Η ΕΛΛΑΣ

FITXES ALUMNE

RESPON
en grec les qüestions plantejades pel teu professor sobre la identitat, procedència i
llengua que parlen

DIALOGA
Tria un dibuix i pregunta al teu company/a:
- qué és?
- on es troba?

!

1

ὁ !"#$µό%

ἡ"

LGPSI !

PROVES ORALS

POSSIBLES PREGUNTES PROFESSOR
- Τίνες εἰσίν; Τίς ἐστιν;

!

- Ἆρα Μακεδών ἐστιν;
- Ἑβραῖός ἐστιν;
- Πῶς λαλεῖ;
- Ἑλληνίζει οὖν;
- Διὰ τὶ βαρβαρίζουσιν οἱ Αἰγύπτιοι;
- Τίνι δὲ διαλέκτῳ λαλοῦσιν ἐν τῇ Λέσβῳ;
-

CONTINGUTS COMUNICATIUS

Situar ciutats i accidents geogràfics en llur corresponent regió.
Gentilicis. Dir on viuen els diferents pobladors grecs.
Explicar cóm parlen els diferents pobles de lʼecumene.

Santi Carbonell

-

2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.