ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic

EL MORELL

SUP(2) 10%
( )
MÀX: 83
MITJA: 31

PM10‐ EL MORELL
Concentració (g/Nm3)

100

2013

80

2014

60
PM10

40
20
0
1

6

11

16

TCOV (g/Nm3)
PUNT 1 :  121‐346
PUNT 2 :  72‐403
1,3‐BUTADIÈ (g/Nm3)
PUNT 1: 0,1‐122
PUNT 2 0 1 5 7
PUNT 2: 0,1‐5,7
PM 10 (g/Nm3)
PUNT 3: 11‐82

21

CORRELACIONS CONCENTRACIONS‐FREQ.DIR VENT
PM10 : POLÍGON NORD : R
: POLÍGON NORD : R2 : 0,820 
: 0 820
1,3‐BUTADIÈ :  PUNT 1: POLÍGON NORD PETRO R2 : 0,952
PUNT 2: POLÍGON NORD PETRO R2 : 0,825
TCOV : PUNT 1: POLÍGON NORD R
: PUNT 1: POLÍGON NORD R2 : 0,798
: 0,798
PUNT 2: POLÍGON NORD REFIN R2 : 0,864
BENZÈ : PUNT 1: POLÍGON NORD : R2 : 0,820
PUNT 2: POLÍGON NORD REFIN R2 : 0,843
,

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
PERAFORT‐PUIGDELFÍ
TCOV‐PERAFORT/PUIGDELFÍ
Concentraació (g/Nm3)

1600

2013

1400

2014

1200
1000

SUP (9) 43 %
MÀX : 540
MITJA:258
SUP(21) 100 %
SUP(21) 100 %
MÀX: 1378
MITJA: 500

800

Perafort

600

Puigdelfi

400
200
0
5

9

13

17

21

1,3‐Butadiè‐PERAFORT/PUIGDELFÍ
Concentració (g/Nm3)

140

2013

120

2014

100
80

SUP (6)  29%
MÀX : 122
MITJA: 16
SUP(5) 24 %
MÀX: 125
MITJA : 14

60

Perafort

40

Puigdelfí

24 H

20
0
1

5

9

13

17

21

SUP (7)  33%

1,3‐Butadiè‐PERAFORT/PUIGDELFÍ
1,3
Butadiè PERAFORT/PUIGDELFÍ MÀX : 122
MÀX : 122
2013

30
Concentració (g
g/Nm3)

1

2014

MITJA: 16
SUP(9) 43 %
MÀX: 125
MITJA : 14
MITJA : 14

25
20
15

Perafort

10

Puigdelfí

5
0
1

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

5

9

13

17

21

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
PERAFORT‐PUIGDELFI
PM10 ‐ PUIGDELFÍ
Concentració (g/Nm3)

100
80

2013

2014

SUP(1) 7%
MÀX: 88
MITJA: 24

60
PM10

40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TCOV (g/Nm3)
PUNT 1 :  75‐539
PUNT 2 :  206‐1378
1,3‐BUTADIÈ (g/Nm3)
PUNT 1: 0,1‐122
PUNT 2 0 1 125
PUNT 2: 0,1‐125
PM 10 (g/Nm3)
PUNT 3: 7‐88

CORRELACIONS CONCENTRACIONS‐FREQ.DIR VENT
2 : 0,892
PM10 : POLÍGON NORD : R
Í
1,3‐BUTADIÈ :  PUNT 1: POL. NORD  R2 : 0,988
PUNT 2: POL. NORD (PETRO) R2 : 0,943
TCOV : PUNT 1: POLÍGON NORD (REFIN) R
Í
(
) 2 : 0,846
PUNT 2: POL. NORD (REFIN) R2 : 0,843
ÀCID ACÈTIC : PUNT 1 : POL. NORD  R2 : 0,810
PUNT 2 POL NORD R2 2 : 0,878
PUNT 2 : POL. NORD  R
0 878

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
VILALLONGA DEL CAMP

Concentrració (g/Nm3)

TCOV‐VILALLONGA DEL CAMP
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2013

2014

SUP (13) 65 %
( )
MÀX : 450
MITJA:268
SUP(0) 0 %
MÀX: 185
À
MITJA: 1118
Centre Cívic
Pi i
Piscina

1

5

9

13

17

PM10 ‐ VILALLONGA DEL CAMP
2013

80

2014

70
60
50

PM10

40
30
20
10
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19

1,3 butadiè ‐ VILALLONGA DEL CAMP

SUP(3) 15%
MÀX: 80
À
MITJA: 33

SUP (3)  15%
MÀX : 2,7
MITJA: 0,74
SUP(1) 5 %
SUP(1) 5 %
MÀX: 5,3
MITJA : 0,75

6
Concentració (
g/Nm3)

Concentraació (g/Nm3)

90

2013

5

2014

4
3
2

Anual

1

Centre Cívic
Piscina

0
1

3

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

5

7

9

11

13

15

17

19

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
VILALLONGA DEL CAMP

3)
TCOV (g/Nm
g
PUNT 1 :  148‐450
PUNT 2 :  73‐185
1,3‐BUTADIÈ (g/Nm3)
PUNT 1: 0,1‐2,7
PUNT 2: 0,1‐5,3
PM 10 (g/Nm3)
PUNT 3: 9‐80

