ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Impacte fons difuses

Impacte emissions difuses refineria
Impacte emissions

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Impacte fonts difuses
Impacte emissions difuses petroquímica
Impacte emissions

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Impacte fonts difuses
Impacte emissions difuses petroquímica
Impacte emissions

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Mapes de predicció de impactes 
CONSTANTÍÍ

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Mapes de predicció de impactes 
EL MORELL

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Mapes de predicció de impactes 
PERAFORT

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Mapes de predicció de impactes 
PUIGDELFÍÍ

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Mapes de predicció de impactes 
VILALLONGA DEL CAMP

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : programes de control
CONSTANTÍ –
Í PERAFORT_PUIGDELFI
• Controls de COV (1,3 butadiè, benzè)
• Fase particulada PM10 i PM2,5
• Equipament
E i
t caracterització
t it ió d’episodis
d’ i di mitjançant
itj
t captador mòbil
t d
òbil
• Web registre episodis d’olor‐contaminació (Determinació origen)
EL MORELL
EL
MORELL
• Controls de COV (1,3 butadiè)
• Fase particulada PM10 i PM2,5
• Equipament caracterització d
d’episodis
episodis mitjançant captador mòbil
captador mòbil
• Web registre episodis d’olor‐contaminació (Determinació origen)
VILALLONGA DEL CAMP
• Controls de COV (1,3 butadiè)
• Fase particulada PM10 i PM2,5
• Equipament caracterització d’episodis mitjançant captador mòbil
• Web registre episodis d’olor‐contaminació (Determinació origen)

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : programes de control
ESTRUCTURA DE CONTROL ADMINISTRACIÓ LOCAL
ESTRUCTURA DE CONTROL ADMINISTRACIÓ LOCAL 
REGISTRE EPISODIS D’OLOR
‐Aplicació pàgina web ajuntaments :
• Lloc detecció episodis : Població, carrer, número
• Hora detecció
H
d t ió
• Comentaris (opcional)

ORIGEN EPISODIS
(CÀLCUL RETROTRAJECTÒRIES)

IDENTIFICACIÓ COMPOSTOS EPISODIS D’OLOR CONTAMINACIÓ
IDENTIFICACIÓ COMPOSTOS EPISODIS D’OLOR‐CONTAMINACIÓ

CALIBRADOR            BOMBA                         TUB ADSORBENT

CONTROLS 24 H PERÍODE MÀXIM IMPACTE FONTS
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

‐Organonitrogenats
‐Hidrocarburs aromàtics
‐Àcids carboxílics
‐Aldehids
‐Alcohols
‐Cetones
‐Organoclorats
‐Èsters
‐Èters
‐Terpens
Terpens
‐Organosofrats
‐Furans
‐Glicols
‐Alcans
‐Diens

QUALITAT DE L’AIRE

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
ha implementat en el territori
en el territori (municipis de Constantí, El Morell, Perafort
de Constantí, El Morell, Perafort‐
• SS’ha
Puigdelfí i Vilallonga del Camp) un model d’avaluació de la qualitat de l’aire
fonamentat en  el  control  social,  químic i modelització numèrica.  Aquest
model ens determina :
‐ La superació o no dels criteris més exigents de qualitat de l’aire a nivell
internacional
‐ Avaluació dels episodis d’olor identificant els compostos generadors amb
potencials efectes sobre la salut
‐ Determinació de l’origen dels episodis d’olor i contaminació
‐ Generació d’una eina de planificació territorial per a noves activitats
emissores a l’atmosfera

• S’ha generat una base de dades de compostos detectats (200 COV+HAP)
• S’ha generat una base de dades d’origens d’episodis ( 770 retrotrajectòries)
• S’han generat mapes de predicció d’impacte específics de cada municipi per
situar futures
it
f t
activitats
ti it t emissores
i
a les àrees
l à
d
de menor impacte
i
t
• S’ha generat una base de dades meteorològica (dades meteo de cel.les de  
300x300m  de tot el camp de Tarragona)
• SS’han
han generat mapes d
d’impacte
impacte d
d’emissions
emissions difuses
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
• Des de l’any 2011 (Referència El Morell) s’observa un descens progressiu del 
nombre d’episodis d’olor‐contaminació :
Any 2011 : 522 episodis d’intensitat 2‐5  23 (2)    16(3)     4  (4‐5)
Any 2012 : 232 episodis d’intensitat 2‐5  11 (2)      7(3)   2,5 (4‐5)
Any 2013 : 161 episodis d’intensitat 2‐5     9 (2)      3(3)  1,5 (4‐5)
Any 2014 : 18* episodis d’intensitat 2‐5     5 (2)  0,3 (3)  0,3 (4‐5)
(*) Gener‐Març
• Des de l’any 2011 s’observa un descens progressiu del percentatge d’episodis

procedents del polígon
del polígon Nord (emissions
Nord (emissions refineria)  (Referència
refineria) (Referència : El Morell
El Morell
Any 2011 :  REFINERIA :  36,9 %     PETROQUÍMICA : 50,0 %    PN : 86,9 %
Any 2012 :  REFINERIA :  20,9 %     PETROQUÍMICA : 57,1 %    PN : 78,0 %
Any 2013 :  REFINERIA :  16,6 %     PETROQUÍMICA : 47,2 %    PN : 63,8 %
2013 : REFINERIA : 16 6 % PETROQUÍMICA : 47 2 % PN : 63 8 %
• L’any 2013 a Constantí la principal font origen d’episodis ha estat :
Polígon Nord : 57,9 %  ;  Polígon
Nord : 57 9 % ; Polígon Riu Clar : 26,3 % ; Polígon
: 26 3 % ; Polígon Constantí : 15,8 %
: 15 8 %
• L’any 2013 a Vilallonga del Camp la principal font origen han estat les activitats
instal.lades en el sector N
en el sector N‐NE
NE de Vilallonga
de Vilallonga (intensitat 4
4‐5)
5)
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
• Els controls de la xarxa manual XVPCA indiquen un descens en el nombre de  
superacions de la fase particulada a Constantí (11)2011, (17)2012, (2) 2013*
(*) Octubre 2013

Al 2013 no hi
Al
2013
hi ha registre de dades
h
i
d d d de benzè
d b è a les estacions
l
i
d C
de Constantí
í des d’el
d d’ l gener
fins al novembre i a Perafort des de el març de 2013.
A maig de 2014 no hi han registres de HAP; PM10 , PM2,5 , BaP, metalls des d’octubre
d 2013
de 2013
• L’inventari de focus emissors (71 focus) solament detecta als controls reglamentaris
la identificació de  6 compostos
la  identificació
de 6 compostos (benzè,  estirè,  acrilonitril,  etilbenzè,  feniletanol, 
(benzè estirè acrilonitril etilbenzè feniletanol
òxids de propilè) en 5 focus emissors. La resta s’avalua amb valors globals (COV, COT)
La informació que es disposa de les emissions es deficient degut a la no identificació
dels compostos emesos fet que dificulta el control de seu
que dificulta el control de seu impacte
• El control social (registre d’episodis) aporta dades significatives amb la correspondència
amb els mapes de predicció
de predicció d
d’impacte
impacte i amb
i amb els percentatges d
d’origen
origen d
d’episodis
episodis de les 
de les
diferents fonts emissores. 

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
El programa de control químic (24 hores) ha detectat
(24 hores) ha detectat la superació
la superació de criteris
de criteris
• El programa de control químic
de qualitat de l’aire de diferents contaminants : 
MUNICIPI
CONSTANTÍ

EL MORELL

PERAFORT
PUIGDELFÍ

CONTAMINANT
1 3 butadiè
1,3‐butadiè
benzè
PM10
BaP
TCOV
1,3‐butadiè

1
1
15
4

64
1,14(*))
1,14(
515
121

4
4
30
8

PM10
TCOV
1,3‐butadiè
TCOV
1,3‐butadiè
àcid acètic
TCOV

3
13
6
9
5
3
21

83
404
123
486
125
70
1378

12
26
24
36
20
12
84

1
13

89
486

5
26

3

81

12

PM10
VILALLONGA TCOV
DEL CAMP
(*) ng/m3

VMÀX (g/Nm3) (% CONTROLS)
2
27
4
12
18
36

Nº SUP

PM10

(%Controls) : percentatge de superacions sobre el total de controls

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
• Els nivells de hidrocarburs
de hidrocarburs aromàtics policíclics (benzo[a]pirè+19 HAP)          
(benzo[a]pirè+19 HAP)
no superen el criteri de qualitat del  Reial Decret 102/2011 
S’observen valors diaris superiors al criteri anual
• Els nivells de concentració de contaminants que superen criteris de qualitat
presenten correlacions importants amb els sectors de  direcció del vent
procedents dels diferents polígons industrials : :
Polígon Nord :  TCOV, benzè, 1,3‐butadiè (Constantí)
TCOV, PM
,
,
,
((El Morell))
10,, 1,3‐butadiè, benzè
TCOV, PM10, 1,3‐butadiè (Puigdelfí)
PM10 (Vilallonga del Camp)
Polígon Nord (Petroquímica) : 1,3‐butadiè (EL Morell,Puigdelfí)
Àcid acètic (Puigdelfí)
Polígon Nord (Refineria) : TCOV, 1,3‐butadiè (Puigdelfí)
TCOV (Perafort,Puigdelfí)
Polígon Constantí :  PM10 (Constantí)
Polígon Riu Clar : TCOV,PM10 (Constantí)
Activitats N‐NE Vilallonga del Camp : TCOV (Vilallonga del Camp)

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
El càlcul de les retrotrajectòries
de les retrotrajectòries (770 episodis) ha determinat
(770 episodis) ha determinat diferents orígens
• El càlcul
de les emissions :  
2013

2,5%

DETECCIÓ EPISODIS
EL MORELL
CONSTANTI

11,9%
3,7%

9,9%

47 2%
47,2%

16,6%
26,6%
5 %

20 %

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

53,4%

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
El càlcul de les retrotrajectòries
de les retrotrajectòries (770 episodis) ha determinat
(770 episodis) ha determinat diferents orígens
• El càlcul
de les emissions :  
2013

20%

DETECCIÓ EPISODIS

80%
VILALLONGA

20%

EL CATLLAR

6,7%

33,3%

3,3%
23,3%

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
• SS’ha
ha generat una eina
una eina de planificació
de planificació territorial per cada municipi
territorial per cada municipi

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Conclusions
• L’aplicació de tècniques de control social, químic i modelització numèrica
permet generar un sistema de valoració i  control  personalitzat per cada 
municipi donat el caràcter local de la qualitat de l’aire :
Aquestes tècniques permeten resoldre de  forma  eficient les necessitats de 
control en àrees complexes d’avaluació com el Camp de Tarragona amb un cost
menor a les tècniques de control que s’estan i s’han utilitzat : 
 Determinar l’origen dels episodis d’olor‐contaminació
 Identificar i quantificar
Id ifi i
ifi els
l compostos generadors
d dels
d l episodis
i di
 Avaluar la qualitat de l’aire (Controls de 24 hores) d’un ampli espectre de 
compostos
 Generar eines
Generar eines de planificació
de planificació territorial (avaluació
territorial (avaluació de l’impacte
de l’impacte d’activitats
actuals i futures)
• Els resultats obtinguts exigeix la realització d
d’un
un programa de control continuat
específic per a cada municipi segons les superacions dels criteris de qualitat
detectats

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Agraïments
• Consistoris de Constantí, El Morell, Perafort_Puigdelfí i Vilallonga del Camp
• CELNET
• GEPEC
• Persones que han colaborat en el registre d’episodis
• Cap de Secció de Seguretat Industrial, Automòbils i Metrologia Generalitat de
Catalunya
• Vicerectorat de Recerca de la UPC 

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful