Está en la página 1de 7

Intervencin del Rector en el acto de Apertura del Curso 201415, en el Paraninfo de la

UniversidaddeDeusto(Bilbao),el12deseptiembrede2014,alas12.00.

LehendakariJauna,
ProvincialdeEspaayCancillerDelegadodelaUniversidaddeDeusto
EuskoLegebiltzarrekoLehendakaria
Bizkaikoaldunnagusia
Hezkuntza,HizkuntzaPolitikaetaKulturarenSailburua
EnpleguetaGizartePolitikenSailburua
Rectores
VicecancillerymiembrosdelConsejodeGobierno
Vicerrectores,Decanos
AutoridadesAcadmicas,Miembrosdelacomunidaduniversitaria,Antiguosalumnos
Representantesinstitucionales,polticos,empresarialesysociales
SeorasySeores,amigostodos

El inicio de un nuevo curso, en un acto acadmico solemne cmo ste, es apropiado para
renovar nuestra vocacin universitaria reflexionando sobre algunos de los valores que dan
sentidoanuestroquehacer.

Horretarako,LedesmaKolvenbachunibertsitateereduarenlauzutabeetakobateansakondu
dezakegu gaur. Aita Ledesmak, Erromako Ikastetxeko errektorea zenak XVI. mendean, bere
buruari galdetu zionean zein zen unibertsitate jesuita baten izateko arrazoia, lau balio edo
printzipiotanoinarritutakoerantzunaemanzuen.

Para ello podemos profundizar hoy en uno de los cuatro pilares de lo que denominamos el modelo universitario Ledesma
Kolvenbach.CuandoelpadreLedesma,rectordelColegioRomanoenelsigloXVI,sepreguntculeseranlosmotivosyraznde
serdeunauniversidadjesuita,formulunarespuestaquesebasabaencuatrovaloresoprincipios.

Alprimerodeloscuatroprincipiosdenominamosahorautilitas.ElP.Ledesmaescribi:Lo
primero, porque proveen a la gente con muchas ventajas para la vida prctica. Al segundo
principio lo denominamos justitia y tiene que ver con el correcto gobierno de asuntos
pblicos, que hoy relacionamos con la tica pblica. El tercero es humanitas, y hace
referencia a la formacin intelectual y a la formacin de la persona entera. Y el cuarto es
fides, que tiene que ver con la promocin de la fe en el agora pblica y el profundizar en
cuestionesdesentido.

Enresumen,formacinprctica,social,humanistaycristiana.Y,loqueesmsimportante,una
sumaintegradadeesascuatrodimensiones:profesionalescompetentes,justos,cultosy,enla
medidaquequieran,creyentes.

Gaur egun utilitas deritzonari erreparatzen badiogu unibertsitate bat eragiten eta
justifikatzen duen printzipio moduan, konturatu behar dugu, beharbada, arlo praktiko hori
delaaipatutakolauarloenarteanonarpenzabalenaduena.

Sinosfijamoshoyenutilitascomoprincipiomotivadoryjustificadordeunauniversidad,caemosenlacuentadequeesquiz,
estadimensinprctica,lamenoscuestionadahoyendadelascuatrodimensionesmencionadas.

Ladimensinutilitasesquizlamenoscuestionadahoy.Ladimensindelajusticia,latica
o los valores hay quien la cuestiona, casi nunca de palabra, pero s en la prctica. Lo mismo
ocurreconlacuestinhumanista,intelectualodelapersonaentera.Lacuestindelafe,que
hacereferenciaalamordeDios,quedaparalateologaoparalalibertadindividual.

Dehecho,estavertienteprcticaestmuyligadaaloprofesionalyalainsercinlaboral.Es
uno de los principales motivos por los que estudiantes y familias escogen y reconocen a
nuestroscentrosjesuitas,porquedeellossalenprofesionalescompetentes,personascapaces
deresponderdemanerapositivaaloqueunavidaprofesionalexigentedemandahoyenda
(Hortal).

Dosejemplosdeestosltimosmesescorroboranqueestadimensinprcticaydecercanaa
laempleabilidadsiguesiendopartedenuestrossignosdistintivos:

EnunaencuestarecientesobrelaUD,enGipuzkoa,losencuestadossealabancomo
valores propios de la UD los que siguen: la contribucin a la creacin de empleo, la
contribucinaldesarrollodelterritorio,lasbuenassalidasprofesionales,lacalidadde
enseanza,laseriedad,latradicincomouniversidad.Yaadan,adems,aspectosde
otra ndole como son la formacin con valores, el prestigio, el intercambio
internacional,etc.
Porotrolado,segnelltimoinformedeLanbide,eldatosobrelainsercinlaboral
denuestrosegresadosesmuyesperanzador,enesteaodeespecialdificultadparael
empleo.Sealaunatasadeparoquesuponecuatro(4)puntosmenosquelamediadel
SistemaUniversitarioVascoenelltimoaomedido.

La universidad tiene una misin reconocida en la formacin de profesionales competentes.


Nuestro mundo no se entiende sin el conocimiento. La sociedad necesita cada vez ms de
trabajadorescualificados.Losconocimientoscientficos,entodaslasreas,seaplicancadavez
ms a las prcticas profesionales y esto ha enriquecido y potenciado la vida laboral. La
universidadeslaprincipalinstitucinenlaqueseformancuadrosmscualificados.

Profesional batek, profesionala ez denaren aldean, ez ditu gauzak ohikeriaz eta beti berdin
egiten. Profesionalak badaki zergatik jokatzen den batzuetan era batera eta beste batzuetan
beste era batera. Badaki nola heldu ohikoak ez diren edo berriak diren egoerei, eta badaki
azaltzen zergatik den egokia proposatzen duena. Hori modu sistematikoan, ez ustekabean,
bereganatutako ezagutzan eta gaitasunetan datza. Etengabeko hobekuntza eta bikaintasuna
diralanbidearekinduenkonpromisoarenpartebat.
2


Unprofesional,comparadoconotroquenoloes,nohacesolocosasdemanerarutinariayrepetitiva.Sabeporquseactaen
unos casos de una manera y en otros de otra. Sabe abordar casos poco frecuentes e inslitos y sabe explicar por qu lo que
propone es acertado. Esto descansa en conocimientos y competencias adquiridos de forma sistemtica, no de modo ocasional.
Partedesucompromisoconlaprofesineslamejoracontinuaylaexcelencia.

Hayunrasgomsdeunbuenprofesional.Suprcticanoterminaenloquehacesinms,enla
tarea concreta. Tiene una comprensin amplia de lo que supone el bien interno que esa
profesinaporta.Conoceelsentidodesuprcticaprofesional,suhistoria,susdificultades,su
contexto.Suhorizontedecomprensineselconjuntodelavidahumanaylasociedad.

Desde la tradicin catlica podemos destacar dos lecturas ms sobre la formacin


universitaria.UnalapodemosasociarconsanIgnaciodeLoyola;otraconelcardenalNewman.

ElahorabeatoJohnHenryNewman,quenacihacedossiglos,presentunaideapropiasobre
loquedebeserunauniversidad.ParaNewmanlamisinprimeradelauniversidad,aunqueno
exclusiva,esintelectual,noprctica,nimoral,nireligiosa.Sumisinesdifundiryextenderel
saber.Sumisinnoesutilitariaoprofesional.Noesunaeducacinconfesional,noestatada
a la religin, aunque la teologa tenga su lugar legtimo, como un saber ms. No es una
educacinmeramentepragmtica,atadaalosinteresesdelasprofesiones,quesoloaspiraa
formarprofesionalesensusreasrespectivas.

La universidad busca formar el intelecto, ensear a que el estudiante razone bien, formar
hbitosmentales.Elobjetivonosonloscontenidosdecadaciencia,sinoejercitarseenhbitos
intelectuales:laeducacindelintelecto.Defiendeelconceptoclsicodeeducacinliberalcon
la que se forma un hbito de la mente que dura toda la vida y cuyas caractersticas son la
libertad, el sentido de justicia, serenidad, moderacin y sabidura. No quedarse en
apariencias,sinoeducarlacompetenciadecaptarlasconsecuenciasdelasideasylasacciones.

Todoslossabereshandeestarpresentesenlauniversidad,puescadacienciaespartedela
apreciacinhumanadelarealidad.Newmanpensabaqueelconocimientotienelacapacidad
deserunfinensmismo,()unfinenelquesepuedehallarreposoyquesepersiguepors
mismo(GutirrezLozano).

Hainbatgaiberdinakbadiraere,ezzenhorizehazkiSanIgnaziorenasmoa,duelabostmende,
unibertsitatejesuitaksustatuzituenean.Hezkuntzak,etaunibertsitatekohezkuntzakbereziki,
San Ignazioren ustez, bikote bat du oinarri: jakintza eta ekiteko oinarriak, hau da,
doktrinaetabizitza(edoohituraonak),gizakiarenduintasunarekinbatdatozenbalioetan
oinarrituak, fedearen argitan. San Ignaziok pertsona, eta haren bitartez gizartea, aldatzeko
ahalmena ikusten du unibertsitatearen lanean. Aita Arrupek ezin hobeto adierazi zuenez,
besteentzakogizonemakumeakprestatu.

Aunquehaymuchosaspectosencomn,noeraexactamenteesteelfindesanIgnacio,quenacihacecincosiglos,ensuapuesta
porlasuniversidadesjesuitas.Laeducacin,ydemaneraespeciallauniversitaria,segnsanIgnaciosefundamentaenelbinomio
saber y principios de accin, es decir doctrina y vida (o buenas costumbres), desde un cuadro de valores que sean
coherentesconladignidaddelserhumano,vistaalaluzdelafe.SanIgnacioveeneltrabajouniversitariounacapacidadpeculiar
de transformar la persona, y la sociedad a travs de ella. En expresin feliz del P. Arrupe, formar hombres y mujeres para los
dems.

Para Newman, lo prctico es formar el intelecto y de ah vendrn posteriormente otros


beneficios.ParasanIgnacioloprcticoesfijarsedesdeelcomienzoenlascuatrodimensiones,
queincluyemsexplcitamentenlaexperiencia,loprcticoylatica,ademsdelsaber.
3

Dentrodeestareflexinsobreladimensinprcticaylacrticaalamisma,podemosrecordar
alcomienzodeestecursoquedentrodedosmesescelebramosel25aniversariodelasesinato
deIgnacioEllacuraysuscompaeros,enlaUniversidadCentroamericanadeSanSalvador.

Ellacuriakargierakutsidigujakintzaezdelaneutroa.Usteduunibertsitateakbetebeharberezi
bat duela, guztien onaz arduratu beharraz gain, hori erakunde guztien betebeharra baita.
Profesionalak prestatzea gizartesistema jakin baten beharrak asetzeko ez da aski,
Unibertsitateakharagojoanbehardu.

Sistema bidegabea bada, ia ezina da egia aurkitzea eta errealitatea aztertzea. Egin liteke
gizarteegiturakukitzenezdituenegiabatzabaldu.Eginlitekeherritargehienenzerbitzurako
ez diren profesionalak prestatu eta ezagutza teknikoak sortu, eta horiekin sistema eta bere
desberdintasunetadesorekakbetikotu.

Ellacuriarenustez,unibertsitateakbereerrealitatenazionalaaztertuetabalioetsibehardu,eta
eginkizun horretaz teorizatzen du. Gogoetan hartzen du nola definitzen dugun bikaintasuna
unibertsitate batean, eta nola gizartearazo horiek markatu eta hierarkizatu behar dituzten
unibertsitatearen barneprozesuak ere. Kontua ez da unibertsitate bakoitzean ikertzea beste
erakunde ikertzaileekin lehiatzeko; aitzitik, Ellacuriak gizarte arazoak konponduko dituen
ikerketaaldarrikatzendu.

Ellacuraesunejemplodecreerqueelsabernoesneutro.Creetambinquelauniversidadtieneunaobligacinparticular,adems
del deber de preocuparse por el bien comn, obligacin de todas las instituciones. La universidad ha de ir ms all de formar
profesionalesalserviciodelasnecesidadesdeunsistemasocialconcreto.

Sielsistemaesinjustoescasiimposibleencontrarlaverdadyestudiarlarealidad.Sepuededifundirunaverdadquenotoquelas
estructuras sociales. Y se puede formar profesionales y crear saberes tcnicos que no sirvan a las mayoras populares sino que
contribuyanaperpetuarelsistemaconsusdesigualdades.

Ellacurateorizasobreelpapeldelauniversidad,queestllamadaaestudiar,analizaryvalorarsurealidadnacional.Sepregunta
cmo definimos la excelencia en una universidad, y cmo esos problemas sociales han de marcar y jerarquizar tambin los
procesosinternosdeunauniversidad.Msqueinvestigarencadauniversidadparacompetirconotrasinstanciasinvestigadoras
apuestaporunainvestigacinqueresuelvalosproblemassociales.

Nosoloteorizsobrelauniversidad,sinoquelatransform.Elcompromisodesuinstitucin
consurealidadnacionalacab,comorecordamos,conelasesinatodesietepersonasenuna
nochedenoviembrede1989.

Esta reflexin la realizamos al comienzo de un curso, el nmero 129 para la Universidad de


Deusto. Adems del extracto de la Memoria Acadmica que nos ha brindado la Secretaria
General, podemos recordar algunos datos ms que tambin sitan nuestra actividad en un
contextomsamplio:

este curso pasado, hemos llegado en nuestra universidad, a la defensa de la tesis doctoral
nmero 1000. La primera tesis se defendi en Deusto en 1966, por ella obtuvo el ttulo de
DoctorenDerechodonJaimeIgnaciodelBurgoTajadura.EnenerodeesteaoDoaEstefana
Santurdehadefendidolatesisnmero1000,ysuttulofueLosmodelosdeapegoylosestilos
educativos en nios con TDAH, signo del marcado carcter social de la investigacin que
desarrollan nuestros equipos de investigacin. Las primeras 500 tesis, se defendieron en 33
aos;lasotras500,ensolo14.Elritmoes,sinduda,creciente.
4


elinformedelacienciaenEuskadi2013elaboradoporlaFundacinIkerbasquedestacaenla
evolucindelaparticipacindelosdiferentesagentes,laUniversidaddeDeustoeIkerbasque
son quienes ms han crecido. En ese informe se muestra que la aportacin de Deusto al
sistema,hapasadodeserun0,8%delacontribucincientficaeneltotaldeEuskadiaun5%.
Estosdatosdemuestran queelapoyo delcontrato programadelGobiernoVasco,ydeotros
programas como BizkaiLab, se estn utilizando con alta eficiencia y estn generando
resultados.

este curso pasado, la Biblioteca de Deusto en Bilbao ha superado el milln de libros o


volmenesimpresos.Alcanzarunmillnessiempreunhitoquesepuederesaltar.1.006.924
volmenesounidadesfsicasenBilbao,y135.133enDonostia.Enelconjunto70.275revistas:
12.499enpapelimpreso,y57.776ttulosdepublicacionesperidicasenformatoelectrnico.
Sehancreadonuevosrepositoriosdigitales.

