Xenofont, Hel·lèniques

(Antologia del llibre segon)

Adaptat al temari de la PAU de Grec en la comunitat valenciana
Curs 2014-2015

Etimologia i lèxic

Inscripció atenesa

Manuel Garrido Castelló
(IES El Cabanyal, València)

Índex

Pàgines
Etimologia i lèxic
Llista alfabètica d’ètims

3

Vocabulari etimològic (preposicions)

13

Lèxic de l’antologia

15

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)
Notes
Els ètims grecs estan agrupats seguint el criteri de la derivació i la composició.
A continuació de cada entrada apareix la informació etimològica:
- Elements lèxics que provenen de l’ètim grec: amb un guionet a la dreta els prefixats i amb un guionet a
l’esquerra els sufixats. S’indiquen entre parèntesis les variants d’un mateix element lèxic1.
- Exemples de derivats etimològics (en cursiva)2.
Les paraules marcades [entre claudàtors] no apareixen al text, tot i que són la referència per a les que se’n
deriven.
Les paraules compostes tenen els seus elements lèxics separats amb un guionet. També es separa amb guionet
el prefix ἀ-/ἀν-.
Les preposicions estan marcades entre parèntesi quan s’utilitzen com a preverbis en verbs compostos. Una
preposició porta un guionet a la dreta si al text només apareix com a preverbi.
No s’inclouen els noms propis.

ἀ- / ἀνἀ-δικέω
ἀ-θυμία, ας
ἀ-πιστέω
ἀ-πιστία, ας
ἀ-πορέω
ἄ-πρακτος, ον
ἄ-τιμος, ον

(ἐπ)(αν)άγω
(προσ)άγω
(ὑπ)άγω
στρατ-ηγός, οῦ
στρατ-ηγέω

a- (an-)

-agog -agoga
-agogia (-agògia)
agonia, antagonista, cinegètic, estratagema,
estratègia, protagonisme, sinagoga

ἀγαθός, ή, όν

αἱρέω

ἀγγέλλω
(ἀπ)αγγέλλω
(ἐξ)αγγέλλω
(παρ)αγγέλλω

afèresi, dièresi, heretge, heresiarca, hifèresi,
sinèresi

Agató, àgata

àngel, angelical, angelot, àngelus, evangeli

[ἀγορά]
(κατ)ηγορία, ας
(προ)ηγορέω

agoraal·legoria, categoria, panegíric

ἀγρός, οῦ
agro-

ἄγω

(ἐξ)αιρέω
(καθ)αιρέω
(περι)αιρέω
(προσ)αιρέω

αἰτία, ας
αἰτιάομαι
etiologia

ἄκρα, ας
ἀκρό-πολις, εως
acr(o)-

ἀκούω

acústica, acúmetre, diacústica, presbiacúsia

(ἀν)άγω
(ἀντ)(αν)άγω
(ἀπ)άγω

ἄλλος, η, ο
ἀλλήλων
(δι)αλλαγή, ῆς

1

Els elements lèxics s’han pres de BRUGUERA I TALLEDA, J. Diccionari de la formació de mots. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2006. (Diccionaris d’Enciclopèdia Catalana. Diccionaris complementaris; 7).A partir d’aquests
elements lèxics es poden deduir els derivats etimològics comptant amb l’ajuda d’un bon diccionari de la llengua.
Recomanem la consulta de diccionari.cat.
2

S’entén que aquests derivats etimològics són els que no utilitzen els elements lèxics citats anteriorment quan s’escau.

3

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

(δι)αλλάττω
(συν)αλλάττω

al·l(o)-al·lel
al·leloparal·lelogram

ἀνά-

-arca, -arquia
arque-, arquiarque(o)arxi-

ἀσπίς, ίδος

ana-

ἀνήρ, ἀνδρός
ἀνδρεία, ας
ἀνδρα-ποδίζω
(ἐξ)ανδρα-ποδίζω
andr(o)-andre -àndria

ἄνθρωπος, ου

antrop(o)-antrop -antropa, -antropia

ἀντί-

ἀρχή, ῆς
(ὑπ)άρχω
ἵππ-αρχος, ου

ἀντίον

antiantagonista, antònim

ἄξιος, α, ον
ἀξιόω
axio-

ἀπό

apoafeli, afèresi

(ἀπο)δείκνυμι

díctic, dixi, paradigma

(ἀπο)κόπτω
síncope

aspidoàspid

αὐλητρίς, ίδος
aulos

αὐτός, ή, ό
αὐτόθεν
αὑτοῦ, ῆς, οῦ
αὔτως
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ
αὐτο-κράτωρ, ορος
aut(o)-

[βαίνω]
(εἰσ)βαίνω
(ἐκ)βαίνω
(κατα)βαίνω
(παρα)βαίνω
(ἐκ)βιβάζω

basi(o)-, basobasidioacròbata, anàbasi, base, diabetis, disbàsia,
hipèrbaton, paràbasi

[βάλλω]
(κατα)βάλλω
(παρα)βάλλω
(παρά)βλημα, ατος
(προσ)βάλλω

-por
poriaporia

-bol, -bole, -bòlia
boleoamfibologia, anabolitzant, astroblema, bala,
balística, baló, bòlid, bolígraf, catabolisme,
diable, emblema

(ἀπο)τομή, ῆς

βαρύς, εῖα, ύ

ἀ-πορέω

-tom -toma, -tomia
tomo-

ἁρμοστής, οῦ

bar(o)-bar
bari-

disharmonia, enharmonia, harmonia,
filharmonia

βασιλεύς, έως

ἄρχω

βούλομαι
βουλεύω

ἀρχαῖος, α, ον

basileu, basilià, basílica, basilicó, basilisc

4

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

abúlia

βουλή, ῆς
(συμ)βουλεύω

(δι)αρπάζω
harpia

(δια)τρίβω

γῆ, γῆς

tribo-

ge(o)-geu

δίδωμι

γίγνομαι

-gen -gena
-gènesi
-genètic -genètica
-gènic -gènica
gon(e, o)-goni
-gonia
disgenèsia, gen, genealogia, genocidi, genoma,
heterogeni, homogeni

γιγνώσκω
γνώμη, ης
γνώριμος, ον

-gnomia
gnomognoseo-gnosi -gnòsia, gnòstic -gnòstica
anagnòrisi, fisionomia, fesomia, pronòstic

γυμνής, ῆτος
γυμνάσιον, ου
gimn(o)-

δέκα

deca-

δέκατος, η, ον
δώδεκα
ἕνδεκα
πεντεκαίδεκα

δέω

artròdesi, asíndeton, diadema, polisíndeton

δέω

deonto-

δῆμος, ου
δημο-κρατία, ας
παν-δημεί
dem(o)-dèmia

διά

di(a)hendíadis

(ἀπο)δίδωμι
(παρα)δίδωμι
(προ)δίδωμι

dosianècdota, antídot, apòdosi, dosi

[δίκαιος, α, ον]
δικαιοσύνη, ης
δικαιότερος, α, ον
ἀ-δικέω

dicasteri, síndic, sindical, sindicat, teodicea

δοκέω

-dox -doxa, -dòxia
doxoparadoxa

δρόμος, ου

drom(o)-drom -droma, -dròmia
amfidromia, ortodromia, síndrome

δύναμαι

dinam(o)-dinàmic -dinàmica

δύο, δυοῖν
δια-κόσιοι, αι, α
δί-κροτος, ον
δώ-δεκα
didicotomia, hendíadis

δώδεκα

dodec(a)-

(ἐγ)χωρέω

-cor -cora, -còria
anacoreta

ἐγώ

ego-

εἴδω
-id
ideo-

(κατ)εῖδον
(σύν)οιδα

5

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

idolo-oide
-oïdeu
-zoide, -zooide
calidoscopi, hipertiroïdisme, hipotiroïdisme,
idea, ídol, idolatria

εἰμί

(ἔξ)ειμι
(πάρ)ειμι
(συμ)(πάρ)ειμι

ont(o)paleontologia

εἶμι

(ἄπ)ειμι
(εἴσ)ειμι
(ἔξ)ειμι
(ἔπ)ειμι
(κάτ)ειμι
(μέτ)ειμι

-ènquima
el·lipse, el·lipsi, emblema, èmbol, embòlia,
èmfasi, empatia, empíric, encèfal,
encefalograma, enciclopèdia, endèmic,
enharmonia, ènema, energia, energumen,
enquiridió, entelèquia, entimema, entropia,
entusiasme, epèntesi, disenteria, fonendoscopi,
mesenteri, parèntesi

ἕνδεκα

hendeca-

ἐννέα

ennea-

ἐπί

ep(i)arquebisbe, bisbe, efímer, efemèride

(ἐπι)δείκνυμι

díctic, dixi, paradigma

ionoió, ionitzar

ἑπτά

εἰρήνη, ης

hept(a)-

εἰς

ἐργάζομαι
(κατ)εργάζομαι
κακ-ουργέω

irenarca, irenisme, irenista
episodi, isagoge

ἐκ / ἐξ

-èctasi, -ectàtic -ectàtica
ect(o)-ectomia
-ectòpia
ectroex(o)eclèctic, eclesiàstic, eclipsi, èczema, església,
anècdota, sinècdoque

ἑκατόν

hect(o)hecatombe

ἐλεύθερος, α, ον
ἐλευθερία, ας
eleuterozous

(ἐμ)πίπτω

-ptosi, -ptòtic -ptòtica
asímptota, peripècia, símptoma

ἐν

encefal(o)-encèfal
end(o)-

ἑβδομήκοντα

erg(o)-ergia
-urg -urga, -urgia, -úrgia
energumen

ἐρωτάω
erotema
ἑσπέρα, ας

hesperidi, hespèrids, hesperornitiformes

ἕτερος, α, ον
heter(o)-

εὐθύς
euevangeli

εὔ-ορκος, ον
εὐ-τρεπίζω

(ἐφ)οδεύω
-ode
episodi

ζάω

ζω-γρέω

6

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

στάδιον, ου
(ἀν)ίστημι
(ἀφ)ίστημι
(ἐφ)ίστημι
(καθ)ίστημι
(μεθ)ίστημι

-zoic -zoica, -zou
-zoide, -zooide
zoo-

ζεῦγος, ους
zig(o)-

ἡγέομαι
στρατ-ηγέω
exegesi, hegemonia

ἡδέως

hedonisme

ἥλιος, ου
heli(o)-heli
afeli

ἡμέρα, ας

hemer(o)efímer, efemèride, nictohemeral

θάλαττα, ης

estasioestatohist(io, o)prostat(o)-stasi, -stàsia, -stàtic -stàtica
-stat, -stàtic -stàtica
-stil
apostasia, diastema, ecosistema, estàsim,
estàtica, estela, estilòbata, estoïcisme, èxtasi,
pròstata, sistema

κακῶς
caco-

καλέω

talass(o)-

κακ-ουργέω
μνησι-κακέω

(ἐκ)κλησία, ας
(ἔκ)κλητος, ον
(προ)καλέω

θάνατος, ου
(ἀπο)θνῄσκω

eclesiàstic, esglèsia

θεραπεύω
θεραπεία, ας

calical·li-, cal·lo-

-tanàsia
tanato-

-teràpia
teràpia

[θυμός, οῦ]
(προ)θυμία, ας
ἀ-θυμία, ας
-tímia
timoentimema

ἵππος, ου
ἱππεύς, έως
ἵππ-αρχος, ου
hipohípica, hipisme

[ἴσος, η, ον]
ἰσο-τέλεια, ας
is(o)-

[ἵστημι]
ἱστίον, ου

καλός, ή, όν
κάλλιστα
καλλίων, ον

κατά

cat(a)-

(κατα)σκάπτω
escaf(o)-scaf

κελεύω

proceleusmàtic

κενός, ή, όν
cen(o)-

κινέω

cine(ma, mato)cinesi(o)-cinesi, -cinètic
-cinèsia
cinetocine, cinestèsia, telequinèsia

7

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

κοιμάω

cementeri

κράτος, ους
κρατέω
κράτιστος, η, ον
αὐτο-κράτωρ, ορος
δημο-κρατία, ας

-cràcia, -crata, -cràtic -cràtica

κρίσις, εως
(ἀπο)κρίνω
crisi, crítica

κύων, κυνός
cinocinegètic

λαμβάνω
(ἀνα)λαμβάνω
(ἐπι)λαμβάνω
(περι)λαμβάνω
(συλ)λαμβάνω

-lepsi, -lèpsia, -lèptic -lèptica
astrolabi, dilema, lema, síl·laba

λέγω

λόγος, ου
(ἀντι)λέγω
(δια)λέγω
(συλ)λέγω
(ἀνα)λογίζομαι
ὁμο-λογέω

-leg -loga, -logia
-lèxia, -lèctic -lèctica
lexicolog(o)dialecte, idiolecte, lexema, lèxic, martirologi,
neologisme, prolegomen, sil·logisme

[λείπω]
(ἐκ)λείπω
(ἐπι)λείπω

lipoeclipsi, el·lipse, el·lipsi

λευκόω
leuc(o)-

λίθος, ου
lit(o)-lit, -lita

λιτανεύω
lletania

μακρός, ά, όν
macr(o)-

μάχη, ης
(σύμ)μαχος, ον
(συμ)μαχέω
ναυ-μαχία, ας
ναυ-μαχέω
-mac -maca, -màquia

μέγας, μεγάλη, μέγα
μέγα
μέγιστος, η, ον
meg(a, al, alo)-megàlia
omega

μεσόω

mes(o)-

μετά

met(a)-

(μέτ)ωπον, ου

prosop(o)-op, -opia
-òpsia, -òptic -òptica
-òpsid
optodiòptria, òptica, sinopsi

μήν, μηνός
men(o)-

μηχανή, ῆς
μηχανο-ποιός, οῦ
mecan(o)biomecànica, termomecànic

μικρο-πολίτης, ου
micr(o)-

μνησι-κακέω

mnemo-mnèsia
amnistia, anamnesi

μόνος, η, ον
μόνον
μονό-κροτος, ον
mon(o)-

ναῦς, νεώς
ναυ-μαχία, ας

8

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

ναυ-μαχέω

-nauta
naumàquia, nàusea, nàutic

νόμος, ου
νομίζω
(παρα)νομέω
(προ)νομή, ῆς
-nom -noma, -nomia
nomo-

νύξ, νυκτός

παρά

par(a)-

(παρ)αινέω
parènesi

πᾶς, πᾶσα, πᾶν
ἅπας, ασα, αν
παν-δημεί
παν-τελῶς
παντοδαπός, ή, όν

nict(i, o)-

pan(t, to)diapasó, pàmfil

ξένος, η, ον

πάσχω

xen(o)-

ξύλον, ου
ξύλινος, η, ον
xilo-

οἴκαδε
ecodioic

(ἄπ)οικος, ον
(κατ)οικέω

eno-

ὀγδοήκοντα

ὀλίγος, η, ον
olig(o)-

ὁμο-λογέω

hom(o)homeoanomalia, anormal

ὅπλον, ου
ὁπλίτης, ου
hoplo-

[ὁράω]
-orama

πέμπω

(εἰσ)πέμπω
(ἐκ)πέμπω
(συμ)πέμπω
pompa, pompejar, pompós
[πέντε]

oct(a, o)-

ὁμοῦ

πελάγιος, ον
pèlag, pelàgic

οἶνος, ου
ὀκτώ

-pata, -patia
patopatètic

(ἔφ)ορος, ου

ὄρθρος, ου
ort(o)anortopia

πεντεκαίδεκα
πεντήκοντα

pent(a)-

περαίνω
πορεύω
ἀ-πορέω

-por
poriaporia, porus, porocefàlids, poroceratosi,
poròcit, porogàmia, poroma, porós, porositat

περί

peri-

(περι)χέω

-ènquima
quil(i, o)quimioquimoalquímia, biogeoquímica, bioquímica,
fisicoquímica, geoquímica, enòcoa, enquimosi,
microquímica, quim, química, quimisme,
quimós, termoquímica, sínquisi

πλήρης, ες

9

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

plerema, plerematema, pleremàtica, pleroma,
plerosi, pletismògraf, plètora, pletòric

πλησίον
plesio-

πλούσιος, α, ον
πλουσιώτερος, α, ον
plutoPlutó

ποιέω

ἄ-πρακτος, ον

praxeopràctica, practicant, pragmàtic, praxi,
quiropràctic

πρέσβυς, εως
πρεσβευτής, οῦ

presbi(o)arxipreste, presbícia, presbiterat, presbiteri,
presbiterianisme, prevere

πρόἀριστο-ποιέω
μηχανο-ποιός, οῦ

-peia
-poesi, -poètic -poètica
poesia, melopea

πόλεμος, ου
πολεμέω
πολέμιος, α, ον
(συμ)πολεμέω
polem(o)-

πόλις, εως
πολιτεία, ας
πολιτεύω
πολι-ορκέω
πολι-ορκία, ας
ἀκρό-πολις, εως
μικρο-πολίτης, ου

-poli -polis
politic(o)apolític, cosmopolita, metropolità, policia

πολύς, πολλή, πολύ
πλεῖστος, η, ον
πλείω
πλείων, ον
πολύ
poli-

πούς, ποδός
πεζῇ
πεζόν, οῦ
(ἐκ)ποδών
(ἐξ)ανδρα-ποδίζω
στρατο-πεδεύω
pod(o)-pode -poda

πράττω
πρᾶγμα, ατος
(ἀντι)πράττω
(συμ)πράττω

πρότερον

propros(o)prostat(o)proter(o)amfipròstil

πρός

prosop(o)proselitisme, prosòdia

πρῶτον

prot(o)proteïn(o)proteïna, protó

σημαίνω

sem(a)-sèmia
semiosemàntic, semantema, semiòtica, episema

σῖτος, ου
sit(o)-

σκέπτομαι

-scopi, -scòpia
arquebisbe, bisbe, cinemascop, escèptic,
horoscop, macroscòpic

σπένδω
espondeu
[στρατός, οῦ]
στράτευμα, ατος
στρατεύω
στρατιώτης, ου
στρατ-ηγός, οῦ
στρατ-ηγέω
στρατο-πεδεύω

estratagema, estrateg, estratègia

(συγ)γράφω

10

Llista alfabètica d’ètims

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

graf(o)-graf -grafa, -grafia
-grama, -gramàtic -gramàtica
gràfica, gramàtica, paral·lelogram

συκο-φαντία, ας

sicofanta, sicòmor, sícon, siconi, sicosi
-fan -fana, -fania
faner(o)-fase, -fàsic -fàsica
fasifenofanal, fànera, fanerític, fantasia, fantasma, fase,
fenol, fenomen, hierofanta, sicofanta

σύν

sin- (sil-, sim-)
asímptota, asíndeton, dissimetria, ecosistema,
idiosincràsia, monosíl·lab, polisíndeton

(συν)θήκη, ης

-teca
-tesi, -tètic -tètica
anatema, apotecari, epítema, epítet, tema, tesi,
tesmòteta

σῶμα, ατος

-soma, -somàtic -somàtica
somatodisomia, metasomatisme, somàtic, somatitzar

σωτηρία, ας

sofrologia, soteriologia

τάξις, εως
(ἐπι)τάττω
(παρα)τάττω

entelèquia, filatèlia, telesteri

τέτταρες, α
τέταρτος, η, ον
tetr(a)-

τιμωρέω
(ἐπί)τιμος, ον
ἄ-τιμος, ον
timocràcia

τρεῖς, τρία
τριάκοντα
τριταῖος, α, ον
τρι-ήρης, ους
tri- (tris-)

[τρέπω]
εὐ-τρεπίζω

trop(o)-trop -tropa, -tropia, -tròpic -tròpica,
-tropisme
protrèptic, trofeu, trop, tròpic, tropisme

τρέφω

trof(o)-trof -trofa, -tròfia
tròfic

τυραννέω
tirà, tirania, tiranicidi, tiranisme,
tiranosaure
ὑπό

hip(o)hifèresi

-èctasi, -ectàtic -ectàtica
tax(i, o)-taxi, -tàxia, -tàctic -tàctica
sintagma, tàctica, taxi, tàxon

ὕστερος, α, ον
ὑστεραῖος, α, ον

ταράττω

φάλαγξ, φάλαγγος
falange, falangisme, falansteri

τάχιστος, η, ον
τάχιστα

φέρω

ataràxia

tacotaqui-

[τέλος, ους]
ἰσο-τέλεια, ας
παν-τελῶς
teleotelo-

hister(o)histèresi, histèria, histerisme, histeritis

(ἐπ)(ανα)φέρω
(συμ)φορά, ᾶς

-for -fora
àmfora, anàfora, diaforesi, disfòria, eufòria,
fosfat, perifèria, telefèric, tesmofòries

φημί

-fàsia, -fàsic -fàsica

11

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

Llista alfabètica d’ètims

blasfèmia, disfèmia, eufemisme, profeta,
taquifèmia

φίλος, η, ον
fil(o)-fil -fila
-fília

φοβέω

-fob -foba
-fòbia

φρονέω
φρονητέον

fren(i, o)-frènia
frenesí, frenètic, frenitis, sofrologia

φυλακή, ῆς

-filaxi, -filàctic -filàctica
filacteri

φυλή, ῆς

-fisi, -fític -fítica
fisiofit(o)-fit -fita
física, fisonomia, fesomia, emfiteusi, metafísica,
astrofísica, geofísica, heliofísica, monofisisme,
psicofísic

χείρ, χειρός
χειρόω
(ἐπι)χειρέω
quir(o)cirurgia, enquiridió

χρή

χράομαι
χρῆμα, ατος

crestoanticresi, catacresi, crematístic

χρόνος, ου

cron(o)-cron -crona, -cronia, -crònic -crònica

χωρίον, ου
-cor -cora, -còria
anacoreta

12

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

Vocabulari etimològic (preposicions)

NotesLes preposicions porten un guionet a la dreta si al text s’utilitzen exclusivament en la formació de paraules, per exemple com a
preverbis de verbs compostos.
En les llistes de derivats etimològics s’indiquen entre parèntesis els altres ètims de què prové un derivat. D’aquests ètims
complementaris estan recollits només els documentats al text grec.
Els derivats etimològics formats a partir de tres ètims tenen els seus elements lèxics separats amb un guionet.
Per a aclarir les definicions dels derivats etimològics et recomanem la consulta de diccionari.cat.

ἀνά-

anàbasi (εἰσ-βαίνω); anabolitzant (κατα-βάλλω); anacoreta (χωρίον); anacronisme
(χρόνος); anadiplosi (δύο); anafase; anafilaxi (φυλακή); anàfora (φέρω); anagnòrisi
(γιγνώσκω); anagrama (συγ-γράφω); analèpsia (λαμβάνω); anàlisi; analogia (λέγω);
anamnesi (μνησι-κακέω); anàstrofe; anatema (συν-θήκη); anatomia; an-èc-dota
(ἐκ/ἐξ, δίδωμι); ànode; psicoanàlisi; timo-ana-lèptic (λαμβάνω)

ἀντί-

anticlímax; anticresi (χρή); antífrasi; antagonista; antibiòtic; anticicló; antídot
(δίδωμι); antiestètic; antifaç; antigen (γίγνομαι); antinòmia (νόμος); antipatia
(πάσχω); antipirètic; antípoda (πούς); antisèptic; antístrofa; antítesi (συν-θήκη);
antivirus; antònim

ἀπό

afeli (ἥλιος); afèresi (αἱρέω); apocalipsi; apòcope; apòcrif; apogeu (γῆ); apologia
(λέγω); apoplexia; apostasia (ἀφ-ίστημι); apòstol; apòstrof; apòstrofe; apotecari
(συν-θήκη)

διά

diabetis (εἰσ-βαίνω); diable (κατα-βάλλω); diacrític (κρίσις); diacrònic (χρόνος);
diacústica (ἀκούω); diadema (δέω); diàfan; diaforesi (φέρω); diafragma; diagnòstic
(γιγνώσκω); diagonal; diagrama (συγ-γράφω); dialecte (λέγω); diàleg (λέγω); diàlisi;
diàmetre; diapasó (πᾶς); diarrea; diàspora; diàstasi (ἀν-ίστημι); diastrofisme; diàtesi
(συν-θήκη); diatònic; diatriba; dièresi (αἱρέω); dieta; diòptria; diorama (ἔφ-ορος);
diürètic; hen-día-dis (ἕν-δεκα, δύο)

εἰς

ep-is-odi (ἐπί); isagoge (ἄγω)

ἐκ / ἐξ

eclèctic (λέγω); eclesiàstic (καλέω > ἐκκλησία); eclipsi (ἐκλείπω); èczema; esglèsia
(καλέω > ἐκκλησία); exegesi (ἡγέομαι); èxtasi (ἀν-ίστημι); èxode; an-èc-dota (ἀνά,
δίδωμι); sin-èc-doque (σύν)

ἐν

agro-en-ergètica (ἀγρός, ἐργάζομαι); el·lipse (ἐκ-λείπω); el·lipsi (ἐκ-λείπω);
emblema (κατα-βάλλω); èmbol (κατα-βάλλω); embòlia (κατα-βάλλω); èmfasi;
empatia (πάσχω); empíric; encèfal; encefalograma (συγ-γράφω); enciclopèdia;
endèmic (δῆμος); endogàmia; endosoma (σῶμα); enharmonia (ἁρμοστής); ènema;
energia (ἐργάζομαι); energumen (ἐργάζομαι); enquiridió (χείρ); entelèquia (τέλος);
entimema (θυμός); entropia (εὐ-τρεπίζω); entusiasme; ep-èn-tesi (ἐπί, συν-θήκη);
disenteria; fon-endo-scopi (σκέπτομαι); mes-èn-quima (μεσόω); mesenteri (μεσόω);
par-èn-quima (παρά); par-èn-tesi (παρά, συν-θήκη)

13

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

Vocabulari etimològic (preposicions)

ἐπί

arqu-ebi-sbe (ἄρχω, σκέπτομαι); bisbe (σκέπτομαι); efímer (ἡμέρα); efemèride
(ἡμέρα); ep-èn-tesi (ἐν, συν-θήκη); epicentre; epidèmia (δῆμος); epidermis;
epidural; epifania; epífrasi; epiglotis; epígraf (συγ-γράφω); epigrama (συγ-γράφω);
epíleg (λέγω); epilèpsia (λαμβάνω); ep-is-odi (εἰς) ; episoma (σῶμα); epístasi
(ἵστημι); epístola; epitafi; epítema (συν-θήκη); epítesi (συν-θήκη); epítet (συνθήκη); pseudoepígraf (συγ-γράφω)

κατά

catabolisme (καταβάλλω); cataclisme; catacresi (χρή); catacumba; catàleg (λέγω);
catalèpsia (λαμβάνω); catalitzador; cataplasma; cataplexia; catàstrofe; catatímia
(προ-θυμία); categoria; càtode

μετά

metabolisme (κατα-βάλλω); metacarp; metacrilat (ἄκρα); metadona; metafase;
metafísica; metàfora (φέρω); metàfrasi; metalingüístic; metamorfosi;
metasomatisme (σῶμα); metàstasi (μεθίστημι); metatars; metàtesi (συν-θήκη);
meteor; mètode; metonímia

παρά

paràbasi (εἰσ-βαίνω); paràbola (κατά-βάλλω); paradigma (ἀπο-δείκνυμι); paradoxa
(δοκέω); paràfrasi; paragoge (ἄγω); paràgraf (συγ-γράφω); paral·lel (ἄλλος); paral·lelo-gram (ἄλλος, συγ-γράφω); paràlisi; par-a-mnèsia (ἀ-/ἀν-, μνησι-κακέω);
paranoia; paraplegia; paràsit (σῖτος); parataxi (τάξις); par-èn-quima (ἐν); par-èntesi (ἐν, συν-θήκη); parheli (ἥλιος); paròdia; pàrode

περί

períbol (κατα-βάλλω); pericardi; perifèria (φέρω); perífrasi, perifràstic; perímetre;
període; peripècia; perípter; periscopi (σκέπτομαι); perístasi (ἀν-ίστημι); peristil
(ἀν-ίστημι); peritonitis

πρό-

amfi-prò-stil (ἀν-ίστημι); problema (κατα-βάλλω); proceleusmàtic (κελεύω);
proemi; profase; profeta (φημί); profilaxi (φυλακή); programa (συγ-γράφω); pròleg
(λέγω); prolegomen (λέγω); prolepsi (λαμβάνω); propedèutic; propileu; prosceni;
pròstata (ἀν-ίστημι); pròtesi (συν-θήκη); protrèptic (εὐ-τρεπίζω); proxeneta (ξένος)

πρός

proselitisme; prosòdia; prosopografia (συγ-γράφω); pros-opo-peia (ποιέω);
prosopoplegia

σύν

asímptota (ἀ-/ἀν-); asíndeton (ἀ-/ἀν-, δέω); disíl·lab (δύο, λαμβάνω); dissimetria;
ecosistema (οἴκαδε, ἀν-ίστημι); idiosincràsia; monosíl·lab (μόνος, λαμβάνω);
pentasíl·lab (πεντε-καί-δεκα, λαμβάνω); polisíndeton (πολύς, δέω); síl·laba
(λαμβάνω); sil·logisme (λέγω); simbiosi; símbol (κατά-βάλλω); simetria; simfonia;
simpatia (πάσχω); simposi; símptoma; sinadelf; sinagoga (ἄγω); sinalefa; sinapsi;
síncope; sincronia (χρόνος); síndic (δικαιοσύνη); síndrome (δρόμος); sinècdoque
(ἐκ); sinèresi (αἱρέω); sinergia (ἐργάζομαι); sinestèsia; sínode; sinònim; sinopsi;
sintagma; sintaxi (τάξις); síntesi (συν-θήκη); sintonia; sistema (ἀν-ίστημι);
tetrasíl·lab (τέτταρες); trisíl·lab (τρεῖς)

ὑπό

hifèresi (αἱρέω); hipocaust; hipocentre; hipocondria; hipocresia (κρίσις);
hipodèrmic; hipòfisi; hipogeu (γῆ); hipoglucèmia; hipònim; hipòstasi (ἀν-ίστημι);
hipotaxi (τάξις); hipoteca (συν-θήκη); hipotensió; hipotenusa; hipotèrmia; hipòtesi
(συν-θήκη); hipo-tir-oïdisme (εἴδω)

14

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

Α
ἀγαθός, ή, όν ΙΙ 20; III 12
ἀγγέλλω 20; ΙΙ 18
Ἆγις, ιδος ΙΙ 7, 11, 13
ἀγρός, οῦ IV 26, 27
ἄγω IV 27
Ἀδείμαντος, ου 30, 32
ἀδικέω ΙΙ 10; IV 40, 41
ἀεί ΙΙΙ 11; IV 24
Ἀθηνᾶ, ᾶς IV 39
ἁθροίζω 31; ΙΙ, 8, 9
ἁθρόος, ον 28
ἀθυμία, ας ΙΙ 14
αἰγιαλός, οῦ 25
Αἴγινα, ας
αἱρέω 19; ΙΙ 17, 24; ΙΙΙ 11, 11
Αἰσχίνης, ου ΙΙΙ 13
αἰσχρός, ά, όν IV 40
αἰτία, ας ΙΙ 10
αἰτιάω 32
αἰχμάλωτος, ον 30, 31, 32
Ἀκαδημεία, ας ΙΙ 8
ἀκούω IV 38, 43
ἄκρα, ας 29
Ἀκράγας, αντος ΙΙ 24
ἀκρόπολις, εως IV 39
Ἀλκιβιάδης, ου 25
ἀλλά 25; ΙΙ 10, 17, 19, 20; ΙΙΙ 14; IV 41, 41, 42
ἀλλήλων IV 24, 38, 41
ἄλλος, η, ο 18, 19, 28, 28, 30, 32; II 3, 4, 5, 6, 7, 9,
18, 19, 19; ΙΙΙ 11, 12; IV 26, 42, 43
ἅμα 23
ἁμαξιαῖος, α, ον IV 27
ἄν ΙΙ 14, 20; ΙΙΙ 13, 14; IV 40, 41, 41
ἀναγκαῖος, α, ον IV 43
ἀνάγω 17, 20, 22, 28
ἀναλαμβάνω ΙΙ 8
ἀναλογίζομαι IV 40
ἀνδραποδίζω ΙΙ 14, 20
ἀνδρεία, ας IV 40
ἀνέρχομαι IV 39
ἀνέχω ΙΙΙ 14
ἀνήρ, ἀνδρός 28, 31; IV 38, 40, 42
ἄνθρωπος, ου 28; ΙΙ 10
ἀνίστημι IV 42
ἀνίσχω 23
ἀντανάγω 23
ἀνταποκτείνω IV 27
ἀντεῖπον ΙΙ 22
ἀντέχω ΙΙ 16
ἀντιλέγω ΙΙ 19
ἀντίον 21
ἀντιπράττω ΙΙΙ 14
ἄξιος, α, ον 32; ΙΙΙ 14
ἀξιόω IV 42
ἀπαγγέλλω 29, 30, 30; ΙΙ 12, 14, 17, 22

Lèxic de l’antologia
ἀπάγω 30
ἅπας, ασα, αν ΙΙ 8, 16
ἄπειμι 26; ΙΙ 13; IV 38, 41
ἀπέρχομαι IV 24
ἀπιστέω IV 24
ἀπιστία, ας IV 24
ἀπό 25; ΙΙΙ 12; IV 24
ἀποδείκνυμι ΙΙΙ 11
ἀποδίδωμι ΙΙ 9
ἀποθνῄσκω ΙΙ 11
ἄποικος, ον ΙΙ 3
ἀποκόπτω 31
ἀποκρίνω ΙΙ 18
ἀποκτείνω 32; IV 43
ἀπόλλυμι ΙΙ 3, 14, 21
ἀποπλέω 23, 24, 29
ἀπορέω ΙΙ 10
ἀποσφάζω 32; IV 26
ἀποτομή, ῆς 32
ἀποχώννυμι ΙΙ 4
ἄπρακτος, ον ΙΙ 21
ἄρα IV 40
ἀριστοποιέω 20, 22
Ἀριστοτέλης, ου ΙΙ 18; ΙΙΙ 13
ἁρμοστής, οῦ ΙΙΙ 14
ἀρχαῖος, α, ον IV 42
Ἀρχέστρατος, ου ΙΙ 15
ἀρχή, ῆς ΙΙΙ 11; IV 43
ἀρχω 32; ΙΙ 23; ΙΙΙ 13; IV 38, 40
ἀσπίς, ίδος IV 24, 24
ἄστυ, εως ΙΙ 3; IV 24, 26, 27, 27, 38, 40
ἄτιμος, ον ΙΙ 11
αὐλητρίς, ίδος ΙΙ 23
αὐτόθεν 29; ΙΙ 13
αὐτοκράτωρ, ορος ΙΙ 17, 19
αὐτός, ή, ό 17, 18, 20, 24, 25, 26, 26, 28, 29, 31; ΙΙ
3, 5, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 16, 17, 17, 17, 19,
20, 21, 21, 22, 22; ΙΙΙ 11, 12, 13, 13, 14, 14; IV 24,
25, 26, 38, 38, 40, 43, 43
αὑτοῦ, ῆς, οῦ ΙΙ 9; IV 26
αὔτως ΙΙ 9
ἀφίημι 19
ἀφικνέομαι 30; ΙΙ 3, 5, 9
ἀφίστημι 17; ΙΙ 6
ἄχθομαι ΙΙΙ 12
Β
βαρύς, εῖα, ύ III 12
βασιλεύς, έως 16; ΙΙ 7
βοηθέω 28
βουλεύω 31; ΙΙ 13; ΙΙΙ 13
βουλή, ῆς ΙΙ 15; ΙΙΙ 11, 12
βούλομαι 25; ΙΙ 11, 15, 16, 16; ΙΙΙ 13, 14; IV 27
Γ
γάρ 18, 26; II 12, 14, 15, 17, 21
15

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

γε IV 42
γῆ, γῆς 28, 28; ΙΙ 10, 20
γίγνομαι 29, 30, 31; ΙΙ 15, 20; IV 25, 25, 27, 41
γιγνώσκω 29; IV 27, 40, 40
γνώμη, ης IV 41
γνώριμος, ον ΙΙ 6
γυμνάσιον, ου ΙΙ 8
γυμνής, ῆτος IV 25
Δ
δάκνω IV 41
δέ passim
δειπνοποιέω 21
δέκα ΙΙ 5, 15; IV 24, 25, 38
δέκατος, η, ον ΙΙ 17
Δεκέλεια, ας ΙΙ 7
δεξιός, ά, όν 31
δέχομαι ΙΙ 22
δέω ΙΙ 13; IV 27, 42
δέω ΙΙ 15; IV 41
δή 20, 21, 31; ΙΙΙ 13; IV 39, 41
δημοκρατία, ας ΙΙΙ 12
δῆμος, ου IV 40, 41, 43
δῃόω ΙΙ 9
διά ΙΙ 3, 10, 11, 16, 21; IV 24
διακόσιοι, αι, α ΙΙ 5, 7
διαλέγω ΙΙ 11
διαλλαγή, ῆς ΙΙ 11
διαλλάττω IV 38, 38
διαρπάζω 19
διασκεδάννυμι 28
διατρίβω ΙΙ 16
διαφθείρω 29, 31
δίδωμι IV 25
διέχω 21
διήκω ΙΙ 3
διίημι IV 39
δικαιοσύνη, ης IV 40
δικαιότερος, α, ον IV 40
δίκροτος, ον 28
Διονύσιος, ου ΙΙ 24
δοκέω 32; ΙΙ 4, 22; ΙΙΙ 11; IV 38
δρόμος, ου IV 27, 27
δύναμαι ΙΙ 9; IV 38
δύο, δυοῖν 31
δώδεκα ΙΙ 20
Ε
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ ΙΙ 3; ΙΙΙ 12; IV 38
ἑβκομήκοντα IV 25
ἐγχωρέω ΙΙ 21
ἐγώ IV 40, 42
εἰ 31; ΙΙ 10, 13, 16; IV 25, 27, 38, 40, 40
εἴδω 28; ΙΙ 16; ΙΙΙ 12

Lèxic de l’antologia
εἰμί 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 31, 31, 32, 32; ΙΙ 3,
4, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 18, 19; ΙΙΙ 12, 12;
IV 25, 25, 25, 26, 40, 40, 40, 40, 41, 42
εἶμι ΙΙ 12, 17
εἶπον ΙΙ 15, 16, 19; IV 27, 42
εἴργω ΙΙ 9
εἰρήνη, ης ΙΙ 13, 15, 18, 19, 20, 22, 22; IV 38
εἰς 18, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 25, 28, 28, 29, 29,
30, 30, 32; ΙΙ 4, 5, 5, 7, 7, 9, 12, 12, 14, 17, 17, 21,
23; ΙΙΙ 13; IV 38, 39, 43
εἷς, μία, ἕν ΙΙ 4, 10; IV 27
εἰσβαίνω 22
εἴσειμι ΙΙ 21
εἰσπέμπω IV 43
εἴσπλους, ου ΙΙ 9
εἶτα ΙΙ 17
ἐκ 16, 17, 17, 22, 24, 25, 25; ΙΙ 3, 5; ΙΙΙ 13; IV 24,
26, 26, 27, 39
ἕκαστος, η, ον IV 27, 27, 38
ἑκάτερος, α, ον ΙΙ 15
ἑκατόν 20; ΙΙ 9
ἐκβαίνω 24
ἐκβιβάζω 24
ἐκεῖ ΙΙ 5
ἐκεῖθεν 21
ἐκεῖνος, η, ο 26; ΙΙ 3, 10, 18, 23; IV 41
ἐκκαθεύδω IV 24
ἐκκλησία, ας 32; ΙΙ 4, 16, 17, 19; IV 42
ἔκκλητος, ον IV 38
ἐκλείπω ΙΙ 24
ἐκπέμπω IV 38
ἐκπλέω 17
ἔκπλους, ου 17
ἐκποδών ΙΙΙ 13
ἐλευθερία, ας ΙΙ 23
ἐλεύθερος, α, ον 19
Ἐλευσῖνάδε IV 24
Ἐλευσίς, ῖνος IV 38, 43
Ἑλλάς, άδος ΙΙ 6, 20, 23
ἐμμένω IV 43
ἐμπίπτω ΙΙ 14
ἐν 20, 23, 25, 25, 25, 28, 32; ΙΙ 3, 4, 5, 8, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 19, 20, 24; ΙΙΙ 11; IV 24, 24, 25, 27,
27, 38
ἕνδεκα IV 38
ἕνεκα ΙΙ 16; IV 40, 40
ἔνθα IV 39
ἐνιαυτός, οῦ ΙΙ 24
ἐννέα 29
ἐνταῦθα 20, 21, 31
ἐξ 18, 31; IV 38
ἐξαγγέλλω 24
ἐξαιρέω ΙΙ 19
ἐξανδραποδίζω ΙΙ 16
ἔξειμι ΙΙ 7, 15; ΙΙΙ 13; IV 25, 26
ἐπαινέω ΙΙΙ 14
16

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

ἐπανάγω 24
ἐπαναφέρω ΙΙ 21
ἐπεί 23, 29; ΙΙ 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19; ΙΙΙ 11,
13, 14; IV 27, 39, 40
ἐπειδάν 24
ἔπειμι 22
ἐπεισπίπτω IV 24
ἔπειτα ΙΙΙ 12
ἐπί 16, 17, 23, 29; ΙΙ 5, 10, 11, 15, 15, 19, 20, 22;
ΙΙΙ 11; IV 27, 38, 38, 40, 40, 41, 43
ἐπιδείκνυμι IV 42
ἐπιλαμβάνω 32
ἐπιλείπω ΙΙ 11, 16
ἐπιμέλομαι IV 24
ἐπιπλέω 16
ἐπίπλους, ου 28
ἐπισιτίζω 21
ἐπιτάττω IV 38
ἐπιτήδειος, α, ον 19, 25; IV 26
ἐπιτηρέω ΙΙ 16
ἐπίτιμος, ον ΙΙ 11
ἐπιχειρέω ΙΙΙ 14; IV 40
ἕπομαι 24; ΙΙ 20
ἑπτά 28
ἐργάζομαι ΙΙ 20
Ἑρμοκράτης, ους ΙΙ 24
ἔρχομαι ΙΙΙ 13; IV 43
ἐρωτάω 32; ΙΙ 17, 19
ἑσπέρα, ας IV 24
ἕτερος, α, ον ΙΙ 3, 7, 10, 14
ἔτι ΙΙ 3, 21; IV 43
εὐθύς 20, 21, 28; ΙΙ 6
εὔορκος, ον IV 42
εὐτρεπίζω ΙΙ 4
ἐφίστημι ΙΙ 4
ἐφοδεύω IV 24
ἔφορος ου ΙΙ 13, 17, 18, 19; IV 38
ἐχθρός, ά, όν ΙΙ 20
ἔχω 25, 28; II 5, 11; IV 24, 38, 41, 41
ἕως ΙΙ 14; ΙΙΙ 13
Ζ
ζάω ΙΙΙ 12
ζεῦγος, ους IV 27
ζωγρέω 31
Η
ἤ ΙΙ 10, 16; IV 41
ἦ IV 43
ἡγέομαι 18; ΙΙ 20
ἡδέως ΙΙΙ 12
ἤδη 31; ΙΙ 11; III 14; IV 25, 27
ἥκιστα ΙΙΙ 14
ἥκω 24; ΙΙ 13, 14, 16, 17, 19, 19, 21
ἥλιος, ου 23
ἡμεῖς IV 40

Lèxic de l’antologia
ἡμέρα, ας 23, 24, 30; ΙΙ 23; IV 25
ἡττάομαι ΙΙ 24
Θ
θάλαττα, ης ΙΙ 10, 20
θάνατος, ου ΙΙΙ 12
Θεόπομπος, ου 30
θεραπεία, ας ΙΙΙ 14
θεραπεύω ΙΙΙ 14
Θηραμένης, ους ΙΙ 16, 18, 19, 21, 22
Θρασύβουλος, ου IV 39
θύω IV 39
Ι
ἵππαρχος, ου IV 24, 26
ἱππεύς, έως IV 24, 25, 26, 26, 27
ἵππος, ου IV 24, 24
ἰσοτέλεια, ας IV 25
ἱστίον, ου 29
Κ
καθαιρέω ΙΙ 15, 20; ΙΙΙ 11
καθαίρεσις, εως ΙΙ 15
καθεύδω IV 25
καθίημι ΙΙ 20
καθίστημι ΙΙΙ 11, 13; IV 43
καί passim
κακουργέω IV 26
κακῶς 16
καλέω ΙΙ 8, 19
Καλλίβιος, ου ΙΙΙ 14, 14
κάλλιστα IV 38
Καλλίστρατος, ου IV 27
καλλίων, ον ΙΙ 13; IV 41
καλός, ή, όν 25; III 12; IV 42
καρτερέω ΙΙ 11
κατά 19, 20, 28; ΙΙ 10, 10, 20, 20; ΙΙΙ 11; IV 24, 27
καταβαίνω IV 39
καταβάλλω IV 27
κατακρημνίζω 31, 32
καταπλέω ΙΙ 23
κατασκάπτω ΙΙ 23
κατασκευάζω ΙΙ 5
καταψηφίζω ΙΙΙ 12
κατεῖδον 24, 25
κάτειμι ΙΙ 23
κατεργάζομαι 30
κατέχω 29; ΙΙ 6, 17
κατηγορία, ας 31
κατοικέω IV 38
κελεύω 24, 26, 31; ΙΙ 12, 13, 17, 19; IV 27
κενός, ή, όν 28
κέρδος, ους IV 40
κίνδυνος, ου ΙΙ 20
κινέω 22
κλοιός, οῦ IV 41
17

Lèxic de l’antologia

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

κοιμάω ΙΙ 3
κρατέω 31; ΙΙ 3
κράτιστος, η, ον ΙΙ 15
κράτος, ους 19, 28
κρίσις, εως IV 41
κύριος, α, ον ΙΙ 12, 17, 18
κύων, κυνός IV 41
Λ
Λακεδαίμων, ονος 30; ΙΙ 7, 12, 12, 17, 17; ΙΙΙ 13
Λακωνική, ῆς ΙΙ 13
λαμβάνω 28, 29, 30, 31; ΙΙΙ 14, 14; IV 25, 27
λέγω Ι 32; ΙΙ 3, 13, 16, 22; IV 39
Λεοντίς, ίδος IV 27
λευκόω IV 25
λήγω ΙΙ 24
λῃστής, οῦ 30; IV 26
λιμήν, ένος 23, 25, 25; ΙΙ 4
λιμός, οῦ ΙΙ 11, 14, 21
λιτανεύω IV 26
λίθος, ου IV 27, 27
λόγος, ου ΙΙ 19; IV 43
Λύκειον, ου IV 27
Λυσίμαχος, ου IV 26
Μ
μακρός, ά, όν ΙΙ 3, 15, 20; III 11
μάλα IV 24
μάλιστα ΙΙ 19; IV 40
μᾶλλον ΙΙ 3
μάχη, ης ΙΙ 24
μέγα IV 27, 40, 41
μέγας, μεγάλη, μέγα 29; ΙΙ 20
μέγιστος, η, ον ΙΙ 20
μεθίστημι ΙΙ 5
μεθορμίζω 25
μέλλω ΙΙ 16, 21; ΙΙΙ 11; IV 27
μέν 25, 26, 28, 29; ΙΙ 4, 17, 24; ΙΙΙ 11, 11, 12, 13,
14, 14; IV 24, 24, 25, 25, 26, 38, 39, 40, 43, 43
μέντοι 32; IV 42
μεσόω ΙΙ 24
μετά 31; ΙΙ 6, 7, 9, 18, 19, 23
μέτειμι 25
μέτωπον, ου 23
μή ΙΙ 10, 15, 19, 21; ΙΙΙ 12; IV 24, 43
μηδέ 22
μηδείς, μηδεμία, μηδέν 23
μήν IV 43
μήν, μηνός ΙΙ 16, 17
μηχανή, ῆς IV 27
μηχανοποιός, οῦ IV 27
μικροπολίτης, ου ΙΙ 10
μισθόω IV 43
μνησικακέω IV 43
μονόκροτος, ον 28
μόνον ΙΙ 3

μόνος, η, ον 32
Ν
ναυμαχέω 25
ναυμαχία, ας 16, 22, 23, 31; ΙΙ 6
ναῦς, νεώς 20, 22, 24, 24, 25, 28, 28, 29, 29, 29,
30, 32; ΙΙ 5, 7, 9, 10, 20
νομίζω ΙΙ 3, 10, 20; ΙΙΙ 14
νόμος, ου ΙΙΙ 11; IV 42
νῦν IV 43
νύξ, νυκτός 22; ΙΙ 3, 3
Ξ
ξένος, η, ον IV 25, 43
ξύλινος, η, ον IV 25
ξύλον, ου IV 25
Ο
ὁ, ἡ, τό passim
ὀγδοήκοντα 20
οἴκαδε ΙΙ 14
οἰμωγή, ῆς ΙΙ 3
οἴνος, ου 19
οἴομαι ΙΙ 14; IV 41
οἷος, α, ον ΙΙ 3
οἷόσπερ, οἷάπερ, οἷόνπερ ΙΙ 13
οἰσύινος, η, ον IV 25
οἴχομαι 26; IV 41
ὀκτώ 29
ὀλίγος, η, ον ΙΙΙ 14
ὀμνύω IV 42, 43
ὁμολογέω ΙΙ 16
ὁμοῦ IV 43
ὅπῃ IV 38
ὁπλίτης, ου IV 25
ὅπλον, ου IV 25, 26, 39, 41
ὅποι ΙΙ 20
ὁπότε ΙΙ 16
ὅπου IV 27
ὀπώρα, ας IV 25
ὅπως ΙΙΙ 13, 13
ὄρθρος, ου 22; IV 24
ὅρκος, ου IV 43, 43
ὁρμάω 16
ὁρμέω 25, 25
ὁρμίζω 20; ΙΙ 9
ὅς, ἥ, ὅ IV 27
ὅς, ἥ, ὅ 30, 30, 31, 31, 31, 32; II 4, 5, 10, 13, 15,
17, 19, 20, 22, 24; ΙΙΙ 12, 14, 14, 14; IV 41, 42
ὅσγε, ἥγε, ὅγε IV 41
ὅσιος, α, ον IV 42
ὅσος, η, ον 32; ΙΙ 9, 9; ΙΙΙ 12
ὅστε, ἥτε, ὅτε ΙΙΙ 11; IV 38
ὅστις, ἥτις, ὅ τι 23; ΙΙ 16; ΙΙΙ 11; IV 25
ὅταν 25
ὅτι 31, 32; ΙΙ 7, 10, 16, 17, 18, 19; IV 27
18

Lèxic de l’antologia

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

οὐ 24; ΙΙ 3, 10, 11, 12, 21; IV 42
οὗ 25
οὐδέ ΙΙ 10
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν 25; ΙΙ 3, 10, 15; IV 26,
40, 40, 41, 42
οὐδέν ΙΙΙ 12, 42
οὐκ 23, 25, 26; ΙΙ 20
οὐκέτι ΙΙΙ 14
οὔτε ΙΙ 10
οὗτος, αὕτη, τοῦτο 24, 24, 30, 31, 31; ΙΙ 4, 4, 6, 7,
9, 11, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ΙΙΙ 11, 13, 14;
IV 25, 26, 27, 27, 39, 41, 41, 41, 42, 42
οὕτω IV 41
ὄχλος, ου ΙΙ 21
ὀψέ 23
Π
πάλιν 23; IV 25
πανδημεί ΙΙ 7; IV 43
παντελῶς 28; ΙΙ 11
παντοδαπός, ή, όν IV 25
παρά 17, 29; ΙΙ 11, 16, 16
παράβλημα, ατος 22
παραινέω 25
παραβαίνω IV 42
παραβάλλω 22
παραγγέλλω ΙΙ 3, 7
παραδίδωμι ΙΙ 20; IV 41, 41
παρανομέω 31, 32
παραπλέω 18
παρασκευάζω 16, 22; ΙΙ 4
παρατάττω 23
πάρειμι 18
παρέχω IV 27
παρωθέω ΙΙΙ 14
πᾶς, πᾶσα, πᾶν 19, 22, 25, 28, 30, 31, 31; ΙΙ 4, 5,
14; ΙΙΙ 12, 14, 14; IV 27, 38, 40
πάσχω 32; ΙΙ 3, 10
Παυσανίας, ου ΙΙ 7; IV 38, 39
πεζῇ 18
πεζόν, οῦ 28
πείθω ΙΙ 22; ΙΙΙ 14; IV 43
πελάγιος, ον 17
πέμπω 30; ΙΙ 5, 7, 11, 12, 14, 16, 16, 18; ΙΙΙ 13, 14
πενθέω ΙΙ 3
πενέστερος, α, ον IV 40
πεντεκαίδεκα 21, 25; IV 38
πεντήκοντα ΙΙ 9
περαίνω IV 39
περί 20, 28, 31, 32; ΙΙ 4, 15, 15, 16, 19; ΙΙΙ 11
περιαιρέω ΙΙ 22
περιλαμβάνω IV 41
περιτυγχάνω IV 26
περιχέω ΙΙ 21
πίστις, εως ΙΙ 16
πιστός, ή, όν IV 25

πλεῖστος, η, ον 28; ΙΙ 9; ΙΙΙ 14
πλείω ΙΙ 16
πλείων, ον ΙΙ 22
πλέω 20, 21, 28
πλῆθος, ους ΙΙ 21
πλήν 32; ΙΙ 4, 6, 7, 20; IV 38
πλήρης, ες 19, 28
πλησίον ΙΙ 13
πλοῖον, ου 17; ΙΙ 9
πλούσιος, α, ον 19
πλουσιώτερος, α, ον IV 40
ποιέω 16, 24, 24, 31; ΙΙ 3, 4, 6, 10, 10, 11, 11, 15,
19, 20, 22; ΙΙΙ 13; IV 25, 25, 40
πολεμέω IV 41
πολέμιος, α, ον 18, 25
πόλεμος, ου ΙΙ 18
πολιορκέω ΙΙ 10
πολιορκία, ας ΙΙ 3, 4
πόλις, εως 17, 19, 25, 25, 25; ΙΙ 4, 5, 6, 8, 9, 11,
14, 16, 20, 24; ΙΙΙ 13
πολιτεία, ας ΙΙΙ 13
πολιτεύω ΙΙΙ 11; IV 43, 43
πολύ ΙΙ 3, 22
πολύς, πολλή, πολύ 31, 32; ΙΙ 3, 11, 14, 19, 21,
23; IV 25, 25, 25, 26, 26, 27, 40
πονηρός, ά, όν ΙΙΙ 13, 14
πορεύω IV 26
πότερον ΙΙ 16; IV 40
πούς, ποδός 20
πρᾶγμα, ατος 29; IV 27
πράττω ΙΙΙ 14
πρεσβευτής, οῦ ΙΙ 17
πρέσβυς, εως ΙΙ 11, 12, 14, 14, 19, 21, 22
πρίν 24; IV 25
προδίδωμι 32
προκαλέω ΙΙ 15
προεῖπον 22
προέχω IV 41
προηγορέω ΙΙ 22
προθυμία, ας ΙΙ 23
προνομή, ῆς IV 25
πρός 16, 16, 17, 17, 25, 25, 25, 28; ΙΙ 5, 7, 8, 9, 13;
IV 24, 27, 38, 41, 42
προσάγω IV 27
προσαιρέω 16
προσβάλλω 19; IV 27
προσήκω IV 40
προσπλέω ΙΙ 7
πρότερον 24; ΙΙ 24
πρῶτον 32; ΙΙΙ 11, 13
πυνθάνομαι ΙΙ 13
πώποτε IV 40
πῶς IV 41
Σ
Σάλαμις, ῖνος ΙΙ 9
19

Lèxic de l’antologia

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)

Σελλασία, ας ΙΙ 13, 19
σημαίνω 22, 28
σῖτος, ου 19; ΙΙ 10, 11, 16, 24
σκέπτομαι IV 40
σπάνις, εως ΙΙ 24
σπένδω ΙΙ 19
στάδιον, ου 21, 25; ΙΙ 15
στερέομαι ΙΙ 9
στράτευμα, ατος IV 39
στρατεύω IV 43
στρατηγέω 26
στρατηγός, οῦ 16, 26, 30, 31; IV 39, 43
στρατιώτης, ου 19
στρατοπεδεύω ΙΙ 8
συγγράφω ΙΙΙ 11, 11
συκοφαντία, ας ΙΙΙ 12
συλλαμβάνω ΙΙΙ 12, 14
συλλέγω 28
συμβουλεύω ΙΙ 15, 15; IV 40
συμμαχέω ΙΙ 10
σύμμαχος, ον 18; 31; ΙΙ 10, 11; IV 41
συμπάρειμι 28
συμπέμπω ΙΙΙ 14
συμπολεμέω IV 25
συμπράττω ΙΙΙ 13, 14
συμφορά, ᾶς ΙΙ 3
σύν ΙΙ 7, 21; IV 24, 24, 24, 26, 38, 39
συναλλάττω IV 43
συνεθέλω ΙΙΙ 14
συνεπαινέω ΙΙ 22
συνθήκη, ης ΙΙ 11
σύνοιδα ΙΙΙ 12
σφαγή, ῆς ΙΙ 6
σφεῖς, σφεα ΙΙΙ 13
σῶμα, ατος 19
σωτηρία, ας ΙΙ 10
Τ
τάξις, εως 22
ταράττω IV 24, 42
ταύτῃ 21
τάχιστα ΙΙΙ 11
τάχιστος, η, ον 24
τε 17, 25, 30, 31; ΙΙ 3, 4, 5, 7, 20, 23; ΙΙΙ 11, 12, 12,
13, 14, 14; IV 24, 25
τεῖχος, ους 25; ΙΙ 3, 4, 11, 15, 15, 16, 20, 22, 23;
ΙΙΙ 11; IV 24, 27, 41
τειχύδριον, ου 28
τέταρτος, η, ον ΙΙ 17
τέτταρες, α 24
τέως ΙΙ 17
τιμωρέω ΙΙ 10
τίς, τί 32; ΙΙ 10, 19; IV 40, 41
τις, τι 32; ΙΙ 13, 16, 22; ΙΙΙ 14; IV 24, 26, 38
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο ΙΙ 16; ΙΙΙ 12; IV 42
τότε IV 43

τρεῖς, τρία ΙΙ 16
τρέφω ΙΙΙ 13
τριάκοντα ΙΙΙ 11; IV 24, 38
τριήρης, ους 31; ΙΙ 5
τριταῖος, α, ον 30
τυραννέω ΙΙ 24
Υ
ὕβρις, εως ΙΙ 10
ὑμεῖς IV 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 42
ὑπάγω ΙΙΙ 12
ὑπάρχω 16
ὑπισχνέομαι ΙΙΙ 13
ὑπό 32; ΙΙ 17, 23, 24; IV 41
ὑστεραῖος, α, ον ΙΙ 4, 22
ὕστερος, α, ον IV 43
Φ
φάλαγξ, φάλαγγος IV 26
φέρω IV 26
φεύγω 28, 29
φημί 25, 25; ΙΙ 20; IV 40, 41
Φιλοκλῆς, έους 30, 31, 32
φίλος, η, ον ΙΙ 20; IV 43
φοβέω ΙΙ 21; IV 24, 38
φρονέω IV 27
φρονητέον IV 40, 40, 41
φρουρά, ᾶς ΙΙΙ 14
φρουρός, οῦ ΙΙΙ 13,14, 14
φυγάς, άδος ΙΙ 18, 20, 23
φυλακή, ῆς ΙΙ 4
φυλή, ῆς IV 27
Χ
χαλεπῶς IV 26
χείρ, χειρός 31, 32
χειρόω IV 26
χράομαι ΙΙΙ 13; IV 42
χρή ΙΙ 10, 22
χρῆμα, ατος IV 40, 41
χρόνος, ου IV 43
χωρίον, ου ΙΙ 5
Ψ
ψηφίζω 31
ψήφισμα, ατος 32; ΙΙ 15
Ω
ᾨδεῖον, ου IV 24
ὡς 21, 22, 22, 23; ΙΙ 4, 9, 22; ΙΙΙ 11, 14; IV 27, 38,
41
ὡσεί IV 25
ὥσπερ IV 41
ὥστε ΙΙ 3; IV 27, 40

20

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre II)
Noms propis
Personatges històrics

Ἀλκιβιάδης, ου 25
Ἐτεόνικος, ου ΙΙ 5
Εὐαγόρας, ου 29
Θώραξ, ακος 18, 28
Κηφισόδοτος, ου 16
Κόνων, ωνος 28, 28, 29
Λύσανδρος, ου 17, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 28, 29,
30, 31, 32; ΙΙ 5, 7, 9, 16, 16, 17, 18, 23; ΙΙΙ 13
Μένανδρος, ου 16, 26
Τυδεύς, έως 16, 26

Lèxic de l’antologia
Λακεδαιμόνιος, α, ον 18; ΙΙ 3, 5, 7, 7, 11, 15, 16,
18, 20, 20, 22, 22; IV 41
Μήλιος, α, ον ΙΙ 3, 9
Μιλήσιος, α, ον 30
Πελοποννήσιος, α, ον ΙΙ 7; IV 41
Σαμίος, α, ον ΙΙ 6
Σικελιώτης, ου ΙΙ 24
Σκιωναῖος, ου ΙΙ 3
Συρακόσιος, α, ον ΙΙ 24, 24
Τορωναῖος, α, ον ΙΙ 3

Llocs

Ἀβαρνίς, ίδος 29
Ἄβυδος, ου 18
Ἀθῆναι, ῶν 29; ΙΙ 3, 21; IV 38
Αἰγὸς ποταμοί 21, 23
Ἀσία, ας 18
Ἐλαιοῦς, οῦντος 20
Ἑλλήσποντος, ου 17, 21; ΙΙ 5
Ἔφεσος, ου 16
Θρᾴκη, ης ΙΙ 5
Ἰωνία, ας 17
Κύπρος, ου 29
Λάμψακος, ου 18, 20, 21, 29, 30
Λέσβος, ου ΙΙ 5
Μυτιλήνη, ης ΙΙ 5
Πειραιεύς, έως ΙΙ 3, 9, 11, 20, 23; ΙΙΙ 11; IV 24,
25, 26, 27, 38, 39
Ῥόδος, ου 17
Σάμος, ου 16
Σηστός, οῦ 20, 25, 25
Χερρόνησος, ου 20
Χίος, ου 16, 17
Altres

Πάραλος, ου 28, 29; ΙΙ 3
Gentilicis

Ἀβυδηνός, ή, όν 18
Ἀθηναῖος, α, ον 16, 17, 18, 20, 23, 24, 24, 25, 29,
31, 31, 32; ΙΙ 6, 10, 12, 16, 18, 19
Αἰγινήτης, ου ΙΙ 3, 9
Αἰξωνεύς, έως IV 26
Ἄνδριος, α, ον 31, 32
Ἀργεῖος, ου ΙΙ 7
Ἕλλην, ηνος 32; ΙΙ 3, 19
Ἑλληνίς, ίδος ΙΙ 20
Θηβαῖος, α, ον ΙΙ 19
Ἱστιαιεύς, έως ΙΙ 3
Καρχηδόνιος, α, ον ΙΙ 24
Κορίνθιος, α, ον 31, 32; ΙΙ 19

21