Está en la página 1de 960

JENNIFER ECHOLS

Deginant tiltus
Romanas

I angl kalbos vert


Rita Kaminskait

Versta i: Jennifer Echols


GOING TOO FAR
MTV Books

krin, esant bibliotekose, mokymo


ir mokslo staig bibliotekose,
muziejuose arba archyvuose, be
krinio autoriaus ar kito io krinio
autori teisi subjekto leidimo ir be
autorinio atlyginimo draudiama

mokslini tyrim ar asmenini studij


tikslais atgaminti, vieai skelbti ar
padaryti vieai prieinam
kompiuteri tinklais tam skirtuose
terminaluose t staig patalpose.

i knyga yra groins literatros


krinys. Vardai, personaai, vietos ir
nutikimai yra arba autors vaizduots
kriniai, arba naudojami kaip menin
priemon. Bet koks panaumas
tikrus vykius, vietoves ar asmenis yra
visikai atsitiktinis.
ISBN 9786090111864
Copyright 2009 by Jennifer Echols
Virelio nuotrauka
Mergina Aleshyn_Andrei

www.shutterstock.com
Tiltas salajean
www.shutterstock.com
Vertimas lietuvi kalb, Rita
Kaminskait, 2013
Leidykla Alma littera, 2013
I angl kalbos vert Rita
Kaminskait
Redagavo Lina Kaminskien
Korektor Rasa Mielkuvien
Virelio dailininkas Edvardas
Jazgeviius
E. knyg maketavo Jurga Morknien

Skiriu mane skatinusioms Ketei


ir Vikei.

Padka
irdingai ai redaktorei
Deniferei Hedl (Jennifer
Heddle), stumteljusiai mane ta
linkme, kur pati nebiau
idrsusi engti, Karenai
Donson (Caren Johnson) ir
mano krybos recenzentms

Viktorijai Dal (Victoria Dahl) ir


Katerinai ant (Catherine
Chant).

1 skyrius
Tai prasiausias i mano
girdt sumanym, pasakiau
Erikui ir gurkteljau dar alaus.
Bet tebnie, padarykim tai.
Mege, paauk mane
Tifan, bet a jau buvau ilipusi
i
Eriko
BMW.
Kol

svirduliuodama jau per tamsi


laukym link geleinkelio tilto,
ilaisiau ant vyro pus alaus.
Erikas mane pasivijo prie pat
tilto ir permets rank man per
kakl
sustabd.
Aistringai
susivalgme. Jis pasiuto, kai
pasakiau, kad Tifan ir Brajanas
vakar eis su mumis.
Supratau j. Jei mes ne vieni,
negalsime tuo usiimti. O jei
negalsime tuo usiimti, tada ko
ivis susitikome?
Bet dabar, nors nepratarme

n odio, nebyliai susitarme,


kad vis tiek tai padarysime.
Ms ketveriuk buvo tiek
prisisiurbusi,
tad
galjom
apsieiti ir be privatumo.
Akimirk
velgiau
mnesienoje jo dail veid,
grjausi
rpestingai
suiautais juodais plaukais.
Geidiau jo. Mes abu vienas kito
geidme. Trokome pasidulkinti
tiesiog ant geleinkelio tilto.
Gda prisipainti, iaip mes ne
itin vienas kit mgome.

Pavelgiau kit tilto gal.


Ne toks jis ilgas, kad
galtum ant jo ti. Ta porel,
kai igirdo atvaiuojant traukin,
tikrai bt spjusi nubgti
vien ar kit gal.
Tu juk netiki ta istorija,
pasak jis.
Tau visada reikia visk
sugadinti. Kodl tada nori
pereiti tilt, jei pats netiki ta
istorija? Koks ia ygdarbis, jei
nemanai, kad pavojinga?
Merginos batas strigo tarp

bgi, u nugaros igirdau


Brajano bals. tai k
girdjau pasakojant. O tas bias
uvo, nes gro jos gelbti.
Kaip romantika, suulbjo
Tifan. Kalbjo taip, lyg i
tikrj tuo tikt. Po trij
stiklini
alaus
buvo
visai
nusitaiusi,
net
paaipios
gaidels nesteng ispausti.
Ir tada bam! pasakiau.
Tai pavojinga. Labai pavojinga,
o ne romantika, pridriau ir
pateliskavau stiklinje al.

Gal nusiaukim batus.


Erikas, nors ir bambdamas,
vis dlto nusiav batus. Juos
palikome prie enklo Eiti
draudiama, apaioje buvo
suraytos
taisykls,
kurias
paeisime, jei ueisime ant to
tilto.
Vienomis
kojinmis
nustypinome pabgiais link tilto
vidurio a su Eriku priekyje,
Tifan su Brajanu i paskos.
Medvilnins kojins prastai
ild, tad netrukus pdomis
pajutau, kokie alti ir kieti

pabgiai. Tolstant nuo kranto


oras irgi jo altyn.
Suklupusi Tifan sukrizeno.
Neabejoju, kad Brajanas vylsi,
jog inakt jam nuskils, ir
veikiausiai
neklydo.
Jau
nepamenu, kiek mnesi per
matematikos
pamokas,
per
kurias
mudu
sdjome
galiniuose suoluose, jis kniso
man
prot,
kaip,
mano
nuomone, jo ir Tifans santykius
kilstelti auktesn lygmen.
Pasakiau, kad mudvi dabar taip

artimai nedraugaujame. Kad a


su niekuo artimai nedraugauju.
Jis pasak, jog tai nesvarbu.
Manau, jis apskritai laik mane
sekso inove.
O ko a tikjausi? Gandai
plinta greitai.
Erikas dav man tai, ko
norjau. A irgi. Buvau, ko gero,
vienintel
paaugl
mlynais
plaukais
visoje
elbio
apygardoje Alabamoje, matyt,
toks vaizdis visiems asocijavosi
su bloga mergaite. vakar

dvjau markinlius su urau


Pasiduodu
grupiniam
spaudimui ir gilia ikirpte,
apsivilkau tikdamasi, kad tai
paskatins
Erik
naujiems
erotiniams ikiams. Kaip tik
tas, kur reikia skatinti. Jis pats
galjo paskatinti. K nori ir
kokiems nori ikiams.
Kai pasiekme tilto vidur, jis,
vis dar apkabins mane per
kakl, prispaud prie metalini
tilto sij. Neturjau nieko prie
dl jo rankos ant mano kaklo,

bet
man
nepatiko
bti
prispaustai. Nuo atraus rdi
ir deguto dvoko m pykinti.
Norjau nupurtyti Eriko rank,
bet ji nuslydo emyn ir sum
man u sdyns. Jis dar stipriau
mane prispaud.
Gurkteljau alaus ir kita
ranka sitvriau surdijusi sij,
tada pavelgiau up: emai
apaioje juodame vandenyje
atsispindjo
baltas
mnulis.
Aukto tarpeklio krantai buvo
apaug mediais, k tik isprog

gleni
pavasariniai
lapeliai
mnesienoje
vytjo
baltai.
mons kalbjo, kad nuo tilto
atsiveria nuostabus vaizdas,
bet, regis, niekas to nemat
savo akimis. Utat a dabar tai
pamaiau.
Maiau ne tik nuostab
vaizd

visk.
Brajanas
Donsonas,
abiturientas,
matematikos
komandos
kapitonas, visu knu spaud prie
metalini sij Tifan Hart,
pirmn
ir
abiturient

metraio redaktor. Jis bent


jau i atsargumo pastat ant
ems savo al. Apsirengs nei
iaip, nei taip, dedu galv, kad
tvai draudia jam irti
televizori. Ji buvo apsirengusi
puikiai,
tokia
varut
ir
tvarkinga, joki plik kno
viet. Brajano rankos slydo
onais auktyn artdamos prie
jos apvali moterik groybi.
Vos nesuprunkiau: kone kas
kelios sekunds jis griojosi
mane ir Erik, tarsi laukdamas

nurodym.
Bet Tifan, regis, nepajuto,
kad j grabalioja, atmet ant
veido
upstas
viesias
garbanas ir paklaus:
Kodl tada tiesiog nenuoko
nuo tilto? Ar klausiu kvailai?
Nes dabar jau nesuprantu, koks
klausimas kvailas ir koks ne, ji
buvo girta kaip dmas. miau
gailtis, kad sutikau, jog ji ir
Brajanas,
tie
nekaltumo
siknijimai, vakar leistsi su
manim i avantir, kurios

pasekms neaikios.
Mes tikrai auktai, tar
Brajanas
profesoriaus
i
Giligano
sal1
tonu.

Atsitrenkti vanden i tokio


aukio tolygu nukristi ant
betono.
Bti partrenktam traukinio
ne
maiau
skausminga,

pasakiau. Bet merginos batas


strigo, o vaikinas nenorjo jos
palikti. Taigi, iaip ar taip, jie
negaljo nuokti.
Sakau tau, ita istorija

pliurpalai, pakartojo Erikas.


Koks asilas leisis priplojamas
traukinio vien dl to, kad jo
kvaia merg kio koj tarp
bgi? pareiks, jog tikra
meil jo proteliui nesuvokiama,
toliau buiavo man i nugaros
kakl,
sisiurb
taip,
kad
neabejotinai liks mlyn.
Stengiausi nekreipti dmesio
buk Eriko sarkazm ir toliau
mgautis jo glamonmis. Jis vis
siurbsi man kakl, o altas
kovo vjas sisuko pro ikirpt

tarp
tarp
krt.
Knas
sudilgiojo i jaudulio ir a
palenkiau galv, kad jo lpoms
atidengiau dar daugiau kaklo.
Griebiausi Eriko kaip iaudo,
kad neleist man nusksti per
tuos tris mnesius, kurie liko,
kol baigsiu vidurin. Jis ne
kain kas, bet jo vienintelio
dka dar kakaip laikiausi,
aiku,
beprotikai
laukiau
diugaus pavasario atostog,
nes ketinau vykti Majam.
Laukti teliko savait. Atostog

savait ketinau linksmintis apie


niek negalvodama, kad paskui
utekt
jg
itempti
iki
birelio, kai baigsis mokslai ir
a
ivyksiu

Birmingamo
universitet. Iki Birmingamo tik
dvideimt minui pagrindine
magistrale, jungiania kelias
valstijas, netoli, bet vis tiek
bsiu isinedinusi i ito mao
miestelikio. O kol kas uteko
inoti, kad man septyniolika,
kad kakur tarp dangaus ir
ems, ant geleinkelio tilto,

mane nori idulkinti vaikinas ir


kad a gyva.
Kol kas.
Palauk. , sumusi u
peties stumteljau Erik nuo
savs.
Kas yra? paklaus
Brajanas Tifanei kikenant.
a. Tife, usiiaupk,
atsirmiau surdijusias sijas ir
atitraukiau vilgsn nuo toli
apaioje
tekanio
juodo
vandens, dar spjau pamatyti,
kaip vjas suiauia jo paviri

itrindamas mnulio atspind.


tempiau akis ir miau valgytis
po tams bandydama nustatyti,
i kur sklinda tas tylus gausmas.
Girdit?
Ne, atsiliep Brajanas.
irdis
smarkiai
plak.
Nekeniau
savs
u
tok
perdt atsargum. Bet kart
nieko negaljau sau padaryti.
Pavelgiau vien tilto pus, bet
neivydau joki bauginani
vies, jokio i u poskio
inyranio traukinio. Paskui

kit pus, bet ir ten vien aklina


tamsa. Pastaiau stiklin su
alumi ant ems ir prispaudiau
aus prie bgio, kad pajusiau
vibruojant, taip maiau darant
senuose
vesternuose.

Neinau, man staiga pasidar


labai baisu.
Erikas apkabino mane i
nugaros ir m maigyti krtis.
Tu per daug apsirkei,
sunibdjo tyliai, kad neigirst
Brajanas su Tifane. Nors buvo
prisisiurb, bet igird kalbant

apie
marihuan
galjo
ne
juokais paiurpti.
Kvaialai turjo isivadti jau
prie valand, bent a taip
maniau. Bet Erikas teisus. Vien
nuo marihuanos man galjo
prasidti
paranoja,
o
dar
prisigriau.
Bet vis tiek i kur tas
gausmas ausyse?
Laukym alia tilto nuviet
mlyni policijos automobili
vyturliai.

1 Amerikoje populiarus serialas, rodytas


19641967 metais (ia ir toliau vert.
past.).

2 skyrius
Traukits nuo tilto! Eikite
link mano balso! pasigirdo
metalinis
per
garsiakalb
irktas sakymas.
Pajutau, kad man u nugaros
stovintis Erikas sitemp. Abu
nusisukome
nuo
policijos

automobili ir suiurome kit


tilto gal. A ir Erikas buvome
pernelyg panas abiej ms
nelaimei. Djau galv, kad
mintys sukosi apie t pat. Jei ir
paspruksim nuo policinink
neturim automobilio. Tursim
eiti bgiais iki artimiausio
miesto ar ygiuoti mylias miku
iki kito tilto per up. iaip ar
taip, vis tiek grim namo ir
policija galiausiai mus suiups.
Brajanas su Tifane mus iduos,
kad tik nesusigadint savo

paymi
vidurkio.
Bet
blogiausia, kad tvas btinai
pasakys, jog mama i proto jo
manydama, kad mane pagrob,
ir dl to kalta a, nes geriau jau
biau leidusis suimama.
Be to, privaljau likti su
Tifane.
Nors,
jei
atvirai,
nemaniau, kad a traukiau j
it ml. Ji pati norjo. Bet ji
tikrai dabar nesdt mle iki
aus, jei ne a. Negana to,
Brajanas akivaizdiai ketino j
palikti.
Jis
jau
pakluso

policininko sakymui, eng per


geleinkelio
tilto
pabgius
paliks amo netekusi Tifan
prie
alt
metalini
sij.
Tikriausiai tikjosi, kad bus
paleistas u ger elges. Ties
sakant, i Eriko niekada ir
nesitikjau, kad pakliuvs bd
jis parodys stipryb, bet i
Brajano
tikjausi
daugiau.
Varg Tifan.
Pamiau i drebanios jos
rankos stiklin su alumi ir
pastaiau jos ir savj ant

ems. Policininkas tikriausiai


nutuok, kad mes igr, bet tik
kvails galt netis stiklines
per vis tilt ir pasirodyti farui
su alumi rankose. Apkabinau
Tifan.
Eime.
O Dieve o Dieve o Dieve o
Dieve, kol jome paskui Erik,
ji ivejojo i kiens mobilj ir
paspaud pokalbio mygtuk.

Kam
skambini?
Savo
advokatui? pagalvojau, kad
truputis humoro j prablakyt.

Akivaizdu, laikas juokeliams


buvo netinkamas.
O Dieve! suuko ji man.
Mama! suspigo telefon.
Man viskas gerai, kitiems irgi,
tik patekau bd. Turi
atvaiuoti policijos nuovad
mans pasiimti.

Tifane,
baik
kalbti
telefonu, liep metalinis
garsiakalbio balsas.
Ji it zombis, prats paklusti
sakymams, nuspaud mygtuk
nutraukdama pokalb.

O Dieve, sukliko man, jis


ino, kuo a vardu!
Keistoka,
sutinku,
bet
manoma.
Ms
miestelis
maas. Gal mes su to policininko
dukra kartu lankome mokykl.
Jis tikriausiai vilgteljo
tavo vairuotojo paymjim,
pasakiau. Gal gale, koks
skirtumas?
Jis pasakys mano tvams!
Savaime
suprantama.
Norjau jai priminti, kad ji pati
k tik pasak savo tvams, bet

tuo metu Brajanas nueng nuo


tilto.
I elio mnesienos ir
mlyno
vyturlio
apviest
plot
eng
raumeningas,
karikai apsikirps policininkas.
Suknistas iknius, tikriausiai
isuks i pagrindinio kelio vis
laik vaiavo ijungs priekinius
ibintus.
Jis
kak
tyliai pasak.
Brajanas
ikart
pakluso
pareignui.
Palenk
galv,
atkio policininkui vien rie,

kad
faras
prirakint
j
antrankiais prie tilto utvaros,
ir
isierg.
Tada
leidosi
policininko apiekomas. Velnias,
utekt tam farui spragtelti
pirtais
ir
jis
leistsi
apgrabaliojamas
net
be
drabui.
Dabar tilto gal prijo Erikas.
Jis buvo auktesnis nei metras
devyniasdeimt
ir
alia
jo
policininkas
neatrod
taip
grsmingai. Tik Erikas buvo
liesas, o faras sudtas kaip

Metas Deimonas.
Erikas
irgi
leidosi
prirakinamas prie utvaros ir
apiekomas. Tik kitaip nei
Brajanas, Erikas vis laik mal
d, lyg jie bt vienas kit
painoj. Nenustebiau, inant,
k pastaruoju metu Erikas
idarinjo.
iaip
ar
taip,
miestelyje Erik painojo visi: jo
tvas buvo garsus advokatas.
Padjau Tifanei atsissti ant
bgi ir abi apsiavme batus.
Policininkas stovjo mus

nugara, todl negirdjau, k jis


kalbjo. Utat girdjau, k
skied Erikas.
A neapsines. Manai, kas
nors
itame
mieste
man
parduot? Galiu prisiekti, ir
paskui: Ties sakant, tai mano
mergina sugalvojo ia ateiti.
Ai, subingalvi! aunuolis!
suukau ir ikliau vir
nykt. Riteriai dar neimir.
Tai buvo tavo mintis,
primin
Erikui
Tifan
ir
sunairavo mano pusn. Juk

taip?
Daugiau vienas kitam n
odio, vis dar per garsiakalb
pasak policininkas, ramiai ir
altai, su uslpta grsme. Jis
pamojo pirtu Tifanei. Tavo
eil.
O Dieve, ji atsistojo ir
nuingsniavo prie policininko.
Nenuleidau nuo jos aki, buvau
pasirengusi sugauti, jei grit.
Bent jau biau bandiusi, mat
nebuvau
tikra,
ar
pati
ilaikyiau pusiausvyr.

Neileidau jos i aki ir dl to,


kad
sitikiniau,
jog
itas
policininkas

ne
koks
seksualinis ikryplis, duodantis
vali
rankoms,
bet
jis
neapiekojo ir neprirakino jos
prie tilto. Tik sum jai rankas
u nugaros ir udjo antrankius.
Vis t laik Tifan nesiliov
kartojusi: O Dieve o Dieve.
Paskui
faras,
sums
u
alkns, nuved prie policijos
automobilio,
pasodino
ant
upakalins sdyns, priseg

diru ir udar dureles.


Ir pamojo man. Mano eil.
Vl igirdau tyliai gaudiant.
O gal ne vl, gal gaudesys taip ir
nesiliov.
ia
Erikas
su
Brajanu
subruzdo ir m garsiai nekti
vienas per kit.

Jai
nepatinka
bti
surakintai, pasak Erikas
farui. Dl to irgi galiu
prisiekti.
Tada nereikjo prisigerti ir
perengti
udraustos
zonos

rib, ir policininkas pasuko


prie mans.
Sakau rimtai, jai tai
nepatinka,

siterp
ir
Brajanas. Pareigne, prisiekti
negaliu, bet girdjau, kad
devintoje klasje buvo vienas
nutikimas.
Kain ar Brajanas turjo
omeny t kart, kai per kno
kultros
pamok
varms
bgiodami poromis ir paskui
negaljau atriti savo kulknies
nuo Duls Medou, ar t kit

nutikim,
kai
Todas
Pembertonas ustrigd mane
lifte tarp dviej aukt.
Stokis, paliep man
policininkas.
Klausyk, kteljo farui
Erikas, jeigu ji prieinsis
suimama, nenoriu, kad dl to
nukentiau ir a. A tave
perspjau.
Policininkas nekreip j
dmesio. A ltai atsistojau.
Drebjau labiau u Tifan.
Jauiau, kad tuoj atsitiks kai kas

siaubinga. Jis mane surakins.


Arba a praskysiu ir imsiu
maldauti, kad to nedaryt.
Apsisuk, sak faras. irdis
dausi, pasisukau veidu
policijos automobil.
Policininkas
u
nugaros
sugrieb rie.
Turi patirti, k reikia bti
surakintai, pasak, o iltas
kvapas pakuteno sprando od.
Jau patyriau, sunibdjau.
Nemanau, spragteljo
metalas, jis atlenk antrankius.

O, irk! suukau. I
medi tankms iniro dar vieni
mlyni vyturliai: laukym
vaiavo
kitas
policijos
automobilis.
Gal
sulauks
pastiprinimo ponas Teisingasis
apsigalvos? Ar mes jau tokia
grsm visuomenei, ar iandien
paprasiausiai visi nusikaltliai
miega? t akimirk laukym
riedjo didiul
gaisrinink
maina, jos lauomos emutins
medi akos gailiai girgdjo.
Ir visi padegjai miega,

pridriau. Paskutinis pasirod


greitosios pagalbos automobilis.
Ir joki mutyni ar insult.
Tai gal dar pasikvieskite ir
kavalerij?
Pagalvojau, kad j prireiks,
jeigu jus partrenks traukinys,
paaikino policininkas.
Koks traukinys?
Tylus gaudesys virto ariu
grumjimu ir tolimame tilto gale
tarp medi siieb traukinio
viesos. Po keli sekundi
lokomotyvas jau legjo ties

tilto viduriu. Stipraus vjo uoro


nupstos dvi plastikins stiklins
su alumi trenksi metalines
sijas ir nuskriejo emyn, inyko
tamsoje.
Dar
po
keli sekundi
lokomotyvas jau lk pro mus.
Aiku, geresnio laiko nuspausti
signal
mainistas
nerado,
maniau, nuo to kauksmo man
ply galva. Erikas ir Brajanas
buvo prirakinti visai netoli
bgi, laisvomis rankomis abu
usideng po vien aus.

Susverdjusi engiau kelis


ingsnius atgal, tik paskui
supratau,
kad
policininkas
keikdamasis
tempia
mane
atbul link automobilio.
Prajome
pro
greitosios
pagalbos personal, feleriai
stovjo breliu ir nekuiavosi
nusivyl, kad ia nra ko veikti.
Taigi ia Makferson,
nusistebjo
Kvinsis,
turjau
nelaims j painoti. Jau kai
buvai trylikos, maiau, kad i
tavs nieko gero nelauk tik

bdos.

Nusprokit
js
visi,
isigimliai! surikau jam, bet
policininkas greitai grdo mane
automobil ir utrenk dureles.
Paklabenau
ranken.
Urakinta.
Nepanikuok.
Prisiveriau
kvpuoti ramiai. Tas faras bent
jau pamiro mane surakinti. Be
to, alia Tifan, jai matant
negaliu panikuoti. Tifan, kiek
leido
saugos
diras,
buvo
nusisukusi on ir liumb

sikniaubusi vinilin sdyn.


Pasiguldiau jos galv sau ant
keli ir nubraukiau nuo aki
lapius plaukus.
Ar jau atidavei spaustuv
metrat? Galtum papildyti
mano privalum sra. Ived
i kelio pirmn ir i buvo
suimta.
Tifan suniurkt.
Nejuokinga, Mege. Jie gali
padaryti taip, kad nebsiu
pirmn. Padarys taip, kad
Birmingamo
universitete

negausime jokios stipendijos.


Abejojau,
ar
Alabamos
Birmingamo universitetas skaito
policijos suimt moni sraus.
Jie net nesugebjo teisingai
perskaityti mano pavards,
pasakiau jai. Praneimas apie
primim universitet buvo
adresuotas
ponui
Makui
Makrirsonui.
Jau
beveik
usimaniau
gyventi
bendrabutyje su kokiu nors
simpatiku kambario draugu.
Taiau ketinau isinuomoti but,

taigi ir dirbti, kad u j


susimokiau.
Nenorjau
gyventi
bendrabutyje
su
komendantais ir kameromis, kur
gali ateiti ir ieiti tik tam
tikromis valandomis. Buvau soti
iki
kaklo
nuolat
stebini
Didiojo Brolio2 aki namuose
gyvendama
su
ttuku
ir
mamyte. O dabar, po sumimo,
mano
padtis
tuos
kelis
mnesius tikrai nepagers.
Tifan nusijuok, nors ir
nenorom,
ir
vl
m

niurkioti.
Po viso ito man, ko gero,
irgi teks iekotis naujo vaikino.
Tikra tiesa. Vargu ar bendros
maojo golfo pamokos Tifanei su
Brajanu atrodys tokios pat
romantikos po to, kai buvo
kartu
suimti.
Pro
al
gausdamos
bgiais
dundjo
cisternos, atviri ir
dengti,
grafiiais
ipaiyti
vagonai.
Faras pasilenk, tiesiog prilindo
prie Brajano ir suuko. Paskui
pasisuko Erik ir aprk j.

Neigirdau, kaip, nes policijos


automobilio
langai
buvo
udaryti, be to, traukinys kl
siaubing
triukm.
Bet
sprendiant i Brajano ir net
Eriko veid iraikos, tai buvo
rimta. Vienas i ioplinjani
gaisrinink eng ingsn link
policininko,
lyg
nordamas
kalbti j atstoti nuo vaikin.
Kitas
policininkas
udjo
rank gaisrininkui ant peties ir
j sulaik. itas antrasis faras,
nors ir nepasakyiau, kad viena

koja jau buvo pensijoje, tikrai


per senas patruliuoti, paprastai
iki tokio amiaus jie jau
paauktinami iki detektyv.
Traukinys, bildantis jiems u
nugar,
regis,
neturjo
pabaigos, ir man m kvaisti
galva.
Nuleidau
akis
ir
pavelgiau Tifan. Ji vl
usived:
O Dieve o Dieve o Dieve.
Tife, mes dar lengvai
isisukome.
Kai
pagalvoji,
pernelyg lengvai. Kodl jis

kauja tik ant vaikin, lyg jie


vieni bt dl to kalti, ir
patyljusi pridriau: Mes
galime ir sieisti.
Tai eik ir pasakyk tam
policininkui, kokia tu sieidusi,
purkteljo Tifan. Tegul
prirakina tave prie tilto.
A
juokaudama
perdtai
energingai paklabenau dureli
ranken.
Urakinta.
Nors automobilyje buvo ilta,
mane vl m krsti drebulys.

Atleisk, nenorjau, Tifan


nerangiai atsisdo ir padjo
galv man ant peties. inau,
kaip
nekenti
nelaisvs.
Diaugiuosi, kad surakino mane,
o ne tave.
A
irgi
diaugiuosi,
pagalvojau. Tifan man visada
atrod kaip vaikiojanti ir
kalbanti Microsoft Excel versija,
bet ji daug mielesn.
Krpteljome, ko gero, tik
prajus kelioms sekundms po
to, kai ms policininkas atidar

dureles, nes abiej reakcija


buvo atbukusi. Vidun siver
kurtinantis traukinio bildesys.
Pagaliau nugrumjo paskutinis
vagonas ir tiltas liko tuias.
Nulydjau traukin akimis, kol jo
viesos dingo u poskio.
Policininkas spraud savo
raumening rm ant vairuotojo
sdyns ir garsiai utrenk
dureles. Paskui pasak kelis
odius radijo stotel, pam
segtuv
su
gnybtuku
prisegtomis anketomis ir m

pildyti virutin form. mus,


sdinias
u
grotuotos
pertvaros, n karto nepavelg

lyg
btume
pavojingos
nusikaltls. Storu faro sprandu
ritosi prakaito laeliai.
Pasidairiau Eriko su Brajanu
ir pamaiau juos sdinius
senesnio faro automobilyje, kur
is buvo pasistats i kitos Eriko
BMW
puss.
Gaisrins
ir
greitosios pagalbos automobiliai
iriedjo
i
laukyms
ir
nuvaiavo
keliu
ybsdami

viesomis,
mat
padti
neprisireik.
Klausyk, kas tau taip
neduoda ramybs? paklausiau
faro. Ar tiesa, kad prie daug
met ant io tilto uvo vaikinas
ir mergina?

Tiesa,

atsak
jis
nepakeldamas aki. Ir jei ne
mes, inakt js btumte
padidin skaii iki keturi.
Ne keturi, atsakiau. Jei
mano
koja
bt
strigusi
bgiuose, biau uvusi tik a

viena. Mano vaikinas n pirto


nepajudint,
kad
mane
igelbt.
Nieko sau vaikinas, faras
riebiais brkniais ubrauk tas
anketos dalis, kurios mums
netaikomos:
veikiausiai
Ankstesnis
teistumas,
Darboviet ar Sutuoktinis ().
Kaip suinojai, kad mes ia?
paklausiau.

Laikyk,
kad
jums
nepasisek. Saugokis kovo id3.

Man vl ujo paranojos


priepuolis, kaip anksiau, ant
tilto.
Juk
iandien
kovo
penkioliktoji. Mano apsineusios
smegenys pamau sijung.
Bet man nespjus kaip nors
kandiai atkirsti, Tifan pakl
galv nuo peties. Apgirtusios jos
smegenys kovo idas susiejo su
ekspyro tragedija4.
O, gal js universitete
studijavote angl kalb? A irgi
ketinu stoti angl!
Jei taip elgsiesi, burbteljo

faras, universitet matysi kaip


savo ausis be veidrodio.
Vos susilaikiau jo neaprkusi.
Aiku, i kur jam inoti, kad
Tifan ir taip eina i proto. Jeigu
ji suvoks, jog jos angl kalbos
paymio
vidurkiui
gresia
pavojus, apsiliumbs taip, kad
ant sudriskusi vinilini sdyni
liks tik aar ir alaus bala. Pats
turs valyti taip ir reikia tam
kvailiui.
Tifane, Julij Cezar visi
perskaito dar vidurinje, tai

eina program, pasakiau jai.


Paskui gana garsiai, kad igirst
ir policininkas, pridriau: Kad
btum faras, nereikia baigti
universitet. Kam? ia tereikia
vairuoti. Na, dar skaityti, rayti,
faras tuo metu riebiu kryiumi
perbrauk dar vien anketos
skyrel. Gal nereikia net to.
Baik, vos girdimai
perspjo mane Tifan.
Vl apkabinau j ir paklausiau
faro:

Gal
gali
nuimti
jai

antrankius? A u j garantuoju.
Pagaliau
jis
trumpai
vilgteljo mane. Pagalvojau,
jog a iki iol nesiirjau jo
veid gal todl, kad pastaruoju
metu visk maiau kaip per
migl. Neinau, gal isivadjo
alkoholis ar adrenalinas atslgo,
bet dabar upakalinio vaizdo
veidrodlyje
pirm
kart
pamaiau jo nuostabias akis.
Blykiame veide jos atrod
neprastai
tamsios.
Tamsiai
rudos akys. Jis vl bed jas

anket.
Kodl? paklausiau. Bijai?
Toks didelis, tvirtas vyras kaip
tu, ir bijai?
Jis pasisuko sdynje ir
dbteljo mane pro grotas.
Matyt, viena i mano kandi
replik j ukabino. Jis ities
bijojo. Bet, po velni, ko?
Ai! suvigau, nes Tifan,
kad ir buvo surakinta, vienos
rankos pirtais skaudiai nyb
man upakal.
Policininkas
ilipo
i

automobilio. Atidar dureles i


Tifans puss. Ji pasisukusi
nugara pasislinko link jo ir jis
priklaup atrakinti antranki.
Tas vaikinas norjo tik viena
lsti tau po kelnaitmis,
pasak jis. Ar supranti?
spjau, kad jis kalba Tifanei.
Bent jau pro jos pet neirjo
mane.
Tada ms akys trumpai
susitiko ir jis vl palinko prie
Tifans antranki.
Netiesa, nesutiko Tifan.

Aiku, kad tiesa. Bet jeigu ji


to nesuprato, dabar ne laikas
atvesti j prot.
O jei kaip tik mes norjome
lsti
jiems

kelnes?

paklausiau.
Policininkas liovsi knebintis
su antrankiais, prisdo ant
kuln ir bed mane akis.
Tifan pakeit savo maldel:
dabar vietoj o Dieve o Dieve o
Dieve
kartojo
usiiaupk
usiiaupk usiiaupk.
Turi ilg lieuv, pasak

policininkas. Matau, tau


nesvarbu, trauksi save ir
draugus dar didesn bd, ar
ne, kad tik tavo odis bt
paskutinis.
Kai kurie mons tiesiog
nesupranta,
kada
laikas
usiiaupti, atriau.
Usiiaupk! suvaitojo
Tifan.
Ties sakant, ji buvo teisi.
Faras dar kelias sekundes
pasikrapt ir atrakino Tifans
antrankius.
Ji
kkiodama

pasitryn rieus. Policininkas


trinkteljo durelmis i Tifans
puss, apjo automobil i
upakalio ir atidar mano
dureles.
Ilipk.
Ilipau
ir
atsirmiau

automobil,
stengiausi
nekrptelti,
kai
jis
vl
trinkteljo durelmis. Atsistojo
tiesiai prieais mane ir dmiai
nuvelg i aukto. Jau buvau
bepraskystanti kaip Erikas su
Brajanu.

Bet ne. Jo vilgsnis trumpai


sustojo prie urao Pasiduodu
grupiniam spaudimui ant mano
markinli, paskui nuklydo
aukiau ir stabteljo ties gilia
ikirpte. iaip ar taip, tai man
naudinga. Bet kol mane velg
ios rudos bedugns akys,
nenorjau ir negaljau galvoti
apie joki naud sau. Savo
nuostabai, net apsivalgiau, ar
u keli metr tebestovi senojo
faro automobilis, ar jis nepaliko
mans vienos mike su sbru ir

jo erotinmis fantazijomis
velniaiin, kas jam gali auti
galv.
Pagaliau
faras
susim,
atitrauk vilgsn nuo krt ir
pavelg man akis. Tikriausiai,
kad sitikint, ar neisiplt
mano vyzdiai. Tikjausi, kad
marihuana jau bus isivadjusi
ir mano vyzdiai normalaus
dydio. Drsiai atrmiau jo rud
aki vilgsn, lyg neturdama ko
slpti.
Jis linkteljo automobilyje

sdini Tifan.
Kiek ji igr?
Gal pagaliau paliksi j
ramybje, k? Taip, ji girta, bet
jai tai pirmas kartas. Po velni,
tikrai, juk tai jos pirma stiklin
alaus! Eee, stiklins.
Hm, teitar jis. Ai
Dievui,
patikjo.
Igelbjau
Tifans kail. O tu?
A? nusijuokiau. A tikrai
kalta.
Jis linkteljo.
Kaip dl marihuanos?

Nukaitau.
Jis
tikriausiai
blefuoja.
Kokios dar marihuanos?
Policininkas sirm kumiais
klubus ir palenk galv vien
pus. Iliustruotame odyne jo
figra galt bti nupieta ties
odio skepticizmas reikme.

Gal a
ir
nebaigiau
universitet, tar jis, utat
mokiausi Policijos akademijoje.
Policijos akademijoje itar
ltai ir atsargiai, lyg tai bt
buvs usienio kalbos odis.

Pamaniau, kad aiposi pats i


savs. Vos nesusijuokiau. Bet
kart neuteko drsos.
Kaip manai, k mes ten
veikiame,
toje
Policijos
akademijoje?
Narome
po
internet? ts jis.
Pasakysiu atvirai, niekada
apie tai nesusim...
Ar inai, jog tavo vaikinas
buvo imestas i Oberno u tai,
kad student klube pardavinjo
marihuan? paklaus jis.
Kaip tik dl to su juo ir

susitikinju.
Tau reikjo ols.
Ne visai dl to. Tiesiog
Erikas yra mano tipo mogus.
Erikas yra... jis nutilo
vidury sakinio ir jo veidas
persikreip, ar tu visika
kva... ir vl nutilo.
Norjo apaukti mane kvaia.
Pagalvojus apie dabartin mano
padt
lieuvis
neapsivert
prietarauti. Bet buvo daugiau
nei
keista
igirsti
tai
i
policininko. Beveik igirsti.

A kas? paerzinau.
Jis papurt galv.
Septyniolikmeiams geriau
nieko neaikinti. Jiems atrodo,
kad
gyvens
aminai.
Jie
paprasiausiai nesiklauso. Jie
visk turi pamatyti patys.
K pamatyti?
Jis atsiduso ikvpdamas pro
nos.
Prie tai, kai priveriau jus
nulipti nuo to tilto, dirsteljau
tavo vaikino automobil. Ten
nebuvo nieko, iskyrus du

galonus alaus. Prie tave irgi


neturiu joki rodym dl
narkotik laikymo ar panaiai.
Jei visk siningai papasakosi,
gal tavo vaikinui nereiks atlikti
testo dl narkotik vartojimo.
Juk inai, kad jei patikrinsim,
galim apkaltinti j vairavus
paveiktam narkotik.
Neabejojau.
Atsirmiau

alt policijos automobil, kad


pasijusiau
tviriau,
ir
pavelgiau Erik pakumpusiais
peiais,
sdint
kitame

automobilyje. Ties sakant, su


juo susitikinjau, jei taip galima
pavadinti, tik kelias savaites. Jis
gro namo, pas tvus, po to, kai
j, kaip sak faras, imet i
universiteto, ir atjo prot
(suprask:
sdjo
nuolat
apsirks, todl ramus).
Vis dlto Erik painojau
gana gerai, kad nuspiau jo
reakcij. Jeigu j sksiu, jis
klimps ml ir apauks mane
kvaila
kale.
Jei
nieko
nepapasakosiu,
jam
teks

nusilapinti ant juostels, tada


klimps dar didesn ml ir
apauks mane kvaila kale.

Rkm
tik
mudu,

paskubom ibriau. Tifan su


Brajanu nieko neinojo. Jie bt
negyvai apsine. Parkme dar
prie susitikdami su jais. Po
ols labai usimanm valgyti ir
nujom makdonald sukirsti po
msain. Tualete sutikau Tifan.
Tikriausiai jau buvau apsineusi,
antraip nebiau taip pasielgusi.
Tifan
usimin,
kad
kit

savait per pavasario atostogas


ruoiasi su kitais abiturientais
vykti kelion ir kad ji niekada
nra grusi. Bijojo atrodyti
kvailai. O a jai: O! Vargel!
Galiu nupirkti
tau alaus.
Brajanas irgi negeria, bet
kart prisidjo, tikriausiai dl to
paties...
hm...
k
sakei
anksiau.

Hm...

numyk
policininkas.
Nusprendm akimirksniu.
Tifan
tikrai
nebt
taip

pasielgusi, jei bt turjusi laiko


pagalvoti. O a irgi nebiau
taip pasielgusi, jei nebiau
apsirkiusi. Tas pats ir dl tilto.
Visikai negalvojom.
Pamginau
nuspti
faro
reakcij, bet veltui. I aki
negaljai pasakyti, aiposi jis i
mans
ar
svarsto,
kaip
atrodysiu, kai ieisiu i kaljimo
kaip tik galsiu papildyti
pensinink gretas.
domu, burbteljo jis,
inakt tu paeidei daugyb

statym.
Akivaizdiai
aiposi.
Usiplieskiau:
Gal ivardijame, a? Nagi,
pasilinksminam! sibrovimas
draudiam
teritorij.
Marihuanos
vartojimas.
Alkoholio vartojimas nesulaukus
pilnametysts.
Kas
dar?
Narkotini mediag vartojimas
vieoje vietoje, valkatavimas,
nesankcionuotas
susibrimas.
Nepilnamei
tvirkinimas.
Seksualinis
priekabiavimas.

Palauk, ar
a galiu bti
apkaltinta
nepilnamei
tvirkinimu,
jei
pati
esu
nepilnamet?
Tu man pasakyk. Tu vilki
markinlius
su
urau
Pasiduodu
grupiniam
spaudimui.
Vadinasi, pastebjo.
Diaugiuosi, jog pastebjai
mano Pasiduodu grupiniam
spaudimui
markinlius,

pasakiau vien dl to, kad


isiaikiniau, kiek daug jis

spjo pamatyti.
Aha,
nemaai.
Mlynos
uniformos fone aikiai matsi,
kaip paraudo jo blykus veidas
ir kaklas.
Pati savim pasibaisjau. Jau
prie daug met supratau i
to, kaip per televizij vyrai
kalbdavo apie Teilor Svift ar
Mil
Sairus

kad
keturiasdeimtmeiams
labai
patinka paaugls. Nemanau,
kad paaugl mlynais plaukais
tokia jau avinga, bet dl skonio

nesiginijama.
O dabar itas nekaltas faras,
kuris pus dvylikos dar plua,
kad
imaitint
mon
ir
keturiolika
vaik,
kad
susitaupyt taip jam patikusiai
naujai pastogei i aliuminio, kur
galt pastatyti vejos pjovimo
traktoriuk. O ia idygstu a ir
badau savo papais jam akis. Ar
po to galima j kaltinti u tai,
kad jas pagan?!
Policininkas vl ikvp pro
nos. Jo raudonis pamau inyko

ir jis vl tapo bejausmiu


pareignu.
Ar bent gailiesi?
Taip,
gailiuosi,
kad
dvi
sekundes priveriau j pamirti
savo maj monel. Bet negi
sakysi.
Gailiuosi, kad sumte
Tifan. Ir galbt gailiuosi, kad
sumte Brajan, siutau ant
Brajano, kad paliko Tifan ant
tilto, bet jis igelbjo mane nuo
antranki.
Ir
be
joki
savanaudik tiksl, ne taip,

kaip Erikas, kuriam visada rpi


tik savas upakalis. Ar nori,
kad gailiausi, jog apsineiau?
Ar gailiesi dl to, kad js vos
neuvote?
Bet mes neuvome.
Tik per plauk! staiga jis
siuto ir m aukti, visai kaip
ant Brajano su Eriku. Ar
buvote tokie girti, kad nematte
traukinio?! maniau, jis man
tuoj
suduos,
ir
susigiau
laukdama smgio.
Bet jis susitvard. Usiiaup

ir ingteljo atgal.
Pasisuks tilt siirjo
tams.
Apilpinta
policijos
automobili vies vos stengiau
irti
enkl
Eiti
draudiama. Bet policininkui
itas tiltas, matyt, daug reik.
Pagalvojau, kad jis mato j net
tamsoje.

2 Dordo Orvelo antiutopinio romano

1984-ieji personaas. Jo vardas tapo


bendrine svoka, kuria apibdinamas
per didelis valdios ar atskir asmen
siekis priirti ir kontroliuoti
visuomen.
3 Kovo idos romn kalendoriuje reikia
kovo 15 d., idomis apskritai vadinamas
mnesio vidurys. Kovo idos inomos
kaip diena, kai buvo nuudytas Gajus
Julijus Cezaris, todl i data gijo
metaforin neivengiamos nelaims
reikm.
4 Omeny turima V. ekspyro tragedija
Julijus Cezaris.

3 skyrius
Pakeliui policijos nuovad
faras apsiramino. Gal radijas
automobilyje, grojantis Bek5,
ne jaukumo ir is narkotik
reikalas
bei
priverstinis
sumimas jo taip nebeslg.
Maniau, jog faras vaiuos

visikoje tyloje, kad niekas


negalt atitraukti jo nuo
pareigos. Arba geriausiu atveju
klausysis
kantri
muzikos.
Veikiausiai papoktavo koks
nors
suimtasis:
dl
juoko
persuko radij ir dabar ji grojo
Birmingamo popmuzikos stot.
Pusiau snaudianti, suglebusi
Tifan rmsi man pet. Jei ne
saugos diras, bt nuvirtusi ant
grind. A irgi snduriavau. Po
faro tardymo visai netekau jg.
Monotonikai
gaudiantis

variklis migd. Bet vis tiek


sdjau upakalins pasosts
viduryje
tiesi
kaip
styga.
Palinkau prie Tifans ir miau
glostyti jai plaukus. Viskas vien
tam,
kad
apkvailiniau
policinink ir jis nepastebt,
jog neprisisegiau saugos diro, o
tik persimeiau j per juosmen.
Nekeniau
saugos
dir.
Vainjau motociklu ir pigiau,
ir joki dir.
Tifan
papurt
galv
ir
neatsimerkdama paklaus:

Mege, inai, kas mes dabar?


Paeidjos? bandiau
spti.
Taip, o dar?
Nusikaltls?
Mes visuomens atmatos!
Upakalinio
vaizdo
veidrodlyje
maiau,
kad
policininkas
nusiypsojo.
Akivaizdu, Tifan jam patiko
daug labiau nei a. Ji atsimerk
ir pamat, kad faras ypsosi.
Pone policininke, ar manote,
kad mes atmatos?

Na, js galite pasitaisyti.


Noriu, jog inotumt: kad ir
kaip bt, man tai skaudi
pamoka. A daug apie save
suinojau. Daug blogo.
Ramindama paglosiau jai
laun. A inakt nieko nauja
apie save nesuinojau. Blogoji
mano pus man seniai ne
naujiena.
Tavo draug man sak, kad
ji
pirm
kart
paragavo
alkoholio, tar policininkas.
O ne, lepteljo Tifan.

Tu pirm kart paragavai


alkoholio, ikoiau pro dantis.

Nenoriu
meluoti
policininkui, Tifan atsisdo
tiesiai. Pone policininke,
prajusi vasar su moiute
buvau nuvykusi Anglij ir
igriau skardin endio
alaus, sumaiyto su limonadu.
Nusipirkau i grim automato.
Moiut sak, kad galima.
Dabar suprantu, kad ji pasielg
blogai.
Ar trenk galv?

paklausiau.
Neinau. Valgiau daug
bulvyi su uvim.
Policininkas nusijuok. Jam
ypsantis skruostuose atsirado
duobuts.
Vis
dlto
nusprendiau
pabandyti j palenkti savo
pusn.
Ar iri Farus6?
Mgstu Farus, atsak
jis.

Lyg
rodyt
mano
gyvenim, tik be nuobodios
rutinos.

O Reno 9117?

Taip.
itas
gal
net
tikrovikesnis u Farus. Bent
jau ms miestelyje, jis sustojo
prie pastato, kur buvo ir
aretin, ir teismo rmai, ir
miestelio rotu, ir ijung
varikl. alia Tifans mamos
automobilio.

Luktelkite
minut
viduje,
panels,

tarsteljs isliuog i u vairo,


udar dureles ir nekteljo su
senyvu policininku per nuleist
io automobilio lang. Erikas su

Brajanu tebesdjo viduje, ant


upakalins sdyns.
Erikas per udar stikl man
kak pasak. Neatrod, kad
malonaus. Paskui pasimuist
pajudindamas
u
nugaros
surakintas rankas. Galiausiai jo
galva ir peiai dingo ir per stikl
pamaiau ikeltas surakintas
rankas. Jis parod man pirt.
Mosteljau
Tifanei,
kad
pasigrt vaizdeliu.
Gerai, kad neketinau eiti
ileistuvi pokyl. Kiek suprantu,

jis dabar atsisakyt mane lydti.


Tifan pasitryn smilkin.
Pakviesk j. Bt dvigubas
pasimatymas. Kaip manai, kur
jie
nusivest
mus
pavakarieniauti?

makdonald,

neabejodama atsakiau. Faras


atidar dureles.
Senyvas
policininkas
jau
temp Brajan su Eriku i
automobilio. Dabar igirdau, k
tokio norjo pasakyti Erikas: jo
balsas
nuaidjo
per
vis

stovjimo aiktel.
Pasakei jam apie ol! Jis
tave apmulkino, tu kvaila kale!
Hm. Nelabai grau i tavo
puss, apsimeiau baisiai
susigrauusi dl to, kad mane
apmulkino ir kad a tokia kvaila
kal. Stovjau prieais aretin,
tad
nevertjo
gadintis
reputacijos.
Msikis faras mane n
nedirsteljo. Jam a buvau
paprasta skundik.
Daugiau vienas kitam n

odio, monotonikai liep


tarpui tarp ms.
ol? aidu atsiliep Tifan
man u nugaros.
Su tavimi tai nesusij,
patikino j faras. Tu dar nesi
beviltika visuomens atmata,
nusiypsojo
jis
ir
Tifan
sukikeno, lyg jie bt seni geri
draugai. itie doruoliai buvo
verti vienas kito.
Policijos
nuovadoje
farai
neskubjo imti ms pirt
atspaud ar daryti nuotrauk i

priekio ir ono, ar aprengti


oranine
kalini
uniforma.
Tikriausiai nenorjo, kad kilt
dar didesnis triukmas. Tifans
tvai jau ir taip buvo bepuol
isterij. Tifan sikibo juos kaip
isigands
Pekino
unytis,
uragano atpltas nuo savo
eiminink. Kain kodl Tifan
su savo paymiais ir laimjimais
neband stoti Gebens lyg8?
A, jei galiau gauti stipendij
kitur, o ne Birmingame, tikrai
traukiau kuo toliau nuo ia, bet

kur, tik ne kit tok pat


miestelikt. Bet pamaiusi,
kaip Tifan glaustosi prie savo
tv, supratau, kad ji nedrst
ivykti toliau.
Paskambink man rytoj,
pasak ieidama.
Paskambinsiu, paadjau
inodama, kad nepaskambinsiu.
A niekam neskambinu. Tifans
tvai isive j namo.
Netrukus
atvaiavo
ir
Brajano tvas. Paniurs ir tylus
kaip snus. Tikriausiai tuose

namuose dani tylos boikotai,


dabar bus gera proga dar
vienam. Brajano tvas isive
j namo.
Paskui siver Eriko tvas.
Elgsi taip, lyg dl ito sumimo
bt kalti policininkai, miestas
kaltas
dl to, kad tiltas
paskelbtas udara teritorija, o
a kalta, kad suviliojau jo sn.
Bent jau a supratau, kad
omeny turjo mane, kai sak ta
pank kek. Vienu odiu,
kaltino visus, tik ne Erik. Jis

idrso apaukti net manik


policinink.
Nors ne taip, kaip mano
policininkas auk ant Eriko
tiesiai jam veid. Atrod
pernelyg asmenika. Ne, Eriko
tvas
suko
ratus
aplink
policinink ir mojavo rankomis,
ir n karto nepavelg farui
tiesiai

tamsias
akis.
Policininkas stovjo tyldamas.
irjo tiesiai prieais save
tuiu vilgsniu kaip vienas t
kareivi, matyt per Travel

Channel, saugani Neinomo


kareivio kap ar Bakingamo
rmus. Pamaniau, kad jis galt
gerti end. Eriko tvas isive
snel namo.
Paskui
policininkas
ilgai
kalbjosi telefonu kabinete u
stiklins pertvaros. Stengiausi
j neirti, bet jis vis laik, kol
nekjo ragel, nenuleido nuo
mans aki. Tikriausiai suok
savo monelei, kaip j myli ir
kad
niekada
nebus
jai
neitikimas
su
mlynplauke

nusikaltle, jei tokia btyb


egzistuot.
Prajo
nemaai
laiko ir jis pagaliau padjo
ragel,
gro

pagrindin
patalp
ir
kak
pasak
senyvam policininkui. K
nesupratau. Atsirm betonin
sien ir sunr ant krtins
rankas.
A,
tebesddama
ant
metalins sulankstomos kds,
nusiiovavau,
pasiriau
ir
pakeiiau poz.
Mayiame
dispeers televizoriaus ekrane

irjau Endio Grifito9 laidos


kartojim. Dispeer, vardu
Lois, turjo tris suaugusius
vaikus, atuonis ankus, dvi
kates, du unis, dar iguan,
daug auksini papuoal ir
keliskart didesn krtin nei
mano. Ji gyveno Saultosios
gatvs gale, 2043-iame name, ir
n nemirkteljusi iklojo savo
adres paauglei paeidjai.

Gal
nori
dar
kart
paskambinti savo tvams?
paklaus senyvas policininkas,

pareignas Lerojus. Jis niekada


nebuvo veds ir neturjo vaik,
jau nekalbant apie iguan. Kai
a nekjausi su tavo tvu, man
pasirod, kad jis jau buvo
atsikls.
Taip, tvas jau bus atsikls.
Mano tvai turjo ukandin,
kuri
vadinosi
Eggstra!
Eggstra!, ikaba po pavadinimu
skelb, kad ms pagrindinis
asortimentas pusryiai, nors
tai ir taip buvo aiku i pirmo
vilgsnio. Ukandin, kurios

valgiaratyje buvo vien pusryi


valgiai, dirbo dvideimt keturias
valandas per par, tik dl to
matydavau, kad ia kas nors
valgo.
Jie neatvaiuos, pasakiau
atitraukusi
akis
nuo
televizoriaus. Sukikenau. Tas
Barnis Faifas10 tikrai juokingas.
Vis dar jauiausi girta.
Paskambinsiu jiems,
pareignas
Lerojus
pakl
dispeerins telefono ragel.
Galit nesivarginti. Tai buvo

paskutinis laas, pakartojau


tai, k telefonu man pasak
tvas. Jie nusiplauna rankas.
Gruod,
kai
pabgau
i
pamok su Deiviu Gilespiu ir
Biliu Smitu ir grau namo girta,
tvas perspjo, jog kada nors
klisiu policijai. Jis pasak, kad
ia paskutinis kartas, kai dl
mans
mamai
teko
taip
jaudintis, dar vienas kartas ir
bsiu jiems mirusi. Nuo tada
elgiausi nepriekaitingai. Su
Eriku
mes
kaip
reikiant

pasiautdavome, bet niekada


nebuvau sugauta. Iki iol.
Faras Lerojus padjo ragel.
Apsimeiau,
kad
stebiu
pareigno Barnio Faifo idaigas,
bet jauiau, jog Lerojus atidiai
iri mane.
Pastu tavo tv,
galiausiai pasak. Supratau j.
Iveriu: tavo tvas usispyrs
iknius.
Suprunkiau.
Js mokykloje aidte su juo
futbol, ar ne?

Tu pelnyta bausm jam.


Jis papleknojo per pet mano
farui, atsisveikino su Loise, kuri
tuo metu usidjusi ausines
kalbjo mikrofon ir dar
spausdino kompiuteriu. Ji vos
mosteljo.
Lerojus
atidar
nuovados duris. Vidun plsteljo
nakties vsa.
Gerai, eime, tar man
manasis policininkas ir viena
koja atsistm nuo sienos.
Atsistojau ir jau jau paskui
policinink, kai Lois kteljo:

Afteri! Regis, ji tai sak mano


policininkui. Taip, noriau, kad
mano ekskursija aretin
vykt paskui11. Paskui kai jau
bsiu blaiva. Paskui kai bus
iauusi diena. Paskui kai
inosiu, kad man nereiks ia
pratupti vis nakt.
Policininkas
linkteljo
apsauginiam, iriniam savo
televizori, atidar grotuotas
duris ir nulydjo mane betono
blok koridoriumi, abipus kurio
buvo
rengtos
kameros.

Suimtieji m vilpti i vis


pusi,
bet
a
nekreipiau
dmesio. Vienas tipas prisikio
prie grot ir suvokt: Labas
vakaras, Klarise, ir pradjo
vardyti mano kno dalis, kurias
nort ityrinti savo lieuviu.
I paskutinij stengiausi ramiai
sekti paskui policinink.
Usiiaupk, Deri, liep
policininkas.
Ar norjai, kad itai
pamatyiau?

paklausiau
policininko stengdamasi, kad

balsas nesudrebt.
Ne, tai k, policininkas
atidar tui kamer paiame
koridoriaus gale ir mosteljo
man eiti vidun.
Sustojau.
Giliai kvpiau.
Eik, tar jis.
Prijau prie policininko, kelis
ingsnius engme kartu, bet
kamer jau po jo. irdis
dausi. Jauiau, kad pradedu
panikuoti.
Atsisukau

policinink ir udjau rank jam

ant peties. Nesuvokiau, k


dariau. Buvau puolusi nevilt ir
tik bandiau umegzti su juo
ry kaip su draugu.
Jis atlijo.
Niekada neliesk mans, kai
a su uniforma! suuko. Balt
veid vl nuspalvino raudonis.
Lyg biau mginusi j suvilioti,
atplti
nuo
monos,
keturiolikos vaik ir jo naujos,
tviskanios
pastogs
i
paskutinio katalogo.
Gerai, sunibdjau.

Sugniauiau neklusni rank


kitos
rankos
delne
ir
nusigriau galin betonin
sien.
Man
u
nugaros
skambteljo:
jis
udar
metalines
grotuotas
duris.
Pasistengiau
nusiraminti
ir
kvpuoti
lygiai.
Akyse
sumirguliavo
raudonos
viesels. Tai neadjo nieko
gero. Gal gali neudaryti dur
iki galo? Palik nors plyel.
Ne.
Tada gal gali j neurakinti?

Ne.
Tai bent rakt palik ten, kur
galiau pasiekti.
Kaip Endio Grifito seriale?
Tada aretin netenka prasms.
Taip.
Jis jau buvo beieins. Dar
kiek,
ir
neskubria
eisena
nuingsniuos koridoriumi ir a
liksiu viena ioje kameroje su
dviem gultais, pritvirtintais prie
sienos metalinmis gembmis,
vienu metaliniu tualetu ir
Hanibalu Lekteriu gretimoje

kameroje. Niekaip negaljau


nusiraminti, akyse vis rykiau
okiojo raudonos viesels.
Mege.
Paiurpau.
I kur inai mano vard?
Esu gerai susipains su
tavo vairuotojo paymjimu. Per
pastaruosius kelis mnesius du
kartus buvau tave sustabds u
vaiavim motociklu be almo.
it kaip. Miglotai pradjau
prisiminti ikni. Bet gerai
prisiminiau

ir
pati

nusistebjau, jog tokios bsenos


mano smegenys dar sugebjo
kak prisiminti, kad mano
vairavimo paymjime parayta
Margareta, ne Meg. I kakur
jis inojo, kad sutrumpintai
mane vadina Mege, o ne kokiu
kitu
i
daugybs
prast
Margaretos trumpini, ir beveik
visais jais mane auk vyresni
artimieji, kai buvau maa.
I kur inai, kad a ne Meg?
paklausiau betonins sienos.
Ne Peg? Ar Margo? kvpuoti

darsi vis sunkiau, man m


stigti oro.
Mege, pavelk mane.
Norjau
atsisukti.
Vos
pajudinau
galv,
ugriuvo
tamsa. irjau far ilgo
tunelio gale ir man beirint
tunelis sugriuvo.
Oda pridivo prie kaul.
Jauiau, kaip a visa susitraukiu
ir pakylu.
Dar

kart

giliai

kvpiau

amoniako ir nustmiau nuo


savs flakonl. Metalinio Loiss
stalo altis siskverb giliai po
meni oda. Nusigriau nuo
besisukanios Loiss metalins
kartotekos ir vos nesirmiau
nosimi policininkui diro sagt.
Jis prispaud du pirtus man
prie rieo i vidins puss ir,
irdamas laikrod, patikrino
puls.
Perkraiau galvoje, kas vyko.
Nualpau aretins kameroje.
Fui. Policininkas pam mane

savo stipriomis rankomis ir


atne ionai.
Fui?
Ji apsimetinja, pasak
faras, jo tamsios akys deg
neapykanta. Tyia padar
taip, kad apalpt, tereikia giliai
ir tankiai kvpuoti.
Taip, tikrai fui.
Nesvarbu, tyia ar netyia,
tar Lois kakur i kito
kambario galo. Bet kuri
vidurins mergina isigst, jei
mestum j aretin su briu

vyr.
Jos kameroje nebuvo joki
vyr.
Gal pagaliau atstosi nuo jos,
Afteri? pasak Lois.
Ir geriausia, silpnai
ilemenau, jei atstosi dabar
pat.
Faras atitrauk pirtus nuo
rieo.
Ar skundiesi ligomis ar
negalavimais, apie kuriuos mes
turtume inoti? paklaus jis
balsu,
atitinkaniu
einamas

pareigas.
Ar skundiuosi? O kelinti
dabar metai? prisiminiau, kad
ryt nubgau penkias mylias.
Ne, ne
iandien,
ltai
atsisdau ant Loiss stalo.
tai, mieloji, Lois padav
man spraito.
Dilgiojaniais
pirtais atsukau kamtel ir
godiai nugriau vien gurkn.
Gerk greiiau, pasak
policininkas.

kamer
negalima netis maisto ar
grim.

Juk neketini vl jos ten


sodinti? netikdama paklaus
Lois.
Loise, sumiau j ne dl to,
kad perjo gatv neleistinoje
vietoje. Manai, ji praleist nakt
ia gurknodama sprait ir
irdama televizori?
Kiti trys i nakt praleis su
savo mamytmis, savo lovose.
Kelias sekundes juodu irjo
vienas kit.
Ar tau nereikia patruliuoti?
usimin Lois.

Faras nusikeik, perjo per


kambar ir atidar lauko duris.
Vidun siver vsesnis oras ir
durys palengva usidar jam u
nugaros. Jis ijo.
Ai tau, atsidusau.
Hm, Lois padjo man
atsikelti nuo stalo ir pasodino
ant
tos
paios
metalins
sulankstomos kds. Pati irgi
atsisdo ir tyliai prakalbo
ausini mikrofon.
Kai
liovsi
kalbti,
vl
pavelg mane.

Kas su juo negerai?


paklausiau.
Jis geras policininkas,
atsak Lois. Gal net iek tiek
per geras.
Kas ia gero? Jis ieko
priekabi, padjau sprait ir
susimiau galv. Jei itame
miesteliktyje mums dviem
nepakanka
vietos,
tai
a
netrukus
ikeliausiu

Birmingam. Tenoriu birel


baigti mokykl. Ir dar kit
savait ivykti Majam.

Ji
kak
sumurmjo

mikrofon. Paskui paklaus:


Majamis? Ko ten? Praleisti
pavasario atostog?
Taip, svajingai atsakiau.
Vaiuosi su tvais?
Ai Dievui, ne. A, Tifan,
Brajanas
ir
dar
brys
abiturient i mokyklos. Mus
ten, aiku, priirs, bet tik dl
aki. Visi laukia nesulaukia.
Nuvaiavus jau pat pirm
vakar futbolo treneris nugirdo
palaikymo komandos rmj, ir

apie juos niekas daugiau negirdi


iki savaits pabaigos. Tai jau
tapo tradicija.
Loiss peiai sukumpo.
Apgailestauju, kad kaip tik
a tursiu tau tai pasakyti,
brangioji.
Pasakyti k? lyg dar
neutenka nakties, leidiamos
policijoje.
Tikiuosi nemanai, kad
pareignas, kuris tave sum,
taip visk ir paliks? Netyia
prie valand
nugirdau jo

pokalb su vyresnybe. Jis ino


tavo numer.
Jis ino mano numer?
Ar ji turjo omeny telefono
numer? Ar jis ketina man
paskambinti nepaisydamas savo
monos, keturiolikos vaik ir
aliuminins
pastogs?
Tikriausiai
jam
vidutinio
amiaus kriz.

Jis
taikys
jums

skaudiausi viet, pasak


Lois. Js tvai sumoks
baudas, bet jis nori bti tikras,

kad ir js neisisuksite nuo


atsakomybs. Js asmenikai.
Jis nori duoti prog jums ipirkti
savo kalt, uuot ikart siunts
nepilnamei teism. Taigi jis
sugalvojo plan.
Nekeniu plan.
Vienas i js vis savait
patruliuos su ugniagesiais, kitas
su greitosios pagalbos feleriais
ir treias su policija. Su visomis
tarnybomis, kurioms dl js
teko vidury nakties atvykti prie
geleinkelio tilto.

O k darys ketvirtas?
paklausiau, nors jau inojau
atsakym.
Ji uvert akis.
Manau, visiems aiku, kad
tas advokatas kaip visada
itrauks savo snel.
inoma.
Baigiantis savaitei, ts ji,
tursite pateikti valdiai
projektinius pasilymus, kaip
atgrasinti kitus paauglius nuo
to, k padarte.
Kaip kilnu. Buvau tikra, kad

t suknist pasilym galjau


sukurti nors ir miegodama.
Skamba neblogai. Gali bti
visai smagu. Gal jie net leis man
pavairuoti, gal ir smagu, tik
kodl jauiuosi taip, tarsi mane
bt pervaiavs tas nelemtas
traukinys?
Jie nori, kad tu budtum per
naktin pamain, pasak ji.
A nieko prie.
Ji lidnai palingavo galva.
Jie nori, kad budtum per
pavasario atostogas, kai nra

pamok.
Prajo kelios sekunds, kol
suvokiau esm. Tada subliuvau:
K? Prakeiktas faras!
Jis tik puikiai imano
paaugli mstysen.
Negaljau patikti, kad tai
tiesa. Tas faras tikriausiai
man, kad ketinu pavasario
atostogas
praleisti
girtuokliaudama ir kraipydama
papus. I dalies gal ir taip. Bet
ne tik. Pajutau akyse tvenkiantis
aaras:
sivaizdavau

neaprpiam Atlanto mlyn.


Tvai vis adjo, kad nusive
mane Florid, kada nors, kai
susitaupys pakankamai pinig.
Prie por met liovsi apie tai
kalbj. Taip ir praleidau vis
savo gyvenim bdama per
penkias valandas kelio nuo
vandenyno
taip
jo
ir
nepamaiusi.
Aiku, pirmiausia pagalvojau
apie save. Paskui apie mam.
inodami,
kad
kelionje

Majam mane priirs, tvai

ketino pagaliau ir patys ivykti


atostog pirm kart.
Greisland12. Ties sakant, o
kas pasikeiia, jei budsiu
naktinje
pamainoje?
Kit
tvams gal ir nieko. Jie vis tiek
vaiuot. Bet a pastu savo
mam. Dabar ji liks namie. Po
velni, ji patruliuot su manim
far mainoje, jei tik jie jai
leist. Dl mans ji atsisakyt
savo atostog ir a jausiausi
kalta, o i bausm man baisesn
ir u kaljim. Nuo tos minties

vl usimaniau prisigerti.
Suprantu, tau tai lygu
pasaulio pabaigai, pasak
Lois pleknodama per kel.
Jis tai puikiausiai supranta, dl
to taip ir pasielg. Nors
kiekvienas suaugusysis pasakys,
kad tau labai, labai, labai
pasisek ir kad turi bti
dkinga. Ar geriau, jei btum
atsidrusi teisme?
Susimsiau. I teismo, aiku,
gero nelauk. Gal mans ir
nepatupdyt u grot, bet ans

maai. Sudrebjau ir stipriau


susisiauiau megztin.
Jei paskirt patruliuoti su
greitja pagalba, tada, aiku,
bt
geriau
nei
teismas.
Nemgau greitosios pagalbos
automobili, ypa kai esi juose
udarytas.
Bet
su
manim
vaiuot
Kvinsis,
mano
pastamas feleris. Jis mane
supranta ir gal galt padti.
Prie tilto, aiku, elgsi kaip
paskutinis iknius, bet a j
supratau: bdamas tarp t,

kurie mane smerk, apsimet


ess toks pat.
tai
patruliuoti
su
gaisrininkais
bt
nepalyginamai smagiau. Bent
isimiegoiau. Kiek ia to ms
miestelio,
tiek
ir
gaisr.
Akivaizdiai daug geriau nei
teismas.
Bet nujauiau, kokia dalia
teks man policija. Tiksliau,
manasis
policininkas.
iuo
atveju nebuvau tikra, ar tai
geriau nei teismas.

5 Beckas Hansenas, amerikiei


muzikantas.
6 Dokumentinis serialas, rodytas
Amerikoje 19892003 m.
7 Komedinis serialas, rodytas Amerikoje
20032009 m. Parodijavo kriminalinius
serialus.
8 Elitin JAV rytins pakrants
universitet lyga.
9 Andy Griffithas (19262012)
amerikiei aktorius, televizijos
prodiuseris, scenaristas ir gospelo
atlikjas.
10 Bernard Fife Endio Grifito
prodiusuotos televizijos programos
veikjas, erifas.
11 After (angl.) paskui, po to.
12 Elvio Preslio vila Memfyje, Tenesyje.

4 skyrius
Lois baig darb et ryto
ir pasisil parveti mane namo.
Anot jos, turjau likti aretinje,
kol prisistatys mano tvai ir
pasiims mane. Bet a jai
paaikinau, kad jeigu jau jie iki
iol nepasirod, vadinasi, teks

laukti,
kol
ukandinje
isiskirstys
pagrindinis
pusryiautoj srautas, ji pasak
po velni. Taip ir pasak: Po
velni. Ir paskui: A pati
parveiu tave namo, mieloji.
Kaip
bet
kuri
penkiasdeimtmet,
kurios
kienje vilpauja vjai ir kuri
laiko save laisva dvasia, Lois
vairavo folskvagen vabal. Ant
prietais skydelio stovjo vaza
su
dirbtinmis
geltonomis
glmis, tokios pat spalvos kaip

pats
automobilis.
Prie
ivaiuodamos i aretins ir
teismo
rm,
ir
miestelio
rotus automobili stovjimo
aiktels

greitkel
stabteljome. aiktel kaip tik
suko
policijos
automobilis.
Akies krateliu pamaiau, kad
viduje
sdintis
policininkas
pasisveikino
su
Loise
kilsteldamas
rank.
Jo
automobilis
sustojo
beveik
aiktelje, bet dar ir greitkelyje.
Taip,
ten
buvo
mano

policininkas. Nemanyiau, kad


jis pamat mane sdint alia
Loiss, nes priekiniame stikle
atsispindjo
gatvs
ibint
viesos. Kita vertus, a buvau
mlynais plaukais, o tai tas pats,
kas vaikioti su taikiniu ant
kaktos.
Jis nuleido lango stikl ir
rsiai
dbteljo

Lois
duodamas suprasti, kad ji irgi
nuleist stikl. Ojojoi. Dar
ikvies j dvikov u tai, kad
be leidimo veioja ukietjusi

paeidj. Tikriausiai grins


mane aretin. irdis vl
suspurdjo,
sitempiau
laukdama dar vieno smgio i
io faro, nusprendusio, kad turiu
tbt sulaukti atpildo, lyg mano
tvas
jau
nebt
mans
pakankamai nubauds.
Bet Lois sugriov jo planus.
Net prisiplojau prie sdyns
atloo, kai vabalas visu greiiu
rov greitkel. Maytis variklis
prieindamasis gailiai suburzg.
Atvsk, pareigne Afteri,

sumurmjo Lois. O tai


persimesiu tave per kel ir
atausiu upakal.
Nustebusi grteljau j.
Ji nervingai dbteljo mano
pusn.
Kas yra?
Nieko.
Nemaniau, kad iki iol dar
biau buvusi tokia girta, jog
galjau blogai nugirsti to faro
vard. O kadangi Lois buvo
tokia
maloni,
kad
sutiko
parveti mane namo, i mano

puss bt buv nemandagu


domtis Policijos departamento
naktins pamainos pareign
seksualiniais santykiais. Jeigu
jai patinka usiiminti laisva
meile ir pliaukti per upakal
deimt
met
jaunesniam
kolegai, tai tik jos ir pareigno
Afterio, dar jo monos ir
keturiolikos vaik, ir Loiss
iguanos, ir taip toliau, ir
panaiai reikalas. Nors a labai
abejojau, kad Lois ar kas
nors kitas galt pakelti prie

pareign After rank. Vis


keli namo Lois vilgiojo
upakalinio vaizdo veidrodl
ar
nesumirgs
mlyni
vyturliai. Bet jis leido mums
ivaiuoti.
Lois suko ukandins
automobili stovjimo aiktel.
I po rat okinjo vyro
akmenliai. Valydamasis rankas

skudur
tvas
trumpai
vilgteljo

mane
i
u
prekystalio. Tada nusisuko
keptuv.

irk, kad daugiau tavs


nepamatyiau, perspjo Lois.
Bent jau iki kito savaitgalio.
Nekik nosies, kur nereikia, ir
dukart pabaksnojo sau nosies
galiuk. Per nakt jos rykus
makiaas apsitryn, irykjo
raudoni veido kapiliarai.
Taip,
ponia,
elgsiuosi
nepriekaitingai,
reikjo
mandagiai atsakyti. Bet a
niekam nieko neadu.
Ai u visk.
ukandin njau, pasukau

namel su ratais jis stovjo


alia. Tvai nusprend, kad kol
kas
pagyvensime
laikiname
bste, kol susitaupysime pinig,
kol ukandin taps pirmja
miestelyje, tada jie gals sau
leisti nusipirkti svajoni nam.
Mes iki iol gyvename namelyje
su ratais.
Kai
trinkteljau
sau
u
nugaros
metalines
duris,
sudrebjo visas namelis. Man
einant du grindys girgdjo.
Po to, kai aretinje nualpau,

knas prayte prasi pabgioti,


kad rodyt man, jog nesergu,
jog nepraradau jg ir yra
viskas gerai. Galvoje tvinkiojo.
Reikjo dar iek tiek laiko, kad
alus visikai isivadt. iandien
vis
ryt
turjau
dirbti
ukandinje. Pamaius rst
tvo
vilgsn
nuojauta
pakudjo, kad net aretinje
praleista naktis nebus tinkamas
pasiteisinimas norint isisukti
nuo darbo. Pabgiosiu vliau.
Nusiprausiau
po
duu

neusitraukusi
uuolaid,
prilaistytas grindis iluosiau
rankluosiu. Paskui apsivilkau
palaidinuk gilia ikirpte, irgi
nelabai
tinkania
darbui
ukandinje, nors ir
buvo
perpus padoresn nei mano
Pasiduodu
grupiniam
spaudimui
markinliai,
ir
engiau pasirengusi isrbti tai,
k prisiviriau.
Pasukau pro pagrindin jim,
kad galiau pakeliui nurinkti
nuo stal nevarius indus ir

susitikti su tvu jau pilnomis


rankomis. Mama sdjo prie
kasos ir kalbjosi su dviem
nuolatiniais
lankytojais,
tikriausiai skundsi manimi. Ji
atrod kaip nuengusi i vieno i
t prie kelis deimtmeius per
televizij rodyt naujo vaizdio
formavimo
realybs
ou.
Prastas cheminis suukavimas.
Sportiniai markinliai, dydiu
sulig palapine, su kaiuko,
letenlmis susimusio galv,
pieiniu priekyje. Jam vir

galvos uraas apskritime: Ar


jau
savaitgalis?
Visikas
absurdas inant, kad tvai dirba
visus savaitgalius. Mes visi
dirbame.
Mane ivydusi mama isiiojo
ir baimingai suiuro tv,
stovint u prekystalio. Kai jau
pro j, ji susiiaup ir nulydjo
mane kankins vilgsniu. inau,
tvas jai kal: Kai Meg
pasirodys, nepulk prie jos ir
nepradk glbesiuoti, lyg bt
laimjusi groio konkurs.

Netarusi n odio sukroviau


nevarius indus plautuv,
usiriau prijuost ir nujau
priimti i lankytoj usakym.
Priimdavau
usakymus,
neiodavau maist, gamindavau,
ikart
sutvarkydavau
net
maiausi netvark nespjus
tvui bakstelti pirtu. Jei
greitai
dirbsiu,
adrenalino
perteklius
leis
pamirti
tvinkiojant skausm galvoje.
Pjaustydama
dereles
vl
igyvenau visk, k teko patirti

aretinje.
Kain,
kur
pareignas Afteris kio nagus,
kai mane be smons kl nuo
kameros
grind?
Jei
tik
inoiau,
susikeistume
vaidmenimis ir tada jam tekt
srbti
ko.
sksiau
j
vyresnybei.
Mano
mintis
nutrauk tvas. Stovdamas
prie keptuvo jis suniurzg:
Ir tau uteko lumo ia
pasirodyti?
Jis neiojo barzd, todl
nemaiau, kiek isiov jo

andikauliai, dl to buvo sunku


pasakyti, kas iuo metu jo
galvoje. Utat mlynos akys,
nukreiptos

kiauinien,
aibavo. Kakas nauja. Gal jis ir
nusiplov rankas, bet niekada
nedav suprasti, kad negaliu
pasirodyti namie. Iki iol.
Anksiau,
vos
pajutusi
grsm,
isigsdavau
ir
nutildavau. Taiau po ios
nakties, kai pareignas Afteris
prived mane net iki smons
netekimo, man jau buvo gana.

Trenkiau peil ant pjaustymo


lentels alia dereli.
Ach taip!? Tu imeti mane i
nam? ir keliskart sulenkiau
ore abiej rank smilius ir
didiuosius pirtus13. O kaip
darbas? Irgi imeti? tvai
vert mane dirbti, bet nieko
nemokjo. Kaskart, kai jie mane
uknisdavo,
jiems
tai
primindavau. Linkiu skms.
Gali mane pakeisti Bonita.
Rytais ji kaip tik priiri savo
ankus.

Jis apsidair, kad sitikint,


jog mama kitame patalpos gale
ir negirdi, k mes kalbame. Ir
panibdom sunypt:
Man nusispjaut, k sako
tavo motina. Man atsibodo
irti, kaip tu naudojiesi jos
gerumu. Mes vaiuosime su ja
Greisland, kaip ir planavome.
Tu... ir nutilau nebaigusi
sakinio. Nebuvo jokio reikalo
irgi panibdomis klausti: Tai
tu siunti mane nepilnamei
teism?, nes jis atsakyt, kad

a pati save ten nusiuniau. T


akimirk mano mama numet
keptuv, i suvangjo visai kaip
metalins kameros durys. Mano
veide neliko n lao kraujo,
atrod, jis visas nutekjo
kojas. irdis m plakti kaip
palusi,
tik
tuiai,
nevarindama kraujo. Kad tik
nenualpiau
tvo
akyse.
Usikniaubiau ant prekystalio ir
miau dar spariau pjaustyti
dereles, domu, kur mane
smigt
peilis,
jei
staiga

prarasiau smon.
Tvas suniurzg:

Tu
visas
pavasario
atostogas
tursi
budti
naktinje pamainoje su tuo
policininku Afteriu, kaip man
telefonu
pasak
apygardos
prokuror. Paskui tursi idirbti
ia vis rytin pamain. Ir jei
per likusias laisvas atuonias
paros valandas dar stengsi
prisidirbti,
kad
tave
vl
suimt... jis meistrikai pakio
mentel
po
kiauiniais
ir

apvert neiliejs tryni, tada


tepadeda tau Dievas.
irjau

irkanius
kiauinius:
tryniai
pamau
tamsjo.
Kodl sakai, kad budsiu su
Afteriu? Gal mane paskirs
budti gaisrinje ar greitojoje
pagalboje?

Apygardos
prokuror
kalbjo kitaip, tvas pirm
kart atsisuko mane, jo
mlynos akys deg niriu.
Manai, vaindama su greitja

imoksi daugiau?
Pairsim, pamatysim,
igiedojau ir peiliu nubraukiau
susmulkint
derel
nuo
pjaustymo lentels duben.
Stengiausi kuo greiiau suruoti
produktus
trokiniui,
kad
nuluostyiau
nos
itam
geleiniam efui. Tik kakodl
negaljau liautis galvojusi apie
pareign After, jo tamsias
akis, jo vilgsn, nemaiom
nukrypstant

mano
palaidinuks
ikirpt,

sivaizdavau jo rankas ant mano


bejgio nualpusio kno. Dabar,
kai suinojau, kokia bausm
mans laukia, man dar labiau
norjosi j suvilioti, jei tik teks
laim budti su juo. Ir velniop t
jo mon!
Bet jeigu jis sugebjo sukurti
plan,
kaip
suknisti
man
pavasario atostogas, ir padar
taip, kad praleisiau jas su juo,
vadinasi, labai pasitiki savimi.
Gal net ketina mane suvilioti.
Keisti
dalykai
dedasi.
Vis

iurpesni.
Ir a to nusipelniau.

Tu

lieki

transporto

priemonje,

sak
man
pareignas Afteris. Man gali
tekti
panaudoti
aunamj
ginkl.
Susiraukusi pavelgiau j nuo
keleivio sdyns. Maniau, kad
lieps man sstis ant upakalins
sdyns.
Laimei,
jis
leido
kiurksoti
priekyje.
Ir
jo
ukuosena
iandien
jau

nebebuvo
tokia
kareivikai
trumpa. Per savait nuo ms
nelemto susitikimo jo plaukai
ataugo ir jis atrod visai
normaliai. Jau neatrod, lyg
bt k tik grs i Irako.
vilgteljau

surdijus
kadilak,
stovint
greitkelio
alikelje
prieais
mus
mirguliuojanioje
mlyn
policijos automobilio vyturli
viesoje.
aunamj ginkl? Turi
omeny, pistolet? Kam? Juk jie

tik virijo greit.


Tu nepamatei to, k
pamaiau a. Kol kas, jis i
savo puss udar mano lang,
nes nepaisydama nakties vsos
vis keli laikiau stikl nuleist.
I dalies mano uduotis yra
visur eiti su tavimi, kad kuo
geriau perprasiau tavo darb.
Kaip j perprasiu, jei vis laik
sdsiu automobilyje?
Manau, laikysims tokios
taisykls: kai man gali tekti
isitraukti aunamj ginkl, tu

lieki automobilyje.
Tavo vyresnyb tokios
taisykls nenustat.
Jis
vl
atsiduso
garsiai
ikvpdamas per nos.
Jei tave sueis, bsiu
paemintas
iki
aretins
priirtojo, tuo neabejoju.
Mans nesueis.
Neketinu su tavim ginytis.
Daryk, k pasakiau, ir jis
atidar savo dureles.
Palauk, suukau ir udjau
pirtus jam ant nuogos alkns.

Jis pavelg mano rank.


Neliesk mans, kai a su
uniforma. O a dar maniau, kad
jis ketina mane suvilioti.
Atitraukiau rank.

Atleisk.
Nusiramink.
Klausyk, juk nepaliksi mans
urakintame automobilyje? O jei
tave nuaus ir a liksiu ia
kalinta?
Nemaniau, kad j nuaus.
Nemaniau, kad apskritai kas
nors bus nuautas. Kad ir kas
atsitikt
per
i
naktin

pamain. Prisiminiau, k jis


kalbjo t vakar, kai mane
sum, jog nors, kad a kai k
pamatyiau,
tad
tai
k
pamaiau: itas policininkas viso
labo gano miestelio aveles
pergena i vienos ganyklos
gretim. Ir a, kaip mokesi
moktoja, dar moku jam u tai
alg. Tiksliau, mokiau, jei
apskritai mokiau mokesius,
jei i tikrj dirbiau tv
ukandinje, o ne vergauiau be
jokio atlygio. Ach, tiesa, vis

dlto skolinga valstybei: i mano


arbatpinigi
per
metus
susidaryt
koks
doleris
mokesi.
Per
pamain
mes
prisikabinome prie daugybs
nekalt
moni.
Miestelio
centre vaikme nuo aligatvi
riedlentininkus.
Persekiojome
poreles,
susiglaudusias
automobiliuose u kino teatro.
Lois buvo teisi, kai sak, kad
pareignas
Afteris
imano
paaugli mstysen. Suknistas

iknius.
Uregistravome vien eismo
vyk ties Birmingamo sankrya,
kur
i
miestelio
einantis
greitkelis
susijungia
su
pagrindine magistrale. ioje
vietoje danai vyksta avarij,
bet kart nieko domaus:
sudauytas upakalinis ibintas
ir pora uknisaniai mandagi
japon
verslinink
i
automobili gamyklos.
Ijung viesas tris ar keturis
kartus buvome privaiav prie

tilto, kad sitikintume, jog ten


negirtuokliauja paaugliai. Kovo
idos kad j kur. Neatsitiktinai
pareignas Afteris suiupo mus
ant tilto. Jis sugavo mus, nes
sek t tilt, lyg bt ant jo
mirusio mogaus vaiduoklis.
Pirm
valand
nakties
Eggstra!
Eggstra!
ukandinje
pavalgme
vakarien, tiesa, gal tai geriau
bt pavadinti naktipieiais.
Spju, kad itas faras usukdavo
ia kiekvien nakt, nes Perselis

patiek jam kav ir pagamino


maist n nepaklauss, ko jis
pageidaus, lygiai kaip ir man.
Keista, kad visa tai vyko vos ne
mano nam kieme, o a nieko
neinojau, nes paprastai darb
baigdavau apie deimt. Mums
su pareignu Afteriu bevalgant
ukandin
plsteljo
minia,
traukianti
namo
i
Buli
kautyni14. Perselis, aiku,
usiman,
kad
priimiau
usakymus ir ineioiau maist,
kol jis gamins, a, inoma,

atsisakiau. Man jau uteko to,


kad u darb ukandinje i
tv
negaunu
n
graio.
Tegriebia mane velniai, jei dar
ia dirbsiu u dyk, net jei
nebudiau
naktinje
pamainoje.
Akipla
Perselis
turjo
lumo
mane
ikeikti.
Akivaizdiai
nebijojo
bti
ispirtas
i
darbo.
Ms
miestelyje
pilna
darb
neisilavinusiems, ir neabejojau,
kad daugumoje viet moka

geriau.
Jis keiksnojo mane tol, kol
pareignas Afteris neapsikents
kilsteljo nuo kds. Perselis
tutuojau
niko
vartyti
didkepsn. Pareignas Afteris
vl m valgyti lyg niekur nieko,
net nevilgteljs mane.
Ir nepratars n odio.
Daugiau kaip pus nakties
ibudjome
tyldami.
Kai
sustojome greitkelio alikelje
ir ijungme viesas tykodami
paeidj, virijani greit,

prisiminiau nuobodio pasakas.


Kuris pirmasis uknarks?
Tikra
kania.
Darb
Eggstra! Eggstra! baigiau po
piet, dar spjau pabgioti,
paskui bandiau umigti. Veltui.
Niekada nemiegojau trei po
piet. Dl ios nakties buvau
nusiteikusi rytingai. Pareignas
Afteris labai stengsi, kad su
kaupu susimokiau u savo
prasiengim. Ar negana to, kad
nebeturiu paskutini pavasario
atostog vidurinje? Negana to,

kad esu priversta vis nakt


vainti po miestel policijos
automobiliu? Jis dar nori, kad a
galiausiai miriau i nuobodulio!
Neidegs.
Tada vis tiek galsi ilipti,
tar jis. Padariau taip, kad tik
upakalins
durels
bt
urakintos
ir
sulaikytieji
negalt
ilipti.
Ir
niekas
negals atidaryti tavo dureli i
lauko. Taigi ir lipti vidun.
lipti vidun? pakartojau,
kol jis roptsi i savo sdyns

vangindamas visa prie diro


prisegta
ranga
ir
udar
dureles kart pabrtinai
netrinkteldamas. Jis blefuoja,
tik stengiasi mane igsdinti.
Afteris
nerpestingai
nuingsniavo prie surdijusio
kadilako, jo nugara bgiojo
mlyni
policijos
vyturli
atvaitai.
Jis
sustojo
prie
vairuotojo dureli. Pasilenk,
kad pasikalbt pro lang.
Tada jo ranka ltai ulindo u
nugaros ir jis atseg ginklo

dkl.
A
kartligikai
miau
graibyti
kienje
gulinio
telefono.
Nors
niekam
neskambindavau,
kart
paskambinau Tifanei ligonin.
Mes
nebebuvome
tokios
artimos draugs kaip vaikystje.
Nors
ir
vl
neblogai
susidraugavome,
kaip
iki
atuntos klass. Na, gal iek
tiek maiau, nes dl mans
Tifan irgi neteko pavasario
atostog ir prarado vaikin. Vis

dlto penktadien mokykloje, kai


ji papra, apsikeitme telefon
numeriais. Ji papasakojo, kad
feleriai
vis
nakt
iri
televizori arba miega. Bet jie
perspjo, kad tai apgaulinga:
utenka vieno ikvietimo ir
ramyb gali virsti tikru pragaru.
Tifan norjo, kad turt kam
paskambinti
ir
paprayti
pagalbos, jei netiktai greitosios
pagalbos
automobilis
apsiverst.
Dabar
man
prisireik pagalbos.

Alio? mieguistai atsiliep


ji.
Pabusk, sunypiau. ia
Meg. Noriu, kad budtum prie
911 telefono. Jei imsiu spiegti,
sisk
greitosios
pagalbos
automobil greitkel tarp vis
par dirbanios parduotuvs
Pirk, kol nukrisi ir Auksins
vynios
motelio.
Mano
policininkas laiko rank ant
ginklo.
Jis ketina isitraukti ginkl?
Tifanei pagaliau ilakst

miegai.
Pamaniau, kad tai bus tik
paprastas patikrinimas. Bet jis
graibosi ginklo. Esu tikra, kad i
policijos automobilio galima
kaip
nors
paskambinti
dispeerei Loisei, bet nematau
ia jokio raudono mygtuko, ant
kurio bt aikiai parayta:
Pagalba, suinkiau ir u tai
panorau sispirti upakal.
K jis veikia?
Stovi prie automobilio,
kalbasi su vairuotoju.

Nusiramink, Mege. Juk jis


prane per radijo stotel, kas
vyksta! Ir jeigu jam reikjo
pastiprinimo, tai jie jau vaiuoja.
O jei tie kiti kur nors kitoje
miestelio pusje? O j nuaus
greitkelyje? Jausiausi daug
geriau inodama, kad greitoji
pagalba jau ionai vaiuoja. O
Dieve, kodl per pirmosios
pagalbos
pamokas
nepasitreniravau su manekenu?
Neklausk mans, pasakysiu,
kodl. Nes prie mane dirbtin

kvpavim
dar
Derekas
Bledsou ir j vis apseiljo. Tada
pagalvojau, kad mans nuo t
seili neapsaugos net plvel
ant manekeno burnos.
Mege, nusiramink pagaliau.
Tu niekada
nebuvai tokia
susijaudinusi. Juk tavs niekas
negali imuti i pusiausvyros.
Iskyrus,
na,
inai,
klaustrofobij.
Dabar jis tempia vairuotoj
i
automobilio,
udeda
antrankius, apieko.

Nusiramink. Pasistenk apie


tai negalvoti, ji nutilo. Ar
tavo tvas sak teisyb, kad tai
tas pats policininkas nuo tilto?
Taip.
Ar jis mielas?
Keista, a nuraudau. Utat
lioviausi
galvoti
apie
neivengiam jo mirt.
Tu matei j an nakt.
Jau sakiau mokykloje.
Vienintel dalyk atsimenu i tos
nakties, kad kak veblenau
apie
end
ir
vis
kalt

suveriau savo moiutei.


Taip, tiesa. Na, jo labai
graios tamsiai rudos akys,
truput mieguistos, ypa kai
ltai mane nuvelgia.
O!
O iaip tai jis eilinis
policininkas.
inai,
puikiai
gulinti uniforma, iki blizgesio
nuvalyti batai.
O.
Dabar Tifans balse igirdau
nusivylim.
Netrukus
ji
sunibdjo:

Diaukis, kad tau nereikia


praleisti pavasario atostog su
feleriais.
Esu praleidusi nemaai
laiko su vienu i j, Kvinsiu. Tai
tas, ilais plaukais. Jis danai
vedavo
mane
greitja

Birmingamo ligonin.
Tikrai? Prisiklausiau visoki
istorij apie j darb. Jie sako,
kad beveik kiekvienas buitinis
konfliktas, kur juos kvieia,
neapsieina be alkoholio. Arba
benzininio pjklo.

Arba alkoholio ir benzininio


pjklo.
Vadinasi, tu irgi girdjai j
istorijas.
A
jiems
sakau,
mons, ketinu studijuoti angl
kalb, o ne medicin. Ir niekada
daugiau negersiu. Taigi galite
pasilaikyti tas istorijas sau.
Po kiek laiko jie ims tau
pasakoti istorijas apie gaisrus.
Tu bent jau gali pamiegoti.
Ji nusiiovavo.
I Eriko nieko negirdt?
Ne, bet greitai igirsiu. Jis

sius
ant
mans
tol,
kol
usimanys
pasimylti.
Tada
paskambins.
Toks
jau
tas
Erikas. O i Brajano joki
ini? Greitosios pagalbos ir
gaisrins
automobili
keliai
nesusikirto?
Ne.
Jutau, ji labai vienia ir
nelaiminga.
An
savait
mokykloje
Brajanas nekalbjo n su viena
i ms. Elgsi kaip kankinys,
pasmerktas miriai ant lauo,

uuot kaip normalus vidurins


abiturientas pasiaips i savo
sumimo.
Tifan i anos nakties nieko
neatsimin. Neatsimin ir to,
kad ilgoms teisingumo rankoms
nutraukus Brajan nuo tilto, is
j paliko. Tikriausiai ji nenort
to inoti. Kai kalba pasisukdavo
apie vaikinus, mano ir jos
poiriai isiskirdavo. Ji norjo
santyki, o man uteko sekso.
Kuo vardu tavo policininkas?
paklaus ji. Minjai, kad ant

to tilto tau pasirod, jog jis mus


pasta. Gal jis kieno nors
tvas?

Neinau.
Jis
vardu
pareignas Afteris.
Afteris? Po to? ia
prieingai nei prie tai?

Taip.
Ties
sakant,
paklausiau,
ar
Baris
B.
Ketvirtasis nra jo senelis i
motinos
puss,
ir
jis
nesusijuok. Tada paklausiau,
ko jis i mans nori. Jis atsak,
kad jei atskleis, turs mane

nuudyti.
Manau, suprantu, apie k
tu, Mege. O kuo jis vardu?
Kiek man inoma, tai jo
vardas tikriausiai pareignas.
Ar jis auktas?
Ne toks kaip Erikas.
giu niekas neprilygsta
Erikui, pasak ji. Lieknas?
Pavelgiau priek, jo Meto
Deimono kn.
O, ne.
viesiaplaukis?

Ties
sakant,
negaliu

atsakyti. Jo plaukai puss colio


ilgio.
Mege, a inau, kas jis. Jis...

13 Gestas, reikiantis ironij, sarkazm.


14 Ekstremali autosporto aka. Pagal
taisykles Buli kautyni nugaltoju
laikomas vienintelis iliks gyvas
automobilis.

5 skyrius
O mlas! suspigau.
Kadilako
keleivis
atidar
dureles ir nr mik.
Pareignas Afteris kteljo
jam,
isitrauk
ginkl
ir
nusitaik.
Paskui
nusikeik,
sikio ginkl dkl ir pasileido

paskui tariamj.
Kas atsitiko? sunerimusi
paklaus Tifan. Greitoji
pagalba irgi girdjo pareign
After per radijo stotel. Kitas
policininkas jau vaiuoja jam
pagalb.

Pasakykit
jam,
kad
paskubt.
Vairuotojas, kuris surakintas
atrankiais liko stovti atsirms
kadilak, staiga pamat mane.
Jis
eng
link
policijos
automobilio piktai kaudamas.

Tik to man betrko.


Kas ten? paklaus Tifan.
Tikiuosi, tai sakoma ne tau?
Kas, po velni, ten darosi?
Tas tipas artjo.

Tifane,

tariau,

pareignas Afteris iuo metu


kaip tik vejasi kit tip,
kadilako vairuotojas prijo prie
priekinio policijos automobilio
buferio. Jauiuosi nesaugi,
tipas prijo prie mano dureli ir
i vis jg spyr. Automobilis
sudrebjo.
Atsitraukiau

persislinkdama ant vairuotojo


sdyns. A bijau.
Igirdau alia automobilio
ktelint,
paskui
msteljo
policininko lazda. Upakalins
durels atsidar. Pareignas
Afteris
grdo
kadilako
vairuotoj
ant
upakalins
sdyns, paskui keleiv, itas
iopiojo gaudydamas or ir be
perstojo vaitojo.
Tuo viskas ir baigsi.
Pareignas Afteris trinkteljo
dureles ir apjo automobil.

Persliuogiau savo pus ir


sikibau dur ranken: norjau
kuo greiiau itrkti i io
kaljimo su kitais nusikaltliais.
Bet pareignas Afteris atidar
tik savo dureles ir sispraud u
vairo.
Dabar jauiausi saugi.
Privaiavo
kitas
policijos
automobilis
mirguliuodamas
mlynais
vyturliais.
Pareignas Lerojus prajo pro
mus
ir
apviet
kadilak
kieniniu ibintuvliu.

Man u nugaros sdintis


kadilako vairuotojas apauk
Leroj, lyg tas galt j girdti.
Kadilako
keleivis
nesiliov
aimanavs. Pareignas Afteris
kak per radijo stotel garsiai
pasak Loisei. Paskui pasukiojo
radij, surado Birmingamo roko
stot ir jung galines kolonles.
tariamuosius apkurtino repas,
kakas
apie
marihuanos
rkym.
Kain
ar
tai
veiksmingas
bdas
grinti
iuos du tipus doros keli, gal

net prastesnis u mano.


Pareignas Afteris atrod
visai ramus, lyg nieko nebt
vyk. Tiek laiko pradirbs
policininku,
matyt,
imoko
neprarasti savitvardos. Pam
segtuv ir m pildyti anket
formas. Jam kakle pulsavo
gysla, nors neatrod uduss.
Gerai, buvo malonu su tavim
paplepti, Tifane, suulbjau
telefon.
Man irgi, mieguistai
atsiliep i. Labanakt.

Paspaudiau
pokalbio
pabaigos mygtuk ir kiau
telefon kien, tada pakliau
nuo grind savo ura knygel.
Jau buvau pareikusi pareignui
Afteriui, kad jei noriu pateikti
valdiai t suknist doros keli
sugrusios merginos projektin
pasilym, privalau usirainti.
Turjau kuo nors usiimti, kol
jis,
nutaiss
uknisani
nepaprastai rimto ir atsakingo
pareigno
min, pild
tas
formas.

Jau buvau pasiymjusi kovo


idos, Policijos akademija,
lsti po kelnaitmis ir kai
kas,
k
noriau,
kad
pamatytum. Dabar pridjau
transporto
priemon,
isitrauk aunamj ginkl,
sueistas ir tariamasis.
Teberaydama
atsainiai
paklausiau pareigno:

Kas
ia
buvo
tokio
pavojingo?
Ganyti
karves
pavojingiau.
Nesiaipyk, pasak jis.

Ganyti karves gali bti labai


pavojinga. Nemanyk, kad tai itin
paprasta. O jei tenka susidurti
su buliumi... jis krymai
perbrauk vien formos skilt.
Su viiukais taip pat nelengva,
ir nusiypsojo, kaip ypsojosi
Tifanei an nakt, skruostuose ir
vl atsirado duobuts. Bet ir
dabar jis ypsojosi ne man.
ypsojosi i savo pokto. Oi, tik
pamanykit, Halkas Hoganas15
atsirado.
Kadilako keleivis iki iol vis

inkt, o vairuotojas dar garsiau


auk ant pareigno Lerojaus.
Neatsisukdamas
pareignas
Afteris tar:

Usiiaupk,
Zikai.
Tvardykis, Demetrijau, ir vl
pasukiojo radij. All-American
Rejects16 grojo Dirty Little
Secret17. Jis vl m pildyti
anket. Kol ra, dmiai j
apirjau.
Gal
man
Stokholmo
sindromas18?
Gal
a
susitapatinau su savo pagrobju

kaip Elizabet Smart19? Lyg


biau kokia perprogramuota
biologin urvin moteris ir
staiga
pajusiau
simpatij
urviniam mogui, kuris igelbjo
mane nuo kardadanio tigro.
Tada prie geleinkelio tilto jis
var man tiek baims, a
siminiau tik tamsi pareigno
Afterio uniform, vies veid ir
tamsias
akis.
Ir
duobutes
skruostuose. Dabar, kai jis mane
igelbjo, pamaiau kur kas
daugiau.

Jo toks lygus veidas, tik


vaizd iek tiek gadino per
dien iaug barzdos eriai (gal
kiek ir ilgesni nei dienos) ir
kelios nerimo raukls kaktoje.
Pamaiau, kokia jusli jo burna,
kai
truput
prikanda
lp
mstydamas, k rayti kitoje
anketos skiltyje. Jo ilgos viesios
blakstienos
dailiai
rmina
tamsias akis. Blakstienos, kad ir
viesios,
visai
neprimin
raienos. Matydama blakstienas
supratau, kad jis smoningai

taip trumpai apsikirpo, kad


plaukai
nra
nuslink
po
chemoterapijos seans ir dabar
tik atauga.
Niekada
itin
nesiavjau
vyresniais vyrais, storuliais savo
draug
tvais.
Visuomet
stebdavausi, kaip j monos
gali usiiminti su jais seksu.
Bet pagalvojusi apie pareign
After
pasijusdavau
keistai.
Kakodl man atrod, kad bti
jo mona visai neblogai.
Tikriausiai jo mona tapo

nia, kai juodu buvo nedaug


vyresni
u
mane,
gal
devyniolikos kaip mano tvai.
Dabar pareignas Afteris turi
keturis vaikus (taip taip, ne
keturiolika jis per daug
atsakingas),
vyriausioji
jau
bebaigianti vidurin ir ketina
pati tapti motina.
Jie
gyvena
erdviame
surenkamame name ir yra labai
laimingi.
Jo mona keliasi
naktimis ir klausosi policijos
radijo bangos, kad jaust j

esant alia. J namuose danai


valgomi karti pyragai, kepti su
vieiais vaisiais. Ji tel deda
sviesto,
kaip
tik
dl
to
tebejaudina j po tiek bendro
gyvenimo met.
Pati yra abejinga pyragams su
vaisiais, todl iki iol ilaik
jaunatvikai liekn figr. Ji
viena i t miestelio moter,
kurios atrodo kaip provincials,
bet labai daili ir prisiiri, tik
vargu ar kas nors tai pastebi,
nes pirmiausia akis krinta jos

baisi ukuosena, kokios bdavo


9-ojo deimtmeio muilo oper
veikj. Kaip Lois, tik prie
dvideimt met. Ach, tiesa, ji
irgi audo akutmis pareign
After.
Ir jo mona visai nepanai
mane. Nudelbiau akis. iandien
joki
gili
ikirpi,
atidengiani tarp tarp krt.
Nors nesakau, kad apie tai
nepagalvojau, bet paskui net
pati susidrovjau itaip liai
vilioti vedus vyr! iandien

vilkjau paprastus sportinius


markinlius su kaukols ir
sukryiuot kaul pieiniu, kad
visiems
bt
aiku,
kaip
jauiuosi
atlikdama
savo
bausm, jei dar kas nesuprato.
Nemanau, kad tau rpjo
man gresiantis pavojus, tariau.
Liepei pasilikti automobilyje
todl, kad gda pasirodyti su
manimi prie tuos tariamuosius.
Jis pakl akis nuo popieri ir
pavelg

mane.
Paskui
apsisuko ir per metalines grotas

nuvelg
suimtuosius.
Demetrijus vis dar dejavo.
Ko spoksai? suniurzg
Zikas.
Turi teis tylti, ipokino
pareignas Afteris Zikui. Paskui
atsisuko mane. Nesuprantu,
k nori pasakyti. Kodl man
turt bti gda su tavimi
pasirodyti?
Paklaus taip nuoirdiai, kad
supratau, jog reiks aikinti, kas
ir taip aiku.
Na, mano plaukai, ir kaip a

apsirengusi.
Rengiesi kaip japon, tar
jis.
Bukagalv japon, kuri
dirba automobili gamykloje ir
avi tuos keistus plastikinius
sandalus? Ai.
Ne, viena i t miel japoni
mergin, kurias galima sutikti
prekybos centre Birmingame.
Jis vl nuleido akis savo
formas, nors ir laik raikl,
nieko
nera.
I
pradi
paraudo jo kaklas, paskui

raudonis apm ir skruostus. Jis


k tik suprato, kad pavadino
mane miela.

Kalbjau
apie
japon
merginas,

pasak
nepakeldamas aki. Pati inai,
kaip esi apsirengusi: kokie tavo
sportiniai markinliai, varkas,
dinsai, batai, keistos kojins,
plauk segtukai ir tavo plaukai.
Jis kassi dar gilesn duob.
Dabar k tik prisipaino, kad
ityrinjo mano ivaizd iki
menkiausi smulkmen. Gal

pamatyti smulkmenas juos moko


policijoje: jei pabgiau, galt
tiksliai mane apibdinti. Nors
norint mane sugauti utekt
paminti mlynus plaukus.
O gal a jam patinku.
irjau, kaip jis krymai
ubraukia dar vien formos
skilt ir iurkiai atveria kit
puslap. Ties sakant, neinojau,
k manyti. Paprastai labai
greitai perprantu mones. Ir
neduodu valios jausmams. Kai
stebi i ono, viskas matosi ypa

aikiai. Bet itas mogus man


buvo msl.

Rengiesi
kaip
japon
komiks veikjos, paaikino
jis.
Dabar viskas aiku.
Tavo vaikai skaito japon
komiksus?
Tikriausiai jo dukra avisi
japon komiksais, matyt, j
pastu, todl ir jis man pasirod
matytas.
Jis nuraudo: sunekjau kak
ne taip. Taip ir buvo.

Jis pakl mane akis ir


ities abi rankas delnais
vir, vienos i j dviem pirtais
spaud raikl.
Kokie vaikai?
Staiga pamaiau, kad ant jo
kairs rankos nra iedo.
Ar tau darbe neleidiama
neioti vestuvinio iedo?
Jis apvert savo didiul kair
platak delnu emyn ir bed
j akis.
Kokio vestuvinio iedo? A
neveds.

Zikas lepteljo, kad kai tik


panorsiu, galiu aplankyti j
kaljime, neva kaip mona vyr.
Jau jis mane pamylsis. Mano
irdis m plakti smarkiau, lyg
lykiais savo odiais jis bt
mane kalins. Kal surakino
vien i mano rie, b... kit,
idulkinsiu kair kulkn.
Krtinje m stigti oro,
jauiausi taip, lyg man bt
sukaust rankas ir kojas.
Ura knygel nuslydo nuo
keli, griebiausi dur rankenos.

Urakinta.
Mlas.
miau belsti stikl.
Ileisk mane! Po velni,
ileisk!
Igirdau spragtelint urakto
mechanizm. Vl stvriau u
rankenos ir iokau ant ole
apaugusio kelkraio. Nubgau
link kadilako, kad tik toliau nuo
galaus Ziko che che che.
U priekini ibint ir mlyn
vyturli viesos rato tvyrojo
neperregima tamsa. Greitkelis

buvo
tuias.
Pareignas
Lerojus pasilenks tikrino po
kadilako sdynmis. Kadangi jis
painojo mano tv (nors jo ir
nemgo), spjau, kad apsaugos
mane nuo nusikaltli. Ir nuo
pareigno Afterio. Keista, kad
taip raminti gali vos pastamas
pasipts faras.
Vis tiek negaljau iki galo
nusiraminti, kol visu knu
jauiau
em
vibracij.
Nervingai
apsidairiau
ir
supratau, kad taip burzgia

pareigno Lerojaus automobilio


variklis.
Pareignas Afteris ilipo i
automobilio
ir,
pasisuks
pavjui,
usideg
cigaret.
Paskui met pakel automobil,
udar dureles ir patrauk link
mans. sitais netoliese
pusiausdom
ant
kadilako
buferio.
Pasitraukiau kelis ingsnius
nuo jo.
Paadjai neurakinti mans
automobilyje.

Jis ikvp dmus.


Pirma nebuvau urakins.
Urakinau, kai sdau pats.
Pamirau. protis.
Vis tiek. Ar taip nusprendei
mane nubausti: speisti kamp,
kad kiekvienas itvirklis galt
i mans tyiotis?
Tikrai taip negalvojau. Nors
gal ir nebloga mintis, jis
mosteljo ranka su cigarete ir
ore liko dm su raudona
ugnele pdsakas. Laikyk tai
perspjimu. Jei nesiliausi rkiusi

marihuanos, o Erik po koki


keleri met ras kur nors
gatvje negyv, gulint veidu
purve, tau teks susirasti kit
tiekj, tada susidursi kaip tik
su
tokiais
kaip
Zikas.
Pavyzdiui, tas suimtasis, kuris
tyiojosi i tavs an nakt
aretinje, laukia perklimo
valstybin
kaljim,
jis
kaltinamas platins narkotikus.
Tikims ia irgi kai k rasti, ir
jis
papleknojo

kadilako
bagain.

Esam sugav

nemaai platintoj, jie pro ia


gabena narkotikus i Floridos
Birmingam. Jiems atrodo, kad
jei vaiuoja ne magistrale, tai
yra saugs. Bet klysta.
Nenoriu tavs nuvilti,
pasakiau,

narkotik
kontrabandininkai
nesiveioja
ols bagainje, lyg tai bt
kostiumas
ar
atsargin
padanga.
Veiojasi. Vis tiek nra
prasms slpti, nes mes bet
kada galime atsiveti un. Ir jie

tai ino. Tiesiog tikisi, kad


kart j nesugaus. Bet jie per
gerai apie save galvoja, tokie
paprastai nemato toliau savo
nosies. Jiems net neutenka
proto neviryti greiio, dl to
daniausiai ir yra sustabdomi.
Jau nekalbu apie tai, kad
vaiuoja
vogtu
1987-j
kadilaku Eldorado,
jis
nukrt pelenus nuo asfalto ir
utrauk dar vien dm.
Ipsdamas tar: Lauke alta.
Eime automobil. Ivaiuosime

ikart,
kai
Lerojus
baigs
apiekoti j main.
Grime, kai tu baigsi rkyti.
Nenoriu bti pasyvia rkale. Su
tavim tikrai pavojinga.
Jis ypteljo.
Marihuanoje daug daugiau
kancerogen nei tabake.
Net jei biau beviltika
ols rkal, o tokia nesu,
nesutraukiau tiek, kad prilygt
pakeliui cigarei per dien.
A tiek nesurkau.
Tiesa.
Per
tas
beveik

atuonias
valandas,
kurias
praleidau su juo buddama, jis
usitrauk
pirm
cigaret.
Vadinasi, jo alingas protis ne
toks jau ir alingas.
Bet kada nors surkysi,
pasakiau. Tapsi priklausomas.
Pats atvesi save spstus.
Jis bed mane akis ir ypa
giliai trauk lyg bt
mgavsis, tarsi sakydamas:
e tau! Toks nesubrendlio
elgesys
jam
netiko.
Susimsiau, kiek jam met, nes

buvo neveds ir neturjo vaik.


Trumpi
plaukai,
raumenys,
uniforma veikiausiai dar j
vyresn, nei buvo i tikrj.
Arba pasitikjimas savimi, kai
kalbjo, dirbo.
Jis nusprieg neugesint
nuork (ar padegimas jau ne
nusikaltimas?)
ir
linkteljo
automobilio pusn. Trkteljusi
atidariau sunkias dureles, ant
kuri
puikavosi
miestelio
emblema
ir
policijos
departamento kis Saugoti ir

tarnauti, ir klesteljau ant


vinilins
sdyns.
Radijas
riaumojo Marajos Keri Touch
My Body20.
Zikas, perrkdamas muzik,
smulkiai iklojo, kaip ketina
mane dulkinti.
Pareignas Afteris palinko
prie mans ir a, atsivelgdama
aplinkybes, staigiai atlijau.
Atleisk, negaliu to padaryti,
antraip imuiau i jo vis
ml dl tavs.
Nieko, viskas gerai.

Tai pirmas dalykas, ko mus


imoko Policijos akademijoje,
dabar
pareignas
Afteris
pasisuko Zik. Pasakysi jai
dar bent od ir prie tavo
kaltinim
srao
pridsiu
nepilnamei tvirkinim, tada
man sunibdjo: Gerai, kad
prajus savaitgal man tai
priminei. Pravert.
Baik, vyruti! isiviep
Zikas. Gal tai paskutin
moteris, paskui kokie dveji
metai bado.

Ne tavo nosiai, pareignas


Afteris per lang parod kain
kok itin slapt policinink
enkl
ir
prie
ms
krypuodamas prijo pareignas
Lerojus. Jis ivilko Zik nuo
upakalins
sdyns.
Kol
Lerojus j temp link savo
automobilio, tas spjo atsisukti
mane ir apsilaiyti lpas.
Pasirengusi? paklaus
mans pareignas Afteris. A
linkteljau.
Kai
Zikas
isinedino, lengviau atsipiau,

bet nuo jo odi burnoje tarsi


liko
bjaurus
prieskonis.
Demetrijaus aimanos nesiliov.
Prisisek dir, nekantriai
paliep pareignas Afteris.
Man jau atsibodo tai priminti
kaskart, kai tik pradedame
vaiuoti.
Palaukiau. Pamaniau, vis tiek
ims vaiuoti. Bet jis nepajudjo.
A negaliu, pasakiau.
Gali. T nakt, kai tave
sumiau, nieko nesakiau, kai
atsisakei usisegti dir. Bet

tada sdjai ant upakalins


sdyns, kur saugiau, todl
nesiginijau. Policijos transporto
priemons nepajuda i vietos,
kol priekini sdyni keleiviai
neprisisega dir.
Dbteljau j.
Kuo tu mane laikai? Pigia
keke ar visika kvaile?
Gerai, tada pasakysiu
aikiau: arba tu usisegi dir,
arba mes tutuojau grtame
nuovad,
a
skambinu
apygardos prokurorei ir sakau,

kad reikalas baigtas.


Persijuosiau dir per krtin
ir man pasirod, kad mane
graibo
kakieno
plaukuota
ranka, o kai spragteljo spynel,
pagalvojau, jog esu surakinta.
Pareignas
Afteris
jung
varikl ir isuko greitkel.
Kelias
minutes
sdjome
nekalbdami, tik birb radijas,
vaitojo Demetrijus ir man
ausyse.
Galiausiai pareignas Afteris
prakalbo:

Mege.
Tikriausiai suprato, kad tuoj
vl
galiu apalpti.
Sdjau
sunrusi rankas ant krtins.
Per ikalbos pamokas mokykloje
suinojau, jog tokia poza rodo,
kad jautiesi nejaukiai. Lyg ir
taip nebt aiku. Prisisegus
diru mano krtin pasikl ir
atrod dar didesn. Be to,
auktai
kilnojosi
nuo
patankjusio kvpavimo. Mano
sportiniai
markinliai
su
kaukole ir sukryiuotais kaulais

atrod
kaip
vjyje
besiplaikstanti pirat vliava.
Nenuostabu, kad pareignas
Afteris tai pastebjo.
Mege, man labai gaila,
tar jis, bet Alabamoje
negalima vaiuoti neprisisegus
saugos dir. Negaliu leisti, kad
policijos
automobilyje
bt
paeidiami statymai.
Labai miela i jo puss taip
irdingai elgtis su paeidja. Vos
nepasijutau kalta dl to, kad
priveriau j atsiprayti. Tik a

niekuo nebuvau kalta.


Ties sakant, iuo metu
turjau
vl
irti,
kad
nenualpiau, todl vis dmes
sutelkiau save. Spusteljusi
mygtuk nuleidau stikl ir
ikiau
galv
laukan
kaip
uniukas. Dabar Demetrijus ne
tik inkt, bet ir skundsi vju
su aliu. Tik, kitaip nei Zikas,
jis neaptarinjo mano moterik
groybi, todl nekreipiau j
dmesio.
irjau greitkel, pro al

lekianius medius ir pastatus,


grisusius
iki
vmimo,
ir
msiau: nejau Greislandas
didioji
mamos
gyvenimo
svajon, o gal jai labiau rpjo
pasimgauti Memfio viebuiu ir
jo
groybmis,
kad
ir
vestibiulyje kabaniu sietynu.
Paskui
man
parpo,
ar
autobusas jau nuve futbolo
trener, palaikymo komandos
rmj ir mano bendraklasius
Majam. Kain ar jie vl
pirmiausia
prisigers,
ar

pirmiausia lks papldim, kaip


daryiau a. sivaizdavau, kaip
tarp koj pirt byra pakrants
smlis, koks velnus ir iltas
vanduo.
Privaiavome prie ligonins
priimamojo. Nesujudjau.
K ia veikiame?
Siaubingai
nekeniau
ligonini.
Tikriausiai bsiu sulaus
jam rank, pareignas Afteris
suko akis al. Netyia.
Pareignas Afteris ivilko

Demetrij i automobilio ir
nulydjo priimamj, a saugiu
atstumu nusekiau jiems i
paskos.
Ties jimu mane pasitiko
Tifan ir pripuolusi taip stipriai
suspaud glbyje, kad vos
neparvert.

Klausiausi
per
radijo
stotel, kas vyksta! Kaip domu!
Norjau susikeisti su tavimi
vietomis!
Atsargiai su norais, nes jie
gali isipildyti, pasakiau, kai

pareignas
Afteris
gro.
Vienas. Tifane, tai pareignas
Afteris, kuris tave sum.
Pareigne Afteri, tai Tifan
Hart, ji tavs neprisimena.
Jie paspaud vienas kitam
rank daug irdingiau, nei
turt
bti.
Kakodl
pareignas visai nebuvo prie,
kad Tifan j lieia, nors ir buvo
su uniforma.
Atleisk, sukikeno Tifan ir
nuraudo, juk inai, kaip bna,
kai esi girtas.

Ne, neino, pasakiau, jis


blaivas nuo pat gimimo.
A irgi! sukrykt Tifan.
Iki ano etadienio, ir
nukabino nos. Kaip ji kartais
uknisa!
Pareigno
Afterio
skruostuose
vl
irykjo
duobuts.
Bet a tave prisimenu,
pasak ji. inai, i kur?
Duobuts pareigno Afterio
veide isilygino.

Ponas
Harisonas,
abiturient metraio rmjas,

prajusiais metais taip pat dst


ir sustiprint angl kalb.
Donas buvo vienintelis Donas
klasje,

ji
vos
paliet
pareignui Afteriui rank. Jis
nekrpteljo. Tifan iaukjo
toliau: Taiau ponui Harisonui,
matyt, labai patiko Dono vardo
ir pavards derinys, nes jis
vadino j Donafteriu. Mokiniai
papasakojo apie tai metraio
redakcijai ir mes visi pradjome
vadinti j Donafteriu. Paskui
pradjome t vard kaiioti

visur, tai tapo kasdieniu ms


juokeliu,
pavyzdiui,
jei
neinodavome, koki nuotrauk
dti

tam
tikr
viet,
sakydavome: Tai puiki vieta
Donafteriui.
Vadinasi, jo nuotrauka
metratyje
atsirado
penkiasdeimt
kart?

paklausiau a.

Mes
neturjome
jo
nuotrauk.
Nei
atsitiktini
kadr. Nusprendme, kad jis
tikriausiai
vengia
maiytis

vieumoje, ir ji niukteljo
alkne farui onkaulius. Tik
abituriento nuotrauk ir dar
vien,
kur
jis
buvo
nusifotografavs su lengvosios
atletikos komanda. Prajusiais
metais j komanda laimjo
valstijos empionat. Kartu su
Vilu Bilingsliu, Raadu Loriu ir
Skipu Klarku. Ir jis susitikinjo
su Einde Petit. Ir... ji
prisimin dar kai k ir bed
pareign After pirtu, jis
kartu su tavim ir manim lank

ispan kalbos pamokas.


Atsisukau j:
De verdad!

S21,

jis
atsargiai
vilgteljo mano pusn.
Kakaip nepastebjau,
atsakiau, tikriausiai sdjau
galiniame suole, rkiau led22 ir
bandiau silauti Gynybos
departamento kompiuterius. Tai
tau, Donafteri, atuoniolika
met?

15 Amerikiei imtynininkas, aktorius,


daugiausia filmavosi komedijose.
16 XXI a. pradios amerikiei roko
grup.
17 Purvina maa paslaptis (angl.)
18 Psichologinis reikinys, kai kaitai
ima jausti teigiamus jausmus savo
pagrobjams.
19 2002 m. pagrobta keturiolikmet
amerikiet.
20 Paliesk mane (angl.).
21 Tikrai? Taip. (isp.)
22 Metamfetaminas (arg.).

6 skyrius
Man devyniolika, kuo
siningiausiai atsak jis, lyg
nuo to bt priklauss viso
pasaulio likimas.
Jau iojausi prietarauti, bet
jis pasak, kad jo pamaina
baigsi, tik dar turi pasilikti ia

iki vlumos (ar ankstumos, nes


buvo eta ryto) ir palaukti, kol
tariamajam
bus
suteikta
medicinin pagalba, ir pristatyti
j aretin. Tifan pasisil
nuveti mane nuovad, prie
kurios palikau motocikl, savo
automobiliu. Pareignas Afteris
nujo

priimamj
laukti
Demetrijaus.
Viena naktis prajo, liko dar
keturios.
Mans
lauk
darbas
ukandinje, bet prie tai

ubgau namel su ratais


pasiimti paskutinio mokyklos
metraio. Vis ryt, radusi
laisv minut tarp usakym
kumpio, kiauiniens, omleto su
kumpiu, veriau puslap po
puslapio.
Kadangi metratis sudaromas
pagal abcl, pradjau jo
iekoti pirmame puslapyje kaip
Afterio, Dono. Bet jis buvo
vardytas kaip Donafteris. Tas
ponas
Harisonas
tikrai
kvankteljs.

Dukart perskaiiau vard, nes


nuotraukoje buvo ne manasis
policininkas.
Kain
koks
abiturientas
su
smokingu,
kokius vaikinai nori nenori
turdavo apsivilkti, lieso veido ir
ilgais
viesiais
plaukais.
Paprastas vaikinas.
Atpainau tik tamsias akis po
sunkiais vokais. Jas pirmiausia.
Bet geriau siirjus pastama
pasirod ir jausminga burna. Ir
smakras.
Prajusi
nakt
tamsiame
automobilyje

vienintel smakr ir temaiau


blykioje radijo viesoje.
Ties sakant, kuo ilgiau
spoksojau io paprasto vaikino
nuotrauk, tuo geriau pradjau
prisiminti,
kaip
prajusiais
metais slapia vilgiojau j per
ispan kalbos pamokas. Itaisyti
prajusios
pamokos
nam
darbai keliaudavo per ms
rankas
ir
kiekvienas
rausdavoms
lap
snyje
iekodamas savojo. Vien nam
darb lapo laukeliai visuomet

bdavo imarginti mantriais


pieinukais,
vaizduojaniais
ispanikus
odius.
Perro.
Sombrero.
Corazon. 23
Sekdavau, kas paims lap.
Vaikinas, kiek vyresnis, viesiais
plaukais
ir
blakstienomis,
mielas, bet drovus, odiu, ne
mano
skonio.
Merginos
raudonais plaukais, ar kokia t
mnes buvo mano plauk
spalva, mgsta ne tokius. iaip
ar taip, mane jis neirjo, o
jei irjo, tai tik probgmais.

Biau
tikrai
siminusi
jo
tamsias akis.
velgiau ias akis metraio
nuotraukoje.
Donafteris.
Lengvoji atletika 1, 2, 3, 4
kursai. Lengvosios atletikos
komandos kapitonas, 4 kursas.
Didiausias Amerikos stojimo
universitet testo balas, 4
kursas. Mokykloje jis gavo
didiausi stojimo universitet
testo bal. Tifan irgi.
Mane kteljo, kad tutuojau
susemiau ibirusias kukurz

kruopas su sriu, bet man t


akimirk rpjo kitkas: kakas
su tuo Donafteriu ne taip.
Prie kelerius metus ms
miestelis buvo tyr tyruose,
niekam neinoma em. Vliau
Birmingamas isiplt ir jo ribos
gerokai priartjo prie ms.
Didmiesio
priemiesiai
atsidr vos u keli myli.
Ms miestelis prarado dal
avesio, negana to, iliko toks
pat provincialus. region
klsi eimos i iaurs, mons

sidarbindavo
automobili
gamyklose, kurios ia m dygti
kaip
grybai
po
lietaus.
Neinodami situacijos pirkdavo
pigius ia pastatytus namus.
Pagyvendavo, kol suvokdavo,
kad nra nieko gero, tada
keldavosi ariau Birmingamo.
Taigi irint i bet kurio tako
ms miestelis taip ir liko tyr
viduryje,
tik
dabar
mes
turjome Target24.
Vidurins
moksleiviams
baigus
mokykl
dar
yra

galimyb isigelbti traukti


Alabamos
Birmingamo
universitet. Susirasti darb ir
ilgainiui
apsigyventi
Birmingame.
Ir
niekada
negrti. Nebent retkariais
pravaiuoti pro al traukiant
prie vandenyno.
Tie,
kam
nenusimato
universitetas,
lieka
iame
miesteliktyje.
Devyniolikos
susilaukia vaiko siaubas! ir
tik tada pagalvoja: oi, a juk
neturiu jokio isilavinimo, kur

gausiu darbo? Tokie kelerius


metus pradirba sargais, paskui
pardavinja bei t telefonu,
tada paprekiauja plastikinmis
sien dangomis ir galiausiai
atidaro
ma
suknist
ukandin. Nedkingai j dukrai
pagaliau viskas grsta iki gyvo
kaulo ir ji nusidao plaukus
mlynai. Koks nusivylimas. Jie
nort, kad nedkinga dukra
likt
miestelyje
ir
padt
tvarkytis ukandinje, kitaip
sakant, nudirbt didij dal

darb be jokio atlyginimo. Deja,


dukra nusprendia traukti
universitet. Jei tik nepatenka
cyp.
Ir jau tikrai niekas i t, kurie
gavo i stojimo universitet
testo
didiausi
bal,
nenusprendia nusikirpti viesi
plauk, neusiaugina dvideimt
svar
raumen,
netampa
policininkais ir nelieka ia.
Kakas itam Donafteriui
atsitiko.
Pavelgiau metrat, padt

u supjaustyt svogn krvos,


Donafterio nuotrauk ir ranka
usimiau burn. Supratau, kad
tai man kakas atsitiko. Pirm
kart
gyvenime
simyljau.
Policinink.
Kuris
niekada
nepaliks ito miestelikio.
Saugokis kovo id.
Kai antr valand baigiau
darb, motociklu nuburzgiau
miestelio park. Savo kasdienes
penkias mylias galjau sukarti
bgiodama greitkeliu pirmyn

atgal
prieais
Eggstra!
Eggstra!,
bet

kart
pasirinkau park. Netoliese
buvo ligonin ir reabilitacijos
centras.
Taku lubiojo ir
klibikiavo daugyb moni
paeistais keli snariais ir
sergani istine skleroze. Jie
teik vilties: jei gali jie, galiu ir
a. Ypa po to, kai atuonias
valandas
variau
blynus
Eggstra! Eggstra!, o dar
atuonias prie tai leidausi
mulkinama
geltonsnapio

policininko.
Kaip
visada
padariau
raumen tempimo
pratimus
prieais parko vartus. Siena
alia
j
buvo
imarginta
raudonais, mlynais ir geltonais
mano ir kit buvusi pradinuk
rank
atspaudais.
Tifans,
Brajano, net Eriko. Manasis
buvo ariau apatinio kairiojo
kampo.
Pamenu,
kaip
susijaudinau
pirm
kart
pamaiusi ant sienos savo delno
atspaud ir vard, tada buvau

daug jaunesn ir kvailesn.


Pagalvojau, kad esu ymyb.
Kaip ir visi kiti treiokai ir
ketvirtokai. Dabar gailjausi,
kad dalis mans, nors labai
maut, liko amiams pririta
prie ios vietos.
Viena ranka sirmiau sien,
kita i upakalio sumiau u
kulknies ir trkteljau, kad
tempiau keturgalv raumen.
Nuo per didelio kofeino kiekio
galvoje
tvinksjo,
kraujas
nelygiai pulsavo.

Ilaki parko medi vainikai


jau
pasipuo
mayiais,
glenais,
viesiai
aliais
lapeliais. Dangus buvo toks
mlynas, kad atrod netikras, o
geltoni
narcizai
primin
plastikinius,
koki
apstu
kapinse. Arba a vis dar
miegu, arba man tikrai reikia
dingti i io miestelio.
Link mans ristele bgo
Donafterio mkla.
Ar akys mans neapgauna? Jis
buvo be markinli, matsi

pritrenkiantys pilvo raumenys


toki prisiirjau per televizij,
bet niekada nebuvau maiusi i
tikrj. Jo balta oda viet
parko alumos ir gelton gli
fone. Tikriausiai todl, kad i
esms
gyveno
naktimis,
buddavo
savo
pamainose.
viess plaukai saulje atrod
visikai balti, o tamsios akys i
tokio atstumo primin kritusias
akiduobes.
Kodl
daviau
jam
keturiasdeimt met?
Ties

sakant, nesupratau, kaip galjau


bti tokia akla. Kita vertus, jis
n kiek neprimin ir to paprasto
vaikino i metraio. Atrod
taip,
kaip
atrod:
devyniolikmetis, kurio knas
fantastikas.
Pamaiusi
j
kakodl susidrovjau ir vos
nepasislpiau u
imargint
vart ar galit sivaizduoti?
avjausi jo ivaizda i tolo,
nors puikiai supratau, kad man
su juo nieko neieis. Staiga
panorau, kad mano plaukai

nebt mlyni.
Jis staigiai sustojo prieais
mane ir keliskart giliai kvp,
kad atgaut kvap. Galiausiai
itar: Labas, lyg biau viena
i jo mokyklos mergin, o ne
sulaikyta paeidja.
Labas, atsakiau.
Jis vilgteljo vartus.
Ar tu ia esi?
Nuleidau koj ir baksteljau
t viet. Paskui apglbiau ranka
u nugaros kit kulkn.
Jis pasilenk ir apirjo

mano atspaud.
Hm, sumurmjo jis. alia
Eriko.
Man buvo nemalonu tai
girdti.
O tu? Esi ia? paklausiau,
kad nukreipiau kalb. Ties
sakant, vis t laik, kol dariau
raumen tempimo pratimus,
valgiausi ant vart jo vardo.
Jis nujo prie prieingos vart
puss ir pridjo savo deln prie
vieno i atspaud. Jo atspaudas
buvo
bene
toliausiai
nuo

manojo.
Itempiau
kakl,
kad
pamatyiau.
Juodas? Lainuosi, kad ant
visos sienos tik tavo vieno toks.
Kodl?
Devyneri jau prijauiau
gotams, ir jis reikmingai
pavelg mane. Bet paskui i
to iaugau.
Ar jis mano, kad mlyni
plaukai tai enklas, jog nesu
pakankamai
subrendusi?
iknius.

O kai iaugai, mei prijausti


farams.
Jis,
netars
n
odio,
nusisuko,
nujo
iki
parko
automobili stovjimo aiktels
ir atidar savo automobilio
dureles.
siuto?
Nuostabu.
sivaizduoju, kaip smagu bus su
juo budti i nakt. Jis prideng
savo pritrenkianius raumenis
markinliais
su
urau
Audioslave25, prisiminiau, kad
vilkjo juos ir per ispan kalbos
pamokas.
Tik
dabar

markinliai labiau aptemp


kn. Jis usideg cigaret,
trinkteljo automobilio dureles
ir palengva atingsniavo prie
mans.
Mosteljau cigaret.
Kaip manai, k dabar darai?
Puikuojiesi prie invalidus savo
jaunyste ir gera sveikata?
Jo rudos akys isiplt ir jis
nuvelg senyv poni, ltai
besistumiani pro al su
vaiktyne.

Tai
vienintelis
mano

kenksmingas protis, jis giliai


trauk plauius dm ir
atsiduso ikvpdamas pro nos,
kaip darydavo, kai bdavo
suirzs, tik kart ipt
dmus. Tai padeda man ilikti
budriam. A pavargs. A nuolat
pavargs. mogaus organizmas
neprats dirbti nuo deimtos
vakaro iki ei ryto.
Ar nebandei gerti kavos?
Mountain Dew? Red Bull?
J tonizuojantis poveikis
tsiasi pernelyg ilgai. Grs

namo noriu bent kiek numigti.


Jau bandiau, paskui atuonias
valandas
neumigau.
Pirm
darbo dien po laisv man
sunkiausia stoti ves. Todl ir
ateinu
ia
pabgioti,
kad
nuvargiau, sveikatingumo
siknijimas trauk dar vien
dm. Tu tik dabar atsiklei?
Ne, tik dabar baigiau darb.
Darb? jis persibrauk
ranka per trumpus plaukus ir
veide atsirado nuostaba, lyg vis
dar negalt patikti, kad jo

plauk nra. Kur tu dirbi?


Eggstra! Eggstra!
Nuo kada?
Nuo tada, kai baigsi tavo
pamaina.
O Dieve. Kodl?
Mano tvai ivyko
Greisland. O a planavau
vaiuoti su abiturientais
Majam, jeigu jis bt su
uniforma, veikiausiai biau
pridrusi por kandi odeli,
kaip antai: Per tave dabar
neguliu papldimyje, unsnuki.

Keista, biau galjusi tai


pasakyti raumeningam farui, bet
ne
simpatikam
blondinui,
dviniam
markinlius
su
urau Audioslave. Tvai
man, kad gals ramiai ivykti,
nes mans tuo metu irgi nebus
mieste. Dabar, kai likau, kas
nors turi mane priirti.
Pavyzdiui,
Perselis,
mulkis
ms
virjas,
kur
matei
prajusi nakt ir kuris ikart
paskambint
jiems,
jei
nepasirodyiau
darbe
ar

panaiai.
Tvai
manim
nepasitiki.
Tik
nesuprantu,
kodl.
Bet jis nesuprato humoro. Tik
palingavo galv ujausdamas
mane dl viso to.
Siaubingas grafikas. Kodl
tu dar ne lovoje?
Turiu kiekvien dien
pabgioti.
Meti svor? Tik nesakyk,
kad taip.
K nori pasakyti?
Noriu pasakyti, kad... jis

vl persibrauk ranka per


pakauio plaukus. Merginoms
nuolat atrodo, kad jos per daug
sveria, o tau tikrai nereikia
mesti svorio.
Isitiesiau
ir
prisidengiau
pilvuk delnais.
Nori pasakyti, kad a per
liesa?
Jis giliai, ltai trauk dm ir
ikvp tardamas:
Ne. Tu ne per liesa.
K jis nori pasakyti? Kad esu
per stora? Visur? Udjau

rankas ant klub ir pasilenkiau


atkidama priek peius, kad
po markinliais su V formos
ikirpte
pasimatyt daugiau
krtins, ir pasilenkiau kair,
kad
itempiau
oninius
raumenis. Spjau, kad atrodau
visai neblogai, jei taip gali
atrodyti mlynplauk ir dar su
nuovargio ratilais po akimis.
Bet jis atrod kaip pabaidytas
arklys, kuris tuoj parodys
kanopas. Matyt, prisikiau per
arti, nes jo veidas sakyte sak:

O-Dieve-ji-rengiasi-manesuvilioti-ir-man-visa-tainepatinka.
Lioviausi ir itiesiau peius.
Tu turjai omeny Eind
Petit?
Ji
nesiskaito.
Ji
miniatirin. Ji tokia miela ir
maa, kad norisi jai nutraukti
galv.
Donafteris trauk paskutin
ilg dm, numet nuork ir
mygo j em bgimo batelio
kulnu. Tikriausiai sivaizdavo,
kad nuorka mano galva.

Kiek suprantu, tu su ja
tebesusitikinji, pasakiau.
Ne. Ji met mane prajus
ruden.
Vadinasi, ta nuorka buvo
Einds galva.
Kodl ji tave met?
Dabar jis udjo abi rankas
ant to, kas buvo lik i jo
plauk, ir perbrauk atgal. Ar
dabar jis netyia isidav, kad
jauiasi nejaukiai, ko neleisdavo
sau bdamas policininku, ar
norjo
pademonstruoti

ipampusius trigalvius rank


raumenis. Patikkit, pro mano
akis tai nepraslydo.
Nes a policininkas, tar
jis, ir gyvenu iame miestelyje,
o ji nenorjo ia pasilikti. Ji
norjo
mokytis
Birmingamo
universitete.
Mane tai nustebino. Eind
neatrod potenciali universiteto
student. Jau veikiau kirpj
mokyklos. Visai nenoriu nieko
eisti. I savo patirties inau,
kaip sunku gauti mlyn plauk

spalv, jau nekalbant apie tai,


kad ji turi ilgai neiblukti.
Bet kodl gi ne. Pasilenkiau
dein ir paklausiau:
O dabar su kuo nors
susitikinji?
K? jis pasitrauk nuo
tako
praleisdamas
bgik.
Nulydjs akimis plai moters
sdyn,
aptempt
rausvo
kilpinio
audinio
kelnmis,
paaikino: Nelabai daug turiu
laiko su kuo nors susitikinti,
net susipainti. Kai visi gyvena,

a miegu.
O kaip pramogauji?
Pramogauju? susimst
jis. O k vadini pramogomis?
Nieko gero, jei paklaustas
apie pramogas turi taip tempti
smegenis. Man regis, itas
darbas kaip reikiant sukniso tau
gyvenim. Kaip sugalvojai tapti
policininku?
Norjau juo bti nuo
vaikysts.
Norjau suukti: Kodl?,
bet inojau, kad jis ir vl

isisuks nuo atsakymo.

Usiiminjai
lengvja
atletika, ar ne?
Vidurinje?
Isitiesiau.
Tu baigei vidurin tik prie
devynis mnesius. O elgiesi taip,
lyg tau bt keturiasdeimt
met.
Jis sumirksjo.
A taip elgiuosi?
Taip, vidurinje. Tifan
sak, kad draugavai su Vilu
Bilingsliu, Raadu Loriu ir kitais

lengvosios atletikos komandos


vaikinais.
Taip, ltai itar jis.
Ar jie irgi trinasi iame
miestelyje?
Ne, jie mokosi Alabamos
Birmingamo universitete.
Tai kodl tu ne ten?
Juk sakiau tau, pakartojo
jis. A norjau bti policininku,
ir pasidair po park, tarsi is
pokalbis
jam
bt
labai
nemalonus ir dabar valgytsi,
kuri pus geriau dingti.

Kodl prie praddamas


dirbti nenorjai studijuoti ir
gyti policininko ar kokio ten
reikia isilavinimo?
Baudiamosios teiss,
paaikino jis. Norjau kuo
greiiau tapti policininku.
O jei norsi Policijos
departamente gauti auktesnes
pareigas? Argi tam nereiks
auktojo isilavinimo?
Taip. Bet a nesiekiu
auktesni pareig. Man gerai
ir ia.

Taip, atrodai tikrai laimingas,


norjau pasakyti. Tiesa, is
pokalbis man buvo visai domus.
Nenorjau pasirodyti iurkti,
tad
nedaviau
jam
progos
atsiprayti ir dingti.

Jei
Tifan
nebt
iplepjusi,
kada
ketinai
pasakyti man, kas tu toks?
Turi omeny, kad man
devyniolika
ir
mes
kartu
mokms vidurinje?
Aiku, kvaily, pagalvojau. Bet
negaljau balsu apaukti jo

kvailiu. Per daug storievika.


Kita vertus, mano smegenys
neigimd nieko maiktesnio.
Vis dlto nemiegojau trisdeimt
valand.
Neketinau nieko nuo tavs
slpti, tar jis. Taiau darbe
atstovauju valdiai, man suteikti
galiojimai tikrinti ir kontroliuoti
mones, todl kartais patenku
pavojingas situacijas. Nejau
manai, kad turiau pulti prie
kiekvieno ir rodyti savo silpnas
vietas?


Silpnas
vietas...

pakartojau
msliai.
Taip,
pokalbis ities darosi domus.
Dabar isiaikinau, kur reikia
spustelti, kad jis parodyt
silpnas vietas, pravers, gal tada
neuknis mans likusi savaits
dal.
Ir tada jis pasisuko mane.
O kodl tu bgioji? Juk nesi
pamiusi dl sveiko gyvenimo
bdo? Kakaip tave tai
nepanau.
I kur sklinda tas tylus

gausmas? Apsidairiau, net kiek


kartligikai. Tai tik gatvs
ibintas
Donafteriui
u
nugaros, matyt, sugeds, nes
m ybsti vidury saultos
dienos, uliejo rykia viesa jo ir
taip viesius plaukus ir peius.
Akla baim, lepteljau
nepagalvojusi.
Jis eng priek ir iojosi
ketindamas klausti.
Pasimatysim vakare,
tarsteljau ir nubgau.
Lengviau
atsidusau,
kai

apibgusi
pirm
rat
nebepamaiau jo automobilio.
alia Afterio jauiausi daug
geriau,
kai
jis
buvo
su
policininko uniforma.
liai
elgtis valdios atstovo akyse
tai a galiu. Taiau po to, kai
parke jausm takelyje
prabgau klii ruo kartu su
simpatikuoju
Donafteriu,
supratau, kad man geriau
patinka senas geras bdas
vytis automobiliu.

23 uo. Skrybl. irdis. (isp.)


24 Vienas i didiausi JAV mamenins
prekybos tinkl.
25 Garso vergas (angl.).

7 skyrius
Laikykis, tar jis.
Galjo ir nesakyti. vakar
prisisegiau saugos dir. Vis
dlto teko i vis jg sikibti
dureli ranken ir prietais
skydel, kai jis staiga apsuko
policijos automobil 180 laipsni

kampu.
Ir nulk prieing pus
paskui tariamj. Variklis i
pradi
gaud
tyliai,
bet
paspaudus
greiio
pedal
suburzg garsiau.
Gal jungiam siren, tar
jis.
O, atleisk, spragteljau
jungikl po prietais skydeliu,
pasigirdo irkiantis garsas.
Atsipraau, spragteljau kit
jungikl ir pagaliau pasigirdo
tinkamas kauksmas.

Lois per radijo stotel


prane, kad asocialij rajone
vyksta prekyba narkotikais.
Donafteris kaip visada ijung
automobilio viesas ir palengva
riedjo miestelio gatvmis, kol
uklupome Kios vairuotoj
jam visai netiktai per pat
prekybos kart. Pareignas
Lerojus ir kiti farai liko baigti
darbo su narkotik platintojais.
Mes
su
Donu
puolme
persekioti sprunkanio pirkjo.

Kur
tu
vaiuoji?

sumurmjo Donas. Jis danai


kalbdavosi su savimi tai
pastebjau jau an vakar.
Tiksliau, su persekiojamaisiais,
kurie negaljo jo girdti. Ko
gero,
vargelis
per
ilgai
ibudjo
vienas
naktinje
pamainoje. Tik ne centr.
centr, atsakiau, lyg jis
bt kalbjs su manim. Mes
pasileidome
itutjusiomis
gatvmis, vienoje vietoje netoli
aretins, teismo
rm ir
miestelio rotus perlk per

gulint
policinink
net
pakilome or.
! sustugau. Kaifas!
Visuomet norjau tai padaryti!
Gal baigsi klykauti kaip tie
mulkiai
i
Hazardo
ketvertuko26, pasak jis.
Bent jau ne pro pravir lang.
O, atleisk. Atleisk.
Tik ne ied, sumurmjo
jis. Aiku, Kia tuoj pat suko
judriausi
miestelio
iedin
sankry paiame jo centre.
Vydamiesi statym paeidj

apsukome du ratus.
Prakeikimas, tebnie,
itar Donas ir a jau inojau,
k jis ketina daryti. Paskutin
sekund
staigiai
isuko
automobil i iedo ir nuvaiavo
gatvele,
kuri
vargu
ar
pastebsi, jei neinosi, kad tokia
yra. Padidino greit ir u trij
poski
oko

ied
ketindamas ukirsti Kiai keli.
Bet vairuotojas buvo pernelyg
gudrus. Jis jau buvo spjs
isukti i iedins sankryos ir

upakalins
jo
viesos
sumirguliavo
toldamos
link
vidurins mokyklos.
Donas
nusikeik.
Donai, ten tau reiks
pastiprinimo.
Jis linkteljo radijo stotels
pusn.
Lois k tik pasak, kad
padti nra kam. Jie udar
narkotik prekeivius aretin
ir dabar visi vaiuoja avarijos
viet
ties
sankrya
su
Birmingamo magistrale.

O jeigu jis prads mus


audyti?
Maiau irk televizori.
Jis menka uvel. Kaip Erikas,
Donas ilk i sankryos ir
nuspaud greiio pedal.
Tikrai nenoriau paleisti ito
vaikino.
Kia
niekada
nepralenks fordo. Taip negali
bti.

Donai,

itariau.
Automobil
drebino
emas
gausmas. Ne sirena ir ne
variklis.

Jis lk link geleinkelio


pervaos,
ant
ukard
perspdamos
jau
siieb
raudonos viesos.
Donai! aikteljau ir t
pai
sekund
jis
staigiai
nuspaud
stabdi
pedal.
Sustojom kaip kasti prie pat
mirkiojanias viesas. Kia
cypdama pralk prie pat
lokomotyvo nos, nuo traukinio
main skyr gal por coli.
Mes su Donu irjome pro
al bganius vagonus. Jis

paspruko. Mes j paleidome.


Atsiduss per nos Donas
pam radijo stotel, kad
pakalbt su Loise. Ir vl. Man
pasirod, kad per budjim
jau kelint kart uuodiu
odekolon. Ne dusinant, bet
lengv, vos juntam kvap. Vien
jo dvelksm Donui sujudjus.
Negali bti. Juk jis nepuls
kvepintis seksualiais kvepalais,
kad
padaryt
spd
mlynplaukei kalinei, kuri visai
neturi skonio. Vis dlto buvau

tikra, kad niekas iame 1990j Crown Victoria27 taip


skaniai nekvepia. Pasilenkiau
ariau
apsimesdama,
kad
nagrinju
sirenos
jungimo
mygtukus, ir pamginau garsiai
nenirpdama j apuostyti.
Neskmingai. Jis pasak:

Bagainje
turiu
vienkartini
Kleenex
nosinaii.
Jau
geriau
prisipainsiu,
antraip pagalvos, kad man
sloga.

Tu skaniai kvepi.
Jis pavelg mane ir mano
irdis apsivert. Vakar vis
nakt
vainjau
atsidariusi
lang, nors lauke buvo alta, tad
nenuostabu, kad jis suprato
mane peralus. Donas vilkjo
odin policininko striuk ir dl
to atrod dar rstesnis ir
pavojingesnis. Jo tamsios akys
pervr mane kiaurai, bet
gatvi ibint viesa suvelnino
tvirt andikauli ir toki jusli
lp
linij.
Geleinkelio

pervaos
viesos
mirksjo
sijungdamos ir isijungdamos,
jo knas skendjo rausvoje j
viesoje.
Pagaliau viesos isijung.
Traukinys pravaiavo.
Donas pavelg priek,
tui gatv.
Kur tu nuvaiavai?
paklaus nesanio tariamojo.
Paskui pasisuko mane. Padsi
man iekoti Kios. Pervelk
visas
automobili
stovjimo
aikteles, kurias pravaiuosime.

Kartais jie bna tokie kvaili.


inoma.
Pervelgiu
visas
automobili stovjimo aikteles
pakeliui vienintel manom
galutin ms marruto viet.
Tiksliai
inojau,
kur
mes
traukiame.
Aiku, u penki myli jis
isuko i pagrindinio kelio
vyrkel,
vedant
prie
geleinkelio tilto.
Vl ten? suukau. Mes jau
buvome ia paioje pamainos
pradioje.

Jis nukabino radijo stotel


nuo prietais skydelio ir ities
link mans neatitraukdamas
aki nuo kelio.

Jei pasijusi nesaugiai,


paspausk mygtuk ir atsilieps
Lois. Ji atsis kit automobil ir
bsi igelbta nuo mans, i
balso tono supratau, kad Afteris
beveik skaudintas.

A
visai
nesijauiu
nesaugiai.
Tik
kain
ar
tariamasis slpsis ten, kur yra
tik vienas ivaiavimas ir tu gali

j utverti. Paeidjai savo noru


nelenda spstus.
Jis vis tiek nuriedjo vyrkeliu
toliau, o a susimsiau apie tai,
k
jis
pasak.
Pasijusi
nesaugiai? Taip, t nakt, kai jis
sum mane ant tilto, ir vakar
galvoje msteljo mintis, kad
jis gali manimi pasinaudoti. Bet
tada
jo
dar
nepainojau.
iandien tokia mintis tikrai
nebt ovusi galv.
Utat ov jam.
Ir jis kvepia odekolonu.

O kodl a atsidriau su
tavimi? paklausiau.
K? jis pasisuko mane
iplts
akis.
Automobilis
okteljo ant akmens ir jis vl
nukreip vilgsn keli.
Kodl budiu su policijos
ekipau, o ne su greitosios
pagalbos ar gaisrins? Ar js
traukte burtus ir tu laimjai?
Lainuosi, visi tikjosi gauti
Tifan, bet, deja.
Maniau, kad usiminus apie
Tifan jis nuvis. Arba isiduos

ms ariai prietarauti.
Bet jis nieko neatsak.
Donai?
A isirinkau tave, atsak
jis tyliai.
Vos nepaspringau. Tikriausiai
tai nieko nereikia. Bent jau
nereikia to, k a maniau.
Kodl mane isirinkai? Kad
galtum
surengti
kart
pasimatym? Visk pasakysiu
Eindei.
Visai nesirengiu tavs
kabinti, tar jis pakls bals.

Nenoriu, kad suprastum


klaidingai. Tikrai.
Puiku! purkteljau.
Nenorjau pratrkti. Niekada
negalvojau, kad i tikrj jam
patinku. Pykau dl to, kad tai
pasak taip, lyg tokia mintis
bt pasibjaurtina. Tikrai,
kaip galjau bti tokia kvaila.
Aiku, tau nepatinka lios
mlynplauks.
Tokios
gali
suavti nebent Erik. Dar
vienas Eriko nusikaltimas alia
vis kit.

Kain ar ia galima kalbti


apie kokias nors simpatijas,
tar jis. Sprendiant i to, kaip
apie j kalbi, tarp js nra
rimt santyki. Jus sieja tik
seksas.
Tylomis
suskaiiavau
iki
deimt. Juk negaljau voti
policininkui.
Ties
atuoniais
supratau, kad jo balse girdjosi
pavydo gaidel.
Jis pavyduliauja.
Tai jau vir visko. Griebiau
nuo prietais skydelio savo

ura knygel ir paraiau:


Nra rimt santyki sieja tik
seksas.
Mege.
Tu k tik pavadinai mane
prostitute.
Atleisk, man nederjo taip
kalbti...
Ai, pareigne Afteri.
Tiesiog akivaizdu, kad jus
sieja tik seksas...
O kodl...
...jis n neband igelbti
tavs
nuo
atvaiuojanio

traukinio.
O kodl man negalt
reikti tik sekso?
Gali bti ir taip.
Kodl negaljo bti taip, kad
tai man reikjo sekso, o jis buvo
tik prostitut?
inoma, kad tau gali reikti
sekso. O Dieve, apie k mes
kalbam! jis staigiai sustabd
automobil laukymje. ibintai
apviet vyruot plot, bet tilto
nesiek.
Jis atsisuko mane. Rankas

sunr ant krtins. Geriau


bt to nedars, nes inojau, k
tai
reikia.
Jis
jautsi
paeidiamas.
Klausyk, tar jis, be
reikalo pradjom it nek.
Daugiau nenoriu girdti joki
kvail juokeli, neva isirinkau
tariamj, kad j pakabiniau.
Nepamirk, mes vieni budsime
vis nakt, o a turiu ginkl ir
antrankius.
Ar jis band man pasakyti,
kad paistau nesmones, o ms

gal laukia rimtas pavojus? Bet


man rpjo visai kas kita.
Sdjau tamsoje ir nugara
perbgo
iurpuliukai,
kai
sivaizdavau, kad jis kabina.
Tiesa,
buvau
alergika
antrankiams ir visai netrokau,
kad man kas pamosuot po
nosimi
ginklu.
Bet
visas
scenarijus primin enklu S
paymt film ir staiga baisiai
panorau bti suaugusi. Su
Donafteriu.
Tamsoje negaljau aikiai

matyti jo aki, irjau tik


apatin veido dal. Jis prikando
apatin lp. Paeidiamas.
Kodl mane pasirinkai?
paklausiau.
Tu man kai k primeni.
Su mlynais plaukais?
nusijuokiau. K?
Plaukai ia nesvarbu. Ar
prisimeni, kai t nakt prie tilto
klausei apie ten nutikusi
istorij? Apie t por, kuri uvo
ant tilto?
Linkteljau
velgdama

nuvaiuojant prekin traukin,


tok pat kaip tas, kuris tada
galjo mane pervaiuoti.
Jaunimas mano, kad ta
istorija igalvota, pasak jis,
bet
suaugusieji
gerai
j
prisimena.
O tu k manai?
Ir taip, ir taip, atsiduso
ikvpdamas pro nos ilgai ir
ltai. Tu man primeni t
mergin, kuri uvo. Ji buvo daug
vyresn
u
mane,
gyveno
kaimynystje. Js akys tokios

pat.
Sumirksjau. Mano akys buvo
mlynos. Ir mlyni plaukai jas
veikiausiai tik parykino. Nors
nesu tikra. Tik inojau, kad ali
plaukai prie j netikt.
Pajutau,
kad
automobilio
grindys
ima
vibruoti,
vl
igirdau gausm, galingesn u
t,
koks
atsiranda
iant
automobilio varikliui. kart
automatikai pasisukau bgius
ir pamaiau akinamai baltas
prieakines viesas. Traukinys

pravaiavo miestel ir dabar


pasiek tilt.
Donas toliau kalbjo:
Js abiej mstymas irgi
panaus: neva jums reikia kokio
blogo vaikino, tik jis gali
parodyti, kas yra gyvenimas.
Suprantate, kad jis utrauks
jums bd, bet jums nerpi.
Pasirengusios sekti paskui j
nors pasaulio krat, jis
auk
perrkdamas
net
traukinio vilpuk, nors pro
atvir
lang
sivers
jo

kauksmas tiesiog eid. Bet


blogiausia, kad paios sau
nepripastate, jog tas vaikinas
jus sulugdys.
O, paklabenau dureli
ranken, ileisk mane, ir
miau dauyti jas delnu.
Donai, ileisk mane, dl Dievo!
ir nesiliaudama klabenusi
rankenos miau lsti pro lang.
Durels
atsidar
ir
a
lepteljau upakaliu ant atri
akmenli.
Man pasirod, kad girdjau,

jog
Donas
mane
aukia
perrkdamas
laukym
utvindius triukm, bet a
nesiklausiau, puoliau bgti link
traukinio, kad tik kuo toliau nuo
jo.
Vidurins
mokyklos
lengvosios atletikos komandos,
laimjusios
valstijos
empionat, kapitonas sugrieb
mano
rank
po
dviej
sekundi.
Mege, liaukis. Turime
iekoti pasprukusios Kios.

Mes neturime laiko.


Atitraukiau rank.
Taip, mes neturime laiko
man, nors k tik mirtinai
igsdinai paaikindamas, kodl
mane pasirinkai: kad a panai
kain koki mirusi mergin.
Bet mes turime laiko dar kart
pervaiuoti iuo vyrkeliu vien
tam, kad sitikintume, jog tiltas
vis dar ia, apsisukau ir
mosteljau tams, kur, mano
spjimu, turjo bti tiltas. Ach,
tik pamanykit! Jis vis dar ia. Jis

nenuoko
nuo
savo
sij,
nenugarmjo

up
ir
nenuplauk pasroviui.
Mege...
Tu mans nepasti. Nieko
apie mane neinai. Matei mane
tik kart, draudiamoje zonoje,
girtutl, bet
tai greiiau
iimtis, o ne taisykl, kad ir k
tu galvotum, ir jau manai, kad
mane perpratai? Tai, kad baigei
Policijos
akademij,
dar
nereikia, jog esi psichiatras.
Tai tu sugalvojai eiti ant to

tilto?
Ne.
Ir ne ta kita mergina, aiku.
Traukinys pravaiavo, bet
kart nenulydjau vilgsniu jo
galini ibint, kurie netrukus
dingo tarp medi. Sdjau
sukaustyta rud, usispyrusi
Donafterio aki.
Bgiais riedani traukinio
rat triukmas nutilo, tik alia
tilto tyliai burzg policijos
automobilio variklis. Tokioje
miko gldumoje turt kvarkti

medvarls, bet dar tik kovas,


tikriausiai joms per anksti.
Jei galiau... pradjo jis,
paskui susivok, kaip garsiai
tyloje skamba jo balsas. Jis
atsikrenkt ir toliau kalbjo jau
tyliau: Jei galiau igelbti
nors vien mog, igelbti
tave, visa tai gyt prasm.
Kas visa tai? Mans
tampymasis kartu vis savait?
Ar tai, kad tapai policininku?
Dabar jis vos vos prikando
apatin lp. Sunr rankas ant

krtins
ir
pavelg

geleinkelio bgius. inojau,


kad dabar jam norjosi itirpti
elyje.
Deja.
Jis stovjo
paiame policijos vies rato
viduryje, apviestas taip rykiai
kaip
svarbiausias
asmuo
policinink rikiuotje.
Donai, ar tapai policininku
tik tam, kad gelbtum mones
nuo io tilto?
Viskas ne taip paprasta,
pasak jis bgiams.

Suknistas
atsakymas,

Donai.
Jis atsisuko mane.
Viskas ne taip paprasta,
vl itar kodamas odius pro
dantis.
Kakodl
jis
tam
teik
pernelyg
didel
reikm.
Nuvelgiau j: tamsias akis,
surauktus antakius, sunertas
rankas.
Paskui pagalvojau, kaip a
atrodau automobilio ibint
viesoje. N nejauiau, kad pati
irgi buvau sunrusi rankas ant

krtins. Atrodiau taip pat kaip


Donas, tik
su mlynomis
mirusios merginos akimis.
Man pasirod, kad aklavietje
prie
geleinkelio
tilto
prastovjome vis aminyb.
Galiausiai giliai kvpiau ir
nenoriai nusvarinau rankas prie
on. Jauiausi lyg nuoga.
Kios vairuotojas ino, kad
tu j persekioji ir veikiausiai
budsi vis nakt. Jis kur nors
pasislps ir pratnos ten iki
ryto, tada silies rytin

Birmingamo pusn traukiani


automobili sraut. Jis ino, kad
iuo metu jo iekai tik tu vienas,
ir supranta, jog policijai nra
itin svarbi uvis. Todl, kaip jau
sakiau, pasirinks toki viet, i
kur bt du keliai pabgti.
Donas irgi nuleido rankas.
Pavyzdiui?
Karjer. Oro uost. Aiktel
u nuomojam sandli.
Jis linkteljo automobil.
Vaiuojam.
Kol kratms duobtu keliu

iki pagrindinio kelio, pamginau


isiaikinti, ar po io susikirtimo
mes dar kalbams, ar teks it
ir kitas tris naktis praleisti
nejaukiai tylint. Tad pabandiau
umegzti pokalb:
Kodl nenusiramini? Savo
lamt jis bus imets pro
lang
jau
prie
kokias
penkiolika minui.
Net jei sugauiau j su
kaliais, tai nieko nepakeist.
Jie visada isisuka. Arba ir itas
ieit i kaljimo po ei

mnesi. Man tiesiog patinka


juos gsdinti.
Prie sukdamas pagrindin
keli jung radij, gal dl to,
kad
nereikt
su
manimi
kalbtis. Ir vl vos vos prikando
apatin lp. Bet kai sukome
vyrkel, vedant u sandli, jis
atkuto.
Pavelgs

mane
pasak:
iriu, imanai, kur slptis
nuo policinink.
Neperku kasdien narkotik,
jei t norjai pasakyti. Tiesiog

man reikia kur nors pasistatyti


motocikl.
Jis nusiypsojo parodydamas
duobutes.
Neapsimesk, kad tau tai
neaktualu, nusijuokiau.
Tikiuosi, kit savait savo
pamgtose
automobili
aiktelse
nerasiu
tavo
automobilio.
Man nebereikia statytis
aiktelse. Gyvenu name, ten
yra garaas.
Tiesa, kaip galjau pamirti.

Juk tu jau didelis berniukas, tau


devyniolika, maniau, kad jis
tebegyvena su tvais. Dabar
miau sivaizduoti, kaip su juo
glamonjuosi (ar daugiau) jo
namuose. Kur negali ugriti
jokie policininkai. Arba tvai.
Glamonjuosi su Donafteriu.
Kuriam patinku tik todl, kad
primenu mirusi mergin. Tiek
to, nereikia imti galv.
Jis ijung viesas ir mes
pamau
privaiavome
prie
skardio krato. Apaioje tssi

sandli eil, u vieno j


ivydome Kios stog.
Jei ten nuvaiuosi,
pasakiau, jis paprasiausiai
pabgs pro kit gal. Kaip tik
tai ir numat. Turi prislinti prie
jo, remti galv ginkl ir
ustaugti, aviai, kaip tu moki.
Donas susisiek per radijo
stotel su Loise ir atidar
dureles. Ilipdamas tarsteljo:
Esi geniali nusikaltl.
Ai, irjau, kaip jis
nueina keliuku per mik vien

rank udjs ant ginklo. Tyliai


dzg vir sandli kabantys
proektoriai.

26 2005 m. komedija to paties


pavadinimo populiaraus amerikiei
serialo motyvais.
27 Ford Motor Company gaminamas
automobilis.

8 skyrius
Ar inakt valgysime ne
ukandinje? paklausiau jam
sukus makdonaldo automobili
stovjimo aiktel.
Ne, dar kiek anksti.
Tiesa. Pus dvyliktos gal kiek
ankstoka naktipieiams.


Tik
ivaikysiu
iuos
dykaduonius,

tar
jis.
Garbanot dykaduon atpainau
Vilas Bilingslis, Dono draugas
i lengvosios atletikos komandos
laik. Tik tiek, kad inojau, kas
jis,
artimiau
nebuvome
pastami. Vil painojo visi. Jis
su visais elgsi labai draugikai.
Rudaplaukis
pasirod
ess
Skipas
Klarkas,
o
tas
simpatikas
tamsiaodis

Raadas Loris.
Donas
tikriausiai
labai

didiavosi sulaiks narkotik


pirkj, kad ir smulki uvel.
Kia buvo konfiskuota. Ar
dabar ims kabintis prie savo
draug? Taip, jie stovjo prie
lauko staliuk aidim aiktels
pakraty,
kur
paprastai
briuodavosi
tinginiaujantys
paaugliai, i kur gerai mat
aplink ir patys buvo matomi.
Taiau jie valg skrudintas
bulvytes, tad lyg ir buvo
restorano lankytojai. Negaljai
j apkaltinti, kad laistosi be

tikslo.
Donas palauk mans, kol
apjau automobil, tada abu
kartu perjome automobili
stovjimo aiktel. Jau buvau
besakanti, kad pats laikas jam
pakeisti bendravimo su jaunimu
taktik, kai Vilas subliuvo:
Doniukas Afterrrrrrris!
Donas isiiep iki aus,
skruostuose
irykjo
gilios
duobuts.
Donui prijus Raadas puol
priek ketindamas sugriebti j

glb, bet Donas sulaik j


atkidamas rank.
Neliesk jo, kada jis su
uniforma, pasak Vilas.
Atsipraau, tar Raadas.
Pamirau, kad raumen kalno
Donafterio nevalia liesti.
Visi
sportiko
sudjimo
lengvaatleiai
buvo
gerokai
auktesni u mane, o Donas
dar iek tiek augesnis ir u juos.
Tamsi mlyna uniforma, plati
krtin ir poza, sakanti a
atsakingas pareignas, tarsi

atitvr j nuo kit nematoma


siena. Jis buvo vienas i j ir
kartu ne. Jis buvo kakuo
kitoks.
K sugalvojai, virininke?
paklaus Skipas, mgdiodamas
Arnold varcneger.
Nusikaltliams nebus jokio
pasigailjimo, tar Donas.
od nusikaltliai itar ltai
pietietikai
itsdamas
ir
mirkteljo. Paskui prapliupo
kvatotis kartu su kitais.
Kai sutikau j, bgiojant

parke, jo apsaugin siena trko


ir a galjau vilgtelti jo siel.
Dabar, kai buvo su draugais, ta
siena prasivr nepalyginamai
plaiau.
Jis
atrod
toks...
kaip
devyniolikos.
Lyg skaitydamas mano mintis,
atsisuko mane ir sunibdjo:

Tu
nematei
mans
juokiantis.
O kitiems pasak:
Praau mans nejuokinti,
kai a su uniforma.

Skipas dar kako paklaus jo


apie darb, o Vilas pasisuko
mane:

inau,
kad
mokaisi
vidurinje. Tu Meg, ar ne?
Taip.
Kodl patruliuoji su Donu?
Lainuosi, kad tu viena i t
sulaikytj ant tilto.
Ne, ji dirba po priedanga.
A, kaip Sidn28, tar Vilas.
I vis palyginim, is man
labiausiai paglost ird. Paskui
Vilas timpteljo man u plauk,

kad sitikint, jog ia ne


perukas.
Dono
veide
msteljo
nepritarimas. Ar ir mans,
pagalvojau,
negali
niekas
paliesti, kai jis su uniforma?
Vilas
pastebjo
Dono
vilgsn. Ir atitrauk rank.
Tada garsiai, kad igirst ir
Donas, paklaus mans:
Na, ir k manai apie
pareign After?
Jis puikus vairuotojas.
Anksiau toks nebuvo,

tar Vilas. Kol a neimokiau.


Na, gal kiek pramoko ir Policijos
akademijoje,

Policijos
akademijos pavadinim jis irgi
itar keistai, kaip pats Donas.
Tikriausiai tai senas, geras j
kompanijos juokelis.
Rytoj traukiame Redneko
Rivjer,

pasak
Donui
Raadas. Nori su mumis? tad
tai kodl jie trinasi itam
miesteliktyje.
Traukia

iaurs Vakar Florid praleisti


pavasario atostog ir pakeliui

sustojo pasimatyti su tvais.


Jau klausiau jo, primin
Vilas. Jam reikia dirbti.
Dl to, kad nesimokai, dar
nereikia,
jog
nenusipelnai
pavasario atostog, pasak
Donui
Raadas.

Net
policininkui reikia meils.
Atrodo, j jau rado,
siterp Skipas.
Visi
tuiais
vilgsniais
suiuro Skip.
Ar jis turjo omeny mane?
iaip ar taip, prabilo

Donas, vargu ar bsiu ten


pageidaujamas, jei vyksta ir
Erikas.
Jis nevaiuoja, itar
Skipas. Jam nam aretas. Dl
to vykio ant tilto. Ar gali
sivaizduoti?
Erikui
nam
aretas.
Ties sakant, a sunkiai
galjau sivaizduoti. Donas ir
Erikas vienmeiai. Donas
policininkas, o Erikui nam
aretas.
Toks ten ir aretas, pasak

Raadas,

prie
penkias
minutes maiau jo BMW.
Na, ia k laikysi namais:
jam nedraudiama trankytis su
BMW po miestel, paaikino
Vilas. Tik draudiama trenktis
u dviej imt penkiasdeimt
myli papldim. Klausyk, juk
nemanai, kad jo nam aretas
reikia t pat, k visiems
kitiems?
Skipas
sutryn
koja
sivaizduojam tarakon.
A geresnis u tave,

sududeno akmeniniu balsu. A


kietas. Baigiau. Vidurin!
Raadas
sukikeno,
bet
Donas su Vilu nesijuok. Ties
sakant,
Vilas
net
rsiai
dbteljo Raado ir Skipo
pusn, bet tie nepastebjo.
Donas pasisuko mane:
Gal kavos?
Linkteljau, jis apsisuko ir
nuingsniavo link makdonaldo.
Norjau ktelti jam pavymui:
Su grietinle ir tris cukraus!,
bet susilaikiau. Prabudjs su

manimi vien nakt Donas


inojo, koki kav geriu. Mes
grme daug kavos.
Vilas palauk, kol Donui u
nugaros
usidar
greitojo
maisto restorano durys, tada
subliuvo:
Skipai, kvaily! Kam t
pasakei?
K? nekaltai paklaus
Skipas.
Kam aipeisi i Dono, kad
jis kietas ir baig vidurin?
A aipiausi i Eriko, ne i

Dono.
Be to, pridr Raadas,
Donas baig daugiau nei
vidurin. Jis baig Policijos
akademij, paskutinius du
odius itar taip pat keistai.
Vis
tie
patys
juokeliai.
Tikriausiai vaikinai jau prajusi
vasar ukniso Don savo
juokeliais dl to, kad visi i ia
ivaiavo, o jis liko.
Vilas
papurt
galv
ir
pasisuko mane.
Tai tu susitikinji su Eriku?

Ar viskas dl to?
Ne visai susitikinju.
Maniau, js susitikinjate.
Lyg Donas sak, kad suiupo
jus ant to tilto kartu.
Tai jau taip.
Vilas
aikteljo
ir
apsimesdamas
paiurpusiu
prisideng delnu burn. Laimei,
Raadas ir Skipas kalbjosi
vienas su kitu ir nepastebjo.
Antraip biau privertusi j
atsiklaupti
ir
maldauti
pasigailjimo.


Jei
dar
kartais
nesusiprotjai, pasak jis,
Erikas gyva bda. Laikykis
nuo jo kuo toliau.
Gteljau.
Erikas ne toks jau blogas.
Universiteto
pirmakursiai
nuolat kur nors sivelia, ar ne?
Ieko savs ar panaiai.
Erikas jau seniai atrado
save, atsiauk Skipas. Jo
gyvenimo
prasm

bti
narkomanu.
Tikriausiai mokykloje tu jo

gerai nepainojai, pasak man


Vilas. Bet mums viskas tapo
aiku jau etoje klasje, kai
skaut stovykloje Erikas uost
benzin.
Ir Donas pasak vadovui,
sikio Raadas.
Ir Donas pasak vadovui!
pakartojo Vilas. Nuo tada jie
nesutaikomi prieai.
Vl gteljau.
Kaip jau sakiau, tarp ms
su Eriku nieko rimta.
O su... Vilas mosteljo

galva link makdonaldo.


Nori paklausti, ar mes su
Donu rimtai? nuo ios minties
irdis m plakti smarkiau i
jaudulio ir kartu i baims.
Turjau sau priminti, kad rimti
santykiai su Donu ne
galimyb, o vien nesusipratimas
i Vilo puss. Nemanau, kad
Donui labai patikiau.
Visi trys m mykti: na...,
k tu... ir panaiai.

Kai
jote
ia
nuo
automobilio, pasak Vilas, jis

laik rank tau prie... ir


prikio savo rank man emiau
liemens, bet liesti neliet.
Jis laik rank man prie
upakalio?
Ne, atsak visi.
Tau u nugaros, paaikino
Raadas. Lyg btum jo
mergina ar panaiai, ir pridjo
rank Skipui prie nugaros. is
pliaukteljo jam per nagus.
Mums uteko tai pamatyti,
pasak Vilas.
Norjau pasakyti: Bet mano

plaukai
mlyni!,
taiau
pagalvojau, kad tai savaime
aiku.
Ir jis skaniai kvepia,
pridr Vilas.
Skipas prikio nos prie
Raado ir giliai kvp.
Kvepi kaip paauglys29.
Kol Skipas su Raadu maivsi,
pavelgiau Vil ir tyliai
pasakiau:
A jam primenu mergin,
kuri uvo ant to tilto.
Vilas ikart nutilo.

O. Taip. Juk tu buvai ant jo


tilto. Jis dl to tilto kaip
apsstas. Nuo devyneri. Jei
jam kas neaiku, iprotauja
remdamasis logika.
Faras ateina, burbteljo
Skipas. Elkits kaip niekur
nieko.
Donas prisidjo prie brelio,
padav man puodel kavos ir
sispraud tarp mans ir Vilo.
is pasitrauk al. Donas
nuvelg vis veidus:
Na, klokite.

N u k, atsak Skipas
varcnegerio balsu.
Targete susidriau su
Einde, pasak Vilas Donui.
i savait ji prabus miestelyje,
vies pas tvus.
Kodl ji nevaiuoja
Florid? paklaus Donas.
Sak, kad tikisi bdama
miestelyje susitikti tave.
Donas iplt akis.
Kodl? Juk tai ji mane met.
Merginos lykios ir turi
utli, maivydamasis ipokino

Vilas ir linkteljo man tardamas:


Atsipraau.
Kai mes grime, etadien
rengsiu vakarl, ir Eind ateis,
tar Raadas. Galsi tada
isiaikinti, nori j matyti ar ne.
Man reiks dirbti, pasak
Donas.
Visada pasirengs dirbti
Kalifornijos moni labui, vl
sududeno Skipas varcnegeris.
Nortum ateiti mano
vakarl? paklaus mans
Raadas. Veikiausiai bus ir

Erikas. Negirdjau, kad jis bt


praleids bent vien vakarl,
net jeigu jo niekas ir nekviet.
Donas atsak ne tuo pat
metu, kai a paklausiau: O kur
jis vyks?
Netoli Penki tak. inai,
kur tai?
Man patiko Penki takai, is
baras buvo sikrs menikame
Birmingamo
rajone
netoli
universiteto, su daugybe auni
parduotuvi
ir
daugiabui
pastat, statyt dar prajusio

amiaus
treiajame
deimtmetyje. Rajono centre
buvo
fontanas,
papuotas
gyvn skulptromis. Stambus
avinas skait knyg lokiui, ant
vlio nugaros tupiniam triuiui
ir dar aibei visoki miko
gyventoj. Kai kurie mons
man, kad avinas simbolizuoja
ton, nes buvo su ragais ir
kanopomis ir pasakojo kitiems
gyvnams
istorijas.
Penkios
varls,
tupinios
visuose
pentagramos kampuose, liejo

ant jo vanden. Su tonu ar ne


fontanas buvo rengtas prieais
sen,
grai
sinagog
su
vitrainiais langais. Tikriausiai
visi man, kad tono buvim
ugo Dievo nam aura.
Ateisiu, paadjau. Donas
suskubo siterpti:
Ne. Jai septyniolika.
Raadas pasak man pastato
ir buto numer, bet Donas
nenusileido:

Raadai,
sakau,
ji
septyniolikos.

Dbteljau Don.

Gegu
man
sueis
atuoniolika.
Vakarlis vyks kovo mnes,
nedidelis aparaiukas jam ant
peties sutrakjo dl atmosferos
trikdi, paskui pasigirdo Loiss
balsas.
Jis
atsak
keliais
odiais, tada udjo deln man
ant sprando. Turime eiti.
Policijos reikalai.
Palik t mergin ramybje,
tar Skipas. Ar jai reiks
itverti valstybin patikrinim?

Dono
ranka
stipriau
suspaud man sprand, paskui
paleido. Jis stovjo man u
nugaros, todl nemaiau, kokiu
vilgsniu
perliejo
Skip.
Tikriausiai
kraugeriku.
is
pakl vir abi rankas.
Juokauju!
Patraukme su Donu link
automobilio. Kai lipome, jis
paleido varikl ir a nuspaudiau
sirenos
mygtuk,
kart
tinkam. Turt bti smagu
leistis tirti kito nusikaltimo.

Bet a testengiau galvoti vien


apie Dono pirtus ant sprando.
Tai atsitiko taip greitai vos
spjau juos pajausti ir jis jau
atitrauk rank. iaip ar taip,
plaukai ant galvos pasiiau i
jaudulio.
Donui
ivairuojant
i
automobili stovjimo aiktels,
Raadas su Skipu apie kak
kalbjosi, o Vilas nulydjo mus
akimis. Raadas niukteljo Vilui
pet, bet is tebespoksojo
mums pavymui. Spoksojo, kol

dingome i aki, tarsi bt


lauks, kad policijos automobilis
ims ir susprogs.
Lkme per miestel su
jungta
sirena.
Taiau kai
atlkm vykio viet, vagys jau
buvo spj silauti ir dingti.
Kaimynai
paaikino,
kad
nukentjusieji ivyk i nam
pavasario atostog. Pareignas
Lerojus jo sargyb.
Donui ia nelabai buvo k
veikti.
iaip,
smulkmenos:

pasaugoti vykio viet, kol


pasirodys detektyvai, rkyti ir
laukti.
Utat jam ujo suknistas
ikalbos priepuolis. Sekiojau
paskui j po nusiaubt nam
engdama per sulauytus baldus
ir bandiau umegzti pokalb.
Bet visus mano bandymus jis
tik atsakinjo: Nieko neliesk.
Ar neketini ateityje tapti
detektyvu?
Tu mano vietoje gal ir
nortum. Bet a nenoriu. Nieko

neliesk.
Supratau. Juk tu tikras
vyras, ar ne? Nenori dulkti
prie
popieri.
Tau
reikia
gaudyni jaudulio, kad krauj
kaitint adrenalinas.
Ne. A tik nenoriu bti
detektyvu. Jie tiria tai, kas jau
vyko, kai jau per vlu. O a
noriu
ukirsti
keli
nusikaltimams. Nieko neliesk.
Taip, itiems monms daug
padjai. Kai jie gr i atostog
ir pamatys, jog kain kokie

jankiai30 nuvilp j sidabr,


tikrai
panors
su
tavim
pasimatyti
ir
asmenikai
padkoti. Gal net nupirks tau
zefyrini pyragaii.
Mege, paskutin kart
sakau, nieko neliesk. Eik i ia.
Eik ir palauk toje suknistoje
mainoje.
Ieidama i namo garsiai
trenkiau durimis.
Tada sdau suknist main,
nuleidau lang stiklus, jungiau
ildym,
kad
nesualiau

tamsoje, ir pasukiojau radij.


Vl Dirty Little Secret. Jau
prajusi nakt, po to, kai et
kart ugrojo Dirty Little
Secret, pamaniau, kad po
vidurnakio n vienam i ms
neatjo galv paiekoti kitos
radijo stoties. itoji be perstojo
grojo tas paias dvideimt
dain. Jos buvo parinktos labai
keistai, lyg kas nors bt
skubjs namo pogulio, tad
grieb pirmus pasitaikiusius
diskus ir sukio transliavimo

aparat.
Skambjo

My

Chemical

Romance31 daina The Ghost


of You32.
Ukliau vien koj ant
prietais skydelio.
Ugrojo iki leiktulio saldi
Filo Kolinzo dain i Disnjaus
animacinio filmuko33.
Mano
sdyns
atloas
neatsilenk, trukd metalins
grotos, skirianios nusikaltli
vietas nuo priekyje sdini.
Atrmiau galv dureles ir

usimerkiau.
Maraja Keri, Touch My
Body.
Pasilenkiau
ir
pagarsinau
muzik tiek, kad vos neplyo
aus bgneliai. Vien tam, kad j
siutiniau. Muzika trenk taip,
kad
galjo
paadinti
kaimynystje
gyvenanius
mones, bet a buvau tokia
ivargusi, jog galjau umigti
prie
bet
kokio
triukmo.
Atsirmiau ir usimerkiau.
Velniai griebt! Donas

atpl savo dureles ir ijung


radij, tada atsisdo ir paleido
varikl. Prieais mus jau stovjo
detektyvo maina. Kain ar
Donui dl to klius? Ties
sakant, man nerpjo.
Nukliau koj nuo prietais
skydelio.
Po keli minui jis vaiavo
Eggstra! Eggstra! automobili
stovjimo aiktel. Nuostabu,
tvyrant tokiai nuotaikai bendri
naktipieiai puiki mintis. Gerai
veikia virkinim.

Dar
labiau suirzau,
kai
pamaiau, kad jis pasikabino
odin policininko striuk ant
kabyklos alia dur. Lyg tai
bt jo nuosava ukandin, lyg
vien jam btume pastat t
kabykl. Niekada nemaiau,
kad kas nors iki iol bt ja
naudojsis. Tada jis, kaip ir
prajusi nakt, patrauk prie
vjo malnli staliuko.
Palaukite, pareigne,
itariau jo nugarai. Susitaikiau
su tuo, jog reiks sdti prie

malnli staliuko, kai maniau,


kad jums keturiasdeimt. Dabar,
kai inau, kad jums devyniolika,
a grietai nesutinku.
Jis apsidair po ukandin.
K? A, omeny turi tas
druskines ir pipirines, kurios
primena vjo malnlius?
Mano motina kolekcionuoja
druskines ir pipirines. Mano
tvams
utenka
ir
toki
pramog, ir mosteljau
kamp. Negaliu sdti prie
vjo malnli staliuko. Man

klaustrofobija. A mgstu sdti


prie vienaragio staliuko, nes jis
prie lango.
Negaliu sdti prie lango.
Per daug atvira vieta.
Dar viena silpnyb.
Gerai, tada kompromisas,
pasak jis. Atsisdome prie
Elvio stalo. Perselis pyl mums
abiem kavos.
Nejau tikrai manei, kad man
keturiasdeimt
met?

paklaus Donas. Kodl? Ar


dl kno sudjimo?

Tamsios jo akys met man


ik. Jos buvo ginklai, galj
mane sueisti. Dl to pasijutau
dar blogiau, nes inojau, kad
Donafteris, jeigu myli, velgia
kitaip mielai, draugikai ir
iltai. Todl kaskart, kai tik
pavelgdavo mane kreivu,
altu ar smerkianiu vilgsniu,
skaudindavo
mane
dukart
stipriau, nes primindavo, ko
niekada netursiu. miau vengti
tamsi jo aki.
Veikiausiai dl ukuosenos,

atsakiau.
Jis paliet sau sprand ir vos
susilaik
vl
neperbrauks
pirtais
per
kareivik
ukuosen.
it kaip, jis prisitrauk
ariau vien i Elvio biust. I
karaliaus nosies pabiro druska.
Regis, patikai mano draugams.
Ar dl to jis tapo toks
suknistai ikalbus?
Kaip turintis nuolatin darb
neatrodai
labai
subrends.
Kada tavo gimtadienis?

Jis pasuko Elv taip, kad i


nosies visas puses pasipyl
druska.
Gruod.
Matai? A tik pusantr met
u tave jaunesn. Juk vaikinai
brsdami
dvejais
metais
atsilieka nuo mergin, tad esu
puse met vyresn u tave.
Jis stumteljo Elv atgal
viet, alia cukrins, ir pavelg
mane.
Tai tinka tik vidurins
mokiniams.
Man
jau

devyniolika.
Tik pamanykit! Devyniolika!
Veikiausiai dar tebeaugi.
Jis isities kdje ir sudjo
rankas u galvos.
Ir? A jau ir taip vienas
aukiausi policijos pajgose.
Vos nesusijuokiau igirdusi,
kad ms mao
miestelio
policij jis pavadino pajgomis.
Vargu ar teisinga buvo
darbinti tave policininku, kol
galutinai neuaugai. Kakaip
keista. Nesu girdjusi apie

devyniolikmet policinink.
daugum viet priima tik
sulaukus dvideimt vien, bet
kai kur galima pradti dirbti ir
devyniolikos.
Pavyzdiui,
Montgomerio policijoje. Arba
Floridos keli policijoje.
Tada jie turt priskirti tau
porinink,
labiau
patyrus
policinink. Kokius trejus metus
turtum vien sukioti vair.
Taip ir buvo. Iki prajusio
mnesio su manimi patruliavo
Lerojus. Bet jie norjo kuo

greiiau duoti man atskir


automobil, kad galt k nors
perkelti i naktins pamainos,
jis nusiiovavo.
Ar naktin pamaina, ar ne
atrodo kaip didiulis pagyrimas
tau. Jeigu jie leido patruliuoti
vienam, vadinasi, visikai tavimi
pasitiki. Bent jau patiki tau
policijos automobil.
Atrodo, taip. Be to, jie mane
perspjo,
kad
geriau
nesusimauiau, arba... Ar matei
Narsij ird?

Ne.
...arba nupjaus kaip Melui
Gibsonui... ir vypteljo tarsi
igyvendamas t lidn scen.
Tiek to. Geriau valgykim, net
dabar jo skruostuose atsirado
duobuts.

Dabar
atrodai
kaip
devyniolikos, stengiausi, kad
nenuskambt
pernelyg
velniai. K veikei baigs
vidurin, kol dar nepradjai
dirbti policininku? Trankeisi po
vakarlius?

Ne, stojau Policijos


akademij.

Ach,
taip,
Policijos
akademija. Dl Dievo, bent jau
per
devyniolikt
gimtadien
buvai kur nors ijs? Paei,
kaip reikiant prisigrei?
Ne. Dirbau. Buvo pirma
mano darbo diena. Tiksliau,
naktis, jis vl m kalbti
oficialiu pareigno balsu, i
pirmo vilgsnio ramiu, bet su
paslpta grsme. Dauguma
subrendusi
moni

neprisigeria iki ems graibymo


pirmai progai pasitaikius. Tu
per daug laiko praleidai su
Eriku. Patikk, jis neigyvens iki
trisdeimties.
O Dieve. Kas jam atsitiks?
Jis nekenksmingas.
Nebiau tuo toks tikras.
Ypa kai sukiojasi aplink tave.
Niekada negali bti tikras dl
t, kurie alia tavs, kaip
namikiai.
Jie
visikai
nenuspjami.
Kokie namikiai?! Mes

neturim bendr nam! Mes


nesusituok.
Fui!

pasibjaurjau vien ta mintim.


Tikriausiai to Donas ir siek.
Mes juos taip vadinam,
pasak jis. Namikiais.
K taip vadinat? Mes kartu
negyvenam. Mes ivis rimtai
nedraugaujam.
Jus sieja seksas.
Tik
ne
per
pastarsias
septynias dienas, pagalvojau.
Bet sugebjau susilaikyti. Laiku
susiprotjau, pernelyg kvailai

tai bt nuskambj.
Taigi js visai kaip vienas
kitam jau atsibodusi pora, kaip
namikiai, pasak Donas.
Nesiteikiau nieko aikinti.
Nesitikjau, kad mano jausmai
jam kada nors sulauks atsako.
Bet vis tiek buvo skaudu girdti,
kad jis apie mane galvoja kaip
apie
kain
koki
eimin
prostitut.
Ties sakant, man jokio
skirtumo, usiimti seksu su juo
ar ne su juo, lepteljau. Man

rpi seksas apskritai, kain ar


po tokio paaikinimo jo akyse
atrodysiu ne tokia panai
kek? iaip ar taip, toliau
taukiau nesmones, dabar
gailiuosi, kad su juo susidjau,
nes jis tikras mulkis.
Donas linkteljo.
Namikis.

28 Aktors Jennifers Garner

vaidinamas personaas televizijos


seriale Alias.
29 Veikiausiai perfrazuotas Nirvanos
dainos Smells Like Teen Spirit
pavadinimas.
30 Paprastai taip vadinami iaurini
valstij gyventojai.
31 JAV roko grup.
32 Tavo vaiduoklis (angl.).
33 Veikiausiai turima omeny daina
Youll Be in My Heart i animacinio
filmo Tarzanas garso takelio.

9 skyrius
Donas vl smeig mane
tamsi aki vilgsn. Dalis
mans norjo pasinerti t
tams,
sekioti
t
vilgsn
viliantis, kad gal kartais pavykt
palenkti j save. Kita dalis
norjo sprukti nuo t tamsi

aki kuo toliau. Pasidairiau po


tuius
staliukus:
drugelio,
kaubojaus

bato,

Liberas34.

Norjau, kad i ia bt matyti


keptuvas. Kain ar greitai
patieks mums maist. Kad tik
kas nors atitraukt jo dmes. Ir
mano.
Jis ne tavo skonio, pasak
Donas.
Pavelgiau j.
inoma, kad jis mano
skonio. Ir a nenoriu, kad jis
nesulaukt trisdeimties.

Jis kelias sekundes spoksojo


mane, paskui sumirksjo.
Ne Erikas. Kalbjau apie
Vil.
Vilas? Bilingslis? Kada tau
ov tokia mintis? Makdonalde?
Jis giliai atsiduso. Taip giliai,
kad pamaniau, jog laukdamas
mano atsakymo buvo sulaiks
kvpavim.
Bet
jo
peiai
nusileido, regis, jis iek tiek
atsipalaidavo.
Gerai, gal makdonalde tarp
js
nieko
ypatinga
ir

neatsitiko...
Donai, jis timpteljo man
u plauk.
...tik norjau paklausti, ar
pastebjai, kad jis apskritai
geras vaikinas.
Tai todl sakai, kad jis ne
mano skonio? Dieve, ar jis
tikrai laiko mane keke?
inoma,
kodl
gi
man
nepabandius su geru vaikinu?!
Galiau j pamokyti poros
dalykli.
Jo peiai vl pakumpo.

Jis geras vaikinas, todl


lengvai gali tave simylti, o tu
sudauysi jam ird.
Pasilenkiau priek tiek, kad
mano papai nusileido ant stalo
lyg miliniko dydio druskins
ir pipirins. Pap staliukas.
Lengvai. Todl man ir
patinka vaikinai, kurie gali mane
kai ko pamokyti, o ne prieingai.
Jo tamsios akys tik akimirk
stabteljo ties mano krtins
ikirpte. Paskui jis vl pavelg
man akis.

Dabar pavasario atostogos.


Pamokos
nevyksta,

ir
gurkteljo kavos kaip suaugs
vyras.
A irgi gurkteljau kavos ir
miau j apirinti. Jo kietai
sukstus andikaulius. Kaip kas
kelios sekunds dirsteldavo
pro lang, lyg ten tykot
pavojus.
inojau, k jis galvoja. Jis i
tikrj nepavyduliavo, nors taip
ir atrod. Mes tiesiog vaikinas
ir
mergina,
nakt
kartu

patruliuojantys
policijos
automobiliu, jam tai tik darbas,
ir nieko daugiau. Jis neketina su
manim
susitikinti.
Jei
ir
susidomjo manimi, tai tik i
neturjimo, k veikti. Nes jis
vienias. Nes t pirm nakt ant
tilto paadinau j i letargo
miego
primindama
mirusi
mergin. Jam tai buvo lyg
Hallmark atvirukas.
Niekada nesusitikiniau su
Vilu, net jeigu jis nebt geras
vaikinas, pasakiau bdama

visikai tikra. Gal ir smagu


bt su juo paflirtuoti, bet visi
ino, kad jis mielas su visais.
Bdami alia jo mons ir patys
jauiasi geresni. Jis vienas i t
dramos brelio vyruk, kurie
kalba labai garsiai ir labai
juokingai
ir
dar
plaiai
gestikuliuoja, kad atkreipt
save dmes.
Donas surauk antakius.
Dabar tu apibdinai save.
K?
tai kodl tu jo nemgsti.

A visai ne tokia.
Jis nusiypsojo.
Tik nesakyk, kad nenori, jog
mons atkreipt tave dmes.
Tikriausiai turi daugyb draug.
Esi charizmatika.
Charizmatika, pripainau,
ir kartu kal. Neturiu joki
draug, nes visus pasiuniau po
velni. A vengiu moni.
Jis vl surauk antakius.
Kodl?
O... Vaikinai kvieia mane
pasimatymus,
merginos

apsipirkti ar iaip kur. Visa tai


ypa smagu ir a visai noriu eiti.
Bet kai ateina metas, negaliu
prisiversti.
Nekeniu plan.
sipareigojim. Jauiuosi lyg...
nutilau
iekodama
tinkamo
odio,

...lyg
surakinta
antrankiais, ir sudrebjau.
Prirakinta antrankiais prie
plan?
Prie kito mogaus.
Kaip tada susitikinjai su
Eriku?
Mes nesusitikinjome.

Tiesa, Donas linkteljo,


tik dulkinots.
To jau per daug.
Donai...
Jis
sksteljo
ant
stalo
padtas rankas.
Kaip tada ketini umegzti
rimtus santykius?
Manau, liksiu vienia.
irdama tamsias akis
maiau, kad ima dirbti jo
smegenys: jis stengsi apdoroti
i informacij ir rasti, kur ioje
teorijoje galt bti spraga.

Iki iol abu budjimus


prisistatei laiku, pabr jis.
Ir jie jau atm dvejus mano
gyvenimo metus.
O per pavasario atostogas
planavai keliauti Majam.
Meiliai jam nusiypsojau.
Ai, kad tai priminei. Taip,
planavau vaiuoti, o tai reikia,
kad suplanavau viso labo ssti
autobus. Bet neplanavau ten
leisti
laiko
su
kuo
nors
konkreiai ir neplanavau, k
konkreiai veiksiu, kol ten

nenuvykau.
A
atvira
pasilymams.
Jis usimiro ir vl perbrauk
per
trumpuius
pakauio
plaukus. Paskui prisimin ir
nuleido rank.
Bet tu draugauji su Tifane.
Ai, kad priminei ir j.
Ne visai taip.
Ar nekalbjai su ja telefonu
prajusi nakt? Automobilyje?
Ji vienintel i mano
pastam tuo metu nemiegojo,
gal tai ir ne visai tiesa, nes

Tifan ir feleriai tuo metu kaip


tik miegojo. Bet pasakysiu tau
vien
dalyk,
kur
tikrai
suplanavau: etadien eisiu
Raado vakarl.
Jis prikando apatin lp.
O kol bsiu ten, tu galsi
pabudti su Tifane. Regis, ji tau
labai prie irdies.
Abu staigiai atlijome: tarp
ms
kyteljo
tatuiruotos
Perselio rankos ir ant stalo
padjo lktes. Nesuvokiau,
kaip smarkiai buvome palink

priek.
Tifan miela, garsiai itar
Donas
i
kitapus
stalo.
Palyginti su tuo, kaip tyliai k tik
kalbjoms, pasirod, kad jis
rkia nuo kito Didiojo kanjono
krato. Ji grai. Bet ne
seksuali, jei tai bandai i mans
ikvosti.
Norjau pareignui Afteriui
pareikti, kad, po velni, nieko
nenorjau ikvosti apie Tifan.
Jei k ir norjau suinoti, tai
apie save pai.

Ir vl pradjau splioti: ar
taip jis norjo man pasakyti, kad
a nei miela, nei grai. T jau
supratau. Ar kad a seksuali.
Po velni, kas man darosi? Jis
net neiri mane. Kerta savo
naktipieius.
Pamiau akut.
Kodl nepapraai laisvos
nakties, kad ir tu galtum nueiti
vakarl?
Jis sekundl atsitrauk nuo
maisto ir vilgteljo mane.
Negaliu atsiprayti tam, kad

eiiau vakarl.
Kodl?
mons atsiprao, jei reikia
dalyvauti monos bendraklasi
susitikime ar snaus vestuvse.
O ne student vakarlyje.
Bet jiems ne devyniolika
met. Visi turi turti galimyb
atsiprayti dl to, kas jiems
svarbu, ir mosteljau jo
lkt. K ia usisakei?
Didkepsn ir kiauiniens su
garuose virtomis darovmis?
Labai sveika.
Proteinai ir

vitaminai sportininko duona.


Dabar reikia tik usirkyti. Kaip
blogai, kad jau sutraukei savo
nakties cigaret.
Jo lp kamputis sukrutjo ir
pasirod viena duobut.
O k tu usisakei?
Ypating Megs patiekal.
Kiauinien?

Tex-Mex
omlet.
Ypatingasis Megs patiekalas
kiekvien dien vis kitoks,
atsikandau ksnel, sukramiau
ir vos susilaikiau neispjovusi.

Bet nurijau ir ikart nugurkiau


didiul gurkn kavos, tik
nelabai padjo.
Skanu? paklaus Donas.

Gal
kiek
atroka,

sukvarkiau.
Nori vandens?
Negaliu prayti atneti
vandens, sunibdjau. Turiu
elgtis
labai
delikaiai.
Jei
uknisiu Persel, vienas Dievas
ino, kuo jis maitins mones
likusi nakties dal, pamojau
Perseliui ir jis, atsitrauks nuo

keptuvo, prijo. Nusiypsojau.


Kiek Kajeno paprik djai?
Pus auktelio.
Viepatie,
pus
arbatinio
auktelio Kajeno paprik du
kiauinius! Nenuostabu, kad vos
nepaspringau.
Man patinka, bet klientams
bus kiek per
atru.
Gal
pabandyk atuntadal.
Perselis
nepatenkintas
linkteljo ir sukosi eiti.
Atnekite man vandens,
papra Donas. Ir sumurmjo

man: vakar kakodl


trokina.
Perselis
atne
Donui
stiklin vandens ir apsisuks
nujo, Donas ikart linkteljo
stiklins pusn.
Akies krateliu stebdama
Persel paskubom susipyliau
pus
stiklins
vandens
ir
padjau atgal prie Dono.
Ai, ikvpiau.

Eksperimentuojate
su
lankytojais?
Prie ieidama pasakiau,

kad dt atuntadal. Jis tiesiog


pamiro.

Kodl
paprasiausiai
neuraai?
Jis nemoka skaityti,
susigrdau didel ksn omleto,
kad
greiiau
su
juo
susidoroiau, ir vl susipyliau
ger dal kavos ir dar Dono
vandens. Bandiau su juo
usiimti,
nes
jis
geras
darbuotojas. Bet mano tvai
suinoj tam nepritar.
Ar ketini po vidurins likti

ia ir tvarkytis ukandinje
kartu su jais? paklaus ir
atsikando
savo
palaimingai
velnaus maisto.
Nusikvatojau.
Po velni, tikrai ne. Dingsiu
birelio septintj, ikart, kai
teiks atestatus. Neliksiu net
ileistuvi pokylyje. O jei a
nepasilieku pokylyje, tai daug k
pasako.
Jis kosteljo.
Tu puikiai pasti miestel.
Net geriau u mane. ia tavo

vieta. Argi tai ne prieastis


pasilikti?
Keista, anksiau prie Elvio
staliuko
niekada
nejauiau
klaustrofobijos. Pasidairiau po
ukandin. Gal kaltas muzikos
aparatas, kuris tyliai , nes
niekas nemet dvideimt penki
cent monetos ir neusak
dainos. Galbt tas tylus esys
kelia man nerim?
Bet galiausiai mano vilgsnis
sustojo ties Donu, ir supratau,
kad tai
jis
veria
mane

nervintis.
nekuiuojasi
su
manim taip, kaip kalbdavosi su
mergina, kuri dabar mirusi.
Bando sulaikyti mane ia.
Greitai ipokinau:
Greiiau tai prieastis
ivykti.
Nejau visai nesi prisiriusi
prie tv? Nejau nenori likti ia
ir jiems padti?
Jau utektinai padjau. Jie
veria mane dirbti ukandinje
u dyka. Tai kaip vergov.
Panaiai kaip dabar budti su

tavimi.
Jis vl m valgyti lyg niekur
nieko, tarsi bt negirdjs
kandi mano odi. Bet
geriau siirjusi pastebjau,
kad atrodo skaudintas. Tarp
antaki
susimet
nerimo
rauklels. Kai matydavau, kaip
pro rsi ior prasiskverbia
dalel mao berniuko kaip
dabar, negaldavau atsispirti jo
avesiui.
Pritildiau bals:
Tvams nereikia mano

pagalbos. Tik apsimeta, jog a


jiems reikalinga, kad galt
ilaikyti mane prie savs. Jie
sikal sau galv, kad privalo
mane nuo visko saugoti. Tai
veda i proto. Klaikiai.
O kodl jie tai sikal
galv? paklaus nepakeldamas
galvos nuo lkts. Tu
vienturt?
Neinau, kodl! iaip ar
taip, jie vis kartoja, kad a jiems
reikalinga, bet i ties tai
netiesa. Prireikus k nors

nusisamdys, kaip nusisamd i


savait, kai turjo ivykti, ir
prarijau paskutin pragariko
omleto gaball.
O jei tu ikeliausi ir j
verslas lugs? Nejau nesijausi
kalta? O, jis padjo akut,
tikrai
nenorjau
tavs
nulidinti.
Tai paprika, Donai,
isiurbiau vis jo vanden,
sunirpiau ir pasimusi nuo
stalo
popierin
servetl
nusiluosiau aaras. Aiku,

kad
nesijausiu
kalta.
Tai
didiausia paslauga, koki galiu
jiems padaryti. Jeigu jie patys
negali ilaikyti ukandins, tegul
veriau
vl
pardavinja
plastikines
sien
dangas.
Negaliu u juos dirbti. Mes vis
gyvenim priklausme vienas
nuo kito ir buvome nelaimingi,
gyvenome jausdami nuolatin
tamp ir vis nuvildavome vienas
kit.
Hm. K ketini veikti
uaugusi?

Dbteljau j.
Kaip miela, kad paklausei.
Gavau stipendij Alabamos
Birmingamo universitet.
Jis vl padjo akut.
Tu? Gavai stipendij?
Ne u gerus paymius,
patikinau j. Tai stipendija
dviej nevykli tv dukrai,
tv, kuri ukandin ties
bankroto riba.
Net jei ir gausi socialiai
remtin asmen stipendij, vis
tiek reikia gerai mokytis, jis

atsilo ir sispoksojo mane


taip, tarsi pirmkart bt mats
mergin mlynais plaukais.
Nesijaudink.
A
niekam
nesakysiu.
Cha.
Bet kaip ketini susimokti
u kitk? Kambar ir maist?

Susirasiu
darb.
Isinuomosiu pig but pietinje
miesto dalyje su viena kambario
drauge ar dviem.
Jis linkteljo.
Tifane.

Apie tai nepagalvojau,


atsakiau. Nes tai vl susij su
planais ir sipareigojimais.

Tiesa,

jis
dmiai
tebeirjo mane, o koki
specialyb ketini rinktis?
Viebui ir restoran
vadyb.
Jis nusijuok.
Kas, po velni, ia juokinga?
Man patinka is darbas. Tik
nenoriu jo dirbti ia.
Jis nusijuok dar garsiau.
Atleisk. Negaliu sivaizduoti

tavs usiimanios vadyba, jis


juoksi, kol pakls akis ivydo
mano veid. Kas yra?
A tvarkiau vis ukandins
buhalterij
nuo
vienuolikos
met, iskyrus kelis mnesius,
kai man buvo trylika.
Atleisk, juk a neinojau...
A tik pasakiau tau, kad
gavau stipendij universitet, o
tu pradjai elgtis taip, lyg a ir
universitetas bt nesuderinami
dalykai.
Jei i pradi btum visa tai

papasakojusi...
Kodl turjau? Niekada
neketinau pritrenkti tavs savo
sugebjimais. ia tu pas mus
didvyris, kurio gyvenimo tikslas
igelbti monij.
Jis isities kdje, kad
atrodyt grsmingiau.
Ar nemanai, kad mogui,
atsidrusiam tavo
padtyje,
turiu omeny tiek prisidirbusiam,
dert mandagiau elgtis su
policija?
Tai tau taip atrodo, i

akimirk
nesupratau,
kaip
galjau simylti it ikni.
Ties sakant, mano gyvenimas
buvo puikus, kol ant tilto
nepasirodei tu.
Jis netikdamas bed mane
akis. Tas dmus tamsi aki
vilgsnis vert gtis.
Mege, tu buvai girta,
apsirkiusi,
leidai
Erikui
Veksleriui tave graibyti, be to,
dar penkios minuts ir tave bt
pervaiavs traukinys.
Uveriau akis.

Manyiau, kad turiu dar


kart tau priminti, jog mans
nepervaiavo joks traukinys.
Taip, a padariau klaid. Bet jei
pateiksiu
valdiai
savo
projektin
pasilym,
viskas
baigsis gerai. Man atrodo, kad
tu pats bijai gyventi ir nori ta
baime ukrsti mane.
Viskas prieingai. Tai tu
jautiesi kalta, kad planuoji
ivykti i miestelio. Bet bandai
apsukti visk atvirkiai ir
priversti mane jaustis kvailiu dl

to, kad pasilieku.


Tu klysti, pasakiau, nes jis
i ties klydo. Bet dabar, kai
pats
tai
pasak,
galjau
priversti pasijusti j kvailiu dl
to, kad pasilieka. Susiradau
tave prajusi met metratyje
ir
perskaiiau,
kad
gavai
didiausi Amerikos stojimo
universitet testo bal. Esu
tikra, kad tau tikrai pasil
stipendij.
Staiga jam parpo didkepsnis.
Labai suknistai didel

stipendij, pridriau. Nes


buvai dar ir lengvosios atletikos
komandos, laimjusios valstijos
empionat, kapitonas.
Dabar jam prireik daroves
supjaustyti
smulkiausiais
gaballiais.
Dauguma abiturient ne i
karto stoja universitetus, po
met, kit, pasakiau. Tu vis
dar gali stoti Birmingamo
universitet,
prisidti
prie
lengvosios atletikos komandos,
kuriai
jau
priklauso
tavo

draugai,
ir
universitetas
grint tau teis stipendij.
Velniai griebt, po Policijos
akademijos galtum ir pador
darb susirasti, kokio gerai
mokamo
apsauginio
ar
samdomo policininko, kol kiti
vergaus valydami stalus ir
neiodami maist.
A turiu k veikti ia,
sumurmjo jis.
K veikti? Ach, didioji
misija Saugoti ir tarnauti!
Gali t pat daryti ir kitur. Kodl

btent ia?
ia mano namai.
Maniau, kad gyveni vienas
nuomojamame bute. Ar tavo
eima
irgi
gyvena
ms
miestelyje?
Jis pakl akis.
Turi omeny mon ir vaikus,
kurie
skaito
japonikus
komiksus?
Pajutau, kad raustu.
Jis
nepsias.
Turiu omeny tavo tvus.
Jis papurt galv.

Jie isiskyr, kai man buvo


devyneri. Mama dar pagyveno
ia por met, bet vliau
negaljo
ilgiau
itverti
ir
ivaiavo. Dabar ji gyvena
Virdinijoje. Tvas nenorjo,
kad keisiau mokykl, todl
pasiliko su manim, kol baigiau
vidurin. Tada irgi ivyko. Jis
gyvena Kolorade.
ita ukandin ariausiai
tavo nam, susimsiau. Tu
kaip
viengungis
naujakurys
prerijose, kuris visuomet valgo

tik saline.
Jei biau viengungis prerij
naujakurys, mokiau elgtis su
ketaus keptuve ir lainiais,
nors irjo lkt, i duobui
skruostuose
supratau,
kad
ypsosi.
Tavo draugai ivaiavo,
tvai irgi, tu negyveni namuose,
kuriuose uaugai. Tai kodl
laikai miestelikt savo
namais? K ia palikai? Tilt?
Duobuts
skruostuose
isilygino.

Sakykim, kad stoji


Birmingamo universitet, na, tik
sivaizduokim, pasiliau.
Nejau nenortum studijuoti,
pavyzdiui, kriminalins teiss?
Ne. Tik sugaiiau laik.
Tai mane nustebino, nes
inojau, koks svarbus jam
policininko darbas. Gal verta j
spustelti?
Tada gal iaip teis?

Ne.
Taip
monms
nepadsiu. Baigs kriminalin
ar iaip teis tik imoksiu

pasisti juos kaljim, ir kuo


maesnmis snaudomis, dar
pasirpinti,
kad
jie
ten
nenuudyt vieni kit. Bet
sddami kaljime jie tik gaus
patirties ir ij dar gudriau
darys sunkesnius nusikaltimus.
Kam tada stengtis?

Tai
koki
specialyb
rinktumeisi?

Neketinu
stoti

universitet, tad tai nesvarbu.

Klausyk,
mes
tik
fantazuojame!

Tarp
dviej
ksni
jis
sumurmjo:
Rinkiausi dail.
Mano andikaulis atvipo.
Dail!
Visi taip sureaguoja. Tai dar
viena prieastis, kodl nestoju
auktj.
Baigs
dail
nepragyvensi.
Kai kurie pragyvena, jei
labai stengiasi. Bet kad tu?
Tikrai
niekad
nebiau
pagalvojusi, pareignas Afteris
tamsiai mlyna uniforma

niekaip negaljau sivaizduoti jo,


studijuojanio dail. Toks turt
manyti, kad dail tik mamyi
sneliams.
O
Donafteris,
bgiojantis parke? Galbt. O
Donafteris i ispan kalbos
kurso? Neabejotinai.
Netrukus pasakiau:

Bet
juk
gali
dirbti
policininku, o pieti po darbo,
tada jausiesi daug geriau, nes
usiimsi
tuo,
kuo
norjai.
Antraip ilgainiui imsi bjauriai
elgtis su mona ir vaikais, kurie

skaito japonikus komiksus. Nes


galvosi, kad galjai ivykti ir
gyventi kitok gyvenim, bet
nepadarei
to,
kai
turjai
galimyb, palenkiau galv
bandydama sugauti jo vilgsn,
bet jis vis dar dbsojo maist ir
neirjo mane. Kodl dail?
Jis vl puol doroti didkepsn,
kart peiliu.
Nes tai bdas ijudinti,
pakeisti mones, atitraukti juos
nuo rutinos, kad nekenkt patys
sau ir neskaudint kit. Menas

veiksmingiausia komunikacijos
priemon. Pasitelks j gali
pakelti monms dvasi, menas
gali suteikti jiems daugiau
gyvybs ir pilnatvs nei kokia
nors metamfetamino doz, jis
sidjo burn dar vien ksn,
ltai sukramt ir pavelgs
mane nurijo. Kas yra?
Susivokiau,
kad
sdiu
isiiojusi.
Nieko, usiiaupiau.
Ach, atleisk. Pamirau, kad
policininkus visi laiko kvailiais.

Niekada nesakiau, kad esi


kvailys.
Kad btum faras, nereikia
baigti universiteto. Tereikia
mokti vairuoti. Skaityti. Rayti.
Ar net to nereikia, jis
pacitavo odis odin tai, k
pasakiau pirm nakt prie tilto.

Atleisk,
negali
mans
kaltinti, kad buvau iurkti po
to, kai k tik mane sumei!
Perseliui palinkus prie stalo su
kavinuku pasakiau: Padavjau,
a
usisakiau
ne
tok

policinink. Norjau su daug


maiau padao.
Perselis pripyl abu puodelius
ir nusisuks eiti tarsteljo:
Tavo tvai man tiek
nemoka.
Donas nusek akimis prie
keptuvo grtant Persel. Tada
usikniaubs ant stalo palinko
prie mans ir tyliai tar:
A nestosiu universitet.
Be reikalo tokiomis kalbomis
verti mane jaustis nepatenkintu
savo likimu.

A
irgi
pasilenkiau
ir
sunibdjau, tarsi tai bt
buvusi didiul paslaptis:
Likimu? Likimas loterija.
Tarsi trauktum burtus. Tai
galimybs. Niekas neukrov
tau tokio gyvenimo. Tu pats j
pasirinkai.
Jei
esi
juo
nepatenkintas, gali j pakeisti.
Bet a nesu nepatenkintas,
jis atsilo ir prabilo visai kitu
balsu,
lyg bt perjungs
jungikl:

Vadinasi,
nori
studijuoti verslo vadyb, kad

galtum dirbti kokiame nors


restorane, bet tik ne savo tv
ukandinje?
Atsidusau ir
leidau jam
pakeisti tem. Keista, kad pirm
kart taip isikalbjau, ir su
kuo? Suknistu ponu Teisinguoju.

Ir
ne
kokiame
nors
vietiniame makdonalde. Noriu
aplankyti egzotikas vietas.
Egzotikas vietas. Kokias?
Neinau. Niekada nebuvau
jokioje egzotikoje vietoje. Kaip
tik vien ketinau nuvaiuoti

per pavasario atostogas. Pirm


kart gyvenime, kaip jau
sakiau, man buvo daug lengviau
i jo tyiotis, kai jis su uniforma.
Uuot atsikirsdamas kands
man, jis atsikando brokolio.
I to, k esu maiusi per
Travel Channel, sakyiau, kad
labiausiai pasaulyje noriau
dirbti Ki Veste Floridoje. Atrodo
nuostabiai.
Atogr
rojus.
Pieiausias valstij takas, net
pieiau Majamio. Ir jie atsiskyr
nuo
valstij.
1982-aisiais

paskelb save nepriklausoma


Amerikos alimi. inojai?
Taip.
Bet tai nieko nepakeit.
Taip.
Niekas neprim j rimtai.
sivaizduoju.
Tai, kad jis pasiaip i mano
atogr rojaus, mane kiek
suerzino.
Ar esi ten buvs?
Ne.
O kur nors apskritai esi
buvs?

Jis vl atrod skaudintas.


Aiku. Teko en bei ten.
Vien
dl
to,
kad
esu
policininkas...
O, vl nepradk. Klausiu
todl, kad pati kojos nebuvau
niekur
iklusi.
Tai
kur
pabuvojai?
Imaiiau Europ. Buvau
Pranczijoje,
Portugalijoje,
Ispanijoje, Italijoje, veicarijoje,
Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje,
Nyderlanduose,
Belgijoje,
Liuksemburge, ir apibr ore

rat. Keliavau Eurail35 ir


apsistodavau
nakvyns
namuose.
Juokauji?! Kada spjai?

Prie
kelis
mnesius.
Policijos
akademij
baigiau
lapkrit, bet negaljau pradti
dirbti, kol nesukako devyniolika,
taigi iki gruodio. Turjau laisv
mnes. Vis geriau, nei sdti
ia.
Kaip tau pavydiu,
pasakiau kuo nuoirdiausiai.
Taigi kol mokiausi Policijos

akademijoje, pasitaupiau iek


tiek pinig. Pagalvojau, kad tai
vienintel galimyb pamatyti
pasaul, nes vliau ketinau dirbti
iame miestelyje vis gyvenim.
O.
Kaip apgailtina. Reikia, kad
jis
pasirodyt
dar
labiau
apgailtinas. Gal tada liausiuosi
j myljusi.
Ir Eind keliavo su tavim?
Ne, jai nebt utek
drsos. Kita vertus, ji mane
met kaip tik prie t kelion.

Negaljau
susilaikyti
nepasakiusi:
Nesistebiu. Juk su tavim
taip linksma.
Jis padjo akut tuioje
lktje ir bed akis mane.
Pamaniau, kad dabar geras
metas
baigti
valgyti
savo
porcij.
simeiau
burnon
paskutin ksn kukurz duonos
ir pagalvojau, kad ypatingame
Megs patiekale galt bti
daugiau
msos,
tada
dar
turiau kuo usiimti. Nes jis vis

dar nenuleido nuo mans aki.


Kone jauiau, kaip jo vilgsnis
svilina man plaukus.
Galiausiai pasidaviau ir taip
pat pakliau j akis. Ir vos
nekrpteljau, nes tamsios jo
akys svaid aibus.
Mege, dl Dievo!
Gerai, gerai, dabar a
atsipraau, pasakiau. Visai
ne t norjau pasakyti.
O k?
Neinojau, kad vis dar geidi
Einds.

A ne geidiu. Bet tu to
neinojai. Tu ities persistengi.
Vis laik, kol ia sdime, iekai
silpn mano viet, kad kuo
skaudiau
geltum,

jis
usimerk,
atsiduso
ikvpdamas
per
nos,
ir
atsimerks pavelg mane.
Tu mans nekenti?
Turiu puiki prieast tavs
neksti, Donai. Tu sumei
mane ir smoningai sugriovei
mano pavasario atostogas,
pabarkinau peiliu per lkt.

Ne, nra taip, kad tavs


neksiau. Bet tu irgi geras.
Prie
valand
nusikaltimo
vietoje
pats
vaikiojai
usirauks, vos teikeisi burn
praverti.
Nors pamau, bet atiaurus
vilgsnis m minktti ir
galiausiai akys juoksi.

Usirauks?
Tu lietei
kalius.
O tu siutai, nes Vilas paliet
man plaukus. Sakysi, ne?
Jis pavelg pro lang

aiktelje
stovint
policijos
automobil.
Prieaky dar visa naktis.
Grkime prie darbo. Taika? ir
ities per stal rank.
Draugai? Ar partneriai, bent jau
trims su puse nakties?
Jau buvau bepaduodanti jam
rank, bet atitraukiau.
Negaliu tavs liesti, kai tu
su uniforma.
Tau padarysiu iimt.
K, po velni, tai galt
reikti? Kol galva dar dzg nuo

k tik atsivrusi galimybi,


palieiau pirtais jam rie. Jis
apm pirtais man rie,
paskui jie nuslydo apkabindami
platak. Jo nyktys paliet man
platak i iors. Jis nepakrat
mano rankos, kaip priimta, vien
velniai spusteljo.
Nieko panaaus prast
rankos
paspaudim.
Jo
prisilietimas buvo nerangus ir
seksualus,
ir
draugikai
paguodiantis.
Draugai. Nortum!

34 Liberace Amerikos dainininkas ir


pianistas.
35 Keliavimo traukiniais sistema,
jungianti vis Europ, vienas pigiausi
ir patogiausi keliavimo tarp Europos
miest bdas.

10 skyrius
ia atsitiks kakas blogo,
pasak Tifan.
Kakas jau atsitiko. Jau trei
nakt patruliavau su Donu ir
per t laik ties Birmingamo
sankrya vyko treia avarija.
Mes su Tifane sdjome ant

galinio
greitosios
pagalbos
automobilio buferio, galins
durys buvo atidarytos. Paprastai
taip gerai pastamas ligonins
kvapas bt mane atbaids. Bet
buvau nuvargusi ir i ia
geriausia buvo irti, kaip
feleriai tvarsto nepavojingas
aizdas.
Bent jau Tifan tikrai stebjo
feleri darb: jie paguld ant
netuv senyv vyr ir dabar
viet jam akis ibintuvliu.
Asmenikai a irjau Don.

Jis stovjo stiklo uki rate ir


reguliavo eism nukreipdamas
sraut aplink du susidrusius
automobilius, rod, kur sustoti
dviem
perveimo
automobiliams, pasirengusiems
igabenti
i
vykio
vietos
apdauytuosius. Atrod baisiai
seksualiai.
Pro
al
nenutrkstamu srautu riedjo
automobiliai. Kart jis net
atoko al, kad nepaklit po
ratais. Tikriausiai vairuotojos
irgi
gan
akis

kart

policinink. Pagalvojau, gal jam


pasakyti. Dl jo paties saugumo.
Geriau eism tegul reguliuoja
pareignas Lerojus.
kart jie net neikviet
gaisrinink, atsiduso Tifan.
Prajusi
nakt
gaisrin
atvaiavo, bet ir avarija buvo
baisesn. Feleriai sako, kad ia
pati pavojingiausia sankrya.
Man labiau rpi, tariau,
ar
prajusi
nakt
su
gaisrininkais
atvaiavo
ir
Brajanas.

Taip. Ir pasak, kad daugiau


jam
neskambiniau,

ji
tebeirjo felerius, bet
mirksjo daug tankiau ir suko
akis on.

Tylos
boikotas,

sumurmjau. Jei atvirai, tai tik


gera.
Brajanas
nevertas
Tifans. Bet ar jai k paaikinsi.
Buvo skaudu matyti j toki
nelaiming.
Laimei, prie automobilio gro
mano
pastamas
feleris
Kvinsis ir mudvi baigme kalbas

ta nemalonia tema, kuri pati


taip
kvailai
pradjau.
Jis
pliaukteljo man per pet ir
surauk ilus antakius.
Sveika, tigre. Lainuosi, kad
kaifuoji
patruliuodama
su
policininkais. Greitis, sirenos.
Kaip tik tau.

O
tu
nesidiaugi
pavasariniais
narcizais
ir
pkuotais kikuiais? gliau.
Kodl an savait ant tilto buvai
man toks iurktus?
Todl, kad elgeisi kaip tikra

saviud, o a dar nepamirau,


kiek man teko paprakaituoti
prie ketverius metus, kad
liktum gyva. Leisk kai k tau
paaikinti. tai trylika, tai
septyniolika, vien kumt
sugniaut rank jis laik
pakelt, kit nuleist, senoje
odoje irykjo mlynos venos.
Pirtu
perbrauk
ore
sivaizduojam stri linij.
Turjai subrsti, jis sugrieb
i automobilio vaistinl ir
nuskubjo atgal avarijos viet.

Cha, kteljau jam


pavymui.
Sunku
maikiai
atsikirsti, kai jis teisus. Tada
sumurmjau: Utat dabar
mano skonis daug geresnis.
Tifan tyliai uniniavo:
Tau patinka Donafteris, tau
patinka Donafteris.
Jis graus, man patiko jo
mostai stabdant automobilius.
Labiausiai tas, sakantis: Ko
lauki?,
kai
jis
greitai
pamosuodavo ranka sau prie
ausies. Bet i to nieko neieis.

Jei kokia mergina ir galt


susitikinti su j sumusiu
policininku, tai tu.
Ai, Tife.
Kodl i to nieko neieis? Ar
jam u tai klit?
Nemanau, pasakiau.
Bent jau ne po to, kai pateiksiu
valdiai
savo
projektin
pasilym
ir
jam
daugiau
nereiks mans priirti. Bet
esu tikra, kad prie mums
engiant ingsn jis i pradi
pasitars su policijos virininku ir

upildys
keturis
anketos
egzempliorius. Tik yra vienas
bjaurus bet: a ne itin jam
patinku.
Ji kak numyk, lygiai kaip
Dono draugai an nakt prie
makdonaldo.
Ar jis laik rank man prie
upakalio? paklausiau.
O, ne. Bet ten stovdamas
jis vis laik nenuleidia nuo
tavs aki.
Pasukau galv apsimesdama,
kad iriu Tifan, ir akies

krateliu suskersakiavau j.
Tikrai: spoksojo mane. O kai
suprato, kad pamaiau, neband
nukreipti
vilgsnio.
Jis
nusiypsojo.
Gal suveik mano gudryb.
Vilkjau
padori
palaidin,
susagstom sagutmis, tik oi!
pamirau usisegti kelias
virutines. N viena padori
mergina
nevaikios
tiek
prasagstyta
palaidinuke.
(Kchm.)
Be to, prie prasidedant

pamainai, ujau kosmetikos


parduotuv kitoje gatvs pusje
nei Eggstra! Eggstra! ir
ibandiau
vien
tualetinio
vandens
pavyzdl.
Nieko
provokuojama,
jokio
gli
saldumo, tik vos juntamas
muskuso kvapas, sakantis, kad
man patinka mano pagrobjas.
Jis vl kvepjo odekolonu, o
tai reik, kad po to, kai
pasakiau jam, jog gardiai
kvepia, parjs namo neimet
vis savo kosmetikos priemoni.

Tikjausi, kad bdami kartu


neuknisime aplinkini savo
kvapais, lyg bandytume suvilioti
vandenin buivol.
Vilkikai jau buvo pasikrov
sukneintus
automobilius
ir
pamau riedjo i vykio vietos.
Donas mosteljo atkreipdamas
mano dmes. Pasuko pirtu ore
ratus rodydamas, kad baigiau
pliurpti,
ir
pamojo
savo
automobilio link.
Parodiau pirtu em
sakydama, kad lieku ia.

Jis nusiypsojo ir linkteljo


galva link savo automobilio.
Ikliau vir nykt.
Tu teisi, tar Tifan,
tikrai neatrodo, kad tave mgt.
Negaljau
susilaikyti
nenusiypsojusi,
bet
po
akimirkos ypsena iblso.
iaip ar taip, nieko i to
neieis. A ivaiuoju, o jis lieka.
Viskas jums ieis.
Ne, nos vl pakuteno
ligonins kvapas, atsklids i
greitosios pagalbos automobilio.

Nuokau
nuo
buferio
ir
nuingsniavau
prie
Dono
automobilio.
Nakties
vjas
darsi vis altesnis, o a buvau
usimetusi tik plon varkel.
Sudrebjau.
Atidariau
policijos
automobilio dureles i keleivio
puss ir jau norjau sstis, bet
sustojau kaip besta. Donas
skait mano ura knygel.
Jis nekrpteljo ir nepavelg

mane
isigands.
Neatitraukdamas nuo ura

knygels aki tar:


Skambino Lois. Turime
skubiai vaiuoti Martinio
bar, ten mutyns.
Ltai atsisdau ir udariau
dureles. Jis skait mano ura
knygel. Po paskutinio ms
pokalbio, po to, kai sudarme
taik, mes puikiai sutarme. O
gal todl, kad iek tiek geriau
painome ir supratome vienas
kit, tarsi tamsi naktin ms
budjimo
pamain
bt
nuviets
pavienis
sauls

spindulys.
Ir tai!
Greitai mintyse perkraiau,
k raiau knygelje. Gal reikt
j i jo atimti? Gal tai ir padt,
jei dar nespjo perskaityti daug.
Antra vertus, isiduoiau, kad
mane tai trikdo. Ar apsimesti,
kad man tai nerpi? Neva i
knygel skirta vien mano, geros
mergaits,
projektinio
pasilymo apmatams. Bet mane
vis tiek trikd, kad ten buvo
raoma apie j, ir nemaai.

Galiausiai
nusprendiau
atimti.

Atiduok,

pasakiau
iupdama u knygels.
Jis
atitrauk
rank
su
knygele, kad nepasiekiau, ir
ypteljo
puse
lp
parodydamas vien duobut.
Mano irdis suspurdjo. ia
kas, ketvirtok flirtas?
Ji mano.
Niekas ir neginija.
Be jokios abejons.
Jis pasidjo knygel ant vairo

ir skaitinjo toliau.
Tai haiku.
Ar a tau panai japon?
Jau sakiau, kad taip.
Ne toks skiemen skaiius
kiekvienoje eilutje, jis brauk
pirtais per eilut ir garsiai
skaiiavo.

Tik
suraiau
visas
keistenybes, kurias pasakei,
paaikinau.
Jis aikteljo apsimestinai
pasipiktins.
Sakei, kad ia pastabos tavo

bsimam
projektiniam
pasilymui.
Taip ir yra, tam tikra
prasme. Juk mano projektas
susijs su tavimi.
Jis padav knygel man.
Pasikiau j po upakaliu.
Afteris
paleido
varikl
ir
linkteljo
emyn
duodamas
suprasti, kad jungiau siren.
Vis laik, kol lkme per
miest vis didindami greit,
ypsena jo veide neblso, lyg
bt buvusi ikalta.


Papasakok
apie
savo
projekt.
Tai staigmena, pasakiau
perrkdama siren.
Nemgstu staigmen.
Man tai jokia staigmena.
Sakyk, kaip tau taip greitai
pavyko virsti policininku, turiu
omeny policininku iki kaul
smegen, pasakiau. Juk
negimei policininku.
Beveik.
Negimei. Taiau elgiesi ir
kalbi kaip policininkas, taip

visus tik klaidini. Pavyzdiui,


kad negalima tavs liesti, kai tu
su uniforma.
Tai dl saugumo. A
neiojuosi
ginkl.
mons,
puolantys mane glbesiuoti ar
tiesiog atsitiktinai prisiliet, gali
itraukti ginkl ar nuspausti
gaiduk.
Nuspausti gaiduk? Argi
saugiklis nenustatomas saugos
padt ar k ten reikia padaryti,
kad ginklas savaime neiaut?
Taip, bet kai kalbama apie

ginklus,
saugos
priemoni
niekada nebna per daug. Be to,
nuvykus vykio viet, ypa jei
tai
buitiniai
nusikaltimai,
paeidjai visuomet stengiasi
prieiti kuo ariau, gal viliasi,
kad taip patrauks mane savo
pus. Negaliu leisti, kad jie
mane paliest. Reikia ilaikyti
atstum,
tai
sudaro
neprieinamumo ir grsmingumo
spd. Tai irgi dl saugumo.
Sakai, saugumo. Bet tau
patinka atrodyti grsmingam.

Pervaiav
per
gulint
policinink okteljome or,
bet kart neketinau prikelti
numirli
klykaudama
kaip
Hazardo
ketvertukas.
A
irjau Don.
Man patinka, kai mane
gerbia, pasak jis. Bdamas
liesas
vidurins
mokyklos
paauglys
daug
pagarbos
nesulauksi. Ir man patinka, kai
mons
neudavinja
man
klausim, jis dirsteljo mane
ir pridr: Patiko. Iki iol.

Kodl nenori, kad mons


tave klausint?
Nes manau, kad neturiu
juos ger atsakym.

Neturiu
atsakym,
udavinti
klausimus,

pakartojau. Pastebjai? Tai


dar vienas bjaurus tavo protis.
Tu kalbi nenuoirdiai, oficialiai.
Kodl
nesakai
klausia,
neturiu,
k
atsakyti.
Automobilius vadini transporto
priemonmis.
Pistolet

aunamuoju ginklu. O kaip

pavadintum itai? ir palieiau


savo dinsus.
Dinsinmis kelnmis.
O itai? ir baksteljau
apgaulingai
nekalt
mano
prasagstytos palaidins viet.
Tiesaus kirpimo moteriku
drabuiu.
O tai? palieiau ranka
veid.
Veido bruoai.
Palieiau plaukus.
Jis isuko i pagrindinio kelio
vyrkel,
vingiuojant
tarp

medi
ir
vedant
link
Martinio baro. Visos svarbios
io miestelio vietos yra kokio
nors vyrkelio pabaigoje.
Jis dmiai mane nuvelg.
Indigas, pagaliau pasak.
Cianas, dirsteljo keli
prieais, paskui mane. Ities
rank ir perbrauk pirtais per
vien i tamsiausi sruog
pakauyje, kur daydama djau
kiek violetini da. Violetas.
Automobilyje staiga pasidar
baisiai ilta. Net nusimeiau

varkel. Jis dar kart dirsteljo


mane akies krateliu, bet
negaljau
pasakyti,
kur
konkreiai plaukus ar
ikirpt.
inai, pasak jis,
pasimiau laisv dien, tiksliau,
nakt. Eisiu Raado vakarl.
Tu juokauji?
Ne. Paprastai turiu laisv
ketvirtadien ir penktadien,
darb grtu etadien. Taiau
i
savait
tursiu
laisv
ketvirtadien,
dirbsiu

penktadien ir bsiu laisvas


etadien. Ai jums! ir
nulenk galv prie priekin
stikl
lyg
dkodamas
vyresnybei, kad leido pasikeisti
grafik. Paskui atsisuko mane:
Ir tau ai.
Nra u k.
Jau prie tai man buvo
msteljusi mayt mintis, kas
bt, jei susitikiau Don po to,
kai po dviej nakt bt
baigusis mano bausm. Mayt
mintis taip ir neiaugo didel

mint, nes tam nebuvo jokio


pagrindo. O dabar Donas tarsi
ubr ant tos minties sauj
tr. Kai automobilis sustojo
prie Martinio, mano mintis jau
buvo suvejusi tiek, kad jai
reikjo sodo irkli.
Vienintelis ne kantri stiliaus
baras buvo apgailtinas, kaip ir
viskas iame miesteliktyje.
Igirdus pavadinim Martinis
galvoje ikyla prabangaus baro
vaizdas,
baro,
panaaus

Penkis takus Birmingame, su

melsvu
apvietimu
ir
iuolaikiku interjeru. Tiesa,
pati tame bare nebuvau, bet
maiau i iors vien betonin
siena,
tad
madaug
sivaizdavau, kas viduje. iia
veikiausiai
net
nemokt
suplakti martinio, o jei ir
mokt, tai patiekt alaus
bokale.
vyruota stovjimo aiktel
buvo sausakima automobili.
Donas pasistat savj prie
vyrkelio, kad neugait, jei

prireikt
vytis
kok
girt
vairuotoj. Jau buvau gerai j
perpratusi.
Tik
kol
kas
tebesdjo
automobilyje
su
jungta sirena, kol keli baro
lankytojai kyteljo laukan nos
ir vl dingo viduje.
Bijai? paklausiau.
inoma, atsak jis
nenuleisdamas aki nuo jimo.
Tik kvailys gali nebijoti veltis
mutynes bare. Arba beprotis.
Arba tas, kas ivis nesusigaudo.
Bet a laukiu ne todl. Noriu,

kad
sirena
juos
truput
atvsint, jis pasilenk ir
ijung siren. Kai kauksmas
nutilo, or sudrebino i baro
sklindanti tranki muzika.
Greitai griu.
Eisiu kartu ir saugosiu tave.
Jis suaimanavo.
inojau, kad taip pasakysi.
A rimtai, Mege. Negaliu tavs
vestis. Tikrai nemanau, kad man
kas nors atsitiks. Jei taip
manyiau, prie eidamas vidun
isikviesiau pastiprinim. Vis

dlto niekada neinai, kas tokiai


aibei moni gali auti galv,
ypa kai dauguma j girti. Todl
ir kyla mutyns.
Tai i kur gausiu mediagos
savo haiku?
Klausyk, man jau gana to,
kad turiu rpintis savo ir vis
ia esanij saugumu. Nenoriu
dar rpintis ir tavimi. Tai tik
blakyt mano dmes.
Tiesiog liaukis dl mans
jaudinsis. A galiu pati savimi
pasirpinti.

Nenoriu, kad tau kas


atsitikt, pasak jis.
Taip ir patiksiu. Tada tave
paemins
iki
kaljimo
priirtojo, ar ne?
Ne. Nenoriu, kad tau kas
atsitikt, jis udjo rank man
ant kelio. Mege, praau,
pasilik transporto priemonje.
Gerai.
Mano kelis ukaito. irjau,
kaip jis tolsta per rykiai
apviest automobili stovjimo
aiktel, ir galvoje msteljo

kvaila mintis: daugiau niekada


neplausiu savo kelio. Ir it
dins. Isikirpsiu i dins it
lopinl, prisisiu prie pagalvs
ir dsiu ant jo galv kiekvien
nakt, kad bent viena jo
molekul bt su manimi lovoje.
Jis
nusiseg
nuo
diro
policinink lazd ir dingo bare.
Kurtinanti muzika nutilo.
Maiausiai kart per nakt
matau, kaip jis engia pavoj.
Udjs rank ant policininko
lazdos ar ant ginklo. Man tai

buvo tolygu leisti ilgas naktis


surenkamame
name,
kur
viryklje dar kartas vaisinis
pyragas, ir klausytis policijos
radijo stotels.
A to neitversiu. Negaliu
tyliai sdti viena tamsoje ir
laukti, tai ne man.
Bet prisiveriau. Pasirengiau
laukti, kiek reiks. Kol igirsiu
vio gars. Arba kol jis
isvirduliuos pro duris su peiliu
nugaroje.
Bet laukti neprireik. Po

sekunds i baro lyg skruzdls


pasipyl mons, tarsi Donas
bt ulips ant j skruzdlyno.
Tarp
kit
ir
Erikas.
Jis
svirduliuodamas temp paskui
save Eind Petit. Juodu nubgo
per aiktel ir dingo u vieno
pikapo. Tas tuo metu jung
viesas ir nuvaiavo, ir a
pamaiau, kad u jo Eriko BMW.
Nulydjau juodu vilgsniu.
Man tai kakodl nepatiko. Hm,
k tas unsnukis ia veikia su
ia mayte?

Bet
po
akimirkos
abu
pamirau:
baro
tarpdury
pasirod Donas nenuautas,
nenudurtas, ramus kaip visada,
koks
ir
eng

vid.
Prakaituotomis
rankomis
sikirtau

sdyn,
kad
neiokiau i automobilio ir
nepuliau prie jo.
Ir
siaubingai
ant
savs
siutau. Kad melavau net sau,
jog nepuoselju minties vliau
susitikinti
su
Donafteriu!
jungiau benzinin pjkl, kad

nupjauiau iki paakn it


kvail mint.
Jis
gro

automobil
vangindamas
prie
diro
pritvirtintais ginklais.
Kas negerai? Spju, pamatei
Erik su Einde.
Erik
su
Einde.
Cha.
Prispaudiau pirt tarp aki,
vis dar sivaizduodama benzinin
pjkl. Pajusk benzinin pjkl.
Tapk benzininiu pjklu.
Juk inai, kad tai nieko
nereikia, maloniai tar

Donas. Jis pasikviet j tik


tam, kad man atkeryt.
Ir jam pavyko? lyg man
dabar rpt Erikas. Baigsi
benzininio pjklo degalai.
Ne. Pastu Erik jau daug
met. Tikjausi i jo kako
panaaus. Ir i Einds. Vis tiek
kiaulikas
poelgis.
Tau
neatrodo?
Isitiesiau
sdynje
ir
atsainiai pasiriau.
A nieko apie j neinau,
iskyrus tai, kad ji rengiasi kaip

Bratz ll.
Jis nelabai pavydus, nes
nesiginijo.
Utat
pasim
segtuv su anket formomis.
iuo metu Erikas sdjo prie
BMW vairo, Eind ant
keleivio sdyns. Bet jis bijojo
krustelti, kol Donas stebjo j
i kitos automobili stovjimo
aiktels puss.
Ar neisi pas juos?
paklausiau. inau, kad Eriko
nepasodins u nepilnamets
nugirdym, bet gal bent jau

priversi jo tvus atimti i jo kad


ir kienpinigius.
Donas perbgo pirtais per
anketas.
Manau, pasiauksiu j su
Einde ia. Tada jie labiau
isigs, nei kad a prieiiau prie
j. Tik kart jie stovs, o mes
sdsime, taigi tokia padtis ne
visai teisinga. Su paeidjais
geriau kalbti i aukto. Bet
tegul ms Crown Victoria,
jis apved ranka policijos rang
automobilio
viduje
ir

sutrkinjusius
vinilinius
sdyni apmualus, kart
kalba u save, ar ne?
O, taip, ia kiekviena pda
atsiduoda teisingumu.
Senu,
isismusiu,
pilnu
kartlio teisingumu, strigusiu
iame
sudvisusiame
miesteliktyje.
Donas
jung
priekinius
ibintus ir plaiai mosteljo
viena ranka. Erikas, aiku,
galjo apsimesti nesuprats,
kad tai enklas btent jam, nes

aiktel buvo sausakima. Bet


neidrso.
Utat idrso atidaryti Eindei
dureles (net nenumaniau, kad jis
ino, kas yra galantikumas) ir
pam u paranks, taip jie ir
perjo aiktel.
Donas neirjo j pus.
sikniaub

segtuv
su
anketomis.
Kokios ia anketos?
paklausiau.
Jokios. Pildau jas tam, kad
grsmingiau atrodyiau.

Stebjau, kaip jis skrebena


popieri, ir geriau siirjusi
supratau, kad jis pieia mayt
martinio taur su alyvuoge.
Nedanai gaudavau prog taip
i arti j apirti, susikaupus,
rykiai apviest. Jis iek tiek
prikando putli apatin lp.
Veikiausiai man sustiprjo
Stokholmo sindromas. Vis dlto
jausmas kitoks. Man palengvjo
pamaius j gyv ir diaugiausi,
kad jis ia, automobilyje alia
mans. Negaljau susilaikyti

jam to nepasakiusi:
Grsmingas atrodai labai
seksualiai.
Jis atsisuko mane. Ir
nuvelg dievulliau kaip! Ne
rsiu ir grsmingu tamsi aki
vilgsniu, o mano sivaizduotu
iltu ir meiliu, lyg bt mane
simyljs.
Ir kartu atsargiai.
Netgi lidnai.
Kakt
ivagojo
nerimo
rauklels.
Nesityiok i mans,

pasak.
A nesityioju.
Jis baksteljo mane raikliu.
A rimtai.
A irgi, nubraukiau nuo
palaidins
sivaizduojamus
pkelius,
kitaip
tariant,
perbraukiau per ikirpt, kad
atkreipiau jo dmes, ia kaip
pairsi. Bijai, kad gali
usitraukti nemalonum? Kaip
suprantu, jei mes su tavim
padarytume k nors seksualaus,
tau tekt atsakyti vyresnybei, ar

ne? Jei padarytume dabar. Bet


ne viena minut po ei
ketvirtadien, kai mano bausm
ir tavo pamaina baigsis.
Ketvirtadien, susimsts
pakartojo jis. Kokia iandien
diena?
Pir... ach, taip, jau po
vidurnakio. Antradienis.
Jis dirsteljo laikrod. Tuo
metu prie policijos automobilio
i Dono puss sustojo Erikas su
Einde.
Apsimesk nuobodiaujanti,

tarsteljo jis man.


Kaip pasakysi.
Jis paspaud mygtuk, kad
nuleist lang.
Ponas Veksleri. Panele Petit.
Erikas linkteljo ir kak
numyk.
Pareigne Afteri, Eind jo
akivaizdoje
dar
labiau
sumajo.
Js abu esate per jauni
apie pusantr met, kad ia
lankytumts, man patiko
klausytis jo ramaus, valdingo

balso, bet tik jei kreipdavosi ne


mane.
Js irgi, atsak Erikas, bet
kart nesielg taip liai kaip
ant tilto.
Tikriausiai buvo
maiau igrs.
Toks mano darbas, atsak
Donas. Pasirodau ia beveik
kiekvien nakt, ir visada dl to,
kad nutraukiau mutynes tarp,
hm, be penkiolikos dvylika ir...
jis pasisuko mane, ir kada?
Po dvylikos penkiolika.
Po dvylikos penkiolika,

sutiko jis ir vl nusisuko Erik.


Turk tai omeny, Erikai, kai
kit
kart
ims
kamuoti
trokulys. iandien tu girtas,
taigi
nevairuosi.
Turi
paskambinti
tvui,
kad
atvaiuot parsiveti. Ir tu,
Einde, paskambink savajam, jei
nenori grti su Eriko tvu.
Eind ilindo Erikui i u
nugaros ir mielu miniatirins
lls balseliu paklaus:
O tu negali parveti mans
namo?

Jeigu ji dar suklapss akimis,


ilipsiu i automobilio ir trenksiu
t miel veidel.
Tai policijos automobilis, ne
taksi, atsak Donas.
Usimiau delnu burn, kad
nesusijuokiau,
paskui
kosteljau, lyg kas bt strig
gerklje.
Erikas pasilenk ir sunairavo
mane pro pravir lang.
Maniau, tuoj pavadins kvaila
kale. Bet negali, kai alia
pareignas Afteris.

Turi mobilj? gl
Donas
Erikui.

Nagi,
skambink ttukui.
O jei nenoriu? paklaus
Erikas.
Donas vl palinko prie savo
anket. Pasuks segtuv taip,
kad jas galiau matyti tik a, jis
stebtinai greitai ir tiksliai
nupie mayt Eriko veid su
ikitu lieuviu.
Mano pamaina baigiasi
et
ryto,

pasak
nepakeldamas aki. Galiu iki

to laiko sdti ia ir jus


priirti. Tik paleisite varikl,
ir jums galas, ir jis udar
lang.
Erikas suprato uuomin. Jis
iek tiek pamojavo ir nulydjo
Eind per stovjimo aiktel
atgal prie BMW. jo auktai
ikls galv ir mosavo ranka,
kurioje spaud Einds pirtus,
stengsi neatrodyti kaip mulkis.
Bet
jis
susimov.
Kaip
paskutinis mulkis. Nusiypsojau.
Dieve, pasak Donas, ji

elgiasi
taip,
lyg
bandyt
priversti mane pavyduliauti ar
nort atkeryti. Paskui klausia,
ar negaliau parveti jos
namo. Kas jai darosi? Sakau
tau, tai ji mane met.
Man
nepatiko,
kur
link
pakrypo pokalbis. Norjau, kad
jis kaip pirma velgt mane tuo
mielu ir velniu tamsi aki
vilgsniu. Bet jeigu jam parpo
Eind,
k
gi...
Mergina
mlynais plaukais nenurungs
miniatirins
lls.
Arba

mirusios merginos. Reikia inoti


savo viet.
Ji nori, kad tu grtum,
pasakiau.
Bet a nenoriu. An lapkrit
ji
buvo
visikai
tvirtai
apsisprendusi ir labai aikiai
man idst, kodl daugiau
nenori su manim draugauti. Esu
tikras,
kad
tai
praeis.
Universitetas jai, regis, neijo
naud.

Koki
specialyb
ji
studijuoja?

jei
tai
ne

ikimokyklinis
ugdymas,
tikriausiai jai nekaip sekasi.
Kanalizacij.
Dabar jau nusivengiau i
vis plaui. vilgteljau Erik
su
Einde,
einanius
per
aiktel link BMW, ir vyliausi,
kad jie pagalvos, jog man ujo
dar vienas kosulio priepuolis.
Nuotekas, pridr Donas.
Dabar
juokiausi
nesislpdama,
net
Donas
ypteljo
puse
lp.
iopiodama pakartojau:

Jos specialyb nuotekos.


Klausyk, bet tai kvaila.
Donas isities ir surimtjo.
Baigus i specialyb galima
neblogai pragyventi.
Btent. O mums tai neatjo
galv.
Utat
Eind
buvo
nubausta kitaip ji inojo, kad
mons i jos juokiasi.
Man vis dar rpjo pakalbti
apie Eind. Tebesijuokdama
paklausiau:
O kodl apskritai mei su ja
susitikinti? Dl sekso?

Donas
sunirpt
ir
nusiluost itrykusias aaras,
bet duobuts nuo skruost
neinyko. Jis linkteljo Eriko
pusn.
Tu man pasakyk. Kai tau
septyniolika,
to
utenka.
Akivaizdu.
irint kam, atsakiau.
Jis ltai nykiu perbrauk
per putli apatin lp pirmyn ir
atgal.
Ar jau ketvirtadienis? Viena
minut po ei?

Vypteljau.
Jis atsikrenkt.
Apie k mes ia kalbame?
Nebijok, ne apie tai, kad tu
bandai mane suvilioti. Maiau
apie
prostitui
pinkles
Faruose. Nebsiu pirmoji,
kuri prakalbo apie lytin akt.
Maiau, kaip auktai ir
tankiai m kilnotis jo krtin
po tamsiai mlyna uniforma.
Kaip trokau idrsti udti ant
jos
rank,
kad
pajusiau
greitjant plakim. Bet manoji

irdis beld dar smarkiau. A iki


aus simyljau far ir dl
kakokios neaikios prieasties
jis, pasirodo, irgi mane
simyljo.
A,
mlynplauk
paeidja, suviliojau pareign
After.
A visa tai jau igyvenau. Su
Einde, pameni? tar jis. Ji
ivyko i miestelio ir mane
met. Dabar bus tas pats, ar
ne?

Ne,
jei
be
joki
sipareigojim, atsakiau.

O, jis vl prikando lp.

Neinau,
ar
galiau
susitikinti
be
joki
sipareigojim.
Pabandyk. Tau patiks. Nors
kart. Sugriauk savo sistem.
Jis atsirm vinilin sdyn
ir pavelg kitapus aiktels
stovint BMW.
Manau, ieit katastrofa.
O a manau, kad bt
nuostabu, pasakiau tvirtai
sitikinusi.
Jis perbrauk kumiu per

variai
nuskust
andikaul,
tada pam raikl ir greitai
m kak skrebenti savo
segtuve.
Tada viena minut po ei,
ketvirtadien. Usirayk savo
knygelje, tai laikysime planu.

11 skyrius
Jis leido man vairuoti! Tiesa,
reikjo
sulaukti
ketvirtos
nakties, bet jis leido man
vairuoti!
Gerai, tik kelias minutes.
Ir tik kelias pdas.
Ir ne policijos automobil.

Prasidjo kovo audra ir


nakties alt permerk lietus.
Vienas
automobilis
ties
Birmingamo sankrya nuslydo
nuo slidaus kelio ir klimpo
paliugusiame kelkratyje.
Kol vairuotojas spaud greiio
pedal, Donas, sirms
upakalin
bufer,
band
pastumti, bet ratai sukosi
tuiai
ir
automobilis
nepajudjo.
Nepaisydama lietaus ilipau i
policijos automobilio padti.

Ties sakant, nelabai imaniau


kuo, bet vis geriau, nei sdti ir
laukti Dono
mintyse
jam
kepant vaisinius pyragus. Jis
dav vairuotojui enkl ir mes
abu sirmme automobilio
bufer.
Bent jau a taip maniau.
Stmiau kiek galdama, bet
ratai sukosi vietoje. Pavelgiau
Don.
Jis stovjo. Ir spoksojo mano
upakal.
Dabar,
kai
tai
supratau, pajutau altuk ties ta

vieta, kur man pasilenkus


pasikl varkelis. Jis spoksojo
tatuiruot emiau juosmens: i
narvelio isiveriant paukt.
ita tatuiruot kainavo man ne
vien
mnes
arbatpinigi.
Tatuiruoi meistras nulupo
negaildamas, nes tiems, kam
nra
atuoniolikos,
daryti
tatuiruotes be tv sutikimo
draudiama.
Isitiesiau
ir
prisidengiau
ranka nugar. Vyliausi, kad
Donas nepradjo galvoti, ar

jam
nepasidomjus
tuo
tatuiruoi salonu. Laimei, tas
salonas Birmingame ir tai jau ne
jo jurisdikcija.
Ne...
jis
galvojo
apie
ketvirtadien, vien minut po
ei. Dabar spoksojo mano
rank, dengiani t viet, kur
prie akimirk mat tatuiruot.
Jo akys ltai nuslinko knu
auktyn, kol susidr su mano
akimis. Tada sumirksjo lietuje
ir prisimin, kad tebeatlieka
oficialias savo pareigas.

Bet po akimirkos sunairavo


vairuotoj.
Tu per daug blakai dmes.
Eik, pasikeisk vietomis su tuo
vyruku. Juk ia jo prakeiktas
automobilis.
Taigi atsisdau u vairo ir
irdama upakalinio vaizdo
veidrodl
laukiau
Dono
enklo.
Kai
jis
mosteljo,
uguliau greiio pedal. Ratai
iek tiek pasisuko tuiai, paskui
siraus em. Automobilis
ov priek. Vl vilgteljau

veidrodl. Vairuotojas buvo


lapias nuo lietaus, bet varus.
O Donas visas isimauds
purve ir rankove brauk nuo
veido pliurz.
Laimingas vairuotojas dingo
man i aki. Afteris, policijos
automobilio bagainje surads
pakuot vienkartini nosinaii
Kleenex, isitrauk vien ir
isinypt i nosies purv.
Nekeniu, kai likus maiau
nei
dviem
valandoms
iki
pamainos pabaigos reikia grti

namo persirengti. K manai?


Verta? ir jis nusiiaudjo.
Jei biau tikra nusikaltl,
o a nesu, tai dabar tikrai
tavs isigsiau. Ties sakant,
atrodai klaikiai.
Kaip pasakysi.
Jo butas buvo viename i t
sujungt koted gal dvideimt
eilje ir visi vienodi, kuri kaip
gryb pridygo palei magistral.
Juose gyveno mons, dirbantys
automobili
gamykloje
ir
nenorintys kasdien vainti i

Birmingamo.
mons,
neturintys
jokio
gyvenimo,
iskyrus darb.
Nuo Birmingamo sankryos
iki koted komplekso buvo tik
apie minut kelio. I savo
terasos jis tikriausiai girdjo
susidurianius automobilius. Ir
jau
tikrai
nuolat
girdi
nepaliaujamai
dzgianius
automobilius. A igirdau ikart,
kai tik atvaiavome viet ir jis
ijung varikl.
Deimt sekundi sdjome

tyloje, girdjosi tik krovinini


automobili gausmas.
Ueisi? paklaus jis.
Kodl ne? Nenori parodyti
man savo bsto?
Ne dl to. Lyg ir bt
netinkama.
Juk biau j pamaiusi
vien
minut
po
ei,
ketvirtadien. Nebent nori tai
padaryti kur nors upakaliniame
sandli kieme.
Stovjimo
aiktel
buvo
blankiai
apviesta,
todl

negaljau irti, paraudo jis ar


ne. Utat galjau girdti, nes jo
kvpavimas sutankjo.
Hm, iki to dar dvideimt
keturios valandos.
Pavelgiau laikrod.
Dvideimt penkios.
Jis
sum
man
rank,
prisitrauk prie aki ir pats
pavelg mano laikrod. Nuo jo
prisilietimo mano oda perbgo
iurpuliukai: juk jis galjo
pamatyti
laik
ir
savo
laikrodyje. Bet pasirinko manj

kad paliest mane.


Ir keturiasdeimt septynios
minuts, pasak bdamas taip
arti, kad nuo em jo balso
dani suvibravo visas mano
knas. Jei sdsi automobilyje,
tursiu palikti ir raktelius, kad
galtum j ildyti. Bet iandien
jau leidau tau pasdti u vairo
ir
bijau,
kad
dabar
neusimanytum pasivainti su
vjeliu.
Nusiypsojau ir mirkteljau.
Eime.

Tikjausi, kad jo bute sienos,


kilimas ir virtuvs plytels bus
baltos ar gelsvos spalvos, kad
viskas atrodys taip, lyg jis k tik
bt sikls. Nebent rasiu kelis
neymius akcentus kartnines
uuolaidas,
sausainiais
kvepiani vaki paliktus
efemerikos
monos
ir
suteikianius namams jaukumo.
Bet pamaiau visai ne tai.
Svetain
drsiai
galjai
pavadinti galerija. Sienas deng
rykiaspalviai
paveikslai,

dauguma rminti, kiti pakabinti


tiesiog taip.
Pirma mintis: a okiruota,
koks tobulas jo skonis. Antra
mintis: i kur jis gavo tiek pinig
tikr
dailinink
tikriems
darbams sigyti. Treia mintis:
kad visi paveikslai vieno ir to
paties autoriaus. Visi panaaus
stiliaus, kakur tarp fotografinio
realizmo ir japonik komiks.
Ir primenantys pieinukus i
Donafterio ispan kalbos nam
darb
laukeli:
perro,

sombrero, corazon.
Tu piei! suukau a.
Taip, atsiliep jis i
virtuvs.
Turiu omeny piei i
tikrj,
kaip
tikras
profesionalas. Klausyk, kaip
mes
galime
bti
draugai,
planuoti vien minut po ei
ketvirtadien, jei tu slepi nuo
mans tokius dalykus?
Juk sakiau tau, kad jei
nebiau policininkas, rinkiausi
dail.

Taip, bet maniau, jog tas


nesmones apie pakelt moni
dvasi ir panaiai paistai tik
todl, kad nesugebi pieti.
Jis nusijuok.
engiau kelis ingsnius link
virtuvs dur, kad pasilenkusi
galiau pamatyti jo skruost
duobutes.
Kuo piei? Ar tai kreida?
Vakins kreidels ir iek
tiek pietuku.
Tai geriau nei daai?
Gali gauti tikslesnes linijas,

Donas stovjo prie kriaukls


vienomis
kojinmis,
purvini
batai guljo alia. Jis atseg nuo
kojos dkl su ginklu ir numet
ant
virtuvs
stalo.
Tada
perbrauk ranka per kelni
klenes ir nupurt iukliad
purvo gurvolius.
Kad ir kaip stengtumeisi,
pasakiau, vis tiek ia liks
klanas purvo. Paskui reiks
valyti vis virtuv.

Hmm,
numyk
jis
nugremdamas dar purvo.

miau apirinti paveikslus:


pradjau nuo virtuvs tarpdurio
ir palengva ingsniavau palei
svetains sienas. Kiekvienas
isiskyr
spalv
gausa
ir
kruopiai pietuku nupietomis
detalmis.
Ties
kiekvienu
biau galjusi stovti valandas,
bet reikjo skubti, jei norjau
pamatyti visus. Tiesa, griu ia
viena minut po ei ankst
rytojaus ryt, bet tuomet man
ne tai rps. Paskui niekada ia
negriu.

Tie pieiniai lyg jo kelions


po Europ emlapis. tai
Luvro piramid, Materhornas ir
nuostabs papldimiai, kurie
galjo bti bet kur Viduremio
jros
regione.
Priekiniame
plane nupieti mons stovjo
mane nugaromis ir grjosi
vaizdu.
O tarp j vietomis buvo
simai ali mogeliukai ar
dramblys su skryble.
Keista, kiek visko gali slypti
po tamsiai mlyna uniforma.

Po ja ar u jos.
Apjusi vis svetain vl
atsidriau
prie
virtuvs
tarpdurio

prieais
savo
mgstamiausi
paveiksl.
Sprendiant
i
laiveli
kanaluose ir spalving pastat
Venecija. Tolumoje, ant tilto per
kanal stovi vaikinas ir mergina,
tiksliau, vos irimi j kontrai.
Ikart u j vaizdas baigsi
dalis pieinio buvo vien baltas
popierius.

Tai
vienas
mano

mgstamiausi, kteljo i
virtuvs Donas. Apmaudu,
kad negaljau jo ubaigti.
Spariai m kilti vanduo ir
turjau i ten dingti.
Linkteljau nutaisiusi rimt
veid, lyg biau visk inojusi
apie
potvynio
uliejamas
Venecijos gatves ir jas tapanius
dailininkus.
Paskui pastebjau paskutinius
rmus eilje alia lauko dur,
tik
rmintas
buvo
ne
paveikslas, o eimos nuotrauka.

Keturi moni. Sprendiant i


drabui
ir
ukuosen,
nuotrauka galjo bti daryta
paskutiniame prajusio amiaus
deimtmetyje.
Nespalvota
nuotrauka,
tokias
mons
paprastai daro tada, kai nori
aminti k nors ypatinga.
viesiaplauk
motina,
tamsiaplaukis
tvas.
Maas
viesiaplaukis
berniukas
tamsiomis akimis Donas.
viesiaplaukis paauglys ilgokais
plaukais tikriausiai jo brolis.

Nuotraukoje jis buvo panaesnis


dabartin Don, jei atmestum
viesias akis.
Ar tavo brolis tebegyvena
iame miestelyje? paklausiau.
Virtuvje tekjo vanduo: Donas
plovsi rankas. Tada nusiluost
ir sispitrjo delnus. Donai?
Jis vl m mazgoti rankas.
Nutaisiau kalts kankinamo
mogaus bals:
Inyk, prakeikta dme!
Inyk, a tau sakau!36
Makbetas. Deimta klas,

jis nusiluost rankas.


Tai tavo brolis gyvena
miestelyje?

pakartojau
klausim.
Ne, jo ia nra, jis
nusiseg dir su visa amunicija
ir padjo alia dklo su ginklu.
Ar galiu paimti pistolet?
perjau svetain ir engiau
virtuv. irjau amunicij.
Manai, galiau tave nuauti?
Jis pavelg mane ir
nusiypsojo.
Ties sakant, norjau

parodyti tau kelet esmini


elgesio su ginklais aspekt, bt
lyg ios savaits praktikos dalis.
Arba praverst, jei mane per
kitas
dvideimt
penkias
valandas nuaut ar sueist ir
tu liktum automobilyje
su
smons netekusiu policijos
pareignu ir utaisytu ginklu.
Ties sakant, negalvojau, kad
leis
man
prisiliesti
prie
pistoleto.
Negali taip atsainiai elgtis
su ginklais, priminiau jam.

Jis vis tiek pam vien i


pistolet ir parod man t i
pradiamokslio. Kaip iimti i
apkabos ovinius, kaip patikrinti
ovin lizde. Atrod, kad mato
vien pistolet. Bet utikrinu, jog
pro jo akis nepraslydo, kaip
drebjo ant stalo padtos mano
rankos, kol jis rod veiksmus su
ginklu, jam tokius prastus.
Nenorjau, kad irt
mane
su atjauta,
kaip
isigandusi
mergait.
Nekeniau savs u tai.

Jis ities man pistolet


vamzdio iotimis save.
Kulkas imiau, pasak jis.
Gali nebijoti.
Itiesiau drebani rank ir
jis djo pistolet man deln.
Sunkus, pasakiau. Keista.
Neprasta laikyti rankoje ginkl.
Dar ilt nuo jo rank.
Ilaikiau tiek, kiek uteko
drsos, paskui padaviau atgal,
bet vamzdio iotis nusukau
duris, ne save. Gerai, man
pakaks.

Taip greitai? jis atsargiai


pam i mans pistolet. Klakt,
klakt, pokt! ir ginklas vl
utaisytas.
A bijau.
Pistoleto? jis irjo
mane pakreips galv vien
pus. Paskui saldiu kaip medus
balsu itar: Bijai vienos
minuts po ei ketvirtadien.
Niekada
nebijojau
sekso.
Bijojau to, kas atsitiks po to.
Bijojau sait, kurie galjo mane
pririti
prie
ios
vietos.

Sudrebjau.
Jis paliet man pet.
Dieve, a galvoju vien apie
save:
kaip
toks
murzinas
pasirodysiu paeidjams, o juk
tu irgi permirkusi. Eime su
manimi.
Nusekiau
paskui
j
per
svetain miegamj. ia kabojo
dar daugiau paveiksl. Ant
staliuko alia lovos guljo
policijos radijo stotel ir tyliai
dzg
retkariais
kvarkteldama Loiss balsu.

Donas dingo drabuinje ir


gro
neinas
markiniais
ilgomis rankovmis, ant kuri
puikavosi uraas Saugoti ir
tarnauti.
Pamiau markinius.
O, vadinasi, a jau irgi
jsik!
Jis vl trumpai pradingo ir
atne odin policininko striuk.
Pamiau ir j.
Ar tai reikia, kad mes jau
draugaujame?
Jis parod vien duobut

skruoste, tada atsine i


spintos
vari,
ilygint
uniform ant pakabo.
Tuoj griu, jis dingo
vonios kambaryje ir udar
paskui save duris.
Galjau eiti persirengti
drabuin. Bet nutariau ilikti
savimi, tad nusimeiau lapi
varkel ir markinius ia pat
miegamajame.
Dar
palkuriavau kelias akimirkas,
vildamasi, kad jis utiks mane
(ach!) su liemenle. Bet jei tai ir

bt nutik, tai tik tiek ir ne


daugiau, nes dabar dar ne viena
minut po ei ketvirtadien, ir
Donas elgsis pagal statut.
Apsivilkau
iltus,
sausus
markinius ir striuk.
miau eiti ratu naujame
dails
galerijos
kambaryje.
Pirmasis
pieinys
vaizdavo
tono fontan prie Penki
tak baro, kelios gyvn
skulptros buvo su skryblmis.
Paskui
meninink
rajono
vaizdai: prabangs namai alia

nutriuusi daugiabui.
Ir dar vienas paveikslas
tiesiai prieais jo lov, ten, kur
jis pavelgia kasryt (ar popiet)
vos
prabuds.
Didiulis
geleinkelio tilto pieinys.
Be joki ali mogeliuk, be
gyvn su skryblmis. Be joki
moni.
Tik tiltas, atrus karkasas
mlyno dangaus fone. Pernelyg
mlyno.
Donas grite griuvo i
vonios kambario. Bent jau taip

buvo
galima
pagalvoti
sprendiant i to, kaip a
atokau nuo paveikslo.
Kol avsi varius batus, lyg
niekur
nieko
nujau
prie
komodos,
atsukau
vien
odekolono
buteliuk
ir
pakvpinau. Ne tas kvapas.
Pamiau kit buteliuk. Irgi ne
tas. Jei galiausiai pasirodys, kad
tai
skalbimo
milteli
ar
dezodoranto, ar losjono po
skutimosi kvapas, nusiviliau.
Pro mano pet kyteljo

ranka,
pam
paskutin
buteliuk ir padav man.
itas.
Atsukau
dangtel
ir
sudrkinau pirt odekolonu.
Galvoje msteljo mintis, kad
jis tuoj ispirs mane i ito
kambario
ir
a
niekada
negalsiu ia grti, net viena
minut po ei ketvirtadien.
U tai, k dabar ketinau
padaryti.
Vis
tiek
biau
padariusi. Itiesiau rank jam
prie kaklo ir ukiusi rank u

apykakls perbraukiau pirtu


iilgai raktikaulio.
Jis nuvelg mane i viraus ir
udjo ant rankos didel, ilt
platak.
Atgijusi
radijo
stotel
prakalbo Loiss balsu. Donas
nepajudjo, bet tarp antaki vl
susimet nerimo rauklel.
Nesuprantu tos ifruotos
Loiss nekos, sunibdjau.
Kas atsitiko?
Jis nuleido rank ir atsitrauk
nuo mans. Susirinkau nuo

grind permirkusius drabuius


ir nusekiau paskui Don
svetain, jis jau segsi dir su
amunicija.

Avarija
Birmingamo
sankryoje, yra uvusi,
pasak. Pasilenk ir prisiseg
kit pistolet prie kojos. Kaip
tik to ir reikia.
Nusekiau paskui jo kvepal
dvelksm. Pro duris, rk,
uslinkus po lietaus, laiptais
emyn ir automobil. Jis
prane
Loisei,
kad
mes

netoliese ir jau vykstame


vykio viet. Tik tai nieko
nekeit:
jau
kauk
vis
miestelio tarnyb sirenos.
Persimeiau
per
krtin
saugos dir ir prisisegiau kaip
gera mergait. Per pastarsias
naktis pratau vainti su juo.
Man jau net nesvaigo galva.
Taiau
dabar
vl
miau
panikuoti. Supratau, k turjo
omeny Donas sakydamas, jog
kaip tik to ir reikia. Net
greitosios pagalbos personalas,

kuris iki iol aikiodavo net dl


menkesni avarij, suprato, kad
kart jiems teks susidurti su
mirtimi, o to jie labiausiai bijojo.
is atvejis buvo iskirtinis. Ir
Donas norjo, kad a, Tifan ir
Brajanas visk pamatytumm
savo akimis.
A
labai
bijojau.
Net
pavargau bijoti.
Pasidairs abi puses, ar nra
automobili, suko pagrindin
keli.
Man labiausiai patiko ne

Venecijos vaizdas, pasakiau,


o pieinys su tiltu. Tavo tiltu.
Jis giliai kvp ir ikvp per
nos.
Kiek galima.
Taiau vieta, i kurios
pieei, ne alia tavo tilto,
tsiau. Ji ant tavo tilto.
Jis
stipriai
sukando
andikaulius.
Tai draudiama, kaip mes
jau isiaikinom.
Kartais verta sulauyti
taisykles. Tu tarsi apsstas tuo

tiltu. Ar niekada nenorjai


pamatyti, kaip viskas atrodo i
kitos puss?
Jis pasuko dar kart ir
priekyje pasirod mirksintys
raudoni ir mlyni vyturliai, j
atvaitai toli nusidriek lapiu
aligatviu.
Kodl taip elgiesi?
paklaus jis taip tyliai, kad per
rkianias sirenas vos igirdau.
Dl to, kaip tu netrukus
ketini pasielgti su manimi.
vykio vietoje pamaiau tik

vien automobil. Dabar j supo


policijos, greitosios pagalbos ir
gaisrins
automobiliai.
Nelemtas
automobilis
atsitrenk apvali atramin
magistrals
kolon.
Buvo
visikai sukneintas.
Nesuprantu, kaip i viso
galjo taip atsitikti, pasakiau.
Vairuotojas buvo neblaivus.
Visai nesusivok, jis atidar
dureles. Eime.
Kitais kartais biau okte
iokusi i policijos automobilio

paskui j, bt utek jam pirtu


pamoti. Brajanas su Tifane jau
buvo ia. Stovjo i skirting
sukneinto automobilio pusi,
toli vienas nuo kito, sunr ant
krtins rankas. A atsirmiau
policijos automobilio kapot
bandydama nepasiduoti panikai.
Donas nujo vykio viet ir
pasikalbjo su pora gaisrinink,
dvini apsiaustus beveik iki
ems, galvas saugojo almai su
nuleistais veido apsauginiais
skydeliais. Jis ikl i gaisrins

automobilio sunk varikl kubo


formos metaliniuose rmuose ir
nopuodamas nune vykio
viet. Gaisrininkai prijung prie
variklio arnas, kitus j galus
pritais prie kako, primenanio
baisiai dideles reples.
Pro mane prajo feleris
Kvinsis. kteljau jam:
Ar tai hidraulinis gelbjimo
prietaisas?
Taip. Tik per vlu k nors
gelbti. Dabar jau nra ko
skubti, ir jis palengva

nuingsniavo tolyn.
Hidraulinis prietaisas sijung
su
didiuliu
triukmu
ir
gaisrininkai
msi
darbo:
pjaust sumaitot automobilio
dal,
anksiau
buvusi
priekinmis durelmis. visas
puses pairo stiklo uks ir
metalo drols, vangdamos
krito ant automobilio kapoto ir
aligatvio.
Donas pamojo, kad prieiiau
prie sumaitoto automobilio.
Maniau, irdis tuoj ioks i

krtins.
Pirt
galiukai
dilgiojo. Raudoni tarnybini
automobili vyturliai mirgjo
akyse. Taiau turiu padaryti tai,
k
liep
Donas.
Jei
nepadarysiu, jis gali vl mesti
mane aretin viena minut po
ei ar ne viena minut po
ei. engiau kelis ingsnius
priek.
Man prieais akis idygo
Brajanas.
Pamats
mane
palingavo galva.
Mege. Nemanau, kad tau

reikt ten eiti.


Taiau pro Brajano pet
maiau man tebemojant Don.
Paskui kteljo ragindamas:
Nagi!
Brajanas irgi pasuko prie
Dono.
Palik j ramybje, ir
stabdydamas udjo rank jam
ant peties.
Donas pasimuists numet jo
rank.
Neliesk mans, kai a su
uniforma! suuko.

Brajanas atlijo.
Donas eng prie mans,
sugrieb u rieo ir prisitrauk.
iuo metu mano veidas jau
primin kauk be laelio
kraujo. inojau, kad atrodiau
kaip negyva, bet neturjau jg
prieintis. Nulitiniavau paskui
j prie sumaitoto metalo lauo
krvos.
Gaisrinink
irkls
kl
siaubing
triukm,
nesivaizdavau, kaip jie ar kas
kitas gali itverti alia. Tas

triukmas eid, lyg burgzt


motociklas, dvigubai didesnis u
manj, tik be duslintuvo. Tas
garsas atsimu krtin,
ugo net irdies plakim, o
galvoje
kal
taip,
kad
isigandau,
ar
negausiu
smegen
sukrtimo.
i
akimirk
nemaiau
nieko,
iskyrus dirbant rengin, jo
keliamas triukmas virto vienu
ilgu,
itisiniu,
spengianiu
kauksmu.
Gaisrinink
almuose

atsispindjo magistrals viesos,


todl negaljau irti j veid.
Atrod kaip ateiviai erdvlaivio
kostiumais. Donui pamojus jie
atsitrauk nuo automobilio, kad
mes galtume pavelgti vid.
Ji guljo ten persikreipusi
taip,
kaip mogaus
knas
niekada negalt persikreipti,
suspausta
visai
mautje
erdvje.
Kad galiau igirsti per
kaukianias gaisrinink irkles,
Donas turjo rkte rkti. Tik

man atrod, kad jis kalba


ramiai, paskui balsas tapo aidus
lyg tuioje erdvje, kakoks
bloga
lemiantis,
panaiai
ligoninje skambdavo mano
gydytojo balsas po to, kai jis
suleisdavo man raminamj.
Norjau, kad pamatytum
kaip tik tai.

36 Cituoja V. ekspyro Makbet,

vertimas A. Churgino.

12 skyrius
Buvau
visikai
isunkta.
Knas m trauktis taip greitai,
jog maniau, kad tuoj itirpsiu,
sublikiu kaip balionas. Oda
pasidar permatoma ir po ja
pasimat kaulai. Palanksiau
pirt ir irjau, kaip po oda

vienas kit trinasi kaulai.


Amoniakas
ukio
man
nerves kaip aus kraptukai.
Pabandiau
deine
ranka
pasiekti kair ir isitraukti
laelin.
Nepataikiau
ir
atsitrenkusi mano ranka nuo
peties nuslydo. Perbraukiau ja
per kair rank iekodama
adatos. Jokios laelins.
kvpiau dar amoniako, giliai,
kad nueit iki pat smegen.
Negaljau pabusti. Negaljau

atsimerkti.
Tik nebadykite mans,
sumurmjau. Tik ne laelin.
Jau geriau mirsiu, suprantate?
Leiskite man mirti.
Tu nemirti, atsklido
Tifans balsas. Ir visai
iprotjai, jei manai, kad jie leis
man daryti tau laelin. Man
dar
pasisek,
kad
leido
pamatuoti tau spaudim. Beje,
jis labai maas, todl kol kas
nebandyk sstis.
Giliai kvpiau ir atsisdau.

Galins
greitosios
pagalbos
automobilio
durels
buvo
atidarytos,
lauke
Donas
nekuiavosi
su
pareignu
Lerojumi ir kitu policininku bei
Kvinsiu. Donas rk.
unsnukis.
unsnukis!
engiau link jo. Ir ikritau.
I
greitosios
pagalbos
automobilio? Igirdau suunkant
Tifan.
Tysojau ant lapio greitkelio
ant nugaros, nuo netikto

smgio
skaudjo
visus
raumenis.
Donas pakl mane sums
u paast, pastat ir atrm
greitosios pagalbos automobilio
bufer.
engiant pirm ingsn
reikia bti atsargiam. Kojos dar
nelaiko, pasak ipsdamas
dmus.
Atstmiau j. Krtin po
tamsiai mlyna uniforma buvo
tvirta it plienin, jis nesujudjo.
Pastmiau dar kart, kart i

vis
jg,
bet
tik
pati
atsitrenkiau

automobilio
bufer. Ir surikau:

A
sirgau
viu,
tu
prakeiktas kvaily!
Aplink
susirinko
kiti
policininkai
ir
Kvinsis.
Pavelgiau save j akimis:
mlynplauk mergina kauja it
pamil be jokios prieasties.
Mane suims u policininko
upuolim ir udarys aretin.
Dono cigaret nukrito ant
lapio asfalto ir liko gulti

rkdama.
Neirjau
j.
Nenorjau inoti, ar cigaret
nukrito todl, kad jis isiiojo i
nuostabos,
ar
numet
j
smoningai. Nenorjau inoti,
ar tik nebsiu jo igsdinusi
matant visiems tiems mao
vyrukams. Man buvo vis vien.

Parvaiuosiu
iki
savo
motociklo
gaisrinink
automobiliu,

pasakiau
cigaretei. Man jau gana t
vaizd, kuriuos taip norjai, kad
pamatyiau. Ypa i nakt.

Tirtaniomis
kojomis
nusvirduliavau prie gaisrinink
automobilio,
bet
niekas
nepasisil man padti, net
Tifan
ar
Brajanas.
Stengdamasi neirti avarijos
viet
siropiau

erdvi
gaisrinink automobilio kabin.
Kaip kat susirangiau alia
milinik
irkli
metalui
karpyti. Gal ir gerai. Gal
prireiks t irkli, kad ivaduot
mane i Donafterio spst,
kuriuos pakliuvau savo noru.

A
sirgau
viu,
tu
prakeiktas kvaily!
Jauiausi
siaubingai
pavargusi.
Parke
baigiau
nubgti kasdien savo penki
myli norm. Ir dar nemiegojau.
Tik
pusvaland
nusnaudiau
gaisrinink
automobilio
kabinoje, kol atvaiavus jie
ilaipino mane lauk.
Nors vos gaudiau kvap,
sukaupusi paskutinius energijos
likuius miau risnoti greiiau,
tarsi bandydama pabgti nuo

savo paios odi.


A
sirgau
viu,
tu
prakeiktas kvaaaaa...
Dalis mans norjo atsiimti
iuos odius. Kai aukiau,
neirjau
Donui

akis.
Nemaiau
tamsiose
akyse
skausmo.
Bet
galjau
sivaizduoti. inojau, kad ta
mao laikysena labai trapi.
Sudaviau jam skaudiausi
viet ir vyresni akivaizdoje, t,
kuriuos jis taip stengsi bti
panaus.

Tada prisiminiau isikreipus


kn
mautje
sumaitoto
automobilio erdvje ir panorau
suduoti Donui dar skaudiau.
Baigta. Atbgau iki rank
atspaudais imargintos sienos
prie vart. miau palengva
vaiktinti pirmyn atgal, kad
atgauiau kvap. I dalies
tikjausi, kad i u poskio
inirs Donafterio mkla.
Nuo anos popiets daugiau
parke nebuvome susitik. Vien
nakt paklausiau kodl, gal jis

mans
vengia.
Jis
atsak
siningai

kaip
geras
berniukas, koks ir buvo. Kartais
jam tenka pasilikti nuovadoje:
jei reikia sutvarkyti sumimo
dokumentus
ar
parayti
ataskait to, kas vyko per
budjim. Tada atsigula tik
vlyv rytmet. Tuo metu, kai a
bgioju, jis dar miega.
Tada isiruoia pabgioti kiek
vliau po piet, kai prabunda.
A neketinau laukti nemiegojusi
vien tam, kad j pamatyiau,

lygiai taip pat jis nenorjo keltis


anksiau neisimiegojs vien
tam, kad pamatyt mane. Regis,
abu supratome, kad ms
santykiai
i
dalies
grsti
smojingais pokalbiais, o koks
gali bti smojis vos po keturi
valand miego?
Palauk, k ia taukiu? Kokie
santykiai?
Mes
tikriausiai
daugiau nesusitiksime net
pasimylti. Donas dingo, gro
metrat, i kurio ir atsirado. O
a daugiau nelaukiau paskutinio

naktinio budjimo su pareignu


Donafteriu.
Suskambo mano mobilusis
telefonas.
Donas! suukau bgdama
prie savo motociklo, pastatyto
aiktels
pakraty,
ir
jau
grabaliojau po krep. Mes
apsikeitme
numeriais,
jei
kartais dar vienas paeidjas
imt
spardyti
policijos
automobilio dureles, kai sdsiu
viduje, o jo alia nebus.
Alio!

Sveika! kteljo Tifan.


Bijojau paadinti, bet balsas
skamba
valiai,
vadinasi,
nemiegojai.
Pasistengiau neisiduoti, kad
nusivyliau.
Nubraukusi
nuo
veido
mlynas
sruogas
pasakiau:
K tik baigiau bgioti.
Bgioji ir i savait, kai esi
tokia usimusi?
Privalau.
Privalai? Ar tau leukemija?
Atitraukiau
telefon
per

itiest
rank
ir
piktai
panairavau j. Jei Tifan
suvok, kodl bgioju, vadinasi,
a daug labiau perprantama, nei
maniau. Vl pridjau telefon
prie ausies.
Ne iandien.
Gerai. Kaip jautiesi po
paskutins nakties? Kas tau
buvo uj? Niekada nemaiau
nieko taip siutus.
Spyriau

savo
rankos
atspaud ant sienos.
Reikia padkoti Donui,

norjau spirti ir jo rankos


atspaud, bet buvo per auktai.
Jis norjo tave vytis, juk
inai. Kai jai prie gaisrins
automobilio, atrodei taip, kad
tuoj nukrisi tarp t oranini
kgi. Bet a kteljau jam,
kad nesekt tau i paskos.
Bijojau, jog gali jam trenkti,
tada tikrai btum pakliuvusi
bd.

Puiku,
a

grsm
visuomenei, pajutau, kad nuo
minties, jog Donas metsi

paskui mane, mano skruostus


uliejo raudonis. A jam rpiu!
Rpiu!
Rpiu
taip,
jog
smoningai pasisteng padar
taip, kad apalpiau! Kokia a
apgailtina.
Tifan kosteljo.

Paklausyk, noriu tavo


patarimo.
A nuoirdiai nusijuokiau:

Taip,
a
etatin
nuodmklaus. Klok.
Brajanas vis dar su manim
nesikalba.
Ir
neatsako

skambuius. Taiau prie mums


atsiduriant ant to tilto jis vis
laid uuominas, kad a ir jis
turime pasimylti...
Supratau, apie k ji.
Ne.
...ir vis band mane tikinti
tai padaryti. Bet a nenorjau.
Ne.

Dabar,
jei
mes
vl
atnaujintume santykius...
Ne.
...manau, pasakysiu jam,
kad apsigalvojau.

Po velni, Tifane!
Kodl? suuko ji. Suprask:
jei
tu
gali
dulkintis
su
narkomanu, kodl a negaliu su
paprastu abiturientu?
Galiau sugalvoti bent
dvideimt prieasi. Kadangi
iandien dar nemiegojau, kol
kas sugalvojau tik tris. Pirma,
nejau nori draugauti su tuo,
kuris
paskelb
tau
tylos
boikot?
Tylos boikotas nra taip jau
blogai.

Akivaizdu, kad tai varo tave


i proto. Antra, tu bandei
prisigerti
ir
dabar
nori
pasidulkinti vien todl, kad visi
taip daro. Bent jau tu manai,
kad visi aplink taip elgiasi, nes
tuo giriasi. Taiau turi daryti tik
tai, ko pati nori.
Telefonas tyljo. Laukiau, kol
Tifan padkos u begalin
mano imint. Taiau ji pasak:
Maniau, tu mane palaikysi.
Pati
tai
dvi
markinlius
Pasiduodu
grupiniam

spaudimui.
iandien kaip tik ketinu
paspausti tave nieko nedaryti,
uuot
k
nors
padarius.
Paklausyk,
a
myldamasi
visada
saugausi.
Tiesiog
apsisaugau,
ir
ikart
tai
pamirtu. Bet tau viskas bus
kitaip. Tu irgi pasinaudosi
prezervatyvu, jis nesuply, ir lyg
nebt dl ko jaudintis. Bet kit
dien tu nulksi pas gydytoj,
kad sitikintum, jog nesi nia
ir neusikrtei IV. Ir vaikiosi

kiekvien dien vis mnes,


pakliau bals, kad nustelbiau
Tifans kikenim. Po trej
met tu vis dar negalsi nurimti
dl
to,
kad
tau
vluoja
mnesins.
Galvosi,
kad
tikriausiai esi nia arba tau
IV. Darysi visk, kad tik
ilaikytum prie savs Brajan.
Nes bijosi, kad antraip jis
paskambins tavo mamai ir
pasakys, jog nesi nekalta.
Ar a tokia nuspjama?
paklaus Tifan.

Taip. Tik nesakau, kad taip


elgtis blogai. Man paiai, ko
gero,
nepamaiyt
truput
daugiau dl visko pasinervinti.
Tai suteikt mano gyvenimui
pusiausvyros.
Susizgribau, kad nervingai
ingsniuoju
po
automobili
stovjimo aiktel pirmyn atgal,
lyg Tifans lytinis gyvenimas
mane ities jaudint.
Grau prie motociklo ir
kalbjau toliau:
Ir dar tau nepatiks

atsitiktinis seksas. Taip ar kaip


kitaip tai pavadintume. Tam
tikra
prasme
tai
tarsi
prostitucija.
Jei
jaustumeisi
teisi, dabar man neskambintum
ir neklaustum patarimo. Tiesiog
inotum, kad elgiesi teisingai. O
tai treia prieastis, dl ko
neturtum to daryti: seksas
nra jau toks pasakikas.
Ji tyljo. Fone vl grojo
Touch My Body, lyg taip ji
bandyt save psichologikai
nuteikti.

Ach, liaukis.
Patikk.
Manoma, kad prastas
seksas paprastai bna pirm
kart. Maniau, tu seniai tai
prajai.
Trumpai nusijuokiau.
Ai, Tife. Vis tiek seksas
nra toks geras.

Tuomet
kodl
juo
usiiminji? suspigo ji.
Mano
markinliai
buvo
sudrk nuo prakaito ir paptus
vjui mane nukrt drebulys.

Noriu bti tikra, kad


gyvenau, jei kartais man gyventi
lik nedaug.
Sakei man, kad baigei
bgioti ir kad nesergi leukemija!
Nenorjau i karto atskleisti
vis kort.
Atrodo, dl kai ko vis tik
nerviniesi, pasak ji.
Tik dl io dalyko.
Tai labai svarbus dalykas,
Mege.
Gerai, ne tau sprsti.
Pirmyn,
priimk
Brajano

pasilym, o a visai mokyklai


papasakosiu, kad tu girtuokl ir
purvina kek.
Ji atsijung.
Jau buvau begrdanti telefon
krep, bet jis vl suskambo.
Atsiliepiau:
Gerai, tu nesi purvina
kek. Jei nori bti kieta, turi
suprasti tokius juokus.
Ir vl kitame gale tyljo. Bet
nesigirdjo jokio Touch My
Body.
Man sustojo irdis.

Donai? paklausiau.
Ne visai, atsiliep Erikas.
irdis vl sutvaksjo, tik ltai.
O, labas! Laukiau, kad
paskambinsi. Ir atsiimu savo
odius dl purvinos keks.
I tokios girdiu, pasak
jis. Kaip dl ikvietimo?
Klausyk, a tau ne kokia
prostitut.
O taip, btent tokia.
Per
park ltai vaiavo
policijos automobilis. Ne Dono,
aiku. Kakieno kito, kam

pasisek
budti
dieninje
pamainoje. Sekunds dal, kol
susivokiau, kad ten ne jis, mano
irdis vl sustojo.
klimpau iki aus. tbt
reikjo
kakaip
i
to
isikapanoti. Antraip baigsiu
kaip
Tifan

aukosiuosi
vaikinui.
Gerai, tebnie. Tik pirma
turiu isimiegoti.
inakt palik motocikl prie
policijos nuovados, pasak
Erikas. Paimsiu tave i ten

devint ir atveiu prie Dono


pamain... Kada ji? Deimt?
Tuose
reikaluose
Erikas
niekada ilgai neutrukdavo.
ols negalsiu gauti,
perspjo mane. Bet tursiu
alaus.
Gal iprotjai? dvi
pagyvenusios ponios blizguiais
nusagstytais treningais ipt
mane akis. miau kalbti tyliau:
Kaip tu tai sivaizduoji?!
Prisigersiu alaus ir paskui
atuonias valandas patruliuosiu

su Donu?
Tuomet teks dulkintis
blaiviems, beveik pajutau, kaip
jis atsijungdamas nusipurt.
A irgi.
T vakar nujau vaistin
kitoje
gatvs
pusje
nei
Eggstra!
Eggstra!
ir
nusipirkau prezervatyv. Juos
visuomet pirkdavau a. Erikas
galjo
pamirti
arba
jam
apskritai nerpjo. Kakodl tai
inojau nuo pat pradi.

Tada nuvaiavau motociklu iki


policijos nuovados, kaip ir
susitarme.
Erikas
vlavo
penkiolika minui. Kakodl
nenustebau. Vadinasi, tiek pat
vluos mane parveti, taigi
Donas neabejotinai sius.
Manau, kad Erikas to ir
siek. Reikia pasakyti, neblogas
planas.
Bet
jam to
nepasakiau,
apskritai tyljau, kol jis suko
savo BMW vyrkel ir po kiek
laiko sustabd laukymje prie

geleinkelio tilto.
Jis ijung varikl ir atsisuko
mane. Bent jau taip supratau i
garso. Debesys deng mnul ir
vaigdes. O ijungus varikl ir
prietais skydelio viesas tamsa
pasidar aklina.
kart norsiu, kad
nusirengtum nuoga, pasak jis,
o ne tik nusitrauktum
kelnaites eis colius emyn.
Kalbjo nerpestingai. Bet
man
jo
odiai
kakodl
nuskambjo kaip perspjimas.

Turjau pamatyti jo veido


iraik.
A taip nepratusi,
pasakiau.

Noriu, kad kart


pasielgtum taip, kaip noriu a.
K? Ir joki glamoni?
paklausiau altai.
Glamoni? sumurmjo jis,
tarsi jam tai bt naujiena.
Ir tada jis mane pabuiavo.
Jau geriau btume apsij be
glamoni.
Erikas
buiavosi
klaikiai. Per daug seili, per

giliai kio lieuv, per... per...


per. Jo rankos jau grabinjo man
po markinliais, lyg mans
nereikt kaitinti, lyg a biau
maa kekel mlynais plaukais,
duodanti visiems, kas netingi
paprayti.
Usimerkiau ir miau galvoti
apie Don. Kaip velgt jo
mieguistos tamsios akys, kai
rankos prasmukt po mano
markinliais. Kaip ltai jis
mane glamont.
Kokia prasm apie tai galvoti.

Teks tenkintis ituo greituoliu.


Atsipliau nuo jo lp, bet
Erikas vl prisispaud. Pasukau
galv on. Jis m laiyti man
aus. Galiausiai sirmiau viena
ranka jam krtin ir atstmiau.

Palauk,
padarom
pertraukl, k? pasakiau
prastu brit akcentu, kad bent
kiek pakilt nuotaika.
Kas yra? suurzg vis dar
neatitraukdamas lieuvio man
nuo ausies. Ar nori, kad dabar
padovanoiau gli?

Molis i vidurio kaimo.


Tiesiog negaliu. Kai nesu
girta, neturiu n menkiausio
noro su tavim dulkintis.
Jo rankos po markinliais
sustingo. Tuoj vl pradjo
grabinti.

Ar
inakt
paskutinis
budjimas
su
Donu?
Paskambinsiu tau rytoj.
Negaljau patikti. K tik
pasakiau,
kad
jis
mans
netraukia, kai esu blaivi. O jam
n motais.

Jis turjo tarti, kad tarp ms


su Donu kai kas yra ar bent jau
buvo. Nesusilaikau svajingai
neitarusi Dono vardo. Bet
Erikui ir vl buvo n motais.
Veikiausiai dar vakar nakt
Erikas dulkinosi su Einde, tai
jam irgi buvo n motais.
Dar prie savait man irgi
nebt rpj. Bet dabar staiga
parpo.
Sugriebiau jam u rie ir
pabandiau itraukti i po
markinli.

Ne, nemanau, kad tu kada


nors turtum man skambinti.
Jis stipriau mane ugul.
Staiga mane apm bjaurus
jausmas baim. Maniau, kad
jis sieis, pasips ar pavadins
mane kvaila kale. Nemaniau,
kad jis neatstos ir po to, kai a
pasakiau ne.
Galvoje
vl
msteljo
Donas,
vadinantis
j
namikiu.
Tai tu mane meti?
sunypt Erikas.

Taip, tik neinau, ar tai


galima taip pavadinti, atsakiau
stengdamasi, kad nedrebt
balsas. Kad mestum, prie tai
reikia susitikinti.
Mes piktai nuvelgme vienas
kit. Jau galjau irti j
altoje tamsoje. Eriko akys
ybteljo, tapo atiaurios ir
svetimos. Erzinau j, kol jis m
nesivaldyti, liko vien pyktis.
Jis kai k suman.
Jauiau, kaip jo pirtai vis
stipriau maigo mano kn.

irdis m plakti taip smarkiai,


kad ugul ausis, bandiau
nepasiduoti baimei ir blaiviai
mstyti. Jis dvigubai didesnis u
mane. Na ir kas, man vis vien.
Tiksliai neprisiminiau, k tada
padariau Todui Pembertonui, kai
jis band udaryti mane lifte
devintoje klasje, bet tas vykis
jau tapo legenda. Tegul Erikas
tik pabando sprausti mane
kamp. Tegul tik pabando.

13 skyrius
Jis itrauk rankas man i po
markinli ir atsirm savo
sdyns atlo.
Nepatariu tau su manim taip
elgtis, pasak sieids.
Mano tvas pasta visus maisto
kontrols
inspektorius

apygardoje. Gali usiundyti ant


js Eggstra! Eggstra! ir jos
neliks.
Uteks
jam
tik
spragtelti pirtais.
tai
kada
atsipalaidavau.
Maniau,
jis
ketina
mane
nuskriausti, paeminti. Bet jis
vl prisimin ess maas savo
didelio ttuko snelis, itai kaip
nors itversiu.
Erikai, tariau, paskutins
inios. Tavo tvui tu rpi ne
daugiau nei mlo krva. Jam
nusi..., isiskirsi tu su manim,

ar ne. Maiau, kaip jis spoksojo


mano plaukus. Ties sakant, jis
okins i diaugsmo, kad tarp
mano plauk ir tavo eimos
daugiau nebus nieko bendra.
Cha! Mano tvas itrauk
mane i aretins. O tavikis
paliko tave ten supti.
Tiesiai

taikin,
bet
susitvardiau.
Tavo tvas paprasiausiai
nenorjo, kad jam daugiau kas
knist prot. O mano tvai jau
priprato, kad jiems dl mans

knisa prot.
Blausioje viesoje maiau,
kaip jo andikauliai sukrutjo.
Lyg k kramtyt. Paskui Erikas
ities link mans rank, bet a
atlijau. Taiau jis tenorjo i
daiktins iimti maiel su
marihuana.
Slpei nuo mans,
pasakiau.
Jis suvejojo maielyje jau
susukt suktin ir iebtuvl.
O mlas. Pamirau, kad tau
pamelavau. Nori? Gal tada

apsigalvosi, na, inai, dl ko.


Ne, nes nenoriu sddama
alia policininko trenkti ole.
Jis
udeg
iebtuvl
ir
prikis prie suktins galiuko
giliai trauk. Sulaiks dm
plauiuose papra:
Atidaryk lang, ir ikvp
tok tirt saldi dm debes,
kad maniau vien nuo to
apsineiu.
Ipokinau automatikai, net
negalvodama:

Langai
valdomi

automatikai,
Erikai.
junk
varikl,

jis
sujudjo,
ketindamas tai padaryti.

Palauk!

surikau
atsitokjusi. K ia sugalvojai?
Juk tursi mane parveti atgal,
kodl tada rkai? Juk neketini
vairuoti? Apsines! Iki policijos
nuovados!
Kodl ne? Tvas vis tiek
mane itrauks, ir jis vl
usitrauk.
K galjau padaryti? Galjau
ilipti
i
automobilio
ir

paskambinti
Donui.
Arba
stovti tamsoje ir laukti, kol
Donas pats atvaiuos. Juk jis
taip myli it tilt. Bet tada
reikt aikintis,
kaip ia
atsiradau
ir
kodl
mano
motociklas stovi prie policijos
nuovados.
Bet tada Erikas nuvaiuot,
a igelbiau savo kail, o jis
galbt padaryt avarij ir
nuudyt
nekaltus
mones.
Nemanau, kad dabar bt
didesn tokios baigties tikimyb

nei kitais kartais, kai jis


vairuodavo igrs ir (ar)
apsirks, o a vaiuodavau su
juo. Taiau kai prajusi nakt
pamaiau t uvusi moter,
many kakas apsivert, kaip tik
to siek Donas ir jo vyresnyb.
Nekeniau tai pripainti, bet tai
buvo tiesa.
Gerai, paskambinsiu Donui,
tegul
partempia
Eriko
automobil ir grta mans.
Ilipau
ir
trinkteljau
masyviomis BMW durelmis.

Staiga pasigirdo tylus gaudesys,


a atsisukau tilt ir pamaiau
priekines traukinio viesas.
T
akimirk
u
mans
sijung mlyni vyturliai.
irdis
vl
m
okti
pasiutpolk.
Laukiau,
kol
Donas per garsiakalb pasakys
man k nors eminanio.

Vairuotojau,
likite
automobilyje.
Ir
net
nebandykite slpti narkotik.
Kalbjo pareignas Lerojus.
Jis paliko varikl jungt ir m

artintis link BMW, tai jau


susilygino su manimi.
inau, k galvojate,
paskubom tariau, kol jis nespjo
isitraukti antranki.
Galvoju t pat, k kiekvien
kart, kai sugaunu poreles
parke, mlyni vyturliai
akinamai
mirguliavo,
todl
nemaiau, ar jis velgia mane
smerkianiu suaugusio mogaus
vilgsniu ar kaip kitaip.
Viskas ne taip, pasakiau.
Kartligikai
rausiausi

smegenyse bandydama rasti


bent vien argument, kad
tikiniau j nieko nesakyti
Donui. Net jei man daugiau
nerpjo, k jis apie mane
galvoja.
Pareignas Lerojus linkteljo
kakur sau pro pet.

Eikite
prie
pareigno
Afterio automobilio. Jis nori su
jumis pakalbti.
Afteris.
tempiau
akis
bandydama k nors irti
tamsoje. Tikrai, u Lerojaus

policijos automobilio stovjo dar


vienas. O ne.
O js negalite perskaityti
man pamokslo?
Jis ne juokais siuts,
atsak pareignas Lerojus.
Tavo vietoje labiau neerziniau.
Jis siuts, sumurmjau. O
a mirtinai siutusi. Tiksliau,
norjau bti mirtinai siutusi,
bet jauiausi tik isigandusi ir
kalta. Bet kodl turiau jaustis
kalta ar isigandusi. Nepadariau
nieko bloga.

Na, gal toks pareikimas kiek


perdtas. Nepadariau nieko
neteista.
Drebdama
nuingsniavau
pro
pareigno
Lerojaus
automobil prie Dono mainos
ir
trkteljau
upakalines
dureles. Jos buvo urakintos.
Pliaukteljau per dureles ir
igirdau braktelint j spynel.
lipau
ir
atsisdau
ant
upakalins
sdyns,
pabrtinai rimtai sukryiavau
kojas ir udariau dureles. Kitaip

tariant, pati save kalinau.


Per
metalines
groteles
maiau, kad Donas, apviestas
prietais skydelio ir pareigno
Lerojaus automobilio ibint
viesos, skrebeno savo anketas.
Pavelgiau upakalinio vaizdo
veidrodl ir sitempusi laukiau
akimirkos, kada ms akys
susitiks.
Ir
i
vis
jg
stengiausi numaldyti drebul,
kad tik jis neigirst, kaip
iltame automobilyje po manim
neramiai
girgda
vinilin

sdyn.
Bet ms vilgsniai nesusitiko
upakalinio vaizdo veidrodlyje.
Jis atsisuko ir a galjau
pavelgti jam tiesiai akis.
Jis
neatrod
pasipiktins.
Tiesiog skaudintas.
Ir dl to pasijutau dar
blogiau. Nes tai reik, kad mes
galjom igelbti vien minut
po ei ketvirtadien, o a visk
sugadinau.
Kad bt dar apmaudiau,
nos pakuteno jo odekolono

kvapas.
Juk inai, kad a danai
atvaiuoju ia patikrinti, iki
iol jis niekada neleido kalbti
sau tokiu tonu: skaudinto,
kaltinanio devyniolikmeio.
Tu norjai, kad tave ia rasiau.
Usiimani seksu su Eriku.
A neusimiau su Eriku
seksu.
Kai ia
atvaiavai,
stovjau
lauke,
alia
automobilio, taigi tam tikra
prasme gali laikyti, kad buvau
ijusi pasivaikioti.

Bet tu ketinai tai padaryti.


Norjau nukreipti akis, bet jo
vilgsnis
mane
prikaust.
Kartligikai
galvojau,
kok
ginkl
galiau
prie
j
panaudoti.
Tu mane sekei.
Tai suveik. Jis ities liovsi
puols ir m gintis:
Nesekiau konkreiai tavs.
Vaiavau darb kiek anksiau,
kad
parayiau
savaits
ataskait. Paprastai tai padarau
per budjim, bet i savait

buvo domesn nei visada, jis


nutilo, kad pamatyt mano
reakcij.
Mano irdis vl m idiotikai
baladotis a jam patinku! a
jam patinku!, bet i paskutinij
pasistengiau neparodyti jokios
reakcijos.
Jis kalbjo toliau:

Tada
pamaiau Eriko
automobil ir kad js pasukote
ionai.
Laukiau, kol igirs pats save.
Bet jis, aiku, neigirdo. Kartais

jis
bna
visikas
kvailys.
Galiausiai
teko
pabaksnoti
pirtu:
Ir tada tu nusekei paskui
mane!
Jis usimerk:
A...
A ir taip utektinai
sutrikusi ia aptikta. Kam dar
atsitempei Leroj? Norjai, kad
sudegiau
i
gdos?
Jauti
malonum, kai kiti jauiasi
paeidiami ir uspeisti kamp,
nes tada tu esi stipresnis ir gali

valdyti situacij.
A...
Juk to nori, ar ne? tai dl
ko a tau reikalinga?
Ne! suuko jis. Krtin
tankiai kilnojosi. Jis prispaud
vien rank prie mus skiriani
grot. Krumpliai pabalo. Jei
bt man reikj itraukti Erik
i
automobilio,
bijau,
kad
neinia, k biau jam padars.
Jis nusisuko ir vl pam
segtuv. Ranka, laikanti raikl,
drebjo.

Tyliai paklausiau:
Kodl vis tiek apsimeti, kad
kak raai, juk inau, jog tai
darai vien tam, kad mane
pagsdintum?
Nesiutink mans, a ir taip
siuts, jis vis tiek kak
rainjo ir ymjo kryiukus,
vert lapus, paskui suurzg:
Nori
atsikeryti
man
u
prajusi
nakt.
Manai,
nesuprantu to ir nieko nejauiu,
nes dviu uniform?
Norjau
k
nors
piktai

atkirsti. Bet jis buvo pernelyg


siuts.
Jis
pareikalavo
atsakymo ir, ko gero, turjo tam
teis.

Ankart
ukandinje
pasakei, jog iekau silpn tavo
viet,
kad
kuo
skaudiau
geliau, pasakiau. Kaip
manai, k darei an nakt? Juk
matei
mane
nualpusi
ir
anksiau. inojai, kas galjo
atsitikti.
Donas papurt galv.

A
nesurakinau tavs

antrankiais ir neudariau
aretin. Neturjau supratimo,
kad tu nualpsi. Trokau parodyti
tau t avarij, kad isigstum,
nes nenoriu, kad tau kas
atsitikt, jis atsisuko ir
prisikio prie mus skiriani
metalini grot lyg nordamas
pro jas pralsti. Tu man rpi,
Mege.
irdama

mieguistas
tamsias akis baigiau itirpti.
Beveik. Bet a nepasiduosiu j
kerams. Rsiai dbteljau j.

Tau rpi ta mirusi mergina.


Ne, man rpi tu.
Labai aikiai tai supratau
vakar nakt avarijos vietoje.
Nra geresnio bdo praneti
apie
savo
jausmus,
kaip
parodyti negyv kn.
Jis atsiduso per nos.
Tu bijai prisisegti saugos
diru
ir
bti
udaryta
aretinje. Taiau mirtis yra
galutinis kaljimas ir tu lkei
staia galva j. tai k bandau
tau pasakyti.

Bet juk negalima vis


gyvenim gyventi bijant mirties.
Jei taip gyvensi, jau bsi mirs.
Kaip tu.
Jis visikai pamiro, kad yra
kietas
vyrukas
policininkas.
velniai prikando apatin lp ir
tuo
paiu
metu
pirtais
persibrauk trumpus plaukus.
Bet mes jau buvome suriti
vienas su kitu. Sunriau ant
krtins rankas.
Net jei ir siunti ant mans,
pasak jis, net jei manai, kad

elgiausi
neteisingai,
negaliu
patikti,
jog
galjai
ia
atvaiuoti su Eriku. Maniau,
prajusi savait tau reik kur
kas daugiau.
A neusimiau su Eriku
seksu, pakartojau.
Bet ketinai, pakartojo jis.
Abu buvome teiss, tik tai
nieko nekeit.
Neketinau, pasakiau. Gal
ir galvojau, kad noriu, bet i
tikrj nenorjau.
Jis dmiai mane nuvelg.

Dl mans?
Atsidusau.
Dl tavs.
Jis
vl
nuvelg
mane
tamsiomis akimis. Su meile.

Dabar
turiau
tave
apkabinti
ir
mes
abu
pasijustume geriau. Bet jam
matant negaliu, jis linkteljo
pareigno
Lerojaus
pusn.
Lerojus lauke, mirguliuojanioje
policijos automobilio vyturli
viesoje apiekojo Erik. Tada
Donas atsisuko mane ir

iskt
rankas
prieais
metalines groteles. Laikyk,
kad buvai apkabinta. Virtualus
apkabinimas.
A
pajutau
virtual
apkabinim, ilt ir jauk.
Viskas gerai, pasakiau.
Taiau
ateiiai
inok,
jog
kaskart, kai parodysi man
negyvl, a permiegosiu su
Eriku.
Dieve, Mege!
Kol kas bent jau taip galiu
tau atsikeryti.

Kelias akimirkas irjome


vienas kit pro grotas. Nors jo
atiauri iraika nepasikeit, jis
velg palenks galv, lyg
irdamas kitu kampu pakeist
poir mane.
Galiausiai
Donas
vl
nusisuko vair. Ir lyg nieko
nebt
vyk:
jis
nebt
priverts mane apalpti, a per
plauk nebiau permiegojusi
su ol rkaniu drauguiu, jis
nebt
virtualiai
mans
apkabins.

Perssk priekin sdyn,


tavo vieta ia. Vaiuojam.
Turime dirbti.
Mes iriedjome magistral,
tada nuvaiavome miestelio
centr, paskui prie geleinkelio
tilto,
prie
makdonaldo
restorano, prie Martinio baro,
prie Eggstra! Eggstra!, prie
tilto, prastuomens rajon,
prie Birmingamo sankryos ir
prie tilto. Tada Lois per radijo
stotel
prane
apie

pasiksinim silauti vien i


nedideli parduotuvi miestelio
prekybos
centre
alia
Targeto. J paprasti mogeliai,
tokie kaip mano mama, ididiai
vadina parduotuvi miestu.
Lois pasak, kad paeidjai
vairuoja
sen
Aztek.
Apvaiavome aplink prekybos
centro automobili stovjimo
aiktel, usukome u pastat.
Jokio Azteko. Kaip visada, kol
Donas nusigavo nusikaltimo
viet, nusikaltli jau ir pdos

buvo atauusios.
Jis
pastat
policijos
automobil
ir
mudu
nuingsniavome aligatviu alia
prekybos centro, vir jo per vis
ilg jo tentas nuo sauls.
Donas
paklebeno
vis
parduotuvli duris ir paviet
proektoriumi

langus.
Garsiakalbiai
po
tentu
transliavo Birmingamo radij,
lyg dabar bt diena, pats
pirkimo kartis, o ne keturios
ryto.

Tarsi mes su Donu btume


atj pasimatym prekybos
centre.
Jis nuspaud urakint Dixie
Dental37 dur ranken ir
pavediojo
ibintuvliu
po
laukiamojo vid. Paskui atsainiai
tarsteljo:
Per vis pamain taip ir
nepakalbjome
jokia
mums
svarbia tema.
Pavyzdiui? vyliausi, kad
jam rpi viena minut po ei
ketvirtadien, iki kurios liko dvi

valandos. Vyliausi, kad is


susitarimas vl galioja.
Pavyzdiui, v, pasak
jis.
Dabar
tikrai
nusivyliau.
Taiau reikia pasakyti, kad jam
tai nuoirdiai rpjo. Donas
veng
mano
vilgsnio
ir
spoksojo

Dixie
Dental
plakatus,
vaizduojanius
besiypsanius pietus mones
sniego
baltumo
dantimis.
Tikriausiai veng todl, kad man
bt lengviau atsakyti.


Nebiau
buvs
toks
usispyrs, jei biau inojs,
pasak jis. Neklausk, kaip
galjau lankyti su tavim vien
vidurin ir to neinoti.
Nusekiau paskui j prie
uuolaid ir aliuzi salono.
Keista, bet ant jo lang nebuvo
joki uuolaid, aliuzi ar dar
ko nors. Donas nuspaud
vienos i parduotuvli ranken.
A sutelkiau dmes savo kojas,
irjau, kur engiu. Nors
spoksojau em, o gal kaip tik

dl to bandydama aplenkti ply


ukliuvau u savo paios pdos
ir vos nesuklupau. Nenorjau
sukelti savo mamai dar daugiau
rpesi. Ties sakant, jeigu jau
kalbam apie mano kov su
leukemija (gana nemokik,
turint omeny mano elges),
labiausiai apgailestavau, kad
suteikiau tiek skausmo mamai.
Kaskart, kai tvas mane dl to
apkaltindavo,
vis
labiau
nordavau pabgti, bet tik
klidavau dar didesn bd.

Trokau atsukti laik atgal.


Vienas Dievas ino, kiek kart
apkartinau
savo
mamai
gyvenim. Staiga parduotuvs
tentas m mane baisiai slgti.
Nuengiau nuo aligatvio ir
nuingsniavau automobili
stovjimo aiktel, ten pasijutau
saugesn. Aukti ibint stulpai
rm tamsiai mlyn dang be
jokios vaigds.
Gydymas truko iki deimtos
klass, pasakiau. O visos
linksmybs: islink plaukai,

alpimai koridoriuje ir greitoji su


kaukiania sirena, visa, kas
galjo atkreipti dmes, vyko
atuntoje klasje, tada tu jau
mokeisi devintoje gimnazijos
klasje. Todl nenuostabu, kad
nieko
apie
tai
negirdjai.
Suprantu, kvaila tave grauti
dl to, kad rkai. Juk a
nesusirgau viu dl to, kad
rkiau, toks mano likimas.
Manau, tiesiog nenoriu, jog kas
nors kitas visa tai igyvent.
Ypa tu, pagalvojau, bet

nepasakiau.
Jis pasisuko veidu mane ir
dmiai nuvelg.
Papasakok, kas atsitiko,
papra.
O ne. Nieko ypatinga.
inau, kad elgiuosi taip, tarsi
bt, bet...
Garsiakalbiai
ugrojo
kvepiani Filo Kolinzo dain.
Negaljau
susilaikyti
nenusiypsojusi.
Gerai, papasakosiu, kaip tik
ir daina apie tai. Pavelk man

subin38.
Dono skruostuose atsirado
duobuts.
Maniau, daina vadinasi
Pavelk man akis.
Ne, ne, ne. Matai, a labai
sunkiai pakliau chemoterapijos
kurs. Jie vis r mane
vaistais:
juos
kaitaliodavo,
paskui vl grdavo prie t
pai.
Mnesius
praguljau
mirties patale. Ties sakant,
greitosios pagalbos automobilis,
kuriuo dabar vainja Tifan, ir

buvo mano mirties patalas.


Linkteljs, kad parodyt, jog
dmiai klausosi, jis nusisuko ir
paviet ibintuvliu vienos
parduotuvs vid. Manau, vl
tik
tam,
kad
galiau
netrikdoma kalbti, ir u tai
buvau jam dkinga. Baigs
apirinti uuolaid salon
pajjo aligatviu prie kitos
parduotuvs ir pusiau pasisuko
mane, norjo inoti, ar pasekiau
i paskos.
Perrkdama
muzik

paaikinau:
Turjau iksti daugyb
tyrim magnetinio rezonanso
tomografu,
kad jie
galt
stebti
daugins
organ
disfunkcijos
sindromo
vystymsi. Neinau, ar tave
kada
yra
tyr
magnetinio
rezonanso tomografu. mog
kia iurpiai siaur vamzd.
Visuomet usimerkdavau ir visa
gerkle pldavau i dain
bjauriam rentgenologui, kol jis
irindavo nuotraukose visus

mano vidurius. Prisiekiu, kaip


tik it leikiai saldi dain i
Disnjaus animacinio filmuko jie
leisdavo Pediatrijos skyriuje,
sivaizduok: didiulis orkestras
su smuikais ir taip toliau, ir tada
Filas
Kolinzas
utraukia:
Pavelk
man

suuuubin.
Dono peius supurt juokas.
Jis
nuleido
ibintuvl,
usimerk ir koki minut
nuoirdiai juoksi.
O a spindjau vien dl to,

kad sugebjau j prajuokinti.


Kokia kvaia.
Jis dar por kart sukikeno ir
nuingsniavo toliau.

tai
i
kur
tavo
klaustrofobija, kteljo man
per pet.
Ne.

37 Stomatologijos klinik tinklas.


38 Look Through My Ass (angl.)

skamba panaiai kaip Look Through


My Eyes Filo Kolinzo sukurta daina
animacinio filmo Brolis lokys garso
takeliui.

14 skyrius
O atsitiko tai kas: per kno
kultros pamokas bgiodama
miau labai pavargti. tai tada
jie ir atrado, kad man leukemija.
Jie pasak, kad mane reikia
gydyti, bet dl to jausiuosi daug
blogiau nei nuo paios ligos.

Pasiuniau juos. Mama siuto ir


ivadino
mane
pasiptusia
savanaude, o a nenorjau, kad
man islinkt plaukai. Aiku, tai
buvo svarbu. Bet esm ta, kad
a visai nesijauiau mirtanti.
inojau, kad mirtu, bet tik i
to, k jie man sak, utat
nesijauiau mirtanti. Tiesiog
jauiausi
pavargusi.
O
jei
pradsiu
t
chemoterapijos
kurs,
tada
jausiuosi
lyg
mirtanti. Gydytojas uvert
akis ir pakviet ligonins vaik

psicholog mans tikinti.


Ji norjo, kad prisijungiau
prie pagalbos viu sergantiems
vaikams
tinklaraio
ir
usirayiau vinink vasaros
stovykl. Viu galima sirgti
linksmai!
Pasakiau jai, k
galvoju
apie
vinink
stovyklas. tai kodl prie vien
i susitikim su psichologe
nusidaiau plaukus rausvai. Ne
dl to, kad man i spalva patiko,
tiesiog norjau pasakyti: Eikit
visi...! Tikrai neturjau nieko

prie t varg moter. Ji tik


dirbo savo darb. Bet man
nereikjo
jos
patarim.
Nenorjau
bti
pasmerkta
myriop.
Jie
surado
kit
psicholog, kuris labai keistai
rod atjaut elgsi su manim
nepaprastai grietai, bet ir tai
nieko nepadjo.
Atjo pirma gydymo diena. Ir
prajo. A atsisakiau gydytis. Jie
palauk kelias dienas, paskui vl
pra, meilikavo, maldavo ir
beveik tikino, bet paskutin

minut a vl atsitraukiau. Iki to


laiko
mama
iverk
visas
aaras, kiek pamenu, ji vis
laik sdjo krsle ir nr
veliu neregto dydio pled,
tarsi bt norjusi po juo
pasislpti nuo tikrovs, ir mano
tvo kantryb galiausiai baigsi.
Jis pasak, kad udau savo
motin. Pasak, kad vl, jau
trei kart, vyksime ligonin
dl chemoterapijos ir kart a
leisiuosi padaryti man laelin,
maa to, kai jie bes man adat

rank, a ypsosiuosi antraip


nematysiu joki iPod, jokios
televizijos, joki draug, joki
pasimatym su vaikinais kine,
man bus skirtas nam aretas
iki dien galo. Puiku. Taigi
atvykome

Birmingamo
ligonin.
Kiek
per
anksti.
Paklausiau,
ar
negaltume
nuvaiuoti Dreamland39,
noriau, kol dar nepradjau
chemoterapijos
kurso
ir
nemiau vemti vos ivydusi
maist, sukirsti kok vir arij

kept kepsn. Papraiau labai


mandagiai. Jie atsak: inoma.
Tvas paliko mane ir mam
automobilyje, o pats jo vid.
Paklausiau mamos, ar galiau
prie kepsnio gauti saldios
arbatos. Ji atsak: inoma, ir
nusek restoran paskui tv.
Tada iokau i automobilio ir
pasileidau
bgti
Tryliktja
aveniu, bgau, kiek jgos leido.
Bgau tol, kol stengiau. Bet toli
nenubgau.
Birmingamas
abiejose pusse kyla kalv, o

a sirgau leukemija. Upakaly


liko gal deimt nam, a
usukau u poskio ir susmukau
kakieno rododendruose. Buvo
madaug toks pat metas kaip
dabar, altoka, bet viskas jau
ydjo. Guljau ir ant mans
krito mauiai rausvi vyni
iedlapiai. tai tada ir supratau,
kad mirsiu. Ir kas? Kas pasikeis,
jei imsiu dl to verklenti?
mons mirta kiekvien dien.
A niekuo neypatinga. Kita
vertus, dauguma mano amiaus

mergaii, Tifan ir Dul


Medou, ir Laonda Smit, dabar
sdi
algebros
pamokoje,
niniuoja po nosimi populiarias
melodijas ir kala Pitagoro
teorem, o a tuoj ileisiu
paskutin kvap nepastam
moni krmynuose. Kodl a?
Vos prie kelias savaites niekuo
nesiskyriau
nuo
kit.
Bet
daugiau nesu viena i j. Dabar
a esu paaugl, kuri nepakluso
savo tvams ir idjo uns
dienas suaugusiuosius. Taigi

nusipelniau mirties. Dabar man


viskas gavo kitoki prasm.
I u kampo ilindo policijos
automobilis.
Nuojauta
pakudjo, kad farus ikviet
tvas. Pabandiau atsistoti ir
bgti, bet negaljau atgauti
kvapo. Jie mane suiupo ir
udjo antrankius, prieinausi ir
keikiausi, tik viskas veltui. Jie
nuvaiavo kelis kvartalus ir
sustojo
prie
ligonins
priimamojo. miau spardytis,
kai pamgino itraukti mane i

automobilio. Jie surio man


kojas ir ine kaip av
skerdykl. Mano tvas eng
ligonin paskui juos. Mama liko
sdti automobilyje, maiau,
kad ji verk. Net girdjau kad
ir
koks
buvo
miestelio
triukmas, girdjau, kaip garsiai
ji
rauda
udarytame
automobilyje. Mano tvas liep
jai
nuvaryti
t
suknist
automobil stovjimo aiktel
ir nusek mums i paskos. Du
policininkai ne mane lift,

tvas irgi jo. Su mumis liftu


dar kilo kain kokia nelemta
sekretor, atsitiktin pakeleiv,
normaliomis aplinkybmis jai
engus lift visi tiesiog
mandagiai
bt
linktelj.
Staiga mane sum juokas:
kabau ore laikoma policinink,
veidu
emyn,
suritomis
rankomis ir kojomis, ir galvoju
apie
geras
manieras.
Sukikenau.
Vienas i far
paklaus, ar pagaliau bsiu gera
mergait ir pati nueisiu savo

egzekucijos viet. Vl pradjau


kaip pasiutusi spardytis ir
raitytis. Pirm kart nuo tada,
kai prasidjo itas komaras,
panorau sukelti kam nors
skausm.
Ilipome reikiamame aukte.
Policininkai paguld mane ant
netuv ir personalas nuve
koridoriumi, farai lydjo vis
keli prilaikydami mane. A
keikiausi. Palat tarpduriuose
susispiet
vaikai
rykiaspalvmis piamomis ir

nusteb
velg

mane.
Netuvus
glaudiai
apsupo
sesels
ir
taip
jo
iki
koridoriaus galo, matyt, kad
ustot tas nekaltas btybes
nuo mans. Girdjau, kaip jos
nibdjosi: kokia priegina,
kokia
nesukalbama,
kokia
pikiurna, lygiai taip pat jos
kalbjo apie berniuk isterik i
86 palatos. Rkavau visk, kas
man ujo ant lieuvio, kad tik
mane paleist. Kad i tikrj a
nesergu jokiu viu. Kad mano

tvai nori mane nuudyti. Kad


tvas
taip
nori
manimi
atsikratyti. Medicinos sesels
irgi nypt visk, kas joms
atjo galv, kad tik mane
nutildyt. Kad elgiuosi kaip trej
met vaikas. Kad gsdinu kitus
vaikus. Kad prajusi savait
ia paguld autizmu sergant
vaik ir net jis taip nekavo. I
paskos
sekantis
gydytojas
kalbjo su indiku akcentu, brit
maniera nuksdamas odius
visika prieingyb pietietikai,

itstai mano tvo tarsenai, man


atrod, kad jie kalba dviem
skirtingomis kalbomis.
GYDYTOJAS: ji jau beveik tokio

amiaus,
kai
gerbiame
paciento
norus,
todl
nortume turti su ja dar
kelet pokalbi, galbt tai
pads ir ji sutiks gydytis.
TVAS: suprantu.
GYDYTOJAS: ir ji tokio amiaus,
kad jei dabar nepradsime
gydyti, didel tikimyb, jog

vlesnis gydymas gali bti


neskmingas.
TVAS: suprantu.
GYDYTOJAS: bet i jos elgesio
galima spti, kad ji linkusi
prieintis ir toliau...
TVAS: klausykit, daktare, a
visk
suprantu.
Tiesiog
surikite j ir darykite, k
privalote.
vaiavome palat. Farai
laik mane prispaud prie lovos,
kol sesels rio per rieus ir

kulknis. tempiau raumenis ir


prieinausi, kiek galjau, kol
mano galns sustingo. Taip
neturjo atsitikti, viskas negali
taip baigtis, taiau baigsi kaip
tik taip. Klykiau taip garsiai, kad
vos girdjau, kaip sesel pasak
tvui, jog reikia tv sutikimo
laikyti mane pririt ir leisti
raminamuosius,
jog
reikia
upildyti dokumentus ir gal jis
galt
ueiti

personalo
kambar. Jis ijo i palatos.
Kita sesel velniai sunibdjo

man aus: Meilute, kuri


rank nortum, kad duriau
laelins
adat?
Band
apkvailinti
leisdama
raminamuosius,
neva
turiu
pasirinkimo
galimyb.
Nusiramink, meilute, viskas
tuoj baigsis. Netrukus pajutau.
Jie atlaisvino juostas, kuriomis
buvau pririta. A laisva,
pagalvojau,
bet
negaljau
pajudti. Lyg vis dar biau
pririta.
Umigau,
o
kai
prabudau, supratau, kad mirtu.

Po viso to nesiprieindama
jau visas chemoterapijos ir
spindulins
terapijos
procedras, nes vl nenorjau
bti pririta. Tebnie. Jei tarp
procedr
mano
plaukai
apgailtinai ataugs ir mama
pasakys, kaip dailiai a atrodau,
nusidaysiu plaukus raudonai. Ir
kaskart, kai liga ims progresuoti
ir
a
pradsiu
merdti,
atsisuksiu tv ir riu jam
akis: Ar nesakiau!

Donas ir a sdjome ant


policijos automobilio priekio.
Tiksliau, Donas ne sdjo, o
viena koja rmsi automobilio
bufer, kita tvirtai stovjo ant
ems. A susirangiau ant
buferio, susisukau kamuoliuk
prispaudusi kelius prie krtins.
Kaire ranka tryniau t viet, kur
kakada buvo besta laelins
adata.
Grusi

tikrov
nesilioviau
lapsjusi
blakstienomis,
kad
tik
nepradiau verkti.

Donas
velg

mane.
Negaljau perprasti jo tamsi
aki vilgsnio. Jo peiai pakilo:
Donas giliai kvp per nos.
Ketino kak pasakyti, kak
panaaus man labai gaila
arba neturjau supratimo, o
gal tu siaubinga tada tikrai j
mesiau. tai kodl nenorjau
apie tai kalbti.
Bet jis pasak:

Ujauiu
pareignus,
kuriems
teko
tada
tave
tramdyti.

miau kvatotis. Negaljau


sustoti. Gera proga nusiluostyti
kelias itrykusias aaras. Ilgai
kvatojausi ir braukiau aaras.
Istorikai susiklost, kad
farai labai apsidiaugia mane
pamat.
Dabar nusijuok jis ir m
viena ranka braukti aaras. Bet
kadangi nusuko ir nudelb akis,
a irgi nusisukau ir miau
spoksoti emyn, todl galjau
tik sivaizduoti jo aaras.
Jis sunirpt. Kadangi buvo

nusisuks,
balsas
skambjo
neaikiai:
Tavo tvas tave myli, jis
tiesiog isigando.
Pasilenkiau priek ir sumiau
Donui
platak
abiem
rankomis.
Donai, inau, jog i
savait bandei man parodyti,
kad vaiktau peilio amenimis ir
kad
nesu
nemirtinga.
A
supratau. Taiau a persirgau
viu, ir po to man jau niekas
neatrodo pavojinga. Todl bsiu

dkinga, jei tu tiesiog atsiknisi


nuo mans, ir draugikai
papleknojau jam per rank, bet
prie paleisdama susivokiau,
kad nebe pleknoju, o glostau.
iaip ar taip, viskas baigsi.
Jis
susidomjo,
kaip
priekabiauju prie jo rankos.
Baigsi?
Taip, neabejotinai. Tai
blogiau nei vaikystje persirgta
leukemija,
nes
mane
liga
uklupo,
kai
buvau
jau
pakankamai suaugusi. Ji gali

atsinaujinti. Bet veikiausiai ne.


Noriu pasakyti, kad tai
nesibaig tavo galvoje: tu vis
dar ant to stalo, pririta, su
laelins adata rankoje.
irjau, kaip kilnojantis jo
krtinei blyksteli policininko
enklelis,
ir
perbraukiau
pirtais per savo plauk sruog.
Nustebau, kokie ilgi jie uaugo.
Paskui permeiau sruog
priek, kad galiau geriau
apirti, ir vl nustebau, jog ji
mlyna.

Tai kas vyko ligoninje po


to? paklaus Donas. Tu
susitaikei su savo dalia.
Nemanau, kad biau iki
galo susitaikiusi.
Tave m mgdioti visi
skyriaus vaikai.
A... ne.
Bet jie nuolat trindavosi
tavo palatoje.
Pakliau j akis.
Taip! Mano palata primin
prakeikt centrin stot. I kur
inai?

Ir tu igyvenai.
Taip, bet kai kurie kiti vaikai
ne. Mano palatos draug mir,
ir kam a tai pasakiau.
engiau i prasto kelio, kuriuo
vaikiojau kiekvien dien, ir
ikart viena koja myniau ...
Nenorjau prisimindama Liz
Dark
sugadinti
paskutins
stebuklingos areto nakties su
Donu. Liz mir bdama vos
deimties. Jos tvai, ateidami
aplankyti kiekvien sekmadienio
popiet, atsivesdavo ligonin

auksaspalv retriver. Ir ji
visuomet
nugaldavo
mane
mutynse.
Dieve, Liz. kart i tikrj
vos neapsipyliau aaromis. Per
daug skaudu buvo visa tai laikyti
savyje.
Mege, pasigirdo Dono
balsas
man
u
nugaros.
Atsisukau manydama, kad jis ir
toliau kankins
mane
savo
klausimais. inojau, kad man
klaustrofobija.
Bet
inoti
nereikia,
kad
turi
jos

atsikratyti. domu, koks jausmas


pakelti akis tamsiai mlyn
dang vir galvos ir pamatyti ne
tent nuo sauls ar cirko
palapins stog, o neaprpiam
begalyb. Pamatyti tai, k mato
visi kiti.
Bet Donas turjo jaudintis
dl svarbesni reikal nei mano
neurozs. Klausydamasis per
radijo stotel Loiss balso jis
man tar:

Pirk,
kol
nukrisi
parduotuvje buvo nuspaustas

pavojaus mygtukas. Lainuosi,


kad tai ms Aztekas.
Jis buvo teisus.
tai kur tu, tar Donas
Aztekui, stoviniam prie vis
par dirbanios parduotuvs
Pirk, kol nukrisi. Ijungs
varikl ir viesas Donas dar
kiek pavaiavo nuo kalniuko ir
sustabd automobil kelkratyje
kitapus parduotuvs.
Nedanai
sddavome
automobilyje su ijungtu radiju.

Ar ildymu. Mus ikart apgaub


alta tyla.
Kai pamaiau, kas dedasi
parduotuvs viduje, paiurpau.
Vienas vyras laik nukreips
autuv kak u prekystalio,
k, i ia nesimat. Kitas vyras
su autuvu stovjo prieais
prekystal nugara lang.
Treias bakaljos skyriuje buvo
atrms autuv lentyn, nes
band
atplti
kakoki
pakuot,
i
toli
negaljau
irti koki. Gal sausaini.

Donas
irgi
irjo

parduotuv
beveik
nemirksdamas.
Abiem
rankomis laik sums vair.
Jauiau, koks jis sitemps.

Spju,
kad
lauki
pastiprinimo, pasakiau.
Jis linkteljo neatitraukdamas
aki nuo parduotuvs.
Kodl jie plia stovdami
prieais lang, juk i ten
kiekvienas gali juos pamatyti?
paklausiau vien tam, kad k
nors kalbiau. Kad jis nors

truput atsipalaiduot. Arba a.


Suprantu, jie galvoja, kad
dabar pus penki ryto, bet
niekada
negali
inoti,
ar
alikelje
nestovi
policijos
automobilis ir tavs nestebi
koks faras.
Donas vos girdimai nusijuok
pro nos.
Dl tos paios prieasties,
dl kurios jie dabar liepia
pardavjui atidaryti seif po
prekystaliu, uuot sugrieb i
kasos grynuosius ir pabg. Jie

negali neinoti, kad kuo ilgiau


utruks, tuo labiau tiktina bti
suiuptiems.
Greiiausiai
apsine. Nesugeba blaiviai
mstyti. Dl to, nusprend
vykdyti nusikaltim, vainja po
miestel su Azteku, jis giliai
kvp, ltai ikvp ir prakalbo
visai
tyliai,
beveik
panibdomis: Kai eisiu vidun,
pasilenk ir prisispausk prie
sdyns.
Mano irdis m ne juokais
dauytis. Norjau paklausti:

Manai, jie i tikrj gali


pasinaudoti ginklais? Kain ar
dar pas k nors, be Dono,
buvau maiusi tikr ginkl.
Anomis naktimis supratau, kad
jam danai gresia pavojus, bet
niekada iki iol jis nebuvo toks
tikras.
Tada paklausiau:
Ar io automobilio stiklai
neperaunami? ir iek tiek
pasilenkiau priek, kad geriau
matyiau jo veid.
Jau
geriau
nebiau
to

dariusi. Tarp jo aki buvo


susimetusi gili nerimo raukl.
Daugiau nei neperaunami.
Vl atsirmiau atlo ir
miau stebti vyrus viduje. Kur
tas pastiprinimas? Jei dar ilgiau
ia pasdsiu, imsiu panikuoti.
Negirdjau Dono kvpuojant.
Automobilyje buvo taip tylu, kad
net speng ausyse.
Bijai? sunibdjau.
A gerai apmokytas.
Taip, jis gerai apmokytas
pulti per pat apiplimo kart

ir stoti prie tris atstatytus


ginklus. Ar gerai apmokytas
neisiduoti, kad bijo.
Bet jis laiksi sikibs vairo,
tarsi tai bt gyvybs ir mirties
klausimas tai j ir idav.
Gal man tave pabuiuoti?
Kad sektsi? paklausiau.
Jis trumpai vilgteljo mane,
paskui vl nusuko akis
parduotuv. Lauk taip ilgai, jog
pamaniau, kad neatsakys. Jis
tiesiog apsimet, kad negirdjo
kvailo mano klausimo.

Bet jis atsak:


Taip.
Pasislinkau
ariau.
Prisilieiau prie jo kojos per
dinsus persismelk jo kno
iluma.
kvpiau
Dono
odekolono ir palenkiau galv
prie jo. Jis nepasisuko mane ir
neatitrauk nuo parduotuvs
aki aiku, to ir a nenorjau,
nes tai bt buv nesaugu.
Usimerkiau ir velniai, ltai
pabuiavau jam skruost.
Plaiu delnu jis spusteljo

man
kel,
paskui
pirtais
perbrauk per koj, ltai, tarsi
masauodamas.
Atsimerkiau, kad sitikiniau,
jog
neatitraukiau
jo
nuo
oficialaus policijos pareigno
darbo. Jis vis dar stebjo
parduotuv. Taiau kai lioviausi
buiuoti, atsiduso.
Tada pabuiavau j dar kart,
po ausimi. Jis staigiai kvp.
Ranka suspaud man laun.
Nenoromis
atlijau.
Itraukiau koj i po jo delno ir

pasislinkau atgal savo viet ant


keleivio sdyns. Gana, dar
utrauksiu jam pavoj. Donas
tebeirjo parduotuv, bet
kad ir kaip bt keista, i
akimirk supratau, kad a
labiau stengiu valdytis nei jis.
Jo ranka atsidr mano
skreite, susirado mano pirtus ir
prisitrauk
manj
ariau
savs.
Sdjome
susikabin
u
rank.
Pareignas Afteris idrso

sdti
policijos
transporto
priemonje
susikabins
rankomis su inoma nusikaltle
mlynais plaukais. Tikriausiai j
kamavo nuojauta, jog netrukus
mirs.
Automobil suvirpino emas
gausmas. Apsisukau. U ms
sustojo dar vienas policijos
automobilis, irgi ijungtomis
viesomis. U jo sustojo dar du.
Donas
paskutin
kart
spusteljo man rank. Tada
nusisuko ir ilipo i automobilio

melodingai
skimbiodamas
amunicija prie diro, tyliai
udar dureles.
Stovdamas
prieais
automobil trumpai apsitar su
kitais policininkais. Keturi j
kartu perjo kit greitkelio
pus,
atsainiai
ir
ramiai,
bauginamai rytingai kaip
vaikto visi policininkai, tada
paspartino ingsn ir patrauk
link parduotuvs. Sustojo one,
kad j nebt galima pamatyti
pro
priekines
vitrinas.

Pareignas Lerojus ir dar vienas


policininkas pritp prie pat
vitrinos, kampe. Donas ir
ketvirtas policininkas ujo u
pastato.
Vyrai viduje ts savo juod
darb,
lyg
jiems
niekas
negrst. Pirmasis galiausiai
gavo i pardavjo seifo turin ir
dabar grdo kienes banknot
pakelius. Antrasis tebestovjo
sargyboje
atsuks
nugar
kitapus greitkelio stovintiems
policijos automobiliams tai

bent sargyba! Treiasis krimto


sausainius.
Pareignas
Lerojus
tar
kelet odi radijo stotel sau
prie peties, paskui baksteljo
ginklu or parodydamas, kad
pasirengs.
Parduotuvs viduje durys u
prekystalio
su
trenksmu
atsidar.
Tarpdury
stovjo
Donas su nutaikytu pistoletu.
Sargyboje stovjs upuolikas
nukreip Don autuv.
Paskui nuleido. Po akimirkos

visi trys met ginklus ant grind


ir
ikl
rankas.
Donas
siver patalp vediodamas
pistoletu nuo vieno upuoliko
prie kito.
Vidun
griuvo
kiti
trys
policininkai. Aiku, negaljau
girdti, k jie aukia, bet buvo
iraud kaip viai. Tikriausiai
liep
upuolikams
nuspirti
autuvus al, gultis ant grind
ir susidti rankas u galvos.
Donas vis t laik deng ir
saugojo
savo
kolegas

policininkus,
tebelaikydamas
nutaiks pistolet nusikaltlius
tai vien, tai kit.
Galiausiai, kai visi upuolikai
buvo
su
antrankiais
ir
policininkai atsitrauk, Donas
nuleido ginkl ir paslp j
dkle.
Tada pavelg mane. Buvau
tikra, kad negaljo irti
mans i taip toli ir dar tamsoje.
Bet jis tikrai pavelg tiesiai
man akis. Ir vos matomai
pamojavo.

Aikteljau
altame
automobilyje ir supratau, kad
buvau ugniauusi kvap. Dieve,
kaip man palengvjo.
Arba ne. Nes kaip galjau per
pastarsias penkias dienas iki
pakvaiimo
simylti
Don
After?

39 Populiarus Alabamoje greitojo maisto


restoran tinklas.

15 skyrius
Sustojome prie aretins,
teismo
rm
ir
miestelio
rotus. Donas ijung varikl.
Bet i automobilio nelipo. A irgi
nesujudjau.
Ar jau ketvirtadienis, viena
minut po ei? pati segjau

laikrod, bet man buvo domu,


k rodo jo.
Donas dirsteljo ciferblat.
Penkios minuts po ei.
Jau pavlavome?
Jis nusijuok.
Tai kur mes... a
apsivalgiau
po
automobil,
paskui pakliau akis j. Tu
nenori, ar ne?
Jis pavelg tamsiomis akimis
mane ir tame vilgsnyje
nebuvo meils. Bet nebuvo ir
pykio.
Po
velni,
a
jo

neperpratau.
inojau, kad nereikia per
daug suartti su mogumi i
alies geriau matyti. Nereikjo
jam pasakoti, kas vyko prie
ketverius metus. Dabar jis
mano, kad sergu. Juk inojo, kad
esu blogio siknijimas. Ir dabar
tas blogio siknijimas tuoj bus
siaubingai skaudintas.
Atsidusau.

Tiek
laiko
praleidai
naktinje pamainoje vienas su
mergina ir tau tai atsibodo.

Kodl turiau irti tave


rimtai? paprietaravo jis.
Pati pasisakei, kad nemgsti
planuoti. A manau, kad tai tau
atsibodo. Be to, jei rytoj laiku
nepasirodysi ukandinje, tau
gali blogai baigtis.
Jis
buvo
teisus.
Apie
ukandin nepagalvojau. Tokia
tad viena i blogj reikalo
pusi, kai nieko neplanuoji
aminai patenki bd.
Gerai, pasilenkusi pamiau
nuo grind savo ura knygel.

Atidaryk bagain.
A net netrenkiau durelmis.
Udariau kaip pridera. Donas
vis dar neatidar bagains, tad
mandagiai pastuksenau jos
vir.
Bagain
atsidar.
Pasimiau alm ir vl atsargiai
udariau bagain. Nujusi prie
motociklo
sidjau
ura
knygel krep.
Donas atidar lang ir
kteljo:
Juk supranti, kad nesi laisva,
kol
nenusisi
apygardos

prokurorei
savo
projektinio
pasilymo ir nepasakysi, ko
pasimokei!
Isiuniau pasilym vakar
elektroniniu patu. I darbo, ir
ulipau ant motociklo.
Jis palinko ariau lango.
Nenori pasakyti, apie k jis?
Kodl gi ne, Donai. Ten
aprayta, ko a pasimokiau
ivaisiusi
savo
pavasario
atostogas su policija. Apie tai,
jog tu esi suknistas iknius,
paleidau varikl, kad nieko

negirdiau, nors ir k jis dabar


pasakyt, ir usidjau alm.
Akimirk
pagalvojau,
gal
nusiimti j velniop, pasikabinti
ant
motociklo
vairo
ir
nuriaumoti priek. Bet tada jis
ims mane vytis. Nenorjau, kad
sekt i paskos. Pakartok:
nenoriu, kad sekt i paskos. Ir
nenoriu gauti daugiau baudos
tak.
Usidjusi alm nulkiau
neatsisukdama.
Lyg biau ta, kuri juokiasi

paskutin. Nors supratau, kad


paskutinis juoksi jis. Donas
pasiek
tai,
k
buvo
nusprends. Jis dav mirusiai
merginai ger pamok.
Tai buvo ilgiausia pamaina
per vis mano karjer ioje
sumautoje ukandinje.
Kartais man net patikdavo
dirbti
Eggstra!
Eggstra!
Patikdavo gaminti. Sugalvoti
nauj
recept.
Stebti
domesnius lankytojus, ypa

mediotojus ir vejus, kurie


nuolat girdavosi vieni kitiems
savo laimikiais, ar tarpusavy
ulbanias neitikim sutuoktini
poreles,
nusprendusias
per
pirmj pasimatym papietauti.
Kakodl visada, jei tik bdavo
neuimtas,
jie
rinkdavosi
princess
Dianos
staliuk,
matyt, dl jos neitikimybs
auros.
Bet iandien darbas mans
nediugino.
A
supainiojau
usakymus ir nusideginau prie

keptuvo
pirt.
Negaljau
susikaupti darbui, galvoje vis
sukosi penki pastarj dien
vykiai. Kaip tada aukiau ant
Dono prie geleinkelio tilto,
stovdama alia jo automobilio.
Kaip j lieiau jo bute. Kaip
buiavau automobilyje. Kaip
stebjau engiant mirt toje
vis
par
dirbanioje
parduotuvje, o pati sdjau
automobilyje, lyg ta mano
igalvota jo mylima mona, ir
mintyse kepiau jam pyragus su

vaisiais.
Ryys su juo man atrod
stipresnis nei su kuo kitu per
vis mano gyvenim. Nejau tik
sivaizdavau
tuos
jausm
virpesius?
Gal
ir
taip,
nusprendiau
rpestingai
valydama
Elvio
stal
ir
nusukdama visus jo biustus
sien.
Kitomis
ios
savaits
dienomis,
pusjus
priepietiniam
laikui,
pasidarydavau
pertrauk.

Palikdavau tvarkytis Kor, o pati


usidarydavau
kabinete
ir
tikrindavau elektronin pat.
Bet iandien buvome
taip
usim, kad itrkau tik antr
po piet. Geros naujienos.
Apygardos prokuror prim
mano
suknist
projektin
pasilym,
kuris
turjo
atgrasinti kitus i doros kelio
iklydusius paauglius eiti mano
pdomis. Ties sakant, iandien
miestas
patvirtino
mano
pasilym.
Staiga
pasijutau

pavyzdine
miestelne.
sivaizduojate!
Donui
patiks
mano
projektas. O gal ims jo neksti.
Ir mans. Man dabar jau
nerpi.
Ijungiau
kompiuter
ir
neskubdama nuingsniavau
ukandin.
Iki
pamainos
pabaigos dar likusios kelios
minuts, praleisiu jas veisdama
kdi kojas ar dirbdama kok
kit darb, kuris mokamiems
darbuotojams per prastas, ir

ach! klieddama Donu. Bet


tuo metu ar galite patikti
pasirod naujas lankytojas. Ir
turk tu man lumo! Man
akis
pliesk
saul,
todl
nemaiau jo veido. Bet i
eisenos galjau pasakyti, kad jis
jaunas.
Pasukau prie jo, pakeliui i
valgiarai krvos pagriebiau
virutin. Norjau pasilyti jam
droti

makdonald,
nes
jaunimas
niekada
nepalieka
arbatpinigi. Bet jis galjo

pakelti
triukm,
tada
jo
atgarsiai pasiekt mano tv
ausis. iuo klausimu turjau
lidn patirt.
Kai prijau ariau ir vaikino
galva su peiais ustojo saul,
sustojau kaip kasta. Tai buvo
Donas. Sauls spinduliai i
nugaros apjuos jo galv ir
viess plaukai vytjo kaip
aureol.
Dar niekada jis neatrod taip
graiai. Norjau pasakyti, kad
pareignas Afteris buvo labai

vyrikas. Bgikas Donafteris


atrod seksualiai. O prie mane
stovintis
vaikinukas
mvjo
laisvus
dinsus
ir
vilkjo
iblukusius
sportinius
markinlius,
dailiai
aptempianius
krtin.
Incubus40
markinlius,
puotus pieiniu su irdimi
granatos viduje. Plaukai, nors ir
trumpi, ner akies. Jie buvo
keistai glotns, lyg vaiuodamas
ionai bt ne kart lygins juos
pirtais. Neirint aureols,

atrod nerpestingai isidraiks


ir netvarkingas.
Koks ir turi bti vaikinas.
Pasidairiau Korio. Norjau,
kad jis aptarnaut Don. Bet
Koris buvo dings, tikriausiai
atsigaivinti po duu. Dirsteljau
pro
lang

automobili
stovjimo aiktel, vyliausi, gal
jau bus pasirodiusi Bonita.
Paprastai
ji
atvaiuodavo
penkiolika minui anksiau
sunku patikti, inant, kiek
mano
tvai
mokjo

darbuotojams. iandien man


ities nesiseka.
Donas prajo pro mane ir
atsisdo prie Elvio staliuko
ms staliuko.
Nusekiau i paskos ir sustojau
prie
staliuko
negrabiai
laikydama valgiarat. kart
visai praradau kalbos dovan.
Man nereikia valgiaraio,
pasak jis.
Negalvojau, kad j pamaiusi,
neteksiu amo. Ir jau tikrai
nesitikjau,
kad
baisiausiai

apsidiaugsiu.
Maniau,
tebepyksiu ant jo, kad pavar
mane

ryt.
Galiausiai
suvaidinau, jog esu pykusi.
Tuomet ko nori?
Megs ypatingojo patiekalo,
jis bed mane tamsias
mieguistas akis ir nuvelg nuo
galvos iki koj, paskui nuo koj
iki galvos.
Mane tai supykd.
Patiekalai baigsi.
Kodl tada vis dar priimi
usakymus?

Dar pairsim, kieno bus


virus. Sviediau valgiarat,
kad jis net paiuo stalu, ir
padjau abi rankas ant stalo.
Pasilenkiau

priek,
kad
pasimatyt ikirpt ir kas po ja,
ir tyliai pasakiau:
A paeidiau statymus. Ir
atlikau bausm. Tu nieko negali
man padaryti, fare.
Jau norjau isitiesti, bet jis
prispaud vien mano rank
delnu ir akimis parod sstis
alia.

Sskis.
Galvoje msteljo tai, k jis
pasak man Martinio bare: su
tariamaisiais geriau kalbti i
aukto. Dabar a irjau j i
viraus. Jei atsissiu, jis kalbs
su manimi i viraus.
Jis kilsteljo antakius ir
nusiypsojo.
Abiejuose
skruostuose atsirado duobuts.
Atsisdau.
Donas suspaud man rank
ir palinko ariau. Jauiau i jo
sklindani ilum ir uuodiau

odekolono kvap.
Noriu kai k tau parodyti,
pasak jis.
Ai, bet tu jau utektinai
man parodei, pamginau
atsistoti i u staliuko.
Bet jis sulaik nepaleisdamas
mano rankos.
Ne, kart nieko panaaus.
Parodysiu kai k visai kita. Kai
k gero.
Nejau
Donas
pagaliau
panoro parodyti man kai k
gero? Nieko sau. Nesusilaikiusi

perbgau akimis nuo tvirto


kaklo iki plaios, sportiniais
markinliais
aptemptos
krtins. Po tokio vaizdo kiek
atsileidau.
Ir k gi tokio?
Papldim.
Staiga
pajutau,
kad
apsiliumbsiu. Tvardydamasi i
paskutinij itraukiau rank ir
atsisdau. Bediau j pirtu,
kaip
ankart
policijos
automobilyje jis bed mane
raikliu.

Nesityiok i mans.
Suprantu, kad Majamis per
toli, be to, rytoj nakt man reikia
dirbti. Utat viliuosi, kad tau
patiks Redneko Rivjera.
inoma, man patiks iaurs
Vakar Floridoje. Su Donu. Ir,
inoma, jis kalba nerimtai.
Ir, inoma, a, iaip ar taip,
negalsiu ivaiuoti.
O man reikia grti dar
anksiau u tave, nes mano
pamaina prasideda rytoj et
ryto. Tik nesakyk, kad pamirai

ukandin. iandien ryte buvai


toks malonus man apie j
primindamas.

Ne,
nepamirau.
Paskaiiavau, kad utruksiu
penkias valandas vaiuodamas
tenai...
Tris, jei leisi vairuoti man.
Jis
kosteljo
ir
rsiai
dbteljo mane.

A
utruksiu
penkias
valandas vaiuodamas tenai ir
penkias grdamas. Taigi dar
liks
eios
valandos
tau

pasidiaugti
pavasario
atostogomis.
Pradjau galvoti, kad jis kalba
rimtai.
O kada man miegoti? Turiu
prie
darb
bent
kiek
pamiegoti.
Galsi miegoti automobilyje,
kol vaiuosim ten ir atgal.
O kada miegosi tu?
A imiegojau pastarsias
septynias valandas ir galsiu
dar pamiegoti rytoj, kai tu ieisi
darb, jis atsilo ir

pabarbeno pirtais valgiarat.


Dar klausim bus?
Nemiegojau
nuo
vakar
dienos, nuo tada, kai baigiau
bgioti ir pasikalbjau su Tifane
apie jos galimybes tapti purvina
keke.
Paskui
pati
vos
nepasielgiau kaip purvina kek
su Eriku. Atrod, kad viskas
vyko
prie
metus.
Tik
ukandinje niekas nepasikeit.
Ta pati ryki popieio viesa,
kypai plieskianti langus. Tie
patys naudoti stalai, tos paios

pigios druskins.
Vienintelis dmesio vertas
dalykas ia buvo Donas, vis
toks pat nuostabiai graus, ne,
su iais jaunatvikais drabuiais
dar graesnis.
Pareignas Afteris, k tik
taps simpatiku mano vaikinu.
Kodl staiga pasidarei toks
mielairdingas? paklausiau.
Jis vl sum man rank ir
sunibdjo:
Visai ne staiga.
Nori pasakyti, kad ryt tu

jau buvai sugalvojs pakviesti


mane papldim?
Jis linkteljo.
Itraukiau rank ir nestipriai
voteljau jam krtin.
Kodl tada elgiesi taip, tarsi
mans nekstum?
Jis nusiypsojo.

Sakei,
jog
nemgsti
planuoti.
Nenorjau,
kad
atsisakytum.

Nori
pasakyti,
kad
manipuliavai manim?
Jis prispaud pirt man prie

lp.
Tiesiog sutik.
Nuskendau tamsiose jo akyse.
Taip.
T akimirk vidun eng
Bonita. Papraiau jos, kad
atnet Donui didkepsn ir
kiauiniens su garuose virtomis
darovmis, o pati nulkiau
namel su ratais ir nusiprausiau
po duu taip greitai, kaip
nebuvau praususis per vis savo
karjer
itoje
sumautoje
ukandinje. irdis i jaudulio

netilpo krtinje.
Usitempiau
dinsus
ir
siauriausi
i
turim
palaidinuki, ir tai reik labai
daug, nes palaidinuki turjau ir
graesni. Utat ita atideng
ne tik tarp tarp krt, bet ir
bamb.
Sekunds
dal
stabteljau prie veidrodio ir
jau imtj kart i savait
panorau, kad mano plaukai
nebt mlyni, bet nebuvo kada
galvoti, ir ibgau pro duris.

inau, k manai, bet noriu,


kad bent kart pagalvotum apie
ateit,

suuko
Donas
perrkdamas bang m.
Kelias atgal netrumpas, o tu
bsi lapiais apatiniais.
Keista, kaip jis suprato, kad
ketinu nerti vanden kaip
stoviu, su visais drabuiais.
Nors naktis buvo alta, diena
net
miestelyje

iauo
iliausia, tokios iais metais
dar nebuvo. O Floridoje buvo
dar iliau. Nors vandenynas

utektinai
neils,
trokau
pajusti j visais manomais
pojiais, kol jis mano, nors ir
trumpai.
Bet Donas buvo teisus kaip
visada. Po velni.
Gal gali imesti i galvos
mano apatinius? pasakiau.
Nors i tikrj likau labai
patenkinta, kad jis galvoja apie
mano apatinius.
Tikriausiai
veidas
visk
idav, nes jis pam man u
rankos.

Pasiraitojome
dinsus
aukiau
keli
ir
kartu
pasileidome
okinti
per
bangas. Kai atvaiavome prie
pusantros valandos, vir tamsiai
mlyno vandenyno dar kabojo
saul. Girdjau, kad io regiono
pakrant garsja baliausiais
papldimiais, bet nesitikjau,
jog smlis bus toks baltas. Ne
popieriaus
baltumo,
aiku.
Veikiau Dono rank spalvos.
Dabar papldimys nusida
velniai rausvai, debesys ir

vandenynas neonine rausva.


Violetiniame danguje leidosi
didiul
oranin
saul.
Kaskart, kai pavelgdavau
Don, bijodavau, kad vl
atsisukusi saullyd suprasiu,
jog tai buvo tik mano vaizduots
vaisius.
Ir
kaskart,
kai
pavelgdavau saullyd, man
atrodydavo, jog atsisukusi
Don ivysiu, kad jis dingo.
Kol braidiojome, jis ne tik
nepaleido mano rankos, bet m
ja mojuoti.

ia taip grau, kad jei


sumanyiau
nupieti,
neinoiau, nuo ko pradti.
Tu nupieei Materhorn,
Donai.
Esu
tikra,
kad
susidorotum ir su Floridos
saullydiu.
is ypatingas. Bt sunku
perteikti ias provokuojamai
rykias spalvas ir kaip saullydis
atsispindi tavo veide, Donas
pasisuko

mane.

Jis
nuostabus.
Nusiypsojau
smoningai

praleisdama
pro
ausis
provokuojamai ryki dal ir
girddama tik nuostabij.
Beje, o kur bus drambliai su
skryblmis?
Manau, papildau jais piein
dl to, jog dar ne visai pasitikiu
savimi kaip menininku. Jei
pieinyje yra drambliai su
skryblmis, mons nevertina
pieini pernelyg kritikai, nes
patys drambliai tam tikra
prasme yra kritikai.
inai, kas gali tau padti?

Dabar viesa iblso tiek, kad


negaljau irti tamsi jo
aki. Taip dar geriau.
Dails studijos universitete?
paklaus jis abejingai.
Ne. Jei pietum vien tik
tilt. Daugyb kart. Nes tame
pieinyje su geleinkelio tiltu
nra joki btybi kritik.
Tyldami ingsniavome toliau
ir
klausms
oianio
vandenyno. Laukiau, kol jis
sugalvos, k atsikirsti.
Ir jis sugalvojo.

Nuo tada, kai suinojau, kad


sirgai leukemija, vis norjau
paklausti. Tavo tvai vis t
laik buvo su tavim ir tave
palaik. Ar dl to nesijauti jiems
skolinga?
Jie mano tvai. K kita jie
galjo daryti? Leisti numirti man
gatvje?
Keista,
nors
varstms
atriomis strlmis, bet vienas
kito rank nepaleidome. Jis tik
liovsi aismingai jomis mosuoti.
inoma, kad jauiuosi

skolinga,

pasakiau.

Draudimas
viso
gydymo
nepadeng. tai dl ko jie
veria mane dirbti ukandinje
u dyka. Mano tvas sako, kad
a vis dar neisimokjau u
metotreksat ir daunorubicin.
Jauiau, kad Donas purto
galv, tarsi nebiau suvokusi
paties svarbiausio.
Tau j reikjo ir jie padjo.
O dabar jiems reikia tavs.
Nejau nenori pasilikti ir jiems
padti?
Nejau
nesijauti

dkinga?
Taip, jauiuosi dkinga.
Dkinga tiek, kad galiau
isisti atviruk. Dkinga tiek,
jog noriau padaryti karjer,
kad jie galt manimi didiuotis.
Dkinga tiek, kad noriau
turti vaik ir atveti ia juos
Kaldoms. Bet ne tiek, kad vis
likus gyvenim praleisiau su
jais
dirbdama
suknistoje
ukandinje niekieno ems
vidury.
Be reikalo jis pradjo i

kalb. Ar a j pradjau? Reikia


mesti i tem ir negrti prie
jos vis nakt, antraip niekada
nepasimylsime.
Tikriausiai jis pagalvojo t
pat, nes paleido mano rank,
gnybo

upakal
ir
pastriuokomis nubgo vandeniu,
o tai buvo nelengva, nes
stovjome brid iki keli.
Puoliau
i
paskos.
Blstanioje viesoje leidoms
naibyti
vienas
kitam
upakalius. Paskui lakstme po

pilk
sutem
gaubiam
papldim pirmyn atgal: vis
bgome imto metr nuotol ir
jis kaskart laimdavo. tai kodl
meistrikai perjau prie kito
aidimo:
miau spardyti

kamuol susukt rankluost, nes


futbolas teik daug prog
pasiglaustyti. Ties sakant, k
aidme, neturjo reikms, nes
stambios jo letenos kas kelios
minuts graib man u liemens
kaitindamos krauj. vakar
visikai pamirau, jog sirgau

nepagydoma liga.
Po kiek laiko ialkome ir ij

keli
radome
kioskel,
prekiaujant kepintomis jr
grybmis. Pamaiusi it viet
pamaniau,
kad
Eggstra!
Eggstra!
galima
pavadinti
restoranu.
Taiau
kai
nusineme maist mnesienos
uliet papldim ir susdome
ant
rankluosi,
maloniai
nustebau.
Krevets
buvo
vieutls. Kakas sugavo jas
prie i krant dar popiet.

Krevets, kurias patiekdavome


Eggstra! Eggstra!, bdavo
iguljusios ualdytos vienas
Dievas ino kiek deimtmei.
Ties sakant, dar nebuvau
valgiusi viei krevei, bet tai
supratau vos paragavusi.
Galvoje m kirbti nelemta
mintis: i naktis per gera, kad
bt tikra.
Bet netrukus sitikinau, kad
viskas tikra, nors kuo toliau, tuo
darsi geriau. Donas isitrauk
mobilj telefon ir paskambino

Vilui.
Atvaiavau tik kelioms
valandoms ir noriu su mergina
gerai praleisti laik, auk
perrkdamas bang m.
inai ger klub!?
Jis mane paverg. Dievinau
klubus.
Donas nusijuok telefon.
Ne, mergina ne mlynais
plaukais. Jos plaukai indigo
spalvos. Ir ciano.
Violetiniai, pasakiau be
garso.

Jis ities rank man prie


pakauio ir perbrauk pirtais
per kelias violetines sruogas.
Net baigs kalbti telefonu,
isiblaks
tebeglost
man
plaukus, tarsi kaitinti man
krauj
iki
uvirimo
bt
normaliausias
dalykas
pasaulyje.

40 Amerikos alternatyvaus roko grup.

16 skyrius
Nuvaiavome
keliu
palei
papldim apie penkias mylias ir
atsidrme
prie
netiktino
dydio naktinio klubo, pastatyto
ant aukt pastoli. I vidaus
sklido tokia tranki muzika, kad
su kiekvienu taktu ant kelio

okinjo
smlio
smiltels.
Susimokjome prie jimo ir
perjome vis pastat, kol
atsidrme ten, kur norjome.
Donas it replmis laik
suspauds man rank, kad
nepasimesiau
tarp
okant
besiraitani kn. Stebjau
mergin iraikas. Jos ilgai
neileisdavo Dono i aki. O
kai pamatydavo, kad laikoms
u rank, atkreipdavo dmes
mane: nuvelgdavo plaukus,
veid, krtin, bamb, krtin,

veid ir galiausiai vl ilgai ir


smalsiai nuvelgdavo plaukus.
Paskui vl besdavo akis Don
tarsi sakydamos: kai ji tau
atsibos,
paskambink
man.
Niekas nei blakstien tuas,
nei gili ikirpt, nei nuogas
juosmuo nenustelb to fakto,
kad buvau mlynplauk, nes
tokie plaukai ma maiausiai
atrod keistai. Teturjau eias
valandas, todl tramdiau save,
kad nesiveliau mutynes su
kokia mergina, utat eidama pro

al stengiausi uminti ant kuo


daugiau pirt, kyani i
atvir auktakulni basui.
Prasibrovme galin klubo
aiktel ir atsidrme pasak
pasaulyje: baltas papldimys ir
juodas vandenynas i vienos
puss ir ritmu pulsuojantis
vakarlis i kitos. Kvadratinje
aiktelje,
apviestoje
bambukini degl, oko imtai
vaikin
ir
mergin.
Abu
nusispyrme batus ir nubridome
per sml.

Toliau nuo minios, pakrantje,


stovjo plastikins kds taip
arti vandens, kad jas lengvai
galjo nuplauti potvynis. Vienoje
j vienias sdjo Vilas ir
sriubiojo al. Atpainome j i
garbanot
plauk
kupetos
dangaus fone. Dabar Donas,
kai nevilkjo uniformos, su Vilu
irdingai apsikabino, stipriai
papleknojo vienas kitam per
nugaras. Tada Vilas pasisuko
mane ir jau buvo beeins
apkabinti, bet pamats Dono

vilgsn
tvirtai
suspaud
rankomis plastikin stiklin su
alumi.
Donas palinko prie jo.
Einu nupirksiu jai atsigerti.
Nesumanyk
pavogti
mano
merginos, kol mans nebus.
Gal iprotjai? paklaus
Vilas. Kad a vogiau i
policininko?
Donas atsisuko mane.
Ataldyto daikirio?
Pinakolados, prayiau.
Turjau omeny nekaltus

grimus.
Vadinasi,
nealkoholins, jis neklaus.
Tiesiog
pasitikslino,
ar
suprantu,
kad
neleis
man
siurbioti jokio alkoholio.
Skamba optimistikai,
pasakiau.
Jis susirauks dbteljo
mane,
paskui

Vil
ir
nuingsniavo per papldim link
vieno i bar, sikrusi po
palmi
lapais
dengtomis
stoginmis. Akivaizdu, kad su
Vilu juokauti apie seks man

draudiama. Bet juk negali


Donas vis dar pavyduliauti?
Kalbant apie nekaltyb,
pasakiau Vilui.
Jis nepritariamai sunairavo
mano pusn.
Atsipraau? ir gurkteljo
alaus.
Pavasario atostogos beveik
pasibaig. O tu ia vienas. Ar ne
veltui leidi laik?
K-k... jis uspringo ir
ispjov al. Ar nuo mans
sklinda nekaltybs bangos?

Panaiai.
Jis i pradi isiiojo, paskui
susiiaup
ir
susierzins
papurt galv.
Norjau ia atvaiuoti. Bent
jau maniau, kad noriu. Man
patinka stebti. Bet kai ateina
laikas veikti... Noriu, kad tai
man k nors reikt, supranti?
Linkteljau.

Jei
atvirai,
ne,
bet
sivaizduoju, apie k tu.
Suskambo
mobilusis
telefonas.

Ir nedrsk iplepti Donui,


k tau sakiau, pagrasino Vilas.
Yra dalyk, kuri vaikinai
vienas kitam nepasakoja, ir
isitrauks
i
upakalins
kiens telefon pavelg
ekran. Vilk minim, vilkas
ia, jis atsiliep. Taip,
gubernatoriau,

apsisuko
dmiai apsivalgydamas visas
puses. Tu mus stebi? Kur tu?
Mulkis, pasakiau.
Vilas ijung telefon ir
sikio kien.

Donas liep atsitraukti


man per eis colius, jis
pasim plastikin kd ir
pasitrauk nuo mans, dabar
kd stovjo kone vandeny. Tu
tikrai jam patinki.
Kartais pasielgia taip, kad
beveik tuo patikiu, sutikau.
Atsive mane papldim.
Tai rimta, sutiko Vilas.
Bet paskui ikreia k nors,
dl ko pradedu manyti, kad visai
jam
nepatinku.
Pavyzdiui,
antradien nakt privert mane

irti negyvl sumaitotame


automobilyje. Kita vertus, tai jis
sugalvojo
it
naktin
pasimatym.
Vilas
susig,
peiai
suvirpjo, tarsi j bt krts
drebulys.
Jis labai rimtai iri
policininko darb. Bet a inau,
kad tu jam patinki, Mege.
Pameni t nakt, kai susitikome
makdonalde,
vliau
jis
paskambino man i Martinio
baro ir pasak, kad nelsiau

prie tavs. Bet tu juk nemanai,


kad bandiau tave kabinti, ar
ne?
Ne.
A ir nebandiau.
Maiau,
kad
Vilas
kiek
apgirts.
Luktelk, pasakiau. Dabar
atjo mano eil isiioti. Jis
paskambino tau i Martinio?
O a maniau, kad jis ten skiria
mueikas! Jaudinausi dl jo!
unsnukis.
Manau, mutyns jau buvo

pasibaigusios. Jis tik trumpai


pasikalbjo
su
vadybininku.
Paskui veikiausiai stovjo kur
kampe ir dbsojo mones, kaip
jis mgsta, ir dar paskambino
man, kad visi pagalvot, jog tai
svarbus policijos skambutis, ir
pamgdiojo em, rimt Dono
bals. Esu atsakingas u j,
kol dirbu, ir neleisiu, kad mano
geriausias draugas j kabint.
Vilai, ar dabar tau neatrodo,
kad jis mans nemgsta?
Tu tikrai jam patinki,

patikk. Bet jis nenori tavs


simylti.
Kodl?
Nes tu ivyksti. O jis
pasilieka. Lygiai tas pat atsitiko
su Einde, jis ivediojo pirtu
ant aprasojusios alaus stiklins
ird.

A
asmenikai
nesupratau, kodl jie negaljo
likti drauge. Birmingamas tik u
dvideimt minui kelio nuo ia.
Aiku, bt buv sunku, turint
omeny neprast Dono darbo
ir miego grafik, bet galjo

rasti koki nors ieit. Toki


santyki net nepavadintum per
atstum. Manau, tiesiog ji
Donui nelabai patiko, jis
uvert akis. Nors galjo bti
ir kit prieasi, maa kas.
Bet tai jinai j met.
Teisingai, pasak Vilas,
besdamas mane pirtu. Bet
dabar ji vl juo susidomjo.
Visai suprantama, kad ji
keiia nuomon, jeigu yra
normaliai mstanti mergina. Jis
spdingas, mielas, i tikrj

kietas vaikinas, tik va pats


prisirakino prie to tilto. Jis
sugeba bti ir labai mielas, ir
atstumiantis, prijau ariau
Vilo, man buvo nesvarbu, stebi
mus Donas ar ne. Norjau
pasakyti jam kai k svarbaus.
Kai buvai vaikas, irjai X
failus?
Malderis protingas,
mielas, keistokas tipas, bet kaip
apsstas ieko ateivi, neva
pagrobusi jo seser. Jis visikai
abejingas nuolat alia esaniai
rudaplaukei Skali...

Nemanau, kad Donas tau


abejingas. Taip negali bti.
Klausyk, kalbk tyliau.
...bet jeigu jis j pabuiuot,
ji atsakyt buin. Jeigu jis
sugalvot j idulkinti, ji tikrai
nesiprieint. Ji sako: Malderi,
tai neturi jokios prasms,
praau, ieik, papleknoja jam
per pet ir vl viliasi, kad jis j
idulkins.
Vilas spoksojo mane ipts
akis. Pamirau, kad jis dar
skaistus. Kalbtis su juo apie

seks tas pats, kas kalbtis su


Tifane.
Bet a ne Skali, tsiau.
Negaliu pleknoti Donui per
pet ir j guosti. Man norisi
sugniauti jam kakl, purtyti ir
rkti: K tu darai? ir
vaizdiai
tai
parodiau
nepaisydama, mato Donas,
kaip smaugiu jo nesani mkl
ar ne. Jis stumia mane nevilt.
Pykdo. Kain ar santykiai, kurie
remiasi neviltimi ir pykiu, yra
geri. K manai?

Vilas lidnai palingavo.


Bet lovai jis labai tinka,
itariau susimsiusi.
O, praau, nesakyk man to.
Laukiau, kol Vilas paaikins,
k turjo omeny. Bet jis tik
spoksojo mane.
Paskui pliaukteljo sau delnu
per kakt.
Negaliu patikti, ir apved
ranka aplink, kad per
pavasario
atostogas
sdiu
klube Redneko Rivjeroje ir
atkalbinju
mergin
nuo

vienadienio sekso su mano


geriausiu draugu. Tikriausiai
persiklme paralelin pasaul.
Belieka laukti, kol i kilnojam
tualet ieis mons su veidais
nugar.
Btent, pasakiau, todl
geriau n nebandyk. Ms su
Donu santykiai neturi ateities.
Utat mes galime pasimylti.
Bet a sakau tau, Donas ne
toks. Jis nori i tavs daugiau,
nei tik permiegoti.
Daugiau neturiu ko jam

duoti, pasakiau. Bent jau kol


jis nepamir to tilto.
Vilas giliai kvp ir garsiai
atsiduso.
Noriau, kad bt bdas
priversti j pamirti t tilt, kad
jis galt laisvai pieti. Daug
met sukau dl to galv.
Duosiu uuomin.
Vilas dbteljo mane, paskui
gurkteljo alaus.
Tu jau k nors padarei?
Kad ibrisiau i to mlo,
kur
klimpau,
privaljau

parayti apygardos prokurorei


projektin
pasilym,
kuris
paskatint
kitus
paauglius
nelsti ten, kur kiau nos.
Pasiliau miestui ties tiltu
rengti stebjimo kamer, kuri
turt
ry
su
policijos
dispeeriu.
Tada
Donui
nereikt kas penkias minutes
tikrinti, ar ant tilto nra
paeidj. Apygardos prokuror
jau atsak, kad miestas ketina
tai padaryti.
Vilas pam kit alaus stiklin

ir nugurk didel gurkn, tada


pavelg mane.
Atleisk. Man js reikalai
rpi labiau, nei manai, nes a
pats dar nekaltas.
Jis vis apie tai galvoja?
Joki problem.
Gailjausi, kad pradjau tas
nekas apie nekaltyb, ypa kai
kalba pasisuko apie jo draugo ir
mano santykius. Vaikinai kartais
taip jautriai reaguoja prastus
dalykus. O man praverst
retkariais priksti lieuv.

K Donas mano apie t


kamer? paklaus Vilas.
Dar nepasakiau jam. Jie
ketino rengti j iandien. Tik
abejoju, ar i to bus kokios
naudos. Donas iuo atveju
pernelyg visk ima ird. Jo
smegenys
atsisako
logikai
mstyti. Ko gero, vien kameros
neuteks, kad jis pamirt t
tilt.
Norjau igirsti Vilo nuomon
iuo
klausimu,
nes
jis
akivaizdiai sunerimo ir vis

daniau siurbiojo i stiklins,


bet nespjau: gro Donas su
nekaltais (cha! cha!) grimais
ataldytomis kokos ir ananas
sultimis plastikinse stiklinse,
tiesiai ledukus buvo statyti
iaudeliai, mautliai popieriniai
skiai ir bedioni figrls.
Tikros pavasario atostogos.
Susdome
ant
plastikini
kdi, gurknojome grimus ir
irjome, kaip bambukiniais
deglais
apviestoje
oki
aiktelje
stumdosi
okjai.

altas
pavasario
potvynis
skalavo mums kojas. Vilas
pasakojo, koki nuotyki su
merginomis per pastarsias
keturias dienas patyr Raadas
su Skipu, koki unybi prikrt
kiti j draugai buv vidurins
mokyklos, dabar universiteto,
bent jau Vilo. Paskui dav
Donui enkl, kuris vaikin
kalba
reik
seks,
ir
svyruodamas atsistojo.
Tai etadien Raado
vakarlyje?

Abu kartu atsakme taip ir


Vilas
nusvirduliavo
link
okanios minios. Nulydjome j
akimis.
Pasislinkau
kdje,
kad
biau ariau Dono.
Tu dl jo nesijaudini?
Donas papurt galv.
Jis gr kambar ir irs
filmus, kol umigs. Raadas su
Skipu ateis apie ketvirt ryto su
merginomis ir ispirs j lauk.
Tada jis nubgs penkiolika
myli. Ivyks Vilas vis laik

taip elgiasi.
Kaip lidna! ir ikart
pasigailjau
tai
pasakiusi.
Nenorjau, kad Donas vl
pagalvot, jog man rpi Vilas.
Mnesienoje
pavelgiau
tamsias jo akis. Pamaniau, jos
bus piktos. Bet ne jos velg
su geiduliu. O!
Tranki muzik pakeit lta.
Donas atsistojo.
Dabar pavasario atostogos.
Kam lidti? Paoksim?
Ir nuved mane per sml

por prisigrdusi aiktel.


kart
merginos
smerkiamai
nedilbakiavo mano mlynus
plaukus. okanioms merginoms
rpjo tik j vaikinai. Jauiau,
kad
ioje
oki
aiktelje
visiems rpjo tik seksas.
Vyliausi, kad mes su Donu
usikrsime minios nuotaika. Jis
ikart
apkabino
mane,
pasilenks prigludo smakru man
prie peties ir m linguoti kartu
su manimi. Dainai pusjus jo
rankos nuslydo ant liemens,

paskui jis m ltai glostyti man


onus auktyn emyn. Viskas
eina kaip per sviest. Jeigu jo
rankos
pakils
dar
por
centimetr, palies krtis.
Prasidjo kita lta daina.
Pap daina, kitaip nepavadinsi.
Palaukit. Jo rankos praslydo
nepalietusios krt ir m
glostyti jautrias vidines rank
puses. ios glamons, aiku,
kaitino, bet a ne to tikjausi.
Kodl jis nepaliet krt? Gal
baiminosi, kad po visko man

isivystys Stokholmo sindromas,


kai pagrobjui lieiant ima
dilgioti oda? O gal tiesiog bijojo
pasinaudoti savo padtimi? Arba
a vis t laik klydau. Patikau
jam tik kaip draug ir jis visai
nenorjo liesti krt.
Kodl nepalietei krt?
Jis atitrauk smakr nuo
peties ir pavelg akis.
ia? jis pasidair kitas
poras. Nes mes ne girti.
Taip, tiesa.
Pasistengiau neparodyti, kad

esu nusivylusi. Bet ore tvyrojo


geismas,
aiaravo
lyg
kibirktys.
Kodl
turtume
apsimetinti rimti ir nekalti?
Be to, tai nebt labai
originalu, jis ukio nykius
u mano dins juosmens ties
onais ir ltai ltai glostydamas
od m slinkti link priekio, kol
jo nykiai susiliet po mano
bamba.
O Dieve. Nors jo rankos
nenusileido emiau mano dins
juosmens, dabar man nekilo

abejoni, ko jis trokta. Tada jis


mane pabuiavo, visai taip, kaip
a j automobilyje: i pradi
skruost, paskui po ausimi.
Apsvaigusi pamirau bet kok
atsargum. Kol kaitau ir vis
labiau atsivriau Donui, vl
atslinko
klaustrofobijos
jausmas. Many susipyn tai, kas
gyvenime buvo geriausia ir
blogiausia,
maniau,
plyiu
pusiau. Negaljau ilgiau to
tverti. Dievas mato, nenorjau
to
igyventi.
Maniau,
esu

kitokia. Bet vis tiek nesileisiu


likus gyvenim bti kalinta
iame miesteliktyje. Net dl
Dono. Metas su tuo baigti.
Ar pasirengs ieiti?
sunibdjau.
Nejau nesidiaugi pavasario
atostogomis, sumurmjo jis ir
velniai krimsteljo lezgel.
Labai diaugiuosi. Bet jei
ieisime dabar, kai grime, iki
mano darbo dar bus lik por
laisv valand ir galsiu jas
praleisti su tavimi. Vienumoje.

Jis nutemp mane pro mini


taip greitai, kad net sukikenau.
Taip,
viskas
vyksta
kuo
puikiausiai.
Ms
romanas
truks vien nakt. O tada, jei
neisiu

Raado
vakarl,
vainsiu motociklu su almu ir
stengsiu laikytis kuo toliau nuo
geleinkelio tilto, kol birel
ivaiuosiu

Birmingam,
daugiau
Dono
niekada
nepamatysiu.
Automobilyje

truput

nusnaudiau, nors beveik vis


keli jo ranka velniai glost
man pet. Jis tikriausiai man,
kad taip mane ramina, bet
kiekviena jo paliesta mano kno
vieta kaip tik suvirpdavo nuo
jaudulio.
Bet buvau tokia pavargusi,
kad vis tiek umigau. Ir
sapnavau, kad mes siautulingai
mylims tamsiame papldimyje.
Automobil kresteljo, matyt,
vaiavome duob. Atsisdau.
iltono apygarda, iki nam liko

apie dvideimt minui. alia


magistrals dunksojo vandens
boktas.
Man
jis
primin
milinik
persik.
Arba
milinik subin, tai priklaus
nuo
to, kaip stipriai esi
apsimiegojs.
Vl atsiguliau ant sdyns ir
kaip pirma padjau galv jam
ant launies. Tik kart
neitvriau.
Mano
ranka
nuslydo vidine jo launies puse.
Elgiausi
atsargiai,
nes
nenorjau,
kad
jis
mane

sustabdyt. Taiau galiausiai


mano pirtai atsidr labai arti
tos policininko vietos, kurios
paeidjoms jokiu bdu nevalia
liesti.
Jis sulaik kvap. Pamaniau,
kad stvers mano rank ir
prispaus man prie ono, kur jai
ir vieta.
Bet jis to nepadar.
Jau neumigau. Galva nuo
mini, k ketinu jam padaryti ir
k jis gali man padaryti.
Bent
a
maniau,
kad

neumigau.
Bet
prabudau
trinkteljus
durelms.
Mes
stovjome prie Dono nam. Jis
apjo automobil ir atidar
mano dureles, stambiu knu
ustodamas vis prajim.
Tu tam per daug pavargusi,
tar jis. Eik vidun ir
pamiegok.
Po velni! Jis vl bando
isisukti. Gerai, kad bent jau
nepasisil
parveti
mans
namo.
Papuriau galv. Jokiu bdu

to neatsisakysiu. Pasislinkau iki


sdyns krato ir apsivijau
kojomis jam apie klubus, o
rankomis
apie
kakl.
Perbraukiau
pirtais
per
trumpuius
jo
plaukus,
palenkiau galv link savs ir
pabuiavau.
Ir jis atsak.
O, Dieve. Jis buiavosi lygiai
taip, kaip sivaizdavau. Ltai.
Imaniai. Stengdamasis padaryti
merginai malonum.
Ir a buvau paskutin kvaia

manydama, kad jam nepatinku.


I to, kaip jo pirtai gniau
mano plaukus ir virpjo man ant
virugalvio, supratau, kad jis
geidia mans labiau nei a.
Kai abu atgavome kvap, jis
nusived mane laiptais auktyn
link savo buto. Ms ingsniai
aidjo kit pastat fasaduose.
Buvo keturios ryto. Nutilo net
magistrals gausmas.
Donas atrakino duris ir
prilaik, kol jau tamsi
svetain, tada udar jas ir

spragt! mums u nugar


spragteljo uraktas. Vaikinas
atsisuko mane.
Pagaliau. Beveik savait jau
dl jo i proto, tiksliau, net
daugiau nei dvi savaites, jei
prisipainiau, kad susidomjau
juo jau t pirm nakt ant tilto.
Ir
iandiena

keturiolika
valand lt, kaitinani vilioni
ir artumo. Pagaliau tai vyks.

17 skyrius
Jis stumteljo mane ingsn
atgal ir spraud kamp.
Perbrauk didiuoju pirtu per
skruost, smakr, iki lp.
velnioje
gatvs
ibint
viesoje, kuri prasisunk pro
utrauktas aliuzes, jis liet

mane taip, tarsi i tikrj laikyt


grauole. Arba bent jau labai
puikiai apsimet. Jo tamsios
akys velg taip velniai, jog a
beveik patikjau.
Jis pabuiavo mane dar kart.
Pravriau lpas ir leidau jam
siskverbti tiek giliai, kiek jis
geid. Jo rankos nuslydo emyn
ir m tyrinti, o a leidau joms
klajoti, kur tik jos norjo.
Buvo nuostabu, kol taip
kaitau, kad negaljau tverti
savo mauiuose, aptemptuose

markinliuose. irdis okinjo,


tarsi man bt grss irdies
priepuolis.
Net
usimerkus
akyse
sumirguliavo
perspjanios
raudonos
viesels.
Atstmiau j, bet tebesilaikiau
sikibusi, kad nenugriiau. Jis
apstulbs, sunkiai nopuodamas
pavelg mane. Vis dar
negaljo atgauti kvapo.
Kas yra? sunibdjo.
Ne kampe, ikvpiau.
Bet kur, tik ne kampe.

Jis apkabino tvirta ranka


mano peius ir nusived per
kambar. Kur? Ant sofos? Nejau
ant sofos? Ne, ne ant sofos.
Prajome svetainje stovini
sof ir perengme miegamojo
slenkst. Pagalvojau: bingo.
Sutrakjo policijos radijo
stotel ir pasigirdo Loiss
balsas.
Inriau i po jo rankos,
puoliau
prie
stotels
ir
paskubom ijungiau.
Palaiminga tyla. Lengviau

atsikvpiau.
Tik
paskui
pagalvojau, jog jis gali pasijusti
keistai, nes buvo prats prie
jungtos radijo stotels, kad
inot,
ar
kam
negresia
nelaim.
Atsisdau
ant
lovos
ir
sukryiavau kojas. Jis liko
stovti tarpduryje, alia didelio
tilto
paveikslo.
irjo
nenuleisdamas aki.
O mano galvoje tuo metu
sukosi mintys: ijungiau radijo
stotel ir jis neispyr mans i

kambario, tad ar nepapraius jo


nukabinti pieinio su tiltu ir
ineti drabuin? Tik dviem
ateinanioms valandoms. Vis
dlto
nusprendiau
nieko
nesakyti dar pagalvos, kad esu
visika pamil.
Palaukit.
Kas
didesnis
pamilis? Tai jis apsstas tuo
tiltu.
Gerai,
dabar
nenoriu
svarstyti, kas didesnis pamilis.
Noriu,
kad
Donas
mane
idulkint.

Itiesiau jam rank.


Jis prisiartino pamau, tarsi
bijodamas.
Pro
aliuzes
prasiskverbusi mnesiena krito
ant jo viesiais dryiais. Gal
man, kad paspruksiu. Atsisdo
alia, jo svoris spaud lov,
todl palinkau prie jo. Udjo
kartus delnus man ant laun ir
sviro link mans, kol ms
kaktos
susiliet.
Tada
prisispaud
savo
jusliomis
lpomis man prie skruosto ir
nuslinko auktyn iki plauk

linijos.
Kad ir ko tikjausi i Dono
tikrai ne to. Jis i paskutinij,
net kankindamas save valdsi,
kad pratst malonum man. A
visai nesivaldiau. Palinkau ir
aistringai sisiurbiau jam lpas.
Mgavoms vienas kitu jau
pusantros valandos. Jis msi
iniciatyvos ir atsargiai mane
buiavo, su meile kiekvienai
smulkmenai, tarsi a biau
buvs vienas i jo paveiksl. Tai
buvo liausios, saldiausios

net iki agonijos, ir paios


profesionaliausios
glamons,
kokias tik galima sivaizduoti.
Kol jis nepaband nuvilkti man
markinli ir numauti dins.
Negaljau to leisti.
Taigi miausi vadovauti pati ir
mes
pradjome
glamontis
skubriau. A ibandiau kelet
kvap
gniauiani
nauj
dalykli. Tiek laiko turjau
irti j kaip tvirt,
nepalenkiam policinink, todl
dabar svaigau atradusi, kad jis

viso labo tik paprastas vaikinas


kaip ir visi. Tiesa, pritrenkiamai
dailiai sudtas, bet vis tiek
paprastas vaikinas, tad ir elgsi
nuspjamai. Kai nibddavau
jam aus, jis suvirpdavo. Kai j
liesdavau, stipriau spusteldavo
mane glbyje. Nuo tada, kai
miausi
iniciatyvos,
spjau
nuvilkti visus jo drabuius. Ir tas
nuostabiai graus knas ugul
mane trokdamas eiti vidun.
Galjau glamontis su juo dar
vis savait, bet netrukus

turjau pasirodyti ukandinje.


Reikjo ubaigti tai, dl ko ia
atjau.
Mano kienje buvo usiliks
vienas i t prezervatyv,
kuriuos pirkau vakar prie
susitikdama su Eriku. Jeigu j
isitrauksiu, galiu pasirodyti jam
kaip prostitut, kuri visada
pasirengusi. Be to, nujauiau,
kad toks suknistai atsakingas
vaikinas kaip Donas turi sav.
Net jeigu jie buvo skirti ne man.
Isirangiau i po jo, atidariau

naktinio stalelio stali ir


pagraibiau.
Puikumlis, sumurmjau.
Koks
pasirinkimas,

ir
paskleidiau prezervatyvus ant
lovos.

Mege,
nemanau,
kad
turtume tai daryti.
Jo velniai itarti odiai dr
man tiesiai ird. Stojo mirtina
tyla, tik mums kvpuojant
iugdjo
patalyn.
Staiga
panorau,
kad
girdtsi
magistrals
gausmas
ar

sutrakt
policijos
radijo
stotel. Bet kas, kas itrint
iuos odius, kurie, numaniau,
sukosi jo galvoje nuo pat
pradi.
Tu juokauji, testengiau
itarti.
Taip. Gal. Tikriausiai. Tik
manau, kad tarp ms kakas
ne taip, jei nori su manim
pasimylti, o drabui net
nenusimeti.
Nuleidau rankas prie dins
utrauktuko.

To uteks?
Tu tikriausiai net nenusiavei
bat, pajauiau, kaip jis
vedioja basa koja po lovos
kojgal. Taip, tu vis dar su
batais. Kad galtum bet kada
ibgti pro duris.
Visai ne dl to.
Gerai, jis pasirm viena
alkne ir nuvelg mane. Tai
kodl nenusirengi?
Sudrebjau nuo altuko, kuris
vogiomis siskverb lovos
ilum tarp ms.

Tada jausiuosi nuoga.


Bet tu ir bsi nuoga.
Btent.
Prietemoje maiau, kaip jo
kaktoje
susimeta
nerimo
rauklels. Jis itrauk vien
rank i po antklods ir
paglost man plaukus, bet
kakas mano veide j sustabd.
Donas nuleido rank.
Neleidai buiuoti tavs
kampe.

A
niekam
neleidiu
buiuoti savs kampe.

Tada tu niekuo nepasitiki.


Nesu tikras, ar noriu myltis su
mergina, kuri manim nepasitiki.
Nesi tikras? Tada padsiu
tau apsisprsti! islydau i
lovos ir nuleisdama kojas net
trepteljau,
ir
taip,
kad
sudrebjo visas namas, kad
viskas visiems bt aiku.
Jis sugrieb man u rieo ir
stipriai suspaud tvirta, karta
ranka.
Norjau pasakyti, kad noriu
su tavim myltis, bet noriu, kad

pasitiktum manim.
Prie akis vl sutyvuliavo
raudonos viesos.
Niekada daugiau mans
neliesk.
Prajo kelios sekunds, kol
man akyse iblso raudonos
viesels ir a vl galjau
pavelgti Don. Jis paleido
mane, bet akys buvo plaios i
nuostabos.
iaip ar taip, ilipusi i tavo
lovos
tapau
tvirtesn,

mesteljau
ieidama
i
jo

miegamojo.
Spartindama
ingsn
perlkiau svetain, ipuoliau pro
jo buto duris ir nubgau laiptais
emyn. Vos mano koja paliet
asfalt,
nuskuodiau
kiek
kabindama per automobili
stovjimo
aiktel,
paskui
greitkelio
kelkraiu.
Iki
Eggstra! Eggstra!
tebuvo
madaug dvi mylios, ir man
dabar
neproal
palakstyti.
Vakar
nebgiojau.
Dabar
tikriausiai vl sergu leukemija.

Pro medius igirdau, kaip


pradjo
gausti
magistral:
ankstyviausi jau skubjo
darbus
Birmingame.
I
susimstymo mane paadino
skubrs ingsniai u nugaros.
Po akimirkos Donas ubgo
man u aki ir utvr keli.
Staigiai
sustojau,
kad
neatsimuiau j. Jis avjo
bgimo
batelius,
buvo
su
dinsais, bet be markinli.
Balta krtin vytjo gatvs
ibint viesoje.

Jis giliai kvp.


Tu greita.
Visi taip sako, apjau j ir
nubgau toliau.
Ei! jis pabgjo kelis
ingsnius man i paskos ir
sugrieb stambiais pirtais u
dilbio.
Sustojau ir surikau ant jo:
Sakiau tau, kad daugiau
mans neliestum!
Dl Dievo, Mege! Elgiams
kaip kokie namikiai!
Ir kas dl to kaltas? Tai tu

ia stovi be markinli, lyg


btum namie!
Jis nudelb akis nuog
krtin, tada piktai vilgteljo
pravaiuojant
automobil.
Paskui smerkiamai mane.
Kas negerai?
sirmiau kumiais klubus.
Sunkiai nopuodama pasakiau:

Gerai,
Donai.
Nori
apsimetinti kvaileliu? Tada a
tau paaikinsiu.
Merginoms
nepatinka, kai vaikinai nenori su
jomis myltis.

A...
Manoma, kad vaikinai negali
atsispirti
hormon audroms
matydami por didiuli krt.
Sakai, neidulkinai mans, nes
buvau
su
batais.
Visika
nesmon. Tu tiesiog myli kit.
A nemyliu Einds,
pasak
tiesdamas

mane
rankas. Jei atvirai, tai lengviau
atsidusau, kai ji mane paliko.
Turjau isiskirti su ja daug
anksiau, bet tie santykiai
tiesiog tapo proiu. Blogu

proiu.
Tu myli t mirusi mergin.
Jo rankos nusviro.
Ach, Mege, liaukis! suuko
jis man. Kodl visada reikia
grti prie to?
Btent. Kodl?
Jis persibrauk per plaukus ir
sunr
pirtus
u
galvos,
bicepsai
ioko.
Velniai
griebt, kaip jis drsta taip
pritrenkiamai
atrodyti,
kai
apsisprendiau j palikti.
T pirm nakt prie tilto tu

man j priminei, tar jis. Tik


tiek. Bet daugiau niekada
mintyse js nelyginau, net kai
pasakojau apie j. O dabar tu
man nepanai niek, esi viena
tokia, jis stipriai usimerk ir
giliai kvp kaupdamas drs,
paskui itar: A myliu tave,
Mege.
Pajutau, kad akyse kaupiasi
aaros. miau tankiai mirksti,
kad tik jos nepasirodyt.
Tu myli mane taip stipriai,
kad atsisakei permiegoti su

manim, nors aikiai daviau


suprasti, jog to noriu. Tu sieki,
kad visados bt tavo virus,
tai dl ko viskas. Tau negana
mane suimti. Reikia priversti
budti su tavimi naktimis, kad
kiekvienas nususs narkomanas
vapst,
kaip
nori
mane
idulkinti. Negana atimti i
mans pavasario atostogas.
Reikia sugrinti man bent
dalel j, bet tik jei tu laikysi
mane u trumpo pasaito. Tu
atstmei
mane

nepasimyldamas, bet tau ir to


negana.
Nutilau atsikvpti. Jis eng
ingsn prie mans.
Tu nori, kad a maldauiau,
vos sugebjau itarti, o tu
pasakytum ne.
Trokau, kad tai bt netiesa.
Bet i jo tylos supratau, kad
kaip tik taip ir yra. Gal jis pats
tik dabar suprato, koks yra i
tikrj.
Bet tada jis tar:
Tai kvaila. Pasakiau ne, nes

tu mans nemyli.
A tave myliu! suukau
jam veid.
Tu negali mylti! Tu nemoki
atsiverti. Taip sakai man tik
todl, kad nori su manimi
permiegoti.
Jis krpteljo ir atsisuks
nulydjo pro al pravilpiant
automobil. Pasinaudojau proga
ir sprukau.
Donas pavijo mane per
penkias sekundes ir vl utvr
keli.

Negalime to taip palikti,


tar bandydamas paimti man u
rankos, bet a ukiau j u
nugaros. Jis vis tiek sugrieb
mano pirtus. Pakalbkim, kai
praeis sitis. Paskambinsiu tau
iandien po piet.
Vl
sumirksjau,
kad
nepravirkiau.
iandien po piet dar bsiu
siutusi.
Tada paskambink pati, kai
nusiraminsi.
A niekam neskambinu,

apjau j ir nubgau.
kart jis mans nesivijo.
U

pusantros

mylios

taip

pavargau,
kad
daugiau
nebegaljau bgti. Sultinau
ingsn
ir
sustojau
ole
aplusiame
kelkratyje.
Pasilenkiau, sirmiau rankomis
kelius, kad atgauiau kvap.
Tai ne leukemija. is nuovargis
visai kitoks.
Mnesienoje
dirsteljau
laikrod. Jei eisiu, ne bgsiu,

tada tikrai neparsirasiu namo


laiku, kad prie savo pamain
dar spiau nusiprausti. Bet
man btinai reikjo nusiplauti
sml ir vandenyn, ir Dono
pdsakus. Mano oda kvepjo jo
odekolonu ir prakaitu.
Bet
daugiau
nebegaljau
bgti, taigi nuingsniavau palei
tams greitkel brisdama per
aukt alikels ol, spjusi
iaugti per pastarsias kelias
dienas.
Turiau
jaustis
isigandusi:
viena
paaugl

tamsiame greitkelyje pus ei


ryto,
su
aptemptais
markinliais ir nuoga bamba.
Bet a nebijojau. Dabar niekas
negaljo mans igsdinti. ioje
atkarpoje greitkelis i abiej
pusi buvo apaugs puimis ir
be joki pastat. sivaizdavau
Don,
vainjant
iuo
greitkeliu
pirmyn
atgal
devyniolika kart per nakt iki
savo gyvenimo galo.
A
pateikiau
projektin
pasilym
apygardos

prokurorei, kaip atgrasinti kitus


paauglius nuo to nelemto tilto,
bet ne tik vyliausi, kad tai
paskatins
Don
pamirti
geleinkelio tilt ir jis gals
palikti miestel. Dabar, kai
galiausiai idaviau jam savo
jausmus, supratau, kad vis t
laik tikjausi, jog jis seks
paskui mane Birmingam ir
mes tapsime pora. Bet dabar,
kai atsiskleid tas jo suknistas
bruoas
visk
kontroliuoti,
supratau, kad taip niekada

nebus. Vien mano projekto


neuteks,
kad
jis
liautsi
skriejs orbita aplink it tilt.
Jis pasiliks. O a ivaiuosiu, bet
jausiuosi taip, tarsi dalis mans
bt
likusi
ia,
su
juo,
nepajudinama kaip tas rankos
atspaudas sienoje alia parko
vart.
Taip neturt atsitikti, viskas
negali taip baigtis. Bet kaip tik
taip ir baigsi. Nebent jei dar
k nors sugalvoiau.
Vl atsidusau ir miau bgti.

Man
atsivr
antrasis
kvpavimas.
Po
pamainos
ukandinje,
kol
atsigulsiu,
reiks daug nuveikti. Tursiu
persimesti keliais odiais su
Loise.
O
tada
paskirsiu
pasimatym traukiniui.
Kit ryt viena minut po
ei a jam paskambinau.
Labas! pasisveikino jis.
Kaip tik grtu nuovad,
atrodo, baisiausiai apsidiaug
igirds mano bals. Kain ar

diaugtsi, jei inot, kas jo


laukia. Kur tu?
Ant geleinkelio tilto.
Telefone
igirdau,
kaip
sukauk jo automobilio sirena.
Kauk stereo telefone ir
kakur greitkelyje. Paskui ji
pasigirdo kakur u tilto, u
laukyms, u tamsi medi
siluet
pilkjanio
rytmeio
dangaus fone, ir kauk taip, kad
galjo prikelti i mirusij.
Donai! aukiau. Donai,
tu neprivalai to daryti. Internete

susiradau
grafik.
Net
paskambinau stot, kad biau
tikra. Traukinys ia neatvaiuos
dar penkiolika minui.
Sirena nutilo.
O tu manei, kad i mans
neieis gera vadybinink,
pajuokavau.
Donas tyljo. Prispaudusi
telefon prie ausies vis aukiau
j vardu, bet girdjau tik
atmosferinius trikdius ir tyliai
murmant
Loiss
bals.
Tikriausiai numet telefon ant

keleivio sdyns.
bediau akis kit laukyms
pus.
Laukiau.
Galiausiai
igirdau tyl variklio gausm.
Paskui tarp medi pasirod ir
pats automobilis su jungtais
priekiniais ibintais, bet be
mlyn
vyturli.
Nemaindamas greiio lk
laukym ir staigiai sustojo, net
vyras pairo i po rat.
Prieais automobil sukilo dulki
stulpas
ir
pakibo
tyliame
prieaurio ore.

Donas ilipo i automobilio ir


nuirgliojo
prie
tilto,
bet
prieais
enkl
Eiti
draudiama sustojo. I to, kaip
jo, supratau, kad dar nemat
naujos rangos, kuria pasirpino
miestas.
Po
urau
Eiti
draudiama buvo prisukta kita
lentel, sakanti: NUSIYPSOK!
Tave
stebi
Policijos
departamentas. Jis apsisuko ir
pavelg kamer, taisyt
auktai medyje.
Tada priglaud telefon prie

ausies.
Ar tai tavo staigmena man?
paklaus bejausmiu balsu.
Taiau gale sakinio garsiai
kvp, tarsi stengdamasis ilikti
ramus.
Maniau, jau matei j, kai
vainjai prie tilto per ios
nakties pamain.

Nebuvai
ilips
i
automobilio, jis dukart giliai
kvp. Ar kameros vaizdas
tikrai
rodomas
policijos
nuovadoje?

Taip. iuo metu mus iri


Lois. Pasisveikink, ir plaiai
pamojavau,
kad
kamera
ufiksuot judes i taip toli.
Mege, tu dabar darai t
pat, u k buvai suimta an
kart.
Lois visk ino, todl
mans neiduos. Jei dabar kuo
nors nusikalstu, tai tik tuo, kad
keliu pavoj savo saugumui. Bet
jau sakiau, kad penkiolika
minui man niekas negresia.
Kakodl nemanau, kad tai

tikins apygardos prokuror, jo


odiuose buvo logikos, bet
balsas skambjo temptai.
inau, man reikjo palikti
tave
ramybje,
stoti

universitet ir ivaiuoti be
tavs. Bet visuomet biau
gailjusis, jei dabar nebiau
pabandiusi, praskleidiau jo
odins
policininko
striuks
skvernus, kad net i toli galt
pamatyti, jog dviu jo Saugoti
ir tarnauti markinius. Ateik
ia ir sulaikyk mane. Turi

penkiolika
minui,
kol
atvaiuos
traukinys,

a
dirsteljau laikrod. Dvylika.
Jis kvpavo taip garsiai, kad
telefone tai prilygo atmosferos
trikdi triukmui. Prieblandoje
maiau, kaip kilnojasi jo peiai.

Nagi,
Donai.
Tu
drsiausias mogus, kok esu
sutikusi.
Jis perbgo laukym ir udjo
ant tilto platformos vien koj.

Nusiauk
batus,
kad
nestrigt koja, pasakiau.

Noriu, kad liktum saugus.


Igirdau, kaip nusikeik, kai
kio telefon kien ir lenksi
atsiriti bat raiteli. Paskui
nusikeik
dar
kart,
prislopintai, matyt, nesteng
atsiriti greitai. Tada isities ir
nuingsniavo
per
bgius
vienomis kojinmis.
Eidamas vl pakl telefon
prie ausies.
Ar neturtum bti darbe?
paklaus
keistu,
bejausmiu
balsu.


Turiu
kelias
minutes.
Papraiau Perselio, pasibaigus
jo pamainai, kiek utrukti.
Nemaniau, kad taip gerai
sutari su Perseliu, Dabar
Donas buvo tik per kelis
metrus nuo mans ir greitai
artjo, ingsniavo pabgiais net
neirdamas po kojomis.
Tai buvo svarbu.
Reikjo daug k suplanuoti,
itar tuo paiu keistu balsu.
Jau buvo u keli ingsni. Jo
tamsios
akys
toli
grau

neatrod mylinios. Ir jose


nebuvo n laelio baims.
Ir tai buvo pirmas enklas,
kad
a
kakur
siaubingai
suklydau.
Suvokiau,
kad
geriau
pasiaikinti paiai, antraip man
neabejotinai blogai baigsis.
Dabar, kai ia yra kamera,
policijai nra reikalo saugoti io
tilto. Bet tu mintimis vis tiek
liksi ia. Pamaniau, kad gal tau
padt, jei ant jo uliptum.
Galbt tai bt atsakymas

visus
tavo
klausimus.
Jei
pamatytum tai, k mat mirti
pasmerkta mergina.
Taiau ji mat veikiausiai ne
tai. Neinau, kokiu paros metu
ta pora buvo sutraikyta, bet
jeigu jie buvo girti, vadinasi,
greiiausiai nakt. Tada vaizdas
nuo tilto nuostabus, tik daug
nepamatysi, nes aplink tamsu.
tai kodl nusprendiau Don
ant tilto atvilioti per saultek,
kad galtume daugiau pamatyti.
Ir nesuklydau. Ramiame kaip

stiklas
ups
vandenyje
atsispindjo vos vos rausvas
dangus. I apaios pakils rkas
glaustsi man apie kojas. Abipus
stai
lait
pasvirusios
pavojingu kampu augo tamsios
puys ir lapuoiai jau su
glenais,
viesiai
aliais
lapeliais.
Padjau telefon ant ems.
Jei pajustum tai, k jaut jie.
Kai Donas prijo visai arti,
palieiau jam rank.
Neliesk mans! sulojo jis.

Pavelgiau atiaurias jo akis.


Tok vilgsn jau buvau maiusi.
Kai tai supratau, irdis akimirk
sustojo. Taip mane velg
Erikas,
kai
neleidau
jam
kontroliuoti situacijos, tada jo
akyse neliko nieko vien pyktis.
Donai, skubiai pasakiau,
a atsipraau. Maniau...
Neteisingas sprendimas,
vl
sulojo
jis,
spragteljo
metalas ir mano rie surakino
alti antrankiai.
Nelabai
suprasdama,
k

darau, miau prieintis, miglotai


suvokiau, kad kakaip, kakodl
j
labai
skaudinau.
Peiu
atsitrenkiau surdijusias sijas
dingt! ir garsas aidu
atsimu nuo krant. Akyse vl
sumirguliavo
raudonos
viesels, pavelgiau pro jas
rausv up ir tarsi per migl
ivydau,
kad
ms
abiej
telefonai krenta rk.
Prie
apalpdama
dar
pagalvojau, kad gyvenim, ko
gero, baigsiu tarp uv, ir tada

igirdau j sakant:
Nesiprieink suimama, ir
udjs antrank ant kito rieo
spragteljo urakt.

18 skyrius
A
buvau
griauiai.
A
palinkau vir Megs ligonins
lovos, vir tos buvusios Megs.
Ji miegojo. A itiesiau rank ir
nubraukiau
rausv
plauk
sruog jai nuo veido. Jis suiro ir
palaidos sruogos nuslydo pro

mano kaultus pirtus.


Afteri? paauk Lois.
Donai! vl kteljo
Lois.
Po
io
antro
karto
atsipeikjau
tiek,
kad
suprasiau, jog Loiss balsas
skamba i radijo stotels,
kabanios Donui prie peties.
Jis ne persimets mane per
plat pet, o is kas ingsnis
skaudiai rsi man pilv.

Nosis buvo prispausta prie


nugaros ir a uuodiau jo
prakaito kvap. Keista, kad taip
lengvai j atpainau. Tik kart
neuuodiau odekolono. Donas
tapo kakuo kitu.

Maiau
tave
ekrane,
Donai, pasak Lois.
Maiau, k padarei.
Atsikvojusi supratau, kad
guliu ant upakalins policijos
automobilio sdyns, ant pilvo,
kniaubusi veid vinil. Lauke

tyliai kalbjosi vyrai.


K kalbjo, miau suprasti tik
tada, kai man u nugaros
atsidar durels.
tai kodl ji apalpo,
atpainau Kvinsio, savo biiulio
felerio, bals. Bk geras,
nuimk jai antrankius.
Jauiau, kaip nuo rank
nuslysta antrankiai, bet vis tiek
negaljau pajudti.
Kodl ji tai padar?
paklaus pareignas Lerojus.
Panikos priepuolis, prie

mans pasilenk Kvinsis. Nagi,


atsipeikk, nenaudle.
Mano veidas atsipl nuo
vinilo. Jis apkabino mane i
nugaros, ivilko i automobilio ir
pam ant rank. sikibau j
stipriai
abiem
kumiais
sugniaudama markinius, tarsi
jis bt mano tvas.
Turi tai veikti, meilute,
sumurmjo
jis.

Tai
psichosomatinis reikinys. Tu
sirgai prie ketverius metus,
jis
pasodino
mane
ant

upakalinio greitosios pagalbos


automobilio buferio ir prilaik
viena ranka, kad nenukrisiau,
kol kita kako iekojo.
Ne tai... nerves trenk
atrus
uostomosios
druskos
kvapas ir nujo tiesiai
smegenis. Dabar bent jau vl
galjau aikiai matyti: Kvinsis
stovjo prieais mane, jo veidas
primin
susirpinusio, visko
gyvenime maiusio mogaus, u
jo dunksojo pareigno Lerojaus
figra.

Kur Donas? paklausiau.


Kur Donas? pakartojo
pareignas Lerojus. Ir pagras
man pirtu. Donui dabar irgi
panikos priepuolis. Na ir pokt
ikrtei, panelyte. Juk inai, kad
ant ito tilto uvo jo brolis.
Norjau aiktelti, bet kad vos
galjau prakvpuoti.
Jo brolis? uspringau.
miau linkti priek, bet
Kvinsis laiku mane pagavo ir
pareignui Lerojui mesteljo
per pet:

Galjai ir luktelti prie


pranedamas toki naujien.
Donas sak, kad ta
mergina
gyveno
j
kaimynystje, suaimanavau.

Teisingai,

sutiko
pareignas Lerojus. Ji buvo jo
brolio mergina.
O Dieve, pamginau
atsistoti,
bet
Kvinsis
jga
pasodino
mane
atgal
sakydamas: Neskubk.
Telieka tai tarp ms,
pasak pareignas Lerojus.

Dauguma pareign policijoje to


neino arba nesupranta, jog
kaip tik dl to Afteris tapo
policininku. Jei efas suinot,
ispirt j lauk. Tai visas Afterio
gyvenimas, o tu vis nesiliauji,
tau tai tarsi poktas, ar ne? ir
pareignas Lerojus eng link
mans taip, lyg bt sumans
pasmaugti. Kvinsis pamojavo
gindamas
pareign
Leroj
alin, tada is pakl bals ir
m ant mans aukti: Baik
savo
juokelius!
Neerzink

snaudianios gyvats! Jei dar


kart pabandysi j skaudinti,
pats udsiu tau antrankius!
Dabar man viskas tapo aiku.
Tvas ivyks Kolorad.
Motina isiklusi Virdinij,
nes negaljo ilgiau ia tverti.
rminta
deimties
met
senumo eimos nuotrauka su
broliu, kurio ia nra, tik tada
Donas tiksliai nepasak, kur jo
brolis.
Juodas
devynmeio
Dono rankos atspaudas ant
vairiaspalvs sienos alia parko

vart.
Per pastarj savait taip
pripratau prie to garso, kad ne
i karto suvokiau girdinti em
gausm,
kol
nesuvigo
kurtinanti traukinio sirena. Visi
atsisukome t pus. Donas
stovjo nugara mus prie bgi
alia tilto. emai nulenks
galv. Jis neirjo traukin. Ir
neusikimo aus.
Supratau, kad tas emas
gausmas, kur maniau girdinti
pastarsias dvi savaites, tas

traukinio
gausmas
Dono
galvoje aidjo vis laik.
Sunriau rankas ant krtins
ir apglbiau save, tik tai nedav
jokios naudos. Sunibdjau:
K mes padarme vienas
kitam?
Ir tada atsitiko kai kas, ko
nebuvo nuo devintos klass, kai
gydytojas pasak, kad man
remisija, a pravirkau.
Apsiverkiau taip smarkiai,
kad Kvinsis neleido man vaiuoti

Eggstra! Eggstra! motociklu.


Dabar tikrai n u k nebiau
sdusi greitosios pagalbos
automobil, juo labiau policijos.
Tad Kvinsis galiausiai nusprend
vis dlto leisti man vaiuoti
motociklu, bet jis su greitja
mane seksis, o paskui juos
vaiuosis pareignas Lerojus.
Don palikome prie tilto.
Kai perengiau savo namelio
su ratais slenkst, vis dar
verkiau, verkiau, kol nusipliau
Dono policininko striuk ir

Saugoti ir tarnauti markinius,


kurie jau buvo pradj deginti
man od. Vis tiek reikjo kuo
nors apsirengti darb, tik
pastarj
savait
skalbykla
nebuvo mano prioritetini viet
srae.
Pirmi po ranka pasimai
markinliai buvo su virju
pabaisa41. Man visuomet patiko
is
herojus,
nenumaldomas
rajnas, kuris gyveno taip, tarsi
tuoj mirt. Lioviausi neioti
iuos markinlius, kai mlynai

nusidaiau plaukus, nes tas


pabaisa ir a pasidarme per
daug panas. Bet ryt
neturjau laiko susirasti k kita.
Perselis jau ir taip pavadavo
mane valanda ilgiau, nei buvo
tartasi.
Verkiau, kai virtau pro
Eggstra!
Eggstra!
duris,
susigusi
ir
pasirengusi
susibarti su Perseliu, kuris i
pykio veikiausiai bus ivaiks
pus klient i sausakimos
ukandins.
Taiau
pamat

mane toki Perselis su Koriu


paliko degti maist ir pribg
puol klausinti, kas nutiko.
Tada visai siliumbiau. Jei
dar bt pyk, biau galjusi
susitvardyti.
Bet
visai
nemokjau priimti uuojautos.
Man viskas gerai. Tikrai,
tikinau springdama aaromis.
Paauglystje
kartais
taip
atsitinka.
Neverta
kreipti
dmesio.
Koris nubgo prie keptuvo
apversti kumpio, bet geriau

apirjs nenorom imet j


iukli
d.
Perselis
tebestovjo
alia
mans.
Nudelbs
akis

grindis
sumurmjo:
Gal pailsk dar koki
valand. A susitvarkysiu.
O, ne. Darbe greiiau
atsigausiu. Tu ir taip per ilgai
usibuvai,

nusiluosiau
aaras. Gal nortum, kad
pamokyiau tave skaityti?
Jis atrod toks pat apstulbs
kaip ir a, kai igirdau save tai

sakant. Todl skubiai pridriau:


A, aiku, nemoku mokyti
skaityti, bet yra metodini
nurodym,
pratim,
galiu
pasiirti
mokyklos
bibliotekoje. Ar kit savait
dirbsi dien?
Jis linkteljo.
Galtume usiiminti, kai
griu
i
mokyklos,
kol
ukandinje nedaug moni.
Jis ikl sugniaut kumt.
Ities neinojau, k turiau
daryti, bet stukteljau jo

kumt
savuoju.
Tikriausiai
pasielgiau teisingai, nes jis
nusirio prijuost ir iirgliojo
pro duris. Spjau, kad Perselis
su dkingumu prim mano
pasilym. Buvo sunku pasakyti,
nes mes k tik tapome draugais.
I
paskutinij
stengiausi
liautis liumbusi, kol su Koriu
ruome
maist,
nes
automobili
gamyklos
darbininkai,
baig
darb
septint
ryto,
pldo
nesibaigianiu srautu, o kur dar

tie, kurie buvo ikeliav per


pavasario atostogas ir dabar
gro
namo.
Kaskart,
kai
pamatydavau
skrudintuve
atsispindint savo markinlius
su mlynuoju virju pabaisa,
man
nordavosi
nusirauti
plaukus.
Po keli valand, kai pamaina
jau
jo

pabaig
ir
pusryiautoj gretos smarkiai
praretjo, paskambinau Tifanei.
Ir vl neaiku, kuri labiau
nustebome: Tifan, sulaukusi

mano skambuio, ar a, kad jai


paskambinau. Netrukus ji virto
vid ir sitais ant baro kds.
Pripyliau jai puodel kavos.
Atleisk, kad pasikvieiau
tave dabar, juk i pavasario
atostog tau teliko tik is
savaitgalis.
Nieko baisaus. Juk neturiu
vaikino, su kuriuo n minuts
negaliau
isiskirti.
Nuo
ketvirtadienio
niekaip
neisimiegu, ji bed akis
kavos puodel. Paslinkau link jos

grietinl
ir
cukr.
Ji
pasiskanino kav ir negrabiai
pamai, lyg j bt grusi
pirmkart. Paskui pakl akis
mane ir veide atsirado rpestis.
O Dieve, Mege, kas
negerai?
Ar i viso kas buvo gerai?
Visk jai papasakojau: kaip
Donas
nusive
mane

papldim,
kaip
mes
vos
nepasimyljome, kaip a netyia
privediau j prie nervinio
isekimo, o jis atsilygindamas

smoningai sukl man panikos


priepuol.
Kai baigiau, ji kelias sekundes
tik sdjo ir mirksdama irjo
mane. Tada suuko:
Tu usiiminjai seksu su
Donafteriu?
Apsidairiau po ukandin:
lankytojai stengsi neirti
ms pus.
Juk sakiau, kad ne,
priminiau pritildiusi bals.
Bet a pamaiau paadtj
em.

Ji dmiai pavelg tiesiai man


akis.
Ar jis gerai buiuojasi?
Atlaikiau jos vilgsn.
Donas visk daro gerai,
irjau savo rank, valani
baro stalvir. Prisipastu,
kad dl kai ko, k sakiau tau
telefonu
treiadien,
buvau
neteisi. Tiesa, a vis tiek
nemanau, jog pasimylti su
Brajanu, kad j susigrintum,
gera mintis. Bet kadangi tu
kreipeisi mane patarimo dl

sekso, noriu pasakyti, jog


pakeiiau savo nuomon dl to,
kad seksas nra jau toks
pasakikas. Kai bdavau su
Eriku,
dalis
mano
mini
visuomet nuklysdavo kakur
kitur. Su Donu negaljau
galvoti apie niek kit, tik apie
j. Kaktin smegen skiltis
beveik atsisak dirbti, tik
itikimosios pailgosios smegenys
dar veik. Viskas inyko, liko tik
kvpavimas...

a
giliai
kvpiau ir ltai ileidau or,

...ir lytjimas. Dabar inau, kad


seksas gali bti ities, ities
pasakikas, jei vaikinas neskuba
ir yra atidus, stengiasi, kad tau
bt gerai, ir jei esi simyljusi,
jau pavargau verkti, todl
dabar tik abejingai irjau,
kaip aaros laa ant stalvirio ir
virsta
maais
blizganiais
apskritimais, tarsi jos bt ne
mano.
Kaip ketini j susigrinti?
paklaus Tifan.
Suniurkiojau.

Dl to tau ir paskambinau.
Noriu
persidayti
plaukus
natralia spalva. Aiku, natrali
spalva labai santykin svoka.
Kai rasiu laisv minut, ar
galtum nueiti su manim
parduotuv kitapus gatvs ir
padti isirinkti t atspalv,
kuris bt panaiausias mano
natral?
Oho, tepratar Tifan.
Jau neprisimenu toki laik. Ar
tavo
plaukai
tamsiai
katoniniai? Prie mlyn aki

turt atrodyti pritrenkiamai.


Oho, pakartojo ji, gurkteljo
kavos ir susirauk. Manai, kad
persidaiusi
plaukus
susigrinsi Donafter?
Pavelgiau savo atspind
skrudintuve.
Tikiuosi, tai pads vl
umegzti su juo ry. Juk inai,
Donas ketina vis gyvenim
praleisti iame miestelyje. O
man likti ia yra baisiau u
visk. Bet a jau pradjau
galvoti, kad esu pasirengusi

gyventi
kartu
erdviame
surenkamame name, laukti jo su
kartu vaisiniu pyragu ir, kai jis
dirba, klausytis policijos radijo
stotels.
Tifan paspringo kava.
Tu pasirengusi?
Ne, i tikrj tai ne. Tik taip
pagalvojau.
Nes
paskui
supratau, kad niekada ia
nepasiliksiu. Bijau tapti tokia
kaip mano tvai, pernelyg bijau.
Bet tarp ms su Donu yra
ryys, a tai jauiu. Negaliu

paminti toki santyki vien dl


to,
kad jie
atrodo
labai
sudtingi.
Suprantu,
ms
ateities
santykiai
ir
bus
sudtingi. A noriu stoti
universitet. Noriu gyventi Ki
Veste. Noriu pamatyti pasaul.
Taiau jei ir toliau bsiu tokia,
pasaul pamatysiu viena. Viena
nuvyksiu Ki Vest ir viena ten
gyvensiu,
viena
i
ten
ivaiuosiu.
Niekada
nesupratau, kad kaip tik taip iki
iol ir gyvenau. Pavelk mano

plaukus.
Pritapau
iame
miestelyje tik todl, kad mons
painojo mane nuo maums.
Bet universitete mans niekas
nepainos. Jei tu pamatytum
nepastam mergin mlynais
plaukais ten, kur japonik
komiks
estetika
ne
itin
populiari,
k
apie
j
pagalvotum? Mlyni plaukai
sako:
laikykis
nuo
mans
atokiau, perbraukiau pirtais
per vien sruog ir pakliau
prie aki, kad galiau geriau

apirti. Klausyk, tai tu


manai, kad jei persidaysiu
plaukus ikart po viso to, kas
nutiko su Donu, atrodys, lyg
bet kokia kaina bandyiau j
susigrinti?
Ne, pagaliau itar ji.
Tik jau ne dabar, kai visk
paaikinai.
Bent
jau
a
pagalvoiau, kad tu pagaliau
supratai, jog nemirti nuo
leukemijos.
O.
Mano tvus labai nudiugins.

Ilyddama

Greisland
papraiau
tvo
parveti
skrudint ems rieut sviesto
ir sumutin su bananais. Jis
atsak, kad neve man visokio
lamto. Bet inau, mama vis
tiek pabandys slapia nukniaukti
mekiuk
Ted
su
Elvio
markinliais ar kok kit miel
daikiuk. Taiau kai jie gr
rytoj vakare ir pamatys mano
katoninius plaukus o, taip.
Esu tikra, kad pasigails, jog
nenupirko
man
ko
nors

spdinga, pavyzdiui, dinsins


striuks su Greislando vilos
atvaizdu ant nugaros. Tada mes
sussime
ir
i
irdies
pasikalbsime,
ir
a
atsipraysiu. U visk.
Tifan atstm kav.
Kaip manai vl pasimatyti su
Donu? Gal sumanei apiplti
bank?
Cha. Jis vakar ateis
student vakarl Birmingame.
Tai kita prieastis, dl kurios
tau paskambinau. Noriu, kad

eitum kartu su manim.


N u k, pasak ji.
Nenoriu daugiau gerti.
Patikk, ir a nenoriu, kad
tu gertum. Daugiau niekada.
Tau nebtina gerti. Student
vakarliai bna visai nekalti.
Panas mokini vakarlius.
Visi vaikinai kvaili. Jie tik
auktesni ir sugeba daugiau
igerti.
Kodl turiu eiti su tavimi?
sudejavo ji.
Nesu tikra, kad Donas bus.

Gal jis neateis, nes nenors


susitikti su manim. Ir dar
vakarlyje gali bti Erikas. Tu
inai, kaip jis gali prisigerti. Bus
geriau, jei ateisiu ne viena, o su
kuo nors, tada man bus lengviau
nuo jo isisukti.
Mege, jei manai, kad Dono
ten nebus, o bus tik Erikas, gal
veriau
apiplk
bank?
Greiiau
atkreipsi
Dono
dmes.
Papuriau galv. Mlynos
sruogos
ukrito
ant
aki.

Suirzusi nubraukiau plaukus nuo


veido.
Utat ten tikrai bus Vilas
Bilingslis. Man reikia su juo
pasikalbti. Keliskart trumpai
persimetme keliais odiais
apie Don ir tilt, bet jis
neprasitar man apie Dono
brol.
Vilas Bilingslis? ji kilsteljo
nuo kds ir palinko priek.
Buvau j simyljusi, tik truput.
Mes priklausme vienai debat
komandai.

Uveriau akis.
Prisiekiu, Tife, jei mano
subin gaut gerus paymius, tu
tikriausiai
neatsisakytum
susitikinti ir su ja.
Ei! ji pliaukteljo delnu
per stalvir. O tu? Tu jauti
silpnyb kaljimui. Susitikinji
su vaikinais, kurie ten sdi ir ten
sodina. O a jauiu silpnyb
geriems paymiams. Tai kuri i
ms nesveikesn?
Nusprsta, pasakiau,
vakar eisim medioti vaikin

kartu. Gal kart mums labiau


pasiseks nei an.

Pirm
kart
eisiu

universiteto student vakarl,


Tifan parm smakr delnu ir
bed akis mane. Ar galvoji
i vasar alia universiteto
isinuomoti but? Ar esi kada
turjusi kambario draug? A
ne.
Pasitryniau
nuo
tampos
sustingus sprand.
Manai, galtume kartu
gyventi?

Pagalvok, kaip bt smagu!


prapliupo kryktauti Tifan.
Kartu eitume apsipirkti. Kartu
okius. Apkalbtume vaikinus,
kikentume i savo keist skoni.
Tu trauksi mane visokias
avantiras. O a saugosiu tave
nuo bd. Bt nuostabu!
Nemoku planuoti, tariau.
iandien
jau
pabandiau.
Maniau
sugalvojusi,
kaip
atgrasinti Don nuo to tilto, ir
pati matai, kas i to ijo.
Bet tai buvo tavo pirmas

kartas. Pirmas kartas visada ne


pats geriausias.
Suprunkiau.
Tau irgi pirm kart diena.
K tik pirmkart pajuokavai
apie seks. Sveikinu, ir
itiesiau jai rank.
Ji paspaud man per bar
rank.
Kambario draugs?
Dalis
mans
norjo
pasibjaurjusi atitraukti rank,
bet bt buv nemandagu.
Taiau didesn dalis... iekojo

draugs.
Taip, galbt kambario
draugs.
inoma,
kambario
draugs.
Valio! ji paleido mano
rank ir abi savsias pakl
auktyn, kaip daro sirgaliai, kai
muamas vartis. Klausyk,
jeigu js su Donu vakar
susitaikysite, itos pavasario
atostogos jau nebus paios
blogiausios, ar ne?
Abejoju, ar jis ateis,
pasakiau. Bet jei ateis,

nenoriau jo apvilti.

41 Mlynas personaas i Mapet ou.

19 skyrius
Tifan privaiavo prie pat
tono fontano alia Penki
tak baro, tik ten radome
vietos pasistatyti automobil.
Kaukdamos
auktakulniais,
pasidabinusios
klubinmis
suknelmis ididiai prajome

pro puonius prajusio amiaus


treiojo deimtmeio namus.
Greta aligatvio eile augantys
mediai jau krov pavasarinius
pumpurus.
Mano nuojauta, kad Donas
ateis vakarl, kas ingsnis
stiprjo. Vyliausi, kad jam patiks
mano
naujoji
ivaizda.
Usukome u kampo ir a
pamaiau jo automobil ach,
pagalvojau,
kaip
seksualiai
atrodo fordai. Norjau bgte
ubgti laiptais Raado but.

Bet
k
tada
apie
mane
pagalvot?
Taiau po sekunds nuotaika
sugedo: tolliau nuo Dono
automobilio, kalniui, stovjo
Eriko BMW.
Raadas pasitiko mus prie
dur ir pakviet ueiti. Jis iltai
sutiko Tifan. Ivyds mano
plaukus
pakl
antak
ir
tarsteljo, kad vis laik jaut
silpnyb brunetms. Jam u
nugaros

siautulingas
student vakarlis. Patalpos

sienas deng natralaus dydio


Dimio Hendrikso plakatai. Ant
vis dur kabojo uuolaidos i
karoliuk.
Langus
rmino
kaldins
vieianios
girliandos. I stereo grotuvo
trenk
Kanis
Vestas42.
Kampuose glamsi porels,
breliais susiskirsts jaunimas
kikeno ir gurknojo al.
Kol broviausi pro mini
iekodama Dono ir tempdama
i paskos Tifan, atpainau
kelet veid, jie moksi mano

mokykloje.
Anksiau
jie
neilsdavo i trumpui ort, o
universitete imoko atitinkamai
rengtis.
Anksiau vaikiojo
pasiiau
kaip
Jzus,
apsigyven didmiestyje atrado,
kad pasaulyje yra plaukus
lyginani serum. Kokiame
nors
vakarlyje
ms
miesteliktyje
jie
bt
kalbjsi apie elni mediokl
ar penkiasdeimties procent
nuolaid
aki
pietukams
Targete. Dabar i nuotrup,

pagaut
tarp
pulsuojani
muzikos di, supratau, kad
kalbama apie Harper Li43 ar
Kondoliz Rais44 ir buvus
Alabamos gubernatori, kuriam
teko pasdti kaljime (net
patiems geriausiems gali taip
atsitikti).
Intelektuals
universiteto student pokalbiai.
Kaip aunu!
Vyliausi, kad Donas tikrai
nepraleis progos.
Abi su Tifane engme
virtuv. U pravir aldytuvo

dureli
kakas
stovjo,
sitempiau,
nes
kakodl
pagalvojau, kad ten Donas.
Taiau jas udar Vilas, jis laik
sot.
Tifan Hart! suuko jis.
Vilas Bilingslis! ir ji
koketikai
palenk
galv.
Pamenu, kai taip padar prie
Dono, mane tai suerzino, o
dabar atrod visai mielai.
Vilas kilsteljo rank su
soiu.
Panorau altos arbatos. Gal

ir tau?
Ji surauk nos.
Ar ji su alkoholiu?
Jis pavelg sot.
Paprasta arbata. vakar
neketinu
gerti.
Pirmadien
laukia du kontroliniai. Pavasario
atostogoms udav nam darb,
gali sivaizduoti?

Ne!

sukrykt
ji,
prieidama prie jo ariau. Tos
nekos apie nam darbus
buvo ne kas kita kaip uslptas
prieingos
lyties
atstov

signalas
poruotis.

Taip,
noriau arbatos.
Vilas atsisuko mane.
Ir... atleisk... o tavo drau...
ms akys susitiko ir jis atlijo
apstulbs. Mege! Nepainau
tavs, sivaizduoji? paskui
susirauk ir atitrauk nuo
mans sot. Apsieisi be
arbatos.
Kaip galjai taip
pasielgti su Donu? ryt grau
i papldimio ketvirt, o atunt
jis jau pasirod pas mane su
visais savo ginklais! Atrod kaip

pamis. Mojavo policininko


lazda!
Tifan
abiem
rankomis
prisideng
burn.
Paskui
atitrauk, kad itart o Dieve,
ir vl susim u burnos.
A neinojau, kad uvo jo
brolis, sunypiau pritildiusi
bals,
jei
kartais
Donas
slptsi kur nors netoliese.
Kodl, po velni, man to
nepasakei?
Tu inojai, kad jo brolis
uvo! spyrsi Vilas. Mes su

tavim kalbjoms apie tai


papldimyje. Tu palyginai Don
su Malderiu, kuris ieko savo
dingusios sesers. A gerai
prisimenu. Nebuvau toks girtas.
Kai kalbjau apie X failus,
tai buvo tik palyginimas, labai
abstraktus palyginimas!
O, pratar jis ir jo peiai
pakumpo. Na, ryte tikinau j
prieingai. tikinau, kad tu
monmis manipuliuojanti kal.
Atleisk.
Jau iojausi sakyti, k apie j

manau, kai kakas pripuol prie


mans i nugaros. Erikas.
Kilsteljo mane, pasodino ant
stalo ir spraud savo klubus
man tarp koj. Bjauru. Net
lyktu, juk mano suknel buvo
tokia
trumpa.
Geidulingai
varstydamas
mane
paraudusiomis akimis prilipo
prie mans ir sunibdjo aus:
Ar tavo pasivainjimai su
Donu baigsi?
Kitaip
tariant,
norjo
paklausti, ar dabar ketinu

perssti kitus ratus. Jei bt


paklauss to balsu, biau
sklusi jam antaus.
Ar ketini pers...
Pakliau rank.
Jis suiupo abu mano rieus ir
suspaud. Stipriai.
Persisvriau per vien jo on
priek.

Tifane,

paaukiau
stengdamasi,
kad
balsas
neskambt
beviltikai.

Nepamirai, kodl tave ia


atsivediau?

Patrauk nuo jos rankas,


debile! suuko Vilas i kitos
virtuvs puss.
Erikas sunairavo Vilo pusn
ir
paleids
mano
rieus
atsitrauk per ingsn.
Kodl manai, kad mano
pasivainjimai
su
Donu
baigsi? O gal ne? atsakiau
ididiai.
Erikas nusivaip.
Nori pasakyti, kad dulkiniesi
su faru?
Dar ne. Bet paklausk vliau,

nes jis tebestovjo man tarp


koj, pagalvojau, kad kaip tik
gera proga kai ko paklausti, kai
ko, kas nedav man ramybs
pastarsias kelias valandas. Jei
dabar utektinai graiai atrodau
ir jis pakankamai apsines, gal
atsakys atvirai. Ar inojai, kad
tas vaikinas, kuris uvo ant tilto,
buvo Dono brolis?
Erikas gteljo.
inoma. Visi tai ino. Tai
atsitiko,
kai
mes
buvome
treioje, gal ketvirtoje klasje.

Gerai, tu tada pasilei lipti


ant tilto. Ar dl to, jog inojai,
kad Donas btinai mus ras ir
sius?
Ne t pirm kart, atsak
Erikas. Tada neinojau, kad
Donas nuolat stebi t viet.
Bet kai nuvaiavome tenai vieni,
taip, ms akys susitiko, bet jo
vilgsnyje
nepamaiau
n
elio gdos.
Staiga mautje virtuvje
padvelk ledinis altis, muzika
gretimame
kambaryje

nugriaudjo taip, kad galjo


perplti
aus
bgnelius.
Negaljau patikti, jog anksiau
maniau, kad a ir Erikas turime
daug bendra.
Pasielgei siaubingai,
pasakiau.
Tu dar neinai, k reikia
siaubingai pasielgti.
Pamaniau, jog dabar jis
tikriausiai
griebs
man
u
tarpkojo ar panaiai, todl
nuokau
nuo
stalo,
kad
ukirsiau tam keli. Bet jis

neketino
daryti
k
nors
panaaus. Tiesiog m ir ijo i
virtuvs.
Mege, kada manai pradti
iekotis
buto?

kteljo
Tifan. inau, tu vis laik
kartoji, kad ivyksi i miestelio
birel
ir
kaip
galdama
greiiau, nelauksi net ileistuvi
vakaro. Bet Vilas mano, kad
buto paiekas geriau pradti
liepos pirm, jie stovjo labai
arti vienas kito, pamir ant
stalo sot su arbata.

Prijau prie j ir linkteljau.

Tinka.
Galiu
pasilikti
miestelyje kelias savaites ilgiau.
Pamginsiu net pasidiaugti tais
paskutiniais
mnesiais
vidurinje. Gal net ateisiu
ileistuves, jei tik tursiu por.
Tifan suaiaravo akimis
Vil, lyg jau inot, su kuo eis
ileistuvi vakar. Tarsi bt
paprasta
kalbti
dalyvauti
ileistuvse
universiteto
student.
Vilas atsirm nugara

spinteli eil ir nusiypsojo


Tifanei.
Koki specialyb rinksiesi?

Angl
kalbos
arba
medicinos sesels.
Angl kalba ar medicinos
sesel, msliai itar. Leisk
tau kai k pasakyti. Tik kit
ruden visiems neaikink, jog
niekaip neapsisprendi, kuo bti:
angl
kalbos
filologe
ar
medicinos sesele. Pagalvos, kad
esi pirmakurs.
Tikrai? paklausiau a. O

k tu pasirinkai?
Chemij, atsak lyg
gindamasis. Ar iuolaikin ok,
ir mirkteljo Tifanei.
Ji nuvito.
Visada norjau studijuoti
angl kalb, paaikino ji. Bet
neseniai gijau visai naujos
patirties ir ji pakeit mano
gyvenim, todl ir pradjau
galvoti,
ar
man
nesusieti
gyvenimo su medicina. Vis
savait vainjau ikvietimus
su greitosios pagalbos ekipau.

Vilas palinko priek ir


suokalbikai paklaus:
Tai tu viena i t blogiuk,
kuriuos suiupo ant tilto?
Tifan
paslaptingai
nusiypsojo.
Tu nepanai blogiuk,
pasak Vilas. Paskui mosteljo
ranka mane. Ji, dar suprantu.
Bet tu? Koks tavo bal vidurkis?
Keturi, atsak Tifan.
Tai tu pirmn? suuko jis.
Ji tik ypteljo.
O tavo?


Dabar
trys
ir
septyniasdeimt
penkios
imtosios, bet po io semestro,
tikiuosi, pakils iki trij ir
atuoniasdeimt trij imtj,
jis lidnai palingavo galva.
Sugadino
neilaikyti
pirmo
kurso egzaminai. semestr
B45
gavau
tik
i
diferencialinio skaiiavimo.
Atleiskite, pertraukiau
juos, kur galiau nusivemti?
Kokie mes suknistai iauklti,
kokie
isimokslin,
kokie

geruiai! Kodl jums neijus i


io vakarlio ir ikart nekrus
jungtinio pensinio fondo?
Abu atsisuko mane iplt
akis. Tada Tifan pasak, kad
dar pagalvos, ar kartu nuomotis
but, o Vilas sumurmjo:

Ji
tik
grauiasi
dl
Donafterio, tada apkabino
mane per peius ir spusteljo.
Noriau galvoti, kad jums
viskas bus gerai. Bet tu pati
sumanei t cirk ant tilto dar
prie man sikiant ryt.

Bijau, kad bsi paadinusi


blogj jo pus.
Koki blogj pus?
paklausiau
nepagalvojusi.
Donas, su kuriuo vainjau
beveik
savait,
niekada
neprarasdavo pusiausvyros net
su j plstaniais paeidjais ir
mlynplaukmis nusikaltlmis,
nuolat
bandaniomis
jo
kantryb,
visada
elgsi
santriai.
Bet
paskui
prisiminiau, kaip jis auk ant
Brajano
su
Eriku
prie

geleinkelio tilto. Arba kaip


pabalo
jo
krumpliai
ant
automobilio grot, kai sak
man: Jei bt man reikj
itraukti Erik i automobilio,
bijau, neinia k biau jam
padars.
Donai, nereikia, igirdau
kitame kambaryje spig Einds
bals. Erikas tyia tave
erzina.
Virtuvs tarpdury stovjo
Donas. Juokinga, bet akimirk
maniau, kad ivysiu j su

policininko
uniforma,
bet
Donas buvo su iblukusiais
dinsais ir aliais sportiniais
markinliais,
graiai
aptempianiais
krtins
raumenis.
Gal
tada,
kai
vilkdavo
tamsiai
mlyn
policininko uniform, paveik
atspindys nuo markini, kad jo
akys i tikrj atrod labiau
rieuto spalvos, o ne tamsiai
rudos. Bet dabar man atrod
alios.
Eind, sikirtusi jam rank

i
nugaros,
tuiai
band
sustabdyti.
Pamats mane Donas sustojo
ir dmiai nuvelg. Taiau
ivyds mano nauj vaizd toli
grau taip neapsidiaug, kaip
tikjausi.
Po akimirkos jo vilgsnis
smigo Vil ir ikart tapo
atiaurus ir mirtinai pavojingas.
Pavelgiau i scen jo akimis:
katoniniai
mano
plaukai,
trumput suknel ir Vilo ranka
man ant pei.

Ach, it blogj pus,


pasakiau a.
Vilas dbteljo Don,
atsitrauk nuo mans ir Tifans
per ingsn, pagalvojs dar
toliau.
Raadai! rikteljo jis.
vilgteljo sau u nugaros, bet
ten tebuvo siena. Bgti nebuvo
kur.
Donas per sekund atsidr
kitame kambario gale ir puol
Vil. Tifan ir a ustojome j
rankomis, nespjusios pagalvoti,

kad paioms gali kliti. Tai i


dalies apsaugojo Vil Donas
jam nesmog. Jis sugrieb Vil
u markini, pakl or ir
trenk grindis.
Nulipk nuo mans, Afteri,
riaumojo Vilas visas raudonas.
Tu visai nesivaldai. Raadai!
Neinau, kaip tuodu stambs
vaikinai tilpo tokioje virtuvytje,
bet
kakaip
ia
sugebjo
sisprausti dar ir Raadas.
Na, raminkits, gangsteriai,
tar jis ir atitrauk vien

Dono rank nuo Vilo.


Idygs
Skipas
nustvr
Don u kitos alkns ir
varcnegerio balsu pasak:
Viskas baigta.
Donas, atrodo, apsiramino ir
leido draugams j atplti. Bet
netrukus nusipurt j rankas ir
vl oko ant Vilo. Raadas su
Skipu griuvo ant Dono ir visi
trys
ugul
ant
grind
isipleikus Vil.
Galiausiai
neapsikentusi
Tifan
trepteljo
koja
ir

suspigo:
Donai, jis net neband
kabinti Megs! Jis kabino mane!
Ar ne, Vilai?
Taaaip! istenjo i
apaios Vilas, dusdamas nuo
draug, suvirtusi ant jo, svorio.
Bet Erikas sak...
tarsteljo uduss Donas. Jis
atsistojo. Akimirk dirsteljs
mane, iirgliojo i virtuvs
stumteldamas tarpdury, u
Einds, stovint Erik.
Vis dar nieti nagus?

rikteljo jam pavymui Erikas.


Ei tu, skystakiaui!
Gerai
okinti, kai u nugaros visa
policija, a?
Erikai, geriau usiiaupk,
ataidjo Dono balsas. Durys
trinkteljo garsiau net u
griaudjant Kan Vest.
Prasibroviau pro mini n
neirdama,
k
stumdau,
paskui igirdau u nugaros
garsiai nopuojant Vil.
K darysime? ikvp
udususi Tifan, mums lekiant

pro Raado buto duris, paskui


laiptais emyn, lauk, vsi
nakt. Ar vysims j mano
automobiliu?
Beviltika, nepagausime jo,
jeigu jis pats nenors bti
pagautas, Vilas sustojo laipt
apaioje. Jo automobilis vis
dar ia.
Kur jis galjo dingti?
aukiau valgydamasi po tui
gatv kair ir dein.
Jis mgsta fontan prie
Penki tak baro, tar

Vilas. Bgte usukome u


kampo ir vl sustojome.
Fontanas buvo tiesiai prieais
mus. J juos ema apvali
sienel,
triuiai
ir
varls
klaussi avino, skaitanio jiems
tonikas istorijas. I ten, kur
stovjau,
nemaiau
Dono
veido, tik alius jo markinlius.
Sdjo
paiame
fontano
viduryje, tonui ant keli.
Jis tikrai mgsta it
fontan, pasak Vilas.
Net Tifan, ir ta paklaus:

Koki velni?
Nuostabu, pasakiau. A
galiausiai atjau prot, o
Donas iprotjo, atsisukau
Vil. Klausyk, tikiuosi, jis ne
vienas i t savimi patenkint
ikni policinink, kurie tamposi
antrankius net tada, kai nedvi
uniformos, ar ne? Ketvirtadienio
nakt nepastebjau, kad bt
juos turjs.
Ne, atsak Vilas. Bet jei
bijai, galiu eiti su tavimi.
Apsisukau
ir
dmiai

nuvelgiau
Don.
Jis
nejuddamas sdjo fontano
vidury.
Ne, ai, eidama per gatv
dar grteljau ir pasakiau:
Dabar bijau jo ne daugiau nei jis
mans.
Donas irjo, kaip a
artju. Sustojau prie fontano
sienels. Jis velg mane nuo
avino skreito. Rankos sunertos
ant krtins. Dins apaia
lapia nuo iurkli, kurias ant
jo liejo varls. Lpose atvipusi

neudegta cigaret.
Sudjau rankas prie burnos,
lyg kalbiau per garsiakalb.
Traukis nuo tono! Eik link
mano balso!
Jo veido iraika nepasikeit.
Burnos kamputyje virpteljo
cigaret ir jis prabilo:
Mginu mstyti kaip tu.
Nusijuokiau.
Jei mgini mstyti kaip a,
jau turjai stovti veidu ton
ir plaiai praergs kojas.
Na, Vilai, tepasak jis.

Na, Erikai, dar sumurmjo.


Man vl suspaud po irdimi,
kai pagalvojau apie save ir
Erik. Aiku, i akimirk
Donas
netikjo,
kad
a
geidiau Eriko. Arba Vilo. Bet
veikiausiai tebetikjo, kad mes
su Eriku panas. Juk taip
pasakiau jam t nakt prie tilto.
A neinojau apie tavo brol.
Jis susig. Nenorjau jo
skaudinti, bet ir vl skaudinau.
Galiausiai jo rstus vilgsnis
suvelnjo.

Jis isim i burnos cigaret


ir palinko priek, pasirm
delnais kelius.
Net jei neinojai, Mege,
kaip galjai taip su manim
pasielgti?
Dabar
atjo
mano
eil
susigti. engiau ingsn nuo
fontano sienels, lyg mane bt
nublokusi sprogimo banga.
Usikirsdama paaikinau:
A negaliu pasilikti iame
miesteliktyje, Donai. Bet a
tave myliu ir negaliu tavs ia

palikti, vl prijau prie


sienels.

Prisiekiu,
kad
neinojau apie tavo brol. Jei
biau
inojusi,
biau
sugalvojusi k nors kita. Gal
susprogdinusi t tilt.
Hm, pasak jis. inau,
kad tu neinojai. Vilas pasak,
kad ino...
Jis klydo, paskubom
ipokinau. Jis labai gailisi, bet
vis tiek jam aks.
...bet paskui papietavau su
Lerojumi, toliau kalbjo

Donas, ir jis pasak, kad tu


neinojai. Todl ir atjau pas
Raad, tikjausi sutikti tave.
Tas kelias valandas iki vakarlio
kriau ms bendrus planus.
Vliau Erikas pasak, kad tu su
Vilu, jis palingavo galva. Jis
ilgai stengsi, daugyb met. Ir
galiausiai jam pavyko.
Prijau prie fontano nuo
triuio puss, kad nebrisdama
vanden atsiduriau kuo ariau
Dono.
Kokius planus?

Jis stipriai usimerk, tada


papurt galv ir vl atmerk
tamsias akis. Ir jas smeig
mane. Jos daugiau nebebuvo
alios.
Jos
vl
pasidar
nuostabios, gerai pastamos
tamsiai rudos.

Diaugiuosi,
kad
taip
atsitiko.
Noriu
pasakyti,
netrokau, kad viskas atsitikt
tiksliai taip. Bet kakas turjo
atsitikti,
kad
praregiau.
Maniau, kad saugau mones.
Taiau
kai
udjau
tau

antrankius, supratau, jog leidau


tam
tiltui
paversti
mane
pabaisa. Man bus naud
isinedinti i ito miestelio.
Isiiojusi spoksojau j kelias
sekundes. Kalbu nuoirdiai, i
pradi maniau,
kad man
pasigirdo. Tada nusijuokiau. I
visos irdies.
Negali bti, isiviepiau.
Jis irgi nusiypsojo.
Galvojau paklausti Vilo, ar
negaliau
i
vasar
persikraustyti pas j. Ir a

prisidsiu
prie
universiteto
lengvosios atletikos komandos.
Pamaniau, tu irgi to norsi.
Aikteljau paiurpusi.
Prisidti? Prie komandos?
Vis tiek kasdien nubgi
penkias mylias, pasak jis.
Jei priklausytum universiteto
lengvosios atletikos komandai,
gautum didesn stipendij.
Tai ities skamba...
kosteljau, ...smagiai.
inau, kad mums reiks
pinig nuomai ir pragyvenimui.

Bet
jei
pakankamai
susitaupytume, i vasar ar
kit galtume abu nukeliauti
Europ. Parodyiau, kur buvau,
o tada kartu atrastume naujas
vieteles.
Skamba nuodmingai.
Stipriai
usimerkiau,
kad
neimiau liumbti, iandien
man jau gana aar.
Ar a patekau paralelin
pasaul, apie kur papldimyje
man usimin Vilas? Pairjau
diding banyi u fontano,

bohemikus pastat fasadus.


Tifan ir Vil, besikalbanius po
ydiniu mediu. Tams mlyn
dang vir galvos, kuris dabar
atrod begalinis.
Donas atsisdo tiesiai, giliai
kvp ir atsiduso.
Ar tau patinka mano planai?
Man patinka tavo planai,
pasakiau. Patinka drauge su
tavim planuoti. O dabar lipk nuo
tono. Tai draudiama.
Jis nuoko nuo avino ant
triuio, stabteljo, kad grst

cigaret
vliui

burn,
atsistojo
ant
varls,
besispjaudanios
vandens
iurkle, strykteljo ant sienels
prieais mane ir atsidr alia.
Ir tada igirdau tyl gausm.
Apimta nevilties apsidairiau. Kai
sijung mlyni vyturliai ir
sirenos, policijos automobilis jau
buvo prie pat ms, ties
sankrya.
Leisk pasikalbti man,
surikau Donui per kaukiani
siren. A moku bendrauti su

farais.
O taip, tikrai, suniurnjo
jis, kai policijos automobilis
pralk pro al ir nuvilp
kaln. Jie vaiavo ne mans.
Juk nemanai, kad policija lks su
sirena
graibyti
i
fontano
universiteto student? Bet ai,
kad manimi rpiniesi, viena
ranka apkabino mane per
liemen,
prisitrauk
ir
perbrauk pirtais per plauk
sruog. Tu drsiausia i
mergin, koki esu sutiks, jo

tamsios akys vl velg su


meile. Kaip trokau vl ivysti
it vilgsn.
Sudrebjau nuo iurpuliuk,
kurie perbgo per vis kn
nuo galvos iki pat pirt galiuk.
Tu nieko nepasakei apie
mano plaukus.
Jis sum kit sruog ir
apsuko apie pirt.
Man labiau patiko cianas.
Tikrai? Vadinasi, bal
imeiau eis
dolerius
ir
devyniasdeimt devynis centus.

Ne, tikrai ne, nusiypsojo


jis.

Gal
juokauji?
Ne
kiekvienas galt tiek laiko
irti tai, k teko man.
Jis dar tviriau apkabino
mane
savo
didiulmis
letenomis
ir
pasilenk.
Uuodiau jo odekolono kvap.
Jo iltos, juslios lpos susirado
mansias.
Toliau viskas jo kaip per
sviest.
Kit vakar donas atvaiavo

ukandin apie deimt. A


stovjau u baro. irjau, kaip
jis stato policijos automobil, ir
i paskutinij stengiausi ilikti
rami ir abejinga. Taiau vos
prisiminusi, k mes darme po
Raado
vakarlio,
ikart
praskydau.
Isiiepusi
lyg
visika kvaia irjau, kaip jis
kabina odin policininko striuk.
Atsisuks Donas irgi isiviep
parodydamas
duobutes
skruostuose.
itas policininkas mano

vaikinas! Keisiau ir bti negali.


Jis sispraud tarp dviej
kdi ir usikvemp ant baro.
Pasistiebiau ir palinkau priek,
kad pasiekiau j pabuiuoti. Vos
jo lpos paliet mansias, ikart
prigludo tviriau, ir jis m
lieuvio galiuku vedioti mano
lpomis i vidaus. Ltai ltai.
Sudrebjau.
Bonita
lindjo
ukandins
gilumoje,
nujo
pasiymti laiko, kada baig
darb, be jos, ia tebuvo du
lankytojai, sdjo prie princess

Dianos staliuko, bet vis tiek


negaljome ia tuo usiimti,
ypa kai Donas su uniforma.
Nors
turiu
pasakyti,
kad
niekada
nieko
nesu
taip
trokusi, ir dedu galv, jog jis
jaut t pat.
Donas liovsi mane buiuoti,
akimirk prigludo kakta man
prie
kaktos
ir
netrukus
atsitrauk.
Argi nedirbai vis ryt?
Bijojau, kad nerasiu tavs ia.
Tikjausi, kad usuksi prie

savo pamain. Nenorjau to


praleisti.
Jis stipriau suspaud lpas.
Paskui ities rank per baro
stal ir nubrauk man nuo veido
plaukus.
A sukikenau. O Dieve.
Tu taip mane sutrikdei, kad
nesugalvoju nieko maiktaus
atsikirsti.
Dl to jauiuosi vyrikas ir
galingas. Nesijaudink, dar tursi
laiko sugalvoti, jis dirsteljo
valgiarat, urayt kreida ant

lentos. Koks iandien Megs


ypatingasis patiekalas?
Pyragas su vaisiais, ir
linkteljau baro kd. Sskis
ia, kad galtume kalbtis, kol
ruoiu.
Jis jau buvo besisuks eiti
prie Elvio staliuko. Mosteljo
nykiu per pet ir pasak:
Atleisk. Negaliu sdti
nugara lang.
Tebnie tai dar vienas
ikis tau.
Jis kilsteljo vien antak.


Sakai,
ikis?

ir
prikands lp atsisdo ant
baro kds.
A matau lang, patikinau
j.

irsiu,
ar
aplink
nesisukioja nusikaltliai, ir kad
rodyiau, jog kalbu ne tuiai,
pasilenkiau pro jo pet ir
pasivalgiau po automobili
stovjimo aiktel. alia jo
automobilio kaip tik sustojo
kitas.
Donas dmiai velg man
akis.

Negaliu taip sdti. Kas ten,


pavojus? ir jis apsisuko
pairti.
Mano tvai.
Uuot pasistat automobil
prie namelio su ratais, jie
atvaiavo tiesiai ia, matyt, juos
mirtinai
ukamavo
neinia.
Turjo sitikinti, ar jiems ivykus
nesudeginau ukandins. Ai
u
pasitikjim.
Kilsteljau
nykt rodydama tvui, kad
viskas gerai.
Tvas spoksojo mane. Mama

pasisuko j ir kako paklaus.


Kas? Kas yra? Jis vis dar
spoksojo mane: katoniniai
plaukai pritrenk j daug labiau,
nei tikjausi.
Nusiypsojau ir vien lpomis
itariau:
Sveiki sugr.
Tvas prisideng delnu akis.
Jis suprato, kad a galutinai
igijau.

42 JAV muzikos prodiuseris ir atlikjas.


43 Amerikos raytoja, romano
Neudykit strazdo giesmininko
autor.
44 Buvusi JAV valstybs sekretor.
45 Atitinka gerai.