Mechanizm wzrostu endogenicznego jak ¹ródªo ±redniookresowych uktuacji na rynku pracy

Aplikacja dla gospodarki USA

Michaª Gradzewicz Instytut Ekonomiczny, NBP 16 luty 2010

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Plan prezentacji
1
Wprowadzenie Denicja cyklu ±redniookresowego Motywacja

2

Cechy danych PKB i bezrobocie w USA - cykl ±redniookresowy Charakterystyka danych

3

Model Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

4

Wyniki Dyskusja Opis wyników

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Denicja cyklu ±redniookresowego Motywacja

Bezrobocie w USA
0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Denicja cyklu ±redniookresowego Motywacja

Cykl ±redniookresowy
Denicja

Cykl ±redniookresowy

- uktuacje gospodarcze o cz¦stotliwo±ci

pomi¦dzy 1 a 50 lat (por. Comin, Gertler, 2005):

komponent krótkookresowy (koniunkturalny, tzw. business cycle ) obejmuj¡cy uktuacje pomi¦dzy 1 a 8 komponent ±redniookresowy,
pomi¦dzy 8 a 50 lat obejmuj¡cy uktuacje

lat

Do wyznaczenie cyklu ±redniookresowego oraz jego komponentów posªu»ono si¦ ltrem pasmowo-przepustowym Christiano i Fitzgeralda (1999) Podstawowe wªasno±ci danych s¡ odporne na denicje górnej granicy cyklu (20 vs 50 lat)

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Motywacja
Blanchard (1997) oraz Solow (2000) podkre±laj¡ potrzeb¦ stworzenia modeli uktuacji ±redniookresowych Istotna praca Comina i Gertlera (2005)
wzrost endogeniczny nast¦puj¡cy poprzez zmian¦ ilo±ci dost¦pnych na rynku produktów - Romer (1990) zaburzenia identykowane zazwyczaj z wahaniami koniunkturalnymi mog¡ generowa¢ równie» wahania ±redniookresowe koncentracja na rynkach dóbr i kapitaªu, pozostawiaj¡ca miejsce na badania nad rynkiem pracy

Hall (2005) - opisaª cechy uktuacji ±redniookresowych na rynku pracy Mo»liwe przyczyny ±redniookresowych uktuacji rynku pracy:
efekt histerezy (np. teoria insider-outsider Blancharda i Summersa, 1987), demograa - efekt baby-boom, np. Flaim (1990),

mechanizm wzrostu endogenicznego (nowe podej±cie proponowane w prezentowanej rozprawie doktorskiej)

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

PKB i bezrobocie w USA - cykl ±redniookresowy Charakterystyka danych

Bezrobocie i PKB w USA - komponenty ±redniookresowe

0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 −0.01 Unemployment − medium term cycle Unemployment − medium frequency component

0.1

0.05

0

−0.05

−0.1 −0.02 −0.03 −0.15 Output − medium term cycle Output − medium frequency component 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Charakterystyka danych
Odchylenia standardowe
cykl [2,200] PKB Konsumpcja Inwestycje Stopy procentowe Pªace Bezrobocie Wakaty Zatrudnienie 0.039 0.028 0.103 0.005 0.034 0.225 0.208 0.013 krótki [2,32] ±redni [32,200] relatywne do PKB 1.00 Korelacja z PKB [2, 200] 1.00 0.88 0.73 -0.33 Autokorelacja cykl [2,200] 0.96 0.98 0.91 0.93 0.97 0.94 0.96 0.95

0.016 0.008 0.069 0.003 0.010 0.145 0.131 0.008

0.035 0.027 0.076 0.004 0.032 0.168 0.172 0.010

0.73 2.66
0.14

0.89 5.82
5.63 0.34

0.81 -0.84
0.53 0.84

nachylenie krzywej Beveridge'a: cz¦stotliwo±ci,

-0.81 , wysokie w caªym zakresie

podobny charakter cykliczno±ci obu komponentów cyklu ±redniookresowego

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Strategia modelowania
Strategia modelowania - konstrukcja jak najprostszego modelu, b¦d¡cego w stanie wyja±ni¢ badane zjawisko Punkt wyj±cia - model realnego cyklu koniunkturalnego ( Minimalna liczba zaburze« stochastycznych - szok(i) technologiczny Rozszerzenia:
rynek pracy opisany teori¡ poszukiwa« (search-matching ) Diamond-Mortensen-Pissarides (np. Pissarides, 2000) mechanizm wzrostu endogenicznego - Romer (1990)

RBC )

prób¡ nowego podej±cia do modelowania ±redniookresowych cykli na rynku pracy
Prezentowany model jest

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Podstawowe cechy modelu

Model równowagi ogólnej klasy DSGE (

General Equilibrium)

Dynamic Stochastic

Uwzgl¦dnienie wpªywu przyszªo±ci na tera¹niejsze decyzje (racjonalno±¢) Mikropodstawy - kompletna specykacja problemów decyzyjnych podmiotów dziaªaj¡cych w opisywanej gospodarce Parametryzacja modelu wzgl¦dem tzw. parametrów gª¦bokich - opisuj¡cych preferencje, technologie, itp.

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Gospodarstwa domowe

Maksymalizuj¡ u»yteczno±¢ z konsumpcji w cyklu »ycia Dokonuj¡ alokacji wytworzonego strumienia dóbr nalnych pomi¦dzy inwestycje rzeczowe (w kapitaª), inwestycje w sektor bada« i rozwoju (B+R) oraz konsumpcje ‘wiadcz¡ usªugi pracy dla producentów dóbr, bior¡ udziaª w negocjacjach pªacowych

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Problem gospodarstw domowych
Problem optymalizacyjny max

Ct ,Lt ,It ,Nt ,Kt +1
pod warunkiem:

E0

βt

Ct1−ς
1

t =0

−ς

Ct + It + Lt + Tt + Πt = wt Nt + bt Ut + rt Kt + Rt Lt −1 Kt +1 = (1 − δ)Kt + It Nt = (1 − ρ)Nt −1 + st Ut
Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Rynek pracy
Liczba nowozawi¡zanych kontraktów o prac¦ wyznaczona jest przez funkcj¦ dopasowa«, zale»n¡ od liczby zgªoszonych wakatów (rm szukaj¡cych pracowników) oraz osób szukaj¡cych prac¦ Technologia dopasowa« na rynku pracy:

Mt = m (Ut , Vt ) = σm Utσ Vt1−σ qt = Mtt V
Prawdopodobie«stwo

qt st

zapeªnienia wakatu w okresie

t:
t t

Prawdopodobie«stwo Zatrudnienie:

znalezienia pracy w okresie

t : st = M U

Nt = (1 − ρ)Nt −1 + Mt −1
Bezrobocie:

Ut = 1 − Nt + ρNt = 1 − (1 − ρ) Nt

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Producenci dóbr
W ka»dym momencie czasu istnieje okre±lona ilo±¢ dóbr mo»liwych do produkcji (okre±lona w sektorze B+R) Producenci ka»dego dobra po±redniego:
wykupuj¡ prawo do produkcji okre±lonego dobra (konkurencja monopolistyczna) maksymalizuj¡ zdyskontowany strumie« zysków, zatrudniaj¡ odpowiedni¡ ilo±¢ kapitaªu i pracy oraz ustalaj¡ ceny chc¡c dostosowa¢ liczb¦ pracowników, zgªaszaj¡ odpowiedni¡ liczb¦ wakatów (proces jest kosztowny)

Ró»norodne dobra po±rednie agregowane s¡ do jednorodnego dobra nalnego

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Producenci dóbr nalnych

Zaªo»enie o funkcjonowaniu rynku: doskonaªa konkurencja
Problem optymalizacyjny:

max

yt ( i )

Pt Yt −

ˆ At
0

pt (i )yt (i )di
µ

przy technologii produkcji

Yt =

ˆ At
0

y (i ) µ di

1

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Producenci dóbr po±rednich
Zaªo»enie: konkurencja monopolistyczna
Problem optymalizacyjny:

nt (i ),vt (i ), t =0 kt (i ),pt (i )

max

Λ0,t

pt (i ) y (i ) − w (i )n (i ) − c (v (i ), w (i )) − r (i )k (i ) t t t t t t Pt t

pod warunkiem:

yt (i ) = zt kt (i )α nt (i )1−α nt (i ) = (1 − ρ)nt −1 (i ) + qt −1 vt −1 (i ) yt (i ) = pt (i ) Pt
−µ µ−1

Yt

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Ustalanie pªac
Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy okre±laj¡ swoje pªace progowe - których ró»nica stanowi powstaª¡ z kontraktu nadwy»k¦, b¦d¡c¡ przedmiotem podziaªu Pªace, dziel¡ce nadwy»k¦, ustalane s¡ na zasadzie negocjacji Nasha Warto±¢ pracownika (zapeªnionego wakatu) dla rmy:

Jt (i ) = mct (i )fn,t (i ) − wt (i ) + Et Λt ,t +1 [(1 − ρ)Jt +1 (i ) + ρΓt +1 (i )]
Warto±c wakatu dla rmy:

Γt (i ) = −c (vt (i ) , wt (i ))+Et Λt ,t +1 [(1 − qt ) Γt +1 (i ) + qt Jt (i )] = 0

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Ustalanie pªac cd.
Warto±¢ pracy dla gospodarstwa domowego:

Wt (i ) = wt (i ) + Et Λt ,t +1 [(1 − ρ)Wt +1 (i ) + ρUt +1 ]
Warto±¢ bezrobocia dla gospodarstwa domowego:

Ut = bt + Et Λt ,t +1 [st Wt +1 (i ) + (1 − st )Ut +1 ]
Negocjacje pªacowe (schemat Nasha): max

wt (i )

Jt (i )1−η (Wt (i ) − Ut )η

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Sektor B+R (Romer, 1990)
Dziaªaj¡c w warunkach doskonaªej konkurencji rmy innowacyjne maksymalizuj¡ strumie« przyszªych zysków z wprowadzenia nowych produktów po±rednich na rynek Cena nowego produktu jest okre±lana przez oczekiwane zyski z jego produkcji Technologia produkcji nowych dóbr zapewnia:
dodatni efekt zewn¦trzny, zwi¡zany z dost¦pnym zasobem wiedzy efekt zatªoczenia (zwi¡zane z konkurencj¡ rosn¡ce koszty nowych innowacji, gdy zagregowane nakªady na B+R rosn¡) stacjonarno±¢ modelu

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Sektor R&D - specykacja
Zaªo»enie: doskonaªa konkurencja
Warto±¢ jednostkowa nowego dobra po±redniego:

vtI (p) = πt + Et Λt ,t +1 vtI+1 (p)
Technologia produkcji:

gdzie (

spillover ), 2) efekt zatªoczenia, 3) stacjonarno±¢. Ka»da rma innowacyjna p maksymalizuje bie»¡c¡ warto±¢
strumienia oczekiwanych zysków:

A L ϕt = χ Kt ( Ktt )ψ−1 t

At +1 (p) − (1 − φ) At (p) = ϕt Lt (p)
zapewnia 1) dodatni efekt zewn¦trzny

I πt (p ) = Et Λt ,t +1 vtI+1 (p ) [At +1 (p ) − At (p )] − Lt (p )
przy danej technologii produkcji.

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Kalibracja/Estymacja
Wi¦kszo±¢ parametrów modelu zostaªa skalibrowana
na podstawie danych statystycznych, gªównie w zakresie cech stanu ustalonego na podstawie literatury przedmiotu, równie» w celu zapewnienia porównywalno±ci wyników z dost¦pn¡ literatur¡ aby zapewni¢ odtworzenie okre±lonych cech danych przez model

Parametry procesu stochastycznego (persystencja i wariancja) b¦d¡cego ¹ródªem zmienno±ci modelu zostaªy wyestymowane w oparciu o szereg PKB dla USA
Metoda Najwi¦kszej Wiarygodno±ci (ltr Kalmana) pozwala na analiz¦ danych historycznych

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Podstawowe cechy modelu Problemy decyzyjne podmiotów Kalibracja/Estymacja

Najwa»niejsze parametry
Elastyczno±c produkcji wzgl¦dem kapitaªu: (Prescott, 1986) Elastyczno±¢ mi¦dzyokresowej substytucji u»yteczno±ci (Greenwood, Hercovitz, Human, 1988)

α = 0.33 ς=2

ρ = 0.1 (Shimer, 2007) ¯ Bezrobocie w stanie ustalonym U = 0.056 (dane USA) ¯ Prawdopodobie«stwo zapeªnienia wakatu q = 0.7 (Cooley,
Stopa destrukcji kontraktów Quadrini, 1999) Prawdopodobie«stwo znalezienia pracy + stan ustalony) Stopa zast¡pienia

¯ = 0.63 s

(Shimer, 2007

dopasowanie modelu)

¯ b w = 0.5 ¯

(Hall, 2005 + Shimer, 2005,

Sztywno±ci pªac realnych dopasowanie modelu)

αw = 0.1

(Christoel, Linzert, 2005,

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Dyskusja - problemy z dopasowaniem do danych
A. Gospodarka USA

Odchylenia standardowe cykl [2,200] PKB Konsumpcja Inwestycje Pªace Bezrobocie Wakaty Zatrudnienie 0.039 0.028 0.103 0.034 0.225 0.208 0.013 krótki [2,32] 0.016 0.008 0.069 0.010 0.145 0.131 0.008 ±redni [32,200] 0.035 0.027 0.076 0.032 0.168 0.172 0.010 relatywne do PKB 1.00 0.73 2.66 0.89 5.82 5.63 0.34

Korelacja z PKB [2, 200] 1.00 0.88 0.73 0.81 -0.84 0.53 0.84

Autokorelacja cykl [2,200] 0.96 0.98 0.91 0.97 0.94 0.96 0.95

B. Wyniki modelu podstawowego

Odchylenia standardowe cykl [2,200] PKB Konsumpcja Inwestycje Pªace Bezrobocie Wakaty Zatrudnienie 0.039 0.023 0.094 0.036 0.050 0.039 0.003 krótki [2,32] 0.016 0.006 0.046 0.014 0.018 0.010 0.001 ±redni [32,200] 0.035 0.022 0.080 0.032 0.047 0.038 0.003 relatywne do PKB 1.00 0.59 2.42 0.92 1.30 1.06 0.08

Korelacja z PKB [2, 200] 1.00 0.91 0.923 0.99 -0.90 0.01 0.90

Autokorelacja cykl [2,200] 0.96 0.98 0.95 0.96 0.98 0.95 0.98

Rozwi¡zanie I
Rozszerzenie I (dodatkowe zaburzenie w funkcji dopasowa«, zmiany efektywno±ci procesu dopasowa«) -

σt = (1 − ρm ) + ρm σt −1 + m ˆm ˆm t
zbyt zmienny), ale

rozwi¡zuje problem zmienno±ci (nawet wi¦cej - rynek pracy jest zbyt silna korelacja pªac z produktem brak ujemnie nachylonej krzywej Beveridge'a (+0.76 vs.

−0.81),
ale mo»e szoki s¡ ¹le modelowane:

Higher frequencies 0.025 0.02 0.015 0.01 Unemployment Unemployment 0.005 0 −0.005 −0.01 −0.015 −0.02 −20 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 −0.005 −0.01 −0.015 −0.02 −15 −10 −5 0 5 Vacancies 10 15 20 25 −0.025 −20 −15 −10

Medium frequencies

−5

0 Vacancies

5

10

15

20

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Dyskusja Opis wyników

Rozwi¡zanie II
Rozszerzenie II - wprowadzenie frykcji procesu negocjacji pªacowych (koncepcja normy spoªecznej Hall'a, 2005)
Cho¢ wygl¡da banalnie:

wt = αw wtn + (1 − αw ) wt −1
to jednak mo»na j¡ wyprowadzi¢ ze sztywno±ci na poziomie mikro w procesie negocjacji pªacowych Konsekwencje:
osªabia siª¦ zwi¡zku pªac z wydajno±ci¡ niezb¦dne zaªo»enie z perspektywy wªa±ciwego opisu rynku pracy

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Analiza mno»nikowa modelu ze sztywno±ciami
Y (PKB) 1.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.1 0 C (Konsumpcja) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 A (Zasob B+R)

1

0

10

20

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

U (Bezrobocie) 5 0 −5 −10 −15 0.8 0.6 0.4 0.2 0

w (Place) 1.5

Y/N (Wydajnosc)

1

0.5

10

20

30

40

10

20

30

40

0

10

20

30

40

Szeregi czasowe wygenerowane przez model
Konsumpcja
1.1 1.08 1.06 1.2 1.04 1.02 1 0.98 0.9 0.96 0.94 0.92 1940 0.8 1.1 gospodarka USA model 1.3 1.4 gospodarka USA model

Inwestycje ogolem

1

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

0.7 1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Place
1.15 gospodarka USA model 1.1 1.6 1.4 1.2 1 1 0.8 0.95 0.6 0.9 1940 0.4 1940 2 1.8

Stopa bezrobocia
gospodarka USA model

1.05

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Dopasowanie do danych
A. Gospodarka USA

Odchylenia standardowe cykl [2,200] PKB Konsumpcja Inwestycje Pªace Bezrobocie Wakaty Zatrudnienie 0.039 0.028 0.103 0.034 0.225 0.208 0.013 krótki [2,32] 0.016 0.008 0.069 0.010 0.145 0.131 0.008 ±redni [32,200] 0.035 0.027 0.076 0.032 0.168 0.172 0.010 relatywne do PKB 1.00 0.73 2.66 0.89 5.82 5.63 0.34

Korelacja z PKB [2, 200] 1.00 0.88 0.73 0.81 -0.84 0.53 0.84

Autokorelacja cykl [2,200] 0.96 0.98 0.91 0.97 0.94 0.96 0.95

B. Wyniki modelu ze sztywnymi pªacami

Odchylenia standardowe cykl [2,200] PKB Konsumpcja Inwestycje Pªace Bezrobocie Wakaty Zatrudnienie 0.039 0.021 0.113 0.030 0.223 0.127 0.014 krótki [2,32] 0.016 0.003 0.056 0.005 0.150 0.107 0.009 ±redni [32,200] 0.035 0.021 0.097 0.030 0.176 0.076 0.010 relatywne do PKB 1.00 0.55 2.93 0.78 5.77 3.43 0.35

Korelacja z PKB [2, 200] 1.00 0.77 0.92 0.81 -0.65 0.25 0.64

Autokorelacja cykl [2,200] 0.96 0.99 0.96 0.99 0.88 0.42 0.88

Porównanie z modelem bez wzrostu endogenicznego
A

.

Model ze sztywno±ciami i wzrostem endogenicznym

Odchylenia standardowe cykl [2,200] PKB Konsumpcja Inwestycje Pªace Bezrobocie Wakaty
B

Korelacja relatywne do PKB 1.00 0.55 2.93 0.78 5.77 3.43 z produktem [2,200] 1.00 0.77 0.92 0.81 -0.65 0.25

krótki [2,32] 0.016 0.003 0.056 0.005 0.150 0.107

±redni [32,200] 0.035 0.021 0.097 0.030 0.176 0.076

0.039 0.021 0.113 0.030 0.223 0.127

.

Model ze sztywno±ciami, bez wzrostu endogenicznego

Odchylenia standardowe cykl [2,200] PKB Konsumpcja Inwestycje Pªace Bezrobocie Wakaty 0.036 0.018 0.116 0.028 0.106 0.069 krótki [2,32] 0.017 0.003 0.069 0.005 0.078 0.055 ±redni [32,200] 0.031 0.017 0.091 0.027 0.068 0.042 relatywne do PKB 1.00 0.49 3.21 0.77 2.93 1.87

Korelacja z produktem [2,200] 1.00 0.82 0.95 0.85 -0.67 0.27

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Dyskusja Opis wyników

Kilka waznych wniosków
Fluktuacje rozwoju gospodarczego o cz¦stotliwo±ci powy»ej 8 lat s¡ znaczne - w niektórych przypadkach silniejsze ni» wahania krótkookresowe Wªasno±ci waha« ±redniookresowych wskazuj¡, »e nie powinny by¢ one traktowane jak gªadkie trendy Istnieje stosunkowo prosta mozliwo±¢ modelowania uktuacji o charakterze ±redniookresowym
Mo»liwe jest wygenerowanie cyklu ±redniookresowego z u»yciem standardowego modelu, rozszerzonego o kwestie wzrostu endogenicznego (tutaj specykacja oparta na Romer, 1990)

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Wprowadzenie Cechy danych Model Wyniki

Dyskusja Opis wyników

Kilka waznych wniosków cd.
Stochastyczne zaburzenia technologiczne, je±li s¡ odpowiednio propagowane w modelu, mog¡ by¢ ¹ródªem uktuacji ±redniookresowych zarówno na rynku produktów,

jak i rynku

pracy
Kwestie ±redniookresowe nie rozwi¡zuj¡ tzw. Shimer puzzle, nie do ko«ca rozwi¡zuj¡ go te» zmiany w efektywno±ci procesu dopasowa«, ale... mo»e nale»y modelowa¢ to w mniej standardowy sposób Sztywno±ci w ustalanie pªac wydaj¡ si¦ istotnym skªadnikiem pomagaj¡cym opisa¢ funkcjonowanie rynku pracy w USA Mechanizm wzrostu endogenicznego jest istotnym skªadnikiem pomagaj¡cym wyja±ni¢ uktuacje ±redniookresowe

Michaª Gradzewicz

Wzrost endogeniczny jako ¹ródªo uktuacji ±redniookresowy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful