Está en la página 1de 8

Stappen

vooruit
Subsidies voor meer en
betere bedrijventerreinen
in Zuid-Holland
Stappen vooruit!
Subsidies voor meer en betere
bedrijventerreinen in Zuid-Holland

2 x 500 hectare

De provincie Zuid-Holland spant zich de komende jaren enorm in voor


bedrijventerreinen. Dat is dringend nodig voor de versterking van de
economie in Zuid-Holland. Zonder extra maatregelen komt Zuid-Holland in
2020 ongeveer 1.200 hectare nieuwe bedrijventerreinen tekort.
Daarnaast is circa 4.000 hectare van de bestaande bedrijventerreinen
verouderd. Die voldoen niet meer aan moderne kwaliteitseisen.

‘Stappen vooruit!’ is dan ook niet voor niets de titel van ons
‘Meerjarenprogramma bedrijventerreinen 2004-2007’. Hiermee geven wij aan
dat het ons ernst is en dat we fors in bedrijventerreinen willen investeren.
In het meerjarenprogramma heeft de provincie zich voor een dubbele
opgave gesteld: in vier jaar tijd 500 hectare bestaande bedrijventerreinen
verbeteren en 500 hectare nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen.
‘2 x 500’ is geen geringe opdracht. Om hierin te slagen ondernemen
wij tal van activiteiten. Onder meer hebben wij de subsidiemogelijkheden
voor projecten sterk verruimd en bieden wij deskundige ondersteuning bij
zowel de planvorming als de uitvoering.
Voor de periode 2004-2007 is 40,2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar,
ofwel ruim 10 miljoen euro per jaar. Dit biedt ook mogelijkheden voor
vestiging van hoogwaardige kennisintensieve bedrijven.

In deze brochure leest u welke projecten in aanmerking komen voor subsidie


en hoe u een aanvraag daarvoor kunt indienen.
Welke subsidies voor welke projecten? Susbsidieregelingen nader bekeken
Er zijn twee soorten subsidies: één voor plan- De subsidies planvorming en uitvoering (OFB)
vorming van bedrijventerreinen en één voor maken deel uit van de Algemene
de concrete uitvoering ervan. Bij planvorming Subsidieverordening (ASV) en de subsidie-
gaat het om voorbereidende werkzaamheden verordening Economische Zaken van de
die het project een kwaliteitsimpuls geven. provincie. Deze regelingen bevatten de
De subsidie geldt zowel voor een nieuw als inhoudelijke en procedurele subsidieregels.
voor de verbetering van een bestaand Enkele kernpunten daaruit zijn:
bedrijventerrein. Gerichte projectsubsidies ■ Een bedrijventerrein is bedoeld voor vestigin-
kunnen worden verleend voor bijvoorbeeld gen ten behoeve van handel, nijverheid,
een haalbaarheidsonderzoek, het opstellen commerciële en niet-commerciële dienst-
van een plan van aanpak en het uitvoeren van verlening en industrie, met uitzondering van
een parkmanagementscan. Het totaal te detailhandel en horeca. Ook kantorenlocaties
verdelen subsidiebedrag bedraagt tot en met vallen hieronder, inclusief de infrastructuur
2007 jaarlijks 800.000 euro. die daarvoor nodig is.
■ Het begrip infrastructuur omvat aansluiting
In de uitvoeringsfase is financiële ondersteu- op bestaande tram-, spoor-, auto- en water-
ning mogelijk uit het Ontwikkelingsfonds wegen.
Bedrijventerreinen (OFB) van de provincie ■ Een subsidie voor planvorming beloopt 50%
Zuid-Holland. De subsidie kan worden van de kosten van het betreffende project met
aangevraagd voor de herstructurering van een maximum van 50.000 euro. Een quick
een bestaand of de aanleg van een nieuw scan wordt voor 100% vergoed, met een
bedrijventerrein. Aanleg van ontsluitende maximum van 10.000 euro.
infrastructuur en andere ondersteunende ■ Een subsidie uit het OFB bedraagt 50% van het
werken zoals een bedrijfsverzamelgebouw, financiële tekort met een maximum van
komen ook voor subsidie in aanmerking. 1.300.000 euro per project. Bij een budget
Tot en met 2007 is uit het OFB 9.250.000 euro van 9.250.000 euro per jaar tot en met 2007
per jaar beschikbaar. Om versnippering te kunnen dus jaarlijks zeven projecten voor de
voorkomen, wil de provincie jaarlijks aan een maximale bijdrage in aanmerking komen.
beperkt aantal projecten subsidie toekennen. ■ De uitvoeringstermijn van een project is zeven
jaar, met een uitloopmogelijkheid tot tien
Overzicht subsidie 2004-2007 jaar.
voor bedrijventerreinen ■ Een groot aantal kostensoorten is subsidiabel,
Planvorming Uitvoering Totaal waaronder de kosten voor gebruiksbeëindi-
€ € € ging (verplaatsingskosten van bedrijven),
2004 800.000 9.250.000 10.050.000 de kosten voor voorbereiding, toezicht en
2005 800.000 9.250.000 10.050.000 uitvoering en de rentekosten.
2006 800.000 9.250.000 10.050.000
2007 800.000 9.250.000 10.050.000 Hoe is de procedure?
totaal 3.200.000 37.000.000 40.200.000 1. Jaarlijks zijn er twee tranches waarbinnen
subsidie kan worden aangevraagd: van 1 juli
tot 1 oktober en van 1 december tot 1 maart.
Dit geldt zowel voor planvormingssubsidie als
voor subsidie uit het OFB.

2. Een aanvraag voor subsidie uit het OFB


voor verbetering van een bestaand of aanleg
van een nieuw bedrijventerrein moet
vergezeld gaan van:
■ Een planologische en milieutechnische

haalbaarheidsanalyse.
■ Een financieringsopzet.

■ Een verklaring van de aanvrager dat de

financiering, behoudens de gevraagde


subsidie, beschikbaar is.
■ Bij een aanvraag tot verbetering van een

bestaand bedrijventerrein: een verklaring


van het gevestigde bedrijfsleven dat men het
project steunt.
■ Een projectplan.
■ Als het de aanleg van een nieuw bedrijven- personen worden aangevraagd. Voor het
terrein betreft of de oprichting van een indienen van een subsidieaanvraag zijn
bedrijfsverzamelgebouw: een verklaring van formulieren bijgevoegd: één voor planvorming
een externe financieel deskundige dat de en één voor subsidie uit het OFB. U kunt
raming van het financieel tekort, waarvoor de de formulieren ook downloaden van de
subsidie wordt aangevraagd, juist is berekend. website van de provincie Zuid-Holland
(www.zuid-holland.nl onder thema ‘economie
3. De provincie beoordeelt de OFB-aanvragen en en werk’). Het is raadzaam om vóór het
kent iedere aanvraag een aantal punten toe op indienen van een subsidieverzoek contact op
basis van rangschikkingscriteria. Dit houdt in te nemen met de manager van de betreffende
dat ze onderling worden vergeleken en dat regio van de provincie Zuid-Holland. Deze is
alleen de beste aanvragen worden bereikbaar via het secretariaat van de afdeling
gehonoreerd. Een belangrijk criterium is of Economische Zaken, telefoon 070 441 70 02.
het project bijdraagt aan een duurzame
ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het project Aanvragen kunnen worden gestuurd naar:
kwaliteit uitstraalt, onder meer door een Provincie Zuid-Holland
goede samenhang tussen wonen, werken, Afdeling Economische Zaken
recreëren en vervoer, door een goed milieu- Postbus 90602
beheer, goed personen- en goederenvervoer 2509 LP Den Haag
en een goed ruimtegebruik. Aanvragen die
hieraan niet voldoen, komen sowieso niet Informatie
voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook ■ Meer informatie is te verkrijgen bij het
voor projecten waarvan de haalbaarheid of secretariaat van de afdeling Economische
voortgang twijfelachtig is. Zaken, telefoon 070 441 70 02.
Een subsidieaanvraag voor verbetering van ■ De website van de provincie Zuid-Holland
een bestaand bedrijventerrein krijgt meer biedt gedetailleerde informatie:
punten dan een aanvraag voor de aanleg van www.zuid-holland.nl: klik op het thema
een nieuw terrein. Dat geldt eveneens voor ‘economie en werk’ en daarna op ‘bedrijven-
projecten die zijn opgenomen in het terreinen’. De aanvraagformulieren kunnen
Meerjarenprogramma bedrijventerreinen. hier worden gedownload.
■ Voor subsidies ter bevordering van de
4. Ook voor een subsidieaanvraag voor planvor- kenniseconomie, klikt u op onze website op
ming gelden rangschikkingscriteria. Onder het thema ‘economie en werk’ en daarna op
meer krijgt een project punten voor zijn ‘kenniseconomie’.
bijdrage aan de herstructurering van een ■ Voor overige subsidies klikt u onder het kopje
bedrijventerrein, voor het oplossen van ‘service’ op ‘subsidieportaal’.
regionale knelpunten en voor draagvlak bij
openbaar bestuur en bedrijven. In de beoor- Wat doet de provincie nog meer?
deling wordt de financiële bijdrage van de Ons Meerjarenprogramma 2004-2007 ‘Stappen
betrokken partijen zelf meegewogen. En ook vooruit!’ bevat een aantal acties voor meer en
hier geldt dat geen subsidie wordt verleend betere bedrijventerreinen. Behalve met
als het project niet voorziet in duurzame subsidies ondersteunt de provincie ook op
ontwikkeling. andere manieren de ontwikkeling hiervan.
Onder meer stimuleren wij gemeenten en
5. De aanvragen met de hoogste score krijgen de bedrijfsleven, die op dit vlak een eerste
subsidie tot maximaal het bedrag dat in de verantwoordelijkheid hebben, tot het nemen
subsidieregeling staat aangegeven. Voor plan- van initiatieven. In de fase van planvorming
vorming is dat 50.000 euro (quick scan 10.000 is het project DECOR van de afdeling
euro). Voor subsidie uit het OFB geldt een Economische Zaken een belangrijke bron van
maximum van 1.300.000 euro. Uiterlijk 13 hulp en advies voor duurzame ontwikkeling
weken na verstrijken van de indienings- van bedrijventerreinen. Verschillende thema-
termijn krijgen indieners bericht of ze wel of tische onderzoeken zijn uitgevoerd, onder
niet subsidie krijgen toegekend. meer over intensief ruimtegebruik, milieu-
hinderlijke bedrijven, energie, vervoer,
Hoe aan te vragen? industriële ecologie, duurzaam ondernemen
Gemeenten en openbare lichamen waarin en bedrijventerreinen van de toekomst.
gemeenten samenwerken, kunnen subsidie Op de website van de provincie vindt men
voor aanleg en verbetering van bedrijven- over DECOR veel nuttige informatie.
terreinen (subsidie uit het OFB-fonds) aan- De provincie biedt gemeenten en bedrijven
vragen. Subsidies voor planvorming kunnen (proces)begeleiding bij regionale uitvoering-
ook door andere niet op winst gerichte rechts- sprogramma’s voor bedrijventerreinen.
Goed voorbeeld
In juni 2004 hebben wij 4,3 miljoen euro subsidie voldoende groeimogelijkheden op dit vlak,
toegekend aan bedrijventerreinen. Het grootste vormen in de toekomst een uitstekende vesti-
deel hiervan, ruim 3,8 miljoen euro, is bestemd gingsplaats voor bedrijven die behoefte hebben
voor herstructurering van drie bedrijventerreinen aan bandbreedte.
en de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. De gemeente Dordrecht heeft ervoor gekozen de
De subsidie komt uit ons Ontwikkelingsfonds ontwikkeling van glasvezel te stimuleren door
Bedrijventerreinen (OFB). vragers en aanbieders te informeren, inspireren
en faciliteren. Met de upgrading van Dordtse Kil
De gemeenten Lisse en Dordrecht ontvingen elk I, II en Amstelwijk-West doet zich een unieke kans
een subsidiebedrag van 1,2 miljoen euro. De sub- voor tegen relatief lage kosten een glasvezelnet
sidie die Lisse heeft ontvangen, is bestemd voor aan te leggen. Als daartoe achteraf besloten
de herstructurering en uitbreiding van bedrijven- zou worden, dan zouden alleen al de graafkosten
terrein Dever. Op het nieuwe gedeelte komt CNB, 1 miljoen euro hoger uitkomen.
de grootste bloembollenveiling van Nederland,
en het bloembollenlaboratorium. Mede door de In Berkel en Rodenrijs gaat de subsidie van
subsidie van de provincie blijven deze belangrijke 1,2 miljoen euro naar de aanleg van een nieuw
kennisdragers en werkgelegenheid voor de regio bedrijventerrein: Oudeland. Dit nieuwe terrein
behouden. Ook versterkt dit de grenst aan het bestaande terrein Rodenrijs, dat
positie van de Duin- en Bollen- twee jaar eerder al subsidie ontving voor her-
streek als internationaal handels- en structurering. Met de ontwikkeling van Oudeland
kenniscentrum van de bollenteelt. vormt dit terrein met Rodenrijs een modern,
goed ontsloten bedrijventerrein.
Dordrecht krijgt het geld voor de De gemeente Pijnacker-Nootdorp ontving
herstructurering van de bedrijven- 262.000 euro om het bestaande bedrijventerrein
terreinen Dordtse Kil I, II en De Boezem op te knappen.
Amstelwijk-West. Deze herstruc-
turering wordt gecombineerd met de aanleg van Tenslotte heeft de provincie ter bevordering van
een glasvezelnetwerk voor breedband-internet. de duurzame herstructurering van bedrijven-
Bedrijven hebben een groeiende behoefte aan terreinen 500.000 euro beschikbaar gesteld voor
bandbreedte wat resulteert in zwaardere eisen 13 projecten. Onder andere voor de formulering
aan de huidige infrastructuren. Deze hebben nu van een bedrijventerreinstrategie in de Leidse
een beperkt groeipotentieel. Applicaties worden regio, een duurzaam inrichtingsplan voor de
echter steeds meer digitaal en bestanden met NAM-haven in Vlaardingen, een beeldkwaliteits-
zwaardere datahoeveelheden worden over het plan voor de Goudse Poort en de opzet van
netwerk verstuurd. Bedrijventerreinen met parkmanagement op Gelkenes te Liesveld.
Aanvraagformulier
Projectsubsidie
Planvorming
bedrijventerreinen

Aanvraagformulier
Ontwikkelingsfonds
Bedrijventerreinen (OFB)

OFB-Haalbaarheidsanalyse

Algemene
Subsidieverordening
Zuid-Holland

Subsidieregeling
Economische Zaken
Zuid-Holland