Está en la página 1de 30

I HC CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNG

KHOA CNG NGH IN T V TRUYN THNG

Gio Vin hng dn


ThS Mc Th Phng
Thc hin
Sv: Nguyn Vn Nam
Lp: Cng ngh Vin Thng K8A

TP ON VNPT

Tp on hng u Vin thng & CNTT


Gi vai tr ch o & nh hng

Slogan : Cuc sng ch thc


Lnh vc :
Th bo, Vin thng, & cc dch v CNTT
Cng nghip in t Vin thng

Thng mi
T vn & Xy dng
u t, Bo him, Tit kim & Ti chnh.
Hn 114 chi nhnh, lin doanh & Cng ty c phn trn

ton quc.

VNPT Group

GII THIU VNPT THI NGUYN


Vin thng Thi Nguyn l n v trc thuc Tp on Bu chnh
Vin thng Vit nam (VNPT)
c thnh lp ngy 01/01/2008 trn c s tip nhn ton b h
tng Vin thng, CNTT ca Bu in tnh Thi Nguyn trc y.

a ch : S 10 ng CM thng tm TP Thi Nguyn - Tnh Thi


Nguyn
Tel: 0280.3656789;

Fax: 0280.3857546;
Website: http://www.vnptthainguyen.vn

LNH VC HOT NG
T chc, lp t, qun l, vn hnh, khai thc,
bo dng, sa cha h thng vin thng trn
a bn tnh Thi Nguyn.

T chc, qun l kinh doanh v cung cp cc


dch v: dch v vin thng, dch v cng ngh
thng tin, dch v truyn thng, dch v qung
co, dch v ni dung, dch v gi tr gia tng,

dch v t vn chm sc khch hng


Kho st, t vn, thit k, lp t, bo dng
cc cng trnh vin thng cng ngh thng

tin

LNH VC HOT NG

Kinh doanh bt ng sn, cho thu vn

phng;
T chc phc v nhim v chnh tr, m bo
thng tin lin lc cho cc t chc ng, Chnh

quyn trn a bn tnh.


Kinh doanh cc ngnh ngh khc trong phm
vi c VNPT cho php v ph hp vi quy
nh ca php lut

C CU T CHC
BAN LNH O
1.B th ng U , Gim c: ng Bi Vn Hoan
2.Ph B th U, Ph Gim c: ng Nguyn Anh Tun
3.Ph Gim c, Ch tch Cng on: ng Nguyn Minh Hng
CC PHNG , BAN CHC NNG

1. T TNG HP
2. PHNG U T- XDCB
3. PHNG MNG V DCH V
4. PHNG K HOCH - KINH DOANH
5. PHNG TIN HC
6. PHNG T CHC LAO NG
7. PHNG HNH CHNH QUN TR
8. PHNG K TON - THNG K TI CHNH
9. BAN THANH TRA QUN S - BO V
TT TRUYN DN CHUYN MCH

TT VIN THNG THNH


PH

CC TT VIN THNG
HUYN, TH

Chng 1: Tng quan v MAN E


Chng 2: Kho st cu trc mng
MAN-E ca VNPT Thi Nguyn
Chng 3: Nghin cu tm hiu
thit b NE40E

MAN l vit tt ca
Metropolitan Area
Network, l mt mng
d liu bng rng trong
phm vi a l c mt
thnh ph cung cp,
tch hp cc dch v
truyn thng nh d
liu, thoi v hnh nh

Ethernet l cng ngh


ch yu trong cc mng
ni b LAN, l cng
ngh ch o trong hu
ht cc vn phng trn
ton th gii v hin nay
c dng ngay c
trong cc h gia nh
chia s cc ng dy
truy nhp bng rng
gia cc thit b vi
nhau.

MAN

ETHERNET

MAN
E

MAN-E (Metropolitan Area Network- Ethernet) hay cn


gi l MEN c xy dng kt ni cc mng cc b
ca cc t chc v c nhn vi mng din rng WAN
hay vi Internet s dng chun Ethernet.

Cc c tnh ca MAN-E

Tnh d s dng:
Hiu qu v chi ph:
Tnh linh hot:
Tnh chun ha:

Cu trc mng MAN-E

Cc dch v c bn trn
MAN-E

Dch v E-LINE
Dch v E-LAN
Dch v E-TREE

Cu hnh mng MAN-E

Cu Hnh Mng MAN-E


Thi Nguyn

TM HIU THIT B
HUAWEI NE40E
Huawei NE40E (NetEngine40E) c pht trin trn
c s nn tng nh tuyn linh hot ca Huawei v
cc tnh nng cng sut ln, hiu sut cao v tnh
sn sng cao.
Huawei NE40E hon ton p ng cc yu cu v
tng thch in t. Ton b h thng c thit k
di dng m-un. Khung c lm bng thp tm
c lp sng in t ca cc board.
Huawei NE40E bao gm cc NE40E-8, NE40E-4 v
NE40E-3.
Hin ti Vin thng Thi Nguyn s dng NE40E-8
cho cc AGG v NE04E-4 cho cc UPE.

NE40E-8
1. Np nha ca module qut
2. Module qut
3. Np board
4. Khung thng kh
5. Np nha ca module
ngun
6. Module ngun
7. Handle: s dng khin
thit b.
8. Tai gn: gn vo thnh t
t thit b.
9. Mng cp

NE40E-4

1. Khung board
2. Module ngun
3. Np nha ca modun ngun
4. Tai gn: gn vo thnh t t thit b.
5. Handle: s dng khin thit b.
6. Modun qut
7. Lc kh

Ngun cung cp

NE40E cung cp ngun u vo: DC hoc AC. (Hin


ti vin thng Thi Nguyn s dng ngun cung cp
u vo DC).
H tr 2 ngun cung cp chy song song. C th
chy 1 ngun.
Cc khe c bit c thit k cho module ngun.
Module ngun c b tr di cng ca khung v
c bao ph bi np nha ngn nga bi.

Ngun cung cp

H thng tn nhit

Dng khng kh bn trong NE40E-4

Dng khng kh bn trong NE40E-8


Module fan ca NE40E

Boards

Phn b khung board ca NE40E-

Phn b khung board ca


NE40E-8

Board SRU
(Route Processing Unit
SRU cung cp iu khin chnh v nn
tng chuyn mch cho NE40E.

Chc nng:
n v li qun l v iu khin h
thng
Mt phn ca SFU
n v ng h h thng
n v ng h ng b chuyn mch
n v gim st h thng

Board SFU
Chc nng:
SFU h tr trao i d liu
nhanh chng cho h thng.
L n v chuyn mch ca
cc NE40E, SFU s dng
cu trc chuyn mch nonblocking trao i d liu
trn c s ca chip ASIC
Huawei tc cao.

LPU
Chc nng:
Giao tip quang vi cc thit b
truy nhp (DSLAM IP, SW L2)
v cc thit b tng trn.
X l v chuyn tip d liu
dch v.
Qun l v kim sot lu lng
nhm trnh tc nghn v mt
lu lng trn SFU.

Ch :
Trng thi n Led L/A ti mi port trn card LPU
Quy nh tn port thun thin trong qu trnh phi
hp x l: v tr khe/ v tr card/ v tr port
Port 4/1/1
4: Khe s 4
1: card 1
1: port 1

Port 4/0/0
4: Khe s 4
0: card 0
0: port 0

Giao tip
10G

H THNG QUN L
IU KHIN MNG MAN-E
U2000 Huawei nm
trong h thng qun l
thit b, vi mt lp
phn t mng mnh
m, chc nng qun l
lp mng. U2000 trong
cu trc TMN ( qun l
mng vin thng trong
qun l phn t mng
v qun l mng), vi
tt c cc phn t
mng v cc chc nng
cp mng.

H THNG QUN L
IU KHIN MNG MAN-E
CHC
NNG

Qun l topo mng


Qun l ti nguyn
Qun l hiu nng

Qun l bo mt
Qun l cu hnh
Cu hnh dch v qua giao din ho
Cu hnh trn thit b mng

EM XIN CHN
THNH CM N!