Está en la página 1de 6

AGUERS

AGUERE
1. Inl o inl
Igbo osi ori l
2. igbu alala kofa de o
inl inl a ya ode
3. Ofa ein
Ofa ya
Bi rya bi rya bi rya
4. Arole ipeja lodo
Arole
5. As bena bupe Ode bi aro
Bi aro Ode
Ode isewe Ode bi aro
Bi aro Ode
Ode Nicole Ode bi aro
Bi aro Ode
Ode un aro
Bi aro Ode bi aro Ode
Ode igbo Ode bi aro
Bi aro Ode
6. E mao ire e mao ire
E mao ire olori pe e mao ire olori pao
7. Ologuere ologuere
Ode arole loguere
Oguerele lobi wa e
Oguerele loroke
8. Oba iya lode
Esa oota rigbo
Ero da igbo
Da gbogbo omo
Osun gbogbo igbo odo
Gbogbo osun de
Kare re ode kare re
E ode si Ode karere
9. O ya arae arole ko run male ke wajo
O ya arae eko run male ke wajo
10. E nbe o e npa o
Arole komurajo
11. Ode komorode
Ode komorode
Ode arere ode komorode ni mao
Ode komorode onie
12. E ala legbare
Otin e oke otin e forun bale male o
13. \Odo piawe odo piawe dagba
Odo piawe odo piawe dagba odo piawe
E piawe odo piawe dagba
14. E lojugbo e lojugbo boro
Odara lojugbo ase odara lojugbo boro
odara lojugbo
15. E logure e loguere losa
Ode loguere ode loguere losa
Ode loguere
16. Oke a koke ode oke
A koke od
17. E osi bode (bs)
Arole osi bode
Osi bode dagba
18. Arole ko
Ara wa orisa kofa ra o

Akoro murajo
Ara wa arole eko murajo oluwo
Ara wa orisa kofa ra o
19. Agog miro lese miro
Oro inmol
20. Ogue re koke
Ogue re koke iya ode
Ogue re koke il
Ogue re koke il
21. Iya so kofa
Iya so kofa iya ode
Iya so kofa il
Iya so kofa il
22. Ode ok
Ok wara
Ara by aro
Olode ok
23. Omo soko
Iya bamba iya od
24. Agogo ae arere agogo
Fara ni tawa se
25.Tifain tifao Ode mope ode aro ( bs)
Ode mope ode aro
Dana ki dana ki dana losa
Biri biri biti Ogun lerio
25. Dana dana ki so losa iyn
Guiri guiri bode olerio

MODUBIS
26. Nu seku te
Omo nile wajo
Domu a a
27. Oluwo giri loko (bis
Mogbo ode lona
Oluwo giri loko
28. Komurajo
Omonile wajo
Do mu a a
Komurajo
Omonile wajo
Do mu a a
29. Okori ok
Komore aja gbere
Do mu a a
Okori ok
Komore aja gber
Do mu a a
30. Omorode ode yo
Inja tilew
A iya ode ode yo
Inja tilew
31. Omorode lori injene wa o o
Oluwayie
Omorode lori injene wara
Od koke
32. Omorod un ni
Iperyn lode un ni un ni
A un ni orok aja gbere
Er a er a o

MODUBS

33. Oko ode lagbure (bis)


E mariwo laja kinil ode
Okuo kode
34. Arole ba ilase
A unse mo bi olore
35. Iperyn lod Iperyn lod
Ode arole komo rekun komo rekan iperin lode
Arole
Iperyn lode
Oni papo
36. Oluwo oriko ko mod ire (bis
Arole kamurajo
Oriko ko mod ire
Oloripe o
37. Oluwo kafi jeje kom remi (bis
Arole kamurajo kafi jeje komo remi
Oloripe o
38. Eni ara w dosun omorode
Awa de loko igbain
Osi oril agan
Osi lri igbo akueran
39. f in f in las
La os bi osun laye akueran
40. Od koke kewre jo
Fi rew kak
Od koke keware jo
Fala se un ko
41. Opaok Ogberunj (bis
Opaok ogberunj oke
Opaok Ogberunj loni
42. Omode koma karejo
Re re we re jo
43. Alagba iya rode
Sakwe fun ode kurajo
Ala wajo ta iya rode
Sakwefun ode kurajo
44. Osi iya igbo iya igbo moro
45. Omorode la y la
Omorode ko wajo
Abado loko ko ijo
Omorode luaye
48.A osossi igba wa ode Omorisa igba lode (bis)
A osossi igba wa oni gba o
Omorisa igba lode
Igba wa wa osossi omo ni
Igba wa wa osossi omo ni
49.Od fibo l
Ode fibo l
Ode fibo La o
Ode fibo le
50Omorode kosil
Arole ko koifa (bis
E koiya koiya kosil
Arole ko Koifa
51.Omorode loni
Omorode luaye

52.Aindaro
Aindarole irunmole
Aindaro lese miro
Aindarole irunmole
E liruo liruo
Gueru gueru gueru
53.E fara imora oluwo
Ase imora o
Alaketu re fara imora
54.Kini kini npa ode
Npa ode nu pembe
55.A un lekere
A un lekere
A um lekere agomiro
As koke il
56.As tekun as tekun
Ode loguere as tekun
57.Eru fi eru inmole ofa lakejo
Munha nha do igi igi
Munha nha igi igi munha nha
Do igi igi
58.Eru fi eru inmole soju batafa
Munha nha do igi igi
Munha nha igi igi munha nha
Do igi igi
59..A oyo a egbe
Od bami sa mu a
60.A oyo a egbe
Ode baylase
61.E kole ma dako
Kole ma da kole
62.Ode o ae
Ode fara pade
63.Awa wa ode kilew
Ode kitipo
64. Zinge re arole
Zinge re koke
65.Ode baira
Jamiro
66.Ara wara tafa rode
Ara wara tafa ir
Ara ode ire
Ara wara tafa rode
67.Sarewa ode mata
Sarewa ode mata rewa
68..Ere nin ere nin tafa rode
Ere ni ere nin tafa roju
69.Jan jan jan gba il
Od mata ka gba il
70.Jan be leke iloro
Od mata be lona
71.Sire sire sire re
Ode mata sire re
Ode tafa ode mata
Sire re
72.Sire sire
Ode mata akole wa
A unse koke
Ode mata oke oke
73..Emim ode o
Emim rewa rewa emim ode ala re
Fara ale bare o

AGABS

74.Kin kin kewa rode


Ode kate koju
Ewa la kori iya ode
Ode kate koju o
75.Ode fara inmora
Ode tafa ori ota
Igb akanti
Ago nigbo de
Eran tafa of wura
Ode tafa ori ota
Omode tafa ire
Eran tafa tafa wa

1. Ilobu ore olu were o


Ire m arole o
Arole ooo

JINKS

2. Ode oni papo


Otin feran otin ire o Otin feran ko ipo ajo
3. Ode Ibo kaiya m guere
Ta na guere nado iko
Ta na guere tan a de o
Ta na guere kini npa ode
4. Guere wa ida ro
Omorode loko ko ipo
Oko aiye ni npa ode
Oko aiye ni npa ode kewa so
5. Ketu re alaketu re omo
Ketu re alaketura omo
Ala ode gba ibo
Ala ode gba ibo
Ode orisa
Alaketu alaketu
AVANINHAS
76.Omorode ode io ode ire m (bis)
Ode nigbi ode ale ri koko a kan murode (bis)
77.To Toto re nian to
Toto rode to
Toto re nian to
E Toto rode
78.Ode mode
Fara ra beko
(Para Osossi ir embora)
79. Bami lo bami lode
Ode bami lo bami lode
80.Osi e da nlo a koroba
Arole komurajo
Osi e da nlo a koroba
A koroba e
81.Osi ode nl a ori mokun ale rigbo
Ori ala o
A ori mokun ale ale rigbo
1. Ero tin ko aiye
Awa d l, aoyo
Ero tin ko aiye, Akueran
Awa d l aoyo, oniye

2. K'op mi, araye


k'ope mi araye
Od k'ope mi aoyo, oniye
3. Od m sa, ago Ijeniya
Od k'ope mi o!
4. O gere l, Od ni o!
O gere l, lo gbe wa aye
O gere l, Od ijeniya
O gere l, Od lo gbe wa aye
5. Omorod fehin ti a le ri ko
Omorod fehin ti a le ri ko
6. Aya r'Od fehin ti a le ri ko
Aya r'Od fehin ti a le ri ko
7. wa d l'Od ni o!
wa d l'Od ni o, si l gb
Os gbogbo a ijeniya ni r'ew
wa d l'Od ni o, si l gb