Está en la página 1de 14

PLA D’ACCIÓ 2015

Sumari

Biblioteca la Bòbila

1. Presentació

4

2. Línies estratègiques

5

2.1 Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans

6

2.2 Promoure la lectura en tots els seus suports i contribuir a l’accés a la

8

cultura de la ciutadania

2.3 Consolidar les biblioteques com a espai de suport a l’aprenentatge 9

2.4 Potenciar la funció integradora de la biblioteca pública per a

10

contribuir a la cohesió social de la població

2.5 Treballar per atraure nous usuaris, identificant nous perfils i nous

interessos

11

2.6 Crear accions de comunicació i difusió

12

2.7 Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els

agents culturals i socials del territori

13

2.8 Millorar els procediments de treball i els recursos interns de la xarxa

14

2.9 Actualitzar el Pla de biblioteques i millorar els equipaments

15

PLA D’ACCIÓ 2015

1. Presentació

Biblioteca la Bòbila

La Biblioteca la Bòbila, biblioteca pública de proximitat, forma part de Biblioteques de L’Hospitalet, que n’assumeix la gestió, i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, i és finançada pels ajuntaments de L’Hospitalet i d'Esplugues i per la Diputació de Barcelona. Es troba situada en el límit dels dos municipis i dóna servei als ciutadans dels barris de Pubilla Cases i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues. En els gairebé setze anys de funcionament, la Biblioteca la Bòbila s’ha consolidat plenament com a equipament cultural de la comunitat, i s’ha donat a conèixer pel seu fons especial dedicat al gènere negre i policíac. La crisi econòmica i financera del sistema obliga la biblioteca a establir prioritats d’acció per tal d’optimitzar uns recursos que es veuen importantment reduïts. Per altra banda els ciutadans de la nostra àrea d’influència la pateixen molt directament, fet que obliga la biblioteca a reflexionar sobre el seu paper, adequant-se al canvi i a planejar nous serveis.

Valors de la biblioteca

MISSIÓ

L’equip de la Biblioteca la Bòbila, biblioteca pública de proximitat, treballa coordinadament amb Biblioteques de L’Hospitalet per donar resposta a les necessitats d’informació dels ciutadans de Pubilla Cases i Can Serra de l’Hospitalet i de Can Vidalet d’Esplugues; fomentar el plaer per la lectura i atraure a nous interessos culturals als que ja llegeixen; i fer de la biblioteca un veritable centre d’autoformació, on els ciutadans disposin de les eines necessàries per al seu desenvolupament personal, professional i intel·lectual. Així mateix promou i difon el gènere negre i policíac.

VISIÓ

La Biblioteca la Bòbila influirà en el seu entorn i es convertirà en un centre dinàmic, capaç d’oferir noves propostes culturals. Oferirà cada vegada més serveis virtuals per tal de ser accessible les 24 hores del dia, i serà el centre de referència de la seva comunitat pel que respecta a les tecnologies de la informació i el coneixement. La Bòbila també es convertirà en la biblioteca de referència a nivell nacional pel que fa al gènere negre i policíac.

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

El Pla d’acció 2015 de la Biblioteca la Bòbila incideix en vuit grans línies de treball, marcades per a la legislatura 2012-2016 per la Secció de Biblioteques, i recull les propostes del Pla de Cultura de L’Hospitalet, amb l’objectiu de fer realitat la missió de la biblioteca.

1 Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans

2 Promoure la lectura en tots els seus suports i contribuir a l’accés a la cultura de la ciutadania

3 Consolidar

a

les

biblioteques

com

a

espai

de

suport

l’aprenentatge

4 Potenciar la funció integradora de la biblioteca pública per a contribuir a la cohesió social de la població

5 Crear accions de comunicació i difusió

6 Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els agents culturals i socials del territori

7 Millorar els procediments de treball i els recursos interns de la Xarxa

8 Actualitzar el Pla de biblioteques i millorar els equipaments

Jordi Canal

Director de la Biblioteca la Bòbila

1

Desembre de 2015

PLA D’ACCIÓ 2015

2. Línies estratègiques

Biblioteca la Bòbila

2.1. Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans

Millorar la col·lecció única de la ciutat

o

Desenvolupar la política de desenvolupament de la col·lecció infantil de ciutat

Redactar la política de col·lecció infantil

Redactar la política de magatzem de la collecció infantil

o

Redactar un document de cessió del fons de novel·la popular Frank Caudett

o

Optimitzar el magatzem i la mobilitat dels documents

Endreçar l'espai de treball i de material fungible del magatzem

Esporgada de documents del magatzem i de les sales de lectura

Control del préstec interbibliotecari, i pont del P.I. entre la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues i les Biblioteques de L’Hospitalet

o

Aprofundir en la compra compartida

Fer la tria compartida de revistes entre les biblioteques de L'H

Fer la tria compartida d’audiovisuals

o

Remodelació de la secció infantil

Distribució de mobiliari i esporgada de fons

Potenciar la biblioteca digital

o

Participar en projectes supramunicipals

Mantenir l'espai d'autoaprenentatge d'idiomes de la Biblioteca Virtual

Mantenir informació en l'apartat de la Bòbila dins la Biblioteca Virtual

Crear un producte virtual en col·laboració amb les biblioteques de gènere negre de la XBM

o

Incorporar continguts d’àmbit local

Incorporar a Scribd la totalitat dels fanzines L'H Confidencial

Penjar a Scribd els programes d'activitats + que llibres

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

Generar continguts tant en format físic com en virtual

o

Elaborar materials en l’entorn físic

Realitzar sis fanzines de L'H Confidencial

Realitzar tres butlletins de T-10

o

Crear nous productes virtuals

Elaborar la Collita de 2014 de novel·la negra i policíaca

Actualitzar diàriament El Bloc de la Bòbila

Controlar estadístiques web i subscriptors de l’InfoBòbila

Mantenir els serveis web de la biblioteca

Enviar al menys una vegada al mes lInfoBòbila

Fer accessible la informació per a col·lectius amb necessitats especials

o Establir contactes amb les associacions d'aquests col·lectius

Continuar la relació amb el Grup Indi del Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Oferir llibres en llengües minoritàries del CePSE

Col·laborar amb l'Aula d'Acollida de l'IES Torras i Bages

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

2.2. Promoure la lectura en tots els seus suports i contribuir a l’accés a la cultura i la ciutadania

Mantenir la programació estable d’activitats a la biblioteca

o

Atendre activitats de foment de la lectura i la literatura

Manteniment del club de lectura T-10

Col·laborar amb la Marató de Contes

Realitzar trobades amb autors

Realitzar presentacions de llibres

Commemorar el dia 2 d’abril com a dia del llibre infantil i juvenil

Crear cicles de cinema infantil

o

Dinamitzar el fons especialitzat a través de les activitats

Manteniment del Club de Lectura de Novel·la Negra

Manteniment del Club de Lectura crims.cat

Cicles de cinema negre

Presentacions de novel·la negra

Realitzar una exposició relacionada amb el gènere negre

Establir contacte amb editorials per portar autors a la biblioteca

Participar amb programació pròpia a BCNegra

Donar suport a la creació la literària

o

Potenciar els premis literaris de la ciutat i els de gènere negre

Coordinar la IX edició del Premi L’H Confidencial i convocar la X edició.

Coorganitzar la VI edició del Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila

Col·laborar amb el Concurs de St. Jordi Somnis 2015

Participar en el jurat del Premi Pepe Carvalho 2015

Participar en el jurat del Premi Crims de Tinta 2015

Participar en el jurat del Microconcurs de la Biblioteca Esteve Paluzie, de Barberà del Vallès

o

Oferir l’espai de la biblioteca per a la producció artística local

Presentació d’obres d’autors locals

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

2.3. Consolidar la biblioteca com a espai de suport a l’aprenentatge

Participar en el Servei Educatiu de Biblioteques que incorporarà tota l’oferta de projectes adreçats als centres d’ensenyament

o

Recolzar les biblioteques escolars

Assessorar a les escoles, sota demanda, sobre la organització de la biblioteca

Subministrar llibres útils provinents d’esporgada

Col·laborar amb l'IES Torras i Bages en l'eix del Gust per la Lectura

o

Planificar i organitzar visites escolars pels diversos nivells educatiu

Projectar l'oferta de la biblioteca per a les visites escolars

 

2015-16

 

Introduir l'oferta 2015-16 a l'INTRO

Control de les visites escolars

Realitzar visites d'escoles d'adults

o

Coordinar el servei de les Sales d’Estudi, conjuntament amb la Regidoria de Joventut

Coordinar l'oferta de les Sales d'Estudi en època d'exàmens

o

Organitzar activitats culturals i de foment a la lectura per a escoles

Participar a la Lliga dels Llibres

Crear el Servei d’Aprenentatge Permanent, per donar suport a la formació al llarg de la vida

o

Oferir la Bòbila com a centre col·laborador ACTIC

o

Organitzar tallers d'Aprenentatge Permanent

Oferir tallers de disseny del curriculum vitae

Mantenir el grup de conversa en anglès Hello Bòbila!

Participar en els programes educatius de ciutat

o

Col·laborar en programes que es desevolupin dins el marc de Plans Educatius d'Entorn a Pubilla Cases - Can Serra

Participar en la organització i gestió Educació"

del cicle "Cinema i

o

Participar en altres programes educatius municipals

Participar a la Xarxa d'Atenció a la Infància de 0 a 6 anys

Participar a la Xarxa Aprenentatge i Servei

Oferir programes educatius a la Xarxa Intro

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

2.4. Potenciar la funció integradora de la biblioteca pública per contribuir a la cohesió social de la població

Activar programes i serveis pel coneixement intercultural i lingüístic

o

Impulsar clubs de lectura fàcil, en català i castellà

Recolzar els clubs de lectura fàcil del districte

Proveir els clubs de lectura fàcil del districte de lots de llibres

o

Mantenir grups de conversa en diverses llengües

Manteniment del grup de conversa setmanal en anglès "Hello Bòbila!"

Oferir la biblioteca pública com a espai integrador per a col·lectius amb discapacitats

o Col·laborar amb el grup Indi del Club l’Esplai Pubilla Casas

Mantenir el club de lectura Diver-Fun

Mantenir el Contesplai

Oferir la biblioteca com a centre col·laborador per a la realització de treballs a la comunitat

o Col·laborar amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Acollir ciutadans que hagin de realitzar serveis a la comunitat

PLA D’ACCIÓ 2015

2.5. Crear accions de comunicació i difusió

Biblioteca la Bòbila

Mantenir la web de Biblioteques de L’Hospitalet

o Potenciar el web com element institucional de les biblioteques

Mantenir l'agenda d'activitats del web

Mantenir la secció de novetats del web

Impulsar nous productes de comunicació i difusió en l’entorn digital

o

Crear nous productes seguint el protocol 2.0

Fer anàlisi SEO dels blocs de la biblioteca

Realitzar el document sobre el newsletter InfoBòbila seguint el protocol 2.0

o

Mantenir el prestatge d'idiomes a la Biblioteca Virtual

Dinamitzar el prestatge d'idiomes

Establir una política de comunicació de la biblioteca

o Redactar el document

Mantenir una presència regular en els mitjans de comunicació locals, generals i especialitzats

o Mantenir presència regular en els mitjans de comunicació locals i generals

Generar notes de premsa d’activitats i serveis de forma periòdica

Actualitzar el mailing de mitjans de comunicació

Contactar amb nous mitjans de comunicació per a la difusió d'activitats i serveis

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

2.6. Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els agents culturals i socials del territori

Participar en el cicle festiu de la ciutat

o

Participar en les Festes de Primavera

Elaborar recomanacions literàries pel web municipal

o

Participar a la Festa Major de Pubilla Cases

Programar una activitat de caire familiar a la Festa Major del barri

o

Participar del cicle de Nadal

Elaborar recomanacions literàries pel web municipal

Col·laborar amb la Creu Roja en la recollida d'aliments

Tenir una presència activa en la dinàmica cultural i social del barri i col·laborar amb el centre cultural i altres entitats

o Col·laborar amb les entitats

Participar en la Taula de Cultura dels districtes 4 i 5

Col·laborar amb el Centre Cultural la Bòbila

Col·laborar amb el Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Col·laborar amb l’Associació Catalana de Teatre de l’Hospitalet, Somnis

Col·laborar amb la Xarxa de la Petita Infància

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

2.7. Millorar els procediments de treball i els recursos interns de la xarxa

Continuar desenvolupant protocols de treball pels processos tècnics

o

Mantenir els grups de treball existents i crear-ne de nous si s’escau

Participar en el grup de gestió de la col·lecció

 

Participar en el grup de préstec

 

Participar en el grup d'àudiovisuals

Participar en el grup de seccions infantils

 

o

Participar en les comissions de selecció de la GSB de Diputació de Barcelona

Participar

en

la

comissió

de

selecció

d’adquisició

de

novella

 

o

Redactar

un

protocol

de

la

circulació

del

document

a

la

biblioteca

PLA D’ACCIÓ 2015

Biblioteca la Bòbila

2.8. Actualitzar el Pla de Biblioteques i millorar els equipaments

Definir una política estable de millora pel que fa a les instal ·lacions i al seu equipament

o

Millorar l’accessibilitat a l'equipament i la senyalització urbana

Dotar la biblioteca de bústia de retorn de préstec

Millorar la presència de la biblioteca en la senyalització urbana

o

Disposar d’un pla d’emergència i evacuació de la biblioteca

Instar els serveis responsables de seguretat municipal

o

Dotar la biblioteca d’equipament necessari

Adquisició de reproductors audiovisuals

Adquisició d’un ordinador portàtil

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L'Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://www.l-h.cat/biblioteques/labobila.aspx http://bobila.blogspot.com.es/