SCAENA VII

CENA
Pictūrae
I.- Respondē Latīnē: (pāginae 102-103)
- Quō ambulābat amīcus?
- Quis in viā anteI iānuam stābat?
- Num sedēbant amīcus et Caecilius in triclīniō?
- Cūr amīcus cēnam laudāvit?
- Quid egitII amīcus postquam cēnam laudāvit?
- Quid bibēbat amīcus?
- Cūr Caecilius plausit?
- Cūr amīcī laetī erant et rīdēbant?
- Quī erant in ātriō?
- Quid egērunt Grumiō et Clēmēns?
- Num amīcus in villā dormīvit?
Fābula mīrābilis
II.- Respondē Latīnē: (pāgina 105)
- Cēnābatne solus Caecilius?
- Quī aderant in triclīniō?
- Num Caecilius Grumiōnem vituperāvit?
- Cūr clāmāvit Caecilius?
- Quem vocāvit dominus?
- Quid egit Clēmēns?
- Quis fābulam nārrābat?
- Num amīcus per urbem ambulābat?
- Num sōl lucēbat?
- Quis appāruit in viā?
- Salūtāvitne centuriō amīcum?
- Quid egit centuriō?
- Cūr amīcus timēbat?
- Quālis erat lupus?
- Lupusne amīcum petīvit?
- Num lupus latrābat?
- Quālis erat tunica?
- Quis erat lupus?

I
II

ante (+ acc.): delante de
egit: perfecto de agit

1

Decēns
III.- Respondē Latīnē: (pāgina 107)
- Fābulane omnēs dēlectāvit?
- Cūr hospitēs tacēbant?
- Cūr aliam fābulam nōn nārrāvērunt?
- Quis clāmōrem faciēbat?
- Cūr Decēns aberat?
- Quī vīllam intrāvērunt postI Clēmentem?
- Quis erat prope amphitheātrum?
- Cūr Decēns perterritus erat?
- Ubi erat leō?
- Quid egit gladiātor, postquam Decentem ad amphitheātrum trāxit?
- Cūr Clēmēns amphitheātrum intrāvit?
- Estne vīvus Pugnāx?
- Num Pugnāx leōnem superāvit?
- Quis erat gladiātor?
Post cēnam
IV.- Respondē Latīnē: (pāgina 108)
- Cūr hospitēs tacēbant?
- QuandōII hospitēs ē vīllā exiērunt?
- QuōmodoIII per viam ambulābant?
- Lūcēbantne lūnae et stēllae in caelō?
- Num magna turba per urbem ambulābat?
- Quid audīvērunt amīcī?
- Cūr amīcī clāmōrem faciēbant?
- Quī clāmōrem audiēbant?
- Eratne sollicitus Caecilius?
Vēnātiō
V.- Respondē Latīnē: (pāgina 111)
- Quem amīcum Quīntus vīsitābat?
- Quālis erat amīcus?
- Quid vīdit Quintus in ātriō?
- Erantne lupī et leōnēs in pictūrā?
- Quem dēlectābat pictūra?
- Cūr servī aprum timēbant?
- Eratne Quīntus ignāvus?
- Quālis erat aper?
- Quī contendērunt cum Quīntō ad vēnātiōnem?
- Quid portābat Quīntus?
- Ubi habitābat aper?
post (+ acc.): después de
Quandō?: ¿Cuándo?
III Quōmodo?: ¿Cómo?
I

II

2

- Cūr aper vēnātōrēs petīvit?
- Quis aprum necāvit?
Metella et Melissa
VI.- Respondē Latīnē: (pāgina 112)
- Quid agēbat domina in vīllā?
- Eratne ancilla in culīnā?
- Cūr coquus erat īrātus?
- Quis coxit cēnam heri?
- Quō ambulāvit domina, postquam ē culīnā discessit?
- Quem vīdit Metella in tablīnō?
- Eratne servus laetus?
- Quis in tablīnō labōrāvit heri?
- Ubi erat Melissa?
- Num Melissa in hortō labōrābat?
- Cūr Melissa laeta nōn erat?
- Cūr domina Melissam laudāvit?
- Quem Melissa ōlim dēlectābat?
- Quem Melissa nunc dēlectat?
Exercitia

VII.- Complē verba:
Hodie Grumiō in culīn___ labōr____ et cēn___ pessim___ coqu____, quod
mult___ cib___ nōn hab____.
Heri Melissa in culīn___ labōr______ et cēn___ optim___ coqu_____, quod
mult___ cib___ hab______. Melissa e____ laet___. Postquam Melissa cēn___ co_____,
nūll___ cib___ ade_____. Tunc ancilla ē culīn___ disce______ et ad tablīn___
ambul______. Postquam ancilla in tablīn___ labōr_______, cēr___ et stil___ abe______.
Nunc Clēmēns in tablīn___ labōr____ et quoque e____ īrāt___, quod nihil e____
in loc___ propri___. Metella Meliss___ in vīll___ quaer____. Domina ancill___ vid____
in hort___. Ancilla nōn e____ laet___, sed lacrim____. Domina prope ancill___ sed____
et rog___: “Cūr lacrim___, Melissa?”
Ancilla respond____: “Lacrim____, quod heri Grumiō et Clēmēns cubicul___
intr_________ et mē vituper_________. Grumiō dī____: ‘Tū e___ improb___ ancill___!’”
3

Ōlim Metella Meliss___ nōn laud_____, sed vituper______. Melissa Metell___
nōn dēlect______. Sed nunc domina ancill___ laudat: “Tū optim___ ancill___ e__,
Melissa!”
VIII.- Scrībe in praeteritō imperfectō et in praeteritō perfectō verba hārum
sententiārum:
- Spectātōrēs in theātrō plaudunt.
- Spectātōrēs ē theātrō discēdunt.
- Puerī in viā clāmōrem faciunt.
- Tōnsor dīcit: “Pestis, furcifer!”
- Servus iānuam aperit.
- Coquus optimam cēnam coquit.
- Fēlīx fābulam mīrābilem nārrat.
- Lupus in silvā ululat.
- Clēmēns Decentem quaerit.
- Servī rem explicant.
- Caecilius rem intellegit.
IX.- Ēmendā sententiās:
- Multī amīcī cum Caecilium cēnābat.
- Nunc lībertum fābulam mīrābilem nārrāvit.
- Amīcus per viā festīnuit.
- Centuriōnem erant versipellis.
- Duo servus ātrium intrāvit.
- Gladiātor in amphitheātrum Decentem necāvat.
- Stellī in caelō lūcībant.
- Quīntum pictūram intente inspexīvit.
- Servī erant ignāvēs et aprem timēbant.
- Heri multum cibum erat in culīnā.

4

GRAMMATICA
Nōmina

Nōminātīvus
Accūsātīvus
Ablātīvus

Dēclīnātiō prīma
sing.
pl.
-a
-ae
-am

Dēclīnātiō secunda
sing.
pl.
-us

-um

Dēclīnātiō tertia
sing.
pl.
--ēs
-em
-e

Verba
Coniugātiō
prīma
pers. prīma
pers. secunda
pers. tertia (sing.)
pers. tertia (pl.)


-ās
-at
-ant

Coniugātiō
prīma
pers. tertia (sing.)
pers. tertia (pl.)

-ābat
-ābant

Coniugātiō
prīma
pers. tertia (sing.)
pers. tertia (pl.)

-āvit
-āvērunt

Praesēns

terret
appāret
aperit
dēpōnit
plaudit
haurit
mittit
ēmittit
discēdit
prōcēdit
dīcit
intellegit

Praesēns
Coniugātio
Coniugātiō
secunda
tertia

-eō
-ēs
-et
-ent

Coniugātiō
quārta


-is
-it
-unt

Imperfectum
Coniugātio
Coniugātiō
secunda
tertia

-ēbat
-ēbant

-io
-īs
-it
-iunt

Coniugātiō
quārta

-ēbat
-ēbant

Perfectum
Coniugātio
Coniugātiō tertia
secunda

-uit
-uērunt

-sit / -xit
-sērunt / -xērunt

Index verbōrum
Perfectum
Praesēns

terruit
appāruit
aperuit
dēposuit
plausit
hausit
mīsit
ēmīsit
discessit
prōcessit
dīxit
intellēxit

cōnspicit
īnspicit
trahit
coquit
quaerit
petit
venit
contendit
videt
facit
capit

5

sum
es
est
sunt

-iēbat
-iēbant

Coniugātiō
quārta

-īvit
-īvērunt

Perfectum

cōnspexit
īnspexit
trāxit
cōxit
quaesīvit
petīvit
vēnit
contendit
vīdit
fēcit
cēpit

erat
erant

Praepositiōnēs
ad
prope
per
in
ē / ex

cum

+ acc.

+ abl.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful