GIROS  Y  SINTAGMAS  PREPOSICIONALES 

 

a  

‐ claras, las. ἐκ τοῦ φανεροῦ, ἐν τῷ φανερῷ, ἐκ τοῦ προδήλου, ἐκ τοῦ 
προφανοῦς 
‐ gusto.  κατὰ νοῦν (γένοιτο σοι κατὰ νοῦν, ¡que se cumplan tus deseos!) 
‐ lugar. a Micenas, εἰς Μυκήνας,  πρὸς Μυκήνας,  ἐπὶ Μυκήνας 
‐ persona.  a Filipo, ὡς τὸν Φίλιππον, παρὰ τοῦ Φιλίππου, πρὸς τὸν 
Φίλιπον 
‐ placer. καθ᾿ ἡδονῆς 
‐ esto respondí,  πρὸς τοῦτο ἀπεκρινάμην 
‐ simple vista, simple.  ἀπ᾿ ὄψεως 

además 
de 
ante 

 
> junto 
 
‐ hecho.  antes de la batalla, πρὸ τῆς μάχης // antes de la cena, πρὸ δείπνου, 
πρὶν δειπνῆσαι // antes de morir, πρὸ τοῦ θανάτου// antes de la guerra de 
Troya, πρὸ τῶν Τρωικῶν  
‐ lugar. ante la puertas, πρὸ τῆς θύρας 
‐ persona. ante los griegos, ἐνάντίον τῶν Ἑλλήνων, ἐνώπιον τῶν Ἑλλήνων 
// ante los persas (desfile), ἐπίδειξιν εἰς τοὺς Ἑλλήνας. // ante los jueces, 
παρὰ τοῖς δικασταῖς  
‐ preferencia. antes de cometer un crimen prefiero..., πρὸ τοῦ ἀδικεῖν 
αἰροῦμαι...  

antes  
aparte  

 
> ante 
 
‐ sucedido, de lo. ἔξω τῶν γεγενημένων // aparte de la situación actual, 
ἔξω τῶν νῦν ὑπαρχόντων // aparte de eso, χωρὶς τοῦτων 
 

2

causa, a 
con 

> por (causa) 
 
‐ brevedad (hablar), διὰ βραχέων λέγειν 
‐ buena intención, ἀπὸ τοῦ βελτίστου, ἀπὸ τοῦ κρατίστου 
‐ conveniencia, εἰς καλὸν, εἰς δέον, πρὸς καιρόν, ἀπὸ καιροῦ 
‐ ejército, gran. πολλὴν στρατιὰν ἔχων 
‐ espontaneidad, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου 
‐ exactitud, μετὰ ἀκριβίας 
‐ exceso (hablar), διὰ μακρὸν λέγειν 
‐ facilidad, en seguida, ἐξ ἑτοίμου 
‐ fuerza, κατὰ κράτος, ἀνὰ κράτος 
‐ ganas, ἀπὸ σπουδῆς 
‐ inconveniencia, ἀπὸ σκοποὺ 
‐ ira, πρὸς ὀργήν, πρὸς ἐπηρείαν, πρὸς ὕβριν 
‐ justicia, ἐν δίκῃ 
‐ la ayuda de los dioses, σὺν θεοῖς 
‐ naturalidad, κατὰ φύσιν 
‐ premeditación, ἀπὸ παρασκευῆς, ἐξ ἐπιβουλῆς 
‐ prudencia, ἀπὸ τοῦ φρονίμου 
‐ rapidez, εἰς τάχος, κατά τάχος, διὰ σπουδῆς 
‐ señal convenida, ἀπὸ συνθήματος   
‐ tranquilidad, καθ᾿ ἡσυχίαν 

contra 

 
‐ lugar. contra Atenas (llevar un ejército), ἄγειν στρατιὰν πρὸς Ἀθήνας // 
contra Sicilia, ἐπὶ Σικελίας // el ala contra (opuesta a) los persas, τὸ κέρας 

3

τὸ κατὰ τῶν Περσῶν, τὸ κέρας τὸ καταντικρὺ τῶν Περσῶν 
‐ persona. contra Ciro (llevar un ejército), ἄγειν στρατιὰν πρὸς Κῦρον // la 
guerra contra Ciro, ὁ πρὸς Κῦρον πόλεμον 

de 

 
‐ acuerdo, mutuo. ἀπὸ συμβάσεως 
‐ cerca. εἰς ἐπήκοον 
‐ golpe. ἀπὸ μίας ὁρμῆς 
‐ improviso. hablar de,  improvisar. ἀπὸ τοῦ παραχρήμα λέγειν 
‐ impulso. un. ἀπὸ μίας ὁρμῆς 
‐ memoria. hablar de.  ἀπὸ μνήμης λέγειν. 
‐ nuevo. ἐκ καινῆς 
‐ oídas, hablar de. ἀπὸ στόματος λέγειν. 

delante  
dentro  
desde 
después 
de 
durante 

 
> ante 
 
‐ posible, de lo. κατὰ τῶν δυνατῶν, εἰς τὸ δυνατώτατον, ὡς ἐκ τῶν 
δυνατῶν 
 
‐ niño. ἐκ παιδός 
 
‐ hecho. después de la batalla.  μετὰ τῆς μάχης 
 
‐ año, un. εἰς ἐνιαυτὸν 
‐ guerra, la. ἀνὰ τὸν πόλεμον 
‐ noche, la. ἀνὰ νύκτα 
‐ ocho meses. ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας 
‐ tiranos, los. ἐπὶ τῶν τυράννων 

4

‐ tregua, la. ἐν σπονδαῖς 
‐ vida, toda la. παρὰ πάντα τὸν βίον 

en 

 
‐ armas. ἐν ὅπλοις 
‐ boca de todos. ἐν στόματι πᾶσιν εἶναι, ἐν λόγοις εἶναι 
‐ columnas. ἐν τάξει 
‐ comparación. en comparación con los Espartanos, παρὰ τοὺς 
Πελοποννησίους, πρὸς τοὺς Πελοποννησίους 
‐ exceso. κατ᾿ ὑπερβολὴν 
‐ grado, alto. εἰς τὰ μάλιστα 
‐ hablar en voz alta, hablar. ἀπὸ γλώσσης λέγειν 
‐ igualdad. ἀπὸ τῆς ἴσης, ἀπὸ τοῦ ἴσου, ἀπὸ τοῦ ἀντιπάλου 
‐ manos. en nuestras manos y no en las de los enemigos está la solución, 
οὐκ ἐν τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ ἐν ἡμῖν ἡ διαλλαγή, οὐκ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις, 
ἀλλὰ ἐφ᾿  ἡμῖν ἡ διαλλαγή // en manos de Dios, ἐν τῷ θεῷ  
‐ mayoría de los casos, ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐπὶ τὸ πολύ 
‐ mente. ἐν νῷ (ἔχειν) 
‐ mucho (apreciar). περὶ πολλοῦ, περὶ πλείονος, περὶ πλείστου, πρὸ 
πολλῶν χρημάτων (ποιεῖσθαι)   
‐ parte. κατὰ μέρους, ἐκ μέρους, ἀπὸ μέρους 
‐ persecución de los enemigos, κατὰ δίωξιν τῶν πολεμίων, κατὰ πόδας 
τῶν πολεμίων  
‐ poco (apreciar). περὶ ουδενὸς (ποιεῖσθαι)  
‐ proporción. ὡς κατὰ λόγον 
‐ relación > sobre 
‐ resumen. διὰ κεφαλαίων 