CORRELACIONS CONCENTRACIONS‐FREQ.DIR VENT
PM10 (2013) : POLÍGON NORD   R2 : 0,767
PM10 (2014) : POLÍGON NORD  R2 : 0,966
TCOV : PUNT 1: ACT. N‐NE VILALLONGA R2 : 0,898
PUNT 2: ACT. N‐NE VILALLONGA R2 : 0,692

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
Cmàx Benzo[a]pirè
Cmàx. Benzo[a]pirè

Cmàx TOTAL HAP
à

1

Concentració
ó (ng/m3)

Co
oncentració (ng//m3)

1,2

POL. CONSTANTI
45%

0,8
0,6
0,4

12
10
8
6
4
2
0
Constanti 

0,2
0
Constanti 

El Morell

Puigdelfí

Vilallonga

Cmitjana Benzo[a]pirè
Conce
entració (ng/m3)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Constanti
Constanti 

El Morell
El Morell

Puigdelfí

Vilallonga

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

El Morell

Puigdelfí

Naftalè
Acenaftilè
Acenaftè
Fluorè
Fenantrè
Antracè
Fluorantè
Acefenantrilè
Pirè
Benzo[a]antracè
Crisè
Perilè
Benzo[b+j]fluorantè
Benzo[k]fluorantè
Benzo[e]pirè
Benzo[a]pirè
Indeno[1 2 3 cd]pirè
Indeno[1,2,3‐cd]pirè
Dibenzo[a,h]antracè
Benzo[g,h,i]perilè
Coronè

Vilallonga

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
HAP RD 102/2011
HAP RD 102/2011
2,5

2

1,5

Concentració (ng/m3)

1

0,5

Constantí

El Morell

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

Puigdelfí

Vilallonga

Dibenzo[a,h]antraacè
D

In
ndeno[1,2,3‐cd]p
pirè

Benzo[k]fluoran
ntè

Benzo[b+j]fluoran
B
ntè

Benzo[a]antraacè

Dibenzo[a,h]antraacè
D

In
ndeno[1,2,3‐cd]p
pirè

Benzo[k]fluoran
ntè

Benzo[b+j]fluoran
B
ntè

Benzo[a]antraacè

Dibenzo[a,h]antraacè
D

In
ndeno[1,2,3‐cd]p
pirè

Benzo[k]fluoran
ntè

Benzo[b+j]fluoran
B
ntè

Benzoo[a]antraacè

Dibenzo[a,h]antraacè
D

In
ndeno[1,2,3‐cd]p
pirè

Benzo[k]fluoran
ntè

Benzo[b+j]fluoran
B
ntè

0
Benzo[a]antraacè

Naftalè
Acenaftilè
Acenaftè
Fluorè
Fenantrè
Antracè
Fluorantè
Acefenantrilè
Pirè
Benzo[a]antracè
Crisè
Perilè
Benzo[b+j]fluorantè
Benzo[k]fluorantè
Benzo[e]pirè
Benzo[a]pirè
Indeno[1,2,3‐cd]pirè
Dibenzo[a,h]antracè
B
Benzo[g,h,i]perilè
[ h i] ilè
Coronè

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
3) 
Concentracions màximes 24 hores 1,3‐butadiè (g/m

140
120
100
80

POL. NORD
POL
NORD
P1: 0,816
P2: 0,770

60

POL. NORD 
POL
NORD
(PETROQ)
P1: 0,943
POL. NORD
P1: 0,728
P2: 0,811

40

POL. NORD
P1: 0,818

20

Criteri qualitat 24 hores : 11 g/m3

0
Constantí

El Morell

Puigdelfi

Perafort

Vilallonga

Concentracions mitjanes 1,3‐BUTADIÈ
18
Concentracció (g/Nm3)

16

Criteri qualitat

anual : 2 g/m3

14
12
10
8
6
4
2
0

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
Concentracions mitjanes benzè (g/m3)
6

5

Criteri qualitat anual : 5 g/m
/ 3

4

3

2

POL. NORD
P1: 0,757
P2: 0,723

POL. NORD
P1: 0,820
P2: 0,776

1

0
Constantí

El Morell

Puigdelfi

Perafort

Vilallonga

Concentracions màximes benzè (g/m3)
20
15
10
5
0
Constantí

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

El Morell

Puigdelfi

Perafort

Vilallonga

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : retrotrajectòries
770 episodis analitzats 2010‐2013

406 episodis Intensitat 3‐5
364 episodis intensitat 2
Punts
P
t detecció
d t ió : 
‐El Morell (2010‐2013)
‐Constantí (2012‐2013)
‐Vilallonga
Vilallonga del Camp (2013)
del Camp (2013)
‐Sant Salvador (2013)
‐El Catllar (2013)
‐Polígon Nord Àrea petroquímica
‐Polígon Nord Àrea refineria
‐Polígon
Polígon Riu Clar
‐Polígon Constantí
‐Polígon Selva del Camp
‐Polígon Alcover
‐Polígon Vallmoll
‐Polígon Vilallonga del Camp
‐Activitat
Activitat torrefacció (El Morell)
(El Morell)
‐Activitat tractament d’olis (Els Garidells)

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : retrotrajectòries
• Model TAPM (Transport Air Pollution Method) CSIRO Austràlia
• Base de dades meteorològiques de mesoescala NCEP (National Centers of  
Environmental Prediction) de la NOAA (National Oceanic
Prediction) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
and Atmospheric
Administration) de USA.
•Base de dades orogràfiques:  SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission). SRTM 
is an international project spearheaded by the National Geospatial Intelligence 
p j
p
y
p
g
Agency (NGA) and the National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen polígon Nord

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Control químic
Els controls han de donar donen resposta
han de donar donen resposta a :
a:
• Els episodis d’olor son tòxics ? 
a) Els llindars d’olor son inferiors a les concentracions dels criteris de qualitat
b) La xarxa XVPCA no detecta cap
b) La xarxa
XVPCA no detecta cap valor de superació
valor de superació dels criteris de qualitat
de qualitat
COMPOST
1,3 Butadiè
,
Percloretilé
Diclormetà
Benzè
Toluè
Estirè
Fenol
Cloroform
Acroleïna
1,1,1 tricloretà
Disulfur de carboni
F è
Fosgè
Acrilonitril
Hexà
Tricloretilè
Acetat de metil
Acetat de butil
Acetat de butil
2‐butenal
Acetat d'etil
Naftalé

LLINDAR D'OLOR

CRITERIS QUALITAT
TLV/420

g/m3

g/m3

220
8300
4100
1500
2000
68
39
500
69
5300
180
4000
340
107000
3900
22000
7700
420
23000
40

11
410
421
5
457
205
19
24
0,5
1321
36
02
0,2
11
171
130
1467
1724
2
3476
126

1,3‐butadiè    Llindar d’olor : 220 g/m3
Criteri qualitat :   11 g/m3
Estirè Llindar d’olor :       68 g/m3
Criteri qualitat :   205 g/m3

• L’olfactometria no és la tècnica més adient per fer valoracions d’impactes
d’olor en àrees multi‐font (no permet identificar ni els compostos, ni  les  
fonts que els originen en sistemes multi font)
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

FASE I : ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen polígon Nord

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen polígon Constantí

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen polígon Riu Clar

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen torrefacció fruits secs

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen polígon Vilallonga del Camp
Data : 23 desembre 2013  
Hora registre episodi : 8:25  C/Barcelona/Plaça
Hora registre episodi
: 8:25 C/Barcelona/Plaça de la Pau   Intensitat
de la Pau Intensitat d
d’olor
olor : 5
:5

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen polígons La Selva del Camp ‐ Alcover

Data : 2 de febrer
Data
: 2 de febrer de 2014
de 2014
Hores registre episodi : 8:00
Vilallonga del Camp
Intensitat d’olor : 4

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen activitat tractament d’olis
Data : 6 gener 2012
Hores registre episodi
g
p
punt 1 El Morell 23:00 (horari
p
(
legal)    Intensitat
g )
d’olor : 3

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Retrotrajectòries
• Retrotrajectòries orígen activitat tractament d’olis
Data : 8 febrer 2013
Hores registre episodi
g
p
punt 1 El Catllar 13:00 (horari
p
(
legal)    Intensitat
g )
d’olor : 3

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : retrotrajectòries
•S’han analitzat 770 episodis amb el càlcul de les retrotrajectòries (2010‐2013)
• 406 episodis d’intensitat 3‐5  (Escala 1‐5 Intensitat)
•364 episodis d’intensitat 2 (Escala 1‐5 Intensitat)
Contribució (%) dels diferents orígens al total
d’episodis d’olor registrats a EL MORELL
durant els anys 2011-2013

EPISODIS

Contribució (%) dels diferents orígens al total
d’episodis d’olor registrats a CONSTANTÍ
durant L’any
y 2013

2011

2012

2013

EPIS 2‐5

EPIS 2‐5

EPIS  2‐5

2013
EPISODIS

EPIS  2‐5

Refineria

36,9

20,9

16,6

POLIGON NORD
POLIGON NORD

53 4
53,4

Petroquímica

50,0

57,1

47,2

POLÍGON CONSTANTÍ

26,6

POLÍGON CONSTANTÍ

0,8

3,3

5,0

POLÍGON RIU CLAR

20,0

Torrefacció*+Vilallonga*

6,0

4,4

11,9

La Selva+Alcover

1,6

5,5

12,4

Recup. Olis*

2,0

6,6

3,7

Vallmoll*

2,7

2,2

3,2

86,9

78,0

63,8

POLIGON NORD

Vilallonga del camp : 4 episodis
100 % origen activitats N‐NE

(*) Activitats pendents d’inspecció per la determinació del seu potencial emissor

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Impacte fonts difuses
Impacte emissions difuses refineria
Impacte emissions

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful