Está en la página 1de 9

REGLAMENT DE PRIMRIES GUANYEM ALCOI

Data: 20/02/2015
Aprovat a la Coordinadora de Guanyem Alcoi, presentat per a ratificaci de l'Assemblea
ciutadana.

Prembul
El present Reglament t com a objecte la regulaci dels processos de primries per a la
configuraci de la candidatura de Guanyem Alcoi en les eleccions municipals de maig del
2015.
L'objectiu s aconseguir una elecci participativa, democrtica i transparent de les
persones que conformen la llista de Guanyem Alcoi el prxim mes de maig, d'acord amb
els principis que regixen aquest moviment i arreplegats en el Codi tic.
s competncia de l'Assemblea General l'aprovaci d'aquest Reglament.

Captol I. Sufragi actiu i passiu


Art. 1. Requisits de l'electorat
Tenen dret a votar en les primries totes les persones majors de 16 anys, que visquen,
treballen, estudien o estiguen empadronades en la ciutat d'Alcoi.
Per a realitzar la votaci presencial, la residncia es podr acreditar mitjanant el DNI o
document identificatiu. En cas de figurar una direcci diferent, o treballar o estudiar sense
residir a Alcoi, haur de ser necessriament acreditat mitjanant document fefaent.
Correspondr al Comit Electoral vetlar pel compliment d'aquest requisit.
Tamb podran votar, de manera excepcional, aquelles persones que, sense estar incloses
en el primer pargraf d'aquest article, treballen de manera regular en alguna de les
Comissions de Guanyem. En aquest cas, ser necessari informe positiu de la Comissi
corresponent.
No ser necessria una inscripci prvia per a participar en la votaci de les Primries ms
enll dels requisits que el programa de votaci contractat requerisca.

En el cas que no estiguen implementats els mecanismes informtics per a realitzar la


votaci telemtica a la data de la celebraci, podr dur-se a terme mitjanant Assemblea
presencial.
En tot cas, a ms de la votaci telemtica, s'habilitaran els mecanismes perqu puga ser
presencial mitjanant paperetes i urna.
Art. 2. Requisits dels candidats i candidates
Tenen dret a presentar-se com a candidats/es a les primries totes les persones amb
capacitat de ser elegides com a regidors en l'Ajuntament d'Alcoi.
Les candidatures, per a ser admeses, hauran d'acceptar per escrit els principis tics de
Guanyem Alcoi, arreplegats en el Codi tic aprovat per l'Assemblea ciutadana, i hauran de
firmar la renncia de l'acta com a regidor o personal de lliure designaci per a poder
aplicar el revocatori si aix ho determinara l'Assemblea, en cas de determinar que el/la
candidat/a, a convertir-se en crrec electe en representaci de Guanyem, incomplira les
normes establides per la mateixa Assemblea.
No podran optar candidates o candidats que tinguen pendents de resoluci processos
judicials que contradiguen el Codi tic de Guanyem.

Captol II. Del Comit Electoral


Art. 3. Composici del Comit Electoral
El Comit Electoral estar compost inicialment per 7 persones, 6 a proposta de la
Coordinadora de Guanyem Alcoi, entre aquestes persones haur d'estar garantida la
pluralitat de les diferents sensibilitats presents en Guanyem. La novena persona es triar
en Assemblea a proposici de la mateixa.
Les decisions del Comit per a ser vlides s'ajustaran a majoria qualificada dels presents.
Art. 4. Incompatibilitats dels membres del Comit Electoral
Cap dels membres del Comit Electoral es podr postular com a candidat/a a les primries.
Art. 5. Funcions del Comit Electoral
El Comit Electoral ser el responsable de dur a terme l'obertura i tancament dels terminis
de presentaci de candidatures, obertura i tancament de la campanya electoral i
proclamaci definitiva del llistat de persones electes. Tamb ser el responsable de la
resoluci de les possibles incidncies o reclamacions durant el procs.
Entre les possibles incidncies, es prestar especial atenci al compliment de requisits de
les persones inscrites i d'aquelles que es presenten a les candidatures, sent potestat del
Comit l'exclusi d'aquelles que incomplisquen els requisits establits.

Art. 6. Transparncia del procs


A fi de garantir la transparncia del procs, els/les candidats/es podran assistir a les
reunions del comit. Tindran en qualsevol cas carcter observador sense dret de vot.

Captol III. Procediment electoral


Art. 7. Presentaci de cadidats i candidates
La presentaci de candidats/es s'iniciar el 28 de febrer i finalitzar el 6 de mar a les 21:00
hores.
La presentaci es podr efectuar per al lloc de regidor o per al lloc de cap de llista
alcaldable. Una mateixa persona podr postular-se per a ambds llocs, especificant-ho en
aquest sentit.
Els candidats/es podran ser proposats per qualsevol persona, previ consentiment de
l'interessat/da.
Les candidatures seran individuals en ambds casos excepte en cas de disposar el contrari
en el present Reglament. Cada candidat haur de presentar una ressenya sobre la seua
trajectria, motivaci i fotografia. En aquesta haur de fer constar, si s el cas, la seua
militncia poltica. La ressenya no ser superior a 1.500 carcters.
Art. 8. Perode d'allegacions
Tot ciutad tindr el dret de realitzar allegacions contra un o ms dels candidats.
Aquestes hauran de ser fonamentades i entregades al Comit Electoral en el perode
comprs entre el 6 de mar, una vegada estiga tancada i publicada la llista, i el diumenge 8
de mar a les 21:00 hores.
Les allegacions hauran de ser estudiades, tractades i resoltes pel Comit Electoral, el qual
s'encarregar de decidir sobre el futur del/la candidat/a contra la qual s'ha allegat.
El Comit Electoral haur dajustar-se a aplicar el Codi tic aprovat per l'Assemblea
ciutadana i tindr la capacitat d'excloure a aquelles persones que no complisquen amb el
Codi tic de Guanyem Alcoi.
Art. 9. Campanya electoral
La campanya de primries tindr una duraci de 7 dies, compresos entre el 9 de mar i el
15 de mar a les 23:59 h.
Per part de Guanyem es publicar la ressenya i fotografia de tots els candidats en els seus
mitjans de comunicaci i xarxes socials, mitjanant una ordenaci aleatria.
Durant aquest perode es podran organitzar Equips de govern d'entre els candidats/es
presentats de manera que aquests puguen constituir-se en candidatura per a presentar-se
a les primries. La forma es detallar en el present reglament en una disposici addicional.

Art. 10. Votaci


La llista de candidats s'elaborar de forma aleatria per mitjans informtics. De no ser
possible, este sistema aleatori es realitzar per sorteig previ.
La votaci telemtica es dur a terme durant un perode mnim de 3 dies compresos entre
el 16 i el 19 de mar, i es realitzar segons el que establix l'art.1 d'aquest Reglament.
La Comissi Electoral far pblic el nombre total d'electors una vegada es conega la dada
per part de l'empresa de gesti de votacions.
Guanyem Alcoi facilitar, a ms, punts de votaci presencial perqu els ciutadans amb dret
de vot que ho desitgen puguen votar de forma presencial. La ubicaci i horari d'aquests
punts s'anunciaran convenientment.
Art. 10.1. Votaci per a regidories
Cada elector haur de seleccionar a 10 candidatures de la llista, segons la seua
preferncia, ordenats de l'1 al 10.
Les candidatures rebran punts segons la seua posici en el vot de la llista ems per
cada persona electora. S'utilitzar el mode de recompte Borda, en el qual els
candidats sn ordenats segons les preferncies de cada elector; en el recompte, a
cada posici de l'ordenaci li s atribuda una puntuaci.
Art. 10.2 Votaci per a Equips de govern
Es podr votar a les candidatures que es presenten com a equips de govern
d'entre els candidats i les candidates que aix ho consideren.
Art. 10.3 Votaci per a cap de llista alcaldable
La votaci per al cap de llista ser sistemticament de majoria simple i s'haur de
triar a un com a mxim.
Art. 11. Ordre de la llista
Es procedir a ordenar la llista, en el cas de les regidories, en funci de la suma de vots i
fraccions obtinguts pels candidats, alternant-se per gnere amb efecte cremallera en
trams de dos. Iniciar la cremallera la candidatura ms votada.
En el cas que la candidatura ciutadana de Guanyem Alcoi no aconseguisca el mnim de 25
llocs ms els 3 reserves que exigix la llei, la Coordinadora tindr la capacitat d'omplir els
llocs que falten, els quals hauran de complir all que s'ha exposat en l'Art. 2 del
Reglament.
Art. 12. Publicaci de resultats
El resultat ser publicat una vegada finalitzat el recompte fent constar el nombre total de
vots emesos i els vots a cada candidatura.

Disposicions addicionals
S'aprova la capacitat per a que les candidatures formen 'Equips de Treball', s a dir, un
conjunt de candidats/es que desitgen optar a la candidatura de forma conjunta com a
finalitat de crear un equip cohesionat, competent i capacitat a l'hora de crear sinergies
entre els mateixos.
Aquesta llista no haur de contindre cap orde explcit, excepte el de candidat/a a l'alcaldia,
en cas d'estar incls/a.
Aquesta llista, en el moment de la votaci, podr ser modificada per l'elector com
considere, podent votar de forma total o parcial a un Grup de Treball.

Prembulo
El presente Reglamento tiene por objeto la regulacin de los procesos de primarias para la
configuracin de la candidatura de Guanyem Alcoi en las elecciones municipales de mayo
de 2015.
El objetivo es conseguir una eleccin participativa, democrtica y transparente de las
personas que conformen la lista de Guanyem Alcoi el prximo mes de mayo, de acuerdo
con los principios que rigen este movimiento y recogidos en el Cdigo tico.
Es competencia de la Asamblea General la aprobacin de este Reglamento.

Captulo I. Sufragio activo y pasivo


Art. 1. Requisitos del electorado
Tienen derecho a votar en las primarias todas las personas mayores de 16 aos, que vivan,
trabajen, estudien o estn empadronadas en la ciudad de Alcoi.
Para realizar la votacin presencial, la residencia se podr acreditar mediante el DNI o
documento identificativo. En caso de figurar una direccin diferente, o trabajar o estudiar
sin residir en Alcoi, deber necesariamente ser acreditado mediante documento
fehaciente.
Corresponder al Comit Electoral velar por el cumplimento de este requisito.
Tambin podrn votar, de manera excepcional, aquellas personas que, sin estar incluidas
en el primer prrafo de este artculo, trabajen de manera regular en alguna de las
Comisiones de Guanyem. En este caso, ser necesario informe positivo de la Comisin
correspondiente.
No ser necesaria una inscripcin previa para participar en la votacin de las Primarias ms
all de los requisitos que el programa de votacin contratado requiera.
En el caso de que no estn implementados los mecanismos informticos para realizar la
votacin telemtica a la fecha de la celebracin, podr llevarse a cabo mediante Asamblea
presencial.
En cualquier caso, adems de la votacin telemtica, se habilitarn los mecanismos para
que pueda ser presencial mediante papeletas y urna.
Art. 2. Requisitos de los candidatos y candidatas
Tienen derecho a presentarse como candidatos/as a primarias todas las personas con
capacidad de ser elegidas como concejales en el Ajuntament d'Alcoi.
Las candidaturas, para ser admitidas, debern aceptar por escrito los principios ticos de
Guanyem Alcoi, recogidos en el Cdigo tico aprobado por la Asamblea ciudadana, y
debern firmar la renuncia del acta como concejal o personal de libre designacin para
poder aplicar el revocatorio si as lo determinase la Asamblea, en caso de determinar que
el/la candidato/a, en convertirse en cargo electo en representacin de Guanyem,

incumpliera las normas establecidas por la misma Asamblea.


No podrn optar candidatas o candidatos que tengan pendientes de resolucin procesos
judiciales que contradigan el Cdigo tico de Guanyem.

Captulo II. Del Comit Electoral


Art. 3. Composicin del Comit Electoral
El Comit Electoral estar compuesto inicialmente por 7 personas, 6 a propuesta de la
Coordinadora de Guanyem Alcoi, entre estas personas deber estar garantizada la
pluralidad de las diferentes sensibilidades presentes en Guanyem. La novena persona se
elegir en Asamblea a proposicin de la misma.
Las decisiones del Comit para ser vlidas se ajustarn a mayora cualificada de los
presentes.
Art. 4. Incompatibilidades de los miembros del Comit Electoral
Ninguno de los miembros del Comit Electoral se podr postular como candidato/a a las
primarias.
Art. 5. Funciones del Comit Electoral
El Comit Electoral ser el responsable de llevar a cabo la apertura y cierre de los plazos de
presentacin de candidaturas, apertura y cierre de la campaa electoral y proclamacin
definitiva del listado de personas electas. Tambin ser el responsable de la resolucin de
las posibles incidencias o reclamaciones durante el proceso.
Entre las posibles incidencias, se prestar especial atencin al cumplimiento de requisitos
de las personas inscritas y de aquellas que se presenten a las candidaturas, siendo
potestad del Comit la exclusin de aquellas que incumplan los requisitos establecidos.
Art. 6. Transparencia del proceso
En aras de garantizar la transparencia del proceso, los/las candidatos/as podrn asistir a las
reuniones del comit. Tendrn en cualquier caso carcter observador sin derecho a voto.

