Está en la página 1de 21

ESTUDIDELAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIREMITJANANTCONTROL

SOCIAL QUMIC I MODELITZACI NUMRICA


SOCIAL,QUMICIMODELITZACINUMRICA
Ajuntaments deConstant,ElMorell,Perafort iVilallonga delCamp

40
NNW
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

NNE
NE
ENE
E

ESE
SE
SSE

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

PROJECTEAVALUACIREALQUALITATDELAIRE
MBITAPLICACI:Constant,ElMorell,Perafort iVilallonga delCamp
OBJECTIUS :
Avaluaci actualicomplerta delaqualitat delaire .Avaluaci real
Controldepisodis dolor (origenepisodis)icaracteritzaci qumica
rees delterritori
del territori amb mxim imnim
i mnim impactedelesfonts
impacte de les fonts emissores
Disseny dun programadecontrolcontinuat dirigit alamillora succesiva
delaqualitat delaire
FASESDELPROJECTE
FASEI:Anlisi meteorolgica dels darrers 5anysmbit daplicaci
Basededades factors demissiactivitats potencialment emissores
Basededades registredepisodis
Mapes depredicci dimpactes Disseny programadecontrol
FASEII:Desenvolupament
FASE II D
l
t delprogramadecontrolqumic
d l
d
t l i (24horesEpis.)
(24 h
E i )
Determinaci origendepisodis decontaminaci (olors)
FASEIII:Desenvolupament dun programadecontrolcontinuat delaqualitat
de laire
del
aire amb optimitzaci decostos
de costos
LaboratoridelCentredeMediAmbient UPC

FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT DE LESTUDI

Independncia deresultats
Aplicaci delesmillors tcniques decontrolqumic imodelitzaci
numrica
i
Realitzaci amb optimitzaci dedespeses decontrol
Avaluaci realdelaqualitat
real de la qualitat del
de laire
aire
Nodirigit especficament alaindustriaqumica
Resultats amb aplicacions aProtecci CiviliPlanificaci Territorial
Continutat delprogramadecontrol
Episodis dolors ocontaminaci
Tcniques
T i
olfactomtriques
lf t t i
:inadequada
i d
d aplicaci
li i
Proposta dun model decontroldelaqualitat delaire per
ladministraci local
Millora delaqualitat delaire
Aproximaci alconcepte delaire potable
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

FASEI:ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE
BASESDEDADES
Basededades denivells dimmissi
(XVPCADepartament deTerritori iSostenibilitatDirecci GeneraldeQualitat
Ambiental)

HAP

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE
ESTACI XVPCA Constant
ESTACIXVPCAConstant
Contaminant
N dades 2011
N dades 2012
N dades
d d 2013
Valor mx.2011
Valor mx. 2012
Valor mx. 2013
NSupera.
p
2011
NSupera. 2012
NSupera. 2013

PM2,5
174
175
60
40
37
26
11
13
2

PM10
221
180
208
47
73
37
0
4
0

Benz
304
25
9,2
6,9
12
3**

BAP*
53
56
54
0,8
0,5
0,9
0
0
0

As*
57
54
44
1,0
1,1
1,4
0
0
0

Ni*
57
54
44
8
9
5
0
0
0

Cd*
57
54
44
0,3
0,4
0,6
0
0
0

Pb*
57
54
44
14,0
14,2
17,0
0
0
0

(**) N de superacions sobre un total de 25 dades

ESTACIXVPCAPerafort

Contaminant
N dades 2011
N dades 2012
N
N dades 2013
Valor mx.2011
Valor mx. 2012
Valor mx. 2013
NSupera 2011
NSupera.
NSupera. 2012
NSupera. 2013

PM2,5
-

PM10
-

Benz
361
23
4,3
2,7
0
0**

BAP*
-

As*
-

Ni*
-

Cd*
-

(*) valors expressats en ng/m3 (**) N de superacions sobre un total de 23 dades


3
Els valors de PM2,5
2 , PM10 i benz estan expressats en g/m

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

Pb*
-

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE
BASESDEDADES
Basededades defocus emissors
(Expedients dactivitats municipis Constant,ElMorell iPerafort)

Activitat derefinat depetroli


Activitat
Activitat petroqumica
Activitat incineraci residus especials
Activitat farmacutica
Activitat tractament deresidus
Emmagatzematge deproductes qumics

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Basededades focus emissors


BASE DE DADES DE FOCUS EMISSORS
BASEDEDADESDEFOCUSEMISSORS

REVISIPROJECTESACTIVITATSCONTROLSEIC SEGURETATINDUSTRIALGENCAT

71FOCUSEMISSORS

Controldecontaminants orgnics :valors globals (mg/m3)deCOV


(mgC/m3)deCOT
) de COT
Solament a5focus esdeterminendeformaindividual
(Benz,Acrilonitril,xid depropil,Estir,Etilbenz iFeniletanol)

MOLTBAIXAINFORMACIDELEMISSIDECOMPOSTOSORGNICSVOLTILSI
SEMIVOLTILS
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Controlsocial
BASEDEDADESDEPISODISDOLOR
Registredepisodis dolor aunpunt dEl Morell (juliol 2010 desembre2013)
Controls
C t l molt
lt puntuals
t l aaltres
lt punts
t delterritori
d l t it i
Vilallonga delCamp:4

2011ELMORELL

2012ELMORELL

ElMorell :161
LaPobla deMafumet :5
El C tll :91
ElCatllar
91

2013ELMORELL

Sant Salvador:39
Constant:20

Sant PereiSant Pau:2

Any 2013:322
2013 : 322
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

2013ELCATLLAR

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Controlsocial
GENER

FEBRER

JUNY

JULIOL

NOVEMBRE

MAR

AGOST

ABRIL

SETEMBRE

MAIG

OCTUBRE

DESEMBRE
GENER

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

JULIOL

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:Controlsocial
E
L
M
O
R
E
L
L

ANYNEpisodis
2011
2012
2013

522
238
161

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE
Freqncies (%) dorigen depisodis dolor (intensitat 2-4) segons la situaci de
les potencials fonts emissores (EL MORELL)
SITUACI
FONTS
SECTOR VENT
ANY 2011

POL. NORD

POL. CONST

NE-SSE
86 0
86,0

ACT.1

SW-SSW
WNW-NNE
12
1,2
12 8
12,8

TOTAL
100

ANY 2012

77,5

4,0

18,5

100

ANY 2013

64,5

5,8

29,7

100

ACT 1.: Torrefacci fruits secs, polgons La Selva, Alcover, Vallmoll, regeneraci olis, Vilallonga Camp
Freqncies (%) dorigen depisodis dolor (intensitat 2, 3,4 I 5) segons la situaci de
les potencials fonts emissores (EL CATLLAR)

SITUACI FONTS
SECTOR VENT
FEBRER 2013

POL.
NORD
WNW-NNW
40,9

POL.
RIU CLAR
WSW
21,0

POL.
CONSTANTI
W
4,5

ACTIVITATS
NW-NNW
17,8

Freqncies (%) de direcci del vent en perodes depisodis dolor (intensitat 2,3 i 4)
a Constant Maig-Novembre 2013)
SITUACI FONTS
SECTOR VENT
ANY 2013

POL. NORD
N-NE
54,8

POL. CONST
POL. RIU CLAR
WNW
ESE-SE
25,5
19,7

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:mapes dimpacte
MAPESDIMPACTE(principals fonts emissores polgons Nord,Constant iRiu Clar)
Objectiu FASEI:
Modelitzaci delameteorologia (20062013)
Zones delterritori demxim imnim impacte
Perodes demxim
de mxim imnim
i mnim impacte
Disseny delcontrolqumic (optimitzaci dedespeses)
Planificaci dactivitats perlareducci dimpactes
RESULTATS:
Mapes deconcentracions mitjanes perauninterval de5anys
Mapes
Mapes d
dimpacte
impacte anuals deconcentracions
de concentracions mitjanes horries
Mapes dimpacte anuals deconcentracions mximeshorries
Mapes dimpacte anuals deconcentracions mximesdiries
Mapes
p dimpacte
p
mensuals deconcentracions mitjanes
j
horries
Mapes dimpacte mensuals deconcentracions mximeshorries
Mapes dimpacte mensuals deconcentracions mximes diries

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:mapes dimpacte
Emissions xemeneies Polgon Nord

Concentracionsmximes24hores

N20

10

W
W

40
NNW
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

E
E

E
S

Generr

NNW40
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

ESE
SE
SSE

40
NNW
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

Febrer

NNE
NE
ENE
E

NNE
NE
ENE

ESE
SE
SSE

MaigSetembre

NNW40
NW 30
20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

NNE
NE
ENE
E

ESE
SE
SSE

NNW3
NW 2
WNW
1
W
0
WSW
SW
SSW

Octubre

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

NNE
NE
ENE
E

ESE
SE
SSE

40
NNW
NW 30
WNW 20
10
0
W
0
WSW
SW
SSW

Mar

NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE

Novembre

NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE

Abril

NNW30
NW 20
WNW
10
W
0
WSW
SW
SSW

NNE
NE
ENE
E

ESE
SE
SSE

Desembre

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
Control24hores

Controlepisodis
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic

DISSENY SISTEMES CONTROL QUALITAT CONTROL QUMIC


DISSENYSISTEMESCONTROLQUALITAT:CONTROLQUMIC
CAPTADOR

GCMS
DT

RT: 3,50 - 36,00


100

NL:
2,47E7

24

COV

95
90

TIC MS
X07281VA
CARISSES

85
80

30

75
70

R
elativeAbundance

65
60
55

50
25
45
40
31

29

35

37

38

30

48
33

25

6
3

20

10

15

18
17

11

10

15

36

28
34

35
20
21

1213

27

19

12

14

16

26

22
23

39 41
40

32

44
42 43

45

46

47

0
4

10

12

14

16

18

20
Tim e (m in)

22

LaboratoridelCentredeMediAmbient UPC

24

26

28

30

32

34

36

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic

TENAXTA

MULTILLIT LCMA
MULTILLITLCMA

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
Controls24hores

2013

2014

16
14
12
10
8
6
4
2
MAR

FEB

MAR

FEB

FEB

GEN

DES

OCT

NOV

SET

SET

AGO

JUL

JUL

JUN

MAI

ABR

ABR

MAR

FEB

GEN

CONSTANTI
EL MORELL
PERAFORT
PUIGDELFI
VILALLONGA DEL CAMP
Aturada plantas Polgon
Nord

27000identificacions COVs
14220 quantificacions COVs
14220quantificacions
81controls PM10 iHAP
Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
Famlies qumiques :
Organonitrogenats
Hidrocarburs
Hid
b aromtics
ti
cids carboxlics
Aldehids
Alcohols
Alcohols
Cetones
Organoclorats
sters
sters
ters
Terpens
Organosofrats
Organosofrats
Furans
Glicols
Alcans
Diens

Shan detectat 200compostos


200 compostos
Constant :152
ElMorell :159
PerafortPuigdelf :159
: 159
Vilallonga delCamp:163

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

14220quantificacions

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
CONSTANTI
TCOVConstant
2013

500

2014

400

Biblioteca

300

C/Major

200
100
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

BenzConstant
Con
ncentraci(g/N
Nm3)

20

2013

2014

15

SUP(7)29%
MX : 17
MX:17
MITJA:4,5
SUP(5)21%
MX:18
MITJ: 4 5
MITJ:4,5
C/MAJOR

10

BIBLIOTECA
5
0
1

9 11 13 15 17 19 21 23

1,3butadiConstant
1,3
butadi Constant
2013

30
Concentracii((g/Nm3)

Conce
entraci(g/Nm
m3)

600

SUP(4)17%
( )
MX:395
MITJA:146
SUP(11)46%
MX:515

MITJ:225

2014

25
20

SUP(1)4%
MX:27
MITJA:3,5
,
SUP(1)4%
MX:17
MITJ:2,9

15

C/MAJOR

10

BIBLIOTECA

Anual

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic

40

PM10:
SUP(1)4%
( )
MX:64
MITJ:22
HAP:
S (11) 6 %
SUP(11)46%
MX:515
MITJ:225

30

PM10

CONSTANT
PM10 CONSTANT
Concen
ntraci(g/Nm3)

70
60

2013

50

2014

20
10
0
1

9 11 13 15 17 19 21 23 25

TCOV(g/Nm3)
PUNT3:56395
PUNT1:103515
BENZ(g/Nm3)
PUNT3:0,917
PUNT1:1,218
1,3BUTADI (g/Nm3)
PUNT3:0,127
PUNT1:1,217

CORRELACIONSCONCENTRACIONSFREQ.DIRVENT
PM10 :POLGONCONSTANT:R2 :0,778
POLGONRIUCLAR:R2 :0,743
BENZ :PUNT3:POLGONNORD:R2 :0,757
PUNT1:POLGONNORD:R2 :0,723
1,3BUTADI:PUNT3:POLGONNORDR2 :0,844
PUNT1:POLGONNORDR2 :0,793
TCOV :PUNT3:POLGONRIUCLARR2 :0,756
2 :0,700
PUNT1:POLGONNORDR

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

ESTUDIDAVALUACIREALDELAQUALITATDELAIRE:controlqumic
ELMORELL
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2014

2013

Magatzem
Escola

1 3

5 7

9 11 13 15 17 19 21 23

1,3ButadiELMORELL
140
Concentraci(g/Nm3)

Concen
ntraci(g/Nm3)

TCOVELMORELL

SUP(10)42%
SUP
(10) 42%
MX:347
MITJA:203
SUP(3)13%
MX: 403
MX:403
MITJA:134

120
100

2013

2014

80

SUP(4)17%
MX:122
MITJA:10,2
SUP(0)0%
( )
MX:5,8
MITJA:1,0
Magatzem

60

Escola

40
20

1,3ButadiEL
1,3
Butadi ELMORELL
MORELL

15

2013

13

2014

11
9
7

Magatzem

Escola

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

SUP(9)38%
MX:122
MITJA:11
SUP(4)17%
MX:5,8
MITJA:1,0

1
1

Laboratori delCentredeMedi Ambient UPC

13

17

21