Está en la página 1de 11

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Martynas
Mavydas

XVI a.

Renesansas

Knygels
paios bylo
lietuvnikump ir
emaiiump
(prakalba i
Katekizmo)

Eilratis

Kvietimas mokytis,
painti tikjim
(Liuteronyb).

Prietarai ir
pagonyb, kuri
lietuviai vis dar
neisiada, nors alis
jau pakriktyta.

Mikalojus
Dauka

XVIa.pab.XVIIa.pr.

Renesansas

,,Postil.
Prakalba
malonj
skaitytoj.

Postil.
Pamoksl
rinkinys.

Lietuvos polonizacijos
stiprjimas; lietuvi
tautos ilikimo bdai.

Lietuvi kalbos
nykimo;
lietuvi paproi
nykimo;
Lietuvos bajor
lenkjimo;
Kaip neinykti
lietuvi tautai?

Jonas
Radvanas

XVIa.

Renesansas

Radviliada

Epin poema

mogaus ir valstybs
vaizdavimas.
Pateikiamas didiko,
patrioto, tvyns
gynjo idealas.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika

**neprivalomi, bet naudingi

Idjos, vertybs
Mokslas yra
viesa/siekiamyb,
kuri padeda painti
pasaul ir tikjim, o
Dievo painimas
suteikia palaim,
garantuoja pomirtin
gyvenim.
Tv em;
savosios alies
paproiai;
gimtosios kalbos
isaugojimo svarba.

Viskas, kas materialu


yra laikina;
mogaus kriniai
virsta dulkmis;
mogus turi dorai
elgtis dl savo ramios
sins;
Aukta kilm yra
atsakomyb ir pareiga,
o ne privilegija, savo
gyvenimu ir darbais
reikia rodyti, kad esi
tos kilms vertas.

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Viljamas
ekspyras*

XVIa.II
pus

Renesansas

Hamletas

Tragedija
(poetin)

Konfliktas tarp doro


pasaulio ir apgaulingo;
Konfliktas tarp proto ir
jausm.

Motiejus
Kazimieras
Sarbievijus

XVII a.
I pus.

Barokas
(svarbiausias kis
memento mori)

Publijui
Memijui

Od

Gyvenimo laikinumas

Kristijonas
Donelaitis

XVIIIa.vid.

Apvieta

Metai

Epin poema

Br gyvenimas
keturiais met laikais.

Johanas
Volfgangas
Gt*

XVIIIa.pab.
XIXa. I
pus

Apvieta

Faustas

Tragedija

Burtininko daktaro
Fausto sutartis su
velniu; mogaus siekis
perengti savo

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika
Ar verta prieintis
likimui? (Bti ar
nebti?)
Ar verta ksti sunki
gyvenimo nat (Jei
bti, tai kaip:
prisitaikyti prie
aplinkybi ar kovoti
u savo ties,
idealus).
Vos gimusiam
mogui jau yra
nulemta mirti.

Kokia mogaus
paskirtis ir vieta
emje?
Tautins problemos;
Pon ir br
santykiai;
Tradicij
nesilaikymo
problema.
Grio ir blogio
priepriea mogaus
prigimtyje ir
pasaulyje.

**neprivalomi, bet naudingi

Idjos, vertybs
Blogiui veikti reikia
aukos;
Teisingumo idjos;
mogaus gyvyb
vertyb;
Prieinimasis
tradicijoms;
Mirties baim.

Tik darbais mogus


ilieka. Tai rodo
paskutinis posmas:
Valanda, kuri dav
tau gyvyb,/ Dav tau
sykiu galimyb mirti./
Tik darbais mogus
atminty
ilieka,/Amius
gyvena.
Darbas, smerkiami
apsileidliai, tinginiai,
niekinamas palaidas
gyvenimas, vertinamas
tikjimas, ryki
prigimtins mogaus
lygybs idja

Painimas yra
svarbiausia vertyb,
taiau turi didel
kain.

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika

prigimties ribas.

Dideli mogaus
sieki ir menk
galimybi problema.

Adomas
Mickeviius

XIXa.
pradia

Romantizmas

Ponas Tadas

Epin poema

XIXa. bajor gyvenimas

Savs iekojimo
problema;
Paliktos tvyns
problema;
Patriotikumo
problema;
eimos tarpusavio
santyki problema.

Antanas
Baranauskas

XIXa.

Romantizmas

Anyki
ilelis

Poema

Miko groio
apraymas.

Miko naikinimas.

Vincas Kudirka

XIXa. II
pus

Romantizmas
(eilraiai)
Realizmas (proza)

Varpas

Eilratis

Varpo diai kvieia


mones dirbti.

Kodl lietuvius
reikia kviesti imtis
veiklos, dirbti?
Kodl mons patys
nesiima veiksm?
Tautikumo
problema.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

**neprivalomi, bet naudingi

Idjos, vertybs
Gyvenimo prasm
prasm ir tikslas yra
nestovti vietoje,
gyventi ia akimirka ir
nuolat iekoti kako
naujo, tobulti.
mogus nesirpina, k
praras po mirties (cit.
A ia esu; ir mano
laim ir kania/ Su
manimi gyvena ia).
Gamtos grois;
Meil, pagarba
tvynei;
Kokia brangi tvyn
supranti tik tada, kai j
prarandi (cit.Tvyne
Lietuva, mielesn u
sveikat!/Kaip reik
tave branginti, vien tik
tas pamato,/Kas jau
tavs neteko.[...])
Tautos dvasios
nykimas tiesiogiai
susijs su miko
naikinimu.
Darbas didiausia
vertyb.
Tautos dvasi reikia
adinti, raginti imtis
veiklos tvyns labui.
Reikia elgtis dorai,
siekti idealo (cit.Siek

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika

Idjos, vertybs
prie idealo, tik doro ir
aukto.)

Maironis

Jonas Bilinas

XIX-XXa.

XIXa.pab.
XX a. I
pus

Romantizmas

Realizmas

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Taip niekas
tavs nemyls

Eilratis

--------------------Jei kada
paniai nukris

--------------------Eilratis

Lidna pasaka

Apysaka

Poeto meil tvynei.

Ar kas nors sugebs


pakelti tiek kani,
kiek poetas dl savo
tvyns?
------------------------------- --------------------------Svarstymas apie
Ar lyrinio subjekto
Lietuvos likim ateityje. gyvenamojo
laikmeio kanios
bus suprastos
ateityje?
Ar kova dl laisvs
yra prasminga?
Kas lauks Lietuvos
pasibaigus
priespaudos
laikotarpiui?
Juozapotos ir Petro
Moters
Bani likimas 1863 m.
priklausomyb nuo
sukilimo metu
vyro.
Kaip mog veikia
istorins
aplinkybs?
Kaip mogus elgiasi
tragikose
situacijose?

**neprivalomi, bet naudingi

Tvyn svarbiausia,
dl jos galima
paaukoti visk.
-----------------------------Kova dl tvyns yra
kiekvieno pareiga
mogus negali nustoti
tikti viesesne
ateitimi (cit. Nes ir
kaip begyvent ir
kentt be vilties?")
Meil tvynei nebt
tokia prasminga, jei
dl jos nereikt
kovoti ir aukotis.
mogus negali
pasiprieinti gyvenimo
griiai, istoriniai
vykiai palieia
kiekvien.

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Juozas Tumas
- Vaigantas

XIXa.pab.XXa.pr.

Neoromantizmas
(Pirmoji karta)

Dds ir
ddiens

Apysaka

Mykoliuko ir Severjos
meils istorija.
Lietuvos kaimo
vaizdavimas.

Nerytingumas.
moni tarpusiavio
santykiai.

Vincas Krv

XIXa.pab
XXa.

Neoromantizmas
(Pirmoji karta)

Skirgaila

Drama

Lietuvos istorin
situacija viduramiais.

atrijos
Ragana *

XIXa.pab.XXa.pr.

Neoromantizmas
(Pirmoji karta)

Sename dvare

Romanas

Prisiminimai apie
vaikyst ir motin.

Pareigos problema.
Dievoiekos prob.
Individualios laims
prob.
Lietuvos
kultrinio savitumo
likimas. Lietuva
tarp pagonybs ir
krikionybs.
Prabganio laiko.
Realaus gyvenimo ir
dvasinio pasaulio
priepriea.
Gyvenimo
laikinumas.

Vincas
Mykolaitis Putinas

XXa.vid.

Modernizmas,
realizmas

Altori ely

Psichologinis
romanas

Savs iekojimas ir
radimas, einant
skaudiu
apsisprendim keliu.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika

Kaip suderinti
pareig ir
paaukim?

**neprivalomi, bet naudingi

Idjos, vertybs
mogus, vykdantis
svetim vali, nekuria
savo gyvenimo pats.
Mykoliukas lietuvio
charakterio
prototipas.
Meil svarbi mogaus
gyvenimui.
Tvyn svarbesn u
asmeninius interesus.
Negalima aukoti kit
laims dl savo
interes.
Kerto trokimas gali
praudyti mog.
mog galima ugdyti
gerais pavyzdiais.
Dvaras kultros
centras.
Motinos meil.
Gamtos grois.
Idealo ilgesys.
mogaus siela
didiausia vertyb.
mogus varomas
aplinkos negali
atskleisti savs.

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Jurgis Savickis

XIXa.pab.XXa.vid.

Ekspresionizmas

Vagis

Novel

Dvasinis subrendimas.
Vaiko ir vagies
susitikimas.
Vaiko apsisprendimas.

Vaiko pasirinkimas,
sunkumai priimant
sprendim.
Ar pasikeiia
mogaus gyvenimas,
jeigu jam
parodomas
gailestingumas?
Kas padeda mogui
subrsti dvasikai?

Jonas Aistis

XXa.vid.

Neoromantizmas
(Antroji karta)

Vienas kraujo
laas

Eilratis

Igyvenamas kalts
jausmas dl netest
paad tvynei.

Henrikas
Radauskas

XXa.vid.

Modernioji
literatra
(estetizmas)

Pasaka

Eilratis

Tikrovs ir
sivaizduojamo
pasaulio (pasakos)
priepriea.

Kodl adame, bet


netesime?
Kodl tikrieji
didvyriai mirta
Lietuvoje?
Tvyns apleidimo
sunkiu jai metu
problema.
Iliuzij
iauktinimas.
Pasaulio iaurumas.
Nenoras grti
real pasaul.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika

**neprivalomi, bet naudingi

Idjos, vertybs
Gailestis. Kiekvienas
yra vertas
pasigailjimo.
mogus, patyrs
gerum, gali pradti
elgtis geriau ir suvokti
gyvenimo vertybes.
Apsisprendimo svarba.
Priimdamas teising
sprendim vaikas
subrsta dvasikai.
Parodytas gerumas
subrandina vaik, jo
vertybi sistem.
Aukotis dl tvyns
visada prasminga.
Ne visi rytasi aukotis
dl tvyns.

Krjas
nesivaizduojamas be
individualumo,
savitumo.
sivaizduojamo
pasaulio
iauktinimas. Kryba,
pasinrimas svajoni
pasaul, padeda
atitrkti nuo iaurios
realybs.

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Krinys

Salomja Nris XXa.vid.

Neoromantizmas
(Antroji karta)

Diemediu
ydsiu

Eilratis

mogaus ir gamtos
vienyb, meils
atsisakymas dl
aminybs.

Balys Sruoga

XXa.vid.

Ekspresionizmas

Diev mikas

Romanas

Gyvenimas faistiniame Ko verta Europos


lageryje.
kultra, jei XXa.vid.
mogus virsta
mogdra?

Gyvenimo ratas
aminas, o mogaus
gyvenimas tra
akimirka.
Laimingu galima tapti
tik mylint, gyventi
verta tik dl meils.
Mirtis tra gyvenimo
pratsimas kitoje
erdvje.
Reikia branginti
kiekvien akimirk,
nes gyvenimas yra
laikinas.
Paliudyti apie faizmo
nusikaltimus ateities
kartoms, kad tai
niekada nepasikartot.

Antanas
kma

XXa.vid.

Egzistencializmas

Balta drobul

Psichologinis
romanas

mogaus btis
ieivijoje, praradus
tvyn.
Egzistencija.
Kryba.

Kryba neatsiejama
nuo gyvenimo.
Savs painimas.
Gyvenimo prasms
paiekos.

Vytautas
Maernis*

XXa.vid.

Egzistencializmas

Paukiai

Eilratis

mogaus mintis, kaip


paukio skrydis.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

anras, tipas

Tema, temos

Problematika
Gyvenimo
laikinumo, trapumo
problema.
Gyvenimo ir mirties
problema.

Egzistencializmo
problema.
Gyvenimo prasms
iekojimo problema.
mogaus
paskirtis/misija
iame pasaulyje.
Koki gali gali gyti
mogaus svajons?
Kokia mogaus
trokim riba?

**neprivalomi, bet naudingi

Idjos, vertybs

mogaus trokimai yra


begaliniai ir
nepaklsta nei laikui,
nei ems dsniams.

Autorius

Laikmetis

Bronius
Krivickas*

XXa.vid.

Epocha, srov

Krinys

anras, tipas

Egzistencializmas

Mano dienos
nebtin
pasvir

Eilratis

Justinas
XXa.II
Marcinkeviius pus-XXIa.

Modernizmas

Mavydas

Poetin drama

Marius
Katilikis

Modernizmas

Mikais ateina
ruduo

Romanas

XXa.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Tema, temos
Rudens gamtos tema.
Mirties akivaizdoje
igyvenamas rudens
grois dar stipresnis.

Problematika
Kaip gyventi, inant,
kad mirtis
neivengiama?

Idjos, vertybs

Egzistencinis
asmenybs santykis su
pasauliu, btimi ir
mirtimi.
Noras igyventi
akimirkos gro,
suvokdamas mirties
neivengiamyb.
Mavydo prisiminimai. Aukojimosi ir
mogus sipareigojs
M.Mavydo gyvenimas, asmeninio gyvenimo saugoti savo alies
pirmosios lietuvikos
susidrimas.
kultr, kalb, rat.
knygos ileidimas.
Asmenins laims
aukojimas tvyns
labui.
Tarpukario Lietuvos
Kodl mogus negali Gamtos ir mogaus
kaimo gyvenimas.
isiverti i savo
vienov.
gaivalikos
Gaivalikos prigmties
prigimties gniaut? aistros ir
Kodl mogus
nenumalinamas
trokdamas laims
asmenins laims
nesiima joki
trokimas gali nuvesti
veiksm jai gauti, o
mog prat.
renkasi tai, kas
lengviausiai
pasiekiama, nors tai
gali praudyti?
(Tilius)
Kodl mogus
pasiduoda likimui?

**neprivalomi, bet naudingi

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Juozas Aputis

XXa.pab. XXIa.pr.

Modernizmas

vis po
Marazyno
uolu

Novel

uns egzekucija.

Romualdas
Granauskas**

XXa.II
pus-XXIa.

Modernizmas

Su petelike
ant lp

Apsakymas

Pagrindinio veikjo
susidrimas su mirtimi,
prisiminimai apie
bendravim su tvu.

Sigitas Geda

XXa.pab.XXIa.pr.

Modernizmas

Ars poetica

Eilratis

Poezijos gimimas

Marcelijus
Martinaitis*

XXa.II
pusXXIa.pr.

Modernizmas

Kukutis nori
pamatyti
tvyn
(i Kukuio
baladi)

Eilratis

Dirbanio Lietuvos
kaimo gyventojo
padtis okupacijos
metu.

eslovas
Miloas*

XXa.

Modernizmas

Mano
tvynje

Eilratis

Ra apie mog,
atskirt nuo savos
alies, kultros,
istorijos, tradicij,
tvyns ilges.
Prisiminimai,
gyvenimas, tvyns
paveikslas.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika

Idjos, vertybs

Susvetimjimas.
Kaimo vertybi
nykimas.
Kodl mogus
atsikrato tuo, kas
jam kelia rpesi?

Modernus pasaulis
istumia senj
gyvenimo bd.
mogikumo
isaugojimas.
Gyvenime ima
viepatauti joki
moralini princip
neturinti brutali jga.
Kaip mirties artumas Svarbu surasti darn
veikia mog?
su savimi ir anapusiniu
(pagr.veik. Vaitkus)
pasauliu, nes kitaip
Kart skirtumai.
mogaus siela neturi
ramybs.
Poeto krybins
Poezija gimsta i
kanios.
susiavjimo pasaulio
groiu.
Kodl mogus dirba
tvynje, bet jos
nemato?
Kodl nerandame
laiko sustoti ir
pamstyti, gyventi
neskubant?
Tvyns ilgesio
prolema.
Baims negrti
gimtj viet
problema.

**neprivalomi, bet naudingi

Vis gyvenim dirbs


mogus, vliau
supranta, kad taip ir
nespjo pasidiaugti
gyvenimu, pamati
daugiau.
Tvyn mogui visada
ilieka brangi,
nesvarbu koks geras ar
blogas gyvenimas
kitur.
mogus ivyks vis
gyvenim ilgisi
tvyns, net kai negali

Autorius

Laikmetis

Epocha, srov

Krinys

anras, tipas

Tema, temos

Problematika

Judita
Vaiinait*

XXa.II
pus.

Modernizmas

Barborai
Radvilaitei

Kanonas
(eilratis)

Barboros Radvilaits ir
ygimanto Augusto
meils istorija.
Tikrasis Renasansas.

Kaip istorija veikia


mogaus likim?
mogaus verts
problema.

Aidas
Marnas*

XXa.II pus
XXIa.I
pus

Modernizmas

Siaurukas ia
suka saul

Eilratis

Kelion siauruoju
geleinkeliu, mstant
apie gyvenimo prasm.

Jurgis
Kuninas*

XXa.II
pusXXIa.pr.

Nepriklausomybs Tla
laik literatra.

Romanas

Raytojo ir dailininks
meils ryys.
Gyvenimas paskutinio
sovietmeio
deimtmeio laiku.

Kodl negalima
isukti i kelio,
sustoti ir ltai eiti
atgal?
Kodl negalime
rinktis, kaip
pakreipti savo
gyvenim?
Kodl mylintys
mons negali bti
kartu?
Kodl mogus
nesugeba prisiimti
atsakomybs, kurti
savo gyvenimo?

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

**neprivalomi, bet naudingi

10

Idjos, vertybs
j grti.
gyta patirtis ir
skiepitos tradicijos
nepasimirta ir po ilgo
laiko kitokioje
kultroje.
Meils galia.
mogus turi teis
rinktis.
Dvasios stipryb.
Pasirinkimo kaina.
(cit. a pavirtau ia
Vilniaus renesansu
Barbora Radvilait)
mogaus btis
neinoma.
Reikia kelti klausimus,
iekoti egzistencijos
prasms, nes i ties
nieko neinome.

Kryba leidia susikurti


sivaizduojam pasaul,
kuriame galima
garbinti mylimj, bti
su ja, ipainti savo
kalt.

Autorius

Laikmetis

Mariu
Ivakeviius*

XXa.pab.XXIa.

Epocha, srov

Krinys

anras, tipas

Nepriklausomybs Madagaskaras Pjes


laik literatra.

Privalom ir kontekstini autori kartojimas.


*kontekstiniai autoriai

Tema, temos
K.Pakto idja perkelti
lietuvius saugesn
pasaulio krat.
Lietuvi tautins
tapatybs paiekos.

Problematika
Lietuvos likimas tarp
didij valstybi.
Emigracija.
Nutautjimas.
Taut asimiliacija.
Santykiai su lenkais.
Tariamas
patriotizmas.
iniasklaida
formuoja iankstin
nuomon apie visk.
Niekada
neisipildantys
politik paadai.

**neprivalomi, bet naudingi

11

Idjos, vertybs
Dabartis visada
pranaesn u praeit,
nes inom, kas bus.