5

‐ silencio. ἐν σιωπῇ 
‐ vez. en vez de guerra, paz, εἰρήνη ἀντὶ πολέμου 

excepto 

 
‐ acrópolis, la. πλὴν τῆς ἀκροπόλεως 
‐ ciudadanos, unos. ἔκτος πολιτῶν τινῶν 

frente a  
hasta 
hasta 

 
> ante 
 
‐ hasta la vejez, εἰς γέρας 
 
‐ hoy. μέχρι τοῦδε, εἰς τόδε 
‐ Teseo. μέχρι Θησέα 

junto  

 
‐ eso. πρὸς τοῦτοις, παρὰ ταῦτα 
‐ victoria conseguida, la. ἐπὶ τῇ γεγενημένῃ νίκῃ 

mente 
opuesto a 
para  

 
>con 
 
> ante 
 
‐ adecuado. adecuado para la guardia ciudadana, ἐπιτήδειος επὶ πόλεως 
φυλακήν 
‐ aumentar sus riquezas, ἐπὶ τῷ πλείω ποιῆσαι τὴν οὐσίαν, (ἔνεκα) τοῦ 
πλείω ποιῆσαι τὴν οὐσίαν 
‐ bien, ἐπὶ τὸ ἄμεινον, ἐπὶ τὸ βελτίον, ἐπὶ τὸ καλῶς ἔχον  
‐ burla, ἐπὶ τὸ γελειότερον  
‐ empezar, τὸ κατ᾿ ἀρχάς 
‐ espiar, ἐπὶ κατασκοπῇ, ἐπὶ κατασκοπὴν. 

6

‐ gusto, dar. πρὸς  ἡδoνήν 
‐ lógico. medidas lógicas para una expedición, εἰκός ἐπὶ ἔκδημον ἔξοδον 
‐ mal, ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἐπὶ τὸ φαυλότατον 
‐ perfecto. perfecto para la navegación, τέλεος ἐπὶ τὸ πλεῖν // perfecto para 
su profesión, τέλεος εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα 
‐ rápido. rápido para aprender, ὀξύς πρὸς τὸ μανθάνειν 

por (a 
favor de) 

 
‐ ciudad, la. ὑπὲρ τῆς πόλεως 
‐ Grecia, πρὸ τῆς Ἑλλαδος, ὑπὲρ τῆς Ἑλλαδος 
‐ persona. luchamos por otros. διὰ ἑτέρους μαχόμεθα 

por 
(causa) 

 
‐ agente. por el juez, ὑπὸ τοῦ δικαστοῦ // por la fiebre , πυρετῷ 
‐ apariencia. ἀπ᾿ ὄψεως 
‐ desgracia. lloran por sus desgracias, ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς δακρύουσιν. 
‐ desinterés. por vuestro desinterés, παρὰ τὴν ὑμετέραν ἀμέλιαν 
‐ dinero, mucho.  πρὸς δαπάνην  
‐ dinero, poco. πρὸς εὐτέλειαν 
‐ enemigos, los. ἕνεκα τῶν πολεμίων 
‐ enfado. por lo que se enfadan, ὑπὲρ ὧν ἀγανακτοῦσιν. 
‐ eso. por eso es apreciado, ἐπὶ τούτοις ἀγαπᾶται. 
‐ gracias. por, gracias a Demóstenes, διὰ Δημοσθένους 
‐ grado. poco a poco, κατὰ μικρόν 
‐ gusto. ὑφ᾿ ἡδονῆς, πρὸς ἡδονήν 
‐ hechos, los. ἀπ᾿ ἔργων 
‐ motivo. por muchos motivos, κατὰ πολλά // por estos motivos, ἐκ τῶν 

7

παρόντων, ἀπὸ τῶν παρόντων 
‐ necesidad imperiosa, la. ὑπὸ τῆς παραχρήμα ἀναγκῆς 
‐ orden. por orden del rey, ἀπὸ παραγγέλματος τοῦ βασιλέως 
‐ peligro, magnitud del.ὑπὸ μεγέθους τοῦ κινδύνου 
‐ placer. ὑφ᾿ ἡδονῆς, πρὸς ἡδονήν 
‐ vergüenza. δι᾿ αἰδοῦς 

por 
(modo) 
según 
sin 

 
> con 
 
‐ leyes, κατὰ τοὺς νόμους, ἐκ τῶν νόμων, σὺν νόμῳ  
 
‐ cuerpo sin el alma, τὸ σῶμα χωρὶς τῆς ψυχῆς 
‐ decreto de los atenienses, ἄνευ ψηφίσματων τῶν Ἀθηναίων 
‐ motivo, ἐξ οὐδενός λόγου 

sobre (en 
relación 
a) 

 
‐ afirmar. afirmar algo sobre los persas, λέγειν τι κατὰ τῶν περσῶν // 
como se ha afirmado sobre todas las constituciones, ὥσπερ εἴρηται κατὰ 
πασῶν τῶν πολιτείων 
‐ decidir. decidir sobre los soldados, περὶ τῶν στρατιώτων βουλεύεσθαι 
‐ eso. πρὸς ταῦτα 
‐ paz. enviar embajadores sobre la paz, πρέσβεις πέμπειν ὑπὲρ τῆς 
εἰρήνης 

tiempo 

 
‐ desde entonces, ἀπὸ τοῦδε 
‐ desde hace mucho (tiempo), ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου, ἐκ παλαιοτάτου 
‐ hablar mucho (tiempo), διὰ μακρὸν λέγειν 
‐ hablar poco (tiempo), διὰ βραχέων λέγειν 

8

‐ poco (tiempo) después, διὰ ὀλίγου, 
‐ pronto, οὐκ εἰς μακρόν 
‐ tras mucho tiempo. διὰ μακροῦ 
 
 

9

SINTAGMA PREPOSICIONAL > DATIVO 
 


con 

carrera, la. δρόμῳ 
engaño. δόλῳ 
lentitud. σχολῇ 

de 

 
hecho. ἔργῳ 
palabra. λόγῳ 

por 

 
casualidad. τύχῃ 
convicción. γνώμῃ  
grados. ἡσύχῃ 
 

 

10

VERBO > VERBO + GIRO PREPOSICIONAL 
 
acusar 
admirar 
agradar 
apreciar, 
gustar de 
callar 
comentar 
conversar 
diezmar 
dificultar 
enfadar 
enfrentarse 
esperar 
honrar 
molestar 
odiar 
prepararse 
prosperar 
reunirse 
separarse 
temer 
vigilar 

ἐν αἰτίᾳ ἔχειν, δι᾿ αἰτίαν ἔχειν (ser acusado, ἐν αἰτίᾳ εἶναι, ἐν 
ἐγκλήματι εἶναι) 
διὰ θαύματος ἔχειν 
ἐν ἡδόνῇ εἶναι + dativo. 
ἐν ἡδόνῃ ἔχειν τινός 
ἐν σιωπῇ εἶναι 
διὰ στόματος ἔχειν 
διὰ λόγου ἰέναι 
εἰς ὀλιγανθρωπίαν καθιστάναι 
εἰς ἀπορίαν καθιστάναι  
ἐν ὀργῇ εἶναι + dat. (estar enfadado, δι᾿ ὀργῆς ἔχειν) 
διὰ μάχης ἐλθεῖν, διὰ πολέμου ἰέναι 
ἐν ἐλπίδι εἶναι 
διὰ τιμὴν ἔχειν 
εἰς λύπην καθιστάναι, διὰ ὄχλου εἶναι 
δὶα μίσους ἔχειν 
ἐν παρασκευῇ εἶναι 
ἐν εὐπραγίᾳ εἶναι 
καθ᾿ἕν γίγνεσθαι 
δίχα γίγνεσθαι 
ἐν φόβῳ εἶναι 
ἐν φυλακῇ εἶναι 

 

11

 
PERIFRASIS > VERBO + GIRO PREPOSICIONAL 
 
acuerdo, estar de. 

διὰ μίας γνώμης εἶναι (γίγνεσθαι) 

 
avergonzado, estar. 

ἐν αἰσχύνῇ εἶναι 

 
enemistado, estar. 

δι᾿ ἀπεχθίας εῖναι (γίγνεσθαι) 

 
preparado, estar. 

ἐν παρασκευῇ εἶναι 

 
términos, estar en buenos. 

διὰ φιλίας ἰέναι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12