Está en la página 1de 2

Construir casa nostra

Des de Maorca observam amb una mesca d'enve|a sana de passar


pena e procs cap a a Independnca de Prncpat de Cataunya. Un
procs nascut de a conscnca de voer esdevenr un pobe ure. Un
procs exempar en a seva execuc en forma de massva mobtzac
cutadana , creatva pacca que s'ha reectt prou a a seva aada en
'acc potca per part des partts sobranstes.
Fa estona que des de Maorca som ben conscents que 'ofensva groera
antdemocrtca de 'Estat contra aquest procs es fa sentr tamb amb
mota fora aqu. Es atacs vsceras gens dssmuats contra a nostra
engua, smbos, mode d'educac, mt|ans props de comuncac,
acompanyats d'una repress potca poca sense precedents, amb
nnumerabes dennces, penes sancons, tenen mot a ntenc
d'afebr emnar quasevo ntent de voer fer part d'aquest procs, que
s, cert, tamb e nostre.
Magrat tot, ara h som a temps, no podem badar, ara s 'hora de
generar a nostra part de mobtzac des de Maorca, amb organtzac,
cooperac, creant xarxes de compctats comunes enfortr a uta pe
nostre dret a ser, a decdr.
Per construr casa nostra, 'mbt potc terrtora on exercr e nostre
dret a ser un pobe ure, crem que ara noms pot ser s va gat a a
defensa de procs ndependentsta de Prncpat, nca oportuntat de
canv potc soca rea per canvar-ho tot. Ho podem fer. s possbe.
s en aquest context que ara aqu manfestam:
1.- E nostre ferm suport a procs de partcpac de 9 de
novembre de 2014 en cohernca amb a convcc que es pobes
tenen dret a decdr. Trebaarem des d'aqu per a transmetre
dscursos nets, d'a democrtc que sobresurtn a 'argumentar
monotc estata que pretn dstorsonar, anuar es nostres
aspracons.
2.- Perqu a casa que voem construr no s atra que a des Pasos
Cataans necesstam es mans de tota a bona gent en un ta
d'espas d'ntercanv, de cooperac accons con|untes, de vnces
de sodartat, de defensa comuna efectva enfront de 'agress
des apares estatas cmpces autctons. Trebaar en mtpes
fronts: des de a defensa promoc de a engua de suport a a
producc cutura, a 'asprac a una educac pbca de quatat,
de demandes con|untes dnfraestructures necessres de cohes
soca a un front com de uta en defensa de terrtor, de crear un
mode econmc a nve de es necesstats de a gent a estabr un
sstema d'guatat |ustca soca, d'enfortr es mt|ans de
comuncac per a con|unt des terrtors, a ncatves de
convergnca cooperac nsttucona potca.
3.- E reconexement de dret a autodetermnac de cadascun des
sub|ectes terrtoras que conformen es Pasos Cataans. Ens
comprometem a potencar, des des nostres espas dactuac,
obertura de processos consttuents smars en es nostres
terrtors. Apostem per a creac duna confederac de terrtors
ures des Pasos Cataans, que respect es snguartats permet
e pe desenvoupament de es capactats econmques, cuturas
potques de cadascuna de es parts, sempre amb respecte a med
ambent, oca goba.
Estem convenuts que e cam obert pot marcar nc de processos
daberament smars en e con|unt des Pasos Cataans. E cam, per,
no s ure dobstaces de pers: que arrbem a a meta exgr grans
doss dntegnca, de treba daudca.
E procs de Prncpat de Cataunya pot comptar amb es nostres mans,
no sos com a acte obgat de sodartat entre germans, sn com a
pro|ecte com, de construcc de 'espa on un pobe vo ser ure. Una
responsabtat per a a qua comptem, tamb, amb es vostres mans,
cor ment.
Grces.