Está en la página 1de 3

THI H THNG THNG TIN QUANG

1:
Cu 1: Phn tch, chng minh u im ca h thng thng tin quang
Cu 2: H thng OFC c tc 622,08Mb/s dng m 5B6B cng tc 200c & bc
sng 1550nm. Khong cch truyn thc t 75km, khng dng trm lp. Ngun quang
c cng sut pht 20dBm, thi gian tng sn xung ca ngun t=0,7ns, rng ph
4nm.SQ c h s tn sc l 20ps/nm.km. B tch sng c thi gian tng sn xung
tpd=0.5ns, nhy my thu =-35dBm, h s khuch i M= 40, hiu sut lng t
ho= 55%. in tr b tch sng = 50. H s tng nhiu =1.
Tnh: Thi gian tng sn xung h thng v cng sut quang yu cu vi BER= 10-11

2:
Cu 1: Trnh by hiu bit v si quang ?
Cu 2: H thng OFC cng tc ti bc sng 1550nm, c tc ng 622Mb/s, s
dng m 5B6B. Ngun quang LD c pt= -3dBm, rng ph 2nm, di ch to si
3km. Khong cch truyn thc t 60km.Xc nh cng sut thu c.
Mun ko di c ly ln 75km m gi nguyn cng sut pht th c nhng gii php
no ?

5:
Cu 1: Hy phn tch v chng minh nhng u im ca h thng IM-DD. tng
dung lng ca h thng thng tin quang IM, hin nay ngi ta dng cng ngh no?
Hy nu cc vn k thut c bn cn ch khi s dng cng ngh vo h thng
IM-DD
Cu 2:Cho h thng OFC c tc truyn dn danh nh 622,08 Mbit/s, cng tc
nhit 20 v bc sng 1550 nm. Khong lp thc t 60 Km, tiu hao connector
1dB. Ngun quang LD c: tDS = 0,7 ns, rng ph 5 nm, cng sut pht quang Pt =
0dBm. Si quang c h s tn sc tng l 1ps/nm.Km, h s tiu hao 0,3 dB/Km v
chiu di ch to cp l 2 Km. B tch sng quang c tpd = 0.5 nm, nhy my thu
-35dBm, h s khuch i M = 50, in dung cng tc 1pF, hiu sut lng t ha
75%. Tnh thi gian tng sn xung ca h thng v cng sut quang yu cu ng vi
t s li bit BER =10-11

Page 1

THI H THNG THNG TIN QUANG

6:
Cu 1: Hy phn tch v chng minh nhng hn ch ca h thng IM-DD. tng c
ly ca h thng ngi ta dng cng ngh no? Hy nu cc vn k tht c cn quan
tm gii quyt khi a cng ngh vo h thng ?
Cu 2: H thng OFC cng tc ti bc sng 1330nm c tc ng quang 746,5
Gbit/s, s dng m NRZ, Cng sut phng vo si Pt = -3dBm, rng ph bng
4nm. My thu quang APD c nhy -40,5 dBm. Si quang n mode c h s tiu
hao l 0,38 dB/Km, di ch to 2 Km, h s tn sc tng 3,5 ps/nm.Km. C lay cc
trm xen r: H Ni Ph L 59 Km, Ph L Nam nh 35 Km, Nam nh Ninh
Bnh 34 Km, Ninh Bnh Thanh Ha 46Km, Thanh Ha Vinh 137 Km, Vinh H
Tnh 45 Km, H Tnh ng Hi 170 Km, ng Hi ng H 92 Km, ng H
Hu 74 Km, Hu - Nng 103 Km. Tnh ton v v s phn b cc trm lp theo
qu suy hao trn tuyn ?

7:
Cu 1: Trnh by nhng hiu bit v b tch sng quang PIN. So snh PIN vi APD?
Cu 2: H thng OFC cng tc ti bc sng 1330nm c tc ng quang
41241kb/s, sd m RNZ. Cng sut phng vo si quang Pt= -3dBm. rng ph=
4nm. My APD c nhy my 40dBm.H s tiu hao SQ= 0,3% dBm.
di ch to si 2km. H s tn sc tng = 3,5 ps/nm.km. C ly cc trm xen r: H
Ni- Ph L 59km, Ph L- Nam nh 35km, N NB 34km,NB- Thanh Ho
46km, Thanh Ho - Vinh 137km. Vinh- H Tnh 45km, H Tnh- ng Hi 170km,
ng Hi ng H 92km, ng H Hu 74km, Hu - Nng 103km. Tnh ton,
v s phn b trm lp theo qu suy hao trn tuyn i ?

Page 2

THI H THNG THNG TIN QUANG

8:
Cu 1: Anh (Ch) hy nu nhng hn ch ca h thng thng tin quang IM DD.
tng dung lng truyn dn ca h thng IM DD c th s dng cng ngh quang
no. Trnh by cc vn quan tm khi a cng ngh quang ny vo trong h thng
IM- DD ?
Cu 2: Mt h thng OFC c tc truyn dn 155 Mbps, cng tc nhit 25
v bc sng 1330 nm. Khong lp thc t 60 Km. Tiu hao connector 1 dB, tiu hao
mi hn 0,1 dB/mi, ngun quang c cng sut pht 10 dBm. Si quang c h s tiu
hao 0,3 dB/Km v chiu di ch to l 2 Km. nhy my thu -30 dBm. Tnh cng
sut quang thu da vo qu suy hao. Nu mun ko di c ly trn m khng dng
trm lp trung gian th khong cch ln nht c th l bao nhiu?

9:
Cu 1:Anh (Ch) hy trnh by nhng hiu bit ca mnh v ngun Laser trn cc
phng din sau:
-

Cu trc c bn
Cc thng s c tnh
Kh nng ng dng

Nu s khc bit ca ngun Laser so vi ngun LED ?


Cu 2: Cho h thng OFC c tc ng in 622,08 Mbps. Lm vic ti bc
sng 1330 nm, s dng m RZ v m 5B6B, dng ngun quang LD co Pt = 4 dBm.
nhy my thu -26 dBm. rng ph 3 nm. Si quang c di ch to 3 Km, h
s tn sc tng 3,5 ps/nm.Km, h s suy hao 0,3 dB/Km. Thi gian tng sn xung
ca ngun 0,3 ns. Thi gian tng sn xung ca b tch sng 0,5 ns. Tnh di ln
nht ca hai trm lp bit thi gian tng sn xung ca h thng vi t l li bit cho
php l BER = 10-11, nhit 25 ?

Page 3