Está en la página 1de 2

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats


CEIP Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail ceiplabritja@educacio.caib.es
Blog. http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810 ST. JOAN DE LABRITJA

PROGRAMA DE REUTILITZACI DE LLIBRES DE TEXT 2015-16


1. En qu consisteix el Programa de Reutilitzaci?
El Programa de Reutilitzaci consisteix en la creaci dun fons de llibres de text i material
didctic de titularitat del centre que es nodreix per mig daportacions de les famlies, de la
Conselleria dEducaci i de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, perqu lalumnat els empri i
els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne s, amb un mnim de 4 anys.
2. Implantaci:
El programa de reutilitzaci es va implantar el curs 2008-09 als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t
deducaci primria. Els alumnes de 5 i 6 es van incorporar el curs 2009-10.
3. Objectius:
- Incentivar ls responsable i sostenible dels llibres de text i material didctic.
- Mantenir un fons de llibres de text administrat pel Consell Escolar en rgim ds pels alumnes.
- Afavorir lestalvi econmic a les famlies en la compra dels llibres de text.
4. Finanament:
- La Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats: 10 per alumne adherit/da.
- Els pares, mares o representats legals dels alumnes adherits al programa de reutilitzaci.
- L'ajuntament de Sant Joan de Labritja: 25 per alumne adherit/da.
5. Adhesi de les famlies:
Les condicions per adherir-se sn:
- Ser alumne/a dEducaci Primria.
- Fer laportaci econmica* establerta en el Consell Escolar abans del dia 23 de JUNY a les
13:00 hores a loficina de La Caixa al compte 2100-1936-14-0200036377. Haur de constar
el nom de l'alumne/a i el concepte: LLIBRES DE TEXT.
- Aportaci econmica:
1r i 2n dEP
70
3r dEP
95 (70 dels llibres ms 25 de fiana)
4t, 5 i 6 dEP (ja adherits al Programa)
70
4t, 5 i 6 dEP (adherits per primera vegada) 95 (70 dels llibres ms 25 de fiana)
6. Altres informacions
- Al mes de setembre el centre cedir a lalumnat adherit a aquest Programa els llibres de text.
- A final de curs, els alumnes de 3r, 4t, 5 i 6 hauran de retornar els llibres de text al seu tutor/a
en bones condicions. Els alumnes de 1r i 2n no els han de retornar ja que, com que podran
escriure en ells, sels podran quedar.
- Si algun alumne/a adherit al Programa es dna de baixa en el centre, haur de retornar els
llibres al fons. El centre li retornar el 50% de laportaci anual ms la fiana.
- En cas dalumnes nouvinguts al llarg del curs, podran adherir-se al Programa en el moment
darribar. La seva aportaci ser del 100% si ladhesi s al 1r trimestre (70 ms la fiana) o
del 50% si s al 2n o 3r trimestre (35 ms la fiana).

GOVERN DE LES ILLES BALEARS


Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats
CEIP Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail ceiplabritja@educacio.caib.es
Blog. http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810 ST. JOAN DE LABRITJA

PROGRAMA DE REUTILIZACIN DE LIBROS DE TEXTO 2015-16


1. En qu consiste el Programa de Reutilizacin?
El Programa de Reutilizacin consiste en la creacin de un fondo de libros y material didctico
de titularidad del centro que se nutre por medio de aportaciones de las familias, de la Consejera
de Educacin y del ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, para que los alumnos/as los utilicen,
mientras sea posible hacer uso, durante un mnimo de 4 aos.
2. Implantacin:
- El programa de reutilizacin se implant el curso 2008-09 a los niveles de 1, 2, 3 y 4 de
primaria. Los alumnos/as de 5 y 6 de primaria se incorporaron el curso 2009-10.
3. Objetivos:
- Incentivar el uso responsable y sostenible de los libros de texto y material didctico.
- Mantener un fondo de libros de texto administrado por el Consejo Escolar en rgimen de uso
para los alumnos/as.
- Favorecer el ahorro a las familias en la compra de los libros de texto.
4. Financiacin:

- La Consejera de Educacin, Cultura y Universidad: 10 por alumno adherido/a.


- La madre, padre o representante legal del alumno/a adherido/a al programa de reutilizacin.
- El ayuntamiento de Sant Joan de Labritja: 25 por alumno/a adherido/a.
5. Adhesin de las familias:
Las condiciones para adherirse son:
- Ser alumno/a de Educacin Primaria.
- Hacer la aportacin econmica establecida en el Consejo Escolar antes del da 23 de JUNIO
a las 13:00 horas en la oficina de La Caixa en la cuenta 2100-1936-14-0200036377. Tendr
que constar el nombre del alumno/a y el concepto: LIBROS DE TEXTO.
- Aportacin econmica:
1 y 2 de EP
70
3 de EP
95 (70 de los libros ms 25 de fianza)
4, 5 y 6 de EP (ya adheridos al Programa)
70
4, 5 y 6 de EP (adheridos por primera vez)
95 (70 de los libros ms 25 de fianza)
6. Otras informaciones
- En el mes de septiembre el centro prestar al alumno adherido/a al programa los libros de
texto.
- A final de curso, los alumnos/as de 3, 4, 5 y 6 tendrn que devolver los libros de texto a su
tutor/a en buenas condiciones. Los alumnos de 1 y 2 no los devolvern ya que, como podrn
escribir en ellos, se los podrn quedar.
- Si algn alumno/a adherido al programa se da de baja en el centro, tendr que devolver los
libros a la escuela. El centro devolver el 50% de la aportacin hecha ms la fianza.
- En caso de alumnos/as que se incorporan a lo largo del curso, podrn adherirse al programa
en el momento de su llegada. La aportacin ser de100% del valor si la adhesin es durante el
1r trimestre (70 ms la fianza) o del 50% si es durante el 2 o 3r trimestre (35 ms la fianza).