RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL TEXT ESCRIT (Resum

)
Excel·lent

Notable

Suficient

Insuficient

Presentació

Du nom de
l’alumne,
data i títol.
Respecta marges.
La lletra és clara i
llegible.

Idees
principals

Ha identificat les
Ha identificat la majoria Ha identificat algunes No ha identificat
idees principals del de les idees principals idees principals del text les idees
text
del text
principals del text

Coherència

El text s’adapta a
allò que es
demana.
El tema es va
seguint al llarg de
tots els paràgrafs.
No n’hi ha
contradiccions
entre les idees del
text.
La conclusió és
adequada a les
idees exposades.

El text s’adapta a allò
que es demana.
El tema es respecta
però algunes idees no
tenen una relació clara
amb la principal.
La conclusió s’adequa
al conjunt de les idees
exposades.

El text s’adapta en
general a allò que es
demana.
El tema s’arriba a
entendre però n’hi han
idees contradictòries
entre elles
La conclusió pot no ser
adequada al conjunt de
les idees exposades.

El text no
s’adapta a allò
que es demana.
No queda clar el
tema del que es
parla. Algunes
idees són
contradictòries
entre elles i amb
la principal.
La conclusió no
s’adequa al
conjunt de les
idees exposades.

Cohesió

L’alumne utilitza
adequadament
tots els recursos
lingüístics
apropiats per
entendre les
relacions entre les
idees del text i el
pas d’unes a
altres:
Concordança
gramatical,
preposicions,
conjuncions,
connectors...

L‘alumne utilitza
adequadament prou
dels recursos lingüístics
apropiats per entendre
les relacions entre les
idees del text, però és
una mica reiteratiu en
l’ús d’alguns i li falta
varietat.

L’alumne utilitza pocs
recursos lingüístics per
a expressar les
relacions entre les
idees del text.

L’alumne no
utilitza, o ho fa
inadequadament,
els recursos
lingüístics per a
expressar les
relacions entre
les idees del text.

L’alumne utilitza
adequadament les
regles
ortogràfiques
treballades.
Fa un ús adequat
de les regles
d’accentuació.
Utilitza comes i
punts i comes en
enumeracions i per
a separar oracions
quan correspon.
Utilitza punts
seguits, aparts i
final.

L’alumne utilitza
adequadament la
majoria de les regles
ortogràfiques però té
alguns problemes amb
l’accentuació i potser
amb les comes.

L’alumne té un domini
relatiu de les regles
d’ortografia i comet
errors que en bona part
són deguts a la manca
d’atenció.

L’alumne
desconeix les
regles
d’ortografia i les
fa servir de
manera totalment
aleatòria.

Ortografia

No du nom de l’alumne,
data o títol.
Respecta marges.
La lletra és clara i
llegible

No du nom de l’alumne,
data o títol.
Respecta marges.
La lletra és llegible.

No du nom de
l’alumne, data ni
títol.
No respecta
marges.
La lletra és difícil
de llegir.

RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL Mapa Conceptual
Excel·lent
Tema
principal
Esquema

Notable

Suficient

Insuficient

Identifica les idees Identifica ampliament
principals
les idees principals

Identifica mitjanament
les idees principals

No Identifica les
idees principals

Representa els
conceptes
principals a través
d'un esquema,
utilitzant paraules
clau.

Representa alguns
conceptes principals a
través d'un esquema,
utilitzant paraules clau.

No representa els
conceptes
principals a
través d'un
esquema,
utilitzant paraules
clau.

Organització Tot els conceptes La majoria de

Hi ha conceptes que no
estan ordenats de
forma jeràrquica, lògica
i seqüenciada

El mapa
conceptual no té
ralació amb el
tema.

Representa la majoria
de conceptes principals
a través d'un esquema,
utilitzant paraules clau.

estan ordenats de
forma jeràrquica,
lògica i
seqüenciada

conceptes estan
ordenats de forma
jeràrquica, lògica i
seqüenciada

Connexió
dels
conceptes

Els conceptes es
troben connectats
de forma lògica, a
través de paraules
clau o connectors.

La majoria de
conceptes es troben
connectats de forma
lògica, a través de
paraules clau o
connectors.

Algns conceptes es
troben connectats de
forma lògica, a través
de paraules clau o
connectors.

Els conceptes no
es troben
connectats de
forma lògica, a
través de
paraules clau o
connectors.

Ortografia

L’alumne utilitza
adequadament les
regles
ortogràfiques
treballades.

L’alumne utilitza
adequadament la
majoria de les regles
ortogràfiques.

L’alumne té un domini
relatiu de les regles
d’ortografia i comet
errors que en bona part
són deguts a la manca
d’atenció.

L’alumne
desconeix les
regles
d’ortografia i les
fa servir de
manera totalment
aleatòria.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful