Está en la página 1de 128

r~

'\

'

.J

,,-

~-->-'--'--',
,

- I

l.

I~

---,1' -

t.o

-,

El

..
~ \ "

" l.

,(
l

J (

bL'

tu '"t 01 ti .,.. 1, .nl" J


J.
- J n,yd;l
I

" ..C\

'1..1 'IJ()11b'e

t'.)A'

,1

,.",..

Itl/J 1'" ..7

",,-, I/I(). VO

In.

< 'CJ 110

CI.

,., Iz,j D.s

. .
.

r... ":>1' rOt J

d.. 1,.,

,.;

I.lA<'2 aC

t!

.rnl'

()

Q. hLarQ

((Do

d(JQ

/J.I

o.

1 ,LA....I
-V"
'1

:;',

""

ti"

[.

1<

\ !1...
"

tlj

"t"

")
I

ocl ( d

Am fJIr!
I

,
'U2.(.on
'

I
I

!,c&I

/1/1

DL f

X'E

si lb 't/"n f}."
P/

lllt2 d

LI1

"-) '"TI IN

Xl)

ILl

==

'",

1--.

- IF\

'Y.

" rn

'O"

D,

1FI

fJ k

S1

/nntO

'

:'LJ"

e.

I
I

'

r,

V'.

'

I .
I
I

H-

...(

"(

e. ,p,

/'

./
ol

, 'i!ti 1t.

..

:,

/
"'"

[7

.\/

'D

.'.

I
,.

'"

D .'"

" J.

lJ

I
:;:-

_ :t

"

,/

:+

,.

1'1:

tI

I
I

".
v

e rbec..G'O;

If.O:ne.)C
'-.

&)0 '".." :lt'iJ

':..

'\

t,

.c.

>-3

- t+

<P.

,I/'

,
,

..

.O;>'

..

,&1
'

'\

.n

i'J'J

'

y,-

J,)
7

,/" (;'1
,

/'1Il'n,

J/la,

n. l(J

ttI. f

'

""'1"..
..sJ. , de

JI'.
b:i "
J

I
I

Vn

" btO \ O

GI pp .

p, ,P. 4
,J

"'" .".,
.

'"

"','".,h
I

)(

c--

Rel ,~;,,~1Jo:

J ~I6dl.

J~~.rJ
kJ1I~.d

!otrQ

1.;=1 j~ Glln

tr~({)~.
...

[
P1~d4o

Lf G!D l
I

1-,

T"'"

l'

""""\'"
r

l.

Idal

Jl

~ I ~~J1~"~

06VI...

:c,

Jte-j;-

)e~rel.:s-Q .ti._~p-z;b'

-*

~
--

-~ I
I

~.

~ b~

stn

1'=

..--..
---

1\f"Jb~

~~\

Ida~

/..1/.

~,

.(,1,

d1~rfM1P"'$I.'
.Yr}..i.

~ClQJ dlJk-q,t!YfJ

I~tx)

d(1

sJI)1<11c1e;>L~

..

~\

/~

iL

jill--

,"

I
--l
-J

'11PirlJl.

f)

'f5)

-LJ
~1 f,m~ t

I"L

I
-j~
I

e 1.::
J

)
)

;
J

t
J

t
t

,
t

. .~

f
J

I
~

.
j

J(

-.

~
~

EkP

.LA IO4l7E"

""'-

-J

><

~tf

kl

-n

--,.,.

'-.:..

~tl1.

/(
2"

--::
J

r- L ?{~

~~

I-.s-~+
-Z I ~+

--;

,4

+
iF-t1

4- ~

b.

J
J

,I

~:I -\f1~ t=O = o

;nl(:x.~'+

t,

'.1

Ico~

~.

..K'

. ~. ~ ~

..;.:

~WO

--::

..J

--;j

..

fl1dJc;J#}

d~#*'-'X

-,J

+1

-:-1 D

J
J
J

b-f~l~

~I

. lp,,~de

1.. L

tind,~ly

rtttf
'

"1I!'

~.

IP{')~

I
r-)tt;>q

1 r

..1

l.

1~~(7

..

...

~
1

"""

--n;r

..

-J

J.

SQ Iv<lio~ .
yy11

V:.J 1* ~ ~l~)

1<\.r) :4= ~{'tD

*1

\!.IBRIf\("lo'"
m 4' (t)

1J;\a ~ E"

j-td~lJ\

r! ~ Ut)

I
I

oD

,~
,-

~-~l ~

J 7l-'j

~H-I

01

Yo

..

1([21 S}n

IlttIJ"brh1L1akekrol

r1~:; b)

i
MI.'!' dJkJ41

l..\ ::- o

~Y[l<)

"'1!

~
(

,r

.!
-Id
-j

;.

q,

.
---L-I-

"'il

., I

---.

;
i

'j
)jtitL''~4'JI
L

I
I

l. J~ !i~'

pe(uenCl~
I

-I

;'~=I~I
~I= t
r

,-

iT
W

1I

'

..*,-~4~HJ:

l
---r

'\

.:~

. ,Ef~) l
.! l
,

I.

.l,

.t

ti1n

l'.

:
!

,
I

([;'i'\~~

I 7''~JJ~Itb'o 1:

'

8~

T!

4 1<~e1' t

..

al" rl~ r H
I

,;

J-i-U
I I

! )t~ =, -ilU~
,

'

I
,

I
+

'CtB_.d

.t.

d?I<1IW!V

iI

~.
I

+--1411

)f1

L..",

~~b),e,;l e.LLJ

~(","~valtc7I .

I
t

'
I

.....

A~r;..r t.
J 'Z
I _fd
([::l. I +rp J -==-10

,,

I
I

I
i

I
i

-H--L
.,

"

i,

!
I

I
-

.J.s~lc.o
J\
,

-r-i
i
I

,
I

~b ...

..

C'

1
I

t
J

---

r-

.....

I
\~

l
~

~-~-----

"-

c;

'-

'<:

"
.J

'-I

I
:
/'

-J

::

:
~

"""

"'"

....

...

...

-+--t~~

-U_-1

~.'I

f1
~j

1-

-""~1~

'.

....

...

...

'I

,,1

-2

Ill;~~~

r==r::
t: 'L ~'"'

....

~~---i---

11

\~
,

-'--;W

~-r-

"

-.J
,

"

J(

'J

ICok 1""""'Y1""".~fO

~
~~ ~

b}

'.

r-

..::-~c.I,=~~-

t~

.,

'

I I

e LkJ1.

c..,z <-o
r

.11
.

.11

w '
L.
,

ei,

Lf
v~}...
1

,"

,-::.

",

(\:. e-"ft

t:

l
l.

,.,

o,
,2

"

I~

'.

'cc..1

kl ~:J~t
~-

-:::-
1',

-J-

y ~~.

LI.f

.
"J4

..'

,~

iitB
I
I

el'

e k.A~l~t

( l~~ 2~mJJ\

,
,
.

,'-~ I
-

.
r~'
.
.

I T~
Ir
j

--

~#

~ItJ

W~.f~){lj6

. I

k ~- ~At

'--

1~
Cl

.
l~ k VlJ

-t

fTI

LUjl...
kQ
I
"

.~

........

~l>t
Pora I J/1d'~71~h~ulwe!r

W
I

off~

Cly"lt8

It= Ip)

( I y/j)

-= I

erTj"
Q)'oFh,
.
'j-

~.

S~1
I
I

Pv4

'-

(1').

CA;1i r

I
I
I
:,t f'iIoro.
-l.::o
'le..",Yo

.l,
I

I'FotHA

tlt
-r

11

o.,.",

. ~'o)=o

-. WI'- I I
~~(W..1t -18)
1

-.

'\

(
~

"",

! 1
nr.'.I.II,

'n

.J.

:4

;",1aH,

'
1
.;:1

:1, ,

,0.5:

N,

51(11

1--t- z; 1",

I.

IYn

YI)+/'
I

-+

"

P-{1-,; e)

M:'r; W'6 p
1iIwL
" '- '"

"Jfu 2"II"

" vJ'

\j t'\ i
----

" t.

-r

lKf?

t:

../ ,)

'liJ"

- 11"(;

p.

'.

-I
r'fe;rl/w

!y,,

.'1

I
DD.ro. 6),7.

.....

Yf104i
I

t.1

po.r;

'

9n --'1:

;&

II

'

- '"' 'Vt;

[o (o, -l el)
e !AI,a
:1[1:
I PI..n rJe.
'1'>,,1(
tj ...;!(,\je)
r.:r'
" I
l

_J./,

1/1'1YIj

l'

n I

.::

'

'\

I
I

h1

<J

JA+'

"

inI

~'

\I - i,Z

~.

,;,

1 flfJ.'

t/!",
I

'

"

.1

...

l...
o.

1
f

. -"

'

-t '>

cL.!A.
fo>d.
.
v

Vt,:t+

t~

... ./. .1") J

d t.

=-

al"

I
I

..."J

&
I

I
ZIi

l",

.;:

'~'

rT
I

"

..
.~t
'..
..

'n,J

Ir- U1.

(I

Yu.-. 1'01'

.:

/'.. O'?

lD'o

'hU

....

S...

H'

'"

VA a.(',

'en.

1-. (11"

A rJt'l.

~.

ZI (l. .1
:::

"

.'~

z ii

. Z ii

:::

1"

ti

1#11+I

.'

.I

pf:.

. s

1,
I

'.

':Ir -f-J

,1'

'

'!1P-r-J

- o. 3'1

t2

PO'

I
.

./-

G. &:

In

. .::

S1<

'::;" .5

""

[1

..M "v.J. ,.1

rr
Po. o. 1,e

r.11:'-IfJJ

...

bo

lo. OA.M,
\0I::-,

'.

s, p.r:

erlL i1
I

iI'\

"-

(""'.....:.
--.

I
51.

--

'"

//

',.L,

9c. G/'o

'/.

/
J.

lE.

'411.

~~j

/'---

,-

"

--

~-'-'-

-,

-{8i6/~:

I--~

-+

--i--"

-.

y;T,
-.!1~ -.:=-

'

-o -;--

e.

e -,

;~--;.
'

I'~hel

(""f'
I

!_J,.--J,

re jtt-I

f~1-il
'-,--1

TI

'

0
I

---".-

~p-r_~~~_~o~!

~.

~-

- ,

.,!

=--~

'

"

'

,.J-J-lI0J.Iln

I-L:

~'\t.J-1

: Lr-l-H--~~ ~

"

,~
I ~.

1-'

;I

~'

---t

1~-mcrTl

cJ z~s I"'~~M

_.'-~

1,'

.1ZUI

~~

1.

UbLtlI
I

t n

..H
I

-~

1,

j
I

~,

,'~~I-J'I$~J

'

,
1

illl~

I
,

-+--"-,

~ J~

'

'"

---;---4:

-1

1~_-4--1

"'W .,;t,~

!.,!

,
,

-:~99~,O~!~'
1:

-~

-~-~:J

--H--J--+-I

". i ~;

cJ

"

I
11

='Yt-"jt;d~"

::..s

I--~
'

',., i

J'---~

'

-J-'

~--"--

I m~I--LLL__j~1
i
i
L.f
,. ,~-LJ _~_II
1::
f~G_~~-"..(,,"d1):

+-H

,,

l+l I.J--H-rj, :;
,
J -j -H' '=JU
-tH' LJ
'

1
(o
'-t--t--l

-L

'
~ ,Y.
1-"0;
~F:t.~
i-.L

'

1,

,-LJ-W.:d

__1 ~
_"_n_1

I_~
,-~--: i-~='
J , =,]I~ --;-.]]-r!
/yc-.tcl"--L_-"'J'~-'.~O~--"L1.~~*'"
.
i
"-4 ~'
,
~--J..J-J
---;---+
, - --t
~
I
I -i --

-..J--.J

,..'

'JI

'

j2 ;fI.

~--I

~-_i--'-;_

-I-~ -r-

J-1~yJ)-~njyA
1
l- ~rlJ-W\

I~I

~f'F /o' I!
Y""lGlo",
,
J

~!_-:~rT~-~~..-'~~~.

'H:

T nl~-r

,
,

,,

,~J

~t!~L!co~ ~c;

b;1111--r~~-~~-T-4-'

L-lct~~t1r-13111.

1~-~~~-~

~'"

~..;-:.,

-~_~"J,JLJ

1:

_<d_~_~--;-

11111-1"

'1

:UJ

"

++_L<-"'-f-ll '"

t-.L"

"

,-

+-J---~

,
,

.m ~ITJ r1-ti
:LL1~-rT
'"hL

' - --1 --

IY"j-T~~;~j>J~
-!~f~l~_-:t-A"[;~'~~
I?

+..,

~ .;:J~: ~1;lL.l~=-

'

+---j-,

I-J~L.LLJ~

"

--i- ~ T~

"

,_;..1

(.
,

--'

t
e

'

~--' =-~ -

-l

,~-

1 ~2

+~-"

..ti J,r t:t-H


~-'Mui
1-;, I ,,1 I J
,'4-j
l 71I
k.1~~:_+
i-;.:--:;,
,:tJ+1
.
1I~ I-'4
I~
1 l--ll-n~--c
~"-'

e:

- ~I

'

,01,

., -

---1

"'

J--J---Lj~-J-1-~lJ_1

'

-- '- ~q---"-I
-+
- ,
:-

c---e-

I-LLn

~ -4-

,Ima.

'i(jl-I

I~

~-~---,

--i-J--0~-

ZC ~

"~-+--~~-+--

LLJ~'fllCJ>

1, J,~:!

,,4

,i

-,--,~

~=.-~
,~1~fl*1 ~jji-J:~~1L~~~~_'
,
."
1"
=i
~
~t~
~cr~ -' ,--J -J I
j tji~
i:
'~

'-~-,

.=:.-,-e--f-" --'

~;i r-H~

J
I

,--~

L-L-j~LJ-+-LL-l_-+--1-_-;-"

.1 ,!~-

I-+-t~

1~~-'~4f~~-

" ~-"

~1--LL-LlllA-LJ~~,
1-~-~-~-t.J

"1

I~

j---

~~~!---1

,--~-

;-:--

i'

:::-1
)

"

'\

I .

\,

"

'Fltr-tii~m
B

l'
~.

---i

,
J

~]

~
;
I

'

m_9~

~
1~lIitV71

r-<~

-I~
,

~~ X"
~..,61

I~ 1J

.
o.te,

'

;-+---'-

o.tt;' rjRl'

I~~
j'-~-':Z'I
;

!-L[j]j.~ ~;J~~&f.0. booB9'1'

I r/ff
I

P r !L
!

Il'

I~'
'1:'
"

LJb;
e I1I~r
I '1

l.!

tttttt.TtJJJ(9t.~-

;I

~(
1,

(
",

I':: I I II

,'.

l:

.01~J::U:tI~1

'
.0.

~oZ" .! ;b lo.~.bo ,1,


3 '
-5.0i {).zg
11
f : I ' ~,(I,j)
: ' ~ ,~8.)d~ !~' I
.

4 lo, -In)

'.~o

0.)0 I

')~~o

'J>.~

1 ! :
.

tffi~.
I

! I j~
I ,
!

1 I

! J
I
-

t
4

,j

J
A

J
1

i
~
--

'-..~
L

"'

J(

uu

WA

6JJ;

1...

I
m

"

-,

(.1.,

Yc:

SE

,)'1-' -1::

1) .11Ic,

I
1.&..4:

,y

)Jh 1:)

::;

,-

i A.e

I
..."

.'\

-n

l
I

1_'-

'o

'

'1

13= (

- f.3

I
.

(0

d,." ( f

'" I az

w( ro.

::; I

( rJ

",I '-':J

J,

L,
I

1=

A -

L-1'

VI

In.Y> I!)-/

r/) ,{c;, ,V -'

"

"'o ::

-(

p,

C. od. ""(1 n

~
~

,
.

'7'
>(.

1/

-1-( R?;

'
I

r
,..

. l-l-(

:::'

'::J ( .)

).l.r"

,
I

--

(t

?c

';

= -cp

({;

10

p,

1')

1- (a2.17

..

11. e:
-

'iCti) =

'

o
uJ

Po

"""",,a p;so

t..l'Id .el () Jt

1>Ot1'

..

{-EL"

11<

"

()

'lP

SI' !""l.

-t"

.:s to

1'0

r.l

e T- O

0=

l'

""

(-

'" ,- '.:f

,S

-O

r-

'h

,r
~

-.... v e

:U1 k6t

1>7:';2.

I1

~.

te ten cv-

1...( t2

J 7

v.>

lQ y

.J

".
~

f: .."

~
'f

,,

n.. "'r P/."'-::

.ou,-::.

\i{

,1

'h..

\1\

c.Jo

rl

+ Ik:

. L'\

-r1

O,

I1

..J......

10

I -r-

<

"

'Se

-13 es .;.,

....'

.l

;,
I

r
.

'01

,e,.,

)'1c.;

5t

Tle -fe

bl(

!v\,
1+-'f.fA,

Di.

(,ornloc>lI ntl'

nf

i::

I
-

1)'

':J;,

Ye, s

)11::

(t;)

BVK

i
I?.

(L

\ I $e W l- Ig

\1 13 }

.;t:)

.&re

. -'

,------

j
1

.~

1
1
~

~~

..~

Hbro:

....

~
~I

....

.......

I
......

/'

.. ~-

~c~~~--~~--~

(;em/ollt...

te

Ttort:)u~t\.

t (

..

~~.~~-~_..
.U

s.,.e;A~~ - STA,'rst

~~~~

t
~~

'\

'1

j l

'l

p-

;ft

ffi'ep<13,t~,L
l-~

GJalJ"f~k:TdI:~

i;t4iB-'

'

I~
- (1 ~~ -fl,;
fQ;fk
1

.:DJL~I

2.. -.t -Lr~ICelwt


"
~

fel.: t

1.C1

~r

~}44f

~;

"

."

r-

..

1;

~~'t it~Ll
A'-I

DI\.FL_'-

~
r

'1

fo/~

~.J.

LCAk
,.

~ ~

~rL'G.11

l.

A7P

bt '"~
~

ri~'"

Jc-!"# n

,/ 8

~~

~.l1i:Pn

[.

."

R =] o ~~><

fv(~
-"

1:= ~,':->
~ r

I!
i

v~obr

=L~$-eJ~.7-;
I'
1;;--

1<

1,

.-

=.
.

"'I-

l.

o,

#t=
:!i'

L ~o

' ,'\<

~A'

,-2",

_{';,.ld;.,l,..,

"t~i'f -Al

7- ,

-,- ,,'PoP,r ""1"'/"' -el)1f'

.tu,

'!

I
'.

,.

J,

- e)

1"

~'.
r.,

,.

/
,

11
,

1'1

c;Ip1
- .'-It.'.
~

, I

...~.-t

Se>l1 fl))i

l'

~J

'

pJ 1<1

r-r

.1 -..

"

~~~""~ l~
--=l.d
,

rll.F '
I

1,

P Se/o,?
(u.

, .,'

Q.

--:;'

~_.

,.1

:\<

(fl

"!

F.I - ",".

1..

-,

)/F

tiL~- -,..

~-E;

IFI2'

-+~

.,'

..-R~E-i

L~I

'--1-

r;-~ -t

I,

--r'

Lb~~'"

1__,

><.~II

~ II ,.

J:1~t~nJ. tdi. en

Ic\(

lt'e

'oz

1
I

IfTlui

<-"t
Zl...
. 7-""'\

\1

1/ \ .~

&

\ I'-l=

,
'Hl1 o
Ol'110)'~~o.,n IJI~.

t~

~ol~~~
TTlTII

tP

'ft:~~f3PonF"'c

,-

..

'1

1-+-+ -J'ill

~,'(Iot~e~

i <J' >.s ~ 1:-~")

f-i~~
H~- c~I,_Ll

'* (4,."
I ")

! - 1--

~
f1~1iQD~e

6,)1

~M.~~nt;~4IMJ.fh,-tlQ

~lzl~'211)\1

~
f'

"

r
r
r

F7fH~1~
~
iI

8l ~Il~~\
"

(~

'""

(
'l

J (
j

Jt

~.~

j
I

f---+-

~
o.~l J =J j
j

'

[
I,

lb

~I.Jl k

~L1:

42.'

L-L-

--.J

o..
"

"

!~

~ r=rzr,;,o-)'

m
rl

fl
I

~o~

wm-rtlJII

(eL
I

,,'

l .1. fk -a(l~a~

I~
31~lwd

-f

2w

-..
-

~~

1-,.,

e-

>'

-e

.>

IID.,

,;1'.

[]

-{W
"
"

"-~r-=
/

/:

"

-r

{~:"I~

-,

~Il~l

j,
-

4-1+111

te

l'DEI~f:$O~A~lu 'Al

"

lt1e

e N~R.<!o E T~c.o

J
i

j
J

'1

J(

I
I

- t'

o~ot'~~S

1>"191
olL.c

en

II

~
I

~t$~~1\J1brQ.~orif'S

'- ~

(IT~~"lclO

~r

'

J.".

&:>0

~1r1~

k_~

RTI AAft

~d-fNbln

I:I

I
rT!

,,'

! ~~~~etl1aci~"
I I JIJ ~Ufkol
.

(i

J~II

P~:j~'
y(~)

)1:,'

+
I

lo.j~~~rv~l.~ i

.
-.

.,

...

::

:;

f.

1",

Pn !ra>I.~~J~-1

.I~t-'&)

-1

T
~

-i-- h.,!;-

iiDe.o.,

1-

'

,-

I
~

."=

A.t. ~,

f'b t ~~

".Jij~~l1

~RD~~

1,

I,

~mlv 1

l\J1

(~Q~~

rr~'

24 ~.i"~
..

II

1< J-i'xl

<..,-~.

. .. DL

:::

'le =
I

t:~)P;JI1
:t
l

~Q

I
I

rbmdlt

J~ep
-

1i:: ~Qzl,hJt *raJ.rmt5ij\lfJ~(L


IpU.

-~

~--------I (
)L

-~-

"

"

J(

r~

J
r

L
fT

L
I

d. ~Ol.

film
ls.J

..n

MI

i--I----

-111

f t~:t'f
-

,f'M~' J-o'IIq

1: dt- -j~-

::.j ~

r
-~
l

dj~V
.

t'fl~

I !~tfti

1-~

I El. Il

-+-[,
I

1131.-1lo~t

---rl
-

,-

rn
I

L ~
I
I

~Wj

',","
U_U]

,~,B'f~p
~~2:fll

r:.fi
~AIt:;;
o~i

.1
I

o.,

-L-

o.s
~
0,3
t:::>

-~4

~
I

a,

~
I

~'.
qo.

1,3

.-'

<.1

II

Ir

t 1'~

~s

,.

t Un k tot)!kooleri~k.

I
Ipst~'bl

..

dQ~e:

\-$

Po(iD o (,')

Itr~1

]1

~..'

.'

,.,

.-

"
\ -'
<+-

,-:;,

..JC1~11

".

"\1>

~=Iw~f,
I"t

rm
,T

I. QbI =

P:

"

'f:t)d1:

~
f

l
'

=' ~
.

ttJ

' o T..

..

sf'i.~~ +--t-+-

.. ~4~t
lil..
L
I

1:/

'1

!.'

.
1

--.JUI

.~
.

.
.

I
1

l
.

...
I

1111

~LLLj-L-L

..
I
1-1J--LLJ

+---'

'

~-+-'.

~Hi+-t---+--,
.
.:
:'
.

L
j-J

t
I

I
I
f

j
1

I :' ~
~

~.

I\..

I)

,r--

')
I
)

r-

- Lf lJ)~lItl

1r~

.r--L

rJ+-

d-Rfh
I

L.

'

H (E ~Ttl.

fi~/.

b'

- A-I

'-

.\.

-r

'

;~

~.

oJ

tri

~
.

tto.'t

~rorl

'I
i

3N

1"

"

,.,'

,- "",

!,

ItEtlB
!

Y1..Jpo.y

~.

I "

,,:

f:

"

,~'SI~~(l,fl~rt."';...2.5~1~~3CPIi

,fi,

"<

3t.,

P90'"

II-/
,- :;

o,

-t: <. . i
I

.~:

~W

l~ -I~II-~ .~I
I

J
"

~)

:::17

-13?'!)
I

"

..;
1

i,

"",

1- r21~115~ ~~I

-~ r.

=1 ~31
::J 15
.
.

1
I

.\

!
I

r-

.-

--

l.'

!
c;~
IAJI

t--t+-i

2;:.5

,'1

rfT'-rl~tt1-

-1 ~-

'1

-~ .. -

r'

L4I

rH

"

11. ~l~) !"

.-

.-tt4

~.Lf.L+t-,

r-.

'

f>~'1' '
L

r .~

~M
I I

1~1..'1

~-t...2.~!

..1

r
r

~.~'~O'1,..

L_(/
rl/
I

--r

. -)

+I

r ~
I T

ud -Q~l)I

Tt>. o

..

; -1. p~.

"tI~(

(>o_~

""'>

...

I
J

Ij'

81

'

~b
j 5[,TK

t.

g~F

~I,..."j,
l.

,-I
lj.

(.t).:. ~o

I I
l. r

1<- I

----

-~

"

-~

.,"W~LSU1.1\S,

i~'

'

'

1-

~1~~ql.1"'rn:

, ~-

- " ~--'

,
'~~
,-,

-4~.=J

f
,

'1

+--

'-

I
-

"
~~
"

,.

--'-,~

~-~--'

, ,

I
-r'~
'' --j~ I

.-

-,-,

-~
-

-~ -

;-

'

UJ',~

I~

"T'

-'-;-' ,l.

-~,

, siL Gob.L d,,~JII,--i-

'

-J

4!~Fe,L.J,91'lo

,-f1

..,,---1-J

.,

'

I ':d
I
l, ~.; iy.rl

~ --,

I
"

hJ

'~ ' ~ ~~

.Yt..1L.4.alOt1l.J.--,-m..<l.~oJ.,;
1

t.

I-~,

" .;JtJY1
I,

~-J

-~=--'--~I
I

.
1n71"!:t..~!...;-

m.!!.f-

4 -

.,(;

11(

_i-

-+-H
l' Ki! II__~LL~J,
t !LLI~~d-t1
j~LQ!1lW ;j~~7~;;~'1~1;clrjT~-~;

'

-.J

"'$~

.'

'!--'

if(

~1~

~j

=QJ

'

'

',.~

,.

I,

1_,/
'.

jop..J.l,In()oI-~1!

"

I
'

'~.

r;~-

!J

'.;

,~j~,

tl

I I

::

"

"

-,

(b

"

I::"P'
J:J I--!~
,

i-~

i~

l~:~~:~~j J
,

~-

-'-

-J-J-L

'-.j-

Pc ~

j=tl~-

--+--'-'-

f'

.--

'

j
'

1-4

~,.

'--Ct
,l.

'l

J~O>

'+c-c..,;;~

j-Y-;'~~T1"~P
~-,:jftl ~f~~.Ji
l

! -,

"

1.-J.
.

:.

- 1--:-'1~__A__~tK.'

I-~",

.
~

,-

tiif--i

o~~-' ,j~=-

>

~.

"

-"'.1

I-1

1-1

II-(~'"-

.t '

'1"~,P~o,..

~
-l

,.,

J~r ~~"T~t;~~-l~ ~-t-~~+:j m~-l

"

1,

'.

~-

,----C

'1

..

I...J-J-+-L,

I,

'

'--r'~'

,.~

=u::nl:i-t~$-;t;l~Jn~::lt~-~
F~t"~1=]
I ~

'
,j

-1"-~

1t,'b~l t[1~~~jjj 4~ '::rJ


~

.,

,:J j~-f~~fr
.+t~"1.
I

Lh

I.n-..J 1-"',-11'"m51~Jz_ r-_",~')'~~_1

, -

:~.!l".,~--fl,YJ.GL~t::Wl!~ff{IJ"fnn(U&4o-tm.A~tJ~-4'Lt18<-1.,
b ~"
ILb,k,1
~17]
cf,'u'~~

,- '~ ~I

'

~i~t.o
. f
I

,-,- --,-:J~'f!!-t~.L.op~1b.

--j~-

I+G-'

'1

..-

'f'

~-LDh

".

J ~

'"

l'

I...L

t;)

,---

~A~.!.U---:-

"_A~]
,

IC."~()

:-T

;-

1. i

'1

~ j ,=1+J'
"=tu

,~

-~1

--~

I~-

.j-

-,

J
1.:H~--t1fj
l,tH=B=t?~j~~

mi,

'1

ij'.J

I JI

-l
Ii.. -,

,-J-11
"

, ~~.-J

\-,--"

~'~
I

1,

,.

ir 1~

1--1-1

l-J

--1 _J_I-[]

- L,
I

'

'~
k.,

~'-

'

,
!

l'
.,

~-

-1.,

'

! ~

'.

'

-J
]

l
t
:' '-t-=-I- l'~1. lJJ,i1 J'~ f1
,

,.

..,

iJH
('
.

+.- ~

I j.:.J
"1 "II"1i-,
11
1,

4 ~ 'i

'!u-r.

~
~~j
4'll~
~~
~
l
I t
J I wt=\
o.:

t:)

,'~

;--j~..,
1

3!r
,
,

,-"
::

"lo

IITII-~I

~
I

~~j

J ~.

I Il~
mi
I

"

(
,

1"-.

'

el e . I1 t:-$'

00

-,'

50=1

,~-ICASP

"I Po I I -1t-1~1

h
'

:~~I

I I
'

/'\.1

I / ! i'\ I

-1~~CA~k-W~

+-+-'
'

- Il

bCt1I~1
i

U~,..~.""'-~:i
~ ~~1t
o

00

j'-~!I-lr1
I I I .

~b;.!
I I ~
I-~
i~-~r

'

t-o-t:
o

~' -CJ'
'rll
r-l--J-J_j

,
'

"
I
\,

tJ.
I

I I11

"

I-1--L~.,

,
'

:G

'

OI

1
~

I
-/--c--i---+

-+
,
-i---c-J

i,

'1

-!---j---+-

''

'

I'

II ,I

II

'

00

'

.L..J

'1

111

':

I
I
I

+--+---+
i

+-~
in

o r

'1

j
'\

'1

I
I
I

e.c.p.

~.

P~~.lI-fl.{ r
_19--l
J~ls- _c!olJ .J 1M

!thi=

d J
(J{

~+~~J.

'(f2~

1I

14:-

I
i

1
-

-"--i

~ It;t:r:,~uI:'.
~1~ ~

d~"lr{;f
I

I~

t
I

~-

I
(;If" ';k 11 .

m.~~I/j

= ~ [1-

~I
J

-rrcl~

~-b_J4P-'~

.~~~

-1 ~_=1__'1!1
I

.1

~.J.I-

..

.1T-

Mp-t>t." 01)

H>.I

~ h

Y1AI.~ ::!:::!.

1-

1i:iJ.

J11

-1

\<~: d l

~a

lc6f~cJ"n~~~fo.1

'J:I::~-4~

l'Ji I ~-J.
T
~ L~) =~ ~

y(+1)~IO

'

~ t f)1

y
.J:i

t-)

~........
~~uJmuJ1

W
~

51nlt-{- t- - 1'i

II
-rI

+~~f4f4)

'"

6
l

--

.-/

--~

J[

[
~

t~)~

~ 1'0

ID t

t1I-J

=!i

"II.,I~,(

ii

l'

. ~11j

j\"

~ ".3,1

S'
At t
I

I \:;

r.+M'/'o~~~-~4.p..b
l

--

(i:;t'e..~pr d1..Fl,n.-'!S

'

Ir

,N<> ,l' I\fe e

11

!"111

t>so. Y'

~\:0~..sL

I ~.

I
1

E>-Oro

I n1o-d.o.I"

l.

I'

~ e~p

ft>

'

",,,

-.

':..

IU I :

1,

on hm~...,td~ p,.P"Q.. f~ ~e J.o AA~ Y11('


iT&~

-'1 p\,)

..

d.

>~dJ

"'"

~: O., ~ ,..
s~ 4-11<

,-,., Int.l
,

,1

,1

--

IIL-+
-

""" J~P<

~'Pr.-It.A

~Y

T.

l.'

- ~J::.

(C4

{l!!!.so

m
~J

.r

11

<p~~-t

I.~

~c QJr

1:. =

(D'1'5 ~iO

W".~~n
I

l"

1"

.~.

~"JNIo
..

i.tArrt .

~~

t)

I
I

n dY'"..::

. ~)...".

..,:;

t"t'3}

(/,SI,).
'

1:>1.."""""

11.J"

f~n

- 1.51~ - /.5'6 - o.&f.';g


,

i.-

'

ffVk"- ~s}'-r.>
...

~JI!

l'

l.",

..

(,

a.'~S":

<>~~ ~I J
".1

".'

.
-1/ l." .,,

-C>feQ_~.t't;-tD-SS'
1

-ma

't(lo-MQ.-.I'

. ,,'

~S .,-,'-

.J:.

,l.".

.'

.r

1..

.;

r~'

't,~

1"

1..

:::11.kbd
o

=
l

."

'Jt3

E)t.O

'..-

, '+(S~1)

"U

le>

,:"

'

'

'".In .o-,';

I
1

1,

','

_Iw~

V1~

'-r-'r

I ~~

1/):l\fls7.:,\!!

,,'.

/~

'r

f.

<i f.."1i'

,,,

1/

lLr+{
k

""'.

f 1)

'1

LL

f~~

~"" ,n'.. A~ un
tfcwr. dl ,i f,J.s

"

/'-

'"

11M

mv

VI'
I P"'"

~
1

hlr FAIWltJo.
.),

'

..
. =

"

l'

.J,t
I

l.

'

Ei-L'"'
li

1 ;?~)

b=Bjl I

'

.'

.,'

':

'

','"

I
I

.
+--~~1

"

=t!ytt)=tt''=iI
,

,",

,
,'1,

ti .

[JIEJ
'

,
,

".

,k'..~!'.~
li&').,

'

'

I.

1"

=f(~~

'

f;(')rrrco..~

'1_
,
I

'

,
W~

'

R=l
,

"

::.
I

,
,.

l
.; ~" Cfn

"

(l."

"

K ,"
I m9r t k)JT;:~,-=-

'M~--;--+---;

~ .: 'lE>. ti:

~
,

'",l,,: '

'~!

"

'

,,'

-~-4-,

"

"

'-

~W~
q=q
B1-ffi' j~-w+1B=t-E6iBEP
'/~(~r;

.s"

t'

14

h.
'" J

.TJ( A~;S

1"

"

"

'

'

:_""';"
,

. "

, '~;
tt~I_:_iI
I

"rJt7p1p/t7 ;

,,'
'"

't- eS

l;.

,Jt.

,.J,e.

"

'1

'1'

'

~~

i'!

,;'

1..""/,,,. /,.. t/J,C,t,V:tJ.(


Q('U,J

J.

'

1ft

+---i-:

'

I~

'

--,

I-t
, ,.

-~~

I, ~.uJI UIi

liU~S~

"

.!fttlj
,

"

ACeJ.

--

(~LF~~~)!
I

,,;'

;e-n f-1T/erDJ
I

~*.-~.\.
I

',

+-,,--.

~,

~o
, .\--,.

'

'

D ('~LU,U~ltc!.)-~J.Q~o>-t:\

II<i

,--;

'

'

"

,.

"

'F~'

,"

.1

I
yv

.1

'1

"",'I

'-<

'7?(Q'

rt1l~..I+k" 1:.d

~;.,

'I')'f,~~

WlI~' -ti

~
115"9~&~1~'t.)

j
I

If~

~' J

- 1"5~

~~b - YtI.

.".t/1

rngl.,.~,,=:! p~~)1

t1n I

Iprvl

;~J -r~~

l
:

"

UilJ

'\
)

J (

,
t-\ fm1 nO .

(!

.,

'do
,

.,

P(t)

I
I

...
. ".

(I-C $<.c) :\ =

\ 1,,:.1

,
I

- [e,)e

M gso

--,-

_e

' '

tI..:.

. :.....

Gv J r... (.

- 1-:'\

k!

.1

>

c.c $J

[)

,/

1-)'SW ,:

'i,1,,-'-r.:!LPo

' ./ " 'cl


.1
"

'

.,

!bl c1

so

\<

',

'

,,

"

':Je )

,v

..

1".

:=

P2.l-m< he '\

J
;";11'\0'
h{.

J
,

t,

ir.>1it-r." :::<?

f:S

lo

.a..

t:"I' "',

I m

_n

'

...

01):enl

b r,

C4

'

" r jvel

nz 1(1nto

,.

..

"

)'r 9t

"
",

='

--9>

,r

1,

I
...

.T

"'"

t,

m I.F
,

."

.n.

,,

"

--

'irfI".

::

l\tt

\
-

fYI'.:"111

...

\(.

..

:nSt-1711

Ip. ./

'1t.....'

II
J

ti,ho..,

)1(1

,[ - .

c..,

c..

:Itr& c.....

..

\.......

<.

~,

[;

.'.

."

i
I

--\.

P.

Ij'--

--!-

,I

"
-

,-

"

,
i

el

r--

r--

.~

"

~-

:,

.e

i
~

~-

"'---

'--

] ~1t)l:

I
i

'-

j_1

'-

J
."""

~.~--

--

~-~---- -

-.

["
~ I

'1

o~~[l

I
I

5~J'lJ,
J\

-1- (to.sk.v. ti)


I

~~C1~
rrzt4- 'i:>-

rUI

.-

12

!!

ir

I~_1,

-i

~
I-+-~

. ~n-!

-:;1
fBl[!>'f'S1

-t
I

pJt&, ~.a

1'"

C:;,Wlrs~J
1

I Ct-Jl

'"

n-i~ ICo,,"pklt~

l~~ 1,r I " J 11

.,1

id l r
.

()-

:'te S'b" I!.:;t ~

I I

~ p7v
I el. ~, e.tC/tno

1103 le/< . te..

n~y~,I.;

1~~vn~lo

I~

lLWd

: JI'lp,{t

l1Z 2

~D

1..1.,

.~

,~.

rRl=31

~ (4 -htr) ~31w Q:t-h:Hl

TtQ.pel.~!

~l--

~ 1&If (tl-A~ )!e,~LOI (t,.t, 6'D

-01

r
I
.J.

<'1'

~
.\..

"

l.

".

I
c...ji!'I

ar~a

.
J~I

I
,

"

~
"D'~
JI ..

+---1

1-"-1

.~

l. '.

< . "1

~.L

I
--j

---4

., 1'- .'
~

...

,"'"---'

'.

in Amort
~UHAMEL

patos:

0.040
0.045
0.050
0.055
0.060
0.065
0 .070
0.075
.
0.080
0.085
0.090
0.095

t
A(1)
oJ500
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035

K=
GrAmort Deltat =
R=

'L

il
I

0.130

0.125

~:~-;;

0.105
0.110

-0:100

'"

".
.'i:

11,

,
III!'

1
I

..~ .

11..

:'...

,
, ,.e..

~~,

20.00
0.3142
1.667E-05

cos (wt)
A(4)
"TOOO
0.995
0.980
0.955
0.921
0.878
0.825
0.765
0.697
0.622
0.540

0A54
0.362
0.267
0.170
0.071
-0.029
-0.129
-0.227
-0.323
-0.416
:0.555
-0.589
-0.666
-0.737
-0.801
-0.857

A () R

O.~98
0,516

1.000
0.992
0.974
0.946
0.909
0.863
0.808
0.746
0.675

0.997

__0.000
0.100
0.199
0,296
0.389
0.479'
0.565
0.644
0.717
0.783
0.841
0.891
0.932
0.964
0.985

A(3)

sen (wt)

w=
2000 T =
O G=
0.005

~
~
p(t)
A(2)
O:~I19.32

38.64
57.96
77.28
96.60
77.28
57.96
38.64

19.32

o'OOH'
0.00
..

.. 0.00

0.00
0.00
0.00
,0.00
,i'O.OO
0.00
.0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

...

..

(2~4)

-=-

kJ

~'-~~

2.00d_~

20

2-D

- .~~~'::-":

- ~ .. .'.

..s.

...". VIB/l.A(CN

'

~_..'-~

_c::

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

60.54

~-

,-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88.25

(10)x(11)
Delta B
A(12)
A(13)
0.00
7,72
15.39
7,68
68.51
106.28
30.09
185.25 258.98
43.64
149.36
220.71
27.72

3 =1'..'t;;;ITX/O

1I

tABre

(5) x (6) DeltaA SAraya (2) x @1 MULT


A(7)
A(10)
A(11)
A(8)
A(9)
0.00
0.00
1
0.00
76.89 114.76
1,93 4
7168 1
37.87"
,,114.76
4
221.49 330,53";+
t7h~
30,09 1
71,,18
'445.30
339.10 474.06
4
46.31
1
919.361- 43.64
63.781
4
177.32 \ 268.02
37.34
26.92
1
1187.38L-1z..72
15.,13 4
48.04
74,96
0.00
0.00
1
1262.34
0.00
0.00
.9.:,00 4
1
0.00
1262.34
O.pO
0.00
0.00
4
0.00
1262.34
0.00
0.00
1
0,00
0.00
0,00
4
0.00
0.00
1262.34
1
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
1262.34
1
0.00
0.00
4
0.00
1262.34
0.00
0.00
1
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
1262.34
1
0,00
0.00
0,00
4
0,00
0.00
1262,34
1
0.00
0.00
0.00
4
1262.34
1
0.00
0.00

M",fA) P
~~O:OO~

O .050

1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1

4
1
4
"1
4
1

MULT
A(6)
1
4

fw1
0::;T= IZ - 2.." 0,3L42

If.J1:

A(5)
MO
19.22
37.87
55.37
71,18
, 84.77
63.78
44.33
26.92
12.01
0.00
:[OQ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-- """""-"3 ...- .

,o..t VV\c:wv\'\~e V\ COIiLQ


t-~

'* D~St'UE.S PE\.,


"'-

.~.

~---~

--

tk~/tJ
T-.- -

111(

~""'I' ,.

~---

.~

~~

~~-

fs(t)

689.621

601.37

380.66

121.68

15,39

A(14)
0.00

1176.55

1062.22

851.78

519.11

173.41

22.80

A(15)
0.00

117.21

249.89

372.60

418.98

314.17

112.07

15.08

A(16)
0.00

1281.94

1126.76

926.66

689.62

432.80

204.94

61.34

7.72

A(17)
0.00

0.0231

0.02141>

0.01881>

0.0154

0.0115,.

0.0072

0.0010r
0.0034

47.83

46.20

42.73

37,56

30.89

22.99

14.43

6.83

K x (18)

(t

689.621

1243.97

-20.14

1386.01

0.0239

47.55

(14)x (4) (15) - (16) G x 17)

689.621

1261.80

-156.68

1434.83

0.0238

45.37

SBraya (9) x (3

689.621

1229.33

-286.98

1426.44

0.0227

41.39

A(19)
0.00

689.621

1147.84

-405.84

1361.19

0.0207

A(18)
0.0000

689.621

1020.60

-508.52

1241.67

2.04

0.26

'689.621

852.66

-590.93

- - ~ ~"""

= A.seV\wt - i3Co.r~t

0.0001..

689.62

650.74

..

689.62

olt)

Ij~~!~~r
~

r.~~-I~..J-

w.

j
A

J1-+

<>.J

-- !-~

oAI

--

O:z.

o,Q..

li
I,~

1,2.

1,0

0.8

0,(,.

~r

T.

"di,

'

I1

---1

-L
!.bu

I~2

'l.<:>

-f:d./T
l, h

,-------

I
I

I!

1, t

- - -1 n

+-

-.1

I!

'K-

'

l.D
-

.+J

~L__.

4-

"

~-'j--

-- - ,--u-

f fJ.?
i

'.
,1 '

i
O, .l.

i,

'~'+I

"

-r./

Iy'

Q.~

!
II.~,
.-

\,0

:-

1--

11'$", -- ,,O-

._~.Jl
I1

.., l-

rfil
!

II

.. J-1

""r---I'

1.S.J...O

!.

.'

i
.

:
b4..,
1

I
.

I!I

I!.

"~.

?J.

- ------

..~
1..1;

.,

3.L~_-

,-

~.o.-,

t.J./r

,~

J=r
...

...

'~/,.:
i!

-1'

t'
'.

,.,~

i"

--

/,2..

,.,..

iI

.i

f~~f+
i

;
"'r~

'

_1

- -l

JI

Ot~

1(0

/{r

.,

r.

t-,o

,13

-_c_--

~-

.'

.. ...~.
j'

.!

1'
'

r:

~i
!

3.0

&0

---~--~'~~--

1 r.b!

,ni".1'

! ~=;-l~

c-~,,_~~~,~i

- 1- I

'

!.

..

u.-

-1-i

..

..
---1

--,---1
--L
'

]5

...

(to

....

tC!:lr
---~-,

-.
.,--_Cu_-

"....

Je

'"

j
1

1.

b,

~j
~

---'-- " ,-~- ~

.~

~-

"

~
/'

/'
J

#~<i~ lal 7~",p*.1i~ ~YYed~.

d~ lea 11'(~p~~I"

tosJ1
J
/'

11M

(}i;1o.do.1 Irl

J.

~blt~r#C'

IT-l
kj ~o~#"
I

"'5:~Q
ro ~~.I

l'

/,:1.

T
J1

l'
IC-nJs~b-L~

~sib1k

I1

.1

r
.-

~r~tf}tdLJ

+t1
I

- le

(;;1 ~tlkonl

]
I
I

~(YJehJ
I

-II

-i'

el

I!..J~

"

L..J
1
I
!-

1t'\I.uo1
1-

I ACJ8~oMo~

p.i1'

~T I

~
~~

d~1
rtot i~.' It'j

tv

/
I
\

et IAc~J:[

\
0.1

-f

1-

1\1

,~

([

J ".-:l:fJ,n/~

i I

-.1

\njttr~o.t~ .

Ir

--

,,-1.

.1W

~-t.

~.

_~~_',

~-

j
l~) I
j
A'
-..-...

~,

..,r..,;

b-t
1

/'

-j"o~.
,.,
,-'"T

,Z

I~t -~.J

Zb-\:

~,~

-'(1.1"0 I p1~h'i-.

g~=1 ~1~-l4
A

J~
.
~ol=

t
I~t~ptl

...
.-"'"

!
tf
I

.:Gi1"lmOr!

aos:

I K=
'. C-

w=

2000 T=
G=
GrAm wd=

20.00
0.314
1.669E-05
0.05
19.975

MULT1=
MULT 2-

0.99001-/
3.9800

..-4.

(6)X(5)\

19.32

p(t)
"(2)
0.00
0.198

0.100

0.980

0.995

37.87

19.22

0,9900

3.9800

152.25 ., 150.74

76.51

10
0.005
3
""\

t
"(1)
0.000
38,64

MULT . (5) +A (6) x (7)


"(6)
"(8u
"(71 J
0.9900
0.00
0.00

0.005

sen (wdt) cos (wdt) (2) x (4)


"(3)
"(4)
"(5)
0.000
1.000
0.00

0.010

1205.97 1193.97
0.00
1193.97 1182.09
0.00
1182.09 1170.33
0.00
1170.33 1158.69
0.00
1158.69 1147.16
0.00
1147.16 1135.74
0.00
1124.44
1135.74

1218.09

1230.34

1194.35

973.58

'

3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
' 3.9800
0.9900
3.9800

0.070.
0.075'
0.080'

..---Jl 035
0.040
0.045
0.050
0.055'
0.060'
0.065.

'

0.085.
0.090.
0.100.
0.095.

f-9.105.
0.115

0.110
0.120

513.54

55.38
71.19
84.80
63.81
44.36
26.95
12.03
0.00
0.00
0.00
0.00

0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900

0.955
0921
0.878
0.826
0.765
0.697
0.622
0.541
0.455
0.364
0.269

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Deltat =
IR=

:r

I:!

0.295
0.389
0.479
0.564
0.644
0.717
0.783
0.841
0.891
0.931
0.963

0.172
0.073
.0.027
-0.127
-0.225
-0.321
-0.414
-0.503
-0.586
-0.664
-0.735
-0.799
-0.855

__0.015
0.020
0.025
0.030

57.96
77.28
96.60
77.28
57.96
38.64
19.32
0.00
0.00
0.00
0.00

0.985
0.997
1.000
0.992
0.974
0.947
0.910
0.865
0.810
0.748
0.678
0.601
0.518

0.125
0.130

220.41
508.43
337.52
963.89
176.57
1182.47
47.87
1218.09
0.00
1205.97
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

l'

l.

11;

l'
I

-(7

e.
4

.
I

W'

-W.,
'

.'

0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800

'3.9800
17.11
30.06
46.26
43.59
37.30
27.69
15.12
0.00
0.00
0.00
0.00

0.9900
3.9800'
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900
3.9800
0.9900

1.93

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

'7.67

622.57

628.83

635.15

641.53

647.98

654.49

661.07'

667.72

674.43

620.42

420.77

150.98

23.00

(11)x(10j

654.49
0.00
647.98
0.00
641.53
0.00
635.15
0.00
628.83
0.00
622.57
0.00
616.38

68.09
149.48
184.12
416.58
148.46
614.25
60.18
667.72
0.00
661.07
0.00

22.77

7.67

A
(2) x (3) MULT Ir (10) + B') (11) x (12)1
"(9)
"(10)
"(11) Il "(12)J
"(13tJ
0.00
0.00
0.00
0.00 0.9900
114.38
442.34
909.7d
1167.40

.1

1230.3
l'
1218.09
l

1205.97
1193.91
1182.09
1170.33
1158.69
1147.16
1135.74

-.

y(t)

'

fs(t)

.1

,"'

647.98

654.49

661.07

667.72

674.43

592.73

377.18

120.92

15.33

1065.39

1151.78

1193.53

1188.06

1134.65

1034.46

836.63

513.13

172.05

22.70

-372.37

-265.51

-145.80

-17.80

113.50

242.89

365.10

413.38

311.46

111.40

1239.82

1311.04

1330.91

1297.58

1211.33

1074.56

891.76

669.36

423.25

201.67

60.65

0.0187

0.0207

0.0219

0.0222

0.0217

0.0202

0.0179

0.0149

0.0112

0.0071

0.0034

0.0010

0.0001 ../

37.42

41.38

43.76

44.42

43.31

40.43

35.86

29.76

22.34

14.13

6.73

2,02

0.26

B
(9) x (3) (14) x (4) (15). (16) G x (17) K x (18)
"(14)
"(17)
"(19)
"(15)
"(16)
"(18)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000
0.00

641.53

938.67

-462.42

1121.07

7.67

635.15

777.40

-532.43

15.03

628.83

588.64

,j'

l..
.

622.57

Y(t):. Asen>.ot - B CoSW.ot.


' '
.'. '" ,
"

"
']

l
,

']

/'
I

,;

-.ife11Cl'a!,-zor1,do.

"

'~w

- -Z~)\ I + 1)I, )'1- .


I

'"

ti

'Y

,~--'~--

('

~-~~C

----

---

\1

f:

,(1
r-

.J

r-;

J
.r-

J
/-

'-..t
.r-

J
-

PASO

A PASO

/VelocCte Prom
Datos:
MK
CDeltat -

2000
40
0.005
3

I I

R-

I
20.00,

w=
T

0.314

'
GrAm
wd-

0.2

"

1+
11,>

IH-I+
.

y
A(3)
0.000

vel
A(4)
0.000

acel
A(5)
0.00

19.32
38.64

0.000

0.000

3.86

0.000

57.96

0.000
0.001
0.001
0.003
0.004
0.006
0.008
0.010
0.011
0.013
.0.014
0.016
0.017
0.017
0.018

0.019
0.057

7.55
11.04

0.112
0.184/
0.270
0.332
0.368
0.381
0.369
0.335
0.299
0.262
0.223
0.183
0.142
0.102

14.291<'
17.29
12.28
7.32
2.47
-2.25
-6.77
-7.20
-7.55!
-7.81
-7.98
-8.07
-8.07
-7.99

p(t)

A(2)
0.00

0.005

0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
0.055
0.060
0.065
0.070
0.075
0.080
0.085

19.596

t
A(1)
0.000

77.28
96.60
77.28
57.96
38.64
19.32
0.00
0.00
0.00
0.00
,
0.00
0.00
0.00
0.00

0.090

0.00

0.018

0.062

-7. 84

0.095
0.100
0.105
0.110
0.115
0.120
0.125

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.019
0.019
0.018
0.018
0.018
0.017
0.016

0.023
-0.015
-0.052
-0.086
-0.119
-0.149
-0.177

-7.61
-7.31
-6.95
-6.54
-6.07
-5.56
-

vOO

0.015

-0.202

-4.43

0.130

"'""-

tJ

(i

J
\!

---

\1

iI
.

'-..

r;.;

r,C

.,.

0i.

,
'\

I
)

~~-+-

tl

t.

t,

1,

J0.4.uf'~~'
,

-- ---

--

~..

~.~~

\.

"(
1,oQ.
r '"

o:f

."

b'\

v;

:<:

14

,,/

IJ,

"

"
f

i d, kf111Tdo
- .

Jt:

i.1

,fp

ucSQ

,'toftd.c

n, 7lS(

uo"')

"74

\.

'

le

.,.

\.

c/t. o;.

_",1 pre .te;. (/O/iltJJl ;: '"


I

'.-,

'

'

..

.-

4o~

:;.

.1.

\.

-,

(J.

"

'.'

1,

\J

"

"

=Fr

- E (J110r
"') ;1---4-l--fJ-'-:
r 8 La I lA ("91( mduoh dd' /'(:, v/ &o.-d
I
I
, ,\(10I!i5o w. dtlofA'de .Id A
o.dJ.

cr'1'<

I/L

1
I

.-J
.
'

!1e;Ji:

Ic

'lLd.

,1,

'

VI

'

;'

lI2

1,

"

',

JcdJ"tUOn

-,;-"
'

(o.Jfa, e., 1'>r

'.

(1

-\"

\!!

'>

'.

li,

110-t

<\

.... I\.A
(

:t.+ ...

'"

.,,1,

..,..l

1, 'h

"

j..I

rJ

..

.
"

.,
I

.+

',

H-I

'"

"

'

'H,

'1

'"

,1,",

f',

,Y .::

'1

.I.

:-{:

i
i

-----,

'

I
1

., .

l)yo)iUA 'n

ch

-"

.-

.>

. .

"

..

GH--1
i
"

tJSU

,j'

;---

.
'

"

"

SI

'

'-

l'
I

."

l'

Lt

- '.

.->,

!Ale
a:1
,
I
t--I
eJ rLLOlavli-;C:
,l, I
'-< ) (leJ,..(.n:l
1

,.

'.

'l.S" MnJl

I T

i,

I ClnJ.IJ1 rJlo

"

l ,.". !.lo.

'O 9kda

fm Qf&V1m1
'1

",

'dd/flavYm
()tr

Q /s(I1II

. .

/.
,

,,

'

i--

f3. :;-

::

. 'L

1/1 I'() 11

U a

"-

'
lO-

!5t

f3- YJ

,c.do I ne

a.l<

..

'11. ::

(o

"t

'" :/,1
tt
l'

..

hi:

.''l

-+ ,1!
-;;,

"

1.<>1:0

U'.1

f!

{J

hw
1-'

do

"

"
""

tl

..

Gi e

..

-;

1 =

..

..

'SI

l>

., ,Itt)n

')]uo19\

vIII
'-'

'\:::

--1
t1\ (..t'iI ',flf,

n 70:1

7J,

.. I,.w !Q
I

lto.QD(,

M wl.c f

01\) 'V'

1"",...
I

t.

&'
~

...,
I
"

"

.....
"e

..
,
"

,.

.,

.'

"""
'&

'..
,.'

'1
)

) (

(
!
e. ,!

ME Or:

,E

Ac

pk.- J.IR

AtI

.'

fl.JP" 'ttkl

..9

"\J

/,

l'

!'.

1>

,1

.4

9. : ,
::

-t

('o

..

11
I

91.

'.'

l'

,,'1

h--

J.

I"IV

\1 !

11

1(

..
"

L l

1/

-1T
-

'.

bt

-1.. 4-

11

!:lO 11
I
-

--

,I

-r

..
I

s..

/lo

i
I

/!

JI

....-

t'" lIt/"

luQ.J

11
I

Llk6"A L

tJ

'1,

'", J -\;2 -1-

I(

,\

t'Z

-,

,I

1
"

.
1.

..!
t. Z

-\;

-'

- ,- i(n -

G
I

I
k

,, =

.,,-

'

"

5n '>

-1: 1.,

...

.t

.,

. - .4

{I':II-hlo) -;

,.

t:

y.

'

j.

1'311

1-1

1.

, b-t

.4I2.

,+

.
i ...y - :;9 A

1(;

1"

1-

.
+ 'o

.i/

...

- t; tt -'

'Jo)

bi

;:6

-I': ,-

i...

..,'

"::

r,.

:., IJ

I
I

l ;, e

o.

(,. JIU' bt. "

,lo'l
..

yY104,\/ -t-

..,. 11:< V

o-f/ d

", 'o .

A.l'
.

IT (..,;'

y
-T
b

I I(
>.

tc.,W

f\

'3 G)
-"

4,'

..J

:>0

-+ 3h

+-

c
2.

\ !/
/

I
.::::;J::o rI e , ".,.

ln

.o

- 1<..

'0>'1 1...

l.Jo

Q.}'

I1)'1

la

dtA

J)ooos

'Ou.

c. -tto l) l :'1
. l ,1' ... (

IU<

(.

t!t.

'"I:

o -3 Yo' -t

CJI'

"
"1' , H
- ,"

e :!lo \l

.)

A lo.

c-

.~

,j

'--PASO A pp..80
Aceleracin Lineal
Con Ainor\

Datos:
M=
K=
c=
Deltat =
yo =
vo t

i
I

I
0.30
12
0.50
0.10
O
O

-)
0.000

p(t)
"(2)
0.00

0.100

4.00

0.200

10.00

0.300

14.00

0.400

20.00

0.500

24.00

0.600

30.00

0.700

28.00

0.800

24.00

0.900

6.00

1.000

0.00

1.100

0.00

1.200

0.00

1.300

0.00

1.400

0.00

1.500

0.00

1.600

0.00

1.700

0.00

1.800

0.00

1.900

0.00

2.000

0.00

wT=

6.32 /
0.993 "

GrAm =
wd -

0.132
6.269

Delta p
"(3)

y
"(4)
0.000

v
"(5)
0.000

a
"(6)
0.000

Kraya
"(7)

4.00
0.019

0.580,' 11.594

0.155 I

2.323

0.497 {

4.455

1.032 I

6.178

15.087

1.701

6.951

l 0.384

2.386

6.644

-6.526

2.973'

4.650

-33.352

3.243

0.458 ( -50.487

6.00
4.00

"

Delta
praya
"(8)

i
I

Deltay
"(9)

Deltav
"(10)

207.00

4.00

0.019

207.00

28.03

0.135

1.743

207.00

70.83

0.342

2.132

.0.580

19.366

207.00

110.79

0.535

1.723

207.00

138.42

0.669

0.774

207.00

141.90

0.686

-0.307

207.00

121.52

0.587

-1.994

55.83
---

0.270

-4.192

207.00

-55.76

-0.269

-6.932

207.00

-213.79

-1.033

-7.154

207.00

-316.55

-1.529

-2.247

207.00

-300.31

-1.451

3.601

207.00

-181.97

-0.879

7.348

207.00

-17.49

-0.084

7.996

207.00

129.24

0.624

5.770

207.00

209.75

1.013

1.859

207.00

205.64

0.993

-2.132

207.00

130.59

0.631

-4.803

207.00

21.00

0.101

-5.416

207.00

-80.01

-0.387

-4.056

4.00
6.00
-2.00

-4.00

7'--

-18.00
-6.474

23.272V

6.00

2.974 I

I
I

-88.158

-6.00

" -54.923

1.941

-13.628

0.412

-15.875./

9.990

-1.039

-12.274

62.021

-1.918

-4.926

84.938

-2.003

3.070

74.990

-1.378

8.840

40.401

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.365

10.699

-3.228

0.628

8.567

-39.412

1.259

3.764

-56.642

1.361

-1.652

-51.674

0.974

-5.708

-29.453

0.00
0.00
0.00
0.00

.(.

~~IPlL-t--LL

I,L'f~O:

"

trtt:J
.E

. -~,

~-,t.

WILI9~lJ~~~Y-J--.;

,oL-~dJf'1'A1

<;!.~L",-

-'--,

(jt~~ 1,.,
.
!odLl~T~liri~1

\:. ~ o,n ,~,

..

,:,':

~I;..,
i, ~ro.Ir-r1'4O#1

~~cd"Mon

,
11l0,J):

"

l. '

IlfArT~o./rnJ!!()./J11t!'N/(t!.
hOb~/71

-+--+-

~-+--~

[Lj
!

t+tlL1ii1.
.

1',

t-~t

le

~1*b+-t:"1'

+---'

! 'i-++~t,_+--+--w
t!J,wJQ'~~cm1l(i..~OS

i 7'

. (M.

Cle!"Z

de 4 b :"

1-1-1r-~-~
.,'"~
I

'

,,~':J

LJ -L

'
'

,--J-

I~

i-:3~..

'0<,
~~
~ :.t~4
I '
I

~.

:.

I
I

"

@.

1.
+

'

.lll

-l\LL
I

I
.ler~...J",

,~
I

\.

LLLLJ

1---1

e:= ~

i-

...""J

~-+-

IT ,

~-

,2

..

fo

-Mo",

'

-TlItCJ

+ I~c

-_,~

1,-

~.

--1-

d~~d~

...

:==-?~~

";rl

'

r,.L

ffEf5
r-:=::r1 L

Re~J""?1IJ1-q
f'Ji'o..

e>! .3;:J.

: ;-+---1

~~Yle

I
., " /'1>

J--,.
!
L--!

J(

'.

I
I

'

I
f
I

~
I

'~

".

tNAlusfs ! ~(

,...L b.'

..1

Ia..Jht~~~.3"

~~~do,

,
JJ0$0t.tos , i oJoc:4.o.ttYn~s Co.~
I

n:

-t
I

I
,

~I

~
I

ttTl

I
I
I

-,
I
,..;. -- ....

~~

- -~ -

;
\

-')
:-

~,

.~"

(,

J[

lh.Ja

h nu,}

ahbr6\'

l/7J.?p

,?1 .I....b (di Co.s

. ----o
J
,..

r\

'"':e

"

P@
I

hui

h <'O

.1.1

,J I ,

m/o;

lr

1 G/)

!lIt

v. hH)

j'wr"
.

fO

bt>.l./44

Cl)

'

tlt!:

ls, J'tI'In t:4

!:1

G' E.de:.

1",

*lr1

.,

J,

A-d'.?A

PL

ti,

nJ..

"A

'

LI.,,/,
IV

dll'. !m. ,/co.

h.

If. ,.j

W b/

. ..
.'

>.

..

j't')

,'

..

.......

r----..

..

'

'.u

.(IQnf

.5 t'a. ",

'd:r

,0

da.

,.

/d/

/L'LJ.

1ttJ

'"lr"O'

,, 1,10

"e-

,(P

6' -f'I'n

-..

::r

.. J

, ' f>I
",

;.

z:

SQ
<

'

'\

:-A.
e"

/,

.t.

'
1.": u

--

p;

'..

I
I

!'N7

.
f :r lf

.-

+ e z ..') + <'" Z-.(ft) 1:

..

I'tt)

(Olh t.

/" t

'"

/.7

;:

le.

...

PLo{)

l(H .M \
"

(I " I :.z.)
(

'I ( 2, C-l'l

.. I r'L ,\

(.(:I

I
"/'1 "'"df. z

'Z-t. J

.+

:1

"

>

1e". ,DrO1'kern
I

,""

;o./,

e" tJ;)'1'
1. G:I.: L

-e,'1'0

-,

J.

L::..('

,., C? r,/? en?f

LI. ;:r

t lJ

<

I
I'Pa,

"

J'/o J,,;

'0

I ':t"I

'1'

;---"""'Ici.)

,L'

"

.".

.,.,0

..

d'

'o

- '"

',

."'"

(1:'

A'

.tA e4c>.

'O4'o..

I
1'"

,"

'

'h

r-

rffl
r.fiI"'?;. dq J'
Ir;J1t Qftl7l#
1P1t'/Z

,1

,I.I

'-

A d

<:"

r,..
Id;'

t7

b
.

3dl

2 -:

";i'C

O,'A2

[telo

"

IDA

Aa oJefl"t'

!..

"

,,'

"",-

mrl

'

<

i/J

"

'

u:o.

'
f'Q,1(l.'

,61 ('Q'1

.- I',

Jw

/" , J";q,.J .o r,!P/G

-,,'
'"

11-

1.

c: mI.

l'

'i

H,

Po lO'

C.TO

M_'

"""7:e,.

-: "'/

I-Lit'
L!
II

'

_.

Dd:<Qlo

I,

'Z.

'f

"....

"

L
1.

r-

11'CtJ
fl)

le.
-;:.J

'.1

y( )

'G DI..

GSCC5

I
,-L

ve-,/oJ'
/. S 1'.f?f;1C:

70

'"

(.
\.

) I(
, \

I (

) ~
.

COQd~O

f(;.ndl't~!

s~

'11

1/~/~"'r
.!..
..lLd)
u
~.tr1
~

1~~31~..Mt)TII
f~b't"b

I
I

-it

,~~..

I.5"(1 ~ ~~orl!" Il"ol.ofu'!el'

~c'bt'".M~dc7

lI'..,iI'~Jt.

,"

f.L~mpjlo

.I~

.J.
"J;(.t;J

- i

1I

,...

~~"

d~ jJ.l'd~.
~

IAl?~Lra.'M(IA IIJ;M).

IrOYRrfosl:

,~

u.

~(kl

~~

_:'~;1

f},o.

irJ,rC/I

1"d.:J 1:: /J?~~~

mr~n~
jl 10 --

;; IX t

b~L+\J

k:f-~4~)
()~Z.

~1(;dJ;} L~tlD

p'" I

'~

\J~'"

l'

-~

\k>el~~

,tu) (~(x

Alf)q'X:::

~E

L:-

Ipu.!)

WE:t ~Lt:~

)o.~

~bdP-'=
l"

A""f; ( :xl.- jz.LI ~~/11


I

d . 3],3~ j;L),) J h ~ l. ~
.. .-

..

~~

)~

---

------

(~I

I!
r.lE 5.,

L la~~~r(
I!

I-I~

1,

..~k

I~I.,

l' ( t-

-.'
r)

fo~ V

f/

LMr/IlJ

~m:.

".,

~~

'

'.'

~rd

t- I

. f--1

~ol

lo

1,1

..&. 5'""'P1':'~:'l

''o

-1- ,>

--

: IOA~42/'~~fi~O(f.

In

11, ,lJt"'

---o>'

---~-

I---LL

1,.-

,
1

;~Ldb';

J::x.

'1

>

'

,',

1)1:>

r~~,tJ

ki~ ~j

'o

Lo

101~..)2 b

"..D\.

~br_'

. -

'

,.

\,

K (IJ/ f

2
-:'

~li
,

r ~J1t\ ~ tII

')

1/ r Ll(~Jl-~?W+~ki ~,G~ft
e.

L-,

<'

"'-

t -r
,

'---

1
I

,..~

16,

Am~tb
[be)

,,

L~

'

..1

"'

r1.mc.
C.ICy!-l>cJ

F
tJ

--

'

11M.

~~!.o'

.1\

a ~-.l o~A.iAL.II'~Alpp.b.o

Ir",

M...:soIGek.

i'H

'1...1

l=l=t4'~

I 1\ 11\

~r1, 1);:~4uJ
I

n'P-Tl"r""'\

,1

.,.,tl

4i

,01

~4~J~~+t=~'l~,~
L A
F"""')I

~
1

"\

..

Z l

'

* _'l'Z!.t

"

11'
,,-

-t

,l'

' Lf.) L ~.

~
,

~
I

f~~~
~L--,,__,

,,'

~c.

I
." "29l-)

i-

lo

l,-t'1(,

(t

-r
I

- l. tL'

','

I ,J:lci'onaclofl:.o .

-t

~,:-~
.

t
IJnrrifl.~4

,.-

':

!XI o.S/~O"flA.

,.

'

o', --

'

< ,. ,

1;;$
c:clJ_r.ll~J~d~'\ ~ ti!'1

o
-;:

oP'fQ~'e-m

'

j,

IljJlt)

t'

,l'

l'

,.,~ Id~'ld

11

'\

I~

~ ---

'\ (

j l

'[
A...It.E

nI

eH
~l6VA~'\lE~Tq

I
~.

M~ ~ tt)

I~ \k"-

-- 11< 1"
~
{p~
\t'1'

~ l~)

::; lo

'

dM"
,

'

r/.I
i

,.:

,/

,,-'--

I ~( 11YI~Ld

~k.~~ ~~f--4-4M,wH
.rCoH,.~<b"~,p,,,.
. (4~~&'~O
I ClJ ~J1(1 + 1'(11f~Q
1~~-~dt'It?1Pf
}S()fb'~ 14 '~f~~

R
I

~~U '~~I ,,:tEt

,.

--LJ

."

E.L

f>Qjfo.

ftC-1'1-tI~ IL-t:.~. 1-

I EpO't,rnQo.~ ++- IEd-a :10

pcj.,~ J &:t1Lk!o-~ ~
!
'

tYl~ j LD!Q.4. I .:

..

1
,~

,1

J.:

-.

,"
' ",

l.

['

o..J. m~)(J:
1

L~~1
\

, ','

-K,

lE d..t: :1;;,
O

r,J __nt~J

,',

'Z.

SG

mD-

t)

~,2

~~-t<~JL~<Li'cv;

t"

E~~n~1
r;,."b ::.

"'

l.tnl ,~..,h~ l.tl


~-t-~~

1"

m (1J

111..."

I
I

' '"

I ,z.

,W

1:0,,<: c..> -8

I
~

b.n: -1 ",
',1"

~~
,

E.1'I'o~1

El:;'
~/~

1'1iI~~

L ..J '~ 1 101m~Z~~c>J~


'--jd
-

w~~

~,

w'I~
Pah

ISI~"~rl1_Q.J

"

,.--

rt11

D/~lal}",dps .

l(~)

~ ci.,d

~L1LJ)..

= 1

',,

J(
r
I

n-ti
. .. ktR1~f.TV
"1

~.';.<"l""

TI

,
1

,.

.1

)I

I "1
I r..(}').tt'.;'f.lktT-

~)CJ

,-

~ E1
p .1 ::.1 ~J ) I ~~eb

,..1.1:

CUJ

i~ \1

~[J~x

11

l'

b..h..
~

i
I

ftJL

~~~ol
=,

IE-tl.L

r,J,w-t,,-

"
/ ,-,

JJ~kJ~.\h'Jll/1

--.
,

"

-r'" .J~",l::~

~ JJ

.,

e: kl~,1 :~.'ld(b 'hl1t))

tJ

1lJ glz.
J~ f~

::.

Jp<' -

lit.. ;:

J-~

--

'1~

"

~c~

~_..J L.b

1"""

~1 A":lJ.\.ol .AL {k '~'{i~n~

de.. .J..O__L'

..

tu, >!
o

ltc.,

I
-:xl::

."

~t

ic.pJ~)t.1
""'1,J

.x.-I

IJ~L [j

cJ!>I,i\,"t

IG"J-{oS I {.(n1d,c)el)trJ

tj

i,

t(

)C)I:: ~

,f~'!-

eA

I h.~cIel

.4e ItIYid.1

J~- ~bnll

--

l'

\.

----

1___,,-+-+-

-"-1 --

,~QM':

~lo,6,p~

.,,

+H-i-~

'1,'

SVf") !

t">,

~r-I

{i.

'

~:'

r"'H
',.~+r-~/

,~t~1.i~1
:

~o/~afl

"

f]=jf+-H-I
_(2+~"WrDp:udc!il,

'~,

'!

'~-~--+----

J'r~-

W='~
,

'~

,!'

'.

'1

=t

'\

1, -+--f

TJj

'

-+1
I~
+

~i

~I-'-'

t ~

~1-+~

I.;-4'

2:;!=t,-1-L~h
I

'

-~=I~+t~r~

~(~)~~~rj~~~}~{6-~l((~);;-;~~~t-~

'

1:

'1

"

"

'1,

"

~'

Yj;'flji+l~~i~~~:;~I'

C(/lCJ-es.r.J!f~.I~fA,)

.'

'

..

~~

-'---'-'~:

FR'~~~~~~+ff~H+8lj
1t'lJ

"
I

'-+-,

:'

IL

:\.e/

'"

<

. "'.

'

.,...

'-

'"

"

,-W ,.

H:
I_([):
'

'TTTT

I~

2.'810 --I

c--t

1---2.4~

"

',

,,

, ""

1,

'..

'

"

"

'

"

""

----r

',','.

.'

"

"

1.
'

'

'

,,

l'

: '---t--.j

"

",

-,

--+-'-'-'-,",

.-1'

EI:

,,'

"

'

'

'

'

f~TQ..

"

t,'

"

,,,,

.,

:'

lt>.. ~f1~-!L~olO~';l-<>:.e,S':

"

'1

'

1',

f .r.,-:

..'

'

",

c~=trt=r,=t++rP-!'=R

~.)Co~

EJ:

.srto

M'LLC i

,~
: "'

n-rh-

'--T'

l'

l'

'...,'

,:

~~

,1."8;-.

.'

'=rIIJ
1q
,-

'

'.

'

l'

'

:~:

"

"

(~"~oJ,i)J

'.,

'

-0""
'~

'

!'

"

"

E:t

'-

W =

.'

~L

i 1C>'I,~c..t9\',

...

"

"i':

-+

~
~
4+,4liim
d:=b-J-+t
1] ..:8
,',

'~I

;'

",'t---',"

\\):..
-'- .- .,Co3
-

e1,

,,-

I
"

f- -i---+

"

&1
,

"

,"

"

i+trti1" i :r ji
"

I
,

' --,

LI:\terdCMlt.1"a"

t ,m~

--1
,

l'

~<- ""~("o.~ ~~t~

't"'>1~d~ eJ.. .~

,.

=Y

I-~

1~lol,1

'Pte

t;

--:

Jrh Ii~~m~"

111

,.

:.,:/~ ,J::"z

1
..
~
~).

--o

-1
1 .
J

(
\.

t-t-Tt:!
'

..

j---L-LUlJ
~lJL~~.~ J~~~JoJ
~
I

LL
.,

I
j

)l
I

I
tJ

I
11
i'nl"f$

1,

I
T
!-'I!'thc.a

'

'*

1,

iI

I!

::

1I

'

---+

IV

I[

I!
::

r;;J.r

........
i

c"j

I
1'/ J

'

'

,c.\ b.

un

I
'

,
1

e ...L':> I,
II
I
,

i
6

t{.

,1..

Lo

'

I i.

i
!i

'l.

"

;t

,,1\,

l.
I

;ii' \>1.'" I

Ol ...

1) z. Ir

'

I ';)

:Jc..

ea.,-k.

',\
!

1..1( rl.L

::

1'.

!i.1

'

1te",('Io.

'

-, nulo-/,. ",1

"

J.

'!

'11

Ii

'
1

Of

I I

J.4;I.1

-.:r..

11-

''

I
I

! i I

i I i

1 I .Gr4vdp.{.lII")
1
I
1
f"ey.lo-

,-,'

d:
I

I
cf"t'

---

O . (;o(Q.'

Q E":d,

','

..,

tJJ ::

'
i

Z::c

(f

1.

(Je) Wc

tJ e

,r'

11.

[,

c":J'

IJ071"'" -;

"

no, <Y( ;cl

'1-

f br t.J

t:)'

'

t.

(Hi

.:

r,,

,rr$<rL

h
lio

q LU

g .s.1
i

IR"
I

,'5

...

:3.SI 5\

(A,i=

:..

E'
-=-'-

'

'

6:>
!

I
i

I
'

--c-I

,.

1-+
,.

I
i

i
I

Ii

-.

,'

I
I

"

'

,!

d'

'

1'\\ 1:<'

'!

I
"

'1 "

iI

"

.::

-.c::
1:

ex.J .>c.;= :H.,;\ - '. '

,':J.I :::X1

I
I

Ii

zlLmj

iJ
i

,-

I
i

'\

T'

i
'o'

'

::

iI

Ir

"
!

l'

'o
I
I

I
I

,
pt

-~~~-

-_.~~

I
."-

~r
~J

~I

f tl :;
{,::1
~
..:

=-

4..............

~rl,Jno!1

~ 'tnOJlt,~

I~/JL

1f!'J,.(JltV~tw/" 1 .

p1-LL

~tt:H4i}

~~--1

.lt.

~ ,<,

A. HA.

.,/

P. (ti: 1

'.~

~~M'"

i~
1

Pln)
--r--~-

I~'

rtJr

.t-~-

.
.

f/

,.

""'7

~,~~
I

-~
'Z.

=rl

II
tY1z

JfL
't

I
)

--.p

CuMttocHO
L.
f--l

.-

~
I

/n1

it-

~~r-r-!
.

'

J
i
~.

L
+. ,,1 1 11.-.
'\J .tlfQ..~o~_.1t!:l:U

~~~. 1.~ H(~)


'Y;

~'l

~*

lt.'\

;r

rHrfh

~.. H.:4ulJl<6j~t.

I*1HJfI
bo

1_lLi?

-:"1

" b ~~~~"

A~i41

ii~l(A1~t

:w! ~r

Tl

~~~rlI~]

D:J .clrJftiw

i~-J~1

~(i1! ~()o.

-+-1
fClnlm~

11.-

I
.~

JJL~J1c1]~_b]IP4{;~
.

..
ta_LI-

I'~

~j[t~e;~
I

".

.11 -k
'2.1
'2.1LJ!~L
.
".

I 11
Ir:.".I~o"""~

,?I-

1 -1

- 'LM:r I

..

..

"..
11

[
.::

jDaClH,.(, h

,L ti
S.., ot/(JO11I

'-:-0 rucio

1,
l '
v ,el f.(Jf 'w() '1}1 clo.l

1 y, ,7 ~ ) 6J
c.

fe' CbJcvl.QrJoJ

d'f-)

l ~o

...)

-lmJLj~1

F1.1" 0.)(::: '1 m

1/11.o.

(Qj CcJ{crm e oS u1}o


+-

I~

~l,

m~7Jo1'o~2>~7Ju)t'
J

i~
'=:

]~o1r-c'O WZ
.

"

rfl

(flt/

1/
..

~J

Y~,)o;

-::::

I
Z.

1"'+

~ '2

T c.or (.\r ;,

,,~

~ g){
n-m
nfo-)t

1.-

..
r

dl1t..

.L, (;;

f-

J6 ~.i{rrhJ7[F1T'

~ .t~~'1..(j,J'jJf5,,1Jlrml:F

'-

..

'.'

CI?] (~Qt()3 '[:Fl[ml

..!

!~.

1l'~.o]

{;

"

"

me 'X

'

-MI:;

Ir

1-

f1 r

~i L
1-

-- V2 101>1

~.,
1. ~ 1

r f m "T Ir 1T -;2,

- 11.'L~oJ (. '1)
I

1'1

t 'lit>."- v

W ".

r 'J

..

'

1 r m1

F 1, l<> )J r.111~95o'

f?foR

~b c.u ~.

.., t,

i
mI)

1<

l4 l7..J

t.<.?'1/~

E: tt

r'" .

J -;:

rY1

I,...u 1., .1../ ~


;1.n1 } J ~~ '"

@
~
~

J',,-

.."

~,

I~J1e

100.~\
-j

rn1rF',[f)1

'Z

:o'

E ~~,

...I..NAI.

6:1L'Jh []c;J11l0'JT.

"""'

~r'"

T-

~.

'1

\ i:J.
:- "'.

Co:~

"

'E9 <b' ~l.~[!1P-l

. f."

5~

.- ..,.).1.

1.1ch,

,~

1,

11'1

e;

I~ot :Zocbz~'flHwi

f]!tmh

\'01

'

l.

tO(

:-rl:,oJuz~t I!jex:rtfMo-J

<

1ft] f~1

~ .J -;

S:

.~) :~ Ir'le" 1

..

"

I!b.:
~

lY1eJcro-r/(J :
V

',,-

11.

- t JfQL

Lv'

- ilfl'o ~ J.St'7.
wc

Jrl]:

&:

2o151!l1Jld

l~~r::

..

~1t' .0&o

)[

:e:

,.

E=
e

8,

Jl

(
!

1
I

"

1_\

l~O!1 Ml[t:h(~1 t<liJj

I(.~~~
T
~r!

T
I

'1

~~t[~) tFic)y/~(i~r1] 'I~~

. ~~~"

. al)c/9-6#l>mbT
I
I
I
,
rz~O: ,-

I
I

II..d- i.o1:

j.rf~

K{,~l(o
--i-"

\Al3 " :,q

1:

c.r.

IYJJdt~

,,~ (to~/e

+f..

~~~

H~'1/hr'l
'

b:>1

~
~
JI

IJ

MbtDo

Ik>~1J~~h!

NI~

~"

I~!l"'_~

-~-~
6 f ~-+~t:-

.1..ti! =Ibl t

~fld

..

\(

lo::

~,

<,.-I<"'l.
,

'"

-'

~
vL~J~

.b

-J.<.J

10
<-I/':---1,

~I 'l:' f~~1

...

50
O

koo~ r11;,~
7

Ls'O

,'

~.,j =

5~~1ri)l.rklYCu[,

~
"

I-s(

~E

-l{P ~ O

~
3

-Jt6

-'---f
4

'(tI

-ISO I~O

I
,---

t'

I - c:r~ J 0...11_'

I ~()

-5~

o
-~'(

FFF.fffiIiIf

t :
I

~;

h<.u

II~
=- 11(

2.~ ~ t

/o

Ml I

Ah- 0.388 $e.(\I.' /

Ll ,

li~J

I.t

l ~1.=1 ~~2d;-J.t..O

..

1'-

~Ou.

119

1100

-+

()

Jst>

~f .:

lo

k.. +1" "


-K..

Lf]

1 ~lIiIIJ]
I

01

1- 11-'l;~_116.lit PfJ

psoA

1~

'/
".

~
.1
;

'~

(~

1"

~:;oj~-J'-i-

(~~o_~bJe1-fLAQq'O-tcd.~~
I
I
.
: -!
J ~--
i -'

-Ut~=-f

,1

:R8
-

(il hl

j,1--

Il

11,

:!"
'.: (
,

'

ICo,j,\!Id~.

I.

'

'

-j-

.,--"---

/.
'-I

1-1 '-- r-i---~-1


,'--.',

-~

1-

~-.r

-- ~-

~--j

i.

IT-~

--

---t

,-

-1--.

J
-

-~-,--

,"- -

"

:,J-

r~
~

'

C!.2-

.. \/.
../.t'.r

-=t
_1_-~
,

~~

'.'

.1

D!

-1

,bo

- I!

..

:,-

,' ,;

'

_1
--

;
,

-i

i-1

-+-

+- .-+-L+-~-~-

~j

,1 -.

2-.L-+

--L -~-

I-:-:-t-~I

- D.

~--+,

::::

-+

iG

,6-

lo,

o ,

~J,

",,

{!j.,

-1

--!-

;-1-.r-j-

Lo

---11o

-~=-1=1
11

--

-:

J,

'b

5:-

--4L,

H---L-J~~-4-'.;

-, Q~ IS-;I

-+-

-h~.-I--LII'-l-

1- <-1

~~--;

oC>
~-~. ~

. j --.O+~1t-T-

i''"
,

~-

-. O

31_~'-

~~'

1 ,.

-J-

'

,O

~~!

i
J r ~j~j~=HFt~-:
1.

---.- -

,,-+ ~

'

ub

(,c) ,-

lJ('u

J
I~rl ~t~J tITTl-tTi-J
!tn-i) -~
-::1
-- ~

~=D
I

{t I""!'/'Z.~/""J

}1K-

"

'-

- -

~~4~'!F.

t ~J~

Mi,

t
,

,1. 1 "Vb
1<

Cc.>

-j-+='=1

'*d r 1~ ,<, '1 \


-LU--+
-"~-~

1<0-

.-J

If 1"1-1- - --

- LJ~--

.,

'

I
i

J=t:J.'
.j.JJj=11
I.cl
I~EtJ
I
~II- ~1~J7j IJ-~-+J=,
j~J-1~
'=i
LJ~.;} ~tt)lk
:r ~~~~<-v-'-=4L--ti-~}::~1
~
! ;~~-+--_I

OI1~t

I~}t<-ri

1'1-'1

1,

la,

Il_ '
r I
,

o 4

'j

<- --1-

I~-

,-

J !I~1J. k

U=U=DJJ-U
.]
~J~k~+o11tz~CL
*+J~;-~=
T I 1---rJT- i : ~(~+I~+~
I
I Ikz.1
~I
I

~1"o+,p

61=.

-.J,

J',

-rr

1/

!~IJ Yl<~:' r~I

rt-j-L1
- 1"I!JV{O:1- II11P'(to-d!!."~.~

}'('~*..1.J,J

~J

I
,

'"

'

l::

LJ!

3~'

1'1,-

f'%1.,;

~--tE3

.~ .. Y~11

: ,

"FIlo

Pt111~~

~-

.J

: v,...'~-f~r;t
. ". [11;

~J,.,b";

~.

- YklJ

:;

'!

"~o

i--j

+--~
'-

"

J i

~--l~A.
I

I~IT

-_':..,~L

p (~)z+f(~(

,,"ob)1 ' + ~O(~)2"'5


,------J-1-

:A

41<\I ~:-1
XICII l. ,~--l Yk,
~1-+1~~-fJ-j~l-,IJ~I~+-~~'.1-j
-~
I -':---'.
, --' ..,

J~ n-

D:)::I

-t

,:

~1I1~I

'

'<:'!750

=J

/'

-\

'

~-

4-1--l-(7r--1~
~w~ o -~
J J T

'

1
,,

J-J<!rl
1

,-

'1{ t.),,-

+ 30~ZZt
1- 3t )ti~4,---t~Y t

' l( I

1~

~~-Lj-4-4-'-~--+--+-W~I

rl ~111r"f i

~.

'I-"

+t, +-11
"

'

rl

"

"~"
J

~ ~:~~~~~-r~j
._.

-~,

"-

j~'

,g

l'
I

')

')

'

~
~-

,.~

.J

)j

'e=
(
"

1 (

.o

,.,. ::.

C;C,lln'I

'j )I,)J 0...'

<A.:

rt;(11M. ,v I

Ir

h'

id
ECo nU.

"'.. =

(;

'

'--

w'Z

1-:

;::::

\~

EtJ

g:

",-,.

t;J\

!
'2.

Z dJ \ \

G\

l.<.

"

r Hlt[W-

c;:::.- w .i\f,2.

"

eS

l b.L f)

(JorJ

's:

I/

t l,1i Ir'VII/\ )1
L "'> 1'-'

1'>

c=

e:

lelm':'Mt,:

'(J2(

ff'1

--!C

jz.

I
11

}o

1<.31

",v

,o

C> -t iI()-t Bo
60

2.{

I/

'

"

7
t uo ,

; Ol;"'01.

<1

'\

,,
.

(.\

- 15 7D

'2' 2Q
I

() ,2 S 12, .e

-4 T

jt b.
.

:;

) . I CG.'Se

.~
==

..

'
}1

~
~

c.i;'S

1
(1 0)1 'Z -1" D1 o." -t 3D .,.Lf b +. tdx 6 .\j
3.Q 'l t o 'tl4. "tk
21'0(<;.'l.1
tto v7iTo)C

E=

'-

hJ .::

"..

5.1

l . {.
1

e=
1

,.6,

1=

"....,

11-.::

Fz t

2..

TI

I.f

I-

1(0

.:;

.
f Z <o/ O
.:: 1:::;.
I.f (/11'1
+ (e.- :>t-'c / 50=
Oi" 'O + D ..; .H. CtV1
't e:

4.

'

-1<1"

.:!"
bit:

""C::

<

re

T:P

Ht1d

L"

:: L=
'"

I
I

c.~~
~

'.

,.'

'"
-

e,
..

...,

F
I

-, /
/

'1

.'

11I ::.

a=

,,

I "

'
I

I
)

~
\\

,/

Jl

,/

1~leL.J.C!
I ~~I
I

tfr-z

~('l.1

2:J

,/

"1

~-I

.'

.~

.!t'o (1.'~

~rc'

,
o

"

~I~

m:1

-t

,/

2 (3

~
I

'

~.\{.}

1M~

9~I:t ++
I'

2-

,/'

lI

.Qvl:.e.

./
,

/"
!

C.,IL~L~.I\

~
Af

otie

LltL~2-~~')

..

"

~t

11e\~
.

I~

U I,v-

L
I l:. j-f$
~
LI l
r-t
len

'
.

\-

Nr

1 t.~

+ [

/,

-t I l<

11 ~

lAs,t

.1

I
I

l uYa. lew~~~L lLo.Mt1ml7sl "-.rAro l,y,o.Mz

J, ",bil'.e

[
MJ o

1.

"

;r;

'"

~:

a..fCz

~1.

-Lt

J.'z

..

"4

l. ,

1.1..

~,~k"l
-'~2

H."z

~t'

\<t

'Z

-l' ~..

'1"

~
~,
"

1(i)1 c:eh~ Id~ lo.


r--I

I hrd.<o;

..

dbld ~~ JrnoH~fl~o~Q)

"

PC! )';0

I
r-'

,.
I

,.

.,

Q.I=
f'W~c...t~

.,-

"
, I1"

I h
I
1

,-

I
e

,
.

- .

~
~

"

1
1

"1

/'

---'\

r--

~,

~-

l<dt1(1
I
L-r1

11 O

jz I I

-/1.

(
I
\,

t
L,

"I

1$'

6JILGC

AJD

- '/Jet do

=d',

rr-

D 1

,)

l
1

','

CJ o

-.. l:rf

rr,b\ =
II

I
51!>udJLrIQ"Q)

l.

SO {""-'DI'!

:lDJ,
S pt..;

"

Irl ()I

1)

,1

_s DIe., ',(011.

""'T,.::J

H,

- W'1.

-I

I \-<2

..'-

'.a

- '<7

k, ,,'1 -t.c.:'M,

"

ti

-,

=O

"t

1"

2.

) (K -<'}f-1

t.:J7

(.i

do

O'

(l<.

ui'

"

Ii

10

+ I<>Z-t k'z
MI
M

t'Jnc:l. (m

lq

'

.s,.,.o. Gc)

In,

.,tlf)/fI ,n 'o

eq(;.do

t:,so.

M"y,'Z.

\} b'

-lb:!

-=

,bs

iIr 11, "tAO YlE',s

)., =

(;

<;

_l.s:'

o.

,$ (

,.

'P

."

ti.CdO--Ion

\,

'1..

,.

l<1.
P1
1

Jiu,,-

..

-1\.
v
.

b/'t?

$J.d

c.l

.-

'"

;a_

j
P1>o &...t'l

:J...

tn .' 'tl.s lIt

.+ z f-\< z

Je/Je

W L Lb.,

,'

,'"

f) t(J dr,'1'1

'Jef "eJ

(t

L.rt f,

"'J1I .bO;

,
I

()),'2. -';> JO nH do

,--

"

I
I
'
I

,J, /1

()

ro ftr,')

. f'j

9,

-lt

... -:.
k1

IJt1 5 /(1'l1Q..

r:l1do

t ..eQ r:

'01

11<,"2

CJ1,)
'1.

,.

,-

7.;fK

'Z
\<oz:.- (. f"I'Z

,
...

"

"

,.

"

--1

',-

"

'7

t'11.

'

'

/<"1

.
..

W7

I
I{. '1"1<

\-

G:

11'

\,

n :.mlos

lI

QP1J:"

D j-

.'

1
)

J (

& (,401'. S

2
U 2

"'"

'

-rQ./"i

.....

,<", 'f) 'rIm, 11 t

W .:; \ nn
Jefo.

'"

Z.

111'1101

IrJ '..

<141

(1? 1(10

IA

.v' "....
I

.b1 j,o"

2 "" -n,.t
r

:J

)
I'l,
(Y.lL

~"$h~~en~o

'1'1

.,~I

I rr."\ I

T
I 1er b~Jo

~p5f':J
1
~. .1"
'ti .,lT~'~-

="(i

.\.(J~I<.I- rk"f/..rIJ~P :: I K11

<h,tll)

el)

I 6, 1-

-,.

CII<,bz} -~12It-'1l)1 ,JU)


I Ikz.

II.(J~:;

Q.5u~/ehd()

"

io.n'{(o

c:.V,l-

't!Y1 1

.-

_?,,

()

),lO

I
M~

.11-

Icb~~~1

'Z)
- l ~)ld_~
.
I n~'

(k~l~~
I

~~'

JJ
I~

'~Pf'-

,.

.:t

77...

~~o
-*T

roW-2.i~1
tor ..,

!sJ
"'--=1

.--zJt(ofle~+d~;

1(1; f.L~l

dtn.1dd

pddU'.f""pelO.
-

~.,-~...

t.~.~~r

'" .

""t.)
'f'j

11It>~dhJnje?

rIlt)

,t>

J,

K2.1

~5Jp,/JpJ. ..iJ!f = k._u

~e~

" bt~I ~ I~
11P1
'" 1

,
,

,,--

'-

,,'

I
>v6~1ff/VM~

I
,
t

/
---;

'"

I
J

e
~.l1

.
!.Jz 120 f;on

'"
'"

,.

..

CJ11.d

Kd30

,h flO
150

-m

11t"-'YIChtI

1:11(1
rWT[~1D~

'tI

I~f

1-'

L. .

:0: ittH
ve.

l.

~~j~o

rk 11 .::

VIl .1= 2~''on

11<1

O"

u'

J(
~D-2S~/~

1,

30

[_J

+--t

.-

jo

-J. sJe> ~ o
lo

~l.: 11!f1?
~~l( 1
1 k;;'7I,
.:

l. =

wl~-

::.1

"

1. L(,

1~~. 3 1
.

~~:+;
el.

t.

I~
l ,

.. ~

~,(~)

.
.1...

I -~o

!.
...

btCI~
:p., I= ~

~ (.1
IPIJ

.,~

O!.2~oJ~~

:,~
fr"?:=

d,'ol~

LLLl-

oJ. IMqoo

!1

to~

1w

!
i1

'~~

I---L J}I~~

J.P_~

'FO
r:!o3

Mnl6

I 2 I~

~.

-I~:{ll-rll
'<

..
..

di?.)

VID~wolt.1

l1"'ok~AJ>A I cd~

~F~ -~'~2

-1
-1

~'

l!oo
0.,2,

I
/

/'!

l2tsL)

1tI.M.~~TIIr..l'tA l:ufD
..

M11~11j" b:~ rl~ll~Jt~l{~~

=1'P_~\

eJCv~o~1cld eb".'~)br'o

d)~j'il

'"

,.

d ~S
~e

"

4~'.A-

l~n'+Q..tJs 1

~s

Se. ~$O~ ~ol'}ntllf"l1r#e

I/J7~o'~5

1~

I
,.
~

r ~k. veS ~(J

~~~

1.$e.~"p~lJb1

,.
~.

-~'O

~.

"

Y
I

1I

-10

II

l'

r~

IS'6~uYl4s IJlll~tJ

1/

r
1

/
(

r-I'"

j"--

--- - -

'\

1
j

1"

'1
'"

1'-.

re

J
/"

1'

ACt)

/"

'"

o
;-,

"

J(
r

p~

I~l

---

iEf~=Q

1
i

1"'1

~ !1b=(>
i?

W.J]Jp~

]t~

~.

'

:tt
el

~~
"

"'= l..e

It

~', L~H..= M~t.l

~.;l:L

~1

rI~

lo 111rJI>

t
~
~

I~;~

;lI5'~y-/,~Hl:tJt
1"\

t-J
,A )L't2

(1 l~d

+1 j

.lD<,;1;~l..,~1:1:l{+

1.

.3:..Ue ~<
...~

~
~

I Z ~Pt

t\~

...

~Hw

i+r
-

o YIho ~

~~~

Iq

~
le \1

~,

,1

fV'Vl

9A-,

?C

...

}
r'

I.k+ \~t.

~t

f~~'1'>\1:112
Ij)\-Mf/...ll~
~

"

"~,o. -+1""'1.\

I
grQ,tl.(,,-L

l'

J?tQ'l+ i<tJ,L'L

s..fI '-'1

'.

." 1~~'1
ilrO-plQ...cL
.

1
!

.-

'll'atn/(..:

1,
,
".

t,

=tj

~m/1~~
~

~
-. -

------_o .

.._~

. ::f~

:o

ti'

"Hrl~J
';.,
','hJ,4.l.. m~y,h~
I

~-

KI1' 2..

...:., .~'.

'.

'1

~
ti J)@e.~~c>
A<k>~J.do

'-lIT

~ -IR.

~
' 1..

ir..

~ &J

rd /rV

1/1-

el;

G<;.

j
;

r
e :

\..

-.J

~
~

olYl~moJ

bL~441 <i"*rdU.J,
I

lI
]
!

1<2
1.2

.~

~~

.,

l..

1"1

,
'

N\ (l"/? - ~2 ')

M l h. -1.1.)

M
~I,

IACQb(c.

t{o

1:01

"
l L/tt..-l.z\

""

po~

e, I

...

141
F t<1

klJ.hJ:J

~~

- "J!I
.MIl

91R,

Of lJulr/' to:m e'rd:c

.IOe~~c.o()fMJp. Il::DtoJ4u;~'et?\~~

en
el1

ititt
..

!;~t~ t

I~

.'

r1M111Yl..J
rdJ1 tl~J d!l- ijf!t~l
';\

I t>~~ e~~~+-+-+IJ

.t1
..

'"

l'fY'l

'

-l.e.Il"P1'~OS
.

..
41bJ
44>1.
_o.

Co~b

, fII,
]

~~

mi

.
l=

'"~

C2.h

~~

-$
,1

:;
I

'.".=1-'

--jL
I

7!#r

. ~--~--~

lo

mt

.el

e,t

1I

[en ::

lm3J

'

uL

o
-lB
')

c'l,

-1c'1.

.et

l1L

-(.

,.

l.

IJ
l'

II o

,- --u'" -.~-.
---

.,

J[

I
I

I
1

I
"1.

IFtI

Ipe1Iler-o.

!
I!
I I IH1i:
- '1

H+

l~ Ir kn j,p
.

*H:f.l
,

r~-

-4~{~1

'r-

'1ft

--L.O

Pf~~

+I~t

I ub

Ll

Lffl~,,.Q(t!'mI"$

,J

--i-

'

~;

T
I

I pJdt~(>JI ojb{~1[7e
r tlK- Il

PorI ",~~~~len~o.

TI

r ~

'""

i
!HilT{Q}~1[~l~r~JtlJJt I
Ron4rJI~l-

"'-

."

m:

- h--,j'1 t1:..:h \-,-ti


\., i 1"L., l
,',

.,:"

,1,

II~~~,-""

,~

:1

*:] LI

'2"1

l.;\a ~M~I"ZI J~I m~::'nS Ir Jt-d

f.~JI/I~j

::fy If.C 1t>\JJ~1 d~rnol:\;r~'( I ~~e -t~Io\~

"-

r;z

tAo~~del dl~ ~
Ibel r-hu(J",

~"It!('lIrd~

;"~e~~s
I

I
'

.1 -

,...

4II=Q
. ---+-

---i

I
r
I
I

l---i-tI

'--

+i

m*~.

' 11
L.

-~
,

t-

l.

-1

'1"#lOo:
--:;

'ff

'-

'-

~
~
-

~
~

~
r---'f

e:

-i

'~1

iLI~

,t

l-----t-l

/1'-

~
~1

1"",
I

'fJ-

.Jb

l'

I
I

-,

I"

~~,

tDO"

~---U.
!

".---

~
I

',~

"' ':5

rT
!

u ~
'
I

I'

~
~

'.

.1

=F
.)$

1 ~t'/ot.

cb",.J.r.c~~~
~~\1su

<"j

j 1{.~~5"
,

'--t!f/1III-A

nEio :tIo :VE HOllzE ~

, .....

~
J~~~",
,

,1

r- \"'1, lI.1

I~~,
.

I ~[~I]

.. Ir~'
==:]

~t

I1

"

~c6J1= ~2

4t'\~

'l

~J

d~

,
I

r '
,-- I
I I

"

J::

j , I

I,

I
I

/"~
~

'1
)

l
(

l
k
-1

-~1.1k2.

L.

&

t
t,
...

i
...

t,

...lo)

~"

ti

~r-

./

""

l,

~
I

f
"~
"

"
~
\
J 910
\

j
.
..

'1-0r
o J ~ 11.~1.

~
\

'\i
)I

I
j

t
t
t
&
1,
t
1,
i,
~
~
t
...
5.,.
"..
~

1,

- ~-

- -,- -

~== "" ;o. =~j

)(
-

..

- .'2tt}

~-

2Je

~')I

I ~-".,-LL~

--

. A,
E[Et~-p
-

--

--T

-t~o~
-

~
'-'"

l'b

I l~'*-$'
.. ()~-

i.

,1

Ir

I -' I

lo

~ rt>

L.n

'vmLr.:

Ir .::

~o:
--.

t j. lEJ..3

cP:1

5"

-4 c4~=13~' t(~.

-I,~$

LJ,~~~.
I
ITm-.-13
'95'

P,JQ

'J

m9S~

TH;I

4; ~j;-]

~.J~d

,l. ":lb

1,0Ro

~Zt.

~.'9>1

I -1. 'l~ +

l ~

'

,.

,.

'l'oIK'

,,: :~;t j
1.~~tktlmllt'TI~
I'

...

'o

'

1Fr

.j

--+=: +

o~
c.:

3~2t(1

Ir

o-

11

-,-

-1-- n I - .

l. ~oc

.-

iJ-

I~-

I~

"'

'1

l.
11"

. ...

~-1

..-,-

I
1
J

J[
-

I
,

~R
t.

W)

II

..

Ap{t4nh

'[

..

J:;

,I

,ell/c~r~(p,,"
Ii

IA~.~,

II

..1

~cz~
1::

,"---,

,'

,'-

,--

[:1r-<1

f ctiJT)

de 1&/4<

f
i

b
I

0,'/

~.

.'1.

-]

"-'

6orh

~
"'/

-'

lld:J

), ~O

},

I !
I

I I I

,1

C5Eili

lJ~dl

..

~-+-+--++-+-+

~fa
ICMtfC~J~
1,
tlb.\,.\!od

~t~

~I Lt~'t"TtMi
f tjdH:i

1M.

.-

1,

'/

b~

'.0

I e"l LolelQ.(,(~;' 1

'(trJ~

lehifk:;

:/
.-

:/

I
/f

\
'"

'\
~\

'\
J

r
l

t
~
t
18~
D,
la.

I-j

a.
~
i.
!l

,
i
~
Ir
t
S,
--- ~ - ~

'--

~ ~~

I
!---+-

t
,4

n.
DFI7011J1rJ+ r
"

. I
Lib1~
I

',l'

I1=] [Ml=

~'7'IZ

:-"--'

'

I~-t

.,
I

..

J
I

"

!
J

fI

,-

IFfR
:I

t
t

cb ;~ H
I

11

,J

1
I

I
a

i
!
~
~

Jl

[
T

H
i

~o>/~; \
k :t.L00~k--!
I

.~~

M:.t~

- ts=t~~1I

i~
I

+
I

tf

J::
,

+1

DJfItJ1M~~,

fllsan1" rnio5

I~

*
b

1. ,
\(

~i.

r
~ ~~

3~

"~

;.:.' 4,pin

~
~

100

I
I

"~

<v

K;

LJ
I

.oqv
-1 *.9ISS
'3(

;
~
t

'~I'lV,<;t\t"oo

'U

r ~}lt-~~
i

- I

'1 1
-'--j

1-**l:[.3oo~..
e

21'/)'0

'2iItm

'2.

~~

Il

\/,-

"

y,5-0
r--

Jsc:

I
T

~I\'5el

Viso

01

.~olll
I

I tQ

1-1$0

k ~L~

LO:

,-

+
l

10

j~o

, ISo

'11
r--

11:-4

-I-

~.

tt

.+'5

KGf%L~

"Al-.

ti

'1
)

~.
. <>11.h
...

~ I r- L,
~

irlo

~> 1~1.~j
~l

} 02/":

= 11.517 7
f'

,~bool-

11 ollll"~' =-1 rin1

(
-

~r

'=

l~

~4
-=---;

11
--r

t
~

J
t
t
a

t
I
t
a
a
~

I
I

~-

1, (1
) "

c,

t'

;:;.

se d mil. o
,..

es 11

.Iv

hJ l dH

I
,

\'1;'"

ef;;

/l),mo(Jo,

tI b(e,

Iq,dh

,01",.

i-e.
o.ru'(nh
r

ff

'1.4 t.t2

Z(}71'lO
J

VE.

( .fl/J 1/?cJ,b

tJmo

roJ p( RtF- cAl o

t:I

tr,

'!.

- i I C:).
11 M-k
1 j
fJ.' l t - \ '\"jtt)W
021'

ClJ

E
I

0)'),

;:

'Mt
I

I!. tbt

SI

<:.. ()

/, 1,1)',,

?'{

1 o

' /

t n Jo;

11.

" e{)()I 01'1

o.

.:::; p"
11nv.

h r1-ce

tP/o!

l? to.

f'D;'

e.n cae ro

de "s r 110 MA

(. pf.tt

e
I

f) gJ AR/IDO

'

.:;ol CJeIz...

...

- [ :tl "

II' ," "'M ))

. if?,.,

'.

1,'"

'-

i , f'
.

-'o

:, >'f(

tl1lM] ft

'f) ,CJOi12.

(T

}j().

a wPt!

.5 I tJ?t'

Jt I J

,
1/

10)

St

1/3' c,t

5. :: L:t1
I

(r21u-

.-"

.0.

t"

....

"i

r- 5.-

J.::

4
"
.

1. ..1....

1
r. u;&J.

1,01.1-1

'.

~
.

l1 ti rrJcJ'V1

,.,1"

rtrJv

bti

...".
.J(/t'

r.'"
LI---i

'1
'

'

1....
L t.) j

t>

t. ,]1 [

Vl1
.

} ,.,1

"

t<0

']1'.

r t>J l?

C, 1Yla, ro

1 = - '- tw

'

ti
"

<,.i 'Jn, ,.nI ,nJt

C{n

son ID11bI.":>
+---

t
YJ:V9r1

jJ

</;1

fn

'f

5t

!ISO

oJ b\a.

t
>;t

.8WI, blCl1' ;

[XI

$.]

\ 1\:: '[t)

a
'"
1:

[Da

\] 'J

ot1!

t
I

\'

J(
I
[11>11

1'rr
.

LlS(
,.,1)11

PE:

tcl 1

/'

P.OT

pJcri

.\ "0.J l

:> irnoos

c?<.p D)(

1'2.
'f
tYl &d O

!
I

01l !;l'

cnt ()

o.. os: o

I
D ti< OS

tJ

"" .s

oc.1 M. 01:>)$1

,," OT

fill)FI u:,

<.o

le}

dt

:;

,e

li

'1

I,J- f>1"l fP1(0


I

r:j;
I

'T

I)

-:: e,

[ml

....

1) 1 = .....1

l.'

lh.f) t 3"

tilj

of

rn,o

e 11)

"\'11'

.., .,rC?,j

'r

lt)

I
s

l[

,1
11

H
I

='> ' pr - "tt . pl.


[M Df

rP )i

tC><'YI

os

>\

IflS(

p::>.

1 _c 1.19,2)1

tl ..1

L M]

C1.)?:

:;- 4zt-

I
1'1

:.\.v

..1 '\

t,;\F.

-t

t3

{:

01.'.

.u
.

,1. 01"'"T4

j l' 1 ( ',

r .

-l

'.'

'"

..,
t.

.2' '-,--

d)

1 (; ,1y .-" 11

e.=:
-

-.

((1 "-"l,.

I
1

--

1(J

ll

K)

11-)

I[

..

{el '311

t- I')"t'

I
I

I!.

'(

.1

- ( i-:I: I -

i<t>')1 t9'>

')

1)

9( )}

'1;

".

M"

..... i

.....

1:..1

L bl

1-

S ,1

. al

M. ..h,

e!(. I o..,L.!

dI nI}!

!..e

120)

' {M]

rp n'

S ?0 = 1 s,l

<fij1>f 1 [11'

M :,
I
I

mp Pro

r: C"}

l1;

=: .1

l J

(.\)

"~

)"

- -- --- --

/, I

I
)

\
I

./

r-r

..~

r-~

.,
, -+--"~j

I
,

I .

-i-.

~j-

~
.'l

c-J

~
~
- -

.J

(
~

t
-

: I

o'

00

'1

1I
I

l.

I
I

w,..: IIlf: W

V~Drtl.t

(o.!:

k1/
L

PLGJrU1fnt1~

l~ ~on

Co1WJPI

31,1- -;

I L 1-1

l;-;H'cJt ~9.CI'r-r1p~

1:

.1

i~]:llW~

J
\'ft,m,rtIPI,J,m:;

Ii

.
t.U

b,dl[()1 tzl) 4-! r.

<r..J I

r-

'
1

P9

LLj~

j ) j

III

J
I

(<

t ]',[ J]r.~ 1 ti 1 .~ ~
I
o.,ltop.~oJc!~I.
m~ I l.

If<l) t M"Ir.~;tiill-\-

I
~

por ~..

~~
I

lit!.

I!
!

:-J--L_L

~~ 1
,1

'1

'n u~"lo = r (

l.

'~

I ~)(;111{~~

i"

,1" [,

ir!

"

t ~ ")~

~\"

+[~]rILGJl(~J{i
+,F\<.l
2.1 T
1,.
1
,
a. [9<. i re'1 I tO'l#bl(n
/'.oMI/I/ ton /oPtlrlo/t
10< .
/1

.~

i I
1

'.~~

')

Q>1TU\?(~)~
I T ' I

1-

f iJ('r c.r11(J';)\ :<>

I
I

'

~H;)

r'1r~lL"I=

t'M*'

1..3

T ~cb

d 9hd t :

""

!~ el.

! I

b2~<:lL'MJ
~

'

'0

I
'

~~H-i~o \(1'J t~I~D9JTtPLt


'2 'i: \CO.,M.

,.n

"", c.l

"

es

!I

c..
i

!I

A' I,!

'J'J1rfDAlt"

1,.

==

le.. W",M~

'O

.. .1.

' '.. CY'

I
-1..

~I,"..

'.T

f-;>
I

11mo

pflD

1 ;,

roJ IC(.

51sftl7la
'

5,

e.rJ/I

r/""{JD}; lf

J '.1Q,(Ol:JwdO

M1-

~ ~

--+

M~t

,j

,z;

't\<.~-Z'

,,;

,I(J<'
I

I J 'Ct,1 l

'

--

(T}ilrl

..J

pl (,

~T

JUlt .".,~S

J
:

'!
'1

,.'

.le'2. ~ . W = t"' 1; i2. -t k..~ "2' =

z.

p~(.~.' fl> f'~Lt)~11"111'lp.,


:~

i p t.)

l.

p\ ({)

i J \ ".

. .1."1/1.

M~. o--~
-:-

. o'i
T trLt:)

1 Mi

'1

.,

l?

QoI'I

(b,cI.o m

,e
-.

",'

.sPII

11

"1111 r~ So c~...~.."

U'
I'e,.. J .
10 (l( 'J.Q..(

nI!

1,
I .
,
1

o.rdlf'!n.1'(',

ul ~ J"

,"

~t

,f-t~ 1-

j!

>~
-'

,1
c.uiill:>ne:l

0\.(

do .

',5

.., ~.

-.

To!o.5

I
A,) ;;78

I
I

t-( ~

'. :2 ;'2,'t;;Wi,"Z'i.-r
,.. .,
'l

'V;

I
I

ti 'epfTJdj(jn)~J

"'CI~c!~..d'!'~".J.lY'' (1" fc,

-,

, (o p..,(

loel1P~~"'(,~"

I
~
.' -

.1- '"

ol9u-tu:w

1~1-=r:G1tZ.~

g pro.

l<:f

J'

d~v.JI\fx;,f

el.,
~ ,-

i
"

}
.J

~~

1 I
l

'1
~J

J(

[-rTWl,l~
J ~~tt.L~. tlm]~rn
~9(t:h
,,
1 l.

W)J ~nJ~_L

~~r~

1J'at

de~~")'~cu-

~j P!I>-TC
-

1-wnLo
1-1-

~
I~

z:Hj
-~~

-b

le;

L<;rO~

1:

loR.P~=

1,

b I

1 .-\"

-1JTYIf).-1r.

IS

." '...1J.-l

-L~~~

I
-

..

y4~,

..
..

.-++-

"".

b cr,)mtmdJ

Yo.l.se hJ
I

tlC\

uJt~~J.

-~~!o

~II~ if, ~ ~/

t~

- por,

-"

~~

i3tdts
f-

,
~

tD

. -~ I
,
t-f-fi

5(

Ll Kn~It-t:: t'f

J.I.: II'~J~,

l';O~

'.Pat,o.t::r~
<Pon 1L ..1afil.

..

'..

~,Vo.):,

,,,

j~~..~Wf..

(J.JJ=I~

IJ~f'
W".lr ':i~t

nbod

J~'JW9
I

jl
1

p.;,
(, P~I'~ ~ot,.
--m~
,

~~

t!)f;
I

st'

,. t

rl

J..

::

..
I

~,.)

Ityjeil~F-fp~.
-

"--""':

- ~,A...

I-j

.trttlr~

,~-.,

11

l'

II~

r"mbO,

'1

,1

_U

I
I

1
I

"
"

1
1,
I

'
I -L-l
i
'1

I
I

~,
i

,',

I'!
",

"

"

i i1 f

I,!

J=J

~
~
~
-=
'---

t
t

l
./

r;r

'1

'~~

"

.-

OI.Q~
C?I.02.1>

t
t

~~I
I

I:z?t~

t
t
"
...

Dt~k(oio1l71llnYoJ

m {lI.Xlmo

:1

!idtl ~
Sh2

~
'JIJ. ffl~~

~~

CmlI/

..

:1

.'

&~tItN1E"~
-

tf

'

-l'

'T." .~
a

1/

-,
-

"

~
~

1,

"

"

a
~

~I

Fu-dP.Z,.~-lt>_.t

J_,J~R~'

) H.tt) TI =

wF ~ 3~236 $en{ l.qli71i. +\ .~o 1)

-r.nm:;;-inWf"f

TTTTTTI

~"'L(.~' It -l. >f)

I1

~ ~
"'"

~-~-

---

e;

I-=

~
~
:1
:1
1
J
J

'1
I
.1

J I~
l-L-L

r-

~
'

r .;

.
.

rl-i

~
~
~
~
.-;~

fI

(
:l

1.11

'l

~J

1.1

=~t ~1 ruhJ~orQ:

rTTT
[[JI

c1d!l:rfj~:e1rMipl'teJ
'

~
.

'

r-~
1

'

L ..

",

R:+ bn

.T I

'

"

~,.~

.$~ e~'" l!.:iJ:.fTl\tp1ea-,I


:
I

I 'ttt

E
4
4
4
,
4
j

I
I

I L." !,,-,",rt
'
, 1

... a,.,f ""(j""

i'l u.
I

'.

f>

!
I

1:. (
(

..

71i

it-2;:'W,:
Il
1

t.!-W'-}__+t_r;

-=1

.,.",

i. = - ;;.

z.
.
-t V".'2'
I

.. Lt)

'

'

"-.

'

I
I

I
I

4
,

+--

'
"

AYIr,

r2c.-bv. d'f. D;:rl'.rfIlCWofl:


"
I

I
1-

' [.1'11 L'h11

! \ I - .'.---LL1Lr
d
"-"
'
-

'

'

t:1-*. i
,,"

I
I

I
)

)(

t,
,

I
=

~
-tl. Sf,L~
I

f-~.
,

,
l

l.., i
I

J1)~

J.

.~

'H"

L_l~'lJlt:)1I

'

&.t-t).::'

'

~
I

1,; ,ab ~. ..i


--

l~)

I
I

u:
J" ~C
.
t.

1 L

F",A'I~... I!-#o.
~

I
1-

--

1-

<,

)
"

--

-:

1/

In
I

D-

i
I

,.

IT
11 ~

'1
I

.
I

..

Jti tIT 1
I .,.
~~

1/

.
+ttt

l l

: ",h~

'

H-

L1

..1 I

t/

T1

I I

ffi

l
t.

T
l

",

I
I

-- - - ~-,~,A

'--'-

\
,,',',

i -J

~--

'"

'

-.-

L-_~__~I

~'

,--

--

'

=t r~T:trrj In!
!r J~; ~=--_:-~~:=
-f1
~~~CJ~-JLU~-U--.Ll-_c-T-+~--+-+-H--L-'-Ij
~f
ti.liJ ,;~---;"u:-',k
-U '~4-~-1-&J"iJ.J~
od
~
~
!
!

").3

"

I~"
'

"
I

I-j~jj ,_:

I,

[
1

I!,
[T1J

!'

"

=EmLtJ~J
1"

"

"

'

-'

1,

,fza~tfC!'n1:e:-,-(lJ_~Q.~--+.,.",

-,

,', ,

f--'-~--

___L---1

--"-

:f1~lJ~~ H~~ d~ .:kJ4{1~


f1t ~'~

--+

'~ ~
,#
I

"

~~

'

'.'1 _11A,.J ,roL.],.


I~

"

,I

'1-'

I-j

I~-~ ~~QJ'

"

~
-

.~~-i J-.-

L-

::': -j

-~

.,-

4-

:~JM
"

, ,1

,~

!~ #~. b4~~~~xWt(l4-=-

.1 I~~1 'H'( pa"Lf~~.M_J}lJl

~
'"

'

f"I.A

D !-,.

"

jl~

-1

'

I
1'1

'

'

z.

-'-

+--- ,-

'

"I~

_'_,~

~-- i

'

~'~

-l-~-+-:I
- ,

.-"-~~-

~~~~-+-

LL,;

1t11t"tJOIJ+jt
I-++r-+-i~:~~:
,1
I'I--r-+I-t~-~-I
LJ-U~~-J---<-LJ-U~_J

1D-h
1'1'

ffl, ~'I)

. "' " ,1 J

'

.'

'~

. ".(':~
'"

~ :t' 12fI,k.i J
'

,'.

+=~
,

1-..1

~-1

~---"---"
I

"--

"

l'

"

":--'_.4_
1

1
,

1-

I~;-~~

e-j

", m~Jo~~<tc1t1!-

:-

,~~~~-'--+

"

:---:~~?-i

.'

,,~~t,

~t.
"
l.
!l-:JTLUi
I

~~

I-

-I:

kli~~~~W~~1
<---+---,

'

'--

'

--~-

.~-t-+-

1_1-1-:

(~SCI~~J(~O; 11116~~1LJ-j
""v

,"

,7-

!..'t"',.r.;r-i-<-l~Lt1J
1

I
-LJ--J-

,~"

i """",-,6ifC. '-"-1-

M"-

J~ lLEJ ML~ lJ. 1'+

.~__I~

tI.qeLLU_~~~_-

I-l---f-i-~~~
I j-H-+r
, : Z--<-,
..

','

!I'l/OT_'

,.

\v

J'

J-:-+-~

I l.c.cLL:-L

M":
I.-11J
~V'1t

~:-

'Oh

11

l,'

i'J, I~J~ j ~J.ll.p"


"I'f.

J':J,.f

maIJO

,
I

--1

I I

'

ij Jl11r+-IJ~l

- ~.~
I

~~'J,..Ll<.t~do~
1- ~_I
"--< --+---+--i--~~

~ =~!,

,"-

IU-J

JL

.1~
,-di..

~'=~i
-

-U

-L-

II1

:~Jw-1-t+f~R~~

L~r
~"I
I~-~~-h~-

]~1~.r

:-

1 --:..

'Jib

~--1~

~~-1 1I=,
I
l

iJt:---=-

':

I~

,,

,,

, 1~"l..;C;LI ,~r~f~~J

J.

~j~~~

lt~} jj1~

-~

'

, v.:s;a.

I -,

>-:1

""""",,-~--+-- ,

+---

(
J

l,

(
I

..

J..!
G

'*

j,

(ZAuQ

n.e. &eLv

11J Pl'l

i1"'.o

cf.'3

. f"

(!.)

p: 11'

(?fl

'0;'

-IO(n a.<..

[",f

t'

D,

d t"JJI1(c.JUC)eu..1 o

dJlco

'J

lo.

d',

OSf1i(Jv

ry.:l.

()
.

I"

I
.

( I '" f,,:r

A, frt. llJ

1ft.'" o(

- .I:I D. Dl

. ,....['\

'"' .0\11

'T

'::I""'
~

21

lh

del

( ,.,:s.fh

'3,

""';)

':J or'l

-'r
{h

= t

"tln

l'

'

.\:) Yrre't

s:

"
~

4:.

:10

"

-.

'L .-

=
'

...

1'11
,..sf.rL 30 :

Al

='

,#,OT

;? -r, '\ e
"

'jc

"

"TOT

)1\ +

01 RO!: 1
~

o.

.'
YIII(

'3

I
(J

ll

'-"

.:

i'

-!
S

G,

j
lO

"."t,c)

omt

!
~

<:r

--'c

'('11,

.l.
-

. ft'I.

111,
1

- -

l.:.

Y!1

I. '",

,..a-#

I
.

.
-',

Iru,16((

bf:
( !..rlr

,.,(0

,"

I
I

()

.J
'-',

t?

:;

1w

'o o

'-,

,"

,'
00

h"

\
I

--:ie1IJ.

..

"y-

I
I

"

b)J

. 't.-

.1

...:;; '\:

1
V
1

>

1;

j"

'

"

=l

..

"1

)PI1

I
I

I
I

I
,.. ",

T-

"s

'

5'N

'lf

"/YI

.-

....

\j.s
I

I
I

i~
\Ji

'

(1

;
I
I
I
I
I
,
,

LJ

LJ

L-/f

)(

T --,

c-

solo~\b~

l'

,.

~I

.,

&

~! gr\:l

-r

::

"',

t
I

J.,

::

i
-:2'

~ ~'Jllt\

!I

l
.Jef11L
1

~~f

<

.. __.L

J>$~

dso!~ d w: "...v"

.-

!
f

1";

'
-,

t H
8 t
n
~

-" I

++~

j!}I~~)
I

*r~

T
1=

1I~1I.'Z.4-~d~.5JI~p.s

111>JRzRk
1..1
1> RZRI
L\le.lluD

TTTTTl

..'

LWJJ
1
[
I

'.

.c.

I
I

-rI
+rt)

'

'lti)

i
.

~~r1"df~(h

1--

I
J

fH

it
it
~
t

--+--:1

H~r. T

~1~i

Ltlt!
I
:

.I

~~

;
I

I
I

~'
I

i
...

il.

l'

T
I
J

--

I
\..
~-~--

I
'--

'1
'--

~-

'-

'--1

'-.:I

I
'-..:

J
"I
1"
j

1'.::

J"
J
J
'1
i

'-0
--1

I-J

11

Jl

~~~-:tI. 1, ~.s~uJ/r..kio>.rLultJ
.
~1"'

TTT

IRme..JCI

@~~

::;

r-r

t~tc
t3Jl

.4)fI1t,t~".s.

1.

.
Il11e~Y!'dJ$"

b tJ ~

...J_qjle

I I .0 t.~~'(')I

+) 0.11~ ("i

f<mk,..)< :.

r0
I

~t. r;i fR~


.

..J

I
".

i~
t

f:'\
l'V

.1'

! rJ.P}rLf/1/lM.l'"

.l

~O~.

/'

~~~IJ6

CQ.c. .

j, (Icdc.\
. CDim \',nQ6IoY\-

I
I

I
@

~W.ve

~,

;~
_
I.

<
<.. l
... .

<i ..

... .,"
1t~r.. t

I
I

i>
l

sl,l"" do

I ...'n .

I
'fl
'1-)
lun

-?
~=

..,

(
\

e
e

~
~
E
I
D~ ijJ i~:J~ i
,e

"

'-

~
~

Ij

~
~

.::"

()

-"8.

\. J,,-ol

61'

, 60'

I
~I .00 o e "

t
~

Jl
J

I I

T~
I

tt+++-Y

4--Li Il
H -t-J

lG
I

--L

f1
!

~
I

+I

ir
I

I +---t--l--W

FJ.\o

1:

5fi~~

--

1-

i~

I
1
SUA~lt. J3fSUlI,I>1tJ,

Mi!
, I

"2U)

!
I

i
I

I IZltl=1:
:

ili~

rl71

mo-.c'

Iw

~~

I,

'

-r

TI
I

t"h,~l~ 1:
I
I

o/-Pb
I

!)
!t

I
f

fe
: TI
.

tt

&;

.
1

T
l

! ~';L
TTTTTTl
I

1
l

---~~\

l,
,- -

Hit'

~:r

1
)

&

1il~~t'7"

+-

---+

r-i1 l
I

1-'
-F~-+--+
rIl-LJ

-1". 1,

~(I
;

~ ~-

-=

l ' , .
. l' I

~'
Senwf..

'

"

.I

J -i'
.'

.'

'

'

'

;,

'

~~

r-+-fO. dH.
,

- --~

5 ~~ ~r1

:~I./I

'

li

-~""""=="-===
==

d
-

'~1

H
I

'

.~

i --+--J

-+--+~

~ -~

(
!--~

-1-1

c~

11

H
I

i
)

(
:!:-

Si

P 'l,

c-

r
!

I
j

& (O 05'"

d-'r ,)1..{. 'o.bnFy

;:t

\'2

._)

P9'1'O-

"'<t

I
)

-r-1

(-tt ) off

' i 7..

(
~

t\.{ fj7.

! i
V't.w

c\

,1

y;JVz

o-?'1. (1 +y\

"fi)-t o.p-((\1tr)1

i
i

L11 . 'l1-11 '."3

If

1.

.o;;

II

sJ

f"'"

:-;.

'('1-\ ->3/ (,.V

~
p3

y=

-";)

v.>

:;

1..

IIL

' .l- V, .'3.\

i-

,]:.1'el
'. -r

'1
I
'tI. Z"1 .:. (.4

6o1-ri/

"

'

I
I
I

I
1

L.

2.

(9 010

? '

o. (lb

() .P()\(

Q.Golf
In.Q

i
I

O. QI

I
I

(iJ
r--'

t>

la

_.

cJ.f!r.,l

F:J('

fo

mo y,h

'Z

.:'

"

:;.:p

"

"
-Z

y,

ct

--

"

I
( \.9. 11.(O)" (1. \ ( . 11-,1(1
-o. 01' )
o. )J O
(I. tl()

( I-'bh l.( 6)

o. DO) do. 001'

= '3.51 t
:::- /,

..

.OO
lo
,

-1+ ol')JLo.p
( Ltr-i 1Cfe)
_=.1'9\
i
'. (
o.b"1,1)-,f- fl J)'Oo\Ir,
o' 9) :1
. 00 b I
I
1, 1II o
( o;t
rE) . ol'
(o CG l)
ll<9d o1}
lo. 0(: \ Ll. 1 8 \ J lO

( O.

",

01

1) /

'061)

(0

l)

(1q.<Jo7

r.-

.0

1-'

,,/,r .1

,t"I

..,

I
I

.T- --,

V3 .

I
191' b- .

,
1

,
"

.9.Ij

'

",

t
I

o .:",

"

'

'

,
.,

1
""

~
~

1Z -

I
-

1
1

LI

-'-------I

~
,

"

=-ST>Ci\"R~5 ::DE RSs~\:>~~"U\


J loh lo.

h: lli~froJ. o~

i-~~

'D~

~~---;

lit>

'!

"",

'1

---t~~--

1,

1_1

I~

eJ':1

-'

l-fl)~1

IL
L I
....:in
di! :
I c.='O
I
I

i~-'

-LI

1*

'tl

J---4'

-~

LJI

1- ~---;-j-l---t---;--

~,-

~TI---rT[~IIJ---,-~"

"

'
'TI
-h-ri

i~.ill"

~ (~)~
'

Ti
',

;j o

~I
JdepPI/?

tf-o'~

+fJ

Jtlc:
,
':' --

---1

lli -~
-

lit.L

'

'n~.I,

'

--4

-H

-- U~U-1--

1-

--j-

--

--'

1---1

<

4-

-ic-

I '_-J I_L~_J_~_J~-,

GJla -~) .<1~

l'-~

~~-

."

I--r---I

:~

J-

~~~

~'

-;--"

---iI--4

~ ---

'

-~

--

-~

--

-i

~ --+---

'1,

'

~-~

-+---

I:

--JL-4-rlLLLJ

'-'-

:J'::::-~~I~
r::fl':'J]TCI--I:

-' 1---'iY\fJ~i~'

+--

,
lit:

-- '

T-~-+-t-+--l-+-~:---1
~ , , , '.+- --1

v:.

'-

-~-+-- LL-~-

A r )1; -' ,'

--

'1

---LLl

--.J ,"1

,-<--

-- :- ~--4 -i

" -"

U-LJ--U~
n~_J-.-Ll-J-~~
f
'1
I

_LJ

-J-

'

-c-+-

LJ--~

(~ ~~~LLJ~__~~.J~
'#iL'"""d.~-,,Mo
."hJ/Y"~
J'T".:

'

-,

',~

l'

-1~1JhJi2--/;'m

,11~t"J

St

-~-

1- ~

'i

,-

__1__+

~---I

- i.+tjTrtf.i-fi~-H_t=~~LU~-j~~+=-j-~~-=~-1
,~
'
.
I-.LJ
I --.J
1,
! I

,---

---t--

i ~

+---i--

"

~.-=..~;-I-_I-~- ~

1/
1
l1QJ6:

---;

IS'i1f4+H+tt+-r:--I~-

+ ,--:..&.fL~_~

~1,

---+"-+--

Y()

'

d~:5rl~ ~P~' ntp5 tc.t~ft(lW-J-LI


I II
, ("I 1
~lJ'l..-, o.mor('f-vt>7l1tt!Y1
o '~~--t
,;;
"
,,

' ~ :.1 !.I( .dQ')1/1


'6~

14T

,'~

11

-'

---j-'---I-

_1

-~

---

L ~ I~ ~~!

i--+

-+---

".l'tLs~~'d_
I

w ~v--r

----

++ !~-t-, -:~-j~ ~j~_~i


~=
I
l Tl , I I I '1'
-,-, i
t-~-

'

-Lli1li):-,

---+ ~--~-

'"

.'

id. ~~~(~-~LI<rrJJ~I-T11
I

~-

~--~---+-t-i-

'1

. t11l'C+ L~i1T!j!!=j~-t
"'"
!

~LA~'tlA 'l-l-1---

1O..n:141:.

,---

-~
'-~

.~.Lt)~o.k
~Jidej'I'r~.!Ptj1~~f:r1.;rff~~~i!+H~~
I

:1-

do.

'

+---J

+--i

4-

+--1

...2d~UEdJ

tdrl1ll~~

1/111,
"""

'l."

'i

$,,1"<' '1~[r

~v

I }~

O"l

,',1'
,

-T-11-5

J
..r$1--4
'

,J
,

J'

I_J

=1

~_I~-J
,

"

'

,~vr'II~L,j-LI.JjjJ

eJ,~---jJ-li.J J~."f

~~rr ~~

, H-

~-J--+---t~~

l'

Isr~JelJ

5!e IJd}ne
I

1~~-lt1~~~~
1- I~~-!
J.~:~}no
J..JJ~~)l--Jf>.&~ J.1sLJr."JJ--L)~I~-!
,

TTlTli--rrTlil

1I

1-1-1.

Ti

"---t

~-

i-f-fD

-.1.~+-t++4cJeJ:
- ---s

~Jp-;Jf;~~es-T'f
--

II

LJII

ff
I

,1

-J

F.S-4>Ec.i~O

s~

. .

~L

=+++

I
L

RotA

~ ... - ,-~

:)~ J;$.eec.,'f-'~,
Eie~r~i
1:
T

~f"tz~')o
L

..,

e'letlto

o ~Se7~

aG-iPOGlr.s

CDl~l~b

rt

I
L-

I .

ObSey-~-t){

"

a,

'.,

I~
()o/'t'o 5'

I~

t
t
~

YC'

"j

"
') (
) l

[
I
EII estlru

15}

I y! I

Ir rP'd ()

Iu

r"
j{t Jm v
.,

( ,1-e' \h

I,

,
=-s

01:) tY<1.....
\1,

-1

Iv

csd

- - -

II

,)

blo....,

.'

"

.A/"V

/tivt-VI
,
"

;,

'

..

A IJ""'"

jI'

IItCJI'"Jt

..
I

--

"-

-!> [ro

So'

1,

'\

",

---'.

'"

..:

"' C)..

\.!t

.'"

[;:

m.l ,1<

T ">o:

;-

- '

..

II
I

'dAlo.

./

\t'

I
I

fr>
......,

I e:

l' MeloJ

( 5>P-1f>do q., r... t'O

't
I

sj)edrt>s

\e

I ,...O

,r] d
lPel'"l.Jd D
t8. o ute 1'(U;oJ; f1i'pl'1???e

dt GaJ

' es'

' 5'

1ft &o

(IT)

[t

.\"

..

e (s, n.-o

t;

el!

d.os

S"

,dt

Y'j

Ir'fn

dV1(o5

I
I

I
,SI 1)0 Qt!

t1lf)i..(1 '1.o
) tE)..

( rll: t),,

In o)

(/1/

Z 7t1

;,. p

vI

d 5'( d

..
'

c.'

fJ

,,

h)

le fi'd e

),

i
ymorf'lv JQr,tll(1 fo

tJ'

}\)(!'St6

'M.IP\o

J-v'" as

f".s

11

tlt

Pt1
I

oYD$1 w
I

./

"'"

;X

I
I

F rm :k

:.

Se.-l
u((

5v
\,/.( .-n<iJ

l'iII),E rOe

t;t r/'{ Jct 'p.dt;:; e

I
'

r-'

\..
/
I

1-.

./'

""
/'

fDJ'

'

:'PEoff .s ,.,IRes-19

i<.

'--" ' r--...


"

fi.J.

Is\

"'"

i'-...

'

-. I'.:>a-.
T

I
I

~'

Jl

Ps\

IIR.P1 ~~~tj::(.
I

,
mQ.~
t\elllpp
:;:

'1

j...
I

Vi ltje

++-+-++

v&tAo.~eqJ
,,~Jto~

~ b~~\"

d/!~'

)(

L"-) ~

,
:2.,

Psehh

L._JI

iDe~pt4-JWn'Ien ~o I e

~.

-q Q.~l

II

.:nl ~S

ltctLE"ltt~(fdt>

I
t

ell dJjl(~~1~4 t~ ,J~Atn' C9rJ'd+--6e~

~~.~~

l
As'EIoiPO

rLLUl

3~

~j p~\j

= I~~o-.

Gd~}116?re.

lES. PSGto.,A\.
0'\0

~5 =~o
T
I

.~~ .~:::Io
v

1ft!

~ ~/1J"el

~1'J"k:.e 1(N~jo..d,'~4v

~O~T/1~TL~~~Nq

eJJedr~.t.r,'!r-c.

cb-n),t,dWf>

e1>l
L /1 I Ja,,"SE

jJPuJ.d~ c~n4e,.1

tpr ~/~5 dlc>,

m w p$\) .Ld_I!lf~~so.

~
rtferJ.em'9r:

',.b4
,.
I

, Ittllll~/eJ .

JetJ

1I

""i~~f)
J - f sd<)
.

:r

.".(t)

= l-~

'Z.

'-jet:

~A,'; ~

~ r ':flJn

Yrdt

--.r-

)L

---

'

4
I

,
t

,
-!~

TlI

--rrj

i~j

,
t

J(

19
~~

:.

~
I
~--1

~~
~J.;; ~5o!

f~

~
!

~-I

'-f-+-I
i-+'-I

.::: I..L Ik: ~1I2


-z;;--"~
'l)

Iv<

+-1
r-+~j
--1J.J
I

<,

~~

~-I

.-

I~~:~

~~ I~I~
I

--~~

."mp-I

..

-j

"
-. ]

l'
..

l'

1
~ I

1i
-r--I

..

..

L
~,,-

...~1-

1-:-

..

I
t~

J(
i

'

&Je(l pIe ~
(11

I.,meftefles

'1'Y1

"

LTI

~1V1

lo- e ~;\"uJ.cy.." d.l $\~m b J. ~

1-",0. ~1rtrv

J,

I't>s vb

~eJuo...~..

J 1

El. CE.~T o'" l' 4'0

sJm

"'~~~

~-~
..,It .

~ ~
:3 - ~

2
-,

iel5t/em'3

\JJ:::

..,

'~./

I~,

()

m1

"'""'-
I

'.<,

i.()

O'f!el
,,~\

'..

\~

m:

,~

'\1
1\7:r.b)~

'2,CiIr.,

~.

1.'

en lo'lmtiM,,-

,.,'.

-"".

~.4

(J

(1

~o!12.

-=~

l'sd:
Q

I
I

",A/m,Jnc

~1

I.D,?

vy\Jci"".

rJ

~J ""'.-l do

~'! .1tl

IT:: Q.sS& ~..

O,d(

S\lJi.,

.,P ;\.

.=

I p"

$'.

::: ~ii>\./:~
v
I

l'

-1 t~

:. D. :>S(\m.

fle4P(~

,~-

-J

tY11.

' ,

5~L,

.:::"";>

":/ 11-'\

\. 5' YQ-llst1<>
p.

)( i.'S~,\

1::

vJ ::.C.~,6f~d.

IJ

\)51'\1 ...

'.

.~

191OO1~1

"'T

Sl~

"\/'(

11

..

ir =

i7':;

-~
I ~["" \

Z'lolll

1'C'\on

= ,!!i-

,: 1\

1:

-r

I.rJw~J:

i
~'
,

IV

~'on

~.::

I
I

'P o. ~ (, 'PS\1 ::; CV,!5d)

I o::q CIm' ~""

...

1}1o x.'ft c..,

LI

I
~!::

;"
1.
\J,_.~J(

l,

fO
.

as P1J

~ =2./~
'"

o.~.n6

)C\s~.

1/
I

r~

p-

.~
1

'Ps&.

=-

- So

!Pe1
"eilo
,~
~

L-

r//.'"//

\.

,U
,

\1: t:.}!-nn..:: J.j -

t1S~'

J (tR.\t
::

(\O~

~~

f< \\~

NI::

m~Q.}h =. c.\ 111:11


r~J-

[1

k
I1

51]~'S." k, -J.
.

1=1"=- ,..,
-z-I:::::::::

11

..

,...

-J

l\Je"t'2~s

-1

Pt~>I<D<d~

., -~ ~

<-"stIYQ'.

f?" ~~\C./lJq

1'"

...

Id
I

$&.

b(f>Jnlf:

~.

.~

l=W

~:3J

-ig~

ajvJ

.,'

~!
...

l_Lu_:

t1

, mt-r

.-'

q ~o-~

I
eI~

II

gk

I
I

1-

Dvl

",

l',
.

i
TI

,
-

-.---.

(J

s ec:l. tJs

S~m

p~'

II

l. 1.1

1-

J[

ti

~v
I

1 A-~\\

QS

Ir
e

,
I

=I~V

TI i

J.:I

P~\J

_,~r

Zii

!---

~~; '~L~SN

\"b, 1- t~ ti

l~~ ~so.
1= J lo J p~ L ~ o ~ T
~
I
.bI~IQ sJm ,

In

I'rClla p)JolnJ

1* ~~z. \\ lI
.

m4-

~
, .[

~~elta

,1.,1

,.

l()~1

\d~ 2-11

\-

-----

~IL
/

-+

e
ii

J(

\.

JJd\.

'p_~r

'\..:

"V

'/"-.

VI~~

I+L "-./

1-

/"'.

1-

I I

"Zo-.a".I

[
,

~
1

20M

r+H

2.0,~

I
1

?..neji 1T

A l._.

I11

'Ll-

n
I1

c::

[1

"Zona

,1'

1/'

.J

cf(

o ,J'to 01>

J.

Jrhf

{.. Sh\HJ

--'

fo.::

Y.)l

I I

1J-

o.~ I
J

,1

&\

~""'e- ho

I- ~~

t-f"'t 1J;a1Q:~-t.'rl.1(u'$

./

'-1~o'.I~t4

el

;;\3eto

Z~l1

e:,,'

'Zo'~~

1..

De h

o_~J

Le ypL

I t 't 'o, ~D

(011

Ir

1>. ,pl.=M" ttb

<l- S"R-t-

g, {t;S (I,a.t,.~ I ),~~,m

ll~I

.JyRm

~(le

/'eRJfr

IY

al

Id

~<?a.

r--

,I .I ~.,

j/.e~OJrLJ:1:(,~'O/l1(/6'/,te

I -~,

! I[

-J,~WzB.

!1m"

('$ndro

f V/~,v
I

..'

(~x'

bI f

iY."~,;-~,,

'

~ n-;.r"J

[C':~pe~r~ .,A :f&.r.E>


do-

"'~)- .."'~,~~
.-rJJ~ p~~
)\;\:
eMJ,ro--l~,t

Jj -Ltt,-,~~-"L..

.-- --1'

II .. Q.ce.e~~

''\ ~

~<
mjo

o+o~"

de. 4-<>.-~~J .

'410

.. 1

'

"6~

'I,j
I
"n'ilo-.~IYYlt)..~Gp. e~tYUc.Nv;a

l'

t<.J.J~I" I

~.

I-.J

lS" e/eA5<1d"?j GI~s~lo.)CI "s ~o.K/

d: ~()~I()

I
k/'."ofl

.sHu

--

c ~.CiCef...ra~'O;1~

J ~ ~ E ,1~L c:D'l..

1,

1-

\ -f.k +~

~"-

,..;to

rI

~c.. It(e~1~J,,~

d .j. ~."3 I~\)l~.


'-

'II=: [13~LsfJ

&".:- p.~~
I

1 TI

ktwfnCJtrt~

fU)G;",

tBloUs.llH ,
I

~
.

l.
I

'Iv

,~~
]) / do!t

r--r-

"Yo

B.()
,

i". t1

. {j
:: ~'~lc.r4

,. :
~4
I

-,1

r
I
l

J~

_u

J(

~,'r

Cf2e.rM

I
~,)

'

'r
Id

C()'rJ(Jd'~IJt:)r:J

YQ.dl'Z~~

nJw,

id/'

'1
ib/J r)fJ,

me

<S~ -t

a1

~~ / oJt

~'

..A.

2--

-=

tcJ; /O"

't

.:t

~o.t().

V'

"

~,,~' ,>~(ljYCl'D

~
~

p",~

ft) :,~ z,'Qb~ I\JJ~ :

-r

p~q~",",o

l.

-LJJ

I
"

."V

~:
r

' I

IG .lJ.Le.'t'To.G l-i

'/0

el

c,~'(.I~ik

JMll

wt

$'

1-

6)i1JI~?(f
n9"Jodel

s""'::~

JI

1/
,

i,

'l -- r~/
o',

!Po

g,

'\

"

tM"

{) r(,t ~r)t2~-

:J
'.

,
t

"" ~-.\"r\.

~ / /
-;

ten ~~

.!

l\..~L,

IJ

,..,

'

--<

&

p (p

eJ",ebn::

1,1..l

I~I

vii
~

. Fboro. T f1')t'PnoI!'J
~ bl {t!.$)(o. tcl11~/

"

..'

~
..

".,
I

-.

o.

V 1,/

l'

~ dlo.

~)

d :

-'

VId

"

5"~o.. J~

.1

A/'ri f--.2kL.

~,'

1"

I
I

,1,

I
.

\,

e
I

~
I
I

,
I

I
,

'
,

--i"

')-

'0
o
Q)

>I

o.'
-o
;:
ID
en.
CL

fI

- - -- -

f-

0.5

.....

I
.....

r-

0.2
0.02

0.1

0.05

0.2

r.

I
r-

0.5

10

20

'50

Natural vibration period Tn. sec

....
I

t-

"t.

r-

Figure 6.6.4 from Dynamics of Structures:

Theory and Applicalions lo Earthquake Engineering, by Anil K. Chopra, Prentice-Hall,

1995.

r-

I
I

i I

II

I
I,

' I

,
I

I
,

I
i

I
1

i
1

I'

I
I

I
I

I
I

I
i
I:

'

TI

I
I

i
I

I
I

I \
II

I i

1
'

'

También podría gustarte