Xenofont, Hel·lèniques

(Antologia del llibre segon)

Adaptat al temari de la PAU de Grec en la comunitat valenciana
Curs 2014-2015

Text amb exercicis

Trirrem atenesa

Santiago Carbonell Martínez
(IES Cotes Baixes, Alcoi)
Manuel Garrido Castelló
(IES El Cabanyal, València)

Índex

Pàgines

Antologia del llibre segon de les Hel·lèniques
Capítol I

3

Capítol II

22

Capítol III

47

Capítol IV

52

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

L’última batalla
(405 a.C.)
Les flotes d’Atenes i Esparta fan proa cap a l’Hel·lespont.

(...) (16) Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ
ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον.

ὁρμώμενοι ➝ οἱ Ἀθηναῖοι
ἐπ-έ-πλεον (ἐπι-πλέω)
παρ-ε-σκευάζοντο (παρα-σκευάζω)
προσείλοντο (προσ-αιρέομαι)

- Βασιλεύς és el rei de Pèrsia,
aleshores Xerxes II.

- Στραγηγός. Els estrategs eren els
magistrats més importants
d’Atenes. N’eren elegits deu per
votació de l’Assemblea. Dirigien els
exèrcits i la flota de guerra, i tenien
al seu càrrec la política exterior i
l’administració financera de l’estat.
Prova de la seua transcendència
és el cas de Pèricles, que va liderar
la política atenesa com a primer
estrateg.

Completa la traducció:
D’altra banda, els atenesos, partint _______________, feien incursions contra el territori del
_______________ i navegaven ______________________________; es preparaven per a una
_______________ i com a _______________, a banda dels que hi havia, van elegir Menandre, Tideu i
Cefisodot.

3

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(17) Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον
πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο
δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· (18) ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν.

Λύσανδρος : ναύαρχος τῶν Λακεδαιμονίων
τὸν ἔκπλουν < ἐκπλέω
ἀφεστηκυίας ➝ πόλεις
ἀνήγοντο (ἀν-άγω, ἀνά + ἄγω)

ἐκπλεῖ : ὁρμᾶται κατὰ θάλατταν
ἀφεστηκυίας (ἀφ-ίστημι, ἀπό + ἵστημι)
αὐτῶν : τῶν Λακεκαιμονίων
αὐτοῖς : τοῖς Ἀθηναίοις

Ordena la traducció:
cap a l’Hel·lespont

Per la seua part, Lisandre

que havien abandonat la causa d’ells

També partien des de Quios

cap a l’eixida dels vaixells mercants

perquè Àsia els era hostil

i contra les ciutats

salpa de Rodes costejant Jònia

els atenesos per alta mar

4

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Lisandre, cap de la flota espartana, pren la ciutat de Làmpsac. Reacció dels atenesos.

Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ
Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ. Ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος.

παρ-έ-πλει (παρα-πλέω)
οἱ Ἀβυδηνοί : οἱ τῆς Ἀβύδου πολῖται
πεζῇ : κατὰ γῆν

οὖσαν ➝ Λάμψακον
παρῆσαν (πάρ-ειμι)
ἡγεῖτο (ἡγέομαι)

Completa la traducció:
Lisandre costejava _______________ Abidos _______________ Làmpsac, que era aliada
_______________; i els abidens i _______________ li feien costat per terra. Els dirigia _______________
Tòrax.

5

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Ordena el text grec:

(19)
αἱροῦσι κατὰ κράτος,

καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται

τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα

ἀφῆκε Λύσανδρος.

καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη·

προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει

οὖσαν πλουσίαν

καὶ οἴνου καὶ σίτου

προσβαλόντες (προσ-βάλλω)
διήρπασαν (δι-αρπάζω διά + ἁρπάζω)

προσβαλόντες ➝ <οἱ Λακεδαιμόνιοι>
ἀφῆκε (ἀφ-ίημι, ἀπό + ἵημι)

Havent atacat la ciutat, la prenen per la força; i els soldats la saquejaren, ja que era rica i abundosa en vi,
blat i les altres provisions. Als homes lliures Lisandre els va deixar anar a tots.
Si οὖσαν és un participi femení singular acusatiu, amb qui concerta semànticament?
Quina funció fa l’adjectiu πλουσίαν?
En quin cas està πλήρη?
Quin és el significat més comú de σῶμα?

6

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(20) Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται
τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.

πόδας (πούς, ποδός)
ὡρμίσαντο (ὁρμίζω)
ἀριστοποιουμένοις ➝ αὐτοῖς : τοῖς Ἀθηναίοις
ἀνήχθησαν (ἀν-άγω)

πλέοντες ➝ οἱ Ἀθηναῖοι
ναυσίν (ναῦς, νεώς)
ἀριστοποιουμένοις : ἄριστον ποιουμένοις

- ἀριστοποιουμένοις. Els termes ἄριστον i δεῖπνον
designen els dos menjars principals que solien fer els
atenesos d’època clàssica al llarg del dia: de bon matí i al
capvespre respectivament. L’ἄριστον era més aviat frugal.
Els cereals (blat i ordi sobretot), els llegums, l’oli i el vi
eren els aliments bàsics en la dieta de la major part de la
població.
- Σηστόν. Sestos, controlada pels atenesos, era llavors la
ciutat més important del Quersonés.

Completa la traducció:
_______________ els atenesos, tot seguint-li el rastre, van ancorar a Eleünt del Quersonés
_____________________________________________. Allí mateix, ______________________________,
se’ls anuncien els fets de Làmpsac, i de seguida es feren a la mar ______________________________.

• Comenta el sintagma τὰ περὶ Λάμψακον des del punt de vista sintàctic.

7

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa el text grec:

(21) Ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι

[1] _______________

εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον

τῆς [2] _______________· διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς [3] _______________.
Ἐνταῦθα δὴ [4] _______________.

[1] ἔπλευσαν / πλέοντες / ἀπέπλευσαν
[2] Λαμψάκου / Λάμψακος / Λαμψάκῳ
[3] δέκα / πέντε / πεντεκαίδεκα / πεντήκοντα / πεντακοσίους
[4] ἀριστοποιούμενοι / ἐδειπνοποιοῦντο / τὸ δεῖπνον παρασκευάζουσιν

ἐπισιτισάμενοι (ἐπι-σιτίζομαι < σῖτος)
ἔπλευσαν (πλέω)
ταύτῃ (οὗτος) : ἐκεῖ, ἐν τοῖς Αἰγὸς ποταμοῖς

ἐπισιτισάμενοι ➝ <οἱ Ἀθηναῖοι>
διεῖχε (δι-έχω, διά + ἔχω)

Des d’allí, tan prompte com s’avituallaren, van navegar cap a Egospòtams, enfront de Làmpsac:
l’Hel·lespont té, en eixe punt, una amplada d’uns quinze estadis. Allí precisament sopaven.

- Αἰγὸς ποταμούς. Com indica l’etimologia d’aquest topònim,
es tracta d’un riu, i d’una ciutat del mateix nom, situats al
Quersonés.
- σταδίους. L’estadi era una mesura de longitud equivalent a
uns 178 metres. Per tant, del text es desprén que
l’Hel·lespont tenia davant Egospòtams una amplada de
2670 metres aproximadament.

8

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Moviments estratègics a l’entorn d’Egospòtams.
Completa les terminacions del text grec:

(22) Λύσανδρ_____ δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτ_____, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίν_____, πάντ_____ δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς
ναυμαχί_____ καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλ_____, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ
τῆς τάξ_____ μηδὲ ἀνάξοιτο.

ἐπιούσῃ (ἔπ-ειμι, ἐπί+ εἶμι)
ἀριστοποιησαμένους ➝ <τοὺς στρατιώτας>
παρασκευασάμενος ➝ <Λύσανδρος>
προεῖπεν (προ-εῖπον)
ἀνάξοιτο (ἀν-άγω)

ἐσήμηνεν (σημαίνω : κελεύω)
παρασκευασάμενος (παρα-σκευάζω)
παράβλημα < παρα-βάλλω
κινήσοιτο (κινέω)

Lisandre, la nit següent, a l’alba, va ordenar als seus que, havent desdejunat, embarcaren en les naus; i una
vegada ho va disposar tot com per a una batalla naval i tot desplegant els parapets, va advertir que ningú es
moguera de la formació ni eixira.

• Comenta la diferència entre els dos ὡς des del punt de vista sintàctic.

9

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Escriu els noms entre parèntesis en els casos adients per tal de completar el text grec:

(23) Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα (ὁ ἥλιος)
_______________

_______________

ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ (λιμήν)

παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς (ναυμαχία)

_______________.

Ἐπεὶ δὲ

οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς
Αἰγὸς (ποταμός) _______________.

παρ-ε-τάξαντο (παρα-τάττω < τάξις)
ἀντανήγαγε (ἀντ-αν-άγω, ἀντί + ἀνά + ἄγω)

ἐν μετώπῳ : ἐναντίοι
ἀπ-έ-πλευσαν (ἀπο-πλέω)

D’altra banda, amb l’eixida del sol els atenesos van formar en la boca del port en línia, com per a una batalla
naval. Però en no eixir Lisandre al seu encontre i com que era ja el capvespre, salparen novament cap a
Egospòtams.

10

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol I

(24) Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις,
ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ
πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας·
καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.

ἐκέλευσεν (κελεύω)
κατιδόντας (κατ-εῖδον, κατά + εἶδον)
αὐτῷ : sibi
πρότερον... πρὶν... : ante... quam...
αὗται : αἱ τάχισται τῶν νεῶν
ἐποίει (ποιέω)

ἐκβῶσι (ἐκ-βαίνω)
κατιδόντας ➝ <τοὺς ἐν ταῖς ταχίσταις ναυσὶ στρατιώτας>
ἐξαγγεῖλαι (ἐξ-αγγέλλω)
ἐξ-ε-βίβασεν (ἐκ-βιβάζω : τοὺς ναύτας ἐξάγειν)
ἧκον (ἥκω)
ἐπανήγοντο (ἐπ-αν-άγω, ἐπί + ἀνά + ἄγω)

Completa la traducció:
_______________ Lisandre va ordenar que les més _______________ de les seues naus seguiren
_______________ i que, quan desembarcaren, observaren el que _______________ i _______________ i
ho comunicaren _______________. I no va treure els homes _______________ abans que aquelles
_______________. _______________ _______________ _______________ _______________; i
_______________ _______________.

• Comenta com s’ha traduït la construcció d’infinitiu τὰς ταχίστας τῶν νεῶν (...) ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις.
• Identifica les formes verbals de passat en indicatiu i comenta l’expressió de l’augment en cada una d’elles.

11

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa el text grec:

(25) Ἀλκιβιάδης δὲ [1] _______________ ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ
[2] _______________

καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ

[3] _______________,

τὰ δ᾿ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ

μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ
πρὸς πόλει

[4] _______________

πάντα, οὐκ ἐν καλῷ

ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε

[5] _______________

[6] _______________

αὐτοὺς ὁρμεῖν,

καὶ πρὸς πόλιν· “οὗ

ὄντες ναυμαχήσετε” ἔφη “ὅταν βούλησθε”.

[ ] φασίν / φησίν / ἔφη
[ ] ὁρμώμενοι / ὁρμοῦντας / ὡρμίσαντο
[ ] λιμένα / λιμήν / λιμένος
[ ] πόλει / πόλιν / πόλεως
[ ] κατιδόντας / κατιδών / κατιδόντες
[ ] ἔχουσι / εἶχον / ἔχοντας

μετιόντας (μέτ-ειμι, μετά + εἶμι)
μεθορμίσαι (μεθ-ορμίζω, μετά + ὁρμίζω)
οὗ : ἐκεῖ
ναυμαχήσετε (ναυμαχέω < ναυμαχία)

ἐν καλῷ <τόπῳ>
παρῄνει (παρ-αινέω, παρά + αἰνέω)
ὄντες ➝ <ὑμεῖς>
βούλησθε (βούλομαι)

Completa la traducció:
Alcibíades, en haver vist des de les _______________ que els atenesos fondejaven a la _______________
sense cap ciutat a prop, i que anaven a buscar les provisions a Sestos, a quinze estadis de les
_______________, mentre els enemics estaven en un _______________ i ho tenien _______________ al
costat d’una ciutat, va dir que no estaven fondejats en bon lloc, i els exhortava a canviar el lloc d’ancoratge a
Sestos, a prop d’un port i una ciutat. “D’allí estant”, _______________, “lluitareu quan vulgueu”.

• Allò que va veure Alcibíades ho hem traduït mitjançant oracions subordinades substantives; però com està
expressat en grec?

12

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(26) Οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν·
αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ μὲν ᾤχετο. (...)

ἀπιέναι (ἄπ-ειμι, ἀπό + εἶμι)
<ἔλεγον οἱ στρατηγοὶ> αὐτοὶ... στρατηγεῖν
ὁ μέν : ὁ Ἀλκιβιάδης

ἐκέλευσαν (κελεύω)
αὐτοί..., οὐκ ἐκεῖνον : ipsī..., nōn eum
ᾤχετο (οἴχομαι)

Completa la traducció:
Però els estrategs, principalment Tideu i Menandre, li van _______________ que marxara, perquè ara
_______________ dirigien l’exèrcit, no _______________. I Alcibíades _______________. (...)

13

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Lisandre captura la major part de la flota atenesa.
Troba els deu errors de l’escriba grec:

(28) Λύσανδρον δ’ εὐθὺς σήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν· συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ
πεζὸν ἔχοντα. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ
κράτος. Διεσκεδασμένον δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ
μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κενοί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις
ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ’ ἄλλας πάντας Λύσανδρος ἔλαβον πρὸς τὴν
γῆν. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρες ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον ἐν τὰ τειχύδρια.

τὴν ταχίστην : τάχιστα
ἰδών (εἴδω)
ἐπίπλουν < ἐπιπλέω
οἱ δέ : ἄνδρες τινές

συμπαρῄει (συμ-πάρ-ειμι, σύν + παρά + εἶμι)
ἰδών ➝ Κόνων
συν-έ-λεξεν (συλ-λέγω, σύν + λέγω)
ἔφυγον (φεύγω)

Per la seua banda, Lisandre de seguida va donar l’ordre de navegar el més ràpid possible. Al seu costat
marxava també Tòrax amb la infanteria. I Conó, en veure la maniobra d’atac, va ordenar que auxiliaren les
naus amb força. Però com que els homes estaven dispersos, unes naus comptaven amb dues files de
remers, altres amb una, i altres estaven buides del tot. Mentrestant, la de Conó i altres set del seu voltant
amb tot el contingent partiren juntes, a més de la Pàralos; i Lisandre es va apoderar de totes les altres vora
la costa. Va reunir la major part dels homes a terra, però alguns encara fugiren cap a les fortificacions.

- δίκροτοι... μονόκροτοι. Els vaixells de guerra eren
habitualment trirrems (τριήρεις), amb tres files de remers.
Així s’expliquen les dificultats de les naus gregues
descrites amb aquests adjectius.
- Πάραλος. Nom que rebia una de les naus insígnia de la
flota atenesa, que actuava també com a portadora del
correu.

14

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Ordena el text grec:

(29)
κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα
Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων,
ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας
ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία,
ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα.
τὴν Λαμψάκου ἄκραν
καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ᾿ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον,
ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα,

ἔγνω (γιγνώσκω)
διεφθαρμένα (δια-φθείρω)
ἔλαβεν (λαμβάνω)
ἀπ-έ-πλευσε (ἀπο-πλέω)
γεγονότα (γίγνομαι)

τὰ πράγματα : rēs
κατασχών (κατ-έχω, κατά + ἔχω)
αὐτός : ipse
ἀπαγγελοῦσα (ἀπ-αγγέλλω, ἀπό + ἀγγέλλω)

Conó fugia amb les nou naus, i quan va saber que la causa dels atenesos estava perduda s’aturà a Abarnis,
el promontori de Làmpsac, i d’allí va prendre les veles majors de les naus de Lisandre. Ell mateix amb vuit
naus va salpar cap a Xipre al costat d’Evàgoras; la Pàralos, d’altra banda, cap a Atenes, a anunciar el que
havia passat.

• Identifica els participis i el terme amb què concerta cada un d’ells.

15

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Després de la derrota atenesa Lisandre i els aliats d’Esparta prenen represàlies.
Completa les terminacions del text grec:

(30) Λύσανδρος δὲ τ_____ τε ναῦς καὶ τ_____ αἰχμαλώτ_____ καὶ τἆλλα πάντ_____ εἰς
Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβ_____ δὲ καὶ τ_____ στρατηγ_____ ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα
καὶ Ἀδείμαντον. ᾟ δ᾿ ἡμέρᾳ ταῦτ_____ κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τ_____
Μιλήσι_____ λῃστ_____ εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντ_____ τὰ γεγονότα, ὃς
ἀφικόμενος τριταῖ_____ ἀπήγγειλε.

τἆλλα = τὰ ἄλλα
κατειργάσατο (κατ-εργάζομαι, κατά + ἐργάζομαι)
ἀφικόμενος (ἀφ-ικνέομαι, ἀπό + ἱκνέομαι)

ἀπήγαγεν (ἀπ-άγω, ἀπό + ἄγω)
ἔπεμψε (πέμπω)
ἀπήγγειλε (ἀπ-αγγέλλω)

Lisandre s’emportà cap a Làmpsac les naus, els presoners i tota la resta, i també va capturar dels estrategs
a Filocles i a Adimant, entre altres. El dia que va dur a terme açò, envià Teopomp, el pirata milesi, a
Lacedemònia per tal que anunciara el que havia passat, el qual arribà al tercer dia i ho anuncià.

• Identifica els dos pronoms relatius i els termes als quals determinen: recorda que han de concertar en
gènere i nombre.

16

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa el text i els passatges que falten a la traducció:
χεῖρα πάντας βουλεύεσθαι ὅς μετά ὅτι ἐγίγνοντο ποιεῖν ἦν

(31)

_______________

δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε

περὶ τῶν αἰχμαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι

_______________

_______________

πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν
_______________,

εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν

_______________

ἀποκόπτειν

τῶν ζωγρηθέντων πάντων, καὶ _______________ λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ
Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν
_______________

_______________

κατακρημνίσειαν· Φιλοκλῆς δ᾿

στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, _______________ τούτους διέφθειρεν.

ἁθροίσας (ἁθροίζω)
ἐκέλευσε (κελεύω)
ἐψηφισμένοι (ψηφίζω)
ζωγρηθέντων (ζωγρέω)
λαβόντες ➝ (οἱ Ἀθηναῖοι)
δι-έ-φθειρεν (δια-φθείρω)

ἁθροίσας ➝ Λύσανδρος
παρ-ε-νενομήκεσαν (παρα-νομέω)
κρατήσειαν (κρατέω)
λαβόντες (λαμβάνω)
κατακρημνίσειαν (κατα-κρημνίζω)

Després d’açò, Lisandre va reunir els aliats i els demanà ________________________________________.
Justament llavors van sorgir ______________________________ contra els atenesos: les infraccions a la
llei que havien comés ja; allò que havien votat fer si vencien en la batalla naval, amputar _______________
de tots els que feren presoners amb vida; i que, després de capturar ______________________________,
una de Corint i una d’Andros, van llançar per la borda la seua tripulació al complet. Filocles era
______________________________ que els va matar.

17

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(32) Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν
Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ ἀποτομῆς
τῶν χειρῶν ψηφίσματος· ᾐτιάθη μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς. Λύσανδρος
δὲ Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας, ὃς τοὺς Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους κατεκρήμνισε, τί
εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν. (...)

ἔδοξεν (δοκέω)
ὅσοι : <τούτους> ὅσοι
μόνος ἐπελάβετο : οὐδεὶς πλὴν αὐτοῦ ἐπελάβετο
ᾐτιάθη (αἰτιάομαι)
προδοῦναι (προ-δίδωμι)
ἐρωτήσας (ἐρωτάω)
ὅς ➝ Φιλοκλέα
εἴη (εἰμι)
παθεῖν (πάσχω)
ἀρξάμενος ➝ <ἐκεῖνος : Φιλοκλῆς>

ἀποκτεῖναι (ἀπο-κτείνω)
πλήν (+ gen.) : praeter (+ ac.)
ἐπ-ε-λάβετο (ἐπι-λαμβάνω)
μέντοι : tamen
πρῶτον : primum
ἐρωτήσας ➝ Λύσανδρος
κατ-ε-κρήμνισε (κατα-κρημνίζω)
ἄξιος : dignus
ἀρξάμενος (ἄρχω)
ἀπ-έ-σφαξεν (ἀπο-σφάττω)

Ordena la traducció:
tanmateix fou acusat per alguns

i els va semblar bé matar

llevat d’Adimant,

en contra dels grecs,

moltes altres coses,

que va llançar al mar els d’Andros i Corint,

d’haver entregat les naus.

Es deien també

ja que fou l’únic

Lisandre va preguntar primer a Filocles,

al decret sobre l’amputació de les mans;

i el va degollar. (...)

d’entre els presoners els que eren atenesos,

donat que havia començat a infringir la llei

que s’oposà en l’assemblea

quin càstig mereixia patir

18

Capítol I

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Recapitulació
L’última batalla
(405 aC)
Les flotes d’Atenes i Esparta fan proa cap a l’Hel·lespont.

(...) (16) Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον
καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς
ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον. (17) Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ
τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς
ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· (18) ἡ γὰρ Ἀσία
πολεμία αὐτοῖς ἦν.

Lisandre, cap de la flota espartana, pren la ciutat de Làmpsac. Reacció dels atenesos.

Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ
οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ. Ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος. (19) Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι
κατὰ κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων
ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος. (20) Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ
πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν.
Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς
Σηστόν. (21) Ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου·
διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.

Moviments estratègics a l’entorn d’Egospòtams.

(22) Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους
εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων,
προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. (23) Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ
ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε
Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. (24) Λύσανδρος δὲ
τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι
19

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol I

ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται
ἧκον. Ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. (25) Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν
ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ᾿ ἐπιτήδεια
ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς
πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός
τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν· “οὗ ὄντες ναυμαχήσετε” ἔφη “ὅταν βούλησθε”. (26) Οἱ δὲ στρατηγοί,
μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ
ἐκεῖνον. Καὶ ὁ μὲν ᾤχετο. (...)

Lisandre captura la major part de la flota atenesa.

(28) Λύσανδρος δ᾿ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν· συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων.
Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν
ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος
καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ᾿ ἄλλας πάσας
Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς
τὰ τειχύδρια. (29) Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα
διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν
Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ᾿ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ
Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα.

Després de la derrota atenesa Lisandre i els aliats d’Esparta prenen represàlies.

(30) Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν,
ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον. ᾗ δ᾿ ἡμέρᾳ ταῦτα
κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τὰ
γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε. (31) Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς
συμμάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο
πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ κρατήσειαν
τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο
20

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol I

τριήρεις, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρημνίσειαν· Φιλοκλῆς δ᾿ ἦν
στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν. (32) Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν
ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος· ᾐτιάθη μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς
ναῦς. Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας, ὃς τοὺς Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους κατεκρήμνισε,
τί εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν. (...)

21

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Derrota d’Atenes
Els atenesos reben amb temor les notícies i es preparen per al setge de la ciutat.
Completa les terminacions del text grec i les paraules que falten a la traducció:

(...) (3) Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομέν_____ νυκτὸς ἐλέγ_____ ἡ συμφορά,
καὶ οἰμωγὴ ἐκ τ_____ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος
τ_____ ἑτέρ_____ παραγγέλλων· ὥστ᾿ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδ_____ ἐκοιμήθη, οὐ μόνον
τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι
νομίζοντ_____ οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντ_____,
κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ
Αἰγινήτας καὶ ἄλλ_____ πολλ_____ τῶν Ἑλλήνων.

νυκτός : nocte
ἕτερος : alter
ἐκοιμήθη (κοιμάω)
ἀπολωλότας (ἀπ-όλλυμι, ἀπό + ὄλλυμι)
μᾶλλον ἔτι : etiam magis
πείσεσθαι (πάσχω)
κρατήσαντες (κρατέω) ➝ <οἱ Ἀθηναῖοι>

διῆκεν (δι-ίημι, διά + ἵημι)
ὥστ(ε) : itaque
οὐ μόνον : nōn sōlum
πενθοῦντες ➝ <οἱ Ἀθηναῖοι>
αὐτοί : ipsī
ἐποίησαν (ποιέω)

Mentrestant en Atenes, quan arribà la Pàralos de nit, es contava _______________, i un plany s’estenia des
del Pireu, ______________________________, fins a la ciutat; l’un li ho explicava a l’altre. Així que
______________________________ ningú va dormir, ja que planyien no sols als caiguts, sinó molt més
encara ______________________________, en creure que anaven a patir allò que havien fet als melis per
ser _______________ dels lacedemonis, quan els van rendir _______________, i als histieus, als
escioneus, als toroneus, als eginetes, i a molts altres _______________.

22

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa el text amb les formes corresponents dels verbs que s’enuncien:
εἰμι εὐτρεπίζω παρασκευάζω δοκέω ποιέω

(4) Τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν

_______________,

ἐν ᾗ

_______________

τούς τε λιμένας

ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη _______________ καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα
πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν

_______________

τὴν πόλιν. Καὶ οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα

_______________.

ἀποχῶσαι (ἀπο-χώννυμι)

ἐφιστάναι (ἐφ-ίστημι, ἐπί + ἵστημι)

L’endemà celebraren una assemblea en què es va decidir posar dics als ports, llevat d’un, restaurar els
murs, apostar sentinelles, i pel que fa a tota la resta preparar la ciutat com per a un setge. I en açò estaven
ells.

• Identifica el verb del qual depenen les construccions d’infinitiu que hi ha al passatge i comenta la seua
funció sintàctica.

23

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Lisandre fa perdre els seus aliats als atenesos i arriba a Atenes, alhora que uns contingents vinguts del Peloponés.
Completa les terminacions del text grec i ordena la traducció:

(5) Λύσανδρος δ᾿ ἐκ τ_____ Ἑλλησπόντ_____ ναυσὶ διακοσί_____ ἀφικόμεν_____ εἰς
Λέσβον κατεσκευάσατο τ_____ τε ἄλλ_____ πόλεις ἐν αὐτῇ καὶ Μυτιλήν_____· εἰς δὲ
τ_____ ἐπὶ Θρᾴκης χωρί_____ ἔπεμψε δέκα τριήρεις ἔχοντ_____ Ἐτεόνικον, ὃς τὰ ἐκεῖ
πάντα πρὸς Λακειδαμονί_____ μετέστησεν.

τὰ ἐκεῖ πάντα : πάντα τὰ ἐν τῇ Θρᾴκῃ πράγματα

μετ-έ-στησεν (μεθ-ίστημι, μετά + ἵστημι)

i també Mitilene.

I cap als territoris de Tràcia

Per la seua banda, Lisandre,

amb dos-centes naus,

hi va organitzar les altres ciutats

havent arribat a Lesbos

el qual va canviar per complet la situació d’allí

envià Eteònic

a favor dels lacedemonis.

des de l’Hel·lespont

amb deu trirrems,

• Comenta les construccions de participi i la subordinada de relatiu que hi ha al paràgraf.

24

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(6) Εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν
Σαμίων· οὗτοι δὲ σφαγὰς τῶν γνωρίμων ποιήσαντες κατεῖχον τὴν πόλιν.

ἀφειστήκει (ἀφ-ίστημι, ἀπό + ἵστημι)
ποιήσαντες ➝ οὗτοι

σφαγὰς τ. γ. ποιήσαντες : τοὺς γνωρίμους ἔσφαξαν
κατεῖχον (κατ-έχω)

ἀφειστήκει havia abandonat

25

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(7) Λύσανδρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς Ἆγίν τε εἰς Δεκέλειαν καὶ εἰς
Λακεδαίμονα ὅτι προσπλεῖ σὺν διακοσίαις ναυσί. Λακεδαιμόνιοι δ᾿ ἐξῇσαν πανδημεὶ
καὶ οἱ ἄλλοι Πελοποννήσιοι πλὴν Ἀργείων, παραγγείλαντος τοῦ ἑτέρου
Λακεδαιμονίων βασιλέως Παυσανίου.

ἔπεμψε... ὅτι : ἔπεμψε <ἄγγελόν τινα ἀγγελοῦντα> ὅτι
ἐξῇσαν (ἔξ-ειμι, ἐξ + εἶμι)

Λακεδαίμονα : ἡ τῶν Λακεδαιμονίων γῆ
παραγγείλαντος (παραγγέλλω) ➝ τοῦ ἑτέρου βασιλέως

ἔπεμψε va enviar notícia
παραγγείλαντος havent donat l’ordre

ἐξῇσαν es posaven en marxa

- πρὸς Ἆγίν... εἰς Δεκέλειαν. Un dels dos reis espartans,
Agis, ocupava la fortalesa de Decèlia, a l’Àtica, des de la
qual feia la guerra a Atenes al seu propi territori.
- Παυσανίου. Pausànias era l’altre rei d’Esparta. La seua
maniobra, comptant també amb el suport d’Agis, buscava
consumar el bloqueig terrestre d’Atenes.

26

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(8) Ἐπεὶ δ᾿ ἅπαντες ἡθροίσθησαν, ἀναλαβὼν αὐτοὺς πρὸς τὴν πόλιν
ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ [τῷ καλουμένῳ γυμνασίῳ].

ἡθροίσθησαν (ἁθροίζω)
ἀναλαβών ➝ <Παυσανίας>
τῷ καλουμένῳ γυμνασίῳ : ἐν τῷ γυμνασίῳ ὃν οὕτως
καλοῦσιν

ἀναλαβών (ἀνα-λαμβάνω)
ἐστρατοπέδευσεν (στρατοπεδεύω)

ἡθροίσθησαν es van concentrar

ἐστρατοπέδευσεν va acampar

- Ἀκαδημείᾳ. L’Acadèmia fou originàriament un santuari
situat en un oliverar d’Atenes i que estava dedicat a l’heroi
Academ. En època clàssica hi havia també un gimnàs
envoltat de jardins i boscos. Posteriorment el filòsof Plató
va establir allí la seu de l’escola filosòfica que va fundar i
que perdurà fins l’any 529.

27

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(9) Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς Αἴγιναν ἀπέδωκε τὴν πόλιν Αἰγινήταις, ὅσους
ἐδύνατο πλείστους αὐτῶν ἁθροίσας, ὡς δ᾿ αὔτως καὶ Μηλίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι
τῆς αὑτῶν ἐστέροντο. Μετὰ δὲ τοῦτο δῃώσας Σαλαμῖνα ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραῖα
ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, καὶ τὰ πλοῖα εἶργε τοῦ εἴσπλου.

ἀπ-έ-δωκε (ἀπο-δίδωμι)
ὅσους... πλείστους : quantōs plūrimōs
ἁθροίσας (ἁθροίζω) ➝ Λύσανδρος
ὅσοι ➝ τοῖς ἄλλοις
ἐστέροντο (στερέω)
ὡρμίσατο (ὁρμίζω)

Αἰγινήταις (Αἰγινήτης -ου) : τοῖς ἐν τῇ Αἰγίνῃ οἰκοῦσι
αὐτῶν : τῶν Αἰγινητῶν
ὡς... αὔτως : eōdem modō ac
τῆς αὑτῶν : τῆς αὑτῶν πόλεως
δῃώσας (δῃόω) ➝ <Λύσανδρος>
εἶργε (εἴργω)

ἀπέδωκε va retornar
ἁθροίσας després de reunir
δῃώσας havent saquejat

ὅσους ἐδύνατο πλείστους el major nombre que podia
ἐστέροντο estaven privats
εἶργε deixava fora

• Comentari morfològic de ἐδύνατο, ἐστέροντο i εἶργε.
• Fixa’t en els complements que regeixen els verbs ἐστέροντο i εἶργε i comenta, amb l’ajuda del diccionari, en
quin cas estan.
• Analitza les construccions de participi concertat.

28

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Sense alternatives i forçats per les dures conseqüències del setge, els atenesos busquen un pacte.
Tradueix la primera part del paràgraf:

(10) Οἱ δ᾿ Ἀθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ τὴν γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἠπόρουν τί χρὴ
ποιεῖν, οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων αὐτοῖς ὄντων οὔτε σίτου· ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν
εἶναι σωτηρίαν...

ἠπόρουν (ἀπορέω)
οὔτε : neque
ὄντων ➝ οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων... οὔτε σίτου

χρή : necesse est
νεῶν (ναῦς)
ἐνόμιζον : putābant

... †εἰ μὴ παθεῖν ἃ οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν
ἀνθρώπους μικροπολίτας οὐδ᾿ ἐπὶ μιᾷ αἰτίᾳ ἑτέρᾳ ἢ ὅτι ἐκείνοις συνεμάχουν.

... llevat de patir allò que havien fet no per venjança, sinó per la seua arrogància en actuar injustament
contra els habitants de ciutats petites, i per cap altre motiu que per ser aliats d’aquells (els lacedemonis).

• Comentari morfològic de ἠπόρουν, παθεῖν i ἠδίκουν.
• Fes l’anàlisi sintàctica del passatge que has traduït.
• Identifica les expressions gregues del segon fragment que es corresponen amb allò subratllat en la
traducció. Justifica per què s’han traduït així

29

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(11) Διὰ ταῦτα τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιήσαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποθνῃσκόντων
ἐν τῇ πόλει λιμῷ πολλῶν οὐ διελέγοντο περὶ διαλλαγῆς. Ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ
σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾿ Ἆγιν, βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι
Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ, καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας
ποιεῖσθαι.

διὰ ταῦτα : hāc causā
ἀποθνῃσκόντων ➝ πολλῶν
πρέσβεις : legātōs

ποιήσαντες ➝ <οἱ Ἀθηναῖοι>
ἐπελελοίπει (ἐπι-λείπω)
βουλόμενοι ➝ <οἱ Ἀθηναῖοι>

παρ’ Ἆγιν davant d’Agis
ἐπὶ τούτοις sobre aquestes condicions

ἔχοντες conservant

• Comentari morfològic de ἐκαρτέρουν, τείχη i τούτοις.
• Analitza la primera oració del paràgraf.

- ἄτιμος. Adjectiu aplicat a qui ha patit ἀτιμία, és a dir,
pèrdua dels drets de ciutadania. Amb la mesura de la
restitució de drets es posa de manifest la voluntat dels
atenesos de corregir els seus abusos anteriors en el si de
la lliga de Delos.

30

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol II

(12) Ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός. Ἐπεὶ δ᾿
ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα.

ὁ δέ : ὁ ῎Αγις
ἰέναι : īre
αὐτός : ipse
ταῦτα : τοὺς τοῦ Ἄγιδος λόγους

αὐτούς : τοὺς πρέσβεις
οὐ γὰρ ἐ. κ. αὐτός : ἔλεγε γὰρ ὅτι οὐκ ἦν κύριος αὐτός
ἀπήγγειλαν (ἀπ-αγγέλλω)
αὐτούς : τοὺς πρέσβεις

31

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa el text grec amb les paraules que falten:
ἐπύθοντο δέονται ἔλεγον ἥκειν ἐκέλευον ἦσαν

(13) Οἱ δ᾿ ἐπεὶ
_______________

ἐν Σελλασίᾳ [πλησίον τῆς Λακωνικῆς] καὶ

οἱ ἔφοροι αὐτῶν ἃ

αὐτόθεν αὐτοὺς
_______________

_______________

_______________

_______________,

ἀπιέναι, καὶ εἴ τι

ὄντα οἷάπερ καὶ πρὸς Ἆγιν,

_______________

εἰρήνης, κάλλιον

βουλευσαμένους.

Una vegada els ambaixadors eren a Sel·làsia, a prop de Lacònia, i els èfors s’assabentaren per ells d’allò
que deien, precisament el que plantejaven també a Agis, aquests els ordenaren marxar d’allí i que, si tenien
algun desig de pau, vingueren després d’haver deliberat millor.

• Comentari morfològic de ἐπύθοντο, ἀπιέναι i βουλευσαμένους.
• Comenta la funció sintàctica dels pronoms αὐτῶν i αὐτούς.

- Σελλασίᾳ. Era una posició defensiva que permetia
controlar l’accés a Esparta des del nord. El seu nom actual
és Οινούντας.
- ἔφοροι. Els èfors formaven el cos de magistrats d’Esparta.
Eren cinc en aquest moment, elegits cada any pels
ciutadans. Exercien un control general sobre l’actuació
dels dos reis i el seu poder dins de la constitució
espartana era molt important.
- Λακωνικῆς. Lacònia, o Lacedemònia, era el nom de la
regió on estava situada la ciutat-estat d’Esparta.

32

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(14) Oἱ δὲ πρέσβεις ἐπεὶ ἧκον οἴκαδε καὶ ἀπήγγειλαν ταῦτα εἰς τὴν πόλιν, ἀθυμία
ἐνέπεσε πᾶσιν· ᾤοντο γὰρ ἀνδραποδισθήσεσθαι, καὶ ἕως ἂν πέμπωσιν ἑτέρους
πρέσβεις, πολλοὺς τῷ λιμῷ ἀπολεῖσθαι.

πᾶσιν : πᾶσιν τοῖς Ἀθηναῖοις
ἀπολεῖσθαι (ἀπόλλυμι)

ἀνδραποδισθήσεσθαι (ἀνδραποδίζω)

ἀνδραποδισθήσεσθαι serien esclavitzats
ἀπολεῖσθαι moririen

ἕως ἂν πέμπωσιν fins que enviaren

• Comentari morfològic de πρέσβεις, ἧκον i ἀπήγγειλαν.
• Comenta la funció sintàctica dels noms en cas datiu que hi ha al paràgraf.

33

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(15) Περὶ δὲ τῶν τειχῶν τῆς καθαιρέσεως οὐδεὶς ἐβούλετο συμβουλεύειν·
Ἀρχέστρατος γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ Λακεδαιμονίοις κράτιστον εἶναι ἐφ᾿ οἷς
προυκαλοῦντο εἰρήνην ποιεῖσθαι, ἐδέθη· προυκαλοῦντο δὲ τῶν μακρῶν τειχῶν ἐπὶ
δέκα σταδίους καθελεῖν ἑκατέρου· ἐγένετο δὲ ψήφισμα μὴ ἐξεῖναι περὶ τούτων
συμβουλεύειν.

ἔγένετο ψήφισμα : ἐψήφισαν (ψηφίζω) οἱ Ἀθηναῖοι
Ἀρχέστρατος Arquèstrat
ἐφ’ οἷς προυκαλοῦντο (en els termes) que ells plantejaven
ἑκατέρου de cada un

κράτιστον εἶναι que el millor era
ἐδέθη fou empresonat
μὴ ἐξεῖναι perquè no fóra possible

• Comentari morfològic de εἰπών, προυκαλοῦντο i καθελεῖν.
• Identifica el subjecte (exprés o sobreentés) de tots els verbs en forma personal del paràgraf.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: àcrata, èpica,
heterogeni, melopea. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

34

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Intervé Teràmenes com a negociador per part dels atenesos, però els lacedemonis imposen les seues condicions.
Completa el text i els passatges que falten a la traducció:
διέτριβε ἅπαντα ὅτι βουλόμενοι τοιούτων ἥξει

(16)

_______________

δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ

βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς

_______________

_______________

εἰ

Λακειδαμονίους

πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν _______________ ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ
πίστεως ἕνεκα. Πεμφθεὶς δὲ

_______________

παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω,

ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον _______________ ὅ
τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.

En tals circumstàncies Teràmenes _______________ en l’assemblea que, si volien _______________
davant Lisandre, vindria amb la certesa (sabent) de si els lacedemonis _______________ quant als murs
perquè volien esclavitzar la ciutat, o ______________________________. L’enviaren, i passà
______________________________ al costat de Lisandre, _______________ el moment en què els
atenesos estarien d’acord amb el que hom diguera a causa de la total manca de provisions.

• Comentari morfològic de πέμψαι, ἐξανδραποδίσασθαι i πίστεως.
• Les expressions ἥξει i ἔμελλον... ὁμολογήσειν tenen en comú el seu valor temporal de futur. Comenta quina
diversitat morfològica presenten considerant de quin verb prové cada una de les formes.
• A quina categoria gramatical pertany ἕνεκα? Sabries dir en què es diferencia de les altres paraules de la
mateixa categoria que trobem al paràgraf?
• Amb l’ajuda del diccionari fes el comentari morfològic de l’infinitiu ἐπιλελοιπέναι. Tot seguit analitza’l des del
punt de vista sintàctic en el context de la construcció de la qual és el nucli verbal.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: abúlia, menopausa,
homologar, ideari. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

35

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa la traducció dels complements circumstancials:

(17) Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως
μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο
ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα
αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.

κατέχοι (κατ-έχω)
ἐρωτῳτο (ἐρωτάω)

κελεύοι (κελεύω)
ᾑρέθη (αἱρέω)

Quan arribava ______________________________, declarà _______________ que Lisandre l’havia
retingut ______________________________, _______________ li ordenava marxar a Lacedemònia;
perquè ell no tenia autoritat en allò que li preguntava, sinó els èfors. ______________________________
ell mateix fou elegit amb altres nou ambaixador ______________________________ amb plens poders.

Comentari morfològic de ἀπήγγειλεν, ὧν i αὐτοκράτωρ.
Identifica el passatge en estil indirecte i el seu nucli verbal.
Assenyala els noms en funció d’atribut o predicatiu que has trobat.
Què tenen en comú les formes del pronom αὐτός? Quina d’elles diferenciaries de les altres pel seu sentit?
Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: presbiteri, erotema,
heretge, decàleg. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

36

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol II

Completa les terminacions del text grec:

(18) Λύσανδρ_____ δὲ τ_____ ἐφόρ_____ ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ᾿ ἄλλ_____
Λακεδαιμονί_____ Ἀριστοτέλην, φυγάδ_____ Ἀθηναῖ_____ ὄντ_____, ὅτι ἀποκρίναιτο
Θηραμένει ἐκείν_____ κυρί_____ εἶναι εἰρήν_____ καὶ πολέμ_____.

Per la seua part, Lisandre envià amb altres lacedemonis Aristòtil, un refugiat atenés, perquè anunciara als
èfors que havia contestat a Teràmenes que ells eren sobirans quant a la pau i la guerra.

• Identifica i analitza la subordinada substantiva que hi ha al paràgraf.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: al·lèrgia, diacrític,
pompa, polèmica. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

37

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(19) Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ
τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν
ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ᾿ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ
Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις,
ἀλλ᾿ ἐξαιρεῖν.

ὅτι αὐτοκράτορες... : ὅτι ἥκον αὐτοὶ αὐτοκράτορες ὄντες...
ἐρωτώμενοι en ser preguntats

ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν per quin motiu venien

• Comentari morfològic de ἥκοιεν, ἧκον i ἀντέλεγον.
• Delimita les oracions subordinades, digues de quin tipus són i identifica el nucli verbal de cada una.

38

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Ordena la traducció:

(20) Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν
εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ᾿ ἐποιοῦντο
εἰρήνην ἐφ᾿ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραῖα καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν
δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον
νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν
ἡγῶνται.

ἔφασαν (φημι)
εἰργασμένην (ἐργάζομαι)
καθελόντας (καθ-αιρέω, κατά + αἱρέω)
καθέντας (καθ-ίημι, κατά + ἵημι)
ἡγῶνται (ἡγέομαι)

ἀνδραποδιεῖν (ἀνδραποδίζω)
ἐφ’ ᾧ : ὥστε
παραδόντας (παρα-δίδωμι)
καθελόντας ➝ <τοὺς Ἀθηναίους>

(

) enmig dels més greus perills sobrevinguts a l’Hèl·lade.

(

) allí on els guiaren.

(

) sota la condició que destruïren els murs llargs i les fortificacions del Pireu;

(

) tot mantenint la mateixa consideració pels enemics i pels amics;

(

) que havia fet un gran bé

(

) deixaren vindre els exiliats

(

) I acordaven la pau

(

) i seguiren els lacedemonis per terra i per mar

(

) Els lacedemonis, però, es negaven a esclavitzar una ciutat hel·lena

(

) entregaren les naus, llevat de dotze;

• Comentari morfològic de γενομένοις, ᾧ i καθελόντας.
• Assenyala tots els participis del text i comenta el terme (exprés o sobreentés) amb el qual concerta cada
un. Fixa’t, a més, en els diversos recursos emprats per traduir-los.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: macrobiòtic,
hegemonia, eufemisme, antídot. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

39

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Rendició d’Atenes.

(21) Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Εἰσιόντας δ᾿ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ
ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ.

ταῦτα : ὃ προυκαλοῦντο οἱ Λακεδαιμόνιοι
φοβούμενοι μὴ : timentēs nē
ἐνεχώρει (ἐγ-χωρέω, ἐν + χωρέω) : δυνατὸν ἦν
ἄπρακτοι
περιεχεῖτο (περί-χέω) : circum-ībat
ἥκοιεν (ἥκω)
τῶν ἀπολλυμένων : τῶν ἀποθνῃσκόντων

sense resultats

Comentari morfològic de ἐπανέφερον, ἄπρακτοι i ἀπολλυμένων.
Comenta la sintaxi dels participis.
Digues la funció sintàctica de πολύς i ἄπρακτοι.
Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: pletòric, oclocràcia,
anàfora, pragmàtic. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

40

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(22) Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾿ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν
εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις
καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων
συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.

ἐφ’ οἷς : <λόγους> ἐφ’ οἷς
λέγων ὡς = λέγων ὅτι

ποιοῖντο (ποιέω)
πλειόνων (πλείων -ον)

ἐφ’ οἷς els termes en què

ἔδοξε els va semblar bé, decidiren

• Comentari morfològic de ἀπήγγελλον, προηγόρει i ἀντειπόντων.
• Comenta la sintaxi dels infinitius.
• Analitza els exemples de genitiu absolut que hi ha al paràgraf.

41

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol II

(23) Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραῖα καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν
καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾿ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν
ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

ἄρχειν : incipere
ὑπ’ αὐλητρίδων sota la música d’unes flautistes

• Comentari morfològic de κατέπλει, κατῇσαν i κατέσκαπτον.
• Anàlisi sintàctica del paràgraf.
• Després de consultar el diccionari, dedueix les dues accepcions principals del verb ἄρχω, tot destacant la
que identifiques en aquest paràgraf. A continuació, cita derivats etimològics relacionats amb aquest terme i
formats amb algun dels següents elements lèxics: arque-, arqui-, arque(o)- i -arquia.

42

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol II

Altres esdeveniments destacats de l’any a l’illa de Sicília.

(24) Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ μεσοῦντι Διονύσιος ὁ Ἑρμοκράτους Συρακόσιος
ἐτυράννησε, μάχῃ μὲν πρότερον ἡττηθέντων ὑπὸ Συρακοσίων Καρχηδονίων, σπάνει
δὲ σίτου ἑλόντων Ἀκράγαντα, ἐκλιπόντων τῶν Σικελιωτῶν τὴν πόλιν.

ἡττηθέντων (ἡττάω)

I acabava l’any a mitjans del qual Dionís de Siracusa, fill d’Hermòcrates, accedí a la tirania, després que els
cartaginesos foren vençuts abans en batalla pels siracusans i, d’altra banda, aquells ocuparen Acragas per
manca de provisions, una vegada els sicilians van abandonar la ciutat.

• Comentari morfològic de μεσοῦντι, ἐτυράννησε i ἐκλιπόντων.
• Explica què tenen en comú des del punt de vista morfològic i sintàctic els substantius μάχῃ i σπάνει.
• Compara la segona secció de la traducció, a partir de les oracions temporals (després que els
cartaginesos...), amb el text grec. Comenta quina estructura sintàctica s’ha traduït amb aquestes
subordinades temporals i analitza el passatge.

43

Capítol II

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Recapitulació
Derrota d’Atenes
Els atenesos reben amb temor les notícies i es preparen per al setge de la ciutat.

(...) (3) Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ
οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων·
ὥστ᾿ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ
μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων
ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ
Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. (4) Τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε
τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα
πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. Καὶ οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν.

Lisandre fa perdre els seus aliats als atenesos i arriba a Atenes, alhora que uns contingents vinguts del Peloponés.

(5) Λύσανδρος δ᾿ ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου ναυσὶ διακοσίαις ἀφικόμενος εἰς Λέσβον
κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πόλεις ἐν αὐτῇ καὶ Μυτιλήνην· εἰς δὲ τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία ἔπεμψε
δέκα τριήρεις ἔχοντα Ἐτεόνικον, ὃς τὰ ἐκεῖ πάντα πρὸς Λακειδαμονίους μετέστησεν. (6) Εὐθὺς δὲ
καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων· οὗτοι δὲ σφαγὰς τῶν
γνωρίμων ποιήσαντες κατεῖχον τὴν πόλιν. (7) Λύσανδρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς Ἆγίν τε εἰς
Δεκέλειαν καὶ εἰς Λακεδαίμονα ὅτι προσπλεῖ σὺν διακοσίαις ναυσί. Λακεδαιμόνιοι δ᾿ ἐξῇσαν
πανδημεὶ καὶ οἱ ἄλλοι Πελοποννήσιοι πλὴν Ἀργείων, παραγγείλαντος τοῦ ἑτέρου Λακεδαιμονίων
βασιλέως Παυσανίου. (8) Ἐπεὶ δ᾿ ἅπαντες ἡθροίσθησαν, ἀναλαβὼν αὐτοὺς πρὸς τὴν πόλιν
ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ [τῷ καλουμένῳ γυμνασίῳ]. (9) Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς
Αἴγιναν ἀπέδωκε τὴν πόλιν Αἰγινήταις, ὅσους ἐδύνατο πλείστους αὐτῶν ἁθροίσας, ὡς δ᾿ αὔτως καὶ
Μηλίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τῆς αὑτῶν ἐστέροντο. Μετὰ δὲ τοῦτο δῃώσας Σαλαμῖνα ὡρμίσατο
πρὸς τὸν Πειραῖα ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, καὶ τὰ πλοῖα εἶργε τοῦ εἴσπλου.

Sense alternatives i forçats per les dures conseqüències del setge, els atenesos busquen un pacte.

44

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol II

(10) Οἱ δ᾿ Ἀθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ τὴν γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἠπόρουν τί χρὴ
ποιεῖν, οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων αὐτοῖς ὄντων οὔτε σίτου· ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν
†εἰ μὴ παθεῖν ἃ οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν ἀνθρώπους μικροπολίτας
οὐδ᾿ ἐπὶ μιᾷ αἰτίᾳ ἑτέρᾳ ἢ ὅτι ἐκείνοις συνεμάχουν. (11) Διὰ ταῦτα τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους
ποιήσαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποθνῃσκόντων ἐν τῇ πόλει λιμῷ πολλῶν οὐ διελέγοντο περὶ
διαλλαγῆς. Ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾿ Ἆγιν, βουλόμενοι
σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ, καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας
ποιεῖσθαι. (12) Ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός. Ἐπεὶ δ᾿
ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα. (13) Οἱ δ᾿ ἐπεὶ
ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ [πλησίον τῆς Λακωνικῆς] καὶ ἐπύθοντο οἱ ἔφοροι αὐτῶν ἃ ἔλεγον, ὄντα οἷάπερ
καὶ πρὸς Ἆγιν, αὐτόθεν αὐτοὺς ἐκέλευον ἀπιέναι, καὶ εἴ τι δέονται εἰρήνης, κάλλιον ἥκειν
βουλευσαμένους. (14) Oἱ δὲ πρέσβεις ἐπεὶ ἧκον οἴκαδε καὶ ἀπήγγειλαν ταῦτα εἰς τὴν πόλιν, ἀθυμία
ἐνέπεσε πᾶσιν· ᾤοντο γὰρ ἀνδραποδισθήσεσθαι, καὶ ἕως ἂν πέμπωσιν ἑτέρους πρέσβεις, πολλοὺς
τῷ λιμῷ ἀπολεῖσθαι. (15) Περὶ δὲ τῶν τειχῶν τῆς καθαιρέσεως οὐδεὶς ἐβούλετο συμβουλεύειν·
Ἀρχέστρατος γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ Λακεδαιμονίοις κράτιστον εἶναι ἐφ᾿ οἷς προυκαλοῦντο
εἰρήνην ποιεῖσθαι, ἐδέθη· προυκαλοῦντο δὲ τῶν μακρῶν τειχῶν ἐπὶ δέκα σταδίους καθελεῖν
ἑκατέρου· ἐγένετο δὲ ψήφισμα μὴ ἐξεῖναι περὶ τούτων συμβουλεύειν.

Intervé Teràmenes com a negociador per part dels atenesos, però els lacedemonis imposen les seues condicions.

(16) Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ
Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακειδαμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι
ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ
πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι
ὁμολογήσειν. (17) Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως
μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἀλλὰ
τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. (18)
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ᾿ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα
Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. (19)
45

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol II

Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν
εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ᾿ ἧκον,
ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν
Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ᾿ ἐξαιρεῖν. (20) Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν
Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ
Ἑλλάδι, ἀλλ᾿ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾿ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραῖα καθελόντας καὶ τὰς ναῦς
πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας
Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.

Rendició d’Atenes.

(21) Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ᾿
αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ
τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. (22) Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾿ οἷς οἱ
Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι
Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων
συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. (23) Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν
Πειραῖα καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾿ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ,
νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

Altres esdeveniments destacats de l’any a l’illa de Sicília.

(24) Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ μεσοῦντι Διονύσιος ὁ Ἑρμοκράτους Συρακόσιος
ἐτυράννησε, μάχῃ μὲν πρότερον ἡττηθέντων ὑπὸ Συρακοσίων Καρχηδονίων, σπάνει δὲ σίτου
ἑλόντων Ἀκράγαντα, ἐκλιπόντων τῶν Σικελιωτῶν τὴν πόλιν.

46

Capítol III

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Atenes governada per l’oligarquia dels Trenta
(404 a.C.)
Repressió política

(...) (11) Οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν
Πειραιᾶ καθῃρέθη· αἱρεθέντες δὲ ἐφ᾿ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ᾿ οὕστινας
πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν
δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς.

ᾑρέθησαν (αἱρέω)
τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ : τὰ τείχη τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ
αἱρεθέντες (αἱρέω) : ἐπεὶ ᾑρέθησαν
ἐφ’ ᾧτε = ὥστε
καθ’ οὕστινας (κατὰ οὕστινας)
τούτους : τούτους τοὺς νόμους
κατέστησαν (καθ-ίστημι, κατά + ἵστημι)

ἐπεὶ τάχιστα = ἐπεὶ πρῶτον
καθῃρέθη (καθ-αιρέω)
ἐφ’ ᾧτε (ἐπὶ ᾧτε) : <λόγῳ> ἐφ’ ᾧτε
συγγράψαι (συγ-γράφω, σύν + γράφω)
πολιτεύσοιντο (πολιτεύω)
ἀποδεικνύναι (ἀπο-δείκνυμι)
ὡς ἐδόκει αὐτοῖς : ut sibi vidēbātur

ἐφ’ ᾧτε amb el propòsit que, de manera que

καθ’ οὕστινας segons les quals

• Comentari morfològic de συγγράψαι, ἔμελλον i ἐδόκει.
• Al text hi ha dos pronoms relatius: identifica’ls i fes-ne el comentari morfològic.
• Assenyala els verbs en forma personal i comenta, en cada cas, si són el nucli d’una oració principal o
subordinada.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: estàtic, dogma,
taquímetre, paràgraf. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

47

Capítol III

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa la traducció dels passatges que ens hem deixat:

(12) Ἔπειτα πρῶτον μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας
ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου·
καὶ ἥ τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν κατεψηφίζετο οἵ τε ἄλλοι ὅσοι συνῄδεσαν ἑαυτοῖς μὴ
ὄντες τοιοῦτοι οὐδὲν ἤχθοντο.

οὕς : quōs
καλοῖς κἀγαθοῖς = καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς
συνῄδεσαν (σύν-οιδα)

ᾔδεσαν (εἴδω)
ὑπῆγον θανάτου : capite pūniēbant
ἑαυτοῖς : sibi

Després, en primer lloc, a aquells que πάντες sabien que durant la democràcia vivien ἀπὸ συκοφαντίας i
eren τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς, els arrestaven i ὑπῆγον θανάτου. El Consell votava ἡδέως en contra
d’aquests, i els altres que interiorment sabien que no eren τοιοῦτοι no se sentien gens molestos.

• Comentari morfològic de βαρεῖς, ὑπῆγον i ἤχθοντο.
• Comenta la funció sintàctica de θανάτου, αὐτῶν i ἑαυτοῖς. Tin en compte les característiques morfològiques
dels verbs dels quals depenen.
• Identifica els pronoms relatius, digues la seua funció sintàctica i comenta si les subordinades de relatiu
respectives són adjectives o substantives.
• Identifica els participis i el terme amb què concerta cada un d’ells. Comenta els recursos emprats a l’hora
de traduir-los.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: síl·laba, eutanàsia,
ontologia, pandèmia. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

- συκοφαντίας. S’anomenaven συκοφάνται aquells que
denunciaven els contrabandistes de figues o els que
robaven el fruit de les figueres sagrades. Per extensió,
s’aplicà el terme a tots els que vivien de la delació per
treure’n profit davant dels tribunals.
- καλοῖς κἀγαθοῖς. S’aplica l’expressió als que tenen tant
bellesa física com moral, dues qualitats complementàries
segons l’ideal aristocràtic. οἱ καλοὶ κἀγαθοί són, per tant,
els aristòcrates.

48

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol III

Una guarnició espartana dóna suport a l’acció política dels Trenta
Completa la traducció dels passatges que ens hem deixat:

(13) Ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως
βούλοιντο, ἐκ τούτου πρῶτον μὲν πέμψαντες εἰς Λακεδαίμονα Αἰσχίνην τε καὶ
Ἀριστοτέλην ἔπεισαν Λύσανδρον φρουροὺς σφίσι συμπρᾶξαι ἐλθεῖν, ἕως δὴ τοὺς
πονηροὺς ἐκποδὼν ποιησάμενοι καταστήσαιντο τὴν πολιτείαν· θρέψειν δὲ αὐτοὶ
ὑπισχνοῦντο.

ἐξείη (ἔξ-ειμι, ἐξ + εἰμι)

Ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο a deliberar la manera com podrien τῇ πόλει χρῆσθαι com volgueren, arran d’açò van enviar
πρῶτον Èsquines i Aristòtil a Lacedemònia, i ἔπεισαν Λύσανδρον perquè els ajudara en que hi anaren uns
guàrdies fins que expulsaren τοὺς πονηρούς i implantaren τὴν πολιτείαν. I prometien θρέψειν... αὐτοί.
Comentari morfològic de πέμψαντες, ἐλθεῖν i καταστήσαιντο.
Comenta la sintaxi dels participis i el recurs emprat a l’hora de traduir-los.
Digues la funció sintàctica de τῇ πόλει i σφίσι.
Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: podòleg, atròfia,
eclipsi, protocol. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

49

Capítol III

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Completa la traducció dels passatges que ens hem deixat:

(14) Ὁ δὲ πεισθεὶς τούς τε φρουροὺς καὶ Καλλίβιον ἁρμοστὴν συνέπραξεν αὐτοῖς
πεμφθῆναι. Οἱ δ᾿ ἐπεὶ τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν μὲν Καλλίβιον ἐθεράπευον πάσῃ
θεραπείᾳ, ὡς πάντα ἐπαινοίη ἃ πράττοιεν, τῶν δὲ φρουρῶν τούτου συμπέμποντος
αὐτοῖς οὓς ἐβούλοντο συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους,
ἀλλ᾿ ἤδη οὓς ἐνόμιζον ἥκιστα μὲν παρωθουμένους ἀνέχεσθαι, ἀντιπράττειν δέ τι
ἐπιχειροῦντας πλείστους ἂν τοὺς συνεθέλοντας λαμβάνειν. (...)

πεισθείς (πείθω) ➝ ὁ δέ
ἐπαινοίη (ἐπ-αινέω, ἐπί + αἰνέω)

πεμφθῆναι (πέμπω)

Ell <Lisandre> es va deixar convéncer, i els ajudà perquè se’ls enviaren τοὺς φρουρούς, a més de Cal·libi
com a governador. Quan τὴν φρουρὰν ἔλαβον, tractaven Cal·libi πάσῇ θεραπείᾳ, de manera que elogiara

πάντα... ἃ πράττοιεν; i com que aquest els enviava els guàrdies οὓς ἐβούλοντο, arrestaven ja no els
enemics i els de baixa condició, sinó també els que ἐνόμιζον que es resignaven menys en ser bandejats, i
els que, si intentaven ἀντιπράττειν en alguna cosa, reunirien el major nombre d’aliats.

• Comentari morfològic de συνέπραξεν, παρωθουμένους i συνεθέλοντας.
• Digues si cada una de les subordinades de relatiu que hi ha al paràgraf és adjectiva o substantiva.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: terapeuta, oligarquia,
axioma, parènesi. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

- ἁρμοστήν. S’aplicava aquest terme (harmost) als
governadors que els espartans imposaven en els territoris
conquerits per ells durant la guerra del Peloponés.

50

Capítol III

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Recapitulació
Atenes governada per l’oligarquia dels Trenta
(404 aC)
Repressió política

(...) (11) Οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ
καθῃρέθη· αἱρεθέντες δὲ ἐφ᾿ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ᾿ οὕστινας πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ
ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει
αὐτοῖς. (12) Ἔπειτα πρῶτον μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας καὶ
τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου· καὶ ἥ τε βουλὴ ἡδέως
αὐτῶν κατεψηφίζετο οἵ τε ἄλλοι ὅσοι συνῄδεσαν ἑαυτοῖς μὴ ὄντες τοιοῦτοι οὐδὲν ἤχθοντο.

Una guarnició espartana dóna suport a l’acció política dels Trenta

(13) Ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο, ἐκ
τούτου πρῶτον μὲν πέμψαντες εἰς Λακεδαίμονα Αἰσχίνην τε καὶ Ἀριστοτέλην ἔπεισαν Λύσανδρον
φρουροὺς σφίσι συμπρᾶξαι ἐλθεῖν, ἕως δὴ τοὺς πονηροὺς ἐκποδὼν ποιησάμενοι καταστήσαιντο
τὴν πολιτείαν· θρέψειν δὲ αὐτοὶ ὑπισχνοῦντο. (14) Ὁ δὲ πεισθεὶς τούς τε φρουροὺς καὶ Καλλίβιον
ἁρμοστὴν συνέπραξεν αὐτοῖς πεμφθῆναι. Οἱ δ᾿ ἐπεὶ τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν μὲν Καλλίβιον
ἐθεράπευον πάσῃ θεραπείᾳ, ὡς πάντα ἐπαινοίη ἃ πράττοιεν, τῶν δὲ φρουρῶν τούτου
συμπέμποντος αὐτοῖς οὓς ἐβούλοντο συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους,
ἀλλ᾿ ἤδη οὓς ἐνόμιζον ἥκιστα μὲν παρωθουμένους ἀνέχεσθαι, ἀντιπράττειν δέ τι ἐπιχειροῦντας
πλείστους ἂν τοὺς συνεθέλοντας λαμβάνειν. (...)

51

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Revolta en Atenes contra el govern oligàrquic i pacificació final
(403 a.C.)
Enfrontaments entre els rebels del Pireu i els partidaris de l’oligarquia

(24) Kαὶ οἱ μὲν τριάκοντα Ἐλευσῖνάδε ἀπῆλθον· οἱ δὲ δέκα τῶν ἐν ἄστει καὶ μάλα
τεταραγμένων καὶ ἀπιστούντων ἀλλήλοις σὺν τοῖς ἱππάρχοις ἐπεμέλοντο.
Ἐξεκάθευδον δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἐν τῷ Ὠιδείῳ, τούς τε ἵππους καὶ τὰς ἀσπίδας ἔχοντες,
καὶ δι᾿ ἀπιστίαν ἐφώδευον τὸ μὲν ἀφ᾿ ἑσπέρας σὺν ταῖς ἀσπίσι κατὰ τείχη, τὸ δὲ πρὸς
ὄρθρον σὺν τοῖς ἵπποις, ἀεὶ φοβούμενοι μὴ ἐπεισπέσοιέν τινες αὐτοῖς τῶν ἐκ τοῦ
Πειραιῶς.

Ἐλευσῖνάδε = πρὸς τὴν Ἐλευσῖνα
καὶ... τεταραγμένων καὶ ἀπιστούντων ➝ τῶν ἐν ἄστει
ἀφ’ ἑσπέρας (ἀπὸ ἑσπέρας)
ἐπεισπέσοιεν (ἐπ-εις-πίπτω)

τῶν ἐν ἄστει : τῶν ἐν ἄστει ὄντων
τεταραγμένων (ταράττω)
μή : nē
τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς : τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἐρχομένων

τεταραγμένων revoltats

τὸ μὲν... τὸ δέ d’una banda... de l’altra

• Comentari morfològic de ἐπεμέλοντο, ἐξεκάθευδον i ἀσπίσι.
• Comenta la sintaxi dels participis del paràgraf.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: ataràxia, període,
hipòdrom. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

- ἱππάρχοις. Els comandants de la cavalleria. Eren dos i el s’elegien per un any. Tenien al
seu càrrec deu esquadrons de cavalleria (un per cada tribu).

- ἱππεῖς. Els cavallers formaven la segona classe social dels ciutadans atenesos, segons la
divisió basada en les propietats. Integraven la cavalleria.

- Ὠιδείῳ. L’Odeó era un edifici cobert, al costat del teatre de Dionís, on es feien actuacions
musicals. També servia com a tribunal de justícia, seu de l’Assemblea o com a punt per a
la distribució del blat.

52

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(25) Οἱ δὲ πολλοί τε ἤδη ὄντες καὶ παντοδαποί, ὅπλα ἐποιοῦντο, οἱ μὲν ξύλινα, οἱ δὲ
οἰσύινα, καὶ ταῦτα ἐλευκοῦντο. Πρὶν δὲ ἡμέρας δέκα γενέσθαι, πιστὰ δόντες, οἵτινες
συμπολεμήσειαν, καὶ εἰ ξένοι εἶεν, ἰσοτέλειαν ἔσεσθαι, ἐξῇσαν πολλοὶ μὲν ὁπλῖται,
πολλοὶ δὲ γυμνῆτες· ἐγένοντο δὲ αὐτοῖς καὶ ἱππεῖς ὡσεὶ ἑβδομήκοντα· προνομὰς δὲ
ποιούμενοι, καὶ λαμβάνοντες ξύλα καὶ ὀπώραν, ἐκάθευδον πάλιν ἐν Πειραιεῖ.

οἱ δέ : οἱ ἐν τῷ Πειραιεῖ ὄντες
πρὶν ἡμέρας δέκα γενέσθαι : ante decimum diem
πιστὰ δόντες <πᾶσι>, οἵτινες...

οἱ μὲν... οἱ δὲ : aliī... aliī
δόντες ➝ <οἱ ἐν τῷ Πειραιεῖ ὄντες>
ὡσεί = circa

πιστὰ δόντες una vegada van donar garanties
καὶ εἰ ξένοι εἶεν tot i ser estrangers
ἐγένοντο αὐτοῖς ells tingueren

οἵτινες συμπολεμήσειαν els que lluitaren al seu costat
ἰσοτέλειαν ἔσεσθαι pagarien els mateixos tributs

• Comentari morfològic de γενέσθαι, οἵτινες i ἐξῇσαν.
• Comenta l’exemple de datiu possessiu que hi ha al paràgraf.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: isòbara, xenofòbia,
leucèmia, xilografia. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

- ἰσοτέλειαν. Aquest privilegi podia concedir-se a alguns estrangers, de manera que
gaudiren dels mateixos drets que els ciutadans en matèria fiscal. Quedaven, doncs,
exempts del pagament dels impostos que afectaven als no ciutadans.

53

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(26) Τῶν δ᾿ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄλλος μὲν οὐδεὶς σὺν ὅπλοις ἐξῄει, οἱ δὲ ἱππεῖς ἔστιν ὅτε
καὶ λῃστὰς ἐχειροῦντο τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς, καὶ τὴν φάλαγγα αὐτῶν ἐκακούργουν.
Περιέτυχον δὲ καὶ τῶν Αἰξωνέων τισὶν εἰς τοὺς αὑτῶν ἀγροὺς ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια
πορευομένοις· καὶ τούτους Λυσίμαχος ὁ ἵππαρχος ἀπέσφαξε, πολλὰ λιτανεύοντας
καὶ πολλῶν χαλεπῶς φερόντων ἱππέων.

εἰς τοὺς αὑτῶν ἀγρούς : in agrōs suōs
φερόντων ➝ πολλῶν... ἱππέων

πορευομένοις ➝ τισίν

τῶν ἐκ τοῦ ἄστεως d’els de la ciutat
τῶν Αἰξωνέων dels exoneus (del dem d’Exone)

ἔστιν ὅτε hi havia vegades en què
χαλεπῶς φερόντων estant en desacord

• Comentari morfològic de τισίν, περιέτυχον i ἀπέσφαξε.
• Anàlisi sintàctica de les construccions de participi del paràgraf.
• Identifica l’ètim present al text del qual provenen cada una de les paraules següents: panòplia,
quiromància, falange, lletania. Busca al diccionari la definició de les que no conegues.

54

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(27) Ἀνταπέκτειναν δὲ καὶ οἱ ἐν Πειραιεῖ τῶν ἱππέων ἐπ᾿ ἀγροῦ λαβόντες
Καλλίστρατον φυλῆς Λεοντίδος. Καὶ γὰρ ἤδη μέγα ἐφρόνουν, ὥστε καὶ πρὸς τὸ
τεῖχος τοῦ ἄστεως προσέβαλλον.

λαβόντες ➝ οἱ ἐν Πειραιεῖ
Καλλίστρατον φυλῆς Λεοντίδος Cal·lístrat, de la tribu Leòntida

μέγα ἐφρόνουν s’envanien

• Comentari morfològic: ἀνταπέκτειναν i ἐφρόνουν.
• Identifica i analitza l’oració subordinada.

Εἰ δὲ καὶ τοῦτο δεῖ εἰπεῖν τοῦ μηχανοποιοῦ τοῦ ἐν τῷ ἄστει, ὃς ἐπεὶ ἔγνω ὅτι κατὰ τὸν ἐκ Λυκείου
δρόμον μέλλοιεν τὰς μηχανὰς προσάγειν, τὰ ζεύγη ἐκέλευσε πάντα ἁμαξιαίους λίθους ἄγειν καὶ
καταβάλλειν ὅπου ἔκαστος βούλοιτο τοῦ δρόμου. Ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, πολλὰ εἷς ἕκαστος τῶν
λίθων πράγματα παρεῖχε. (...)
I si cal dir també açò de l’enginyer de les defenses de la ciutat, ell, quan va saber que anaven a conduir les màquines de
guerra pel camí que ve del Liceu, ordenà que els carros portaren tots pedres grans com la caixa, i les deixaren caure en
el lloc del camí que cada un volguera. Quan es va fer això, cada una de les pedres suposava molts entrebancs. (...)

55

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol IV

Pacte de pau

(38) Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν
πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ
δύναιντο κάλλιστα.

πάντων αὐτῶν : τῶν τε ἐν τῷ Πειραιεῖ καὶ τῶν ἐν τῷ ἄστει
ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα com millor fóra possible

• Comentari morfològic: ἐπέταξαν i διαλλάξαι.
• Analitza la construcció de participi.

Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ᾿ ᾧτε εἰρήνην μὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους, ἀπιέναι δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον
πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν
ἐξ ἄστεως, ἔδοξεν αὐτοῖς Ἐλευσῖνα κατοικεῖν.
Ells acordaren la reconciliació, de manera que mantingueren una pau mútua i que cadascú marxara a casa seua, llevat
dels Trenta, els Onze i els Deu que manaren al Pireu. I si algú de la ciutat sentia temor, van decidir que s’establira a
Eleusis.

56

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Discurs de Trasíbul davant de l’assemblea dels atenesos

(39) Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ στράτευμα, οἱ δ’ ἐκ τοῦ
Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ
κατέβησαν † οἱ στρατηγοί, ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν·

περανθέντων (περαίνω)
διῆκε (δι-ίημι, διά + ἵημι)
ἐπεὶ δὲ κατέβησαν <ἐκκλησίαν ἐποίησαν> οἱ στρατηγοί
ἔνθα : ubi

περανθέντων ➝ τούτων
ἀνελθόντες ➝ οἱ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
κατέβησαν (κατα-βαίνω)

τούτων περανθέντων una vegada fet açò

• Comentari morfològic: ἀνελθόντες i ἔλεξεν.
• Analitza sintàcticament el paràgraf.

- Θρασύβουλος. Trasíbul era un general partidari de la democràcia que havia tingut un
paper rellevant en la fase final de la guerra. Des de la instauració del règim dels Trenta
Tirans vivia exiliat; però va aconseguir encapçalar la resistència contra l’oligarquia des
del Pireu. Juntament amb el rei Pausànias va ser un actiu promotor de la reconciliació
entre els bàndols enfrontats a la ciutat d’Atenes.

Trasíbul rep una corona d’olivera després de la seua
campanya contra els Trenta Tirans (del llibre d’emblemes
d’Andrea Alciato, 1531)

57

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

(40) “ὑμῖν” ἔφη “ὦ τοῦ ἄστεως ἄνδρες, συμβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑμᾶς αὐτούς.
Μάλιστα δ᾿ ἂν γνοίητε, εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν, ὥστε
ἡμῶν ἄρχειν ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; ἀλλ᾿ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος
ὑμῶν ὢν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκηκεν· ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι
πάντων ὄντες πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης
οὐδὲν ὑμῖν προσήκει, σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ᾿ ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητέον.

ἔφη (φημί)
ὑμᾶς αὐτούς : vōs ipsōs
ἀναλογίσαισθε (ἀναλογίζομαι)
πότερον : utrum
ὤν ➝ ὁ δῆμος
ἠδίκηκεν (ἀδικέω)
πεποιήκατε (ποιέω)

γνῶναι (γιγνώσκω)
γνοίητε (γιγνώσκω)
ἐπὶ τίνι : cūr
πενέστερος ὑμῶν : pauperior quam vōs
οὐδὲν πώποτε : numquam
ὄντες ➝ ὑμεῖς

μάλιστα δ’ ἂν γνοίητε i sobretot us coneixeríeu
δικαιότεροι més justos
πλουσιώτεροι πάντων més rics que tothom

εἰ ἀναλογίσαισθε si consideràreu
ὑμᾶς ἠδίκηκεν ha comés injustícia contra vosaltres
πεποιήκατε heu fet

• Comentari morfològic: ἐστε i κερδέων.
• Identifica els adjectius en grau comparatiu i comenta les seues característiques morfològiques i l’expressió
del segon terme de la comparació.

58

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol IV

Completa la traducció dels passatges que ens hem deixat:

(41) Καὶ τίς ἂν καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους;
ἀλλὰ γνώμῃ φαίητ᾿ ἂν προέχειν, οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ
συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιείληφθε; ἀλλ᾿ ἐπὶ
Λακεδαιμονίοις δὴ οἴεσθε μέγα φρονητέον εἶναι; πῶς, οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας
κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν, οὕτω κἀκεῖνοι ὑμᾶς παραδόντες τῷ
ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ οἴχονται ἀπιόντες;

ἠδικημένῳ (ἀδικέω)
I quina prova millor d’açò podria haver que com ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους? Afirmaríeu, però, ser
superiors en intel·ligència, vosaltres οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ συμμάχους

Πελοποννησίους fóreu cercats ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων? Però creieu de veritat que us heu de sentir
orgullosos pels lacedemonis? Com, si ells, igual com els que lliguen amb cadena els gossos que
mosseguen i els entreguen, així també us han entregat a vosaltres τῷ ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ, i van i
marxen?

• Comenta des del punt de vista morfològic les formes δάκνοντας, δήσαντες, παραδόντες i ἀπιόντες.
• Identifica els recursos emprats en la seua traducció.

59

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol IV

(42) Oὐ μέντοι γε ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀμωμόκατε παραβῆναι οὐδέν, ἀλλὰ
καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι, ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε.” Εἰπὼν
δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι, ἀλλὰ τοῖς νόμοις τοῖς
ἀρχαίοις χρῆσθαι, ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν.

ἐπιδεῖξαι (ἐπι-δείκνυμι)
δέοι (δεῖ)

τοῖς νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χρῆσθαι : antīquīs lēgibus ūtī
ἀνέστησε (ἀν-ίστημι, ἀνά + ἵστημι)

ὧν ὀμωμόκατε παραβῆναι οὐδέν infringir res d’allò que heu jurat
ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι que per a res s’havien d’esvalotar

• Comentari morfològic: εἰπών i τοιαῦτα.
• Identifica els infinitius que apareixen al paràgraf. Digues de quina forma verbal depén cada un i quina seria
respectivament la seua funció sintàctica.

60

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Extinció de l’últim focus de conflicte el 401 aC i pau definitiva a Atenes

(43) Καὶ τότε μὲν ἀρχὰς καταστησάμενοι ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ
ἀκούσαντες ξένους μισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι, στρατευσάμενοι πανδημεὶ ἐπ᾿ αὐτοὺς
τοὺς μὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους ἐλθόντας ἀπέκτειναν, τοῖς δὲ ἄλλοις
εἰσπέμψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους ἔπεισαν συναλλαγῆναι. Καὶ ὀμόσαντες
ὅρκους ἦ μὴν μὴ μνησικακήσειν, ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις
ἐμμένει ὁ δῆμος.

καταστησάμενοι (καθ-ίστημι)
μισθοῦσθαι : mercēdem dare
ἐπ’ αὐτούς : contrā eōs
αὐτῶν : τῶν Ἐλευσῖνι
συναλλαγῆναι (συν-αλλάττω)
ἦ μήν : certē

ὑστέρῳ χρόνῳ : posteā
τοὺς Ἐλευσῖνι : τοὺς ἐν Ἐλευσῖνι ὄντας
αὐτούς : τοὺς Ἐλευσῖνι
εἰς λόγους : βουλομένους διαλέγεσθαι
ὀμόσαντες (ὄμνυμι)

ἀναγκαίους familiars

• Comentari morfològic: ἐλθόντας, ἔπεισαν i μνησικακήσειν.
• Anàlisi sintàctica del passatge ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους μισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι, στρατευσάμενοι
πανδημεὶ ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς μὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους ἐλθόντας ἀπέκτειναν.

61

Capítol IV

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Recapitulació
Revolta en Atenes contra el govern oligàrquic i pacificació final
(403 aC)
Enfrontaments entre els rebels del Pireu i els partidaris de l’oligarquia

(24) Kαὶ οἱ μὲν τριάκοντα Ἐλευσῖνάδε ἀπῆλθον· οἱ δὲ δέκα τῶν ἐν ἄστει καὶ μάλα
τεταραγμένων καὶ ἀπιστούντων ἀλλήλοις σὺν τοῖς ἱππάρχοις ἐπεμέλοντο. Ἐξεκάθευδον δὲ καὶ οἱ
ἱππεῖς ἐν τῷ Ὠιδείῳ, τούς τε ἵππους καὶ τὰς ἀσπίδας ἔχοντες, καὶ δι᾿ ἀπιστίαν ἐφώδευον τὸ μὲν ἀφ᾿
ἑσπέρας σὺν ταῖς ἀσπίσι κατὰ τείχη, τὸ δὲ πρὸς ὄρθρον σὺν τοῖς ἵπποις, ἀεὶ φοβούμενοι μὴ
ἐπεισπέσοιέν τινες αὐτοῖς τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς. (25) Οἱ δὲ πολλοί τε ἤδη ὄντες καὶ παντοδαποί,
ὅπλα ἐποιοῦντο, οἱ μὲν ξύλινα, οἱ δὲ οἰσύινα, καὶ ταῦτα ἐλευκοῦντο. Πρὶν δὲ ἡμέρας δέκα
γενέσθαι, πιστὰ δόντες, οἵτινες συμπολεμήσειαν, καὶ εἰ ξένοι εἶεν, ἰσοτέλειαν ἔσεσθαι, ἐξῇσαν
πολλοὶ μὲν ὁπλῖται, πολλοὶ δὲ γυμνῆτες· ἐγένοντο δὲ αὐτοῖς καὶ ἱππεῖς ὡσεὶ ἑβδομήκοντα·
προνομὰς δὲ ποιούμενοι, καὶ λαμβάνοντες ξύλα καὶ ὀπώραν, ἐκάθευδον πάλιν ἐν Πειραιεῖ. (26)
Τῶν δ᾿ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄλλος μὲν οὐδεὶς σὺν ὅπλοις ἐξῄει, οἱ δὲ ἱππεῖς ἔστιν ὅτε καὶ λῃστὰς
ἐχειροῦντο τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς, καὶ τὴν φάλαγγα αὐτῶν ἐκακούργουν. Περιέτυχον δὲ καὶ τῶν
Αἰξωνέων τισὶν εἰς τοὺς αὑτῶν ἀγροὺς ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια πορευομένοις· καὶ τούτους Λυσίμαχος ὁ
ἵππαρχος ἀπέσφαξε, πολλὰ λιτανεύοντας καὶ πολλῶν χαλεπῶς φερόντων ἱππέων. (27)
Ἀνταπέκτειναν δὲ καὶ οἱ ἐν Πειραιεῖ τῶν ἱππέων ἐπ᾿ ἀγροῦ λαβόντες Καλλίστρατον φυλῆς
Λεοντίδος. Καὶ γὰρ ἤδη μέγα ἐφρόνουν, ὥστε καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ ἄστεως προσέβαλλον. Εἰ δὲ
καὶ τοῦτο δεῖ εἰπεῖν τοῦ μηχανοποιοῦ τοῦ ἐν τῷ ἄστει, ὃς ἐπεὶ ἔγνω ὅτι κατὰ τὸν ἐκ Λυκείου
δρόμον μέλλοιεν τὰς μηχανὰς προσάγειν, τὰ ζεύγη ἐκέλευσε πάντα ἁμαξιαίους λίθους ἄγειν καὶ
καταβάλλειν ὅπου ἔκαστος βούλοιτο τοῦ δρόμου. Ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, πολλὰ εἷς ἕκαστος τῶν
λίθων πράγματα παρεῖχε. (...)

Pacte de pau

(38) Ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκα
ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα. Οἱ δὲ
διήλλαξαν ἐφ᾿ ᾧτε εἰρήνην μὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους, ἀπιέναι δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν
62

Xenofont, Hel·lèniques (antologia del llibre segon)

Capítol IV

τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ
ἄστεως, ἔδοξεν αὐτοῖς Ἐλευσῖνα κατοικεῖν.

Discurs de Trasíbul davant de l’assemblea dels atenesos

(39) Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ στράτευμα, οἱ δ᾿ ἐκ τοῦ Πειραιῶς
ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ κατέβησαν... οἱ
στρατηγοί, ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν· (40) “ὑμῖν” ἔφη “ὦ τοῦ ἄστεως ἄνδρες, συμβουλεύω
ἐγὼ γνῶναι ὑμᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ᾿ ἂν γνοίητε, εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον
ἐστίν, ὥστε ἡμῶν ἄρχειν ἐπιχειρεῖν. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; ἀλλ᾿ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος ὑμῶν
ὢν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκηκεν· ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες πολλὰ
καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑμῖν προσήκει, σκέψασθε εἰ ἄρα
ἐπ᾿ ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητέον. (41) Καὶ τίς ἂν καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς
ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους; ἀλλὰ γνώμῃ φαίητ᾿ ἂν προέχειν, οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ
χρήματα καὶ συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων περιείληφθε; ἀλλ᾿ ἐπὶ
Λακεδαιμονίοις δὴ οἴεσθε μέγα φρονητέον εἶναι; πῶς, οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας κύνας κλοιῷ
δήσαντες παραδιδόασιν, οὕτω κἀκεῖνοι ὑμᾶς παραδόντες τῷ ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ οἴχονται
ἀπιόντες; (42) Oὐ μέντοι γε ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀμωμόκατε παραβῆναι οὐδέν, ἀλλὰ καὶ
τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι, ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε”. Εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα
τοιαῦτα, καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι, ἀλλὰ τοῖς νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χρῆσθαι, ἀνέστησε τὴν
ἐκκλησίαν.

Extinció de l’últim focus de conflicte el 401 aC i pau definitiva a Atenes

(43) Καὶ τότε μὲν ἀρχὰς καταστησάμενοι ἐπολιτεύοντο· ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους
μισθοῦσθαι τοὺς Ἐλευσῖνι, στρατευσάμενοι πανδημεὶ ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς μὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς
λόγους ἐλθόντας ἀπέκτειναν, τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέμψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους ἔπεισαν
συναλλαγῆναι. Καὶ ὀμόσαντες ὅρκους ἦ μὴν μὴ μνησικακήσειν, ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύονται
καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος.

63