ESTUDI DE L’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE MITJANÇANT CONTROL 

SOCIAL QUÍMIC I MODELITZACIÓ NUMÈRICA
SOCIAL, QUÍMIC I MODELITZACIÓ NUMÈRICA
Ajuntaments de Constantí, El Morell, Perafort i Vilallonga del Camp

40
NNW
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

N

NNE
NE
ENE
E

S

ESE
SE
SSE

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

PROJECTE AVALUACIÓ REAL QUALITAT DE L’AIRE
ÀMBIT APLICACIÓ : Constantí, El Morell, Perafort i Vilallonga del Camp
OBJECTIUS :   
• Avaluació actual i complerta de la qualitat de l’aire . Avaluació real
• Control d’episodis d’olor (origen episodis) i caracterització química
• Àrees del territori
del territori amb màxim i mínim
i mínim impacte de les fonts
impacte de les fonts emissores
• Disseny d’un programa de control continuat dirigit a la millora succesiva
de la qualitat de l’aire
FASES DEL PROJECTE
• FASE I :  Anàlisi meteorològica dels darrers 5 anys àmbit d’aplicació
Base de dades factors d’emissió‐activitats potencialment emissores
Base de dades registre d’episodis
Mapes de predicció d’impactes – Disseny programa de control
• FASE II : Desenvolupament
FASE II D
l
t del programa de control químic
d l
d
t l í i (24 hores‐Epis.)
(24 h
E i )
Determinació origen d’episodis de contaminació (olors)
• FASE III : Desenvolupament d’un programa de control continuat de la qualitat
de l’aire
de l
aire amb optimització de costos
de costos
Laboratori del Centre de Medi  Ambient ‐ UPC

FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI

– Independència de resultats
– Aplicació de les millors tècniques de control químic i modelització
numèrica
èi
– Realització amb optimització de despeses de control
– Avaluació real de la qualitat
real de la qualitat de l
de l’aire
aire
– No dirigit específicament a la industria química
– Resultats amb aplicacions a Protecció Civil i Planificació Territorial
– Continuïtat del programa de control
– Episodis d’olors o contaminació
– Tècniques
Tè i
olfactomètriques
lf t èt i
: inadequada
i d
d aplicació
li ió
– Proposta d’un model de control de la qualitat de l’aire per 
l’administració local
– Millora de la qualitat de l’aire
– Aproximació al concepte de l’aire potable
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

FASE I : ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE
• BASES DE DADES
Base de dades de nivells d’immissió
(XVPCA Departament de Territori i Sostenibilitat‐Direcció General de Qualitat
Ambiental)

HAP

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE
ESTACIÓ XVPCA Constantí
ESTACIÓ XVPCA Constantí
Contaminant
Nº dades 2011
Nº dades 2012
Nº dades
d d 2013
Valor màx.2011
Valor màx. 2012
Valor màx. 2013
NºSupera.
p
2011
NºSupera. 2012
NºSupera. 2013

PM2,5
174
175
60
40
37
26
11
13
2

PM10
221
180
208
47
73
37
0
4
0

Benzè
304
25
9,2
6,9
12
3**

BAP*
53
56
54
0,8
0,5
0,9
0
0
0

As*
57
54
44
1,0
1,1
1,4
0
0
0

Ni*
57
54
44
8
9
5
0
0
0

Cd*
57
54
44
0,3
0,4
0,6
0
0
0

Pb*
57
54
44
14,0
14,2
17,0
0
0
0

(**) Nº de superacions sobre un total de 25 dades

ESTACIÓ XVPCA Perafort
Ó
Contaminant
Nº dades 2011
Nº dades 2012
N
Nº dades 2013
Valor màx.2011
Valor màx. 2012
Valor màx. 2013
NºSupera 2011
NºSupera.
NºSupera. 2012
NºSupera. 2013

PM2,5
-

PM10
-

Benzè
361
23
4,3
2,7
0
0**

BAP*
-

As*
-

Ni*
-

Cd*
-

(*) valors expressats en ng/m3 (**) Nº de superacions sobre un total de 23 dades
3
Els valors de PM2,5
2 , PM10 i benzè estan expressats en g/m

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

Pb*
-

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE
• BASES DE DADES
Base de dades de focus emissors
(Expedients d’activitats municipis Constantí, El Morell i Perafort)

‐Activitat de refinat de petroli
‐Activitat
Activitat petroquímica
‐Activitat incineració residus especials
‐Activitat farmacèutica
‐Activitat tractament de residus
‐Emmagatzematge de productes químics

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Base de dades focus emissors
BASE DE DADES DE FOCUS EMISSORS
BASE DE DADES DE FOCUS EMISSORS

REVISIÓ PROJECTES ACTIVITATS‐CONTROLS EIC‐ SEGURETAT INDUSTRIAL GENCAT

71  FOCUS EMISSORS

Control de contaminants orgànics : valors globals (mg/m3) de COV
(mgC/m3) de COT
) de COT
Solament a 5 focus es determinen de forma individual
(Benzè, Acrilonitril, Òxid de propilè, Estirè, Etilbenzè i Feniletanol)

MOLT BAIXA INFORMACIÓ DE L’EMISSIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS I 
SEMIVOLÀTILS
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Control social
BASE DE DADES D’EPISODIS D’OLOR
‐ Registre d’episodis d’olor a un punt d’El Morell (juliol 2010 – desembre 2013)
‐ Controls
C t l molt
lt puntuals
t l a altres
lt punts
t del territori
d l t it i
Vilallonga del Camp : 4

2011 EL MORELL

2012 EL MORELL

El Morell : 161
La Pobla de Mafumet : 5
El C tll : 91
El Catllar
91

2013 EL MORELL

Sant Salvador : 39
Constantí: 20

Sant Pere i Sant Pau : 2

Any 2013 : 322
2013 : 322
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

2013 EL CATLLAR

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Control social
GENER

FEBRER

JUNY

JULIOL

NOVEMBRE

MARÇ
Ç

AGOST

ABRIL

SETEMBRE

MAIG

OCTUBRE

DESEMBRE
GENER

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

JULIOL

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : Control social
E
L
M
O
R
E
L
L

ANY         Nº Episodis
2011
2012
2013

522
238
161

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Freqüències (%) d’origen d’episodis d’olor (intensitat 2-4) segons la situació de
les potencials fonts emissores (EL MORELL)
SITUACIÓ
FONTS
SECTOR VENT
ANY 2011

POL. NORD

POL. CONST

NE-SSE
86 0
86,0

ACT.1

SW-SSW
WNW-NNE
12
1,2
12 8
12,8

TOTAL
100

ANY 2012

77,5

4,0

18,5

100

ANY 2013

64,5

5,8

29,7

100

ACT 1.: Torrefacció fruits secs, polígons La Selva, Alcover, Vallmoll, regeneració olis, Vilallonga Camp
Freqüències (%) d’origen d’episodis d’olor (intensitat 2, 3,4 I 5) segons la situació de
les potencials fonts emissores (EL CATLLAR)

SITUACIÓ FONTS
SECTOR VENT
FEBRER 2013

POL.
NORD
WNW-NNW
40,9

POL.
RIU CLAR
WSW
21,0

POL.
CONSTANTI
W
4,5

ACTIVITATS
NW-NNW
17,8

Freqüències (%) de direcció del vent en períodes d’episodis d’olor (intensitat 2,3 i 4)
a Constantí Maig-Novembre 2013)
SITUACIÓ FONTS
SECTOR VENT
ANY 2013

POL. NORD
N-NE
54,8

POL. CONST
POL. RIU CLAR
WNW
ESE-SE
25,5
19,7

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : mapes d’impacte
MAPES D’IMPACTE  (principals fonts emissores polígons Nord, Constantí i Riu Clar)
Objectiu FASE I : 
• Modelització de la meteorologia (2006‐2013)
• Zones del territori de màxim i mínim impacte 
• Períodes de màxim
de màxim i mínim
i mínim impacte
• Disseny del control químic (optimització de despeses)
• Planificació d’activitats per la reducció d’impactes
RESULTATS : 
•Mapes de concentracions mitjanes per a un interval de 5 anys
•Mapes
Mapes d
d’impacte
impacte anuals de concentracions
de concentracions mitjanes horàries
•Mapes d’impacte anuals de concentracions màximes horàries
•Mapes d’impacte anuals de concentracions màximes diàries
•Mapes
p d’impacte
p
mensuals de concentracions mitjanes
j
horàries
•Mapes d’impacte mensuals de concentracions màximes horàries
•Mapes d’impacte mensuals de concentracions màximes diàries

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : mapes d’impacte
Emissions xemeneies Polígon Nord

Concentracions màximes 24 hores

N

N20

N

N

N

10

W
W

40
NNW
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

E
E

0

W

E
S

S

S

S

S

N

E

S

Generrç

NNW40
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

N

ESE
SE
SSE

40
NNW
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

Febrer

NNE
NE
ENE
E

S

NNE
NE
ENE

ESE
SE
SSE

Maig‐Setembre

NNW40
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

N

NNE
NE
ENE
E

S

ESE
SE
SSE

NNW3
NW 2
WNW
1
W
0
WSW
SW
SSW

Octubre

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

N

NNE
NE
ENE
E

S

N

S

ESE
SE
SSE

N

40
NNW
NW 30
WNW 20
10
0
W
0
WSW
SW
SSW

S

Març

NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE

Novembre

NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE

Abril

NNW30
NW 20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

N

NNE
NE
ENE
E

S

ESE
SE
SSE

Desembre

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
• Control 24 hores

• Control episodis
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic

DISSENY SISTEMES CONTROL QUALITAT CONTROL QUÍMIC
DISSENY SISTEMES CONTROL QUALITAT : CONTROL QUÍMIC
CAPTADOR

GC‐MS
DT

RT: 3,50 - 36,00
100

NL:
2,47E7

24

•COV

95
90

TIC MS
X07281VA
CARISSES

85
80

30

75
70

R
elativeAbundance

65
60
55

4

50
25
45
40
31

29

35

37

38

30

48
33

25

6
3

20

9

5

10

15

18
17

11

10

15

36

28
34

35
20
21

1213

8

27

19

7

12

5

14

16

26

22
23

39 41
40

32

44
42 43

45

46

47

0
4

6

8

10

12

14

16

18

20
Tim e (m in)

22

Laboratori del Centre de Medi  Ambient ‐ UPC

24

26

28

30

32

34

36

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic

TENAX TA

MULTILLIT LCMA
MULTILLIT LCMA

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
Controls 24 hores

2013

2014

16
14
12
10
8
6
4
2
MAR

FEB

MAR

FEB

FEB

GEN

DES

OCT 

NOV 

SET

SET

AGO 

JUL

JUL

JUN

MAI

ABR

ABR

MAR

FEB

GEN

0

CONSTANTI
EL MORELL
PERAFORT
PUIGDELFI
VILALLONGA DEL CAMP
Aturada plantas Polígon
Nord

27000 identificacions COVs
14220 quantificacions COVs
14220 quantificacions
81 controls PM10 i HAP
Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
• Famílies químiques : 
‐Organonitrogenats
‐Hidrocarburs
Hid
b aromàtics
àti
‐Àcids carboxílics
‐Aldehids
‐Alcohols
Alcohols
‐Cetones
‐Organoclorats
‐Èsters
Èsters
‐Èters
‐Terpens
‐Organosofrats
Organosofrats
‐Furans
‐Glicols
‐Alcans
‐Diens

S’han detectat 200 compostos
200 compostos
• Constantí : 152
• El Morell : 159
• Perafort‐Puigdelfí : 159
: 159
• Vilallonga del Camp : 163

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

14220 quantificacions

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
CONSTANTI
TCOV‐Constantí
2013

500

2014

400

Biblioteca

300

C/Major

200
100
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Benzè‐Constantí
Con
ncentració (g/N
Nm3)

20

2013

2014

15

SUP (7) 29 %
MÀX : 17
MÀX : 17
MITJA:4,5
SUP(5) 21 %
MÀX: 18
MITJÀ: 4 5
MITJÀ: 4,5
C/MAJOR

10

BIBLIOTECA
5
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23

1,3‐butadiè‐Constantí
1,3
butadiè Constantí
2013

30
Concentraciió ((g/Nm3)

Conce
entració (g/Nm
m3)

600

SUP (4)  17%
( )
MÀX : 395
MITJA: 146
SUP(11) 46 %
MÀX: 515
À
MITJÀ : 225

2014

25
20

SUP (1)  4%
MÀX : 27
MITJA: 3,5
,
SUP(1) 4%
MÀX: 17
MITJÀ: 2,9

15

C/MAJOR

10

BIBLIOTECA

5

Anual

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic

40

PM10:
SUP(1) 4%
( )
MÀX: 64
MITJÀ : 22
HAP :
S (11) 6 %
SUP(11) 46 %
MÀX: 515
MITJÀ : 225

30

PM10

CONSTANTÍ
PM10‐ CONSTANTÍ
Concen
ntració (g/Nm3)

70
60

2013

50

2014

20
10
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25

TCOV (g/Nm3)
PUNT 3 : 56‐395 
PUNT 1 : 103‐515
BENZÈ(g/Nm3)
PUNT 3: 0,9‐17
PUNT 1: 1,2‐18
1,3‐BUTADIÈ (g/Nm3)
PUNT 3: 0,1‐27
PUNT 1: 1,2‐17

CORRELACIONS CONCENTRACIONS‐FREQ.DIR VENT
PM10 : POLÍGON CONSTANTÍ  : R2 : 0,778
POLÍGON RIU CLAR      : R2 : 0,743
BENZÈ : PUNT 3: POLÍGON NORD : R2 : 0,757
PUNT 1: POLÍGON NORD : R2 : 0,723
1,3‐BUTADIÈ :  PUNT 3: POLÍGON NORD R2 : 0,844
PUNT 1: POLÍGON NORD R2 : 0,793
TCOV : PUNT 3: POLÍGON RIU CLAR R2 : 0,756
2 : 0,700
PUNT 1:POLÍGON NORD R
Í

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

ESTUDI D’AVALUACIÓ REAL DE LA QUALITAT DE L’AIRE : control químic
EL MORELL
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2014

2013

Magatzem
Escola

1 3

5 7

9 11 13 15 17 19 21 23

1,3‐Butadiè‐EL MORELL
140
Concentració (g/Nm3)

Concen
ntració (g/Nm3)

TCOV‐EL MORELL

SUP (10)  42%
SUP
(10) 42%
MÀX : 347
MITJA: 203
SUP(3) 13 %
MÀX: 403
MÀX: 403
MITJA : 134

120
100

2013

2014

80

SUP (4) 17 %
MÀX : 122
MITJA:10,2
SUP(0) 0 %
( )
MÀX: 5,8
MITJA: 1,0
Magatzem

60

Escola

40
20

1,3‐Butadiè‐EL
1,3
Butadiè EL MORELL
MORELL

15

2013

13

2014

11
9
7

Magatzem

5

Escola

3

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

SUP (9)  38%
MÀX : 122
MITJA: 11
SUP(4) 17 %
MÀX: 5,8
MITJA : 1,0

1
‐1

1

Laboratori del Centre de Medi Ambient ‐ UPC

5

9

13

17

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful