Está en la página 1de 17

TRN QUANG HUY

3G DEPT Vietteltelecom
huytq@viettel.com.vn
0983998282

NI DUNG TRNH BY

Ti u vng ph (Coverage)

Tiu chun v RSCP v Ec/No m bo vng ph tt


i vi tng vng (DU, U, SU, RU).
Cch ti u vng ph theo RSCP v Ec/No.
Cc bc thit lp bi o vng ph trong ch Idle.
Kim tra vic chn li cell ( Cell Reselection)
Kim tra cp nht v tr (LAU, RAU)

I. Ti u vng ph:
1. Tiu chun vng ph tt:
RSCP: Receive signal code power
Ec/No: Energy per chip over total received power

spectral density
Target ca RSCP v Ec/No i vi vng ph cho

dch v thoi (voice call v video call):


RSCP -105dBm trn 95% mu o
Ec/No -12dB trn 95% mu o

Vi thc t suy hao gia Indoor v outdoor cho tng

vng nh sau:
Area
Densurban Urban Suburban Rural Car
Penetration Loss
25dB 20dB 15dB 8dB 8dB
(Outdoor/Indoor)
Do tin hnh Driving Test khng s dng Anten

ngoi nn Target cn t c i vi tng vng


nh sau (yu cu trn 95% mu o):
Area
Densurban Urban Suburban Rural
RSCP (dBm)
-88
-93
-98
-105
Ec/No (dB)

-12

-12

-12

-12

GOOD COVERAGE

POOR COVERAGE

NO DOMINANT PILOT

I. Ti u vng ph (tip):
2. Cch ti u vng ph:
Nguyn nhn RSCP thp:
Do che chn ca cc ta nh cao tng, cng trnh ,
Tilt ca anten ngng qu hoc cp qu.
Sai Azimuth hoc sai loi anten.
H thng feeder anten b suy hao qu ln.
t sai cng sut knh CPICH
Li phn cng NodeB

Cch khc phc RSCP thp:


iu chnh Azimuth
iu chnh Tilt
Thay loi anten ph hp
Kim tra li cng sut knh CPICH
Kim tra cc cnh bo ca NodeB
Kim tra cc u ni ti NodeB
o VSWR, kim tra feerder anten v cc u connectors

Nguyn nhn Ec/No thp:


Pilot Pollution: c qu nhiu knh Pilot c RSCP tt ti

cng 1 v tr (vng ph chng ln nhiu).


Thiu Neighbour 3G, 1 cell mnh m khng c nh

ngha neighbour s tr thnh nhiu lm gim Ec/No.


Vng ph km RSCP thp dn n Ec/No thp.
Cell selection/reselection chm hoc khng thc hin

c dn n UE Camped on vo cell ti.


Ti ca cell cao cng dn n Ec/No thp.

Cch khc phc Ec/No thp:


Gim Pilot Pollution: chn 1 cell tt nht lm serving,

gim vng ph cc cell khc nhm gim chng ln


(bng cch chnh Tilt, azimuth,)
Kim tra Neighbour 3G, nu thiu th khai thm.
Nu Ec/No thp do RSCP yu l do vng ph km, x

l tng RSCP (bc trn).


Kim tra vic chn li cell (bc sau)
Trong trng hp ti ca cell cao => tm cch share ti.

I. Ti u vng ph (tip):
3. Thit lp bi o:
Chun b b o gm: my tnh, MS, GPS,

Dongle/License, xe t.
Kt ni my tnh vi b o, t ch Idle cho ton

trnh o.
Lu li Log file, tn log file th hin cc thng tin

ngn gn, d gi nh ( theo ngy thng nm, a


im o).

Chn Route o: yu cu lp sn route t nh, phi

bo m route o chy qua bin ca tt c cc cell


cn o.
Chiu di chuyn phi thng nht gia cc ln o.
Thi gian o: ti thiu l 1.5 ting cho mi cluster

gm 5 trm (15 cells).


Tc di chuyn: ty tng khu vc m tc di

chuyn khc nhau (khu vc trm dy th di chuyn


chm, trm tha c th di chuyn nhanh hn nhng
ti a l 50km/h), phi bo m di chuyn u
(khng c lc nhanh lc chm).

II. La chn li cell (Cell Reselection):


1. Nhn bit:
Cell serving suy yu (RSCP v Ec/No gim), ng

thi xut hin t nht 1 cell khc mnh hn (RSCP


v Ec/No ln hn) nhng khng xy ra chn li cell
Khi cell serving suy yu hoc mt sng, UE camped

on vo cell khc mnh hn rt nhiu => Reselection


chm hoc khng thc hin c.
2. Nguyn nhn:
Khai thiu neighbour, thiu hoc sai Outer Cell/LAI.
Tham s la chn li cell t qu su.

3. Khc phc:
Kim tra li khai bo Neighbour, Outer Cell/LAI.
Kim tra tham s khai bo cho Cell Reselection trong
bn tin SIB3/SIB4, nu khai qu su th t li
Cc tham s khai cho Cell Reselection hin th trong bn
tin SIB3/SIB4 gm:
q-QualMin: mc yu cu ti thiu v cht lng ca
cell (Ec/No q-QualMin).
q-RxlevMin: mc yu cu ti thiu v mc thu ca cell
(RSCP q-RxlevMin.
t-Reselection-S: thi gian chn li cell, nu t qu lu
s dn n Cell Reselection chm.
q-Hyst-l-S, q-Hyst-2-S: tr reselection ng vi RSCP,
Ec/No.

q-Offset-l-S,N; q-Offset-2-S,N: offset gia Serving

v Neighbour ng vi RSCP, Ec/No.


Gi tr:
Parameter

Allowed Range

Recommended

q-QualMin (dB)

-24 n 0

-16

q-RxlevMin (dBm)

-115 n -25 (step 2)

-113

t-Reselection-S (s)

0 n 31

q-Hyst-l-S (dB)

0 n 40 (step 2)

q-Hyst-2-S (dB)

0 n 40 (step 2)

Defaults to q-Hyst-l-S

q-Offset-l-S,N (dB)

-50 n 50

1 (cng site), 3 (khc site)

q-Offset-2-S,N (dB)

-50 n 50

1 (cng site), 3 (khc site)

III. Cp nht v tr (LAU, RAU):


Khi tin hnh o, nu xy ra vic cp nht v tr

(LAU, RAU) th yu cu phi thnh cng 100%.


Nu xut hin LAU hoc RAU tht bi, yu cu h

tr t phng TKT khu vc kim tra v khc


phc li.
Nguyn nhn: do khai bo LAC, RAC trn MSC v

SGSN sai.

NI DUNG CNG VIC CN LM:


1. Thit lp bi o trong ch Idle, o theo Route

lp sn.
2. Trong qu trnh o, theo di v pht hin vng sng

yu (RSCP thp) v vng Pilot Pollution (chng ln


nhiu, RSCP cao nhng Ec/No thp) => a bin
php x l.
3. Trong qu trnh o, theo di vic la chn li cell,

nu pht hin khng chn li c hoc chn li


chm => bin php x l.
4. Trong qu trnh o, theo di qu trnh LAUv RAU,

nu pht hin False => bin php x l.

THANK YOU!