Está en la página 1de 1

VINCAS KUDIRKA

(1858-1899)

1858 gruodio 31 d. Paeeriuose, Vilkavikio apskrityje.


Lanko Paeeri pradios mokykl, Marijampols gimnazij. Tvo veriamas 2 metus mokosi Sein kunig
seminarijoje. I jos paalintas dar mokosi gimnazijoje. J baigs stoja Varuvos universiteto Istorijos-filologijos
fakultet. Po met pereina Medicinos fakultet.
Auros paveiktas ima dirbti dl Lietuvos. Varuvoje kuriama patriotin lietuvi draugija Lietuva.
1889 sausio mnes Tilje ieina pirmasis Varpo numeris.
1895 apsigyvena Naumiestyje, kuris vliau pervardintas Kudirkos Naumiesiu.
V. Kudirkos poezija auklja mog, primena, jog didiausia vertyb mogus, draugikas, geras, protingas, stiprus.
(V. Gaigalait)
KONTEKSTAS:
V. Kudirk lidino lietuvi inteligent abejingumas visuomenei ir kultrinei veiklai. Jis rao, kad inteligentija
imainiusi tautikumo idealus ant ragaiiaus.
Grau, graiau, graiausia
Tai pirmasis V. Kudirkos lietuvikas eilratis (sukurtas 1888 m. Varuvos lietuvi draugijos Lietuva steigimo
proga). Jame irykja groio svokos turinys: ne estetinis, bet etinis. Drauge su prieveiksmiu grau
laipsniuojamas lietuvio santykis su tvyne: nuo eimyniko tautiei bendrumo jausmo per emocin itikimyb
tvynei iki veiklaus sipareigojimo jai: Graiausia, (...) Kad visi tie lietuviai patys, nevaryti,/ Savo tvyns garbei
neapeldina tako.
Eilratis sukurtas kaip gyvenimo maksima, jis nurodo mogui dvasinio augimo krypt tapti smoningu ir veikliu
pilieiu.
V. Kudirkos poezijoje rasime svarbiausias publicistikos temas: pozytivistinio sipareigojimo ir darbo Tvynei bei
monijai, mogaus sins laisvs ir orumo, jo galjimo akis svietui pasakyti teisyb.
Labora
Krinyje vyrauja sentencijoms bdinga abstrakti leksika bei kolektyviniai vaizdiniai:sk paslio grdus, venta
idealo ugnis, gyvenimo knyga. Kiekvienas eilraio posmas kaits nuo valios pastang gyventi veikliai bei
vaisingai, nors jauiama inykimo, fizinio ar dvasinio silpnumo grsm.
Eilraiu gyvenimas teigiamas kaip valios aktas, mogaus pasprieinimas nebiai. spd stiprina tai, jog
Labora sukurtas 1890 m., kai 32 m. Poetas jau buvo pajuts pirmuosius diovos pojius. Pirm kart eilrat
perskait improvizuodamas 1889 metais, kai gavo daktaro laipsn. Atsisveikindamas Varuvoje su savo draugais, sak,
kad ie odiai skirti jaunimui.
Tautika giesm
Pasak Ryio Juozapaviiaus, galima kalbti apie pasitikjimo formul, gldini Vinco Kudirkos Tautikoje
giesmje. Pasitikjimas lygu patikimumas plius skaidrumas, padalintas i savanaudikumo. Antrasis himno posmas
byloja apie rezultatus, kurie yra pasitikjimo garantas: kai valdia aikiai pristato, kas buvo padaryta pasitikima, kad
jie dirba moni grybei. Ir viesa, ir tiesa Ms ingsnius telydi treiajame posme nurodo skaidrum, pilieiai
nori inoti, k veikia institucijos. Ketvirtajame kalbama apie vienybs svarb pakilim aukiau siaur savo grups
interes, bendro visiems kelio paiekas.