Está en la página 1de 5

Hymnus saeculī XVIII

ADESTE FIDĒLĒS
ab Iosēphō Antōniō Rojas Carrera per sē illustrātus1
jarcius@gmail.com

I. Adeste, fidēlēs, laetī, triumphantēs.
Venīte, venīte in Bēthlehem.
Nātum vidēte, rēgem angelōrum.
Venīte, adōrēmus, venīte, adōrēmus,
Venīte, adōrēmus Dominum.
II. En, grege relictō, humilēs ad cūnās,
vocātī pāstōrēs approperant.
Et nōs ovantī gradū festīnēmus.
Venīte, adōrēmus, venīte, adōrēmus,
Venīte, adōrēmus Dominum.
III. Aeternī Parentis splendōrem aeternum,
Vēlātum sub carne vidēbimus
Deum Īnfantem, pannīs involūtum.
Venīte, adōrēmus, venīte, adōrēmus,
Venīte, adōrēmus Dominum.
IV. Prō nōbīs egēnum et foenō cubantem,
Piīs foveāmus amplexibus:
Sīc nōs amantem quis nōn redamāret?
Venīte, adōrēmus, venīte, adōrēmus,
Venīte, adōrēmus Dominum.

ad-este (praes. imp.) < ad-sum1
fidēlis, -e2
triumphāns, -ntis3
venīte (praes. imp.) 4
Bēthlehem5 (indēcl.)
nātus, -a,-um (adi.)6
rēx, rēgis m.7
angelus, -ī m.8
adōrēmus (praes. subi.)9
en = ecce : vidē! hīc est!
grex, gregis m.10
humilis, -e <-> altus, superbus
cūnae, -ārum (pl. tantum) 11
vocātus, -a, -um (part.)12
approperant (praes. ind.)13
ovantī gradū14
festīnēmus (praes. subi.)15
aeternus, -a, -um16
parēns, parentis17
splendor, -ōris m.18
vēlātus, -a, -um19
caro, carnis f.
vidēbimus (fut. ind.) 20
infāns, ntis21
pannus, ī m.22
involūtus, -a, -um23
prō (praep. + abl)24
egēnus, -a, -um : pauper25
foenum, -ī, n. 26
cubāns, ntis27
pius, -a, -um28
foveāmus (praes. subi.)29
amplexus, us m.30 + 31
redamāret (imperf. subj.)32 + 33

Alexandra Ramos Maldonado documentum rimāta est hoc ad usum discipulōrum Gādītānae Studiōrum Vniuersitātis
atque aliquā in parte ēmendāuit addiditque minima nonnulla iuxtā inceptum acadēmicum c.n. Proyecto de Innovación
Educativa para el PDI: UCA-PIE22, cuius particeps est magister Iosēphus A. Rojas Carreras.
1

[5]

adōrēmus est prīma persōna num. est enim imperātīvus verbī adsum. adi. m. Parvus puer quī iacet in cūnīs. 9 pāstor adōrāns [5] . triumphantes sunt quī triumphant! 33 4 venīte: est imperātīvus plūrālis verbī veniō. 7 rēx. fidēle.ANNOTATIŌNĒS IMĀGINIBVS ILLVSTRĀTAE NONNVLLĪS: adeste = este hīc! Numerō singulārī: ades (tū). 5 Bethlehem est nōmen indēclīnābile oppidī ubi Iēsus Chrīstus nātus est. abesse (= hīc nōn sum. -um. i.. adesse. -ī. esse). participium verbī triumphō. 6 nātus-a-um. adiectīvum tertiae dēclīnātiōnis. -a.e. 8 angelus. plūr. m. triumphantis. 2 triumphans. 1 fidēlis. venīre. quī credit Deum non esse. Verbum contrārium est absum. temporis praesentis modī subiunctīvī verbī quod est adōrō. adōrāre. imperāmus. Cum dīcimus: adōrēmus. numerō plūrālī: adeste (vōs). rēgis. homō fidēlis est quī habet fidem et credit Deum esse. triumphāre. Vocābulum contrārium est atheus.

10 grex. approperāre est festīnāre. 16 aeternus. vocātī (vocātus. grex ovium (=multae ovēs) grege relictō (ā pāstōribus) = postquam pāstōrēs relinquunt gregem. gregis. ovantis. participium verbī ovō. m. = postquam pāstōrēs a grege discēdunt. 14 15 “et nōs ovantī gradū festīnēmus” = nōs quoque eāmus rapidō atque triumphantī passū.: aeternum est id quod semper est. -a. (plūrālī numerō tantum) cūnae humilēs familiae quae nōn habent magnam pecūniam. adi. [5] . cāsū ablātīvō est = passū triumphantī.) 12 approperant (approperō. gradus est passus quem facimus cum ambulāmus. ovantī gradū. hoc est. rapidō modō agere. -um) est participium temporis praeteritī. f. -a. 11 cūnae.um. (pāstōrēs vocātī sunt iī quōs anteā vocat aliquis. ovāre. quod significat triumphāre. . habent cūnās humilēs. cūnārum. 13 ovantī (ovāns. approperāre).

24 prō (+ abl. est enim egēnus pecūniae. 26 foenum. occultāre. parentis. lūx. lūmen vēlātus. est participium temporis praeteritī vocis passīvae verbī quod est vēlō. part. quod significat iacēre. quī pecūniam nōn habet. eget pecūniae. “Vidēbimus splendōrem aeternum Patris Aeternī. [5] . est participium temporis praeteritī vocis passīvae verbī quod est involvere: sī māter pannīs involvit infantem. vēlāre quod significat: operīre. -um. 18 splendor. hīc significat: pater sīve genitor. parentēs = māter et pater. m. -ī. -um. m. n. vidēre. -a. īnfans nātus quī iacet in cūnīs.. 21 īnfans. -a. adi. tunc īnfans est pannīs involūtus. -ī. nostrō locō.) : ante. 22 pannus. involūtum pannīs. occultum sub carne: deum infantem. 19 20 vidēbimus est prīma persōna numerī plūrālis temporis futūrī verbī quod est videō.17 parens. temporis praesentis verbī quod est cubāre. -um. (Vel potius faenum aut fēnum) 27 cubāns. īnfantis. splendōris. -a. cubantis. etiam est auxiliō nostrō. prō nobis = antē nōs. m. 23 involūtus. 25 egēnus.

temporis praesentis modī subiunctīvī verbī quod est foveō. m. fovēre. piīs foveāmus amplexibus” : dēmus calōrem.pius. et auxiliō nostrō. iterum amāre. quī habet pietātem pius est. plūr. -a. est prīma persōna num. pietās vērō est amor in Deum. 29 30 amplexus. -ūs. 32 “Sīc nōs amantem quis nōn redamāret?” : quis nōn potest respondēre amōre eī quī tantō amōre nōs amat? 33 H [5] . -um. Prō nōbīs egēnum et foenō cubantem. in parentēs. amōrem et amplexūs eī quī sine pecūniā. quod significat dare calōrem. 31 redamāret est tertia persōna numerī singulāris temporis praeteritī modī subiunctīvī verbī quod est redamō. quod significat rūrsus amāre. cubat in foenō ut in humilī lectō. redamāre. adi. in proximōs… 28 foveāmus.