el Plan Estratgico Deusto 2104 ha evolucionado favorablemente. En tres aos se ha


alcanzadoungradodecumplimientodel81%.Endiciembretendremoselltimoinforme. El
procesodepreparacindeDeusto2018estenmarcha,conmuchaparticipacinbottomup.
Osagradezcovuestraparticipacin.Estareflexinlaestamosacompasandoconelprocesode
reflexin sobre el Plan Universitario Vasco 2018, la Estrategia Vasca de Especializacin
InteligenteRIS3yelPlandeEmpleodeLanbide,entreotrosprocesos.

gure ingurura etorrita, agur berezia egin nahi diogu Josu Zabalari. Abenduan utziko du
MondragonUnibertsitatekoerrektoretza,etaeskertzenetaaitortzendiogugizarteekimeneko
unibertsitateen alde egindako lana eta euskal unibertsitatesisteman erakutsi duen espiritu
eraikitzailea.

Alhablar denuestrocontexto,podemostambintenerunsaludoespeciala Josu Zabala, queendiciembredejaelrectorado de


Mondragon Unibertsitatea. Agradecemos y reconocemos su labor en pro de las universidades de iniciativa social y su espritu
constructivoenelsistemavascodeuniversidades.

a la vez construimos el espacio UNIJES, con universidades jesuitas, y la agregacin ACM


(AristosCampusMundus),quetuvoelaopasadouninformefavorabledelgobiernocentral
como Campus de Excelencia Internacional. El espacio UNIJES adems en el contexto de la
nuevaprovinciajesuitarecincreada,enelmesdejuniopasado,organizadaconunproyecto
apostlico ya definido y unas estructuras de gobierno distribuidas entre sectores apostlicos
(universidad,educacin,pastoral,social)yunasplataformaslocalesyterritoriales.

enestemomento,enqueavecesseacusadeendogamiaalasuniversidades,tenemosenla
plantilla de Deusto, 81 personas de nacionalidad no espaola (PAS, PDI, PI). Personas de 32
pases (17 pases de Europa, 9 pases de Amrica, 4 pases asiticos, 1 de Africa y 1 de
Australia).

Tenemosconveniosenvigorcon324universidadesextranjeras,yelcursopasadotuvimosun
totalde1477estudianteextranjeros,de113pasesdistintos.

Deustoesentoncesunfocodecaptacindetalentoextranjero,conestudiantesde113pases
distintosyprofesionalesde32.

Este repaso a nuestra dimensin internacional la hacemos con el recuerdo doloroso de la


situacin de Hodei Eguluz, joven de Galdakao, ingeniero informtico por Deusto, que
desapareci en Amberes en octubre pasado. Sus padres estn siendo un gran ejemplo de
5

entrega y dedicacin en su bsqueda. Deseamos que ese tesn y perseverancia puedan


traducirseprontoenbuenasnoticias.

recordamos hoy tambin a don Emilio Botn, que ha sido, adems de lder referente en el
sector financiero estas dcadas, una persona que ha impulsado la modernizacin e
internacionalizacindecientosdeuniversidades,entreellaslanuestra,delaqueeraantiguo
alumno.LepudesaludarpersonalmenteafinalesdejulioenRodeJaneiroenlajornadade
Universia, donde presentaron nuevos planes de apoyo a instituciones universitarias. Goian
bego.

Estareflexinsobreladimensinprcticaoutilitasdelamisinuniversitarianoshallevado
aresaltarelpapeldelaformacindeprofesionalesysuempleabilidad.Tambinaconsiderar
dostradicionesdelmundocatlico:unaquefomentaelsaberporelsaberylareflexinporla
reflexin(Newman),yotraquebuscaunirmsdirectamenteelserdoctoconelservirtuoso,la
sabidura con los valores (Ignacio de Loyola). Adems, hemos recordado que esa formacin
prctica ha de insertarse en unas opciones sociales de fondo y que siempre hay que
preguntarseparaquyparaquin(Ellacura).

Elltimocomentarioadestacarhoyesqueestostrminos(utilitas,justitia,humanitas,fides)
nosonslotrminosantiguosdehacecincosiglosysinsentidohoy.

Ladimensinutilitasinteresaatodos.Porejemplo,laconsejeradedesarrolloeconmicoy
competitividadhaescritohacepoco:Durantelosltimos30aosenEuskadihemosvenido
realizandounaapuestacrecienteporlaciencia,latecnologaylainnovacin,siempreconel
objetivo final de contribuir a la mejora competitiva de nuestras empresas y a la creacin de
bienestar y riqueza econmica y social. Las fundaciones y asociaciones ligadas a las
universidadescolaboramosenestefinprcticoyorientadodelaI+D.Lacreacinderiqueza
yempleodependecadavezmsdelconocimiento.

La dimensin humanitas tambin interesa a todos. La Consejera de Educacin, Poltica


Lingstica y Cultura inform hace unos meses que la comunidad investigadora vasca ha
superadoen2012lacifrade4000publicacionesconvisibilidadinternacional.Yqueaspiramos
a 5000. Investigar por investigar, fomentar la ciencia por fomentar la ciencia, publicar por
publicar, pero en publicaciones indexadas y reconocidas, porque se supone que eso eleva el
nivelcientficoytendrconsecuenciaspositivastantoenlaeconomacomoenlavidasocialy
cultural. Como deca Newman, primero trabajar el intelecto, el saber y la persona, y luego
vendrnlasconsecuenciaspositivas.

La dimensin justitia tambin interesa a todos. He mencionado a Ellacura, pero hay ms


ejemplos.Ladimensinfidestambininteresaaloscreyentes,ycreemosquehacemoscon
ellounacontribucinsocialconpromoverla.

ElprofesorAchnnosharealizadoensulectiounilustradoviajeporelpasado,afirmandoque
nosoloviajamosporlageografafsica,sinotambinporelpasado.Tambinpodemosviajar
entre las ideas y, en concreto, debatir entre las ideas y principios que justifican una
universidad.

Como hemos visto, las ideas de ciencia o conocimiento, como conceptos, pueden ser ms
tericas o estar ms orientadas a la accin y a los fines de la formacin de profesionales.
6

ltimamenteelacercamientoalasfuerzasdemercadoestsuponiendounretoparticulara
losvaloresuniversitariosysuorganizacininterna.

La dialctica entre el enfoque liberal clsico y el utilitarista ha estado presente en muchos


cambios en la educacin superior. Se debate entre dejar atrs los valores acadmicos
tradicionales (el saber por el saber, el cultivo de la persona) o buscar ms directamente la
creacinderiquezayfomentarelempleo.

Eldebateestsobrelamesa.

Muchasgraciasatodasyatodosporvuestrapresenciaycercana.

Termino agradeciendo a la comunidad universitaria, al personal docente e investigador, al


personalauxiliarydeservicios,alpersonalinvestigador,nosolosudedicacinycompromiso
continuados en estos tiempos de cambios y de muchas demandas, sino agradeciendo y
reconociendo tambin su esfuerzo personal, inteligencia y creatividad a la hora de integrar
armnicamenteestasdistintasdimensionessobrelasquehereflexionadohoy.

Muchasgracias.

================

A. Hortal (2010) La dimensin prctica de la formacin universitaria, intervencin en las Jornadas


InteruniversitariasLoyolaIIdeUNIJES,SantiagodeCompostela.

C. Gutirrez Lozano (2013) John Henry Newman y la idea de universidad, Estudios 106, Vol. XI, pp.
167179.

I.Ellacura(1982)Universidad,derechoshumanosymayoraspopulares,enJ.A.Senent(ed.)(2012)La
luchaporlajusticia.SeleccindetextosdeIgnacioEllacura(19691989),Bilbao:UniversidaddeDeusto,
pp.303316.