Está en la página 1de 63

La plaa de les Glries Catalanes

Una breu histria visual

La plaza de las Glorias Catalanas


Una breve historia visual
JAVIER RUI-WAMBA
SEBASTIN GUERRERO

UNA BREU HISTRIA VISUAL UNA BREVE HISTORIA VISUAL

La plaa de les Glries va ser el cor del Pla somiat per Cerd. Marginada durant molts anys, donant recer
geners a tot tipus dinfraestructures, adaptant-se a levoluci dels temps, la plaa de les Glries, pacient i tena,
va aconseguir sobreviure esperant loportunitat de ser el que realment nesperava el seu progenitor.
La histria de les Glries, que aqu resumim amb imatges molt expressives que no necessiten gaires comentaris,
s certament una histria molt significativa de les transformacions successives de Barcelona, de levoluci dels
valors que van presidir les transformacions esmentades i dels silencis afligits dpoques dinacci i de
decadncia social situades al voltant de dues guerres mundials que van assolar Europa i de la nostra incivil
guerra espanyola.
Ara, per, la plaa de les Glries reneix. Ja ho va fer en els anys preolmpics i ara es convertir, de manera
definitiva, primer en pensament i desprs en obra, en el centre neurlgic de la Barcelona del futur.

La plaza de las Glorias fue el corazn del Plan soado por Cerd. Marginada durante aos, dando generoso
cobijo a todo tipo de infraestructuras, adaptndose a la evolucin de los tiempos, la plaza de las Glorias,
paciente y tenaz, logr sobrevivir esperando la oportunidad de ser lo que realmente esperaba de ella su
progenitor.
La historia de las Glorias, que aqu resumimos con imgenes muy expresivas que no necesitan muchos
comentarios, es ciertamente una historia muy significativa de las transformaciones sucesivas de Barcelona, de la
evolucin de los valores que presidieron dichas transformaciones y de los doloridos silencios de pocas de
inaccin y de decadencia social situadas en torno a dos guerras mundiales que asolaron Europa y a nuestra
incivil guerra espaola.
Pero ahora, la plaza de las Glorias renace. Ya lo hizo en los aos preolmpicos y ahora se convertir, definitivamente,
primero de pensamiento y luego de obra, en el centro neurlgico de la Barcelona del futuro.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

UNA BREU HISTRIA VISUAL UNA BREVE HISTORIA VISUAL

El 13 doctubre passat, la Real Academia de Ingeniera tamb va voler, des de la seva seu a Madrid,
homenatjar Ildefons Cerd tot recordant-lo. Entre les intervencions que van configurar aquell acte, que va
interessar tant la nodrida i destacada audincia, la que va tractar de la plaa de les Glries ha estat el
germen daquesta publicaci.

S EBASTIN G UERRERO . JAVIER RUI -W AMBA


Desembre 2009

El pasado 13 de octubre, la Real Academia de Ingeniera quiso tambin, desde su sede en Madrid,
homenajear a Ildefonso Cerd recordndole. Entre las intervenciones que configuraron aquel acto, que
tanto interes a una nutrida y destacada audiencia, la que trat de la plaza de las Glorias ha sido el
germen de esta publicacin.

SEBASTIN GUERRERO. JAVIER RUI-WAMBA


Desembre 2009

La plaa de les Glries Catalanes


Una breu histria visual

La plaza de las Glorias Catalanas


Una breve historia visual

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

La Barcelona del 1855. Un territori de 100 hectrees, emmurallat i insalubre, en el qual sapinyaven uns 160.000
habitants. Al peu de Montjuc muntanya dels jueus, que corona el seu castell, protegida per la Ciutadella, i adossada
a un port incipient, amb un espig construt a partir duna petita illa o promontori al vrtex de lespai que es va guanyar
al mar i en el qual va brotar lordenada i entranyable Barceloneta. El riu Bess, amb el seu llit rebel jalonat per arbres de
ribera i envoltat dhortes. Els poblats de Sants, Grcia, Sarri, Sant Andreu, el Clot, la Llacuna, Icria sentint latracci
de la gran urbs.

La Barcelona de 1855. Un territorio de 100 hectreas, amurallado e insalubre, en el que se apiaban unos 160.000
habitantes. Al pie del Montjuic monte de los judos, que corona su castillo, protegida por la Ciudadela y adosada a
un incipiente puerto, con un espign construido a partir de una pequea isla o promontorio en el vrtice del espacio que
se gan al mar y en el que brot la ordenada y entraable Barceloneta. El ro Bess, con su cauce rebelde jalonado por
rboles de ribera y envuelto en huertas. Los poblados de Sants, Gracia, Sarria, Sant Andreu, El Clot, La Llacuna, Icaria
sintiendo la atraccin de la gran urbe.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Gravat de la Barcelona del 1856, probablement percebuda pel seu autor des de Montjuc, per representada des dun
punt de vista ms expressiu. El port, modest i escassament protector, quallat de velers disciplinats. La platja com a
varador. Els coberts del recinte tancat de la Barceloneta. La muralla amb el seu fossat i, en primer terme, lestaci
temps desprs batejada com la de Frana, origen i destinaci dels ferrocarrils de Matar i Granollers. Amb el seu pont
modest de tres obertures salvant el fossat de la muralla que, en altres temps, havia protegit la ciutat i, ja aleshores, la
tancava impedint-ne lexpansi. Edificis institucionals notables i perdurables en lentorn de la plaa de Pla de Palau,
amb la seva porta principal daccs a la ciutat. Les torres de les esglsies medievals de Santa Maria del Mar i del Pi i la
catedral com a referent visual. La lnia poblada darbres que dibuixa la Rambla i, ms al fons, en lalineaci ms propera
a Montjuc de la muralla, les columnes de fum que prolonguen les xemeneies industrials, smbols de la modernitat.

Grabado de la Barcelona de 1856, probablemente percibida por su autor desde Montjuic, pero representada desde un
punto de vista ms expresivo. El modesto y escasamente protector puerto cuajado de veleros disciplinados. La playa
como varadero. Los tinglados del recinto acotado de la Barceloneta. La muralla con su foso y en primer trmino la
estacin tiempo despus bautizada como la de Francia, origen y destino de los ferrocarriles de Matar y Granollers.
Con su modesto puente de tres vanos salvando el foso de la muralla, que en otros tiempos haba protegido a la ciudad
y ya, por entonces, la encerraba impidiendo su expansin. Notables y perdurables edificios institucionales en el entorno
de la plaza de Pla de Palau, con su puerta principal de acceso a la ciudad. Las torres de las iglesias medievales de
Santa Mara del Mar y del Pi y la catedral como referente visual. La lnea arbolada que dibuja la Rambla y, ms al fondo,
en la alineacin ms prxima a Montjuc de la muralla, las columnas de humo que prolongan las chimeneas industriales,
smbolos de la modernidad.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

La Barcelona somiada per Cerd. Mil hectrees, deu vegades la superfcie de la ciutat emmurallada. Pensada per
allotjar 200.000 habitants. Capa dacollir, avui, 600.000 privilegiats. Amb els pobles que antany eren limtrofs integrats
virtualment. La rambla de Prim acotant el Pla i una mplia banda verda protegint la riba dreta del riu Bess. Amb la
geometria dels ferrocarrils existents, el de Matar per la costa, el de Granollers que enfila i emmarca la plaa de les
Glries, la carretera de Ribes. La poderosa presncia de la Gran Via, tangent a un dels vrtexs de la Muralla i la
Diagonal travessant les Glries i allargant-se fins a trobar-se amb la rambla de Prim, al costat del mar, assenyalant la
ubicaci del Frum del 2004, tan lluny i mal comprs.

La Barcelona soada por Cerd. Mil hectreas, diez veces la superficie de la ciudad amurallada. Pensada para albergar
a 200.000 habitantes. Capaz de cobijar hoy a 600.000 privilegiados. Con los pueblos antao limtrofes ya integrados
virtualmente. La rambla de Prim acotando el Plan y una amplia banda verde protegiendo la margen derecha del ro
Bess. Con la geometra de los ferrocarriles existentes, el de Matar por la costa, el de Granollers que enfila y enmarca
la plaza de las Glorias, la carretera de Ribes. La poderosa presencia de la Gran Va, tangente a uno de los vrtices de la
muralla, y la Diagonal cruzando Glorias y prolongndose hasta encontrarse con la rambla de Prim, junto al mar,
sealando la ubicacin del tan lejano y mal comprendido Frum del 2004.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Lalineaci del ferrocarril de Granollers inaugurat el 1854, que determina la geometria de la plaa de les Glries, en la
qual conflueixen la Gran Via, la Diagonal i la Meridiana, i que integra, amb un cmul de singularitats, la trama de
lEixample, la carretera de Ribes i el ferrocarril a Madrid i Tarragona, que busca amb el seu traat el carrer dArag.

La alineacin del ferrocarril de Granollers inaugurado en 1854, determinando la geometra de la plaza de las Glorias,
en la que confluyen Gran Va, Diagonal y Meridiana, y que integra, con un cmulo de singularidades, la trama del
Ensanche, la carretera de Ribes y el ferrocarril a Madrid y Tarragona, que busca con su trazado la calle de Aragn.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Trenta-dos anys desprs: 1891. La Ciutadella ja sha fet un parc. Les infraestructures ferroviries es multipliquen. El port
creix amb nous espigons i engrandeix el primitiu. El Pla de la ciutat es trasllada: sacaba, duna banda, a la rambla de
Prim, per incorpora, de laltra, lespai al peu de Montjuc unit pel cord umbilical viari i ferroviari que ha aconseguit ferse un lloc al peu del penya-segat. Glries es mostra com un encreuament dinfraestructures. La trama de lEixample sha
fet realitat en bona mesura. Sarri es resisteix.

Treinta y dos aos despus: 1891. La Ciudadela se ha hecho ya parque. Las infraestructuras ferroviarias se multiplican.
El puerto crece con nuevos espigones y prolonga el primitivo. El plano de la ciudad se traslada: concluye, por un lado,
en la rambla de Prim, pero incorpora, por el otro, el espacio al pie de Montjuc unido por el cordn umbilical viario y
ferroviario que ha conseguido abrirse un hueco al pie del acantilado. Glorias se muestra como encrucijada de
infraestructuras. La trama del Ensanche se ha hecho en buena medida realidad. Sarri se resiste.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

19 20. El port ha crescut de manera considerable i el permetre dels molls externs ja tanca un espai equivalent al de la
Barcelona emmurallada. Al peu de Montjuc, lampliaci es fa amb terrenys guanyats al mar. En el triangle que dibuixa la
lnia de costa, el ferrocarril a Saragossa i Madrid i la carretera amb Sants, ha brotat una nova trama urbana, preludi de la
Zona Franca i del barri de la Marina, avui en gestaci. La Barceloneta es consolida amb edificis en alada integrats en la
trama urbana del segle XIX. Barcelona continua donant lesquena al mar sense renunciar-hi. Les Glries mantenen el
seu carcter i s un encreuament dinfraestructures joves i veteranes. La primera lnia de metro, la lnia 1, entre la plaa
de Lesseps i la plaa de Catalunya, sinaugura el 1924, i se suma a la xarxa creixent i complexa dinfraestructures
soterrades, poc o gens visibles, per essencials perqu Barcelona visqui i progressi.

19 20 . El puerto ha crecido considerablemente y el permetro de los muelles externos encierra ya un espacio


equivalente al de la Barcelona amurallada. Al pie de Montjuc, la ampliacin se hace con terrenos ganados al mar. En el
tringulo que dibuja la lnea de costa, el ferrocarril a Zaragoza y Madrid y la carretera con Sants, ha brotado una nueva
trama urbana, preludio de la Zona Franca y del barrio de la Marina, hoy en gestacin. La Barceloneta se consolida con
edificios en altura integrados en la trama urbana del siglo XIX. Barcelona contina dando la espalda al mar sin renunciar
a l. Glorias mantiene su carcter y es encrucijada de veteranas y jvenes infraestructuras. La primera lnea de metro, la
lnea 1, entre la plaza de Lesseps y la plaza de Catalua, se inaugura en 1924, y se suma a la creciente y compleja red
de infraestructuras soterradas, poco o nada visibles, pero esenciales para que Barcelona viva y progrese.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Pla incorporat a la guia editada amb motiu de lExposici Internacional de Barcelona del 1929, en el qual figuren les
construccions aixecades al cim de Montjuc i la seva connexi amb la plaa dEspanya, amb la confluncia del Parallel
(alineaci, lgicament, est-oest), que es prolonga fins a Esplugues, i la Gran Via. Les edificacions van quallant de
manera indeguda a les illes de lEixample de Cerd. Lentorn de les Glries continua colonitzat per infraestructures
viries, que es van expandint, i per espais ferroviaris. El port consolida la geometria dels seus molls i continua creixent
en importncia.

Plano incorporado en la gua editada con motivo de la Exposicin Internacional de Barcelona de 1929, en el que figuran
las construcciones levantadas en la cumbre de Montjuic y su conexin con la plaza de Espaa, en la confluencia del
Paralelo (alineacin, lgicamente, este-oeste), que se prolonga hasta Esplugues, y la Gran Va. Las edificaciones van
cuajando indebidamente las manzanas del Ensanche de Cerd. El entorno de las Glorias contina colonizado por
infraestructuras viarias, que se van expandiendo, y por espacios ferroviarios. El puerto consolida la geometra de sus
muelles y contina creciendo en importancia.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Una de les primeres fotografies aries, que es va fer el 1930, de la zona de les Glries. Amb la plaa de Toros ocupant
lilla nord en la confluncia de la Gran Via, plena darbres, i de lamplssim i desgavellat, aleshores, carrer de la Marina,
travessat per la carretera serpentejant i omnipresent, ja asfaltada, de Ribes. La Diagonal, imperceptible. La Meridiana,
inexistent. Les platges de vies i els coberts ferroviaris ocupant espais urbans que desprs servirien a lentorn de la plaa
de les Glries. Edificis allats, de sis alades Cerd les limitava a tres esquitxant lmbit fotografiat.

Una de las primeras fotografas areas, tomada en 1930, de la zona de las Glorias. Con la plaza de Toros ocupando la
manzana norte, en la confluencia de la arbolada Gran Va y de la amplsima y destartalada, por entonces, calle de la
Marina, cruzada por la serpenteante y omnipresente carretera, ya asfaltada, de Ribes. La Diagonal, imperceptible. La
Meridiana, inexistente. Las playas de vas y los tinglados ferroviarios ocupando espacios urbanos que luego serviran al
entorno de la plaza de las Glorias. Edificios aislados, de seis alturas Cerd las limitaba a tres salpicando el mbito
fotografiado.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Pla del 1950. Inclou les lnies de tramvies i autobusos. La 1 del metro sallarga el 1954 des de lestaci de La Marina fins
a Fabra i Puig. En lanomenat Districte IV apareix la superilla (3 x 3) amb la ubicaci de lHospital de la Santa Creu i Sant
Pau, inaugurat el 1920. Per all tamb hi ha, agotzonada, lilla on el geni decadent de Gaud havia comenat, el dia de
Sant Josep del 1882, la construcci del seu inacabable i inacabat Temple Expiatori de la Sagrada Famlia. La xarxa
ferroviria i de transport pblic, estancada. Havia arribat el temps, i la dictadura, del cotxe privat.

Plano de 1950. Incluye las lneas de tranvas y autobuses. La 1 del metro se prolonga en 1954 desde la estacin de La
Marina hasta Fabra i Puig. En el denominado Distrito IX aparece la supermanzana (3 x 3) con la ubicacin del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, inaugurado en 1920. Por ah anda, tambin, agazapada, la manzana donde el genio
decadente de Gaud haba comenzado, el da de San Jos de 1882, la construccin de su inacabable e inacabado
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. La red ferroviaria y de transporte pblico, estancada. Haba llegado el tiempo,
y la dictadura, del coche privado.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

El 5 de gener del 1966, LA VANGUARDIA ESPAOLA publica la notcia, amb un llenguatge de tints imperials, de la
presentaci, per part del Director General de Carreteres i Camins Venals, de la maqueta del projecte que el Ministeri
dObres Pbliques emprendria amb carcter durgncia per alleujar el problema dels accessos a la nostra ciutat. Un
malson viari que enterra els vianants, oculta visualment la presncia del metro i els ferrocarrils i fa desaparixer Els
Encants, la Fira Bellcaire, que va nixer al segle XIV.

El 5 de enero de 1966, LA VANGUARDIA ESPAOLA da noticia, con lenguaje de tintes imperiales, de la presentacin, por
parte del Director General de Carreteras y Caminos Vecinales, de la maqueta del proyecto que el Ministerio de Obras
Pblicas acometera con carcter de urgencia para aliviar el problema de los accesos a nuestra ciudad. Una pesadilla
viaria que entierra a los peatones, oculta visualmente la presencia de metro y los ferrocarriles y hace desaparecer Los
Encantes, la Fira Bellcaire, que naci en el siglo XIV.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Sis anys desprs. Una part construda del Pla. La futura Gran Via com a eix viari fonamental. El ferrocarril amb la lnia
corbada que penetra per la futura Diagonal. Lautopista del Maresme connecta amb la Diagonal i t la sortida per la
Gran Via i la Meridiana. Espais residuals que aniran sent colonitzats per la marginaci.

Seis aos despus. Parte construida del Plan. La futura Gran Va como eje viario fundamental. El ferrocarril con la lnea
curva que penetra por la futura Diagonal. La autopista del Maresme conecta con la Diagonal y tiene su salida por la
Gran Va y la Meridiana. Espacios residuales que irn siendo colonizados por la marginacin.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Vista aria del 1989, abans de linici del projecte de recuperaci de la plaa. Caixa de cobertura dels F. C. Estructures
notables de lestudi de Carlos Fernndez Casado, projectades per Javier Manterola, i, entre elles, lesplndida
passarella de vianants atirantada, amb tauler metllic de traat corbat, que va ser premiada el 1975 per la European
Convention for Constructional Steelwork i que, traslladada el 1991, avui poden percebre els qui circulen per la Ronda del
Litoral. Els ponts, per bonics que siguin, no podran ocultar mai la lletjor intrnseca dun enlla mal nascut. Encara que,
daltra banda, un pont desgraciat pot pertorbar de manera decisiva la imatge duna connexi viria ben concebuda.

Vista area de 1989, antes del inicio del proyecto de recuperacin de la plaza. Cajn de cobertura de los FF. CC.
Estructuras notables del estudio de Carlos Fernndez Casado, proyectadas por Javier Manterola, y, entre ellas, la
esplndida pasarela peatonal atirantada, con tablero metlico de trazado curvo, que fue premiada en 1975 por la
European Convention for Constructional Steelwork y que, trasladada en 1991, hoy puede ser percibida por quienes
circulan por la Ronda del Litoral. Los puentes, por hermosos que sean, no podrn ocultar nunca la fealdad intrnseca a
un enlace mal nacido. Aunque, por otra parte, un puente desgraciado puede perturbar decisivamente la imagen de una
conexin viaria bien concebida.

area de la plaza de Las Glorias, 1985.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Mar del 1990. Fonaments dels pilars dels viaductes daccs i del tauler de lanella de la plaa, que estableixen un pont
i sencaixen entre una infinitat dinfraestructures soterrades: estaci i lnia 1 de metro, ferrocarrils de Matar i Granollers,
lnia ferroviria de connexi entre les estacions de Frana i de Sants, conduccions daigua, collectors de sanejament,
lnies elctriques, canonades de gas

Marzo de 1990. Cimientos de los pilares de los viaductos de acceso y del tablero del anillo de la plaza que puentean y
se encajan entre un sinfn de infraestructuras soterradas: estacin y Lnea 1 de metro, ferrocarriles de Matar y
Granollers, lnea ferroviaria de conexin entre las estaciones de Francia y de Sants, conducciones de agua, colectores
de saneamiento, lneas elctricas, tuberas de gas

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Desviacions per mantenir el trnsit viari, des de linici de les obres, el novembre del 1990, i la conclusi del viaducte i
lanella estructural, tretze mesos desprs.

Desvos para mantener el trfico viario, desde el inicio de las obras, en noviembre de 1990, y la conclusin del viaducto
y el anillo estructural, trece meses despus.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Juny del 1991. Desviacions viries executades. Installacions dobres a linterior de lanella. Arrencada dels pilars
perimetrals. Muntatge incipient de lestructura metllica, per al nivell intermedi de laparcament.

Junio de 1991. Desvos viarios ejecutados. Instalaciones de obras en el interior del anillo. Arranque de los pilares
perimetrales. Montaje incipiente de la estructura metlica, para el nivel intermedio del aparcamiento.

Proyecto de remodelacin de la plaza de Las Glorias, 1989.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Estat de les obres, quatre mesos desprs, loctubre del 1991. La llosa de lanella superior, amb els viaductes daccs en
construcci. El tram de la Diagonal (costat mar) a punt per ser posat en servei.

Estado de las obras, cuatro meses despus, en octubre de 1991. La losa del anillo superior, con los viaductos de
acceso en construccin. El tramo de la Diagonal (lado mar) listo para su puesta en servicio.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

LA VANGUARDIA del 30 de desembre del 1991, al peu de la fotografia de Pedro Madueo, considera que La nova plaa
de les Glries simbolitza perfectament lesfor per resoldre la comunicaci en un dels punts de connexi viria ms
concorreguts de la ciutat. // Aquesta remodelaci de la plaa significa, a ms, la creaci dun nou centre de la ciutat, en
lentorn del qual es construiran alguns dels equipaments culturals ms importants que tindr la ciutat en el futur.

LA VANGUARDIA del 30 de diciembre de 1991, al pie de la fotografa de Pedro Madueo, considera que La nueva plaza
de las Glries simboliza perfectamente el esfuerzo por resolver la comunicacin en uno de los puntos de conexin viaria
ms concurridos de la ciudad. // Esta remodelacin de la plaza significa, adems, la creacin de un nuevo centro de la
ciudad, en cuyo entorno se construirn algunos de los equipamientos culturales ms importantes que tendr Barcelona
en el futuro.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Maig del 1992: la remodelaci de la plaa i les avingudes de lentorn acabades a temps per als Jocs Olmpics. El 1792,
dos-cents anys abans, es va comenar a mesurar la distncia entre les ciutats de Dunkerque i Barcelona, situades en el
meridi de Pars, a ms de 1.000 quilmetres de distncia, amb lobjectiu de determinar el permetre precs de la Terra i
definir, aix, el metre patr: la deumilionsima part del quadrant del meridi terrestre. Al centre de la plaa de les Glries,
alineat amb lavinguda de la Meridiana, sha reprodut el perfil entre les dues ciutats com a record daquella iniciativa de
lAssemblea Nacional Francesa, que va ser lorigen del sistema mtric decimal.

Mayo de 1992: la remodelacin de la plaza y las avenidas del entorno concluidas a tiempo para los Juegos Olmpicos.
En 1792, doscientos aos antes, comenz a medirse la distancia entre las ciudades de Dunkerque y Barcelona,
situadas en el meridiano de Pars, a ms de 1.000 kilmetros de distancia, con el objetivo de determinar el permetro
preciso de la Tierra y definir, as, el metro patrn: la diezmillonsima parte del cuadrante del meridiano terrestre. En el
centro de la plaza de las Glorias, alineada con la avenida de la Meridiana, se ha reproducido el perfil entre las dos
ciudades como recuerdo de aquella iniciativa de la Asamblea Nacional Francesa, que dio origen al sistema mtrico
decimal.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

El Teatre Nacional. LAuditori. Els Encants. La prolongaci de la Diagonal i de la Meridiana. LEdifici Agbar Tot plegat
ha estat possible grcies a la construcci duna infraestructura, en certa manera efmera, nascuda al servei
incondicional de la ciutat.

El Teatro Nacional. El Auditorio. Los Encantes. Prolongacin de la Diagonal y de la Meridiana. El Edificio Agbar Todo
ello, hecho posible gracias a la construccin de una infraestructura, en cierto modo efmera, nacida al servicio
incondicional de la ciudad.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Viaductes daccs. Faana del recinte ocupada pels dos nivells de laparcament i emmarcant el jard interior.

Viaductos de acceso. Fachada del recinto ocupado por los dos niveles del aparcamiento y enmarcando el jardn interior.

Xavier Basiana.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Glries 2008. Primera etapa de la deconstrucci. Retirada de les rampes interiors, nivell intermedi daparcament i
tancament perimetral.

Glorias, 2008. Primera etapa de la deconstruccin. Retirada de las rampas interiores, nivel intermedio de aparcamiento y
cierre perimetral.

BIMSA

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Primera etapa de la deconstrucci acabada. La banda elptica de lanella inferior, utilitzada ara per a itineraris
dautobusos que abans feien servir el vial exterior de la plaa. Millora de la connexi de vianants amb les estacions del
metro i les parades dautobusos.

Primera etapa de la deconstruccin concluida. La banda elptica del anillo inferior, utilizada ahora para itinerarios de
autobuses que utilizaban antes el vial exterior de la plaza. Mejora de la conexin peatonal con las estaciones del metro y
las paradas de autobuses.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Laranya de trnsit en lentorn de la plaa. Intensitats mitjanes diries aforades duns 60.000 vehicles per lanella inferior i
de 108.000 vehicles per lanella superior.

La araa de trfico en el entorno de la plaza. Intensidades medias diarias aforadas de unos 60.000 vehculos por el
anillo inferior y de 108.000 vehculos por el anillo superior.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Any Cerd. El futur. Una de les possibles propostes de la nova plaa inserida a lEixample. Circulaci soterrada de
vehicles privats. La prolongaci del tramvia. La recuperaci de la Diagonal, entre les places de Francesc Maci i Glries,
com a passeig de vianants i un eix important de transport pblic.

Ao Cerd. El futuro. Una de las posibles propuestas de la nueva plaza insertada en el Ensanche. Circulacin soterrada
de vehculos privados. La prolongacin del tranva. La recuperacin de la Diagonal, entre las plazas de Francesc Maci
y Glorias, como paseo peatonal e importante eje de transporte pblico.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Infografia duna de les possibles propostes en estudi amb el Centre del Disseny, dOriol Bohigas, Josep Martorell i el
seu estudi MBM, la Torre Agbar i lEdifici Ona al fons.

Infografa de una de las posibles propuestas en estudio con el Centro del Diseo, de Oriol Bohigas, Josep Martorell y su
estudio MBM, la Torre Agbar y el Edificio Ona al fondo.

LA PLAA DE LES GLRIES CATALANES LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS

Ortofoto 2008. Barcelona entre dos rius. La desviaci i la canalitzaci del Llobregat. El port poders. La presncia del
mar. Lespai del Frum de les Cultures al delta de la Diagonal. La llera verda del Bess, permeabilitzat per nombrosos
ponts viaris i ferroviaris. Han transcorregut 150 anys. Les Glries evolucionant i fent evolucionar la ciutat. Cerd sempre
present.

Ortofoto 2008. Barcelona entre dos ros. El desvo y encauzamiento del Llobregat. El poderoso puerto. La presencia del
mar. El espacio del Frum de las Culturas en el delta de la Diagonal. El cauce verde del Bess, permeabilizado por
numerosos puentes viarios y ferroviarios. 150 aos transcurridos. Las Glorias evolucionando y haciendo evolucionar la
ciudad. Cerd siempre presente.

Institut Cartogrfic de Catalunya.

2009 Fundacin ESTEYCO


textes / textos : Javier RUI-WAMBA. Sebastin GUERRERO
Agraments / Agradecimientos
Institut Cartogrfic de Catalunya, ICC
Traducci al catal / Traduccin al cataln
Elisabet KAMAL BOIX
Fotocomposici, Fotomecnica e Impresi / Fotocomposicin, Fotomecnica e Impresin

ARTES GRFICAS PALERMO


Editat per / Editado por

Fundacin ESTEYCO
Menndez Pidal, 17. 28036 Madrid
Imprs a / Impreso en Espaa
Desembre / Diciembre 2009