Está en la página 1de 108

iio

BARA

C A RM E N D IA Z

da f

A S D E O RO S
El A s d e O r o
qu

se

n o s

bu

s es c o m o u n a

p r es e n

ta en el ca m

e n a es tr e

in

o a n u

l la

la n do

gr a n p a r t e d e l o s m a l o s a u g u r i o s a u n q u e
c la r o e s t n o to ta l m e n te ; si
p o r c j t m p lo
n o s s a le n d o s c a r t a s s e u i d a s o s c u r a s 0
g
,

"

ga t iv
ce e

as

la s

en

se i s s ig u

l A s de O ro

en su

de z a

n e

la

ga t i v i d a d

s u e r

te

tira

en

ie

n t es c a r ta s

d a q u e d a r :i

a n u

50 % O t o r ga

u n

a pa

la da
g r

v r r o RA '

te c c i n

y pro

S i g n i fi c a d o
Vic

to r ia

ra c

in

yen

tes

D a to

d in
in

ca m

er o

o s a

e n c a n to

aza r

r i t o

ho

bi e r t o s d i gn id a d

m a

gn

n o res

s a lu

as c e n so

r ela c io n es c o n

per s o

e tis m o

Es ta c i n : i n
E le m

en

Al e t a l:

to

ie r n

: tie r r a

l la n

u ra

m e s c la

o ro

O r i e n t a c i n :

n o r te

Sa n t o q u e c o n l l e v a
Se x o : m a s c u l i n o

e s t a c a r ta :

Sa n A n

D a : d o

i n go

25

to n io

d e Pa d u

n as

em i

inl

A D I V I N A R C O N L A B A RA JA E SPA

As de O r o
7 de O

s a co m

fo r t u

ro s:

o LA

p a *i a d o d e
fo r

n a :

br ev

tu n a e n

Re y d e E s p a da s : h e r e n c i a
Rey de O r o s : c a s a m ie n to r i c o

Az ar

su er te

din

er o

C a ba l l o de O r o

s: ex

A s d e E s p a da s :

en

7 de Ba sto

fe r m

s : a sc e n s o

en es ex

da d

en

ito

so s

e s ta c io n a

l tr a ba jo

da

A s de C o p a s : c o m p r a de u n a c asa
A s de Ba s to s : h o n o r es y r ec o n o c im i en
.

3 de Co p as :
N

o TA :

c o n

Am

le to

Co lo

en o

si

car

e n v o lv e r

ba r a z o bu

g n i fi c a d o s o l o e s v l i d o s i l a s c a r t a s
t i gu a s a l A s d e O r o s A r r i b a a b a j o d e r e c h a

Este

e s t n

ern

to s

ia

es t a c a r ta
co n

u n

ju

la z o

n to

c o n

am ar

il lo

m en c io n a

i z q u i er da

do s c o n
pa p e le s r e la c io n a
ayu

da r

a r e s o lv e r

da s

di n er o Y

b i e n las

s
c o sa

D O S D E OROS
E1D o

de Or o s

es c o mo u n n

b a l ;m

z :1

qu

p
p e s a y r e p a r t e e l d i n e r o o l o :; b i e n e s
d e s e r q t i e l a s d o s p e r s o n a s s e b e n c ti c i e n
s i e m p r e y c u a n t l o n o e s t t r r u l c e r c :1 e l p a l o

d e E s p a d a s ; d e s e r a s i s e r :i l \ n r c p ;i r l o
f l i c t i v o ' " l r e p a r t i d o s i g n i fi c a s u c r
5 0 96 I n c e r t i d u m b r e c o n r e s p e c t o : 1 l
.

[c a
d i

ro

du d a s

fi n a l

r e su

lta

c o n

fi \ s i o n

m en o s

es

din

de l 0 q u

b ie n

e s e e s p e r :r b a

er o

dec epc in

Si g n i f i c a d o

v a

D u das

tn a te r

l io

c o n v e r sa c io n e s

so s

ia les :

de du da s

r epar to
se r

ia s

b i n j u s t o r e p a r t o d e d i n e r o
p e q u e a d e t o d o l 0 q u e t e n ga q u
ta m

os

de O

r D s tr c o m

la

an te

p e r s o n ;t s q u e
b e n e fic i o s C o
.

e v er c o n

d in

to

p r a d e o bj e t o s
d o l0 a n a l iz a n

n v

ie n e l e e r l a le t r a

c o m

er o

ptt a do dc

R e y d e C o p a s : p l e i t o p a ga d o
R e v d e Es p a d a s : m u c h o c u i d a d o
.

Cu

co n

As de

d e C o p a s : pe q u e o pa go p o r
Es p a d a s : ga s t o s e n t r e m d ic o s

Cin

de Es p a d a s :

tro

c o

ro

bo

eng o
27

abogdo

u n a m u

jer

co n trario

Nt e n

u s to

l0 qu

h je \ i v

e es

j t\ s to

R e pe x i
El

pa r a

e w sn

o to rga c

l t t: l 0

qt \ i l ib r iu

z\

l z\

t u l i :i t l \ l i l i \ l l v t \

c u n c it n c ln

p u :i l h lc :

'

lc r tu

o n

m e

d e n u \s

dio

m :i s

f c i l d e

ser e n

g ;l i \ a t l o

e s c n : e r s c t r \ *\ s

l is t o q t t c lo s

T R E S D E O RO S
E1 T r e s de O r o
r ie n c ia

t e n

reco

l 0 l a r go d e

pi la n do da t o s

g a i\ o s o y

o r

i gi n

dem

sie m

ex
r e s

pr e

asia do r ev u e lo

ha bl a d u r f a s ; i c u i d a d o e s l a c a r t a d e o fr e c e r
m u c h o y r e c ibi r po c o ! D o n de p a r e c e h ab er
,

m u c ho

s d e l 0 q u

si n o se es

pr esta r

di s c r e to

a v a ta r

c r ee m o s

l0 qu

do

do m

do

etc

e realm e n te

se v er
,

h a y do
,

de

o bl i ga d o a d ej a r ,

d o n de

t e n e m o s qu

n o

e n o s c u e n te n

Es t

d e mas

e
i

Si g n i j i c a i l o
Pa p e l e o s

r e la c i o n a d o s c o n

co

br o s

p a go s ;
L e er to do

m
pa g a d e m s o s e c o b r a d e m e n o s
h a b la r q u e s e e x p l i qu e n c u a n d o a l u i e n Ie c o m
g
e c o n m ic o s
y e s c u c h a r pa c ie n t e m e n t e p o r q u e
se

s u e r te

pa r a des c u b r i r

f r e s de O r o s
So

ta

aco m

el en

ga o p o

pe q u e o qu

i da d o

cu

y bi e n

e n te so

esta

e sea

p o r qu
,

d e j a r de

bre

c a r ta

te m a s
o to

p a a d o de

de B a s t o s : a y u da s d e

u n

h o m br e

e x tr a n

jer o

T r e s d e E s a d a s : m e n t i r a e s t a f a fr a u d e
p
Re y d e E s a d a s : h o m b r e d o m i n a n t e q u e q u i e r e
p

29

m a n e ar lo

e 0

r ga

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E SPA o L A

A s de C o p a s : n o t ic i a bu e n a de di n e r o p a r a su c a s a
C o n e 1 Si e t e y A s d e E s p a d a s : r o b o e n p l e n a c a l l e
C i n c o de C o p a s : r e ga l o p r e c i o s o d e l s e r a m a d o

Si e t e d e C o p a s : fi e s t a

en sa

Cu
c r e ta

an
,

o cerem o n

ia de

m u c

ha po

pa

je
do

par a

n o s

h a bl a de

n a da

hace

en

ga o

r e fe r e n c i a

se re

de

to

fi e r e

do

a a

lgu

a m

s h

eil

de

en

ga

ar

itu

c u an to n o s ro

R e pe x i n
L a person

n a s

es u n o m

ism o

in

ac

de a

CU AT R O D E O RO S
Esta

c a r ta tr a t a so

c u lado c o n

las

lla m

m en te

p a ga d o

a m o r , s o lo

go z o ;
m en te

pla c e n

te r

in

pla c e r ,

pero

tie n e

n o

d o l 0 qu e
s e x u a les

to

r e a c io n e s

a da c a r t a

i l e ga l

br e

po

cam a

i n

qu

ser

d e s d e l u e go

n o am o ro sa

n o

Di v e r t i m
o scu ra

es

es el sex o

i l c i t o ;

a tr a c c
r

am
il

de la

m o ral

es t

e x is t e
en to

f o r zo

n ic a m

e n te

Si g n i j i c a d o
Am

qu i c o

Cu

o r
,

se x o co n tra ta

p la c e r e s

tr o

m u n

de O r o s

d o p a ga d o

da n

a c o rn

C a ba l l o d e Es a d a s
p
V io la c i n o s i t u a c i
n m

So

os

bu

p r o h ibi do

sc a r

la p r o p i a

ij o f s i c o
y
s a t i s fa c c i n
r e go c

p
s

p a iia d o de
+

As d e Espa da s
y fo r z a d a d a o m
,

o r a

de Es pa da s :

u ev e

l y

fis i c o

de O r o s : pla c e r c o m a r tid o s i
n am o r
p
So t a d e O r o s + C a b ll d
a o
e C o p a s : div e r s i n
fi e s t a s esci ndal os
l i br e a l b e d r f
o s i n m ir a m i e n t o s
j u e r ga s e x c e s o s
Re y d e O r o s + S i d
e s
e O r o s : p r o s t i cu c i n
Re y d e Es a d
a s + Ci n c o de Es a da s
p
+ Tr e s de O r o s : h
p
o m br e
v
a
g r qu e u ti liz a d e n u
e s t r a p e r s o n a l a bo r a l
o per so n a l a c o s o
ta

31

PA o L A
A D I V I N A R C O N L A UA R A JA E S

Cu

lab o r a l
Cu
t a gi o

se x u a

l i da d y e l d e s e o

a pa r e c e n e n e \

ent or no

de Esp a da s :

a tro

en

fe r m

e da d

po

tran sm

isi n

sex u al

de Co pa s :
i e s c n da l o !

Cu

lia

de Ba s t o s : l a

a tro

atro

e l se x o

pu ede

s u r gir

de n

tr o

d e l a pr o p i a

en s a e

Cu

an

do

C o p a s e s t a r a
p a r e c e c e r c a d e l Si e t e d e
u n ido a l psqu i c o ; e n e s e c as o r e s u lta r

esta c ar ta a

bl a n do d e

am or

r o sa sex u a

l N

ri s i c o

o s o la m e n t e s e x u a l o a m o r o s a

R e pe x i o n

E1 a m

Cu

an

do

o r

es

e x is te

la p o esfa de lo s
,

es

par a

sie m

s e n ti do s

pr e y

O e s su

v a c r e c ie n

do

bli m

s in

c esa r

n o e x is t e

CIN CO D E OROS
i Cu ida do !

ga a r lo

ho n

r a

esto s

n o

in ter

ese s

lo

c rea

m en tir a s

r r an

se

ro

de do

v en

lta

11a n

i tien

en

bo

te n t a

res

; s i pr e s ta

pa go

to s a e n o s

qu

lgu i e n i n

su s se u r o s
g

er

c o n

is e

r ev

l0 de v o lv

se

do

i da d o

es

tram a

de

ten to

du la c io n

cu

etc

lgu i e n

ip u la r lo ;

m an

n o

e s ta

fi a r d e l a s

c o n

po rqu e
fa r l o i n

e v er c o n

i nes
e nc

din

ero

Si gn i j i c a d o
a lqu

Cu
ro

bo

da d

Cin

c u

co

Cin

ida r

de
de

au

en

d e c e pc i n de t ip o
a c i n o fu s c a da do n de

ga o

s itu

a c om

la

cerrar

casa

eco n

se

m ic o tim

p i e r d e la

cl

d e s c o n fi a r

p a i \a d o i t e

Re y de C o p a s : q u ie n p r e t e n d e

en

ga a r lo

se

l a p r o p i a fa m i l i a

de Ba s t o

co

en

el m o n edero

de C o pa s

e n c u e n tra

dir lo

fr

de O r D s
co

Cin

c las e

ga o

en

ier

R e y d e Ba s t o

s o

se en c u e n tr a e n

s u e n to r n o

q u i e n d es e a t im
la b o r a l
s :

a r lo

on

d e Es p a d a s C a ba l l o d e Es p a d a s D i e z d e Es p a d a s : t i m o o
f r a u d e e n e \ t r a t a m i e n t o m d i c o p u e s s e r a l a rg o c a r o p e r o p o c o
e fe c t i v o
C i r u a s l s t i c a s p s i c l o g o s e t c
Ci n

co

33

A N V I N A I( C [ T N I J \ HA II A I A I s PA IQo l A

t' n s

lc

p n r l t : t t i n t l r t \ l ; \ C : \ r l n 110 110
c \ t n\ n\ l u : t n d c s l \ o l r t : s l t ) s o l n n n : n
\

;\ n

'

5 asc

lc

Ru

ra cn

t 10 S : 1d v

ie r

ubi ol t l t o q u e t o d o
t e t le s i t u a c i o m :S

R c fl l : r i o

N n hny

\ l i u t n m ;i s d u

lL C l

t te

ln

ie l

ex ce

pto

1d in

ero

SE IS D E O RO S
Es t a
t ipo

car ta

re

ec o n m

ic o

pr es e n
cu a n

a e n 111a n t e n e r u n

fi c t i c i o

t i po

Cu
po r q u

e ten

dem

pira

d ign

a v

de

ta

do I

an

i m p o s ibl e

per so

n a

m e

es a

dic i n

lq u i e r

c o sa

bs ri r do qu

n o

ga q u c v iv i r
as ia do y n o

pa ja r i t o s e n s u c a be z
h u m a n o d e be a s p ir a r
pero

do

m a

lgu ie n

v e

la

sin o

a c e p ta

iv

C la r o

se

em

r ea

lida d

po rq u

su

pe sa r y

l le n

de

e s t

a estar ca

e r e r s e r c ir u

de

n es

de

c a t e go r i a

c rec e r a
v

bs es io

po s ic i n

i da y t r a ta de

c u a

la s

ta

qu

da y

su e

n o

o s y

e e

se r

da

v ez m e o r

ja n

o s in

iqu ie r a

ha be r

estu

d ia do

Si g n i f i c a d o

l0

La

m en

su

fi c i e n

to s
,

a co in

Re y d e O r o

s: u n

Re y d e O r o

ers o

n u n c a se ti e n e
c o n s e gu

ir

a i r es

Se i s d e O r D s

pe r v

te

de gr a n d e z a

po r di n e ro a v a r i c ia s e n s a c i n de qu e
i lu s io n e s ba n a le s y p o c o p r o ba ble s de

p a a d o de
pedir s u
Es p a d a : h o m br e

h o m br e
lgu

n a

r ic o

35

m a n o
r

ico

au n

qu

e n e ga t iv o

A D I V I N A R C O N L A B A RA JA ES PA o L A

C a ba l l o d e O
s

pr e par a in

se

Nu

ev e

A s de
Tr

m e n tir as

in di c a qu e la a m bic i n

n o

p is a r

R ejl e

do

p o Tv

en

ir

eco n

m ico

u n a

c u an

s:

en

i r c o n e l d in

er o

fu e r te s de u da s

n o es m ala

p o s ic i n

to se n o s

de m s

la

siem

i da te

p o n ga d e l a n

te

c o n t r a i da s

pre y

ie n do

c u an

m u

do

en

se
c u en ta

i n

EI ho
en e

to

i r ir

Se i s d e B a s t o

a dq u

en

y pr esu

je

o s

bu

o m u er c o n

ens a

he par a

bre

d e Es p a d a s : o bs e s i o n e s
Es pa da s : du r e z a ha c i a lo

So t a d e E s p a d a s

tele c tu a lm e n te

de Ba s t o s :

es

ho

ro s :

br e

v an

an

i m ado po

ido so n o

ar r a

ide a le s

iga n l o

elev a

i d e a le s

do

s n o

e lev a

pu e de

do s

se r v a n

ido s o

SI E T E D E O R O S
x i t o

de di n

a l e gr f a s
az ar

cio s

ia l ,

m a te r

d in
etc

Bu

br a d o

co n

do

er te

Su

p e r sp e c t iv

u e

ir e po

bi e n

l to bie n

1 d in

b e n e fi c i o

ir e

ien to s

a se so r am

r ec o

Lu

po r h e r e n c ias
i n v e r t ido
b e ne

s m ayo r es

pr o yec to

en
as

Se

er o

se m

sea

do n de

en o s co n se o s o

r e sp e c to

c o n

ero

dev

er o

se m

s
ge r l 0
de l0
e s pe

c i de z

y bu

en as

Si g n i j i c a d o
Ga n

an c ia s

n o s u n

pr em io s

bu

Sfe t e de O r o

en

su e r te

m o m e n to

s a c m rn

pa r a in

er o

fu

er te

labo

r a

l de

du

r ar

al

A 1e g r f a s

tir

m an er a

s li da

sli do

fa m i l i a p a d r e h e r m a n o s e s p o s o s
Si e t e d e B a s t o s : a s c e n s o d e d i n
v
a

v er

! qu

pa a do de

Si e t e d e C o p a s : d i n
,

m a te rial

j x i t o

gr

e tc

qu

ll e ga

t r av s d e l a

d
pe r ado y m er ec i o po r
r e c
a t i fi c a c i n e n e l t r a b a j o
er o

in

es

pen s a
Si e t e d e E s p a d a s : c o b r o d e d i n e r o c o n a l g n d i s g u
p o r m e d i o d e a c c i d e n t e h e r e n c i a s e gu r o s
.

As de O r o

s :

pre m io

s e gu r o

A ZAR

37

sto o

t r is t e z a

A D W WA R C O N L A B A R A ) A ESPA o L A

je

e ns a

Se a d e
sa e

in

ble

en

R e pe
Lo

dis p u

u n a o

e sper a

din

do

de

o tr a m an era

m ater

ero co n

ia lm

en te

' a p e r s o n a r e c i bi r u n go l p e
l i
n bi e n
pu e de se r in c u s v e u

l p a s o de l ti e m p o

0 a c o r to

sor p
i

nm

p la z o

i n

qu

e cr een

es to s a

qu

hac er

e e

1di n

c u a lqu

ero

ier

l0

e s to

co sa

po

do

se

d in

h a l l a n i n d u d a bl e m

er o

e n te

OCHO D E OROS

ba

da po

a fo r t u n a

Ca r t a
a ba o

to do

p la z o

s e a lte r a r

qu ie r

caso

e n

do

do y

de

ir e

s e m

la de r e c h a iz u ie r d a
q

: a

r e do

c o n tin u o

id a s

n u es tr as v

salir a

de

es

l gu

e n a

da

a co r to

p e r o q u e s e r e c u p e r a r n p r o n t o
Es p a d a s q u e i n d i c a m o s a c o n t i n u a c i n

ga s t o s

gi e r e qu

n o s su

l p la n o e c o n m ic o ; e n
cu
e s p a da s q u e l a r o d e e in d ic a r

en

dc

c a r ta

n a

ar

ex c epto

c o n

e1

O c ho de

Si g n i fi c a d o

x i t o

br o s d e d i n
econ

m a ter ia

m ic a

ero
,

fi r m

ac

Oc ho d e O r o s

per ac in

a com

i d a d fi n

an c ier a

r ela a ci

to ta

s : a sc e n s o

m ica ,

eco n

p e r i o r e s a l 0 e s p e r a do c ie r t a
e n la b o ls a o la s e m p r es a s

pa a do

A s d e O r o s : iv i c t o r i a

p er s pe c t iv a

s e gu r

a v ec es su

r ec u

As de Ba s t o

in

i le

l ! Pr e m io s

la bo

r a

l per s o
,

az ar

n al

co

br o s

ec o n

m ic o

e x c ele n te

Si e t e d e B a s t o

s : tra

ba j o bie n

rem u n er a

do

A s de C o p a s : r e a r t o d e h e r e n c i a s c o n b u e n fi n
p
O cho de Co a s : r e a r t o d e h er en c i as e n tr e m
p
p
.

u c

pe r o

j u s ta m

en te

as

pr o po r c i

O c h o d e E s a d a s : fu
p
qu e l 0 q u e s e t i e n e
Se i s d e B a s t o s

has pe r so n

Cu

e r tes

a tro

ga s t o s

de Bas to s :

c a si en

n e

la

ism

ero
go c i o p r s p

A D I V I N A R C O N L A B A RA } A ESPA o L A

gu

en sa

je

in di c a

o s

r a u n

esta car

av a n c e e co n

ta

l a fo r m

m ic

a en

ipar

qu

bie n

e es ta m o s a c tu a n
o

pa r a

m a1
.

do

n os

Rd le x i n
El

po

a z ar

n e r 5u

es

fi r m

ta l v e z
a

el seu

d o n is m

de D io s

cu an

do

n o

q u i e r e l

L O S O CH O S Y
LO S N U EV ES

N U EV E D E O RO
S
Es l n
d n d c

rm ;

bu e n a s pe n s io n

c a r t :I a \ l gu r a

la s

Es ta

rc n la s

ha y qu

c te n e r cu

la

es

es

u n v iv i r m

ho l

o m en o s

c a r ta

q u e r e c o m p e n s a e l e s ru e r z o de l a
d c n o a la r d e a r d e l0 c o n
t r a r io p u e de u e
q
n p e d i g e o e n n u e s t r a
c asa
i

it l a d o

n o s c n c o l t l r e m o s m :i s

dc

pa r

en tes o

i s t a d e s q 1i e i e n s a n u c
p
q
p o r e l h e c h o d e v i v i r bi e n q u i e n o s e e
p
e s t a c a r l a t ie n e la o b li a c i n de r e
g
ga la r , da r p r e s t a r e t c
am

Sig n i fi c a d o
Ui c n
te

ses

cstar

i v i r h o lg a d a m

en te

de O r o s

T r e s de Ba s t o

u ev e

l,

p a r a d e s p i l fa r r a r p e r o
Din ero
c o m o dida de s

n o

de a d o de

pe

int

s:

r a

de

Cin

s +

Ba

d e Es p a d a s :

c o

A s d e C o pa s :

n co s

cr

es ta a

bo

ro
ro

d i t o s , fu

ro

bo

bo

en e l t r a

baj o

en casa
,

e r te s

fr a u d e
p r s t a m

o s c o n c e dido s

Si e t e d e C o p a s : n e g o c i o s e n s o c i e d a d f a v
n el
Es p a d a s o C a b a l l o d e E s p a d a s : p e r s o n a s e

Rc y dc Ba s t o
la

pa a do d e

dc Es pa da s : t im

R c y l c O r o

labo

ro

a co m

Se i s d e E s p a d a s

So

m a t e r ia

re n ta

u eve

ida d

sere n

l de po

O c ho de O

s +

ca co n
ro s +

Rc y d e C o p a s :

ia n

C a b a l lo d e O r o s :

es t u

bl e s

te r ren o

z a

As de Oro

cas am

ora

ie n to

d io s

s: az ar
c on

ho

c ar o s

su er te

po

12 9

h e r e n c ia s i m p o r t a n

br e r ic o

co

pr o v

echo so s

tes

A D I V IN A R C O N L A B A R A JA ESPA o L A

Ni
v a

je

e n s#

ten em o s

ya n

pedir

d e fe c t o

qu
,

e a la r

a la r

de a r

de a r

i ta m po

co n

c o es ta r

e l e x c es o

te m e r o so s

i qu

eda r s e c o r to

R e pe x i cin t
D

o n

de

n o

ha y

car

idad

n o

pu e d e h abe r

de qu

j u s tic ia

e n o s

c o n

el

SO T A D E O R O S

La
rica

co n

pr e t a c io

ter

l e da n a e s t a c a r t a u n
do s i s de p r o m is c
c i e f ta
n tar
r epr es e

le
su e

re
te a leg

t o do

de las in

m ayo r fa

u n a

c abez a

lige r a d e

d
e n tro m e ti a

m u

id o

s e n t

n es

ida d

je r

se n su al

lu ju r ia ;

e x c es i v

a lo c a

e so

am

da y s o br e
a to l o nd
qu e

l tie m po

l fi n a l n i s i q u i e r a e l l a s a b e e l
da Es t a s o t a a
u ede ha c er ; ten er e n c u en ta
qu e
m a l qu e p
ido s e l e o t o r g a e n fu n c i n d e l a
ste s e n c
.

d
c a n t i da
de

de

c a da u n a

po r

el

j ov e n
En

e s pa

de

bio

Cu

e n t o n c e s e s t a r a m o s

co n s u s

de v a n

la

r o

de a n y

d a s Si

de Es pa da s

n a

e s t r o

a tr o

y bu r l o

se n sa ta

cam

e s ta s e sp a

D o s Tr e s
in

da s qu

v a

lo

%i l

d e a da
e sta r e m o s

h a bla n do de

u n a

ero

de

esp a das

h a bla n do de

e o s s e n t i m e n ta l e s

fu

e se el

Si e t e O c h o

r e a lm e n t e c o m

u n a m u

je r

e t e r fa

e x c es iv a

u ev e

p l ic a d a

Si g n ij i c a d o
Mu je r

a le gr e

s e n t i do c o m

So t a de O
ro

y bu r l o n

co

qu

b a n a l ida d p o c o
,

s a com

pa a da d e

So t a d e E
s pa da s :
gu

er r a en

tr e

do s

m u

jer es

n e ga t i v a s

A D I V IN A R C O N L A B A RA JA

So

d e Co p a s y R e y de C o pa s : i n

ta

pa e r o
So t a d e C o p a s R e y d e C o p a s

co m

te n c in

je r

Es pa d a s :

As de O r o s

As de Ba s to s :

en sa

iscu

e s po s o 0

c r i s is

d e p a r e ja p o r

ie n

de

o tr a

de n c ia

u n a re ac

Ia b e b i d a

bie n

ra r e du c a r

be lle z a

in

lo s h ij o s

ex te r io r

e x tr ao r

din

a r ia

; con

ien

e m

do

ca

to

fu

o s co n

dir

u n a m u

je r

s e n su a l c o n u n a m u e r

ir a r l a s

da

u n o

c a r ta s

p u e de

R el l e x i n
a

pa r ien

c ias en

ga a n

qu
ser

e ro

de a n

libr e

a esta

co n su v

fi g u

id a y

ra

p o r qu

ac to s

je

d e s p u s d e

Las

te n

zo

de b e r a m
a

com

D o s d e Es p a da s : p r o c u

As de Co p as
n etism o

ba r

ro

C a b a ll o de Es p a da s : di s gu s t o s e n c l
Cu a t r o C o pa s + Cu a tr o de Espa da s :

de

m u

ESPA oLA

CA B A L L O D E O R O S
q u i z t t l a fi g u r a m s r e p r e s e n t a t i v a
l
l
l
d e Ia c a p a c i d a d i n t e e c t u a e n a s p e r s o n a s ;
n es tu dia n te j o v en o v iejo
u ele in di c a r u
Es t a

es

m aest r o s
so

br e

to

in

do

u n

al m a estro

br i ll a n
L

os

m en te

v en

to r es

bu

tes si es t r o

do c u

m en

bi e n

r e

a lu m n o

i n di c

de a da d e bu

da c ta do s

sin

pr e

e n a s ca r tas

y p a pe les

tos

li

tan to

si em

p er o

;i

y le t r a s pe r o

c ia s

in te le c t o

en

c o m o

ien

mp e

tr a m

pa s

c ab

r ro n es

Si g n i j i c a d o
E x m e n

es

pr u eb as

y de s c u b r i m i e n t o s q u
id ea s , ge n i a l i d a d

Ca b a l l o d e O r o s

apr o

ba do s

qu e dar o n

a coln

d i o s y e s t u di a n
p ar a l a p o s t e r ida d
estu

te s,

m a estr o s

r e

t en c in

u n

h ij o

de

pa i \a d o i \e

As de O r o s : de sc u b r im i e n t o
A s de Es p a da s

so cia

A s de Ba s t o s :

d i c o o

m e

di c i n

A s de C o p a s : h i j o s v a r o n e s b r i l l a n t e s
A s de C o p a s y T r e s de C o p a s : h ij a s br il l a n t e s
.

Do

lis to

de C o p as :

em

bar

az o

con

41

n a cim

i en t o de

m u

R EY D E O R O S

H o m br e de po de r m
Em p r e s a r i o p e r s o
z as
,

de din

m an e o

d is c i p li n a da
cas

br a da

s er ia

r ec ta

per so n a

tiptic a e n

an

ic

ar se

ide

y d e t e n i da m

v a m u

leal

f i n

a c o s tu m

a v e c e s a r is c a

ca

co m u n

l i ge n

n a

ba n

p e r o h o n r a da ; h o m br e j u i c i o s o y d e
b r o m a s C u i d a s u a s p e c t o fo r m a d e

el tr a to

po

ero

do

an

te

qu

en

i n t e r io

listo

en te

n o

gu

r e la c i o n e s

su s
r

palabr as y

su s

de br o

s ta
a

br e

o m

l go

so

bs e F

m as

li t a r i o

in

fie l y
en

SU

= t

(3

al

S i g n f fi c a d o
Ba n qu
s e gl a r

p r e s a r io di r e c t iv
r ida d r e le v a n t e

ero

a u to

Re y de O r

em

Ds a c o n tp a li a

Rey de Es a da s
p
a so c ia c

d la bo
io

p a dr e

ser io

a v e c es sa c e r

do te

O c h o d e O r o s : fu
s o c i e da

n es

de O ro s

ra

po
o

em

er te
+

ir

do d e
wer si

n de d in

Re y d e C o a s
p
p r e sa r io s qu e s e

l it ic a s

ero

R ey de Ba s to

s ie n ta n

d ia l o ga r

de Ba s t o

s :

Oc ho de Co as :
p
pa dr in

i m p o r ta n te d ir i e n t e
g

o en

lg n

c o n v

i te

im po

s :
,

s in

ta n t e

d ic a

to s

A D I V I N A R C O N L A BA R A JA E SPA o L A

Si e t e d e E s p a d a s : b a n q u
So t a d e C o p a s :

en sa

c a sam

to

ta c i n

ien to

pr e s a r i o tr a ido r in
h o m br e r ic o

em

co n

fi a r s e !

je

Q u i z l a fi g u r a d e
n o s

er o

pam

qu

os co n
e se

le

e s ta c a r t a s e a

el su

v e v en

jeto

en

de las

c u es tin

ir de l ejo

m e o r es u

e s ta n

fu

b i c a da s ;

e r te e s ta

cu an

do

ep r es

R d lx i o n
L a s pe r s o n

l0 qu

e so n

as v u

l ga r e s p a g a n

co n

l0 qu

ha c en ; las

n o

bl e s

con

A S D E E S PA D A S

Si

iram

de te n ida m

os

p a l o d e Es p a d a s

da m

n o s

en te

r a

de l

qu

e es

l a fi g u
ta

o s cu en

qu

la

ta n to

Es ta

po si tiv
aten c

de l

la

a ta

qu

qu

es

e x ter io r

l0

co m o

in

e sean

qu

c a r t a a fi r m a c o n

tro s co m o

n o so

ibi m o

r ec

r G

i n
y p o d e r o s a ; l a mb i n n o s
a g r e s i v i d a d l a p o d e m o s m a n i fe s t a r

u n a c a r ta m u
c a

sa lu

n e

d y

r o tu n

ga t iv
a

d ida d

po

n er

ta n t o
es

lo

pecia l

l a le y

S i g n i fi c a d o
Po d e r
a

br e n

a u to r

fa v

i da d

fi r m

ac

id a s i tu a c io n es

e n n u e s tr a v

se ta n t o a

do

m an

o r co m o en

in

des t r e z

io le n ta s qu

cam

p u d ie r o

c o n tr a

to s

s alu

En la

E s ta c i n

: o to

en

l e t o : Ia

to

O r i e n ta c in
Sa

to

qu

Se x o

fe m

D a :

ie

A s de Esp a da s

re

pr e s e n ta la

c o lu m n a v e r te

: el a ire

E le m
m u

el

c am
: e

pa n
este

r n es

in

m a

p r o t e g e : Sa n
e n

y l a p lu
ta

Te r e s a d e

Je s s

in

br a l

o s

qu
r e

e se

so l

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E SPA o L A

A s d e Es p a da

R ey d e Es pa da s :

ju

a do

i c i o ga n

pa a do de

s a com

c u a lqu

c on

h o m br e d e

s:

R e y d e Co p a s : d i s gu s t o
s o l u c i n de c e p c i n m u t u
Rey de O r o s :
e

ju ic io

el

e x c e pto

C in

pleito

co :

d o qu

di s ta n c ia m i e n

fa v o r e c e l a b o r a l m

e n os

d e l a pa r ej a

to

en te

co n

c o n tr a o tr a

Si e t e d e B a s t o

Cu

perso

n a

E s p a d a s : d i s gu

a tr o

labo

s : asc en s o

p o s i b l e p r d i da

m e or

ra

m e or

sto en c asa

d e l 0 qu

po

e se es

r u n

p e r a ba

te m a

en sQ e

Cu

do

an

m er a o

dec im

1co

Ia l t i m

os

m e n z ar

de

ien

c on v

a ec

e n tr ada
n o ser

ha r la s
n o s su

br u

c ar ta s a

g i e r e (e n

scos

m e d ir

pa r e c e e s t a c
e r pr u den c ia

a r ta

la

con

Io qu e

la s p a la b r a s

Rd l e x i n
Bas ta

u n

N o TA : T e n

l0

gu i j a r

ro

par a

en c u e n ta

er

la

sa lu

bia r

cam

qu

e1de s t in o

e esta c a r ta es

d Po r

p lo

de

de las

u n

im perio

s f u

b r e t o do
de
e t O c ho

e r t es . s o

pa r e c e a n te s qu e
c
Es p a d a s n o s i n d i c a r u n a u e r t e l e s i n e n l a c o l u m n a v e r t e b r a l E n
in dic a
bi o s i a pa r e c e e l O c h o d e E s p a d a s a n t e s q u e e l A s d e Es p a d a s n o s
ta
e r a car
a la p r i n l
u n p r o bl e m a e n la s v fa s r e s p i r a t o r i a s m u y e n s e r io O s e
r t a n c ia
la se u n d a e l gr a do de i m po
f c tad o
l
i di

en

to ca n t e a

e em

: si a

n o s

c a e

ga n

o a e

di hc il

co n

ple i t e ar

A s de Co p as
de salu d

m an

qu

o ro

Re y d e B a s t o

n e go c i a r

ier

D O S D E E SPA D A S

Cu

do

an

a pa re c e es ta c ar ta

to

do

co

br a

y las c o s a s e m pie z an a
r a len tiz a r s e en e l tie m po

s e n t i do

d o bl e

p lic a r se 0 a
c i pa lm e n t e a

sa lu

l de

n iv e

d;

tam

bi n

pr

es u n a

tem a

ra

pr im

era

La
per o

p o s ic i n

s e gu n
a

da

l fi n a l

n o se av an z a

tu n

po r

siem

pr e

l
q u e a fe c t a m u y di r e c t a m e n t e a
l e ga l o b l i gd o n o s a t o m a r c a m i n o s
r a d o s a l a fu e r z a t r a s c o m p r o b a r q u e

fi g u

u n

i nes

la

en

h a r d e r o ga r "
d a r u n a s o lu c i n

ida d

n os

se

Si g n i j i c a i t u
Se g u

da

po

c e s a r ia m e n t e

le n titu d;

os

au n

r tu n

gr a v
qu

e n

o s

d i s gu

C a b a l lo d e O r o
gr a n

e s fu e r z o

po

Re y de Ba s t o
r ea

liz ar

c o n

co m

a co m

So t a d e E s p a d a s :

do n

s e gu n

da i n

p l i c a da ;

te r

i n q u i r qg i c a n
d o j u i c io , de m a n da

v en c

s e gu n

s :

ta r

u n a

sto s

s : e x

da n

e tc

le n

sin o

ta

p a a do de
am

is ta d

se

en tr o m e te r

en

segu n

da

n u es tra

i da

am

cu r sar

pr

e n o s c o n tr a r ie , n o es u n a c a r ta o sc u r a

de E sp a da s

c a u s n

ida d;

en es a

do s

pr o bado

estu

o m esa a n

dio s

s a

Ia

is m

t ie m

p o r tu

i v e l la bo r a l s o br e u n a s c e

as ser

io

s en

co

lu

id a d

qu

e se

po
n s o

z a

O c h o de E s pa d a s : pr o ble m

m n a v e r te

br a l

B A R A JA E SPA o L A
AD IV IN A R CON L A

D a to s

el

i n fer io r

r io r es e

s alu

En l a

Do

es a n

de E sp a d a s
iv el de pies

r epr e s e n t a
,

m an o s

to

la s

e x tr e m

bi l l o y

m u

i da de s
eca

su

en sa e

Si

c u al qu
em

cin c o

la s

en

i er

e sp a

p e o pu

Rd le
N

da

e sto

i gu i e n t e s

l a s fi g u r
o b t en dr e m

ex c e pto

qu

e n o

tr as sac ar

c ar t a s

as

el

As

o s n a da e n

ser

l Dos

n o s a pa r e c e

m e o r c e sa r en el

lim pio

j
.

io n
d e s i s t ir

da r n l a

a n te

ic t o r ia

lo s

o b s t c u

lo s

la lu ch a y la pe r s ev

s
er a n c i a n o

T R E S D E E S PA D A S

E s t a fi g u
c a u s a da s

; so

au to r

po

p r e se n ta da po

i ta r ias ;

ism

de

es

n e ga t i v o

c a r ta

fu

ero n

du

ras

u n au

la pr im

apar ec e

fr i a s y

p o qu e c l c ga n
gu r i o b a s t a n t e

t iem

espaci o

r tr es

ge r ir la s h e r i da s
o r t a l e s a l a fu e F

sen ten c ia :

u n a

su

pa r e c e

r e lla s

c o m o

ta a n t es

ro

r e

a m en a z a n tes

n es

za

r a

er a o

tcs

OS

lt im

d e l a t i r a da
'

S i g n i fi c a d o
Tr i s te z

uq

Lq

do lo

de

co raz

m ela n c o

la

situ a c

i n la r ga y pe n

j
o sa

A n gu s t ia
i
t
qu e s e a r r a s t r a s de s de h a c e ti e m p o y qu e n o e r m n a
l a p e n a s e p e r c i b e e n e l s e m b l a n t e a u n q u e Ia p e r s o n a a p e n a s s e
la m e n t e
.

Tr

es

d e E s p a da s

Re y de Co pa s :

Cin
pien
N

po

sa

co

a co m

p a a d o de

m a t r im o n

de C o pas :

er ro r

io

co n

sin am o r
e

am o r

qu

e s e t ie n e o

en

q u ie n

se

u ev e

de Es pa da s :

r u n o m

is m

to r tu r a

au to su

C ab a llo de Es p a da s :
So t a d e E s p a d a s : p e n

p si c o l gi c a

ge s t i n
d i s gu s t o
sam

cr ea

da po

ent or no 0

s co n

ien to

s en

51

la l e y p o
u n a ru

r u n

ptu

ra o

h ic o

div

jov

o r c io

e n

A D I V I N A R C O N L A B A RA JA E SP A o L A

Ci n

de Or o s:

co

e x c eso

d e ga s t o s

ru

in

p o r im p r u de n c ia

po ca

pr e c a u c i n

D a to

En la
ca

d er

as

en sa

s a lu

go

p ar

el

T r e s d e E sp a d a s

r epr esen

la s

ta

r o

dilla s

co

do s

pasar

en

el ti em
co n

po l0

dic i o n

o c o n se o e spir

a e

es

i tu

ser en o

de de c i di r

al

Esta

c ar

p o s ible
s o

br e

ta c o m

n o a

i n g n

pli c a la s

de la n

ta r n a

a su n to

co sas

bu

da

sc ar

y pa r ec e

1ti e m po

Rd lex i o n
lo s
h a y q u e o lv i da r qu e la m e di da de l t i e m p o e s la m i s m a e n
So l o e l t i e m p e s
o m e n t o s d e p l a c e r qu e e n l o s r a t o s d o l o r o s o s
u e str o al iad o
N

Te n

je

n o se estar

qu

y h o m br o s

e ar

s o si e

er

p a c i e n c i a y d e j a r qu

e to

do

se ca lm e

E L PA L O D E ESPA D A S

C U A T R O D E E S PA D A S
Es t a

c a r ta

r epr e s e n

c o n v e n ie n t e s e n
s o n as

la

es

br e ;

as

Ia

is m

pe r so
s a do

se x u a l

de

est c e rc a
ar

I a fi g u

r a

esta car ta ; s

d is t a n c i a

qu

de la s pe F
d e l i n a So t a

la d o

pa de c e d ic ho
n Re y s e r e l

e se e n c u e n tr e m

e am

r a s e s t n

p r o ba b le q u

i a m b a s fi g u
es

as

ba s

c
pa d e z c a n d e e s t e p r o b le m a
i n c l u s iv e p o r fa l ta d e e n t e n d i m ie n t o
n as

co m u n

in

Si

de

cerca

] pla n

t ie n e o

qu ie n

bs e r v

si se en c u e n tr a al

m u er

b le m

pr o ble m

lo

ta

ica c in

c o n v en

c on

fi a n

za

i e n te s de ti po s ex

du da i n di c a

sin

u a

Si g n i j i c a d o
Se x

fu

e r tes

pa s io

fe r m

im po te n

cia

Cu

d e E sp a da

tr

en

n es

lu j u r i a

da d g e n i ta l

s a c o n ipa

So t a d e E s p a d a s : a b a n d o n o
N u e v e d e E sp a d a s : r o b le m
p

l ida d

e x ceso s o

d e fe c t o

s , r e fu t a c i o n e s

t a b e s

i i a do d e
fa l t a d e d e s e o

as

ps i c o l g ic o s

a c au sa

d e Ia

Re y de E s pa d a s : eli r d
p
g o e p r is i n o d is u s t o s c o n l a l
g
ey
C a b a l l o d e Es p a d a s : h u i
r do n de
n o n os reco n o z can
au
s i n po r n o gu s t a r n o s n i
a c e p ta m o
,

s e x

o ag

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E SPA o L A

A s de Ba st o

s:

A s de Co p a s :

pr epo

te n c i a

r e c lu s i

c n

so

b e r bi a de s p r e c io o r l o s de
p
m
s
,

la pr o pi a

casa

So t a d e E s p a d a s : c o n v e n t o o t i e m o d e r e t i r
o
p
A s d e E s p a d a s + So t a d e E s a d a s + C b l l d
a a o
e Es pa da s
p
d e E s p a d a s (j u n t a s ) v i o l a c i n
.

ev e

to s

Es t a

Nu

c a r ta r e pr e se n

t a r

ga n

o s

ge n i t a l e s

re

pr o d u

c tor

an o

sQ e

Esta

carta

p a r e c e qu

do

m a y o r r e le v a n c ia

n o

ex a

ge r a r

e est

tabti

i des p r o po

de dic a da

qu

e e n e 1m

r cio n ar

las

t em a se x u a l ; si u e
g

is m s im

c o sa s

o co r az

n ; pr o

en i

cu rar

R e pe x i n
A

to

do

n o s ayu
c aso

Si
a

br i r

de n

d i c o o e s e c i a l i s t a s
p
e
,

n o

de b e m

o s

les

tem er a c u

su

dir

po
a

n e

p r e p a r a do

e llo s

ex

p a r a qu e

n er

n u e s tr o

o s o

p t a r po r

po

n o

des ea m

o s to m a r ese c am

n u estr o c o r a z

n y

in

tam

s in c er a m o s
co n

b i n p o d e m

qu i e n qu

er am o s

C I N C O D E E S PA D A S
Cu

an

do

e s ta c a r ta a pa r e z c a r o

d e a da de

~ =

g u r a s t a n t o a l a d e r e c h a c o m o a l a i z qu i
d a a b a j o p o d r a m o s a fi r m a r q u e n u e s t r o s
e n e m i go s n o pu e d e n s e r p e o r e s O qu e e n t r e

n u estr o s

apa r en tes

am

i go s

en tre

es to s

y p o s i bl e q u e e x is t a a lg u n o q u
la o p o r tu n i da d de t r a i c io n a r n o

m o s es m u

tie n e

l0

har

Cu i d a do

d e m s l e

r es u

l t a r p la c e n

po rqu e su c o m p o
l
t r
p a r e c e r :i a m a b l e y p a c e n e o

ta m

ie n to

tero

n o s

Si g n i j i c a d o

fa l s o

n o

ta

se

de Oro

de tie n

s a co m

s: u n a m u

yo
D

res

c o r te a r
o s

p a r a d o d e

je r

c o n o c i da

pr o v

o car

ii

n u estra

p a r e ja y

C ab a ll o de C o p a s :
su

ido

o s tra

d e Es p a da

co

So

n o so tr o s

Cin

l
t iv a s a m g
p a r i e n t e s ) e n ge n e r a n e ga
fi a r y o b s e r v a r a q u i e n n o s r o d e a m i r a r
e h i p c r i t as ; de s c o n
d
ra
n l o s m o m e n t o s m s a p u r a o s p a
se m u es tr a y c o m po r ta e

A m i s t a d e s (n

es

h o m br e qu ie n

a su chica o m u jer

So t a s : l o

s a m

ig o s n

o s tr a ic

co n su

io

55

n an

re

ga la n

l ta

u n

c o n o c

id o

A
A D IV I N A R C O N L A BA RA

Do

Caba llo s: lo

i n fl u

e n c ia

el en to r n o

b r e po de r o
pe r s o

n o c o n se gu

n as

im

labo

r a

c o n

im pedir

so

an

fa l s a s

n u estro s

s o n r is as

p r o yec to s

o s o lv

i da r

u n a tr aic

i n p a s a da

to s

c a r ta en

en sa

la

se

qu i n

salu

m a r c a e 1 h ga

do

l a y pn

v es c u

cr ea s

je
tr a ta

de ir

d e s c o n fi a n d o d e
a

i d i a n y d i fa m

Es ta

r terc er as

Se i s d e C o p a s :
s es in

ho

u n

do po

s n os en v

c r itic as en

Tr e s d e B a s t o s :

Re y d e O r o s :

i go

s am

ESPAt oLA

to

c am

do

b ia n d o de

el m u n

is ta des

am

do pe r i s i
,

c o n t a m o s n u e s tr o s a s u n t o s ; s i

m e o r e s c am

bia r de ent or no y

es

c o n tin u a m en te o

pr u de n te

p e r c ib im

a co r ta r c o n

fi a n

o s

ir

te n er e n cu en ta

i n [i d e l i d a d e s I o
,

z as

Repexi t
El do n de l a
Pe r o

E1d e

o bs er v a c i n

la pr u de n c i a

ser en a

es m ay o r t o

c alm a

da v a

da

es u n

d o n p r e c i o so

S E I S D E E S PA D A S

H aga m
m

s q u

lo q u

o s

e a ta

qu

es

ha ga m

in

o s

sen tir e m o s

n o

Fre

ie n tes

c o n v en

n az o s

u n po c o
y o bs t c u l o s e n n u e s t r o c a m i n o e s
la le y d e l k a r m a C a da o c ho a o s se r e p it e e n
o
n u e s t r a s v i d a s o b l i g n d o n o s a p a g a r c u a n t
,

de

n e ga t i v o

D eja r qu
m o s

p a s e n lo

par a

lo

ca u sam o s e n

r ev e la m

o s

d a s

to

y pro

s s ie t e a n t e r i o r es

do

ha

c u a n to

te s t a r se r e n v a n o

S f g n f fi c a d o
K a Rm
te r io
m

c a s t i go

im p e di m

s e m u er e n v a r ias

R y d e C o p a s
so o n o v io

So t a d e
sa o n o v

ia

pe n

s a co m

: cam

bio de

car

c te r

s tias

en t or n o

en

la pe r so

ca m

bio de

(n

pe r s o

n as

en

l a p e r so

qu

e am as

qu

e am as

le da d in

m en sa

n a

es

pa

era

de

a m o r

a tr o

Re y d e B a s t o s

n a

es

d e E s p a d a s + N u e v e d e Es p a da s :
C a b a l l o d e Es p a d a s : r o b o e n u n v i a j e

Cu

gu

an

p a a d jD d e

co m

com

n a s e n n u e s tr o

p a e r o de a m o r
C o p a s : c a m b i o de c a r c t e r
,

as

o s c o r r e gi r e r r o r e s

s bi e n d e b e r fa m

Se i s d e E s p a d a

pe r s o

e n to s

O c h o d e Es pa da s :

en

A s d e C o p a s : d i s g u s t o s e n l a fa m i l i a
Si e t e d e O r o s : p r s t a m o r e c i b i d o q u e

so

fe r N

eda

se ta r

d gr a v

da r

en

de v o l v

er

A D I V I N A R C O N L A B A RA JA E SPA o L A

D a to

Es t a

ca r ta en

la

s a lu

n o s

in dica lo s

o n es

y e 1a p a r a t o

u r i n a r io

je

en sa

El k a r

m a

h a y qu

pa ga r l o

p a ga l 0 q u e h a c e m o s
l
s e r e s qu e r i do s si n c u p a

se

an

si n o

d e s p u s ; e n e s t a v i d a s i e m p r e
t r a v s d e n o s o t r o s s f a t r a v s d e

t es o
a

R e pe x i d n
No

s e t r a ta

o sen c

il l a fil o

ha c er

de
so

n u

ser u n sa n t o

ff a q u e e s :
n c a l0 qu e

n o

l
p e r o d e s d e u e go
n o s

gu

s ta r ia

qu

ex

e n o s

is te

u n a

h i c ie r a n

di r ec tr iz

S I E T E D E E SP A D A S
F j e n

se

u ste

de s

l m ero
m os, e n
li z a r pe n
co n

de la

as m a yo r es

m ay sc u la s e s

s en ta

da

gu

l0 qu

bie n

se a

l ambi n p o r l 0

as m

po r l a
qu e l e s

t ia s

y D i s gu

sto s

c a r ta

di s c o r d ia s

s qu
ac

av an

b ie n

esta

r m e

ta m

be r r i n c he s y de si lu s i o

l l e ga n d e l a s p e r s o n
so [r o s ,

fo

co n

espa

r e fe r e n c i a

; hac e

fa m i l i a

titu

er

n es

ep

la

co n

qu

n o s

i da s p a r a

d qu

o cu r ra

e ten

ga n

Si g n i l i c a d o
L la n t o

d i s gu s t o s q u e y a s e r e v e a n d e s e n l a
p
c es
e s e n f r e n t a m i e n t o s c o rTr i e n
z o de r u
ptu
,

ac u sa c i o n

l e s fa m i l i a r e s

o am

Si e t e d e E s a d a
p
Re y d e C o a
p s:
m ien t o s

de

r u

is t o

sas

s a com

e spo so

m u

n e ga t iv o s
s ent

r as

i m en

pa a do de
0

co m

pa e r o

m u

y de silu sio

ptu r a
Re y d e E
s p a d a s + So t a d
e Esp a da s : v iu da
So t a d E
e
s p a da s + C a b l l
a o d e E s a d a s : v i u do
p
So t a d e C
o p a s + So t a d
e o tr o : m u je r
qu e s e e n t r o
Re y d
e Co
p a s + C a ba l l o de O r o s : h o m br e u e
q
n li

n a

do

p en

es t r o

am o r

m ete en

el am o r

se e n t r o m e te e n

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E SPA o L A

A s d e C o p a s : d i s gu
A s d e O r o s : fu

s to s

pr di das d e

e r t es

A s de Es pa da s : l e s i n
a

pa r ec e pr im

e r o el

( Si a p a r e c e p r i m
tin o

m u

As

en

es

din

ero

c o lu m n a v e r te br a

la

l de

u n

70%

( Si

e r o e 1 Si e t e

el

p r o ble m

de

a es

est

a go o

in

t e5

tos

Es ta

y gr a v

fa m i l i a r

c ar ta en

Ia

s a lu

se a la e

e s tm a

go

in t e s tin

je

en sa

Se r e n

b ez a qu

ar se

ser o

bje t i v o s y

e c o n e 1c o r a z

a n a l iz a r

la s

la

ca

a n ic c io n e s

de

s itu a c io n es m

con

Rq l e x i n

Ja m

s d e s e s

t u v i da

dan

te

pu

es

pe r es
de la s

en
n u

m e dio

bes

de la s

so m

n e gr a s c a e u n

br i a s

a gu a

li m pi a y

f e c

O C H O D E E S PA D
AS

i n

c r itic a s ,

co n spir ar
si a do

i n di c a la t r e m

ca r ta

Es t a

c o n tr a
c a lla m

Si

s i o n a da

ha ga du

c a lu m n

or

o s

ia s ,

a dv

n o so tr o s
,

p o r qu

fu s i n

co n

e r s i da

l la bo

p e r i o do de

su

os

d e fi n i m

e n o n o s

v ic tim a s

s er

de s pa r e c e u
q

Si h a b l a m

el e n to r n o s o c ia

r an t e es te

da

en

r al

i da

p o r qu

do

e to

d e c im

La perso

o s

se

l0

r ec r

im

ar

el m u n
o s

n a se v e

y f a m i l i a r H a ga
,

o f us

u sted

do
e

l 0 qu

Si g n i fi c a d o
Cr f ti c

das
so

as

c e n su r as

fa lt a d e

l e da d

po yo

ia s

r e spu es ta

o r

d i s gu

de pe r

s to s

ien tacin

s a c o m

m o m en

tos

de gr a n

p a a do de

Si e t e d e E s p a d a s : l a s d e c e p c i o
u y a la s c la r a s
R ey d e Es pa da s : h o

n es

se r

br e de l e y e s qu

d a s Tr a i c i o n

tr em e n

e n o s en

ga a r

C a b a l l o d e E s p a d a s : i n t e r v e n c i n qu i r rg i c a
So t a d e E s p a d a s : u n a m u j e r n o s t r a i c i o n a r d e
ta da

q ue

so n as

O c lt o d e E s p a d a

c a lu m n

m an era

pr

A s de Co pa s : despr e ci o s de
Cu

a tr o

de Ba s t o s : d e s c a la b r o

Re y de O r o

s : tim o

p r o p i a fa m i l i a
die n te
c ia l e n e l t r a ba j o e x pe

n u es tr a

so

e s t a fa

13 1

es

e me

A R A JA E S PA N O L A
A D i V INA R CO N L A B

D a to

Es t a

c ar ta e n

la

sa lu

z o s a u n t a n t o r p id a

r e pr e s e n ta u n a

in te r

v en c

i n qu i r r ic
g a

e n sa e

d i d o s p o r n u e s t r o e n t o r n o l0
e s bu s c a r p a z Y s e r e n i d a d e n o t r o
l u ga r ; s i s e n t i m o s u e
q
c a r c t e r s e v u e l v e a r i o
b u s c a r l a d u l z u r a Ia l e c t u r a e l
g
y
i e n t o e s u n a bu e n a m a n e r a d e e m e z a r
p

Si

jo r
tro

n o s s en tim o s a ta ca do s

a gr e

gi m

nu

re

R e j l e ) ci o n
i Qu i e n

qu

lo s

hi e r r o

m a ta a

a qg u m e n t o s O

to r n o en a

lg n

hi e r r o

arm as

m u ere

qu

m o m e n to se v o l
v er

! Es t a

m e t f o r a s e r e fi e r e a

e u tilic e m o s c o n tr a n u es tr o

c o n

tr a n o s o t r o s

N U EV E D E ES
PA D A S
Es t a
so n as

c a r ta e s t

dir e c t a m

desde

sim

u n

ple

di s p o s i c i n d e p r e s i v
so n a

ll e v a

s ie n te q u

pe n

sa r

qu

e s ta

p r o fu

hu

e se

de

p in

e n o

te r ela c io n a d
a c o n la
p s i q u e d e l as

en

do de

da

en u n

ta n a

n e r v io s o

a n siedad

da

en

fo

sin

po z o

in qu ie tu d hast
a
s ,

e s tr

pe r L

m a n tas

u n a

La

d o la d e s e s e r a c i l
n a
p
n do

e s te m u

Si g n if i c a d o
D e pr e s i n

qu

e , a ba t i m

Nu

an

stia

gu

ie n to

i n t r o spe c c i n

de Es p a d a

eve

tr is t e z a , m e la n c o lfa

s a c o rn t p a

D o s de Espa da s : e u
p q

s o le

ps iqu i t r ic o

m o m en

ie n t o do l o r o s o
A s de C o a s :
p

gi m i e n

to

p
s

to
n

de pr e siv o
da

en

a l go t r a n s i t o r i o

r m e da d m e n t a l ,

pen

a a c a u sa

de

a lg n

a c on t

e
c

a is la m

O c ho de O r o s :

i en to

av a r ic ia

Si e t e d e B a s t o s : f u
m is m o

reco

de l a

Ci n c o de Es a da s : d e r e s i n
p
p
m

e da d

f i ado d e

O c h o d e E s a d a s : d e r e s i n p r o fu
p
p
ta m i e n t o

da d

fe r m

en

en c e r r am

ien to

bsesi n po r

el

din

ero

do s
l
tr aba o c r ea
e
n
s
e
b
l
m
a
r
o
e
t
s
r
e
e
p

u n o

po r

Si e t e d e C o a s
p
N u ev e de O r o s

+
+

Cu

atr o

Rey d e

or
en el a m

d e C o p a s : g r a n s o l e da
tic o
E s p a d a s : fa l s o d i a g n s

mdi c o

N L A B A R A: JA E S PA FJ O L A
A D IV IN A R CO

a to s

l0 t o

en

v is ta

ca n te a

la

bo

ca

fdo

s alu

la

car ta en

Es t a

ca

d in dic a la

be z a

r az

c e r e br o

l a p a r t e p S q u i c a l
y a fi s i c a
a n to a ba r c a la c a r a to c
a

cu

n te a

en s a e

Si i n t u i m
peo r
Si
u n

acu

o s

e n o s e n c o n t r a m o s m a 1, t r

p s i c lo go

a u n e sp e c i a l is t a

di r

o fm o s

qu

qu

e en

d i c o p o r q u

n u es tr o

en t o r n o

o a u n

bien

so

lo s y

p s i qu i a t r a

gi e r e n qu

n o s su

e n o n o s e n c u e n tr a n

is tes ,

s e r a

l0

c a da v e z
.

e acu

da m

co r recto

os a

h a c er

c aso

R e pe x i n
N o hay

b i n

c o sa m

e s c ie r t o

e s t n s i e m

pr e

qu

s d o l o

r o sa

qu

e n a da c a u sa m

com

p r e n d i n d o

e n o

ser

s d o l o

n o s

co m

qu

pr e n di do

e ex

i gi r qu

per o

l o s d e m s

S O T A D E E SP A D A S
E s t a fi g u

qu

ra

l0

da e n
u n a e s pa
s en t a t iv a

s al

dr e m

alto

Si n d u d a

o m a yo r , s e r

du

m an er a

n o s

o s

ra

ya

es

es ca r ta

u n a m u

y do m in

h e r ido s ;

m u e s tr a

j e r qu
an

te ;

su s

ba s ta n

fe m

te

in

en

arm as

r
;j o

ep

v en

e n o s a taq u e

de

de la

da

c o n tien

d e fe n d e F

c a s i es m e o r

q u e e n fr e n t a r n o s y a t a c a r
d
d
pu e s d e s e r a s i s a l dr e m o s p e r i e n o y m u y
l e s i o n a do s ; s o l o s i q u i e n c o n s u l t a e s m u j e r ,
l a r e p r es e n t a r a s f m i s m a si e s t a c a r ta s a l e la
n os

a u sen ta r n o s

@
a/

gu

p r im

era

Si g n i f i c a d o
M

je r

v en

ga tiv

r en co r osa

m al

i
en o c a si o n e s r e pre se n ta a u n a v u

desde

u n a n u ev a a m

i ga q u

So t a d e E s p a t l a

s a c o m

Rey de O r o

jer

in

s: m u

o m u

je r

ha s ta

e a pa r e z c a

c h is m o s a

di v

d i fa m

o r c ia da

n u es tr a

pr o

do r a

pu ede se r
pia h e r m a n a
,

p a a da d e

qu

e en

ga a

u n

h o m br e de b u

po

en a

Re y de Ba s t o

m an a o

h ija

qu e in v en ta u n a c a lu m n ia e n e l t r a b a jo
e s p o s a d u r a fr f a n e a t i v a
g
pa r a e l es o so m a d

s: m u

je r

Re y de C o p a s :

h er

da

dre

o m a

h a bl a da

r e

A D I V I N A R C O N L A B A RA } A E S P A o L A

Re y d e E s p a d a s : d i s g u s t o
c o r r o s iv o s

de n

u n cias

O c ho d e O r o
Aco

qu i e r a

pa a da d e
d e l o s r g a n

tic a s

l0

br e y

pe r o

s a ga z

ho

m u

jer

pleito

m u

av ar ic io sa

je r

cu a

os

e n tr e

lq u i e r

e spa da :

e r e pr e s e n te

qu

pr
la

pa r a e l din e r o
o bi o ps ia s e n

u e ba s

espa

da

to s

Es t a

s: m u

car la so n

r a

la s p e qu e s i m

d i o g r a f a s

en sa

je

Si i n

tu im o s

qu

es c

er es

de

ll a

in ter

v en c

io

n es o

pr u e ba s

m e o r

do r ha y u n
q u e e n fr e n

a m u

jer

es c u

pe ha c ia

arr

a na

i ba t e r

in

a ca

c i z a a do r a

t a r s e o a c l a r a r n a da

Re jle x i n

Qu i e n

e (c

a lr ede

e a n u e s tr o

m ej o r e s a l e a r n o s

as

y n do le

e n c im a

C A B A L L O D E E S PA D A S

Va lo

do ;

n os

ho m b r e

jo v

en

pr im

pr e v

so r

pe c to s de
l l e ga d a d e

di da

fu

er e

e en

el

en

no

se

de m

n o

e s ta c a r ta

I
-

e s t es ta n t do

jov en

m e

u n

s as

pi da s y

p r es a s qu

el

id o y te s ta r

er r

bi n l a

er caso

c o m o

gu

do

ca r ta

ta m

fr e n

sin

Se a

enas

se r

lda d o

n o t ic i a s s o n

do la s
bu

so

es ta

io le n t o

er z a

in di c a

el

En

e ias

fu

a s ia

siem

do

pr e

p r i n c i p io p u e de n

u n

de s a gr a da b l e s y p o s t e r io

r m en

ip

t e t r a i ga n

s o lu c io n e s

II

Si g n i l i c a d o
Va l o
r

'

ar ro

ida d , p e le a

jo de c is i n
,

fu

br

erz a

Ca b a l l o d e E s p a d a
Ca b a l lo d e C o p a s :
n os

fa v

o r ecer

do

ho

co

so

a co m

lda do s

u n

ta

i fo

m a la s n o t i c i a s

rm e

s i n

ar m as

p a a do d e

ascen so m

Cu

br e s den

Oc ho de O r o

Ci n

u ta

v alen

i n qu i e tu d ,

ilit a r

e n c u e n tr o c o n

u n m

ili ta r qu

Re y d e C o p a s
en tr e

s:

de Ba s to

tro

de Espa da s :

u n c ias

e r t e m e n te

d i s gu

la bo

s to s

fr e n

ta m ie n to s

y pe lea s

l u c h a r fu
s:

en

par a

r ales co n

Re y d e E s a d a s : v i u d e z o l u t o
p
Cu a t r o de E s a d a s : e n a m o r a d o o
p
p

recu

los

pe r a r
co m

u n

din

pa e ro

co ca r

o so

br u

sco

ero

R E Y D E E S PA D A S
E s t a fi g u

y m an c
b ie n c n
tar

r c

lo

r :1 c s r e
I:

m u estra
,

n o

de

r es o

lv

er

ec es

esa

e tap a

de

am o r

do

sacer

en

de

su

co m

ep r e s

pa e r o

i o

po r c m o
i d a E n fi n

ita rio

au to r

ida d

tes ;

pu e de

p a cl r c

c a r ;i c t e r

h o m br e

c o n tar

fi g u

co

po

m e n o s r o l n :i n t i c o : e s

l pa r a n ada ; e n el c aso
l e ga l e s d e b e r e m o s m i r a r

CO IL c

pa p eles

qu

so

bre

s e e n c u l: n t r a n

m u

c erca

de

r a

(A r r i b a
n o s a

e sp o s o

es

t a t iv a

o ca sio n es

n e x ib l e y

ca r ta s

est a

has

es su

u n

n ada

jo r
la s

n u est r o

se m u est r a

bl e

j r c i t o j u

m u c

pr es e n

c a be z a

su

dv i e r t e n q u

de be m

la der ec ha

b a jo ) D e
.

ser

n ega u v a s

i li ta r e s

d e s c o n fi a r d e l

o s

S i g n i fi c a d o
Po de r
sa c e r

do

m an

do

a u to r

tes , e s po s o 0

Re y d e E s a d a s
p

ida d

s er iedad,

j u ic i o s

a co m

u n

i fo

r m es

pa dr e

p a a do de

Ca b a l l o d e E s a d a s + N u e v e d e Es p a da s :
p
A s d e O r o s + T r e s d e O r o s : j u i c i o ga n a d o
Tr es de E s a d a s
p

Tr es de C o pas :

65

j u ic i o

acc

i de n t e

p e r d ido

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E S P A o L A

a to s

n a

E I O c h o d e Es pa d a s
r iz ga r ga n ta y pu lm o
,

en

Ia

s a lu

se ala

1 apa r a to

r es

pi r a to r i o

n es

en sa e

o n a da r c o n t r a c o r r ie n t e

m o s a

ho gn d o n

m erece

ca

l la r

o s

po r qu

El tie m po p o

bs e r v

ar

e n o s c an sar em o s

n e a ca

da per

so n a en

t e

e 1 lu

rm i

na

ga r q u e

e spe r a r

R e p e Jc i n
M

u c

has

e n c o n tr a m

La ho

v e c es

os m u

r a m

l a gr a v e d a d d e l a s u n t o
y s en s ible s l 0 c o n v e r t im

som

br a

n u n ca

du

r a m

n o

gr a n d e p e r o a l
a l g o i r r e m e d i a bl e

es tan

o s en

s d e s e s e n t a

in

u to s

A S D E C O PA S
L a fo

rm a

de l A s d e C o pa s

e1 a spe c to

se

pa la c i o a u n a c a sa c o n t o r r e n
de a h l a d e f i n i c i n d e q u e e l A s d e C o p a s
r i n c i p a l m e n t e a l h o ga r l a c a s a
r epr e s e n t e p

a a u n
ase m e

l u ga r d o n d e h a b i t a m

el

de b e r e m

en

os

la

car

do

su er t e

is ta d lo

am

icto r ia

au n

c u en ta

est to talm en te v

Co pa s
o

te n e r

o s

in

cu

qu

qu e
lado

s a fe c t o s

t a mb i n

e
e

l p a l o de

al am o r

el

o p o rc i o n

Si g n i f i c a d o
Am

o r

be ll e z a

Es t a c i n
E lei n

c asa

h o ga r

a l e gr fa

fa m i l i a

su e r te e n

am o r

: v er an o

e n t o : a gu a

Or im ta c i n

: o este

Sa n t o q t t e p r o t e g e : V i r g e n d e 1 C a r m
Se x o : f e m e n i n o
D ia :

s b a

do

As de C o a
p

en

s a co m

d
pa a do e

1 t s
A s d e E s a d a s : d i s u s t o s e n e l h o ga r p e n a s y 1 a n o
p
g
a de do
As d e B a s t o s : t r a ba a r e n l a p r o p ia c a s a o m u y c e r c
j
v iv e c
a t r a b a jo
o m
pr a de u n in m u e bl e pa r
,

L n

de

se

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E SPA I Qo L A

As de Oro

s :

bu

en a a

R e y d e Esp a d a s

u ev e

dqu isic in de

O cho de O

de Ba s t o s

So

ro s:

u n a v

here n

iv ie

c ia

de Espa das : in

ta

fa

da
m

iliar

t r iga s

hism

es

en

h o ga r
Re y de Co p a s

Re y d e C o p a s
p r o m is o s er i o

Cu

a tr o

Ocho

de Co pas : p as in po
de O r o s : p e t i c i n de

r u n

am o r

m atr

im

o n

io

C a ba l lo d e O r o s :

jov en

Si e t e d e E s p a d a s :
Si e t e d e E s p a d a s
m u e r te e n

l h o ga r

en
+

fe r m
N

b i o y b r il l a n t e e n l a fa m il i a
e d a d gr a v e e n c a s a

sa

de Es pa da s

u ev e

A s de Ba s to

s:

lu

to

M e iisa je
5i
ro

el

A s de Co p a s

el

en

sa le r o

de a do d e

h o ga r R o d e a d o d e b a s t o

p e r o ta m bi n l a bo r o
fa m i l i a r Ro d e a do d e

tr a ba o

es

qu

in dic a la

e n tr a da

de

te n sio n e s o m a l o s e n te n

e se rea

pa d a s dis gu
,

o ro s

sto s

liz a
,

en

d i

di do s

c a s a o c o l a b o r a c i n

ple i t o s

o en

fe r m

e da de s

R epe x i n
Lo s
ro m

pe

a u t n t i c o s c i m
,

se

i e n t o s d e l h o ga r

d e s q u e br a ja n l o s

cim

ien to s

so n
.

l a f a m i l i a ; s i l a fa m i l i a

se

D O S D E C O PA S
No

siem

ses
z a

fu

ten

qu
n c

pe r

em

r esen

re

in

s e

ta m
c

ba

h ij a

r e

r az o

ar

lv ida r

c a r ta s

u n

qu

Te n

qu

e v er

a m o r

den

c ia

e sa

qu

c o n

su

l2

&

t r al
o tr o

lga n

lo s

lidad ,

la do

en

1e

lr e de do r

i g n i fi c a d o

a m o r

pa r tido

c o m
a

qu

du

ta n

sabem o s

am o r
.

lin

b i n

ipa l tie n

do ble

so

qu

i n de la s

pr in

e m o s

c o n c ebir

nc

p o s i bl e
hij o /
n

Si g n i j i c a d o
Am
car

io

Do

l e a l d u a li da d e s fu e r z o p a r a
iv i e n da s h ijo s fa m il ia fe l iz

o r sin cer o
,

do

s v

de C o p a

s a co m

l iz

ar

l$S

c o s S,

p a a d o de

A s d e C o p a s : d o s v i v i e n d a s e n p r o p i e da d
Re y d e C o p a s + R e y d e B a s t o s : u n a m
atr a e

n or m a

an te

secr eto

qu

n o s

i n i l c i ta

co n

Re y d e C o p a s
u na m u

jer

Re y d e B a s t o s

a l e gr e

So t a d e O r o s :

r e la c

So t a d e C o p a s + R e y d e C o p a s : a m o r m u t u o y c o r r e s p o n d i d o
Ca b a l l o d e E s p a d a s + D o s d e Es p a d a s : p e qu e o a c c i d e n t e e n

ho ga r
Do s de Co p a s

Tr e s d e C o p a s :

em

71

ba r a z o

el

JA E SPA o L A

A D I V I N A R C O N L A BA M

5i
qu

je

e l \sa

el n

de r i v

e se

es pa da

qu

ero

e ro

de

co

d e i

p a s qu

ta m

b i n

de e la ti r a da

e ro

ser

sea

d e a n la

car ta es

bajo

t r a n s i t o r i o y p e qu

gr a n d e

el

e fi o

p r o bl e i n a
au n

qu e l a

R e pe x i o n
Co n
ra to s

ien

e n o

so n

m o m en

to s

da r de m

n e c esa r
.

da i m p o r ta n c i a a l 0 5 p e q u e o s m a lo s
q u e a p r e n d a m o s a v a l o r a r l o s bu e n o s

asia

i o s pa r

T R E S D E C O PA S
As

c o m o

el

e n

ba p o s ib l e e m ba r
o tt e r e l r e m e d i o m

c ia

az o

n o s a n u n c

de

ia r a

el tiem

c o n

u n

po

cr ear

la

Co p a s

es t a

e m

pr e s a s
Si t u a c i n q u e e n u
A m o r a l o s h ij o s

so r

de

o s

po

carta

r tu n o

bar

az o

l e gr a s

se

gu

a n
,

de

n o

y fir m
r o

y gr

des

an

C d = R

p r i n c i pi o

as i

n o se

Si g n i j i c a d o
Em ba r

az o

d e n c i a fe c u
,

Tr

es

m u

am o r

co

l a fa m il i a p r i n c i p i a l m

s a c o m

d e E sp a d a s

d e C o pa s

jov

h ijo s ,

d es e

/ l s d e E s p a d a s : p r d i d a a b o r t o
So t a d e O r o s : e m b a r a z o p a r a u n a
+

m u c h a ch a

en

Re y de C o pa s

u n

em

ba r a z o

de Co pas:

em

f l iz
ba r a z o de des e o y e

n o tic ia

So t a

par to
di lc i l
Si e t e d e E s p a d a s : p a r t o
ar n m
C a b a l l o d e O r o s : h ij o v
ta

lo

p a a i lo d e

Tr e s d e Es p a d a s : fa l s a

So

en te a

di d a d

de C o p a

Cin
Do

d e Ba s t o

s:

h ija

m u

y in

de

n t e lige n t e ,
y in te

t e l ige n te

73

sabio

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E SPA o L A

qu
0

e n sa

je

Cu

do

ha y

es ta

m u c

ca r ta

ha ge n

ie

sa le

r o

d e a da de

pe n die n

te

de

h a s fi g u r a s n o s i
n di c a
t r o s de si t e n dr e m o
s h

m u c

n o so

ijo s

n o

Si
v

an

pa a d a de m u c ha s e s p a d a s c o n
a 1 g i n e c 1o g o s e e s t o n o e m b a r a z a d a

es t a c o m

isin

ie n e

u n a

bu e n a

R e j l e Jc i n
L o s h i j o s d e b e r a n
a m a r lo s

Nu

ser

fr u

to

del

am o r

y del d e s e o de te n

e r lo s

pa r a

deber t i n s e r f r u t o d e u n c a r i c h
o p a s a jer o ;
p
p en sar
m u c ho a n tes de te
n e r u n hi o
j Es l a e x p e r i e n c i a m s h e r m o s a u e
q
pu e da v iv i r e l s e r h u m a n o
n ca

O PA S
C U AT R O D E C
Es ta
s ex u a

c a n a

l ida d y la

ple n d o r
EI a m
rer

o r

se n t ir

po
ta l

e n t r e ga

u n

id o y d e la

in

m a

da

s en su a

r el a m o r

po

Ia

p r e s e n t a la p a s i n

re

to

cam a

Ia

su

r c

E l d e s e o l im pi o

la

c o n

dido

pa

e re r

qu

do

to

e n

e l a m o r s in c e r o

m an o

d e la

el

sen tir

am o r c o r respo n
c a r ta

lid a d

car n a

se x

y ge n e r o
u a lid a d

la

es

so

ta m

b i n

Si g n i fi c a d o
Am

pa r a

Cu

o r

sex o

am arse

tro

pas in

de sea r s e y

de Co pa s

io

car

a k c to

e n t r e ga r s e

a co m

(o

equ

il ibr i o

do

es

en

tre

li m pio y

do s pe r s o n
pa r t id o

c o m

as
.

p a a do de

n lo c a m e n t e e n a m o r a do
Si e t e d e C o p a s y C a b a ll o d e C o p a s : j o v e
d
n lo c alm en te e n am o r a a
Si e t e d e C o p a s + So t a d e C o p a s : j o v e
e n a mo
t
l
b l lo d e C o a s : j v e n e s l o c a m e n e

de Co pa s + Ca
de fo r m a m u t u a y

So

do s

ta

A s de Es pa da s

Cabal l o d e
Cu

a tr o

Cu

c o r r e spo n

a tr o

d e E s p a d a s : l a r go

E s p a da s : p e r s o n

de O r o s : p

p
dida

a a gr e s iv a

l
asin sex u a

qu

sin a m o r

75

en cam am

prc

LC U U

I I -

i e n to de

'

i n
so lo a tr a c c

"

fi s i c a

A D IV I N A R CO N L A B
AN

Cu
po

d e Es p a d a s + N u e v e d e E s a d a s :
p
r e p r i m i d a fo r z a d a e n o c a s i o n e s

atro

dida

je

Es ta

c a r ta

e n o s

u n

err o r

dic e

es m u
,

y de li c a da

a n a liz a r m u

p u di e r a

sex u a

lida d

n o

c or r

en sa

qu

JA ES PA l I l O L A

ie n

c o n v

y de t e n ida m

im p e r do

ser

n able a

an tes

en te

1 h e r ir

la s

de h a bla r

car tas

qu

s e n s ibili da

la

des

br e l0

so

ro

de a n ;

R e pe x i n
Lo s
sin

hu

te m a

es m u

po de m

m an o s

s ent i mos h e r i d o s

m o s e

siv a

ser es

del

sex o

y im po r ta n

o s te n er v a r io s te m a s

di d o s

i de n t i fi c a d o s

de
H

c o n v er sa cin

as ta

qu

e n e s e m o m e n t o n u e s t r a r e a c c i n s e r

te n o

N o TA : A n t e l a i n s e g u r i d a d d e l

da a r

v a

s u s c e p t ibi l i da de s

t ic in io

m e or

gu a r d a r

s ile n c io

t o

de t

C I N C O D E C O PA S
Nos

fr e c e

ia
u n a v ic to r

lo s

tr as

o se n t im e n t a

p la n

com u n

i n

an

iv

l0

c o n ten to s

qu

e tc

er

To d o

te ra

i d o s pa r

e esta m o s

qu

id a

m o m e n to s e n

A l go p o r q u

fe s t e jo b o d a ba u

e r sa r io

pa r a pa sa r lo bi en
a l ta

m a lo s

u n

e r e n a a se r es

llo qu

br i n d i s p o r l a

e s ta c a r t a u n

a l e gr i a

el

u zo

a q

a c e le b r a r l o

dec ir

en

v o z

Si g n i j i c a d o
F estejo
m

ie n to

Ci n

co

br i n dis

c on

per so n

Re y d e O r o
ta r e m o s

in

i ta do

er

in

i da s i n
,

it a c i n

a u n ev e n t o

Si e t e d e C o p a s :

c asam
e n to

ien to po r
m u

am o r

y im po r tan te

l qu

ho

n o r es

r e c o n o c im

ien to

s en

el tr ab a o

So t a

co

n an t e
c o n v

ite

sQ e

N
ser

im po r tan t e

pa a do de

R e y de B a s t o s : ev
s

a c on t

d e E s p a d a s : c e l e b r a c i t n f o r z a d a y d e c e p c i o
d e E sp a da s : u n a m u j e r c r e a r di sgu s t o e n u n

C in

s:

qu

a com

s +

A s de Ba s to

as

de C o pa s

Rey de Co pa s

c e lebr a c

qu

iten

de ja r p a s a r l o s bu
e n o

fu

in

ita r

er an

r ec e

c u an

do

e n o s m o m e n to s

qu

e o fr e c e

b
p t i bl e s A c e p t a r de u

fe

en a

se n o s

p er m i te la

77

o c as

i n

la

i d a p u di e r a

c u an

do

n os

S E I S D E C O PA S

tie n e

Si e m p r e
b lis m
s i l Tl o
o r
el am

aqu

ha be r

ten

u n a

c arta

cu

g i e r a Ia d e s i l u s i n

su

n o s

qu

c a r ta

esa

em o s

cu an

yo
en

do

b o li z a qu e n o s e s t a m o s l l e v
l
d
do u n d e s e n g a o d e a p e r s o n a a m a a q u e
es
o s d e ll e v a r o bi en qu e
b
n o s l0 a c a a m
d e 1l evmosl o
m o s a pu n t o
im
apar ec e s

Lo

recu er

lo

co m o

t en c ia

a fl o r a

pr o

ta

go

pr o du
e l do l o r

n o s

p a s a do

de l

do s
n

is tas de

ce

apar ec en

ex

n u estr a

o ran za

d e l p a sa do

Si g n i fi c a d o
D e c e p c i n
r ecu er

do

d e s e n ga o

n o s ta

l gi a

a o ran z a

de silu s i n

ho s

Se t s d e C o a
p

p a a do de

s a c o m

d l asado
gr e s i n p s i c o l g i c a e p
d d o n de
e s p e r a n z a d e r e to m a r el p a s a o

Ca b a l l o d e E s a d a s :
p
Se i s d e C o a s :
p
So t a d e B a s t o s : d e m
fu

m u c

asia

da

bs e si n

c o n

qu

lo

s tiem

se

po

de j

pa s ado s

ero n m e
o r es

Si e t e d e C
o p a s + Ca ba llo d e C o p a s : e n c u
a l gu i e
n del
asado r e
m
r u n n u ev o am o r

to

7 0

en

tr o

pla ce n

te r o c o

K
A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E S PA l O L A

e n s a

je

Ex is te n
m a n era

lo

s ro

la

qu

so n

dea l0
,

i da d e

la

Rd le

en

has per s o n as qu e
fe l i c e s n o q u i e r e n

m u c

m e o r en

da d

iv

a n c la

en

pu

es to

da s

en el

el

v er

pr es en

qu

fo

te n

r z ar a n a

pu di e r a

ser

io n

N o hay

m a y o r c i e go

qu

e el

qu

p a s a do )
i la r e a li dad
,

es to s c as o s e s n o

o tr a m an er a

fe r m

e n o

qu i e r e

v er

die

pe o

a su

a e n ten

qu e

de r

e l r e m e dio

SI E T E D E C O P
AS
Am

o r

da d

v er

am o r

Es t a

br a

en

am

c a r ta

r e

o r a r au

p lio

am

ne ja

da le s El

s e n ti

n d o

c u

am o r

d o de l a
u n a

de

pa

per so

s l :z

n a

l0 gr a n d e y ta m b i n s i e n te u l
q e 0
In di c a e l a m o r c u a n do e s m u tu
r e c ib e
o y
Cu a n d o s ie n te s u e u ie n t e
c o r r es po n di do
da

am o r a

d e fi e n d e y p r o
s i d a d e s Si e m p r e q u e
am a

te

d is p u
sin

esta

u n o se sien

de

t e ge

pa r e c e

te

qu

er

i$

da s la s

a dv

e s ta c a r ta

bi e n

to

ido de

ig a a

#i

da d y

v er

tapu o s

Si g n ij i c a d o
Am

or

fu

er te

l a qg o

Si e t e d e C o p a s
As de Co p a s :
do n de s e v i v e
Re y d e C o a s
p

So

, u

So

ta

de Oro

i d a d y fi r m

r o m

s: am o r a

Si e t e d e E s a d s :
p a
Si e t e d e B a s t o s : m

de Co pas :

ta

cl ero l a z o s d i c i l e s d e

am o r c o r r espo n

d i do

pa s i o

ho

l a fa m i l i a

ez a en

ca sam

i e n t o fe liz

en

el

sin c er o

per

am o r n o
u c

p a f i ado d e

aco m

am o r

y bo n ito

sin c er o

s o

d o p e r o p o c o d u r a de r o
c o r r e sp o n did o

n a

b s t c u l o s p a r a

m or
a sen tar u n a

h o ga r
du

A DI W NA R CO N U

BA BU N E5 PA o L \

em a e

es c a t i m a r e n c l a m o r

N o I, a y q u e
qu e

r e g a l a , 1.

'

" n o s

ll e n a s

N ac e dc

n u es t r o c o r a z o n

y IT: t y

R e pe x i n

La

Id a

q u e I. ' Ya "

s i. '
"

p"
sem

pa s a f a c t u r a y
br a d o
,

a n t es D [ l e s

p t t s

r ec o gc r u n o s

lo

L O S O C H O S Y L O S N U EV E S

O C H O D E C O PA S
El

am o r

de l qu

h a b la

e s t a c a r ta e s

d ife r e n

de l

te

d e l Si e t e

am o r

d e Co pa s
Es t e
so

br e

do

to

Co n l a

reses

t a da

fa m i l i a r h o g a r e o
a c o ge d o r c l i d o s e n c i l l o
y

es u n am o r

po r lo s

ida d qu

s e gu r

y o s E1a m

su

da

o r

qu

co r

dia l y de h e r m

s in c ero

dad per o

an

s i n e go i s m o s n

l a pe r s o n a s en t ir s e qu
da s in es pe r a r n a da a

e r i da
cam

in
n e ce

bio

Si g n i f i c a d o
Am

or

a e c t o

d e fa m i l i a

ca r

io

co n

fa m ili a

O c ho d e C o p a

s a com

A s de Co p a s : u
Tr e s de Co p a s :

l a f a m i l i a y p o r l a fa m i l i a
n ida

s in c e r a

So t a d e E s p a d a s :
fa m i l i a

h o ga r e o

c a lo r

ba r a z o

l a fa m i l i a

en

en r edo s

m a

lda d es de

l gu i e n d e n

tro

d e la

D i e z d e E s p a d a s : fu

en s#

n a

da

v eces es ci
e r to

Hay

qu

er tes

d i s gu

Ia fa m i l i a p o r l a

stos en

s a lu

au n

qu

je

h ay

qu

en v

e n a

e ten e r u n a m e

p a a do de

i d a d fa m i l i a r s l i d a y

em

da

i d i a b l e qu
a

go bia

d ida

en

to

u n a

s q u

d o y pa r a

fa m i lia
lo

s em

to

do

u n

ida

e a

p a l a g o s fa m i l i a r e s

A D WWA R C O N L A B A R A JA E SP A o L A

R e pe x i n
En tr

p a dr e s y h e r m

a n o s n o

m eta s

la

m a n o >>

N U EV E D E C O P
AS
En tr e t o das las
e s p ir

li gio
de

al po r

itu
sos

m e

di u

isa p o

i lu

m an tien e

m n

c e le n c ia la

par

qu
te

da

o ca

d e di c a n

se

de lo s
,

de l

p a c i da d pa r a

esta c ar ta es

bl i m

su

hac er

qu

a di v in a r e l

bien

H abl a

e n u n c a se

T a m b i n h a b la

fu

tu ro

la

esta

lo s

to c a a

el

n ec esi tado s

en su e

la p er so n

am o '

s m s t i c a

1 pla tn ic o

sio n a

i da d

as

h a blan de

i de a l ,

am o r

p a s qu

la s p e r s o n

u n a so n r

del

ex

c o

cam

e s ta

bio

c ar t a

l o gr a p e r o
c a r ta de l a

Si g n i fi c a d o
Sa c e r d o t e s
e s p ir

itu

se

gl a r e s

tic o

am or

i rgi n

a 1,

i de a l

su

bl i m

ac

in

p a a d o de

s a c o m

de E s pa da s

ta

ja s

l i d e a l iz a c i n

N \ +e v e d e C o p a
So

m o n

s : sa c er

do

u ev e

d e E spa da s :

i de n te

di u

Re y de Or o

So

d e Ba s t o s :

ta

m on

t e o r e l i gi o s o

ja

o se

D i e z de Es pa da s : p a r a n

Ca ba l l o de C o p a s : l u
Si e t e d e B a s t o s : b u
So t a d e B a s t o
n a cin

s +

en

Se i s

gl a r

ias

has

fs t i c a s , f a n a t is

en tr e e 1a m o r m

q u i p o de tr a b a j o
d e Co pa s : bu en a

13 7

m o s , s e c ta s

s ti c

e 1c a r n a l

ex cele n t es c o n se o s
ca

a la
p a c i da d p a r

ad i

A D I V TN A R C O N L A B A RA JA E S PA o L A

en sa

je

im po r ta

l0 im po

h a ga

el tiem

ta n t es e s

co n

qu
n

c or az

po
e m

Io l a r8o q u
ie n tr a s llev a

e sea el c am
a c a bo u n a

in

qu

la b o r

e u n o e li a

a lt r u

ist a lo

R d l ex i n
Co
te

de

qu

e ar r an

es to se r

n o so tr o s m

qu

e m o s u n a s o n r is a a

s q u

ism

o s

e su

fi c i e n

te

qu i e n

pa r a qu

1?

se en c u en tr e m

e n o s s i n ta m o s o r

tr

g u ll o s o s

S O T A D E C O PA S
Es t a

dam ita
de

am o ro sa

fi e l

e spo sa

to

es

la

da la ba r

y leal

ia

du lc e

a a

E lla

gen til y

tier n a

es

no

p a e r a bu e n a
m a dr e s in c er a a m i a
g
ge n t i l a b u e l a ;
r ep
s e n t a a l a m a de c a s a la h i
ja qu e to da m a dr e
de s e a A v e c e s s u in o c e n c ia des e s e r a a la s
n ov

o co m

per s o n as
m alda d

ca si n u n ca m

ien te y

es

bu

en a

sin

otl

Si g n i fi c a d o
Bu

li e z

en a

esp o sa

co m

pa er a

n o v

ia

h ij a

irtu d

en can to

s en

So ta de C o p a

s a c otn

p a a da de

d e C o p a s : e m ba r a z o s e gu r o
R ey d e C o p a s : p e t i c i n de m a t r im
Ca b a l lo d e C o p a s : n o t i c ia s d e u n
Tr

es

Si e t e d e E s p a d a s : e s p o s a
Si e t e d e B a s t o s : e s p o s a 0
R ey de O r o s :

der a

u n

c o m

co m

on

io

pa e r a

bso r ben

m u

ho m br e r i c o p edir l a

de s ea do

am o r

pa e r a

e sp o s o

te

t r a ba ja

m an o

de

e go s t a

do r a
u n a

jo v en

d e E s p a d a s : m u je r c o n p r o b l e m
t r a So t a : h a b l a d u r f a s c r t i c a s

Cu

tr o

Co

83

a s en

la

s ex u a lida d

ca

B A R A JA E S PA II JO L A
A D IV IN A R C O N LA

je

en sa

Es

ta c a r ta c o r

es ca r

ba s t o

de

es

pa da s

de

or o s

Re

pe x

lg o

es

po

u n a

a u n a m u

u n a m u

de

la

en a a v e c es

n o s m u estr a

jer

jer

c o n

; si

m u

je r

fe r m

jer

qu

l0 p e r d o n a to do a to d
os
m a l a s p e c t ad a r o de ad
a d

pa re ce
a

lg o

sim

qu

en to r n o m u

en

u n

m u

a o

p l e ; s i e s t m u y r o de a d a
c u i d a e n f e r m o s Ro d e a d
a
.

do

in

Se r d e m
a

y bu

o sa

a s ia

do b u

en a

n o

es

su

fi c i e n

te

a v e c es

es

bu

e n o s er

C A B A L L O D E C O PA S
Lo

c a

n o t ic ia s

tr a er

tic a

u n

m o s

trn

y dec ir

N
tr o

la r o

lla m

la p r

da

pu e de

son

t e l e f n i c a

i n de
u

p ida s

n a

u n

d o r e s de

u n

n u ev o

de s

h a c i n d o

el
am o r

la

c o n

om

qu

iT i ii
E

n os

c o r r eo

de n c ia

tr ai c io n a r

n o s

be

hacer

i c a d o
de

E m br i a gu

an io r
ez

te

m e n sa es

ex c e so s

C a b a ll o d e C o p a

c o n v er sac i o n es r o m

s a com

d e C o p a s : fl e c h a d o

a tro

s +

So t a d e O r o s :

cas

en cu

pa a do de
a m o r s in c er o

d e Es p a da s : d e s i lu s i n

Si e t e d e O r o

n ti

Se i s d e C o p a s : e n c u e n t r o c o n
C a ba l lo d e Es p a da s : he r ida e n
Cu

r ta

a ca r ta

la p e r s o

gier e p r

c o s a s es t

po

Un

a m or

es e n t a c

n o s su

o tic ia s

Si e

pre

e l C aba llo de C
o pa s

tic ias e n e

u n a

ic

siem

e n c u e n tr o c o n

n o s

Si g n

n o

T a m b i n
da ;

ba llo s

A s de O r o

Si e t e d e B a s t o s :

a m o r fo s

D o s de Espa da s

u n

am o r

am or

del pa s a do
.

a m o r o sa

s : am o r ,

r e la c io n e s c a s u
q

iv

di n

an as

y fl i r t e o s

D o s d e Co p a s :

en

er o

de c e p c i n
,

bu

en v

iv ir lu jo
,

e l tr aba o

ex ceso s en

la b ebi da

A D I V I N A R C O N L A B A RA A E SPA l I l O L
A
J

je

en sa

v eces n o s

c a tam o s: u n a

c ir c u n s ta n c ia

u c

sam o s

has

v er

R l r

ci

ge s t o

u n

r o ce

a m o r es t m

v e m os

cerca

de

Lo

! M

r b o l e s
a

en e

co n

la

u c

has

n o n os

pa s a d a

n o

n o so

O n u e s t r a s a n t i gu a s o

ten c i n

gu

u n

in te r es a n tes

am o r

m an o

n o n os
,

u n

br a z o

v eces e

iA

n o tic ia s

ir a da

y N O l0

d e ja n

l le ga n

v e c es

deja n

v er e

m u ev e m o

l b o s qu

lin

tr o s

d e l 0 qu

bs e s i o n e s

n o n os

lo

R E Y D E C O PA S

bu

espo s o

en

n u ra

es

an o

bu

m ayo r

p a dr e
a l leal

en

b r a y o l a p a l a br a a m
pl c i t o e l c a r i o y la

su

im

r a

do

al

c
= i

or
t

Ho
ro

ll ev

e en si

p o r qu

h er m

e1am o r

en

pa er o

al

r e pr e s e n t a

car ta

Es t a

br e h o n
l0 q u

be n dit o
n u n ca

siem

de n

e se

h ir ien

Tr a b a a d o r ,

in

o m

a c om

p r e d i a l o ga n

te

co m e

s i n

m en te u n

y p a c i fi c a d o

te

di d o y

le a l

r a z o n abl e

Si g n i j i c a d o
Es p o

ho

ge n

so

br e

pa

co m

ju s to

y ho

fi
p a dr e h e r m a n o m a y o r Pa c i c o
c a p a z d e h a c e r fe l i z a l a m u j e r
r a do

er o
n

am o r o so

te

Re y d e C o p a

p a f i a do d e

s a co m

p r o p u e s t a d e n e go c i o s o c i e d a d
A s d e O r o s : c o br o im p o r t a n t e de di n e r o
R e y d e E s p a d a s + A s d e E s p a d a s : h o m b r e qu e e n v i u d a
Re y d e Es p a d a s : h o m b r e qu e es t v i u do o div o r c i a do
Re y de Ba s to

s:

A s de Ba s t o s :

r ec o n o cim

ie n to

asc en so

l a bo

r a

de fa m i li a
Re y d e E s p a d a s
par a c in

m a tr

im

o n

C a ba l l o d e Es a da s
p

ia l

Cu

a tr o

l pa r a

c abez a

de Esp ad a s :

A D IV IN A R CO N L A BA N

e n sa

Lo

pe r s o

JA E s PA o L A

je

ho

n as

br e s bu

; n o

en o s su ele n

de be r fa m

o s co n

s e r v i c tim a s

fu n di r

R el le

Qu

per so n

a u n a

p e r s o n a p o c o a p t a p o r qu e a s f s o l o c o
u n a bu en a p er so n a y c o n tr ibu ir e m o s a

de lo s

n s e gu
su

irem

de s c o n

bu

bu

o s

so s

bu

en

i bo l

s e ar r im a

bu

en a so m

br a l0

v o lv e r m a l a a

su e lo

c o

o tr as

en a co n u n
a

in

ie n

de

b ij a

A S D E B A ST O S
E1

de

a spe c to

esta

car ta en

d e b e s u ge r i r fu e r z a p o d e r m a n d o
t o r i d a d s i t u a c i o n e s d e d i l o go
,

to se v e

cu an

u n a

c o n ve r

in

Esta
n a a

v ar a

lo

b asto

d o qu

c ien

e sta m o s
cu

pr

pu

cu an

do

der y
e r e c i do

a rec

ib i r

les

d en

o s e1m o m e n t o

de qu

n to

se

a par e c e n o s es t

hem

ov ec

n t o h e m o s h e c h o

a ascen
m

b i n

tam

co m o

se

n os

u n

n o s

qu

r eco n o z c a

dir q u

pr e m i o

v am o s

a l ta m e n te

Si g n f f l c a d o
Tr iu

qu

fo

e n a ce

a s c en s o

l e gr a

hon

o r e s , r e c o n o c im

to s

p r im a v
t o : fu e go

Es ta c i n
E lem

en

O r i en ta c i n
Sa

n to

Se x o :
D ta :

qu

: su r

Obr er o
p r o t e g e : Sa n J o s

m as c u

ju

er a

lin

ev e s

91

ie n t o

fi r m

acin

u n

h ijo

A s de B a s to s

a com

T r e s d e Co pa s : n
C a b a ll o d e Ba s to
Co

el

p a a d o de

a c im

ie n to de u

de

s : n o t ic i as

C a ba l lo d e O r o s y

tra

h ijo
bajo

lq u ie

cu a

v ar

tr a

ta

So

ta

r or o : ascen so

sa

Cu
te n

r e m u n e rac

in

e l asc en so

cu e n tan

de Espa da s :

do

em o s

o r e n el

r e s p o n s a b i lid a

d gr a n d e

en

el tra

ba jo y

n a da

p a r e c e u n A s e n l a t i r a da s e a c u a l s e a l 0 p r i m e r o q u e
q u e a n a l i z a r es m ir a r c o n c a lm a l a s c a r t a s q u e r o d e a n a l

A s y p a sa r
So n l o s

in t e r p r e ta r
s i m p o r t a n t e s

l0

ta n to

ju n

l0

n e ga t i v o c o m o

l a s fi g u
p o s i t iv o d el

to c o

ras

pu

v a ticin

es e

io

ll o s

m u

R e pe x i n

Qu

ie n

igu a l m

je

a n

plic a n

a sf se r

u ev e

ias

ar

r e c o n o cida

din

de C o p a s : n i r [e o s a m o r o s o s e n e l lu ga r de t r a ba jo
de O r o s : i r te o s m u y c o m pr o m e tido s y r e to s de a m

bajo
N

ex tr a o r

la bo r a l; de pen di e n do de l n m e r o de l o r o
n m ic o ; el m a o r es e l A s
y
y l a s li gu r a s n o
So

su

be

e n te r

m u

p i d o y

pido y
m u

y ba j o

m u

92

al to

en

el

tra

ba jo

(ie n

de

cae r

D O S D E B A ST O S
ca r ta

Es t a
tr a

baj o d c

re

do s

ba s to

se r

m an era

l iz a r

h a bla dc

n o s

t o m i\ t i t :\

au

t r a ba o s a r e a

pl u r i e m p lc o

u n

a1 m

n o s 51

_ ig

t ie m

po

is m

b i e n la s d u d a s q u c s c
a n t e d o s t r a b a jo s
qu c

t
pu e de n pr e s e n a r

fr e z c a n ; d e b e r e m o s e l e g i r e l u n o o e l o
s e a c o m o f u e r e t e n e m o s q u e r e c o r cl a r q u
o

do s

tr a er

c o sa s

las

du da s ;

le n

per o

n o tan

r tu n

i da de s

po

co n v

ien

pen

ta m e n te

sar

qu

n o s
n o s

tr o ;
c c

bi e n la s

perdam

os

Si g n i f i c a d o
Dos

em

d i fe r e n
sitio s

ple o

te s o

do

d u da s

s tr aba o s

s a com

Si e t e d e B a s t o
r em u n e r a

i d n t i c o

tr a ba o s ,

do s

s en

do

a v is o s

s si tio s

do s labo r es

d i fe r e n

te s

(v a r i o s

p a a do de

Do

s +

de O r o s :

ex ceso

de

t r a b a jo

m u

y po

co

do

Si e t e d e B a s t o s

A s de O r o s :

m u c

h o tr ab ajo y

m u

y bi e n

do

Si e t e d e B a s t o s

bu

do s

D o s de B a s to

n er a

en tr e

e n a s r ela c io n
es

Cin

co

A s d e Ba s to
p b li c a s

de Espa da s :

s +

Rey de O ro

r ec o n o c im

tr abajo n ada

ie n to

g r a t i fi c a n

b
s : e x c e le n te s tr a a o s

te

ho
y

n ores
m a

l p a ga d o

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E S PA o L A

C a b a l l o de E s p a d a s
tr a ba o

ens a

Si

po

c o

cu an

i de n t e

ac c

a tr o

fr i a m i e n

de E s pa da s : p e l i gr o

to s

c o n ta gi o s

en

el

l u ga r d e

je

e 1 tr aba o

ir em

do

i do po co a
p e r o g r a t i fi c a n t e y r e c o n o c
l
d Pe r o
u n h u e c o m s c m o d o y r e a ja o

es e x c esiv o

o s e n c o n tr a n

do

el tr a ba o es es tr e s a n te

u n

m a

recon o c

ido

de be r a m

o s

b i o Pu e d e qu e e l c a m b i o n o s e a m e j o r p e r o
c a m b i o u n a n u e v a ilu s i n p o r la qu e lu c h a r

tear n o s u n cam
n o s ser

en

Cu

pl

R e p e ) ci n
Cier
r o

to es

; per o

qu
s

e u n

gr a n

c ier to es

n o

qu

h a c e gr a n
qu i e n

m u c

ero

per o

ho

apr

ayu

da

ie ta po

al

o mp a

c o abar c a

T RES D E BA S
TOS
E l Tr e s d e B a s t o
po s ibles
n iv e l la bo

asce n so s o

l0 5

nu
tos

la po s ic i n de

bi o s bu

cam

c o n s egu

se

n o

en cia s

s in o

i r n

po

l e a lt a d y bu

p r c t i c a ;

diar

e s ru

s a

m u estr a

os

qu

r a

in dic a qu e se r
p e v n
c a m b i o s s i n i fi c a t i
v o
g

s n o s

n o s

su

en os

po r

e n a

gr a r n l o s

e s ta
,

etc

po

p r o pi o s

c ar ta
.

car ta

av e c in an

se

p r e pa r a c i n

gie r e

bj e t i v

s u e r te

n u es tro s

e s fo r z a r n o s

qu

esta

So l o

m
r

te r ic a o

pr e n de r
a si se l0
a

o s

Si g n i j i c a d o
Ascen

so

su

bi da

o r ec o n o c im

ie n t o labo

r a l,

t o r ia e n c u a lq u i e r s i t u a c i n
q u e es t r e la c i o n

Tr e s d e B a s t o
Cu
l a bo

a tr o

ral

to

d e Ba s to s :

se ter m

do

z a

A s de B a s t o

s:

A s de Ba s t
o

s +

m ico

fi a n

in

l a s du d a s

pr e o c u pa c i o n

e s a n iv el

a clar a

im po r ta n t e

asce n so

la bo r a l

As de O r o s : im p o r ta n

tes a sc e ns o

la bo r a l y

e c

Ci n c o de E
s p a da s :

to s

p a a d o de

s a com

se a

h o n o r e s t r i u n fo
a d a c o n t r a ba jo

qu e

se tr u n
can

b s t iic u lo

en v

i dias

a n iv el

l a bo r a l

r oy

A D I V I N A R CO N L A B A
RA JA E SPA o L A

Re y d e Ba s t o s
c io

so c i e da d

en

Rey de O r o s

d a d d e la u
q

e n sa

su n

Re jle
La

bu

Re y d e Es a da s :
p

debem

des c o

os

espa
,

da qu
s

en a o

r ta

la bo r a l pa r a

f e r t a l a b o r a l p a r a fo

u n

ne

rm ar

s oc

fi a r

Do

cerca u n

bs u ic u lo s

bs t c u lo s

esta can a

en m a

yo r
o bs t c u l o s

d e E s p a da s
d if c il e s d e s u e r a r ; N u
p
s

de

e apar ez c a ce rc a

i g n i fi c a r

i m p o s ib le s de

su

per ar

ev e

0 m en o
sa lv a

d e p e nd i
r m e di da

b le s ; C in

de Es pa da s

co
o

i ) n
ic to ria tien

La persev
La

s:

m ero

Ejem plo :
de Es pa da s
t c u l o s

Rey de O r o

je

Cu alqu ier

do de

e m

a sa

bo r

e r a n c ia e s u n a v

bc e c a c i n

u n

d e fe c t o

cu an

ir t u d

do

m s s e

ha lu c ha do o r
p

l la

C U AT R O D E B A S
TOS
Cu

lqu i er p r e o

de

m e n to

la bo

r a

r e c e r

ec

pa c i n qu

cu

ha r las

apa r e c e r

e s ta c a r ta

de la
bu

en

es ta

n o s

q u i libr i o la bo

bl e y du

r a

de r o

en

ca rtas se ten

p u e s t o qu e s e
so lu c i n
El Cu

co m

atro

r a

ien

z a

n o s

u n

ga
d e be

tra

n iv e l

de
cam

sa
in

an u n c ia

ba jo

pe r m i te

o s

u n

li do

m a n ten

rela a r n o s

g i e r e q u e m a n t e n ga m o s u n a li n
t e e l fu t u r o
p a r a qu e e s t e a s p e c t o

su

rec ta an

ea

se

ga

L !

Si g n i f i c a d o
Se
a

a ca

l e gr f a

ba n

so

t o ta lm e n te

li de z

la s p r e o c u pa c io n

es

l a bo

r a les

to

do bien

C 1* a t r o d e B a s t o s

a com

p a a d o i re

l
g u r i d a d y fi r m e z a l a b o r a
R e y d e B a s t o s : p r o p u e s t a d e u n t r a ba j o de l a r ga d u r a c i n
A s d e Ba s t o s + A s d e O r o s + Re y de Ba s t o s : p o d e r m a n do
A s d e Ba s t o s :

se

za

au

t o r i da

d fi r m
,

eza

de Espa das :
e l t r a ba jo

en

ta

ri

Tr e s de E s p a da s : d i s gu s t o s y

So

co m

pa

er

m en ti r a s e n e l en t o r n o

a o co m

pa i ie r o

c er c an o

labo r al

qu

e tr a ic io n a

A D I V I N A R CO N L A B A RA JA E SPA o L A

e n sa e

So l a m

do r

e n t e s i e s t a c a r ta a a r e c e c o n
p

tr es c a r ta s

de

es

pa da s

al

d a r l u g a r a p r e o c u p a c i o n e s d e d e s p i d o o c e s e l a bo
r al;
de l 0 c o n t r a r i o l o s r o b l e m a s s e r n m a o r e s 0 m
e n o r e s m s
p
y
gr a v e s
o m s l e v e s
p e r o n o d a r n l u ga r a c e s e
o

m il s

R e pe x i n
N
t iv a

o v a n a lo r ia r s e
g

t o

r r es m

d e l0 u e s e t ie n
q
s a l t a s h a n c a d !
o

e o se

po

see

po r qu

en

def i

C I N C O D E B A ST O S
E s ca

ca r ta

im pa r y p o

de
r

a tr a c tiv a

in

sin m o v

im ien to

gi e r e
t iv id a d la b o r a l Bie n

ac

n o s

su

c i er
p

p e r e z a e n 0 p a r a e l t r a ba jo p o c o
es
y p o c a i lu s i n p o r e n c o n t r a r u n t r a b a jo
o b s t a n t e t a m b i n s i s e a c o m p a a d e

se r

i tu

No

c o

par o

m en te

ta n t o so sa

u n

t e r m i n a d a s c a r t a s n e ga t i v a s
su e r te

pa r a

el

tr aba o

de

s a lv a r a n iv e l

t iv

ida d pr e s e n t e

la bo

U
r a

l;

0 a c o r to

pu ede

ser

m ala

b s t c u l o s di f c i l e s

en

d e fi n i t i v

p la z o

i n

S i g n i fi c a d o
Pa r o l a b o

r a

l in
,

a c

tiv i da d , c e s e

n e ga t i v

i da d e s p a r a

c o n se

gu i r

u n

tr a ba o

Cin

co

de B a s t o s

a co m

p a a do d e

d e B a s t o s : fi n d e l a i n q u i e t u d p o r e l t r a b a j o
Se i s d e B a s t o s : c o m i e n z o l e n t o p e r o fi r m e d e u n t r a b a j o
Cu

a tro

Re y d e B a s t o
n u ev o

Nu

tra

ev e

Cu a t r o

bajo

s +

tr as

A s de Ba s t o

la

a yu

da d e

s:

in

u n a

cor

bu

p o r a c in

en a

i n fl u

m u

en cia

ex

i to

sa a u n

la b o r a l
d e Es p a d a s : d e p r e s i n fu e r t e p o r i n a c t iv i d a d
d e E s p a d a s : fi n d e u n c o n t r a t o l a b o r a l
.

99

A D I V I N A R C O N L A BA R A JA E SPA o L A

Se i s d e E s p a d a s : d e s p i d o d e u n t r a b a j o
So t a d e E s p a d a s + Si e t e d e E s p a d a s : f u e r
.

E1n m

er o

pl o : el D o
e l Se i s q u
,

u ev e

qu

qu

ll e v

la bo

u n te m a

la

c a r ta

r a l , s a lv o e l

de

es pa da s n o s

A s d e Espa da s qu

e ser

n d e c e p c i o

e en

ese c a so e 1te m a s e r ia r e a lm e n te

n es,

este

ltim o m

i n dic a la gr a v

h a y qu e
a lo s e k c t o s

e n o

q u e m u l t i pl i c a l o s bu e n o s y l o s m
de Esp a das tr a e r c o n t r a tie m o s

es u n a car ta

tr a ba o

per

e da d

o lv

i da r
Ej

m en o r es

en o s

qu e
de lic a do y

qu e
e l O c ho o
n e

ga ti v

qu

e c ien

R e pe x i f ) n
N

de c a er

en

e s fu e r z o

di a r i o p o r qu
,

je

en sa

po r

te c r isis en u n

o s du

re n

i lu

ha qu

e sea

et er na

10 0

e n o

h a y gu

er r a

S E I S D E B A ST O
S
Esta

la b o

c ar ta

r a l es

r e

o r e la c

to s

v er

ia ja r

t a x is t a s

v ia a n tes

do s

n a

y l a s l a bo

tr e n es

io

s v ia es

po r te m
e l t Fa b a j o

co n

as
d

p la z a m i e n
c o n

p r e se n ta lo

av

io

d e fi n i t i v

en

te n ec esita

io

c am

de

r es

qu

n er o s

n es

to

i aje s pa r

in

te n

ga n qu

t r a n s o r t i s ta s
p
c lu so

in

m ar

do l0 qu e
r e a li z a r e l

ea

os

l m

tr aba o

Si g n i j i c a d o
V ia jes d e
r e la c io n a

t r a ba o

tipo

do s

la bo

co n

ra

i aje s

m ov

im ien to

tr a s lado s

y de s p la z a m i e n t o

co m u n

ic a c io n

es

t r ab a o s

v eh c u

lo

de

Se i s d e B a s t o

pa a d o de

s a com

C a ba l l o d e B a s t o s :

n o ti c ia s

d e fu

er a

d e t i p o l a bo r a l p o s ibl es
,

t r

l a do s
C a ba l l o d e B a s t o

do
po

s e gu r o

fu

era

s +

Ca ba llo de O r o s

de l a p r o v in c i a pa r a

C a b a l l o d e C o p a s : t r as
tr a ba ja r y v iv ir c a m bio de c a sa
+

r t r a ba o

C a ba l l o d e E s a d a s
p
tr aba o e n

Tr e s de Es p a da s

: acc

iden te

e n v e hfc u lo

h o r a r i o la bo r a l

Re y d e E s a d a s :
p
Si e t e d e O r o s :
m

m u
u c

lta s

ho s

en

lo s

t r a ba o s

i a je s y di n

ero

po r

u n v e hfc u

po r bu

lo

e n o s t r aba o s

por

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA ES PA o L A

en sa

je

Es t a

c a r ta se r e

la rgo

fi e r e

d e s p la z a m i e n

di a r io pa r a di r i i
g rn
Es p o r
,

n o

e tc

e em

plo

to s

a l tr a
,

ba j o q u

o s a n u e s tr a e m
: u n

R d l e ) ci o

a m o s

ta r

es e

t a x is t a

p r e sa a
ca m io n er o

cu m
,

i a je q u
p lir

i aja

v e

h c u lo

liz a m

e r ea

n u estro

te

a v ia

ho r

do

o s a
ario
ma

pu

de qu

co c

se

he

o v e hfc u

d e s p la z a

c u a

lo

tr o

di a r io p a r a
v e c e s a l d a

i t a e s ta
,

a u t iliz a r

n o s e r e fi e r e a l c o r t o v

bo ga do qu e c o e s u
g
a s is t i r a 1 b u f e t e
o e l s o ld a d o r
qu e
p a r a c u m p lir s u h o r a r i o

In

b l i ga

l0

e o

ca r ta se r m u

e sto

e n o

qu e n o

ll e ga r

y p r u de n

ha y qu

e o lv

te c o n

i d a r qu

lo s

v e

h c u l o

e es m e o r

qu

llega r

u n

ma

po

c o

SI E T E D E B A S T O S

Es t a

c ar ta

casi

c om o

er o :

su e r t e

con

ro

r a c

dea n

so n

bu

qu i ta

cu an

s e gu r o s

c a r ta s

qu

a1ti e m

in

o lv

n o

lo

ser

a su n

ex

b i n

p a r a bi e n c o
fu e r z a a l v a t i c i n i o

la s

m o si n o

ta

en a
,

r e l ac

so s

m u

y de

c a r ta s

cu en ta n

es

carta

to s

i to

an

e s ta

e s e gu r o s

i da r qu

en a s

ero

ll ev

qu

a pa r e c e

p o qu

es te n a ipe t a m

i m p l c i t a Ia b u

do

e l t r a ba o

a fo r t u n a d o s

ga du

el n

co n

c o n s i go

r tan

f qu

e star em o s

n ado s

da s la s

to

po

as

m a r c a da

l0

y
l

qu

ta n to si
so n

qu

Sf g n i fi c a d o

ito

gr a b u

bu

en as

t r a ba jo

en

Sf e t e d e B a s t o s

bien

ascen so

n u ev a s n o tic ia s

A s de Ba s to

s:

de Ba s t o s
r em u n er a

+
,

de

bi o

tr aba o

lab o r a le s p a r a bie n

pa a do de

im p o r ta n t e

do

Se i s d e B a s t o s

a co m

cam

a s c en so en

de O r o s : im p o r

r ec o n o c im

ien to

l tr abajo

ta n t e a s c en so

labo r al y

m u

As de Ba s t o s : t r a sla do la b o r a l

c o n

Si e t e d e E s p a d a s : c a m b i o s l a b o r a l e s a e o r
p
D o s de O r o s + D o s de Es a da s : l
a r ga s d u d a s
p
la bo r a l

as ce n so

10 3

an te

u n

cam

bi o

O C H O D E B A ST O S
Si
c o n

ir

am o s

d e t e n id a m

c lu s i c n de q u

de la s

s i t u a c io n e s

e n te e sta

e n os su

qu

la in

l a p r o fe s i n

t r e pr e ta c i n
r e gu la r

o r

de n

l l e ga r e m

fu

er z a

o s sin

s e r i e da

du da

\a

d y do m in io

Es t : i n l o s b a s t o s t a n b i e n
ta

gie r e

c a r ta

qu

ida d

c o l o c a d o s , ta n

l e da r e m

l l e n i ta y

o s se r

e fi c a c i a , t r a n

co m

ii e x a c ta m

qu i li d a d

en el

pl e ta

est la

e n t e e sa : o r

l u ga r d e

de n

en

tr aba o

Si g n i f i c a d o
O r de n
ro

tran

r e gu

l a r i d a d fi r m

qu i l i da d

ac ompaado

Cu

a tr o

d e Ba s t o s :

tr aba o m u

Cu

a tr o

de Ba s to s

tie n e n

pu

e s ta

la

A s d e Es p a d a s

s e gu r

i d a d t r a ba jo

co n
+

Rey de O r o

fi a n

z a en

e sta ble

s e gu r o

la s p e r s o

s:

u sted

O c ho de O r o

se

n as

fi r m

de

ez a

la bo

ral

m ayo r m an

do

s : e 1po

de

der

l a d o p r o c u r e n o a l a r d e a r m a n t n ga s e
Se i s d e E s p a d a s : d i s g u s t o s f u e r t e s e i n

t r a ba o

c o n tin u o

Ocho de B a s to s

su

ez a

en

s i m p o r t a n t e

la

so m

br a

e spe r a do s e n

e st

de

el

l u ga r d e

M en s aje
N o deb e m

do q u

e se a

de l0 qu
a v i r tu d

o s v a n a gl o r i a r n o s

la h u

ilda d

es u n

e ten e m o s

po

r m u

me r

e
c

N U E V E D E B A ST O S
Es ta
r a t iv a s

la bo

pa r t ir

fo

gr u p o s

lm

r a

r m a r

te

e n

n u es
u n a

es

c a r ta s

la

Bie n

gr a n
gr

an

so c io s

ga n i z a c io

o r

em

so c ieda

n es c o n

p a f ia d a

ac o m

t r o e s fu e r z o

c o n tin u a r a

tr a r io

h a b la d e

c ar ta

pr e s a

da n do lo

co n

in

l fi n d e

n o s au

ba jo

tra

de s

gu

l gu

r a

\a c i o

n es

tr a

pe r s o rr a

o v a r ia s

c lu siv e s e

in

s n e

go c io

p r o p u e s t a de t r a b a j o
s o c i e da d o v i n c u la c i n

ta

pu e de e m pe z a r p o r po
p a r a b i e n d e l o d o s Po r e l

s i sa le m a l a c o m
r esu

oo

pr o gr e s a r
c
po s ibili da d de

av an z ar

la

n a o

c u

pa ada p o r

l t a r fr a u du l e n

co
c

o tr as

t a o r u in o s a

S i g n i fi c a d o
So c i e d a d
C o m ie n
c io
,

u e ve

co o

per

a t iv a

a gr a n

z o o

de B a s t o s

c o l abo r ado r e s

da m ien

a com

Ca ba llo d e Es p ad a s
san te

to

de

u n n

p ar ti cipa tiv o s en el
e go c i o c o m p a r t i d o

ne

p a a d o de
So

d e E s p a da s :

ta

so cio

en

ga a d o

y fa F

co
r
ar te de lo s
d e E s p a d a s : p r e s i o n e s p s i c o l gi c a s p o p
b o r a d o r e s d e m a n e r a n e ga t i v a
n pa r a c r e a r
fi
n a n c i e r a s I 10 S f a v o r e c e
l
s
a
b
c
a
n
I
a
a
O
s
d
r
o
:
y
Re y e
u ro
u n n e g o c i o c r d i t o s e g
d is g u s t o s d e t i p o
E
a d a s : fu e r t e s
s
d
e
t
r
o
C
a
u
p
d
+
Re d e Es p a a s
N

u ev e

l e ga l

c o n

lo

s so c io s o so c io

O c h o de O r o

bu

en

qu i p o

As de O r o s :

e x c el e n te s

so c io s

co o

pe r a do

r es

A D I V I N A R C O N L A B A R A JA E SPA o L A

Rey de Ba s to
so c ieda

So

fu

er

d i s gu

tes

en sa

Cu

sto s

hic ier o n y

de Co pa s : lo s
a l l u ga r d e t r a b a j o
a tr o

ge n

u n

fu

tu r o so c io o n
u ev a

i c io s de

a l g n s o c i o t r a e
r n

s 0

cr ecier o n

fi a r d e

esc o n

p r e s a s m s g r a n d e s y p o d e r o s a s s ie m p r e
c o n l a p a r t i c i p a c i n d e fu e r t e s s o c i o s

em

to

do

m u n

p r e s a ; i gu a l m
ism o r e su lta do

n u e str a e m

en

de

je

L o s i m per io
D

p r e s e n ta c i n po s i t iv

de O r o s

ta

s:

er ar e

do pu e de ha c e r qu

en te

se

e n u n c a c r e z cam o s

s er ex c esiv a m en te c o n

fi a d o p u e d e

R e pe x i n
e 1 tr a

En

br io ;

ba jo

se r m u

c a u sa r

es

i m po r t a n te qu

trem en

da

bu squ

per der

t r a n s i ge n t e s n o s

u n a s o l e da

em o s si em

ser m u

y in

pre

el

qui

t r a n s i g e n t e s n OS

S O T A D E B A ST O S
Es t a d a m i r a

c o n

habla r de

su e le

ble y

tr a

p r o fe s i o

b a ja do
n a les

u rl a

r a

ba st n

su

m u

j e fa s

je r

m u

y
c a r ga d a s

en

r esp o n sa

br a z o

en

ble s

en

es

m u

fi o

s n o s

p on

je r e s

su

l u ga r d e

je r

sen c

b a jo

tra

T a m b i n
ale

gr e

sim

des e e

in dic a

ptic a y

is to

a m

ga y

n o s

i go

su

pe c han

cam

sa co n

s er a m

a u n a m u

c as

yo

i t o do

bu

i ll a
a

en a

el m u n

do qu

ou

Si g n i l i c a d o
M

bu

de

je r

en a co m

p o de r y

c ie r to

p a fi er

So t a de B a s t o

qg a n i z a d o r

s a c om

ien

co m

Rey de C o pa s : h o

br e ya

de

u n a

jo v en

m u

je r

do

a le

gr e

sin c er a

j do r a

tr aba a

p a a da d e

Ca ba ll o de C o p a s :
m

m an

z o

co m

de

u n a r el a c

pr o

m e tido

in

am o r o sa

de s e a l o s

qu

Ea v

o res

bs e s i o n a da p o r e l d i n e r o
d e E s p a d a s + Tr e s d e O r o s : m u je r o
d s : la dr n e n e l ent or no l a b o r a l
N u e v e d e B a s t o s + Tr e s d e E s p a a
d i fa m a c i o n e s y c a l u m n i a s e n t r e
d
So t a d e O r o s + So t a d e E s p a a s :
Nu

ev e

m u

je r e s

A s de Ba st o

s: m u

je r

m u

r e s p o n s a bl e e n s u

t r a ba o

Au

t o r i dad

A D I V I N A R C O N L A B A RA JA E SPA Fl O L A

je

en s a

Nu

n ca n a

qu

m ez

qu in

R e pe
El

en cu e n

e se

r o s

sa

io

qu

tr an

d e l e ga r

bu s a r d e l a s bu

c o mp a
per so n as 0
h a y m s
e n n u e s tr o en t or n o la bo r a l n a da
l o s d e m s
n u e s t r a s r e s p o n s a b i l i da d e s e n
a

en as

be r

pr o fe s i n
c o s a e s bu
,

c o n o c im

d i e de b e r f a

n o o cu

m e o r

scar e

pa l u ga r C u
.

par

a n u estr o

c o n o c im

an to m

fu

ien to y

ie n t o de l o s de m s

tu r o

s q u
.

Pe r o

o tr a m u

er am o s sa
n u n ca

y dis ti n

b e r de

o iv

n u e s tr a

i da r q u

e u n a

ta c u r io sea r e n el

A D I V IN A R C O N L A BA N

Nu

ev e

de Esp a da s :

es

JA

E SPA o L A

pe r a de s e s pe r a da d e

n o

ti c ia s

l a b o r a l e s qu

n o s e c o n su m an

en sa e

La

im po
au n

espe r a n z a
r ta n t e s

qu

y la ilu s i n

par a

e so lo sea u n

ge r m i n

ar

m o v im

so n

do s de lo

i e n to de

po qu ito pu
,

esto

n u es tr a v

qu

s f u

s m o to r es m

ida c o
,

e a n tes o

n v

ien

d e s p u s

R l e x i n
Ca m in

an te n o

hay

c am

in

se

ha c e

cam

in

o a

1a n da r

er tes e

e sem

br a r

esa sem

illa

R E Y D E B A ST O S
El R ey de Ba s t o
m ascu

l in

del

to

r e

do

e n c a n ta

de h o m br e qu e
sin c e r o
a gr a da b l e
tipo

lis t o

em

n o

qu

sa

sin

pe r o

ju st o
c o n

v a

lie n

te

ll e ga r

cas

i te r io

palabr a qu

do r a

e se

r o z an

lo

es n o

m arc a

e1m u n

illo

c am
e

l l e ga

r a
a

med

o o

ism

do l0

te m e r a ri o

bl e

su

preo

cu

a sf m

en

iz i
E

d o gu s t a :
pe c ha n o

ju ic io y
ho

r epr e sen ta a u n

fi g u

u n a

ha hec ho

e se

a ser

en su c r

in ter ese s

sen c

ta

h abl a de l p equ

p r e s a r i o qu

es

n o s

do

to

ga z ;

pr e sen

br e

pa r p o r lo s

a en o s

Si g n i fi c a d o
Em pr es a r io
car

go

o m an

n o

do pr e o

R e y de B a s t o

en

e qu

cu

s a com

Re y d e O r o s :

bu

bl e y

il ib r i o

pr es a

co n

Re y de E s a d a s
p
cion a

pa

j e fe

sen c

su em

illo y bu

pr esa

en

co m u n

ic ado

do s

r tan

de

te

r eyes

u n a em

p r e sa qu

e cr ec er

T r e s de Es p a da s : di s gu

stos

fu

ertes

la

en

t r a ba ja do r
+

Tr

es

do d e

d i m po

e n tr e e sto s

l g n

p a do p o r

s o c i e da

Ca ba l l o d e E s p a da s
em

sin c e r o

de Es pa da s :

10 9

s o c i o o c o la bo r a

do

qu

A D I V I N A R CO N L A BA M

A s de Es pa d a s + D o
ha c e r bie n la s c o sa s

d e Es p a d a s :

JA E SPA o

c a s t igo

Ca b a l l o d e E s p a d a s + Cu a t r o d e E s pa da s :
So t a d e B a s t o s : b u e n m a t r i m o n i o

LA

el tr aba o

en

en

fe r m

e da d

po r

labo

ra

n o

So

del

ta

espo so 0 c o m

en sa

ien

La

je r

pa er o

m a lv a da

qu

bu

sc ar

su

in

ter

a c o sta

b i e n c r i t i c a r a l a s p e r s o n a s v a l i e n t e s q u e lu c h a n p o r
l a v i d a y m u c h o m e n o s c u a n d o a r r i e s ga n c u a n t o t i e n

en

en v

er z o

m u

je

o es t

a l gu

fu

de Esp a da s :

i di a

c o n s i gu e

d e l o s d e m s

qu

e c r i tiq!\e !n o s

y tirgm

gs

po r

ser
en

t ie r r a e l

R i e {l e x i o T t
Si

cu a n to

n o s m an o s a

0 bien
s im

ila r

h a c en lo

la

si n o s

br

a e

de m s l 0

in te n t ar l o

par ec e

i n t e n t a r l o i gu

n o so tr o s

o s

p on

lin
y di fic i l , d ebe r fa m o s bu s c a r u n a
e n t e , iq u i e n l a s i gu e l a c o n s igu e !

m u

alm

f c i l d e b e r fa m

v em o s ta n

ea

Se n t i d o

div in

to r

io

br

ia do

ev

L A S E SPA D A S
A s de Es p
Do
Tr

es

Cu

da s

: v

de Es p a d a s :
d e Es p a d a s :

a tr o

Cin

co

s e gu n

da

tr istez a

de Es p a d a s
de Es p a da s :

am

: cr

po r tu
do lo r

ida d

lida d pa si o n e s
i s t a d e s n e ga t iv a s
,

im p e di m

c a s ti go

d i s gu

i tic as ,

sto s

ca lu m n

ta r i o

s :

lda d o s

s : so

po de r

ju ez

ia s

v a l e n t a

sa c er

do

LOS OROS
o s : tr iu n

de Or o

s: co m

fo

i c to r ia

p a r ti '

r e

pa r tir

1 43

o sa

tr ist es n o t ic ias

t e , u n i fo

As de O r

Re y d e E s p a d a

o s

en to s

d e E s p a d a s : d e p r e s i n a n gu s t i a
de E s p a d a s : m u j e r v e n ga t iv a y c h is m

Ca ba ll o de Es p a da

u ev e

So t a

ta

: sex u a

Se i s d e E s p a d a s : k a r m a
Si e t e d e E s p a d a s : ll a n t o
O c h o de Es p a d a s

der r o

ic to r ia

l l li

e s , e sp o s o

au t o

Tr

de O

es

Cu

tro

Cin

co

de O r D s
de O r D

din

Sie t e dc O

r o s : se

u ev e

So

de O r o

ta

din

s :

s : m u

Ca b a l lo de O r o
Re y de O r o

lida d

es

ero

m a t e r ia

iv

c a s qu

par tida
l l e ga p o

qu

an a

de din

s : n o t i c ia s

s : em

pe r a d o

n a co m

jer

ilfc ito s

gu r id a d

fo r t u

r o s :

de O r o

in

ero

der

esc o n

s : a m o res

o s :

O c h o de O

a s

: sex u a

Se i s d e O r

t ir

r o s : m en

p r e s a r i o fu

er te

pr es a

r so r

ale

er o

gr e

ba n qu

er o

fi n

an cie r o

L A S C O PA S
A s de Co p a s : a m o
D o s de Co p a s : a m
Tr

es

Cu

Cin

h o ga r

o r sin c er o

du a l i da d

de C o p a s : e m ba r a z o de s c e n d e n c i a
t r o de Co p a s : a m o ' s e x u a li da d p a s i n
,

co

de Co p a

s:

fe s t e j o

c e lebr a ci

Se i s d e C o p a s : d e c e p c i n r e c u e r d o s
Si e t e d e C o p a s : a m o r s i n c e r o y c o r r e s p o n d i d o
.

O c h o d e C o p a s : a m o r fa m i l i a r f a m i l i a u n i d a d
N u e v e de C o p a s : s a c e r do c io a m o r e s ir it u a l
p
,

So

ta

d e C o p a s : bu

en a esposa

Ca ba l lo de C o p a s : n
R e y d e C o p a s : bu e n

o tic ia s

es p o s o

co m

p a e r a h i ja

bo n i ta s de
,

am o r

h o m br e h o

14 4

n ra

do

DO
SE N T I D O A D I V I N A T O R I O A B R E V I A

L O S B A ST O S
A s de B a

s t o s : tr iu n

as c en so

t r a ba o s

o s

de Ba

s to s :

Tr

es

de B a

s t o s : a sc en so

Cu

a tr o

Cin

c o

de Ba s to
de Ba s to

Se i s d e B a

Si e t e d e B

a s

u ev e

as

to

to s

du da s

r e c o n o c im

ie n

to

l i d e z y s a t i s fa c c i n l a b o
p a r o l a b o r a l i n a c t iv i da d

s :

la bo
,

den

bu
,

r a es

en

tr a sla

tr a ba o

s :

: em

je r

do

l l e ga d a

pr esa r io

p e r a t iv a
y m an do

co o

po der
de n o tic ia s de t ip o la b o
j e fe h o n r a d o

cie r to

co n

tr a ba jo c o n tin u a do

t o s : s o c i e da d , n e go c i o
s : m u

ra

s: o r

Ca b a llo de B a s t o
Re y de B a

s : so

t o s : x i t o

de Ba s

So t a d e B

t o s : v ia je s

O c h o de B a s t o
N

do s

fo

r a

Pa

u n a

r a

E B A RAJA N L A S C A RTA S

Io q u

e se

des e a

E je m pl o

Ef

d o Ru i z

em an

pr

pien

se

s abe r o

i sa c a r las
,

m e

gu

ta co n cr eta

sa c o n

n ta r

p r e gu

la

m ayo r c o n c r e c

i n p o s ible

po s ic i o n e s e s te a o ?
qu ie r e o l e gu s t o ?
o

E 1 p r o b l e m a d e s a l u d q u
Y u n l a r g o et c t er a

e se tr a ta m

i pa dr e

s a l dr

bie n ?

Se

c o r ta c o n

0 c

qu

e n os

in te r e sa

L o qu

e a caba m o s

se e n c u e n tr a

la

situ ac

Los

fe r e n c i a s

de i n i c ia r l 0 qu e
,

i n

en ese

pr e c i so

a ca

ba d e

m o m en

su c e der

to so

br e lo

pen

del

sam o s

(n u e s t r o s p r o p i o s d e s e o s )
3

se co lo c a n so lo c u a tr o c ar ta s :

i z qu i e r d a y

m an o

Si g n i fi c a l 0 q u

la

b s t c u l o s

asu n to

e o

R e s u l t a d o fi n a l d e l a r
p e gu

n ta

fa c i l i d a d e s )

e n os

gu

s ta r fa

qu

t i 1e r a

d a s qu

o ayu

l 0 qu

bte n dr em

os

de l

e x te r io r

1 13

l0 qu

e al

fi n a l

o c u r r ir

int

P E N SA M I E N T O

E X T E RI OR

IN T E R I OR

R E SU L T A D O F I N A L

T ir

da pa

(L a

RA S I \ A R A A R 1 A S CA RT AS

q u i c r cl a

fi l a

terc er a
n

gu

da

tra

br e la

t a \, s o

m o n tn

La
n

in gu

m o n t

d e r e c ha

s e is c a r t a s ,

ji t a )

c o r ta r a s se

d e ba j o

c o lo c a n

b o c a r r i ba d e

o t r a s s e is c a r t a s

en u n a

b r e l a s p r i m e r a s s e i s o t r a fi l a y c n l a
a s i ha s t a ha c e r m o n t o n c i t o s de t r e s c a r t a s ; e n

lila

m esa

ce

h a br 36

de re m
m e

i m po r ta n

ha

c ia

: l 0 qu

tr a n scu r so

e s

de do

c a r ta s

o s a su

e n se

le c t u

irem o
r a

f pu

a d o qu e e l o r de n

ie n to

e de s a b e r e s

c e m eses

s es pa r c ie n

de

c e rc a n o

qu

I
1 15

do

m o n tn

po

; c o n e l t ie m po p u

sea el ac o n te c im
o

Br

tr as s eis ; s o

p e r ie n c i a

n a

y pr o

s l e j a n

m
c

ex

r a u n

de l a s

su ce

ca r ta s n o tie n e

de r q u

l p r im

e e s t e v a t i c in

io

l ltim

e r m o n tn
se r ea

l iz a r

o
e

en

Po

icin

E RS O N A L M E N T E e s t a t i r a

de r se la s
la s

m e o r

po s ib le

la b s qu e da de

en

ac o n tecim

fa m ili a

i go

iajes

La L u

a r t e : acc

e r c u r

Ve

n u s : a m o r

Sa

t u r n o : e n fe r m e d a d e s

Ur

an o :

J p i t e r

io

ide n te s

: car rer as

: tr a

ba jo

kar m

c o m erc io

e e

n es

s,

dio

n e go c i o s

a m a n te s , s ex o
,

l o gr o s

ida l a rga o

d e s gr a c i a s d a r m
,

a o

A 1ba r a ja r

l0

s,

in tele c to

m en

p r e s a s di n e r o
b e ll e z a a r t e

c o r ta

he r e n c ia s

pr e m io s

leyes

es,

em
,

ic to r ia

s sec r e to s

dec is io n

e s tu

s , a r tis t as

d i c o

ap r

n te

c o sm o s n o s o r ie n te

es ta s

pu

im p o r ta

m e m o r ia

qu

es

p e l i gr o s h ij o

p r o fe s i o

po sicin

res

ien to

am

n a :

ida d

s in c e r

v o ca co n

E l So l : l a m

gu s t a m u c h o ;
pla n e t a r i as de

m e

d e n c ia s

c o r r e spo n

in

c ar tas se

da

l gi c a

a str o

te

D e be n
0

n u ev e

ben

c o lo car se
se c o

c o lo c a r

c in c o

se o :

Rec

om

pr im

m en o s
u n o

cin co

er o

i e n d o qu

cin co car

La de

m eses

de

c in c o c a r ta s e n c a
e sto s n

y lu

go

siete

er o s

de

da

m o n t n

u n a v ez

y l u e go

n u ev e

O s i e te

n o se

; se

c o lo c a n

l a fe c h a de la

ses

car

si e te o n u ev e

Co n

de

lo

e esta tir a

c o n su

se a

l ta y le e r la de

ta s ser v ir

sie te

da

c a r t as

par a
par a

pu

n te en

v ez

en

o r ien tar n o s en

12

m ese s

l i b r e t a p o n i e n do
do L a c o lo c a c in

u n a

cu an

lo s

y la de

s e is s igu

i en tes

n u e v e c a r tas

par a

18

Pa

de

s T A E X T E N SI N
a cier to
m

co n su

person
do s an

n u n ca

lta

Car

Pu lm n

Co

E s t m

Re n

10

r ga n

te

t e s ti n o

o s s e x u a le s

u eso s

er v

da

sa

lu d

u n

r esu

io s ps iqu e

en

l t a do p r e c is o y d e gr a n
is li br o s o d e u t i liz a r la e n

l
p o r su p u e s t o da t a s o br e a
Tr a s b a r a ja r l a s c a r t a s c o m
,

go i n

M scu lo

8
9

ta

r az

H ga d o

au sen

bez a

ta c a

ter io r e s :

la

d e jo de i n c lu i r la

ese n t e 0

pr

c ar tas m e

I a p r e gu

5i

r a

s a lu

en

d d e la
m

CA BE Z A

PUI M n

>

M G AD O

c o RAZ N

EST M A GO

NERV I OS

IN TEST IN O

PSI QUE

R* N AL

v ES c u L A

HI JESOS

m s c u L OS

R GA NOS
SOUALES

Ej e m p l o :

L a p r e gu
qu

ta s e r fa : A n t o n i o

e t a n t o al t e r a s u sa l u

G o n z l e z

l d n de t ie n

e el

p r o bl e m

d?

d
i
f
d
p a l o d e e s pa da s i n di c a r l a z o n a a e c ta a t e n e n o
gr a
e n c u e n t a q u e e l A s de E s p a da s e s e l qu e a n u n c i a r fa m a y o r
d a d E l D o s d e E s p a d a s e s e l m s d b i l s e g u i d o d e l T r e s C u a t r o y
So l a m

en

t e el

a si su c e siv a m en te

L a s f r gu

r as

n o s

su

gi e r e n

au

gu

in ter v

ran

i e n t o p s i q u i t r i c o o m di c o d e m a n e r a
Si s a l e l a S o t a d e E s p a d a s e n l a p o s i c i n

tr a t a m

estm a

go i n

testin o

l pr o ble m a e s t a h y de
a c u dir a 1c ir u ja n o
,

p o s ib le q u e h a ya qu e
Si e l C a b a l l o d e E s p a d a s

la pr egu

n t a e s t n e c e s i ta

en c

i n qu i n i rg i c a

c o n tin u a
n

er o

da

qu

n o ser c o n tr o

el

es

la do

es

sale e n el n

do de

m er

u n a r ev

isin

I O par a qu ie n
p si c o l gi c a 0
,

se

ha c e

ps i qu

tr ic a

o lv

id e m

o r ie n ta r n o s

pr ev

en

ir q u

o s

qu

n o

la m

lo

s m

debem
en ta r

di c o s

e s t n

o s asu star n o s

pr epa r a do s par a a yu da m o
d e l a s r e s p u e s t a s e s m e jo
,

iL

de

sT A T I R A D A

tra s se

m e

la

m e

bi e n

v er

c ar

ta s es m u

ba r a ja n la s

c ar tas se v a

las

po n

o tr a s

m o n tn

se

d i c i e n do

lla m
:

a asf

p o r qu

IA l a s g u

c ar tas

l la do
e u n a

e n

se

o tr a

en

c o

s il en c i o

lo ca

se ap ar

ta

u n a
as

fil a d e 6 d e ba j o de

t o t a 1 24

esa s n o s e

Las

o tr a s

i en

p o fi n a l

c ar ta

i has ta
o tr a s

24 qu

d ec

or

mi

pa s !

a an

c ar ta s; se

da s de

d a d I A l a s gu a p a s ! d a d m e l u z IA l a s g u a p a s !
i
o n e l pir
y t o do t ip o de lin de z a s p e r o s e m p r e c

o tr a a

pa !

Se b a r
par ta

a n t i gu a

d e I G U A PA S ! (s e p u e d e d e c i r

gu

ec

en

la

h a r la

6 de ba jo
,

e da r i a n

m esa
m

o tr a

se

i t a d d e la s

o tr as

a u n

la do

se g
en

u n

lee n

M O N T N SO B R A N T E

12 3

También podría gustarte