Está en la página 1de 6

>> %Problema 1.

4
>> f = 5e9;
>> t1 = 4e-6;
>> t2 = 7e-6;
>> vp = (3e8)/2;
>> H0y =(1e6)*2/377;
>> fprintf('H0y = %4.2e A/m, vp = %4.2e m/s \n',H0y,vp);
>> k = 2*pi*f/vp;
>> N = 100;
>> z1 = 2*pi*f*t1/k;
>> z2 = 2*pi*f*t2/k;
>> fprintf('z1 = %4.2e m, z2 = %4.2e m, (z2-z1) = %4.2e A/m,',z1,z2,(z2-z1));
>> H0y = 5.31e+003 A/m, vp = 1.50e+008 m/s
z1 = 6.00e+002 m, z2 = 1.05e+003 m, (z2-z1) = 4.50e+002 A/m
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.5
%j es 1i
f = 30e6:1000:300e6;
L = 10e-9;
C = 10e-12;
R = 5;
z1 = 1./(1i*(2*pi*f*C-1./(2*pi*f*L)));
z2 = 1i*(2*pi*f*L-1./(2*pi*f*C));
z3 = 1./(1i*pi*f*C-1./(1i*2*pi*f*L+R));
z4 = R+1i*(2*pi*f*L-1./(2*pi*f*C));
subplot(2,2,1),plot(f/1e6,abs(z1));grid;
title('Circuito en paralelo LC'),xlabel('frecuencia,MHZ'),ylabel('|z1|,Ohm');
subplot(2,2,2),plot(f/1e6,abs(z2));grid;
title('Circuito en serie LC'),xlabel('frecuencia,MHZ'),ylabel('|z2|,Ohm');
subplot(2,2,3),plot(f/1e6,abs(z3));grid;
title('Circuito en paralelo (L+R)C'),xlabel('frecuencia,MHZ'),ylabel('|z3|,Ohm');
subplot(2,2,4),plot(f/1e6,abs(z4));grid;
title('Circuito en serie (L+R)C'),xlabel('frecuencia,MHZ'),ylabel('|z4|,Ohm');
Circuito en paralelo LC

10
0

15
10
5

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

100
200
frecuencia,MHZ

300

400
200
0

100
200
300
frecuencia,MHZ
Circuito en paralelo (L+R)C

100
200
frecuencia,MHZ
Circuito en serie (L+R)C

300

100
200
frecuencia,MHZ

300

600

|z4|,Ohm

|z3|,Ohm

20

Circuito en serie LC

600

20

|z2|,Ohm

|z1|,Ohm

30

400
200
0

%Problema 1.6
%
L = 10e-9;
C = 1e-12;
%
R = 0:1:200;
fr = (1/(2*pi))*sqrt(-(R.^2)/(L^2)+1/(L*C));
plot(R,fr/1e6);grid;
title('Frecuencia de resonancia vs resistencia');
xlabel('Resistancia,Ohm'),ylabel('fr,MHz');
Frecuencia de resonancia vs resistencia

1600
1400
1200

fr,MHz

1000
800
600
400
200
0

20

40

60

80
100
120
Resistancia,Ohm

140

160

180

200

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.7
%
L = 10e-9;
C = 1e-12;
%
R = 0.1:0.01:10;
fr = (1/(2*pi))*sqrt(-(R.^2)/(L^2)+1/(L*C));
plot(R,fr/1e6);grid;
title('Frecuencia de resonancia vs resistencia');
xlabel('Resistancia,Ohm'),ylabel('fr,MHz');
Frecuencia de resonancia vs resistencia

1592

0.9

1591

0.8

1590

0.7
0.6

1588

|Vo/Vi|

fr,MHz

1589

1587

0.3

1585

0.2

1584

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

0.5
0.4

1586

1583

Respuesta de transferencia |Vo/Vi|

0.1
0

4
5
6
Resistancia,Ohm

10

0.5

1.5

2
2.5
3
Frecuencia,GHz

3.5

4.5

%Problema 1.8
%j es 1i
f = 1e6:1e6:5*1e9;
L = 10*1e-9;
C = 1e-12;
R = 50;
V = (1i*2*pi*f*L)./(1i*2*pi*f*L+(R-4*(pi^2)*(f.^2)*R*L*C));
plot(f/1e9,abs(V));grid;

>> title('Respuesta de transferencia |Vo/Vi|');


>> xlabel('Frecuencia,GHz'),ylabel('|Vo/Vi|');
>> %Problema 1.9
>> %j es 1i
>> f = 1e6:1e6:3*1e9;
>> N = 10;
>> l = 5*1e-3;
>> r = 2.5*1e-3;
>> m0 = 4*pi*1e-7;
>> d = 0.40386*1e-3; %AWG 26
>> cond = 64.516*1e6; %conductividad del cobre
>> L = ((pi*r^2)*m0*N^2)/l;
>> Rdc = 2*pi*r*N/(cond*pi*((d/2)^2/4));
>> fprintf('Inductancia L = %g microHenrios y Rdc = %g miliOhms \n',L/1e-6,Rdc*1e-3);
>> Z1 = Rdc+ 1i*2*pi*f*L;
>> Z2 = Rdc+ 1i*(2*pi*f*L+(Rdc*(d/2))./(2*(f)));
>> subplot(2,1,1);loglog(f/1e6,abs(Z1)/1e3,f/1e6,abs(Z2)/1e3,'o');grid;
>> title('Inductor puro e inductor con efecto de piel');
>> xlabel('Frecuencia,MHz'),ylabel('|Z1|,k\Omega');
>> subplot(2,1,2);loglog(f/1e6,abs(Rdc*d/2)./(f));grid;
>> title('Incremento en la reactancia por efecto de piel');
>> xlabel('Frecuencia,MHz'),ylabel('jRdc(f),\Omega');
Inductancia L = 0.0024674 microHenrios y Rdc = 7.60258e-005 miliOhms

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.10
%
d = 1.628*10^(-3); %AWG 14
m0 = 4*pi*10^(-7);
cond = 3.5*1e7; %conductividad del aluminio
%
l = 5*10^(-2);
Rdc = 1/(cond*(d/2)/4);
fprintf('Resistencia Rdc en CC = %g Ohm \n',Rdc);
%
for f=[1e8 1e9 1e10]
R = Rdc*(d/4)*sqrt(pi*f*cond*m0);
L = R/(2*pi*f);
% if (f == 1e8) | (f == 1e9) | (f == 1e10)
fprintf('F = %4.5g GHz, R = %7.5g Ohm, L = %8.5g nH \n',f/1e9,R,L/1e-9);
end
%end
Resistencia Rdc en CC = 0.0001404 Ohm
F = 0.1 GHz, R = 0.006717 Ohm, L = 0.01069 nH
F =
1 GHz, R = 0.021241 Ohm, L = 0.0033806 nH
F =
10 GHz, R = 0.06717 Ohm, L = 0.001069 nH

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.13
%
L = 1e-9;
C = 1e-12;
R = 1;
%
fr = (1/(2*pi))*1/sqrt(L*C);
fprintf('Frecuencia de resonancia: fr = %g GHz \n',fr/10^9);
%
fm10 = fr - 0.1*10;
Xm10 = 2*pi*fm10*L - 1/(2*pi*fm10*C);
Q_fm10 = abs(Xm10/R);
%
fp10 = fr + 0.1*10;
Xp10 = 2*pi*fp10*L - 1/(2*pi*fp10*C);
Q_fp10 = abs(Xp10/R);
fprintf('Factor de calidad en fr - 10 por ciento de fr: Q = %g \n',Q_fm10);
fprintf('Factor de calidad en fr + 10 por ciento de fr: Q = %g \n',Q_fp10);

Frecuencia de resonancia: fr = 5.03292 GHz


Factor de calidad en fr - 10 por ciento de fr: Q = 1.25664e-008
Factor de calidad en fr + 10 por ciento de fr: Q = 1.25665e-008
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.19
%
C0 = 4.6*1e-12;
C40 = 4.8*1e-12;
alpha = (C40/C0 - 1)/20;
fprintf('Coeficiente de temperatura: alpha = %g 1/C \n',alpha);
for T=[0,80]
C = C0*(1 + alpha*(T - 20));
fprintf('Temperatura: T = %2d C,Capacitancia: C = %g pF \n',T,C/(1e-12));
end

Coeficiente de temperatura: alpha = 0.00217391 1/C


Temperatura: T = 0 C,Capacitancia: C = 4.4 pF
Temperatura: T = 80 C,Capacitancia: C = 5.2 pF

>> %Problema 1.11


>> %
>> m0 = 4*pi*1e-7;
>> condcu = 64.516*1e6;
>> condal = 40.0*1e6;
>> condau = 48.544*1e6;
>> f1 = 1e9;
>> f2 = 10*1e9;
>> l = 0.1;
>> a = 0.5*1e-3;
>> Rdccu = 1/(condcu*pi*a^2);
>> delcu_f1 = 1/sqrt(pi*condcu*f1*m0);
>> Rcu_f1 = Rdccu*a/(2*delcu_f1);
>> delcu_f2 = 1/sqrt(pi*condcu*f2*m0);
>> Rcu_f2 = Rdccu*a/(2*delcu_f2);
>> fprintf('Profundidad de piel del CU
Ohm\n',delcu_f1,Rcu_f1);
>> fprintf('Profundidad de piel del CU
Ohm\n',delcu_f2,Rcu_f2);
>> fprintf(' \n');
>> Rdcal = 1/(condal*pi*a^2);
>> delal_f1 = 1/sqrt(pi*condal*f1*m0);
>> Ral_f1 = Rdcal*a/(2*delal_f1);
>> delal_f2 = 1/sqrt(pi*condal*f2*m0);
>> Ral_f2 = Rdcal*a/(2*delal_f2);
>> fprintf('Profundidad de piel del AL
Ohm\n',delal_f1,Ral_f1);
>> fprintf('Profundidad de piel del AL
Ohm\n',delal_f2,Ral_f2);
>> fprintf(' \n');
>> Rdcau = 1/(condau*pi*a^2);
>> delau_f1 = 1/sqrt(pi*condau*f1*m0);
>> Rau_f1 = Rdcau*a/(2*delau_f1);
>> delau_f2 = 1/sqrt(pi*condau*f2*m0);
>> Rau_f2 = Rdcau*a/(2*delau_f2);
>> fprintf('Profundidad de piel del CU
Ohm\n',delau_f1,Rau_f1);
>> fprintf('Profundidad de piel del CU
Ohm\n',delau_f2,Rau_f2);
>> fprintf(' \n');

a 1GHZ: delta = %g 1/m y resistencia: R = %g


a 10GHZ: delta = %g 1/m y resistencia: R = %g

a 1GHZ: delta = %g 1/m y resistencia: R = %g


a 10GHZ: delta = %g 1/m y resistencia: R = %g

a 1GHZ: delta = %g 1/m y resistencia: R = %g


a 10GHZ: delta = %g 1/m y resistencia: R = %g

Profundidad de piel del CU a 1GHZ: delta = 1.98147e-006 1/m y resistencia: R = 2.48998 Ohm
Profundidad de piel del CU a 10GHZ: delta = 6.26594e-007 1/m y resistencia: R = 7.87402
Ohm
Profundidad de piel del AL a 1GHZ: delta = 2.51646e-006 1/m y resistencia: R = 3.16228 Ohm
Profundidad de piel del AL a 10GHZ: delta = 7.95775e-007 1/m y resistencia: R = 10 Ohm
Profundidad de piel del CU a 1GHZ: delta = 2.2843e-006 1/m y resistencia: R = 2.87053 Ohm
Profundidad de piel del CU a 10GHZ: delta = 7.22358e-007 1/m y resistencia: R = 9.07742
Ohm

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.14
%j es 1i
epsr = 4.6;
C = 4.7*1e-12;
tands = 3.0*1e-3;
f = 1e10;
l = 6*1e-2;
a = (0.5*1e-3)/2;
cond = 64.516*1e6;
mu0 = 4*pi*1e-7;
del = 1/sqrt(pi*f*mu0*cond);
R = (1/(cond*pi*a^2))*a/(2*del);
fprintf('Resistencia conductora igual a reactancia conductora: R = wL = %g Ohm \n',R);
Ge = 2*pi*f*C/tands;
fprintf('Conductancia del capacitor: Ge = %g Siemens \n',Ge);
Z = 1/(Ge + 1i*2*pi*f*C)+R+1i*R;
fprintf('Real(Z) = %g Ohm, Imag(Z) = %g Ohm \n',real(2),imag(Z));

Resistencia conductora igual a reactancia conductora: R = wL = 15.748 Ohm


Conductancia del capacitor: Ge = 98.4366 Siemens
Real(Z) = 2 Ohm, Imag(Z) = 15.748 Ohm
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.23
%j es 1i
N = 4;
r = 1*1e-3;
l = 0.1*1e-3;
a = 0.1016*(1e-3)/2; %AWG 38
mu0 = 4*pi*1e-7;
eps0 = 8.85418*1e-12;
condcu = 64.516*1e6;
L = pi*(r^2)*mu0*(N^2)/l;
fprintf('Inductancia: L = %g nH \n',L/1e-9);
Cs = 4*pi*eps0*r*a*(N^2)/l;
fprintf('Capacitancia parasita: Cs = %g pF \n',Cs/1e-12);
Rs = 2*pi*r*N/(condcu*pi*a^2);
fprintf('Resistencia: Rs = %g mOhm \n',Rs/1e-3);
fr = (l/(2*pi))*(Rs/(2*L)+sqrt(-3*(Rs^2)/(4*L^2)+l/(L*Cs)));
fprintf('Frecuencia de resonancia: fr = %g GHz \n',fr/1e9);
f = 0:10^7:1e9;
Z = (Rs+1i*2*pi*f*L)./(l+1i*2*pi*f*Cs*Rs-((2*pi*f).^2)*L*Cs);
plot(f/1e6,abs(Z)/10^3);grid;title('Respuesta de la impedancia |Z| del inductor');
axis([0 1000 0 10]);xlabel('frecuencia,MHz');ylabel('|Z|, k\Omega');

Inductancia: L = 631.655 nH
Capacitancia parasita: Cs = 9.04361e-005 pF
Resistencia: Rs = 48.0502 mOhm
Frecuencia de resonancia: fr = 2105.82 GHz

Respuesta de la impedancia |Z| del inductor

10
9
8
7

|Z|, k

6
5
4
3
2
1
0

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

100

200

300

400
500
600
frecuencia,MHz

700

800

900

1000

%Problema 1.24
%
fr = 1.128e9;
Rs = 100;
wr = 2*pi*fr;
fprintf('Resistencia: Rs = %g Ohm \n',Rs);
Cs = 1/(2*pi*(1e11)*1257);
fprintf('Capacitancia parasita: Cs = %g pF \n',Cs/1e-12);
L = (Rs/wr + 1/((wr^2)*Cs))/2 + sqrt(((Rs/wr + 1/((wr^2)*Cs))^2)/4 - (Rs^2)/(wr^2));
fprintf('Inductancia = %g microH \n', L/(1e-6));

Resistencia: Rs = 100 Ohm


Capacitancia parasita: Cs = 0.00126615 pF
Inductancia = 15.7372 microH
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

%Problema 1.26
%
C0 = 10e-12;
Rs = 3;
L = 5e-9;
Vdiff = 0.75;
fr = 1e9;
wr = 2*pi*fr;
C = L/(2*Rs^2) + sqrt((L/(2*Rs^2))^2 - 1/((wr^2)*Rs^2));
fprintf('Capacitancia : C = %g pF \n',C/1e-12);
Vbias = (1 - (C0^2)/(C^2))*Vdiff;
fprintf('Voltaje parcial: Vbias = %g V \n', Vbias);

Capacitancia : C = 550.442 pF
Voltaje parcial: Vbias = 0.749752 V