Está en la página 1de 5
oma” CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARIL AUTORITATE DE STAT AUTONONA ‘caret, Pisa Valor Mérkcineana re. 1-2, 2 ellax H4-21-9120578 ema sunni@enet.m.o HOTARAREA NR. 545 din 24.09.2014 Dosar ne. 304//2014 Petitia nr. 4268/20.06.2014 Pewn:G Vv Reclamat: Institutia Primarulul Municipiului Miercurea Ciuc Obiect: inscriptionarea indicatoarelor rutiere din centrul oragului Miereurea CCuc, in imba maghiard si pe uma in limba roménd. 1 Numele, domicitiul sau regedinta partilor 1. Numele, domiciliul sau resedinta petentilor lag 1.2. Numele, domicilial sau resedinta reclamatului L2.AInstitutia Primarului Municipiului Miercurea Ciuc, loc. Miercuree Ciuc, pa Cera nr, Judaful Harghita. 1. Obiectul sesizarii si descrierea presupusei fapte de discriminare 2.4 Petentul, sustine c& nu cunoaste limba maghiar’ si in Municipiul Miercurea-Ciuc la intesectia strazilor Szentes EnderCetati, b-du Fritiei, somnele de circulafie sunt ecrise In imba maghiard gi pe ura in roméneste. IIL Procedura de citare 3.1 Prin adresa inregistrata cu nr.4268/18.07.2014, a fost citat domnul GV incalitate de petent, pentru data de 02.09.2014. Proceduri legal indeplinita, ‘3.2 Prin adrova ‘nrogiotratii ou nr.5018/18.07.2014, a fost ctaté Incttutia Primarului Mercurea Ciuc in calitate de reclamata prin reprezentant legal. Procedura legal indepinita. 1. Sustinerite partitor Sustinerile petentulul 4.4 Peteniul, sustine faptul c& este cetjean roman gi nu cunoagte limba moghlara gi tn zona seculasca" din oragul tn care iocuieste, tn spela tn Municipul Miercurea-Ciue, la intesectia strazilor Szentes Ender-Cetafi, b-dul Frajiel semnele de circualie sunt scriese tn mba maghiard 1 pe urma th romaneste. Petentul arata cd, sI alte striz foarte importante din cragul su sunt scrise mal int n ungureste. in acest sens, petentul considera c&, sunt incatcate prevederle at. 16 din Constiuyja Romdniei; “Cetafenii sunt egal fn fafa legl gi a autorititilor publice, f8ra priviegil si fark discriminari. In sustinerile celor ‘afimate, potontul atagoazs coeizil, folografl cu indieatoarale da clreulalia Tn ‘care diretia de mers este scrisd mal indi tn mba maghiara gi pe urma tn cea roman’. ‘Susfinerile part reclamate 42 Partoa reclamata, referitor la petifa formulaté de petent, solicit Colegivtu director, admiterea excoptiel Ipsei caltatlprocesuale pasive. "Potrvt rrormelor constituionste art 121 alin) din Constitutia Romaniei, autoritjile ‘administrate’ publice prin care se realizeazé eutonomia localé fn commune $i ‘oraso sunt consilile locale si primaril ales, n condiife lagi, la rancul oi Legea adminsistrael publice locale nr.215/2001, republicatd, la ar.23 alin) prevede ca “autoristlo administra publice locele prin care se realizeaz’ autonomia focala In commune, orage si municjpi, sunt consilile locale... ca autortai deliberative si primar ca autortii executive”. 433 Reclamata sustine c& Legea administrafol publice locale rv.218/2001, la aft77 aduce clarifcdri asupra nofunii de prime, *...pimaria comunei, ‘oragului, munieiplulu nu sunt altceva, decat o structura funcjionala cu activate pomanontd, alcatuité din primar, viceprimer, secretarul unitati administrative Tertorale gi aparatul de specialtate al primanuil, care aduce la tndeplinire hotarailo consiiuki local gi dispoziie prmarului, acesta din uma, neavand oreonaltao juried, capaciatejuridied ef nici patrimonis prope’ “4 "Petentul sesizeaza faptul 8, Inscriplionarea indicatoarelor rutiere, pprecum si denumirea unor strdzi incalc’ prevederile art.16 in Consttulla Roméniel “Cetéfenl sunt egal in fafa leg sia autortallor publice,f3r8 privilegi $1 irk disciminail”. "Faja do acest lucru, arStam cS. de fept, confinultl Indicatoarelor ru este Iniocuit, deoarece ar incdlca pravoderolo a. 16 din CLR, i doar suplimentat eu inscriptionarea tn limba maghiara, avand in vedere c&, ere cellar de nainaiate maghird tn org esi cu mit peste 20%. In cazul de fala, nu exisia o reglementare legal care prevede in mod expres, modalitatea de inscripfionare @ indicatoarelorrutiere bilingve, Carta european a limbilor regionale sau minoritae, raiicaté de Romania prin Legea ry.282/2007, ‘are urmatoarele prevederi; "feclate g’sau Tnourajarea folosi oral sau In scris a limbilorregionale sau minortare, tn viek public sau in vie privat ee.” Tea V. Motivele de fapt si de dropt 5.1 Colegiul director al CNCD reine 8, petfia aga cum a fost formulaté relova 0 situatic tn care, indicatoarele rutere din intersectile oragulul ‘Ci, sunt scrise mai ita in mba maghlar8 si pe uma Tn limba romana, Colegiul director cu ocazia proceduri de deliberare a spete in cauz’, respinge ipsa cali proceauale pasive invocata de citre partea reclamata, pri punctul de vedere inregistrat sub rr.5916/04.09.2014, Relatlv la definija discrimindri astfel cum este reglementat& Th 0.6. ov. 13712000, republicatd, Colegiul director procizeaza cA tn situalia persoanelor tratate difert, tratamentul In spot este datorat apartenenfel lor Ia una dintre iterle prevazute in textul de lege. art. 2 din O.G, r.137/2000, republicats Colegiul director rebuie $3 analizeze daca tratamentul difert a fost indus datoria unui orteru prevazut de art.2 alin. respectiv ras8, nalfonalitate, etnie, iba, tolige, categorie socialé, convingori, sex, orientare sexuala, varsia, handicap, boala’cronicd necontagioas’, infectare HIV, apartenenta lao categorie defavorizaté, care si fi consttut elementul determinant tn aplicarea acestui ‘ratament. Or, condiia criterului ca molly determinant trebuie interpretata. in sensul existenfet ca circumstan{a concretizaté, materializaté si care constituie ccauza actulul sau faptului discrminatoru, si care, tn situalia inexistenfei, nu ar dotermina sivarsirea discrimindri Asifel, natura discriminari, sub aspect. ei Consttutiv, decurge tocmai din faptul c ciferenja de tratament este determinata e existenta unui criteru, coea ce prespune o legaturd de cauzalitate inte {ratamentuldifertimputat si criteriu interzis de lege, invocat in situalia persoanel care so considera discriminata, ‘82 Cologiul director analizeaza modul de afigare de c&tre autortif a placulelor cu indicatoarele rutere aferente, din intersecfile oragul Miercurea- Ciuc. Petentul pune la dispozifia Colegluluio serie de imagini in care, se poate ‘vedea ordinea de scriere a denumiilorlocaltijior respect, prima seriere este in limba maghiar8 si pe urma fn limba romana. Aceast3 ordine a afigii din punct de vedere al imbi, find recunoscutd de partea reclamala, Colegiul director arata cd tn conformitate cu prevederileart.4 alin 1), din Hi 1¥.1206/2001. pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispaaiile prlitaare la ‘dreptul cetafentor apartinand unei minor nationale de a folosi mba materna ‘in administrafa publica locala, cuprinse in Legea administafel publica locale '.215/2001, “in locale in care cetatenit aparfinand une minoritfi nationale ‘au 0 pondere de peste 20%, din numarullocuitorior se va asigura inscrilionarea onumini localtajilocaltatior gi In limba maloma a cetéfenilor aparinand minority respective", prin umare, indicatoarele rutiere trebulesc inscrpfionate ‘mai Intl in hmba romain gi pe urrn in imba maghiara(mater), Reiterand c8 natura diserimindil, sub aspectul ef constitu, decurge toomal din faptul od diferenta de tratament este doterminata de existenfa unulcriteru, esa ce prespune o legatura de cauzalitate inte tratamentu cifertimputat si un citer interzs invocat de persoana caro so considera discriminata, Colegiul ‘observa c un asomenea raport poate f stabilt In prezenta speta ‘Asadar, din analiza documentelor depuse gi din cauzistca anterioara Colegiul irecior, constalé indict de naturé a prezuma c&, un cfteriuintezis stipulat de art alin), art. 10 alin’), “efuzarea acon pent o persoana sau un grup de persoane a unor drepturi sau fact", a consttut un obtercfetum in legatura ca ordinea de affgare pe plcufele/indicaioarele rtiore a denumiorloalitaior din Municipioi Misrcuroa Ciuc. Colegiul director, recomand’ p&rfi reciamate, in spofé Primiriel Miercurea Ciuc, s3 modifice ordinoa de afigo pe plicufele rutiere, respectiv in limba romand gi apol in limba maghair3. Dispune Monitorizarea aduceni la Indeplinir a recomandii de cate rociamet, pe 0 perioada de 3 luni. Fafi de cele de mal sus, in temeiul art. 20 alin. (2) din 0.6. 197/2000 privind prevenirea si sancfionarea tuturor formelor de discriminare, republicat, cu unanimitatea de voturi ale membrilor prezenti la gedini& COLEGIUL DIRECTOR HOTARASTE: 1 Colegiul constaté 08, s0 intrunesc elementele constitutive ale unel fapte de discriminare conform art.2 alin.1, ar.10 alin. h), din O.G nr. 137/200, privind prevenirea si sancilonarea tuturor formelor de discriminare. 2. Recomanda Primariel Miercurea Cluc, s4 modifice ordinea de afisaj pe pkicutele rutiere, respectv in limba romana si apol in imba maghaira. 2. Se va réspunde parjlor In sensul calor hotarate. ‘3. Monitorizarea aducefil la Indepinire a recomandaiti de catre rectamatd, peo perioada de 3 luni. ‘4. 0 copie a hotarari se va transmite parfilor. ac v b) Institutja Primarutul Municipiuli Ceti, nr-1, Judotul Harghita VI. Modalitatea de plata a amonzii Nueste cazul jercurea Ciuc, loc. Miercurea Ciuc, pa VIl. Galea de atac gi termenul In care se poate exercita Prezenta hotdrare poate fl atacala la instanja de contencios adsministrativ, In termen de 15 zile de la data primiri, potrivit 0.6. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea faptelor de discriminare, republicata si Legi nr. 554/2004 a contenciosulul administrativ Membrii Colegiului Director prezenti la gedint’: BERTZI THEODORA ~Membru ura cnn aes AN _ LAZAR MARIA: Membru fe oan PANFILE ANAMARIA— Membru sme cinon scrim OY VASILE ALEXANDRU VASILE ~Membru Intocmit: R____-Serviciul Asistenfé Colegiul Director Nota: prezenta Hotdrare emis potivit prevederiior legi gi care nu este atacati in termenul legal, potrivit OG 4137/2000 privind prevenirea si ‘sanctionarea faptelor de discriminare si Legii 554/2004 a contenciosulul administrativ, constituie de drept tt executoriu,