Está en la página 1de 3

22443

1. fasea (3.099,02 m2):


Kontratua egikaritzeko aurrekontuaren aurrikuspena (BEZ gabe)
1. fasea: 773.488,59 .
1. fasea. 1.1 Azpifasea: 214.558,71 .
1. fasea. 1.2 Azpifasea: 558.929,88 .
2. fasea (733,94 m2):
6A Egikaritze-unitateari lotutako urbanizazio fasea.
Gehienez 12 hilabeteko epean egingo da, zuinketa-akta
sinatu eta udalak onartzen duenetik kontatzen hasita.
Kontratua egikaritzeko aurrekontuaren aurrikuspena (BEZ gabe)
2. fasea: 183.185,08 .
3. fasea (2.710,18 m2):
6B Egikaritze-unitateari lotutako urbanizazio fasea.
Gehienez 12 hilabeteko epean egingo da, zuinketa-akta
sinatu eta udalak onartzen duenetik kontatzen hasita.
Kontratua egikaritzeko aurrekontuaren aurrikuspena (BEZ gabe)
3. fasea: 676.437,48 .
4. fasea (884,34 m2):
6C Egikaritze-unitateari lotutako urbanizazio fasea.
Gehienez 12 hilabeteko epean egingo da, zuinketa-akta
sinatu eta udalak onartzen duenetik kontatzen hasita.
Kontratua egikaritzeko aurrekontuaren aurrikuspena (BEZ gabe)
4. fasea: 220.723,61 .
5. fasea (3.462,93 m2):
6C eta 5 Egikaritze-unitateari lotutako urbanizazio fasea.
Gehienez 12 hilabeteko epean egingo da, zuinketa-akta
sinatu eta udalak onartzen duenetik kontatzen hasita.
Kontratua egikaritzeko aurrekontuaren aurrikuspena (BEZ gabe)
5. fasea: 864.317,37 .
Eraikuntza-obrak egikaritzeko programazioa:
6A Egikaritze-unitatearen partzelak gehienez urtebeteko epea
edukiko du eraikitze-lizentzia eskatzeko, Urbanizazio Proiektua behin
betiko onartzen denetik hasita.
Gainerako partzelak hiru urteko epea edukiko dute eraikitze-lizentzia eskatzeko, Urbanizazio Proiektua behin betiko onartzen denetik hasita.
Hala ere, lurrazpiko garaje pribatuak eginda egon arte Udalak ezin izango duenez urbanizatu, hiru egikaritze-unitateek, hau
da, 6A, 6B eta 6C-k, gehienez urtebeteko epea izango dute zero
kotarainoko eraikitze-lizentzia eskatzeko Urbanizazio Proiektua behin
betiko onartzen denetik hasita.
Urbanizazioa egikaritzea bermatuko duten abalekin eman daitezke lizentziak, baina etxebizitzak lehenengoz okupatzeko lizentzia, jarduera lizentzia eta garajeen irekitze-lizentzia eskuratu ahal
izateko baldintza izango da ongi amaituta egotea egikaritze-unitate
bakoitzari lotutako urbanizazio obrak.
Epe horiek ezingo balira bete behar bezala arrazoitutako zioengatik, Valle de Trpaga-Trapagarango Udalak luzapenak eman
ditzake, epeen berrikuspena eginez.

(II-7059)

BOB nm. 180. Viernes, 17 de septiembre de 2010

1.a fase (3.099,02 m2):


Previsin de presupuesto ejecucin contrata (sin IVA) 1.a fase:
773.488,59 .
1.a fase. Subfase 1.1: 214.558,71 .
1.a fase. Subfase 1.2: 558.929,88 .
2.a fase (733,94 m2):
Fase urbanizacin asociada a la UE 6A.
Se realizar en un plazo mximo de 12 meses desde la firma
del acta de replanteo y conformidad municipal a la misma.
Previsin de presupuesto ejecucin contrata (sin IVA) 2.a fase:
183.185,08 .
3.a fase (2.710,18 m2):
Fase urbanizacin asociada a la UE 6B.
Se realizar en un plazo mximo de 12 meses desde la firma
del acta de replanteo y conformidad municipal a la misma.
Previsin de presupuesto ejecucin contrata (sin IVA) 3.a fase:
676.437,48 .
4.a fase (884,34 m2):
Fase urbanizacin asociada a la UE 6C.
Se realizar en un plazo mximo de 12 meses desde la firma
del acta de replanteo y conformidad municipal a la misma.
Previsin de presupuesto ejecucin contrata (sin IVA) 4.a fase:
220.723,61 .
5.a fase (3.462,93 m2):
Fase urbanizacin asociada a la UE 6C y UE5.
Se realizar en un plazo mximo de 12 meses desde la firma
del acta de replanteo y conformidad municipal a la misma.
Previsin de presupuesto ejecucin contrata (sin IVA) 5.a fase:
864.317,37 .
Programacin de la ejecucin de las obras de edificacin:
La parcela de la UE6A tendr un plazo mximo de un ao para
solicitar licencia de edificacin desde la aprobacin definitiva del
Proyecto de Urbanizacin.
El resto de la parcelas tendrn un plazo de tres aos para solicitar licencia de edificacin desde la aprobacin definitiva del Proyecto de Urbanizacin.
No obstante lo anterior, como el Ayuntamiento no podr urbanizar hasta que estn realizados los garajes privados del subsuelo,
las tres unidades de ejecucin 6A, 6B y 6C tendrn un plazo mximo
de un ao para solicitar licencia de edificacin hasta cota cero desde
la aprobacin definitiva del Proyecto de Urbanizacin.
Se podrn conceder licencias de edificacin con los avales que
garanticen la ejecucin de la urbanizacin, quedando la licencia
de primera ocupacin de las viviendas, y la licencia de actividad
y apertura de los garajes, condicionada a la correcta terminacin
de las obras de urbanizacin asociadas a cada unidad de
ejecucin.
Si por causas suficientemente razonadas no pudieran cumplirse estos plazos, el Ayuntamiento de Valle de Trpaga-Trapagaran podr conceder la prrroga necesaria mediante la revisin
de los correspondientes plazos.

(II-7059)

Dimako Udala

Ayuntamiento de Dima

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udal Osoko Bilkurak 2010eko maiatzaren 25ean egindako


saioan, Toki Jaurpideko Oinarrien Arautze Legearen 47 artikuluak
ezarritako gehiengoaren arabera, Arau Subsidiarioen 2.8.23 eta
2.8.26 artikuluetako Dimako nekazaritza eta abeltzaintzaren
zonako azpiegitura erabilerak eta oinarrizko baliabideak ustiatzeko
erabilerak euskarritzen ez diren lanak eta instalazioak jartzeko ordenantza. Horren ondorioz, eta edonork alegazioak aurkeztu ahal izateko, ordenantza horiei buruzko espedientea jendeaurrean egon
da ikusgai hogeita hamar eguneko epean 2010eko ekainaren 17ko
114 zki.dun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zenetik. Beraz,

En la sesin del Pleno celebrada el 25 de mayo de 2010, con


la mayora que dispone el artculo 47 de la ley reguladora de las
Bases de Rgimen Local se adopt, entre otros, el acuerdo de la
aprobacin de la ordenanza reguladora de las instalaciones y construcciones en las zonas forestal y agropecuaria de Dima distintas
de las reguladas en los artculos 2.8.23 y 2.8.26 de las Normas Subsidiarias. En su consecuencia, sometido el expediente a informacin pblica durante un plazo de 30 das, mediante anuncio en el
Boletn Oficial de Bizkaia, nmero 114, de fecha de 17 de junio
de 2010, de conformidad con el artculo 49 de la ley de 2 de abril

cve: BAO-BOB-2010a180

BAO. 180. zk. 2010, irailak 17. Ostirala

22444

BOB nm. 180. Viernes, 17 de septiembre de 2010

apirilaren 2ko 7/85 legearen 49.artikuluan ezarritakoa jarraiki, aitatutako epean alegaziorik egon ezik, behin betiko onartutzat joko da,
eta indarrean sartuko da bere azken xedapenean esanekoaren arabera baita testu osoa argitara eman dadin.
Diman, 2010eko irailak 8.Alkatea, Jose Ramon Garai Iturriondobeitia

7/85 no habindose presentado ninguna alegacin en el precitado


plazo, se entiende que la ordenanza antedicha se ha aprobado definitivamente, entrando en vigor en la forma expresada en su disposicin final y previa la publicacin de su texto ntegro.
En Dima, a 8 de septiembre de 2010.El Alcalde, Jose Ramon
Garai Iturriondobeitia

ARAU SUBSIDIARIOEN 2.8.23 ETA 2.8.26 ARTIKULUETAKO DIMAKO


NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAREN ZONAKO AZPIEGITURA
ERABILERAK ETA OINARRIZKO BALIABIDEAK USTIATZEKO
ERABILERAK EUSKARRITZEN EZ DIREN OBRAK
ETA INSTALAZIOAK JARTZEKO ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES


Y CONTRUCCIONES EN LA ZONAS FORESTAL Y AGROPECUARIA
DE DIMA DISTINTAS DE LAS REGULADAS
EN LOS ARTCULOS 2.8.23 Y 2.8.26
DE LAS NORMAS SUBISIDIARIAS

1. Artkulua.Xedea

Artculo 1.Objeto

Ordenantza honen xedea da Dimako baso, nekazaritza eta abeltzaintzaren zonetan baserriak eta beraien soloen inguruak garbitu
eta kontserbatzeko eraikinak eta instalazioak baimentzeko derrigorrezko betekizunak zehaztea, beti ere eraikin horiek azpiegitura
erabilerak eta oinarrizko baliabideak ustiatzeko erabilerak euskarritzen ez direnean.
Hortaz arau honetaik kanpo geratuko dira Dimako Arau Subsidiarioen Berrikusketaren 2.8.23 eta 2.8.26. artikuluak arautzen
dituen instalazio eta obren baimenak.

Es objeto de la presente Ordenanza la concrecin de los requisitos necesarios para la autorizacin de instalaciones y construcciones
en los terrenos de la Zona agropecuaria y Zona Forestal del Suelo
no Urbanizable, que son necesarias para la conservacin y limpieza
del medio circundante a los caseros y sus heredades aledaas sin
que sirvan, en ningn caso, de soporte de usos infraestructurales y
de actividades econmicas de explotacin agropecuaria
En su consecuencia quedarn excludas todas las instalaciones
y construcciones cuya autorizacin viene regulada en los artculos 2.8.23
y 2.8.26 de la Revisin de las Normas Subsidiarias de Dima.

2. Artikulua.Lurzoru urbanizatuezinean kokatutako eraikinen kontserbazio berrikuntza, birgaikuntza, kontserbazioko eta


apaindura, baita berriztapeneko, finkapeneko eta handitzeko esku-hartzeak ere

Artculo 2.Restauracin conservadora, rehabilitacin, conservacin y ornato as como obras de consolidacin, reforma
y ampliacin en todas las edificaciones situadas en terrenos del suelo no urbanizable

Garraio eta Komunikazioen Sistema Orokorraren eraginezko


babes zerrendetan eta eraikuntza lerroetan, Sistema Orokor
Hidraulikoaren ondoriozko eraikinaren distantzia-lerroek eta beste
edozein legeria sektorialen eraginezko lerroek sorturiko eraginen
eta mugen lehentasunezko aplikazioaren kalterik gabe, baita Arau
Subsidiario hauetatik kontserbatu beharreko elementuen Katalogoaren babespeko eraikinen araubide bereziaren eraginezko
mugen lehentasunezko aplikazioaren kalterik gabe ere, lurzoru urbanizaezineko lurretan dauden eraikin guztietan kontserbazio berrikuntzako (Birgaitzea) eraikuntza esku-hartzeak egin daitezke, horren
hiru aldagaietan, baita kontserbazioko eta apaindurako esku-hartzeak ere, eta berriztapeneko, finkapeneko eta handitzeko esku-hartzeak ere bai.
Aipatutako esku-hartze horiek nekazaritza eta abeltzaintzako
eraikinetan, labeak, lastatiak, txabolak edo antzerakoetan, burutu
ezkero, eraikin horiek berrerabili ahal izando dira ibilgailuak, tresneria edo abereak gordetzeko, beti ere azken kasu honetan animalien helburu nagusia etxebizitzaren inguruen garbiketa eta kontserbazioa denean.

Edonola nahi ere ezin izango dira berrerabili etxebizitza


moduan edo oinarrizko baliabideak ustiatzeko erabilera moduan.
Kasu hauetan guztietan eta bereziki aitatuako helburuarekin
abereak gordetzearen aldetik, ez da baimentzerik egongo baimen
horrek udal interes oroari kalteren bat eragin ezkero edo inguruko
mugakideei beharrizan edo bidezidor berriak sortu ezkero. Halaber Aipatutako eraikinen jatorrizko kokapenen aldaketa herri onuraren arrazoietan bakarrik oinarrituko da.

Sin perjuicio de la aplicacin preferente de las afecciones y


limitaciones originadas por las lneas de edificacin y las franjas
de proteccin debidas al Sistema General de Transporte y Comunicaciones, por la lnea de retiro de edificacin debida al Sistema
General Hidrulico, por cualquier otra legislacin sectorial, as como
de las limitaciones derivadas del rgimen especial de los edificios
protegidos por el Catlogo de elementos a conservar de estas Normas Subsidiarias, en todas las edificaciones situadas en terrenos
del suelo no urbanizable, se podrn realizar intervenciones constructivas de Restauracin conservadora (Rehabilitacin) en sus tres
variantes, Conservacin y ornato as como obras de Consolidacin,
Reforma y Ampliacin que no originen un incremento de su superficie construida.
Cuando alguna de las precitadas intervenciones se lleven a
cabo sobre edificios agropecuarios sin uso residencial tales como
hornos, pajares, chabolas de aperos o similares aledaos a los caseros, podrn reutilizarse para servir de guarda de maquinaria, vehculos, aperos o ganado, siempre y cuando en este caso no constituya una explotacin agropecuaria y la finalidad primordial de los
animales sea la de limpieza y conservacin del medio circundante
a la vivienda.
En ningn caso cabr la reutilizacin de estas edificaciones
con ningn uso residencial.
En todos estos casos y especialmente en lo atinente a la guarda
de ganado con la finalidad reseada no cabr su autorizacin si se
ocasionara con ello cualquier carga o detrimento del inters municipal o se generarn nuevas servidumbres a los particulares colindantes.
Asimismo el traslado de estas edificaciones de su emplazamiento original slo ser posible por razones de inters municipal.

3. Artikulua.Instalazioak

Artculo 3.Instalaciones

Dimako Arau Subsidiarioen Berrikusketaren 2.8.23 eta 2.8.26.


artikuluetan aurreikusitako kasuetatik kanpoko instalazioak baimendu
ahal izango zaizkie Dimako baso, nekazaritza eta abeltzaintzaren
zonetan Dimako biztanlei eta herrian etxebizitza jabedunei.

Sern autorizables a los vecinos y propietarios de viviendas


radicadas en los terrenos de la Zona agropecuaria y Zona Forestal del Suelo no Urbanizable de Dima las instalaciones que no se
encuentren entre las reguladas en los artculos 2.8.23 y 2.8.26 de
la Revisin de las Normas Subsidiarias de Dima.
A los efectos de esta ordenanza tendrn la consideracin de
instalaciones autorizables aquellas cubriciones, toldos, invernaderos,
o similares que sean temporales, por no exceder su autorizacin
de l ao, y desmontables, al no requerir ninguna obra para su utilizacin, y sirvan para la guarda de maquinaria, vehculos, aperos
o ganado, siempre y cuando en este caso la finalidad primordial
de los animales sea la de limpieza y conservacin del medio circundante a la vivienda y no constituya una explotacin agropecuaria

Ordenantza honen ondorioen aldetik, baimentzekotzat jo


ahal izango dira estalkiak, estalpeak,negutegiak edo antzerako instalazioak, denborazkoak direnak, beraien baimenaren iraupena urte
betekoa baino txikiagoa izateagatik, desmuntakorrak direnak,
beraien erabilerarako inolako lanik behar ez izateagatik, eta ibilgailuak, nekazal tresneria eta aberak gordetzeko badira, beti ere
azken kasu honetan animalien helburu nagusia etxebizitzaren inguruen garbiketa eta kontserbazioa denean.

cve: BAO-BOB-2010a180

BAO. 180. zk. 2010, irailak 17. Ostirala

22445

Honako hauek dira bete egin behar diren betekizunak baimena


eskuratu ahal izateko:
1. Baimenak prekarioan emango dira gahinez urtebeterako.
2. Urteroko udal ikuskapena eta luzapen-eskaeraren menpe
geratuko dira. Horretarako eskaera-egileak urtero aurkeztu
beharko dio udalari instalazioaren beharraren justifikazioa
eta ez egitekotan edo behar den moduan justifikatu barik
geratzekotan desmontaraziko zaio.
3. Instalazio horiek kokatuko dira-eskari-egilearen etxebizitzaren lur-sailan bertan.
4. Instalazio hauek zabalik egongo dira, gutxinez bere aldeetako batean, ezin izango dute argi-indarrik euki, ezta harrizkoak izaterik ere.
5. IBaimen honek ez du suposatzerik izango inolako zamarik edo kalterik udal interesentzat ezta inguruko mugakideei beharrizan edo bidezidor berriak sortu ere ez.
6. IBaimen hauek ezin izango dira bestearenganatu.

BOB nm. 180. Viernes, 17 de septiembre de 2010

Los requisitos que habrn de observarse para obtener su autorizacin son los siguientes:
1. Las licencias se otorgarn en precario, por un perodo
mximo de un ao.
2. Podr obtenerse anualmente su prrroga, previa solicitud
e inspeccin municipal. A estos efectos, el solicitante deber
presentar cada ao con la solicitud la justificacin y necesidad de la instalacin y en caso de no hacerlo o de no
quedar debidamente justificada su permanencia, se proceder a ordenar su cese e inmediato desmonte.
3. Estas instalaciones estarn radicadas en la parcela
receptora de la vivienda residencial del vecino o propietario que las solicite.
4. Estas instalaciones estarn abiertas, al menos por uno de
sus lados, no tendrn ningn tipo de obra o fbrica, ni tampoco puntos de luz.
5. Esta autorizacin no podr suponer ninguna carga o detrimento del inters municipal, ni dar lugar a nuevas servidumbres a los particulares colindantes.
6. En ningn caso estas licencias sern transmisibles.

4. Artkulua.Eraikinak

Artculo 4.Construcciones

Dimako Arau Subsidiarioen Berrikusketaren 2.8.23 eta 2.8.26.


artikuluetan aurreikusitako kasuetatik kanpoko eraikinak baimendu
ahal izango zaizkie Dimako baso, nekazaritza eta abeltzaintzaren
zonetan Dimako biztanlei eta herrian etxebizitza jabedunei.
Ordenantza honen ondorioen aldetik, baimentzekotzat jo
ahal izango dira estalkiak, txabolak, aterpeak edo antzerako eraikinak, denborazkoak direnak, beraien baimenaren iraupena urte
betekoa baino txikiagoa izateagatik, beraien erabilerarako lanen bat
behar denean, eta ibilgailuak, nekazal tresneria eta aberak gordetzeko
badira, beti ere azken kasu honetan animalien helburu nagusia etxebizitzaren inguruen garbiketa eta kontserbazioa denean.
Honako hauek dira bete egin behar diren betekizunak baimena
eskuratu ahal izateko:
1. Baimenak prekarioan emango dira eta urteroko udal
ikuskapena eta luzapen-eskaeraren menpe geratuko dira.
Horretarako eskaera-egileak urtero aurkeztu beharko dio
udalari instalazioaren beharraren justifikazioa eta ez egitekotan edo behar den moduan justifikatu barik geratzekotan desmontaraziko zaio.
2. Eraikin horiek kokatuko dira-eskari. egilearen etxebizitzaren
lur-sailan bertan.
3. Eraikin hauek ezin izango dute argi-indarrik euki.
4. Baimen honek ez du suposatzerik izango inolako zamarik edo kalterik udal interesentzat ezta inguruko mugakideei beharrizan edo bidezidor berriak sortu ere ez.
5. Baimen hauek ezin izango dira bestearenganatu.

Sern autorizables a los vecinos o propietarios de viviendas


residenciales residentes de Dima las construcciones agropecuarias que no se encuentren entre las reguladas en los artculos 2.8.23
y 2.8.26 de la Revisin de las Normas Subsidiarias de Dima.
A los efectos de esta ordenanza tendrn la consideracin de
construcciones autorizables aquellas cubriciones, tejavanas, chabolas
o similares de fbrica que sean temporales, por no exceder su autorizacin de l ao, y que requieran alguna obra o fbrica para su utilizacin, y sirvan para la guarda de maquinaria, vehculos, aperos
o ganado, siempre y cuando en este caso la finalidad primordial de
los animales sea la de limpieza y conservacin del medio circundante
a la vivienda y no constituya una explotacin agropecuaria
Los requisitos que habrn de observarse para su autorizacin
son los siguientes:
1. Las licencias se otorgarn en precario y estarn sujetas
a una peridica prrroga e inspeccin anuales. A estos efectos, el solicitante deber presentar anualmente la justificacin y necesidad de la construccin y en caso de no
hacerlo o de no quedar debidamente justificada su permanencia, se proceder a ordenar su demolicin.
2. Estas construcciones estarn radicadas en la parcela receptora de la vivienda residencial del vecino que las solicite.
3. Estas construcciones carecern de puntos de luz.
4. Esta autorizacin no podr suponer ninguna carga o detrimento del inters municipal, ni dar lugar a nuevas servidumbres a los particulares colindantes.
5. En ningn caso estas licencias sern transmisibles.

Azken Xedapena

Disposicin Final

7/1985 legearen 65.2 eta 70.2 artikuluan ezarritakoa jarraiki,


honako ordanantza hau indarrean sartuko da Udal Osoko Bilkurak testu osoa behin betiko onartu eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hamabostgarren egunetik.

De conformidad con lo establecido en los artculos 70.2 y 65.2


de la Ley 7/1985, la presente ordenanza entrar en vigor a los 15
das de su publicacin completa en el Boletn Oficial de Bizkaia.

(II-7050)

(II-7050)

IRAGARKIA

ANUNCIO

2010eko uztailaren 12ko Dimako Udal Gobernu Batzarraren


saioan, behin-behineko onespena eman zion ZRVF20NC Ejekuzio Unitatearen hirigintzari, eta hitzarmen horren edukin osoa argitaratu zen jendaurrean erakusteko 20 eguneko epea zabaldu zela,
2010eko uztailaren 22ko 139 zki.dun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean;
epe horretan alegaziorik ez ziren egon.Horren ondorioz, 2010eko
irailaren 7ko Dimako Udal Gobernu Batzarrak, behin-betiko onespena eman zion ZRVF20NC Ejekuzio Unitatearen hirigintzari, argitaratutako edukin berberarekin.
Diman, 2010eko irailaren 7an.Alkatea, Jose Ramon Garai
Iturriondobeitia

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dima, de 12 de julio


de 2010, aprob inicialmente el Convenio para ejecutar la Unidad
ZRVF20NC, y tras abrir publicar ntegramente su contenido durante el
plazo de 20 das de exposicin al pblico, desde el da siguiente al 22
de julio de 2010, fecha de publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia
nmero 139, no habindose formulado ninguna alegacin. En su consecuencia, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dima, de 7 de
septiembre de 2010, aprob definitivamente el Convenio de la ejecucin urbanstica de la Unidad ZRVF20NC con el contenido ya publicado.
En Dima, a 7 de septiembre de 2010.El Alcalde, Jose Ramon
Garai Iturriondobeitia

(II-7051)

(II-7051)

cve: BAO-BOB-2010a180

BAO. 180. zk. 2010, irailak 17. Ostirala