Está en la página 1de 51

DOG Nm.

17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3885

I. DISPOSICINS XERAIS
CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA
DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30
de xuo, de convivencia e participacin da comunidade educativa en materia de
convivencia escolar.
I
A Comunidade Autnoma de Galicia ten atribuda no artigo 31 do Estatuto de autonoma
de Galicia, aprobado pola Lei orgnica 1/1981, do 6 de abril, competencia plena sobre a
regulacin e a administracin do ensino en toda a sa extensin, niveis e graos, modalidades e especialidades, no mbito das sas competencias, sen prexuzo do disposto no
artigo 27 da Constitucin espaola e nas leis orgnicas que, conforme o punto primeiro
do artigo 81 desta, o desenvolvan e das facultades que atribe ao Estado o nmero 30 do
punto 1 do artigo 149 da Constitucin espaola, e da alta inspeccin necesaria para o seu
cumprimento e a sa garanta.
A Lei orgnica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito educacin, e a Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, establecen os principios e fins da actividade
educativa.
Entre os principios da educacin sinalan a transmisin dos valores que favorecen a
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

liberdade persoal, a responsabilidade, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, que constiten a base da vida en comn, e a participacin da comunidade
educativa, as como o principio do esforzo compartido que deben realizar o alumnado, as
familias, o profesorado, os centros, as administracins, as institucins e a sociedade no
seu conxunto como requisito necesario para asegurar unha educacin de calidade con
equidade.
Por outra parte, os artigos 120 e 124 da Lei orgnica 2/2006, na redaccin dada pola
Lei orgnica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establecen
a autonoma dos centros na elaboracin das sas normas de convivencia e das de organizacin e funcionamento. O mesmo artigo 124 dispn que os centros educativos elaborarn
un plan de convivencia no que se recollan todas as actividades que se programen co fin de
fomentar un bo clima de convivencia dentro do centro escolar, as como a concrecin dos

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3886

dereitos e deberes do alumnado e das medidas correctoras aplicables en caso de incumprimento das normas de convivencia, considerando que estas son de obrigado cumprimento e as medidas correctoras sern proporcionadas s faltas cometidas e tern un carcter
educativo e recuperador, procurando a mellora nas relacins de todos os membros da
comunidade educativa.
Igualmente, as disposicins deste decreto atenden ao establecido na Lei 2/2014, do 14
de abril, pola igualdade de trato e a non discriminacin de lesbianas, gays, transexuais,
bisexuais e intersexuais en Galicia, coa finalidade de garantir o principio de igualdade de
trato e de non discriminacin por razn de orientacin sexual e identidade de xnero das
persoas homosexuais, bisexuais, transexuais, transxnero e intersexuais no mbito educativo.
Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento regulamentario do rxime xurdico de
convivencia recoecido na lexislacin bsica do Estado e na Lei 4/2011, do 30 de xuo, de
convivencia e participacin da comunidade educativa.
II
A convivencia escolar a capacidade que teen as persoas de vivir con outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade recproca, expresada na interrelacin harmoniosa
e sen violencia entre os diferentes actores e estamentos da comunidade educativa. Ten un
enfoque formativo, ao tratarse dunha aprendizaxe enmarcada en obxectivos fundamentais
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

e transversais e, pola sa vez, unha responsabilidade compartida por toda a comunidade


educativa.
O plan de convivencia o documento no que se articula a convivencia escolar e as lias
xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos especficos que
cmpre alcanzar, as normas que a regulan e as actuacins que se deben realizar neste
mbito para a consecucin dos obxectivos proxectados. En definitiva, un proxecto de
reflexin e pensamento en que se sinalan as lias de actuacin para a mellora da convivencia no centro docente, e por iso o proxecto educativo de cada centro incluir un plan
de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da
Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgnicas sobre a materia. O dito plan de convivencia
integrar o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecer, sobre a base dun
diagnstico previo, as necesidades, os obxectivos, as directrices bsicas e as actuacins,

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3887

inclundo a mediacin na xestin dos conflitos, e conter actuacins preventivas, reeducadoras e correctoras.
III
Desde o punto de vista formal, o decreto conta con 56 artigos estruturados en tres ttulos, nove disposicins adicionais, catro disposicins transitorias, unha disposicin derrogatoria nica e das disposicins derradeiras.
O ttulo I, de disposicins xerais, establece o obxecto, o mbito de aplicacin, os principios informadores e os fins das normas de convivencia.
O ttulo II, que se denomina A convivencia nos centros docentes, conta con dous captulos. No primeiro indcanse os axentes responsables da convivencia e crase o Consello
para a Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma de Galicia como rgano de carcter
consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa, no que se refire convivencia escolar.
No segundo captulo do ttulo II, establcense os documentos e recursos complementarios sobre convivencia escolar, defnese o obxecto, os fins e os principios do plan de convivencia, os obxectivos xerais e a sa estrutura. Para cerrar este captulo, recllense unha
serie de actuacins, programas e medidas complementarias para a mellora da convivencia
nos centros docentes.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

O ttulo III, das condutas contrarias convivencia escolar e da sa correccin, divdese


en catro captulos, nos cales, ademais de establecer os principios xerais para a correccin
destas condutas, o mbito de correccin e os requisitos formais documentais nos procedementos correctores, se introduce o termo de correccin ou medida correctora coa pretensin de subliar que os procesos de correccin non constiten unicamente a consecuencia
do exercicio da potestade sancionadora da Administracin senn que, fundamentalmente,
forman parte do desenvolvemento educativo do alumnado. Distnguese entre as condutas
gravemente prexudiciais para a convivencia e as condutas leves contrarias convivencia,
enumranse as medidas correctoras que se poden impor, os procedementos para a sa
correccin e as persoas responsables destes.
Como novidade, a correccin de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
do centro poder imporse logo da instrucin dun procedemento corrector, que poder ser,
segundo os casos, un procedemento conciliado ou un procedemento comn.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3888

Co procedemento conciliado persguese que o dilogo, a implicacin e o compromiso


do alumnado corrixido e da sa familia sirva para que a persoa agraviada se sinta valorada,
que as medidas correctoras sexan consensuadas, de ser o caso, coa colaboracin dunha
persoa mediadora para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e, ao mesmo
tempo, para facilitar a inmediatez da correccin educativa.
O dilogo e a conciliacin, se concorren os requisitos previstos neste decreto, sern as
estratexias habituais e preferentes para a resolucin dos conflitos no mbito escolar.
En derradeiro lugar, remata o decreto coas disposicins adicionais, transitorias, derrogatoria e derradeiras.
IV
Na sa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, en exercicio das facultades outorgadas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, reguladora da Xunta e da sa Presidencia, consultado o Consello Escolar de
Galicia, de acordo co Consello Consultivo, e logo da deliberacin do Consello da Xunta de
Galicia, na sa reunin do oito de xaneiro de dous mil quince,
DISPOO:
TTULO I

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

Disposicins xerais
Artigo 1. Obxecto
Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento regulamentario do rxime xurdico de
convivencia recoecido na lexislacin bsica do Estado e na Lei 4/2011, do 30 de xuo,
de convivencia e participacin da comunidade educativa, as como dos procedementos de
prevencin e correccin das condutas que afecten a convivencia nos centros docentes.
Artigo 2. mbito de aplicacin
O disposto neste decreto ser de aplicacin en todos os centros docentes de niveis non
universitarios sostidos con fondos pblicos da Comunidade Autnoma de Galicia que ofrezan algunha das ensinanzas reguladas na lei orgnica educativa en vigor.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3889

Artigo 3. Principios informadores e fins das normas de convivencia


1. A convivencia nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos
pblicos da Comunidade Autnoma de Galicia deber ter como referentes xerais os principios establecidos pola Constitucin espaola e as leis orgnicas que a desenvolvan, o
Estatuto de autonoma de Galicia e a lexislacin que del dimana, en especial a Lei 4/2011,
as como a Declaracin Universal dos Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais en materia educativa ratificados por Espaa.
2. En particular, a convivencia nos centros docentes orientarase aos seguintes fins, que
informarn a sa interpretacin e aplicacin:
a) A garanta dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins da educacin e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de
forma ptima os recursos que a sociedade pon disposicin do alumnado no posto escolar.
b) A educacin no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminacin das persoas.
c) A prevencin e o tratamento das situacins de acoso escolar mediante medidas eficaces.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

d) O recoecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos


dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias
convivencia, as como da proteccin xurdica axeitada s sas funcins.
e) A corresponsabilidade das nais e dos pais ou das titoras ou titores no mantemento da
convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden
en relacin coa educacin dos seus fillos ou fillas, pupilos ou pupilas.
f) A promocin da resolucin pacfica dos conflitos e o fomento de valores, actitudes e
prcticas que permitan mellorar o grao de aceptacin e cumprimento das normas.
g) O avance no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da convivencia escolar.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3890

h) A promocin da sensibilizacin dos distintos sectores que interveen na educacin


sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social do alumnado.
TTULO II
A convivencia nos centros docentes
CAPTULO I
Axentes responsables da convivencia escolar
Artigo 4. A comunidade educativa
1. Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da convivencia escolar nos termos establecidos neste decreto e participarn na elaboracin, no
desenvolvemento, no control do cumprimento e na avaliacin do plan de convivencia e das
normas de convivencia do centro.
2. A comunidade educativa no seu conxunto velar pola aplicacin daquelas medidas
que vaian encamiadas a fomentar o respecto s diferenzas, entre elas, a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

Artigo 5. O consello escolar


O consello escolar do centro educativo, ademais das funcins que lle atribe o artigo127 da Lei orgnica 2/2006 e o artigo 57 da Lei orgnica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educacin, ter as seguintes:
a) Elixir as persoas representantes da comisin de convivencia, de acordo co establecido no artigo 6.2 deste decreto.
b) Establecer directrices para a elaboracin do plan de convivencia e das normas de
convivencia do centro.
c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliacin do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3891

d) Propor actuacins en relacin coa convivencia para todos os sectores da comunidade


educativa, especialmente as relacionadas coa resolucin pacfica de conflitos.
Artigo 6. A comisin de convivencia
1. A comisin de convivencia de cada centro constituirase no seo do seu consello escolar. Ter carcter consultivo e desempear as sas funcins por delegacin do consello
escolar, para facilitar o cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia
de convivencia escolar e velar pola correcta aplicacin do disposto neste decreto, no plan
de convivencia e nas normas de convivencia da cada centro.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

2. A comisin de convivencia, na sa composicin, integrar o principio de igualdade


entre mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educativa. Estar composta
polas persoas representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de
administracin e servizos e, no caso dos centros concertados, tamn por unha persoa
representante da titularidade do centro, todas elas na mesma proporcin en que se encontran representadas no consello escolar do centro ou rgano equivalente. Ser presidida
pola persoa titular da direccin do centro e unha das persoas integrantes actuar como
secretaria ou secretario, quen levantar a acta das sas reunins. O nomeamento das
persoas integrantes da comisin de convivencia nos centros educativos corresponde ao
director ou directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden
coincidir cos do consello escolar, pero non teen que ser os mesmos necesariamente.
3. O rxime de funcionamento, composicin e o desenvolvemento das funcins da comisin de convivencia de cada centro docente concretarase no plan de convivencia, de conformidade co establecido para os rganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro,
de organizacin e funcionamento da Administracin xeral e do sector pblico autonmico
de Galicia e, en todo caso, mantern tres reunins anuais de carcter ordinario, unha por
trimestre, e con carcter extraordinario cantas veces sexa convocada pola sa presidencia,
por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros.
4. A comisin de convivencia exercer por delegacin do consello escolar as seguintes
funcins:
a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as sas iniciativas e achegas no procedemento de elaboracin,
desenvolvemento e seguimento do citado plan.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3892

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os


membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.
c) Impulsar accins dirixidas promocin da convivencia, especialmente o fomento de
actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos
os membros da comunidade educativa e a resolucin pacfica de conflitos.
d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a
convivencia, as como dar conta a este, cando menos das veces ao longo do curso, das
actuacins desenvolvidas e das correccins e medidas disciplinarias impostas.
e) Propor, de ser o caso, persoa titular da direccin do centro persoas que poidan formar parte do equipo de mediacin.
f) Coecer o cumprimento efectivo das correccins e medidas correctoras nos termos
en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.
g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.
h) Elaborar unha memoria anual sobre a anlise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se reflictan as iniciativas no mbito do centro sobre a materia. Este informe ser

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspeccin Educativa.


i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou
polo rgano da Administracin educativa con competencias na materia.
5. Cando a comisin de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no mbito das sas respectivas competencias, poder solicitar o asesoramento dos/
as profesionais do departamento de orientacin que interveen no centro, do profesorado
titor relacionado co tema que se analice, do educador ou educadora social do concello
onde estea o centro educativo ou doutros ou doutras profesionais segundo a problemtica
de que se trate, as como das asociacins do sector que poidan colaborar na mellora da
convivencia.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3893

Artigo 7. O claustro do profesorado


O claustro, ademais das funcins que lle atribe o artigo 129 da Lei orgnica 2/2006,
ter as seguintes funcins:
a) Realizar propostas para a elaboracin do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro.
b) Participar na avaliacin anual da convivencia no centro, incidindo especialmente no
desenvolvemento do plan de convivencia.
c) Propor actuacins de carcter educativo, especialmente as relacionadas coa resolucin pacfica de conflitos.
Artigo 8. O equipo directivo
1. Ao equipo directivo do centro correspndenlle as seguintes funcins:
a) Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais actuacins derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliacin e revisin deste, as como as demais
competencias da comisin de convivencia, mentres esta non estea constituda.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, as como velar pola realizacin destas e polo cumprimento das normas de convivencia.
2. A direccin, ademais das funcins que lle atribe o artigo 132 da Lei orgnica 2/2006,
ter as seguintes funcins en materia de convivencia:
a) Garantir as condicins para que exista no centro un adecuado clima escolar que favoreza a aprendizaxe e a participacin do alumnado.
b) Garantir o exercicio da mediacin, a imposicin de medidas correctoras e o desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.
c) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3894

3. De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgnica 2/2006, correspndelle direccin


a imposicin das medidas correctoras, sen prexuzo do establecido no artigo 44 deste decreto, consonte o artigo 26 da Lei 4/2011, do 30 de xuo.
4. xefatura de estudos correspndenlle as seguintes funcins, en materia de convivencia:
a) Coordinar e dirixir as actuacins establecidas no plan de convivencia do centro e nas
normas de convivencia do centro.
b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacins establecidas
no plan de convivencia e das actuacins relativas mellora da convivencia reflectidas nos
respectivos plans de accin titorial e de atencin diversidade do centro.
c) Promover o exercicio da mediacin que se leve a cabo no centro.
d) Organizar a atencin educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de
asistencia clase, no marco do disposto nas normas de organizacin e funcionamento do
centro.
Artigo 9. rganos de coordinacin docente
1. Os rganos de coordinacin docente, no seu mbito competencial, sern responsaCVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

bles de incorporar nas sas actuacins as medidas e os acordos adoptados, de conformidade co que estableza o plan de convivencia e as normas de convivencia do centro.
2. En todo caso, as medidas e os acordos do nmero anterior sern recollidos pola
comisin de coordinacin pedagxica e polo resto dos rganos de coordinacin docente
para inclulos nos documentos institucionais do centro, concretamente nas concrecins
curriculares de etapa, para asegurar a coherencia destes co proxecto educativo do centro
e a programacin xeral anual.
Artigo 10. Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma de Galicia
1. O Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma de Galicia crase
como rgano de carcter consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa no que se

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3895

refire convivencia escolar. Estar adscrito consellera con competencias en materia de


educacin e contar co apoio dos servizos tcnicos da Administracin educativa, para fomentar a participacin dos membros da comunidade educativa na mellora da convivencia.
2. O rxime de funcionamento do Consello para a Convivencia Escolar ser o establecido para os rganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organizacin e funcionamento da Administracin xeral e do sector pblico autonmico de Galicia, as como o
previsto neste decreto, na normativa que o desenvolva e, de ser o caso, nas sas propias
normas de funcionamento. En todo caso, axustarase ao seguinte:
a) O Consello para a Convivencia Escolar funcionar en Pleno e en Comisin permanente, e poderase acordar, ademais, a creacin das comisins tcnicas de traballo que se
consideren oportunas.
b) O Pleno manter, con carcter ordinario, unha reunin anual e con carcter extraordinario as reunins que se consideren oportunas, por iniciativa da sa presidencia ou por
iniciativa dunha terceira parte dos seus membros.
c) A Comisin permanente estar integrada por cinco membros do Pleno, elixidos por
este. Poder estar asistida polo persoal tcnico dos sectores implicados para realizar
aquelas tarefas que o Consello para a Convivencia Escolar lle encomende. Estar presidida pola persoa titular da consellera con competencias en materia de educacin ou pola

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

persoa do Pleno en quen delegue.


3. O Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma de Galicia, en
Pleno, estar constitudo polos seguintes membros:
a) A persoa titular da consellera con competencias en materia de educacin, que exercer a Presidencia.
b) A persoa titular da direccin xeral con competencias en materia de convivencia, que
exercer a Vicepresidencia.
c) As persoas titulares das restantes direccins xerais e secretaras xerais da consellera con competencias en materia de educacin vinculadas mencionada rea, ou as
persoas nas cales deleguen.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3896

d) A persoa titular da secretara xeral tcnica da consellera con competencias en materia de educacin, ou a persoa en quen delegue.
e) A persoa responsable da xefatura territorial da consellera con competencias en materia de educacin de cada provincia, ou a persoa en quen delegue.
f) Catro persoas con rango de director/a xeral ou secretario/a xeral, representantes das
conselleras competentes en materia de xustiza, sanidade, benestar e igualdade, ou as
persoas nas cales deleguen.
g) Unha persoa representante do Consello Escolar de Galicia.
h) Unha persoa representante da Federacin Galega de Municipios e Provincias.
i) Unha persoa representante da Xunta Autonmica de Directores de Centros Educativos.
j) Das persoas representantes das confederacins de asociacins de pais e nais, unha
delas de centros educativos pblicos e outra dos centros educativos privados concertados.
k) Unha persoa representante das confederacins de asociacins de alumnado.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

l) Unha persoa representante por cada organizacin sindical con representacin na


mesa sectorial docente.
m) Unha persoa representante da patronal dos centros de ensino privados concertados.
n) Das persoas de recoecido prestixio no mbito da convivencia escolar.
) Unha persoa funcionaria da consellera con competencias en materia de educacin,
designada pola direccin xeral con competencia en materia de convivencia, que actuar
como a secretaria ou o secretario, con voz e sen voto.
4. En todo caso, a composicin do Consello para a Convivencia Escolar integrar o
principio de igualdade entre mulleres e homes.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3897

5. As funcins do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma de


Galicia sern as seguintes:
a) Avaliar a situacin da convivencia nos centros, establecendo estratexias para a recollida de informacin, anlise e difusin dos datos, impulsando a investigacin neste mbito.
b) Analizar e propor lias de actuacin de investigacin, prevencin e inclusin en materia da mellora da convivencia escolar.
c) Propor iniciativas de cara mellora do clima escolar, elevando propostas de actuacin Administracin educativa e realizando o seguimento e a avaliacin destas iniciativas.
d) Propor lias de actuacin en materia de formacin do profesorado no que respecta
convivencia escolar, promover a elaboracin de materiais e recursos e facilitar o intercambio de experiencias.
e) Colaborar no desenvolvemento de programas preventivos e para a deteccin precoz
de situacins conflitivas nos centros educativos.
f) Colaborar con diferentes organismos e entidades que tean entre os seus fins a pre-

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

vencin e resolucin de conflitos, as como a potenciacin e mellora da convivencia escolar.


g) Coordinar as sas actuacins cos distintos servizos e organismos que teen responsabilidades, competencias e implicacin en materia de convivencia e canalizar, de ser o
caso, s instancias competentes os temas obxecto de consulta ou asesoramento que lle
correspondan.
h) Elaborar ao final de cada curso escolar unha memoria anual en que se recolla a situacin da convivencia nos centros docentes non universitarios sostidos con fondos pblicos
da Comunidade Autnoma de Galicia.
i) Realizar cantas outras funcins lle sexan encomendadas pola conselleria con competencias en materia de educacin para a mellora da convivencia escolar.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3898

No cumprimento das funcins anteriores deber terse en conta, nos casos en que sexa
procedente, a perspectiva de xnero, que ser especificamente valorada nos informes,
avaliacins, iniciativas e propostas de lias de actuacin para previr e tratar a violencia por
razn de sexo.
6. Presidencia do Consello para a Convivencia Escolar correspndenlle as seguintes
funcins:
a) Desempear a representacin do rgano.
b) Acordar a convocatoria das sesins ordinarias e extraordinarias, as como a fixacin
da orde do da.
c) Presidir as reunins e moderar o seu desenvolvemento.
d) Garantir o cumprimento das disposicins establecidas neste decreto.
e) Realizar cantas outras funcins lle sexan encomendadas pola conselleria con competencias en materia de educacin para a mellora da convivencia escolar.
f) Realizar cantas outras funcins sexan inherentes Presidencia do Consello.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

7. Vicepresidencia do Consello para a Convivencia Escolar correspndenlle as seguintes funcins:


a) Substitur a Presidencia no caso de vacante, enfermidade, ausencia e outras causas
de imposibilidade.
b) Realizar cantas outras funcins lle sexan delegadas pola Presidencia.
8. Aos membros do Consello para a Convivencia Escolar correspndenlles as seguintes
funcins:
a) Asistir s reunins e participar nos debates, expondo a sa opinin e formulando as
propostas que consideren convenientes.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3899

b) Proporlle Presidencia, a travs da Secretara, a inclusin de puntos na orde do da


das sesins ordinarias e formular outras intervencins. Cando a proposta de inclusin na
orde do da sexa presentada por un terzo dos membros, o tema incluirase nela.
9. Secretara do Consello para a Convivencia Escolar correspndenlle as seguintes
funcins:
a) Efectuar a convocatoria das sesins do Consello por orde da sa Presidencia, as
como a citacin dos seus membros.
b) Recibir informacin dos membros, notificacins, peticins, rectificacins ou calquera
outra clase de escritos de que se deba ter coecemento.
c) Asistir s reunins, preparar o despacho dos asuntos e redactar e autorizar as actas
das sesins.
d) Expedir certificacins das consultas, dos ditames e dos acordos aprobados.
e) Realizar cantas outras funcins sexan inherentes sa condicin de secretaria ou
secretario.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

10. O nomeamento das persoas integrantes do Consello para a Convivencia Escolar


ser competencia da persoa titular da consellera con competencias en materia de educacin, por proposta das organizacins, dos rganos, dos centros e das institucins a
que pertenzan os seus membros, por un perodo de dous anos a partir da data da sa
publicacin no Diario Oficial de Galicia, e renovable por dous mis. No suposto de que un
dos membros perdese a sa representatividade, ser designada unha persoa substituta
conforme o sinalado neste nmero, e polo tempo que lle restaba no exercicio do cargo ao
anterior.
11. A consellera con competencias en materia de educacin atender con cargo sa
consignacin orzamentaria os custos de constitucin e funcionamento do Consello para a
Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma de Galicia, e crear un espazo especfico
para este rgano consultivo no portal educativo, que ser canle de comunicacin entre os

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3900

distintos organismos que participen na mellora da convivencia nos centros educativos, as


como de informacin e difusin dos estudos, das investigacins e dos materiais que se
elaboren ao respecto.
CAPTULO II
Documentos e recursos complementarios sobre a convivencia escolar
Seccin 1. Plan de convivencia
Artigo 11. Obxecto, fins e principios do plan de convivencia
1. O plan de convivencia do centro o documento no cal se articula a convivencia escolar, que garante unha educacin no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos
principios democrticos de convivencia, as como na prevencin de conflitos e na sa resolucin pacfica.
2. O proxecto educativo de cada centro docente incluir un plan de convivencia que
recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgnicas sobre a materia. O dito plan de convivencia integrar o principio de
igualdade entre mulleres e homes e establecer, sobre a base dun diagnstico previo, as
necesidades, os obxectivos, as directrices bsicas de convivencia e actuacins, inclundo
a mediacin na xestin dos conflitos, e conter actuacins preventivas, reeducadoras e

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

correctoras.
3. O plan de convivencia ser elaborado pola comisin de convivencia ou, cando esta
non estivese constituda, polo equipo directivo, e ser aprobado polo consello escolar do
centro.
4. Os centros docentes privados concertados elaborarn os respectivos plans de convivencia tendo en conta as sas peculiaridades.
5. A elaboracin do plan de convivencia supor a anlise e valoracin sobre os principais documentos organizativos e curriculares do centro e, de ser o caso, a sa actualizacin conforme o establecido neste decreto. Estes documentos son:
a) O proxecto educativo do centro.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3901

b) A concrecin curricular, respecto do desenvolvemento das competencias bsicas e


da metodoloxa empregada.
c) O plan xeral de atencin diversidade e o plan de accin titorial.
d) As normas de organizacin e funcionamento do centro, sobre todo aquelas que garantan o cumprimento do plan de convivencia e as que recollan respostas educativas que
o centro proporciona aos diferentes intereses e motivacins do alumnado.
e) A programacin xeral anual.
Artigo 12. Obxectivos xerais do plan de convivencia
O plan de convivencia deber contribur consecucin dos seguintes obxectivos xerais:
a) Facilitarlles aos rganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en
relacin coa prevencin da violencia e a mellora da convivencia no centro.
b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente
educativo que permita o ptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon dis-

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

posicin do alumnado.
c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prcticas que permitan
mellorar o grao de aceptacin e cumprimento das normas e avanzar no respecto diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.
d) Facilitar a prevencin, a deteccin, o tratamento, o seguimento, a xestin e a resolucin dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de
experiencia e aprendizaxe.
e) Facilitar a prevencin, deteccin e eliminacin de todas as manifestacins de violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xnero e das actitudes e comportamentos xenfobos e racistas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3902

f) Facilitar a conciliacin ou a mediacin para a resolucin pacfica dos conflitos.


g) Contribur desde o mbito da convivencia adquisicin das competencias bsicas,
particularmente das competencias social e cidad e para a autonoma e iniciativa persoal.
h) Fomentar e facilitar a participacin, a comunicacin e a cooperacin das familias no
mantemento da convivencia nos centros docentes.
i) Establecer, incrementar e consolidar as relacins con entidades e institucins do contorno que contriban construcin de comunidades educadoras e a unha convivencia de
calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais.
Artigo 13. Estrutura do plan de convivencia
O plan de convivencia presentar, como mnimo, a seguinte estrutura:
a) A anlise da situacin, partindo dun diagnstico previo da convivencia no centro.
b) Os obxectivos especficos do plan de convivencia derivados da anlise previa.
c) Descricin das actuacins, das medidas ou dos programas que se van desenvolver

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

para favorecer a convivencia, inclundo medidas preventivas e de sensibilizacin e actuacins organizativas, curriculares e de coordinacin, entre outras.
d) O protocolo para a prevencin, deteccin e tratamento das situacins de acoso escolar, de conformidade co establecido no artigo 30.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuo.
e) Concrecin, en cada unha das actuacins, das medidas ou dos programas, das persoas ou dos rganos responsables, das persoas destinatarias e dos procedementos que
se van seguir para o seu desenvolvemento e execucin.
f) Normas de convivencia do centro, coa concrecin dos dereitos e deberes dos diferentes membros da comunidade educativa, as como un protocolo que contriba deteccin
ou ao incumprimento destas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3903

g) Establecemento das condutas contrarias convivencia e das correccins que correspondan ao seu incumprimento que, de ser o caso, se aplicarn, de conformidade co
establecido neste decreto en desenvolvemento da Lei 4/2011 e demais normativa que sexa
de aplicacin.
h) As normas especficas para o funcionamento da comisin de convivencia do centro,
a sa composicin, a periodicidade das reunins e o plan de actuacin e, de ser o caso, da
aula de convivencia inclusiva ou da escola de nais e pais.
i) Mecanismos de coordinacin e colaboracin interna no centro, coas familias e con
outros centros educativos ou organismos do contorno.
j) Estratexias para realizar a difusin do plan de convivencia.
m) Procesos de seguimento, avaliacin e mellora do plan de convivencia.
Artigo 14. Anlise ou diagnstico da situacin da convivencia no centro
A anlise ou diagnstico o punto de partida para coecer o estado da convivencia
no centro e, de ser o caso, a conflitividade detectada neste. Recoller, como mnimo, os
seguintes aspectos:

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

a) Caractersticas do centro e do seu contorno que contextualizan a intervencin educativa.


b) Aspectos da xestin e organizacin do centro que inflen na convivencia.
c) Estado das relacins e da participacin na vida do centro por parte do profesorado, do
alumnado, das familias e do persoal de administracin e servizos e de atencin educativa
complementaria, as como doutras institucins e entidades do contorno.
d) Conflitividade detectada no centro, indicando o tipo e nmero de conflitos que se producen e os sectores implicados nestes.
e) Actuacins desenvolvidas no mbito da convivencia e efectividade destas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3904

Artigo 15. Actuacins, medidas e programas favorecedores dunha convivencia de calidade


Entre as actuacins, as medidas ou os programas que se poden desenvolver para favorecer a convivencia enumranse os seguintes:
1. Actuacins organizativas, curriculares e de coordinacin. Debe considerarse, especialmente, a organizacin do centro e da aula; a coordinacin das actuacins docentes; a
programacin e desenvolvemento do currculo; as estratexias metodolxicas; a avaliacin
do progreso do alumnado e da prctica docente; e as actividades complementarias e extraescolares.
2. Actuacins dirixidas a garantir a participacin da comunidade educativa, includa a formacin co obxectivo de mellorar a convivencia escolar e a resolucin pacfica de conflitos.
3. Actuacins dirixidas prevencin de condutas contrarias s normas de convivencia,
inclundo a difusin de normas e accins de sensibilizacin e protocolos de deteccin temper.
4. Protocolo para a prevencin, a deteccin e o tratamento das situacins de acoso escolar, que incorporar, como mnimo, as seguintes previsins:
a) Realizacin de campaas de sensibilizacin contra o acoso escolar, dirixidas a toda
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

a comunidade educativa, que axuden a previlo e a preparar para detectalo e reaccionar e


intervir fronte a este.
b) Establecemento de canles especficas que faciliten s vtimas a exteriorizacin das
situacins de acoso escolar.
c) Determinacin das medidas que deben adoptarse en caso de deteccin dunha situacin de acoso escolar para prlle fin, sen prexuzo das correccins disciplinarias que
correspondan. En todo caso, preverase a designacin, pola persoa titular da direccin do
centro ou titular do centro concertado, dunha persoa responsable da atencin vtima de
entre o persoal do propio centro docente. Esta designacin procurarase que, cando sexa
posible, recaia sobre unha persoa con que a vtima garde unha relacin de confianza ou
proximidade.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3905

4. Medidas que se poden aplicar no centro para previr, detectar, mediar e resolver os
conflitos que poidan xurdir, entre as cales se incluirn os compromisos de convivencia, as
actuacins preventivas e que contriban deteccin da conflitividade e a conciliacin ou
mediacin na resolucin dos conflitos que puidesen xurdir, de conformidade co establecido
neste decreto.
5. Medidas ou programas especficos para promover a convivencia no centro, que fomenten o dilogo, a corresponsabilidade e a cultura de paz.
Artigo 16. Procesos de seguimento, avaliacin e mellora do plan de convivencia
1. Cada centro educativo establecer os mecanismos e indicadores para o seguimento
e a avaliacin do plan de convivencia.
2. O equipo directivo dos centros docentes garantir a participacin na avaliacin do
plan de convivencia de todos os sectores da sa comunidade educativa.
3. A comisin de convivencia elaborar, ao rematar cada curso escolar, a correspondente memoria do plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e coas conclusins
extrados do proceso de seguimento e avaliacin e coas propostas de mellora que se
consideren necesarias. O consello escolar, en pleno, por proposta da sa comisin de convivencia, aprobar a memoria do plan de convivencia elaborada por esta. Esta memoria

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

formar parte da memoria anual do centro.


4. Aos servizos de Inspeccin Educativa correspndelles supervisar a elaboracin, o
desenvolvemento e a avaliacin do plan de convivencia do centro, as como prestar o asesoramento necesario para tales fins.
5. A consellera con competencias en materia de educacin poder establecer algn
procedemento para a recollida de incidencias en materia de convivencia nos centros educativos dela dependentes, a travs de medios electrnicos ou telemticos.
Artigo 17. Difusin do plan de convivencia
1. O equipo directivo dos centros docentes levar a cabo as actuacins necesarias para
que o plan de convivencia sexa coecido, aplicado e valorado por todos os sectores da sa

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3906

comunidade educativa. As mesmo, levar a cabo as actuacins necesarias para difundir


as normas de convivencia na comunidade educativa.
2. A consellera con competencias en materia de educacin facilitar a difusin, por diferentes medios, das boas prcticas educativas en materia de convivencia escolar.
Seccin 2. As normas de organizacin e funcionamento
e as normas de convivencia
Artigo 18. Normas de organizacin e funcionamento
1. As normas de organizacin e funcionamento de cada centro docente incluirn as
normas de convivencia que garantan o cumprimento do plan de convivencia. Estas normas
sern pblicas e os centros docentes facilitarn o seu coecemento por parte de todos os
membros da comunidade educativa.
2. Recollern, ademais, a organizacin dos espazos e dos tempos, as como a distribucin dos recursos, para favorecer unha convivencia positiva no centro educativo.
3. Establecern os procedementos de comunicacin s familias das faltas de asistencia
do alumnado s clases e as correspondentes autorizacins ou xustificacins para os casos

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

de ausencia cando estes ou estas sexan menores de idade non emancipados/as.


Artigo 19. Normas de convivencia
1. As normas de convivencia, que sern elaboradas polos centros docentes, tern como
obxectivo fundamental desenvolver unhas relacins positivas entre os diferentes membros
da comunidade educativa para lograr un clima escolar axeitado que facilite o logro dos
obxectivos educativos e o xito escolar.
2. En particular, as normas de convivencia de cada centro docente concretarn os dereitos e deberes do alumnado, establecern as condutas contrarias convivencia e as correccins que lle correspondan polo seu incumprimento, de acordo co previsto na Lei4/2011 e
neste decreto.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3907

3. Podern inclur previsins sobre a vestimenta do alumnado no centro docente ou a


maneira de presentarse neste, orientadas a garantir que non atenten contra a sa dignidade, non supoan unha discriminacin por razn de sexo ou un risco para a sa sade ou
integridade persoal, e a dos demais membros da comunidade educativa, ou non impidan
ou dificulten a normal participacin do alumnado nas actividades educativas.
4. As mesmo, prohbese o uso de telfonos mbiles e outros dispositivos electrnicos
como mecanismo de comunicacin durante os perodos lectivos. Excepcionalmente, os
centros podern establecer normas para a correcta utilizacin como ferramenta pedagxica.
Artigo 20. Aplicacin, difusin e seguimento das normas de organizacin e funcionamento e das normas de convivencia
1. As normas de convivencia do centro, logo da sa aprobacin, sern de obrigado cumprimento para toda a comunidade educativa e estarn recollidas no plan de convivencia do
centro.
2. O equipo directivo do centro, o claustro e o consello escolar, a travs da comisin de
convivencia, velarn polo cumprimento das normas establecidas.
3. Correspndelle ao equipo directivo do centro levar a cabo as actuacins necesarias
para a difusin das normas de organizacin e funcionamento e das normas de convivencia
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

entre a comunidade educativa.


Seccin 3. Actuacins, programas e medidas para a mellora
da convivencia nos centros
Artigo 21. Actuacins preventivas e para a deteccin da conflitividade
As actuacins preventivas e aquelas que contriban deteccin e xestin da conflitividade debern inclurse nos respectivos plans de convivencia e sern, como mnimo, as
seguintes:
a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no centro e
para as sas familias, que faciliten o coecemento das normas de convivencia, tanto xerais

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3908

do centro como particulares da aula, especificando os dereitos e deberes do alumnado e as


correccins ou medidas reeducadoras que, de ser o caso, se apliquen.
b) Actividades para a sensibilizacin fronte aos casos de acoso e intimidacin entre
iguais, dirixidas comunidade educativa.
c) Actividades dirixidas sensibilizacin da comunidade educativa na igualdade entre
homes e mulleres para previr posibles situacins de violencia de xnero.
d) Actividades dirixidas sensibilizacin da comunidade educativa na non discriminacin por razn de raza, sexo, procedencia e condicin persoal ou social.
e) Medidas de carcter organizativo que posibiliten a adecuada vixilancia dos espazos
e dos tempos considerados de risco, como os recreos, as entradas e sadas do centro e os
cambios de clase nos corredores.
Artigo 22. Actuacins formativas en materia de convivencia escolar
1. A consellera competente en materia de educacin impulsar a realizacin de actuacins formativas dos distintos membros da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, especialmente, aquelas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade
entre mulleres e homes e a resolucin pacfica de conflitos en todos os mbitos da vida
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

persoal, familiar e social.


2. No marco dos seus plans de convivencia, os centros establecern as actuacins correspondentes para a formacin do profesorado, o alumnado, as familias e o persoal non
docente en materia de convivencia. De ser o caso, estas actuacins formativas podern
realizarse de forma conxunta.
3. Nos plans anuais de formacin permanente do profesorado incluiranse accins dirixidas especificamente a mellorar a sa formacin no mbito da educacin para a cultura
da paz, a igualdade entre mulleres e homes, a sensibilizacin na non discriminacin por
razn de raza, sexo, procedencia e condicin persoal ou social, e a resolucin pacfica de
conflitos en todos os mbitos da vida persoal, familiar e social.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3909

Artigo 23. Programas relacionados coa mellora da convivencia nos centros e recursos
educativos
1. A consellera con competencias en materia de educacin potenciar a realizacin de
proxectos de innovacin e investigacin educativa relacionados coa mellora da convivencia escolar e divulgar aqueles que, pola sa calidade e aplicabilidade, sexan considerados de interese para os centros, e poeraos, de ser o caso, disposicin dos membros da
comunidade educativa no seu portal educativo.
2. A consellera con competencias en materia de educacin promover que os centros
dispoan de materiais e recursos didcticos que lles permitan a potenciacin dos valores
da cultura da paz, a prevencin da violencia, a sensibilizacin na non discriminacin por
razn de raza, sexo, procedencia e condicin persoal ou social, a educacin emocional, a
mellora da convivencia e a resolucin pacfica de conflitos.
Artigo 24. Medidas complementarias para a mellora da convivencia
1. O departamento de orientacin de cada centro elaborar e desenvolver un programa
que contriba adquisicin de habilidades e competencias sociais por parte do alumnado
como complemento das medidas correctoras das condutas contrarias convivencia, dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

mellorar a sa integracin no centro docente.


As mesmo, elaborarase e desenvolverase un programa que contriba adquisicin de
habilidades e competencias sociais especfico para aquel alumnado que, como consecuencia da imposicin das medidas correctoras, estea temporalmente privado do seu dereito
de asistencia ao centro. Este programa aplicarase coordinadamente entre o departamento
de orientacin e o profesorado titor, que procurarn implicar o resto do profesorado e as
familias e, de ser o caso, os servizos sociais correspondentes, para lograr conxuntamente
o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accins propostas.
2. Podern desenvolverse, ademais, programas que supoan a incorporacin de aspectos relacionados co autoconcepto e a autoestima, a xestin pacfica de conflitos, a
dinmica de grupos, traballo cooperativo, educacin afectivo-sexual e a igualdade entre
homes e mulleres.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3910

Artigo 25. Aula de convivencia inclusiva


1. A consellera con competencias en materia de educacin regula o rxime de funcionamento das aulas de convivencia inclusiva previstas no artigo 19.3 da Lei 4/2011, do 30 de
xuo, de convivencia e participacin da comunidade educativa, cuxa vocacin substitur
o tempo de expulsin do alumnado que estivese temporalmente privado do seu dereito de
asistencia ao centro, como consecuencia da imposicin de medidas correctoras, buscando
a reincorporacin sa propia aula no menor tempo posible, na forma que se recolle no
artigo 8.4.d) deste decreto.
2. O plan de convivencia incluir, en relacin coa aula de convivencia, os seguintes
aspectos:
a) Criterios e condicins para a atencin do alumnado na aula de convivencia inclusiva
e actuacins que se desenvolvern nesta, segundo os criterios pedagxicos que para tales
efectos poida establecer a comisin de coordinacin pedagxica.
b) Profesorado que atender educativamente a aula de convivencia inclusiva, dentro
do seu horario regular de obrigada permanencia no centro, que poder ser profesorado de
garda. Para a atencin da aula de convivencia poderase contar coa colaboracin do departamento de orientacin. En todo caso, correspndelle ao profesorado encargado da aula

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

de convivencia inclusiva supervisar as medidas e actuacins propostas para o alumnado.


c) Programacin das actuacins do departamento de orientacin do centro encamiadas
a favorecer un proceso de reflexin por parte do alumnado atendido na aula de convivencia
inclusiva, que favorezan actitudes responsables e condutas positivas para a convivencia.
d) Horario, localizacin, instalacins e material didctico con que conta a aula de convivencia inclusiva para o seu funcionamento.
3. A direccin do centro ser o rgano competente para ditar a resolucin pola que se
acorda que un alumno ou alumna sexa atendido ou atendida na aula de convivencia inclusiva, garantindo, en todo caso, o trmite de audiencia aos pais, nais, titores ou titoras, se
fose menor de idade non emancipado/a.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3911

Artigo 26. Mediacin escolar


1. A mediacin unha estratexia de intervencin imparcial para a resolucin de conflitos
en que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio
para ambas as das.
2. Sen prexuzo dos procedementos de correccin das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, regulados expresamente no captulo IV do ttulo III deste decreto,
os centros podern utilizar a mediacin como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora
na xestin de calquera conflito entre membros da comunidade educativa.
3. O plan de convivencia incluir as directrices para a creacin dos equipos de mediacin, as caractersticas do seu funcionamento e as pautas de actuacin que se seguirn
para derivar un caso de conflito cara mediacin.
4. Nos supostos menos graves de situacin de acoso, favorecerase a mediacin realizada por alumnado do centro educativo que obtivese formacin e cualificacin para a
intervencin nestas situacins.
Artigo 27. Escola de nais e pais
1. Cando as se determine no plan de convivencia de cada centro e cos requisitos que
se establezan naquel documento, podern crearse as escolas de nais e pais para propor

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia, mellorar a convivencia e


fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro educativo. As referidas propostas sern elevadas ao consello escolar de cada centro e sern recollidas na memoria anual da
comisin de convivencia.
2. As nais e pais ou titoras e titores asumirn, entre outros, os seguintes compromisos
referidos convivencia nos centros educativos:
a) Contribur ao crecemento persoal dos seus fillos ou das sas fillas a travs do dilogo
e da educacin en valores, e desenvolver unhas adecuadas normas de convivencia no
contorno familiar.
b) Desenvolver a sa potencialidade como educadores e educadoras dos seus fillos ou
das sas fillas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3912

c) Recoecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando


como portadores e portadoras de aspectos significativos para o desenvolvemento integral
dos seus fillos ou fillas.
d) Mellorar as condicins afectivas, sociais e escolares que faciliten a aprendizaxe aos
seus fillos ou s sas fillas e un desenvolvemento harmnico da sa personalidade.
Artigo 28. Protocolos de actuacin e documentos
1. A consellera competente en materia de educacin por disposicin dos centros
un protocolo xeral de prevencin, deteccin e tratamento do acoso escolar propondo as
pautas de prevencin, actuacin e intervencin que se poidan adoptar para garantir a seguridade e a proteccin do alumnado, as como a continuidade da sa aprendizaxe. Este
protocolo ter un carcter bsico e deber ser contextualizado ou adaptado ao centro e ao
seu contorno para, finalmente, ser includo no plan de convivencia do centro.
2. Facilitaranse igualmente modelos normalizados para a tramitacin dos procedementos de correccin de condutas contrarias convivencia ou, de ser o caso, para a tramitacin de calquera outro procedemento en materia de convivencia.
Artigo 29. Outras actuacins complementarias

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

A consellera competente en materia de educacin desenvolver e promover outras


actuacins que contriban a mellorar a convivencia escolar nos centros docentes sostidos
con fondos pblicos da Comunidade Autnoma de Galicia, que podern ser as seguintes:
a) Colaboracin e coordinacin con outras entidades, organismos e institucins pblicas
ou privadas e cos medios de comunicacin para pr en marcha campaas de informacin
e sensibilizacin para incentivar a cultura da paz, previr a violencia e o acoso escolar.
b) Organizacin de xornadas tcnicas, espazos de reflexin, discusin e posta en comn de aspectos relacionados coa convivencia escolar.
c) Asesoramento para a elaboracin e seguimento dos plans de convivencia nos centros
docentes.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3913

Artigo 30. Difusin das actuacins, programas e medidas para a mellora da convivencia escolar
Nos termos establecidos pola consellera competente en materia de educacin, impulsarase o recoecemento e a difusin das actuacins, dos programas e das medidas para
a mellora da convivencia escolar que os centros educativos leven a cabo coa participacin
dos membros da sa comunidade educativa.
Artigo 31. Seguimento e avaliacin das actuacins referidas mellora da convivencia
nos centros educativos
1. A consellera competente en materia de educacin promover e planificar, con carcter anual, as diferentes accins tendentes ao seguimento e avaliacin da convivencia
nos centros da Comunidade Autnoma de Galicia, a travs dos servizos territoriais da Inspeccin Educativa.
2. Para realizar o seguimento e a avaliacin da convivencia escolar teranse en conta,
entre outros, os informes anuais que realicen as respectivas comisins de convivencia e as
conclusins das memorias anuais dos respectivos plans de convivencia, as como a memoria anual que elabore o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma
de Galicia.
3. As mesmo, a consellera competente en materia de educacin poder solicitar inforCVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

macin de todos aqueles organismos, institucins e entidades que colaboren na mellora


da convivencia escolar.
TTULO III
Condutas contrarias convivencia escolar e medidas de correccin
CAPTULO I
Principios xerais
Artigo 32. Principios xerais
1. Os centros docentes porn especial nfase na prevencin das condutas contrarias
convivencia mediante o desenvolvemento das actuacins e medidas includas no seu plan

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3914

de convivencia e no seu protocolo para a prevencin, deteccin e tratamento das situacins de acoso escolar.
2. Os procesos de correccin das condutas do alumnado contrarias convivencia escolar forman parte do seu proceso educativo, polo que as correccins que se apliquen polo
incumprimento das normas de convivencia deben reunir os seguintes requisitos:
a) Ter carcter educativo e recuperador.
b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da convivencia no centro docente.
c) Contribur a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos seus
deberes e mellore as sas relacins con todos os membros da comunidade escolar e se
integre no centro educativo.
d) Ser proporcionais gravidade da conduta corrixida.
3. O dilogo e a conciliacin sern as estratexias habituais e preferentes para a resolucin de conflitos no mbito escolar.
4. Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientacin

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

psicopedagxica s vtimas e s persoas agresoras.


5. Garantirselle ao alumnado vtima de situacins de acoso escolar a proteccin da sa
integridade e dignidade persoais e do seu dereito educacin, e deber primar sempre
o interese da vtima sobre calquera outra consideracin no tratamento destas situacins.
Esta proteccin garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control
ou o contacto entre vtima e causantes da situacin de acoso.
6. O incumprimento das normas de convivencia ser valorado antes da imposicin da
correccin tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do
alumnado corrixido.
7. Ningunha alumna ou alumno poder ser privada/o do exercicio do seu dereito educacin nin, para o caso da educacin obrigatoria, do seu dereito escolaridade.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3915

8. Non podern imporse correccins contrarias integridade fsica e dignidade persoal


do alumnado.
9. Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as persoas proxenitoras ou representantes legais deste debern ter puntual informacin sobre as correccins
de condutas que lles afecten, nos termos previstos neste decreto e nas normas de organizacin e funcionamento do centro educativo en que estean escolarizado.
Artigo 33. Clases de condutas contrarias convivencia
1. As condutas contrarias convivencia, tipificadas como faltas, clasifcanse nas seguintes:
a) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
b) Condutas leves contrarias convivencia.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

2. De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuo, considrase acoso escolar calquera forma de vexacin ou malos tratos continuados no tempo dun alumno
ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carcter verbal, fsico ou psicolxico,
includo o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Tern a
mesma consideracin as condutas realizadas a travs de medios electrnicos, telemticos
ou tecnolxicos que tean causa nunha relacin que xurda no mbito escolar. O acoso escolar ter a consideracin de conduta gravemente prexudicial para a convivencia, consonte
o establecido no artigo 38 deste decreto.
3. Para o caso de comisin de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos de delito ou falta penal, a direccin do centro, por instancia propia ou de calquera
membro da comunidade educativa, deberao pr en coecemento da Administracin educativa e dos corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuzo de
tomar as medidas preventivas oportunas. O modelo e o procedemento para trasladar esa
informacin e coordinar as actuacin pertinentes facilitarase de conformidade co establecido no artigo 28.2 deste decreto.
Artigo 34. Gradacin das medidas correctoras
Para a gradacin das medidas correctoras previstas nos artigos 39 e 43 deste decreto
tomaranse en consideracin especialmente os seguintes criterios:
a) O recoecemento espontneo do carcter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o
cumprimento igualmente espontneo da obriga de reparar os danos producidos.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3916

b) A existencia de intencionalidade ou reiteracin nas condutas.


c) A difusin por calquera medio, includos os electrnicos, telemticos ou tecnolxicos,
da conduta, as sas imaxes ou a ofensa.
d) A natureza dos prexuzos causados.
e) O carcter especialmente vulnerable da vtima da conduta, de tratarse dunha alumna
ou dun alumno, en razn da sa idade, da recente incorporacin ao centro ou calquera
outra circunstancia que se considere propiciadora desta vulnerabilidade.
Artigo 35. Reparacin de danos causados
1. O alumnado est obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, s instalacins e materiais dos centros,
includos os equipamentos informticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo econmico da sa reparacin. As mesmo, est obrigado a restitur o subtrado ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor.
As nais e pais ou as titoras ou titores legais sern responsables civs nos termos previstos
pola lexislacin vixente.
2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresins fsicas ou morais, deber repararse o dano moral causado mediante a presentacin de escusas e o recoecemento da
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

responsabilidade dos actos, ben en pblico ou en privado, segundo corresponda pola natureza
dos feitos, e de acordo co que determine a resolucin que impoa a correccin da conduta.
3. O rxime de responsabilidade e reparacin de danos establecidos nos dous pargrafos
anteriores compatible coas correccins disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.
Artigo 36. mbito de correccin
1. Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias convivencia escolar que se
produzan en calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou
durante a realizacin de actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan fra do citado recinto, as como durante a prestacin dos servizos de comedor e transporte escolar.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3917

2. As mesmo, podern corrixirse as condutas do alumnado producidas fra do recinto


escolar que estean directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros membros
da comunidade educativa.
Artigo 37. Aspectos formais dos procedementos correctores
1. No exercicio das funcins de correccin de condutas contrarias convivencia, a constatacin de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
reguladas no artigo 38 deste decreto debern formalizarse por escrito, logo da tramitacin
dos procedementos de correccin regulados no captulo IV do presente ttulo.
2. O documento de constatacin dos feitos elaborado polo profesorado considrase,
ags proba en contrario, acreditacin suficiente deles e, polo tanto, contar coa presuncin
de veracidade de acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011, de convivencia e
participacin da comunidade educativa, e deber conter como mnimo os seguintes datos:
a) Lugar, data e hora da comisin da accin ou omisin que d lugar ao procedemento.
b) Descricin da accin ou omisin que determina a incoacin do procedemento.
c) A norma que se considere infrinxida, sen que esta mencin implique a cualificacin
definitiva da accin ou omisin que d lugar ao procedemento.
d) Nome, apelidos, enderezo e datos acadmicos da alumna ou do alumno incurso/a no
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

procedemento, e se non fose maior de idade, tamn os datos identificativos das persoas
proxenitoras ou representantes legais desta/e.
e) De ser o caso, identificacin das persoas que presenciasen a accin ou omisin que
d lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de interese para a comprobacin dos feitos.
f) Identificacin e sinatura da persoa docente que elabore o documento.
3. A incoacin do procedemento notificarase nai ou ao pai, titora ou ao titor legal da
alumna ou do alumno, ou a este, se fose maior de idade, con indicacin da conduta que o
motiva, as correccins que puidesen corresponder e o nome da persoa docente instrutora.
As mesmo, comunicarase Inspeccin Educativa.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3918

4. As citacins s alumnas ou aos alumnos ou, se fosen menores de idade non emancipadas/os, tamn s persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, realizaranse
por calquera medio de comunicacin inmediata que permita deixar constancia fidedigna de
terse realizado e da sa data.
5. A non comparecencia sen causa xustificada das alumnas ou dos alumnos ou, de ser
o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, ou ben a negativa a
recibir comunicacins ou notificacins, non impedir a continuacin do proceso de correccin.
6. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores legais do
alumnado menor de idade nos procedementos regulados no captulo IV deste ttulo son
obrigatorias para elas e eles, e a sa desatencin reiterada e inxustificada ser comunicada s autoridades competentes, para os efectos da sa posible consideracin como
incumprimento dos deberes inherentes patria potestade ou tutela.
7. A resolucin do procedemento notificarase nai ou ao pai, titora ou ao titor legal da
alumna ou do alumno, ou propia alumna ou alumno se fose maior de idade, nun prazo
mximo de doce das lectivos desde que se tivo coecemento dos feitos que deron lugar
incoacin do procedemento, e comunicarase igualmente Inspeccin Educativa.
CAPTULO II

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

Das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e da sa correccin


Artigo 38. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que
se enumeran a continuacin:
a) As agresins fsicas ou psquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as
coaccins contra os demais membros da comunidade educativa.
b) Os actos de discriminacin grave contra membros da comunidade educativa por razn de nacemento, raza, sexo, orientacin e identidade sexual, capacidade econmica,
nivel social, conviccins polticas, morais ou relixiosas, discapacidades fsicas, sensoriais
ou psquicas, ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3919

c) Os actos individuais ou colectivos de desafo autoridade do profesorado e ao persoal de administracin e de servizos que constitan unha indisciplina grave.
d) A gravacin, manipulacin ou difusin por calquera medio de imaxes ou informacins
que atenten contra o dereito honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar
e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.
e) As actuacins que constitan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da
Lei 4/2011.
f) A suplantacin de personalidade en actos da vida docente e a falsificacin, alteracin
ou subtraccin de documentos acadmicos.
g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave s instalacins e aos materiais dos centros docentes, includos os equipamentos informticos e
o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, as
como a sa subtraccin.
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

actividades do centro, includas as de carcter complementario e extraescolar.


i) As actuacins gravemente prexudiciais para a sade e integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro ou a incitacin a elas.
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a sade ou
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o
punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando requirido para iso polo profesorado.
k) A reiteracin, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias convivencia.
l) O incumprimento das sancins impostas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3920

Artigo 39. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais


1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden
ser corrixidas coas seguintes medidas:
a) Realizacin, dentro ou fra do horario lectivo, de tarefas que contriban mellora e
ao desenvolvemento das actividades do centro.
b) Suspensin do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un perodo de entre das semanas e un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases por un perodo de entre
catro das lectivos e das semanas. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado
deber realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupcin no
proceso formativo.
e) Suspensin temporal do dereito de asistencia ao centro por un perodo de entre catro das lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado deber
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupcin no proceso
formativo.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

f) Cambio de centro.
2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade educativa que tean como orixe ou consecuencia unha discriminacin ou acoso
baseado no xnero, orientacin ou identidade sexual, ou unha orixe racial, tnica, relixiosa,
de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado mis vulnerable polas sas caractersticas persoais, sociais ou educativas, tern a cualificacin de condutas
gravemente prexudiciais e levarn asociadas como medidas correctoras as establecidas
nas alneas e) ou f) do punto primeiro deste artigo.
Artigo 40. A proposta de cambio de centro
1. A medida correctora de cambio de centro ter carcter excepcional.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3921

2. Esta medida correctora non poder proporse ao alumnado que curse a ensinanza
obrigatoria cando na localidade onde se sita o seu centro ou na sa localidade de residencia non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que curse.
3. A proposta de cambio de centro poder supor o cambio de rxime, de modalidade ou
de materia.
4. Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoa persoa responsable da direccin do centro a imposicin a unha alumna ou a un alumno da medida correctora de cambio de centro, a direccin deber comprobar que se cumpren os requisitos
establecidos nos puntos precedentes deste artigo e, logo da comprobacin de tales circunstancias, comunicar inmediatamente a proposta xefatura territorial correspondente,
con achega do expediente do dito procedemento corrector.
5. A xefa ou o xefe territorial correspondente, logo de analizar o caso e tendo en conta o
informe da Inspeccin Educativa, autorizar, de ser o caso, mediante resolucin, a aplicacin da medida correctora de cambio de centro. No caso de non ser autorizada a proposta,
a direccin do centro deber modificala e aplicar outras medidas correctoras.
Artigo 41. Aplicacin das medidas correctoras

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

1. A direccin do centro, por proposta da persoa que instra o procedemento corrector,


impor as correccins enumeradas no artigo 39 deste captulo de conformidade cos procedementos previstos no captulo IV do ttulo III deste decreto.
2. Unha alumna ou un alumno poder ser readmitida/o nas clases ou no centro antes
de cumprir todo o tempo de suspensin se a direccin constata que se produciu un cambio
positivo na sa actitude e na sa conduta, para o cal consignar por escrito no correspondente expediente as razns ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na sa
actitude e na sa conduta.
CAPTULO III
Das condutas leves contrarias convivencia e da sa correccin
Artigo 42. Condutas leves contrarias convivencia
Son condutas leves contrarias convivencia as que se enumeran a continuacin:
a) As condutas tipificadas como agresin, inxuria ou ofensa na alnea a), os actos de
discriminacin da alnea b), os actos de indisciplina da alnea c), os danos da alnea g),

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3922

os actos inxustificados da alnea h) e as actuacins prexudiciais descritas na alnea i) do


artigo15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade requirida no dito precepto.
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas
do centro que sexa perigoso para a sade ou integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das
actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constita conduta gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alnea j) do artigo 15 da Lei 4/2011.
c) A falta de asistencia inxustificada clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos
termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar
activamente no desenvolvemento das clases.
e) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada
centro docente.
Artigo 43. Medidas correctoras
As condutas leves contrarias convivencia podern ser corrixidas coas medidas correc-

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

toras que se enumeran a continuacin:


a) Amoestacin privada ou por escrito.
b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa
que exerza funcins equivalentes nos centros concertados.
c) Realizacin de traballos especficos en horario lectivo.
d) Realizacin, en horario non lectivo, de tarefas que contriban mellora e desenvolvemento das actividades do centro.
e) Suspensin do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un perodo de ata das semanas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3923

f) Cambio de grupo por un perodo de ata unha semana.


g) Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases por un perodo de ata tres
das lectivos. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado haber de realizar os
deberes ou os traballos que se determinen para evitar a interrupcin no proceso formativo.
h) Suspensin temporal do dereito de asistencia ao centro por un perodo de ata tres
das lectivos. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado deber realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupcin no proceso formativo.
Artigo 44. Responsables da aplicacin das medidas correctoras
1. A imposicin das medidas correctoras de condutas leves contrarias convivencia
levaraa a cabo:
a) O profesorado da alumna ou alumno, odo este e dando conta persoa que ocupe a
xefatura de estudos ou persoa que exerza funcins equivalentes nos centros concertados,
no caso das medidas previstas nas alneas a), b) e c) do artigo 43 deste decreto.
b) A titora ou titor da alumna ou alumno, odo este e dando conta persoa que ocupe a
xefatura de estudos ou persoa que exerza funcins equivalentes nos centros concertados,
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

no caso das medidas previstas nas alneas a), b), c) e d) do artigo 43 deste decreto.
c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcins equivalentes nos centros concertados, ou a persoa titular da direccin do centro, odos a alumna ou
alumno, e a sa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas
alneas a), c), d), e) e f) do artigo 43 deste decreto.
d) A persoa titular da direccin do centro, odos a alumna ou alumno e a sa profesora
ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alneas g) e h) do artigo 43
deste decreto. A imposicin destas medidas correctoras comunicarase nai ou ao pai ou
titora ou titor legal da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, as como
comisin de convivencia do centro.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3924

Artigo 45. Solicitude de revisin e execucin de medidas


1. As alumnas ou os alumnos s/aos cales se lles apliquen as medidas correctoras dunha conduta contraria s normas de convivencia recollidas nas alneas g) e h) do artigo 43
deste decreto ou, de ser o caso, se fosen menores non emancipadas ou emancipados, as
persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es podern mostrar o seu desacordo
coa sa aplicacin, no prazo de dous das lectivos, mediante escrito dirixido direccin do
centro que, logo de analizar e valorar as alegacins presentadas, ratificar ou rectificar a
medida correctora.
2. A resolucin que impoa algunha das medidas correctoras a que se refire o nmero1
deste artigo, as como as restantes recollidas no artigo 43 deste decreto, pon fin va administrativa e ser inmediatamente executiva.
CAPTULO IV
Procedementos de correccin das condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia
Seccin 1. Disposicins xerais

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

Artigo 46. Procedementos de correccin das condutas gravemente prexudiciais para


a convivencia do centro
1. A correccin de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a instrucin dun procedemento corrector e poder realizarse mediante dous procedementos diferentes: conciliado ou comn.
2. Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das caractersticas concretas da
conduta que se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en relacin
coa convivencia escolar.
3. Correspndelle direccin do centro decidir a instrucin e o procedemento que se vai
seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria informacin.
4. A direccin do centro informar o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o
e ao consello escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen
corrixidas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3925

5. No centro docente quedar constancia da correccin das condutas gravemente


prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, de
ser o caso.
Artigo 47. Determinacin do procedemento de correccin
1. A direccin do centro, unha vez que tea coecemento dos feitos ou condutas que
vaian ser corrixidos, se o considera necesario, poder acordar a apertura dun perodo de
informacin previa, co fin de coecer con mis exactitude as circunstancias concretas en
que se produciu a conduta que se vai corrixir e a oportunidade ou non de aplicar o procedemento conciliado. Esta informacin previa deber estar realizada no prazo mximo de
dous das lectivos desde que se tivo coecemento dos feitos.
2. A direccin do centro, asesorado, de ser o caso, pola persoa que exerza a xefatura
do departamento de orientacin e polo profesorado titor/a da alumna ou do alumno a que
se vai corrixir, analizar e valorar a conduta producida tendo en conta como se produciu,
a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais da/o alumna/o e os seus antecedentes en relacin coa convivencia escolar.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

3. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da sa instrucin, a direccin,


vista das repercusins que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia
escolar, poder adoptar as medidas correctoras provisionais que considere convenientes.
As medidas provisionais podern consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensin
do dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro por un perodo
que non ser superior a tres das lectivos.
4. vista das conclusins obtidas na valoracin, a direccin do centro determinar o
procedemento de correccin mis adecuado para cada caso, tendo presente que, sempre
que concorran as circunstancias necesarias, se propiciar a correccin das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia mediante o procedemento conciliado. As mesmo,
sempre que sexa posible, deber intentarse a conciliacin entre a alumna ou o alumno e os
outros membros da comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e a reparacin
voluntaria dos danos materiais ou morais producidos.
Artigo 48. Inicio do procedemento de correccin
1. No prazo de tres das lectivos, contados desde que se tivo coecemento da conduta
merecedora de correccin, a direccin do centro notificaralle esta por escrito alumna ou

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3926

ao alumno ou, de ser menor non emancipada/o, s persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, e se cumpren os requisitos exixidos para iso daralles a posibilidade de
corrixila mediante o procedemento conciliado, informndoos das sas peculiaridades e das
obrigas que comporta. Noutro caso, notificarselles a utilizacin do procedemento comn
para a sa correccin.
2. Nos casos en que se lles ofrecese alumna ou ao alumno ou s persoas proxenitoras
ou representantes legais desta/e a posibilidade de correccin da conduta mediante o procedemento conciliado, estes comunicarn por escrito direccin do centro a aceptacin ou
non deste procedemento no prazo dun da lectivo seguinte recepcin da notificacin. De
non comunicrselle nada direccin do centro nese prazo, aplicarselle o procedemento
comn.
3. Independentemente do procedemento de correccin que se vaia utilizar, a direccin
do centro educativo designar unha persoa docente para que acte como instrutora ou
instrutor do procedemento corrector.
4. A direccin do centro educativo deber encomendar a instrucin dos procedementos
correctores ao profesorado que tea un bo coecemento do centro e da sa comunidade educativa e, a ser posible, que tea experiencia ou formacin en convivencia escolar,
mediacin e resolucin de conflitos no mbito escolar. En todo caso, corresponder aos
centros educativos concretar nas normas de organizacin e funcionamento do centro os
criterios polos que se realizar a dita designacin.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

5. A persoa instrutora ter as seguintes funcins:


a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobacin da conduta
do alumnado e para determinar a sa gravidade e o seu grao de responsabilidade.
b) Custodiar os documentos e efectos postos sa disposicin durante a instrucin.
c) Propor direccin do centro a adopcin das medidas provisionais que considere
pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 deste decreto.
d) Propor direccin do centro o arquivamento das actuacins se logo das indagacins
realizadas considera que non procede corrixir a conduta.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3927

6. A incoacin do procedemento, as como a sa resolucin, notificaranse na forma prevista no artigo 37, nmeros 3 e 7, deste decreto e comunicarselle Inspeccin Educativa.
Seccin 2. Procedemento conciliado
Artigo 49. Procedemento conciliado
1. O procedemento conciliado pretende favorecer a implicacin e o compromiso do
alumno ou alumna corrixido/a e da sa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa
agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a
inmediatez da correccin educativa.
2. O procedemento conciliado poder aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos:
a) Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia recoeza a gravidade da sa conduta, estea disposta ou disposto
a reparar o dano material ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras que correspondan.
b) No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola sa
conduta, que estes mostren a sa conformidade a acollerse ao dito procedemento.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

3. O procedemento conciliado non proceder nos seguintes casos:


a) Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade.
b) Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non
emancipado/a, as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non comuniquen a
sa disposicin a acollerse ao procedemento conciliado.
c) Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade non
emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e non comuniquen
a sa disposicin para acollerse ao procedemento conciliado.
d) Cando xa se fixese uso deste procedemento de correccin durante o mesmo curso
escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir unha conduta semellante.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3928

4. O procedemento conciliado require da instrucin dun procedemento corrector, de


acordo co previsto neste decreto.
Artigo 50. Desenvolvemento do procedemento conciliado
1. Cando a alumna ou o alumno ou, de ser menor non emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e opten por corrixir a conduta polo procedemento
conciliado, a direccin convocar a persoa docente designada como instrutor/a do procedemento corrector e as persoas afectadas a unha reunin, no prazo mximo dun da lectivo
contado desde o remate do prazo para a comunicacin da opcin elixida.
2. Na reunin, a persoa instrutora recordaralles s afectadas e aos afectados ou, de
ser menor non emancipada/o, s persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es
que estn a participar nun procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente,
e que iso supn acatar o acordo que derive deste. Tamn advertir a alumna ou o alumno
e, de ser o caso, as persoas ou representantes legais desta/e que as declaracins que se
realicen formarn parte do expediente do procedemento corrector no suposto de que non
se alcance a conciliacin.
3. Posteriormente, a persoa instrutora expor e valorar a conduta que obxecto de
correccin facendo fincap nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para
os demais membros da comunidade educativa e, odas as partes, propor algunha das medidas correctoras para aquela conduta. A continuacin, a persoa instrutora dar a palabra
alumna ou ao alumno e s persoas convocadas para que manifesten as sas opinins
CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

sobre a conduta que se pretende corrixir e realicen as consideracins oportunas sobre a


sa correccin.
4. A peticin de desculpas por parte da alumna ou do alumno ser tida en conta como
circunstancia que condiciona a sa responsabilidade, hora de determinar a medida correctora que se vaia adoptar.
5. Finalmente, as persoas participantes no procedemento debern acordar a medida
correctora que consideren mis adecuada para a conduta da alumna ou do alumno e, se
procede, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 deste decreto. Deber
quedar constancia escrita da conformidade coas medidas correctoras fixadas por parte
do alumno ou da alumna autor/a da conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non
emancipado/a, das persoas proxenitoras ou representantes legais deste/a.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3929

O acordo consensuado polas partes ser ratificado pola persoa que exerza a direccin
do centro.
6. O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas dar lugar correccin da sa conduta mediante o procedemento comn.
7. O procedemento conciliado finalizar unha vez obtido o acordo entre as partes. No
caso de que non se logre o acordo, continuarase a correccin polo procedemento comn
desenvolvido conforme o previsto no artigo 53 deste decreto.
Artigo 51. Intervencin dunha persoa mediadora no procedemento conciliado
1. No procedemento conciliado actuar unha persoa mediadora na forma que se estableza nas normas de organizacin e funcionamento do centro.
2. A persoa mediadora non substituir a instrutora do procedemento, senn que colaborar con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu consenso na
medida correctora que se vaia aplicar.
3. As funcins que poder desempear a persoa mediadora neste procedemento sern
as seguintes:
a) Contribur ao proceso de conciliacin.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses,
necesidades e aspiracins das outras partes para chegar ao entendemento.
c) Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento conciliado.
Seccin 3. Procedemento comn
Artigo 52. Procedemento comn
1. O procedemento comn de correccin de condutas gravemente prexudiciais para
a convivencia do centro utilizarase cando a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as
persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e opten por el, ou cando non sexa
posible desenvolver o procedemento conciliado.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3930

2. O procedemento comn require da instrucin dun procedemento corrector, de acordo


co previsto neste decreto.
Artigo 53. Desenvolvemento do procedemento comn
1. A persoa responsable da tramitacin deste procedemento corrector ser unha persoa
docente do centro designada como persoa instrutora.
2. A persoa instrutora deber precisar no expediente o tipo de conduta da alumna ou
do alumno, as como a correccin que corresponde en funcin dos feitos probados, das
circunstancias concorrentes e do seu grao de responsabilidade.
A persoa instrutora dispor de cinco das lectivos para a instrucin do procedemento
corrector, contados a partir da sa designacin.
3. Finalizada a instrucin do procedemento, a persoa instrutora formular a proposta
de resolucin e dar audiencia alumna ou ao alumno e, se fose menor de idade non
emancipada/o, s persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, convocndoos a
unha comparecencia que ter lugar no prazo mximo de tres das lectivos contados a partir
da recepcin da citacin. Na referida comparecencia podern acceder a todo o actuado e
do resultado expedirase acta.

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

Seccin 4. Terminacin
Artigo 54. Resolucin do procedemento de correccin, reclamacins e execucin de
medidas
1. vista da proposta da persoa instrutora, a direccin do centro ditar a resolucin escrita do procedemento de correccin, que considerar polo menos os seguintes contidos:
a) Feitos probados.
b) De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acenten a responsabilidade.
c) Medidas correctoras que se vaian aplicar.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3931

d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous das lectivos desde
a recepcin da resolucin, a revisin da medida correctora imposta.
2. A direccin do centro notificaralle por escrito alumna ou ao alumno ou, de ser menor
de idade non emancipada/o, s persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e a
resolucin adoptada no prazo dun da lectivo a partir da recepcin da proposta da instrutora
ou do instrutor, e remitiraa xefatura territorial correspondente.
3. As correccins que se impoan por parte da direccin do centro en relacin coas
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia podern ser revisadas polo consello
escolar por instancia das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, de acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei
orgnica 2/2006, para os centros pblicos, e o artigo 57.d) da Lei orgnica 8/1985, do 3 de
xullo, reguladora do dereito educacin para os centros concertados.
4. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situacin de acoso que
impidan a continuacin de eventuais condutas acosadoras.
5. As correccins que se impoan por este procedemento sern inmediatamente executivas.
Artigo 55. Compromisos educativos para a convivencia

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

1. En todos os casos de condutas contrarias convivencia, mesmo cando non haxa


conciliacin por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas,
poderase suspender a aplicacin das medidas correctoras adoptadas se a alumna ou o
alumno corrixida ou corrixido ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes
legais desta/e asinan un compromiso educativo para a convivencia.
2. Nun compromiso educativo para a convivencia deber figurar de forma clara e detallada a que se compromete a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, e as actuacins de formacin para a convivencia,
prevencin e de modificacin de condutas, que aquelas/es se comprometen a levar a cabo,
persoalmente ou mediante a intervencin de institucins, centros docentes ou persoas
adecuadas. Igualmente, debern constar os mecanismos de comunicacin e coordinacin
co centro.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3932

3. A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte da alumna ou do alumno ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e determinar a aplicacin inmediata das medidas correctoras suspendidas.
4. Cada centro educativo poder concretar nas sas normas de organizacin e funcionamento o procedemento para acordar co alumnado corrixido e, de ser o caso, coas
persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es compromisos educativos para a
convivencia segundo o previsto neste artigo.
Artigo 56. Prescricin de condutas e de correccins
1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes, tipificadas neste decreto, prescriben aos catro meses da sa comisin e as condutas leves
contrarias convivencia, ao mes.
2. O prazo de prescricin comezar a contar desde o da en que a conduta se leve a
cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescricin
non empezar a computar mentres esta non cese.
3. En caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromper a
prescricin a iniciacin, con coecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a correccin da conduta, e reiniciarase o cmputo do prazo de prescricin no caso

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

de producirse a caducidade do procedemento.


4. As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a
convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en va administrativa da
resolucin que as impn. As medidas correctoras das condutas leves contrarias convivencia prescriben aos catro meses da sa imposicin.
Disposicin adicional primeira. Actuacins para axilizar a tramitacin dos procedementos correctores
Para os efectos de axilizar o procedemento de correccin de condutas contrarias
convivencia, a Administracin educativa fomentar a xeneralizacin nos centros docentes
da utilizacin de medios electrnicos, nos termos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3933

comn, na Lei 11/2007, do 22 de xuo, de acceso electrnico dos cidadns aos servizos
pblicos, e no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administracin electrnica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.
Disposicin adicional segunda. Centros integrados de formacin profesional
Nos centros integrados de formacin profesional, competencia da Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, a aplicacin deste decreto axustarase s peculiaridades da sa organizacin e do seu funcionamento, de conformidade co previsto no
Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o seu regulamento orgnico, e na
Orde do 29 de xullo de 2011, pola que se desenvolve.
Disposicin adicional terceira. Centros docentes privados concertados
1. Este decreto aplicarase nos centros docentes privados concertados naquilo que lles
afecte conforme a normativa vixente. A aplicacin daqueles preceptos relativos a competencias dos rganos colexiados e unipersoais adaptarase organizacin interna dos ditos
centros, de conformidade co disposto nos artigos 54 e seguintes da Lei orgnica 8/1985,
reguladora do dereito educacin.
2. As normas de organizacin e funcionamento dos centros privados concertados prevern
a existencia dunha comisin no seo do consello escolar coas mesmas competencias que se

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

atriben neste decreto comisin de convivencia do consello escolar dos centros pblicos.
Disposicin adicional cuarta. Centros docentes privados non concertados
Os centros docentes privados non concertados, no marco establecido pola Lei orgnica8/1985 e pola Lei orgnica 2/2006, gozarn de autonoma para establecer as sas
normas de organizacin e funcionamento e as sas normas de convivencia, con respecto
aos dereitos que ao alumnado lle recoece a normativa vixente.
Disposicin adicional quinta. Centros residenciais docentes
O disposto neste decreto aplicarase ao alumnado que utilice o servizo de residencia,
coas adaptacins que se regulen nas normas de organizacin e funcionamento do centro.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3934

Disposicin adicional sexta. Proteccin de datos


En canto aos datos persoais do alumnado ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras
ou representantes legais destes/as, observarase o disposto na disposicin adicional vixsimo terceira da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, e demais lexislacin
vixente de proteccin de datos de carcter persoal.
Disposicin adicional stima. Garda e acollemento
As referencias deste decreto s nais, aos pais, s titoras e aos titores legais entenderanse feitas s persoas que posen a garda ou o acollemento por resolucin xudicial ou
administrativa.
Disposicin adicional oitava. rganos consultivos
A constitucin e posta en funcionamento da comisin de convivencia nos centros educativos e do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autnoma de Galicia
non xerar incremento das consignacins orzamentarias do rgano con competencias en
materia de educacin.
Disposicin adicional novena. rganos de participacin

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

As funcins ou actuacins que aparecen referidas ao consello escolar dos centros educativos fanse extensibles ao Consello Social nos centros integrados de formacin profesional ou a calquera rgano con competencias semellantes que con outra denominacin
especfica poida crearse en funcin da tipoloxa de centro de que se trate, axustndose
sempre s peculiaridades da sa organizacin e do seu funcionamento recollidos na sa
normativa reguladora.
Disposicin transitoria primeira. Procedementos correctores en tramitacin
Os procedementos iniciados con anterioridade entrada en vigor deste decreto continuarn a sa tramitacin de acordo co disposto no Real decreto 732/1995, do 5 de maio,
polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia
nos centros, sen prexuzo da aplicacin dos prazos e dos procedementos de correccin
das condutas contrarias convivencia previstos na Lei 4/2011.
Disposicin transitoria segunda. Retroactividade das disposicins correctoras mis favorables
As condutas contrarias convivencia escolar que se produzan ata a entrada en vigor
deste decreto sern obxecto das correccins previstas na normativa que lles resultaba de

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 17

Martes, 27 de xaneiro de 2015

Px. 3935

aplicacin. Non obstante, se as correccins establecidas neste decreto fosen mis favorables para o alumnado autor da conduta, aplicaranse estas. En calquera caso, deberanse
ter en conta os prazos e os procedementos de correccin das condutas contrarias convivencia previstos na Lei 4/2011 e nesta disposicin.
Disposicin transitoria terceira. Constitucin das comisins de convivencia
A comisin de convivencia de cada centro educativo, pblico ou privado concertado,
deber constiturse no prazo de seis meses desde a entrada en vigor deste decreto.
Disposicin transitoria cuarta. Adaptacin normativa
As normas de organizacin e funcionamento e os plans de convivencia en vigor debern
adaptarse ao establecido neste decreto nun prazo dun ano desde a sa entrada en vigor.
En ningn caso se podern aplicar se se opoen ao disposto nel.
Disposicin derrogatoria nica. Derrogacin normativa
Quedan derrogadas cantas disposicins de igual ou inferior rango resulten contrarias ou
se opoan ao establecido neste decreto e, en particular, o Decreto 85/2007, do 12 de abril,
polo que se crea o Observatorio Galego da Convivencia Escolar.
Disposicin derradeira primeira. Habilitacin normativa

CVE-DOG: uiq9vgh2-clf2-sev9-62w9-wgnc9t5u4qa0

Facltase a persoa titular da consellera competente en materia de educacin para ditar


cantas disposicins sexan precisas para o desenvolvemento deste decreto.
Disposicin derradeira segunda. Entrada en vigor
Este decreto entrar en vigor aos vinte das da sa publicacin no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, oito de xaneiro de dous mil quince
Alberto Nez Feijo
Presidente
Jess Vzquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia