(molin ilumin talpa C) Q = 1000 g / 18 g/mol 100 K 74,88 J-K ' m o l 1 =
416000 J = 416,0 kJ
416,0 kJ / 890 kJ/mol = 0,467 mol arba 0,467 mol 22,4 L/mol = 10,47 L
(n.s.) gryno CH 4
is kiekis metano bt 10,47 L 100% / 96% = 10,91 litruose (n.s.) gamtini
duj
c) i udavinio dalis sprendiama lygiai taip pat kaip ir (a):
2H 2 Ofs)2H 2 (d) - P ^ i d )
2H 2 (d)
> 2H 2 0(d)
2H 2 0(S) ^ 2 H 2 0 ( d )

1 mol H 2 0(S)
1 kg H 2 0(S)

H 2 0(d)
H20(d)

AH = 571,6 kJ
AH = -483,6 kJ
AH = 571,6 kJ + M 8 3 , 6 kJ) = 88,0 kJ

AH = 44,0 kJ
AH = 44,0 kJ/mol 1000 g / 18 g/mol = 2444,4 kJ

2444,4 U / 890 kJ/mol 22,4 L/mol = 61,52 L (n.s.) gryno CH 4


61,52 L 100% / 96% = 64,09 L (n.s.) gamtini duj.
2) abu iuos klausimus atsakyti padt fazin vandens diagrama (p =f(T)).
a) Norint kad ledas lydytsi emesnje nei 0 C temperatroje reikt j
"suslgti" (padidinti slg) Tai, pavyzdiui vyksta, kai iuojas stovi su

paiomis ant ledo: kadangi su ledu paios lieiasi palyginus mau slyio
paviriumi kartu su iuoju sukurdamos gan nema slg ploto vienet. Dl ios
prieasties ledo paviriuje susidaro labai plonas skysto vandens sluoksnelis, kuriuo
paios ir slysta. Neapsigausime sakydami, kad paios i tikrj slysta skysto
vandens paviriumi.
b) Norint, kad vanduo virt emesnje, negu 100 C temperatroje, reikt
sumainti atmosferos slg. Tai pastebti galima vanden verdant kalnuose.
Pavyzdiui Denveryje (JAV, Kolorado valstija) kuris yra 1,6 km auktyje vir jros
lygio, normalus atmosferos slgis apytikriai lygus 630 mmHg, tuo bdu grynas
vanduo ten uverda jau 95C temperatroje.
3) Esant iomis slygomis, t.y. 0,01 C temperatrai ir 4,56 mm Hg slgiui
pusiausvyroje yra visi trys vandens bviai - garai, skystas vanduo ir ledas. Fazinje
vandens diagramoje (p = f (T)) iame take susikerta visos trys fazi pusiausvyra
apibrianios kreivs.
124(L). 1) Silpnos vienprotons rgties tirpale molin vandenilio jon
koncentracija [H+], molin rgties koncentracija c ir disociacijos konstanta Ka
susij inoma lygtimi:

c [H

Vandenilio jon koncentracija [H+] = 1 0

pH

, taigi, pradiniame tirpale [H+] =

1 0 - 1 ' 7 0 = 0,0200, o dvigubai praskiestame [H+] = 10"' , 8 9 = 0,0129. Pritaik (1)


lygt pradiniam tirpalui, gausime:
0 0129 2

Ka =
c

Ka =

0,022
C - 0,02

, ia c yra pradinio tirpalo koncentracija. Isprend tiesin lygi

--0,0129
2

sistem
0,02 2
a

, o dvigubai praskiestam:

~ c-0,02

0,0129 2
a"c
--0,0129
2
gauname: c = 0,0545 ir Ka = 0,0116.
Ats.: c = 0,0545 mol/1 ir Ka = 0,0116 mol/1.

2) 1 L tirpalo yra 0,0545 moL


1 OOOmlx 1,000g/mlx0,00373 =
3,73g. I
M -Z^S
0,0545moL

rgties, o jos mas yra


ia rgties
molin
mas:

_ gg ^ g / m o L . Vandenilio mas 1 moL rgties: m(H) =

0,0146x68,4g = 1,00 g (1 moL), deguonies mas: m(O) = 0,4672x68,6g = 32,05 g


(2 moL) ir neinomo elemento X mas: m(X) = 68,6g - m(H) - m(O) = 68,6g l,00g -32,05g = 35,6 g. 1 moL rgties gali bti n moL elemento X, tuomet jo

35,6
molin mas bus g/rnoL. Kam lygus n? I udavinio slygos to pasakyti
n
negalime, taiau i patirties inome, kad n gali bti tik natrinis skaiius. Todl
spjame: tarkime, n = 1, tuomet elemento X molin mas M(X) = 35,6 g/moL
(tinka Cl). Spjame toliau: n = 2, M(X) = 17,8 g/moL (tokio elemento nra), n = 3,
M(X) = 11,9 g/moL (tinka C), n = 4, M(X) = 8,9 g/moL (tinka Be) ir pagaliau n = 5,
M(X) = 7,1 g/moL (tinka Li). Toliau spti didinant n nebra prasms. Vienintelis
junginys tenkinantis udavinio slyg yra HCIO2. Rgties, kurios formul H C 3 0 2
nra. 4 2 ir HLi 5 0 2 taip pat neegzistuoja.
125(L). 1) Tarkime, kad uolienos mginio mas lygi lOOg. Tuomet oksid
procentus galima traktuoti kaip gramus, o geleies mas mginyje bus:
m(Fe203)x2xM(Fe)
7,89x111,70

m(Fe) =
=
= 5,52!?
M(Fe202>)
159,70
Kadangi geleis yra tik geleies chromito sudtyje, galima surasti pastarojo
mas imte gram rdos:
1
M(Fe(CrO ) )xm(Fe)
223,85x5,52
....
m( Fe(CrO0 2 2 =

=
= 22,12 e
M(Fe)
55,85
Tai atitinka 22,12% Fe(Cr0 2 ) 2
Chromo mas geleies chromite:
m(Fe(Cr02)2)x2xM(Cr)
m,(Cr)
=
1
M(Fe(CrO )2)
Chromo mas mginyje:
m(Cr20^)x2xM(Cr)
m^(Cr) =
\
M(Cr~, O2 )

22,12x104,0
=

=
~

223,85

10
= 10,28P

45,60x104
' ^ ^ = 3l,20g
152,0

Kadangi chromas eina ir Fe(Cr0 2 ) 2 ir Mg(Cr0 2 ) 2 sudt, chromo mas


magnio chromite bus lygi:
m3(Cr) = m2(Cr) - m{(Cr) = 31,20 - 1 0 , 2 8 = 20,92g
Tuomet magnio chromito mas:

m(Mg(CrO 2z )z2 ) =

M(Mg(CrO~ L )xmJCr)
, ?A , 3
2 xM(Cr)

192,31x20,92
'
= 38,68
104

Tai atitinka 38,68 % Mg(Cr0 2 ) 2 .


Jame esanio magnio mas lygi:
m(Mg(Cr02 L )x M(Mg) 3 8 6 8 x 24,31 n
m 1J Mg) =

=- = = 4,89g
M(Mg(Cr02)2)
192,31
Magnio mas mginyje:
m(MgO)xM(Mg)
mJMg)
=
2
M(MgO)

16,12x24,31
40.31

Q
= 9,72G

Magnio mas magnio karbonate:


m3(Mg) = m2(Mg)-ml(Mg)
= 9,72-4,89 = 4,83g
Tuomet magnio karbonato mas:
M(MgCO^)xmJMg)
2
""m*co3

>-sSsr ="

84,32x4,83
=

,6 75s

'

Tai atitinka 16,75% MgC0 3


Taigi, kalcio silikato mas mginyje:
m(CaSi03) = 100 - (m(Fe(Cr02)2) + m(Mg(Cr02)2) + m(MgC03)) =
100 - (22,12 + 38,68 +16,75) = 100 - 77,55 = 22,45g
Tai atitinka 22,45% CaSi0 3 .
2) Molinius santykius paskaiiuojame taip:
n (Fe(Cr02 )2): n(Mg(Cr02 >2 ): n(MgCO ) ; nfCaSiOj ) =
m(Fe(Cr02)2) m(Mg(CrOm(MgCO3)
m(CaSi03)
~ M(Fe(CrO2 J J' M(Mg(CrC>2 J J' M(MgCC>3J' M(CaSi03 ) ~
=

. . =
0,10.-0,20:0,20.-0,19 - 1,2,2:2
223,85 192,31 84,32 116,17
Paveikus rd koncentruota HC1, vyko tokios reakcijos:
3) su magnio karbonatu:
MgC0 3 + 2HC1 -> MgCl2 + C 0 2 + H 2 0
Jonin lygtis:
MgC0 3 + 2H+ + 2C1"
Mg2+ + 2C1" + C0 2 T + H 2 O
4) su kalcio silikatu:
CaSi0 3 + 2HC1 -> CaCl2 + Si0 2 + H 2 0
Jonin lygtis:
CaSi0 3 + 2H+ + 2C1"
Ca2+ + 2C1" + Si0 2 + H 2 0
3+
5) Pe koncentracija standartiniame tirpale: 0,5166 g /(55,85 g/mol 0,1 L) =
9,25xl0~ 2 mol/1.
Reaguojant geleies (III) jonams su rodanido (tiocianato) jonais, vyksta
kompleksinio jono susidarymas:
Fe3+ + SCN'
[Fe(SCN)]2+

Naudojant Bero dsn, tiriamo ir standartinio tirpalo absorbcija lygi:


Ast=Sst lst C i
Atliekant matavimus vienoduose indeliuose, atstumas, kur viesos
spindulys nueina absorbuojanios mediagos tirpale bus vienodas, t.y. ltir= lst.
Tuomet galima parayti:
A t j r ^ S t i r ltir C t j r

/.

"tir
tir

tir

st

vv =
st

ir

f _,
tir

vt

"
stX^st

A
^tir

tir X C tir
Kadangi ir tiriamajame ir standartiniame tirpale susidaro tas pats junginysgeleies kompleksas su rodanido jonais, j viesos absorbcijos koeficientai yra
vienodi, t.y. s lir = est:
ir _ A-st
C tir ~ ^Cst
Tuomet tiriamo tirpalo koncentracija:
C =

Ast
0,50
Tuomet 100 ml tirpalo geleies yra:
n = C,ir xV = 0,05x0,1 = 0,005mol

Toks geleies kiekis atitinka geleies mas:


m(Fe) = 0,005x55,85 = 0,28g
Apskaiiuojame toki geleies mas atitinkani geleies oksido mas:
_ . M(Fe2Q23) x m(Fe) 159,7x0,28
m(Fe-,,)
=
^ =
= 0,40,t'
2 3
2 xM(Fe)
111,7
Tai sudaro mginio mass dal:
WfFe^ i =

m ( F e

^ ) X 100% =
m(meginio)

5,39

= 7,42%

126(L). 1) Vienas i galim udavinio sprendimo keli - pradti nuo


paskutinio reakcijos produkto nagrinjimo. Pirmiausia silytumme inant junginio
termogram apskaiiuoti vis produkt molines mases: tarkime, kad liko 1 mol
galutinio produkto, tada pradins ir vis tarpini laki ir nelaki mediag buvo
irgi po 1 mol.
inant, kad junginio G M(G)=56,1 g/mol, ir jis sudaro 38,4% procentus
pradinio junginio mass, galime apskaiiuoti M(A).
M (A) =

;=> M (A) = 146.1 g/mol


0.384
I kreivs taip pat matome, kad junginys C sudaro 87.7% junginio A mass:
M(C) = M(A) 0.877; => M(C) = 128.1 g/mol

o vykstant reakcijai:
CaC204 H20(k.) =>
CaC20(k.)+H20(d.)
isiskyrusios mediagos B, molio mas:
M(B) = M(A ) - M(C); => M(B) = 18.0 g/mol
Savaime suprantama, kad isiskyrs junginys B - vanduo, apie tai galime
sprsti ne tik i io junginio molio mass, bet ir emos pradinio junginio A skilimo
temperatros (~ 160 C - 216 C). Galime daryti ivad, kad pradinis junginys yra
kakokio junginio kristalohidratas. Be to inodami, kad skylant 1 mol, mediagos
A isiskyr 1 mol vandens, darome ivad - tai monohidratas.
Sekantis etapas - junginio C skilimas:
CaC204(k.) => CaC03(k.)+C0(d.)
susidars junginys E sudaro 68,5 % junginio A mass, vadinasi:
M(E) = M(A) 0.685; => M(E) = 100.1 g/mol
o isiskyrusios mediagos D molin mas:
M(D) = M(C)-M(E); => M(E) = 2%.0g/mol
Kadangi inoma, kad tai dujinis oksidas, tai galt bti tik CO, nes jo
vienintelio tokia molekulin mas. Taip pat i kreivs duomen inodami, kad po
ilgo kaitinimo auktoje temperatroje ( ~ 800 C ) liko tik kieta kristalin mediaga
G, darome ivad, kad iame udavinyje kalbama apie kakokio elemento
organins rgties drusk, kuriai skylant isiskiria anglies (II) oksidas. Greiiausiai
tokios molekulins mass gali bti tik acetatai ir oksalatai. Kadangi dauguma
acetat kaitinami pirmiausia dekarboksilinasi isiskiriant CO2, o oksalatai skyla iki
karbonat isiskiriant CO, aiku, kad C yra kakokio elemento oksalatas.
I TGA kreivs duomen matome, kad skylant vienam moliui metalo oksalato
isiskiria vienas molis anglies (II) oksido, tuomet aiku, kad tai monooksalatas, o
katijono krvis 2+, nes C 2 0 4 2 " jono krvis 2-, ir stechiometrinis santykis 1:1, tada
junginio formul: MeC 2 0 4 .

&

I turim duomen aiku, kad junginys E yra dvivalenio metalo karbonatas


MeC0 3 , tai patvirtina ir jo skilimas isiskiriant C0 2 -600 C temperatroje (dujos
F sudrumsia Ca(OH) 2 tirpal), i ia:
M(Me)= M(E)~ M(C("); => M(Me)= 40.1 g/mol
Dvivalentis metalas, kurio oksidacijos laipsnis +2, o santykin atomin mas
40,1 g/mol - kalcis. Ir vyko reakcija:
CaC03(k.) => Ca0(k.) + C02(d.)

I turim duomen aiku, kad skilus kalcio karbonatui likusi mediaga G kalcio oksidas.
Kalcio oksido tankio apskaiiavimas:
I pav. matyti kad vienai CaO elementariajai gardelei tenka: 4 oksido anijonai
(didesni ir viesesni rutuliukai, r(02~) =140 pm), 6 po 1/2 jono, kubo sieneli
centruose, t.y 6.1/2=3 ir 8 po 1/8 jono kubo virnse, t.y 8. 1/8=1, viso 3+1 = 4.
Taip pat apskaiiuojame ir Ca katijon skaii elementariojoje CaO
gardelje(maesni ir tamsesni rutuliukai, r(Ca2+)=100 pm): 12 po 1/4 jono kubo
kratini viduryje, t.y 12. 1/4=3 ir vienas jonas gardels centre, viso 3+1=4.
Kadangi jon stechiometrinis santykis 1:1, vadinasi gardelei tenka 4 stuktriniai
CaO vienetai (Z=4). Tankiu vadinamas kno mass ir trio santykis: p=m/V. ia
mas m - vienos CaO elementariosios gardels mas, o V jos tris. Vieno
mediagos formulinio arba struktrinio vieneto mas lygi M(G)/NA, NA Avogadro skaiius. Kadangi gardelei tenka 4 vienetai vadinasi gardels mas:
ZM(G,

m=
"a
Slygoje paskyta, kad gardel kubin, o jos parametras a, t.y kubo sienels
ilgis. Tada jos tris V=a 3 . I ia jos tankis:
p=

ZM(G)

NA-a3

;=> p = 3.35g/cm

127(B).
1) Eu (M = 152 g-mol 1 )
2) IR spektras rodo, jog EUC12 molekul yra lenkta (ne tiesin):

ci
ei
ci
ci

t
CI

i
CI

CI

Eu

CI

Eu

CI
\ l
C\
\ l
3) Pirmasis chemikas:
Oksidacija ore: 2 Eu + 0 2 > 2 EuO
EuO + H 2 0

l
Cl^*

CI CI

Eu

Cl-^^c,

EU(0H)2 H 2 0

4 [EU(0H)2 H 2 0 ] + 0 2

4 EU(OH)3 + 2 H 2 0

Eu + 3 H 2 0 - + EU(0H)2 H 2 0 + H2
4 [EU(0H)2 H 2 0 ] + 0 2
E U ( O H ) 3 + 3 HC1 ^

4 EU(OH)3 + 2 H 2 0

EUC1 3 + 3 H 2 0

Balti kristalai, gauti igarinus tirpal - EUC13 H 2 0.

CI

EUC13 H 2 0 + SOCl 2 -> EUC13 + S 0 2 + 2 HC1


2 E 1 1 C I 3 + 3 H 2 S0 4 + 8 H 2 0 -> EU 2 (S0 4 ) 3 -8H 2 0 + 6 HC1
EU 2 (S0 4 ) 3 -8H 2 0 yra maai tirpus vandenyje, todl nusdimas nra pilnas.
Antrasis chemikas:
Eu + 2 NH3
EU

2+

EU 2 + + 2 ( C - N H , )

+ 2 ( e - N H 3 ) + 2 NH4C1 + (x-2) N H 3

H 2 + EUC1 2 X N H 3

EUC12-XNH3 (aktinant vakuume) > EUC12 + N H 3

EUC12 + H 2 S0 4
EuS0 4 + 2 HC1
4 EUS0 4 + 2 H 2 S0 4 + 0 2
2 Eu 2 (S0 4 ) 3 + 2 H 2 0
Dalis Eu 2 (S0 4 ) 3 nusda kaip Eu 2 (S0 4 ) 3 -8H 2 0.
Eu 2 (S0 4 ) 3 -8H 2 0 (kaitinant) -> Eu 2 (S0 4 ) 3 + 8 H 2 0
128(B). 1) Kieto A elementins analizs rezultatai: C:H:C1 = 1:5:1. 'H BMR
duomenys rodo, jog CH 2 grup yra prisijungusi prie elektroneigiamo atomo X,
pavyzdiui, Cl, O, N. inant, jog tik vienas papildomas X atomas A molekulje
duoda C:H:C1:X= 1:5:1:14.0/M(X), o X priskyrus azotui: C:H:C1:N = 1:5:1:1, tada
- C2H10C12N2, tiksliau: NH 2 CH 2 CH 2 NH 2 -2HCI, etilendiamino dihidrochloridas
(en-2HCl).
C:H:C1 santykis B yra 6:26:3. 'H ir 13C BMR poslinkiai molekulse A ir B yra
panas, tai leidia teigti, jog struktrikai A ymiai nepasikeit nuo B. Todl B
irgi turi azoto, ir jo atom skaiius lygus C skaiiui. I ios logins prielaidos seka,
jog C:H:C1:N = 6:26:3:6, ir kiti lik 20.6% gali bti Co ar O, arba abiej. Na
buvimas B molekulje gali bti atmestas. Vieno Co atomas B molekulje duoda
16.2%, kiti4.4% atitinka O. Taigi molekulin B formul - C 6 H 26 Cl 3 N 6 CoO.
Akivaizdu, 3 en molekuls yra jos sudtyje ir B yra Co kompleksas:
[Co(en) 3 ]Cl 3 H 2 0.
Apie C mes inome: (a) C:H:C1 = 4:10:1; (b) 2 skirtingi C atomai; (c) gautas
i B, tad turi Co.
2) ()[Co(en) 3 ]Cl 3 H 2 0 gali bti iskirtas du enantiomerus B ir B2.

Labiausiai paplits enantiomer iskyrimo metodas yra j pavertimas


diastereoizomerais, kurie gali bti iskirti dl skirting fizini savybi. Tam gali
bti naudojama optikai aktyvi (2R,3R)-(+)-vynuogi rgtis, kuri paymkim
[(+)tart], [(+)Co(en) 3 ][(+)tart]Cl yra maiau tirpus u [(-)Co(en) 3 ][(+)tart]Cl ir gali
bti ikristalintas i tirpalo.
Kiti atskyrimo metodai: (a) "rankinis" arba Pastero, taikomas labai retai; (b)
chromatografija naudojant chiralin faz; (c) chiralin kataliz.
3. Redukuojant [Co(en) 3 ] 3+ Zn amalgama, jis paveriamas [Co(en) 3 ] 2+ (D).
Jis negali bti iskirtas enatiomerus, nes Co2+ kompleksai nra patvars.
4. Reaguojant |Co(en) 3 ]'\ C H 2 0 ir NH 3 duoda makrobiciklin kompleks
kuriame Ugandai visikai inkapsuliuoja kobalto jon.

C H 2 0 kondensacija su suritu deprotonizuotu aminu norint gauti koordinuot


karbinolamin vyksta eliminuojant vanden. Susidarius imin atakuoja NH 3 ir
susidaro gem-diaminas. Papildomai pridjus formaldehido ir susidarius iminui
vyksta vidumolekulin kondensacija tarp gera-diamino ir imino, susidarant
pirmajam eianariui ciklui. Kito imino susidarymas ir jo kondensacija su antriniu
aminu suformuoja udar sistem o procesui pasikartojus prieingoje oktaedrinje
pusje, susidaro kompleksas su visikai udarytu metalo jonu.
129(T). 1)
(a) C a C b

+ Ca

2 CaCi

(b)

2 C a C b + H2

2 CaCi + 2 HC!

(c)

4 CaCb + C

>

4 CaCi * CCU

2) Kalcis ir kalcio chloridas.


3)
100 % -Im/m% Ca + m/m% CI) - m/m% X
100 % -{52.36% + 46.32%) = 1.32% X
moi% of Ca

= 52.36 m/m% / M(Ca)


= 52.36 m/m%! 40.08 g mol"*
= 1.31 mol%

mo!% of C!

= 46.32 m/m% / M (Oi)


= 46.32 m/m% i 35.45 g mol"'
= 1.31 mol%

mof% of X

= 1.32 % X / M (H)
= 1.32 % X /1.01 g mof 1
= t .31 mol%

niCa): nCi): n(H) = 1 : 1 : 1


4)

\
/
H

/
\

C C

HC
H

CCH

Ca-jC-.CI:
6)
a)

r(Ca*yr(Cr) = 120 pm/167 pm = 0.719


NaCI

ZnS

CsCi

BN

b)
, *
Ca\,is)
>
X

CaC! i*)

ctv-

33

3.
rC

Ca3.

CL
>
SG

>

>

3
o

ft

Ca,.

14 CiSfSi-i

38 pav. Borno-Haberio ciklas.


V / (CaCI)

= (159 3
(1:)
a,H(CaCI)

7)

Ca) + ,. :EH{Ca) + A*S3H{C) + AEA(C) + iLtf{CaCI}

+ 539.7
(0.5)

+ 120
(1)

- 349.0
<0.5)

- 751.6) k J mo!
(D

= -231.9 kJmol"1

2 CaCt
CaCI; + Ca
= A ^ C a C y - 2 A-H^CaCI) = -796.0 kJ mot"' + 463.8 kJ mol"1 = -332.2 kJ mol"1

130(L). w ( A 2 B 2 0 3 ) = 100g

w , ( 0 ) = m(A 2 B 2 0 3 ) () = 100 g 0,2526 = 25,26 g

,(0) =

= ^

M (O)

u-

= 1 , 5 7 9 MO,

16 g/mol

/ r. ^

"(O)

pagal formul n(A 2 B 2 0 3 ) = =

M(A2B203)

1.579 mol

= 0,526 mol.

= ^ ^ = 190 g/mol.

0,526 mol

A/(A 2 B 2 0 3 ) = 2M(A) + 2M(B) + 3M(0) = 2M(A) + 2M(B) + 3 16 = 190


2M(A)+2M(B)

=142.

m(A 2 B0 4 ) = 100 g
m2(0) = m(A 2 B() 4 ) ObJO) = 100 g 0,3678 = 36,78 g
n 2 ( 0

) = i 6 - ^ l - = 2,3 mol,
16 g/mol

(A 2 B0 4 ) = ^

M(A2B04)=

=^ [
4

0,575 mol

= 0,575 mol.

=174 g/mol.

M( A 2 B0 4 ) = 2M(A) + M{ B) + 4M(0) = 2A/(A) + M( B) + 4 16 = 174


2M(A) + M(B) = 1 1 0
Sudarome lygi sistem:
2M(A) + 2M(B) = 1 4 2
(1)
2M(A) + A/(B) = 110
(2)
I (1) lygties isireikiame 2M(A):
2M(A) = 142 - 2M(B) ir statome (2) lygt:
142 - 2A/(B) + M(B) = 1 1 0
- M ( B ) = 1 1 0 - 142
M( B) = 32
Gaut M{B) vert statome (1) lygt:
2M(A) + 32 = 142

2M(A)= 1 4 2 - 3 2
M{ A) = 39
131(L).
10.
1.
Laboratorinis stovas;
11.
2.
Grstuvl su grstuvliu;
Trikojis (su liepsnos
12.
3.
sklaidytuvu);
13.
4.
Tiglis;
14.
5.
Porcelianin lktel;
15.
6.
Termometras;
16.
7.
Duj degiklis;
17.
8.
Tiesusis aldytuvas;
18.
9.
Matavimo pipet;
Distiliuoto vandens gavimui bus reikalingi:
indai.

Alonas
Dalijamasis piltuvas;
Apvaliadugn kolba;
Kgin kolba;
Viurco kolba;
Trikampis;
Chemin stiklin;
Plokiadugn kolba;
Matavimo ci 1 i ndras;
1, 3, 6, 7, 8, 10, 13 (arba 16) ir 14

132(L). mol

mol

Ba<k) + 2 H 2 0 ( s )

mol
Ba(OH) 2 ( A Q ) + H 2 ( D )

1 mol 1 mol
1 mol
Paymime, kad paimto bario kiekis yra mol. Pagal reakcijos lygt susidaro
moli Ba(OH) 2 ir moli H 2 .
Ba(OH) 2 mas: A/(Ba(OH) 2 ) = 1 7 1 g/mol
/n(Ba(OH) 2 ) = M(Ba(OH) 2 ) n(Ba(OH) 2 ) =171 g/mol jc mol = 171 g
Tirpalo mas:

/n(tirpalo) = m(H 2 0) + m(Ba) - m(H2)


m(tirpalo) = 1000+ /(Ba) - m(H2) = 1000 + I37x - 2x = 1000 +
m(H 2 0) = V(H 2 0) / /XHjO) = 1000 ml: 1 g/mol = 1000 g
Susidariusio bario hidroksido kiekis:

Kadangi <y(Ba(OH),)
=
2

171jc
1000 + 135*

135JC,

= 0,02,

tada jc = 0,119 mol


Paimto bario mas: m(Ba) = M(Ba) n(Ba) = 137 g/mol 0,119 mol = 16,3 g.
133(/.).
1.
NaCl
2.
CO
3.
CuS0 4 5H 2 0
4.
HCOOH
5.
MgS0 4 7H 2 0
Ca(OH) 2
6.
7.
K 2 CO 3
8.
NaOH

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Na 2 S0 4 10H 2 0
CaO
Na 2 C0 3 10H 2 0
NaHC0 3
MgO
FeS0 4 7H 2 0
CH 3 COOH
NH 3

134(L). Apskaiiuojamas kubo turis:


Vkubo = l\
vkuha = (1 cm) 3 = 1 ml
Apskaiiuojama kubo mas:
mkubo = Vkub0 pAm
mkubn = 1 ml 19,32 g/ml = 19,32 g
Apskaiiuojamas Au atom skaiius.
1 mol Au sudaro 6,02 1()23 atom (NA), kuri mas 197 g
tada Au atom skaiius kube:
N

_ m A' N A
"
MAu '

_ 19,32 g 6,02 1023 atom/mol


"
197 g/mol

135(L). Duota: ft/(druskos) = 5% 6/'(druskos) = 15%


m(H 2 0) = 60 g
Rasti:
m(tirpalo)
(druskos) = m(druskos) / /()
Paymime, kad pradinio tirpalo mas yra gram. Tuomet druskos mas
pradiniame tirpale:
m(druskos) =
m(druskos) = 0,05
Naujai gauto tirpalo, t.y. igarinus 60 g vandens, mas:
m\(tirpalo) = (x - 60) g
oi' - m(druskos) / m,(tirpalo)
0,15 = 0,05x g / ( x - 6 0 ) g

0,15 - 9 = 0,05
0,1= 9
JC = 9 0

136(L). m(A 2 B 2 0 3 ) = 100g


MI(O) =

ot(A2B203)

FI(O) = 1 0 0 g 0 , 2 5 2 6 = 2 5 , 2 6 g

^ = ^ 2 6 g _
M(O) 16 g/mol

n i ( 0 ) =

= 1>579

pagal formul n(A 2 B 2 0 3 ) =

M(A 2 B 2 0 3 ) =

mol(

mol _ q

moi

, = 190 g/mol.
0,526 mol

M(A2B203) = 2M(A) + 2M(B) + 3M(0) = 2M(A) + 2/() + 316 = 1 9 0


2M(A) + 2M(B) = 142.
m(A 2 B0 4 )= 100 g
m2(0) = m(A 2 B0 4 ) fi(O) = 100 g 0,3678 = 36,78 g
2 (0) =

36,78 g

16 g/mol

= 2,3 mol,

, fOJ 2,3 mol ,


n(A 2 B0 4 ) = 2
=
= 0,575 mol.

M(A 2 B0 4 )=

, = 1 7 4 g/mol.
0,575 mol

M(A 2 B0 4 ) = 2M(A) + M{ B) + 4M(0) = 2M(A) + M( B) + 4 1 6 = 174


2M(A) + M( B) = 110
Sudarome lygi sistem:
2M(A) + 2() = 142
(1)
2M(A) + M(B) = 110 (2)
I (1) lygties isireikiame 2M(A):
2M(A) = 142 - 2 M B ) ir statome (2) lygt:
142 - 2M(B) + A/(B) =110
- M { B) = 1 1 0 - 142
M(B) = 32

Gaut M(B) vert statome (1) lygt:


2M(A) + 32 = 142
2M(A) = 1 4 2 - 3 2
M( A) = 39
M( A) = 39 g/mol, M(B) = 32 g/mol. Vadinasi, A - kalis, B - siera.
137(L). Uraome reakcijos tarp metalo ir sieros rgties bendrj lygt:
Me + H 2 S0 4 = MeS0 4 + H 2 t
22,41
Apskaiiuojame isiskyrusio vandenilio kiek:
B (

H2 2 )

Xg^
VM

5 61
'
= 0 , 2 5 mol
22,41/mol

Pagal reakcijos lygt (Me) = (MeS0 4 ) = 0,25 mol.


Metalo santykin atomin mas:
A,.(Me) = /(Me) / (Me) = 14 / 0,25 = 56. Tai geleis.
Druskos formul FeS0 4 , o hidrato - FeS0 4 -.rH 2 0.
Apskaiiuojame bevandens druskos mas:
m(FeS0 4 ) = M(FeS0 4 ) n(FeS0 4 ) = 152 g/mol 0,25 mol = 38 g
Apskaiiuojame kristalohidrato F e S 0 4 x H 2 0 molin mas:
38 g
' 69,5 g
FeS0 4
FeS0 4 xH 2 0
152 g/mol M g/mol
M(FeS0 4 xH 2 0) = 278 g/mol.
Vandens mas kristalohidrate: /(H 2 0) = 278 g - 152 g = 126 g.
Apskaiiuojame vandens kiek kristalohidrate:
WH,0)

7 molM(H 2 0)
18 g/mol
Taigi kristalohidrato formul - FeS0 4 -7H 2 0.
138(L). Uraome reakcij lygtis:
MeCl 2 ,aq) + MgS0 4 (aq)
MgCl 2 (aq) + MeS0 4 (k),
MeCl2 (aq) + 2 AgN0 3 (aq) -> Me(N0 3 ) 2 (aq) + 2 AgCl (k).
Apskaiiuojame susidariusio AgCl kiek:
M(AgCl) = 143,5 g/mol,
(AgCl) = /(AgCl) / Ai(AgCl) = 7,82 g / 143,5 g/mol = 0,0546 mol.
Tada (MeCl 2 ) = (MeS0 4 ) = '/2 (AgCl) = 0,0273 mol.
Apskaiiuojame MeS0 4 molin mas:
M(MeSQ 4 ) = ?(MeS0 4 ) / (MeSQ 4 ) = 6,36 g / 0,0273 mol = 233 g/mol.

inant, kad M( S 0 4 ) = 96 g/mol, galima apskaiiuoti Me molin mas:


M Me) = M(MeS0 4 ) - M( SO 2 ") = 233 g/mol - 96 g/mol = 137 g/mol.
is metalas - Ba, o druska - BaCl 2 .
139(L). l.AlBr 3 lydalo elektroliz 2AlBr3(s, e '- s m v > 2A1 (k) + 3Br 2(d)
(el. srov, kaitinimas)
arba 2AlBr 3 (aq) + 3C12 (aq) - 2A1C13 (aq) + 3Br2 (aq)
(kamb. temp., pargt. tirpalas)
2. 2Fe (k) + 3Br 2 (d)
2FeBr 3 (k). (nestiprus kaitinimas)
3. FeBr 3 (aq) + 3NaOH (aq) > Fe(OH) 3 (k) + 3NaBr (aq). (kambario temp.)
4. 2Fe(OH) 3 (k) + 3H 2 S0 4 (aq)
2Fe 2 (S0 4 ) 3 (aq) + 3H 2 0 (s). (kambario temp.)
5. Br 2(d) + H 2(d)
2HBr (d) . (kaitinimas, katalizatorius)
6. 2HBr (aq) + Fe (k) > FeBr 2 (aq) + H 2 (d). (kambario temp.)
7. FeBr 2 (aq) + 2NaOH (aq) - Fe(OH) 2(k) + 2NaBr (aq). (kambario temp.)
8. 4Fe(OH) 2 (k) + 0 2 (d) + H 2 0 (s)
4Fe(OH) 3 (k). (kambario temp.)
140(L). 1) Vienins mediagos: N2, 0 2 , H2, Cl2.
2) Oksidai: CO, C0 2 , N0 2 .
3) Spalvotos dujos: Cl2, N0 2 .
4) Dujos turinios bding kvap: Cl2, N0 2 , NH 3 , H 2 S, HC1.
5) Nuodingos dujos: Cl2, N0 2 , CO, HC1, H 2 S, (NH 3 - kai didel koncentracija)
141(L). Rgties pertekliaus neutralizavimui sunaudoto KOH (gryno) mas:
m(KOH) = m(KOH tirpalo) ftXKOH) = 10 g 0,056 = 0,56 g
Rgties pertekliaus neutralizavimui sunaudoto KOH (gryno) kiekis:
(KOH) = m(KOH) / M(KOH) = 0,56 g / 56 g/mol = 0,01 mol
M(KOH) = 56 g/mol
piltos HC1 (grynos) mas:
m^HCl) = m(HCl tirpalo) i(HCl) = 50 g 0,15 = 7,5 g
0,01 mol 0,01 mol
KOH (aq) + HCl(aq) > KCl(aq) + H 2 0
1 mol
1 mol
Su KOH sureagavusios HC1 mas:
m 2 (HCl) = MHCI) n(HCl) = 36,5 g/mol 0,01 mol = 0,365 g
A/(HC1) = 36,5 g/mol
Su Na 2 C0 3 sureagavusios HC1 mas:

m 3 (HCl) = m,(HC1) - m 2 (HCl) = 7,5g - 0,365g = 7,135 g


Pagal reakcijos lygt:
g
7,135 g
Na 2 C0 3 (a q , + 2HCl (aq)
2NaCl (aq) + H 2 0 ( s ) + C0 2(d) ,
106 g
2-36,5 g
M(Na 2 C0 3 ) = 106 g/mol
sureagavusio Na 2 C0 3 mas: = 10,36 g
m(Na 2 C0 3 tirpalo) = m(Na 2 C0 3 ) / fi{Na2C03) = 10,36 g / 0,08 = 129,5 g
V(Na 2 C0 3 tirpalo) = w(Na 2 C0 3 tirpalo) / p(Na 2 C0 3 tirpalo);
V(Na 2 C0 3 tirpalo) = 129,5 g / 1,082 g/ml = 119,68 ml = 119,7 ml arba 119,7
ml
Na 2 C0 3 tirpalo tris 119,7 ml.
142(L). Apskaiiuojame H 2 S, itirpusio 1 mililitre vandens, mas:
m(H 2 S) = M(H 2 S) n(H 2 S) = M(H 2 S) V(H2S) I VM = 34 g/mol 4,62 ml /
22400 ml = 0,007 g.
Kadangi vandens tankis 1 g/ml, tai vandens mas:
m(H 2 0) = A H 2 0 ) V ( H 2 0 ) = 1 g.
Susidariusio H 2 S tirpalo mas:
M ( t i r p a l o ) = M ( H 2 0 ) + ot(H2S) = 1 g + 0 , 0 0 7 g = 1 , 0 0 7 g,

H2S mass dalis tirpale:


c(H 2 S) = M ( H 2 S )

/ m(tirpalo) = 0 , 0 0 7 g / 1 , 0 0 7 g = 0 , 0 0 6 9 5 arba 0 , 6 9 5 %

H 2 S mass dalis tirpale 0,00695 arba 0,695%


143(L). 1 ) { I ind pilama pvz. KC1 tirpalo: jeigu reakcija nevyks - tirpale
buvo BaCl 2
BaCl 2 (aq) + KCl(aq)
reakcija nevyksta
Jeigu susidarys baltos nuosdos - buvo A g N 0 3
AgN0 3 (aq) + BaCl 2 (aq) ^ AgCl(k) + BaN0 3 (aq)
2) I I ind merkiamas pvz. lakmuso popierlis: jeigu lakmusas paraudonavo buvo HC1, o jeigu pamlynuoja - buvo NaOH.
3) III ind pilame pvz. HC1. I pradi abu metalai nereaguos. Jeigu po kiek
laiko reakcija prasids - buvo Al. Reakcija gali prasidti ne i karto dl aliuminio
oksido plvels.
2Al(k) + 6HCl(aq) -> 2AlCl 3 (aq) + 3H 2 (d.)
Jeigu reakcija nevyks - buvo sidabras.
4) IV ind reiks ibandyti BaCl 2 (aq) ir AgN0 3 (aq) tirpalais (nors utenka ir
vieno i j). [Co(NH 3 ) 5 Br]S0 4 (aq.) disocijuoja kompleksinius [Co(NH 3 ) 5 Br] 2+ ir
S0 4 2 "jonus. Todl jei inde buvo i mediaga, su BaCl 2 susidarys baltos nuosdos.
[Co(NH 3 ) 5 Br]S0 4 (aq) + BaCl 2 (aq)
[Co(NH 3 ) 5 Br]Cl 2 (aq) + BaS0 4 (k)

[Co(NH 3 ) 5 Br]S0 4 (aq.) + AgN0 3 (aq.)


reakcija nevyksta
[Co(NH 3 ) 5 S0 4 ]Br(aq) disocijuoja kompleksinius [Co(NH 3 ) 5 S0 4 ] + ir B r "
jonus.
Todl jei inde buvo i mediaga, su AgN0 3 susidarys gelsvos nuosdos.
[Co(NH 3 ) 5 S0 4 ]Br(aq) + AgN0 3 (aq)
[Co(NH 3 ) 5 S0 4 ]N0 3 (aq) + AgBr(k)
[Co(NH3) 5 S0 4 ]Br(aq.) + BaCl 2 (aq.)
reakcija nevyksta
144(L).
Vienas i bd - pasirinkti vien mol natrio. Tada mediagos mas - 22,99 g.
Reikia surasti tr. Vieno atomo tris: =(4/3)3. raius duomenis gauname V(1
atomo) = 2,7xl0~ 23 ml
Vieno molio atom tris be tutum = V(1 atomo) N A = 16,23 ml. Surastas
tris yra pai atom tris (be tutum). Tikrasis mediagos tris kartu su
tutumomis bus didesnis:
16,23 ml 68%
ml
100%
= 23,86 ml (1 mol Na tris)
dabar galime rasti tank. Tankis = m/V = 22,99 g/23,86 ml = 0,963 g/ml
145(L).
N2
0,38 mol

Pradioje buvo
Sureagavo arba
susidar
Nusistovjus
pusiausvyrai

28 lentel
3H 2
0,71 mol

- 0,07 mol

-0,21 mol

+0,14

0,31 mol

0,5 mol

0,14 mol

Pusiausvyrosios koncentracijos:taip video.g


Azoto N 2
0,31 mol/ 2 L = 0,155 mol/l
Vandenilio H 2
0,5 mol/2 L = 0,25 mol/l
Amoniako NH 3
0,14 mol/2 L = 0,07 mol/l
K=

C(NH3)2

c(N2)xc(H2)

2NH 3
0

'l2
=2,02
0,155x0,25 3

146(L). Paymime oksidacijos laipsnius


s?c{
+1

S - 2e~
S +l + le~

+ ~3-;

n f s?

+ n-'h;1

+3

S I
S 1x2

3S+1 - S +3 + 2S I x4
12S+1
4S+3 + 8S
6S2C12 + I6NH3
N 4 S 4 + I2NH4CI + S 8
Ir oksidatorius ir reduktorius yra S +l .
147(L). inome, kad lydin sudaro Zn, Al ir Mg, j moli skaii atitinkamai
pasiymime X, Y ir Z. Degant lydiniui 0 2 atmosferoje vyko ios reakcijos:
2 Zn + 0 2
2 ZnO
n(ZnO) = n(Zn) = X,
Mr(ZnO) = 81
2 Al + 1.5 0 2
A1 2 0 3
(1203) = 0.5(1) = 0.5Y, Mr(Al 2 0 3 ) = 102
2 Mg + 0 2 -> 2MgO
n(MgO) = n(Mg) = Z,
Mr(ZnO) = 40
Randame oksid mas 81 + 0 . 5 0 2 + 40Z = 81 + 51Y + 40Z
Degant lydiniui Cl2 atmosferoje vyko ios reakcijos:
Zn + Cl2
ZnCl 2
n(ZnCl2) = n(Zn) = X
Mr(ZnCl.) = 136
Al + 1.5 Cl2
A1C13 n(AlCl3) = n(Al) = Y
Mr(AlCl 3 ) =133.5
Mg + Cl2 4 MgCl 2 n(MgCl 2 ) = n(Zn) = Z
Mr(MgCl 2 ) = 95
Randame chlorid mas 136 + 133,5Y + 95Z. I duomen, kad chloridai yra
du kartus sunkesni u oksidus, gauname:
136 + 133,5Y + 95Z =2(81 + 51Y + 40Z)
-26 + 31.5Y + 15Z = 0
Paveikus lydin KOH tirpalo pertekliumi vyko ios reakcijos:
Zn + 2KOH + 2H 2 0
K 2 [Zn(OH) 4 ] + H2
n(H2) = n(Zn) = X
Al + KOH + 3H 2 0
K[Al(OH) 4 ] + 1.5 H 2
n(H2) = 1,5(1) = 1,5Y
X + 1.5Y = 26.88/22.4 = 1.2
Paveikus lydin HC1 pertekliumi, vyko ios reakcijos:
Zn + 2HC1
ZnCl 2 + H 2
n(H2) = n(Zn) = X
Al + 3HC1
AlCh + 1.5 H 2
n(H2) = 1,5(1) = 1.5Y
Mg + 2HC1 ^ MgCl 2
n(H2) = n(Mg) = Z
I ia gauname X + 1,5Y + Z = 31.36/22.4 = 1.4
Sudarome lygi sistem:
-26 + 31,5Y + 15Z = 0
X + 1.5Y= 1.2
X + 1.5Y + Z = 1.4
Jisprend gauname X=0.6; Y=0.4; Z=0.2

mlydinio=0-6*65 + 0.427 + 0.224 = 54.6g


\%=0.665100%/54.6 = 71.43%
W%AI=0.427*100%/54.6 = 19.78%
\ % = 0 . 2 2 4 1 0 0 % / 5 4 . 6 = 8.79%

/(CI) (CI)
148(L). iy(Cl) =
'-,

kur i(Cl) - chloro atom skaiius

M (junginio)
Metal chlorid formuls Me'Cl 2 ir Me n Cl 2
Paymime, kad
M(Me') =
tada
M Me") = l,396x
Ai(Me'Cl2) = x + 2- 35,5 g/mol = (x+71) g/mol
M(Me"CI2) = (1,396x + 71) g/mol
co'(Cl) =

M(Me )+ 71 g/mol

0}"(Cl)

Z i i ^
1,396 M(Me' ) + 71 g/mol
1.396X

co'(Cl)
l,396x + 71 , , ,
- =
= 1,144
co"(Cl)
x + 71
1,396x + 71 = l,144x + 81,224
0,252x = 10,224
= 40,57 g/mol
M(Me') = 40,57 g/mol, tai kalcis - Ca
A/(Me") = 1,396 40,57 g/mol 56,6 g/mol, tai geleis - Fe
Taigi, metalai Me1 - kalcis; Me" - geleis.
149(L). M(Fe(N0 3 ) 3 9H 2 0) = 404 g/mol;
M(Fe(N0 3 ) 3 ) = 242 g/mol.
Tegul isikristalina g Fe(N0 3 ) 3 9H 2 0 ir tada iame hidrate bus
162/404 = 0,4x H 2 0 ir 242/404 = 0,6x Fe(N0 3 ) 3 .
3 liko:
(100 - 0,4x) g vandens
(82,5 + 5 - 0,6x) = (87,5 - 0,6) g Fe(N0 3 ) 3 .
Sudarome proporcij:
82,5 g
Fe(N0 3 ) 3
itirpsta 100 g
o (87,5 - 0,6x) g
Fe(N0 3 ) 3
itirpsta ( 1 0 0 - 0 , 4 x ) g
82,5 (100 - 0,4x) = 100 (87,5 - 0,6*)
= 18,52 g t.y. isikristalino 18,52 g Fe(N0 3 ) 3 9H 2 0.
3 liko:
100 - 0,4x = 100 - 0,4 18,52 = 92,592 g vandens

H 2 0,
H 2 0.

ir 87.5 - 0,6x = 87,5 - 0,6 18,52 = 76,388 g Fe(N0 3 ) 3 .


Tada Fe(N0 3 ) 3 mass dalis (%) likusiame tirpale:

76,388
100% =45,2 %
76,388 + 92,592

(Fe(N0 3 ) 3 )

ir isikristalino 18,52 g Fe(N0 3 ) 3 9H 2 0 Fe(N0 3 ) 3 mass dalis (%) likusiame


tirpale 45,2 %.
150(L). 1. 2Ca + 0 2
2CaO
2. CaO + H 2 0
Ca(OH) 2
3. Ca(OH) 2 + C 0 2
CaC03i + H20
4. CaC0 3 > CaO + C0 2
5. Kalcio redukcijai i oksido reikia naudoti aktyvesn metal, pvz., natr:
CaO + 2Na -> Ca + Na 2 0
Teisingas yra ir variantas, kai redukuojama vandeniliu kaitinant
6. Ca + Cl2
CaCl 2 arba
Ca + 2HC1 ^ CaCl 2 + H 2
7. CaCl2 + Na 2 C0 3
CaC0 3 + 2NaCl
8. CaC0 3 + C 0 2 + H 2 0
Ca(HC0 3 ) 2
L
9. Ca(HC0 3 ) 2 > CaC0 3 + H 2 0 + C 0 2
Arba Ca(HC0 3 ) 2 + Ca(OH) 2 ->> 2CaCO a + 2H 2 0
X - CaC0 3
151(L). I pateikt mediag disociacijos lygi
2Na+(aq) + SO* (aq)

Na 2 S0 4 (k)
NaCl(k)
KCl(k)

Na + (aq) + CP(aq)
K + (aq) + Cl"(aq )

2Matyti, kad 0,05 mol/1 Na 2 S0 4 sudaro 0,1 mol/1 Na+ ir 0,05 mol/1 S O 4
0,05 mol/1 NaCl
0,1 mol/1 KC1

0,05 mol/1 Na+ ir 0,05 mol/1 Cl


0,1 mol/1 K+ ir 0.1 mol/1 Cl"

I viso tirpale bus 0,1 + 0,05 =0,15 moyi Na+


0,05 mol/1 S O 2 "
0,05 + 0,1 =0,15 mol/1 Cl"
0,1 mol/1 K'
Norint paruoti tok tirpal i K 2 S0 4 ir NaCl, 1 / reikia paimti 0,05 mol/1
K 2 S0 4 ir 0,15mol/l NaCl.
200 ml tirpalo reiks:
n(K 2 S0 4 ) = c(K 2 S0 4 ) -V(tirpalo) = 0,05 mol/1 0,2 / = 0,01 mol

n(NaCl) = c(NaCl) -V( tirpalo) = 0,15 mol/1 0,2 / = 0,03 mol


w(K 2 S0 4 ) = n(K 2 S0 4 ) A/(K 2 S0 4 ) = 0,01 mol 174 g/mol = 1,74 g
m(NaCl) = n(NaCl) M(NaCl) = 0,03 mol 58,5 g/mol = 1,755 g.
Tirpal paruoti galima, 200 ml tirpalo reiks 1,74 g K 2 S0 4 ir 1,755 g NaCl.
152(L). Analizs metu vyko ios reakcijos:
Fe 2 0 3 + 6HNO3
2Fe(N0 3 ) 3 + 3H 2 0
Fe(N0 3 ) 3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaN0 3
2Fe(OH) 3 F e 2 0 3 + 3H 2 0
Susidariusio Fe 2 0 3 kiekis:
n(Fe 2 Q 3 )=

3,19 g
M(Fe203)

159,7 g / m o l

Fe 2 0 3 > 2Fe,
todl n(Fe) = 2 n(Fe 2 0 3 ) = 2 0,02 mol = 0,04 mol
m(Fe) = M(Fe) n(Fe) = 55,85 g/mol 0,04 mol = 2,234 g
*XFE) =
. | 0 0 % = 2 ^ I G . . | ( ) ( ) % = 29,8%
m(rudos)
7,5 g
Geleies mass dalis rdoje - 29,8%
153(L). m(0 2 ) = V(07) p(02) = 1,0 10"3 m3 1,43 kg/m 3 = 1,43 3 kg.
n(0 2 ) = V(0 2 ) / VM = 1,0 dm3 / 22,4 dm3/mol = 0,0450 mol.
m(Al) = n(0 2 ) - 2 1 0 - M(A1) = 0,045 mol 2 10 27,0 g/mol = 24,3 g
Indo su 0 2 mas:
m(indo) = m(Al) + m(0 2 ) = 24,3 10"2 kg + 1,43 kg 10"3 kg = 2,57 10"2 kg.
Indo su deguonimi mas 2,57 10~2 kg.
154(L). M(CuO) = 80 g/mol
M(Cu) = 64 g/mol
Vario mass dalis vario okside:
^ C u ) = 64gAnol 1 0 0 % = 8 0 %
80 g/mol
Pagal striaini taisykl:
CuO
A1 2 0 3
80

52

28

Taigi etaloniniame miinyje m(CuO): m(A1203) = 52: 28 = 13: 7

155(L). Tarkime, kad junginio chemin formul X x Y y .


Paymime elemento X molin mas A x , o elemento Y - Ay. Tada
xAx:yAy=7:8l
]
60
.
7+8
> =>
= molio arba
=4
[xAx+yAv=60j
60
4
7+8
Bet kokiame junginio kiekyje element masi santykis yra toks pats, kaip ir to
junginio viename molyje arba vienoje jo molekulje.
Todl xAx + yAv = 7 - 4 + 8 4
A = 28
y Av = 32
Kai = 1
kai = 2
kai = 3
kai = 4
kai = 5
kai = 6
kai = 7
kai = 8

tai A x
28
tai Ax
14
tai Ax
9,3
tai Ax
7,0
tai Ax
5,6
tai Ax
4,7
tai Ax
4,0
tai A x
3,0

tai Si

tai N

tai Be

tai Li

nra

nra

tai He

nra

kai
1
kai
2
kai
3
kai
4
kai
5
kai
6
kai
7
kai
8

Galimi elementai: Si, O, S.


Galimi junginiai:
SiS
" M = 28 + 32 = 60
Si0 2
M = 28 + 2 16 = 60
Kituose junginiuose:
SiB 3
M = 28 + 3 10,8 = 60
N2S
M = 28 + 32 = 60
M = 2 14 + 32 = 60
N2O2
N2B3
Be3S
Be 3 0 2
Be3B3
Li4S
Li 4 0 2
Li4B3

y =
y =
y =
y =
y =
y =
y =
y =

tai Ay
32
tai Ay
16
tai Ay
10,7
tai Ay
8,0
tai Ay
6,4
tai Ay
5,3
tai Ay
4,7
tai Ay
4,0

tai S

tai O

tai B

nra

nra

nra

nra

tai He

elemental turi nenormalius oksidacijos laipsnius.


Elemento Y kiekis dvigubai padidti gali tik Si ir S junginyje, nes Si0 2 silicis
jau turi aukiausi oksidacijos laipsn. Taigi antrasis junginys yra SiS2.
M si : M s = 28: 64
M s i : M s = 7: 16
Ats.: X - silicis, Y - siera; SiS ir SiS2.
156(L). Chloro trio dal miinyje paymkime x.
Tada
o(Cl 2 ) = ,
(2) = \4x,
(0 2 ) = 1 - 1 5 . x .
Duj miinio vidutin molin mas lygi:
Mvid{d.mi.) = D M(N2) = 0,4625 28 g/mol = 12,95 g/mol.
Kadangi duj trio dalis yra lygi mediagos molinei daliai, todl:
Mvid= oXC\2) M(C12) + a(H2) M(H2) + 0XO2) M(02) =71x + 28jc+32(1 -1 5JC)
71x + 28x + 32(1 - 15x) = 12,95
= 0,05
Tada oXC 12) = 0,05, ffl(H2) = 14 0,05 = 0,70, ffl(02) = 1 - 15 0,05 = 0,25.
Tegul duj kiekis pradiniame miinyje buvo 1 mol. Tada:
n(Cl 2 ) = 0,05 mol, (H 2 ) = 0,70 mol ir n(0 2 ) = 0,25 mol.
Sprogimo metu vyksta ios reakcijos:
H2 + Cl2
2HC1 ir
2H 2 + 0 2
2H 2 0
Reakcijai su 0,05 mol chloro ir 0,25 mol deguonies reikia 0,55 mol vandenilio.
Miinyje vandenilio yra 0,7 mol, t.y. perteklius.
Po reakcijos susidaro:
n(HCl) = 2 n(C 12) = 2 0,05 mol = 0,1 mol
m(HCl) = n(HCl) A/(HC1) = 0,1 mol 36,5 g/mol = 3,65 g
n(H 2 0) = 2 n(0 2 ) = 2 0,25 mol = 0,5 mol
m(H 2 0) = ( 2 0) ( 2 0) = 0,5 mol 18 g/mol = 9,00 g
Susidariusio HC1 tirpalo mas:
m(tirpalo) = m(HCl) + m(H 2 0) = 3,65 g + 9,00 g = 12,65 g,
o jo koncentracija:
(HC1) =

m(HC1)

m(tirpalo)

= A ^ A = o, 29
12,65 g

t.y. 29 %

157(L). I udavinio slygos galima daryti ivad, kad druskos sudtyje


esantis metalas elektrocheminje metal tamp eilje yra deiniau geleies ir
kadmio. Paymkime:
a - tirpal perjusios Fe mas;
b - isiskyrusio metalo mas;
M x - isiskyrusio metalo molin mas;
c - tirpal perjusio kadmio mas;
- sureagavusi mediag kiekiai (mol).

MVa = 55,85 g/mol


Mci= 112,4 g/mol
Sudarome lygi sistem:
\0-a + b = 10,1
l O - c + i> = 9,4
| l 0 - 5 5 , 8 5 x+iW x -jc = 10,l
[10-112,4 + / = 9,4
(M x - 5 5 , 8 5 = 0,1
\ mx -112,4 = - 0 , 6
Isprend lygi sistem gauname:
56,55x = 0,7
x = 0,0124
Tada sistatome vien i lygi ir apskaiiuojame neinomo metalo molin
mas.
M x = 63,91 g/mol - artima vario atominei masei,
ir nustatome, kad tirpale buvo CuCl2.
Oksidacijos-redukcijos reakcijos:
Fe + Cu2+
Cu + Fe2+
2+
Cd + Cu
Cu + Cd2+
158(L). I pateikt mediag disociacijos lygi
2Na + (aq) + S O 2 " (aq)

Na 2 S0 4 (k)
NaCl(k)
KCl(k)

Na + (aq) + Cl (aq)
K + (aq) + Cr(aq)

Matyti, kad 0,05 mol/l Na 2 S0 4 duoda 0,1 mol/l Na+ ir 0,05 mol/l SO2""
0,05 mol/l NaCl
0,05 mol/l Na+ ir 0,05 mol/l Cl"
0,1 mol/l KC1
0,1 mol/l K + ir 0,1 mol/l Cl"
I viso 3 bus 0,1 + 0,05 = 0,15 mol/l Na+
0,05 mol/l S O 2 "
0,05 + 0,1 =0,15 mol/l Cl"
0,1 mol/l K+
Norint paruoti tok tirpal i K 2 S0 4 ir NaCl, 1 / reikia paimti 0,05 mol/l
K 2 S0 4 ir 0,15mol/l NaCl.
200 ml 3 reiks:
n(K 2 S0 4 ) = c(K 2 S0 4 ) -Vitirpalo) = 0,05 mol/l 0,2 / = 0,01 mol
(NaCl) = c(Nal)
tirpalo) = 0,15 mol/l 0,2 / = 0,03 mol
m(K 2 S0 4 ) = n(K 2 S0 4 ) M(K2S04) = 0,01 mol 174 g/mol = 1,74 g
m(NaCl) = n(NaCl) A/(NaCl) = 0,03 mol 58,5 g/mol = 1,755 g.
Ats.: galima; 200 ml tirpalo reiks 1,74 g K 2 S0 4 ir 1,755 g NaCl.

159(L). Tirpalas negali buti bespalvis jeigu jame yra spalvoti jonai:
MnO; ir Fe3+.
Kai kurie jonai tarpusavyje sudaro maai tirpius junginius:
Ba2+ + SO 2 "
Fe

2+

+ CO3"

BaS04i
FeC03l

2Fe3+ + 3 C O 2 - + 3H 2 0
Ba2+ + C O , "

2Fe(OH) 3 i + 3C0 2

BaCOji

Rgiame (pH<7) tirpale negali egzistuoti jonai:


S 2 " + H+
HS~
HS"+H+->H2ST
C032 + H+
HC03
HCO, + H+ -> H 2 C0 3

H2CO3

H2O + co 2 T

Be to, gali vykti oksidacijos-redukcijos reakcijos:


5Fe2+ + Mn0 4 + 8H+
5Fe3+ + Mn2+ + 4H 2 0
5S2" + 2 MnO" + 16H+

5S + 2Mn2+ + 8H 2 0.

160(L). Abiem atvejais reagent molinis santykis - 1 : 1


Ant kairiosios svarstykli lktels esanioje stiklinje vyks reakcija:
Na 2 C0 3 + HC1
NaCl + NaHC0 3
Ant deiniosios svarstykli lktels esanioje stiklinje vyks reakcija:
2HC1 + Na 2 C0 3
2NaCl + H 2 0 + C0 2 ,
o po to, kai visas HC1 sureaguos, perteklinis Na 2 C0 3 neskils.
Todl ant kairiosios svarstykli lktels esanios stiklins (i kurios niekas
neisiskyr) mas lygi 200 g, t.y. pradinio Na 2 C0 3 tirpalo ir pilto HC1 tirpalo
masi suma.
Ant deiniosios svarstykli lktels esanios stiklins mas bus lygi 200 g
minus isiskyrusio C0 2 mas. Taigi ios stiklins ir ant kairiosios svarstykli
lktels esanios stiklins masi skirtumas bus lygus isiskyrusio C 0 2 masei.
Apskaiiuojame i mas:
HC1 kiekis ant deiniosios svarstykli lktels esanios stiklinje
n(HCl) = 1 mol/kg 0,1 kg = 0,1 mol
0,1 mol
2HC1 + Na 2 C0 3
2NaCl + H 2 0 + C0 2
2 mol
0 1

isiskyrusio C0 2 mas:
= = 2,2 g.
2
44

Taigi ant deiniosios svarstykli lktels esanios stiklins mas bus 2,2 g
maesn u ant kairiosios svarstykli lktels esanios stiklins mas.
161 (L). Liio aliuminio hidrido empirin formul LiAlH 4 . Vandenilis sudaro
10,62% junginio mass.
1. iame junginyje kompleksadaris yra Al+3, ligandai- H" jonai, kordinacijos
skaiius KS=4. Kompleksinio jono erdvin struktra- tetraedras.
2. Redukuojant su liio aliuminio hidridu daniausiai naudojami tirpikliai
yra tetrahidrofuranas, dietilo eteris ir dimetilglicerino eteris. Nenaudojami tirpikliai
turintys halogen (chloroformas, dichlormetanas ir 1.1.), alkoholiai ir junginiai
turintys rgtin vandenil (metanolis, vanduo it t.t.), ketonai, esteriai, aldehidai.
ie tirpikliai gali daug greiiau reaguoti su mintu reagentu nei substratas.
Liio aliuminio hidrido redukuoja iuos junginius:
aldehidas
pirminis alkoholis
ketonas-^ antrinis alkoholis
laktonas
glikolis
esteris
alkoholis
karboksi rgtis
alkoholis
karboksi rgties druska -> alkoholis
nitrilas
aminas
alkenas -> reakcija nevyksta.
3. Pirma vanduo reaguoja su LiAlH 4 ikrenta nuosdos:
LiAlH 4 + HnO - LiOH + Al(OH) 3 + H2
Pilant 15% natrio hidroksido tirpalo nuosdos itirpsta:
Al(OH) 3 + 3NaOH
Na 3 [Al(OH) 6 ]
Kompleksinis jonas- [Al(OH) 6 ]. Kompleksadaris- Al + \ ligandai- OH" jonai,
kordinacijos skaiius- KS=6. Kompleksinio jono erdvin stuktra - oktaedras.
162(L). 1) m(CH 3 COOH) = 0,5 1 3 mol i 1 60 gmol" 1 = 90 g,
V(CH 3 COOH) = 90 g/l,05g m r ' = 86 ml;
m(KH 2 P0 4 ) = 0,5 1-0,1 mol 1 136 g mol 1 = 6,8 g;
m(Tris) = 0,5 1 0,033 mol-1 '-121 g mol 1 = 2 g.
2) C ( C H 3 C O O H ) - c ( H + ) = c ( C H 3 C O O H ) ,

c(H+) = (K a (CH 3 COOH)-c(CH 3 COOH))*


c(H+) = (1,810"53 mol-r 1 )" w = 7,35-10"3,
pH = 2,14;
C(H2P042 ) - c(H+) ~ c ( H 2 P 0 4 )

silpn H 2 P0 4 2 jono disociacij neatsivelgiama,


c(H+) = (KA2(H3P04>c(H2P04-))J/\

c(H + ) = (6,310'80,1 mol-R1)"V4= 7,94-10 5 ,


pH = 4,1;
c(Tris)-c(OH") = c(Tris),
c(OH") = (K b (Tris)c(Tris)) 1/j ,

c(OH) = (2,010"60,033 mol] 1 ) = 2,57-10 4,


pOH = 3,59,
pH = 14-pOH,
pH = 10,4.
3) NaOH, KOH, HC1 atitinkamai.
4) Atsiradus tirpale atitinkamos druskos jon, jonizacija vyks liau ir pH
priklausys nuo santyki: c(CH 3 COO~)/c(CH 3 COOH); c(HP0 4 2 ")/ c(H 2 P0 4 );
c(TrisH)/c(TrisH + ).
5) 3 M natrio acetatinio (pH=5.0), nes jo didiausia koncentracija.
163 (L),
1) iluma sunaudojama.
2) 15 g/100 g/mol = 0,15 mol
Q = 0,15 mol 178,1 kJ/mol = 26,7 kJ
3) I (4) lygt galima sukombinuoti i pirmj trij. Visas tris lygtis reikia
"apsukti" (padauginti i - 1 ) ir sudti. Vadinasi, visas entalpijas reikia irgi
padauginti i - 1 ir sudti.
AH = -1x178,1 + (-lx(-64,8)) + (-1x11,7) = - 1 2 5 kJ
164(L). 4KCN (aq.) + Cu 2+ (aq.)
2CuCN (k.) + (CN) 2 (d.) + 4K + (aq.)
(CN) 2 (d.) + 2KOH (aq.) -> KCN (aq.) + KOCN (aq.) + H 2 0 (s.)
4KOCN (k.) ^ 2KCN (k.) + K 2 C0 3 (k.) + N 2 (d.) + CO (d.)
2CO (d.) + 0 2 (d.)
2 C 0 2 (d.)
K 2 C0 3 (aq.) + CaCl 2 (aq.)
CaC0 3 (k.) + 2KC1 (aq.)
Vykstant kitimams (ieiga lygi x)
4KCN -> (CN) 2
KCN
KOCN - 0.5 KCN
i 4 mol KCN susidar 0.5x 3 + x 2 = 1 mol KCN galutiniame tirpale.
I lygties = 0.839, arba 83.9%.
Lewis'o formul:: N^C-CsN:
Visi kampai po 180.
Cianido jonas vandeniniuose tirpaluose hidrolizuojasi, hidrolizs konstanta
lygi:
[HCN][OH]/[CN"]=K h
Paymjus [OH ]~ [HCN]=x, o [ C N > x = l C N > a
tada KH=x2/ai, i kur [OH]=X=V(K H ).
pH=14+lg[0H], todl pH]-pHj=lg[V(K,i a,)]- lg[V(K a2)]=lg[V(a,/a2)].
Kadangi a)= 4a 2 , todl ApH=lg2=0.30.

2CN~(aq.) + 5C10(aq.) + 2 0 H (aq.) - N 2 (d.) + 2C0 3 2 (aq.) + 5Cl (aq.) +


H 2 0(s.)
2CN (aq.) + 120H"(aq.)
2C0 3 2 ~(aq.) + N 2 (d.) + 6H 2 0(s.) + LOE
CIO (aq.) + H 2 0(S.) + 2E

Cl"(aq.) + 20H"(aq.) 1-5

165(L).
l)Cr(CO) 6 molekul yra taisyklingas oktaedras

2)I lentelje pateikt bandym rezultat matyti, kad ligand pakeitimo


reakcijos greitis nepriklauso nuo trimetilfosfino koncentracijos miinyje (1, 3 ir 4,
5 bandiniai). Taiau akivaizdu, kad karbonilo koncentracij padidinus 1,5 ir 2
kartus reakcijos greitis atitinkamai padidjo 1,5 ir 2 kartus (1, 2 ir 1, 4 bandiniai).
Bendra reakcijos kinetin lygtis:
v = k[Cr(CO) 6 ] a [P(CH 3 ) 3 ]11
Taigi, inodami visus eksperimentinius faktus, matome, kad reakcijos greitis
nepriklauso nuo trimetilfosfino koncentracijos, todl koeficientas b lygus 0, o
reakcijos greitis tiesikai priklauso nuo chromo(O) heksakarbonilo koncentracijos,
todl a yra lygus 1. Reakcijos kinetin lygtis:
v = k[Cr(CO) 6 ]
3)Bendras reakcijos laipsnis lygus a+b. inome, kad a = 1, o b = 0, tada
bendras reakcijos laipsnis 1.
4)Tiriamosios reakcijos greiio konstant galima apskaiiuoti i reakcijos
kinetins lygties, staius bet kurias eksperimentines vertes
k

[Cr(CO) 6 ]
11

5,0 10" mol/l s = i


= 4,2 10 s
k = :
0.012 mol/l

5)Vykstant ligand pakeitimo reakcijai komplekso geometrija nesikeiia, t.y.


jis ilieka oktaedrinis kompleksas, taiau tai jau netaisyklingas oktaedras, nes
skiriasi P-Cr ir C-Cr donorinio-akceptorinio ryio ilgis.

166(B). 1) [N0 + ][N0 2 ]


2) N 2 0 3 -> NO + NO,

3)

<109
1+
N ^
H
20

O*

~ 120

4) N 2 0 3 + H 2 0
2HN0 2
su FeS0 4 :
N 0 2 + Fe2+ + 2H+ -> NO + Fe3+ + H 2 0
(arba 2HN0 2 + 2FeS0 4 + H 2 S0 4 -> 2NO + Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2H 2 0)
Su pargtintu KI:
2N0 2 " + 21" + 4H+ - 2NO + I 2 + 2H 2 0
2Fe3+ + 21"
2Fe2+ +1 2
5) 2 NO
N202
6) 2NO + C -> C0 2 + N 2
Ca(OH) 2 + C 0 2
CaC0 3 + H 2 0
Dalins koncentracijos yra lygios moli skaiiui (tirpal triai yra lygs).

Kiekis HNO2 ir Fe2+ buvo mol ir y mol atitinkamai, (x-y)/2 mol jodo
susidar ir x/2 mol CaC0 3 nuosd susidar.
253,8(/2)=3 100-(x-y)/2 => 46,2x=300y => x:y =6,49 = 6,5
7) 2NO + Cl2
2NOC1
NOC1 + H 2 6 -> HNO2+ HC1
HC1
H + + c r (jonizacija 100%)
HNO2
H' + N0 2 ~, K a =7,l'l() 4
pV=nRT => 0,00327 mol NO => 0,00327 mol H + i HC1:
7,1-10"4=(z+0,00327)z/(0,00327-z)
=>
=5,161
(z/0,00327) 100%=15,8%=16%
167(B).
1) Mo
2) Mo(CO)

CO
o c ,

> v

,Mo
oc

CO

co

CO

sp3d2
3)

MO 2 C 2 4 H4808

4)

c)

Mo-O jungtys sudarytos i dsp2 hibridini orbitali, Mo-Mo jungtys susidaro


i p ir d orbitali.
5) emesnje temperatroje vyksta mezofazs susidarymas (skysti kristalai),
auktesnje temperatroje vyksta izochroninio tirpalo susidarymas. Tokie junginiai
vadinami skystaisiais kristalais.

168(7).
tN = C
An
C = N 3
iii-i
1)
, molekule linijine
2) 4 Au + 8 KCN + 0 2 + 2 H20 4KAu(CN)2 + 4 KOH
20 g -r 197 g/mol ~ 0.10 mol (Au)
0.10 mol (8/4) 65.12 g/mol = 13.024 g (KCN)
3) Oksidacija: Au(s) + 4 C\-(aq) - AuC14 ~{aq) + 3 e Redukcija: 3 N 0 3 -(a) + 6 H+{aq) + 3 e 3 N02(g) + 3 H20(/)
Au(s)+3N03(aq)+6H\aq)+4Cr(aq)<r*AuC\-(aq)+3N02(g)+3H20(l)
4) Oksidatorius - HN0 3
1

5)

All" {aq) + 3 e -

*- Aute)

Aute) + 4 Ci~(aq)

A u C V f a ) + 3 e"

+ ,50 V

-E* - -1,00 V

3c
I
r
Aute) + As+ie) + 4

AfiC^'tef) + Aute)

& = +0,50 V

L
"f* $ g?"

E = Ec -(0.059/ n) ogQ
Pusiausvyros slygomis:
, Q = K,

E = 0, K = AuCt] f [Au S l [CfJ*

25 is

E = (0.058 / fij logK, 0.50 = (0.059 f 3) JogK, K = 10

25
= 2.5 *1Q

= AG f
i-nFE f } + i - ' F E / i = -RTInK
E = (RT/nF)tnK = (O.OSS'riJiogK
6) c)
7) b)
B) b)
9) a)

0.50 = <a.059/3)laKr

K=

= 2.6 ^1035

10) d)

: N = N :

(B)

N
j
H

\
v *
,o *

T.

'

(c;

*
o:

169(71).
1.

;o
*

* *

.o:

.o:

%.
s- o
J /
"

* \

./

o.

*'

So

-o.

(d)
2.

3.
, d*
*

s~=c
/
>
//

*o.

4a (b) 4b (b) 4c (a)


5.

V _
o

N+
z-

C\..
N

;0

.- /,

\ g _

N
/
H

O"

\I

N. r . . . yC -t
. /
N ;h
.

170(T).
1)
[H*j = 1 .00* C"' n-ctKg, = [HCO;ji|H+J 1 [HgCOJ; = 2.23x10"4, IHCO^F IH 2 C0 3 ] = 2.23x1 D3
/ = ECO>:"lHl / HCOj = 4.691' , [ / > HCOj] = 4.68)110-4
fHjCOj]: IHCQjJ : [COj2"} = 4,48x1"*: 1.00 : 4.69x1"4
2)
Pco2 = (1.01x10s Pa) 3.60x10"* = 3S.36 Pa
CO^yJ = Kboj Pco 2 = 0.0344 x (36.36 Pa/1,01x10 s Pa) = 1.24x1"* inol/L
3)
l^umas :
s

[HiCOs! + IHCCy + (CO, "l

OHjCO^ = iC0 2W l > K^co, = 2.48x1 D* mofl and [CO:/] = Kai H*WHCOjl) = = 4.69x10"
I H ^ H C O J ! / [ C O ^ = K A R O O S = C2.23X10 4 )-{2.QQX1Q) = 4.46X10* ?

( 0 0 : , ^ ] = 1.24x10" nil/L.
[H l = | H C O j l = 2.35x10 mol/L
Tirpumas

C O ^ + [HCOj = 1.24x10"* + 2.35x10^ = 1.48x1'* mot/L

4) i C 0 2 M t } = 1.24x10" 5 M
NaOH tirpale C 0 2 tirpumas bus didesnis dl i reakcij:
(1 j C G z t a j + 2 0 H " s CO/" + Hs0

K=

HCOa"

. 0 0 x 1 0 " ^ =' 2-08x10"

A = KH2CO3X Kas/%2 = 9.37x1 C :

< > CO a : ^. * C O / " + H a O s 2HCOs"


C O ^ m + OH" i

K?i>

AT= 4 43x1 C

K didel, todl visas C 0 2 sureaguos:


[HCO'sj * 1.00x1 o"5 m c t
fOH] = 1.82x10* mol/L
H l = 5.49x10'- mol/L
C O / j = 8.54x10* mol/L
Tiumas

,
2

2.
s

tCOsajj + {HCOj'j + [CO.; "] = 1.24x10 + "'# 8.54x10*= 1.02x1"*mol/L


217

K m = Ksp KKJSO, KJV'KJ: = (4.50x10') (2.00x10") {2;2310"*4.6910"11> = 4.28x10*


6)
IHCOs'l = 2Ca~]
= 4.28x1" 5 = [Ca 2 *][HC0 3 I 2 /[C0^J = [ C a ^ C a * ! ) 2 / {C0 2 i ^J
[ C G ^ J = i .24x1 D 5 mel/L,
[ C a : l = 0.51QX10"3 mol/L = 20.5 mg/L
7)
pH = ipKy + pKai)/2 = <3.65 * 10.33)/2 = 6.99 ~ 7.00,
[CO; : '][HCOj"j
armingumas_ f u r - 0 j ] +2|C0 3 2 "i + OH] - [H*] * [HCOj ]
JHCOS] = 2[CA : "] = 1 C2X10*3 motfL<

8)
K i q = 4.28x10" 1 [ H C O j I = 2 [ C 3 ; 1

[Cai+1 = 100 mg/L = 2.50x10 mol/L


K, = 4..28X10"8 = [ C a ^ I H C O j f / C O s * ? ; ] = 4 C a 2 1 ^ [ C 0 2 W ]
[ C O ^ J = 1.46x10 5 mol/L
Pco, = <ICQri i Kcoj) X 1.01x10 s F a = 4.28x10* Pa
171(L). 2 CH 3 -C 6 H 2 (N0 2 )3 - 3 N 2 + 1 2 C O + 5 H 2 + 2 C
M r (C 7 H 5 N 3 0 6 )= 227
pV = m/227 RT
m = 200atm 227g l I/ 2273K 0,0821 1 atm '1 = 243,2 g
Kadangi i 1 TNT susidaro 10 mol duj, tai maksimalus TNT kiekis, kuriam
sprogus galima pasiekti tok slg yra 10 kart maesnis, t.y. 24,32 g.
172(L). I pateikt lentelje duomen matyti, kad reakcijos greitis
nepriklauso nuo Br 2 koncentracijos (1 ir 2 eksperimentai). Tuo tarpu matyti, kad
greitis priklauso nuo acetono ir rgties koncentracijos. Tada kinetin lygtis v = k
[H + ][CH 3 COCH 3 ]. Bendras reakcijos laipsnis lygus 2.
Reakcijos greiio konstant galima apskaiiuoti i aukiau paraytos lygties:
k= v/[H + ][CH 3 COCH 3 = 5,7 10"5 m o l i 1 s 1 / 0,3 m o i r ' 0,05 moll"1 =
= 3,8 10'3 m o l l 1 s"1

173(L). Apskaiiuojame vienos akuts tr:


Visos plvels tris: V = lcm 2 0,001 cm = 0,001 ml ( duotas plotas 1 cm 2 ir
storis 10 ).
Bendras akui tris V b a = 0,001 ml 0,12 = 0,00012 ml (duotas poringumas
12%)
Vienos akuts tris V a = 0,00012 ml/ 610 10 = 2-10 1 5 ml
Apskaiiuojame vienos akuts diametr:
Slygoje nurodyta, kad akut yra taisyklingo cilindro formos, vadinasi jos tris
V a = 1 r2,
i ia r 2 =V a / ( 1) = 2-10 1 5 ml / ( 0,001 cm) = 6,3710" cm2,
r = 7,98-10 7 cm ir d (diametras) = 1,596-10 6 cm = 15,96 nm
Apskaiiuojame bendr nusodint Cu kiek vienoje akutje:
Kadangi inome Cu 2+ jon koncentracij ir tirpalo tr, randame vis Cu kiek,
nusodint 1 cm2 ploto plvelje.
m C u = 18,9*10"6 mol/l 0,1 1 63,5 g/mol = 0,00012 g
Vienoje akutje: m ^ = 0,00012 g / 6106 = 2-10 15 g
Apskaiiuojame vienoje akutje esanio Cu ir CuO miinio komponent
trius:
VQ,= 2-10 15 g 0,12 / 8,96 g/ml= 2,68-10 17 ml (dauginti i 0,12, nes slygoje
nurodyta miinio procentin sudtis: Cu - 12%)
Tirpinant CuO azoto rgtyje:
CuO
Cu2+
5
C u O = 20"'
g 0,88 79,5 g/mol / 63,5 g/mol = 2,2-10 15 g
Vcuo = 2,2 10"'5 g / 6,45 g/ml = 3,41-10 16 ml
Apskaiiuojame akuts upildymo laipsn:
Bendras miinio tris
V = 2,68-10 17 ml + 3,41-10 16 ml = 3,68-10 16 ml
Upildymo laipsnis = 3,68-10 16 ml 100% / 2-10 1 5 ml = 18,39%.
m

PbC 2 0 4
Pb2+ + C 2 0 4 2
AG0'1
2
Pb ' +2e -> Pb
AG0'2
z
0
PbC 2 0 4 + 2e ^ Pb + C 2 0 4 "
AG = AG01 + AG 0 '
AG0'1 = -RTlnKsoi = -8,314 298 2,303 log(8,50 10 10) =
= 51,75 kJ/mol - 5 1 , 8 kJ/mol
AG0,2 = -nFE = 2-96485 0,126 = 24,31 kJ/mol
AG0 = 51,75 + 24,31 = 76,06 kJ/mol;
E2 = -AG%F = -76060/(2 96485) = - 0,394 V
2) [Pb :+ ][C 2 0 4 2 "] = 8,50 10 10,
[Pb2+] = 8,50 10"'/0,025 = 3,4 10"8 M
3) 1. skaiiuojant i [Pb2+J:
E = E, + (2,303RT/nF) log[Pb2+] = -0,126 - 0,221 = - 0,347 V
2. skaiiuojant i [C 2 0 4 2 ]:
174(B). 1)

E = E2 -(2,303RT/nF) log[C 2 0 4 2 ] = -0,394 + 0,047 = - 0,347 V


175(B). 1) Bendroji kinetin lygtis:
v = k[N0 2 ] m [C0] n
m apskaiiavimui mes naudojame 1 ir 2 eksperimento greii vertes.
1. UN02]?[C0]2
Vl
k[N02]^[C0]l
U
N02hJ
0,080/0,005 = (0,4/0,l) m
16 = 4 m , m = 2
Analogikai i 1 ir 3 eksperiment gauname n=0. Tada kinetin lygtis
v = k[N0 2 ] 2
2) Liausia stadija limituoja liausia mechanizmo stadija. I mechanizmui,
kur sudaro tik viena reakcija, kinetin lygtis netinka. II ir III mechanizmai galimi,
liausia stadija laikant pirmj stadij bet labiau tiktinas II, nes jame yra tik
bimolekulins elementariosios reakcijos.
3)

176(T). 1. 164 nm;


2. 13.6 eV;
3. E = - 2.82 keV; r = 0.26 pm;
4. Tikimyb = 5.4 10"4;
5. 4.7 eV, 17.6 eV;
6. 0.7 eV;
7.Z e f f = 0.7
177(T). 1. Delta-ASsys > 0, Delta-ASsur < 0;
2. Delta-Ssys = 27.4 JK 1
3. Delta-Ssur = - 6.9 JK"1;
4. Delta-Suniverse = 20.5 JK 1 ;
5. jos tiesiogiai virsta kieta faze nepereinant skystos fazs;
6. jos pirmiausia virsta skysta faze ir po to kieta faze;
7. Delta-H = 26 kJ mol"1;
8. Delta-G = 119 kJ mol"1; todl K < 1;

9. 980 K;
10. p(CO) = 3.63 bar
178(T). 1. 2.0 109 m.;
2. = 0.366;
3. 232 Th - 233Th - 233Pa - 233U;
4. 101Mo: 25000 Atom; 101Tc: 1710 Atom;

101

Ru: 790 atom.

179(T). 1. AgBr-> Ag + Br;


2. AgBr + 2 Na 2 S 2 0 3
Na 3 Ag(S 2 0 3 ) 2 + NaBr;
3. Ag(S 2 0 3 ) 2 3 " + 2 CK
Ag(CN)2" + 2 S 2 0 3 2 -;
2 Ag(CN)2" + Zn ^ 2 Ag + Zn(CN)42";
4. C1F3, BrF 5 , IF7;
5. 162 = I35C1; 164 = I37C1; 466 = I235C1537C1; 476 = I237C16;
6. 4 Cl2 + S 2 0 3 2 " + 5 H 2 0
8 Cl + 2 S0 4 2 " + 10 H + ;
7. S-S ryys.
8. 2 C102 + 2 NaOH -> NaC10 2 + NaC10 3 + H 2 0.
9. 2 Cl2 + 2 Ca(OH) 2
CaCl 2 + Ca(C10) 2 + 2 H 2 0;
1 0 . - 1 and +1.
11. vyksta anijono-anijono kontaktas iilgai paviriaus;
12. RbBr;
13. 0.732;
14. a = 628 pm; (hkl) = 200.
15. 444 pm; 544 pm,
16. (hkl) = 111; = 12.2

180(L). V vtdunms
jd n =

AC

(4,0 10
=-

mol / / 5,0-10
'
1800

.....
c 1_
= 5,55-10 8mol/(l-s)

181(L). 1) 16 106 g
165,4 kJ + CH 4 (d) + 2 H 2 0 ( d ) <- C 0 2 (d) + 4 (d)
Pradioje buvo
1 + 2,5 mol duj
Sureagavo
+ 2x mol duj
Susidar
+ 4x mol duj
Po reakcijos i viso bus (1 - x) + (2,5 - 2x) + + 4x mol duj = 3,5 + 2x
Po reakcijos ir prie reakcij duj tri santykis yra lygus
(3,5 +2x) V m
(100 + 40)%
ia V m - duj molinis tris
=
(1 + 2,5) V m
100%
(3,5 +2x) / 1,5 = 1,4
2x = 1,4 -> = 0,7 mol CH 4 sureagavo.
Vandenilio ieiga pagal metan I = (4 0,7 mol) / 4 mol = 0,7 arba 70 %

Vandenilio ieiga pagal vanden I = (4 0,7 mol)/ 2 2,5 mol = 0,56 arba 56

2) Q =(16 106 g/0,5) 165,4 kJ = 3 30,8 1 0 6 kJ = 330,8 109 J = 330,8 MJ


8g
3) Miin aldant kondensuosis vanduo, po to C 0 2 ir dar emesnje
temperatroje CH 4 . Liks dujinis H2.
+2
2 1 >33

182(B). C + 20 2 + 2H2

C 0 2 + 2H 2 0

CO + 2H2 + 1 - 0 2 CH 3 OH + 1 - 0 2
2

2
2 + 2 3 = , + + 4
= 2 + 23 - , - 4 = -128,2 kJ
Matome, kad reakcija yra egzotermin. Jai vykstant termose, temperatra kils
ir pagal Le atelj princip pusiausvyra stumsis kair, t.y., mas metanolio.
Vykstant reakcijai termostate, temperatra nekis ir nusistojus pusiausvyrai bus
pasigamin daugiau metanolio.
183(B).

D
AG = 2-AGf

29S(CO)

AS r, 298 (

= 175,6 U
-AG

r, 298 -

AS r, 298 = 24,62 J/K


Reakcija yra nemanoma, nes " .,()g yra teigiama ir didel reikm.
2)

AG

=AH?-TAS?

AG? =182500-24.62 (7)


3)
K =

P1 (NO)
p(02)-p(N2)

= < 1 0 ~ 3 ) 2 =6.1-10- 6
0.78-0.21

AG

=-RT\nK

AG? = -8.311( 6.1 10 - 6 ) = 99.12 T


182500 -24.62 T = 99.72 T
7 = 1468 K
4)
v=NOBA

kAN0].[NOBri]

at
v,

[NO\[Br2]

v_,

[NOBr2]

v = k2
v = k2^~

NO] [NOBr]
[NO]2 [Br2 ] = k' [M?] 2 [Br2 ]

184(B).
1) Substrato koncentracijos didinimas eksperimentuose 1 ir 2 pakankamai
nepakeiia reakcijos greiio, tai reikia, jog jau pasiektas VmaX: todl V max =
75
/min.
Knl gali bti apskaiiuotas i Michaelio-Menteno lygties, pasinaudojus 1 ir 3
eksperiment duomenimis, nes greii skirtumas pirmuose dviejuose
eksperimentuose yra per maas, 4jog juos galima bt panaudoti skaiiavimams.
75-10^ K = 2 510_5M
= Vn^js] ^ 6 0 =
4
Km+W'
I eksperiment 1 ir 4, 1 ir 5 gaunama tokia pati Km reikm.
2) [S] = 2.5 10"5M, taip pat yra K m reikm. Kai pradinis greitis lygus pusei
maksimalaus greiio: v0= V max /2 = 75/2 = 37.5 /min.
[S] = 5 10 5 M
Vmaxt5]
75( 5-10" 5 )
,,, .
vn = m i Lr 1
vn =
4
=> v0 = 50/ mm

2.5-10 + 5-10
3) [S] = 0.02M (Km = 2.5 105)
[S] = 800Kra, [ S ] K m , v0= V r a x = 75pM/min.
4) Vmax = ktaJElo. Didinant baltymo koncentracij 2 kartus, Vmax padids taip
pat 2 kartus. Greitis padids 2 kartus:
[S ] = 1() 4 M, V0= 60 /min, v 0 (naujas) = 120 /min.
5) [S] = 0.04M. [ S ] K m , tai reikia kad reakcija yra nulinio laipsnio.
V = P/laikas, [P] = Vniax laikas, [P] = (75/) 3 min = 225 = 2.25
X 10 4 M.

185(B). 1) Naudodamiesi formule, susiejania reakcijos K ir standartin


Gibso energij AG0, apskaiiuokite skirtum tarp (1) ir (2) reakcijos AG0 reikmi.
Atsakymas: 23 kJ
Skaiiavimas: Ki=exp(-AGi/RT) AGi = -RTln(Ki)
K 2 =exp(-AG 2 /RT) AG2 = - R T ln(K2)
AG2 - AGi = RT ln(K|/K 2 ) = (2477 J/mol)-ln(10 4 ) = 23 kJ/mol
2) Hb tipas 1:
(0,98 - 0,17)x4=3,2 mol
Hb tipas 2: (l,00 - 0,60)x4=l,6 mol
Hb tipas 3: (0,73 - 0,01) x4= 2,9 mol
3) Jungiasi su 0 2 per daug stipriai.
4) Skaiiavimas:
(410" 1 m 3 /s)x0,4x(340 kg/m 3 )x(3,2 mol 0 2 /mol Hb) / (64 kg/mol) = 2,72 10"3
mol/s Atsakymas:
2,72-10~3 mol/s
5) Skaiiavimas:
(2,72-10 -3 mol/s)x(400 kJ/mol) = 1088 W
Atsakymas: 1088 W

186(T). 1) n(CO) = 3/2 n(CH3OH) = 1500 m o l / s


n(H 2 ) = 3 n(CO) = 4500 mol/s
2) Apskaiiuokite CO ir H 2 srauto greit padtyje .
500 mol/s
2500 mol/s
3) Apskaiiuokite reikalingus CH 4 ir H 2 0 sraut greiius padtyje .
1500 mol/s
1500 mol/s
4) Atsakymas p[CO, ]: 1,25 MPa
Atsakymasp[H 2 , ]: 6,25 MPa
5) Kp: 5,12- 10"4
T: 630 K
Skaiiavimas: K p = (2,5-0,l 2 )/( 1,25-6,252) = 5,12 10^
187(T). 1) CeBr 3 (k) > Ce + (d) + 3Br"(d)
3Br (d) + Ce + (d)
CeBr 3 (d)
CeBr3(k)+ CeBr 3 (d)
2) Ats.: 718 kJ/mol
3) 1 etapas: CsCeBr 4 (k)
Cs+ (d) + CeBr 4 -(d)
2 etapas: CeBr4" (d)
Ce + + 4Br"(d)
3 etapas: Ce + (d) + 3Br"(d) -< CeBr 3 (d)
4 etapas: Cs + (d) + Br (d)
CsBr (d)
Suma: (CsCeBr 4 ) gardeis
(CeBr3)moiekui + (CsBr)molekuie
4) 1 etapas: -1433 kj
2 etapas: -660 kj

3 etapas: +359 kj
4 etapas: 348 kj
Suma: -1206 kj
5) CsBr pridjimas nenaudingas.
188(T). 1) Neigiamo elektrodo reakcija: Pb + S042" -> PbS0 4 + 2e
Teigiamo elektrodo reakcija: Pb0 2 + 2e~ + 4H + + S0 4 2 " -> PbS0 4 + 2H 2 0
2) Neigiamo elektrodo, reakcija: Li * Li+ + e , Teigiamo elektrodo reakcija:
|Mn204]~ + e" > [Mn204]2"
3) 4 ir 8
4) a) 63,3 kg, b)-10,8 kg
189(L).

1)

2Cr
Cl2 + 2e~
2H 2 0 + 2e
H2 + 20H"
2CR + 2 H 2 0
CL2 + H 2 + 2 0 H ~
2 K C 1 + 2 H 2 0 - > 2 K O H + H 2 + CL2

2) Elektrolizuojant pratekjus elektros krv:


Q=Ixt = 0,1 A 5x3600 s = 1800 C
1 mol elektron krvis 96500 C
mol "
" 1800 C
= 0,01865 mol elektron.
Pratekjus 2 mol elektron suskaidoma 2 mol KC1 ir isiskiria 1 mol H 2 bei 1
mol Cl2, t.y. 2
mol duj (r. dalines lygtis).
Bendras duj (H2 ir C12) kiekis 0,01865 mol.
V = 0,01865 mol 22,4 L/mol = 0,418 L
3) Vandenilio isiskyr 0,01865 mol /2 = 0,009326 mol
m(H2) = 0,009326 mol x2 g/mol = 0,0186 g.
Chloro isiskyr irgi 0,00936 mol.
m(Cl2) = 0,009326 mol 71 g/mol = 0,662 g.
Tirpalo mas po elektrolizs:
100 g - 0,0186 g - 0,662 g = 99,32 g.
0,01865 mol elektron suskaid 0,01865 mol KC1, t.y 0,01865 mol 74,5
g/mol = 1,39 g
KC1. Tirpale liko 5 g - 1,39 g = 3,61 g KC1.
99,31 g (visas tirpalas po elektrolizs) - 100%
3,61 g
x%
= 3,64% KC1.
Be to tirpale susidar KOH (irgi 0,01865 mol). m(KOH) = 0,01865 mol 56
g/mol = 1,04 g.
99,31 g (visas tirpalas po elektrolizs) - 100%

1,04 g
x%
= 1,05% KOH
4) Reikt elektrolizuoti ilydyt KC1.

190(L). Ant anodo galjo vykti tik deguonies skyrimasis:


2H 2 0 - 4e"
0 2 + 4H+
0 2 isiskyr 0,448 1 = 0,02 mol. Tam buvo sunaudotas elektros krvis
c
Q] = 4Fn = 0,02mol 4 9 6 5 0 0
= 7720 C
mol
Ant katodo galjo vykti tiek vandenilio skyrimasis, tiek ir kobalto
elektronusodinimas.
1) 2H 2 0 + 2e~ - H2 + 2 0 H
H 2 isiskyr 0,448 1 = 0,02 mol. Tam sunaudotas elektros krvis:
c
Q2 = 2Fn = 0,02mol 2 9 6 5 0 0
= 3860 C
mol
2) Co2+ + 2e"
Co
Per katod ir anod prateka toks pat elektros krvis, todl kobalto
elektronusodinimui sunaudotas krvis Q3 = Qx Q2 7720 - 3860 = 3860 C.
Nusdusio ant katodo Co kiekis:
Q
3860 C
3 =
n =
= 0,02 mol
2 F 2 -96500 C/mol
Elektrolizs metu anodo mas nekito, o katodo - didjo dl nusdusio Co.
Kobalto nusodinimo greitis buvo: V= 0,305 mg/s = 5,18. 10 6 mol/s.

Kadangi
V =
,
elektrolizs
trukm
At
n
0,02 mol
= =
= 3861 s
V
5,18-10 mol/s
Elektrolizs metu tekjusios srovs stipr galima rasti i lygties Q = I t.
I_Q]

_Q2+QI

__ 7720 C
3861 s

191(B).
\)n(%He)

= (226 -206) - 4 = 5

() = 5 2 - (88 - 82) = 4

VI = V2

ki ci = k2 c 2
kx

c2

3) c n
m
=

M
1580 metai-365,25

diena/metai

138,8 day

m(Ra)

2]0 g/mol

'

226 g/mol

10" 3 g

,
1580 m<?Mi 365,25 diena/metai
m(Ra) =
138,8 day
m(ore) = 4,47 g
4 )Ra

1 1

0,14 g

10 g
, ,
, ,
226 g/mol = 4,47 g
210 g/mol

= 31,91 = 32 t

= 2$Po + 4a + 4

Am=4 0,00055 u + 4 4,00273 u + 209,98286 u - 226,0254 u= -0,02942 u


5) = ^
210 g/mol

0,02942 u 1 g/mol-u = -1,40 10 7 g

= -1,40 10"' kg 9,0 1016 m 2 /s 2 = -1,26 107 J = -1,26 104 kJ = -1,3 104

kJ
192(B).
1)

Reakcijai (1)

Reakcijai (2)

Ex = E(Ag+/Ag)+

RT

Inc(Ag +)

In c(I~ )
F
Pusiausvyra nusistovi ant to paties elektrodo, taigi Ei = E 2
E"(Ag+/Ag)

E2 = E(I~/Agi/Ag)-

RT

- E"(I ~/Agi/Ag) = -

ln[c(Ag + ) c(J ~)]

Produkto tirpumas: L = c(Ag + ) c(I")


-0152-0799
logL=
'
'
=-16,091
L = 8,1310-17
0,0591

2)

Ag(k) + H+ (aq) ^

Ag+(aq) + 0.5 H 2 (d) (3)


+

0,799 + 0,0591 lg c(Ag ) = 0 + 0,0591- lg 1


- 0 799
lg c(Ag + ) = 1
= -13,52
0,0591
c(Ag+) = 10 13 52 mol/dm 3
Kadangi sidabro jon koncentracija tirpale c(Ag+)-c(I ) = "13 52 T yra daug
didesn nei produkto tirpumas 8.13-10"17, todl susidaro Agi nuosdos,
pasislenkant pusiausvyrai dein pus. Todl termodinamikai yra manomas
sidabro isdimas ir vandenilio duj isiskyrimas.
3) Vandenilio isiskyrimas nra stebimas, dl isiskirianio Agi ir dl
elektrodo poliarizacijos.
193(T). 1)2,78-10 30 kg
2) 4,547-10"28 kg
194(T). 1) 115 GHz
2)3,81-10 23 J
3) 1,132 A
195 (T). 1)0,72 A i r 1,1 A
2) 3100 kJ/mol ir 1600 kJ/mol
3) 1500 kJ/mol
4) 1350 kJ/mol
5) 2,38-108 m/s
196(T). 1) Tai savaiminis procesas.
2) Entropijos pokytis yra teigiamas
3) Ualimo temperatra: -9 C
4) Taip
197(T). 1)6,00-10 5 J
2) teigiamas
3) teigiamas
4) teigiamas
5) ne
198(T). Vidutinis greitis: u= 1680 m/s.
199(T). 1) Skaiiai idlioti einant i kairs dein nuo viraus: 7.2, 0.100,
1.2,5.00, 0.100, 0.36
2) 9,26-10 5
3) 14970 s

4) pirmas grafikas: ties pasvirusi ais 45 kampu, antra ties: horizontali


aiai.
200(T). d
201(T). 1) alfa
2) neotronas
3) beta
4) gama
5) gama
202(T). 2
203(T). 3
204(T). c
205(T).
1) taip;
2) ne;
3)taip
4) ne;
5) ne.
206(L). 1) Reakcija: 2NO + Br 2 -> 2NOBr
2) Pradinis reagento moli skaiius n, pusiausvyros slygomis n
1 NO = nNO + nNOBr
n
Br2 = "Br2 + 0,5nNOBr
Bendras sistemos slgis lygus dalini slgi sumai, todl:
PNO + 2 + = 230,0 m m Hg

Jeigu nebtvykusi rekcija, daliniai slgiai bt, attitinkamai:


p N o = 1 8 0 * 3 3 5 / 2 9 7 = 2 0 3 , 0 m m H g ir

p Br2 = 0,7262400335/(1200280) = 78,4 mm Hg

Kadangi daliniai duj slgiai yra proporcingi moli skaiiui,


PNO + = 203,0 mm Hg and p Br2 + = 78,4 mmHg.
Tada:
PNO + 2 + = 230,0

(1)

PNO + = 203,0
(2)
pBr2 + 0,5pNOBr = 78,4
(3), i kur
2 = (1) - (2) = 230,0 - 203,0 = 27,0 mm Hg
= (78,4 - 27,0)2 = 102,8 m m H g

PNO = 230,0 - 27,0 - 102,8 = 100,2 mm Hg


Pusiausvyros konstanta:
K P = 22/2 = 100,2 2 27,0/102,8 2 = 25,7 mm Hg = 0,0338 atm
3) Jeigu slgis sistemoje padidja, pusiausvyra pastumiama NOBr
susidarym

4) Dalinis NO slgis pusiausvyrosiose slygomis yra 100,2 mm Hg.


Naudojantis pV = nRT, randamas moli skaiius:
100,2*1200 = 62400335; n = 100,2 1200/(62400*335) = 5,75-10 3 moles.
207(L). 1) Prie katodo: 2H 3 0 + (s) +2e = H2 (g) + 2H 2 0 (s)
Prie anodo: Kolbs reakcija: 2CH3COO" (s) - 2e" = C 2 H 6 (g) + 2CO z (g)
2) n(C0 2 ) = 5,213/44,01 = 0,1185 mol
V(C0 2 ) = nRT/p = 0,1185*0,0831*298,15/1,0 = 2,935 dm 3
M(C 2 H 6 ) = 2*15 = 30g/mol, n(C 2 H 6 ) = 0,0593 mol; V(C 2 H 6 ) = 1,468 dm 3
3) Q = 0,1185*96485 = 11433 C (As); Q = 11433/3600 = 3,176 Ah
4) T = Q/I = 3,176/0,706 = 4,50 h
M = 11433*63,55/(2*96485) = 3,765 g
5) [H 3 0 + ] = 1,85 10 5/3 = 6*10"6; E(H + /H 2 ) = 0,059*log[H 3 0 + ]; E(H + /H 2 )=
0,059*(-5,22) = -0,308 V
208(T).
1) Lygtys:
CH 4 + 2 0 2 > C 0 2 + 2 ,
2 C 2 H 6 + 7 0 2 -> 4 C 0 2 + 6 H 2 0
Skaiiavimai:
0
-1
-1
AH = [2 (-241,8) - 393,5 - (-74,6)] kJ mol = -802,5 kJ mol
0
-1 -1
AS

= [ 2 ( 1 8 8 , 8 ) + 2 1 3 , 8 - 1 8 6 , 3 - 2 205.2] J m o l

= -5,3 J mol

-1 -1
K

-1
-1 -1
-1
AG = -802,5 kJ mol - 298,15 K (-5,3 J mol K ) = -800.9 kJ mol
0
-1 0
-1 I
0
-1
Metanui: AH = -802,5 kJ mol AS = -5,3 J mol K AG = -800,9 kJ mol
0
-1
-1
AH = [6 (-241,8) - 4 393,5 - 2 (-84,0)] kJ mol = -2856,8 kJ mol
0
-1 -1
-i -1
AS =[6188,8 + 4 213,8-2 2 2 9 , 2 - 7 - 205,2] J mol K = + 9 3 , 2 J m o l K
0
-1
-1 -1
-1
AG = -2856,8 kJ mol - 298,15 K (93,2 J mol K ) = -2884,6 kJ mol
Etanui: AH = -2856,8 kJ mol-1 5" = +93,2 J mol-1 K-l AG = -2884,6 kJ mol"1.
2)
a) Metano ir etano kiekis 1 m3 gamtinse dujose: m = p V = 0,740 g i " 1 ! 000 1 =
740 g
Mav = ZOQixiMi = 0,0024 44,01 g mol"1 + 0,0134 28,02 g mol"1 + 0,9732
16,05 g mol"1 + 0,011 30,08 g mol"' = 16,43 g mol"1
n( suma) = m (Mav)"1 = 740 g (16,43 g/mol)"1 = 45,04 mol
n(i) = x(i) (suma)
N(CH4) = 4 C H 4 ) n(suma) = 0,9732 - 4 5 , 0 4 mol = 43,83 mol

N(C2H6) = JC(C2H6) (suma) = 0,0110 45,04 mol = 0,495 mol

b) - silumin6 (H 2 0(g)) = = 43,83 mol (-802,5 kJ mol') + 0,495 mol 0,5 (-i
2856,8 kJ mol )
= -35881 kJ
uu.ne ( H 2 0 ( g ) ) - -358811d
-3

-I

Skirtumas: (H 2 0(g)) = 9.981 kWh m 1 m 3600 kJ (kWh) = 35932 kJ


nuokrypis A = ( i | u m i n e (H 2 0(g)) - p u c (H 2 0(g)) -100% [<ilumine (H 2 0(g))f'
-i
= (35881 kJ - 35932 kJ) 100% (35881 kJ) = -0.14%
3) Energija vandens ildymui:
' 3
Vandens tris: Vvandens= 22,5 m
^vandens

Vandens

Pvandens

' =

vandenS)

22

>5

" 10 g m ' (18,02 g mol ') '

= 1,249 10 mol

vade

^vandens

"vandens

1 3 1 6

A T
P

= ^

. 2 4 9 V mol 75.30 JK ' m o l ' 14 K = 1316 MJ

Energija oro ildymui:


3

Nam turis: V7oro= 15 m 8 m -3 m + 0.5 -15 m -8 m 2 m = 480 m


-I

"oro = PV-(RT)
4

-1

-1

= 1,013-10 Pa 480 m (8.314 J (K mol) 283,15 K) =

2,065-10 mol
-1
-1
-1
C = 0.21 29.4 J (K mol) + 0.79 29,1 J (K mol) = 29,16 J (K mol)
4

-1

Eom=nmo - C ( a i r ) - A r = 2 , 0 6 5 - 1 0 mol 29,17 J (K mol)

-20K=12,05MJ

4) Energija temperatros palaikymui:


2

1/2

Aplinkos plotas: A namo = 3m-46m+8m-2m+((2m) +(4m) ) -2-15m = 288,16m


-i
iluminis laidumas: <iwaH = 1 J (s K m)
Energijos sklidimas pagal temperatros gradient (sienos storis d = 0.2 m)
J = EABd(A-At)

'' =
^'
2
-1
-1
skIid = 288.16 m (12-60-60 s) 1 J (s K m) 25 K (0,2 m) = 1556 MJ
5) Bendra energijos kaina:
Energijos suma: suma = vandens + Eom + sk]id = 1316 MJ + 12 MJ + 1556 MJ =
2884 MJ

2884 MJ atitinka 2.884 106 kJ (3600 s h-1 9.981 kJ s-1 m-3 0.9)-1 = 89.18
m3, o tai yra duj tris.
89.18 m3 (1) 2884 MJ atitinka toki kain: 0,40 m"3 89.18 m3 = 35,67
rangos nuomai:
150,00 u dujin ildym = 185,67 (0.5) 2884 MJ tai atitinka 2,884-106 kJ
0,137 (3600 s h -1 kJ s 1 h) 1 = 109,75 u rangos nuom: 100.00
Suma u elektrin ildym = 209,75
209(D 1) Reakcij lygtys:
2 CO + 0 2 > 2 C0 2
2 NO + 2 CO N 2 + 2 C0 2
2 C g H 1 8 + 2 5 0 2 - > 16 C 0 2 + 1 8 H 2 0
2) taip, taip, ne
3) a) Paviriaus apimtis: 36,5 %
b) 0,21 kPa
c) Esant emam slgiui lygtis yra pirmojo laipsnio, o auktam-nulinio.
d) Duj tris: 0,53 ml, sandauga: 1,710 3 Pa 1 ml
4) Lygtis:
Kca-PcoAKorPoA

r=

(i + KCO: pCOz + Kco - p c o + K0i Pot t

'

210(T).
1) Atomin mas M(X), elementas, struktra:
t)

X -S- 2 N -

2)

2 X + 3 H:

XHU

* X.-H

i)

5.0 g = [rii(X) + i)2(X)] )

5.628 g - Oi(XH) M(X + 4-1.01 g mol" ] .~:(XJ !e i

iii)

'i,|XH4;= 2<-';(X2u5;

HM)- r)

2n,(X)' MX) - 5.0 g

UI,H)

n,(X) - [2iX) + 7.07 g mot"']= 5.628 g

i ,ll')- VI)

(5.0 g) 2fiX)r! = (5.628 g) mX) + 7.07 g moi'l'


g)"1 [{5.0 g)"1-{5.628 g)"
f.X) = 3.535 g mol"1 - (5.623
1

MX) - 28.14 g mol"

Elementas: Si
Struktros:
H

.Si.
-

H-

2) Y atomin m a s ir Argirodito empirin f o r m u l :


Ag,ySc42.i + i

. 0.5a AgjS + 6 Y S + i i H : S

i)

10 g

II;

;J(H.) = - -

N(H2) =

r,(Hz) = 8^71-10moi

r,{Ag s Y b % a , ) = b"' - 8.871-10 m o l

11.88 = a - 1 0 7 . 8 7 g m o / -

III)

=o(Ag 3 Y b So,;, a 2.tj [a-107.87 g mol' + M - i ( Y ) + (0.5 a + 2-6)-32.07 g mol"]

p V(H,i
RT

b M(Y j

II.I) -M')

....
'

10-3

100^3-0.285

8.314JK-'mor 1 400K

107.87 g m o f ' = f 1 M-b

b 10 g-(8!871-10" ? mol)" 1 = a -107.87 g mol"' +

b-?Y)

W )

{0.5 -3 + 26)-32.07 g mot"'

b-1127 g mol' 1 = a 107.87 g mol"1 b,<Y) + {0.5-a + 26)-32.07 g m o t '


m,in-IV)

b-1127 g moT1 = 1?.88-frMfY) + b-M{Y) (0.5-a + 26)-32.07 g mar"


b-1127 g mol"1 = 1 I M b - M Y ) + 6-AKY) + {0.5MiY) = 72.57 g mol"1

Y-tai germanis,
Argirodito formul: Ag 8 GeS 6
3) Jgos konstantos:
C-H k= 491.94 Nm"1
Z - H k = 505.18 Nm"1
Atomin mas ir cheminis simbolis junginio Z:

1' 88

b ' Y J + 261-32.07 g mo
107.87gmoi"

3 M(Z)MfH)
3M(Z) + 4 M(H)

k(Z-H) N
[2sr c v (Z -H)]'

M(Z) - I /2- c v(Z-Hjfk(Z-H)

M(H j

15
2
1i g mos
MJZ) = 4! I[2 3 10 ' 2938.45^
^
3 i 5051 SO -6.022 10
1.0

M = 72.68 g mol"1
Cheminis simbolis: Ge
211(T).
1) pH=l 1.2
2) Nuosdas sudarys tik CaCC>3, o Ca(OH) 2 ne
3)

4) m(polimero)=2g
5) p(CaCO.i modifikacijos) = 2,54 g/ml, tai Vateritas
212(L). Procesai prie elektrod (katodo ir anodo)
2H 2 0 + 2e
H2 + 20H" I x2
4 0 H - - 4e
0 2 + 2H2Q 1X1
4H 2 0 + 4e + 4 0 H - 4e
2H2 + 40H" + 0 2 + 2H 2 0
2H 2 0 ^ 2H 2 + 0 2
Vyksta tik vandens elektroliz.
Pagal katodinio proceso lygt (2H 2 0 + 2e -> H 2 + 20H" ) 1 mol H 2 iskirti
reikia 2 mol elektron.
1 mol H2
2 mol e~
0,75 mol H 2 - mol e~
x= 1,5 mol e"
1,5 mol elektron krvis = 1,5 mol 96500 C/mol = 144750 C
Q = I xt
t = Q/I = 144750 C/l ,5 A = 96500 s = 1608 min = 26,8 valandos
Jeigu isiskyr 0,75 mol 112, tai suskilo 0,75 mol H 2 0. Jo mas 0,75 mol 18
g/mol = 13,5 g. Tirpalo mas baigus elektrolizuoti 150 g - 13,5 = 136,5 g.
NaOH buvo 150 g 0,05 = 7,5 g. Tirpale po elektrolizs NaOH procentin
koncentracija: 7,5 g 100%/136,5 g = 5,5 %

213(L). 1) KNO3 tirpumas 40C temperatroje - 65 g/100 g H 2 0


Papildomai reiks itirpinti 15 g.
2) 100 g H 2 0 + 65 g KNO3
165 g ^
65/165 = 0,4 = 40%
3) 680 g H 2 0 tenka 376 g NH4C1
100 g
-
x= 55 g/100 g H 2 0
Toks amonio chlorido ^ u m a s yra 60 C temperatroje, vadinasi, reiks
atauinti iki 60 C.
10 C temperatroje tiumas yra 32 g/100 g vandens.
100 g vandens itirpsta 32 g amonio chlorido
680 g

x= 218 g. (tiek lieka iti)


Isikristalins 376 - 218 = 158 g
4) 3 kristalohidrat kartu keiiasi ir vandens mas (prisideda
kristalizacinis vanduo). Grafike duotas bevandens mediagos .
Sakykime, kad 100 g vandens galima itirpinti mol CuS0 4 -5H 2 0.
Mr(CuS0 4 ) = 160
Mr(CuS0 4 -5H 2 0) = 250
CuS0 4 mas bus 160x vandens mas 100 + 518.
40 C temp. CuS0 4 tiumas yra 29 g
100 g H 2 0 itirpsta 29 g CuS0 4
100+90x i s t a 160x

100

29
=

100 + 90x

Isprendus =0,2166 mol

160;r

Kristalohidrato tiumas 0,2166 mol 250 g/mol = 54,14 = 54 g


5) 30 C temperatroje CuS0 4 tirpumas 24 g/100 g H 2 0, o soiojo tirpalo
koncentracija yra:
24 gxl00%/l 2 4 = 19,35%
Jeigu 150 g itopt 55 g CuS0 4 -5H 2 0, koncentracija bt:
150 g +55 = 205 g thpalo
55 gxl60/250 = 35,2 g bevandenio CuS0 4
35,2x100%/205 = 17% <19,35%
Ivada - pakaks.
214(L). 1) iluma sunaudojama.
2) 15 g/100 g/mol = 0,15 mol
Q = 0,15 mol 178,1 kJ/mol = 26,7 kJ
3) I (4) lygt galima sukombinuoti i pirmj trij. Visas tris lygtis reikia
"apsukti" (padauginti i - 1 ) ir sudti. Vadinasi, visas entalpijas reikia irgi
padauginti i - 1 ir sudti.
AH = -1x178,1 + (-lx(-64,8)) + (-1x11,7) = - 1 2 5 kJ

215(L).
1) a) Kadangi Cu2+ICu standartinis potencialas yra teigiamesnis u Zn
arba kitaip tariant remiantis metal tampos eile Cu yra maiau aktyvesnis metalas
u Zn, Cu elektrodo paviriuje vyks redukcija (Cu elektrodas bus galvaninio
elemento katodas), o Zn elektrodo paviriuje vyks oksidacija (Zn elektrodas anodas):
Cu2+ + 2e"
Cu
katodas
Zn
-> Zn24 + 2e"
anodas
Cu2+ + Zn
^ Zn2+ + Cu
bendra reakcij a
b) Kadangi Ag+IAg standartinis potencialas yra teigiamesnis u Fe(CN)63"
IFe(CN)64", Ag elektrodo paviriuje vyks redukcija (Ag elektrodas bus
galvaninio elemento katodas), o Pt elektrodo paviriuje vyks oksidacija (Pt
elektrodas - anodas). Kadangi Pt yra inertikas elektrodas, jo paviriuje vyks
Fe(CN)64" oksidacija:
Ag+ + e"
Fe(CN)64"
' Ag+ + Fe(CN)64"

->
Z

Ag
Fe(CN)63" + e'
Fe(CN)63" + Ag

katodas
anodas
bendra reakcija

2) galvaninio elemento potencialas yra potencial skirtumas tarp dviej


elektrod = E (katodo) - E (anodo), tada:
a) E" = 0,340 V - (- 0,763) V = 1,103 V
b) E = 0,800 V - 0,337 V = 0,463 V
Galvaninio elemento (a) potencialas yra didesnis.
3) Per galvanin element (b) pratekjs elektros krvis Q yra proporcingas
elektros srovei /, bei laikui t\
Q = Ixt = 0,500 A x 7200 s = 3600 C;
Padalinus krv i Faradjaus konstantos F = 96500 C/mol gauname
elektrocheminje reakcijoje dalyvavusi elektron skaii:
Q
3600 C
n==
= 0,037 mol
F 96500 W ,
/mol
Kadangi (b) galvaninio elemento katodo paviriuje vyko Ag+ redukcija iki Ag,
tuomet is elektrodas pasunkjo nase Am, kuri proporcinga per elektrod
pratekjusiam elektron skaiiui:
Am = n M (Ag) = 0,037 mol 107,9 g/mol = 4,025 g
Anodo mas nepasikeit, kadangi anodas buvo pagamintas is Pt.
4) Galvaninio elemento (B) potencialas pasikeis, kadangi pasikeis reakcijoje
dalyvaujani mediag koncentracijos;

Elektrochemins reakcijos metu redukavosi 0,037 mol Ag+, tuomet sidabro


jon koncentacija tirpale sumajo iki:
[Ag+]

= 1,0 ^ - -

0 3 7 mo/

= 0,925^

0,500 L

Anodo paviriuje vyko Fe(CN) 6 4 oksidacija iki Fe(CN)<,3, kuri koncentracij


pokyiai turi bti proporcingi Ag+ koncentracijos pokyiui, t.y. Fe(CN) 6 4
koncentracija sumajo iki:
[Fe(CN&l

= 1,0 H ^ L L

= 0,925^
0,500 L

Fe(CN)63" koncentracija padidjo iki:


[Fe(CNt
*

y = l,0 +
L

O m i m o 1

= 1,07

0,500 L

^
L

Tuomet elektrodo potencialas suskaiiuojamas taikant Nernsto lygt:


, . .. ,
I PI I . / V ^ ]
[Fe(CN)~
E = E lnn
zxF
[Fe(CN)*-]x[Ag

kur /? = 8,31

idealij duj bvio konstanta, T = 273 + 25 = 298 K


molxK
temperatra ir z = 1 mol elekron kiekis tenkantis reakcijoje dalyvaujani
mediag 1 moliui. Tada:
8 31

E = 0.463 V

'

x29 K
//mnlxK
mol K*
1 mol x 96500 c / m o

1,07

]n_

0,925

mol

/T

(),925

mol

/L

= 0,463 V - 0,026 V In 1,249 = 0,463 V - 0,006 V = 0,457 V


5) Galvaninio elemento (A) potencialas yra didesnis u (B), tai reikia, kad
is elementas yra "stipresnis" u (B), kitaip tariant jame bus sukuriama didesn
elektrovaros jga nei (B), ir ji "privers" galvaninio elemento (B) reakcijas vykti
prieinga kryptimi. Tokiu atveju galvaniniame elemente (B) vyks elektroliz:
Ag
> Ag+ + e"
anodas
3
Fe(CN) 6 + e
Fe(CN)64katodas
Fe(CN)63" + Ag
=> Ag+ + Fe(CN)64bendra reakcija
Galvaniniame elemente (A) vyks tokios paios reakcijos kaip ir aprayta
variante (1).
216(B). 1) 63Cu + 'n 64Cu + ;

Cu

Zn + V + 0 V ;

Cu

64

Ni +

h V

Per 25.400 h (2T m ) lieka 25% of 64Cu atom.


2) %(64Zn) = 75%0,610 = 46% %(64Ni) = 75%-0,390 = 29% %( M Cu) = 25%
239
239
U + ; 239U
Np + V + 0 V ; 239Np -> 239Pu + V + V .
3 ) 8u

4) k\ = 12/23,5 = 0.0295 min~1 = 0,000492 s"1


k2 = ln2/2,355 = 0,294 d' 1 = 0,0123 h"1 = 0,000204 min -1 = 0,00000341 s
jeigu dN(239

p ^2max

= 0, tai kxe~ = k2e'kl>m"

Np)/dt

ln ' K

1.

\
ek' ~*2'niax =: =>=>
t t = =

k,

r max

max

2
0.0295

, ir tada

2J
,

ln V
ln
.
V ^2 J _
v 0.000204 J
^ x = - =
= 170min

kx-k2
0.0295-0.000204
5)a) %(239U) = 100%-e"0'0295'170 = 0,67%
0,0295-170
b) %(239Np) = 100%0,0295/(0,000204 - 0,0295)-(e"
= 96,60%
c) %( Pu) = 100% - 96,60% - 0,67% = 2,73%
217(B).

-0,000204-170,

10.00dm 3 0.9987 g/dm 3 .


,
&
= 554.2 mol
18.02 g/mol

1)
w

5
3
lm3
-1 =-89.1 J
- '-pt^
fMg!Z
V2 V) = pV. f ll = -1.000-10 Pa 10.00 dm "
\d2
J
lOOOdmH 0.917
2)
J _ _ _ R _ l n P L + j_ _ 8.3145. 1.01325
1
= 0.0027041
-ln
T2
AH
p2 Tx 40655
0.900
273.15

T2 = 3 6 9 . 8 1 K .

nRT2 554.2 mol-8.3145 J/(mol K)-369.8 I K 1 o r v , 3 1 o n 3


V, =
=
;
= 18.93 m = 18.9 m
p2
0.900 1 05 Pa
w = -p(V2-Vl)"-pV2
= -nRT = -554.2mol-8.3145J/(mol - K)-369.81 K = -1.704-10" J
(-0

3) =

= 369.81 K

18.93
10.00

= 456.21 K"

nR{U - T2) _ 554.2 mol 8.3145 J/(K mol) (456.21 K - 369.81 K) =


1.329-1
-1

6
*>mol
miii.
4; J/(mol
i/imni-ifViSii')!
w = -nRT, In Y
=- ssd.
554.2
8.3145
K) 456.21ifK.
ln JL22-1 = 1.457-10 J

10.00

Temperatra T,

Tris V, m

Termodinaminio pltimosi

K
1.
2.
3.
4.

273.16

etapas
etapas
etapas
etapas

0.01000

369.81
456.21

18.9

10.00
5.00

456.21

218(T). 1)

]+1., [ 0 J [ 0 , ] H- A:, [CX ][0]

2)
A-

[]

[OJ

= M I

dt

3)

U ^ M + ^ M O ]

-l

dt
4)

jl

5)
k=A e x p f-E 2 IRT),

ca. # 20Sei

= O

-/;,[(),]

darbas w, J
-89,1
-1,704-10 6
1,2110 6
1,457-106

exp[( 14.0-2.1 )x1000/(8.314x298)]= 122


219(T).
1)1
2) O kJ/mol
re

re

c%+c?

. req

i+cej/ceNq

i+K

4) (c)
5) (d)
6) = ^ / kb
7) dCuldt

= krCN-kbCu

=kr(C-Cy)

= krC-krCy

=krc-(kr+kb)eu

=
(1)

K = k^ I kb = (Cy )eq
M K =kb Ikf

-ktCy

!{CN)eq
(CN)eq/(Cu)eq

=> fc //ty +1 = ( C N ) e q liCfj ) e q +1


>

+ k f ) / k f = [(CN)eq

=>(kb+kf)/kf

+ (CJJ )EQ ] /(Cy ) e ,

=C/(Cu)eq

C=[(kb+kf)(Cu)eq]/kf
{

+ kf )(Cy

=>[(kb+kfXCu)eq]-(kf
^-(kf+k^Cy-iCy)^]

(2)
)eq]/kf}-(kf+kb)Cu
+kb)Cu

Organins chemijos uduoi sprendimai


220(L). Molekuls pilna strukturin formul, nurodant C atom hibridizacija:
Sp2

Sp
C

S fp 2/ ' H
C>V

Molekul yra tiesin, kratiniai atomai susijung su centriniu vienu O-ryiu ir


vienu 7T-ryiu.
221(L). Reaguojant 2 su HBr susidaro pabrauktasis junginys pagal
Markovnikovo taisykl. Gali susidaryti ir nedidelis kiekis kito izomero, kuriame
yra chiralinis atomas, paymtas

a)

NO,
b)

HC

NL

CH,

)H
d)

HC

222(L). Galimi ei izomeriniai dichlorfenoliai. 2,4-dichlorfenoksietanoat


galima susintezuoti tokiu keliu:
OH

CH3COO

OH
Cl 2 , FeCI 3

CH 3 CH 2 OH

[O]

CH3COOH

H+

/ W ^ C I

CH3COOH

Chlorfenolius galima sudeginti labai auktoje temperatroje (> 2000C) arba


suredukuoti elektrochemikai.
223(L). Paymkime esterius A ir B. Tuomet n(NaOH)= n (A+B) = (112
1,25 8)/ (100 40) = 0,28 mol
22,4 g esteri miinio yra 0,28 mol A ir B
12,6 g esteri miinio yra mol A ir B, i ia x= 0,01575 mol.
Veikiant Br 2 tirpalu praskiestame KOH vyksta bromoformin reakcija,
susidaro bromoformas CHBr 3 - sunkus gelsvas skystis: CHBr 3 ? 3 Br 240
100/253=94,86%.
Kadangi bromofromas atitinka uduoties slyg, tai n(CHBr 3 ) =
56,96/253=0,225 mol.
Kadangi A ir B yra monokarboksirgi esteriai, tai galima urayti:
A - R'COOR 2 , B - R 3 COOR 4 . PO redukcijos ir hidrolizs susidar tokie
alkoholiai: R'CH 2 OH, R 2 OH, R 3 CH 2 OH ir R 4 OH. Bromoforminje reakcijoje
galjo reaguoti vienas ar keli alkoholiai, kurios metu i 1 mol alkoholio susidaro
1 mol CHBr 3 . Panagrinkim kelis atvejus:
1) Jei reagavo tik vienas alkoholis, tai n(alkoholio)=n(esterio)= n(CHBr 3 ) =
0,225 > 0,1575 ? netinka;
2) Jei reagavo du i keturi alkoholi,
/. tai vienas gali bti i esterio A, kitas - i B, tada kai n(abiej
alkoholi)=n(abiej esteri)= n(CHBr 3 ) = 0,225 > 0,1575 - taip pat netinka;
//. kai abu alkoholiai gali susidaryti i vieno esterio, pvz., A, tada
n(alkoholi)=2n(esterio A)= n(CHBr 3 ) = 0,225/2= 0,1125 mol, i kur n(B)=0,15750,1125=0,045 mol
4) Jei reagavo trys i keturi alkoholi (du i A ir vienas i B), tada n(A) =
mol, n(B)=y mol ir sudarome lygt/J
i sistem: + y = 0,1575
2x + y = 0,025, i kur x=0,0675 (A) mol, y=0,09 (B) mol;
5) Jei reagavo visi keturi alkoholiai, tuomet n(A) = mol, n(B) = y mol, ir
gaunama lygi sistema
x + y = 0,1575

2x + 2y = 0,025, i kur x=0,1575-y, 2(0,1575-y)+2y=0,225, 0=-0,09, t.y.


sistema neturi sprendinio, ir is variantas netinka.
Tuo bdu, galimi du kiekybins sudties variantai bll ir c, todl io udavinio
atsakymas yra nevienareikmis, taiau nebtinai kiekvien sudt atitinka realus
esteri miinys. Abiem kiekybini sudi atvejais bent vienas i bromoforminje
reakcijoje dalyvavusi alkoholi yra kils i esterio rgties, t.y. pirminis.
Vienintelis pirminis alkoholis, galintis dalyvauti bromoforminje reakcijoje yra
etanolis C 2 H 5 OH. Kadangi po reakcijos tirpale buvo tik vienas junginys, tai
etanolis yra vienintelis bromoforminje reakcijoje dalyvavs alkoholis (i skirting
alkoholi po bromoformins reakcijos susidaro skirtingos rgtys).
bll atveju susidar 2 mol etanolio, c atveju - 3 mol.
Panagrinkime bll atveju galim kiekybin miinio sudt. 2 mol etanolio
susidar i esterio A, tai esteri struktros A - CH 3 COOCH 2 CH 3 (0,1125 mol,
M = 88).

B - R 3 COOR 4 (0,045 mol, M= (44+x).


Galima sudaryti lygt: (0,1125 88) + (0,045 (44+x) = 12,6, i ia = 16, ir
tinka H ir CH 3 , taigi vienintel galima esterio struktra yra HCOOCH 3 .
Atveju c susidar trys mol etanolio, 2 mol i esterio A ir 1 mol i B, todl
galimos tokios esteri struktros A - CH 3 COOC 2 H 5 (0,0675 mol, M = 88),
B - RCOOCH 2 CH 3 (0,09 mol, M =73+x) arba CH 3 COOR (0,09 mol,
M=59+x). Galima sudaryti dvi lygtis: (0,0675 88) + (0,09 (73+)) =12,6; x=l,
taigi B - HCOOCH 2 CH 3 .
Kita lygtis: (0,0675 88) + (0,09 (59+)) =12,6; = 15, i ia CH 3 COOCH 3 .
Taigi, slyg atitinka trys sprendiniai:
1) A
CH 3 COOCH 2 CH 3 ,
B
HCOOCH 3 .
W%
[A]=((0,1125x88)/12,6)x 100=78,57%; w%(B)=((0,045x60)/12,6)x 100= 21,43%.
2) A
-CH 3 COOCH 2 CH 3 ,
B
-HCOOCH 2 CH 3 .
w%
[A]=((0,0675x88)/12,6)x 100=47,14%; w%(B)=52,86%.
3) A -CH 3 COOCH 2 CH 3 , B -CH 3 OOCH 3 . Miinio sudtis tokia pati kaip ir
(2) atveju.
Vyko tokios reakcijos (pasirinkus pirmj atvej):
CH 3 COOCH 2 CH 3 + NaOH
CH 3 COONa + C 2 H 5 OH
HCOOCH 3 + NaOH
HCOONa + CH 3 OH
CH 3 COOCH 2 CH 3 + L 1 A I H 4 -> 2 C 2 H 5 OH; HCOOCH 3 + LiAlH,
2 CH 3 OH
Br + KOH
KOBr + KBr;
C 2 H 5 OH + KOBr -CH 3 CHO + KBr + H 2 0
CH 3 CHO + 3Br2
CBr 3 CHO + 3HBr; CBr 3 CHO + KOH
CHBr 3 +
HCOOK.

224(L). Vyko tokios reakcijos:

kloven as

Chiralini atom konfigracija klovene paymta raidmis.


225(L). Angliavandenilio formul C x H y . Vyko reakcijos:
CxHy + Cl 2

C x H y Cl 2

CXHV + Br 2
C x H v Br 2
3,5/12x+y+71 = 5,28/12x+y+160; 12x+y= 104, i ia x=8 ir y=8.
Taigi, angliavandenilio molekulin formul C 8 H 8 , struktrin
j^pCH=CH2
IUPAC pavadinimas - feniletenas.
Angliavandenilio 'H BMR spektre bus stebimi aromatinio iedo, CH ir CH 2
grupi trys signalai.
226(L). Fenilaceturo rgties empirin formul
C:H:N:0= 62,18/12: 5,70: 1/7,15/14: 24,87/16=5,182: 5,70: 0,518: 1,554=
10,0:11,0:1,0:3,0 CioH n N0 3 .
Hipro rgties empirin formul C:H:N:0= 60,34/12: 5,03: 1/7,82/14:
24,82/16=5,028:5,03:0,5586:1,676 = 9,0:9,01:1,0:3,0 Q H , N 0 3 .
ios rgtys organizme skyla, trumpjant anglies atom grandinei nuo
karboksigrups galo po du atomus, t.y. atskylant etano rgiai.
H
N^ XOOH

CHXOOH
+NH,CH,COOH

COOH

+NH,CH,COOH

-H,O

N'
H

"COOH

227(L). Kopolimero formul:


(-CH 2 CH=CHCH 2 -) X (-CH 2 CH-) y
dN
(N 2 /0 2 )(0 2 /C0 2 ) = N 2 /C0 2 = 0,1155.
Degimo lygtys:
(-CH 2 CH=CHCH 2 -) + 5,5 0 2
4 C02 + 3 H20
(-CH 2 CH-) y + 3,75 0 2 -> 3 C 0 2 + 1,5 H 2 0 + 0,5 N2
CN
N 2 /C0 2 =0,5 y/4x-3y = 0,1155.
x/y = 0,333, t.y. monomer grandi santykis kopolimere x:y=l :3.
228(L). I elementins analizs duomen apskaiiuojame:
C=0.352 12/44 = 0,096 g
H=0,108 2/18= 0,012
Perskaiiuojame
AgCl
kiek
pagal
pirmojo
mginio
deginim:
0,062*0,362/0,139= 1,72 g.
Cl=l,72 35,5/143,5=0,425.
I i rezultat (0,096+0,096+0,425=0,533) matyti, kad junginyje turi bti
deguonies: 0,662-0,425=0,129 g.
Taigi, C:H:0:C1= 0,096/12: 0,012/1: 129/16:0,425/35,5=2:3:2:3.
I reakcijos su Cu(OH) 2 galima pasakyti, kad junginys yra aldehidas.
Empirin junginio formul C 2 H 3 0 2 C1 3 (Mr 165,4). Tai trichloretanalio
hidratas: CCl 3 CHO H 2 0.
229(B). Jungini A-I struktros yra nurodytos emiau:

SO 3 H

H
OH
(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 5 CH 3

urushiol

230(fi).
1. C6H5HN-C-NHCHCONHCH-CONH-...

c
C ^ V
H2
,-H+(H30+)
C6H5HN-CS-NHPHC
ICN
NHCH-CONH-...
H J

R2

4) Plaiai paplits N-galins aminorgties nustatymo metodas - reakcija su


2,4 - dinitrofluorbenzenu velniai arminje terpje, kuri seka 2,4dinitrofenilamido hidroliz. Amidas iskiriamas ir identifikuojamas.
C-galin amonorgtis identifikuojama naudojant karboksipeptidaz. Ji
atskelia po vien aminorgt nuo peptido C-galo. Identifikavimui btina
aminorgtis iskirti.
Ilgesni polipeptid tyrimas paremtas hidrolitiniais fermentais. Pavyzdiui,
tripsinas kerpa peptid tik ties lizino ir arginino C-galu. Kiti fermentai chimotripsinas, pepsinas, termolizinas.
5) Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
231(T).
1) Ketonas ir fenolis.
2 ) a ) CH 2 CH 2 COCH 3 . b ) OH, OCH 3 . c) 1 , 2 , 4 .
H-ICO
D ,
HO
CHO

H3CO.

4. A ;
HO

- 10;
H3CO.

M^SiO

HO

CH2"

Li +

5.

OH

H3CO.

5i
C,H,

R
HjOH

CjHn

5.W.

Ho C O.

5.VI.

H,CO

5 n ll
HO

5) e. Enantiomer miinys
6. i.

H3CO

OCH,

HO
OH

6.i

H3CO

OCH,

HO

OH

6. c konjugacin sistem
232(L).2,4-dihidroksibenzenkarboksirugties nitrinimas gali vykti dar
padt, taiau dl erdvini trukdym tokio junginio praktikai nesusidaro.
HNOfcHSO

COOH

COOH

NH2

|[

COOH

_OH

I) NaNOj.HCl
2)H20

NH,

COOH
NO,

NO2

02N

-D-gliukopiranoz

-D-gliukopiranoz

lH

-D-gliukofuranoz

-D-gliukofuranoz

3) Hidroksigrupi buvim galima rodyti kompleksini jungini su vario


jonais sudarymo reakcija, o oksogrups - oksidacijos Felingo reagentu arba
sidabro veidrodio (Tolenso) reakcija.
4)
CHO

H-

-0H

H0HH-

-OH

-OH

CHjOH
5) Ct-anomeras virsta -anomeru, kurio [a] D = +19, kol nusistovi
pusiausvyra.

ch2OH

CH 2 OH

-OH

HH-

-OH

-H

H-

-OH

H-

-OH

-OH
-OH

CH2OH

ch2OH
D-sorbitolis
D-ribitolis
chiralinis
achiralinis
7) receptoriaus - ligando komplekso disociacijos konstanta.
8) Aspartamas gali bti priskiriamas peptidams, ir turi mitybin vert.
NH-

CH

-CONH"

CH2COOH

-CH-

COOCH,

CHSC6H5

i) monelinu pasaldinta saldi bt tik alta arbata, nes esant auktai


temperatrai monelinas denatruot, ir nebegalt sveikauti su
receptoriais.
9) U insulino sekrecijos iniciavim atsakingi kiti receptoriai.
10) S-S tilteliai.
11) Redukuoti S-S tiltelius.
12) Reikt dviej gen, kuri koduojanios dalys 63 ir 90 bazi por ilgio,
taiau utenka vieno, nes transliuojamas ilgas polipeptidas, kur suskaldius
gaunamas insulinas. Sintezs i amino rgi arba gen ininerijos metodais.
234(L). Pagal tai, kad vyksta jodoformin reakcija, galima sprsti, jog
junginyje A yra metilketono ar metilalkoholio fragmentas. Vadinasi vienas i
heteroatom yra deguonis. I atomini masi santykio randame, kad kitas
heteroatomas yra bromas.Pagal j tarpusavio isidstym ir molin mas gauname
jungin:
O

Kadangi junginyje B lieka tik vienas heteroatomas,


intramolekulinis nukleofilinis pakeitimas pagal schem:
O
O

vadinasi

vyko

Nukleofilas ioje reakcijoje yra anglies atomas. Galimi du ios reakcijos


variantai:

T
Off

Pagal jodoformins reakcijos rezultatus antrj variant galima atmesti.


Veikiant gauta ciklopropilmetilketon magnio organiniu junginiu gaunamas
optikai neaktyvus alkoholis:
OH

Toliau vyksta nukleofilinis pakeimas atsidarant ciklopropano iedui:


OH2+

OH
1

H"

Bf

(galimas mechanizmas ir per tarpin katijon)


Rgtis protonizuoja hidroksigrup ir padaro j geresne nueinania grupe.
Studentas man, kad galima imesti vien stadij ir sutrumpinti sintez:

i) MeMgBr, 1 eq
ii)NH4Cl,H20

QH

Br
Br

Taiau pirmoje stadijoje negalima naudoti magnio organini jungini, kadangi


molekulje yra halogeno funkcin grup ir i reakcija nevyks. Vietoj to susidarys
eliminavimo produktai.
235(B). 1)

nerolis
(Z)-3,7-dimetilokta-2,6-dien-l-olis

geraniolis
(E)-3,7-dimetilokta-2,6-dien-1 -olis

Nerolis yra Z konfigracijos 2-oje pozicijoje, todl reaguojantys atomai yra


ariau vienas alia kito.
d)

c)

terpinolenas

a-terpinenas
l-metil-4-(l-metiletil)cikloheksa-l,3-dienas
Cl
f)
Cl
trans-1,4-dichlor-1 metil-4-( 1 -metiletiljcikloheksanas
-ci
Cl
eis-1,4-dichlor-1 metil-4-( 1 -metiletil)cikloheksanas

236(B). Konformacins formuls:


CH3

Chiraliniai atomai paymti vaigdute. Dlastereomeru skaiius 2 8 = 256


H.

CH,

OH,

Kopros tanolis
Cholesterolis

Cholio rgtis gali veikti kaip emulsiklis ir sudaryti miceles:


COCT
^OOC
"OOC

COO"

Vidin dalis

"OOC

COO
Polin grup

"OOC

COO"
Jungini sintezs schema ir konformacijos:

,
a^P''-

237(T). 1)
2)] 2 1 7 0
2)

3)

CH2OH

CHOH

-
-
-

-
-
-

.H

OHOHHH-

H
OH
- OH
CH2OH
M

4) : 7 mol, S: 4 mol
5) Ats. :6,272 mol
238(T).
D
R

2) Ats.: 0,998
3) Teisingi atsakymai: 1 ir 2
4a)

iK /

4b) P n =25

239(T). la) Junginys gali turti 2 izomerus.


b) Trialkilfosfatas B gali turti 4 stereoizomerus.
2) Hc = 2
3) Ats.: 0.213 nm 2
4)

"f

r-

5) Ats.: Nr. 2
240(T). 1

a) 3
b)
O

OH

H2N

OH

H2N
O

HS'

NH 2
2

OH

OH

*
a)

Signalai

Protonai

OH

b) Ats.: 3
c)
O

4/5

NH

HO
,NH

NC

SH

CH

CH,

CH,

CH,

241(L). Jungini raids nurodytos formuli kairje pusje, viruje.

MgBr 4
2FeCI3

MgBr*

Fe

MgBrOH

kiti oksidacijos produktai

Fe

FE

Fe

HS^SH

Fe

7^-s

fe

Fe

H,

H20

Fe

CH3CI

Fe

Junginiai / ir J yra enantiomerai

' v- I
Fe

Ni/Re

Fe

Fe

Fe

^
Fe

Fe

Juos galima atskirti chromatografijos bdu panaudojant chiralin sorbent.

242(L).

1)

a) ln (Ao/A t ) = (t/t 1 / 2 ) 12,

t = 211/2 A0 = 370 MBq/ml,


A, = 92,5 MBq/ml.
b) ln (Ao/A,) = (t/t 1/2 ) ln2,

t = 61 diena, Ao = 370 MBq/ml,


ti/2 [ 35 S] = 87,4 dienos, t 1/2 [ 32 P] = 14,3 dienos,
At [ 35 S] = 228 MBq/ml, At [ 32 P] = 19,2 MBq/ml.
2) Tirpal savitaj aktyvum galima sumainti juos praskiediant.
3) a) Baltymus galima paymti 35S, kadangi siera eina baltym sudt.
b) DNR galima paymti 32P, kadangi fosforas eina nukleorgi
sudt.
4) Virusams infekuojant bakterijas, lsteles patenka virusin DNR, o didioji
dalis viruso baltym lieka terpje.
243(L).
.CH,
Q
(H3C)2HC

1 atvejis

+ CH,COOH

(HJCHC

CH3COCOOH

2 atvejis
(H,C),UC

~OH

(HaOjHC

.COCH3
(H3Q2HC'
(lOtiic:

244(B). Apskaiiav gauname formul - C 7 H 8 0 2 . T formuls ir junginio


savybi galima teigti, kad tai dihidroksilis alkoholis su benzeno iedu. Viena OH
grup siejasi su iedu tiesiogiai (todl reaguoja ne tik su Na, bet ir su NaOH), kita
per CH 2 grandin. Tai patvirtina ir reakcija su formaldehidu, kurios metu susidaro
fenolio-formaldehido dervos. Pakait padtis benzeno iede nustatoma i
spektrini duomen. emiau pavaizduoti tik orto-izomerai.

Rezonansin formul:

245(B).
HOOCH0C

HOOCH,C

COOH

H3C

CH,
HOOCH,C
H,C

N.

(CH 3 ) 3 ficHCH 2 CH=CHCOOH

(CH3)3t5cHCH2CH=CHCOOH
CH2COOH

HOOCCH,CH=CHCH=CHCOOH

(A)

CH2COOH

CH2COOH

COOH

CH3 I

(CH3)2NCHCH2CH=CHCOOH

COOH

CH, I

(CH3)2NCHCH2CH=CHCOOH

CH2COOH

HOOCCH2CH=CHCH=CHCOOH

+ (CH3)3N

HJ/Ni

Oksiduojant tropinon, atsidaro iedas. Redukuojant tropinona, gaunami du


izomeriniai alkoholiai - tropinas ir pseudotropinas, kurie tarpusavyje skiriasi
hidroksigrups egzo- ir endo- padtimi. Pirmasis arminje terpje virsta tropinu.
Paskutinje schemoje pateikiama tropinono sintez i higrino. Oksidacijos metu
atpliamas vandenilis, po to vyksta ketono enolizacija ir ciklizacija.

246(T). 1) M A =234,17g/mol
2)

J l ^ ^ ^ ^OMe
f
O
trans

OH
OH

HO
trans

OH
H
CH

4)
Br-

-COOH

Br-

-COOH

5)
H
HOOC

COOH
H

6)

OMe

OMe

Br
Br

1=0
H-ph
Me

7) Ats.: a

arba

Br
Br

1=0
H-|Ph
Me^

OMe

Br
Br

F=0
H-^Ph
Me

OMe

=0

arba

Br
H Br

"O
H-^Ph
Me^

247(7).

D2 aromatiniai protonai

D2 aromatiniai protonai

F, aromatiniai protonai

248(L).

1) Q = m(t 2 - t,) = 2,5 kg (27 - 15)C = 2,5 kg 12 C = 30 kcal.


Dribsni kaloringumas 30 kcal / 9,5 g = 3,16 kcal/g
Saus dribsni kaloringumas 3,16 kcal/g (100/(100-25)) = 4,2 kcal/g
2) Dribsni kaloringumas yra artimas angliavandeni ir baltym kaloringumui,
taigi, pagrindins dribsnius sudaranios mediagos yra baltymai (apie 11 %) ir
angliavandeniai (apie 70 %).
3) Jeigu suvalgius dribsnius maistas bus visikai suvirkintas ir sissavintas, tai
organizme isiskirs toks pats energijos kiekis. Bet duona, kruopos, milt gaminiai,
dribsniai organizmo sisavinami tik 85 %.
249(L). I udavinio duomen galime spti, kad tirpiklis X yra
monokarboksirgties esteris. Kaitinant su sieros rgtimi vyksta hidrolizs
reakcija:
R-COO-C 2 H 5 + H 2 0
RCOOH + C 2 H,OH
Tokiu atveju pradiniame junginyje yra deguonies (tiek procent, kiek trksta
iki 100%). I elementins sudties mass procentais galime nustatyti, kad C : H : 0 =
5:10:3. Tad molekulin formul yra (C5Hi 0 O 3 ) n . Dydis n = l , nes esant didesniam n
mediaga bt kieta, tai negalt bti tirpiklis. Tad R raide paymta molekuls
dalis yra C 2 H 5 0. Kadangi rgtis optikai aktyvi, jos formul:
CH3-CH-COOH
I
OH
Esterio formul CH 3 CH(OH)-COO-C 2 H 5
Rgtis vadinama pieno rgtimi. Ji randama rgimo produktuose (rgtus
pienas ir kt.), susidaro raumenyse intensyviai dirbant (dl jos skauda raumenis).

250(L). Organinio junainio empirin formul: C5H 8 0 2


O
O

H,C

Mediaga A
(pentan-2,4-dionas)
2-onas)

B
((3Z)-4-hidroksipent-3-en-2-onas) (3E)-4-hidroksi-3-en-

is reikinys vadinamas tautomerija (prototropija), tai persigrupavimas


keliaujant protonui. Jis atskyla nuo treio nuo galo anglies atomo, nes alia yra
elektrofilins karboksigrups, ir susidars karboanijonas persigrupuoja anijon,
kurio neigiamas krvis yra prie elekroneigiamesnio deguonies atomo. Taip
susidaro enolin forma.
OV

B form stabilizuoja susidars eianaris ciklas:


O

HoC
D nuosdos yra vario komleksinis junginys su io organinio junginio enoline
forma. I vario dalies matosi, kad jose yra du ligandai (dvi enolins formos
molekuls)

Vyko haloformin reakcija, geltonos nuosdos jodoformas- CHI3. I i


nuosd galima atpainti, kad organiniame junginyje yra CH3CO- ir CH 3 CH(OH)funkcins grupes. Reakcijos metu ios grups reaguoja su jodu ir skyla jodoform
ir atitinkam karboksirgt.
Analizs metu vykusios reakcijos:
BrBr

Br 2 + 2NaI-> 2NaBr+ I 2
2Na 2 S 2 0 3 + I 2 -> Na 2 S 4 0 6 + 2NaI
Viso bromo:
n(Br 2 )=10,0x0,673=6,73 mmol.
Analizei buvo paimta:
n (Na 2 S 2 0 4 ) =0,100x11,7=1,17mmol.
Vadinasi, bromo po reakcijos su miiniu liko 1,17/2=0.585 mmol. inant, kad
nutitruota tik penktadalis viso tirpalo, tai 0,585x5=2,925 mmol Br 2 liko
nesunaudota
Buvo sunaudota:
n (Br2) =6,73- 2,925=3,81 mmol.
Apskaiiuojame, kiek buvo pilta miinio:
n( acet.) =5,0x0,978/100=0,0489 mol=48,9mmol.
Apskaiiuojame formos A mass dal:
w(A) =1-3,81/48.9=0,922.
251(L). Pirmiausia nustatoma polipeptido seka, tai padaroma surandant
persiklojanius fragmentus. Galima susidaryti toki schem ( ! paymtos sklimo
vietos):
Pepsinas
CysCysAlaCysiPheMetMetCys!TrpMetCys!Tyr
Chimotripsinas CysCysAlaCysPhe MetMetCysTrpiMetCysTyr

I ios schemos matome, kad pepsinas skelia tarp amino rgi: CysPhe,
CysTrp, CysTyr, o chimotripsinas tarp PheMet ir TrpMet. Kadangi slygoje
pasakyta, kad abu fermentai skelia lygiai ties tomis paiomis amino rgtimis tai
aiku, kad jie atpaysta btent Phe, Trp ir Tyr, skiriasi tik sklimo pobdis,
pepsinas skaldo peptidin jungt esani atpastamos amino rgties amino grups
pusje, o chimotripsinas karboksi grups pusje. Dl to ir susidaro skirtingi
produkai.
Pepsinas

Punktyrine
vietos.

linija paymtos

sklimo

O
H
9
^HN-CHC -N-CHC
CH2
SH

252(L). 1) Abi reakcijos vyksta pagal


S n 2 mechanizm
2) emiau pavaizduoti nukleofiliniai
centrai (rodykls pradia), atakuojamas atomas (rodykls strlyte), nueinanios
grups (pabrauktos) reaguojaniose molekulse ir tarpini daleli struktra
(skliausteliuose)
FR
5-MeFR,
H2N N N
HiNyNyNs
CH3
"Y^'N^CHsNH-Ar
Y
HN

CH2NH Ar

VT

"

"N

V ' * VCH3

H
CC

CH

HOO^ ; ^^ 3

NH

CH3
\

H-. 2
HOOC ^CH 2 CH 2 H

CH2NH-Ar
.CH,

H3C-St

CH3

3) Folio rgtis nra lengvai nueinanti grup, todl N5 atomo protonizacija


palengvina grups nujim
4) Susidariusio metionino konfigracija (S)
5)
Metioninas
vandenyje
yra
vidins
druskos
formoje
OOCCH( + NH 3 )CH 2 CH 2 SCH 3

6) Galima sulydyti su metaliniu Na, ir paveikus vino(II) acetato tirpalu


susidaro juodos spalvos nuosdos; arba galima atlikti mginio elementin analiz
sudeginant.
253(L).

1)
CH

H.
H-c"

N"

M ~

N ^ V .

X J . . .

H *N*

JL

- *

i' " VO. '


I

..,..'^,
u
-v.-H
o , f
v
N-"

:<

W N .
N
V, ,,

1
adeninas-timinas

guaninas-citozinas

2) Grandins yra prieing krypi.


3) DNR yra stabili ir lengvai kopijuojama, kas yra svarbu genetins
informacijos saugojimui ir perdavimui.
4) DNR polimeraz neturi denatruoti atskiriant DNR grandines. Pradmenys
parenkami remiantis nustatytomis nukleotid sekomis - vienas pradmuo atitinka
tikslinio fragmento pradi, o kitas - pabaig.
5'

3'

5'3'

5) 2 30 kart.
6) 0,5-10 7 M. nes tolesniam dauginimui neutekt pradmen.
254(L). Bazs i ciklopentadienas gali lengvai atplti proton susidarant
anijonui. is anijonas yra palyginus labia stabilus, nes jis aromatinis, t.y. i tarpin
dalel ciklin, struktra plokia ir ji turi 6 elektronus. Kadangi ioje aromatinje
struktroje visos anglies atom reaktingumas vienodas( darant prielaid kad
izotopinis anglies atomas netakoja chemins reakcijos greiio, todl turt
susidaryti trys izomerai vienodais kiekiais.

Veikiant rgtimi reakcija vyksta analogikai, be to reikia pastebti, kad iuo


atveju protonas lengviau atpliamas nuo anglies, o ne nuo deguonies atomo.

maai

NaOH

iais dviem atvejais protonizacija vyksta labai sunkiai, todl ciklopentadienas


iek tiek izomerizuosis.
H

iuo atveju reakcija visai nevyks, nes atpliant proton nuo izotopu ymtos
anglies susidaryt antiaromatin sistema, kuri yra destabilizuota.
O"
OD
NaOEt/EtOH

DCI

iuo atveju dalinai vyks protono atpliamo i hidroksigrups OH reakcija,


todl susidarys ir deuteruotas 2,4,6-cikloheptatrien-l-olis.

iuo atveju konjuguot dvigub ryi sistema gali buti protonizuota, taiau
protonizacijos reakcija vyksta sunkiai.
H
NaOH
H-

iuo atveju protonizuojasi cikloheptatrienolio deguonies atomas, tada


atskylant vandens molekulei susidaro palyginus labai stabilus tropilio katijonas.
Tai yra ciklin plokia sistema, turinti 6 elektronus, todl is katijonas yra
aromatinis.

^OH

CH,

CH,

CH,

CH,

CH3

OH

A I C I 3 yra katalizatorius. Jis veikia kaip Lewis'o rgtis, stabilizuodama tarpin


karbokatijon.
HF+SbF 5 yra superrgtis, kuri taip pat stabilizuoja tarpin karbokatijon.

256(B). 1). Tai, kad savitasis poliarizuotos viesos sukimo kampas keiiasi,
neatmeta n vieno galimo mechanizmo SN1 atveju ploki karbokatijon jodido
jonas gali atakuoti i bet kurios puss, todl vyksta racemizacija.

h
r
r

13C6

SN2 mechanizmo atveju jodido jonas atakuoja i prieingos nueinaniai grupei


(jodidui) puss.

Formaliai radioaktyvus jodas nesiskiria nuo "paprasto" jodo, todl susidaro


pradinio junginio enantiomeras, tad vyksta racemizacija.
2) Duomenys, jog racemizacija vyksta dvigubai geiiau nei pakeitimas
radioaktyviu jodu, rodo, jog reacija vyksta pagal S N 2 mechanizm. iuo atveju
susidaro pradinio junginio paymtas enantiomeras. Tada, kai pusje pradinio
junginio bus radioaktyvi jodo ym vyks visika racemizacija.
3) Visikai pasibaigus reakcijai, sukimo kampas bus lygus nuliui.
4) Vandenin faz turs neorganins NaI druskos (tiksliau, NaI ir
NaI'miinio).
Vanduo turi bti altas:
a) Kai reakcijos miinys praskiediamas altu vandeniu, temperatra nukrenta ir
reakcija praktikai sustoja.
b) alkiljodidai yra labai reaktyvs, todl altame vandenyje ivengiama hidrolizs.
5) Kai reakcija atliekama metanolyje, jis gali bti ne tik tirpiklis, bet ir
nukleofilas, reakcijos metu susidarys 2-metoksioktanas, kurio savitasis sukimo
kapas nra toks pat, kaip ir 2-jodoktano. Toki dviej konkuruojani reakcij
metu sukimo kampas kis netiesikai.
6) NaI koncentracija yra pastovi, todl racemizacijos reakcija gali bti
apibrta kaip pseudopirmojo laipsnio:
k'=lnco/c)/t, ir k = k7[NaT]
k'=5E-5, ir k=0,03057

257(T).
JG

2)
3)
4)
5)

1)

eiADPH'fl !!1}(04'; molL'

= J-3 +f?71n

e(ATP molL">
= -30500 i mol"! + 8.314 J moT* K"1 298.15 K m (0.00025 6.001 / 0.00225)
= -30.5 kJroof'-21.3 kJ mor
s-Si.ekJmor'

Pusiausvyros konstanta: 0.0038, santykis = 6.3-10 "


AG = -16,7 kJ/mol, Pusiausvyros konstanta: 843, santykis: 7587
a) m= 37,8 kg/diena, b) m=26,9 g, c) ildo mogaus kn.
a) n=31, b) n=718

258(T).

X,

1)

[A]:

i s

2)
A CN
i X.
V
f !
7

01:

D2:

(D

CN
3) Teisnga struktura B
4) taip, ne, ne, taip, ne, negalima pasakyti.

5)

-jo

C a a
(2)
259(T).

COAie

CO-.Me

1)

-}-SCH3

-j-PtCH,b

--CCI,

-|-CH 2 Br

'OMe
CO.,Me

12)

Ph
3) Njumeno projekcijos:

Fisherio projekcijos:

Ph

CH3
OH

HMeHN-

NHMe

-H

GH 3

PT

4)
7
2 MrC,

-2

*
NNMs
2

5 a)
OH

S ^ ^

* 6h

NHCH 3

b) taip, ne, taip, ne.

b . "

t 8 H/J

C)

CH3
HGCHN' /

"H

HO- - , | - -PH
H

260(L). 1) Mediaga Y - esteris


RCOOH + HOCH 2 CH 3 ^ RCOOCH 2 CH 3 + H 2 0
2) Sieros rgtis - katalizatorius.
3) Rgtims neutralizuoti sunaudota 1 mol/1 0,082 L = 0,082 mol NaOH
Sieros rgties buvo 2 ml 1,838 g/ml 0,96: 98 g/mol = 0,036 mol
2NaOH + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0
Sieros rgiai neutralizuoti sunaudota 0,036 mol x2 = 0,072 mol NaOH
Vadinasi, karboksirgiai X neutralizuoti sunaudota 0,082-0,072=0,01 mol
NaOH
RCOOH + NaOH -> RCOONa + H 2 0
Taigi, karboksirgties X buvo 0,01 mol perteklius.
X junginio molin mas pasiymime x.
Esterinimo reakcijoje dalyvavo (14,64/x)-0,01 mol junginio X
Esterio molin mas x+28 (nes atskyla vienas H ir prisideda OCH 2 CH 3 grup)
Esterio moli skaiius 16,5/(x+28)
Sureagavusios rgties kiekis moliais lygus susidariusio esterio kiekiui
moliais:

14,64

Gauname kvadratin lygt, kurios vienas sprendinys lygus 122, kitas -336.
Molin mas negali bti neigiama, vadinasi, karboksirgties molin mas 122.
4) Pradinis rgties X kiekis moliais 14,64 g / 122 g/mol = 0,12 mol
Alkoholio kiekis moliais 52,4 ml x0,790 g/ml /46 g/mol = 0,9 mol
Alkoholio buvo didelis perteklius, vadinasi ieig reikia skaiiuoti pagal rgt
X.
Esterio galjo susidaryti 0,12 mol.

Realiai jo susidar 16.50 g/(122+28) = 0,11 mol.


Ieiga 0,11 mol / 0,12 mol = 0,92 = 92%
5) Junginys X - karboksirgtis, kurios molin mas 122 g/mol
R-COOH
Grups COOH molin mas 45, tad radikalo R - 77.
77/12 = 6,42
Vadinasi, radikale R negali bti daugiau kaip 6 C atomai.
6 x 1 2 = 72, tad vandeniliams lieka 5
R galt bti C 6 H 5
Rgties molekulin formul C 6 H 5 COOH arba C 7 H 5 0 2 , struktrin formul

o<'
OH

Pavadinimas benzenkarboksirugis.

261(L).
l)Paraome o-nitrochlorbenzeno, natrio metoksido formules ir reakcijos tarp
j metanolyje lygt:
OI
OCH,
NO?

CH 3 ONa/CH 3 OH
- NaCI

2)Paraome gautojo tarpinio junginio


praskiestoje druskos rgtyje lygt:
OCH 3

NO2

Fe/HCI

NO?

reakcijos su geleies

drolmis

OCH 3
NH2HCI

3)Paraome amino druskos (hidrochlorido) reakcijos su natrio hidroksido


tirpalu lygt:
OCHC
OCH,
NH2HCI

NaOH
- NaCI

NH,

Sulyginus duotus slygoje 'H BMR spektro duomenis su gautojo junginio


struktra matyti, kad jie gerai sutampa: singletas prie 3,73 m.d. (2H) atitinka du
aminogrups H atomus (protonus); singletas prie 2 3,85 m.d. (3H) atitinka tris
metilgrups H atomus; multipletas prie 3 6,8 m.d. (4H) atitinka keturis aromatinio
iedo H atomus. Pirmieji du signalai yra singletai (po vien atri smail), kadangi
H atomai neturi alia (prie kaimyninio anglies atomo) esani H atom, o
aromatiniame iede visi H atomai kaip tik turi tokius kaimyninius H atomus. Todl
dl toki atom tarpusavio sveikos ir stebimas pakankamai sudtingas j signalas
- multipletas.
4)Jungini pavadinimai.
Galutinis junginys: 2-metoksianilinas, kitaip o-metoksianilinas arba oanizidinas.
Amino druska - hidrochloridas, pvz., 2-metoksianilino hidrochloridas.
Tarpinis junginys: l-metoksi-2-nitrobenzenas, kitaip o-metoksinitrobenzenas
arba metil-2-nitrofenileteris.
262(L).
A

O
C

3-Hidroksi-3-metilbutano
rgties chloranhidridas

cr^A-OH
D

Benzilo alkoholis

cr

o5
H2SQ4(A<J)

2) Elektrofilinio pakeitimo reakcija. A1C13 naudojamas kaip katalizatorius.


3) Tretinis karbokatijonas. Orto padtis.
263(L). Schemikai pavaizduotas eterio susidarymo mechanizmas:

C
^^

H+
H

1-Propanolis

+
H20
I
H
Oksonio jonas

r1

Dipropileteris

1) Protonizuojamas deguonies atomas, nes turi 2 laisvsias elektron poras.


Alkoholis yra protono akceptorius - baz. Deguonies atomas oksonio jone turi 8
valentinius elektronus.
2) Atakuojamas 1-asis anglies atomas. Jei atakuot alkoholis proton
susidaryt tas pats oksonio jonas.
3) Rgtis katalizuoja i reakcij - 1-ojoje stadijoje protonas panaudojamas,
o 3-ojoje ilaisvinamas.
264(L).
H3C
CH 3

s
0

H2O
3

O
E

265(L). 1)
COOH

COOH

COOH

-HHNHp

"iilINHo
(CH)2COOH

>(CH

S-glutamo r.
(L-glutamo r.)

CHjSH

2)4NH2

R-cisteinas
(L-cisteinas)

S-lizinas
(L-lizinas)

2) Slygoje duota L=0,91, tai D= 1-0,91=0,09, ias reikmes statome duot


formul:
1+

0.09

1099
i)
0 9 1
- ,In /(
/ = ln(
j
t =0.901
-5
2*10"
0.09
2*10
10.91
Atsakymas: =10000 met
Pertvarkome duot slygoje lygt.

1+
ln(

1+

- j = 2*10~ t

1L=

1-

1 -L
L _ ,2l(ra/

1L

11

2L-1

t = 9932 = 10000

=e 210-=(

1
L = 2e 1 ^' + 2-

1
+ - = 0.500167
2^2*10^*400000 2

io metodo trkumas yra tas, kad nusistovjus pusiausvyrai t.y. susidarius


racematui, enantiomer kiekiai yra lygs ir nebekinta. Taigi apie prabgusi laik
nieko nemanoma pasakyti.
Prajus 400000 met L-amino r. dalis bus 0,500167, t.y. miinys vis labiau
artja racematin bvi, ir skaiiavimams nebetinka.
3) Dauguma polipeptid tirpale gali egzistuoti dviejose formose: netvarkingai
susisukusi tiesin molekul ir -spiral
Chiralikumu gali pasiymti ne tik atskiri atomai, bet ir sudtingesns
struktros - spirals, kurios gali bti deiniojo arba kairiojo sukimo. Taigi
netvarkingai susisukusio polipeptido optinis aktyvumas priklausys tik nuo j
sudarani aminorgi, tuo tarpu -spirals optin aktyvum dar lems ir aspiral. Glu turi oninje grandinje karboksirgties liekan, kuri emame pH yra
protonizuota ir krvio neturi. (Glu)n polipeptidas tokiomis slygomis sudaro aspiral (forma A). Kylant pH karboksigrups deprotonizuojasi ir gyja neigiam
krv. Neigiamai krautos onins amino rgties grups stumia viena kita ir suardo

-spiral. Ir atvirkiai (Lys)n gali turti teigiamai kraut onin grup, todl esanr
didelms pH reikmms egzistuoja -spiral, o emame netvarkingai susisukusios
tiesins molekuls (forma B).

"

NHC12H25

4) (Z) - signalai 2, 5, 7; (E) - 1, 4, 6; (Z)+() - 3.


5) = 0.134, K] m = 0.103 (pusiausvyrai b dalyje).
K7Q

R (,70 + 273

1,
110+273J

/ / = - 7 1 8 0 J-mol"1.

H,0

6)

[J^ O +

CH,,NH,

NHC12H25
-NHC12H25

NCI2H25
B

NC Junginys D neturi stereoizomer

7)

267(T). 1) C>B>A
2b)
3).

t
H
O
Gly-Giy-Gly

O
A

O
v. .--..

N O
o

O
Gty-Giy-Gly

4)
Galimi 27 tripeptidai
5) I j 26 optikai aktyvs. Optikai neaktyvus - HoN-GGG-OH
6) F>D>E

8)
()

268(T),

1)

C02Me

"CO->Me
2) Visi 4 teiginiai yra teisingi
3) 12.1:87.9 arba 12.2:87.8
4) a) Teisingas, b) Teisingas, c) Neteisingas
5)
M:eO
CH-OH

vy
o.

,c

6)
C'1:

; C-2:

_S

; C-3:

7)
CHO

HO

RO

H
CHaOH

8) 2
269(7)

D
O.
D:

2) UD
3) (a)
4) (a)
5)

6) Irans
7) (h)
8) (b)

"O

i knyga yra projekto Vaik ir jaunimo akademin paanga - Nacionalin


moksleivi akademija", kur finansuoja Europos Sjungos socialinis fondas ir i
dalies Lietuvos Respublika, leidinys. Svarbiausias projekto tikslas - sudaryti
slygas itin gabiems, aukt akademini laimjim turintiems vaikams tobulti,
nuolat teikiant jiems akademini ibandym ir iki, ugdytis gebjimus Ir
gdius, kuri jie neturi galimybs gyti prast pamok metu.
Nacionalinje moksleivi akademijoje (NMA) gabs Lietuvos vaikai per sesijas ir
nuotoliniu bdu gilina matematikos, chemijos, informatikos, lietuvi filologijos,
ekonomikos ir fizikos inias. Mokini grupms vadovauja dstytojai ir mokytojai i
Lietuvos Ir usienio mokslo staig. Daugiau Informacijos apie projekt galite
rasti interneto svetainje http://nmakademlja.ktug.lt.
Knygos sudarytojai Vilniaus universiteto prof, habll. dr. Eugenijus Butkus,
moksleivi chemijos olimpiad 2003m. nugaltojai, dabar Vilniaus universiteto
studentai Vaidotas Navickas Ir Paulius Lukas Tamoinas surinko ir susistemino
Lietuvos, Baltijos ali ir tarptautini chemijos olimpiad, vykusi 2000-2005
metais, udavinius. Udavlnyn sudaro neorganins chemijos Ir bendrosios bei
organins chemijos skyriai. Rinkiniu moksleiviai gali naudotis Ir savarankikai, nes
patelkiami udavini sprendimai.

ISBN 9955-9894-2-4