Está en la página 1de 20

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Impactefons difuses

Impacte emissions difuses refineria


Impacteemissions

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Impactefonts difuses


Impacte emissions difuses petroqumica
Impacteemissions

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Impactefonts difuses


Impacte emissions difuses petroqumica
Impacteemissions

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Mapes depredicci deimpactes


CONSTANT

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Mapes depredicci deimpactes


ELMORELL

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Mapes depredicci deimpactes


PERAFORT

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Mapes depredicci deimpactes


PUIGDELF

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Mapes depredicci deimpactes


VILALLONGADELCAMP

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:programesdecontrol
CONSTANT
PERAFORT_PUIGDELFI
Controls deCOV(1,3butadi,benz)
Faseparticulada PM10 iPM2,5
Equipament
E i
t caracteritzaci
t it i depisodis
d i di mitjanant
itj
t captadormbil
t d
bil
Webregistreepisodis dolorcontaminaci (Determinaci origen)
ELMORELL
EL
MORELL
Controls deCOV(1,3butadi)
Faseparticulada PM10 iPM2,5
Equipament caracteritzaci d
depisodis
episodis mitjanant captadormbil
captador mbil
Webregistreepisodis dolorcontaminaci (Determinaci origen)
VILALLONGADELCAMP
Controls deCOV(1,3butadi)
Faseparticulada PM10 iPM2,5
Equipament caracteritzaci depisodis mitjanant captadormbil
Webregistreepisodis dolorcontaminaci (Determinaci origen)

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:programesdecontrol
ESTRUCTURA DE CONTROL ADMINISTRACI LOCAL
ESTRUCTURADECONTROLADMINISTRACILOCAL
REGISTREEPISODISDOLOR
Aplicaci pgina webajuntaments :
Lloc detecci episodis :Poblaci,carrer,nmero
Horadetecci
H
d t i
Comentaris (opcional)

ORIGENEPISODIS
(CLCULRETROTRAJECTRIES)

IDENTIFICACI COMPOSTOS EPISODIS DOLOR CONTAMINACI


IDENTIFICACICOMPOSTOSEPISODISDOLORCONTAMINACI

CALIBRADORBOMBATUBADSORBENT

CONTROLS24HPERODEMXIMIMPACTEFONTS
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

Organonitrogenats
Hidrocarburs aromtics
cids carboxlics
Aldehids
Alcohols
Cetones
Organoclorats
sters
ters
Terpens
Terpens
Organosofrats
Furans
Glicols
Alcans
Diens

QUALITATDELAIRE

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
ha implementat enelterritori
en el territori (municipis deConstant,ElMorell,Perafort
de Constant, El Morell, Perafort
SSha
Puigdelf iVilallonga delCamp)unmodel davaluaci delaqualitat delaire
fonamentat enelcontrolsocial,qumic imodelitzaci numrica.Aquest
model ens determina:
Lasuperaci onodels criteris ms exigents dequalitat delaire anivell
internacional
Avaluaci dels episodis dolor identificant els compostos generadors amb
potencials efectes sobrelasalut
Determinaci delorigen dels episodis dolor icontaminaci
Generaci duna eina deplanificaci territorialperanovesactivitats
emissores alatmosfera

Sha generat unabasededades decompostos detectats (200COV+HAP)


Sha generat unabasededades dorigens depisodis (770retrotrajectries)
Shan generat mapes depredicci dimpacte especfics decadamunicipi per
situarfutures
it
f t
activitats
ti it t emissores
i
alesrees
l
d
demenorimpacte
i
t
Sha generat unabasededades meteorolgica (dades meteo decel.lesde
300x300mdetot elcampdeTarragona)
SShan
han generat mapes d
dimpacte
impacte d
demissions
emissions difuses
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
Desdelany 2011(Referncia ElMorell)sobserva undescens progressiu del
nombredepisodis dolorcontaminaci :
Any 2011:522episodis dintensitat 2523(2)16(3)4(45)
Any 2012:232episodis dintensitat 2511(2)7(3)2,5(45)
Any 2013:161episodis dintensitat 259(2)3(3)1,5(45)
Any 2014:18*episodis dintensitat 255(2)0,3(3)0,3(45)
(*)GenerMar
Desdelany 2011sobserva undescens progressiu delpercentatge depisodis

procedents delpolgon
del polgon Nord(emissions
Nord (emissions refineria)(Referncia
refineria) (Referncia :ElMorell
El Morell
Any 2011:REFINERIA:36,9%PETROQUMICA:50,0%PN:86,9%
Any 2012:REFINERIA:20,9%PETROQUMICA:57,1%PN:78,0%
Any 2013:REFINERIA:16,6%PETROQUMICA:47,2%PN:63,8%
2013 : REFINERIA : 16 6 % PETROQUMICA : 47 2 % PN : 63 8 %
Lany 2013aConstant laprincipalfont origendepisodis haestat :
Polgon Nord:57,9%;Polgon
Nord : 57 9 % ; Polgon Riu Clar :26,3%;Polgon
: 26 3 % ; Polgon Constant :15,8%
: 15 8 %
Lany 2013aVilallonga delCamplaprincipalfont origenhanestat lesactivitats
instal.lades enelsectorN
en el sector NNE
NEdeVilallonga
de Vilallonga (intensitat 4
45)
5)
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
Els controls delaxarxa manualXVPCAindiquenundescens enelnombrede
superacions delafaseparticulada aConstant (11)2011,(17)2012,(2)2013*
(*)Octubre2013

Al2013nohi
Al
2013
hi haregistrededades
h
i
d d d debenz
d b alesestacions
l
i
d C
deConstant
desdel
d d l gener
fins alnovembre iaPerafort desdeelmar de2013.
Amaig de2014nohi hanregistresdeHAP;PM10 ,PM2,5 ,BaP,metalls desdoctubre
d 2013
de2013
Linventari defocus emissors (71focus)solament detectaals controls reglamentaris
la identificaci de6compostos
laidentificaci
de 6 compostos (benz,estir,acrilonitril,etilbenz,feniletanol,
(benz estir acrilonitril etilbenz feniletanol
xids depropil)en5focus emissors.Larestasavalua amb valors globals (COV,COT)
Lainformaci queesdisposa delesemissions esdeficient degut alanoidentificaci
dels compostos emesos fet quedificultaelcontroldeseu
que dificulta el control de seu impacte
Elcontrolsocial(registredepisodis)aportadades significatives amb lacorrespondncia
amb els mapes depredicci
de predicci d
dimpacte
impacte iamb
i amb els percentatges d
dorigen
origen d
depisodis
episodis deles
de les
diferents fonts emissores.

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
El programa de control qumic (24hores)hadetectat
(24 hores) ha detectat lasuperaci
la superaci decriteris
de criteris
Elprogramadecontrolqumic
dequalitat delaire dediferents contaminants :
MUNICIPI
CONSTANT

ELMORELL

PERAFORT
PUIGDELF

CONTAMINANT
1 3 butadi
1,3butadi
benz
PM10
BaP
TCOV
1,3butadi

1
1
15
4

64
1,14(*))
1,14(
515
121

4
4
30
8

PM10
TCOV
1,3butadi
TCOV
1,3butadi
cidactic
TCOV

3
13
6
9
5
3
21

83
404
123
486
125
70
1378

12
26
24
36
20
12
84

1
13

89
486

5
26

81

12

PM10
VILALLONGA TCOV
DELCAMP
(*)ng/m3

VMX(g/Nm3) (%CONTROLS)
2
27
4
12
18
36

NSUP

PM10

(%Controls):percentatge desuperacions sobreeltotaldecontrols

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
Els nivells dehidrocarburs
de hidrocarburs aromtics policclics (benzo[a]pir+19HAP)
(benzo[a]pir+19 HAP)
nosuperenelcriteri dequalitat delReial Decret 102/2011
Sobserven valors diaris superiors alcriteri anual
Els nivells deconcentraci decontaminants quesuperencriteris dequalitat
presentencorrelacions importants amb els sectors dedirecci delvent
procedents dels diferents polgons industrials ::
Polgon Nord:TCOV,benz,1,3butadi(Constant)
TCOV,PM
,
,
,
((ElMorell))
10,,1,3butadi,benz
TCOV,PM10,1,3butadi(Puigdelf)
PM10 (Vilallonga delCamp)
Polgon Nord(Petroqumica):1,3butadi(ELMorell,Puigdelf)
cid actic (Puigdelf)
Polgon Nord(Refineria):TCOV,1,3butadi(Puigdelf)
TCOV(Perafort,Puigdelf)
Polgon Constant :PM10 (Constant)
Polgon Riu Clar :TCOV,PM10 (Constant)
Activitats NNEVilallonga delCamp:TCOV(Vilallonga delCamp)

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
El clcul delesretrotrajectries
de les retrotrajectries (770episodis)hadeterminat
(770 episodis) ha determinat diferents orgens
Elclcul
delesemissions :
2013

2,5%

DETECCIEPISODIS
ELMORELL
CONSTANTI

11,9%
3,7%

9,9%

47 2%
47,2%

16,6%
26,6%
5%

20%

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

53,4%

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
El clcul delesretrotrajectries
de les retrotrajectries (770episodis)hadeterminat
(770 episodis) ha determinat diferents orgens
Elclcul
delesemissions :
2013

20%

DETECCIEPISODIS

80%
VILALLONGA

20%

ELCATLLAR

6,7%

33,3%

3,3%
23,3%

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
SSha
ha generat unaeina
una eina deplanificaci
de planificaci territorialpercadamunicipi
territorial per cada municipi

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Conclusions
Laplicaci detcniques decontrolsocial,qumic imodelitzaci numrica
permet generarunsistemadevaloraci icontrolpersonalitzat percada
municipi donat elcarcter localdelaqualitat delaire :
Aquestes tcniques permeten resoldre deformaeficient lesnecessitats de
controlenrees complexes davaluaci com elCampdeTarragonaamb uncost
menoralestcniques decontrolquesestan ishan utilitzat :
Determinarlorigen dels episodis dolorcontaminaci
Identificariquantificar
Id ifi i
ifi els
l compostos generadors
d dels
d l episodis
i di
Avaluarlaqualitat delaire (Controls de24hores)dun ampli espectre de
compostos
Generareines
Generar eines deplanificaci
de planificaci territorial(avaluaci
territorial (avaluaci delimpacte
de limpacte dactivitats
actuals ifutures)
Els resultats obtinguts exigeix la realitzaci d
dun
un programa de control continuat
especfic per a cada municipi segons les superacions dels criteris de qualitat
detectats

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE: Agraments
Consistoris deConstant,ElMorell,Perafort_Puigdelf iVilallonga delCamp
CELNET
GEPEC
Personesquehancolaborat enelregistredepisodis
Cap deSecci deSeguretat Industrial,Autombils iMetrologia Generalitatde
Catalunya
Vicerectorat deRecercadelaUPC

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC