Δῆμοι, λόφοι, ποταμοί (κεφάλαιον Γ: τὸ χωρίον

)
Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo (Badajoz)

Δῆμοι, λόφοι, ποταμοί
(κεφάλαιον Γ: τὸ χωρίον)
Actividades sobre un mapa actual

1.

τί ἐστί;

ὁ Στρόβιλος ἡ Νορβηγία οἱ Πυρηναῖοι ὁ Νέβις ὁ Γουαδιάνα

ἡ Πορτογαλία

οἱ Ἀπεννῖνοι ἡ Πολωνία ὁ Ἔβρος ἡ Ἰσπανία ὁ Τάγος ὁ Βόλγας ὁ Ἀσωπός
ὁ Λευκός ἡ Αὐστρία
δῆμος

λόφος

ποταμός

Δῆμοι, λόφοι, ποταμοί (κεφάλαιον Γ: τὸ χωρίον)
Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo (Badajoz)
2. ἆρ´ ἐστὶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ;
ἡ Ῥωσία

ἡ Ἰταλία

ἡ Τυνησία

ἡ Ἰσλανδία

ναί

Ἀπόκριναι πρὸς τὰ ἐρωτήματα:
ἆρα ἡ Ἰταλία ἐστὶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ;
ἡ Ἰταλία ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἐστίν.

3. Ἀπόκριναι:
ποῦ ἐστι ὁ ποταμός Τάμεσης;
ὁ ποταμός Τάμεσης ἐν τῇ Ἀγγλίᾳ ἐστιν.
ποῦ ἐστι ...

ὁ λόφος Λευκός;

ὁ ποταμός Ῥήνος;

ὁ λόφος Στρόβιλος;

ὁ ποταμός Σηκουάνας;

οἱ λόφοι Ἀπεννῖνοι;

ὁ ποταμός Δούναβης;

ἡ Γαλλία

ἡ Τουρκία
οὐχί

τὸ Μαρόκο

Δῆμοι, λόφοι, ποταμοί (κεφάλαιον Γ: τὸ χωρίον)
Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo (Badajoz)
4.

οὕτως ... ὡς ...

- οὐκ εἰσὶν οἱ λόφοι Πυρηναῖοι οὕτως ὑψηλοὶ ὡς οἱ λόφοι Ἀπεννῖνοι

ὁ λόφος Στρόβιλος --- ὁ λόφος Λευκός

ὁ λόφος Ὄλυμπος --- οἱ λόφοι Ἀπεννῖνοι

- οὐκ ἐστὶν ὁ ποταμὸς Ῥήνος οὕτως μικρὸς ὡς ὁ ποταμὸς Γουαδιάνα

ὁ ποταμός Σηκουάνας ---- ὁ ποταμός Ἀσωπός

ὁ ποταμός Δούναβης ----- ὁ ποταμός Τάγος

5. ποῦ οἰκοῦμεν;
-ἐγὼ οἰκῶ ἐν τῇ Ἰσπανίᾳ .
Ποῦ οἰκεῖς; ----> ἐγὼ ἐν τῇ Γαλλίᾳ οἰκῶ.
ἆρα οἰκεῖς ἐν τῇ Ἰσπανίᾳ καὶ σύ; -----> οὐχί· ἐγὼ ἐν τῇ Γαλλίᾳ οἰκῶ.
-ἡμεῖς οἰκοῦμεν ἐν τῇ Ἰρλανδίᾳ.
Ποῦ οἰκεῖτε; ---- ἡμεῖς ἐν τῇ Ὀλλανδίᾳ οἰκοῦμεν.
ἆρα οἰκεῖτε ἐν τῇ Ἰρλανδίᾳ καὶ ὑμεῖς; -----> οὐχί· ἡμεῖς ἐν τῇ
Ὀλλανδίᾳ οἰκοῦμεν.
6. Γράψον μίᾳ φράσει.
-ἡ Ἰσπανία ἐστὶ δῆμος. οἰκοῦμεν ἐν τῇ Ἰσπανίᾳ.
ἡ Ἰσπανία ἐστὶ δῆμος ἐν ᾧ οικοῦμεν.
ἡ γῆ ἐστὶν ἐν τῇ Πορτογαλλίᾳ. ἡμεῖς γεωργοῦμεν τὴν γήν
ἐκ δεξιᾶς τῆς Εὐρώπης ἐστὶν ἡ Ῥωσία. ἡ ῾Ρωσία τόπος ὁμαλός ἐστιν.

Δῆμοι, λόφοι, ποταμοί (κεφάλαιον Γ: τὸ χωρίον)
Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo (Badajoz)