PROGRAMACIÓ D'AULA

GRUP: 6è A
CURS: 2014/15

Situació / Tasca

Temporització

LA CONFERÈNCIA

1 hora setmanal
TOT EL CURS

Descripció metodològica

La conferència es fa per parelles. Els dimecres i dijous, la parella que li toca fer la conferència va amb la mestra de
suport per confeccionar el guió, la presentació i si es dóna el cas algun material per a treballar amb la resta de la
classe.Tenen dues setmanes per preparar, ampliar i presentar la informació. El dimecres següent l'expliquen al grup
classe. Veure Planificació adjunta o a: https://es.scribd.com/doc/245338095/Planificacio-Conferencia
Objectius

Saber cercar informació als diaris, a internet
Distingir la informació rellevant de la no rellevant.
Facilitar estratègies i tècniques per manejar la
informació i saber transmetre aquesta informació als
altres
Desenvolupar capacitat de crítica i anàlisi per poder
fer-se una opinió pròpia.
Possibilitat la creació personal estimulant la
imaginació i la capacitat d'invenció a l'hora d'explicar
i presentar un tema als altres.
Millorar la lectura i ampliar vocabulari.
Comunicar de manera clara, entenedora i
interessant.

Criteris d'avaluacióSaber contestar preguntes referides la notícia
elegida.
Subratllar les parts més importants de la informació
localitzada
Cercar les paraules que no entenem al diccionari i
traslladar-les al text per comprendre el seu sentit.
Resumir les idees principals del tema amb les
nostres paraules.
Ser capaç d'escriure una opinió personal sobre el
tema que els hi tocat.
Dissenyar la forma de transmetre la informació als
altres.
Saber explicar seguint un ordre cronològic.


Explicar de forma clara, vocalitzant i entonant
adequadament.
Tenir una postura corporal adequada vers al públic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful