Está en la página 1de 2

NOTA DE PREMSA

EL PARLAMENT APROVA UNA RESOLUCIÓ SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE AL CAMP DE TARRAGONA

El dimecres 25 de març, el Parlament de Catalunya va instar al Govern de la Generalitat a crear una Taula Territorial, formada per agents socials, administracions, centres de recerca i empreses, per abordar la problemàtica de la qualitat de l’aire i les emissions atmosfèriques al Camp de Tarragona.

--

El passat més de juny la Plataforma Cel Net va presentar un estudi d’avaluació de l’aire al voltant del Polígon Nord del complex petroquímic de Tarragona. L’estudi va ser realitzat pel LCMA de la UPC i ha comptat amb la col·laboració i finançament dels Ajuntaments del Morell, Constantí, Perafort-Puigdelfí i Vilallonga.

L’estudi evidenciava les mancances actuals del nostre país en quant a la protecció de la qualitat de l’aire per la salut de les persones. Destacava l’alta presència a la zona de dos compostos tòxics, el benzè i el 1-3 butadiè, declarats com a potencials cancerígens per organismes de referència com lOrganització Mundial de la Salut o l’Agència de Protecció Ambiental Americana.

Les dades obtingudes i el ressò social han fet reaccionar alguns grups parlamentaris, entre ells ERC, que va presentar la proposta de resolució a la Comissió de Territori i Sostenibilitat sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i que va ser aprovada per una unanimitat per la resta de grups parlamentaris.

Així, amb l’aprovació d’aquesta, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Crear una Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona amb l’objectiu d’intercanviar periòdicament informació sobre aquesta temàtica i sobre els efectes en la salut de la població de les esmentades emissions i també representants de les empreses del sector.

– Donar a conèixer a la població en general els resultats de l’estudi «Avaluació del risc per la salut per exposició a COVs i PAHs en l’atmosfera del Camp de Tarragona».

Emprendre les accions necessàries per reduir els nivells d’1,3 butadiè i benzè, atès que es coneixen les fonts d’emissió i, per tant, les empreses responsables de les emissions d’aquests contaminants a l’atmosfera.

– Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs representatius dels municipis d’El Morell, Puigdelfí i Perafort.

Iniciar els treballs que permetin la implementació a Catalunya de les legislacions existents en altre països de la UE.

El fet que aquesta proposta de resolució hagi estat aprovada per unanimitat, posa de manifest que la preocupació per la qualitat de l’aire i la salut de les persones és una problemàtica generalitzada, no només pels veïns del Camp de Tarragona, sinó a tota la ciutadania de Catalunya.

Des de la Plataforma Cel Net, es valora positivament laprovació per unanimitat del text i el consens generat, que demostra el reconeixement de la problemàtica per primera vegada després danys de reivindicació des de la Plataforma i des de la població afectada. Vetllarem per la creació de la Taula Territorial així com perquè es revisi i canviïn els sistemes de control de qualitat de laire i la legislació vigent actualment, amb lobjectiu de garantir la vida, la salut de la ciutadania i la defensa del territori del Camp de Tarragona.

Junt aquest correu sadjunta la proposta de resolució presentada i aprovada sense cap modificació.

Més informació: plataformacelnet@gmail.com

la proposta de resolució presentada i aprovada sense cap modificació. Més informació: plataformacelnet@gmail.com