Está en la página 1de 5

RESUM I CONCLUSIONS DE LESTUDI DE LA LCMA

(Laboratori del centre de Medi Ambient de la Universitat Politcnica de Catalunya)

Els alcaldes dels Ajuntaments de Constant, El Morell, Perafort-Puigdelf i Vilallonga del Camp,
van subscriure al juny del 2012, amb el suport de CELNET, un conveni de col.laboraci tcnica
amb el Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA)de la Universitat Politcnica de
Catalunya (amb ms de 30 anys dexperincia sobre la temtica de lavaluaci de limpacte de
la contaminaci atmosfrica) amb lobjectiu principal de disposar duna avaluaci molt ms
complerta i especfica de la qualitat de laire actual en els seus respectius municipis. El conveni
sorigina a partir dun estudi demostratiu de les tcniques desenvolupades en una universitat
pblica, co-finanat pel GEPEC-LCMA, i amb el suport de CELNET i la Canonja3, amb la
determinaci de lorigen depisodis dolor al Camp de Tarragona (setembre 2010).
Amb la finalitat dassolir lobjectiu fixat pels diferents Ajuntaments, el LCMA ha desenvolupat el
projecte Avaluaci real de la qualitat de laire mitjanant tcniques de control social, qumic i
modelitzaci numrica amb les segents fases de realitzaci :
FASE I : Anlisi meteorolgica dels darrers 5 anys del Camp de Tarragona
Creaci duna base de dades factors demissi (emissions
vehiculades i difuses) dactivitats potencialment emissores a
latmosfera
Creaci duna base de dades de registre depisodis
Elaboraci de mapes de predicci dimpactes Disseny programa
de control qumic
FASE II : Desenvolupament del programa de control qumic (24 hores i
Episodis)
Determinaci origen depisodis de contaminaci (olors)
FASE III : Desenvolupament dun programa de control especfic i continuat
de la qualitat de laire amb optimitzaci de despeses

El projecte tenia previst la seva finalitzaci al desembre de 2013 per degut a laturada de les
activitats existents al polgon Nord, durant els mesos doctubre a desembre, i les condicions
meteorolgiques adverses (fort vent i pluja) en els primers mesos del 2014, sha finalitzat al
maig de 2014 amb lobjectiu de disposar de la mxima representativitat dels controls realitzats.
El projecte sha desenvolupat amb el segent marc dactuaci :

Independncia de resultats : Lestudi sha realitzat sense cap interferncia de cap


entitat pblica o privada.
Els resultats son fruit de laplicaci de les millors tcniques existents de control
qumic i modelitzaci numrica desenvolupades per una entitat pblica (LCMA) i
publicades en revistes cientfiques dalt impacte.
Lestudi sha realitzat amb un disseny prioritzant la minimitzaci de despeses de
realitzaci.
Lobjectiu del projecte ha estat avaluar la situaci actual de la qualitat de laire i en
especial la identificaci i quantificaci daquells compostos menys controlats (COV,
HAP).
El projecte no sha dirigit nicament al control de la industria qumica.
Resultats de lestudi shan dirigit a la seva aplicaci a Protecci Civil i com a eines
de planificaci territorial
El projecte pretn tenir una continutat mitjanant el disseny duna estructura i
programa de control daquells contaminants que superen criteris de qualitat i control
de lorigen depisodis.
El projecte demostra que els episodis dolor poden estar constituts per compostos
que poden afectar la salut (presncia de compostos txics i carcingens) i la
inadequada aplicaci de tcniques olfatomtriques a lestudi daquests episodis.

El projecte sha realitzat amb una baixa aportaci de registre depisodis (baixa
participaci dels potencials afectats) i amb la total col.laboraci dels Ajuntaments
contractants i de la Secci de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya
El projecte presenta un model de control de qualitat de laire especfic per
ladministraci local dirigit a lobtenci de la millora de la qualitat de laire.
El projecte pretn obtenir una aproximaci a un nou concepte : laire potable.

Els resultats obtinguts, dins daquest marc dactuaci, han estat els segents :
a) Sha implementat en el territori (municipis de Constant, El Morell, Perafort-Puigdelf i
Vilallonga del Camp) un model davaluaci de la qualitat de laire fonamentat en el
control social, qumic i modelitzaci numrica. Aquest model ha determinat :
- La superaci o no dels criteris ms exigents de qualitat de laire a nivell
internacional dels contaminants detectats
- Avaluaci dels episodis dolor-contaminaci identificant i quantificant els
compostos generadors amb potencials efectes sobre la salut
- Determinaci de lorigen dels episodis dolor i contaminaci
- Generaci duna eina de planificaci territorial per a noves activitats
emissores a latmosfera
Els resultats shan assolit mitjanant :
- Generaci duna base de dades de compostos detectats (200
COV+20HAP) : 14220 quantificacions de COVs i 81 controls de PM10 i
hidrocarburs aromtics policclics
- Generaci duna base de dades dorigens depisodis amb el clcul de 770
retrotrajectries (determinaci de lorigen de la massa daire existent en el
punt de detecci de lepisodi mitjanant modelitzaci numrica)
- Shan generat mapes de predicci dimpacte (mensuals i anuals dels
darrers 3 anys) especfics de cada municipi per situar futures activitats
emissores en les rees de menor impacte
- Sha generat una base de dades meteorolgica (dades meteo de cel.les de
300x300 m de tot el camp de Tarragona)
- Shan generat mapes dimpacte mensuals i anuals (2011 a 2013)
procedents del polgon nord demissions difuses

b) Des de lany 2011 (referncia El Morell) sobserva un descens progressiu del nombre
depisodis dolor-contaminaci :
Any 2011 : 522 episodis dintensitat 2-5(*)
Any 2012 : 232 episodis dintensitat 2-5
Any 2013 : 161 episodis dintensitat 2-5
Any 2014 : 27** episodis dintensitat 2-5
(*) Escala dintensitat sensorial : <1> absncia dolor
<5> olor molt forta
(**) Gener-Abril
c) Des de lany 2011 sobserva un descens progressiu del percentatge depisodis
procedents del polgon Nord (emissions refineria) (Referncia El Morell )
Any 2011: REFINERIA : 36,9 % PETROQUMICA : 50,0 % PN : 86,9 %
Any 2012: REFINERIA : 20,9 % PETROQUMICA : 57,1 % PN : 78,0 %
Any 2013: REFINERIA : 16,6 % PETROQUMICA : 47,2 % PN : 63,8 %
d)

Lany 2013 a Constant les principals fonts origen depisodis ha estat :


Polgon Nord : 53,4 %
Polgon Riu Clar : 20 %
Polgon Constant : 26,6 %

e) Lany 2013 a Vilallonga del Camp la principal font origen han estat les activitats
instal.lades en el sector N-NE de Vilallonga (intensitat 4-5)
f)

En referncia a les dades aportades per la XVPCA :


Els controls de la xarxa manual XVPCA indiquen un descens en el nombre de
superacions de la fase particulada a Constant (11)2011, (17)2012, (2) 2013* (*)
Octubre 2013
Des de gener de 2013 no hi ha registre de dades de benz a les estacions de
Constant i Perafort
A maig de 2014 no hi han registres de HAP; PM10 , PM2,5 , BaP, metalls des doctubre
de 2013

g) Linventari de focus emissors (71 focus) solament detecta als controls reglamentaris la
identificaci de 6 compostos (benz, estir, acrilonitril, etilbenz, feniletanol, xids
de propil) en 5 focus emissors. La resta savalua amb valors globals (COV, COT) i una
gran majoria amb concentracions menors dun determinat valor. La valoraci de la
informaci existent actualment dels contaminants emesos per les diferents fons es
deficient.
h) El control social (registre depisodis per afectats) aporta dades significatives amb la
correspondncia amb els mapes de predicci dimpacte i amb els percentatges dorigen
depisodis de les diferents fonts emissores.
i)

Shan registrat les segents superacions de criteris de qualitat durant els diferents
perodes de control de menor i major impacte de les fonts emissores :
MUNICIPI

CONTAMINANT N SUP

VMX ( g/Nm3)

(% CONTROLS)

CONSTANT

1,3-butadi
benz

2
12

27
18

4
36

PM10
BaP

1
1

64
1,14(*)

4
4

TCOV

15

515

30

1,3-butadi

121

PM10

83

12

TCOV

13

404

26

1,3-butadi

123

24

TCOV

486

36

1,3-butadi
cid actic
TCOV

5
3
21

125
70
1378

20
12
84

PM10

89

VILALLONGA TCOV

13

486

26

DEL CAMP

81

12

EL MORELL

PERAFORT
PUIGDELF

(*) ng/m3

PM10

BaP : Benzo[a]pir
(%CONTROLS) : percentatge del nombre de superacions sobre el total
de controls

j)

Els nivells dhidrocarburs aromtics policclics (benzo[a]pir+19 HAP) no superen el


criteri de qualitat del Reial Decret 102/2011.
Sobserven en canvi valors diaris superiors al criteri anual.

k) Els nivells de concentraci de contaminants que superen criteris de qualitat presenten


correlacions importants amb els sectors de direcci del vent procedents dels
diferents polgons industrials :
Polgon Nord : TCOV, benz, 1,3-butadi (Constant)
TCOV, PM10, 1,3-butadi, benz (El Morell)
TCOV, PM10, 1,3-butadi (Puigdelf)
PM10 (Vilallonga del Camp)
Polgon Nord (Petroqumica) : 1,3-butadi (EL Morell,Puigdelf)
cid actic (Puigdelf)
Polgon Nord (Refineria) : TCOV, 1,3-butadi (Puigdelf)
TCOV (Perafort,Puigdelf)
Polgon Constant : PM10 (Constant)
Polgon Riu Clar : TCOV,PM10 (Constant)
Activitats N-NE Vilallonga del Camp : TCOV (Vilallonga del Camp)
l)

Laplicaci de tcniques de control social, qumic i modelitzaci numrica


genera un sistema de valoraci i control personalitzat per cada municipi i
permet :
- Determinar lorigen dels episodis dolor-contaminaci
- Identificar i quantificar els compostos generadors dels episodis
- Avaluar la qualitat de laire (Controls de 24 hores) dun ampli espectre de
compostos qumics
Generar eines de planificaci territorial (avaluaci de limpacte dactivitats
actuals i futures)
- Els resultats obtinguts exigeix la realitzaci dun programa de control
continuat especfic per a cada municipi segons les superacions dels
criteris de qualitat detectats

m) Els resultats obtinguts exigeixen la realitzaci dun programa de control continuat


especfic per a cada municipi segons les superacions dels criteris de qualitat
detectats

El Laboratori del Centre de Medi Ambient agraeix a les segents persones i institucions el
suport rebut pel desenvolupament daquest projecte :

Ajuntament de Constant
Ajuntament dEl Morell
Ajuntament de Perafort-Puigdelf
Ajuntament de Vilallonga del Camp
Secci de Seguretat Industrial, Autombils i Metrologia Generalitat de
Catalunya
CELNET
GEPEC
Vicerectorat de Recerca de la UPC
A totes les persones que han collaborat en el registre depisodis

LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (LCMA) - UNIVERSITAT POLITCNICA


DE CATALUNYA
El Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) ha desenvolupat, en la seva activitat tcnicocientfica, metodologies i equips dirigits a lavaluaci de limpacte dactivitats sobre el medi
ambient atmosfric. Tant el disseny com laplicaci de tcniques ja existents es realitzen
seguint rigorosos criteris de qualitat. El present document se centra fonamentalment en
aquelles metodologies aplicables a una mplia part de sectors dactivitat on el LCMA mant un
constant nivell dactualitzaci. Lactuaci durant ms de 15 anys com a Entidad Colaboradora
en medio Ambiente Industrial (BOE. 45 del 21 de febrero de 1981) ha perms elaborar estudis
a la quasi totalitat dels sectors de producci i serveis :
-Energia: Centrals trmiques. Generadors de vapor i oli trmic
-Refineries de petroli
-Siderrgia i foneria
-Metallrgia no frrica
-Indstria Qumica Inorgnica
-Indstria Qumica Orgnica. Petroqumica
-Indstria Alimentaria
-Indstria de la fusta i el suro
-Indstria de materials per a la construcci
-Indstria de la pell
-Indstria de lautombil
-Indstria txtil
-Indstria grfica
-Mineria
-Indstria farmacutica
-Incineradors de residus slids urbans
-Incineradors industrials
-Abocadors de residus slids urbans i industrials
-Plantes de gesti de residus
-Administracions Locals, Regionals i Estatals
-Habitatges (aire interior)
-Indstria del moble
-Centres de recerca
El servei a las Administracions, empreses i particulars es complementa amb tasques de recerca
aplicades en diferents camps. Els resultats obtinguts es validen mitjanant la publicaci
darticles en revistes cientfiques dalt impacte, aix com, en captols de llibres deditorials de
prestigi.
La validaci no solament es realitza mitjanant referees externs sin tamb mitjanant la
confirmaci i/o convergncia dels resultats procedents de metodologies tant qumiques com de
modelitzaci numrica i control social.
El LCMA forma part dun grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (CEPIMALCMA) coexistint amb lmbit de loptimitzaci de processos. Com a grup de recerca mant
convenis de collaboraci cientfica amb entitats pbliques (INSHT des de lany 1999;
Universidad de Zaragoza des de lany 2011) i amb empreses (Zonair3d des de lany 2008).
Les aplicacions de les tecnologies desenvolupades i els resultats, tant tcnics (estudis i
projectes realitzats) com cientfics (publicacions) obtinguts pel LCMA en els darrers anys, es
poden consultar a la pgina : http://www.upc.edu/lcma

También podría gustarte