Está en la página 1de 41

CHEmIJa

Nacionalinis egzamin centras


Projektas Pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo ir brandos egzamin sistemos
tobulinimas (SFMIS VP1-2.1-MM-01-V-01-002)
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO (PUPP) IR
BRANDOS EGZAMIN (BE) UDUOI RENGJ MOKYMO
PRAKTIN METODIN MEDIAGA
CHEMIJA
NACIONALINIS
EGZAMIN
CENTRAS
Vilnius
2011
Ileista Europos Socialinio fondo ir
Lietuvos Respublikos lomis
Nacionalinis egzamin centras
M. Katkaus g. 44, Vilnius LT-09217
Tel. (8 ~ 5) 275 6180
Faks. (8 ~ 5) 275 2268
centras@nec.lt
www.egzaminai.lt
Darnaus vystymosi institutas
Auros al. 66 a., iauliai LT-76233
Tel. (8 ~ 672) 26 226
Faks. (8 ~ 41) 595 898
info@institute.lt
www.institute.lt
Nacionalinis egzamin centras, 2011
Darnaus vystymosi institutas, 2011
TURINYS
VADAS __________________________________________________651
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI __653
TRUMPOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI ______671
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS TAIKOMOS GERIEMS
STRUKTRINIAMS KLAUSIMAMS PARENGTI _____________________677
REIKALAVIMAI VERTINIMO INSTRUKCIJAI ______________________697
CHEMIJOS UDUOTIS 1 VARIANTAS ____________________________699
CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS ____________________________707
CHEMIJOS UDUOTIES 1 VARIANTO VERTINIMO INSTRUKCIJA _______ 715
CHEMIJOS UDUOTIES 2 VARIANTO VERTINIMO INSTRUKCIJA _______719
651
VADAS
Egzamino klausim sudarymas tai nra laisva krybin uduotis. Raant klausimus reikia atsivelgti egzami-
no tikslus, labai gerai inoti egzamino programos reikalavimus, klausimo formato, egzamino administravimo
reikalavimus ir vertinimo proceso ypatumus. Labai svarbi yra js, kaip mokomojo dalyko specialisto, patirtis,
nuostatos, skonis ir net nuotaika. Egzamino uduotis gali atitikti visus tikslus, reikalavimus, program, forma-
t ir t. t, bet uduotis bus nedomi, neskoninga, ir nuobodi. Kad uduotis tapt domi, originali ir patraukli,
joje turi bti bent keletas klausim, pasiymini graiu, nematytu, autentiku kontekstu. Sudarant egzamino
uduot, reikt nekartoti vadovlini klausim, kuriuos atsakyt dauguma moksleivi. Sudarant klausimus,
btina nepaeisti chemins tiesos. Klausim krjas turi imanyti apie chemijos dalyk daug daugiau, negu
raoma vadovliuose. Sudarant chemijos egzaminui skirtus klausimus, taip pat svarbu nepaeisti biologijos,
fzikos, matematikos, gimtosios kalbos mokomj dalyk reikalavim.
Ar yra kokie nors receptai geriems klausimams sukurti? Kaip reikt sudaryti klausimus, kad jie patenkint
egzamin laikani moksleivi ir juos ruoiani mokytoj bei nacionalinio egzamin centro lkesius? ia
turtume prisiminti , kad pagrindinis valstybini egzamin tikslas yra kiekvienam mokiniui skirti tok bal, kuris
yra patikimas ir validus (t. y. tok, kuriuo galima remtis atrenkant studentus universitetus). Siekiant io tikslo,
kiekvienas uduoties klausimas privalo atskirti mokinius pagal j gebjimus. Kiekvienas klausimas turi prisi-
dti prie vertinimo diferencijuojant skirting gebjim mokinius . Todl visi tiek klausim sudarytojai, tiek
moksleiviai ir j mokytojai bei tvai turi suprasti, kad egzamino uduotis yra matavimo rankis. Kiekvieno
klausimo uduotis turi bti labai aiki ir galimi atsakymai kiekvien klausim turi bti i anksto numatyti.
Galiausiai atsakym klausimus rinkinys turi parodyti mokini gebjimus.
Kuriant klausimus, svarbu inoti, kad j sudarymas susideda i trij dali. Raydami klausim, visada galvo-
kime apie tris aspektus:
Kokias inias ir gebjimus mes tikrinsime iuo klausimu.
Ar aikiai nurodme, kaip mokiniai turi atlikti uduot( atsakyti duotj klausim).
Kaip paraysime klausimo vertinimo instrukcij, kurioje numatysime teisingus, neteisingus ir, jei btina,
i dalies teisingus atsakymus.
Paraytus klausimus kur laik reikt pamirti. Prajus tam tikram laikui, klausimus btina perirti ir na-
grinti i naujo.
Kadangi chemijos egzamino uduotyse iuo metu yra trij tip klausimai, aptarsime pagrindinius reikalavimus
ir rekomendacijas iems klausimams.
653
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO
KLAUSIM PRIVALUMAI IR
TRKUMAI
Pasirenkamojo atsakymo klausimuose nereikia pateikti sprendimo, tik pasirinkti atsakym: paprastai vienas
variantas teisingas (atsakymo raktas), kiti klaidingi (distraktoriai).
Privalumai Trkumai
Mokiniams nereikia daug rayti.
Garantuoja lengv ir visikai objektyv vertinim.
Lengva analizuoti rezultatus.
Per trump laik galima patikrinti inias i vairi
tem.
Ypa tinka, kai galimi atsakymai yra aikiai apibrti.
Sunku sukurti klausimus su keturiais prasmingais
atsakymais.
Mokiniams reikia daug skaityti.
Sunku patikrinti auktesnius gdius.
Skatina mechanikai siminti.
Lengviau spti.
Lengva nusirayti.
Taisykls ir rekomendacijos, taikomos geriems pasirenkamojo atsakymo klausimams parengti
Kokybs vertinimas
Ar iuo klausimu tikrinama kas nors vertingo, t. y. kas nors vertingo mokiniui?
Ar juo tiesiog tikrinamas ini atgaminimas, ar atsakant klausim reikia supratimo ir
auktesni gebjim?
Panagrinkime klausim.
H2O
CO2 dujomis pripildyt kolb berta NaOH granuli.
Kolba ukimta kamiu su duj nuvedamuoju vamz-
deliu, kurio galas panardintas ind su vandeniu, kaip
parodyta paveiksle. Kuris atsakymas teisingas?
A* Vamzdeliu vanduo pradjo kilti vir.
B I vamzdelio pradjo skirtis dujos.
C Vanduo vamzdeliu i pradi kilo, paskui m leistis.
D Joki pakitim nepastebta.
Klausimas vertingas tuo, kad tikrina mokini gebjim inom arm chemin savyb pritaikyti nestandartinje
situacijoje. Norint surasti teising atsakym klausim, reikia ne tik prisiminti, kokios yra arm chemins
savybs, bet ir ianalizavus bandymo paveiksl, sugebti numatyti io bandymo rezultat. Tai gero klausimo,
tikrinanio auktesnius mokini gebjimus, pavyzdys.
654 655
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Panagrinkime dar vieno klausimo pavyzd.
Darius ir Lina norjo pagaminti aliuminio hidroksid vykdant reakcij:
A Ir Darius ir Lina gavo Al(OH)
3
(k) nuosd.
B Nei Darius, nei Lina negavo Al(OH)
3
(k) nuosd.
C Tik Darius gavo Al(OH)
3
(k) nuosd.
D *Tik Lina gavo Al(OH)
3
(k) nuosd.
Norint atsakyti klausim, reikia pasitelkti auktesnius gebjimus analiz, sintez ir vertinim. Kad bt ga-
lima teisingai atsakyti klausim, nepakanka inoti, jog aliuminio hidroksidas yra amfoterinis hidroksidas.
Nordami patikrinti, ar mokiniai ino amfoterinius hidroksidus, klausim formuluotume taip: Kuris i jums
pateikt keturi hidroksid yra amfoterinis? Paklausus mokini, kuris hidroksidas itirps natrio armo per-
tekliuje, jau reikalausime auktesnio gebjimo prasmingai taikyti inias apie amfoterini hidroksid sveik
su arm tirpalais ir numatyti ios sveikos rezultat. Ms nagrinjamas klausimas vertingas tuo, kad skatina
mokytojus ir mokinius ugdymo procese daugiau dmesio skirti laboratoriniams ir praktikos darbams: stebti
atliekam bandym eig, daryti ivadas, numatyti rezultatus.
Kiti du klausim pavyzdiai vertingi tuo, kad skatina taikyti chemijos inias, aikinant visuomenei labai aktu-
alias aplinkosaugos problemas.
Kurios dujos sukelia ne tik klimato iltjim, bet itirpusios vandenyje ardo ir koralinius rifus?
A CH
4
B CO
2
C N
2
D O
3
Pastaruoju metu sukurti halogenalkanai atmosferoje greiiau suyra ir i j neisiskiria chloro radikalai,
reaguojantys su ozonu. Kur halogenalkan pasilytumte naudoti kaip aual iuolaikiniuose aldytuvuose,
nordami apsaugoti ozono sluoksn?
A CF
2
Cl
2
B CFCl
3
C CFCl
2
CF
2
Cl
D CHF
2
CHF
2
Sukurti patraukl ir iuo metu aktual ekologin klausim yra labai sunku. Daugelis ekologini klausim nagri-
njami biologijos kurse ir atsakyti juos galima neturint daug chemijos ini. ie klausim pavyzdiai parodo,
kad norint surasti teising atsakym, reikia ne tik biologijos, bet ir chemijos dalyko ini.
Turinio patikrinimas
Koks dalyko turinys tikrinamas iuo klausimu?
Panagrinkime netinkamo pasirenkamojo atsakymo klausimo pavyzd.
Kiek litr n.s. NO2 gausime sumai 5 litrus n.s. NO duj ir 2 litrus n.s. O2 duj,
jei reakcijos ieiga yra 80 proc.?
2NO(d) + O
2
(d) 2NO
2
(d)
A 0,8
B 3,2
C 4
D 7,8
io tipo klausimai vertinami vienu taku ir turt bti vieno dviej ingsni. Pavyzdyje pateiktas klausimas
tikrina ir skaiiavimus pagal reakcijos lygt, ir pertekliaus nustatym, ir ieigos pritaikym. Jei norime klau-
sim pateikti kaip pasirenkamojo atsakymo klausim, turime apsisprsti, kur skaiiavim tikrinsime, ir suma-
inti informacijos kiek udavinio slygoje arba transformuoti pasirenkamojo atsakymo klausim trumpojo
atsakymo klausim.
Klausimo taisymas
Kiek litr NO
2
duj gausime sumai 5 litrus NO ir 2 litrus O
2
duj? Visi duj triai imatuoti n.s.
2NO(d) + O
2
(d) 2NO
2
(d)
Dabar klausimas tikrina pertekliaus nustatym ir skaiiavimus pagal reakcijos lygt, taikant duj tri santyki
dsn. Mokiniai, nemokantys pritaikyti skaiiavimuose ieigos svokos, gals udavin isprsti. Skaiiavimus,
taikant ieigos svok, galima patikrinti ir kitame klausime.
Dar vienas netinkamo klausimo pavyzdys.
Kuri tra yra sudtin?
A Karbamidas,
B Amonio salietra,
C Kalio salietra,
D Dvigubas superfosfatas.
Tai yra dvigubas klausimas: jis tikrina, ar mokiniai ino tr pavadinimus ir ar moka klasifkuoti tras. Gal
utekt klausti, kuri tra yra sudtin, o alia pavadinim galima parayti formules.
Klausimo taisymas
Kuri tra yra sudtin?
A Karbamidas CO(NH
2
)
2
B Amonio salietra NH
4
NO
3
C Kalio salietra KNO
3
D Dvigubas superfosfatas Ca(H
2
PO
4
)
2
656 657
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Ar klausimo turinys atitinka egzamino programos turinio reikalavimus ir egzamino ma-
tric?
Paanalizuokime klausimo, kuris atitinka egzamino programos reikalavimus, turin ir statistinius duomenis.
Kurioje eilutje vaizduojamas reakcijos tarp metano ir chloro, vykstanios pagal radikalinio pakeitimo me-
chanizm, grandins augimas?
A Cl
2
Cl + Cl
B Cl + CH
4
CH
3
+ HCl
C CH
3
+ Cl CH
3
Cl
D CH
3
+ CH
3
C
2
H
6
Statistika
Atsakym pasirinkimas (%)
Sunkumas
Skiriamoji
geba
Koreliacija
A B* C D Neatsak
7,00 60,00 25,50 7,50 0,00 60,00 5,83 0,05
Nors klausimas atitinka egzamino programos turinio reikalavimus, taiau po egzamino analizuojant statistinius
duomenis, paaikjo, kad klausimo skiriamoji geba yra neigiama. Tai rodo jog klausim geriau atsakinjo
silpnj mokini grup nei stiprij mokini grup. Manome, kad toki statistik galjo lemti tai, kad io radi-
kalinio pakeitimo mechanizmo pakopos yra pamintos tik viename mokykliniame vadovlyje, i kurio moksi ne
visi egzamin laikantys moksleiviai. Jei klausimas yra aptartas visuose vadovliuose, i kuri mokosi mokiniai,
tai galima tiktis, kad toks klausimas statistiniu poiriu bus lengvas. pasirenkamojo atsakymo klausim
pertvarkius struktrin klausim, sumat spjimo tikimyb. Galima bt tiktis, jog jo statistika pagert ir
stipresnij mokini grup atsakint klausim geriau nei silpnesnij mokini grup.
Panagrinkime neprograminio klausimo pavyzd.
eimininkas namui ildyti naudoja ildymo katil, kuris gali bti krenamas vairiu kuru. Kur kur degi-
nant maiausiai teriama aplinka?
A Durpes.
B Mazut.
C Akmens anglis.
D Gamtines dujas.
Klausimo turinyje nagrinjamas keturi ri deginamo kuro poveikis aplinkai. Pateikti neteisingi distraktoriai
turi bti be joki abejoni neteisingi. Atsakinjant klausim daugeliui mokini patrauklus atsakymas buvo
A durps ( nors jis nebuvo skaitytas) . Kai kuriuose altiniuose nurodoma, kad ir durps yra ekologikas kuras:
Kuro durps tai lietuvikas ekologikas kietojo kuro produktas, priklausantis biokuro grupei. Savo kaitru-
mu durps pranoksta plaiai naudojamas malkas.
Durpi kuras tinka vis tip kietojo kuro katilams, buitinms kuro krosnims, idiniams.
Durpi pelenai yra puiki ekologin tra dirvoemio sudiai pagerinti.
Durpi briketai - tai ekologikas kietojo kuro produktas, kuris naudojamas buitiniuose ir pramoniniuose
vis tip kietojo kuro katiluose, buitinse kuro krosnyse, taip pat didelse katilinse iluminei energijai gamin-
ti. Privalumai ir nauda: patogs naudoti; saugs: nespragsi, nekibirkiuoja; ilumos palaikymas iki 24 h.;
durpi pelenai yra puiki ekologin tra dirvoemio sudiai pagerinti.
Formuluojant klausim svarbu nepaeisti ir gyvenimo realybs. Tokio katilo, kuris gali bti krenamas ir kietu,
ir skystu, ir dujiniu kuru, nra.
Dar vieno neprograminio klausimo pavyzdys.
Kuri i nurodyt mediag iuo metu nra chemijos pramons aliava?
A Oras.
B Durps.
C Vanduo.
D Gamtins dujos.
Manome, kad iame klausime yra teisingi visi atsakymai. Cituojame mokins mintis: po egzamino, besiruo-
dama biologijos egzaminui i knygos Biologija prie egzamin, radau parayta: durps naudojamos kaip
ikastinis kuras, jomis triami laukai, tai aliava dervoms, rgtims, metilo alkoholiui gauti. Chemijos egza-
mino programa nereikalauja ini apie iuolaikins chemijos pramons aliavas.
Paintini savybi klasifkavimas
Kokius gebjimus rodo mokinys atsakydamas klausim? siminim, supratim, kritin
mstym, problem sprendim ar krybikum?
Ar tikrinamas gdis / gebjimas atitinka egzamino programos turinio reikalavimus ir
egzamino matric?
Pateikiame gero klausimo pavyzd.
Mokinys, atlikdamas projektin darb apie rgtj liet, ityr kelet
surinkto skirtingose vietose lietaus vandens pavyzdi. Kuri ivada
mokinys galt padaryti?
A Lietaus vanduo yra neutralus.
B Puies iev neturi takos lietaus vandens rgtingumui.
C Puies spygliai didina lietaus vandens rgtingum.
D Lietaus vanduo, laantis nuo puies spygli, yra rgtesnis
u vanden, tekant ieve.
is klausimas jungia keli chemijos egzamino programoje nurodyt skirting tem tirpal bei chemijos ir
aplinkos inias. Klausimu tikrinama ne tik tai, kaip mokiniai geba apibendrinti, susieti ir taikyti gytas i-
nias, bet ir priimti argumentuot sprendim. Visi pateikti atsakymai yra prasmingi ir patraukls. Norint surasti
teising atsakym, reikia atidiai inagrinti visus atsakymus.
658 659
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Klausim raymo gairi laikymasis
Ar klausimas pateiktas teisingai? Ar nra dalykini klaid?
Panagrinkime kelet klausim, kuriuose nra iurki dalykini klaid, taiau j formuluots yra taisytinos.
Benzino sudtyje daugiausia yra i angliavandenili:
A CH
4
ir C
2
H
6
B C
3
H
8
ir C
4
H
10
C C
6
H
14
ir C
7
H
16
D C
12
H
26
ir C
16
H
34
Klausime pateikti atsakymai iek tiek klaidina. Ko gero, benzine daugiausia yra alkan , turini 8 anglies ato-
mus, nors galimas ir visas intervalas nuo C
5
iki C
12
. Grynas heptanas yra kaip tik tas etaloninis benzinas, kurio
oktaninis skaiius lygus 0, o izooktanas (2,2,4-trimetilpentanas) yra tas etalonas, kurio oktaninis skaiius lygus
100. Realus benzinas, aiku, yra miinys .Tobulinant klausim, teigin reikt pakeisti klausimu ir pakoreguoti
atsakymus. Mokiniai, nordami surasti teising atsakym, turi sugaiti daug laiko perskaitydami keturis teigi-
nius. Pateikus klausimo forma, mokiniai ieko teisingo atsakymo ir, j surad, neprivalo skaityti kit distraktori.
Klausimo taisymas
Kuri angliavandenili benzino sudtyje yra daugiausia?
A CH
4
ir C
2
H
6
B C
3
H
8
ir C
4
H
10
C nuo C
5
H
12
iki C
11
H
24
D nuo C
12
H
26
iki C
18
H
38

Kuris i jungini, esani atmosferoje, nesukelia ekologini pokyi?
A SO
2
B NO
2
C CO
2
D N
2
Chemijos termin odynas nurodo, kad junginys tai mediaga, sudaryta i cheminiais ryiais susijungusi
skirting element atom.
Teisingas atsakymas yra D, bet vienins mediagos negalima vadinti junginiu.
Ar klausimas aikus ir nedviprasmikas?
Kartais, atsakindami klausimus, negalime surasti vienareikmio atsakymo.
Su kuriuo metalu reaguoja koncentruota sieros rgtis?
A Su auksu
B Su variu
C Su aliuminiu
D Su geleimi
Kadangi klausime nenurodyta, jog rgtis yra alta, reikia skaityti ne tik B, bet ir C bei D atsakymus. Nurodius,
kad rgtis yra alta, klausimas viryt egzamin programos reikalavimus.
Klausimo taisymas
Norint patikrinti, ar mokiniai ino koncentruot azoto ir sieros rgi sveik su variu, galima klausim pa-
teikti tokia forma:
Kuriuo atveju chemin reakcija nevyks?
A Cu + HNO
3
(praskiesta)
B Cu + HNO
3
(koncentruota)
C Cu + H
2
SO
4
(praskiesta)
D Cu + H
2
SO
4
(koncentruota)
Kuri i nurodyt rgi pasiymi oksidacinmis savybmis?
A Druskos rgtis.
B Acto rgtis.
C Azoto rgtis.
D Metano rgtis.
Autoriai tikjosi teisingo atsakymo C. Mokykliniame chemijos kurse rgtys nra skirstomos oksiduojanias ir
neoksiduojanias. Todl mokiniai gali samprotauti, kad reaguodamos su metalais visos rgtys pasiyms oksi-
dacinmis savybmis: mokiniams ir vandenilio jonai, ir nitrato jonai yra lygiaveriai fragmentai. Todl teisingi
yra visi keturi atsakymai.
Klausimo taisymas
Manome, kad io klausimo formuluot galima keisti taip:
Rgtims dalyvaujant oksidacijos-redukcijos reakcijose su metalais, oksidatoriais daniausiai bna vandenilio
jonai. Kurios rgties liekanos jonas gali bti oksidatoriumi?
A Druskos rgties HCl.
B Acto rgties CH
3
COOH.
C Azoto rgties HNO
3
.
D Metano rgties HCOOH
Kuri reakcija nevyksta susidarant rgtiems lietums atmosferoje?
A N
2
O
5
+ H
2
O 2HNO
3

B SO
2
+ H
2
O

H
2
SO
3
C 2NO
2
+ H
2
O 2HNO
3
+ NO
D CO
2
+ H
2
O

H
2
CO
3
Teisingas atsakymas turjo bti A, bet C atsakyme urayta ir neteisingai ilyginta reakcijos lygtis daugel
moksleivi paskatino pasirinkti j kaip teising atsakym.
Klausimo taisymas
Kuri reakcija nevyksta susidarant rgtiems lietums atmosferoje?
A N
2
O
5
+ H
2
O 2HNO
3
B SO
2
+ H
2
O

H
2
SO
3
C 3NO
2
+ H
2
O 2HNO
3
+ NO
D CO
2
+ H
2
O

H
2
CO
3
660 661
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Klausim raymo gairi laikymasis
Ar raoma visi nurodytieji ar n vienas i nurodytj?
Ar vartojama neigiama forma?
Kambario temperatroje metalams, be kit savybi, bdinga dar ir:
A Geras kalumas ir tsumas.
B Geras iluminis ir elektrinis laidumas.
C Kieta agregatin bsena (iskyrus gyvsidabr).
D Visi atsakymai teisingi.
Silome klausim pateikti klausiamja forma ir atsisakyti teiginio. Btinai pakeisti D atsakym. Jeigu keiiame
io klausimo formuluot ir vedame neiginio form, j btina parykinti. Klausim su neigiama forma uduotyje
rekomenduojama pateikti kuo maiau, nes ie klausimai tikrina kalbos suvokim, bet ne chemijos inias.
Klausimo taisymas
Kuri savyb nebdinga metalams kambario temperatroje?
A Geras kalumas ir tsumas.
B Geras iluminis ir elektrinis laidumas.
C Kieta agregatin bsena (iskyrus gyvsidabr).
D Blogas iluminis ir elektrinis laidumas.
Kuri/kurios reakcijos gali vykti?
I. ,
II.
A Tik I.
B Tik II.
C I ir II.
D N viena.
Netinkamai parinktas D atsakymas. Mokiniai j i karto atmes. Tokio formato klausim sunku pataisyti. J gali-
ma bt paversti struktriniu klausimu.
Kuris teiginys netinka rgij krituli poveikiui apibdinti?
A Gali pasikeisti dirvoemio savybs.
B Gali pakilti vandenyn lygis.
C Gali koroduoti geleiniai dirbiniai.
D Gali irti pastatai.
Jei vartojame neigiama forma, odis netinka turt bti irykintas.
Ar tai gudrus klausimas?
Pateikiame graaus klausimo, su tinkamais ir prasmingais bei orientuotais galimas mokinio klaidas atsaky-
mais, pavyzd.
Labai utertame ore lietaus pH gali sumati nuo 6 iki 3. Vandenilio jon koncentracija, lietaus pH reikmei
pakitus nuo 6 iki 3, pasikeit taip:
A 2 kartus sumajo;
B 2 kartus padidjo;
C 1000 kart sumajo;
D 1000 kart padidjo.
Tobulinant io klausimo formuluot, teiginio form reikt pakeisti klausimo form.
Klausimo taisymas
Kaip pasikeit vandenilio jon koncentracija, lietaus pH reikmei pakitus nuo 6 iki 3?
Pateikiame per daug sunkaus klausimo su pasirenkamaisiais atsakymais pavyzd.
Kokioje vandens H
2
O masje yra tiek pat vandenilio atom, kiek j yra 5,6 litruose n.s. amoniako NH
3
duj?
A 4,9 g
B 6,75 g
C 8,4 g
D 27 g
Tai labai sunkus udavinys. Norint surasti teising atsakym, reikia ne tik gerai suprasti, k parodo chemin for-
mul, bet ir teisingai atlikti skaiiavimus, pereinant nuo vien matavimo vienet prie kit, taip pat gerai suvokti
molio svok. Galime tiktis, kad dalis mokini, atsakindami klausim, splios, todl, taisant klausim,
vertt palikti maiau ingsni. Klausime galima pateikti amoniako kiek moliais ir paklausti, kokiame kiekyje
vandens yra tiek pat vandenilio atom.
Klausimo taisymas
Kokiame vandens H
2
O kiekyje moliais yra tiek pat vandenilio atom, kiek j yra 0,25 moliuose amoniako NH
3
?
A 0,375 mol
B 0,75 mol
C 1,5 mol
D 8,4 mol
Atsakym rakto (teisingo atsakymo) patikrinimas
Ar pateiktasis atsakym raktas neginijamai teisingas?
Ar neteisingi atsakymai neginijamai neteisingi?
Pateikiame pavyzdius klausim, kuriuose nra n vieno visikai teisingo atsakymo.
Elemento atomin mas yra:
A labiausiai paplitusio jo izotopo mas;
B jo vis izotop mass vidurkis;
C proton mas;
D neutron ir proton masi suma.
Po egzamino statistiniai duomenys parod, kad is klausimas buvo lengvas su bloga skiriamja geba, nes verti-
nant buvo skaityti du atsakymai, kurie yra artimesni tiesai.
662 663
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Klausimo taisymas
Elemento atomin mas yra:
A labiausiai paplitusio jo izotopo mas;
B jo gamtinio izotop miinio vidutin mas;
C jo sunkiausio izotopo mas;
D jame esani proton mas.
Dar vienas tokio klausimo pavyzdys
Sumaiyti vienodi triai 0,2 mol/l koncentracijos sidabro nitrato AgNO
3
ir druskos rgties HCl tirpal. Vyko
reakcija:

Gauto tirpalo pH lygus:
A pH = 2
B pH = 7
C pH = 8
D pH = 10
A atsakyme sivl klaida. Skaiiuojant pH reikm, ji yra lygi 1, bet ne 2.
Klausimo taisymas
Sumaiyti vienodi triai 0,2 mol/l koncentracijos sidabro nitrato AgNO
3
ir druskos rgties HCl tirpal. Vyko
reakcija:
Gauto tirpalo pH lygus:
A pH = 1
B pH = 7
C pH = 8
D pH = 10
arba
Sumaiyti vienodi triai tos paios molins koncentracijos sidabro nitrato AgNO
3
ir druskos rgties HCl tir-
pal. Vyko reakcija:
Gauto tirpalo pH lygus:
A pH = 2
B pH = 7
C pH = 8
D pH = 10
Pateiksime pavyzd klausimo, kurio neteisingi distraktoriai kelia abejoni.
Kuris / kurie i pateikt metod tinka atskirti HCl ir CH
3
COOH vienodos koncentracijos tirpalus?
I djus vienod kiek Mg kiekvien tirpal, matuoti duj burbuliuk isiskyrimo greit.
II kiekvien tirpal lainti metilorano tirpalo.
III Itirti abiej tirpal elektrin laidum.
A I ir II.
B I ir III.
C II ir III.
D I , II ir III.
Klausimas nekorektikas. I teiginyje svarbu ne tik vienod kiek Mg dti, bet ir vienodai j susmulkinti. II
teiginys sulauk i daugelio nagrinjusij klausim kritikos, nes maos koncentracijos rgi tirpaluose
metiloraninis indikatorius gali gerokai skirtis savo spalva. Jeigu laikysime, kad praskiestuose tirpaluose metilo-
raninio spalvos kitimas pads atskirti acto rgt nuo druskos rgties, visi atsakymai tampa teisingi.
Klausimo taisymas
klausim galtume pakeisti taip.
Kurie i pateikt metod tinka atskirti 0,1 mol/l koncentracijos HCl ir 0,1 mol/l koncentracijos CH
3
COOH
tirpalus?
I djus t pat kiek vienodai susmulkinto Mg kiekvien tirpal, matuoti duj burbuliuk isiskyrimo greit.
II Imatuoti 0,1 mol/l koncentracijos NaOH tirpalo, sunaudoto i rgi neutralizacijai, tr.
III Itirti abiej tirpal elektrin laidum.
A I ir II.
B I ir III.
C II ir III.
D I , II ir III.
Pateikiame pavyzd klausimo, kurio atsakymai kl daug diskusij vykus egzaminui.
Silpniausiomis rgtinmis savybmis pasiymi tirpalas kurio:
A pH = 2;
B pH = 6;
C pH = 7;
D pH = 10.
Chemikas pasakyt, kad neginijamai teisingas yra D atsakymas. io tirpalo pH = 10. Taiau moksleiviui kyla
problema ar galima teigti, kad bazinis tirpalas turi rgtini savybi? Jei moksleivis daro prielaid, kad bazi-
niai tirpalai nepasiymi rgtinmis savybmis, tai jis kaip teising renkasi B atsakym. io klausimo formu-
luot nra visikai korektika.
Klausimo taisymas
Klausim tobulinant, galima palikti tuos paius atsakymus ir taip pakeisti klausimo formuluot:
Kuriame tirpale vandenilio jon koncentracija maiausia?
A pH = 2;
B pH = 6;
C pH = 7;
D pH = 10.
arba
Silpniausiomis rgtinmis savybmis pasiymi tirpalas, kurio:
A pH = 0;
B pH = 2;
C pH = 4;
D pH = 6.
664 665
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Dar vienas pavyzdys klausimo, kuriame yra netinkamai parinkti atsakymai.
Kuris teiginys neteisingai apibdina rgij liet poveik?
A Ardo pastatus.
B Ardo metalines konstrukcijas.
C Trikdo uv dauginimosi cikl.
D Didina vandens telkini eutrofkacij.
C atsakymas tampa sunkus tiems mokiniams, kurie nesimoko biologijos dalyko vyresnse klasse. D atsakymas
bt teisingas, jeigu rgiuose krituliuose nebt azoto rgties.
Klausimo taisymas
Kuris teiginys neteisingai apibdina rgij krituli poveik?
A Ardo pastatus.
B Ardo metalines konstrukcijas.
C Maina drusk kiek vandenyje.
D Nuo rgi krituli paruduoja egli ir pu spygliai.
Patobulinus atsakymus, teisingas atsakymas tampa C.
Ar neteisingi atsakymai yra patraukls?
Pasirinkimai turi bti tiktini, paraleliki, panaios formuluots. Naudokite tik tos paios
srities mediagas.
Teisingai ubaikite sakin:
Elektrolizuojant NaCl lydal, katijonai juda
A link neigiamo elektrodo vyksta redukcijos reakcija.
B link neigiamo elektrodo vyksta oksidacijos reakcija.
C link teigiamo elektrodo, vyksta oksidacijos reakcija.
D link teigiamo elektrodo, vyksta redukcijos reakcija.
Panagrinkime io klausimo statistinius duomenis:
Atsakym pasirinkimas (%)
Sunkumas Skiriamoji geba
A* B C D Neatsak
53,00 16,50 17,25 13,00 0,25 0,53 0,44
is klausimas yra optimalaus sunkumo ir geros skiriamosios gebos klausimas. Statistiniai duomenys rodo,
kad distraktoriai buvo gerai parinkti. Visi jie buvo patraukls ir tiktini. io klausimo trkumas yra tas, kad jis
pateiktas teiginio, o ne klausimo forma.
Klausimo taisymas
teigin pakeisti klausimo forma yra sunku, nes klausiame dviej dalyk: nustatyti, kur juda katijonai ir kaip va-
dinama reakcija prie katodo. Jei klaustume tik vieno dalyko, bt sunku parinkti keturis patrauklius atsakymus.
klausim bt galima paversti struktriniu klausimu, praant rayti trkstamus odius, pvz.:
Elektrolizuojant NaCl lydal, katijonai juda link ................ elektrodo, prie kurio vyksta ............. reakcija.
2 takai
Arba
Paraykite pavadinim elektrodo, prie kurio juda katijonai, elektrolizuojant natrio chlorido lydal.
1 takas
Kaip vadinamas procesas, kuris vyksta prie neigiamo elektrodo?
1 takas
Ar atsakym variantai idstyti teisinga tvarka?
Atsakymo pasirinkimo variantus, jei manoma, verta sudti i eils. Pagal chronologin sek, abcl ir t. t.
Kiek valentini elektron turi II periodo III A grups cheminis elementas?
A 3
B 2
C 5
D 6
Atsakymai turt bti idstyti didjimo arba majimo seka.
Redakcin apvalga
Ar kalba vartojama taisyklingai, yra reikiamo lygmens ir nedviprasmika?
Klausim formuluotje venkite gramatini uuomin
Ar rayba ir gramatika taisyklingos?
Ar klausime visa pateikta informacija yra reikalinga?
Sakiniai turi bti trumpi. Nevartokite jungtuk tam, kad sakiniai tapt ilgi ir sudtiniai. Vartokite tik paprastus
odius. Kiek galima venkite ypa akademins kalbos ar techninio odyno. Vartokite
konkret, o ne abstrakt kontekst.
Polivinilchloridas (PVC) yra labai plaiai naudojamas vandentiekio, kanalizacijos vamzdi
gamybai, taip pat kaip priedas aliuminio folijos mechaniniam atsparumui3 sustiprinti. I
kurio junginio gaunamas PVC?
Mokiniai sugai nemaai laiko, skaitydami pirmj sakin, kuriame esanti informacija yra nereikalinga parenkant
teising atsakym. Pateikta informacija bt vertinga mokymo procese, bet per egzamin klausimai turi bti
kaip galima trumpesni.
Viena i cemento sudedamj dali negesintos kalks. Reaguodamos su vandeniu ir ore
esaniu anglies dioksidu, jos tampa kietu, tvirtu junginiu. Negesintos kalks tai:
A oksidas;
B hidroksidas;
C rgtis;
D druska.
666 667
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Antrasis klausimo sakinys tikrai nepadeda mokiniui atsakyti klausim, todl io sakinio galima atsisakyti. Klau-
simas taps trumpesnis.
Kuri i pateikt formuli yra kaustikins sodos formul?
A NaOH
B Na
2
CO
3
C Na
2
CO
3
10H
2
O
D NaHCO
3
klausim galima kritikuoti dviem aspektais:
1. Kaustin soda, ne kaustikin.
2. Ar reikalingos uduotys su labai retai, nedaugelio vartojamais senoviniais pavadinimais? Pamat toki uduo-
t mokiniai labai uoliai ninka mokytis visokiausi trivialij pavadinim.
Kuris uraas yra kalkinio vandens etiketje?
A CaO(k),
B Ca(OH)
2
(k),
C Ca(OH)
2
(aq),
D CaCl
2
(aq).
Tai puikus klausimas, lauantis stereotip, kad (aq) gali bti tik ten, kur tirpumo lentelje paymta T. Taiau
reikia taisyti pavadinim: ne kalkinio, o kalki vandens.
kurios druskos vandenin tirpal pylus natrio armo tirpalo, i pradi ikris nuosdos, kurios vliau i-
tirps armo pertekliuje?
A FeSO
4
B Zn(NO
3
)
2
C AgNO
3
D MgSO
4
iame klausime esantis odis vliau tarsi formuoja suvokim, kad ia svarbesnis laikas, o ne armo kiekis.
Klausimo taisymas
mgintuvl su druskos tirpalu lainant natrio armo tirpal ikrito nuosdos. lainus daugiau natrio armo
tirpalo nuosdos itirpo. Kokios druskos vandeninis tirpalas buvo mgintuvlyje?
A FeSO
4
B Zn(NO
3
)
2
C AgNO
3
D MgSO
4
Kuri i daleli yra K atomo izotopas?
Dalel
Skaiius vienoje dalelje
proton neutron elektron
A 18 21 18
B 19 20 18
C 19 21 19
D 20 20 20
io klausimo trkumas netiksliai pavartota izotopo svoka. Jei eimoje yra du broliai Petras ir Jonas, tai kal-
bdami apie Jon, sakome, kad Jonas yra Petro brolis. Tai ir iame klausime dalel turi bti konkreios dalels
izotopu.
Klausimo taisymas
Kuri i daleli yra
40
K atomo izotopas?
Vyko reakcija

Chromas ioje reakcijoje dalyvavo:
A geleies redukcijos procese ir buvo reduktorius;
B geleies oksidacijos procese ir buvo reduktorius;
C geleies redukcijos procese ir buvo oksidatorius;
D geleies oksidacijos procese ir buvo oksidatorius.
io klausimo kalba yra dviprasmika. Nekorektika formuluotje vartoti svokas chromas ir geleis, kai
oksidacijos redukcijos reakcijoje nra grynos geleies ir nra gryno chromo.
Klausimo formuluot galtume pakeisti taip:
Vyko reakcija
jonai ioje reakcijoje dalyvavo jon :
A redukcijos procese ir buvo reduktorius;
B oksidacijos procese ir buvo reduktorius;
C redukcijos procese ir buvo oksidatorius;
D oksidacijos procese ir buvo oksidatorius
Taiau i formuluot yra netobula. Kartais teigin paversti klausimu bna labai sunku. is klausimas yra sud-
tingas ir lingvistiniu poiriu.
668 669
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
Ar schemos aikios ir teisingos?
- Ar paveiksluose ir grafkuose tinkamai ir aikiai pateikti vairs paymjimai skaiiais,
raidmis, odiais?
- Ar grafkuose tinkamai nubrtos ir suymtos ays?
- Ar grafkai, kuriais remdamasis moksleivis turi atsakyti klausimus yra aiks, su ry-
kiais paymtais takais, linijomis, koordinai pavadinimais, dimensijomis?
Kurios kolbos negalima kaitinti?
A B C D
iam klausimui turime kelet pastab:
1. Matin kvadratl reikt udti ir ant Viurco kolbos, nes ir j galima kaitinti.
2. Mokinys gali isirinkti matavimo kolb remdamasis neteisingais samprotavimais, pavyzdiui tai vienintel
ukimta kolba. Taigi mokinys atsakys teisingai, bdamas visikai neteisus. Norint to ivengti, reikt mata-
vimo kolb pavaizduoti be kamio.
Mokin upyl skrandio suli rgtingum mainani tablet praskiesta druskos rgtimi ir ityr, kokiu
greiiu skiriasi dujos. Po to ji atliko antr bandym. Abiej bandym rezultatus pavaizdavo grafkai. Remda-
miesi grafku, nustatykite koki vien bandymo slyg pakeit mokin.
A Bandym atliko emesnje temperatroje.
B Padidino druskos rgties koncentracij.
C Bandymui panaudojo pus tablets.
D Sutryn tablet miltus.
Grafkas yra nekorektikas:
1. 2 bandymo kreiv turt vaizduoti, jog bandymo metu isiskyr tikrai per pus maiau duj.
2. 2 bandymo kreivs pradia turt vaizduoti t pat reakcijos greit, kaip ir 1 bandymo metu. Pagal esant gra-
fk atrodo, kad 2 bandymas atliekamas emesnje temperatroje, todl teisingi yra du atsakymai: A ir C
alikumo ir jautrumo apvalga
Ar klausimas gali bti alikas? Tai yra ar kai kurioms grupms klausimas pasirodys sun-
kesnis dl jo konteksto?
Ar klausimas gali eisti visus mokinius arba tam tikras j grupes?
Ar klausimas vienodai tinka mergaitms ir berniukams?
Ar klausimas nesukelia tautini, rasini ar kultrini nesutarim?
Pagaliau
Ar patys galite surasti teising atsakym savo klausim?
Ar js btumte visikai patenkinti, jei is klausimas bt uduotas js dukrai ar snui?
Pateikiame bendrojo kurso klausimo pavyzd.
Norint paruoti didesns koncentracijos valgomosios druskos tirpal, reikia:
A turim tirpal perfltruoti;
B i turimo tirpalo nugarinti dal vandens;
C turim tirpal papildomai pilti vandens;
D turim tirpal perpilti maesns talpos ind.
is klausimas, pakeitus teiginio form klausimo forma, tampa graiu, vienodai tinkaniu vairioms responden-
t grupms, klausimu.
Klausimo taisymas
K reikt daryti, norint paruoti didesns koncentracijos valgomosios druskos tirpal?
A Turim tirpal perfltruoti.
B I turimo tirpalo nugarinti dal vandens.
C turim tirpal papildomai pilti vandens.
D Turim tirpal perpilti maesns talpos ind.
671
TRUMPOJO ATSAKYMO
KLAUSIM PRIVALUMAI IR
TRKUMAI
Trumpojo atsakymo klausimuose reikia pateikti tik atsakymus. Sprendimas nebtinas, jis netikrinamas.
Privalumai Trkumai
Mokiniams nereikia daug rayti.
Lengva analizuoti rezultatus.
Per trump laik galima patikrinti vairi tem inias.
Maja spjimo galimyb.
Nereikia parinkti tinkam distraktori.
Ypa tinka, kai nemanoma parinkti keli prasming
distraktori.
Ypa tinka, kai galimi atsakymai yra aikiai apibrti.
Sunku sukurti klausimus, turinius vienareikm
atsakym.
Sunku patikrinti auktesnio lygio gebjimus, iskyrus
kai kurias iimtis.
Neleidia nustatyti tipini klaid.
Lengva nusirayti.
Taisykls ir rekomendacijos, taikomos geriems trumpojo atsakymo klausimams parengti
Kokybs vertinimas
Ar iuo klausimu tikrinama kakas vertingo, t. y. kakas vertingo mokiniui?
Ar juo tiesiog tikrinamas atgaminimas ar reikia supratimo ir auktesni gebjim?
Pateikiame gero klausimo pavyzd.
Kiek skirting aminorgi sudaro peptid?
is klausimas tikrina auktesnius mokini gebjimus. Norint teisingai atsakyti klausim, reikia ne tik su-
prasti, i keli aminorgi sudarytas is peptidas, bet ir pastebti, kad duotajame peptide yra dviej vienod
aminorgi likuiai.
672 673
Turinio patikrinimas
Koks dalyko turinys tikrinamas iuo klausimu?
Ar klausimo turinys atitinka egzamino programos turinio reikalavimus ir egzamino ma-
tric?
Panagrinkime netinkamo klausimo pavyzd.
Keliems i emiau urayt jungini bdinga sidabrinio veidrodio reakcija?
CH
2
O, CH
4
O, C
6
H
12
O
6
, CH
2
O
2
, C
2
H
4
O
2
Klausimas tikrina ne tik mokinio gebjim atpainti aldehidin grup, bet ir gebjim pagal duot molekulin
formul urayti struktrin formul.
Be to, inome, kad molekulin formul C
6
H
12
O
6
turi gliukoz ir fruktoz. Gliukozei bdinga sidabrinio veidro-
dio reakcija, o fruktozei ne. Problem gali kelti ir formul C
2
H
4
O
2
. Jei tai metilmetanoatas, tai jo struktri-
nje formulje galime rasti aldehido funkcin grup. is klausimas, kurio atsakymas vertinamas vienu taku,
turt tikrinti tik vien gebjim. Be to, klausime negali likti dviprasmybi.
Klausimo taisymas
Keliems i i jungini bdinga sidabrinio veidrodio reakcija:
HCHO, CH
3
OH, CH
2
OH (CHOH)
4
CHO, HCOOH, CH
3
COOH?
arba
Keliems i i jungini metanaliui, propanonui, gliukozei, metano rgiai, etano rgiai, metanoliui b-
dinga sidabrinio veidrodio reakcija?
Paintini savybi klasifkavimas
Kokius gebjimus rodo mokinys atsakydamas klausim? siminim, supratim, kritin
mstym, problem sprendim ar krybikum?
Ar tikrinamas gdis /gebjimas atitinka egzamino programos turinio reikalavimus ir eg-
zamino matric?
Pateikiame labai graaus ir lengvo, aikiai suformuluoto klausimo, atitinkanio egzamino programos reikalavi-
mus, pavyzd.
Kiek skirting jungini paymta iomis formulmis?
Norint atsakyti klausim, reikia turti ne tik ini ir supratimo, bet ir pasitelkti kritin mstym bei proble-
m sprendimo gebjimus.
Klausim raymo gairi laikymasis
Ar klausimas pateiktas teisingai? Ar nra dalykini klaid?
Panagrinkime netinkam klausim pavyzdius.
Kiek neutron yra K
+
dalelje?
Negalima teisingai atsakyti klausim, nes dalelje nenurodytas mass skaiius.
Klausimo taisymas
Kiek neutron yra
40
K
+
dalelje?
Keli i i jungini pasiymi rgtinmis savybmis?
Klausimas kelia problem, nes moksleiviui gali bti neaiku, kokias savybes vadinsime rgtinmis savybmis.
Norint ivengti diskusij, t pat gebjim galima patikrinti paklausus konkreiau.
Klausimo taisymas
Keli i i jungini reaguos su NaOH tirpalu?
Ar klausimas turi tik vien atsakym?
Klausim krjas privalo taip suformuluoti trumpojo atsakymo klausimus, kad atsakindami iuos klausimus
galtume urayti tik vien teising atsakym.
Panagrinkime netinkam formuluoi pavyzdius.
Kiek daleli i emiau urayt turi t pai elektronin konfgracij?
Al
3+
, N
3+
, N
3-
, F
-
, S
6+
, Ar, Ne, S
2-
.
is klausimas yra netinkamo klausimo pavyzdys dviem aspektais. Formuluotje pavartota elektronins konf-
gracijos svoka, kurios nra egzamin programoje. is klausimas turi du teisingus atsakymus: penkios dalels
Al
3+
, N
3-
, F
-
, S
6+
, Ne turi elektronin konfgracij 1s
2
2s
2
2p
6
ir dvi dalels Ar , S
2-
turi elektronin konfgracij
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. Kiek daleli rayti atsakym 5, 2 ar 7?
Klausimo taisymas
Keli i i daleli: Al
3+
, N
3+
, N
3-
, F
-
, S
6+
, Ar, Ne, S elektron isidstymas lygmenyse yra vienodas?
Paraykite molekulin formul mediagos, kurios dviatomje molekulje yra viengubasis ryys?
Yra nemaai dviatomi molekuli, turini viengubj ry.
TRUMPOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI TRUMPOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
674 675
Klausimo taisymas
Uraykite simbol antrojo periodo elemento, kurio vienins mediagos dviatomje molekulje yra viengubasis
ryys.
Kiek anglies atom yra ilgiausioje io junginio CH
3
-CH(C
2
H
5
)- CH(C
3
H
7
)- CH
2
-CH
3
grandinje?
klausim nemanoma atsakyti vienareikmiai. Jeigu C
3
H
7
yra propil grup, tai atsakymas 7, jei izopropil
atsakymas 6.
Klausimo taisymas
Kiek anglies atom yra ilgiausioje io junginio

grandinje?
CH
3
-CH(C
2
H
5
)- CH- CH
2
-CH
3
|
CH(CH
3
)
2
Ar klausimas aikus ir nedviprasmikas?
Kompiuterio galimybs, vertinant trumpojo atsakymo klausimus.
Ar vartojama neigiama forma?
Ar tai gudrus klausimas?
Kiek skirting organini jungini turi molekulin formul C
4
H
8
O?
Egzamino programa reikalauja mokti rayti soij aldehid ir keton izomer formules. Jei mokiniai chemi-
jos moksi pagal egzamino program, jie lengvai rays atsakymo laukelyje skaii 3. Taiau mokiniai, mokantys
daugiau, nei nurodyta egzamino programoje, gebs parayti nesoij alkoholi bei eteri izomerus. Tuomet
atsakymas bus nevienareikmis. klausim btina taisyti.
Klausimo taisymas
Kiek skirting aldehid ir keton turi molekulin formul C
4
H
8
O?
Pakeit klausimo formuluot, tursime vienareikm atsakym.
Paraykite elemento, kurio hidrido tirpalas pasiymi stipriausiomis rgtinmis savybmis, simbol.
is klausimas kelia daug problem. Pritaikius hidrid rgtini savybi kitimo dsningumus perioduose ir gru-
pse, mokiniai kaip teising element gali rayti At, nepaisydami, kad io elemento gamtoje nra ir jis gautas
dirbtiniu bdu. Pakeitus formuluot kurio halogeno .....,
problemos neisprendiame. Vieni altiniai At nepriskiria prie halogen, o kiti altiniai apie tai nutyli. Klausi-
mas tampa dviprasmikas. Toki klausim egzamino metu pateikti negalima. Sudarant klausimus reikia galvoti
ir apie vertinim. Raydami jodo simbol, kai kurie moksleiviai jod paymi ne I raide, bet J raide. Nubausti
mokinius u neteising jodo simbolio vartojim bt neteisinga, nes klausimas tikrina hidrid rgtini savybi
kitim, o ne chemini element simboli uraym. Jeigu trumpojo atsakymo klausimai bus vertinami kompiu-
teriu, kils simboli uraymo atpainimo problem.
Klausimo taisymas
Paraykite VIIA grups elemento, kurio hidridas pasiymi silpniausiomis rgtinmis savybmis, simbol.
Redakcin apvalga
Ar kalba vartojama taisyklingai, yra reikiamo lygmens ir nedviprasmika?
Keli jonai gali lemti laikinj vandens kietum:
Atsakymas klausim nra vienareikmis: maiausiai du ( Ca
2+
ir Mg
2+
) jonai gali lemti laikinj vandens
kietum , daugiausia trys jonai(Ca
2+
, Mg
2+
ir HCO
-
3
).
Klausimo taisymas
Vandenyje buvo rasta i jon: .
Nurodykite didiausi teigiam ir neigiam jon, lemiani laikinj vandens kietum, skaii.
Trumpojo atsakymo klausimai, kuriuose i pateikiamo srao, praoma irinkti molekuli, jon, izomer ir t.t.
skaii, statistikai yra nepatikimi. Mokiniai, padar dvigub klaid, gali gauti teising atsakym.
Ar rayba ir gramatika taisyklingos?
Ar schemos aikios ir teisingos?
- Ar paveiksluose ir grafkuose tinkamai ir aikiai pateikti vairs paymjimai skaiiais,
raidmis, odiais?
- Ar grafkuose tinkamai nubrtos ir suymtos ays?
- Ar grafkai, kuriais remdamasis moksleivis turi atsakyti klausimus, yra aiks, su ry-
kiais paymtais takais, linijomis, koordinai pavadinimais, dimensijomis?
alikumo ir jautrumo apvalga
Ar klausimas gali bti alikas? Tai yra ar kai kurioms grupms klausimas pasirodys sun-
kesnis dl jo konteksto?
Ar klausimas gali eisti visus mokinius arba tam tikras j grupes?
Ar klausimas vienodai tinka merginoms ir vaikinams?
Ar klausimas nesukelia tautini, rasini ar kultrini nesutarim?
Pagaliau
Ar patys galite vienareikmiai atsakyti savo klausim?
Ar js btumte visikai patenkinti, jei is klausimas bt uduotas js dukrai ar snui?
TRUMPOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI TRUMPOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI
677
TAISYKLS IR
REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS
GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Sudarydami struktrinius klausimus, juose pateikiame mediag (vairius duomenis, eksperiment apraymus,,
tekstus, grafkus, lenteles, skaiiavimo udavinius ir t. t.). Pateikiama mediaga turt bti realistika, auten-
tika, teisinga, tinkamo lygio, leidianti uduoti daugel tinkam klausim. Struktriniuose klausimuose nei
teisingi, nei klaidingi atsakymai mokiniui nepateikiami. Mokiniai patys turi sukurti savo atsakym. Paprastai
mokiniai rao od, skaii, trump sakin arba labiau ipltot atsakym ar sprendim. Struktrinis klausimas
negali bti gerai suprastas be vertinimo instrukcijos, kurioje bus aprayta, kaip bus vertinami vairs mokini
atsakymai.
Privalumai Trkumai
Suteikia galimyb sukrus dom kontekst ar proble-
min situacij, pateikti kelet palaipsniui sunkjani
klausim.
Tinka tikrinti vairi lygi gebjimams.
Maja spjimo galimyb.
Nereikia parinkti tinkam distraktori.
Ypa tinka, kai nemanoma parinkti keli prasming
distraktori.
Sunku nusirayti
Sprendimas reikalauja daug laiko, aprpiama ne tiek
daug tem
Vertinimas sunkesnis ir brangesnis
Kokybs vertinimas
Ar iuo klausimu tikrinama kakas vertingo, t. y. kakas vertingo mokiniui?
Ar kontekstas yra tinkamas ir domus? Ar juo tiesiog tikrinamas atgaminimas, ar reikia
supratimo ir auktesni gebjim?
Ar klausim galima ubaigti per skirt laik?
Panagrinkime klausim, kuriame pateikta mediaga yra domi ir vertinga pedagogine prasme.
Kepant uv jos specifnis kvapas sustiprja dl isiskiriani amin. Nordamos ivengti io kvapo, kai kurios
eimininks uv marinuoja acte. uvyje esantys aminai su rgtimi sudaro druskas. Paraykite ir ilyginkite
druskos susidarymo tarp NH
2
(CH
2
)
4
NH
2
ir CH
3
COOH pertekliaus reakcijos lygt sutrumpintomis strukt-
rinmis formulmis. (2 takai)
Statistika
Tak pasiskirstymas procentais
Sunkumas
Skiriamoji
geba
Koreliacija
0 1 2
86,00 3,50 10,50 12,25 0,52 37,50
Klausimas iliustruoja chemijos reakcijas, vykstanias artimoje mokiniui aplinkoje. inomos amin chemins
savybs pritaikymas ir uraymas kitam, nei egzamino programos reikalavimuose nurodytam junginiui, yra ti-
pikas problem sprendimo klausimas. Ianalizav statistinius duomenis, matome, kad is klausimas buvo labai
sunkus su bloga skiriamja geba. I labai sunkaus klausimo negalima tiktis geros skiriamosios gebos.
678 679
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Turinio patikrinimas
Koks dalyko turinys tikrinamas iuo klausimu?
Svarbiausi chemijos svok supratimas ir apibdinimas yra vienas i svarbiausi chemijos mokymosi tiksl
ir udavini.
Apibdinkite chemin pusiausvyr. (1 takas)
Statistika
Tak pasiskirstymas procentais
Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija
0 1
61,50 38,50 0,39 0,84 0,67
Analizuodami klausimo statistinius duomenis, matome, kad is klausimas yra sunkus ir jo skiriamoji geba
yra labai gera. Atsakymus, kuriuose mokiniai turi parayti apibrimus arba apibdinimus, bna labai sunku
vertinti, daugja vertinimo nesutapim. Taiau klausimo turinys yra vertingas ir svarbus mokant chemijos da-
lyko. Jei toki klausim egzamine nebt,, mokykloje mokiniai maiau dmesio skirt svarbi teorini dalyk
mokymuisi. Egzamino metu pateikiami klausimai daro didel poveik mokymosi procesui mokykloje.
Ar klausimo turinys atitinka egzamino programos turinio reikalavimus ir egzamino ma-
tric?
Panagrinkime kelet klausim pavyzdi , kurie sudaryti nesilaikant egzamin programos reikalavim.
Tiriant kalcio hidroksido tirpalo laidum, leidiant pro j CO
2
, buvo atliktas eksperimentas, kurio rezultatai
pavaizduoti grafkai.
Tirpalo laidumo priklausomybs nuo laiko
grafkas
Reakcijos lygtimi paaikinkite, kodl laidumas po tam tikro laiko (kreiv II) vl pradjo didti.
(2 takai)
io klausimo kontekstas yra labai domus, jame esanti informacija veria mokin j analizuoti, vertinti ir daryti
ivadas. Bda ta, kad iame klausime praoma urayti reakcijos lygt, kurios nereikia inoti pagal chemijos eg-
zamino program. Be to, nevisikai inaudota grafke esanti informacija visai nekalbama apie pirmj kreiv.
L
a
i
d
u
m
a
s
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Klausimo taisymas
Naudodamiesi paveiksle ir grafke pateikta informacija, atsakykite klausimus.
1. I kreiv vaizduoja, kaip kito tirpalo elektrinis laidumas reaguojant kalcio hidroksido tirpalui su anglies diok-
sidu. Uraykite ios reakcijos bendrj lygt ir nurodykite mediag agregatines bsenas.
(3 takai)
Arba
Paaikinkite, kodl tirpalo elektrinis laidumas (I kreiv) bgant laikui majo. (1 takas)
2. II kreiv rodo, kad po tam tikro laiko tirpalo laidumas m didti, nes vyko chemin reakcija:
raykite mediag agregatines bsenas duotj reakcijos lygt. (1 takas)
klausim galima pateikti su keturiais pasirenkamaisiais atsakymais. Matydami uraytas reakcij lygtis ir
mediag agregatines bsenas, mokiniai galt atsakyti klausim. Klausimas tapt problem sprendimo
klausimu.
Kuri reakcijos lygtis atitinka grafke pavaizduotos II kreivs interval:
A Ca(OH)
2(aq)
+ CO
2(d)
CaCO
3(k)
+ H
2
O
(s)
B Ca(OH)
2(aq)
+ 2CO
2(d)
Ca(HCO
3
)
2(aq)
C CaCO
3(k)
+ CO
2(d)
+ H
2
O
(s)
Ca(HCO
3
)
2(aq)
D Ca(HCO
3
)
2(aq)
CaCO
3(k)
+ CO
2(d)
+ H
2
O
(s)
Plaukimo baseino vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu1 (NaOCl). djus jo
vanden, vyksta reakcija
OCl
--
(aq) + H
2
O (s) HOCl (aq) + OH
-
(aq)
Paraykite pateiktos reakcijos lygties pusiausvyros konstantos iraik.
Vertinimo instrukcija numat, kad pusiausvyros konstantos iraik vandens koncentracija neraoma. Pra-
yti duotosios lygties pusiausvyros konstantos iraikos, netraukiant vandens koncentracijos, reikia viryti
mokymo program. Standartizuojant vertinim, buvo nutarta, kad moksleiviai, ra pusiausvyros konstantos
iraik vandens koncentracij, nebus baudiami.
Egzamin uduotyse neturi bti klausim, kurie virija egzamin programos reikalavimus.
Paintini savybi klasifkavimas
Kokius gebjimus rodo mokinys atsakydamas klausim? siminim, supratim, kritin
mstym, problem sprendim ar krybikum?
Struktrini klausim mediagoje pateikiami ir skaiiavimo udaviniai. Panagrinkime originalaus skaiia-
vimo udavinio slygos pateikimo bd.
20 g marmuro gabaliukas buvo kaitinamas 900 C temperatroje.
Vyko reakcija:
Laikui bgant buvo uraomas marmuro gabaliuko mass pokytis.
Gauti duomenys pateikti grafkai. Naudodamiesi pateiktu grafku,
apskaiiuokite priemai mass dal marmure
procentais. Paraykite nuosekl sprendim.
(3 takai)
680 681
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Norint isprsti udavin, reikia ne tik mokti analizuoti informacij, pateikt grafniu bdu, bet ir suvokti, dl
ko chemins reakcijos metu vyksta mass pokytis. Tai tipikas problem sprendimo klausimas, skirtas diferen-
cijuoti stiprij mokini grup.
Ar tikrinamas gdis /gebjimas atitinka egzamino programos turinio reikalavimus ir eg-
zamino matric?
Kadangi struktriniai klausimai susideda i keli dali, tai viename klausime danai tikrinama ne tik inios
ir supratimas, bet ir mokini gebjimai atrinkti, kritikai vertinti, krybikai panaudoti reikaling informacij,
daryti ir tikrinti ivadas, silyti sprendimus, numatyti proces eig.
Panagrinkime kelet struktrini klausim:
1. Uraykite piln struktrin 2 propanolio formul.
is klausimas tikrina, ar mokiniai ino 2 propanolio formul ir geba atsakym pateikti tinkama forma.
2. Pateikite po vien 2 propanolio izomero ir homologo pavyzd sutrumpintomis struktrinmis formulmis:
Izomeras Homologas
is klausimas tikrina ne tik supratim, kas yra izomerai ir homologai, bet ir gebjim supratim taikyti
uraant izomero ir homologo formules 2 propanoliui.
3. Kokia bus alkoholi vandenini tirpal pH?
Tai gero klausimo pavyzdys. Juo galima patikrinti mokini gebjim atrinkti inias i keli skirting tem. Klau-
simai, integruojantys keli tem inias, mokiniams tradicikai yra sunks ir pasiymi gera skiriamja geba.
Mokinys, nordamas teisingai atsakyti klausim, turi inoti, kad alkoholiai yra neelektrolitai, kad j tirpalai
yra neutrals ir kad neutrali tirpal pH yra 7.
Atlikti skaiiavimus, vartoti tinkamus matavimo vienetus, tinkamai taikyti ieigos svok daugeliui mokini yra
gana sunku. Norint isprsti udavin, mokinys turi suprasti pateikt tekst, atsirinkti duomenis, atlikti aritme-
tinius skaiiavimus.
4. I 2 propanolio (q=0,78 g/cm.
3
) oksidacijos reakcijos metu susidaro 2 propanonas (q=0,79 g/cm
3
).
Apskaiiuokite, kok tr 2 propanono gausite,oksiduojant 500 ml. 2 propanolio, jei ios reakcijos ieiga
80 %.
CH
3
-CH-CH
3
+ [O] CH
3
-C-CH
3
+ H
2
O
| ||
OH O
Kurdami klausimus, kuriais norime patikrinti cheminius skaiiavimus pagal reakcij lygtis, privalome pateikti
reakcijos lygt arba schem. Nesvarbu, kad lygtis, pagal kuri skaiiuosime, yra paprasta, nurodyta egzamin
programoje ir mokiniai j privalo inoti. Jeigu norime patikrinti cheminius skaiiavimus, tai juos ir tikrinkime,
pateikdami reakcijos lygt. Jei norime patikrinti, ar mokinys geba urayti konkrei reakcijos lygt, tai t tikrin-
kime uduodami kit klausim.
Pastaba .Udavini sudarytojams reikia visada nepamirti nurodyti, kad mokinys turi pateikti nuosekl uda-
vinio sprendim. To nenurodius, mokinys uras teising atsakym, bet nepateiks sprendimo, turt gauti
visus takus.
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
5. Propanono virimo temperatra 56 C, tuo tarpu 2 propanolio virimo temperatra kur kas auktesn
(82C). Kas lemia tok i mediag virimo temperatr skirtum?
Graus klausimas, kuris tikrina mokinio gebjim prasmingai taikyti inias apie vandenilin ry ir jo tak me-
diag savybms naujoje situacijoje.
6. 1,2 etandiolis, einantis variklio auinimo skysio sudt, yra paprasiausias dihidroksilis alkoholis.
Paraykite ir ilyginkite 1,2 etandiolio esterifkacijos su butano rgties pertekliumi reakcijos lygt, junginius
raykite sutrumpintomis struktrinmis formulmis. Nurodykite vyksmo slygas.
Atsakant klausim, pirmiausia reikia mokti mediag formules, suprasti kok reakcijos produkt lemia rg-
ties perteklius, mokti esterifkacijos reakcijos slygas
Norint atsakyti klausimas, reikia turti ini ir supratimo bei problem sprendimo gebjim.
Sunkumo ar sudtingumo klasifkavimas
Koks yra numatomas klausimo sunkumo lygmuo? (Statistiniai duomenys po egzamino
tai patvirtina arba ne.)
Ar numatomas sunkumo lygmuo atitinka egzamino programos turinio reikalavimus ir
egzamino matric?
Panagrinkime kai kuriuos egzamin klausimus ir j statistinius duomenis.
Kaip vadinami cheminiai elementai, kuri atominiai skaiiai yra nuo 57 iki 71? (1 takas)
Statistika
Tak pasiskirstymas procentais
Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija
0 1
9,00 91,00 91,00 10,00 0,16
is klausimas yra labai lengvas. Lengvi klausimai nepasiymi gera skiriamja geba.
geldama bit su nuodais iskiria jungin
CH
3
O
| ||
CH
3
CHCH
2
CH
2
OCCH
3
is junginys organizme hidrolizuojasi. Paraykite sutrumpintas struktrines
formules jungini, kurie susidarys hidrolizavus nurodyt jungin. (2 takai)
Statistika
Tak pasiskirstymas procentais
Sunkumas
Skiriamoji
geba
Koreliacija
0 1 2
39,75 14,25 46,00 53,13 83,75 0,73
Statistiniai duomenys rodo, kad tai optimalaus sunkumo klausimas su labai aukta skiriamja geba. Klausimas
yra programinis, bet, netradicikai uraius esterio formul, jis tampa problem sprendimo klausimu.
682 683
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Virdamas ko Tomas usiiopsojo ir ko prisvilo. Puodui valyti To-
mas panaudojo valikl, kurio sudtyje buvo NaOH tirpalo. Ivals
puod,Tomas pastebjo, kad nutirpo dalis emalio, kuriuo buvo padeng-
tas puodas. inyne jis rado supaprastint balto emalio chemin sudt:
xNa
2
O .yCaO zSiO
2
pAl
2
O
3
ir suinojo, kad SiO
2
yra rgtinis oksidas. Naudodamiesi ia informacija,
atsakykite klausimus.
1. Emalio sudtyje yra bazini oksid. Nurodykite vien i j.
2. Sugrupuokite emalio sudtyje esanius oksidus pagal lentelje nurody-
tas savybes.
Oksidai, kurie reaguoja su rgtimis
Oksidai, kurie reaguoja su armais
3.Prie ipildamas puode susidarius miin, Tomas j neutralizavo puo-
d pyls virtuvje rastos mediagos.Nurodykite vien mediag, kuri
galjo panaudoti Tomas.
Sudarant treij klausim norta patikrinti, kaip mokiniai geba inias apie neutralizacij pritaikyti kasdie-
niame gyvenime. Tiktasi, kad klausimas bus gana lengvas. Taiau statistiniai duomenys po egzamino paneigia
autori prognozes. Po egzamino io klausimo sunkumas buvo 39,25 procentai, o skiriamoji geba 59,17 procent.
Analizuodami statistinius duomenis, darome ivad, kad tai sunkus klausimas su gera skiriamja geba.
4. Paraykite ilygint bendrj lygt reakcijos, kuri vykt neemaliuotame aliumininiame puode, j valant vali-
kliu, turiniu NaOH tirpalo.
Norint atsakyti klausimas, reikia turti ne tik ini apie amfoterikum, bet ir auktesni gebjim ias
inias taikyti naujoje buitinje situacijoje. Amfoterikumas mokiniams yra palyginti sunki tema, todl jau prie
egzamin buvo galima tiktis, kad is klausimas bus sunkus su gera skiriamja geba. Statistiniai duomenys po
egzamino patvirtino prognozes: sunkumas 30,38 procentai, skiriamoji geba 73,75 procentai.
Medicininis gipsas gaminamas gamtoje esant gips ikaitinant 130 C temperatroje. Medicininio gipso che-
min sudtis uraoma taip: xCaSO
4
yH
2
O. Pagal analizs duomenis jame rasta 6,2 proc. vandens. Sudarykite
empirin medicininio gipso formul. Uraykite nuoseklius skaiiavimus.
(2 takai)
Statistika
Tak pasiskirstymas procentais
Sunkumas
Skiriamoji
geba
Koreliacija
0 1 2
45,00 11,00 44,00 49,50 71,25 0,59
Optimalaus sunkumo klausimas su labai gera skiriamja geba. Skaiiavimo udaviniai visuomet padeda atskirti
gabij mokini grup. Kai skaiiavimo udaviniai yra vertinami 45 takais, statistika danai rodo, kad ne visi
tarpiniai takai skirsto mokinius. io udavinio privalumas yra tas, kad jis vertinamas tik 2 takais ir, kaip rodo
statistika abu takai dirba. Daugiatakio udavinio kiekvienas kitas takas turi bti susietas su papildomai
parodytomis kitomis (naujomis) iniomis ir gebjimais
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
500 ml 0,2 mol/l Ba(OH)
2
tirpalo pilta 120 ml 10 proc. H
2
SO
4
tirpalo, kurio tankis =1,07 g/ml. Kokia nuo-
sd mas susidar? Paraykite nuosekl sprendim.
(4 takai)
Statistika
Tak pasiskirstymas procentais
Sunkumas
Skiriamoji
geba
Koreliacija
0 1 2 3 4
19,25 7,00 12,75 23,25 37,75 63,31 63,96 0,69
Dar vienas tradicinis egzamin programos reikalavimuose aptartas skaiiavimo udavinys, kurio statistika yra
nebloga: optimalaus sunkumo klausimas su gera skiriamja geba. Nors is udavinys vertinamas 4 takais, ta-
iau tak pasiskirstymas procentais rodo, visi io klausimo tarpiniai takai skirsto mokinius.
Pateikiame nevykusio klausimo pavyzd.
Nurodykite, ar chitinas tirpsta vandenyje. (1 takas)
Statistika
Tak pasiskirstymas procentais
Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija
0 1
8,00 92,00 92,00 0,83 0,02
Statistiniai duomenys rodo, kad is klausimas yra labai lengvas su labai bloga skiriamja geba. Reikt vengti
klausim, kuriuos atsakymai yra taip arba ne, nes atsakinjant tokius klausimus atsiranda didel spjimo
galimyb, kurios struktriniuose klausimuose neturt bti.
Klausim raymo gairi laikymasis
Ar klausimas pateiktas teisingai? Ar nra dalykini klaid?
Ar klausimas aikus ir nedviprasmikas?
Ar aiku, kaip egzaminuojamasis turi pasinaudoti kuria nors klausime pateikta
mediaga?
Pateikiame taisytin klausim pavyzdi.
Apskaiiuokite, kiek elektron ir neutron turi Ar atomas.
Elektron ..................................... Neutron .....................................
Nemanoma apskaiiuoti neutron skaiiaus , kai nra duotas argono mass skaiius.
Klausimo taisymas
Apskaiiuokite, kiek elektron ir neutron turi
40
Ar atomas.
684 685
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Pateikiame pavyzd klausimo, kurio turinys domus ir mokykliniuose vadovliuose nematytas, taiau, jame vie-
nas po kito einantys klausimai, nepadeda mokiniams vienareikmiai juos atsakyti.
Ozonas, reaguodamas su dvigubj ry turiniais junginiais, sudaro mediag miin pagal schem.
ia R
1
, R
2
, R
3
, R
4
yra alkilo grups arba vandenilio atomas. Vykstant alkeno C
4
H
8
reakcijai su ozonu pagal pateikt schem, susidar mediagos
1. Paraykite alkeno C
4
H
8
piln struktrin formul.
2. Kuriai organini jungini klasei priklauso susidariusios mediagos A ir B, jei inome, kad jos reaguoja su
sidabro oksido amoniakiniu tirpalu?
3. Paraykite pirmojo alken homologins eils nario, kuriam jau bdinga geometrin izomerija, sutrumpint
struktrin formul ir pavadinim.
Pirmojo klausimo vertinimo instrukcija numat tik vien teising atsakym: 1 buteno piln struktrin for-
mul. Vertinimo instrukcij teko papildyti 2 metilpropeno pilna struktrine formule. Jeigu autoriai atsakyme
norjo tik 1 buteno pilnos struktrins formuls, tai pirmas klausimas turjo bti sukeistas vietomis su
antruoju.
Treiasis klausimas yra neaikus ir dviprasmikas. Autoriai tikjosi atsakyme cis- arba trans- izomer, taiau
klausimo formuluot mokini tokius atsakymus nekreip.
Vidurins mokyklos kurse mokiniai pagal IUPAC nomenklatr nemokomi pavadinti geometrini izomer.
Todl toki klausim egzamine neturt bti.
Vynuogi sultyse ir vyne yra vyno rgties HOOC-CHOH-CHOH-COOH. Kaip ir kitos rgtys, - vyno rgtis
dalyvauja neutralizacijos reakcijoje su armais:
HOOC-CHOH-CHOH-COOH + 2NaOH NaOOC-CHOH-CHOH-COONa +2H
2
O.
1. Paraykite pavadinimus funkcini grupi, esani vyno rgtyje.
2. Paraykite lygt chemins reakcijos tarp vyno rgties ir reagento, kuris sveikaut su ios rgties OH
grupe.
3. Ar vyno rgtis tirpsta vandenyje? Paaikinkite, kodl?
4. Koks poymis chemins reakcijos tarp vyno rgties ir sodos tirpal ?
5. I vynuogi suli pavyko iskirti kiet mediag, kuri susideda i vyno rgties ir kai kuri su armu nerea-
guojani jungini. 0,6544 g ios mediagos itirpinus vandenyje, gauta 100ml tirpalo. Pipete buvo paimta
10,0 ml tirpalo ir jis neutralizuotas 0,0805 mol/L koncetracijos natrio hidroksido tirpalu. Tam sunaudota
8,50 ml hidroksido tirpalo. Apskaiiuokite vyno rgties mass dal iskirtoje kietoje mediagoje.
6. Paraykite bent dvi gyvenimo kokybs sritis, kurias paveikia piktnaudiavimas vynu ir kitais alkoholiniais
grimais.
Antrojo klausimo formuluot yra neaiki: kokiomis formulmis ir koki reakcij turi urayti mokinys. Alko-
holiams reaguojant su natriu, pakeiiami vandeniliai, esantys hidroksilo grupse. Alkoholiams reaguojant su
vandenilio halogenidais, visa hidroksilo grup pakeiiama halogeno atomu. Vertinant atsakymus, reikt skai-
tyti vyno rgties sveikos su aktyviaisiais metalais ir su vandenilio halogenidais reakcij lygtis. Pagal klausimo
formuluot neaiku, viena hidroksilo grup ar abi grups reaguos su pasirinktu reagentu. Be to, vyno rgtyje
yra dvi karboksilo grups, kuriose taip pat yra antrame klausime minima OH grup. Jei norime vienareik-
mio atsakymo, klausim turime sukonkretinti.
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Klausimo taisymas
Paraykite ir ilyginkite reakcijos tarp vyno rgties ir natrio pertekliaus lygt sutrumpintomis struktrinmis
formulmis.
Ketvirtajame klausime reikt klausti apie iorin reakcijos poym.
Penktajame klausime yra dalykin klaida. Sakinyje mediaga ,kuri susideda i vyno rgties ir kai kuri su
armu nereaguojani jungini, od mediaga reikia keisti odiu miinys.
Klausimo taisymas
I vynuogi suli pavyko iskirti kiet miin, kuris susideda i vyno rgties ir kai kuri su armu nereaguo-
jani jungini. 0,6544 g io miinio itirpinus vandenyje, gauta 100 ml tirpalo. 10,0 ml io tirpalo visikai
neutralizuoti sunaudota 8,50 ml 0,0805 mol/L koncentracijos natrio hidroksido tirpalo. Apskaiiuokite vyno
rgties mass dal iskirtame kietame miinyje. Uraykite nuoseklius skaiiavimus.
etame klausime reikia atsisakyti odelio bent, nes ikyla problema, kaip vertinti mokin, jei jis parays
daug srii, tarp kuri bus ir neteising.
Be to, iame klausime neaiku, kokios yra gyvenimo kokybs sritys.
Klausimo taisymas
Piktnaudiavimas vynu ir kitais alkoholiniais grimais sukelia daug problem.
Nurodykite vien neigiam alkoholini grim poveikio mogaus organizmui pavyzd.
Ar skiriamas tak skaiius tikrai atitinka reikalaujam atsakym ( -mus)?
Skysi ekstrakcija tai mediag atskyrimo, gryninimo
metodas, paremtas skirtingu jungini tirpumu dviejuo-
se tarpusavyje nesimaianiuose tirpikliuose (vienas
i tirpikli daniausiai bna vanduo, kitas organinis
tirpiklis). Tirpikliai atskiriami dalijamuoju piltuvu, kaip
pavaizduota paveiksle.
Remdamiesi mediag sandara, paaikinkite, kuriame
sluoksnyje tirps NaOH, jei j pridsime i dvikompo-
nent benzino ir vandens sistem.
(1 takas)
Klausimas yra vertas ne vieno, o dviej tak. Mokiniai, nurod vandens sluoksn, galt bti
vertinami vienu taku, o paaikin, kodl NaOH tirpsta vandenyje vertinami dviem takais.
Apibdinkite grafto ir deimanto sandaros skirtum, nulemiant j skirtingas fzikines
savybes. (1 takas)
is klausimas taip pat yra vertas dviej tak, nes reikalauja ne tik imanyti apie deimanto ir grafto struktr
bei j savybes, bet ir jas palyginti.
Vertinant klausimus, kuriuose skirtas per maas tak skaiius, ikyla problema: duoti vien tak u pus atsa-
kymo ar jo neduoti?
Uraykite 1 buteno polimerizacijos lygt. Reakcijos lygtyje apibraukite ir A raide paymkite monomer, o
B raide polimerizacijos laipsn. (2 takai)
686 687
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Norint atlikti i uduot, reikia parayti reakcijos lygt ir dar nurodyti du veiksnius, todl nuodugn atsakym
dert vertinti trimis takais. Be to, praant parayti reakcijos lygt, reikia mokiniui nurodyti, kokiomis formul-
mis (pilnomis ar sutrumpintomis struktrinmis) jis turi rayti polimerizacijos reakcijos lygt.
Ar nra klausime nereikalingo teksto arba kitokio pobdio informacijos, kuri gali bti
ibraukta?
Pateikiame klausimo, kurio kontekstas yra aktualus ir vertingas, krimo etapus.
Klausimo krim paskatino Vengrijoje vykusi ekologin katastrofa, kuri buvo plaiai aptarinjama iniasklai-
doje. Pradiniame etape, suradus straipsn Lietuvos ryto dienratyje, buvo pateikta straipsnio itrauka ir pa-
bandyta sukurti kuo daugiau manom klausim, susijusi su tekstu.
Per avarij i rezervuaro su nuodingosiomis atliekomis aliuminio gamykloje Aikos mieste Vengrijos vaka-
ruose itekjs raudonasis lamas uliejo tris gyvenvietes. is tirtas miinys susidaro gaminant aliumin.
Raudonajame lame esama aliuminio, geleies ir titano oksid, taip pat armo ir nuoding metal arseno,
gyvsidabrio, vino, chromo bei kadmio jungini. Ityrus mginius, paimtus Dunojuje ir jo intake Rabe,
pastebta, kad armingumas kiek didesnis nei prasta 8,96 9,07. Paprastai Dunojaus vandens pH bna
8. Didel arm koncetracija visk nuud, patvirtino vengrai. up jau sumesta 500 600 ton gipso
bandant sustabdyti purvin ir nuoding teral srov.
lrytas.lt ( 2010-12-08)
1. Pagrindin aliava Al gamybai yra amfoterinmis savybmis pasiymintis Al
2
O
3
. Paraykite 2 bendrsias
reakcij lygtis, rodanias Al
2
O
3
amfoterikum.
2. Nurodykite aliuminio lydinio, kuris naudojamas lktuv gamyboje, pavadinim.
3. Paraykite dviej nuoding sunkij metal jon, teriani dirvoem, simbolius.
4. Su kuriuo teralu, esaniu raudonajame lame, reaguos fenolis? Paraykiei reakcijos lygt.
5. Apskaiiuokite H
+
jon molin koncentracij neutertame Dunojaus vandenyje.
6. Kaip pasikeit H
+
jon koncentracija vykus avarijai?
7. Dl koki jon koncentracijos padidjimo keitsi vandens pH?
8. Sudarykite gipso formul ir ireikite j sulfato bei vandens santykiu. Gipso sudtyje yra 23,26% kalcio,
18,61% sieros, 55,81% deguonies ir 2,32% vandenilio.
Klausim analiz.
Pirmajame klausime praoma parayti reakcij lygtis, rodanias aliuminio oksido amfoterikum. Klausimas
nra susijs su tekste pateikta informacija. Gaminant aliumin i aliuminio oksido rdos, naudojamas natrio ar-
mas. Todl geriau paklausti apie aliuminio oksido sveik su natrio armu, prie tai truput adaptuojant tekst.
Ketvirtojo klausimo reikt atsisakyti, nes jis neturi jokio ryio su aliuminio gamyba ir vykusia katastrofa.
Neaiku, kokio atsakymo reikalingas etasis klausimas: ar atsakymo padidjo / sumajo, ar konkretaus
skaiiavimo.
Visikai tinkami, veriantys analizuoti tekst ir skatinantys pritaikyti turimas inias pateiktoje situacijoje yra
treiasis, penktasis, ir septintasis klausimai.
Atuntajame klausime yra tikrinami cheminiai skaiiavimai, kuriuos atlikus bt sudaryta gipso formul. Ta-
iau ir teisingai ivedus gipso formul, lieka neaiku, kodl siekiant sustabdyti teral srov buvo naudojamas
gipsas.
Kartais sudarant egzamino ar kontrolinio darbo uduot, kai kuri grai klausim tenka atsisakyti, nes tos te-
mos inios gali bti tikrinamos kituose pasirenkamojo atsakymo arba trumpojo atsakymo, klausimuose. Tada
dalies informacijos tekste reikia atsisakyti, nes jai perskaityti mokiniai sugaita daug brangaus laiko.
Klausimo taisymas
Vengrijoje per avarij aliuminio gamykloje i rezervuaro su nuodingosiomis atliekomis itekjo raudonasis la-
mas, kuriame esama aliuminio, geleies ir titano oksid, taip pat armo ir nuoding chemini element arse-
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
no, gyvsidabrio, vino, chromo bei kadmio jungini.
lrytas.lt ( 2010-12-08)
1. Kaip pagrindin aliava aliuminio gamybai naudojama rda, kurioje yra aliuminio oksido Al
2
O
3
. Gamybos
metu rda veikiama natrio armo NaOH tirpalu. Paraykite ir ilyginkite sveikos tarp aliuminio oksido ir
natrio armo tirpalo bendrj reakcijos lygt.
2. Isiliejusiame raudonajame lame tarp nuoding chemini element buvo ir sunkij metal jon.
Uraykite vieno sunkiojo metalo jono, kuris buvo raudonajame lame, simbol.
3. Kad raudonasis lamas nepatekt up, buvo naudojamas ikaitintas gipsas CaSO
4
0,5H
2
O. i me-
diaga prisijungia vanden, kietja ir virsta kita gipso atmaina. Sudarykite sukietjusio gipso formul ir ireikki-
te j kalcio sulfato bei vandens moli santykiu, jei inoma, kad io gipso sudtyje yra 20,93% vandens. Paraykite
nuoseklius skaiiavimus.

Ar aiku, kaip ir kur mokiniai turi rayti atsakymus? Gal reikt padti moksleiviui paro-
dant, ko reikalaujama? Pvz.
1. ......... 2. .......... arba ir .
Ar pakankamai vietos palikta mokini atsakymams?
Pateikiame pavyzd klausimo, kur perskaiius neaiku, kaip urayti atsakym.
inodami, kad azoto rgtis yra stiprus elektrolitas, apskaiiuokite 0,01 mol/l koncentracijos azoto rgties
tirpalo pH. (1 takas)
Gavs toki uduot mokinys, nesupras, ar jam reikia pateikti tik atsakym, ar reikia urayti ir sprendim. Jeigu
mokinys nusprs urayti nuoseklius skaiiavimus, jis turs atlikti ir parodyti maiausiai du veiksmus, o tai turi
bti vertinama dviem takais. Kaip turi elgtis vertintojas, jeigu mokinys padarys aritmetin klaid? Tradicikai,
padarius aritmetin klaid, tak skaiius mainamas vienu taku. Todl, formuluojant klausim, btina nuro-
dyti, ar mokinys turi urayti nuosekl sprendim, ar tik parayti atsakym.
Klausimo taisymas
Jeigu norime tik atsakymo ir skaiiavimai nebus tikrinami, tai silome klausim paversti trumpojo atsakymo
klausimu.
Uraykite, kokia bus 0,01 mol/l koncentracijos azoto rgties tirpalo pH reikm.
Tada galima vertinti tik vienu taku ir mokiniui bus aiku, kad reikia urayti tik pH reikm.
Jeigu norime, kad mokinys pateikt nuosekl sprendim, t privalome urayti udavinio slygoje.
inodami, kad azoto rgtis yra stiprus elektrolitas, apskaiiuokite 0,01 mol/l koncentracijos azoto rgties tir-
palo pH reikm. Uraykite nuoseklius skaiiavimus.
(2 takai)
Maketuojant uduot svarbu numatyti mokini atsakymui skirt viet. Netinkamai makete palikta vieta arba jos
stoka gali klaidinti mokinius.
Pateikiame tokio maketo pavyzd.
Remdamiesi technologine schema, ubaikite rayti ir ilyginkite vienos i reakcij,
vykstani rekaustifkacijos katile, lygt.
Na
2
CO
3
+ ..................... ...................... + CaCO
3
Vertinimo instrukcija numat du galimus atsakymo variantus, nes pagal duot technologin schem reakcij,
vykstani reaktifkacijos katile, bt galima rayti dvejopai:
Na
2
CO
3

+ Ca(OH)
2
2 NaOH + CaCO
3
2 takai
688 689
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Na
2
CO
3
+ CaO + H
2
O 2 NaOH + CaCO
3
Makete turt bti atskirais daugtakiais paymta vieta, skirta mediag formulms ir koefcientams.
Pateikiame analogik pavyzd, kuriame aikiai paymtos vietos, skirtos koefcientams ir mediag formulms.
Termikai skaidant mlynj malachit Cu(OH)
2
2CuCO
3
keiiasi pigmento spalva ir gaunami trys oksidai.
io pigmento terminio skilimo reakcijos lygtyje raykite trkstam oksid formules ir koefcientus, inodami,
kad element oksidacijos laipsniai nekito.
Cu(OH)
2
2CuCO
3
... ...... + ... ..... + H
2
O.
(2 takai)
Kai makete tinkamai palikta vieta mokini atsakymams, klausimo vertinimas tampa aikus ir paprastas.
Pateikiame io klausimo vertinimo instrukcij.
U teising CuO formul ir koefcient prie j 1 takas
U teising CO
2
formul ir koefcient prie j 1 takas
Cu(OH)
2
2 CuCO
3
3 CuO + 2 CO
2
+ H
2
O
Jei abi formuls pateiktos, bet neilyginta 1 takas
Pateikiame kito klausimo su jo vertinimo instrukcija pavyzd.
Klausimas:
Atliekant riebal peresterifkavimo reakcij galima gauti biokur. Pateiktoje peresterifkavimo reakcijos lygtyje
raykite trkstamo junginio sutrumpint struktrin formul ir pavadinkite. Ilyginkite reakcijos lygt.
Vertinimo instrukcija
Mokiniai lygt turjo perrayti atsakym lapus. Atsakym lapuose atsakymui buvo palikta labai maai vietos.
Mokiniai sugaio nemaai brangaus laiko perraindami klausime pateikt reakcijos lygt . Kadangi vietos reak-
cijos lygiai urayti buvo labai maai, dalis mokini, trumpindami esterio formul, padar klaid.
Perskait klausim ir ianalizav vertinimo instrukcij, matome, kad i problem bt galima isprsti dvejo-
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
pai: atsakym lape reikjo mokinio paprayti rayti tik susidariusio esterio formul, pavadinim ir koefcient
prie j arba atsakym lape pakartoti klausime pateikt neubaigt reakcijos lygt ir paprayti rayti trkstamo
junginio sutrumpint struktrin formul ir pavadinim bei koefcient.
Jei klausimas yra struktrinis ar jo dalys idstytos tokia tvarka, kuri pads mokiniams
parodyti savo gebjimus (pvz., didjanio sudtingumo tvarka)?
Ar atskiros klausimo dalys nra sukibusios?
Ar kuris nors i klausim nepasuferuos atsakymo kitus klausimus?
Panagrinkime struktrin klausim, kuris nevisikai atitinka iuos reikalavimus:
Glicinas yra aminorgtis, reikalinga normaliam smegen darbui. Jos molekulin formul yra C
2
H
5
NO
2
.
1. Paraykite ios mediagos sutrumpint struktrin formul.
2. Pavadinkite jungin pagal IUPAC nomenklatr
3. Nurodykite chemin savyb, bding aminorgtims?
4. Paraykite dipeptido, sudaryto i glicino molekuli, susidarymo reakcijos lygt. Organinius junginius rayki-
te sutrumpintomis struktrinmis formulmis. Formulje apibraukite peptidin ry.
io klausimo struktra yra netinkama Mokiniai neatsak pirmj klausim, negals atsakyti ir kitus klausi-
mus. Nepara mediagos struktrins formuls, negebs jos pavadinti ir negals parayti dipeptido susidary-
mo reakcijos lygties.
Kaip galtume pataisyti klausim?
Pirmajame klausime silome pateikti konkreios aminorgties formul ir paprayti j pavadinti pagal IUPAC
nomenklatr. iuo klausimu juk norime patikrinti, ar mokinys moka IUPAC nomenklatros taisykles taikyti
aminorgtims.
Antrasis klausimas yra nekonkretus, visikai neaiku, kokio atsakymo nori klausimo sudarytojai. Pagal pateikt
klausim galima parayti bet kuri aminorgties chemin savyb, ir tai bus teisingas atsakymas. Sudarant klau-
sim, reikia tiksliai inoti, kokias inias ar gebjimus norime patikrinti. Silome paklausti, kokiomis savybmis
pasiymi aminorgtys, jeigu jos reaguoja ir su natrio armu, ir su druskos rgtimi? Tada tikt tik vienintelis
atsakymas amfoterinmis.
Ketvirtajame klausime taip pat silome pateikti konkreios aminorgties formul ir tada tikrinti, ar moks-
leivis ino, kas yra dipeptidas, ar moka rayti rekcijos lygt, ar atpasta peptidin ry.
Sudarant struktrinius klausimus, pirmuosius klausimus reikia formuluoti taip, kad net juos neatsakius, bt
galima atsakinti vliau einanius.
Redakcin apvalga
Ar kalba vartojama taisyklingai, yra reikiamo lygmens ir nedviprasmika?
Ar rayba ir gramatika taisyklingos?
690 691
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Panagrinkime pateikt klausim.
Viena svarbiausi kauiuko savybi, lemiani jo panaudojim, yra jo elastingumas. Gamtinio kauiuko elas-
tingum lemia stereoreguliari kauiuko sandara kauiuko makromolekuls visos struktrins grandys yra
cis- formos:
CH
3
H
\
C = C
\
-CH
2
CH
2
-
Gutaperia gamtinis polimeras, pagal chemin sudt identikas gamtiniam kauiukui, taiau yra maiau
elastingas. Maesn io polimero elastingum lemia tai, kad jo makromolekuli struktrins grandys yra
trans- formos. Paraykite gutaperios makromolekuls sutrumpint struktrin grand
Molekul negali bti sutrumpinta struktrin. Tik formul gali bti pilna struktrin arba sutrumpinta strukt-
rin.
Klausimo taisymas
Paraykite gutaperios makromolekuls struktrins grandies sutrumpint struktrin formul.
Panagrinkime dar vien taisytino klausimo pavyzd.
Pateiktoje itraukoje yra pavadinimas junginio, kuris chemijos vadovliuose vadinamas kitaip. Paraykite io
junginio pavadinim.
Jungtini Taut praneime teigiama, jog didiausia grsm klimatui, mikams ir gyvnijai yra galvijai, kuri
pasaulyje iuo metu yra 1,5 mlrd. Jie yra atsakingi u 18 proc. imetam atmosfer duj, kurios sukelia iltna-
mio efekt. Degal naudojimas tr bei msos gamybai ir j transportavimui pagamina 9 proc. atmosfer
imetamo anglies dvideginio.
www.del.lt, 2006 m. gruodio 11 d.
Perskaiius klausim, neaiku, kok atsakym reikia pateikti. Ar reikia pakartoti minimo junginio pavadinim,
esant tekste anglies dvideginis, ar urayti kit jo pavadinim, kuris vartojamas chemijos vadovliuose an-
glies (IV) oksidas arba anglies dioksidas?
Klausimo taisymas
Paraykite io junginio kit pavadinim.
Ar vienetai, dimensijos nurodyti teisingai?
Ar schemos aikios ir teisingos?
- Ar paveiksluose ir grafkuose tinkamai ir aikiai pateikti vairs paymjimai skaiiais,
raidmis, odiais?
- Ar grafkuose tinkamai nubrtos ir suymtos ays?
- Ar pakankamo dydio ir tinka naudoti prie klausimo pateiktas languotas kvadratas
grafkams braiyti?
- Ar grafkai, kuriais remdamasis moksleivis turi atsakyti klausimus, yra aiks, su ry-
kiais paymtais takais, linijomis, koordinai pavadinimais, dimensijomis?
Panagrinkime klausimus, kuri schemos neaikios ir klaidinanios.
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Eeruose, kuri vanduo rgtus, daniausiai yra padidjusi aliuminio jon Al
3+
koncentracija. ie jonai isiski-
ria i uolien
1
veikiant vandenilio jonams. Tyrimai rodo, kad vandens rgtingumas
1
ir padidjusi aliuminio
jon koncentracija yra uv nykimo
1
eeruose prieastis.
Paveiksle schematikai pavaizduota eero gyvnijos gyvavimo priklausomyb nuo vandens rgtingumo. Nu-
rodykite apytiksli minimali vandens, kuriame dar gali gyventi viai
1
, pH vert.
is paveikslas yra erdvinis. Paveiksle pH skals reikms yra vienoje ploktumoje, o eero gyvnijos atstovai
yra kitoje ploktumoje. Todl nustatant pH vert, kurioje dar gali gyventi viai, ikyla dviprasmikumas: vieni
iri vi ploktumos deinj kamp, kiti tos ploktumos vidur, o treti kairj kamp.
Vertinimo instrukcija kaip teising atsakym nurod pH vert nuo 5,6 iki 5,8. Taiau dauguma moksleivi,
atsakinjusi klausim, nurod pH vert 6.
paveiksl galima pavaizduoti paprasiau.
pH 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
Sudarant klausim, reikt labai atidiai inagrinti schemas ir patikrinti, ar pagal duot schem mokiniai gali
692 693
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
atsakyti pateikt klausim.
emiau pateikta pagrindini grupi chemini element oksid lentel.
Tuiame langelyje raykite trkstamo oksido formul. (1 takas)
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA
Li
2
O BeO B
2
O
3
CO
2
N
2
O
5
F
2
O
7
Na
2
O MgO SiO
2
P
2
O
5
SO
3
Cl
2
O
7
K
2
O CaO Ga
2
O
3
GeO
2
As
2
O
5
SeO
3
Br
2
O
7
Rb
2
O SrO In
2
O
3
SnO
2
Sb
2
O
5
TeO
3
I
2
O
7
Cs
2
O BaO Ti
2
O
3
PbO
2
Bi
2
O
5
PoO
3
At
2
O
7
Lentelje yra pateikta neteisinga informacija oksido F
2
O
7
nra.
Neaiku, kuris langelis pilkas ar baltas yra tuias.
Klausimo taisymas
Lentel galt bti itaisyta taip:
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA
Li
2
O BeO B
2
O
3
CO
2
N
2
O
5
O OF
2
Na
2
O MgO SiO
2
P
2
O
5
SO
3
Cl
2
O
7
K
2
O CaO Ga
2
O
3
GeO
2
As
2
O
5
SeO
3
Br
2
O
5
Rb
2
O SrO In
2
O
3
SnO
2
Sb
2
O
5
TeO
3
I
2
O
5
Cs
2
O BaO Ti
2
O
3
PbO
2
Bi
2
O
5
Po At
Tuiame langelyje raykite trkstamo oksido formul
Ryiai tarp organini jungini schematikai pavaizduoti iame paveiksle.
Paraykite organinio junginio, kurio bendroji formul schemoje paymta raide C, gavimo reakcijos lygt nau-
dodamiesi schemoje pavaizduotomis bendrosiomis formulmis.
Pagal duot schem negalima parayti teisingos reakcijos lygties. Reaguojant mediagai A su mediaga D, vyksta
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
reakcija:
R-COOH + R-CH
2
-OH

R-COOCH
2
-R + H
2
O
Vykstant iai reakcijai, gaunama mediaga R COOCH
2
R, bet ne schemoje esanti mediaga C RCOOR.
Todl duotoje schemoje reikia keisti junginio C formul, ji turt bti R COOCH
2
-R.
Sieros rgties gamybai naudojamas piritas (FeS
2
). Gamyba vyksta pagal toki
supaprastint technologin schem:
1. Paraykite degimo aparate susidariusio produkto X chemin formul.
2. Nurodykite, kuri mediaga absorbcijos bokte susidariusiame produkte yra tirpiklis.
3. Matuojant oro utertum Preiloje nustatyta, kad sieros (IV) oksido koncentracija yra vidutinikai
1,610
6
g/m
3
oro. Apskaiiuokite, i kokio trio oro gali susidaryti 1 laas koncentruotos sieros rgties (lao
tris 0,0040 cm
3
, = 1,84 g/cm
3
). Paraykite nuosekl sprendim.
4. Madaug 50 proc. moni bdingas nemalonus1 burnos kvapas. J lemia trys junginiai, i kuri du yra lakie-
ji sieros organiniai junginiai: CH
3
SH (metantiolis) ir S(CH
3
)
2
(dimetilsulfdas). Paraykite treiojo lakaus ir
nemalonaus kvapo sieros neorganinio junginio, sudaryto i dviej element, pavadinim.
Norint atsakyti antrj klausim, turime nagrinti supaprastint technologin schem. Joje yra neaikus uraas
98% H
2
SO
4
+ H
2
O. Absorbcijos bokte yra naudojama tik 98% H
2
SO
4
Pairjus schem, galima suprasti, kad
naudojama ir 98% H
2
SO
4
, ir vanduo. Norint, kad mokiniai teisingai atsakyt, kas absorbcijos bokte yra tirpiklis,
reikt pateikti daugiau informacijos apie absorbcijos bokte susidarius produkt, nes oleumas mokykliniame
kurse nenagrinjamas. Pvz.: oleumas yra SO
3
tirpalas koncentruotoje 100% H
2
SO
4
.
Treiajame klausime tikrindami skaiiavimus pagal reakcij lygtis, turime mokiniams pateikti ilygintas reakcij
lygtis. Be to, io udavinio tekste mokinius klaidina formuluot
koncentruotos sieros rgties . Gal i svok reikia sieti su schemoje nurodyta 98 % H
2
SO
4
? Udavinio slygoje
turi bti nurodyta konkreti rgties koncentracija arba parayta, kad susidars vienas laas yra 100 % H
2
SO
4
.
Ketvirtasis klausimas yra domus, bet savo turiniu visikai netinka prie pateiktos technologins schemos ir pirm-
j trij klausim.
694 695
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Schemikai pavaizduota riebal molekul:
Koks bendrinis pavadinimas jungini R
1
, R
2
, R
3
, kurie susidaro hidrolizs metu i riebal molekuls?
Klaidingai suformuluotas klausimas:
R
1,
R
2,
R
3
tai ne junginiai , o jungini dalis. Be to, schematikai yra pavaizduota ne riebal, o esterio, einanio
riebal sudt, molekul.
alikumo ir jautrumo apvalga
Ar klausimas gali bti alikas? Tai yra ar kai kurioms grupms klausimas pasirodys sun-
kesnis dl jo konteksto?
Ar klausimas gali eisti visus mokinius arba tam tikras j grupes?
Ar klausimas vienodai tinka mergaitms ir berniukams?
Ar klausimas nesukelia tautini, rasini arba kultrini nesutarim?
Pagaliau
Ar galite atsakyti savo klausim?
Ar js btumte visikai patenkinti, jei is klausimas bt uduotas js dukrai ar snui?
Ramybs bsenos kvpuodamas mogus per par sunaudoja 1,4 m
3
deguonies. 25 proc. io deguonies sunau-
doja smegenys.
1. Koks oro tris litrais reikalingas mogaus, kai jis yra ramybs bsenos, smegen darbui?
(2takai)
2. Medicinoje plaiai taikoma ozonoterapija. Nustatyta, kad veiksmingiausias kovos su arnyno parazitais
bdas yra deguonies ir ozono duj miinio leidimas arnyn. Deguonis paralyiuoja parazitus, o ozonas
dezinfekuoja arnyno aplink ir sunaikina tuos parazitus. Paraykite ozono skilimo reakcij. (2 takai)
3. Ozono sluoksnis saugo em nuo aling ultravioletini spinduli. Nurodykite bent vienos buityje naudoja-
mos mediagos, kurios sudtyje yra ozono sluoksn ardani jungini, pavadinim. (1 takas)
4. Viename fantastiniame romane raytojas taip apibdina raket: Joje buvo deguonies kambarys, kuria-
me buvo laikoma 25 t Bertoleto druskos (KClO
3
). I jos esant reikalui galima gauti 10000 m
3
deguonies.
Ar romano autorius skaiiuodamas nesuklydo? Atsakym pagrskite skaiiavimais, kai deguonis gaunamas
vykstant reakcijai
2KClO
3
2KCl + 3O
2
. Paraykite nuosekl sprendim. (2 takai)
TAISYKLS IR REKOMENDACIJOS, TAIKOMOS GERIEMS STRUKTRINIAMS
KLAUSIMAMS PARENGTI
Mokinys, atsakindamas pirmj klausim, gali pateikti tik atsakym, nes klausime nenurodyta, kad reikia
urayti nuosekl sprendim. Neaiku ir per kok laik reikia apskaiiuoti oro tr, reikaling smegen darbui.
Antrajame klausime pateikta informacija nepadeda mokiniui atsakyti klausim. Sugaitama nemaai laiko iai
informacijai perskaityti. Be to, ozono skilimo reakcijos lygt galima urayti dvejopai:
arba
Tekste nra nuorodos, kuri i i lygi reikia urayti. Be to, egzamin programa nereikalauja mokti ozono
skilimo reakcij.
Treiajame klausime vartojama kalba mokiniui yra nesuprantama. Chemijos termin odyne parayta, kad
mediaga materialus objektas, turintis rimties mas, o junginys tai mediaga sudaryta i cheminiais ryiais
susijungusi skirting element atom. Ar gali bti mediagoje mediag?
Ketvirtajame klausime prie deguonies trio nenurodytos slygos. Tokiu atveju panaudoj skirtingus molinius
trius, gausime skirtingus atsakymus.
Raydami struktrinius klausimus, btinai raome ir vertinimo instrukcij. Panagrinkime reikalavimus verti-
nimo instrukcijai parayti.
697
REIKALAVIMAI VERTINIMO
INSTRUKCIJAI
Gera vertinimo instrukcija yra veiksminga, leidianti vertinti greitai ir be klaid, aiki visiems vertintojams. Ji
yra reali, nra per daug sudtinga, atsivelgia vertintoj darbo krv.
Raydami vertinimo instrukcij, panagrinkite galimus moksleivi atsakymus numatykite, kokius teisingus
ir neteisingus atsakymus jie pateiks. Kiekvienas skiriamas takas turi bti pagrstas parodytomis iniomis ir
gebjimais. Kiekvienam klausimui turi bti skirtas tinkamas tak skaiius, kad bt galima tinkamai vertinti
sprendimo ingsnius. Skirkite takus u teisingus moksleivi atsakymus. Nebauskite kelis kartus u t pai
klaid. U papildom teising informacij tak neskirkite. Bauskite u papildom neteising informacij.
Vertinimo instrukcij krimo etapai
1 etapas: pradinis (su kiekvienu klausimu).
2 etapas: juodratinis (su juodratiniu testo variantu).
3 etapas: darbin instrukcija (su patvirtintu uduoties variantu).
4 etapas: patikslinta darbin instrukcija (i karto po egzamino).
5 etapas: antr kart patikslinta instrukcija (jei kyla sunkum vertinant).
6 etapas: galutinis instrukcijos variantas (skelbiamas vieai).
Vertinimo instrukcij sudaro uduoties sudarytojai, ji gali turti trkum. Dl mokini atsakym vairovs
ar originalumo uduoties sudarytoj paruota instrukcija gali netikti dalies darb vertinimui. Skirtingai nuo
uduoties, kurios keisti negalima, vertinimo instrukcija turi bti tobulinama prie pradedant mokini darb
vertinim. Tobulinant ir tikslinant vertinimo instrukcij siekiama:
Prireikus, kiek galima, bent i dalies neutralizuoti uduoties netikslumus ir trkumus;
papildyti arba patobulinti instrukcij pagal vertintoj pasilymus;
papildyti instrukcij pagal konkreius pasikartojanius mokini atsakymus.
699
CHEMIJOS UDUOTIS
1 VARIANTAS
_________________________________________________________ _________ klass
(Mokyklos pavadinimas)
_______________________________________________
(Mokinio vardas ir pavard)
Pirmojo pusmeio chemijos paymys _________
CHEMIJA
2011 m. 1 variantas Trukm 45 min.
I dalis
I dalies klausim teisingo atsakymo raid (A, B, C ar D) raykite lentel. kiekvien klausim
yra tik po vien teising atsakym. Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas
1 taku.
Klausim Nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Atsakymai
1.1. Kuri saugos enkl por btinai panaudosite enklindami visas keturias mediagas: metanol CH
3
OH;
benzen C
6
H
6
; metanal HCHO; fenol C
6
H
5
OH?
CH-1
ia priklijuokite lipduk
700 701
CHEMIJOS UDUOTIS 1 VARIANTAS
1.2. Metalins ploktels panardintos drusk tirpalus. Kuriuo atveju vyks chemin reakcija?
A Fe
0
(k) + Zn
2+
(aq)
B Cu
0
(k) + Fe
2+
(aq)
C Fe
0
(k) + Cu
2+
(aq)
D Ag
0
(k) + Fe
2+
(aq)
1.3. Kuriame atome yra dviem neutronais daugiau negu proton?
A
58
Fe.
B
58
Ni.
C
64
Ni.
D
64
Zn.
1.4. Kokiu cheminiu ryiu susijung atomai, kuri atominiai skaiiai 1 ir 9?
A Joniniu.
B Kovalentiniu poliniu.
C Kovalentiniu nepoliniu.
D Koordinaciniu.
1.5. Kurioje mediagos masje yra Avogadro skaiius deguonies atom?
A 28 g CO
B 44 g CO
2
C 48 g O
3
D 90 g C
2
H
2
O
4
1.6. ind pilta vienodi tos paios molins koncentracijos vario(II) chlorido ir kalio hidroksido tirpal triai.
Vykusios reakcijos lygtis :
CuCl
2
(aq) + 2KOH(aq) Cu(OH)
2
(k) + 2KCl(aq).
Koki jon yra tirpale po reakcijos?
A K
+
, OH
-
, Cl
-
.
B Cu
2+
, K
+
, Cl
-
.
C Cu
2+
, Cl
-
.
D K
+
, Cl
-
.
1.7. Kurie lentelje pateikti teiginiai teisingai apibdina karboksirgi vandenini tirpal savybes?
1 Tirpaluose
c(H
+
)>c(OH

).
2 Tirpal pH>7. 3 Indikatorius metiloraninis tir-
paluose nusidao geltona spalva.
4 Reaguoja su Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
,
susidarant druskoms.
5 Reaguoja su baziniais ir rgti-
niais oksidais bei alkoholiais.
6 Reaguoja su Mg, Fe, Zn, vyksta
pavadavimo reakcijos.
A 2, 4, 6
B 1, 5, 6
C 2, 3, 5
D 1, 4, 6
1.8. Koks reakcijos produktas susidarys, reaguojant 0,5 mol NH
2
CH
2
CH
2
NH
2
su
1 mol HCl?
A NH
2
CH
2
CH
2
NH
3
Cl
B NH
3
CH
2
CH
2
NH
2
Cl
C NH
2
- CHCl CHCl NH
2
D ClNH
3
- CH
2
CH
2
NH
3
Cl
CHEMIJOS UDUOTIS 1 VARIANTAS
1.9. Stalo ranki, pagamint i aukso ir sidabro, pavirius blizga, taiau ind, pagamint i aliuminio, pavir-
ius matinis. Taip yra todl, kad aliuminio paviriuje susidaro:
A aliuminio oksidas;
B aliuminio jodidas;
C aliuminio sulfdas;
D aliuminio chloridas.
1.10. Grafke pateikta alkan santykinio tankio oro atvilgiu priklausomyb nuo anglies atom skaiiaus mole-
kulse. Naudodamiesi grafku, nustatykite, kuris teiginys yra neteisingas.
A Didjant anglies atom skaiiui molekulje, didja alkan santykinis tankis oro atvilgiu.
B C
2
H
6
dujos 1,03 karto sunkesns u or.
C CH
4
dujos renkamos oro istmimo bdu, mgintuvl laikant anga vir.
D C
3
H
8
dujos, renkamos oro istmimo bdu, leidiasi emyn.
II dalis
Kiekvienas teisingai atsakytas II dalies klausimas vertinamas 1 taku. Atsakymus raykite pateiktus langelius.
2.1. Nemetalas su deguonimi sudaro aukiausi oksid, kurio formul E
2
O
5
. Kiek vandenilio atom yra io
nemetalo hidride EH
x
?
2.2. Kelias i i mediag galima hidrolizuoti?
(C
6
H
10
O
5
)
n
C
6
H
5
NH
2
CH
3
COOH C
6
H
12
O
6
C
12
H
22
O
11
2.3. Pateiktos cheminius elementus apibdinanios charakteristikos:
branduolio krvis;
elektrinis neigiamumas;
atomin mas;
atom spinduliai;
valentini elektron skaiius;
metalikosios savybs.
Naudodamiesi periodine element lentele, nustatykite, kiek i i charakteristik, didjant element ato-
miniam skaiiui, kinta periodikai?
702 703
CHEMIJOS UDUOTIS 1 VARIANTAS
2.4. Su keliomis i ivardyt mediag reaguos anglies (IV) oksidas CO
2
(d)?
CaO(k), NaNO
3
(aq), H
2
O(s), HCl(aq), Ca(OH)
2
(aq), KHCO
3
(aq).
2.5. Jums pateikta parfumerijoje naudojamo piperonalio formul. Kokia io junginio molin mas?

g/mol
III dalis
1 klausimas. Vandenilio chlorido dujos laboratorijoje gaunamos natrio chlorid veikiant koncentruota sieros
rgtimi. Reakcijos lygtis:
NaCl(...) + H
2
SO
4
(s) NaHSO
4
(k) + HCl(...).
3.1.1. duot reakcijos lygt raykite trkstamas mediag bsenas.
(1 takas)
3.1.2. Vandenilio chloridas gerai tirpsta vandenyje. Viename litre vandens (n.s.) itirpinta 44,8 litrai HCl duj.
Apskaiiuokite HCl mass dal procentais gautame tirpale. Paraykite nuoseklius skaiiavimus.
(2 takai)
3.1.3. Skrandio sultyse yra druskos rgties. Skrandio suli pH = 2. Uraykite vandenilio jon molin kon-
centracij skrandio sultyse.
c(H
+
) = ........ mol/l
(1 takas)
CHEMIJOS UDUOTIS 1 VARIANTAS
2 klausimas. Pigmentai spalvotos, nuo seniausiu laik daymui naudojamos mediagos. Natrals neorga-
niniai pigmentai daniausiai buvo gaunami i gamtini mineral.

3.2.1. Pigmentas chromo aliasis (Cr
2
O
3
)

buvo naudojamas vairiose srityse, net pinigams spausdinti. Senov-
je jis buvo gaunamas sieros miltelius kaitinant su natrio dichromato milteliais:
S + Na
2
Cr
2
O
7
Cr
2
O
3
+ Na
2
SO
4
.
Paraykite ios reakcijos oksidacijos proceso puslygt.
(1 takas)
3.2.2. Termikai skaidant mlynj malachit Cu(OH)
2
2CuCO
3
keiiasi jo spalva ir gaunami trys oksidai. io
pigmento terminio skilimo reakcijos lygtyje raykite trkstam oksid formules ir koefcientus, inoda-
mi, kad element oksidacijos laipsniai nekito.

Cu(OH)
2
2CuCO
3
... ...... + ... ..... + H
2
O.
(2 takai)
3.2.3. aliasis pigmentas CuCO
3
Cu(OH)
2
gerai tirpsta rgtyse. Apskaiiuokite, kiek litr anglies(IV) oksi-
do (n.s.) isiskirs 2,22 g pigmento (M = 222g/mol) tirpinant 100 ml 0,5 mol/l koncentracijos druskos
rgties tirpale.
CuCO
3
Cu(OH)
2(k)
+ 4 HCl
(aq)
2CuCl
2(aq)
+ CO
2(d)
+ 3H
2
O
(s).
Paraykite nuoseklius skaiiavimus.
(3 takai)
704 705
CHEMIJOS UDUOTIS 1 VARIANTAS
3 klausimas. Fumaro rgtis, kurios kodas E297 tai netoksika vaisi skonio balta kristalin mediaga, nau-
dojama grimuose ir kepimo milteliuose kaip maisto priedas rgtikis.
COOH

H C = C H

HOOC
Fumaro rgtis
3.3.1. Fumaro rgtis yra trans- izomeras. Jos cis- izomeras yra jau kitas junginys maleino rgtis. Parayki-
te maleino rgties sutrumpint struktrin formul .
(1 takas)
3.3.2. Apibdinkite, k vadiname izomerais.
(1 takas)
3.3.3. Paaikinkite, kodl fumaro rgtis gali polimerizuotis.
(1 takas)
3.3.4. Paraykite fumaro rgties polimerizacijos reakcijos lygt sutrumpintomis struktrinmis formulmis.
(2 takai)
3.3.5. Fumaro rgtis, kaip ir kitos rgtys, reaguodama su alkoholiais, gali sudaryti esterius. Paraykite su-
trumpint struktrin formul esterio, kuris susidarys sureagavus fumaro rgiai su etanolio pertekliu-
mi.

(2 takai)

CHEMIJOS UDUOTIS 1 VARIANTAS
4 klausimas. Laboratorijoje mokinys atliko eteno gavimo
reakcij (mgintuvlyje A), kurios lygtis:
C
2
H
5
OH(s) C
2
H
4
(d) + H
2
O(s)
Naudodamiesi tekste ir paveiksle pateikta informacija,
atsakykite klausimus.
3.4.1. Pasibaigus reakcijai mgintuvlio B turinio mas padidjo 1,2 gramais. Apskaiiuokite eteno ieig (%).
Paraykite nuoseklius skaiiavimus.
(3 takai)
3.4.2. Paraykite mgintuvlyje B vykusios reakcijos lygt. Organinius junginius raykite sutrumpintomis
struktrinmis formulmis.
(2 takai)
3.4.3. Pasibaigus reakcijai, atvsus mgintuvlio A turin mokinys ipyl chemin stiklin su vandeniu, pas-
kui nufltravo. Paraykite pavadinim mediagos, kuri liko ant fltro.
(1 takas)
3.4.4. Prie pildamas plautuv, mokinys neutralizavo fltrat. Paraykite chemin formul mediagos, kurios
tirpal galjo panaudoti mokinys, jei vykusios reakcijos sutrumpintoji jonin lygtis:
2H
+
(aq) + CO
3
2
(aq) CO
2
(d) + H
2
O(s)
Koks poymis parod, kad vyko neutralizacijos reakcija?
Mediagos formul ...................
Poymis .....................................
(2 takai)
707
CHEMIJOS UDUOTIS
2 VARIANTAS
_________________________________________________________ _________ klass
(Mokyklos pavadinimas)
_______________________________________________
(Mokinio vardas ir pavard)
Pirmojo pusmeio chemijos paymys _________
CHEMIJA
2011 m. 2 variantas Trukm 45 min.
I dalis
I dalies klausim teisingo atsakymo raid (A, B, C ar D) raykite lentel. kiekvien klausim yra tik po vie-
n teising atsakym. Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 taku.
Klausim Nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Atsakymai
1.1. Aliuminis ir jo lydiniai plaiai naudojami todl, kad:
A aliuminis lengvas, gerai praleidia elektros srov, neatsparus korozijai.
B aliuminis lengvas, blogai praleidia elektros srov, atsparus korozijai.
C aliuminis sunkus, gerai praleidia elektros srov, atsparus korozijai.
D aliuminis lengvas, gerai praleidia elektros srov, atsparus korozijai.
1.2. Kurioje eilutje suraytos tik nemolekulins sandaros mediagos?
A Fe, NaCl, deimantas.
B S
8
, O
2
, ledas.
C N
2
, CO
2
, smlis.
D I
2
, Na
2
CO
3
, graftas.
CH-2
ia priklijuokite lipduk
708 709
1.3. Lietuvoje aptiktas poeminio sraus vandens altinis. Viename litre io tirpalo yra itirp 115 g natrio
chlorido. Kokia natrio chlorido molin koncentracija mol/l iame vandens altinyje?
A 1,9710
3

B 115
C 58,5
D 1,97
1.4. Kokiu bdu chemijos pramonje gaunamas vandenilis?
A Aliumin veikiant arm tirpalais.
B Vykdant metano konversij vandens garais.
C Cink veikiant druskos rgtimi.
D Kalciui reaguojant vandeniu.
1.5. Kuri duj 7 gramai uims 6 litr tr kambario temperatroje, inant, kad iomis slygomis molinis
duj tris yra 24 l/mol ?
A CH
4
B N
2
C SO
2
D O
2
1.6. Kuri i duot mediag n. s. yra kieta, jos vandeninis tirpalas yra laidus elektros srovei ir iame tirpale
fenolftaleinas nusidao avietine spalva?
A NH
3
B CO
2
C Na
2
CO
3
D CaCO
3
1.7. Kuriame i i tirpal vandenilio jon rodiklis pH yra maiausias?
A c(OH
-
)= 1
.
10
-7
mol/l;
B c(OH
-
)= 1
.
10
-6
mol/l;
C c(OH
-
)= 1
.
10
-5
mol/l;
D c(OH
-
)= 1
.
10
-4
mol/l.
1.8. Neutralizuojant 35 ml 0,1 mol/l koncentracijos druskos rgties HCl tirpal,
esant kolbutje, i 50 ml trio visikai upildytos biurets buvo lainamas 0,2
mol/l koncentracijos natrio armo NaOH tirpalas. Neutralizacijos reakcijos lygtis:
NaOH (aq) + HCl (aq) NaCl (aq) + H
2
O (s).
Kiek ml NaOH tirpalo bus lik biuretje pasibaigus neutralizacijai?
A 35 ml
B 32,5 ml
C 17,5 ml
D 15 ml.
1.9. Cinko granuls buvo upiltos 0,5 mol/l koncentracijos vario(II) sulfato tirpalu. Vyko chemin reakcija:
Zn(k) + CuSO
4
(aq) Cu(k) + ZnSO
4
(aq) .
Kuris veiksnys neturi takos ios reakcijos greiiui?
A Cinko granuli smulkinimas.
B 0,1 mol/l koncentracijos CuSO
4
tirpalo panaudojimas.
C 0,5 mol/l koncentracijos CuSO
4
tirpalo pakeitimas 0.5 mol/l koncentracijos Cu(NO
3
)
2
tirpalu.
D Temperatros didinimas.
1.10. Kuriame junginyje yra tik vienas ryys?
A CH
3
CH
3

B CH
2
= CH CH = CH
2
C O = C = O
D CH
3
CH = CH CH
3
II dalis
Kiekvienas teisingai atsakytas II dalies klausimas vertinamas 1 taku. Atsakymus raykite pateiktus langelius.
2.1. Kiek bendr elektron por jungia anglies atomus 1 buteno CH
2
= CH CH
2
CH
3
molekulje?
2.2. Kiek moli vandenilio atom yra alkane, kuris turi 15 mol anglies?
mol
CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS
710 711
2.3. Polimerizacijos reakcija vyksta pagal schem: nCHX=CH
2
(CHX-CH
2
)
n

Monomeras Polimeras
Propenas Polipropenas
Remdamiesi schema ir lentelje pateikta informacija uraykite, kiek i viso atom yra X paymtoje atom
grupje.
2.4. Ikaitinus 116,3 g klini iki pastovios mass, isiskyr 22,4 l anglies(IV) oksido (n.s.).
Reakcijos lygtis: CaCO
3
(k) CaO (k)+ CO
2
(d)
Kiek procent priemai buvo klintyse? Atsakym uraykite sveikaisiais skaiiais.
%
2.5. Jums duotos mediag formuls:
CaCO
3
, Na
2
CO
3
, Ca(OH)
2
, Na
3
PO
4
, K
3
PO
4
, NaCl.
Kelios i i mediag paalins pastov vandens kietum?
III dalis
1 klausimas. Turime tris cheminius elementus: angl, azot, magn.
3.1.1. Anglis su vandeniliu sudaro molekulins sandaros jungin, turint vien C atom. Uraykite io junginio
piln struktrin formul.
(1 takas)
3.1.2. Magnis su deguonimi sudaro oksid. Uraykite io oksido elektronin (Luiso) formul.
(1 takas)
3.1.3. Dl auktos lydymosi temperatros magnio ir deguonies junginys naudojamas auktakrosni vidinei
dangai. Paraykite dar vien io junginio panaudojimo srit.

(1 takas)
3.1.4. Azoto ir vandenilio junginys amoniakas (NH
3
) labai gerai tirpsta vandenyje. Pavaizduokite chemin ry
tarp amoniako molekuls ir vandens molekuls bei j pavadinkite.
(2 takai)
2 klausimas. Laboratorijoje mokinys gamino ester etiletanoat. Jis mgintuvl pyl etano rgties CH
3
COOH
ir etanolio C
2
H
5
OH. Miin pakaitinus, esteris nesusidar. Mokytoja pasil mokiniui reakcijos
miin pilti dar vienos mediagos.
3.2.1. Paraykite mediagos, kuri mokytoja pasil pilti reakcijos miin, pavadinim.

(1 takas)
3.2.2. Paraykite mgintuvlyje vykusios reakcijos lygt sutrumpintomis struktrinmis formulmis.
(2 takai)
3.2.3. Koks poymis rod, kad pasigamino esteris?

(1 takas)
3.2.4. Baigs bandym, mokinys kaitint miin supyl stiklin su altu vandeniu tam, kad ester atskirt nuo
reakcijos miinio. Kokia esterio fzikine savybe pagrstas is esterio atskyrimo bdas?

(1 takas)
CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS
712 713
4 klausimas. Karij migdol ir vyni kauliukuose yra mediagos amigdalino.
Hidrolizuojamas amigdalinas skyla mediagas:
+ 2H
2
O
2C
6
H
12
O
6
+ C
6
H
5
CHO + HCN
A

B

C
3.4.1. Paraykite, kiek vandenilio atom yra vienoje amigdalino molekulje.
(1 takas)
3.4.2. Kuriai organini jungini klasei priklauso mediaga A?

(1 takas)
3.4.3. Migdolams specifn kvap suteikia mediaga B, kuri paveikus sidabro oksido amoniakiniu tirpalu ant
mgintuvlio sieneli nusda sidabras. Paraykite mediagos B ir sidabro oksido amoniakinio tirpalo
reakcijos lygt. Organinius junginius raykite sutrumpintomis struktrinmis formulmis.
(2 takai)
3.4.4. Amigdalino hidrolizs reakcijos metu susidaro ypa nuodinga vandenilio cianido rgtis HCN. Paray-
kite vandenilio cianido rgties piln struktrin formul, inodami, kad anglis sudaro keturis kovalen-
tinius ryius, o azotas tris.
(1 takas)
CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS
3 klausimas. Vengrijoje per avarij aliuminio gamykloje i rezervuaro su nuodingosiomis atliekomis itekjo
raudonasis lamas, kuriame esama aliuminio, geleies ir titano oksid, taip pat armo ir nuodin-
g chemini element arseno, gyvsidabrio, vino, chromo bei kadmio jungini.
Lietuvos rytas ( 2010-12-08)
3.3.1. Kaip pagrindin aliava aliuminio gamybai naudojama rda, kurioje yra aliuminio oksido Al
2
O
3
. Ga-
mybos metu rda veikiama natrio armo NaOH tirpalu. Paraykite ir ilyginkite sveikos tarp aliuminio
oksido ir natrio armo tirpalo bendrj reakcijos lygt.
(2 takai)
3.3.2. Isiliejusiame raudonajame lame tarp nuoding chemini element buvo ir sunkij metal jon.
Uraykite vieno sunkiojo metalo jono, kuris buvo raudonajame lame, simbol.
(1 takas)
3.3.3. Norint sustabdyti, kad raudonasis lamas nepatekt up, buvo naudojamas ikaitintas gipsas
CaSO
4
0,5H
2
O. i mediaga prisijungia vanden ir sukietja. Sudarykite sukietjusio gipso formul ir
ireikkite j kalcio sulfato bei vandens moli santykiu, jei inoma, kad io gipso sudtyje yra 20,93%
vandens. Paraykite nuoseklius skaiiavimus.
(2 takai)
3.3.4. Nurodykite aliuminio lydinio, kuris naudojamas lktuv gamyboje, pavadinim.

(1 takas)
CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS
715 714
5 klausimas. 2004 m. ileista progin, apyvartin 1 lito moneta, skirta Vilniaus universiteto
425-eri met sukakiai. Progin moneta pagaminta i vario ir nikelio lydinio.
3.5.1. Apibdinkite, k vadiname lydiniu?
(1 takas)
3.5.2. Progins monetos mas 6,25g. Vario mass dalis lydinyje yra 75 %. Apskaiiuokite vario ir nikelio atom
santyk monetoje ir uraykite j maiausiais sveikaisiais skaiiais. Uraykite nuoseklius skaiiavimus.
(2 takai)
3.5.3. Vario lydini dirbiniai nra atspars aplinkos poveikiui, t. y. po tam tikro laiko drgname ore jie pasi-
dengia alios spalvos apnaomis, kuri formul (CuOH)
2
CO
3
. raykite trkstamos mediagos formul
apna

susidarymo schem:
2Cu + CO
2
+ H
2
O + .... (CuOH)
2
CO
3
(1 takas)
CHEMIJOS UDUOTIES
1 VARIANTO VERTINIMO
INSTRUKCIJA
2011 m.
1 variantas
I dalis
Kiekvienas teisingas I dalies atsakymas vertinamas 1 taku.
Klausim Nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Atsakymai C C B B A B D D A C
II dalis
Kiekvienas teisingas II dalies atsakymas vertinamas 1 taku
Klausim Nr. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Atsakymai 3 2 4 3 150
III dalis
Bendros pastabos:
1. Esminiai odiai parykinti.
2. U aritmetines klaidas, padarytas sprendiant udavinius, tak skaiius mainamas 1 taku.
3. U neteising matavimo vienet vartojim tak skaiius mainamas 1 taku.
4. U neteising perteklin informacij tak skaiius mainamas 1 taku.
1 klausimas Takai
3.1.1.
NaCl(k.) + H
2
SO
4
(s.) NaHSO
4
(k.) + HCl(d.)
Tik u teisingai nurodytas abiej mediag ( NaCl ir HCl) agregatines bsenas 1 takas
1
3.1.2.
m(H
2
O) = 1000ml1g/ml = 1000 g;
n(HCl) = 44,8L/22,4L/mol =2 mol;
m (HCl) = 2mol36,5g/mol= 73 g
m(tirpalo) = 1073 g 1 takas
w%(HCl) = 6,8%
1takas
2
3.1.3 10
-2
mol/l arba 0,01 mol/l 1takas 1
I viso tak 4
CH-1
CHEMIJOS UDUOTIS 2 VARIANTAS
716 717
2 klausimas Takai
3.2.1. S S
+6
+ 6e
-
arba S - 6e
-
S
+6
1
3.2.2.
U teising CuO formul ir koefcient prie j 1 takas
U teising CO2 formul ir koefcient prie j 1 takas
Cu(OH)
2
2 CuCO
3
3 CuO + 2 CO
2
+ H
2
O
Jei abi formuls pateiktos, bet neilyginta 1 takas
2
3.2.3
n( pigmento) = 2,22g/ 222g/mol = 0,01 mol
n (HCl) = 0,1 L 0,5 mol/L = 0,05 mol 1 takas
HCl pertekliaus nustatymas 1 takas
u skaiiavim pagal reakcijos lygt
n(CO
2
) = 0,01 mol
V(CO
2
) = 0,01 mol 22,4 L/mol = 0,224 L 1 takas
Vertinamas ir kitas teisingas sprendimo bdas
3
I viso tak 6
3 klausimas Takai
3.3.1.
H C = C H

HOOC COOH
1
3.3.2.
Izomerai mediagos, turinios vienod molekulin sudt, bet skirting struktr ir savybes.
Vertinami ir kiti teisingi apibrimai.
1
3.3.3
Dvigubas arba
Kartotinis arba
1 takas
Kovalentinis nepolinis 0 tak
1
3.3.4
H COOH H COOH

n C = C - C - C -

HOOC H HOOC H n

Teisingai paraytos monomero ir polimero formuls. Polimere karboksigrups gali bti ir
vienoje pusje.
Jei lygtis neilyginta, tak skaiius mainamas 1 tak
2
3.3.5
H COOCH
2
CH
3

C = C

CH
3
CH
2
OOC H 2 takai
- kai parayta esterio formul :
H COOH

C = C

CH
3
CH
2
OOC H
arba
H COOCH
2
CH
3

C = C

HOOC H 1 takas
2
I viso tak 7
4 klausimas Takai
3.4.1.
m(C
2
H
5
OH tirpalo) = 3 ml 0,8 g/ml = 2,4 g
m(C
2
H
5
OH) = 2,4 g 0,96 = 2,304 g 1 takas
Pagal lygt randama teorin mas m(C
2
H
4
) = 1,4 g 1 takas
Apskaiiuoja ieig: = 100 % = 85,7% 1 takas
3
3.4.2.
CH
2
=CH
2
+ Br
2
CH
2
Br-CH
2
Br 2 takai
Jei parao teising reakcijos lygt, bet molekulinmis arba pilnomis
struktrinmis formulmis 1 takas
2
3.4.3 Smlis arba silicio dioksidas arba silicio (IV) oksidas 1 takas 1
3.4.4
Tirpaus karbonato formuls uraymas 1 takas
Poymio nurodymas duj isiskyrimas 1 takas
2
I viso tak 8
CHEMIJOS UDUOTIES 1 VARIANTO VERTINIMO INSTRUKCIJA CHEMIJOS UDUOTIES 1 VARIANTO VERTINIMO INSTRUKCIJA
719
CHEMIJOS UDUOTIES
2 VARIANTO VERTINIMO
INSTRUKCIJA
2011 m.
2 variantas
I dalis
Kiekvienas teisingas I dalies atsakymas vertinamas 1 taku.
Klausim Nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Atsakymai D A D B B C A B C D
II dalis
Kiekvienas teisingas II dalies atsakymas vertinamas 1 taku
Klausim Nr. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Atsakymai 4 32 4 14 3
III dalis
Bendros pastabos:
1. Esminiai odiai parykinti.
2. U aritmetines klaidas padarytas sprendiant udavinius, tak skaiius mainamas 1 taku.
3. U neteising matavimo vienet vartojim tak skaiius mainamas 1 taku.
4. U neteising perteklin informacij tak skaiius mainamas 1 taku.
1 klausimas Takai
3.1.1.
H

H C H

H
1
3.1.2.
..
2-
..
2-

Mg
2+
: O : arba Mg
2+
: O :

..

..

Jei nenurod jon krvi arba nurod tik vieno jono krv 0 tak
1
CH-2
720 721
CHEMIJOS UDUOTIES 2 VARIANTO VERTINIMO INSTRUKCIJA
3.1.3
Keraminiams indams, cementui gaminti, skrandio rgtingumui mainti, silikatini plyt, ksi-
lolito (medio pjuven upildas), fbrolito (medio droli upildas), statybiniams skiediniams
gaminti, Mg gauti, kaip upildas gumos gamyboje, naftos produktams valyti, medicinoje (mao-
mis dozmis gydomas padidjs skrandio rgtingumas, didels dozs vartojamos apsinuodi-
jus rgtimis), dant milteli sudedamoji dalis, gimnastai magnezija isitrina rankas.
Kitas teisingas atsakymas 1 takas.
U neteising perteklin informacij tak skaiius mainamas 1 tak.
1
3.1.4
H

O-H N-H arba H O H-N-H 1 takas.

H H H H
Vandenilinis ryys 1 takas.
2
I viso tak 5
2 klausimas Takai
3.2.1. Koncentruota sieros rgtis. 1
3.2.2.
CH
3
COOH + CH
3
CH
2
OH <=> CH
3
COO CH
2
CH
3
+ H
2
O
arba
O O
// //
CH
3
C + CH
3
CH
2
OH <=> CH
3
C + H
2
O
| |
OH O CH
2
CH
3
Jei nenurodytas grtamumas 1 takas.
2
3.2.3
Atsiranda esterio kvapas.
Keiiasi kvapas.
1
3.2.4
Netirpus arba maai tirpus vandenyje
arba tirpumu vandenyje
1
I viso tak 5
3 klausimas Takai
3.3.1.
Al
2
O
3(k)
+ 2NaOH
(ag)
+ 3H
2
0
(s)
2Na[Al(OH)
4
]
(ag)
Jei nenurodytos agregatins bsenos, tak skaiius nemainamas
Jei lygtis neilyginta, 1 takas.
Jei urayta
Al
2
O
3
+ 2NaOH 2NaAlO
2
+ H
2
O
tak skaiius nemainamas
2
CHEMIJOS UDUOTIES 2 VARIANTO VERTINIMO INSTRUKCIJA
3.3.2.
Hg
2+
; Pb
2+
; Cd
2+
; Cr
2+
arba Cr
3+
Bet kuris, i slygos, teisingai nurodytas vienas jonas 1 takas.
Jei parao tik metalo simbol, bet nenurodo jo krvio 0 tak.
1
3.3.3
m(CaSO
4
) = 100 g 20,93 g = 79,07 g
n(CaSO
4
) = = 0,58 mol
n(H
2
O)= = 1,16 mol 1 takas.
n(CaSO
4
): n(H
2
O) = 0,58 mol : 1,16 mol = 1:2
CaSO
4
; 2H
2
O 1 takas.
Vertinami ir kiti teisingi sprendimo bdai
2
3.3.4 Duraliuminis 1
I viso tak 6
4 klausimas Takai
3.4.1. 27 1
3.4.2. Angliavandeniams arba sacharidams arba mosacharidams 1
3.4.3
Jei lygtis neilyginta, 1 takas.
Galima rayti ir reakcij su kompleksiniu junginiu
2
3.4.4 H CN 1
I viso tak 5
5 klausimas Takai
3.5.1. Kietas vienalytis miinys arba kietas miinys 1
3.5.2.
m(Cu) = 6,25 g 0,75 = 4,6875 g
n(Cu) = 4,6875 g : 64 g/mol = 0,0732 mol
m(Ni) = 6,25 g - 4,6875 g = 1,5625 g 1 takas
n(Ni) = 1,5625 g : 59 g/mol = 0,0265 mol
n(Cu) : n(Ni) = 0,0732 mol : 0,0265 mol = 2,75 : 1 = 11 : 4 1 takas
Jei be sprendimo pateik teising atsakym 1 takas
Vertinami ir kiti teisingi sprendimo bdai.
2
3.5.3
O
2
Jei para O 0 tak.
1
I viso tak 4
}
}
722 723
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI URAAMS URAAMS
724
PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIM PRIVALUMAI IR TRKUMAI URAAMS