Está en la página 1de 23

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic

ELMORELL

SUP(2)10%
( )
MX:83
MITJA:31

PM10 ELMORELL
Concentraci(g/Nm3)

100

2013

80

2014

60
PM10

40
20
0
1

11

16

TCOV(g/Nm3)
PUNT1:121346
PUNT2:72403
1,3BUTADI (g/Nm3)
PUNT1:0,1122
PUNT 2 0 1 5 7
PUNT2:0,15,7
PM10 (g/Nm3)
PUNT3:1182

21

CORRELACIONSCONCENTRACIONSFREQ.DIRVENT
PM10 :POLGONNORD:R
: POLGON NORD : R2 :0,820
: 0 820
1,3BUTADI:PUNT1:POLGONNORDPETROR2 :0,952
PUNT2:POLGONNORDPETROR2 :0,825
TCOV :PUNT1:POLGONNORDR
: PUNT 1: POLGON NORD R2 :0,798
: 0,798
PUNT2:POLGONNORDREFINR2 :0,864
BENZ:PUNT1:POLGONNORD:R2 :0,820
PUNT2:POLGONNORDREFINR2 :0,843
,

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
PERAFORTPUIGDELF
TCOVPERAFORT/PUIGDELF
Concentraaci(g/Nm3)

1600

2013

1400

2014

1200
1000

SUP(9)43%
MX:540
MITJA:258
SUP(21) 100 %
SUP(21)100%
MX:1378
MITJA:500

800

Perafort

600

Puigdelfi

400
200
0
5

13

17

21

1,3ButadiPERAFORT/PUIGDELF
Concentraci(g/Nm3)

140

2013

120

2014

100
80

SUP(6)29%
MX:122
MITJA:16
SUP(5)24%
MX:125
MITJA:14

60

Perafort

40

Puigdelf

24H

20
0
1

13

17

21

SUP(7)33%

1,3ButadiPERAFORT/PUIGDELF
1,3
Butadi PERAFORT/PUIGDELF MX:122
MX : 122
2013

30
Concentraci(g
g/Nm3)

2014

MITJA:16
SUP(9)43%
MX:125
MITJA : 14
MITJA:14

25
20
15

Perafort

10

Puigdelf

5
0
1

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

13

17

21

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
PERAFORTPUIGDELFI
PM10 PUIGDELF
Concentraci(g/Nm3)

100
80

2013

2014

SUP(1)7%
MX:88
MITJA:24

60
PM10

40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TCOV(g/Nm3)
PUNT1:75539
PUNT2:2061378
1,3BUTADI (g/Nm3)
PUNT1:0,1122
PUNT 2 0 1 125
PUNT2:0,1125
PM10 (g/Nm3)
PUNT3:788

CORRELACIONSCONCENTRACIONSFREQ.DIRVENT
2 :0,892
PM10 :POLGONNORD:R

1,3BUTADI:PUNT1:POL.NORD R2 :0,988
PUNT2:POL.NORD(PETRO)R2 :0,943
TCOV :PUNT1:POLGONNORD(REFIN)R

(
) 2 :0,846
PUNT2:POL.NORD(REFIN)R2 :0,843
CIDACTIC:PUNT1:POL.NORDR2 :0,810
PUNT 2 POL NORD R22 :0,878
PUNT2:POL.NORDR
0 878

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
VILALLONGADELCAMP

Concentrraci(g/Nm3)

TCOVVILALLONGADELCAMP
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2013

2014

SUP(13)65%
( )
MX:450
MITJA:268
SUP(0)0%
MX:185

MITJA:1118
CentreCvic
Pi i
Piscina

13

17

PM10 VILALLONGADELCAMP
2013

80

2014

70
60
50

PM10

40
30
20
10
0
1

9 11 13 15 17 19

1,3butadi VILALLONGADELCAMP

SUP(3)15%
MX:80

MITJA:33

SUP(3)15%
MX:2,7
MITJA:0,74
SUP(1) 5 %
SUP(1)5%
MX:5,3
MITJA:0,75

6
Concentraci(
g/Nm3)

Concentraaci(g/Nm3)

90

2013

2014

4
3
2

Anual

CentreCvic
Piscina

0
1

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

11

13

15

17

19

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
VILALLONGADELCAMP

3)
TCOV(g/Nm
g
PUNT1:148450
PUNT2:73185
1,3BUTADI (g/Nm3)
PUNT1:0,12,7
PUNT2:0,15,3
PM10 (g/Nm3)
PUNT3:980

CORRELACIONSCONCENTRACIONSFREQ.DIRVENT
PM10 (2013):POLGONNORD R2 :0,767
PM10 (2014):POLGONNORD R2 :0,966
TCOV :PUNT1:ACT.NNEVILALLONGAR2 :0,898
PUNT2:ACT.NNEVILALLONGAR2 :0,692

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
Cmx Benzo[a]pir
Cmx.Benzo[a]pir

CmxTOTALHAP

Concentraci
(ng/m3)

Co
oncentraci(ng//m3)

1,2

POL.CONSTANTI
45%

0,8
0,6
0,4

12
10
8
6
4
2
0
Constanti

0,2
0
Constanti

ElMorell

Puigdelf

Vilallonga

CmitjanaBenzo[a]pir
Conce
entraci(ng/m3)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Constanti
Constanti

El Morell
ElMorell

Puigdelf

Vilallonga

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ElMorell

Puigdelf

Naftal
Acenaftil
Acenaft
Fluor
Fenantr
Antrac
Fluorant
Acefenantril
Pir
Benzo[a]antrac
Cris
Peril
Benzo[b+j]fluorant
Benzo[k]fluorant
Benzo[e]pir
Benzo[a]pir
Indeno[1 2 3 cd]pir
Indeno[1,2,3cd]pir
Dibenzo[a,h]antrac
Benzo[g,h,i]peril
Coron

Vilallonga

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
HAP RD 102/2011
HAPRD102/2011
2,5

1,5

Concentraci(ng/m3)

0,5

Constant

ElMorell

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

Puigdelf

Vilallonga

Dibenzo[a,h]antraac
D

In
ndeno[1,2,3cd]p
pir

Benzo[k]fluoran
nt

Benzo[b+j]fluoran
B
nt

Benzo[a]antraac

Dibenzo[a,h]antraac
D

In
ndeno[1,2,3cd]p
pir

Benzo[k]fluoran
nt

Benzo[b+j]fluoran
B
nt

Benzo[a]antraac

Dibenzo[a,h]antraac
D

In
ndeno[1,2,3cd]p
pir

Benzo[k]fluoran
nt

Benzo[b+j]fluoran
B
nt

Benzoo[a]antraac

Dibenzo[a,h]antraac
D

In
ndeno[1,2,3cd]p
pir

Benzo[k]fluoran
nt

Benzo[b+j]fluoran
B
nt

0
Benzo[a]antraac

Naftal
Acenaftil
Acenaft
Fluor
Fenantr
Antrac
Fluorant
Acefenantril
Pir
Benzo[a]antrac
Cris
Peril
Benzo[b+j]fluorant
Benzo[k]fluorant
Benzo[e]pir
Benzo[a]pir
Indeno[1,2,3cd]pir
Dibenzo[a,h]antrac
B
Benzo[g,h,i]peril
[ h i] il
Coron

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
3)
Concentracions mximes 24hores 1,3butadi(g/m

140
120
100
80

POL.NORD
POL
NORD
P1:0,816
P2:0,770

60

POL.NORD
POL
NORD
(PETROQ)
P1:0,943
POL.NORD
P1:0,728
P2:0,811

40

POL.NORD
P1:0,818

20

Criteri qualitat 24hores :11g/m3

0
Constant

ElMorell

Puigdelfi

Perafort

Vilallonga

Concentracionsmitjanes1,3BUTADI
18
Concentracci(g/Nm3)

16

Criteri qualitat

anual:2g/m3

14
12
10
8
6
4
2
0

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
Concentracionsmitjanesbenz(g/m3)
6

Criteri qualitat anual:5g/m


/ 3

POL.NORD
P1:0,757
P2:0,723

POL.NORD
P1:0,820
P2:0,776

0
Constant

ElMorell

Puigdelfi

Perafort

Vilallonga

Concentracions mximes benz (g/m3)


20
15
10
5
0
Constant

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ElMorell

Puigdelfi

Perafort

Vilallonga

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:retrotrajectries
770episodis analitzats 20102013

406episodis Intensitat 35
364episodis intensitat 2
Punts
P
t detecci
d t i :
ElMorell (20102013)
Constant (20122013)
Vilallonga
Vilallonga delCamp(2013)
del Camp (2013)
Sant Salvador(2013)
ElCatllar (2013)
Polgon Nordrea petroqumica
Polgon Nordrea refineria
Polgon
Polgon Riu Clar
Polgon Constant
Polgon SelvadelCamp
Polgon Alcover
Polgon Vallmoll
Polgon Vilallonga delCamp
Activitat
Activitat torrefacci (ElMorell)
(El Morell)
Activitat tractament dolis (Els Garidells)

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:retrotrajectries
Model TAPM(Transport AirPollution Method)CSIROAustrlia
Basededadesmeteorolgiquesdemesoescala NCEP(NationalCenters of
Environmental Prediction)delaNOAA(NationalOceanic
Prediction) de la NOAA (National Oceanic andAtmospheric
and Atmospheric
Administration)deUSA.
Basededades orogrfiques:SRTM(Shuttle RadarTopographic Mission).SRTM
isaninternationalprojectspearheadedbytheNationalGeospatialIntelligence
p j
p
y
p
g
Agency(NGA)andtheNationalAeronauticsandSpaceAdministration(NASA)

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen polgon Nord

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Controlqumic
Els controls handedonardonenresposta
han de donar donen resposta a:
a:
Els episodis dolor sontxics ?
a)Els llindars dolor soninferiors alesconcentracions dels criteris dequalitat
b) La xarxa XVPCAnodetectacap
b)Laxarxa
XVPCA no detecta cap valordesuperaci
valor de superaci dels criteris dequalitat
de qualitat
COMPOST
1,3Butadi
,
Percloretil
Diclormet
Benz
Tolu
Estir
Fenol
Cloroform
Acrolena
1,1,1tricloret
Disulfurdecarboni
F
Fosg
Acrilonitril
Hex
Tricloretil
Acetatdemetil
Acetat de butil
Acetatdebutil
2butenal
Acetatd'etil
Naftal

LLINDARD'OLOR

CRITERISQUALITAT
TLV/420

g/m3

g/m3

220
8300
4100
1500
2000
68
39
500
69
5300
180
4000
340
107000
3900
22000
7700
420
23000
40

11
410
421
5
457
205
19
24
0,5
1321
36
02
0,2
11
171
130
1467
1724
2
3476
126

1,3butadiLlindar dolor :220g/m3


Criteri qualitat :11 g/m3
Estir Llindar dolor :68g/m3
Criteri qualitat :205 g/m3

Lolfactometria nos latcnica ms adient perfer valoracions dimpactes


dolor enrees multifont (nopermet identificarniels compostos,niles
fonts queels originenensistemes multi font)
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

FASEI:ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen polgon Nord

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen polgon Constant

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen polgon Riu Clar

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen torrefacci fruits secs

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen polgon Vilallonga delCamp
Data:23desembre2013
Hora registre episodi :8:25C/Barcelona/Plaa
Horaregistreepisodi
: 8:25 C/Barcelona/Plaa delaPauIntensitat
de la Pau Intensitat d
dolor
olor :5
:5

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen polgons LaSelvadelCamp Alcover

Data:2defebrer
Data
: 2 de febrer de2014
de 2014
Hores registreepisodi :8:00
Vilallonga delCamp
Intensitat dolor :4

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen activitat tractament dolis
Data:6gener 2012
Hores registreepisodi
g
p
punt 1ElMorell 23:00(horari
p
(
legal)Intensitat
g )
dolor :3

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Retrotrajectries
Retrotrajectries orgen activitat tractament dolis
Data:8febrer 2013
Hores registreepisodi
g
p
punt 1ElCatllar 13:00(horari
p
(
legal)Intensitat
g )
dolor :3

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:retrotrajectries
Shan analitzat 770episodis amb elclcul delesretrotrajectries (20102013)
406episodis dintensitat 35(Escala15Intensitat)
364episodis dintensitat 2(Escala15Intensitat)
Contribuci (%) dels diferents orgens al total
depisodis dolor registrats a EL MORELL
durant els anys 2011-2013

EPISODIS

Contribuci (%) dels diferents orgens al total


depisodis dolor registrats a CONSTANT
durant Lany
y 2013

2011

2012

2013

EPIS25

EPIS25

EPIS 25

2013
EPISODIS

EPIS 25

Refineria

36,9

20,9

16,6

POLIGON NORD
POLIGONNORD

53 4
53,4

Petroqumica

50,0

57,1

47,2

POLGONCONSTANT

26,6

POLGONCONSTANT

0,8

3,3

5,0

POLGON RIUCLAR

20,0

Torrefacci*+Vilallonga*

6,0

4,4

11,9

La Selva+Alcover

1,6

5,5

12,4

Recup.Olis*

2,0

6,6

3,7

Vallmoll*

2,7

2,2

3,2

86,9

78,0

63,8

POLIGONNORD

Vilallonga delcamp:4episodis
100%origenactivitats NNE

(*) Activitats pendents dinspecci per la determinaci del seu potencial emissor

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Impactefonts difuses


Impacte emissions difuses refineria
Impacteemissions

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC