IES Cotes Baixes

Departament de Cultura Clàssica

ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ 1
Ο ΒΙΟΣ
Ὄνομα:_______________________________________________________________

1. Troba els 2 errors de cada frase i rectifica’ls:
α. Διάφοροι δ᾽ εἰσὶν ὁ βίοι ἐν εἰρήνη καὶ ἐν πολέμῳ.
β. Ἡ δημοκρατία πολιτείᾳ τὸν Ἑλλήνων ἐστίν.
γ. Ἐν Ἀθήναις κατὰ τὴν ὀλιγαρχίᾳ πολλοὶ μὲν ἦν οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ οἱ
πλούσιοι.
δ. Πᾶσα γὰρ τὴν γῆ ὀλίγοις πλουσίοις ἀνθρώπων ἦν.
ε. Κατὰ δὲ τὴν δημοκρατίαν πᾶς ἡ γῆ κοινὴ ἦν, τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσι
τῶν Ἀθηναίοις.

2. Retroversió:
Els homes pobres i els esclaus viuen malament.
Les dones en Atenes no exerciten el cos al gimnàs.
No és feliç qui té moltes coses (molt).
Els guerrers moren joves en la batalla /al combat.

3. Cita 2 derivats del grec en la teua llengua o cita l’ètim grec del que deriva la
"

paraula :
Ex. cromosoma:  σῶμα

1

IES Cotes Baixes

Departament de Cultura Clàssica

" πόλις: política, policia
"
"
"
"
"
"

μακρός"
"
"
"
ἀρχαῖος"
"
ὅμοιος "
"
"
"
idiosincràcia "
νέος " "
"
"
"
Telèmac " "
plutocràcia" "
"
"
ἡμέρα
"
"
"
"
"
4. Completa les frases amb la forma adient de...
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

πᾶς πᾶσα πᾶν "
ὁ πλοῦτος" "
ὁ θηρευτής" "
πολύς""
"

ἡ γῆ (2)
τὸ σῶμα
εὐτηχής
ἡ Ἑλλάς"

"

"
"
"

δεσπότης
odómetre

ὁ Ἕλλην

- ________ οἱ ἄνθρωποι ὅμοιον βίον οὐ ζῶσιν.
- ____________ ἄγρια ζῷα θηρεύουσιν.
- Ὁ ἄνθρωπος ὃς εἰρηνικὸν βίον ζῇ _________ ἐστιν.
- Ὁ πόλεμος καταλύει τὸν βίον _________ ἀνδρῶν.
- Ὁ πλούσιος ἄνθρωπος _________ καὶ __________ ἔχει.
- Ὁ πτωχὸς ἄνθρωπος _______________ ἐν τῷ γυμνασίῳ οὐκ ἀσκεῖ.
- Ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ________ πολλοὶ θεοί ἦσαν.
- Ὁ Διόνυσος θεὸς _______________ ἐστίν.
- Οἱ νομάδες οὐκ ἀπὸ ______________ ζῶσιν.

5. Digues el contrari
Exemple: ἐλεύθερος : δοῦλος
πλούσιος :
ὁ βίος :
θεῖος : "
"
ἀγαθός:

"

"
"
"

ὁ πόλεμος :
βραχύς :
δημόσιος:

"
"

εὖ:
ἡ δημοκρατία:

6. Completa les frases
ὁ ἄνθρωπος / οἱ ἄνθρωποι / τῶν ἀνθρώπων /τῷ ἀνθρώπῳ / τὸν ἄνθρωπον

2

IES Cotes Baixes

Departament de Cultura Clàssica

Ὁ Ὄλυμπος οἰκία ______________ οὐκ ἐστίν, ἀλλὰ τῶν ἀθανάτων θεῶν.
______________ θνητοί εἰσιν.
______________ πολιτικὸν ζῷόν ἐστιν, ὥσπερ λέγει ὁ Ἀριστοτέλης.
Δοῦλός ἐστιν ὃς ___ ἐλευθέρῳ___________ δουλεύει.
Ὁ φιλάνθρωπος _________________ φιλεῖ.

3

IES Cotes Baixes

Departament de Cultura Clàssica

ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ 1
Ο ΒΙΟΣ
SOLUCIONS ΛΥΣΕΙΣ

1. Troba els 2 errors de cada frase i rectifica’ls:
α. Διάφοροι δ᾽ εἰσὶν ὁ βίοι ἐν εἰρήνη καὶ ἐν πολέμῳ.
β. Ἡ δημοκρατία πολιτείᾳ τὸν Ἑλλήνων ἐστίν.
γ. Ἐν Ἀθήναις κατὰ τὴν ὀλιγαρχίᾳ πολλοὶ μὲν ἦν οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ οἱ
πλούσιοι.
δ. Πᾶσα γὰρ τὴν γῆ ὀλίγοις πλουσίοις ἀνθρώπων ἦν.
ε. Κατὰ δὲ τὴν δημοκρατίαν πᾶς ἡ γῆ κοινὴ ἦν, τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐκ ὀλίγοις, ἀλλὰ πᾶσι
τῶν Ἀθηναίοις.
α. "
"
β. "
"
γ. "
"
δ. "
"
ε. "
"

ὁ : οἱ
εἰρήνη: εἰρήνῃ
πολιτείᾳ : πολιτεία
τὸν : τῶν
ὀλιγαρχίᾳ : ὀλιγαρχίαν
ἦν : ἦσαν
τὴν : ἡ
ἀνθρώπων: ἀνθρώποις
πᾶς : πᾶσα
τῶν : τοῖς

2. Retroversió:
Els homes pobres i els esclaus viuen malament.
Οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ δοῦλοι κακῶς ζῶσιν
Les dones en Atenes no exerciten el cos al gimnàs.
Αἰ γυναῖκες ἐν Ἀθήναις τὸ σῶμα ἐν τῷ γυνμασίῳ οὐκ ἀσκοῦσιν
No és feliç qui té moltes coses (molt).
Εὐτυχὴς οὔκ ἐστιν ὃς πολλὰ ἔχει
Els guerrers moren joves en la batalla /al combat.
Οἱ πολεμισταὶ ἐν τῇ μάχῃ / τῷ πολέμῳ νέοι ἀποθνῄσκουσιν

4

IES Cotes Baixes

Departament de Cultura Clàssica

3. Cita 2 derivats del grec en la teua llengua o cita l’ètim grec del que deriva la
"

paraula :
Ex. cromosoma:  σῶμα
" πόλις: política, policia

"
"
"
"
"
"

μακρός macrobiòtica" ἀρχαῖος arqueòleg"
ὅμοιος homogeni""
idiosincràcia ἴδιος""
νέος " neoliberalisme" Telèmac μάχη"
"
plutocràcia" πλοῦτος"
ἡμέρα hemeroteca
"
"
"
"
"
4. Completa les frases amb la forma adient de...
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

πᾶς πᾶσα πᾶν "
ὁ πλοῦτος" "
ὁ θηρευτής" "
πολύς""
"

ἡ γῆ (2)
τὸ σῶμα
εὐτηχής
ἡ Ἑλλάς"

"

δεσπότης despotisme
odómetre ὁδός
"

ὁ Ἕλλην

- Πάντες οἱ ἄνθρωποι ὅμοιον βίον οὐ ζῶσιν.
- Οἱ θηρευταὶ ἄγρια ζῷα θηρεύουσιν.
- Ὁ ἄνθρωπος ὃς εἰρηνικὸν βίον ζῇ εὐτυχής ἐστιν.
- Ὁ πόλεμος καταλύει τὸν βίον πολλῶν ἀνδρῶν.
- Ὁ πλούσιος ἄνθρωπος γῆν καὶ πλοῦτον ἔχει.
- Ὁ πτωχὸς ἄνθρωπος τὸ σῶμα ἐν τῷ γυμνασίῳ οὐκ ἀσκεῖ.
- Ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλλάδι πολλοὶ θεοὶ ἦσαν.
- Ὁ Διόνυσος θεὸς τῶν Ἑλλήνων ἐστίν.
- Οἱ νομάδες οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς ζῶσιν.

5. Digues el contrari
Exemple: ἐλεύθερος : δοῦλος
πλούσιος : πτωχός
""
ὁ βίος :
ὁ θάνατος" "
θεῖος : "
ἀνθρώπινος""
ἀγαθός: " χαλεπός

ὁ πόλεμος : ἡ εἰρήνη
βραχύς : μακρός
δημόσιος: ἴδιος

5

"εὖ: κακῶς
" ἡ δημοκρατία: ἡ ὀλιγαρχία

IES Cotes Baixes

Departament de Cultura Clàssica

6. Completa les frases
ὁ ἄνθρωπος / οἱ ἄνθρωποι / τῶν ἀνθρώπων /τῷ ἀνθρώπῳ / τὸν ἄνθρωπον
Ὁ Ὄλυμπος οἰκία τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐστίν, ἀλλὰ τῶν ἀθανάτων θεῶν.
Οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰσιν.
Ὁ ἄνθρωπος πολιτικὸν ζῷόν ἐστιν, ὥσπερ λέγει ὁ Ἀριστοτέλης.
Δοῦλός ἐστιν ὃς τῷ ἐλευθέρῳ ἀνθρώπῳ δουλεύει.
Ὁ φιλάνθρωπος τὸν ἄνθρωπον φιλεῖ.

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.