Está en la página 1de 18

Arazuri Estación Depuradora de Aguas Residuales

Hondakin-Uren Araztegia

Saneamiento y depuración de aguas residuales


Hondakin-urak saneatu eta araztea
Índice
5 EL AGUA
7 Consumo y contaminación
9 Red comarcal de saneamiento
11 Depuración

13 ARAZURI
15 Características
17 Esquema del proceso de depuración
19 Pretratamiento
21 Decantación primaria
23 Bolsa de aireación
25 Decantación secundaria
27 Aprovechamiento energético
y reciclaje de biosólidos.

Arazuri
Saneamiento y depuración de aguas residuales
29 CONTROL DE CALIDAD
31 RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Hondakin-urak saneatu eta araztea

Aurkibidea
5 URA
7 Kontsumoa eta kutsadura
9 Eskualdeko saneamendu-sarea
11 Araztea

13 ARAZURI
15 Ezaugarriak
17 Arazteko prozesuaren eskema
19 Aurretratamendua
21 Lehen mailako dekantazioa
23 Aireztapen-upelak
25 Bigarren mailako dekantazioa
27 Energia aprobetxatzea eta
biosolidoak birziklatzea.

29 KALITATEA KONTROLATZEA
31 GUZTION ERANTZUKIZUNA
EL AGUA... URA...
UN BIEN ESCASO ONDASUN URRIA

A lo largo de la historia, la disponibilidad Historian zehar, ura izan eta erabili ahal
de agua ha sido uno de los factores deter- izatea zibilizazioak garatzeko faktore era-
minantes para el desarrollo de las civiliza- bakigarria izan da. Egun, herrialde gara-
ciones. En la actualidad, el acceso al agua tuetan ura lortzeko erraztasuna eta kasik
inmediato y casi ilimitado al que estamos mugarik eza ohikoak ditugu, eta horrek
habituados en los países desarrollados, bizi kalitate duina ziurtatzen digu; baina,
garantiza una digna calidad de vida, pero aldi berean, gero eta urriago eta muga-
como contrapartida amenaza el futuro de tuago den natur baliabide baten gerorako
un recurso natural limitado, un bien cada mehatxua da.
vez más escaso.
Etxeko, nekazaritza, abeltzaintza eta in-
Tradicionalmente se han vertido a los ríos dustri jardueretako hondakin-urak ibaie-
las aguas residuales de la actividad tara isuri izan dira. Itsasoak, aintzirak,
doméstica, agropecuaria e industrial. Ma- akuiferoak eta euria bera ere kutsatu dira.
res, lagos, acuíferos y la misma lluvia se
Horrelakoak ibaietan isurtzea galaraztea,
han contaminado.
zarrastelkeria galaraziko duen kontsumo
Eliminar el vertido a los ríos, realizar un arduratsua egitea eta hondakin-urak araz-
consumo responsable que evite el despil- tea ezinbestekoak dira ur-ekosistemen,
farro y depurar las aguas residuales son uraren, eta, beraz, planetaren kalitatea
la condición ya ineludible para restablecer berriz ezartzeko.
la calidad de los ecosistemas acuáticos,
del agua, y por tanto, del planeta.

Arazuri
5
consumo
kontsumoa
CONSUMO DE AGUA Y CONTAMINACIÓN URAREN KONTSUMOA ETA KUTSADURA

Pamplona fue una de las primeras ciuda- Sus aguas se degradaron, sus orillas se Iruñea, 1767an, estolderia lanei ekiten Ibaiko ura degradatu, bazterrak hondatu
des de su entorno que acometió, en 1767, deterioraron y la fauna y flora fluvial prác- inguruko lehenengo hirietariko bat izan eta zenbait tartetan ibaiko fauna eta flora
las obras de alcantarillado. Era la solución ticamente desaparecieron en algunos tra- zen. Ordura arte ur beltzak bide publikora kasik desagertu egin ziren. Ibaiek, zikin eta
a los problemas de higiene y salubridad mos. Los ríos, sucios y malolientes, dejaron isurtzen zituen gizartearen higiene eta usain txarreko bihurtuta, eskualde hone-
de una sociedad en la que el destino de ser lugar de paseo y esparcimiento de osasungarritasun arazoentzako konponbi- tako biztanleen pasealeku eta aisialdirako
habitual de las aguas fecales era la vía los ciudadanos de esta Comarca. dea izan zen. Hondakin-urak Arga ibaira toki izateari utzi zioten.
pública. Las aguas residuales llegaban, iristen ziren mineta-sistema baten bidez.
Para evitar que el consumo de agua se Ura kontsumitzea ibaiak kutsatzeko eragile
a través de un sistema de minetas,
convierta en agente contaminante de Iruñeko biztanle kopurua txikia zenez, izan ez dadin, 1983an Iruñerriko Mankomu-
al río Arga.
nuestros ríos, en 1983 la Mancomunidad ibaiak arrisku ekologikorik gabe urtzen nitateak Eskualdeko Saneamendu Plan
Dada la escasa población de Pamplona, de la Comarca de Pamplona pone en mar- zituen jasotzen zituen ur beltzak, hau da, Integralari ekin zion. Gaur egun, 900 km.
el río diluía sin gran riesgo ecológico las cha el Plan Integral de Saneamiento Co- zailtasun eta laguntzarik gabe arazten zen baino hedadura gehiago duen kolektore-
aguas negras que recibía, se autodepu- marcal. En la actualidad, una red de ibaia. sare batek Iruñerrian sortzen diren honda-
raba sin dificultad. colectores, de más de 900 Km. de exten- kin-uren % 99 bildu eta Arazuriko araztegi-
Urteak aurrera egin ahala, 60. hamarkadan
sión, recoge y canaliza hasta la Estación raino bideratzen ditu.
Con el correr de los años, el crecimiento izandako demografi eta industri hazkun-
Depuradora de Arazuri el 99% de las aguas
demográfico e industrial de la década de deak hondakin-urak are gehiago izatea
residuales que se generan en la Comarca
los sesenta trajo consigo un considerable ekarri zuen, eta horiek oraindik Arga eta
de Pamplona.
incremento de las aguas residuales cuyo honen ibaiadarretara isurtzen zituzten.
destino seguía siendo el Arga y sus
afluentes comarcales.

Arazuri
7
Eskualdeko
Red comarcal de saneamiento sanea
eamendu-sarea
Extensión de la red de saneamiento
año 2001: 996 km.
2001. urtean saneamendu-sareak
duen hedadura: 996 km.

Red de Colectores
Kolektore-sarea

Estación Depuradora de Aguas


Residuales de Arazuri
Arazuriko Hondakin-Uren
Araztegia

Estación de Depuración
Araztegia

Bombeo
Ponpaketa

Fosa séptica
Hobi septikoa

Arazuri
9
depuración araztea
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES HONDAKIN-URAK ARAZTEA

Depurar es liberar al agua de todas aquellas sustancias que transporta como conse- Araztea erabiltzearen ondorioz urak daramatzan sustantzia guztiak kentzea da. Araztea
cuencia de su uso. La depuración es el proceso que elimina la carga contaminante de isurkien kutsadura garbitzen duen prozesua da. Helburua hauxe da: ur-ekosistemen
los vertidos. Con un fin último: preservar la calidad ambiental de los ecosistemas ingurumeneko kalitatea babestea. Baina, horrez gain, arazteak beste abantaila batzuk
acuáticos. Pero, a la vez, la depuración reporta ventajas añadidas: ere baditu:

Ventajas sanitarias Osasunerako abantailak

Elimina el riesgo de transmisión de enfermedades Erreten publikoetara hondakin-urak isurtzeak


que representa el vertido de aguas residuales a gaixotasunak kutsatzeko dakarren arriskua baz-
los cauces públicos. tertzen du.

Ventajas ecológicas Ekologiarako abantailak

Garantiza la calidad de los caudales de agua de Ibaietako ur-emariaren kalitatea ziurtatzen du


nuestros ríos y posibilita el restablecimiento de eta ibaiko ekosistemari lotuta egon izan den
la fauna y la flora tradicionalmente asociadas al fauna eta flora berriz ezartzea ahalbidetzen du.
ecosistema fluvial.
Natur baliabideei eustea
Conservación de recursos naturales
Uraren natur baliabideak ditu eutsi ahal diegu,
Preserva los recursos naturales de agua ya que behin araztuta ibaietara itzultzen delako eta beste
una vez depurada es devuelta al río y puede ser gauza batzuetarako berrerabili daitekeelako.
utilizada para nuevos usos.
Nekazaritza eta energia aprobetxatzea
Aprovechamiento agrícola y energético
Arazte prozesuak azpiproduktu batzuk sortzen
El proceso de depuración genera, como subpro- ditu, esaterako, biogasa, araztegiak funtziona-
ductos, biogás, energía renovable que se utiliza tzeko erabiltzen den energia berriztagarria, eta
en el funcionamiento de la Estación Depuradora, biosolidoak, nekazaritza eta lorezaintzan erabil-
y biosólidos, aprovechados como enmienda or- tzen diren medeatze organikoak.
gánica en agricultura y jardinería.

Arazuri
11
zuri
Araz
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS ARAZURIKO HONDAKIN-UREN
RESIDUALES DE ARAZURI ARAZTEGIA

Arazuriko Hondakin-Uren Araztegira Iruñerriko hondakin-urak iristen dira kolektore-sare


A la Estación Depuradora de Arazuri llegan, a través de una red de colectores, las aguas
baten bidez. Bertan, ahalik eta egoera hoberenean Arga ibaira itzul daitezen arazten
residuales de la Comarca de Pamplona para ser sometidas a un proceso de depuración
dituzte.
que permita devolverlas al río Arga en las mejores condiciones.
Nola arazten dira hondakin-urak?
¿Cómo se depura el agua residual?

Tratamiento Primario Tratamiento Biológico Lehen mailako tratamendua Tratamendu biologikoa

Desde agosto de 1990, la Estación ofrecía En la primavera de 1999 se inició la puesta 1990. urteko abuztuaz geroztik, plantak 1999ko udaberrian, tratamendu biolo-
tratamiento primario: pretratamiento y de- en marcha del tratamiento biológico y el lehen mailako tratamendua egiten zuen: gikoa eta hondakin-uren nitrifikazio eta
cantación. proceso de nitrificación y desnitrificación aurretratamendua eta dekantazioa. desnitrifikazio prozesua abian jarri ziren.
de las aguas residuales.
Este proceso permitía eliminar el 65% de Prozesu honek urak zeramatzan solido Horrela, solido eta materia organikoen
los sólidos en suspensión que transportaba De esta forma, la eliminación de sólidos y esekien % 65 kentzea ahalbidetzen zuen, % 95 kentzen da.
el agua y reducía en un 35% la carga orgá- materia orgánica se eleva al 95%. eta kutsatzen zuen karga organikoa % 35
nica contaminante. gutxitzen zuen.

Arazuri
13
características
ezau
augarriak

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESTACIÓN PLANTAREN EZAUGARRI NAGUSIAK

Situación: Arazuri (Cendea de Olza - Navarra) Kokapena: Arazuri (Oltzako Zendea – Nafarroa)
Extensión: 40 Has. Hedadura: 40 ha.
Población atendida: 270.391 habitantes Zein biztanle kopururi erantzuten dion: 270.391 biztanle
Población atendida equivalente: 550.000 - 600.000 habitantes
Zein biztanle kopuru baliokideri erantzuten dion: 550.000 - 600.000 biztanle
Caudal medio : 1.200 -1.300 l/s.
Batezbesteko emaria: 1.200 - 1.300 l/s.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A TRATAR Y


RENDIMIENTOS DE DEPURACIÓN TRATATU BEHARREKO URAREN EZAUGARRIAK
ETA ARAZTEAREN ETEKINA
Entrada Salida % Rendimiento
Depuración* Sarrera Irteera Araztearen
etekinaren %*
Sólidos en suspensión(SS) 298 13 95 %
Solido esekiak (SE) 298 13 % 95
Demanda Química de Oxígeno(DQO) 677 55 92 %
Oxigenoaren eskaera kimikoa (OEK) 677 55 % 92
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) 334 19 94 %
Oxigenoaren eskaera biologikoa (OEB5) 334 19 % 94
Nitrógeno total (Nt) 43 7 84 %
Nitrogenoaren guztikoa (N) 43 7 % 84
Fósforo total 8 1 85 %
Fosforoaren guztikoa 8 1 % 85
*Resultados medios año 2000
*2000. urteko batezbesteko emaitzak

Arazuri
15
Cómo
¿CÓMO SE DEPURA EL AGUA RESIDUAL?

Nola
NOLA ARAZTEN DA HONDAKIN-URA?

Arazuri
17
Esquema de funcionamiento
Plantaren eskema
LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

GAS
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

LÍNEA DE
TRATAMIENTO
DE FANGOS

BIOSÓLIDOS

TRATAMIENTO DE FANGOS COMPOSTAJE DE BIOSÓLIDOS


Línea de Tratamiento de Aguas Residuales
Hondakin-urak tratatzeko esparrua

pretratamiento
aurretratamendua
Las aguas residuales de la Comarca de Iruñerriko hondakin-urak kolektore-sare
Pamplona circulan por una red de colec- baten bidez iristen dira Arazuriko Araz-
tores que confluyen, a la entrada de la tegiko sarrerara, eta han kolektore bakar
Estación de Arazuri, en un único colector, batean elkartzen dira. Azkeneko garraioa
el emisario final, cuya capacidad de trans- egiten duen kolektore horren gehienezko
porte máxima es de 7.500 l/seg. ahalmena 7.500 l/segundokoa da.

Al acceder a las instalaciones, este agua Instalazioetara iristean hondakin-urari


residual es sometida a un pretratamiento bi fase dituen aurretratamendua egiten
que consta de dos fases: diote:

Eliminación de sólidos gruesos y finos Solido lodi eta meheak kentzea

El agua atraviesa un combinado de rejas Ura lodiera ezberdineko burdinsareen


de diferente grosor que retienen los sóli- artetik igarotzen da; horiek tamaina han-
dos de mayor tamaño: papeles, plásticos... diko solidoak geldiarazten dituzte, hala
Una cinta transportadora los depositará nola, paperak, plastikoa... Zinta garraia-
en contenedores. tzaileak edukiontzietan utziko ditu.

Desarenado y desengrasado Hondarra eta koipea kentzea

Grasas, aceites y arenas son separados Ur-korrontea 6 metroko zabalera duten


mediante un sistema de inyección de aire hiru ubideetatik igarotzerakoan, koipe,
al paso de la corriente por tres canales olio eta hondarrak kentzen zaizkio airea
de 6 metros de anchura. injektatzeko sistema baten bidez.

La instalación de pretratamiento Aurretratamendurako instalazioak


dispone de un sistema de rejas solidoak geldiarazteko burdinsare
gruesas y finas para la retención lodi eta mehez osatutako sistema
de sólidos, y de tres canales de dauka, eta 6 metroko zabalerako
6 metros de anchura para la hiru ubide, hondarrak eta koipea
eliminación de arenas y grasas. kentzeko.

Arazuri
19
Línea de Tratamiento de Aguas Residuales
Hondakin-urak tratatzeko esparrua

decantación lehen mailako


primaria
dekantazioa
Tras el pretratamiento, las aguas resi- Aurretratamendua egin ondoren, honda-
duales son conducidas a las instalacio- kin-urak dekantazio-instalazioetara iristen
nes de decantación. En ellas, el agua dira. Bertan, urak abiadura moteldu egiten
pierde velocidad de modo que las partí- du; ondorioz, partikula esekiak hondoan
culas en suspensión se depositan en el pausatzen dira, eta lehen mailako lokatza
fondo formando un sedimento llamado izeneko sedimentua sortzen da.
fango primario.
Dekantagailu bakoitzean, hondoa ekor-
En cada decantador, un sistema de ras- tzeko arraspa sistemak erdiko putzu ba-
quetas de barrido de fondo arrastra el teraino eramaten du lokatza, eta, hortik,
fango hasta un pocete central, del que tratatu eta ondoren erabili ahal izateko
se extrae para su tratamiento y aprove- ateratzen dute.
chamiento posterior.

La decantación primaria se rea- Lehen mailako dekantazioa zirkulu-


liza en 6 decantadores circulares -formako 6 dekantagailutan egiten
de 39 metros de diámetro y 2,50 da; dekantagailuek 39 metroko dia-
metros de altura. metroa eta 2,50 metroko altuera dute.

Arazuri
21
Línea de Tratamiento de Aguas Residuales
Hondakin-urak tratatzeko esparrua

balsas de
aireación aireztapen
upelak
El agua semidepurada procedente del tra- Lehen mailako tratamendua egitetik datorren
tamiento primario accede a las balsas don- erdi araztutako ura upeletara iristen da, eta
de se airea y agita con el fin de oxigenarla. bertan aireztatu eta mugitu egiten da, oxige-
De esta forma, diversos microorganismos noa har dezan. Horrela, hainbat mikroorga-
aerobios se constituyen en protagonistas nismo aerobio bigarren mailako tratamendu
del tratamiento secundario o biológico, que edo tratamendu biologikoaren protagonista
consta de dos fases: bihurtzen dira. Honek bi fase ditu:

Eliminación de la materia orgánica Materia organikoa kentzea

Los microorganismos degradan la materia Mikroorganismoek materia organikoa degra-


orgánica de la que se alimentan para datzen dute; horrekin, elikatu egiten dira,
crecer y reproducirse. En este proceso, hazi eta ugaltzearren. Prozesu horretan oxi-
consumen gran cantidad de oxígeno y pro- geno kantitate handia kontsumitzen dute, eta,
ducen, entre otras sustancias, agua y CO2. besteak beste, ura eta CO2 sortzea eragiten
dute.
Eliminación del nitrógeno
Nitrogenoa kentzea
Las balsas de aireación están dotadas de
un área anóxica (sin oxígeno) para la elimi- Aireztapen upelek eremu anoxico bat (oxige-
nación microbiana del nitrógeno. Mediante norik gabea, alegia) dute, nitrogenoaren
reacciones de nitrificación y desnitrifica- mikrobioak kentzeko. Nitrifikazio eta desnitri-
ción, el nitrógeno disuelto en el agua se fikazio erreakzioen bidez, uretan urtutako
libera en forma gaseosa. nitrogenoa gas-itxura hartuta askatzen da.

Las 4 balsas de aireación tienen una capacidad de 17.000 m3 cada 4 aireztapen upeletako bakoitzak 17.000 m3-ko edukiera du, eta lau
una, divididas en cuatro zonas: selector, anóxica, facultativa y aerobia. La eremutan banatzen dira: hautatzailea, oxigenorik gabekoa, aukerazkoa
profundidad es de 6 m. y en el fondo de la zona aerobia se encuentran los eta aerobioa. 6 metroko sakonera dute, eta eremu aerobioaren hondoan
difusores para la aportación de aire al agua residual. hondakin-urei airea emateko hedatzaileak daude.

Arazuri
23
Línea de Tratamiento de Aguas Residuales
Hondakin-urak tratatzeko esparrua

decantación bigarren mailako


secundaria
dekantazioa
En el proceso de aireación, los microor- Aireztapen prozesuan, dauden mikroor-
ganismos presentes han crecido, se ganismoak hazi, ugaldu eta multzotan
han reproducido y se han agrupado for- bildu dira; horrela, sortutako malutak
mando grumos llamados flóculos que dekantatuz joango dira.
irán decantando.
Dekantagailu bakoitzak pixkanaka bira
Cada decantador está provisto de un egiten duen zubi diametrala dauka, eta
puente diametral que gira lentamente y zubi horretatik zintzilik dauden tutuek
del que cuelgan unos tubos que succio- hondoan pilatu diren malutak xurgatzen
nan los flóculos que se han ido sedimen- dituzte. Lokatz horri bigarren mailakoa
tando en el fondo. Estos fangos se edo biologikoa deritzo, eta, bereziki,
denominan secundarios o biológicos y mikroorganismoz osatuta dago.
están compuestos fundamentalmente de
Fase hori gauzatutakoan, dekantagai-
microorgansimos.
luetako ur garbiak gainezka egiten du,
Completada esta fase, el agua limpia de eta inguruko ubideetara igarotzen da.
los decantadores rebosa a unos canales Hortik, Arga ibaira irteten den kutxetara
perimetrales desde donde se conduce a igarotzen da.
la arqueta de salida al río Arga.

La decantación secundaria consta Bigarren mailako dekantazioa 6 dekan-


de 6 grandes decantadores de 48 tagailu handik osatzen dute; horiek 48
metros de diámetro y 3,5 metros metroko diametroa, 3,5 metroko altuera
de altura, y 7.700 m3 de capacidad. eta 7.700 m3-ko edukiera dute.

Arazuri
25
Línea de aprovechamiento de biosólidos
Biosolidoak aprobetxatzeko esparrua

aprovechamiento
energético y reciclaje Energia
de biosólidos aprobetxatzeaeta biosolidoak
birziklatzea
Los fangos procedentes de la decantación de las aguas residuales son bombeados desde los Hondakin-urak dekantatzearen ondorioz sortutako lokatza dekantagailuetatik beste instalazio batera
decantadores hasta las instalaciones donde van a ser higienizados y deshidratados para garantizar ponpatzen da. Han, kalterik egingo ez duela ziurtatzeko, garbitu eta deshidratatu egiten dute.
su inocuidad.
Digeritzeko gailuetara iritsi aurretik bahetu, loditu eta kontzentratzen dute. Digeritzeko gailuetan
Son tamizados, espesados y concentrados antes de llegar a los digestores, donde tiene lugar la lokatzak duen materia organikoak hartzidura anaerobioa izaten du.
fermentación anaerobia de la materia orgánica que contienen.

Aprovechamiento energético
Energia aprobetxatzea
El biogás generado durante la digestión de los fangos se almacena en un depósito y se canaliza
Lokatza digeritzean sortutako biogasa depositu batean pilatzen da, eta gasa energia termiko edo
hasta la central de transformación del gas en
elektriko bihurtzen duen zentraleraino bideratzen da.
energía térmica o eléctrica.
Biosolidoak aprobetxatzea
Aprovechamiento de biosólidos
Digeritzea bukatuta, lokatza homogeneizatzeko depo-
Finalizada la digestión, los fangos pasan al depósito
situra igarotzen da, eta, azkenik, biltegian gordetzeko
de homogeneización y finalmente al parque de
parkera. Hor, ondoren aprobetxatzeko egokitzen dute.
almacenamiento, donde se acondicionan para su
aprovechamiento posterior. Arazte-lokatz honek kalitate handia eta metal gutxi
izateak biosolidotzat jotzea dakar, lurzoruak hobetzeko
La gran calidad y bajo contenido en metales de
erabiltzeko produktu egokia, alegia.
estos lodos de depuración permite que tengan la
consideración de biosólidos, producto apto para Urtero, 30.000 tona metriko biosolido baino gehiago
su aplicación como mejorante de suelos. sortzen dira, eta hainbat erabileratan aprobetxatzen
dira, esaterako, nekazaritzan eta ingurumena be-
Cada año se producen más de 30.000 Tm. de bio-
rriztatzeko proiektuetan, edo, konpostaje prozesuaren
sólidos, que se aprovechan aplicándolos directa-
ondoren baratzezaintza eta lorezaintzan.
mente en agricultura y proyectos de restauración
medioambiental, o bien, tras un proceso de com-
postaje, en horticultura y jardinería.

La estación depuradora cuenta con 5 digestores, con una Arazteko plantak lokatzaren digeritze anaerobiorako 5 gailu
capacidad media de 4.000 m3, para la digestión anaerobia ditu; batezbesteko edukiera 4.000 m3-koa da. Digeritzea fase
de los fangos. Ésta se realiza en fase mesófila, a 37º C, en mesofiloan gertatzen da, 37º C-ko tenperatuan egiten da eta
un período de unos 25 días. El biogás generado, con un 55- 25 egun inguru irauten du. Sortutako biogasa, % 55-60 metano,
60% de metano, se almacena en una esfera a presión. esfera batean presio bidez gordetzen da. Arazuri
27
Control de Calidad
Kalitatea kontrolatzea

control de calidad
kalitatea
kontrolatzea
El laboratorio mide, analiza y controla Laborategiak adierazle guztiak etengabe
cada indicador de forma permanente, neurtu, analizatu eta kontrolatzen ditu,
con el fin de conseguir la mayor eficacia uraren arazte prozesuan eraginkorta-
en el proceso de depuración del agua y sunik handiena lortzearren eta erdiesten
el mejor aprovechamiento de los subpro- diren azpiproduktuak hobekien aprobe-
ductos que se obtienen. txatzearren.

Un avanzado sistema de telemando y 24 orduz, Telemando eta Telekontrol sis-


telecontrol supervisa y garantiza las 24 tema aurreratuak Arazuriko Araztegian
horas del día el correcto desarrollo de egiten den tratamenduaren fase guztiak
cada una de las fases del tratamiento ongi gauzatzen direla gainbegiratu eta
que se llevan a cabo en la Estación De- ziurtatzen du.
puradora de Arazuri.

El laboratorio dispone desde el 14/04/2000, de la acreditación Laborategiak 2000/04/14az geroztik ENAC 212 / LE 487
ENAC Nº 212 / LE 487, que asegura la total independencia ziurtagiria dauka. Horrek ziurtatzen du emaitzen burujabetasuna
de sus resultados y su idoneidad en medios personales y eta hondakin-uren analisia egiteko baliabide pertsonal eta
técnicos para la realización de los análisis de aguas residuales. teknikoen egokitasuna. Urtero, batez beste, 6.000 lagin eta
Se analizan cada año una media de 6.000 muestras y 60.000 parametro analizatzen dira.
60.000 parámetros.

Arazuri
29
Responsabilidad Compartida
Guztion erantzukizuna

EVITAR LA IBAIAK
CONTAMINACIÓN KUTSATZEA
DE LOS RÍOS: GALARAZTEA:
UNA RESPONSABILIDAD GUZTION
COMPARTIDA ERANTZUKIZUNA
Es tarea de la Administración elaborar Ibaien osasuna babesteko arauak
normas y crear infraestructuras para egitea eta azpiegiturak eratzea admi-
preservar la salud de los ríos. La red nistrazioaren lana da. Iruñerriko kolek-
comarcal de colectores y la Estación tore-sarea eta Arazuriko Araztegia
Depuradora de Arazuri son actuaciones erantzukizun hori bere gain hartutakoan
que nacen al asumir esta responsabilidad. sortutakoak dira.
Baina arauek, instalazioek edo teknolo-
Pero por sí solas las normas, las instala-
giak bakarrik ezin dute gure ibaien natur
ciones o la tecnología no pueden garan-
ingurua babestu. Eskualdeko biztanle
tizar la protección del entorno natural de
guzti-guztiek horretan laguntzea beha-
nuestros ríos. Es necesaria la colabora-
rrezkoa da.

responsabilidad ción de todos y cada uno de los habitan-


tes de la Comarca de Pamplona. Ur-ekosistemak babestu eta iraunaraz-

erantzukizuna Proteger y conservar los ecosistemas


acuáticos, como medio natural que nos
tea guztion erantzukizuna da, ingurume-
na guztiona baita.

pertenece a todos, es responsabilidad Ura beharrik gabe xahutzea, detergen-


también de todos. teak gehiegi erabiltzea eta komunetik
behera sareak itxi eta araztea zailago
Evitemos el derroche de agua, la utiliza-
egiten duten janari hondarrak, plas-
ción excesiva de detergentes y el vertido
tikoak, gomak eta zelulosak isurtzea
al inodoro de restos de comida, plásticos,
galarazi behar dugu.
gomas y celulosas que obstruyen las
redes y hacen más costosa la depuración.

Recuperar el río es más que recuperar su paisaje.


Es recuperar vida.
Ibaia berreskuratzea ez da paisaia berreskuratzea besterik.
Bizia berreskuratzea da.

Arazuri
31