Ο ΚΟΣΜΟΣ

FICHAS ALUMNOS

RESPONDE
en griego las cuestiones planteadas por tu profesor sobre la identidad y características de
los personajes, com por ejemplo:
- ¿quiénes son?
- ¿son quizás dioses o seres humanos?
- ¿dónde viven?

DIALOGA
Escoge un dibujo y pregunta a tu compañero/a:
- ¿qué es?
- ¿cómo es de grande?
- ¿dónde se encuentra?

!

!

!

!

1

πόσος, πόση;
μικρός ά μέγας μεγάλη
ἐν τῷ / ἐν τῇ .....

LGPSI !

PROVES ORALS

POSIBLES PREGUNTAS PROFESOR
- Τίνες εἰσίν;

!

- Ἆρα θεοί εἰσὶν ἥ ἄνθρωποι;
- Ποῦ οἰκοῦσιν;
-

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Situar cosas en el espacio, respondiendo a la pregunta ποῦ;
Definir cosas especificando su tamaño, respondiendo a la pregunta πόσος; πόση;
(¿cómo de grande?)
- Identificar cosas o seres respondiendo a la pregunta τίς; (masc./ fem. sing.) τίνες;
(masc./ fem. pl).
-

Santi Carbonell

-

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful