Está en la página 1de 4

Governar obeint.

Codi dtica poltica


Aquest document recull un codi de prctiques i accions concretes que les persones
que ocupen crrecs electes i de lliure designaci hauran de complir per assegurar
una gesti poltica compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaos de
transparncia en el finanament i rendici de comptes democrtics i populars, i amb espais
reals de participaci i decisi de la ciutadania en els afers pblics.
Tamb es plantegen diversos compromisos i mesures que tenen com a objectiu garantir
que tothom puga dedicar el temps necessari a la gesti poltica i a les funcions pbliques i,
alhora, acabar amb els privilegis dels quals, durant molts anys, han gaudit bona part dels
carrecs pblics, provocant un greu allunyament vers els interessos de la ciutadania.
Aquest comproms dtica poltica parteix des de la confiana i el comproms que aquesta
candidatura mant amb les persones que ocuparan un crrec de responsabilitat pblica, a
ms dun mecanisme de suport, supervisi i control a la seva tasca.
Les persones que ocupen crrecs pblics sota el mandat daquest codi dtica poltica es
comprometen tamb a impulsar els instruments i mecanismes legals necessari perqu
aquests principis tics es convertisquen en norma obligatria per tothom a
ladministraci municipal.
Aquest codi tic vol ser flexible, dinmic i concs. La candidatura treballar en un
reglament que concrete i faa operatius els principis del codi tic.
Els principis recollits en aquest codi tic comprometen a totes les persones de la
candidatura que ocupen crrecs electes, de lliure designaci i gerencials, tant de
lAjuntament dAlcoi com de les altres institucions pbliques i semipbliques en qu
lAjuntament puga tindre participaci financera i en els espais de presa de decisions.
Totes aquestes persones es comprometen a:
Defensar laplicaci de la Declaraci Universal dels Drets Humans en els mbits
social, poltic i institucional de la nostra societat.

1. Democratitzaci de la representaci poltica,


fiscalitzaci i rendici de comptes .
1.1. Defensar dall establert en el programa poltic de la candidatura i actuar com a
representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democrtics i
oberts a tota la poblaci que fixe la candidatura, promovent la coresponsabilitat poltica
de tots i totes.
1.2. Fer pbliques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els temes
que es tracten.
1.3. Facilitar tots els seus ingressos, bns i rendiments patrimonials, aix com totes aquelles
dades necessries per a la detecci de possibles conflictes dinteressos i la elaboraci
dauditories ciutadanes.
1.4. Fer pblics els criteris de contractaci dels crrecs de lliure designaci.
1.5. Rendici de comptes de les actuacions dels representats davant de la ciutadania,
mitjanant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democrtics, i oberts a tothom.
1.6. Acceptaci de la censura (i revocaci, si sescau) de regidors/es i crrecs de lliure
designaci per mala gesti o per incompliment flagrant i no justificat del programa.
Perqu aix siga possible, sestabliran mecanismes de garantia i avaluaci de la gesti de
les persones amb crrecs pblics de la candidatura, i la ciutadania tindr el dret de
participar activament en el control i seguiment de la tasca dels crrecs pblics per tal de
garantir una aplicaci correcta i honesta daquest principi.
1.7. No accedir durant un perode mnim de 3 anys a crrecs de responsabilitat en
empreses creades, regulades, supervisades, o que hagen estat beneficiries dun contracte
municipal, dins lmbit i/o sector en qu ha desenvolupat la seva funci representativa. En
cap cas se nocuparan crrecs als consells dadministraci.
1.8. Mantenir un contacte habitual amb collectius en situaci de vulnerabilitat, garantir
lespai necessari a les seves agendes per atendrels i donar respostes a les seves propostes,
i tindre presents, a lhora de prendre decisions, els informes de les persones de
ladministraci que treballen amb aquests collectius.
1.9. Garantir la participaci de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el
posicionament poltic de la candidatura sobre temes estratgics i projectes dimpacte
social, ambiental o urbanstic a la ciutat, tenint en compte els principis de subsidiarietat i
solidaritat. Totes les persones que ocupen crrecs electes i de designaci es comprometen
a impulsar i donar suport a totes les iniciatives ciutadanes, que no contradiguen els
principis programtics i poltics de Guanyem, proposades a travs del marc legal vigent o
en el marc de la candidatura. Aix mateix qualsevol pacte post electoral ser sotms a
l'Assemblea.

2. Finanament, transparncia i gesti de les


despeses
La candidatura es compromet a:
2.1. Ser transparent en la seva gesti, publicant desagregades totes les dades referents als
ingressos i despeses, que gestionar en comptes dentitats deconomia social i solidria.
2.2. Comproms d'una comptabilitat clara, publica i transparent, tant en les subvencions
com en les donacions rebudes.
2.3. La renncia explcita als crdits bancaris i a les donacions de particulars que puguen
coartar la independncia poltica de la candidatura. La candidatura tindr un comproms
explcit de treballar amb les institucions de la banca tica per garantir la independncia i la
coherncia amb el seu programa.
2.4. Apostar clarament per una limitaci drstica de la despesa en campanya electoral.
2.5. Fomentar el micromecenatge finalista, s a dir, el petit mecenatge destinat a accions i
necessitats concretes.
2.6. A no utilitzar fundacions o entitats jurdiques per finanar-se amb recursos i
mecanismes poc transparents, i amb objectius diferents als de la candidatura.
2.7. La candidatura far un s del finanament coherent amb aquest codi tic i els seus
valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu
(sense generar dependncies o clientelismes).

3. Professionalitzaci de la poltica, supressi


de privilegis i mesures contra la corrupci
Les persones amb crrecs electes, gerencials i de lliure designaci es comprometen a:
3.1. Renunciar als regals i privilegis que sels puguen oferir per la seva condici i que
puguen significar un tracte de favor.
3.2. No duplicar crrecs a les institucions, tret daquells vinculats a la seva condici de
regidor/a.
3.3. Els crrecs pblics que tinguen dedicaci exclusiva, no podran duplicar sous ni cobrar
remuneracions extres per assistir a reunions.
3.4. A establir un sou mxim de tres vegades el salari mnim com a salari net mensual,
incloent dietes, entenent que aquesta retribuci garanteix unes condicions dignes per
exercir les responsabilitats i funcions que suposa el crrec assumit. El sou ser variable
tamb en funci de les responsabilitats.
3.5. Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives.

PUNT ESMENAT:
3.6. Comproms de renncia o cessament de forma immediata de tots els crrecs,
davant la sentencia condenatoria (encara que aquesta puga ser recorreguda) per la
judicatura de delictes relacionats amb corrupci, prevaricaci amb nim de lucre, trfic
dinfluncies, enriquiment injust amb recursos pblics o privats, suborn, malversaci i
apropiaci de fons pblics ja sigua per inters propi o per afavorir terceres persones. Aix
com tamb en casos dacusaci judicial per delictes de racisme, xenofbia, violncia de
gnere, homofbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones
treballadores.
PROPOSTA DE LA COORDINADORA:
3.6. Renunciar, per mandat de lAssemblea i de forma immediata, a tots els crrecs
davant la imputaci, procs o condemna per faltes i delictes de corrupci, econmics,
prevaricaci amb nim de lucre, trfic dinfluncies, enriquiment injust amb recursos
pblics o privats, suborn, malversaci i apropiaci de bens pblics. Aix com per delictes
de racisme, xenofbia, violncia de gnere, assetjament sexual, homofbia o altres
delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.