Captulo III. Procedimiento electoral


Art. 7. Presentacin de candidaturas
La presentacin de candidaturas se iniciar el 28 de febrero y finalizar el 6 de marzo a las
21:00 horas.
La presentacin se podr efectuar para el puesto de concejal o para el puesto de cabeza
de lista alcaldable. Una misma persona podr postularse para ambos puestos,
especificndolo en este sentido.
Las candidaturas sern individuales en ambos casos excepto en caso de disponer lo

contrario en el presente Reglamento. Cada candidato deber presentar una resea sobre
su trayectoria, motivacin y fotografa. En sta deber hacer constar, en su caso, su
militancia poltica. La resea no ser superior a 1.500 caracteres.
Art. 8. Perodo de alegaciones
Todo ciudadano tendr el derecho de realizar alegaciones contra uno o ms de los
candidatos. stas debern ser fundamentadas y entregadas al Comit Electoral en el
perodo comprendido entre el 6 de marzo, una vez est cerrada y publicada la lista, y el
domingo 8 de marzo a las 21:00 horas.
Las alegaciones debern ser estudiadas, tratadas y resueltas por el Comit Electoral, el
cual se encargar de decidir sobre el futuro de el/la candidato/a contra la cual se ha
alegado.
El Comit Electoral deber ceirse a aplicar el Cdigo tico aprobado por la Asamblea
ciudadana y tendr la capacidad de excluir a aquellas personas que no cumplan con el
Cdigo tico de Guanyem Alcoi.
Art. 9. Campaa electoral
La campaa de primarias tendr una duracin de 7 das, comprendidos entre el 9 de marzo
y el 15 de marzo a las 23:59 h.
Por parte de Guanyem se publicar la resea y fotografa de todos los candidatos en sus
medios de comunicacin y redes sociales, mediante una ordenacin aleatoria.
Durante este periodo se podrn organizar Equipos de gobierno de entre los
candidatos/as presentados de manera que estos puedan constituirse en candidatura para
presentarse a las primarias. La forma se detallar en el presente reglamento en una
disposicin adicional.
Art. 10. Votacin
La lista de candidatos se elaborar de forma aleatoria por medios informticos. De no ser
posible, ese sistema aleatorio se realizar por sorteo previo.
La votacin telemtica se llevar a cabo durante un perodo mnimo de 3 das
comprendidos entre el 16 y el 19 de marzo, y se realizar segn lo establecido en el art.1
de este Reglamento.
La Comisin Electoral har pblico el nmero total de electores una vez se conozca el dato
por parte de la empresa de gestin de votaciones.
Guanyem Alcoi facilitar, adems, puntos de votacin presencial para que los ciudadanos
con derecho a voto que lo deseen puedan votar de forma presencial. La ubicacin y
horario de estos puntos se anunciarn convenientemente.
Art. 10.1. Votacin para concejalas
Cada elector deber seleccionar a 10 candidaturas de la lista, segn su preferencia,
ordenados del 1 al 10.

Las candidaturas recibirn puntos segn su posicin en el voto de la lista emitido


por cada persona electora. Se utilizar el modo de recuento Borda, en el cual los
candidatos son ordenados segn las preferencias de cada elector; en el recuento, a
cada posicin de la ordenacin le es atribuida una puntuacin.
Art. 10.2 Votacin para Equipos de gobierno
Se podr votar a las candidaturas que se presenten como equipos de gobierno de
entre los candidatos y las candidatas que as lo consideren.
Art. 10.3 Votacin para cabeza de lista alcaldable
La votacin para la cabeza de lista ser por sistema de mayora simple y se deber
elegir a uno como mximo.
Art. 11. Orden de la lista
Se proceder a ordenar la lista, en el caso de las concejalas, en funcin de la suma de
votos y fracciones obtenidos por los candidatos, alternndose por gnero con efecto
cremallera en tramos de dos. Iniciar la cremallera la candidatura ms votada.
En caso de que la candidatura ciudadana de Guanyem Alcoi no consiga el mnimo de 25
puestos ms los 3 reservas que exige la ley, la Coordinadora tendr la capacidad de
rellenar los puestos faltantes los cuales debern cumplir lo expuesto en el Art. 2 del
Reglamento.
Art. 12. Publicacin de resultados
El resultado ser publicado una vez finalizado el recuento haciendo constar el nmero
total de votos emitidos y los votos a cada candidatura.
Disposiciones adicionales
Se aprueba la capacidad de que las candidaturas creen 'Equipos de Trabajo', es decir, un
conjunto de candidatos/as que desean optar a la candidatura de forma conjunta como
finalidad de crear un equipo cohesionado, competente y capacitado a la hora de crear
sinergias entre los mismos.
Esta lista no deber contener orden explcito alguno, excepto el de candidato/a a la
alcalda, en caso de estar incluido/a.
Esta lista, en el momento de la votacin, podr ser modificada por el elector a su antojo,
pudiendo votar de forma total o parcial a un Grupo de Trabajo.