Está en la página 1de 120

grupocarrelourl

" Nuesfro octlvldcd es indisoclable de nuestro rssp ansa b I [ida d ...No hay a poslcion entre eflcach::11 eccnornlcc V com p remise socl al.

EI compromise de CanErfou~ con lo RSlspans:abill'dad Socic~ Corporative V med!oo'mbi,anf'ol .. S8 canve·rtira en un crl tarlo de d!ferenc icc ian en lo tome de

declslon del cllente": "

w~030I~;n DJl'Sc~or General dial Gn..rpQ Calf'~row

CONTEINIDOS

----------------------------------------------------------------------------------------.~~

1 .

COMPROMISO Y' CONFIANZA EN LA AIG'ENTIN,A

1 .1. Una e rrprssc comprometldca con 91 deso rrallo susrs ntoble,

p~.,S

pc)g,9

2.

J I

I

U db

P...=..,-, a""l ~I'~

pOg.32'

ALCANCE Y MATERIAUDAD DEL REPOR,'TE

FXlQ·12

r

~ I

, I

~~~--~ .----~----. ~ -~- - --~ _. ~- --~- --~- -- --~. -~ 'S==: .~~. -~.~. ~ ~-~. --. -~ ~~.~ .. _ ~ ~~a -~.~~. ~- -- ~~!

9 rupocarre 'our (I' <I

ARGENn A

2:1 . ArvfilU!fs d'9,IReI~niCla ,de bs ~nld\O_~. FXlQ. 13 2.2. pllO()e~ de ,t'kJb!]l!lXil~n del' ,Rep!]rfe. ~Q. 16

3

' 1

II

G'RUPO CARAEFOUR EN ARGENTIN~ UNA EMPRESA QUE MOVILIZA p~.2'

3,. t. Mlsl6n. Vbl(Jn V \itJlmes.

3,.2. Ptmn,ovlendQ C11l1cmzI)]$ -estrateglcas parra el descmollo susterrtcble.

--.----------------p----------~----~---~~--------~~--------_---------------------------- -~--.--.-----~~---------p---~----------~--

j I I

r

r,

4.

CONSTRUY'ENDO AELACIONES RESPONSABLES

4. '11 ., Jdmt.if:iccmoo OJ ri1Juestr~ gI'lLllPO$ de Intems.

4.2. Arum]endo- 108 eorrerornsos.

ASUMIENDO LOS DESAFIOS DEL DESARROUO

SU 5 TENT BL E p::lg. ~

5. 1. Una lnlclotlvn glotal Integradora de De:!(]ITolb &lstenbe.. par un creclmlento

equttatlvo y duradero. p;:lg, 37

5.2. Nuestro Mision en R)C;

SUma ndo Vblun lades. p:::Jg. as

5 .3. Cornprornlso de!de el rnos alto nlveol:

nuestro goblerno comoronvo. 5,4. Ironsporenclo dlo 0 do.

p::Jg. 30 p:::Jg. 42

6.

TRABAJAI

EN CARREFOUR

pogo Mj

6. '1 . [)hie~dlUd y tmlance de 9 ~nem. pOgo M

6.:2. Cam unlrcm:16n Intern!)]. pOgo 4S

6..3. CII'naI klwal: ccmprmnl':ID mutuo.lca e&:UCha a~. pOgo 4'Q

6.4. Mcdeln de gest16n por oompetePlcla~. pOgo En

6.5. Evnl uoolon de desern pen©. pOgo 0'1

6.6. Q]pacltQcJJ~i1I para todos nlJe'Sfros oo~boraoores. pOgo 0'1

6.7. A trocGI~n de to lentos,

pOg.~,

6.8,. Hoole una rneJor calldad' de vldc. pOgo ss 6.9. Prevenlr. oondentlmry eerrtroler nusstros rl~sgo$. pOg. ss• •-~-- • * ~-_ - -~" *~ ----~ ~~~ • -- ~~~ ~~ ~- -~ ~ ~-- ~ ~-- _ -- ~---~ --- - -" -~- -- --~-- ~ ~~ ~-- . B::= - . --~~ --~~-- . - -~--- ,-~----~~ ---,.~- - . ---~ -- ~-~~~ ~ ~--~. -,~~,--- A --,~~~-. ~--~- ~ ~~--- ,., .~~~-,- •• ~~-~

7.

eLI ENlU, Y 'CONSlfMII'DQRl1S::

E CORAZO'N DE lOEl'D LO QUi HAC..: . OS

- -- -,-~.

611 Y CO. IlINIC:,A,QION

p, I' E'IbIOGRESO (Paclol Global)

~ lG:1i '12.1. '1bbla GI7i!

, 2.2. ~rrn.rril:~ IJQ@ €I ~e:;Q

p6g. 105 tilel fIOct{) ~ !!;Ie NQcIOr!ias. ~

1 1, ~Iro tC1lI'Tf,PItI~

~ei Pf6iCPct IfIOIIXJjci ~tlftlflliMe;1.o~" priQ. m

1..2. le.~r~1'lO ~CaTElfw iF.O).6'1

,~ 'Sru~~.f' C. fU!<!'ITm ~ ~ 12.

,',d. ~rc~ !i1.Ye ~JI lden1Jdoi'J 1!MiiII- M

1$. IftMJdgi ~\1' pGdoc11Jl P=Z[] I:_~ ~ ~ ., A C~nfrm du' OQilf'rmxlOn d!1 ~. P<I'iI

7.7. AI i.eMi;:lo d~1 n~: 'rm.!!~brFI)QhJ3. P6.i1. ifP

1.i1 IfItn::I'lClltrflLlS pcIfCl OCIH ~ r ~ ;U

~ :9, &~c- m lIT1C'ihltJfHO: IfJJ.UStm ~tIca. IgOjJ f

1 ~ .]. 'M!M()' teCion(Jl'IiOOo !f nlJlrithm..

l'l ::2, Hadel «Irde ~~ .... ~:~rei~~~t.~~ 1'1 ,11 Pro;gr~ '~Mundll ~ mlC"ate'~!OrII VCOOC!«!5~ •

'I ~.ii_:stJJ.frWiI U. \lu~nttt:id':~ M IOMl.

~'.l(lif; ptJij!,1m'

9

,

,

~ I

ASU M~IND'O LA p~On;eCIIOlNI APO'RrE .At ILA, ,SQC.IIEDAD

DEli. MED10 AMBI ENlE gOg ~

9, 1'. Ecll.g(:~' !3:1 1~!l)tI!': ~t!'GI~ 10. 1 i!'\'!fe~!l ~fg'i efIl (t'J_ pOg., 'Oi'J,

"MiJNOO "lflE~~. ~i!12: 10.'2'. NUjflclOn~ ~~,~

91~_ ~itlfd.On An!'OI1IC1O ooo~, 10..:1 ,~I~~ ~ ~,~~ ~l~

9.:a...~ fGuimatllGl. ~g. B4 1ru. iMGre;[drL ~ pi!ig.'0t!J,

~C!ctil_1CI" t1Q'f' ptruc!! ~lmeJI:;if~· las. P!:og!a11i:! ~!i1es em 'FUMO, pO.liJ 'W'

~',;11. CM1rilJul"ar:tdb Ci LllfIEI :!irJi::LIII'i.i'Qi ~~~" pag_, ~ 'lO~ C~'ljj~Fti&:J, ,~~ ,ai ~

9..5. COOJI.Jn"ICI ~bb do ~ Qt6ctrle-a. P%J. ~ liE mkroo'mpr:{lOOjiJ"kH~ ~iJ.~,

9.6. ~/I;JOI!i dii!i htJ~ d'lf~~~k:f~ DOn e1 Taj'. C~~N'~ :rIQil",,~, D(!3,'W

~.7'. l'lUr~to M le1ckIz. plIo~· 10.& ~fLl!COfii"lbio pUgd!. soil«l' 'VICI~,. ~g..~oo

9I&.Ufr~r1:e(l fcM)rdeh'llocf«ITlbmjg. pOg.~' 10.'9. ~UII'1I~~(!I ~Iw. pOg. '~i!jI

:8,

I ~.

11, COM'IR.OIMIISOI Y C'O-IFIANZA

:N LA ARGE,NTI1NA

Rrm81fi11 " Aag' ~

• jl ~ IPOf ~i!!«'iI ~ 'i!m , ," ',.

n~Q 1~'0,pOrt9 do :5l.J:s1B~dI.I~1 <:Ieii

un •. ..,......:i"""..L...~ ~ ..... d .... "~, .... ""I .e; .. , ........ ·T~~~ ~'I.E!II·~J ....... ~IJ~ .-!:iI IJ-~'i.!"l U'- ~~

Cclratow:.,!CO~ el de~.a.n;olb de U'rI neg.~ q,uel gene~e; prOQ~ econQm:~, 'OQm;~ ,~ c~ rj~ct:lle.rs een ~OS"~ de! iiJ1.. "~~~" ~~~ ~1P$~~Ql.!ie, Q~'tle9~ W~$; Y q~ c~e~e ell ~o ~i'gl if 0IiiITi~g] 'eft! :~1\rQI,m~;

~ ,:!l~'~; para ll'iiCZ9r 'efI'J!1 1!I'!i~~':ti8r::i· dm:,~ll'Ii l~:;, oomp'Q~-m '!f dIr-adt~,tU!S,

&d«l'1lCS: orgiill'.m,~ de, I'!~@ aedirri-effi;o~ ya qU'Q ,11'lQ' :~ob oondC~ I~I ~ ,~, bqo ,,(1F r~do. ~ 'tclinbi'ien eddcrd, ,cam~. g~!f¢~. ~ ~y'b:~ dtenclbn. Lg,c~,de iilJ$~ ~lQ~'debe g~ es~~ iodi¥id~. ell'~~ ~ ~PQ,.g Q~li1!@$Wmos,v (] 'il"Ium:IM ~ ~ 1o"~iM!! Ii'I~M Ibs ~, dias; dell iCIi\o.

dAmtl~kIi"II ;aI oC~ q1Ji!Ii' 1i'lii~lm!o:;'~

~, V e'i ,oo'Ilac'~ ~~ 'COI"II ia ~: DIlJIIa1f:o i~'{!I OO(}" rg ~~, c:dtmri::fo 11000- qua a.amaarvoo, ~ 'licieJ ~ Il'I1}6l'CtOOo. .A mant,e'. all Paato M~ dal ~li1iiH UniOO.s.

tic ~o de es1'os ,~" ~~,creereOOo en eee- 00Il'I00' ~ da q.lIB ~~ ~ '~r-oo~

l~'ml en eI n.b":o Y' ~ 'OOF'!OOlioomtOs, OOr.il ell cia y.'I'a :!Te'OOU.HlI de ,eue:r.ltos, en e'IICoIJm.~~

~10 ~bqol'8a!Q!l~Q.. :C~~, enOCh- 't~1 de b;s '10 ~,de 'e$krI~!itii~1 ~1!l,Qi'~I de' ~, ~ '~ ~ ~ ~,De [~e IlfltCid.Q~ fIjQ~,e~e'te~,g ~ a 11I!R~ OO~~!i' V Cil g ~fl'k:ljJlQ- ~~a ~fiilje ttY c~~e!ftQ\i Q tr~i (tdcid~ ~I 'cod !;I ~.Fiil' ~ en ,~Oliilild~ d~ b ,~i.ifio~ aQbm eI P,rO:iJ"~ ide~ i~~, da5l'i~ .eij, !~r 'I~ ~ M~, Ida! '~IMlnd"~quell~nh:ii~Cjt~,~lo5iOd,~,~I~, ~~ cIIHltp~C!do ocdo~'$1b l~iI!o'de~t1e ~Ilobdl, t:rad:~, Iiii!II !IG 'ruoIDlil ~ 'OOIl'lI ~ ol'liOJ.

O\tr03 'formm.os: uno ~ oompodoi, dOrmruJl'lO.w' IMlr.li HPmm6re!aOO'~ 1tJ1: ~~ V kB '~ d'e,~, Aderrt6.s. d~!tI1ilO'i

~ _ , .. .'01_ ..... I •• ,..._~ ..... 'll"""n~ .......... \CIo,.,.,i~"t!\,,~JI.~. ~~ ~ ~~UiIJ Il ~I·I~ 11,1Ui Kfr.J~I.1I;;Il ~ ~lurI;il

't-cbll~~ lI"Il irliUI!VW' oanaII de, OOmu_~1 Don ,oed'li:!! !.mO' de lOs, 9!'lJ!.PCiS' de fnreir6s; del GI!I!.!!-

pe CQlmfOU" ifml A~~F\~'na. '~ ~dil:t ~ 00Ift~kku V l~alUv.:ilm cUm! na nue¥l\ros; ~-W~ If"'I.d....IifK)1 '1;.I'l! I~W ,dbierto Fiat!! ie:=~

~ -~.- ,- _- .

if !1!liej~"~ he!!~,~ ~~, pr6~ py... ~i'if$§L

'~b!I, iI:ll 'mrlb~'.,.1Os ~ I~E'!Ofl efIJ ,ade pm~r' Ipl'O¢~ da ~bor~ Ia.;ta ~~. r (j '1~,~l,,'Jeb qlJS Ndieron poSfb!1e lq)We ~

, ... =_ ....... !~~ ~ o"IlIlia ..._~.._..,.. ,'"'1"''''=''it..ll,,!~~.'~~~~~ ~~~~r.~~I~~~

DUnkli'm IMrliDndw'il

'~mJdall1~€I! C'OO'>!)row AIr~I!diirrta.

- - -- - - -~- - - - -, -~'" ~ - ~ - "- -~, --"~ - ~ - "-,- -, --" - - - ~"-- - --"- - -~" ~-,,- -,- ~ - - - '" -~- - - - - ~ B=: ~~ ~ - - ~ "-- ,- -,-" - - - '" -- ,- - - - -- - ~ - ~,- ~ - - -,--" - --,- "- - -, -,-"- - - -" -- ,- - - - -,- - ~"--"

• • •

1 ~ 1 I

UNA EMP \E'S 'COMP'OIMETI-A. C'ON EL DES,ARROlL,O 'sus 'E:INTABLE,

I1oogod@'~~ldgmfut!~t-zelV'~~ 1~'II~ IClCm bl ~'oo V ~I ~

.~_A~ .-L-. • . • ~ ""' ...... , ........... ~.-li...

eiOIi'Ii ~I~'~ 'Q~.'I!:!I!iI",,'iclOJ :""'~'~'

:~dIa.~ ,~.e ],ef Re~-e< de ~ e!d:>oro:!lo ~ a, ~m~,~, de, lalridi'aiiVa de· ~,pode'lGkt:d ~

,~:~~,I~[r'IliI'IfeIOO "Ilia ~~,~ m~,dQ1~te',

~q!J9~O'Ji~'!Sdb~~

r..'~~1 '-.lli"!'IlIPIf~~ =,..:i:,,; .... ,,~.........Il=<l, ,~ ... ~ ~~-~I~·~ ~~·,I~~.~~I~~~~~I·~~~J!~f~ll-

detdenb''f.~,ab~.,Pa-a1

1.\i'!i!G'~'~~'Q~W'~or I~ Ihg~O<~p'mer'~icb!~e'rnenl~, :~f~~. (lw,.a ~ de~ ~odoo g ,~~~ ~~, ~g de' '~~ ~"~ '~ der,~py'~-~ ~~dIb,

........ ~., .. ~ .. ',... ....... , ..II __ .,d_, .... , = __ , .... __ .. :!!...~, I ......... Da.:JoI:I"IIlll~jl.ulll·!I:Il!!IIII~I~!UIIII'l~U~ ..... I!;;.I

ged1bI"! de ~lQM ,clip r;erdrrWeJ'ltto ,~

I_I~_, !=Ii~ ~.u"._~ ..,;1\0;., ~ i~~ .. :I'..J1

~I!"I; "."" -_. ~~ ~ . _ "_. ~:~:JH':;II:.

. -

~vm~

'NIloI~'~'M,m~1f~diroot'CJ'<o [~a>r!illa~~~ll'OOooweEi~ de" fC(l'oS; ~ eqQS: de! i'r~. w.c~ ~. I~~, ~ieQQd dVI.~,Qdm.~es.~,gye~!I~ ~IC~~rtu"~9~~de:~ ~MI~~'l~:,~~'~IIa~

,~ ... I ............... I ... V ....... ,~I\o;.~·_,~II.'.II ........ ' 1'11 __ !~I~~ !c_ ~.!lCL<~ ~ ~ :":- __ ""_," PIJj~ !-Ul~~, r~

~I~a;,onlro~,,~~tm~ ~ \iI' -..........Ii'OO·-Ii!i'timw·H~1l ~i """'" ~aliJrii

:~ ... tlll!l.l.l!l.lll ~~~~Ij '_ l~!-O.II_~ __ • • ~~I, J ,_

~y,~ mi~""ro """"'""~..,.;;. 00 I:a 001-

" ". lr. ~'ft.I";.l·~ •• I~" ~Ifr-~ • "

,~~y'~,~oM~,i~M~d dll"",IItMhgn m mU'!ldb C:Oii:I '!(,~I~~ y~.

'~ eo~~ d£ii qwe,. mo'~ dio, 1I':l0l :~~y~o:s'corooIU"ll~ de:r·da,rn.~~'m

Juanl Ipat;l~ !![lilIfQ

P;;'~ . .,..lIo ... i' ...iI\;>;',. ;!.,~ .. ~;I, ........ If"" ........ "" • .".._.Ij:.", ....... ~!I)~!t~~ ~a ~_JI"~!~ ~1~!fY~IY~

~.

," .

• . ~

4.--- --III

..

. ' ... .--

.m"II'~" ~

~

"I - ~- - -.

." . • • • • •._ _.;;;. •• _. ,"'"_. • _ • • .;. __ ._. __ ~ ._ .a; .,.-- --~ -'," - --- "1'--'- - -.- - ---fII ----"1""- -'-" -- --"1'- __ .

2

I

A,LCANC:IE V MAT,E-]A IID'AD :DE:L IR:IEP'OIRTE

- - - - -- - - -- - - - -,-_ .. - --- - - - ... _- - ., - --,- - - --- - _. --,,- - - - - - - _. -,-,- -,- -- - -" .. _-- - --- - - -- - - - _. __ . - -- - - -,- -,,-_. - - - - . - - _._-,- ., _._-- - - -,--_.- --- - - _._-- Be: - _. --- -,_. - - _. - _.- ,-,- _.

grupocarrelour' ARGEN11N

1& .. ·:···.'··'··

. "

". " ~ .

Eflia prirrn,a~ R-e~rl8' de, Surlim -cbi6!:lcdi qu.a pti~tamos., ,eonlIi'6f'I{j; i'If1fem'l~1i1 '1l::Jt)1lI'~ PQndi~te g nua5'il'rQ d'Q!5.em~no eQC"rK!niJiCcl;. :~~td y grnbi~.rrh,';!~ del: ItiiJO 2'IlOO Y deltpr!!Tliei1r ;il em eih'e, ,d~ ~ ~ ~ G~ c~rW!i' hiQenmno. tnc~dQ !rrrQrrm~ QI)U:e, ,ewra 'f>o~ ~ &,~ '~~i~~: I~ pd$,,5end'Q ~ ,a~ IpRm~l ~j~reicli) cl'e, Ir'e'Jall,;iQiinient,o ,d'e ifIfOil!i'if!~n ~ d'ClJi' ill 'P~~f Cii ~-~ 'gmu~oo, di'j; Inb~lms~, harttilO$ iIMd!.Jildo 9:r!I c1glill"l.m c~. '1' Ii:) ,e:te;c.'~M (h~impwtJtNc:!i" ilnf~lm~i61li! eo.n~pc:!indl€lnf;'Ql eli ~ onmrfOir-..

H61'ff1OS: luiliir~Q palla loa ebOO;rad6.n de !!SSml dow roo !!'Ito,., ia Gula G3 dB' to inTo~ dal Re~rI-e G~ "'GI~ riePQrl~ tnil1~G~~~, 'l:!d:a~lg a h;.l!1 ~ea'lii;;h:id 10c,(.:!1 deli n1J~ e~e5QI if de< IQI socl'e.t:i!g.d en h~ ~e' 'OO~lilnl(:i$. OO-m! 'a~'OO, I~~ ~dicJl;!(fo~. y,dgu'lendQ l!uis. ~~ d~ ~m~f;1Itg, "'Ett,'Cibr.aciBfl"!d~ kill CO~""~ d\::ii"if!;Ci$, (ljl C'Onooaf nu~~!'fO< oomPiiQffIito ¢(iii'!1 ,Ell ~aQto' M.undial $1 NadoM!, llil'lidm ~ai!iQi'll't(iftdo Iia pnmma C'omunfcaeiOn para! ,ei Pfi'ogNam.

At{~ ,d~ ia ~lpaot;51'l1 de, iOJ: dlle~fiW. itodcz ~ C!lIem da la e:mplaa li::!Indllz.'Qfil:iIl1i'V' va~ kkH"Or!, b ~'e;c-c!Q1'iI de c'OJ''f!teri&:; y ~I!C!!'~ e!bfli Ig$l~e dQQl,Ilm<glil:~

'12.

Q l GLkI pCll 0 k:J 1l:JIJOf-o . ~ de Me-ITiQ n~ ~ Sa.::t~nt;.l!dQd - ~n .!!I ~

inIctrIw iJ 00 lkiporl i] G-Iobot

Mo a:M:fO.. ~JJJ. It:O::tre~ ng 01'9

(2) ~r:ta;,lo:i 1(31dO 10 con~ IOfI

'I':.af(J IG i(?ICIl:iora:iIOJi' . 1:Hlm n ~ ~

dcitl d..;!1 Gr.P.I .... r.ornL.D1l~n ~ PrQ{lf'E~ de! Pot; M!J1l(kJI

MilYO @ 2001 ""~ ur'!gk:.OCilcomooel org

r'J) PiI{1t;1piQ de Mo~~ dB! III GL.iD 2ftH de Ia inIc.lc'lhiQ de ~,=,pct niiJ GIOOoI. Lc; InrarmtKlOn c.ontQf'lt.KI I(lJ IrJrOlTn' . 0-' 10 ClJoA'" c~~ mIP~ IO:! i9 h"fdJ adtKB. ~ ~ M" I I ~IC!'~· I1I~OOU\I'Q'J.!!IX I;!~n~ i;lJ y ~m- :;;0' deb c:tr;Ianla::ldOfi 0 ~-r:t\ ~mCIjNC'1 un Inn!Jh}~I~ w;melcrl ~ !Ia. ~r..l~ dBeL!J

de los: 9'1JDt:::.i cl91f1t~2 ~ 11

,ANI,A'lIIS-,S D'-: R'E- ,-VANCI - DE - J'Ol5 CONT "NI,DO,S,

~ ift~~e~ ~!'i~. ¢¢lQ.OOIQ~~. ~~~F!r '~~I '~,"~'~f' ~~ ~n '~, '~U!il~ q.~ de~e>-'

"~~. Pr~~. CCN1i"!lli!iF!~d Y medi'Ci'~ J(Qm(:t:S·,incllijr' en ~I ~tlli;;;gciQ!if!. bi~fi~,Sig~i:~F!(lh~ e:~Je Qfiifoo~. en ~~ P~~f

~a~rfl~ ~O$ an Ufj<::l "pt~ ~ i!'!I"JjUci6n~ de UI"iI ~ die M!l:jl'e![ldlld'~d,

~,m ~fpb,di1 iM\af'8~d ~d61a G-uTa G3 ,Gal 'ydll"l:a::'OOD M l000I(Aoo~!JII!'dAb'ti' [rfur)I." a-e ~8 die '~~t',i, 'en iCeli'lTK.!lnfi.. Ow kg ~~~, ~eaQCb(i:fQch:~~, ,C!!il dmcr~ ,w:tenkd::il~,. ~e~Qdb !"e\leVQl'ilfi'i:;I' 'wrdo' par' ~a leITtPresa ,COI!Tr.iIo' ipO~ !SUS prlOOlpolal Ql\iiPOS

Ii?,' .....l!'~~ 'Il";'~ ,'''''''''''' :.,II~., .... .,..~~,.",.'~FiiE!I~ ... 11E"_ ~_I U-lTII-iI!-11 ~ .-~ I'I~II.;IIW~ ~ II UQ.3 IlI1f!:il111~~~~~~~1 ~-.

tiel ~mfli~~ ~'mltJ\\cildme~, y da:finlrrm i'~, rua.r.r "~ Q fbekires fnt'efFlJO$ y EiVclemQ$ qjJe !rJ~!.I.e~' dtm V ~~111 ia ge~ de< ~U5i'lten1i'C!l~i!dgdl, ~'~ dec~Me:;'S. del n-rfe~o '!r'la eom~c!:!!oiiSn del Gru,po Cc::!llfef'O\:lli en ArgenlirLa. coFil ,e~ ,~Ifvo

iLa e~urtdoo m i'N f-aci'oIf61:, ilmo!lmos y ~ ttllnOO ClM,bCU:iQ(S;. ~n iC"@,Fm1 ~mJi.lmdD tl~, ;[rkfol'imfce1On relwClrde qi!.!e lRterliiO'J' d:eetdld.o ~1Ja:s.ent,ar e.l"!: e.s'!fe r~rfu 'V '~' ~J~;rd:c'io I~!f~ ~O~, 'e'Ji! ,ell ~~cl'el'll"le' iiJ"'a!ioo.

, 1MB!l&1i, VI~h!n 'ir' ~aI>

iii! [EdfOl~l!j .,i(i~~bI~hi:ii!Q' !ilf..sll~pii!.

,~ U'nilllClfilr;;mJ05 de IGI ar'Kdl6r:i ell ,d'Q:l!Clfldikl! ~IQl!\'lbl!!! dil!!~ 'iiII~'

Ii] iFto! IDa dQIIlfI!L d ~ !Cf!I!IblI on't. ~ ,~Iul!ill, __ !.!rld:l1d d!i!I '!ilJU.!¥iO.

~, e.&l.go, do, 'UCiG.

'!' ~."COI'ii j.cgl !iTu~ drill imhiill£t;"

III O~~'~ ~;;"nCL '_, d~ "9(:1 de ~~~~~.~-~ ~~dQ~~cIirI!I~~o. 'I IM!ljj~. ~gQjj:g,K!ii!loretI.

i!!' Ml~;m diD I!lt

II 1Pr:'!I:ItC i~o ,dill !lila:! d ~, AA1IDIJO

'" Rrlnd~~ dAlg ~t:m~1&11 i'I!It"l1HlI~OiI'i~ Dill ~t~ i!!!,

,", ~d'o~aU.t: ~lor.ll!f1tIl~.

En la, :sa'gu IllC}Ci me1'odologia d. m-meriandad, renli2cIQmlOS ocho pregll!.lnhlS propue5'f'~ ICQmO el~j[ele le de Mate([h;:d~d!lld por' 110 GuiCl sa ~,GRI@ !=U::H1C] anu:lag!clIi scd~r'G' 6,1 co.nocTmt8nto 'i 10 'ir!II~p,o:rtClln.cla dB ,e QnZClr I.lI nI rell 0 rle de 5us~&liI'tabIH~· !Ida d. E I ,a'Ji9lfiC lela 'rue rac'~il}Cld(J pm le Gererneid dB COIl'r!l:ilJrlIECCGc ion V RSC in!loluc:rcl!'IJd:o a i'odCls II'QS m~las d'9 ~o eOffiJ:Hl nlfoQ.

E1 rQ~~J'ltado, dB G.lfe 9~:ali\C[do 51'Im ~ plemerde v,alid5 '~a n@cmtdQd "1 la impo$lqnc~a ,dg ~]!HciQ r!rH~'5 en iGl co-mine de re.portar t1 iliiU-l1 ~lfO~ gru p~ de iurares. E~ siarcik; io 'qu'a r'B Clilc:mOS hJ9 g\1 iSigtllierilih'i~

Igrupolcartelour· 9' GENTIN

T enli·a Se Ie 00 i e Ifi ad 0.

1 .

2

_II

5.

6

.

I

II

7.

8

.

it!

,l.LQ hon men.CiOftOldO '10 IhO$ 911J pes de ~nteres, com 0 ;1 n,clicadot' i'mporfra nte?'

G Ccnrii1uiye un refJ'o, lpara ell ;flJ~\u re para ·SIJ' secT'cu?

JJI~~~ r9laciOn can ~e,u@s ImO,I'l!llClS

'I;.! J~~ .I~.. .,.. - _' ... , ~. - _. - - I

acuerd'o,s, imtemac:ro1la)e~, 0 paChl$ v"o[ulrnicJ10; de ilmpa1'lt:ll!ilc:'ia ~r~glQ:a pl su oligo noocoo I &iLl.s, grupCl.5 !~e ~rrrtere!i?L Conriitu¥e ullila aponu nitfa:d ~cna su ,org'ardz,t]cion,?

,icAumenta las probabmdadl9s. de que ~LJ organ ~a.ck)n C o:rwa. un ri,eS\gol i mporian',e'?

,~.lEda 11ee:Ol!ilfH~~dQ f:J0ir ~ as oi,entfficas j axpertos cern 01 U~I rieig"o, IP CI r,a t,CI! $o5,te'nib'i~i dJad?'

LContrtbure' cl e)(i~'D dEa' ~CI ejGcuc~6n ·de su es,trah~;gTa a '~'o,rtal'eee IloS! '~Ivalcne~t' d\a, su e ganizaei:a;n1Sf~

NOI

No····

.

.:. "'1I! •

l) SL De, heehe el ~ Ccm,e{toor '01 ,nNei lnrrem.'!Jcl:onCl~ !~ooliza desae' ei~ aoo 20J0 liejpCil1'es de, SC>SiIteruc TdoOl" lamcien !l1Uesir08; 'gruprn de! hhares OOrr'lO vonio;s ,d~, I1U19mos proveeaoUEs ~e~Iiz'On ,eSte 'tfpo, de :msrnotihas ''il' mCjniftiesfa!n1 el ,grQd~' 'c.lLe' oomptttr:TIm Y' ilfrra!i'J;Spclref!loldl qJJB' generrdn, NIJl~(}S 'cmente:; V eOa)SJJm~dores I10S p~idltaFn :ooib~e 1'c:J~, '~~ck"n'e:s; de' !ROC .• Cede, lleaS! 'lO[gCin1:imOS de 'So'bfemQ., les !!i'lit6f'@$(l fambJi!n que na©9ffiDS por el cLtloodD de~ media ambJente.

:2), :SI. Es LfriIld:edQ per OJ n~ ~emaJtQF ast,e' 'P~~ de, rep 0 rte.;, TO'mbietJ1J coo-slderumos que as cklramen1te· un,

"actor ,dEl' diferenclocl'on 'II ,oo:mpa1ilt~Vl\dad. - -

3):Sl Cr,ee~l'''()S q~e las muy' imporl~flta ~~, ~~-il6!i1 de ~oooo!:'e$, VQ:1IlJn!ttj~~; e l!F!lh~fJ'\(lQ'lonc:das; roooo(jcfdos.. olios afoo,.iIfm, [oom:pm~ y princJpameif'llt;e 'OO~'tO efedo Im1JHiplkodor gi9\r:u;;~[ador de ~n moo\e~o ,a, ,s.eg:L!i~~

~) S .. IEs una muS¥IT-a de cOfllpromloo y transparendla" qUle flOI,Si permlfte· SSrr ffirJS ~niblat y p'lonHlica o:ccloiiie~, CJ fllrtlj-JO' coo un dD:J;etvo cloli'O. ,Ad~~., !errrwnd~mO$ qoo le~' es un proceso, 'CIJU~ ncs ,ayooal a i~oror liiJ ~tt6n cn~ 1101 [1iSC, ~M~ $'lSt'eITim~mos~ OJ"il~J; lmedtmoo v deteclcnlos oP'O"m.tI1l_tladoo d9 rn~mal,

'7) .S'j'. C"Ol1moor ~nf@iFCld~a Cot11 tooos sw pUb C-iOO de li'1iter!s5 if 'Ilte"fiI@' cQpcc!dnd 'de deSQii\Fota-J (lCc~o[1J,e~, coojunoo.s para tUQnsfb.r~mos, en IUOO soc[OOcd mO!: utenrobl~. TrdOOjcr en 'GIl prooesc· de un Jrepooo Ii"tOSi 'ayuJd6, a desc;ub~lu Ufl po .. · t'e:lihiC~'al aWl mayJoF qt:!e; irames foml,oteclendo y delOflf:'().UCn1do OOil'l'e~: irf~mpo. :ilmn a 00. o co __ pacltocIOJ"n' e. hi1II\JlclanClllz6.n .. ,0,00, en lie ool!Tli~nicl, E'n eite ,Siinilldo feocli"'tOCenloa, ,ctUB' nOS! q,UOOCli mUiolrno por IOlJf8nderr.

,8) Si', 1~1te proce~-o eda de heche 'in~mc:msiilt'e re!l·ac~onCl;do ,g kJ' m:lSicn y \fOlores de ra oompa:Aiia. ILa iRes;pcnsabUl·, dod Soda1 C'(J!IParat~' as uno de· 100 9!j)9~ eJstr.atliiglcQS, -dl9i 'GfU,PO Cianeirour; fort,a'iece ~ill traf'iSparanclol; to fElndldloo de cll.J)ef.nt,Qs Y p,ofu_f;:IdiZ~ la gestion de; RS(:; a~ $rit,ematlz~Qr ra Informacion y medlwfa p(Jra ie\!'a~lUor ;e~ des:empeno, ;~co:n6m'lco., soc~cl v ,amb]eiilllf'~1

15

Surnondo

• "IIi.IUId;;II· NTADES,

Q!!ClQ]MI'ag,' ~ 9,

Igr upolcarrelaur (& RGEN11N

2 2:",

..

II ... .»' II

i eo:mPJ~lla.

w' pWne:fC ,qiOia hicrmo~ 'lYe CCpaCillt:!l Q, lI1!J1es;trm, lFfI~mos d h&C WOO... lEI OOlT!if!B ~c;utl¥o inf-onn6 a fcdoSi b~ dlreouto~.s; ,qa' ~ dfe,fe'n~ Wet!i5, ell iniC:Ie ,~ PfQQeH~O,

." ARan,eiii y Mr:.ItInaIMltu:!l.

Oafi!'!!lmos g Wl~tro~ Gruoos, de Inter6s .. 'ei a,1.cal1ce ,en 'm~ y. el dltlcrn:e Q,eOW6'fii= IO~ qJlJ)9' 1'€Ir'1eJ'ooi 'l"IlMS1'ro r'fj!pOOe' 'if 1')8~ ,*rclc~ ~rQ ~et'i1i~c:(:l1 b ~I~~ de k!s relill'i:ls 'Cil I:"5\porntlJ:

i' lN~w-Qmll~o 'V ~b 'd~ I'CI 'IMOrmdOn.

UOOI ve,z; recibidCl Ie n~J6n dle~' Ib~, ~rDa!!. M' dQOO1jl0 :teIb~, k:is' ,eemsn'l~ ,a'&1 !'EjpOOa ~n;:ii enrend\~~ b ~I~goo-b de Io~ '~'emas: IpciJCi r'l,ue.~ e~ '''I !I~ ,grllJPO:~ do unteres.

i!i hIIlijRI'i6n.,

P.e~JIl.ado ,eli >ejer,oiCio de moi\ettloI fd'Qd. ~i ,CCirnUf ,Ejacyljw d:e~6 y ~~6 e:1 >COOte~ ,del Repone coo '5.US C.~bo.tradcI165.

~ 30n~ ~~mo~,OO!i"! kll ~foo de re-porlw' InfOiTIm~ cu:::rrnrkIlli¥Q 'If ~iiJ(Lati¥a C lfluesm:. case rnmlril;, ani Fr~~[a :sdb"e, temm, como IPOf ,*~, el'!!~:trgb.J ~. ~sldoo~. rrecy~: hvmoJ"!Q.s. ~Iicg if ~roo~~ 'con fJiJ cDIm'unfdad.

E..Ji...., Ci~' de.oh"'~' ::"':""iU e! !]nxe:;o...,le ~-.

~!!;;I _~~ -~-~~,~~~~.~ ·_~F __ · y_ ~~

fb~ en Ca-~.Ii ~i;!ntlM:. Pa-a.~. '1'9 bien. no

. . . - ~

'terOOI1fi!OS, e:XIp9I!i8:~ a:I r8specro" iCXgCl!'l~ ~ mos.

,e1Ii)~ en, Ii,;!fi(:!I iSE'ft~ d~',e-~:

;!! Comunl:ca~I6fi.

E-s'fei m'lia reki,pc da ~mtantocli5.n ~~ ,r&';POf.-, '~ V ~osr;eri-oir o:o~ cOO ~ gJt!~a5l -de HtEIf,e~

.'.... '

~~.~.~.~~-~- - --,--,------~ --- - --- ------~-,--- ---~ ---,-,--- ---~ --- - ------~ .,-- - --- - - -- - --- -----~---- ~--~--- -,--- ---~ --- - -- - ---~ ---,-,-- - -- :~ -~---- --- ---- --- -,--

_ ....... _ :. ..,_ I" -.- - -.-..,_ -,a, __ .... ~ .. . ~

........

. '" ~~~

.. "~"

---T"----- ----1T"~

.

'-----rr--rr--- - --- --------------------..,-- -.------ ---- --- '1"-- --- ---

311~

GR'UPIO C'ARREIFOUIR' EN LA ARGENTINA:

UNA Er~PRESA QUE rv10VILIZA

Mas; del 6 7iO.OOO 'eiienh~~'sl p~SW'iiJ A '~,vei de' 'I~ 'niRS"lras ~lMdade$. asLm"ionlHlhll9l11it@ p~ cad(iJ1 IJlina d~ MU es'Iwas 1'ieffLdas. MD'e;s, de ~ooyeedores

~ UIfIC' ~lllf:Qbikbd ~'ic:o, Sooicl 'r M;aLiloombl·A'"II'Ol~ V 1i"IO~: !OO:I'!l'!Pro:i"M'kilmo~ ,o:m [g oolldgd de ,i'ii!j~ Pf'oowt,~ V Ie::! ~eg!lJlfidad d'e rm.Ie~9, die~ Cada ,OI.i1J~ ,e:lIGJ'fUpci'

brindg n on '8n~~ h;~' melor QQUd~d Cclrref:our' rnol;jilman ,eonnplJ'i8~. $~ &J'!Sr-

d- :$US pnld'IlJlC'o5! '9"1 ,~as UiQI filiendCls gig:)!' M ~dl¢~, pQIQ ;c~l'\ilr ~~ em~§~

diS'1ri bu ~dcs tan fod,a ell f).Clf~. Mas, Qle. ~rrlkIDle, o'iviool ¥ '5l!.IStentcb1e,.

:2,O.1l0DI co~ti1 bcrc:dore5 ~Ulllbai:(ln 'eI':U Giru~OI Carre'fouJi' M'gent[na. tfcn5fQf'~' mfln dQIIii es .' n UIl'iQ de ~IOS miJ:yor~s ern:t:decadoHlls prwuucG de I pais.

Nuestro orlnclpol act1vidad: 10 distribucl6n y come cializaci6n rnlnorlsto en cadena .. tanto de productos allmentrcios como no olirnerrticlos.

~FiI ,ei' ClOO ~ 959, Iai rQrf~ Fownie:J 'V Ds,fif;!> ~ f~filli:':il ampi16001 ClC:Illmf,Olllr:;' 'Ulil Q~ m~ t~rd\a", itrmugur(1rtJ ~u primm'(] 'tian,dI::I en ~, die, p.;!b< doilde ~~ el!1Olw~nhfg lIcI ~j~~ mdfi't. ~I pdJif'lei' ~m'iewcoo a:bre :E.'Wi p.r.enim ell '1'963" txlj'o eI conoep:to ~'too.o bqJO '811 mtsr.rn.o. Ifed.io"",

IHIA,GA,MOS IHIIS'TOAI~: CARiRE:FO'UR EN LA ARGE~NfIN,A

1,n°1' ' ~ YUi_'

,/1;; rn.edic~ de Io~: c~M. CC~F~tefi. :~ !C:I 'expaoo~ a ,,,,arm, pd'l$es, 'i:!~ IBiIgicQ, E$pcii'110 'if 181(1$1, Y G:1"ii ]~, :I!!'I!d'okI fai'l ~J ~~ PQ~roodg ~nl Ig Aige~~ff!:Q. Il)urgme e:5to d~da\., Ia,~ kn1:a p~b mcm::a CO'rf@tt)llJ~ y l!JIl'IiCil 'icn1etcll da iPag,o~ A poliffir de b~ Q_~Q~' 9O'~ e(ij'ijiljnQg cw. ~y I~~~ !por todo,,~ m.lJndo Y' Ite,go a ~!l' eeme China ~' ~; ~!~ Q'~O$.

Con e~ oOlTlie.rr:zo del niJ.!a\!'Q maenb., ~foof' iCKktu'iellD ml di~ien C!i'-i dirifll'i~m ifi,l1'Ipm..sm, iOO:!'M' :SlJlpe ~~IIN!o;rt.a". Q!'iIIIoJ ,A9J"1II!'i!t1. a Penny ,M,blket" ~nl ~,Q:~', En 2005. ~e:

JiJinCi 1iilIe'~ Qi5f:ie,r-ac~n d;e p:r'OO:~ mCllrca CarT4fOOr;, A,tf ~ Ccimemur :8eI9e'iibn.

~- 9" :'''9- ~

"--"--'~

," .. "_

1!J .......... m ..... ',f¥lI!I""'"' ,,, yt;llii

~:OUr d~iNi'i!~~~ Am I~ NgerrllOO'y ~su pr~' H~p;enfll'iar<::aOO' en '~n tsid'fa.

grupOICGI refour (, AR,GENTINA

bBUenm,Am.

rB! hl~!!~~ld~·Son~MO" eiFlJ IQ crw~, ,Arlrl6~ de' lbnoo Al~~ es '!::I~ '~aroo'ro 'iI:!l'iI 0011' hougurodo.-" 1I~ CIa 'VlIcoot~ 1~'en19U,

Nmar :shoHInl d'e'l ~;u:''I; ,~, l~iJlg!lJr~1 ,I§I ~!jM'

Shopping' Center ,del p~: 'en ,Sgll Wr~, bajo al rlll:!mDI:el d.e ,~.pr~ :SOI~'lIl

IEnI.lntelkH':

O:H~I~~!\lI~' ~~J"C~ e'1fI el mJilor de~ l~l:!. en b Ic:q:iiId del tI p,~1)do1 eta COrdooo.

'Se:1)Q~~ COi'm'~otI".i"i_~fhoi'~a~ ~. prQ~ooo IQ,,~~·vel ~ ,~GRJpQ: FblU1alf'e~h~Rlk:mJ a:~htmi'D::Q,.,T;e~ ('pmdJ.JCl~ 'ta:dJm')

r 'OoIWfbUf (rng~ V I~.

'22'

. ... '

2006

IEXiJQl'iIsl6;n ran eli Intemr:"

~nljjfj\O .' lFlipil;lil1lYi(j;r;o~~; ii;!l~ IGY~~FiI 'QMefi~¥ ~no i(;Sc!Il~1 F·~}. Ad'ellilld_~ 00 :lOOugllJll:iI eI Htp!erli'fl!e;l\'Q(lId;Q. dB! Mon1le' G!'.CM'9:. ,e!fillbrJi!=i5I'!,fe~j.

!No:s agmndamm.,

C'a:m',~f'O!Jr',Qd~~m ki ,!l:MeOOI .i

Supe~mefQad05: Norte en ~' AllgenfiFil~., IDa e5i:J farrrl,Q" dloJpb ,rn.I iam:mQ; 'If 00 cPrf'l.i\'iarnta, !il'lI iI!ll mfclil ~I m~ ,ooberi!Jrc:Il en e] Q:flfib~'Q f;'igC~

'u~rtQS~m.

O:i!'f;~['~r M!"!lKii1lal ,W ~lPr''Mi''ibo If.a, m~C@iI"

ell ~~Cicl ~ 'bQjQ y 10 '9:Cr,gPl~ e~ '~ de 000 PliQd!Jclm, can el rre'3~Wo del ADECIJA i(A~~oil6!.n ,da iP9f~!;Ii~l3 d\g, 1M COr!mrp'riIidOK!i~

'V'~~d~ b~nloo}. yib ~ de'~ daCao,

Plan d'e eXJUlmj6n~

Comfool AJ.~!'\tjj"tQl, 'OiO~N:·.ea un :p:10!'!! ~ e~an5J.6f1! del m~ 'lie:nJdQs, OOifl 'unQ ~n de, m:5ldo '1:2S0 m1Uene5! 00 !p6s.oo." tm '-Qt~l. ta' OO_r9riI ,45 I!"iUi!JiVQS 1'I9r".!da:;: V ~a' r,e]n1:lwgtJirCiii\ 1xij;Q.I'c ~snlg Cgfil',mw; QI~; 1 " 7.

..... - s.: - .. _-.- ...... 0::._

.~... ~

" ~r.• "

.

; ,

_~ ••••••••••••••••• _~ ••••••• E •••• ~_ ••• _ •••••••••••••••••• _ •••• _~~ ••••• ;

,0-- '

_. ,

,'" ~'I-

.. .

," l

.. ,

.. I

".,p. II!

Il ~

''''11 I

~ ,

... " II

. ,

.,.~

.,

EI IIiENO',. '1iQ:des, eo:m'Qirr:~mos, ~m 'SlJefto de loo-e:er di< C(l~f~Uf' 'llJRiill empr9:~ rEtICC Imelda "I qUEifild'a poor m~di!!J1i a SU!S cUsifl1as y lO~nISl!im'ld'ore:s CI ,d:l5fw:lar ds' una maJ,or' calldad d~ v1dCii~ CCia;ilJ d' at.

l~iSf'6' ~.uerl!l:!! m ~~I 'ern '10 O~CiDlfI9S. 'q1J.fI e~iiln 'y 'fuind~nfafr! lodQ IQ Q1.!i{jl 'CreeIf'fiO.S: iird'e~g!i'nenh;, nec>e:sgrir;) pgrtll ej';e~ Ifl!Y~~ gC~i!ofTI!$i digrili:i$, en I~l F~iQJi!1 I~nl '1'Od1os"nuemos cBan.t!i!iG y ~O::!I.

I

NE

1 lQ~ IQIien.fte~ v CQii~idgf~ 'e$t6nl en el ~'f:i;))"d'ei 'l'Qtio ,1'0 QUe [hooeH!i!i'i~,

2

IE n ca rrrI'CIf C! I'll u~tllQS cIT er'fte.~ 'if CCfiSumidCiiIte CGriIIP'Foduote:::! e~~~~ 'II QlJIl ~iO';$ .g~

da~:d C'(j~~'OUr.

3

NIjJ~ ~r QElJagodio. ,1:0 OQ]u1rurvD cctr! p:r-eQl~ cornpetifiJJos 'll11':!.!'lIct irm:~geJ1j de, pr;eciQ. posftiYa.,

Hoom comPflmel'l COI'IfIe'['OlJ.I ,m molirrta da· :~lrnp1i:'ldad, ~er ''{ de e~~rel'1lfe Ireta:eTOn c.e'Ii::iJ'cdprecki,.

C)j'!i;!l&'mos. en 10:; ImlllMr'Ofmar.Q~~ por 'f;~ pm1fD". tlem(~l~' V !l:ool'qul'£fm ~C!I ,w f'QfI"fa.

"'ii'lil ~,..

-,

"."" -~

s. ._ =- ~

,di<...Js.." .... ~, '''''1 .,..,.,. ir:'..Ii_-:r~'Cio'<' ~t..., 1-""'~=-' Il.._. 1r.-~!!.r.!lj II~I-~ ~ ~!W-I! J_~~I'-w.v u,_~ ¥~ I~

me~~do~, 'a''"' k» q,ilJe e~mm~ p!fe~m~, 'feenat $Itmlp~ ~ '~~.i'Qth) de hera ,de' W~ii!i!.

8

M61wIl' e ~r: ~Illo!, hoMbIl~M:Y'~: de CCl!IefoUli' IfXl!fia' Q!ue' dert to m~jaf ,de, ~,,~ CQl~'fekei]1;ccen ~~~ felic$s~

iD:es:lmdnor r>ek:ilcilonas, ,p~~viilagi!Ud'Qtj, ~n ~os Iprnncipates; l~o'VeedQ(r-e~ 'Y gr:upa;, de Iltme.l~cu;ii:~ en un e.mo mJ.rluo y d!I':!ludm(1i~

[LOS VALO,ES

1b5I'ai ~D.!o_~ ~.~ rig,aF!1 pm 1~a5, vCijro[!i!I$., C!U)lO C!~li9'tw ail ~ei!loilUlif ,el esp(rillu de emp;'Q-. ,I'CI 'f 'iIltl'iililqIJiOO€H' V pol',!9!nv.:::'i'aJ k1 lP€tf1K)n~d M Cli:ilrrel'our;

Pc!r;g~' .~,~yen'o, ~rfiLil~ fi;!1;,!!E~QI ~ekidLdkJM .il'Ido;

()CIMmcMEli1~ AmflOS y~oa

~~y ~m~ ~ eb rat me'Jjj_P~

·'6.-1 .. ...........'Jj.J.... _..!I_ '... I;.~~ ~.I..!I~ "'"

~1UPI.iI(H·IM ~""'~ .......... UUI 1 ..... , II'I!IJ.> .,;"",'_UUl' ~ .... 1

eu-nplrnuestra 1~1!li. perqJe .: tOOo.sI~ nue.driQ menmFii eUl' em mismo ~m,.

E

SQ~ OO~~ Aof~~Ie~, ~, ~~. C~5, OQ~E!~S~ ~, :Iiu.amo:!j, ,~J'it~M1g If:Xil.N::iI ~IJ 11et; ~tfwm, de eada uoo.. PDK.1 q;:>odu m~ ''¥dktr~ 'V' m-confrw ~"Ii!~J'lIes..'I~ IJ"I1I';JI rn~'cdi'~:de,VIda~

Somos m~Ii'iNu:. ~3, ~n iffiJMt"r,05 ~rrrI!as '''I' 'Q~I~. los ~ lP'lm'm1~1Ii!:'f.'e r::ne.nte , le5 da~ Ia :i:E~ Cli IllfBfIlt~ 'ffiendwy ~ a q, e:qJ~, een ~~~CE!'fe~"t~,

~FfiIM ~~ ~,9Ii'Ifr;~f~ (l'fuxjm,liOs,dg.. ,l'idbconooe~'v';m~o.C~T~rue-\i'm, Cm'~ 'ClI' aegfa' ki! \Iif-CII de ~ eIlef'ilw ''1/' ~ros, iJ;Q:~t:b~. Q.!j.e~l ~I) mep' pgtg 'e~ OOl'O ~~ ~'~~ pa1Cl e.1 '~I'C ... en e4 ,~l:e y en 'sl 'futuro.

1312,~

PROMO'V~E'INDO AL11,ANZAS E,STRAT~~GIICASI ,PA_,_~ ,EL DESAIRROLILOI ,SUS_ENt_BLIE

ra r.t~c[pamO$' 100,c'~iVram,ante 'Etn dt~nnrt'as cerneres Y eseetee tenes COIliI '81 'lin de potencic i I~I or'ecimie:n~cl del m,e"~,(Jdo [stalll Il'ocaJl ''1/ r,omentcr' ,ei ~n1ercam bi~ fh~, ideaSl' y lexpe rianeic:m's, eon C)'lres 'emp~e9c~ '''I' arganimcio-'JII9.'\1 de ~(] ,ood'ooad civJl.

PI EMf 0 A L6. INHOV CI6

~ j JI! E"CURSOS

HUM cs, 200B.

~~p:ifp:riD ~ Mekl!'~, UlQ ~~IPN' e:i~'O~ '~&'cmil U'n".

.1 DOOE EL, A.J'liO 2J!JOlIl'

II c.ama~t:I hge:nrma de, :SII.iIP~P'c:~, 1iJ'n'ldos.

II ~~ para ell~~b mtp~ ele I" kgenti!fKl!', Iii ~tQ G~,da N~.e~,Uri~_

.1 D~SDE EL ARO 2O:JB,

'II! ~icci&n d:e l~eCiJJ~ HUmc.Hl~ .

• D~E HACE ANO:);'

II c.ornisioo dla"Raloobl'll&S ~mo1es ,del M.irii:fltaifio d:>iiII irildbqol" 16m~Q 'II' SegiUridbd :~I de. b Nactirnl (de. 2Wlj)

,II COmJ:u'C! hEenim~ de, 'Co:mer.cio (die~d'e 1',",

iii CdtniU)l'Ci dh!!, C-o[i'i"ieiiOio, ~o .Ar'ge~tJna, C$&ae! '1'M)

PliEJ,' 0 lEVIn CONOCIMl ' ... 70 'II" OiIil!ECGIOI4. 2008

~~I~ ~~tt,~ ~,cbI'~~ ell~oHem:i Tb!:b &a:mIUn.

___________ 'rI.

rf~lc iii, NIU~G: D MlRC S

I ten, 201J8_

~fUe~' ~ ~ l'n!::II'O:):mQs;

Ii"ec.-~ 'd~!' Refd'd!e 1Ii:ii.~ pcifelll!:m Oan.

'" ...

I' Y' .... .....,

I"" oJ .....

~--

...

J... ...!.

'1'" ..

,II I ... b

r , ~ ,

} j ~ (

<. I I ,,"'

~ ~ j 0(

- - - --- - -......!

Pi!lI!MHl RSC ~I!: ViAll G aUF l}GENflW412oo I

~'e!~ ~~~!lnD "~dl&~",

Pli E:r/ll 0 AJ~ 11;U III!£T I1.ER fillVtlDO 0- MN ,~a.,

Ef,jeUE'~~~ de; '~aiil, ,M .&i q,oo ,a;

e~en V d'e~iIfII

'f.e ~tlcas; rel'eif!entMi

d ~tor; r-e~lkll ~~de "RglCiar delcft:l~.

RECoOC II: rE 0 D E.L M l ~ ISTElWl DE fA-,6 ErA JO~ 2DC'9.

fCO OCIMiEtnO D ~ iIIItHCE'':, 2009.

~~~:~,~ '~~'~~~il! 'PMII'IIB:51tO ~ ~~"-!r."'~ ~rndb!,'lQ~ .. d'~~ n«fld;lj ,~ 19C(J!id:!JdD enikll ~Jlfl.!l~ '~~ 1~<~:i!I~'~'-r

iP~ ~!dIP«'·en l!(i! I~'~ OOi~dQI 'Pi:~CI Jl6Y!ffle~ iQMI11Fu1wo.

grupOCGlr .,,'ou·.

ARGENTlNA

.... , P"

4,.

CONSllR'UI'VIENIDO IREl_AC'I'ONES IRESP'ON,S,AIBLES

C··-m - - -- - fiU -~. r- - --IIIdP- - fiI" - I·m- --[6. - J

I .. ~ ~~,Df· A _.:Ii,.;A:-1I2! n-Ii I :'~!f:lII[' _. D, .,..... .~, .

. .. '!o!! iY' .... !§l!l 'Ii'!! . ,,,", Y;;!l,~. I ....... "". I!O!' I!O!',. ~ , .

~'Iw;I~namoo, 1~m11 'QJI~!, da ,amfittl f~rma I&spQ(!i1SQlbl'9" ,co\mprendlendQ :SI~ IM~pac1ml'IIQs Jle5J1i9iC~O' dfi ~U&$11110 nagoclQ~ SO:DiII d'esmJos: 'qttra a b.o r .. , mmol~; ,dame ail GfUf)D c«~, 'm'Wtf p«m l~m'IQfimEHii1~r' ni!l~$no '~s.·lmr,g: !) d~ D~lJ~f>QII~' rslJ~,11);n .. , , alDl'&..

'Croom~, ,que 1m e.o:mlllm~I:oml d~ lm;~1 '9G'~I~~ ~~m~MiCj~ tQ~rrosa y Ultl.~U~iIil Ns;"m(ilbli~' 1~~J:1fa1 mit_ eOrnlil lal sc:rUslf!tl'CC161il dEliI !ilJIlIBS'mrO$ ~!pWI(p05. d'9' llilirEum. ,e~ [~a 'cla'!i!8 pClFG CiCaDa,. 11t1!llS!Si'_WS. o!.b~i8~l¥os ,de susfem1abllldla;dl 191i111befi91'!1iCIQ' t€l~1el Ide la' IOgmlF,)a ~'~g como dSI "'Qd~ U~ :s.t}~'h~d~dl,

(I

grupoculr ... f'l_~ .. ·.llr

• • •

• • •

c ~ENrES

COLABOIADORIS

ROV DOR S

ASOCIADOS

BOIl1IERNO

SOCIEDAD

MEDias 'DE

CD MUNICAC:JON

IQUIE:NES SONI

-------~-----

'TC!cl'as. aq,ue'ltcm pel!ro'f1lCS que, pool1a;l1 ·CI!;:U~J;JrttI~ tos J;ifOOUC~ 'Y ,SGMC:IOS, (1u:Q' n.o$O'lJiOS O'~l'OOeimos.

&r:l:Pti&.\.~5 m!iJtrI1M¢I~flQIQS. P'tMES" V pr'~Te'Hoolel: loo~ncuenfes q,U9 nos JJf~fi ~ PlOduC1O$' V' ~Qlm

IES~, d-e 'EHwmloo. '~lUnete.s,. ,atoof:i1OO tJjJ' ,cllene'~ pO;gll'lii:! "'-'ileb. ~., -

1~i.JaMS; 61' ~~J.. :1 ClffOO M • JCfu1;~Jeras ~ntsl,JlCII1" n(}1Ie~9iO Iffi~ftl'l~.IJe!5!~ de' o~parteMIDIG1f.

QNG'"l~"SI~mos. Fe$~qc~,., ~11a$, If alJ~q;utef 000 a'~'mlmCiOn prd'r~l. ~~l'aGl'on SbcICl~ 0 ,emJlf~ qJe ,SiiNS!j~ ~.ci'l'!mfaa,~o~ar~!

~,~a I~xolu~~~ ~ ~Ifi;~. Eoo~ootto, ~J4al de' I~OV'ElS~, 8'ltr~s"P-er~nt"f§.

1i1!erlOOulf'Q~ mul'lI¢lJ)Qtes. ~C'Q~U1~la;e::l' v ~11lF MIS!S,#t9 ~g{Jnwnos gLltl~nm~s. -

lLa relacjOlfrCCiJil tile grupo de Inite*"IiEI!' g~ J)Qr i€ls ,Cllfreren'te& €llr~looes ae f!I~~o. s.egfln ilfpO a~ aloClqt;lM~

1b~ms~ ~w ~~T(f~'dBralQerIitlooS"doo]js esfdtnQi;li, iPresen~.

~ ~~nsl~efOOse'~~·en'~ ~cib.n dg, "~IUIM-,'Cl~.ds'~og~d!9A!Untds ~-...!lrtt@,allla'~~r6n·dtt~.!"@C]~ ~;[~ afn dei ~ef~uIoctn bs ~LIII'Iidb~". de eof~ EiI-I'&'IA~

"~~'.-~~--------~

1~~f()U9mU'!, ~[.Gb e~J1erefCi r.alOOlOOf]4'os ,pon eduQaG~~ i&~~H\i::JD1~Il1!. OJJiIir:Ie~. ~CJItd'oo~ d;~1 !1l90}00m'btente. emre ()~-lic.

m~I'CCfi'i,g.~,!5efcemu~~~'de,~ ~Clr~~~~d0~&l~

~~y,~.'~,i~v~Ja~

42"1

.<' II

Qar(!jjf~'k!! ,~~ '~'~ ~ ~~,Pf:~~"

~~lIJoolnfOlm~,~ y ~~~~,~~w ~eI'~~

rte~y ~n1Ilm:~ IJ..I~~ 6:1 ~O'de ~~lD" gf[)9'~ ~mtli!1.

~a;e!~~I"""""""h ,~'-, - j '~~2':f~~

~:¥I~~-m.'u!lOll'Y~

grupocarre1lour RGENTINA

~::~~=~~

~,era !oo'eOOS!J~,~~ o~a~'0II\~,

~~IJ@'lj! c~tQrII~i<)rn~,@I CM~-&9~~a.

~ffl~l? 'tllr.~:DO~ liWl9d~ ~1tIfe;s;

Wl~eraain1~~~~ h191I~!Jtc:if91i ilD9~ m' 1a~1tL

l£lfIMe.l~ ~ if1u.'~,d61 Nimll]t1l ~,~

"

R;i\l'!OOaC(!r, :all ~ a Il;ill)!rt(!f~ ~ ~~ y C1g~'jg ~~ ~ IfttlerliilJ;l,

~~j.o(l' ~,~i1L.a ~,~deJ!irlrGH~~

~esja en mat:ha de 1Ilbir~ de! ,~~ ~GOOJ ~ue' :ta\[a(~em RJJ ~

bt~~1foi,'~ooni)~~., '4

3 • 2:

'3: 4- ,I

..

.. n~~fic~ntooo'IM~~~_~dQ

~1lhlII¥'Cr:.:~~.~aG9,~."mkCL -

·~n:~V~~J'K!b"e'~'~~i

ill ~1'iI~ir.n ~'eI D«~'!:!CICi, ~~ ,!:I ;~>l'lfa

~1M!1~~,o~~~~~i~~" .,'

• Eli!Iei!i.!~'~Cli'OO ~dIl c~ ~!iIW~ .D'_'~lflIoIIIti~~~~~,glr~~1h1 ,c:ae~~{J,.~"oo~~~' , ,,",

.~IIltl~~

15'~C CiQg.,(i c~~ REfiQIi!1rE

'iDIFl!~d9~~JiiJli\.1am;,~:r&J.~Mru • Ha!1,g~I!t,~'~!6!m,!~. -

:3

J' .. 4

S~4 ,6~6, 6~1 .. 6j" "'3]

U!I·-)

,6~1 ,1 .. 2, ,1.2 ,6~1

..1:, L IUii'DI

2:5;3!

- !!II! _-• • • •

I

I n!;!l:'Hl, ImmE:SJl.OA..S, ,

-----------

e I[ll M I?j;l e rill 50~,

I -S;[CCI:C.:IIm 11m,

IA:Ej;lQlO!'Il1:

Deso:iRlIkf m C!~~ pciCl! 'wn ~~mQgl~~ IOJatrl~1ijO alfil~~,

~'f1i:j~_~~ti~~Q~ ~·~~~e~ ,

~imM'~~~:~~ 1k3~.

rjlij)om~V~r j!j O'M!~r~'_ ~Oi l~too'J050 ~I e! ~ ~Jei

~t rQ.~ &:e~$ nyeli1rn EMm~ •• , ~~V ~~s'dl!J!,~~--O"

F\f(!~~ ~QdU~y lei ~1efl~O llOCQI.

~.a1il1I1crJ~1 oom~milmo' ~~lDn irJ~, RiI~ OOIOOr..m_

GGQlI\tIiIi~f'1elt~tl:jiIdai~~s Hu~ €!fI' ~tiCKier.I"r'do~D

.p(~1tgt,oo~ N

~r·~~~I~G~Vj~.li, 1~~1~~

000081" ~ot~,~ ~~!lEi6Il ~i;,~.~.

~'&dUcr p, ~I' M ~ de m'ectw ~OI"nad:cJI~m~,

R~r'(!nIdJl_,.,~.e,'dQ 'G~&~[~dI~'~~'

~" .~rQl~e!I~~

~C!I~~n Y.d~d9:~~.

~el~~~~ ~~~~~~~

~",~, a[j.'ril:ii!ir![~ ~ Ib~, de IQQifIOg tfi~~

~!l:I'I~~~~ Ci~1~ !n1~~f1!O.,

:2,

~ ';Ii

3 I ·2

!i!I ;Ii

ii r;t~(g ~ ~g~Itoc,.rre'~ b~Qkj):~~:nkm=. 1. ~lr.nd'J M'~IOn IJ"&3ItxmI ~~lc

iE.A' '8 AI al~"Liii .••

:2

~ 1~~m~(dI:tIt!I~~t!f~lel~~~ ~ ~

'I' i~M efiI~ .. 1~1W1Il:2i1j eI eol~ilil1\e;tO'l~W

~

[~ ~J.~~I~e(lar~$e~~de ~ee~dr,erEi~pot'l~elde~~~'ide1

~~C:m)) ,. . ,

1.,~~i6"Idaun~~~IlII~aoomWhbl~~

~ ;Ii

I~ 1~~'~i'Ql~1 ~1Ioil1i~' !EiH';l51~ [~ EIcd~

,~,~~~~ti1~~~~

~

I~COO~~~~OO'~~~·~

~ .11:fIj~~.IUli.lI-~I~;iLelTPr'~~"~' ar~~.

1IIj '~~1kIdd a kiI~'Qa1Kl'l~FI ~

lII!~,~!ooM*)mJ~;~fN'm[~~~~[

"ml '.,4,

'.'1

0;.

'",,5

iII!J;~,6

". "

9.L3 ',,8 ',,3

18ot4, 'III

Sumando

-VL:I'JLlUNlADE!S "'<"" .. ..........,C4mt.ti:iilil~ (IB'

grupocarelour &, AR~ENI1NA

En CcJJefOllf C ~Hm 0 S ,u e el clem .. I'KIJlllo :!i usfenlab Ie es un flClc10r me renr 'O~ lIidad V C ec imien!o. la p eosea e ia de fl com milia en el mu ndo If,IJ gran c.mnlHdQ iii! e C~I 8 ad s y eli M s, Y nu C 'G3G eelenee c,o!idlen QfJ nos heeen to if i;on elenele

ohm nuemu:I t-espon:s a biHd'O e s y ns opom.m idades !!U:e tel1emos pa ·a me] orar 0 ave:il mas.

E's-1~ eomprcmendos e I~ hl teg rae IOIinI re:.5 FJQ,ntiH ~ Y ee n e~ at::c f~ I:!) mlen tol EeOc lel ~n tod 0.£ I~os

nivel _ d nu str (ltlf,;t.jvid d

p-QYG 01 - nefi ele de nge51ro~ ellent • ctlnsumidfJr~s. PIOva 0 y e1 m cUoambtcnfc. 'Jo.dos. P:CIIIrCl rodol h 0, Y mefiene.

5.1.

UNA NICIAiIV- GLOBAL INIEGR DORA DE: DESARROLLO SUSTENT

LE

.~ ~~

-........:

Por un proqrorno mediamlb:ie,ntal

PCt un p'rogrcmo social

PO'r' UI r...ii!ile·e~ NlAIIIIA ·s'u~~Jn· t, 'INb'll~

.... . ... ~ I U . ~ I. U v· . - ~'I'l!!;;:l II U -.; s;::

PO~ U \J CREC~ MIE~ TO EQUITATIVO Y OUR DE 0

E1 D B~ relle Su EI n tabla s sitU c eil

ce r~zim d nu ~ ~ fl] ~'rllte 9 ~ do cf&CimiBnta r ntabl •. iPar qu ~.? Par convicclon. po' ue hafa a 9 una Inlc'miYG creacloua de valo~ para \ Or p g Y :I part ln r ~O'dt:Ui.

~~d!~ ~ Ei'l~ O~'Q. ~~Grupo 11 cClfYndl&s I~r 'I7odOs, nlJie.5t1'os ,~~s. !!'IU@~tros. c~Fr!pretmi~s. c 1'Cl'l<:!1i' ~i, iOO!'Ii'WillOto ~~['iI~~l~,~ ~~riben en lei '~~!i'!ii'iljj~1 d\3 m '~(:Jmres: C?J9 .~u:sterrtcli'l! :Ia e~'Irolegia del G~ ~ ~rQlit ~ OO~ '~If}n ~~ ~ ~Iid~ co~lOn: Ilo:s;clirw,jurrlo COIi'II·t0da5: :Ias· PC!l1e;l. -rrd@\l'8s~ ooQ.tie:m,@5'" 'OOfi'!;Um;~~iBtl, .Qoklbora'rwe~, ~eOOr~ ~oo~. gobi.e:rno. ~dib~, do c;@~ci:m 'i ~dQd.· 'garilCIT'llOO. con,!b j:!~!OToo d!ill [)e!!iarr,oilo ~1"Ik:ibla!,

~ ~m$ .. ~ 1ihJ~.·I~:d1 te:iall Coto· Jl!Q.ff.dMl ~ ~, de1 ~~b ~'efit~ \I ,pol' b 'mID, hll~ b~n m I~rriso

"",.._ r_ -",,~..JH 17:i ..... , .. R.,. ........ .iI..;""""n:il-.....,.04 ........... ~'!I.;I'I. ~ ~~-! 1rI~ !!:I~rl ~~~ll .!!"""i'IJ~ JI .. kh;iI .. ~~

~iT!~ ~ ~~CQn ~re; pro:pi:). tOM ob,l6Elvo:5: 'oo©S'. paa que, ~ ~ 'oo'b~re~:~~~'~-e~~·g~ !JfHlle, ~ OOI"fm~; de '~' mlil'rl!d. ,~ lei d~, INlro ~·iW .• "'o:~mtco· 'y.' ll'IJIdl~ilImbilintlilk ~~·o·' ... WIIa.!l:lIi e.

,SumClnd~o

51,2. 'UM

NO

VOLU

DES

En Arge'ntI'na, de~_mo;

ell R~mQ, NiJelQlilal d'Q! flIis,ponmbUJd'ad SOOIOI ~rporutt¥a. c~ '~' d~(:!fOli:lamo, SUll'ili!:liiiCiOI'VOlunlaws"

,que tiSf"Le, COT:li'LO oi::ifml~!

~ Pr~:m~~"'f b 1~IU~1In ~~IDI CI bcve~ de Ie formcu:,liSn

8(1l!i ~nclos.

.Ii Concl9rn \IJ rr soble ~I ClIldado dQ~ mel!lo i'Jm~Ttil'l10,

til Co'lmboJ,mr oOr.! Ia liIIulWtlel6n de, qure<.n.es t'I"l6lS 10 neclesitcrn,

~: ~u:~a ll(t~;::r~l~i~!!II:i·~.dQ!!~, Slu.rg,,6,':.iC!nl~::

I ~ .. I_ -.' -_.. .... -':" • 't.:"_ • .- .... :.-~. _~-.-

J~:'IiJP~r1urrldod cI·ei; '.d ~~~r~e!!ll',d~;:

-, _'.._ .:.._ r I .. ~-. _.~.... • • I' ... I' .. - :-- I, I

. ,!J~~'51~ .~~I~J1~WJ~· ~~. :,U:~-!'t{.Q;zB9)·:

... _ .. r; - · .. :-..1,._.' _':.' ~ :~ . --....-_-~ __

'. 'COfll~gtilll! mos.:.- Gi fIIl~:;ilJi fll . tE!l[afiIJ f1,!'e'f, iIJ'f:'!! ,-

. ~:~ .. ~ -:: :.-':_-." .-.i.t-.: ...... _ ~_ -.' -; .. ._.: ... : ..... .- r _. .~?-.I..-.r. .. - ... : I" .":.- ... _. ... ~- -. -_',

:; lil~'·:.J"fiirClcla,n:!is ',COO It,: riiu6':i1ra ! lComru-:: ~

.. I, '-::' .. ,,;,".:', :-.-..-:' - _ .. -. -:. _.'1-::-..-. - .• -,.- - ••. '-."

:9!-~~.~_t ~~l,~ p:~t~~·~·:~~.:~~·'~~.lq~!: jJli:·'lmpl~\aJiieq~ i(li~·~O.~: :gul a ~·~I.'t ~;

:- .. _ . - ._ ... ,. _---= __ -: ~ ... ::",,:-, ... ::_. ~~'':'_'''- -; -:: ".:~ ..... "~ . '_"~'_'_':' -_ :-_'" ''1'- "~:.:.' ...

'.r_J_~_ ~~n~~,!t; n:IO_!-~ iill_lI~JllT.a ~. ~·f!!~.~i!'l~J' .

;'~'lJn(: iJJi(iS-~"fJ,_~il'~iitf"~ ~e_:51Y_E"~~:i:~i p~J'a,~ ~,g~'~1~1(ir~un:i~'~rnbr,ci~' .' '. : - " .. _ ._ .

.. _-. -_ .. _ .. _-- .... ..;:,"-._- .:_ .. .; ... _:....;. _._._ .. :_' .. _ .. _ .. _- ~-' .... _-_: .. :_ .. _ .. -....::_- - _..:;;: - _

kur.nmm que, ,~I' allikuku 'i!:D@ak:inm r iP~ mQS iO@1l'I drrm-e.nfm: ~Cltlafiiit:I.I-DiQl"ClT6l'f'1O] ~~ 't'gaO$ que' b~tlll~ief1ll !!:II mgs 1~~~IITli!:1!!i' QI r,Q~ ~ if comrilbil.!I-e!if!;Q5, ,g rn~r~'llg~, 'CQ!fld1'gg... ~ eli! ~m, QUe ,1!l1e ~uei"!l!r,ai'!l ~e'os: 'qt.i:Ei! m6510 1iL{ii~kin.

~tle' es r&I eje r~' de, '~, n~ ~rog~~ ma5i. IM~ ~111'!1!:6 PQF ri 'wlUdade:s .'

4~.....I ...... "'., i>:>b!i.-.,..r, ~'i~-----,.....I'I"i.IN:IiII' .,Ii,",-, ;ji,=....,r......,., ii.-..-, !<' ........ l~~ !lI~1i!~r.~I~~~l~l~ Il~ ~~~=

,tp~~,,. ,I~I ~.~ 'I ,ge' I~ Q~~~' i;!i1i b 'Cii~ ~~~"~~ ~~ da' ~ ~\. ,QOO:Ora'I!llIn,d~l"I'otb~'Q'l~mkto .

~ro d6IlI'rimO!!, y r;oo;OOliXiem!:lSi OOIn@ ~ OOITfto' ~g ~~,[~~.~i~~~, nue-~ ,cOiTIli.imidad ''/ cen In.~ ,p'~.

5i3~ co

P,'O

fSO 0

UE- reo

El it:Ie.!H!JJfI'O,1 ~o sosle nlbl I as parfe Itt', If1 U85ha cIJ Ku~a y~ Ci!lIillilO CIjJGt~Qjule r co m,roma,~D (IIs.1ral, 91tO" ~010 ~yali1B mo'~, UDIIZCHS9 SI qYI nes dlrlg':Ul In Qmp~, s~ gnecnnalfl y prOmlllfnr9n 01 d'.g~lU'Oi en tc U9S 10 s nlvfl! Ins V mell V[dlldM Idl . lei compa~Ja.

o

LTO NI

EL

Cli:t;mo'G~ hf,~~ ~~iE$ an ~ fj6.,

....... , ..... ~~_,;r.~;,~ ... ~ ~~ ...... ',' ....... ~ii"I ..!I ... ~o 'Il~ ~III::fJ~:UJJ 'U\,;J ~~~\J1;JI '1t.iJ I~_...~, ~I~ -J u-~

eillnJn:rf~I~1 q\lIa,~eda ~~; lI!I'!iillljor e t,z, f!edii~ Eoc.3.La! ~m~ en iI'flOoo' '~de;~CI1IQOg~~~~:~~t§IV'~'

t.. ..... , . ."..,..11 n:..._~ ,..:I' ., ",,", . . 'I ..... ~'I!-.c-

!!J'!.i!~e; ..,.,I! 'ei ~~IVl!~ 'l;;l!e '..;;.~ y ,~II !1~!neITI!-'

,ic."..-~1i"I ,~\",,",,,"",,A,,,, ~ Il... ~ ~ ~""'R, ..... ~~:.O::'

~~~ ••• ~~~~j ~ ~ tf'i?-=-~I!I ~ ~ ~~-!!!!!,~

&i k:iJ1 AngmtiM QI C.o:rnIUi!, ~wiitQ. ~EX)II alta '~OO)PlJifd'(ll' piX' ., '~FOO ~ iiXllifiPJr,·, t<iM1l m ~\es, Y" OO~tlIS de; [Ca~E'O!l.I' y d'esp1Jegcn g ~ del'G-fUP:l; ~i!;!iandO unl p!inclpie,(fe ~~. lbdo:sl~nOOe~ d~ OOME}t oou~ li.I!~ ~i6n"ej~~ e!f:ll ~ I!!!!~I. no. ,~J'(]i'!!do,~!1'1 e;~.fo.~ ~ ~m\IM. lEI ~eli1'tlS' de ~po; O:lrrefour

;i'I;, ............ ~,- Ihi_""'i .... i'c __ . .t."'_.JJ""'" ..... ' "" ..... ,.....,. ..Ji ,Fi\~ ,....._.~ lllI1il:Jlr, ,bI-li_,IJl;II~-~ l~r~J! !.~.::r'" N 'i.o.II ~ .~-~ I~ ~

rant~ Gi6neral de. Iia il3fY\pre:sa en lllue~OO pdb. En l-odbs,!Ios 'rx'~ en ~del QPe~ Carre-faluJ' IUOOI War!J ~~~Jm ,. ~ e~ .di'reQ~ ~:on ~~i'1!~,~~ ~me:2 de,IIOi 7~,oo de1 OOMS< ~ le!df~~~~

,~ l"lila ~ lC6rae;,to!io m, Uf"!1 .iUll'im &gmo ~ 81 'Grupo.'iM"ii 'Ctiil7!9fOl1' A.rg!!!!l!'ItrMll"iiO 'ten9-, ~,I~~ ru-eet'@ ea~, los ,~e~f'IIBt<!:Z ,d'el b

E,L:

I~~\ No ~!::l!i1!k!;. ai, CQME(, ~~, m~hi~ffIa ~do de Ikl re:~ ,de kill emrpre:~ei y :M.JIS 'iXCibNt~ (II ~ del ,~IJ;INeooic:l\M, lif'iMrrrIa3! Y rellJlIII-~,!COn lei OOoc'IOfb dd I~~ Pot' ~ ~nfe'. ,th~oo Q~ I~~e 'QQfII ~ I~ QI'~ ~ ,~, ~U'IfQ-

.......1r..., IA"" .... 4 .... '''''.....,..,~I''"''''I 1m, ,"I"i._A~..-!ICi, Il;..s • :~., ~~-~ ~~!!. .~!J;! ~~._ !l!1Iii:I ~~~~ ~~ ~_

IcD'G!I'QilI~'~ 1~'i.!'It&

'Coi'mo~e;&'~I~~~da,~~ ,doik'SCm ~~,e!OOM~~'IlIn,b ~rioo::l:6nyd~d€!I~:m~ 61l!ik:i iEun~ ~~ ,A.:!5U1 ~ ~ 1f1'!a1~ Ii:r~" b'lilQ,~.~ Y reWr~, Ce' g ~~ rea~s PQfel~,en~deld~,gt~'g '~d'~~~~il!jlt:dos~ kill~ de ~ldb ~~~, CUm'~'9' eI ~:2Ol'J8; 'II ~r ~":~:t'.aI ~6~'Cti.,

grupocarre,la _,r INTI

&

.

,

D cn[el Fern a ndez. PH~s:~d9nle dal Grupo Co (retour lUg ntin rJ

"'[3 de~RQib ,~~ten~. iUml '1riJ.ciai1iVa Clrettdolill d'Qi "mJI::u~ :s.& ubloa Iii!!'," tll co~ do b 9$tr,~~~gh::l deil 9fY~ Cc!nrefoor- ~f!idm~ qi!.i~, [pgFa :5e'I!:" um,a 'CQmp!:!I~ IIaXWc5Q, debe= Irrtm S!9i II'fjjSp:ii:rm::IDJ8S; con le ~i!!idm V een 1fi!W$!fQ plQnetQ 'If QolgbQf(:i~ con eil: ~H;QII~ &Qoo6f.'lrJclQi. ~ V mtadioCJrnbi"entcl ~ 'fa., d~, lias, COiiiU'\laades: diond'a; E!~~ [pI\e~ '~. B.h::llinlCi; ~gyi:C$ de q~. ~mgrdo, ~ ~ ~Ull'lrt~~ de l!'iIl.IIomm CD~borcl.1"OO,. IC'lJenf'BB.

... _ ...... F ..... !...:i~· .... ~ ~ .......... .-I-_~ V ....... I<""'~ ~. Ji..--r,

~I :~J !J;IJ(~lt~h!II:;'-i;l'J, F~~~!:3~1I~::I '~p' !C'II .I~, ~~-O't'-

IRlcm:erfllale:t ,pwdeli'f'lW! CQrnhib!.,lir oJ lbiendcr. d!'), 5cIl !ooie.-doo "I emC81 ,!1n8 die !'!I tf!i' Q~ ~Q,-yo Imuh,Jo"'"

Fe b ian E.u:5,C rr8~a ~

Dir,e-dOf de Finames 'If Ge~of'l

'''IE~ e~oirnrento iec.en6~ de Ib oompariiQI 'lib ,~;t~cf6!1'iJ'~p1i~ dtl;~ ~eeu~ 9&' MfCn Y!i!ildl g~ Ira~M:lbilidoo ,de '~~jQ ~m!1 'eq~pO" AmplJQJ'nue~[Q mlm:Qo, 111,'!.!'di.l!c[QmQ, ~ i!:o-roo '101 medM~ntiO 'If 'Ia Mlu:d'em m:Q]; f!:O$; do ~nOl ventQj~ ,~m-.P~!w 'CiriJe' IliIlJes-itm: d.eIflIeS 'i,i'CIO[-.J::Iilll Cl.!Kmdb nos ,e'itQ61l'l'. It.ol nl~lilc:bdl y ~POO:~ ~.1'iI Ib ,q;ue de5CiJii!Clla~ 'jft~tro n-e~io ~ lpe:nmij'e, 'Ir~bqjar ala it11 "dia, :ooDiEmiOO q,!lJD IFiliU~m 6 • "I ~~ da' Iki :!:!OO~de:Jd 'lft:lrll tID k:I ~ ",

Eugenio M or-ales JI m - nliiR1 Direetor de Merccrd~flO5o 'I Logh;,[lca

"'Desde, k:I Dtre!:o16n de lMe:~deJb. 't,rcha)rJm0l8 pm-.ai Ibril'lldm @'I! ~rtfoo, IFOOSf il]m;pIio dl8 prodLlc'I'Q':S pg_~ l~ilJe Io_~i ,~]lenfes; kI;~f!! uoo clrt:iemrk:!ci6n ~\i~ r~, ILa numc!&.rn i8i!l: woo 00 1I'iIllI1Mf:r'M ,ej'el!; 'ilIJll'Id):unen-~. ~t1Mfro ~fiQ' e5 ,glcQmQ~ IPefQ; I~'I ~o 'liernP@. ,eukil:Jr el pode.r ~yisl1vo de b g:e:rde,. em 'Ii'~ de N.l'!esttm ~~~ del p'JiScJo ~ bcj~1 ,gCl~fJ;m~ Meio~ Ie (iclidad! de 'Vl~, do li"I;ooat~9, cDeTlrlm "'f if.ccirn~ 0'1' 'OOsaIlQllc cla ~ ql.lJ~hQ~lj;f' ,d'J!:rM ~, nuii~!I~'t:l''Q ~~.; por. e~a. '~~ pt!I[iI'J! demccr-gmw ~ ~50@ 11::11 CMS'l:Irtn!:) del biar'l6S,V Mlnt:lo1os~,ooroo JO,'¥!&$Hme!fl'~ v'e~ ~1~ief"iI'O del ~i!"Th ~ amy INciY&J1

DirGcl(l( Expl efaGloll ~T'ltefic r

"113 In tmii QiI' del pd'"1S ~ ,~, BrIi divDmldadl 'if '~LII~' t!lJ~\, C(j~ pr~igl Y ,i::iI..I¢I:(jd d~diO(I~n w.cglmenite· 1~'Cto~ y ~eM~ de ooi:k!d.

,n""'."".".. ..... "...,:J .... ,:'''''nJ';cm"",~, ,if'I...".,..".I:' ....... ~, i!"I, .... r ,a<!~ ~~..iI;::o ~f&.r-J [I~'!II'!IiI!.llI~·~ 1L!·tI8_ !W!'~~ ~~-~ llIi;,iIU il~-'I r~. ~~i! ~'U!~

Call1@i1oUll',, fio.m1l91'iitar'riiOs: • de ~1JfO lli::l eli!! ~PYlilfUM:; mggl~ ~II ~~~~ M Ploo.Y¢k:is; en Wl!i!.!$§'~rcs, '~lend:as, $ab~ que. ,edemas, de UI!'II iIf1.. greso ,ec~l'iImieo. m6mpkK> ~.~ dfglflkt-arl f 'gClI'iI~: M 'C'l\a'Oi9I', IPa aim Il::iIda, iUP'O¥!Wm~ ~'Ogr~ 'V dei$~tQmO$ ~e¢~~. '~m 114$ qJ.iie Ihv~amO$ g ~ rnunr'Clpio~ y C! disffintos !lJIC'mlf6S :=oo~I'm. C~1'Ii d S<:Ib ,ob'IMim de Cml~ 'trtbl1.lm 'eI, la s-ost,gll'li:li.ltdtJd dO ~~"

Marea 0 ,oddg UBZ Cacan~sl' Oi r9~lor ElqJlohn::ton B-uGFl~;jj, Air.e~

,. ~a' el 'rirlM\f~ de !'eI, ~~ coni'terclal d~ 1'0$ C'~fJ'r-r,O$ !Uf;~el!'f!¢~ ~oo m~ J;!>l;I~I~~1 de~ pci!, gge !u!'H~ 'e:Q~te ClQrullrlZaci6n Y' meneOOUlI ~ 1m n~~6::liV m'i!3tm:m de ~O~ iOllBrntas~ :J(rnJ ,~'b~o. asto M 00[:0 Lll'tCli pmffi9 d~ !QI ~~; lEI '~~boj~, ,oolid~ OOJi! enb~, gubelWKJJlnerJftClle5l ¥ rlQ' gubemamelli~I~. ifJi'l~ pu'lsOOo ~{j; Iia dl'~eilOn Y' 'e~cutooQ I~' !los 'eid'd~\QrBt'. mr'lqu;a;~ i~~ d'9um'dlo. ~~,o~~, de, '[f!Ue5rtro' c:~pgft!kll'V 'f.QNO'JeJ~)e" gI m~me"HeliTI:po,. QI eQ(1IJU'lik~ della ~j'e;d'(;!d.;'"

M(JfiCics ,PUent. SO~QTil Diredor d:g M r:Irh1lin~i y Ven'klif!:

~llJegm'C!lI'~ Crali'lte~ •. :;eil"li~mM~liii!!!ii d'e,slIl 'vick:ll 'It 'gl,l!l§; ,~~ (fi¢;nfi~!'iI E!i[i'ii ~,~i'Qs; 'i;!i a!I ifM'~iI,i'O '~o;r' ~ 'Cii,:!ojl diQricmetIte pen~g~, 'en ~o

_it • .,._.,.--L..-, ~p- .,...~~ ""(f''ICioi''~~' 'Iii ,,,,,d ..... AU,.,.. .. ' ;;;. "..il~ !!U!\I~"",".,..1W!1~ I1!.I-Ol oil ""'1!!"""''' !."" "",,,..~ ....... ~ ",g .1I1~if "'" ",!U!!~!

do..IJI'8Il'!JOVOOOO Cl:olilStcrrrl\~li'I\gl!'l~~ IfUJDm'C), eern'iW,gm~ ~t'!I~, lrtQ~~~ I~gpg ·f~~tP.r ~\i) que SO~ ¥ nue.s1w5: \idare~, de IIC!i m~O'J' meIn€HU p~~ pQf HQI •. OOIlTIiOO muy oC!:Jt:b!dbs~ dig, filum-Ira; iCe;fO!; 'if p;91'i\SC:i1'iiiJO$ !'Lell1'lp;rG! ;e1i'l1'iili(1 o[m~~¢to' '~I!.!e ,~I~ 'Iien~ ~ lPi.Ii~~ t~ ~.ODrs e' mecilioombimte. lei rs.cciedod V ,las gelI"iiiifr~:ej'~ n es tfUh.rr.ai3f'"'.

411

JUml PClbia Sfl "a~

Dir·9clor ,d!9 kiu nlm fA::lJPQn:::rllvD:t

"'iCOli'i!"ln cC!noC9!ITI~ CJ cmtll !Uno ChB' Irru'M,!~ eQk:!bll)i'(ldOi'$~. 'I~}!d~ c!fd!;,JCirnE!!f\1\a I~:rfj 'que. delf'!rr;g. de' It!l corn~rat:!~, ~iUedgfll 1~9faF 'mdm i51ili1 ,ebieiNoo, PIi:lIr:Q ~li:lIrrtmr ,ooQ! m~. ~r:nm e~pocm dbtm't·'OI d9' ~cl~o qU8i ~~~F;!, Ig d:~~d ,de '~Q;I V' fgQm~n eI inrie'rcClrrnbb IpelITKmemte de ~eriencias: p;crr'i:1 ootelfler ~oMIunidgdi,~5 00 maJ~~ ~ ~ombfM if m~mLM d;e !ii!Jmlm OIrgClF!itlUc:i:an 'soo e'I rn,llcleo c·i;lfl'itr·al p;!(:lr~ ,e~ ,~rQjiroll'O! ~~~n-' lQble de n9ije~1tcs (!JcfMdc!'d~, N~ft'Qi va'lil- 1ill:iI1'M.~' rflit~flfim la 'ea~lta:cm. 1~]I'a e![tll!! 'Ioo.~ y. cl:Im' !!.no. pod'mllfloo p9fl~el'Ofto:r ji"j1jJ~~ms hcb5RdodIe$. y cCipClcidad~~ ~'On'h:.. penooQJ'e~ Q~.o, 'Pl,g.Je5rGlil!Cir~,'"

514~

ill'

IA

.1#'

I,

Doocmos act m ~i9uicn.do prillI'" II Cedi!Q de ifica fn::rbGja SQb loti 5i~i ntes lin amianl@s:

el les que no'S p rmiten pOr:i,er e

Pf~U;6C:'d CI ~ ra~c 51 ia de !:!1J$1cwtt(:llbHiidad. que, ravore~c:am el de·sarro

o ~e r~iQ nrl;lll V p rof~ &0" a1 e Ca.TR

NCcolaDorador y que garanUcen una ,t~ en GsitiV'~ en ire 'r; uesJ r r; gr up05 'i!I II! ~n1 I'.!s. PaN]: U'o., dE's d el an ~ 20961 e ~BS un C ~d I go de, iNc a ''1 u es lei b'ec. prl ne ip[:os qule

b, .n gufc. r dij QI rio mC!ll$ celenes de ·od os los que 'Iorma'm es pa rt de II c;aun p ~Hlla~

0800 -

CTU,A

Cl.;i111l,lliU oon I] ~bJliJq!;.'uCli~ d 'O'OlHiiimc:;_n WI.

CODIGO DE l~ll'C'A

J!.lIMlCITi811'rta 00111 'ie'l ~afiZ(:rrrdiillnh), de' UFj rna ... II'llW~YI~1 del e~dfgJo de lE'iiioa., eroalmO$ un 'eaJ'icl de comlJll'i!cO!:~6fl :Ir,crme:diQ 'D\800 ACTUAl. pg~ q,~e' tiQd~ ,filwej'lii~ ~o'JgbQ-' IFcu:IQiie~; IpiJieobn ,t;;!>eii\jjjiiu::!'m' C:Dn~Y¢it~ aii'fi-, '~r;efJ~~~,

C:Qmpm.fi!"!et~l~ '!I c,Q~abOra had~ndonO,50 conece r I:;iS 'Pr~ ct rcas lU1tie'Uca,s, que il!l'lfecran ~~ tfiiitS,pa ~encia ds ~3 co m,palrila a tr3V@!i: ,d,~~

O:&UJO .'~ -:ACTlJAR.,

GIIJ;a~'J!O l'!!1IIc[OO, IJJna d6r:l1UOOr~1 aol ool!::aboi[adlor 'q,w;t;Q' ecrn·l!.!ricg, 'eo 'ro.rml!li' 'liJrn;i:mIlin.1ii C-Orl! el OBOO A~ pof' 'h;il:e~ 0 _n; ,~e' lPQfle' 'en ~nal 'Yr:l' IPJQcedlmlenti;!i' de, d&'IIU:b'U::I~i, dbnda, q,uie!J'\ ~ibe' e'lllra~, ~b~ ll.i!iJI!J &~.!iii~le 10' c.(irpa~L'l, tueg:Q :59 o¢!rie~ '!JIjl'Ili:llI PrN!i!lstltJ~il'li OM 'i!!!~ ,mo..f.:Qf qy~' iOO:fI\!l!!!~ !fX!fiOO. :~D Ia tpjde, a'lllf~sdble, del ,~r ilrnlelUel'Cdb que, arline IiJn ,ph:JII'I de' a:earon. y l~ ~f;!!oa un ~fPJlmiefmi\~ .i(ib~ Ir~, ,~jec~ioo .eel I~I~ ge ,gOOi:o:n,

'(D'

grupo.:mniO'lWr

, N.

mriOOiCGtmtcU1l

~&.

- 2 - - -

, ,'J ~ I' i' .' ,_., ','.

(2,,18,21)

6111 TRA -AJA.R E

- - - - - ~ - .. - - - - - - ~. ~ - . - - - - - - - - ~ ..... - - - - - - _ .... - - - - _ ... - - - - - - - - ~ .. ~ ~ - -- - - _ ..... ~ .. - - - _. - :8, . - - . - ~ - ~ ~ .. - ~ - - _. - .. - _ ... - - .- - - - - . - - ~ - - ~ - _. - - ~ - ~ - - _. - - - - -

S@mos UlITio 00 b '~~$ 'Qi!m:~. IN~a mre~ 191 'erOO~ ~a$ eoo~cliOIDIe-

~$ G! k1,~ ~Olrnl fl'ilQi5 ~ 2U!lLOOOI l~tal'Q po'taliliCm ~!iJ:S. e~~almaQ$, V 91 d~~~· ,6J i DflV:ERS~DAD Y ,IA!A.N:CE: C:E G~NmO ,C~ftWiBS ,qua .~JW1 'a a d~!, a b [HIIO PIUasDlitii Cia mtia:.ilm CQ~OfCldo~ C~ri1 ell camp~r,w, ds ~c.ef ~ ~eJSlclCid

V II~ fgOO'ld~d d'~ ooorihyn~s ,en I'ei' ~mpr~ sa, nt.aQ'Stta poltl'IOO Cl,pWiIf!f~a iIJ kI C:OOIif,gI'Qcl'6ll ~'oc-Cli 't{ CIt ga;n&ra~ ·e.mPleo en DJSi ~rcMrnol(J~. 'l&f'I! ~a~ qu-e. If'l!OO ~l!'I;Co:n1ramos. AsI1ITll1slfnO .• IOUS·Oa-. lffi05 Q}!JE!i @n muS!S1if~ l@(mpmoollJiJI dlV9i51E1oo d:~; Q'~neK) ~ ~na pomtliti)(l >C'OM;,tc!l)t~.,.

Nota;

[!(j[os 01 ~J.~.

Em Plac ees ErootNm t-O;tC!II~~d.

grupoc:arre1lour _RGENnN

d~ ~~: V' ~~' i~OO,'~ ~{j~ I~P~~lmv~=' I''ihfe~tr~ m~$l6.1ri ~I$ (0019 e(!!dtl CQ~b@f(:t.. d~ h)$ eU~me$ 'If' (li~ e~,~rtlrrit)s, i1I!~ f~l'"

,~f' aUOmi;¢iJ ~u lSf,UiBrl'de ,aD p@Ur~rtDnCk] V ,ccrrn:uom I'm eon ~~ amprfisa OO:[i'll1 apm'~ 'fcI ~o ma~'Ou ,ClI'a .~~ Y qU9 ,cCI,dIll d Cli 58cmoo m6;s 8!lt1to$O'i· 19" nu~s1,tas 19l'6(!!!i~.

H~2.~ Caj'en'O$

. '.2.% ·M~~ tli~~~ 1.. a.'1. Ji;.n;oij';'l~ IOI~.,., ~IQit~

. 63g6i% l~b~

Em.pteack)"~ C~~. ,~~ Gere~te& Andlbta5 Dli(l9ciares,

27U:l

L jI.",_t1, ~£.~

OO~3 11,M 11,86-

214 'l,M

74

] '1303

']L·t1i"'1 _D3'Y

152·0' 31'3 27'0 7,4

33dl

39

1~ - ~Q.

[J

TOfAJ._ I 9682 ~ llt137 I 21119 II ._'P'&,I'mOl'lIe-!:'UemenlEl'" 011reeM"LOG: til prfmar '~m-'

Fil~ ."" m" ..".,h .... '" ~.i"oVF""!i":~ .('III' r-"i; 1~ILI<"""'Ii'1II"""';I"I~...-t-, 1""~'<;i!J---J!.¥ioo'!"""""Jji.;I'-"",,,,!~"''''''-''' !'.1_",, __ rn!lO;1i1::1~"'_1_

~I '@I'll ellll!'l~ Ilcoo.raJ. iPa 'iaSO. ~i ~rr POI'" call'fm~jEil de' IFiJOOs-t-ros !Co'i'l'JborCdiOl'&$ eSEl' IUbtoCJ: len [01 'lJonJla da :20 a 30 Clrl,Q~. AdeolThOs" ~!I1!olll.!l-' i['fl;O~; CI~rol €!iiT!-Pl'~8a a tad'os 1O{i; sgC:I'Om_,s, d8! la SOChK1~. coo Q :sIn !9Ixperl'9filCl~" Y' me .. , dlgnN;a;. roles~eli'J de' emoJes. "Olf~QS, een'l-nuamii3fftJ'€Ii CIi 'tMol IfliiJIdtro p@J~'CdlLIIIL Gonio Ir;.ruII'O}dO, ;;~ 9O'l de ,I'os ,dl'Mcl'OM'~, '!V'~nt6S de 'He~ l1~n c~a.ctd'.Q denno, de 'i'~ CO'fI'!PcQ-' :i:lIT:a~ griCllc~ ,0 ICJ! IC,op:a.tttJ-acl'oo 'Y' C11 kl ~0:Ineno1a -ach::jJ;JMda ,an ~!J ,PUJ:65tO d'a,t«Jbc:ija.

'2% I:rtil.e 3f) y,~O maS.

POIcet"1TOJS' de ,emplaOdOS P(:I'U go iTi! !arc 's,g'giJJn 111 po die e'mp~g,o,

Blfenos ,Ail~; lJi!ter~or

]4~ '7~,

TOTAL PAJ~ I 2'111 Q. 11

,34,t, Inh~~IliQ~

"",00 2{(13 I TOW II 'It.

CefJ1hto p;afogonb Cuya NDA

NEA.,

2,~,

'~'~":!tfi, II~~

, 19t~

';"\;i'i;,L. :!~~

6iQ

36~,11,$%

~J'!I'I!'!III:i~ ~!!~---

'116~aQ%,

1 AI;iI,iI!,·[i.!" lili:l.,Q'lJ! :;ID

,n'~7f11'

~ .. u, 1D.

I F M [Num'er-o II %

COf'li!lernlb,

FUlfO d'e, COr1rlllollfnrO

911,SJ 4W

'~"S9 16'7,8

~,8-942' :2177'

~, 'HJ%,

'nerd~

,~"",~, ~~

4,.o~ 1,,2%

iofAl GtNEAAL II :3 ,8% I

62''''''

_ '11//', 'II

C'O:'"

''''"-'''.

Cml't:lfjllOO COJ'1i dJ,Vtiif:si05: ConCl. 00 Occn!l.i!. ~~: B!iIi~Q1rnl Hlllili1£w!1 InfOrm:mhi'on, ~t6n pc!I,jJ bgro~' klllln:l~nClc;lOrm. rel'ormf CCUIt'61lHf f!tI&Slm~ NofDclo5. Ical~fe1laMl$ W csern]ldo 00, ~rI!i~i. "~1Un~ ,e~ U~~ y '~~~atQ\tl; y hQfl,(;!I'YIl1I 'MiO~rQIa~ 'f~ OCfLilXmJlJnto d€Ii '10 connpaNa 11 JM'OJ~!M Im'¥.'~:s1¥Q ~FaJ,lI)QifI\'I!ldO '''1odG!l ., Cai!!i::I'

I:(rul~~',,! m~M:!~1'IJ CM ;elll~ lun~,~,

ifi'dr,a 0'00" ~: desaiiOllado ,dll'eFQmm

grupocar _"efo'ur (19'

RIG NTlN -

.

·11 ,I

... r._

... __ .. .11."--'. _.. ~.

~·-""'I ~-"- __ •.• -. 1-· -.

~ I.

I -' \

• Ii i iI 1

• Ii I 11_. .. r-"

I II I II II

I • I I • iI

II ••• ,-11. __ .. ..._ .... _ ..

r- --~... ..- - - -'I • _, -- -~ r - - --. .. - _, --!II

Ii ... I Ii fo I .. • Ii

=- .. -i: : ~ .... : ;... ...... ~ : ...... ~

• i I • I I II •

. ........... .......,Dasda ~pb'r!bt~ da' :aul7" ContOfn~, con Wif!i ,S€tfiolll'cb, qiJ&I m, nCi'lliJ IIH PmlHi'lrO', 58, 'l~m1l ,(18' ljJiill 1iI.Jl.W\i'O CCIfiO.~ ,9 ooITuJ.mtcacl~. OOSOdO en un ceflrWQ d91 'crle:!ld~6!i!i ,m] ¢lh!i~1e 11~Q.\. cuyo Ot:j€i'fNO ~ ,am I~StQl '0 SOlllct:)Jl g ~ ,~uttm ¥ !OOi requelilmfentos qua, ,~ reviberu ~m::::l,al!'JtlCl:doo ,em ,t~ 1108, t'g,~ diE! II!I!R. IHIM. ~'a' OiI'~nclora ss: 'IQ19~'6n[Ca,. pJf ,~rIi'H]n 6 P@fS.oll'I~t:Iz'lCld:C!, Ad~m<!$ 'C"0Gll'll"loti Yll!tG D~)g[lna W~b 'par(:l'(J!JJe ~ c0;1~od~F6$ de las cbHmos'I~~ndas IPuedaifil OCiflSiJJltQf iaJilef~, 'l9'm05, €iF!! "orma Inmadlom.

CILIMlA LA,BORAL:'

OOMPRO:MlISO IMlil1UO, LA ESCUCHA ACTI VA,

~oo: ItIOO MOuNt,a dEli clime!! 1'0.0000'1'. ~ ~e' too~ I'os ~I'!lll$, I~ ~ ,ell ~,d6'Ihl~ n.tii,~l'm d:€ll [a ,org~iilltOdl6li1 :5~ :~Ilafi.

tan ~DefItltQ$ y Ii!iO e~!i:fOdCf6S"

B lIDa oocWl51n d!3' ,clfIim] f!l~'OII., qoo ~i,';j mDdr _, p!Jnl'OS dlJV'Q ..

Ii; OQrnpn;l!rfij.ko:; ~alkJ~tQr!I ,~I pef-' ~.~ ¥ 10 lO~lIlk::ock51ir1 ~ ,Qi1 :p~oy"~ 00 ~a ~Oii"IilJ)ailIa.

Ii; ~I'fl!io:na.s.: ~J\rQ!f.o 1I;Io~ III~@; I~CCffl~' 'i'9l'l)cb$. y'<[1iJ d~m.~i'IIO:,

,~ I~il'h:~as:' 001"11 ma OOffeQ;ta '~!ilmun&oacli:S'n [ntem~~ 'clriT!lla 'if CUUlJna Of!g~1~' da~ [lriJ(J:Q1 m'IIm,agr~]·5tY' PiOC~ ~i ~~l In !~~mt de, RR. HH.

'~I ,e~I'd:ad de ~Ida~: hx:e ~ ~ de ~' ,c~ioo'Im'OOJOil~,d9 ~

@ 'Ojponrnl'ii:I!I:1dM:: Of:19il'1\M' IQI ~ (flCfj. pctAl"lQk:j., ~ Y 1aS"r;ta1es, 00 ~~ y ,~!fdkJ.

Ii; 1tabgtQ~ ~ro tal.lrrled'b5; ~I ~Qllar ~ot(U!o.

,~Ii9'111J biti.58 de, ~os ~ Obtemitim;. Qi.!l9! ,$00 ourfl'l~ITdoo poi' 0000 UflQ 00 g, Irr~,s del ~ Qrg:am.ad6n '000 :Sl!l, ,€I;~, '~I 'IrOlJq)O. sa ~!:iIXi:r,o.n ~Ia: iP<i'jdil'lflS' 'CIa' meWi"ii ,~i''''''''f'i4'' , ........ ~ ....

1)#1: . pi1I~iI! ~m II\;.fIJ UiHr~ no.!!!

r~ooa~1 y 10 t~lldOO da ~ ~~ooaso'. W$ pOr~ de 1rf!;QolCI~~, para 'qlJa ~ ~ ~rM tCi ,r~~ ~k:Ifes para all nag~1o d~n, n~ a un nlwl, ,del C«lll~~ de -1'0$ aOf!CJ~r®$,d@ll~ 0, mOS"

. IMfl~ Id~1 '111% i9',~ I~~ rn~iS G'I!3i 20.E!a eiQlalb~ra d~r'eS id:08 C~ ~rol,l!" Afg9nttu!! ",I palfliCclpl!IJffti !lctm.val'lil;en~e, l[fa la snC!J.!6!S .. '~~ ..

Iii De5ano'lltimos mGS, de 31m plames. de aeelOlill :soil fe' .~ b«$Q1 ~e ,kf!Sl ,o,m'kH1QS qU9 1m, C'lttlil_l:ii:i!:rtiIdal'ifi \YBrlt~ 18n lOS iEii'Ji'u:-lI!IIesta:s:.

Sumando

I .

gr1upo,car'refour' (1& ARGENl1NA

64'

I ,i/

II r I

I-MO" .·'D··E'LO···· D"E' G'" "-"ES'- TIIO·.~···Njl p-' ·,O .. ,·-:····R· C····- O' .," M'-p~··,ET--E-NC······I-A-' s

II' _':_ .... ::_,.I_I~_' _ _: _ , __ ' I ",,' ....• ,__:"I. '.' "~ _- , __ ; ,~ ",

~$!ldos ,eJ'~ 10 ,CUUtUfiO. WkX~~ V '~iilK:ul'agl:(] criB!' ~C' I~mpr~. 'BI MbClElLO d!llil CiOflilP9~"an~ cl)a; eusee b~ndor~ lei CC! do eoWwiador un, mar<::.a ~ Idar.k1Od' y 1~'tI!"!·5~!lJ!r,a;h!l;lfJl d~ ~etlUOlCIOn, te quu I~; lPifI(f~lt€!, COfiiiO;Cl9r. ~oo ,com~ pert'dmlem:os espelrad~, :po_fa ~!;J] pJ!ersto de ~QooJQ' 'V 'I~ ~e:~r!'os pa,f'G 'd.'~~Il'Q'!!~JOO tanto PIilFaOnCfI come p;rO'~'MI:eIil.rulinMiM.

E's-f'i!3' iMooeto'o< fye, at~ado ,Jmro a glros, Cll~~C:1it'l1.~: y r@'!'er:eUlif.'~ diilll I'Gl C!f9CInL!(l:cr6[il~ m&dlmle ell'l~m'i,i!lSitos: tnd~I'd1JIlI~s: COIiiI ab 'Y' t(:m~JQS de' ~e~QxJ6nl. en ~oo '~atQSi c3;eleioclllJiFKlm~ u1l!(l :SDrle' d€Ii ,eOrnp~fJD!i'lC~. 9nl

'i\Jnctoo de I~s d~lllirl'O:S puestos ''I UJ9aS CIa ,~!:I, compatlTa_ M'emOS', caSitl.rl!''OUgrnoo: YJ'lJ DlcolortCldo ,de CompaliliamlenltOS., 'do~ ~ dleSCi1i~ lim con,dlJ~to;s' 0 !C"mpon'OmI&,n~ ~~ Cib.s!9i!i'\fC!bIes lpi;lral eeee comDat,eftC~a.

~ ,AutoconAan:[C] ~ ,Au'~f!I~sa~~Ir:o

~I Ccmpr.omtso ,can ,Carr:eloUf ,Af'gEu:.tlmaJ ii' Ile~~m-g]ID dQI I;O~ otm~,

~, f,~olll:lbtlidad

ii I A1I,po'C'mo 81 Ilnlillueincl'aJ ii 1~J.ur(jl!O

~ O:rhiH'IIracl'16n CiIl Ir,&'su!mdos

iii 'mba]:., Q:D1lleq l[~POI y !ltO·Qi~ui!imcI6n • Vi:s.I!I!J.~ di n 9gc-cI~s;

il 'Ws161l1 IQstmlsgllca dial c~rante• • •

0Il.r" -

1.111 r~ ~.

WIll • II .. -... ~ ••

• rP ,II • .. I".

,I.... ,I ~ I" 1i...-or.: ..

r I • 'j

II • Ii ill

!II i. ..--., ~

• ", .. .. I ..

• to • ~ I.,

-.~~ ~ .. ~ ~ .. ~ ~~ .. ~ .~. ~ ~.~:"I. ·I •• ~. :~;" : •• ~-~ •••••••••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••••••• ~ •• w~ •• ~~., ••• ~ •• ~.w~~.~ .. ~ 8: ~ .

,6.:: 5'.'1 ~AIL~~~I!~~ ~~' :~lE~EMPEN'O

._ ~'- I IPO R COMFIE1E NC 1\A51

ID~ma m WIlWOj;91 paf;C '~OOJa 1m 'c(Hin~ lpe~, 1)00, coo~h:~ 'If ell pote~1 d'e coOO~~"

IBto: ev~!JootOn pernms' ql!!e' '1'00'0, o~ lp08ea m pml de CB"saJl'dO pr;~ 'if ~ n~~, <M; 'C~r:o dI ruI1Uro. Lil Infi:)r~QIM ~c

dOe itno _H'li'lII~~"" ~'_""';';"-;"!iJ! il'V'I:lj-~.II ~ '~~~~~ !U~ ~I!~;-~ :, ~ll!;;l]·~~

~!i1fto I~ ~6s de' !COnwo~ IBn llos' 'que ~ ~,€!~,-y s€i; C9:'11lnOO Q ~ d~, ~fifalp V'

atOesIO-n de'llci com"'~~

.... . .... ~~

Em :21D, is, I ell ,cob e,ailWll1m d s\l'ai~uaciQfIiIl do d Q am p, rruD p~b'a j,QIf.6Jf1quJieo$ tuw~ ~nl eYmpli~m'i~nto JHom6~n!i) d9_ :BiD~lil miuemlCl s qTUS ,en :2J(UlI 8,1 n~vel de ctlm-p'IiAili'!etdQ' as~:h~Nld'a' CJ tin 88,%"

CAlPAcmr:AC 10M, 1M ,.4 I'aDOS:

NU EmiR,OS ClC1ABOUEI OafS

DU[l'lunrie, 18:1 a:n'O 20DS fClm'(:I milS 10 4,,232 c'O clb o KI'd 0 liM ~n illinduc,ci6ot Val cures, 'Y' PoUUcas"ul1 :SURliIJllldOl ~n 1.'OID de, '1 0 202 Ilu~ira ~ en ese femfJ', pt'lJ!1l reh;ul(1r el f:fI,n,OC·jb mhiiull~o de ~a elinplI'esa,~ ~GlI10V'(!Jlr' 'eE le:arm(prOrn~5Q' ~-CHill Ila g~ganiza~i'6n Y' IOfialil.lQT el oS,pIflU' de, eq\lIlipo",

p...... .- ...

• I '

~ I

• i

....... !. .;:: - .. ,"II ._"I! ....

~ ...... -- ~I .... - :.:~:: - ~ III! - __ ;

I r I.

I ~ ,I.,

n 4 II I

II fI "= -, ,_' .- ..

til I I • I

•• 1 I'

••••• 1I,.,,. m !II 1I! •• 'm "11 •• " •••••• ~~!II •••• !II ••• II!!II •• "II .: 5 !IIIII ••• 'WI II!!I! 111 1'1111 m 11 ••• ,.. 1 I~_ I __ .. - - I .

La ~o:trlilccl:6ii1 I!U. CCfMMj_f' fJ5.1t;] dlrlgld'a GS~ peoln~amemrt,'& a ,~h~i--s~ffto1i(u' y PQ,t:&J"!cl'tII' ~m 'Mb1lk:1~dg;s, V capo'Claodasr d~, ~~~ COO:boro1d';o.r,1t!1i p-IliiO ,pi6!iifJi'flrtln@~ hOC!tUI in m~Jm 'qlJJ9 ®Oben.,

11.0 ¢tilpccili'(;leroill dEli iilY&$'ItOS OOkibOr(ldOt~ &5fo dl'dglldtl, a tod',OO fIol n'liiJe!las; d'e 't.i] eem~!lJfitO\. 'fI ":o:rmc ~'01te da:1 pro:rn dEl! bmao10!l'l on, 01 MOd~lo d€!< Cam:pem-m.ci:m 'il' GUihtm d.e O!E!~EI'IIn:pe i'lIo. VCitias filI!.i!Eis:nw! ccTClbofa,. dore,s, rec:lb~n d.ltQmril~ c:opocuta01o!iie~,. :5lifl'itOOOS III I'm OOffim ~am-: tnduccllM. \itI.~ tore; y Pomloas., A1enc!l6n ,~J Clrsnl\EL b:ctb* e~ EgiIJ[pa. ArmgdQ' d~ G6:ndl~. Cul'dgdo d:0 Ac,ttV09; y na~\;]_mJ~nto d4 Q!:J:€Ii]:m. ~li'Ylrm olles.

'I iii

grupocarrelour (I.' • '1'"

BE N -

Centro die Fa1rma.clon IC'81lrefQlJf ArgenUna

¢!,!;:I~ n~c:e~ol108 oo-og forrn(:l~' if dascn<l4lar 01 ffLU~iSlfO '(;Ci~lklIln.umgFilO,

,En ~rro Cent:ro de Formae~fI. dt1\i!n~lrrt;OS, I~ ~uJtUf,O" boo '~'g~3' 11 [10'5 oojl~lb~ da b em,p~ t.lfndamDfi oonOdl'!nJ'9f11~ ~J'~ocl'o-. 1i'LOm001IiIa~ij'dCl(jas; 'II eopactcl)Ojj'e5 parsooM:ilaS; 'Y p'Q.1@sb!'l!c~ 'Y' 'fJ'oci!1tomoo e~ !)iitaream~' pmmoo6nt'9 'd'IiI' 6~fi'U!Iif"ilC!C;;. IDi9 MliO! rtliiTlii:Jl. 'b~Olrnm; ~ro:nar e ijos !ho;!,j'Lbrr~ 'if mujews; CD hnl orgOrlilZa:CIOtii ~ 181 Int!JeIOO ooom~ pai(a ~a rtinOVCiC!6n y 181 d'9S(jif.c40, t05'tI~nrl)li!i~ 'llfr'l;.rm!m,O$ 't,l~m;po y d9'd!ooC'l~n ,Em ~Ol "OflFftO. cl:6n de 't'Qdos, n~9slr:os· colnoorcdofes. lljl-i1'6iC'I'(Ir';s:. gl9iJOn~ti<.S. J~'m,. finC'lI~I'(j5i '!i d8mOs: ~ClborcHj~es, IP~r!iI~~ d'~ p'Jo.grc!mn(l~ 'QJWia~ [QflQI!1tOda~. IEIllP!l3\Fit:~cl~flilrn!~"tQ y 1'0 t6!l;fOiuClOn Pit~oes!oJ)ciL

En, el CftIO 2CC8. li1rrfKH'rit15 II.Il COf\v,erilO COil tal U~[~!:Iad fQ~cutr!'o 01 iieUil:L En 'kllmtliil C:OO~ ,~I'O. ~5' iJfJJ pfClgrrmila @5~'1:CiI p~al 1t,()d~ tos lOira'ctores dell Grupo .. lnte ~aC1o pet 12. !iftOl~Br10~ qua .s;e' dic~\CI'iI 9J'! ,al MBA de dleM 'IMItt1.!lCJOn. con 9i ,o~tt\fO de llfIru:rm~5 to ~mdcrCl1 cJe' odclJUlrlr QO!'l!oclrnt£u'!too y hablUdcdes q.ue 1'00, pGrmlfc!!'! CIft9D8f p['otaslo.-

nOlman-fa y. C' is.'U v,az, cOl'OboraJ' lI"Ilmefflarij' coo 1il:!1 ~I@g!o de Ia com.ptlr1!T.c!~

Slgulm,CI'~ 91 Moo'a:lo de. COOlpetencm d'9'rI~ nlL10 po~' iQl GilUPO V rI n nhM corn Ie iMtFrdGglo de, li!eg~b. :5~ eUgle~~!I'i, ~'i~Jhd~ r,if!iI~c.l~ dOS een to5 ,5IgUJif!fi't:m 'lail:f'Ki:a, tM:ono~mi9'rd. FI1lJfL~og. ,r.l(fC~.~1lS HUPmlIljj!JC!L Cp&10ClOii'lle;J:5i. Ne>g~I'acl:Orl!. Pilgn&~rrt-en~ EJhwll~glCQ y TOIiTIi:] de d:OOI5Jof'l~_

agm:m" de IDemoollo !Ge ;e ooh;]l'l .. UHlir

EJ P;r,c~f,amC!, de CesQ~foilQ GGrem:lol Uri1- ve r!ld'ad 'TalE iJal'o D1 'Tiella 9.9 dl;5ienO iSOOl9i I(] bm9 ~9 Cl1,Cr.I'rO mIil1'.jjrH~ ~Q~ Mm;A d'€Ii Iil UfllCl/l9r:;Adad y ISSlt':i! ds!tlll!t!do O_lIUIi! g ru p!O, ella prof~1or.t!C1I;a.s de !"Iwe'l geu:!!"1lC:~~. Altneodo con ,IClI mtrClif.;,gJo 091 negocb 11 &1 Mode· 10 da COOll:tetenckJ". ;e 'alJgrenon motelUo$ rel'oc'IOiIlodm coni los, stg.YIi8il'l!tel: 'tblmw;' FilnCllilzCll. lorna de d9CI:SIOO!&Si. I?tCljll:aOlirUaill~' '1'0 E:ttrm6g lee 'ij M~ ru::!geme-nt.

• • •:::~~;;;;=:~!ii_iiiiiiii;~~'I ~...... . . .. . & • .;11 • • •• • I ••••

CMtOJIi')O~ con Uril Cetllro oo,F()rm(CciiOn de, 1.(10) m!9.'I'~: ,cuadrodos. coo ;6 ,:sQ'lcu 'OOH OOpccl~ paa 'clill!ltgar 'm'9'lh~dor dBl' .:~,(lJ

,pelr$Ol'l;iJ!l. lIno :sol:a: proV.lSIitil ~e &qlJ.!lrpos pora

el !lJ~ d~ ~-~~rnl!"[EI. UIiiGl, blb:UQfe'Cg,. una I'ft~!in.) mg de De5Qrro[lo ®DtG erG' @5,pi:lrclmI9ri1t,o V [,eC:frG(]cr6n. DQ~' ICl:ilee~iwo,

,jPcmIEil1'lfi'O d9i IiJUI'Cl1 tEiiCliiiOOOQia 'v '~od\:!~' iru: r,a-

IPlfOgJi'lrn~1 dD Des arl"O,U 01 &e:ranchl' .. ItAl

A ~m d9 ra ~lc1Gglal ,[191 iiiJQgocro 'f dQ Inuest~o MOdl&ICI d~' C'cMpshHlICm. iSa d~'e~ !Ill:!. C!E!flJLlntcmGN,el 'i!:"OO ell i~ ~LW!'1Ie& S::;4'!J~!;)1 iJn Proi;li,orna dB DfilmrnDIlO GtHranctal df!! IO'CIS (j]iilOS~

18 PfOgrlQ"JfUJ :stS! bCJS6 en 91 l~lydTo ~, ecses v enl ac~h/IC!1dm OO~dOOf CIOn roo ;5tt;J:ui''l3iii'l't$9 cOftl'anld05: WI6nl Inleg-ra:1 cal Negoc1o. [Oe· fORoi.Ionoo Copgcld Oldas IOrgar;'J~roMlas. Ud!~~u~ Q Pe~1 "I GenHg.~';:::llflldrJi C(:!:Ill'IpO'IT'lIi-, so cpr,o;n:mlil,'S, -GMlllOnCUldO Ai1'O 1iJ&5&m;pa~ ,Ale»" ~ ii'Ucferand:o 91 Negoclo-J.

PCl~a I'a 're~16Il'i' 'r:lQ ~ I"ifmCo; medlos. ,p) dl:senaIfill ,(lIlSltntCti !'flb:j1J~. ,Coo 12'1 IQbJgttm d'G I:IU:ndOiIG: ' h&M.'li'liil'&n''OS; I~ 1M pe:rriiHltmjr'j, o~boor W . mea dlC!~ 'II QIJ~lml!rot ~IJ tr.~oIP. ~'U de5mTi!~O V tB~ do sm Go~rodorm.. ,A'lgUriCl:ii d9 k)S iiiiilO!dllOS. lilmrorJ !S.Ot:m~~ i89S1fOiil Efee~JVg. MOf'logl!t!!T!elfU' PO!'iOI el 109.3000001. Cooch1nij C'QITlerolDl. Gadbu;milj,Q' ml Sectcr. Er&C~rvidad pat5OilOI V ~(JU'OUO do EqUlpoi ~UiC'U'i/OS. Gntra ofT.O':S:. Erros: pro@!'Cm05 n.Ja.. pUinl itI~noo~ y dlr;;:~ pD!i' Ids< con~!iJfiOfm 'S'el~., I~ma V 1~lin'S~ 8. "JfooFI:Q,

Olm::Ult mB. e-.~os roo ~- ISO (1 101 'Escuela de I=i~oducl~ IFr~ de 1'0 OCimpcn''lJcl €lO lo 't'onn[Jlclrnli dQ ftffiJrOi ~gfg5l~ los coJellOKlmf65 pm ;rnoh:ilM - If1i~2~'850n

n l.a: BcU9Ja " d8SarrouClroo &n or€lOS! c~o. Plll'!ICld 'nc. pescCdeda. DTIb do, "r1!Jh~s y 'I,I~C'03'" 'oornice rt~, '" ,PI01os alcOa,fClclOs_

i1"U!11m1t"'11"Iii"i eereeOO<J}CII I al15Eli0< 'tOf, 'I nf rid I en eJ.IIe~'fa _~_ectos c;1~ de kl gesllbn dEli 1m, HI-l~. SCr.id£J ' e ~ll1nl9-' M. lirol!(lfJrnri9il!o de tMllh2l'lcOO€l!nCl3:. WdiIJ'l:]]es ~conomlO(l$ y A"te1'flolo.n lie 11'118 ..

AdamOs de 10 foJ~Kw! eo pulesTQ. dwcmt'e' 2009. d ' 'olTOnliJ~ IUlna pIaIgtofmo en lie Intran - d' 110 emprasa. Cli mr~!I oe 10 rucll lOS c,Ok:It)()fGCk;ii'8~ Plll9d9tl ' ~C8.dB1 ,oJ mCl.!l'l.lJQI qu sfSli maf1lIC! y r .s laS I '~ P ctes b(l~JCQS de I.e! gastl6n de P~odoob:~~ FI'!e;&CQs..

gr1upocarrel:our G

II'CJiIl ~

6 II 7 . --------------------- -----,-------

,r!!'

ATRACC'lOiNI

DE 'TALENIOS

DlitaM~ roo ~- ~,~" ~COl~ dII'€tt\J:!t!fl~

as mat -, I I, n: Ia afTaoolOlil ,de t.olariliC!'S:.l?ara logrom,,--· -'~ ~II~ de dat~ propb 000 ~ cOkjtID&~~, (fi) kll~msa. M;. ~., rmtCfrtenenilQS un ,cOl"ltacro ~lJJldo 000 ~11ilkw. U1n~~.,g'1lTajl~de,11a P~rW iIlirli 'fat'lm d9 I,~'M 'f 00 cM:;g~ ~ales..jill .. 'II ... jI

rr !i. •

• 1.. iii. ~

. -~

r

I'

r

,~ r

.. .

jll'I ~fi."

. "

~~... ~

.. jI 'lI ... 1i!

I'~

- - - - - - - -- --_. -_ ... - - - - - _ .... ,-, -- -- ~--- -_.- ---- ~'---

68':"

'-'

[II: ...•• !!

HA.C~,A, UI:NIA MEJOR. CALIDAD IDE 'VID'A

ibn I~OOJt. ~(I'fI.m Qua,. porn h~ 'teilbes CI lnt!Jasil1OS IClerri'ias. ~ '1r.~tJ p1lrn'tetU.m Mea 1*6 eJIll!.B'tra, e~~ r~ 11 avudtlllai, iEll ~Otijttaf @I !~It!f'ro e:r'IfIJ'!31 I(] vtla tlbo~ "Ilkl ~maI.

io:d:os IFliuMfir.m, ~ns~Cm OO'tOFlI lJM~rCi~, i~n un p:r~raii'lilCl birllagr,Q1 dI~1 CClllOOd d)~ V1tl'a~, COin eI '~", de to'f!i'!enW~ ~ odq~d&Jl d'e ~ fi!:r!ilbfiaS Y MbIt(ij, ,sotudQ~ POF Pd~1 d'~, bS, cobooJaClorlM~ e: OS< Ip.od~Olill ,acJ'lJaI oonno '"'rOit;.Odafes," d'e km dve!$tl5 ccNdoo.esi" Q'In;-, 1~Qf Y ~ruilld:Z:aFJ lOs, miQoones p~f!£Jm., com, ell run ,de de5a~ 1:0$ senHd~ ,de petitle.. 1r:l!~1lda ~ !dent~:o:I~n COr'!! II~ ,erlilJ:;f1aso\,

'COHfA!MOS ICCN. LOS SIGWENiES:

BENjEF.[C~OS, PAn N UE&1IDS '-'-'UIO' '1AIl" 'r"Ii 'IS'

I"""". .".. '-i 'I· ww' .. _ .... _. ·1

I!!II 1D9~il..B9f1il05; ,pO.N:] COf'l1,Pl,tms, efi'i! nWi8sttm ff8imdaS~

~I Info~rna~IOf!l or~-IIf! 91 de' ~~.Si cterl~ g,~,,~ dlkll1dlrdn CUI il'iflifOCido.

iii, Samaoo da Ie! S:9'QUOO(]ct totIl'i9~. Cl!l~ d-a piiilFl1=etlQ's, o;uiIll!JS •. ~mul~~QS d'~ !9VG-

'I' Con.:w~m~, 'em Di'nendClS.

liil E\i'lerrt~ q.ua, J~rue:rcen el ~li!iClUenlri@ 'fa:ml[l(]-col~,aaor; IN'fi\itdad, ;Dl'a dliil Niloo,. Dre da, Ie FClm'ilJCI.

1!l1 $agyro cia vida iodlck)nm Cl! ytgsnm por t,ey~ ~ oost.l:) POlO ~ ciLIIObCfaij:Cm~$,

, --~ - - '8 = - - .. -~ . - - ~ - - - - ~ - - ~ _. - .. - - < - - ~ • - ~ •• - •• - - ~ - - - - ~-- • - • - • - - - ~ - - - ~a •• m _ •• - - ~ - - - •••• ~ -_. - - - - ~ -

g rlupocarrel~ .Iur GE

-.~- ------ ----- ~ -----~.- ---- - ~~~--.- -~--- - - ------ -~£-~ ~ -----~~ ---- -- -- -- ~ ----~-- ---£ - ---- ,S=: ----- ---

P'REVE UIES

~R, ICO "liCIIIE .I'TZ,",R V CONT,'OLAR ~··O,·,·,· R···IES·'·:\· ""0·"'5' :,

." .." '.' . . . ..

I~'" pre\l'tenlr'~ Ii'ls rl~,a Ilos qw [~,e.lilh~ y d:Jfg!i!'i!O~ da ~ helif(Jl1l'1!'Ia~ V mGdlO6; pcl'Q g. slknaf ~ !oca; dB ems .~ [lIDO de t;.s, !r;«tra5i i't!rida_~ticl" • pi:JJClI~' ffil!ron' ~ros~"

113 canl:t6 ~ ca, [coof,amQ:j'D pet ~ comn6 1EJ&c.~'. 'V ooadloooo pa' llel Il»"eoclt!:n 00 .A5tlrilr$ rC~ .. 8StO ~ffiJ a 'dli'BJ"lEIn't~ Omtmos qJJ9 .P~ oc.micnc:r ~ y a:tftO. ~ po .. _. de, mOtttpIeG 'fuentes, &1 Mexto cia :sltlJal.. CI¢n pac t€if.'liEf um ~ . 1IQm\!\1!~(j de ~~ 1o.syt· .' ~cc.~,

~,cCflIeo~ Ul[~de'~ coo' 9-1 0tte"rodSfkrtri€l1l p(n1t!~ 00 os '!f Pl\9dsas ,del ~r 'rtMte.cg II.I'iIQi crtm. 'Im~'(lIlell'l[ kJs'Iren-· ~ oomo en k;Jj ~ OOffllnlm-dflv.a. cbr'Ida ~ d~ift"i~~OO rcm:s y pf~~nrtoo, E:'n'~ lOs 1ia~. ··){tte Ul!'D C~I qJ9' esJOI Oil ole· .1lC6 de [' . ·.!1es·coo~et CQ!1'lJtQ de Qtb boal y s~, f3YM ~~ pam ooliJ~

,01'19' 1i'I1;JI3.'IJOS .:. '. e51.OCCrS~

561

- .......... ---_- .. ~ -. ~'

• .,

.~ . . .

~ .

~ ,

•• r

~ .

'ft.."II_.

___ , • __ ... =Ilrl~

'CAPACII,AtCIION

, N S!GUR~D'AD E H'I'G ~NE

Tod()1 'Et pemoool we - g~ 10 10, c:o~ Ir'oolbm' un cwo dg, fnducclrJll a: Ja mgLfidild 9 H' can EJllln.ae qlJ81~c.nl "C"OnCrai'iCICl de ~ lilOlmm ''I [105, pooe<:lm.~t~ rejccrong~ COli'! IC Hpft~, J ,Sg,gu~aoa. COO1CFAQ;S',1I ~ [rTliW., con c;o,f)IlOitQC'loo ~e. O1JOG '~e~:

," ,sIIl!tUlooii'Q5, dil iliWW!iilc!6n:' ,iijstoo @ifrerd:::~ PQrm1f~n rener en euen~ 'tooos los tm:pao.. t'0$ de km dewlooes.v' son uoo'vent* p!l!'a tMm pc '8.5 lnVOIoof'OOm;, ~ recllOOfi o.~oo ,0, mas.e:s, pcm~'Odo. &1 P r~<:ndl. coo 1,1 11 ds' 'qUe ~,Ptln c¢.~ P.r.ocedJi~f ,om,a, u.rn Si"l'lQ;5lli'O 0 C_, 'TOdOS Ilu;slll'm 'I~n~~ hem retillmdo Ilmll.di:mr,os mCs.'IVOI.

I. BIig~ ,dB ~M1 iCOI!IiIia ~111I'ntlab:';Q~ dot , ,aseS,., se r ' . rll e !l':SO$ IS I~OOoctos; ptlncJ.. pOJrnl3iRj31 9i1 lid 9>.tffndOI1l ,a~, PIfIildPIoo 09 ~ em ~1"f'I,9Iit05. nrt€!II'dQS~

! • ,

,

,_ ~ .... ', . ~ ...

\ .,

I • • ~

I

I

I

• ·I,

• • •

· I

,

• •

i • .&.. .......... __ Iio .. __ -- --- _ .... - ........ -- .......... _-_ ... -- _ .. _- --_ ..

c~am, i dI: remes =oDm I1ssgo mk ... d maIrlitA m-

0:- :SQIUC!.I!I ~_Q ~(nii~Q Id n"UJIi'l~ Y n~ -rich) I IpDr e}mp1D.

.-~

grupocarref:our' 1&, ARGENTI

C ELCO

'NTES "CONSU'M~ ORE,S: ,LO UE H

E'JO

NuaS'tms, c;rlenta,5 . .om, p ersGmta~ d ' dlra-. mnlms pm\!; 1'L-c.ICJ~, ql![8 'Illsf iiI~ nuos'ha::s IJml4as 1:00'03 los d as, ElIos, su Imm.]Jla y 5'i11$ li1!iI,gros ~ Y Ilul'Os aq~e:I ~os q~ - pg,. dJrfiln adqu [Jlr los pr~(Iuetos, y $'a:l'it[e:,~S fP,lI - nQSQ~'f@S e'U _ eomos 'i ron 1il1lJ &;sHCS ainSi!.im.ldcUfl-S. Viefl n, ae dlh!lIJUWS :tuell[ -5, le:ne mil muy dls:nn~mil 11m seas, d'· -4ss. JU51!ll:mellifs es1d m!lllmpllc~dCiU:l 'Inr-M pe_~re' e~j'n_~~-g~ (II ~~di!.l eea Ym~ """~ J' ' ...... I'i'~9 ~ liIilJl""',nIil!i.il ,11 - -I m~;'fQ '-Un, "I

~.~ !I;!!,~I- - - .... _~I'I!!I~' _g ~,_ '1 'I;!'

qylera. 'V nGS brlnda &1 !!:!I~sar.rijJ , - _ enn.e- r ,prod t[c:tos V sa J'itclcs de e aTIdad G, 'I'ados y cmd'CIJ 'UnltJJ' los cLrab'IJre!!'1 en fOO''O ai' p-eds.

filflbQJ~GSI 1od'l!)$ ~'as ~~5 p IUlfI Cl~fllr' \l'iml~f' 'Y tnllkll r IiU IllWQ;S ~OS de pfOp~r-C o:nm m.lcli caHill! ilJId '!II:' pmdUCt03 'f orv c~m I 'ell ~. me-Jm s' PI r..los. I8lI PII&> e h'Ji S 10 ~Y9 ifH.! Ii tror en rilQS ,~gmfi Ills fO v~lor as iii) Cl(1iJ 9 Giles Cllln!SJgle- .• 5. bgm~~ qUI) ~[g as 191 m~'~ mo 'giJoor t}1 nlConoc lmlenhl do mL1.h1!sUo pubUco dll

tem-s.,

CEMO-

7 '111 NUlESTIO COMPAOMI~O

• W. El, PRECIO MAs B . JD GAlAmlZADO

IEln Cm~,a~'@U!]i' 'C:[Qi9mC!~ qiUa eJI eecsse cha Ia dltaf@llcta Oil' com:rlwcf !"!!u:!E!S'iv,os; preol,o-Si InlUi!i~H()-S· eonsYml~Qr:e$ e toa@$ ~~ pre- eon ~'@s; d~ Iia ,compertmiClg ¥ eIriElqu'El!l';!1'; ~I du"C:fo~ 'con1rlb'lo!!VQ !OI un desarrollo IOE!!' I c dlCllilo.. IT!iOs, da ,5·, QilUJI p:rodll!lei1~. dstF'!t~o

s.oc~cad. Par tol moflvO 1'@ini9m~ eI CQiI'Ii1~ IProm~~o' ,do, 'OQllltaf com! ~ilpr@c'IO' 1fTI~.s, loq]o QClranltzcdlo"

d@ ~ c!J.Jo!:JIII;!I5! f5:!i3I ,~IIi1iCUel!'lfJHJn las, 1M prDd u,it_ de IC·Oii!l:5:U mi,o IlHlsleo hllJmllUar; E~ cCifUlpr'OIPlilI$O pQbllC 0 dall' ,pr,a~lo, mrnOs baj'o ~(:I rclrilllaC:dt:! :S6 compi'lUlelbc ran Iia 'h:!lrlullidad d'e ,5!!J lampli'a '9~mG de' PJ'O(JYctQ5;" teces lOs dTCWl.

IDe-5dei 1101 OIJSrtruHJI de to rxrfl'!19'.r-o' lleJ'!<d!i:l!I,a':!'rl ~a A~ger!JnFl;~ lanl 19:i2' .• h~mlOO d:OO'Oi ~Jr,olrl'-· da~ al pi'9CJU". o(:~U~(dCfruj'Q' 011 oe!lIamite 'V bUn,.. d~f!u::l'OIiD! ~Qi ~O~. ,M~, bas: iQl~;lm(:j$ corm,po;., 11'!l(l~ (fa comUJillcClcl:6n han p:r·or,Ullild~'(jdtli II'lIUEilSfiJ()' oompromlso e!!1!' esl'Eli !OS'~eClQ· een iI'ElI PIfEllcl,o mO$ IbQ~O g;amnllmdc;I<I, En Co'_,

1~~!lJr:. 'tenanl'tD6 la· ml:5.~~'1'li '0101'0 tOe IO'rr'~C.i~f .1.0 mm: Of!i'iJ)'II!J gama (jg. PfO(]~ctm do eCi]I~ chl"d 01 IlfiICiyor f1!Jjil'li'ill9~O' dIS p!;9i~5;Q;rnm·.

,6.0

• • • • •

- - - ~ = ~-.- - -.-- -.--- - - .S=: --.-

7 2··• IEIlEF'ONO' R.DJO

.. ~ CARREFDUA

EII0t!f9lfl'!JO es ..,elfOr\la~' eIIIIlChn(J~Ci ·an cam l\eg~~ r\~anrmw COI!'I: I~ eOr!$I.m~ld'@~' Ibool, eI eernerernlse de b;r[oda~ Ig IITaEl'~O~ cCllld'adl de Pl'iJ'dlilCtoo y est,abl'eQiE[· lun c:o!111a:c"l'o com ~m m~~ .(~lf€!C~'O con Il1Li~OO clr€inl~ 'PiIJta g\CUtUrrtillH!Ir' 'ern ,(rech:!! mI;fis 'baj'lo.

Ell iire'16mono, IQ'Joi~ allenttl a los Cllani~'as a oomuruc:arsa ,cl G&oD~l2:l:."83, an C~ de !9ncOO1rar iUn '~~ecl'ol mils oo:rmQ OeIIO'fm~ld{:ll oor: iCi!il!'TtS"CUiiii nQS, bDmpmmatemoo: Q bDJ 0 HlOl ,Qml [menos, ,d'. ,;4·8 1li,lilUi\lms:. len eese dill que ,e~ compradOf ya IltJ¥a Mqulnd~ ,61 auf[elJJl(), ~'e pOdJ~ :c:obra~ kI dl"e~enela a 'ncv'&s del seN1clo del A;te~QI6:1i1 ,gll'CUenh'!i'"

E$lt,Ci Inlol~ IO~g ~oo~rJ1liC!r 111!~ g~~ nYmi,lOa ffillii~i)lm pr,oociJiip.gcl6n IPD( ~gar!QjiiI~llZOr k:J m~Jm OOlltla~ M ~ii'OdUC:1~5 c~ ,pMcbo ,~ ooJo garcn1lzotto" (11 ,o;~~~!Oe\l' U11'l!tl \!fa cia oomuruoocl6n-::reoTClI con eI cllteln1;e ,~(l!ro bl1inoort@, rlO~~; r,s$pi.i~Stfos, y IbQn":]a~'c'te[!iI@ gempra:.

grupocar,rerluJur (&

RGENTlN, -

7',31 SATISfACER', '~

NUl EST. OS eu ENT&S

C,o'mp~leJldef las In~ce!S!dodes d:s' los' een:symld\!Jir~s as ilJl'II 'ta,~e clc/lFe ~1llI 11;11 O:(;ieil~Ii'!;[]J ~, Cill"rr,~t'our:"IP'QrUOjr eil :5lJIS gllJjJilu~. hOb!tos. "I pr8if@MillCiim haciSi' qUill CCI fiU'Ji"lprtlSCl ,1i!)S,1iii a to CUlilro de OC'dlCil PEli~OM que :s.e ,oee,· ee e rUJ-em~ tr-ai!ld)GI5~ ¥ pe:nmu en, ,~JI'tl\e'fIe' ~lYe ver' con estg~ gt~!!ltQ ~ :S~ Jii~Qe.$JdC!f-' da~PlQlFtlIIPO~f ~(JIiI:j!fJocer.l:OS cooo df~I"

.. Un.,We!i'So: COe!'ilfie~ OO!l,ef'olJr (co~p~g.-. '~, d~ 1'O,ij, 'rl'9~ (Ill dI)!J d@ k] ,ariclJj)§ig,t'd)

.. MQI !ad~1 001 iIlI!: E'nl~~I~:) ,peJ50llaies ell IIClI ~~Itd£! dIe lias ooj~s Qrli teee ,ellti!t)r~do 00, at,eoojOfn ,d'e~ ;3uper/lhroo~,

.. W,amal\l!I dQ II:iI mUDsl r\l:ll:: 'M,DiU], ~aproOOlITJO-. d(i~t~ aD iElnDT<Gvl'51iCI]; paml ICC!idO lifilij]' d~ II~S, :"2:'l11ta'nidos d~1 paTs)

~ Fe ~~(l!l e omp 0: Enl1re eI a 'if ell ,001 d:e ,lUlI:O' G&2000-

... E'S'tuCii roa molillDdo pDr' 'TNS, Gli.HUP

S'e,~ E~oo~'I€mQ' HgeM'!Un~,

O:rrroos;

(My,y' '*' ago' ~egl.lQl) (MlJ¥ 4< dgo,smL~~O:)

... ~ .... iIll~..,A.; __ ~ I~~ IGu~··I;bi,I.i!

($a1is~~

i'"""'''''U'~j ~ ...... ,..,....<;"'"' n.:;.~~ ~. ~If 1F~~"!i.IJ 'iJ.~ I 6",'1 1!i<1'1i.Jl

, -

~ ~...t\..-.. _. i'"!iP>- - _ ~ ~UIY:Ul IGII~ ;!i;!I~nef,UJ

~;i......_~, ~iCil- ~#!II",~ ","01",1"'1 Flilll,;::rt,- , ~ ... _ ,,,,,~,,,,",,,_ , .... ' ~ Ij, ..... ..".,..,.

(,,) ,.--------------=-t

('"')

~~6fl1'. pr~~~~ en ge~e:!d!

Sarv,. de, ,~fib\fiO 'CI d!J.rn]c[(ilo

i~'\ \, !~

Ibe-,'~VlM~~I~,tti~~

t") ~,g1]~~ ~i\'!!Q'~ ~e ,gva~iil ¢g.iFJ.!!fij ~fij ~, 1 (ij toB'~~~~r~~';I;.de~,~_;a~..,~o$',~

as Iii CARREFO IlJR

En icbfill de 1999" '~reQll'Jm eil ,seMdO del Con- de' 'CC~~1fI! ,~ ~doo~ 'en 'l'Qjfli"l:a' pef~

'f:GC10 Caliefwr 100 :50hlIc~QftE13 't'iiih~ft5Flk::CS, ma!f16Flt@' para' corrllf'l!lJ!Jll" ama~FlOO F1!J€Wilr-o

PiUfoil ~lle!"ft€!5 V pOr.rElJ1eJ p.(l~lIeo en, ~)9O!E!Jd dei, UdeJ:~",

'tcdo e:1 "or:z, A '1ilo1!l& d~ Mmero ~i!t4r,

Mi(!i.~, bUf.OCitli'L05, odor reSp!lJle!itCl, 'coo OIitOS ,es-. .A.c'ltm::tnlelil1'e. recltJlrnas· 4'2.000 IlCin"!llXlCiSi

'ti'~rt:d,Qre9i de· ct::IIll:d'OOl, ,e m pedl'dos de ~lilg= merwares que ,iliOn l~iClCos, ,en e~ mCi=

~16n. f€!C1)am~ y'sU9@ro€tJ'i;!:lm quo IIDglll€!H"!1 l!iflIoo1to~' €In I@,I c~s©, dE' qua os'[ 00' mqulcJ.raJ..IIIllI~'

a t.f:tl e~rlam! cl_~~~ IU]) ClfiCutt,o lfi,w:roo «we tr:r.roIllJlait'lll iflIllifDS:

~!;i ~iiltE~~ PiOiPl:i!1 d'~r !.!!OOI ~sta,~ tii"iplen1len~~ efrle! ,~~lel'o poiia q\il~ rO~i ~lIeni'e dSiIltFO d~ ~ pilf!t"iefW 24 ~Q\fas., cllent~ pOedm !$OO'dta" CIt IIJoo C~1irID 't5;I~'

Mnea 'y iOO '1'o1"il'nC1 9rmult.c. [1i't!1b",tm"i!OC~oo era La :sarnlsro)Glcl6:1!! de'! dlerntl!I!l 99: pnl~ndJbII prniCl '~! 'tJI1'O" OOfM' m~r~~i ~r'YIla~'C::tdm.i' ,Mrofll~'. ~ II@ '~'@I, 'coowoof;a;~t'9 ~·~dllro~ iSElMolo;s b'Jtndo;d:Oi" l!'r!iedJo~ de ,~C!s. ~!OO-. mos 'e<vcIloodone5 a l!"luestros c:(l~r~fe~ cl'6n ,I!jel 'ftlendcs. ,e~ol!!~etO. Qroo~ Q Ie ,oten. y O~Ci:c1tacliOnelS. coni e'l 'i'r'i Cia rn$ro:!f ff1Ji.lI~ ct61il 00 parsafrlal dt;airnente oopaclIooQ V gl rro iSndo..

~m, InbF'F1ltIl1oos ,agp~Li(OO~, ,con 'bases:

~, da~ ~1('!bCiJ~~ ~.ra 'ti~~ rr;n~ '~'~~ tir,t!i&l~ res,PUEi$~~ ,(;!g1I'e:S y ,5Lm;ptet 'onte CCido OO~.

LOlIPu.esta eIi!' I~JC~ dB OMJtllCtQ CO]"~~wr nM iJ)am"lft!¢, In'IJ'Odl~l~ m~~,~ ~nl ta, ~I~ de 'OI'EH'lmiiiJ a triJ!.tes~'f:OS Clen,t'e';$', " ~~~ de' uncI 'COfrIUneacl:o.ri, ,dftoota, 000 1~'lII'dQdI

£ WEll CARIIEI'OUII

Dh::l!rl'cmen'~" i'I1i~5' ~, 1 Ill. 000 ~cna~ Tingre,~ fjFII eJ til·HQ [li1lS1itruelOOiCII'CarH~lcur foWww. I!:XrnJ9bur;{:t:lm.Ci). qua OC!.;!,pOI U'!!o$d~ I!oo pr~ mef'~i I:u!~CI~ en ~I r~r'!g d'a lloa eale~~~ fetal. '000 ~.$ CIa' 54.0.000 ~ l'J\ieIosuCle.s; 'r l ,9 m 006$ dB poglnm vlsltaoo_~ demtro' del' dthDI lEI promodio do dUf!iJIDI6n del !!:aoo ~oota ~ '~!9 ::3: mnl!"iut-oS',

Lo ~~mI6iil PGr el :~IDo ,oornte:nl.\Oi par 11':1 pQg!li'li:1 pdno1pc[1 d~ deSC:Uml'OS; ''I 01lefltc~ de~,too-QdCi5: lla!eiQO el VlSlk:Jilte Ji\flcOllJs ~I;J co:mplirrffg P1,~~ dQ. ssrVk:los 11 b'usca ~a SUC1Uf~d1 mru, iC'E!~O. EI~CiI!lI~n:~ ~ 1)0_. giO$ Y $ef\rlolo~, dl~~!$; A.~Si. e ven fntei\ssacro,s, ~ra las, mcuom lP~il~, CQfif,e~ 'foYf~ ~hJd, hJ~d'rn©l00 f ~rnldoo

Lcl~ ,ru:s~L~s ell IMlJJ11IOQ .001 B~ Y ,~ new,sla1iti,,*' ~~d dei CtmElifb~r' gene~ lI'i Iconal de c:Gmt.Uii11c:cteIOnI que M:;; PEi~r'El' ~Ia" m~ cefc.c de' I~, fIlece-SId'crctes (il'e. [ftjJ.ii~. "lIm cIJ!ttIlt,8s.

A fN'JQS de lilJuosh'tJ m;j'jfC~~, g IWM~ fiI:amo5~ 8\1!1a todD e I rmWn dO'i 1£1 c£IIllf,.. d~d 9fi'1j c~d (II uno d n .,u~sbos; pre .. duet€js.

EI des ello ~9 11'Ulrn;i!I5, p op,]ctS ~ pa:lfid9 a Ira necesl'dlad de tat:ertiimtIn I)S ma5 ell e iemie , a SoU rami ia. eS;'Pomnd~ po dew t;~lsf~c~ffo ,ploIll1amenr.e h) . es In ,ei ims.

lEn t:QrLI(;OfdallCID C'O"1'l Ie pc n Ilc~ rrn.!i"Idla~ do lID lCompcrAFCI 'i iiJn filJtpU.a-s!·c cl CJGcl- 1m! eoto do lot] eonn !:lOll(] 09 l~ cUenh!lS: cmg an'l tnos en nliJ=e flr~s ~rodUCfOS'. . n :i!HIIO""'. ~gnlalr'lillll!llI n'I!I¥G Ii ~ rl'l U'I! do '" I'edUlG~o!li Mia a'C'!l:'I f,Ir'opla' ICa n .I'e iI r: ml1l d 1. iO 0 IPlrodu it: IO~ n dl tlnhu, cal' go:rr[!!:I! '~IB Itt~d li:llilo. p. i'i'L\lI!'fj,!IfI11(,1ii Ir:iI "I! ~§ti"I""1 l!t~flfitCii'l!: fl'. D = :Jg~ 1!l1i"iI1!i!I1II 1t-INg - rad (;Ij 'hi c~"i!IItill~d!;ll Ili'). ll!!i II F- r,~!!!1 i.i~I'iI!Io, 1Nl! eo ''I mB'!I d . • ,iO! !!.1ll1fi~ C U[O I· d ii' b na:r. La ml:l'ceJI IPlI'opla CorTi!Jlfcull' EI'!I u n e)9 e s.1"n:d'~leo per.c Ie ccmpatHa V

eguramos da Ilril'QI~oll'tClo 9,Ja {lorna CI-· IPtCtdJJc'O~ lenienCiC! en ~ue-n 1(1 iI05 na ce- 5.1c:kJdes de dC50 COF15U mJ ueres • .EEf t'i descrro~ro InclU'J'o prcducto:ll. de otto ut:lrna~ b~IQ ~I nomli:im ~~ Corm rour ~t~ .::.Ion- • .e1'I1~ ~os Que '5e >E! ooueoll en dUlce:s cui e:salOj9:50. Qol &1Uc~. embi.rHdos. 'tUl!rtlna. e1lcurUdos V hlEl~tc una vercc rnota 'Premium.

CI ca CUi d PIfOV .d,oI'iU d MoCIir'Ci CIIIIPII'~ pig '1Ii:l'1. cOlfir~fifD ~~m IP 0 r PY'M!'S Y '111m.. .PI[ . ~~, ~ ri n~~ dl 1 m ~e-gdQ. lOS pt:OdJJC\... tos ~QfI Jtmncod!J.s 11 e1ooorodos rnecHanla klI yttllZao10n dE!< ~a rna:s aUa 1'9'cfllJ4ogtc If !i:OO !Q'I fJ)O,!;. ~ftriL;kI e Cii"'ill'",~ de c:O!ld!:ld. asegurado por nU'£! 51 ro De-pml C!menro de Ca Oded. A IIl:I ICi'Q!lI del ctlii:::i I ICOO/C1 cries ~"t'!Jmoi V oxtem ~s Ilo~ CII c!:Jbo 113.l1:hgU1" UVO! ol'\Ol~~I.t I obre rO~e!~ I i:ki prod LJOrO!! ~ ,reol!Ion :!Ile.yer~ CI'i,,! dlttClr[.:::!!! en lag ~OJ'iJ~' elOlborOdtol'!c S- A . u \.!tel. !mplJl.tHJ.fJr1C<1!. de gur tctdan 00 , OOCU ta'ftil:! = en 1l\J''''srrns II eooc'll y rec!blmm perl bdI carr"lOl"1i '!J i!:.tJgfJIBnelm (Ii 'h~ de ILII ~"'SCI de Ah:lln-cqlbn 01 cnent.e. IpClirtQ C.OitO-cer mo~ de eere Q C:y(J!,S, $Oil'! su~ lFlQU 91ude1l y nece'.5k:!Cldei 5 ..

T·-·X···..:·

.. ' .. ,.1 .

. .:' ", '"

e .. ·.·· ... ··

Des;d:e 1'99'6 .. fSl( Ilii'IP'Y~C!!1 (II C:~'fIl'Ilelilfio d~l la"CkrodlliCcrori !"!ieI.O~lon~t, VCJ!I qua .ej •. ·de· ~l!S"r;:if~'W: d,{ll~ ,mr.IrecII iQ!i pr(:l~ d~_(oo .. poi p'~8ac:lfe~, rLOOk.ir.'iiales~

.~~ uh~ CIa CC!,f1\e'~our IPr~pord~nm 'iodl:i;ti ~.O$ I~.eme'rrto~· pm!:;;! .~ ,'1/ Jardl-· 1fI!!aI!:.• • •

('9-""

. :: . .' ",

, ,

" "

" :' .....

, I Rrlflill8

Son tOii ~i oCIa Sectrod:om~~ ''ij e'1~CIi&1ooI de Oanrtefl'ou, ~ l~ ~ 001(1 ob:lr~~~' ~cm lrOO~ ~Itli' ~~mcq ~, [PfOOue:tCElIo :~leJidb; en ~ma :Ias nec~c"d6' P~IQ., calJdaed V 'te~

togt:cll de '!'cidos r~ CIJ.e~~ .

Unci cUf~il:S~' ~5e1~-eJOn d~ 1J1OO!JG-'. ~ llmtlP~~ f ~l~a$ qu.e 1n~1~~ Un .~L.l!itIdQ, d9' tmO~ d~ :'hOOO ~ M~I~.

7.51

'OD U ems 'SALUD I ES,' I'R OD I!J'CtOS IPARA ICE Lf-'co

~sde:am4 ... ~~ g.~~ '~~"!OeIf~os: otm ~ ,de ']',00 prodUC'iocs, Clvolodos; per ,;A,c~ 'O\~~ICI Cd CelTOiCO' en ~Q Argell'ill'lfliQ) ern 'k}d~ ~GS' ·iIte~ en ~Si que ;00' wnom ~"" ,tos o'lnri.Qflfll'~" :Ew,a lne.~, V Gticm: ,oooloOlflQS C!e:s't'Ir!~~i a Tell Ip!I"'CI(Jl'IodOn~ ,de hObItOSi ere. !O - Imen;'OCI6n ~~I\EIo '~ pai1~ del eOM-' IprQlfli'ilOO que' Q50y~ en 'Ie comUfrJ!Ccd con ~a 1!"lU'tJa.a.lOn" ilmo ,00 ID-i3! €iJ,e~, 81') 1108 q~ bdSli:M.mDSi Ini.!~ ~tll~ de' Pe~n~ ~klI~, IPOft!~'lv,CI en e~ Ii"li!!Und'o ..

'000 lei oqJe'mw ,de bfl~ una 'Qfellta '~nl'CliIrI~' cillVm,sti'hnial, eq,UJb~1 y;!lcbi\Qs.a1 eJ dk;:~iI'r 00 ,$ "~", dlS9/l!.amas lnu~ g~~ o~ unCi' ~ndl~tc~ e;:s~~ctoJ l~~ giJar e>i OO~ :de prOij]..ld;0:5 1b'e5!, ,ije 'Ing-P", ove-nC\i, cebrx:kil '1/ oorrreoo. Y M bnlnch::l' a m5i c~~nm rnayo:r 'oo:moddbd €!1flI I'c sel~elm do bs pOObldo:s,~ ~dem~ d~ I!o ~s1bUldoo de ~Ci~Yf(l:r fifueV~Si iII'Elms c:ii,~ oie1'C!"

A i5U \i\ez,. 'fifCOClcf"l'l()s en if.t'!m;c aJ.nJuntc cen ~c A5~ck:l!!:ildn C€l'Dl:JGCI ,9 iI5i1llf~ i~.

q1jfanOSi ~~n ~nf'Omi'!:Qd6~ ¥ 'e<:I,PO(ll'tocl6n (I 110;s iC~~~~~; ~~JC~! de, ~'Cl ~emledcJd" aM OOMO ~IeMO en ~c Inco rpo~ CIa 1~(.JdtlcroS, de oote tfpo.

FRESCURA V CALI DAD

INUriS'T -SCRNES.: 1'1;ADI C ION A RG E NTI N A.

LcD I{Cldi::.I(fnI orgenl C! de eensumlr carne de, prll'T'1&fC c:C!l1dad hOi:ie eo ew:t nuesnos B:dg6l'!rCtW pora iDQJCJF 11;.1 m115fo:clbn 00 nYEi!1lrm ci~nle!., Per eee, OIfTl!JeGm ()'! 'ell!@I'Sl'Iles eCl rego!'lOS d~ pmd..Jct~ CI p.l:Iftr d!! 10 ~Q~IiQ pOpICl de lll:ld:¢; De~rOI!CillOI

h~nzm CGIl pn:l!;juctlDf~ de gcngdci' en. II;lI ffig!tll1 IXIfI1JJ"Gana qUi3I ~rIorb:a.n I("[g ~rnc la col dcd 0.:31 proobEClo nncJ.1 sJ riD ~ cuh::lcdo del medJoo.rnbJen1'e 'f e I b len~~~or de i!J$ anImCl~,

Pa"~ ,ClOIflil'ilTf'lm slli 'i»xe~t@fl'Ckm. calITe10lUJ I'E!f!Je~ $Y comprorri!~O 1C1O!iIi kI co~lood ,a '~r(W6s: ell;!! Ia setKol:.on de fClZQS: iCCilln1Cleira:;

Cach\J 'compra q,ue. re!O!im liil cCimpaNa ,d'ooe cLimpllr' ClDli'II tin pr.:O;fooClJ!l de c(Jll'.doo~ illD' qoo PQrmJim, 'l~lm~~n '~,oo! ~9! valoro C!QO .mO~ ell ,SiSI"Y9rzO y t,,~oojQ da 'fQdo~ IQ-~ '~!iQdYd'OIle$, De eJi'Q m,(:!neo~. ¢~I'UAOIlm~ (jfW!~ ~)o (:Ct;iTIPro: d:e les g~oolO$ sec C:@11 un f'fI1\i!el. ,a,m

,~ ''Fefmlnacl~ ad'eicood'tI. '. ~'adecuC!)j'o.

,ii! Pe·~ CC'Eip1'Odo~ pa"'C' ,ood.c itim,~1'c.

,I! Ho-:FMijOOBlidOO diEl! '1i<lp!J.!S'"

~ ~,OQ1ept~~

,~ iEmecln\C(:!~I!o!!'\Et~; de' m~jO mlmcl en 'C'Org!iJS. ~5Q_lilr'~w tT!iiCiflSporle' a ptaflitos' ftlg ornfl)C as"

'I! ~!J€II1ml:Qflft'os, dB 'lfi'crobll~, ran ©C»D.S, ~~~~~I~;~v~mnB)-,

Ide1ln'idCi5i pou lpermes: ,geooUCO!$ Oomo.:' A[:Ier-' '~iExlge,n~,e$i norm(:!_$lhlg!6ntco-,son1tiC!~C!:S

,deenl ~US, N'egfJ'o, Aberdeen Mgu~ CeUt>, '~ffwadC5i rfih~iffrlc~loOOi~nte\,

rooo. H@'ita1'or,dl "if ,Sh.oohDm,

g rUpOCGllrrefour ( ••. -

RGENTINA

IJI)i:I '11@1. gpl''CntIZo::b 101 ,adltbdl dQde Qj cram-Ipo.kl!,~~lesdetlli,i':~la:IasI~~~i~ de ,re~ ki p-odi.i!ocl'OO ~ 'ell~'Q ,lli1eN'iCi "t' pora ki ~efm d'f6I~da I(J~

'~~ dI:~ mJ,€tl'iflo.

tes ~s: @1l"lI k:l1 qLJg maiI~s: ltD 1a-9fm

cuenh=-Il ~ ~ EiEllnC'lm fliomn~; ,axrgl'~ pot lei Co~nJOOd mape~,.,coo opel"OCtcinlOO qUD :1'!nllflI1I~n k:l1"h'~b!ldiJd pare tm: pt~~eJ;. n~ de ~nt~"' Y een 110;5 I~ e\d~tas ~~~~ de; '~n:1KiI. enlM! ell:ot IS,M,P. (O¢~ei ~1fi'!.lifgcllUrlng Rac~e), s.S\O'.'P ~n'Cl1troo ,Sh:Jl"ldad Opormlrtg! 'Proo€J;W~) y IH,~'.c.IP: fH~:O ~~g {ftd Olf1i1'c.ol Contrrol ~~).

LCii Irlccl~ q-!Je li\gleiO a lOS ~c~ ~ 'p:rQ~~ d.e ~MI V'delpc5!i&. 105 eoo,~lm ,!iarlltmJm~, tm exmxrtm&tle<lS 00 .ros oo.Mt~~ if I~ cojO'COdim iiIr;oIl da~ ~ook~ :S.0'fi! tQ~' ,punt:os ,efEmenltU'es q,~ aldanG5: cbcnte 'kJcro e'l I)r'oOO'So.

FRUl'AS V VERD~J.iAS

Dre~~I~S! !.!Ill swucro OCO-rd'e! 'Ill [(j] ~_~~. c~lma' de ccdO z._OOCI~ par,a ga~F ~I1'IpJ(@ Pi",Qdu:o:ms ~, prilJrfm['CJ ilfnad" • .JIjJ[~n i(] les Qg"f1~I;;II1i'Ofes, de~!I\@lh:~lFno:$' :prooQS~: d~ tliilOidOiSi a gClrQnU:au Ie!. 'faS'Cu~'a all '1',ed'C!; IO's. 'prodUCI:'O.s:" A91m1smo. n'iJe~lf'O d'e(:)cfl:amant~ de' Call dad! ft'iegllm eMili,alm ,dE 'QP- 1tItud ,l§rIi rof'iiD,s, las. ,ptlIF!lrn~ d9lh~ ee oon(] d'<Q dti~~l~CI!im!M'fO

PC.ira ij'Cftlnll1[Qr kl!5i ,est On dliJ res 00 cCl~I'dacil. c:ada plfodli;J:cro 00 'll1iJ8S'tIfO sullitlldo, CillD:fllto con ,unOI iAon(!l "fl~CnLiC(I q.u'a estobr9iCEii k:!$ CCllfCiole!1slICClSJ cSil1nlidm. DlehClI tn10r inilcIOn le~ loompcrl"i'OO cOn fijue~ilTCi(5 IPf'OI!jUCI..· fior,a,9: aST p!lJiOOOIl1i prepdpclV la, ff,l0fcacer!fa :!iggO-.n las, 9}1!rg)9neJos. " ~c::asld.a.Qs.s; d)fJ nl!!e~fro$ di~e'rrte;!1i.

f~~ed_lcJ6.ii., OOFQ 'glljfm~1mP' II~ $Qil'1md 'v,egs~I., ~I'dad ol'lliniafrfamo y,e:l cul'dOOQ Id~1 med]gc;ntbl€!nt~', A ,tl'Cl"ll6~ 00 uil c6d(gGl d91 ~ElNSPA. ,~, ~IkI'!U ~fod:yotm c~r~p~ cucrto,iCOO ell oam:po en. ,~ctilJe rE!i;::!111t:!1 w ClO:'1lMdcct 'Estle f,egstr,Q CUSfi'hl con ,OOi'm dell 'oo:k:ItooCh:!tefilto~ dell p:~adyC*Q'If; 00 101 !!j:etl,'ill~ cad q:uo mU lIevc il:lIl eebe '!I (fg; IleH:~ iCUn~1I!'08 QlJE!' po~e. ..

Adenn!m. 'tcdc:s ,los. ,p~lI,1e~res de f'li'Utcs de p~lt,a y dli]. dtl'1:c:o.s, o!it~i\"i 'iglFil"aadm.; @n m "81· cornOiRo l!!fi1 :s~h;ii!:n~ Q'e CO!ilm"O~ a ~ ~mdL!c", d:6n Y' con!!Here;h:!iIlz.ICl~r.6f11' de 'Mil 1m, Y' WKNFO!i t~ que IJrJi5::IfUmarrt,c V Ciil.il(jlta ,eI SEN.A.SA. SUI c~Ji§1iI\i'a !In caflmlmr @I 'IDrnfiiififID' 100 1m truQr:Jrn p~eti1c~ ogr1eo1!a~ ~' dig :I'rja!"lu~:c,.. 'I~~ 'en Ioi dl5din,t~!Si e'~(;!PCil-5 de, Ipr~dYocl\6IrJ. ,e5d~IiaCI6n; (:llm~,certClT'iI.ent'O y o~roldlJlice'roo, de, e$'li~ prodJJC1w. ''I GSIi ~,a~Il(]f' ell iOOfiSlWfflfcl'or alimilm'to8SiiJfl!GIS Y' ~ib:ld'crmgnt~ ,atl~~tc!~.

Tt!d!Js niJestros. pro~dQJ'6S' ~ ilZill1cym!r,on r~So1roo\DS: y ~rttmcado£, l~r SGliVliClo No: d~ijl de ,S'o'lliIdn\tj V C~IL~d AgJr-OO:llrrneni!~!'!Iil (SEN~, como pr,odl:ic~'O~ IMCiilpI'O-S en aI ~e:g[SllCi i'if:CiC'!OifI[Ol Scnutmlo '00' ~,f~

d!Jcto't~5: Agropoo'!Jm'ilJ::1.8 mE~pA) 0 Di:]lI!f<!Q 1j:l',Cf' Ql1jl'rnGl. com~nlos, coo flrO\i\ood.ore~· qJJJ€Ii d~Jlrlbl!!ld'ora~ con hd01II,t~d~n ,~ ~EH,!~1iQ deo :;.fJiIi! [p:rQdlJC:tQ~, -da 'iIe~""O$ d-e ~~Ji::!1 V h~

aTIOS 'PRODUCTOS,

'~'O'![zQ I~ d)e t;;:J1 :P!:all:i .. qi;JEI' ~ '~"$i"if,r~ j!!.,5Y ve:z'plodoo~9: pcI.~m '!!J~I!!3!s.. pJ"Om {j'e-n'ltro de un plm ,c;:l'e BiJieoo5, ,~lIoQ9' AgfiT~ d~'Q$ de; p~!iiicde:rr~1 V' iIb!'flbir-e~'ol t<9n'lsw~' aa&J91 (1M). qjOO bus-cc! lf~d!Jcl~ res ~5goo, en ~nrol !os; <C:O nlifd~s de iCCiIIda'd neClaKIImlq-o~~OgIc.Q~J .~~ 'if '~IJlI!n'I~ !e!ii ~a IP~~ dQl:5' p~r{J :gaFC!ir~tmr ia e'K'C~e[)cta ef'r! CIiJd'a ,dWc:oI6n. I~tll 'r acoodtclcllnamlentQ iO PN}WCID;

campo, ILa 't;JmdiJc:C[ijn 'bO,llo ~'Il!Si !i1l1lii'.mos: BAA cJs5,gurg, CI l)!;:iii: '0!;;In5lbim[~:or,e:s de, frukJ~: 'If IfKJ"F~ '~ollza t'Il"~B un pr®ducID salID ''I ~p1to (Inc- 000,) ;p~r-a Si! OOO$ll;lT!O hlJ!unO!ii.-Q" ocJei~ d~' IPJI~'teG1:er e~ medlO(!ml~heii'\lt"El' if. tCJ ~Q'IUd de, 105 'tJdbqJ,adCiW'!ii,

67'

Lei! ITICirO!i:li1 5trq,ue~Q Ne.gr'Cl, '0'1TeO!! c' IfTiuesl\fo5i CO'n e;1 Crl)Jeltvo ,d',a lIegar Ci '~~5, n!J.i,e$11c~

,cUiefllt€i5: unCll co dCld ::iiuperlor ell :Ie l~oot"6 c:!Wentm e:on sw dl1m;6f1I~6S pre:f€lment:icm.

'9nl ii91 !rOO lICiOlao lieS un IPll'OdUeto, lI"iI1IyV I'mper- ~gOO0s: "'I' oo;eGskm~. desarll'oIkI~ pI'Oo l'(;In'tla ~!la I~ 'Ofgent~\o CO!i"lli!Q ilo COIIM. dlUcto~'ikQ~h-eJ. ICiClJ,o, !iI.IiJ~~Ja MoroC!! 'E!~q,Yla-

DiSb!ld'O lei' l'ell c~O!Ie:J'fd'e! de~dcll 'd'e ref~~ te ~e-grQ.

pJ<X:flIcl'O'. kinmJl'loDs la ITneCil li'in3m1lilJITII enl pto..,

e 'r &rtb'!.ll~ldos (2006), C,Cfd~<o (~001), 1F:r& tdh \ta,rduras; 'V R'e,~~~rra (:2(!08,) W 'OOIlfi!e~ Pl,amiUmn ella Cerdo, ~.

81 prOOfii;O ~s; CO'I':!h"doefQI I[H'! su tot'CIUidod Icon lia '~,,~]rdtJd de 1'0 hcc'lenda. le ,q,ue e~ sacttl~ccoo dguleFl,dO let ttl1il:ICi~ t~, d[.elOiiHll r,abl'li'1ll~o V ocrl"! fud'C5 los r'~lsl" tes '~If:ar:~~ Imp~~s: ,F'crI' les ffl9lrecd'os ,m~if; ~i!1JEt!"l,tEl$., iOQr:rJO iE~:ad~: iUnt:fO!S 'if I~ CO'Jl'IJUnidad IEitJlOpea"

'loaOl ;j)~ p:ro~. ~oofl,u¥~ooo &l ms,poofe' 'f iC~~gueO' ~ decll; ~ ~1~~d1O:n, d:e I~s, OOrl'e$: lI' W lPf'ep,OH'Ci016fi"!! cUEiintc! con ,ed OOFrlh"a'l. AJpetvlSlOh y 'garanllc eel ~n'o DdIJ'lj~1 Op€llnh!~!~Jrf~'1; IPOl' ~o qua €I1l'11 <Ooo~ oolite pued~ C:aJ1!'~Qfcmel S!JJ 'wf~tJf:(;li" ,dad. rn~dlClnl~ ,I~, ellh;:)l!Je't~ fn't~ntor' ~ye' Wetva ,eI ~'1101 't'let~reo [i:!dEi:t®la ,qiJiE!' garoM~(:! e~ prOO6flO' "k~r Jl:IJ,m:"'.

;111,1'1' I~

7.6'11

'CENTROS DE OPlIM IDE PRODU'CCUlN

,A i~~~ die nue~'O~: Oen.trQ(~ ,de OVlllmtro-, ,o16~ dle. Pfo·duOdiOrl tCOPl. eS'hmdcmmli'il"!iO!i ICIl cdUdad ;t'ia lilIue5:'liW5: prooWct,Cit5 .. a~ ml'gnaf' 1m ~~oriOO' Jffii5p ooralst(l~ 'para CCd\lJ1 p~'OcmCi! !if ~o:f'Iii"llCIlhClr ;1158, CiiDIl'IJ11l'C!~~;e I'll tocf.Q~ lot; IPYfIftm orfrmoo~ lde$de 'hiJ, ~oe!:l'CIOn ,da I~ :~terkJ pfmg ~~'O Ie proe~ntacl6n 'I'Jn:o~ deH f;iilO-' cueto lpara i51J1 \l"eJ"lftCl.

..;;, .... __ . .J:".' I~J ............... iI'i; .. I' .... ,'""""" ..... ""," .. Ii.. A..i..,. .... ' , .... ' ... III"Io'I!: ~~J ~ !JYl~~ l!. ~ ~~ ~1~~ _~ ~.~-~ll:'~-~~ ~!;;:l -~

reoufSO-$, !n\!',oIuorcdos", Ci tmWs de, :sr:;;t}a~ en ~QIa coo ptOduodOirnes Mt.i5:tiikllas y :~t!rJnl lFlduS'tiriBias: :rmafl!fenlcmdil:il las: aallt:lOte;ri;;rh~~s' del ta calOOdi !Me_WTi!O~! ~ iSe!! '~~d),JiO'~ e!"li Yn~ m*M de! tos tle~f:!~'~' d~ '~'El5;H.ilesia c:nrte, UiF),i:J 'gf'CIl ,delfltliCl"i(j(J de PiiO-' duct~ ''if m.a dffillrt.lllCl6n ,de de5p·~~~ pOF d'e'tgdam 6 f~3Qs:.

81 iPDYne1i COP f:loo'IO 'etil Ia iC~OO de Meiil-' ,ama. eti! 1F'l,o'iAeMore' de':2tm'~ Ii1Ci!;" en diel, 'V'a Qootg~ !COOl eJlfW::o O€!~llm' en (!i~ Intoo~ ,d~1 pors y cootliQ" W lei clYdod. de' SUMOS Mn'es 'i e'n, e1 'Grm EiU&i!"K1'; ,~$J;

I I ••

los: h'lpEllm1E1if(i:'i!lI'dM e<lH'e~OUr elU9nkln 'con YJ1iJ' ,5Upef,litcl@ d~ IhaS'1P 11.t)]l m2., ,en ~os 'tl\J-~ 00, O~fl 'rnOS C!\S, WoWl PfOCiIJC"-' tos aD rneultlCG, V irlo a1lrnen'Hcra. Ad~CillfiOS; !c ore rJic de ,pr'Cdu:otm '1llSaN'lrelm Clla5'~ndc:ls c.I'a rode' zanc'J., CO("OO ,e$tac:l'onamIm~o; oo,\I'b a domlCtmo. pogo 09 se~o~, roc(;J~ as, cenJIC! ~. ral m05 'OIT'Ip:fIc 'fir1cndClC~ em 'k)dos Iros medl',os de page y las m~mQS pramoclooi;lS! V d~ ,oo~rnos a ~, d'~ IQi 'Torjleto C~~,1bur.

~D..!~ I-iIP8rm9~, ~:rrTaf'! COiiIl, 91 m-Q5l e).'fef'!.$Q wrtldQ. "tQll'l"Q len olrJmentos 1Jrescos; COOlIe> en ,clfrrlefilfos ,~, peffuIrn~, " mpl erol II tlOdiQ' IiO ~ ~ 'nracQslta ~, ~ hrogof~ ~~dQ JUgY~r@~o. [Ifbienfo; :oomr. c'UfOf'r1o"la; Kl1Hl!f,eJIa, dEI'CO" ,raeI'On,., 'fimrtrn hagar. gaoo.es 'II' pequmo.s 'el9crrodomiA'~"1::a5 V la ,emlwlva liMe ae ~i'1Cjljm9nt(lf~ lJi~,

~, 0.f\CUEntron LiQlCOdOS 00 glar;(I$~ V DeQOOnm doo-cOe:s DOl" 10 oue orrece.n unc 'opdOn Il1ltarescmf'9, eemp ta V OiJI' p:::uo €!I clente. La ~mcle d.Q e~'a3 we L.mCIres 05C'.DOl ~nl1'e ~ 2.5lXlrrl2 V ~ 6.{O] m2, 'If clJan1'Cli"I CWl UOO Or&I1'O, de mooo pwuc1'CS, entJ c!man es secas 'V frescos. OObldai. PaJ'lCIO !'fa, arifcU05 doe IImplt8LaJ ¥ CiDTiplJa vrutooadl ,ria ~C1QS, no 011- m9flJlc:lO-s ,

- ~ ... -

. l

,._ _ J!~t-

_. _,,' .... _ .

0.:... .~_ -_ ._,. _ .

-. '.~ . ,~,:~

_- - .

__.__. .

ac 00, o.~

(igOO, 1If\CJ::k. ~trill b~ru. ~ riel ~ Y balL .

,_ - -,-,-,- - - - - - - - - -- -,- - - - - - -- -,- - - - - - - -- --,_.- - - - --, --,- - - - - - -,- - :s=: - - - ,_ -- - - - - - _.- ,- - - - - _,-,-,- - - - - -- ,- - - -,- ,_,-,- - - - - _

Sumando

• '-i''''': NlADEI

Btm ~Q:$ II sn W)Q ~peiTlc:;Je de ~n'!l~ 300 'If :2 5iOO rn2. CoorrrOll con 10 moyer vmI cd de produclm rre~os. diI afm:l,'o c~n. per~~, pElC Y SQMdO:; qu ~ w ~llln m (" cono aI c llii!r,te V Ie clenck:ln S!~ ode.

E"M uan do (lEo 250 Il12 commuyrn tI1CJ ~ ilia p.ro~to Ql..P;EI ~ m to Q

tftQO , Q ooecar ow opdOn para r&

~oNer lOS c-omprw r Id:el

yogAO!iCI

,grupollcar1relaur (D'

ARGENnNA

71tBII

UCHO I' OFRECER

lEn C,gI1ll'Qfo Wlf e Qsda m ocs CQ:Ii1 gi1'e fI'~Sl ,oofVi~'~os p Fa qu_ fU,WS~ S e IlBntss, , C Dfhi5lUnl· dcnes pua de n mso!hI.e:r todi'lS s us rUIl-C: ~'id a 9S &~ Ufl ImisMo Iluew"

.. ' ... ' .

11

grupOCGlr- .. ·:fou,lr . & ARGI:

72

'7.9111 SIE PI- E OVIIMIEIN'T'O:

E TR_ I n ~

EI, drea ~Bi '~gnC(D e:Ua d'>S5(:uIOIlacl'icl iptC" rt;!~'oo!l:ll:!inerde; 'con U!ill ,~~ ~b~lIvo: ~ye ~~, cl:leilll'elSi ,&nctien'IT'&fiI, 'enl [a;'El, g,6,ffid'OIa~ ~Od:O' a:1l:lrlilEliHo ;q;IJO Inoli::\C!i~lj'M.

~ l~ tmP:]emernIQcJ6'Jii de 1~1'Ii ~$1'lli!il'i!l'ig de ~e:!'i!h~ rlme1i:ln -de' peid[«Qj,

• l~ ''!i'f!Ild~CII6iiil de 1[ilie;d1~~ s.iJ pl'&;pcmad6n 'if d:oo;um!antG~1'6"11~n:D1 ur 91!ft'1r!B!g;aid~ 00 ~m

"an~.

~ l~ fe~jlX:l'6n. ,d'e$~~~i 'if po$~rlQ!:' ~~ !9'!i 9rmrjQ'Ja~

,. c«I1f<:ll noo'l de ~m pm>C!iin,elr~: de, apK'l'tllrJ'am:I!ilI'I~QnID. ,IWlnf'o Illi ,~t,Of' do S!llP:P~V' QiI~tn,

EsI~i Ip:!IOO~~ ~ ~~ ill o~bQ d'e :mO!ii!ft'JIO, ~ornpael~e'fi1jal ~n!egmda ,~'esd6J eI lPirloolpao has-. ~l ,191 ifn~i ,Q-ooll'dtn(Jdo po~ 11JI1!jl! ,or:g~l'ibacJ5:n e~pec~tIWmw ''I iillfil 'corulaIilJ'E!!' Inte:J>ccd6ni1 y

'I' b ,..JI"~ I.--~ , ~

O!lJ; G~m'Gi.rtIO!!il een nLlIOSnwl ~ ~.;.,.a ..... )Or9!i..

M ll.IiIlfD; ilJ'bh~<:!Id'!l) e!l'!l ~ 1P(I~~Udo d~ 'YJ!Ci;iiIi!k!l i.ld~ C lilt i:iJIii;OV!ll; QO!i'!l "l:()O m2. ~:,'Ela 'C''EI!niOO' L:6pel.; 'iii un ~1I11f.'Q' 1¢lglmmh~' ailiifQfi1:fdl~-' a-Eli ,w.~,ftrUj!l,u:claFl, (fonaEli :iiQ 're~lben~ prQ~Qj'gf!l do. Ell I9dlil;ek:!; ~)!II!nra; UIiIICI :~,pe~illC~e ;1Q'lall ds V' ,dls1trlb!lllpli"il ~03 yo~llmnerla$ de; fililt.m: 'V' VEIIF', '2'2J)OJl m:! OPEll'C.ba!&'s: V 'dhspOM' de 36 ;mue~, (:j)Uml$1 ~t1l1'a oiba¥I·~~ lI1e:rnd:c!i5, de, 'Ia CIU:daI!:i' H\Q!: dig; r'OOiQ,~cl&l!GxP'9cdIQMI'h. Abll)l~glCi9 ra aD BUQ!!li~ A!llr€!l~ Groll'll 8i!Lll'9~ ,/!;In'QSi "I dG'~ 'ItrI,4;] 'n~li'Lda~ 'Y ta~' UiiiO d'~' tQ§: CEl'nj,o~ ,de ~jf,'fr:~~, lei'h~r de1 ~;a rs.

bUIl:LI@f'lilrrta:;, m~Nodm: 'loom:!l109IrCIi'lII1i'l;grn~\i

bl :b:l!an !chi!llI'Ii':cIima:: O~Di!1 6®ullhOClI _.'Clb~le;; e& ,g 'redo 81 porque ,dle 'lililnaas, dei S:nJ.po a 'tra,V>i1 de IklIHl ~~y~:O dla· :do~:eo,!, IUIlII :l5gr!i!\h:::~G' de' ~~ do;:;~ng 'y frIi'iI&~:5!~_a.

alvlnG I: r nml!i'!GlIi:, ,~('iI:er!itram.QfIi~ral I'tiU~l~'" grumc(:j' '6'I'II !l!ilbl1D de, ~~I, eUMlcl IC@1'Ii Si.iI,.OOO rn2 de :!upe.n1teh~i" GIf<D'i:lJOS ,~ I!!U y:bJeoGiiIi)n, e~tral'69100. too: prcc~'C$' de, l~i~1ica y d~ 'liiI,ooc:n6n PCll'aJ iillboslQQilif a 19'1 iDen,dtUI ,Oft 'l'OCiiO Eii~ [IXI~ de< ~~dl!JCto:si no (nln"Elint'n~I'Q.5;

~. '1' '. 1I;,.~~..II""~,~._I111'._ r- ' " ,~.dI . lI'. ~ ~ ' ..... , ~ r-: r- "

'!i;!8 6;Om .. !!! .. m .. NI ~1t!(:lI~a!iJ$, P~"""-II!Jc;lm !!..Iii ... c~ali' ¥

'1'eI:d'J~), ~~ V1.!'EiiIvt!i~, m~ e~cl~enle~~

--------------.-- ;8=:------------------------------

i3

Sumando

LL DE NUESTRO PROVEEDORES

8.

9

OCGlrret:our I.·· G• •

8.1.

Don, 81: objQlvQ alii fOOdIoCOJ V ~ 10$ '1~)fiino1pio$ de Ig' ,~Dijo!:ll de, I~FQeii5n.. eoIf!IVi)eoIlTI~ a tos gJa;e;1.Jtiveis: do leis em.P!lefgj anl'rteJ1~ V 00 aMrne~ til E~o~!i!fro Mud qe ~Of\a$. (llua de~~; d9sd'e '~9 1C0000000 af'os.

;I$tOSi enet.!EIi~roo demlJQ5fn:n ,ei ~ rniso que 'Ia ~~ ~s~'er:'ie 'M Ifaifel'lClJ ~ r,~me$; OM ,e~ ~ck.ir ~tivo V w !CQfi~C<c.I'dtl, dB Ci@nsa-Jidcl' IJJlfiC Igq:IHoo fuf'!dado en 10 relQciQn oot~1 'Ct:iifb les ,proveedof'M emo-Mips:, b~ en e'l 11;. csrazgD,. ~CI ~ CMlp~ del negcdo, :10 de~i6n. objell~3'~~. el,cQ'm,-

R~ .. ,,~., .. t~- li_ .;o:r;;;!A"" ... ;:; .... L.._·I-li_..j~.-.i 'I .... ,~_.,.,"" :F'd"I-.·lla~iI lU I~+,-~-'I~U~ _~~ .. 'd l'-.~~~Ia!"-I-

cb. Q m~ijtMjad de,I~, eqUipQo$.,

8.2.

~ ~b l'a \!I~bcidoo ,dD, IOilta Irn~ ~~:def!,t(;!, ~f1OVail!'lO'J fa ~eCftlOaoei~ y :I~ n-oo-fiOflQ!: 00 ,C]p:I~m boto '~UQm~ cc'h.ida~, de· p~a:ri1'1m:i6n. q,ue' mlfi;i~n a 10$ pifo.l;JS~dbf~ ~ ¥e!"l~ da ,~ ,con ~9mbHrdad CI tr,eve.$ .1 segurlrimrn de w cuanfQ com\e~'te y ~r' c~ljg de !II'Wln9f-a~~! (:O.nJ ei COl"l'ipOml:;o.. l'<9ii:lj de rm.pues~1.

En f£lf,i)OC), ,di;i, :~" L'aiu.'camos IUIfta ,!i\tlIgv(], ~rd6H del ,;si$~arrn~J on,-ine! iPQ10 IPI'Q-'I,I'-agoor~ ,~_Q parl'lflitQ tin CDeQt.O i~ egil Y' pe:f;~i) 0' Ji;] ilnfu~m!lX:t&n :5obte ~ !O:!,;!-e"tQ$"~'Ein,'f~

EI ,5itio, ofJ'eQei! un recJr:;~ I~ i~e. V fdd dB l!~ar:~ pn:netpdJmmtQ, ~a los ~s: ~I"i~", 5i~ooCi eli' ~~ocooie-n8s: p¢.f OOI:T~ eieC'~o. ITt~dlord'e ellci.;!d ~

1F"i...-.;'-.---lI~r' 1I"iIII1IIlIi~~ .......... ~" , __ 'II '~m :..!~ ·I"'~ FIJ .... F§'lL~ F-~ua I~I;II~~JI-~· ti'lJ II-p:~ ~ IJ If""

~cci6n qua. ~Ci re~lbi'r' y la '~e,c-uen-, oia; 61 QCQ!MQ' rCll ~l"idll'ocdoreG de gM'ffi.6n qua perlflflif!1MII ~1\i'OI' lo.s: h:mder.li:d~ de, la cIJenkil en 'fOlfi'itCI rQ;iidaJ V un ~Idi~~!) dQ les, rM",tI'em. ~ mal"lih~!r~r' ciioSi UStlHnOll, ,ach.idllodo~ cen g, noW~9: del mafO~() ~I ir~~\ln.

ii

klludmenfi81 lh1J ti~Q Ii:U:enfO Q)f'J OOOIlf~~ oo~ 'y 'f'E!fl!e ~ pCQhOI pf'illCl~ de C10'Q1MO p~loo. ~t:id:J1 dbrl:~ po:r e) ~e5ro, de lOs pmveedbr,a"_

~~ CfliOOC9f ada ~~Mri~ ,tJ~ ,an 'IN'!W'W.pm"",.~~~,i3"

grupocarratour ~&,

ARGENTI

B 3~

8.4.

PcIJCl ~1~lonCl' a rt!.!lmos p:r~w§idoJ~, 1I rnLO

crlerrllOfflQeS f'" cQITlPeol'en9b ~~ ~Cil 'tJo-rrr~

Il"i......",. ~ ""I tFi1liFi;i"JI,.,.r~I"~~ .".". .~~ [FIj""'~'

ru-'iu!l·ol· -g !!II! 1:II.I':rr.-~._..,IiA~ .:!"II II '1'-1 ~"I~tlJ I

oomi'Sl&:f(jte~: ~ ell co:mp~ WL!~I del

... _~.,. .:t., "'.-I~__...;.""" ..... ...JI~. 1kA~ ... r","" ~...:i. • .....,.~, 'ior.!aI-EHFUJi .!E:::JI~! II~ ~ • R:I-!C?-,......-~IJi#.~ ~~~I~_~~il

oqLi~" jwtO.9,

c.ol!'lltJ~, COli'! m ~ dB audoona ~I ~Q:~·eI com_pol'k!;nn'ieTil'o r.e~cto de· .~ PnlcimS: k:lbaraea. valor pot" e'i' u~, rnienb d@ k!$. lreglm ioombl~i~ 'if ~~H:~r'

""",bc"io~ ~'" - t ....... "l""iI"ii1 .............. ",e.. -'"'~e ~ -

""" I!~.~' ~.II;.;iIII;.,i!!!i;oi-~ Y r'~!'."1,,:..:-.,.,,~~I!IOI' .. · ii.:!!;;Il :s:"", - ;,.. ~~ 'lr' I

evdood-&n Ide proveeooes., i-o:rrl@n~ ibl ~i6n Cii! p,ac~ de! ~~~bi~dod ·Sock:tl Co~g~~

A .~, de Ib '~Jdlizc:oom de, p~to.-s rea~~y (!!fb~h;:!hn e:" 'l'Od'o.$I)o$J "~. CIi! res ·n,li.rdas de, Ccmofo:Wlr' CQ 0 ~f'ftm re~ 9kina~; 9~-~ • Aagell'll'Em. ~ od~e e.'iTDI ~pm,mL~ qUQ ,~~ ecn t~~. ~~'Y rKGdltclor,u·d:e!~,

Adernw de ~o'lla' 110. maS! am p tic, ~

.:....".J ..... ""'I co.:r.... - ~~~ _ i;C; .... ,,,- "'" 1\;0.;0, -,... - -

i~ .~ C"':'~!i.!'!I~~: ~,~.btr..in ~ lI1,..;c-e~

~.s: f'I"IOSi iElSjpracll'lOO-s. Y' FU"I.!~es 'Qe; I~ e'lienms.. .. ~'OOr Ie.-v'c oomcnhll!aU >a~ ~~ ~]o los conoep'b~ da mo:fil~'OO y nnulEifo~,

Ach"Dmente ~r@cll'nO~: con m~'~ ,~ P-IQ~ wedo~\Qs' r&~~ quE!! ~CCl'li 11cI~' c:am~

j'j ~ d .... ~ ..... ...1. ..... ~_ ~ ,I"""'''":.-._......:I ... ~, II'"IDEr!i "" it:'-~'~ .. -!;f.IF"I~lj~ 1". _' .. : ·~~.!I~Ql·~u--·!!!-l!i·f

ii\-odIuietO$ d0',gran oo~, (PGq.,

• • •

• • • •

grupo!~~arrelaur (It ARB! N

9~1 111 IEDU'C,AR

IES TR,A SFOR A

,PROGRAMA MUNDO AL RESC;AD:

~~Q,'~,~,IIg~,an'roF'ma memo 'if ,~mQ ~ob-n;I! ~j l~~ifoti~mOik:m moo~bJ.em~ ~ kl da~, ~11b prQI~ ci'On Id'e! Ic& ~(l;!~

PCif'QI ella" d~ ~ lae, 2(1)1'" ~oo ~~IQ' ~CliI! i!~ cnQ !1MUiiid!) ,d lR:iii\C.~. deslioooo a ecne~ I!::II r.o~ Imm ,~1I1IirnQS ~~I~! Pf(~[OO I.' 11;g~ ,~~!Q~ n~oI~$;l ,~" k:iI '~-G_i!O JGOI~; ,aed0ft9_Si d'Q een-

d~i6f'! ~~I~dmfQs en ~:~ ~~ ,e~ ~~~I al!"!l ~i !!,!,.!!~r,oo deliD!'o I rrt8fil"lCd cytcll ~ M'edi'c:;;amm>8lG1te ~.r:a I'Q~ ~r ~1figl [0:00 't~~, !~ irii$'~~e!~: oo:i, IT!LlI\Oo qlU8,. pr'eQCUpadcSi poI" nttast,TiO' Pon~!tc. P~IiR'on, en '11FIi!:!!I"Q.1l!:!! p~mw. p~ ~nCl6:~'V p~c16n.

lii,MUliIdQ; oJ: lR~ahl!lii 'Eh~utQ ~ Qb:ie~· ID

ooooian:~J'j V' ~ I~m de oI~nO$ cle B~~,~3 de tod'@ ~I pels sma' 10 ~~ qUa IC~mos: en 61 euid~ ,~ f!i!lliIli'!-do q~' nQ"~ ii'Odec\.

En !GIl 2ilXI\S GduDamoo CI ~s 00' 2il:U)OQIl"lin"i@Si de ifTIa~, de' 375 ,est,abr&Crnl'e:nlto~ e~Colcfei

\ ,

~ua parHdp!1::l_rQ:!,!! d€il' ~ t~IIDr:([!i;; Initm~o~ tivos.. ~C~ CGtivid~d t~mb191'i1 l'nduy6, a 400 g11!J:mnQ:S ~ e:~~10!~ p~"'Q ~i~y~OQ(~ "I' nil'los: eon, IfIiOOeddiUOOs i9S1pgeial'QI 00 la CiYd~d A ut61rnC1mC!' d@ BiJe~ A.ir189: "f dt:I, l:a P,~IiI'IiJ(i!lC!1 Ida B!;;I~H"I.C!$ Ar~'e~. A 'fil\ov'~ dl~ ~~ 'Ue::;;, 'talleuNl, ~ lITi~ji~S gdDpfan habib 'SO~ cicte~ de pi'Q,teocion V p'fofulind~1 51U~ >CQ-;nociml';g~~, s_Qb~G ~l!i 'fuentes, dg 91I'H~\rgrio. ene:rgia~ IrenGwblle-s V 00 Ifenov:~le51' 10 PlobJam~li)c~ d~ loIS ,oombusElbJ~~, ~6-~i!9$. 10 pr~bkimatfca d@'11 Qg1m!. nI 'sf'i:!I-om -rnvQ'll'Kl~ aero v ,&I cCI]at'lt(lii'!liem'O gtoool .. ifir:lITe olhio;"S ~~n!:Ia~"

t~ Idl'nl:tni/Cc <isl IPllCQramC!J, f.nc'lUV,e!' ,tcllam'S, e"'iX;¢jt~, 'C¢:I1 11!'i!"i~~M~' 'if e*PiifrlJY'!."en~ pa~'iU1 ~~lleLl' :siliuacloM:S 1!:Ii ~19mplos de I'!::II vk:J'o [,eo];

1!IMu~D' '~i ~Qh, - C:lui4l!Ftiditiil oueJff(l!iI: I\Q~ cur.w:s.1Ii rug pellWadfo pme alio.i'nnO~ de i!lf.l a .,-~ mo de esCiuel\g_~: pQ~o~. ~II p'JogF:(:tITlO dborclIQSOi!JGI~s, de:mm de 401(X)clidadBlS Q ~o il;;;;u',QO ,del pa1'5, dJtiIli!t:is' GPJpc' CcmfrOur' e~i'O p!'ie~errlil'e~ IOQII'i'\O C6r,doOO., ,S'c:~n lui'S. Meooo.m. $alrri Joon, La Rieja~ P!Jiarte Mc~ dtV:n. lJ.eSerw. mil GoU~J IRIo GiiOlnda 1(Tlre~• • •

100 del ~l!Iego). SOI:'iI M~liti"l, ('BUElii'i;OG;,A'ii\a~; 'ClYdad ,Al¥ti600rT'tCI ,de BY~~~ ,Ail 1'&$ , MJ~r dBI IPJcm. Ve:nodlo TIJJI~I.{r±ro',r ~o5al:O'" forImO$(!!~ J:ii~f$teno1!:dlt C'orrrle~~. S'a'fI J'1.i!~f.i;); :501n FGrf1,l:)ndo. IM~lng6, juJuy • .E<Q'lt'Q,

luciJ.iITLan" Sorda 1'W:i'i:l. belfl'iHQIIR-OOC1 if INEiUCI~iiI.

'912~

E'XP,EDICIO ,I A-JTARTIDA

IBl ,oe~ire da '2OOJ',.I~Oi Q ~cI9~1 AAt'&~co ~~oor'O M'~~mbl~ E'n, e~te 'oo-nt~ m'.ll.fi~b a I(j Dl~oo'i'dn fliJoolonal' dB! Mati'eo, ![)flA) orgo_~ ,eI 'CQ:"ICUl:O l&ped:dMI M"i~~~~'uo~~ja~~I'~ IIa ~~idll1l ,de dl..Hlloos; V d:xl:en;te~, en ,aI 'oor'!~t'Q ,. l\eli oAnt6litOOI y W ~~ b:lQfile. .. y ~nQfll:lr lIflI c~~IIiko. ~1:SU e~~

~~"

lPo.r,' nflM1o, d~ .~, pr.~~, ,ilUilf.i1 e~ r8Ci~ 1.20 daJOO, octoda:s lpar tCJl [liNl\ en

'~1t'ii'"i1 ......... ' .......... 'w ........ ~ ... , -c: "'"'~.......,,' , .... '!".Ii'IIfIi ,Iio,,,,"_

~ ~ ~I!i.i~, ... ..,., pt:'!O;i~ !IQ,I'!!.il1 I ,;I,Ii;,!V IJ"-'I'

lOOjo.~~ I~ to ~loP~ re~liQn!"l :~r;es; deJ -rW't~ vk(:e dl "'COInI~9 !btcnce';i' y k;!s '11 :6~!J,Jndb$' ~~ U~I kirnod~ de ~nrmett.i6n, ,AAa~oo" .,q,oo,oo~ m ~afoo~ld_elhu ..

'tlWe oo~nr~ CQpi:liin~; rei, MU$~'Mr6t ... 'tfco Y Q ~ ~,~ dbnde, se',a!"ICuenWgn b$

....... ,.ton""'" tJI""r~ .i~;i"1II11i3i "..;-..,;1."'"'"', .... ~~ 1i,.,..j; .. ~_i't.J ... , ~TI -. 'I:fIJIIMISI ~~' T.I~"""; II ~ IY ~llILC~inpg.'w.o!I!l

il'I''''''

O>;l

"---iI

I f "i .. "II Ii' "i

iIo ... ;..,.: .... ~

~'-'" -.

.- ....

-.
1
I
I
I \,

o

J ;,"'

; J \ .... \

Sumondo

Igr upo,carrefour' ARGENJIN

&-

.

.

911,311 ,ACTU',A,R HO'Y PA,RA

VIVIIR MEJOR M, 7'AIN'A

Eli! 5 d jruni 0 de 2m DIP reDI ~a m os Il.H'IdJ ~ e e ~~ Ii'i P ~o.nu~ei on~ I n e enm a m oroc.isn ,d I DIm Inr. rna ci onul! ell -I Vladuocmbiente V reg,a~~l!nos; m ii~ 7DJlID b 01 sns r utU IzfJ l"i~s a kld ~5 n II ~"05 el ian-'es.,

D ~sd,a Delli te e 2M' I Sill, C Q_~r& [0 a.D! Arg n~ in a pre pmn emDS I U'~ d' n U astf.iQ rlrllL9'1lfl BomsCi , Q'Utm--m~ V I di~poni l'e n 1000 el p (!S', een ~ obj 1ivo dl raduelr al 'U&O d ~DI·, 'S as d poJ letil n D. E sta hdei miva consist g;n proma¥,8f qlr c1li!IM1, 5 y C onrsu mido re Ii uUlicen bois a:,1l reLIIJr~ Ii~ lc b les I iii r m ~ fnlO ~ 9 las b(ll~sas pi amic C'5, q 1.10 ~ .. n su m ayo rra~ V'r:D111} a dl'5 FlG~].cE6;n Ilnl1~ can un 561Q IUSO~ Qna-r!il n do 1'11& ICC n ta mfin e! on,

La cel~c raiJtilim'b)a e::li de, '1:J!n ma:~~klQll rigi~ dQ. r;esl'$~e",~e 'II r.e.u~al~'ob~a" IPosee U!iL diseli'io mO~(J'I!'iD. ,~rmp~!ai "i :mb'b. inl'plll'Clloo C3!1!'11 la iiI(:!ib",gf~g, de modo 'CliYei, pYed~ !.iroH!mf~~ iM') ,t>odo lIui~J. Y BS 'fCbnc>adb bqo ,e~tlJr.'Id,a· w"'"e;s 'ilihi'J'fKlIciolfrlale~ par unCi PYME nacional 18JJe ,~~c~db pO':Q :~er 'ufln~ ~I: Ol'!IDjlmo~ ~mit8'. pcx' 'l8j8mpm. CJColll1t)cia ,ditmiTa de ,aile lootallcs 'an kiiJm!ll ~. ~Q bo1m reufllIIHlbIG, Cmr'G~'GUI' rUB (:;ortfl9~oo' oa' :pdI. p'fiOt,pOO\ilIO, un materi~llmUy if,eUstental. ~'c q,u@ ,&'I,Iiitl q~' ~I clienl~ ~a ~rn~f!!'iIeH'1e ~ ~s le~tcm ~1ie03.: 6s,fo n31pr03e:1nk1 iJna eopaci~1 aproxi~a de, 25 ,pr~ulC- 1U!Si '0 ,ei eqlWivd'entt.B ca 30 kJll:!~

l~[!l;l w COF,'l~Q.rt., !5Q pmMQ mg mQfii[jQ fl~'ri~ b'liSI' Y r'a'r~rIQOO. a~ CiQ~O iU![i"!I :si~~'6ii7li"liCll qllJe pEfJmii'e ffi'i:lii,t9'll9r la bor~ 00 rljEih c' Uf'l1lJ1 'VM !lsm'll y plegQr:IQl ~ vaI \I!Clei(:!l~ cdern&.lg~ !iI~~ b~~if6 $O\rI, ICI,~bl\e$ f~dl~nk!, con Una ~$Ill'nla,. per 10 qiiJQ pU&-Mrn !SBr- reWifili~ ~ch::l~ ..

__ , -'8i=: ,_ ,_, ,_, ,_, - _, , __ , ,_ ,_, ,_ ,_, _, _, , __ , ,_ ,_, _, ,_, _, ,_ ,~91411

CO[NTRIBU'V'E'NDO UNA

SI'lV'ICULTU 5051 -HI E

8'90,1. d~ [Io~, mUEibl~ Jlordl'!i"ia)D~e~ lI:on Il'-IIO--~5' [j:lQ,' ~~~, V s:.oci"'Ioom t!'!!'r~~r:::J1'IQ~r:::JI:

AS. 'Qj,Uia: [pQ.~eWl p~QtQe ,¢c'flllCe~uIJC,Qcii6n FSC (Fore$'HSf~dihlp, CO'.r'!milk). que as iWla, OI">gaUliIL<:IIdanl [rnfrEl'rnoc'iooo iindepsndisfllm q,UB fo:mmtlU, i9~ U30 1\9sporiJ&able Y &eano... Ii'~iloom.ente prQdllJC'~i!i,;101 die, ~: OO~!Je:5i del

'm~oo.

IPSe; fUlaI ifUndclcJi-o en '1993 p.o;r r:apr~f,orJ;htB da ImQ¥Jmieni'm ~ccdQQi$.,ta5'. ilndWftric5 'fGr6S'fcl\M.~ [pu)!l!!b 10\3 iliclli¥o~, 'V "!Ie rtd9-d~J9Si ;de, '!I'Iilod'eras. de :2:8, pdL~98 dUe~J"It:'9S" .. :~'da :s1'$"' t~~, d~ cerll'~Q~d6n ~Iioo, I~, ~ll!/tCll4in~r'C!, r.'Ei:sp~bl\e Y' ~dilitigue' a II~ ~r.ooucto:s ,~u;a

" . ...Ji b..,.,,_ a;:t"...Ji ....

PI'O\I',lenfiUlIlIO.l.e ~ues. C'iijfmlCC!iw5i.

IEs,m :M.gniffi:-.oifll ql..!:a Ie mcy.o:rln ,da les mUQ-, blM dQ Jc::Irdfn&DiQ;C01 i9~I6t1'!i 1l0001I'Zf:lm!':: ,COl"! m~~~r~1di pnm~ g~1 1i'!!0" ¢(l~~1 Yii"i! 'rft!~'t¢, iiliegQ~hlO' a Ia~, $el,'Ijg!;l, '~ro,p~-co!~ de. dOfiide PI",ov.:iurlerrl, QQJlI!mNQn~, de' mom' 'iforrnli:JI. !el' il!iC~UH;;ai oq;iJlnibrio ~16gr~O'.

P~m ,mcmyo~' ~nf-Oil'rr;k:n:l~ ~Q' ~to a~Prt~ Z'aCJ\6;~. l.i1g~IS!' ,i!M:

~!.5c.o!Q.,

grupo,ca- refour RGI:N11

11;·'-.

. -

- --

IEnl CCI!IifeWUf esrol'mlClS eamp.t;'O~IICIDS, C'OfIi ~! USO' mspo~~ d~, !@Mr,gTa 'y Illiam mo~ qurn, wi'lll~ ,~,~o enl ,ru ~l'O. Alg;:®~, <k!, los lilneClWs 'q)!J:e! 'i'OlllC!i'iIlOI 'fUeran:

'I!!!i ~'&~l!JCcI6!i ,tjjpJ con~!JJli'I1o dB 1:UZ fiI1E!idlonts' Ia lfil~Q!~CIOn de 'Clrteroct.oo: ~ e~'~li~le$ en fa; ~£ '~tend'q$, 'If erJI krlJ ~e~dakJcl'~ oos~

,Ii ~cmriblO dGl 10lJlil.. ,t;Ie lo.s I:tiImJH]tG~ !ri~ Cf9~nh1!$' pGlIOimp~lfa3, d~ OOJp QO:nSul'JlllO.

iii }\1J.jj\On"lOll~I'ii)TI, del ,orre oo:~ 'iSlil W,de"~.

JIj ~~'O:OlOO 01 ,rinI1~, de [Os' MJ(I~ de UJ.I'IriI}ncIe~1'!! '~e' oarl~l~ ~~~aI;

.. Aip.lIQ¥ecOOml'9f'1'ID, de' ICllllw IMrliur-a11 an~'~ tm'HB~;

~ U;;rtpU~:f'n8nlooIO:fl! d@I, un Ipl~ ~, oomiJ.inl~ CI:6iil Int&roo ,p~fQ I~ OQl'tj~leifliH1l.:(tCll6:rn robre, ell u~o r;CloL'Oool d~ ~Ol eiik~a.

=8

--------------------

, ~ t

jI

I

\

• \

.... ...
... '*'
,... • ..-
.,. ~ ...
~ ... ~
"" ..
.- I ~ I ~ I ; ,

l ,

.....

Aao:rnas. dwcllm 201)8:" Com;a;lf'OOmo.l con I:a rm p lC.fi-t,iiJ 01 6.'1:11 de IlJiflJ Pf\'OYGcl'O [l(fr'il'K:idO ,i!!lUfo:m,gttzu!!t:'16ft1l ,iIiI\Q; 'C~Juas.,

, .... ~iiIlII"'i; ... ~"'i. .... ,- ..... .-.t-I ..... i;.,. ... "" ,'"'I ....... n· ~HI'i'V'o, ~ ~ ~ ~ ~ ~~~I I ~ ~ ~ ~ ~~\I ~ I ~ ~ ~ ~ -~ I ~ ~

d'6 lSiiiiElr@C! al~CirniOO en Uli! '1 zt, v re.dulclr oj im'iI'fn1rno, ell ;eftr'O~ hiJmOinO'. Di9~de el' ,s:egm!ijQ .fIiiI~fte del :2.(Iil)5 y MI~IQ ~ilJ ec'h!~Od~'dl. ~rrta~ ron un~ Inl!,i',~~E6n dla' m~s da S2.COl!OCIO.. fMa as @I P(]~ 1~8Q1 hcu:Ja Ur1l01 mialo.FaI da ISin'c!9ncla :5tti p€i-tdlll::Ha d'Q!nlV'@l do ,S9Ii'iJ1Cto.

La Clw,o.JfiGtlroCl6n ~,Cl(]ig:m:Hl; 'oos_(] Qf1j IO\5! ,~'giIJIDn~s ,piJIf'dW:

,~ CMIIOJ f)OI ~.~ del mr~16n de ~ (1'iiJ ~~cmm,,_~c'Om~~ Y' ,Il!'~' ~e ,9$t~~efl~,

,~ ~~~~MlO ,tj'9 atz ~~ con' fOb, !~M1~ ;~U:6'~' iro~ns~

,~ ~UJinm~fi Qa',plcJYd ~lffl~m~' (~ n(r~J' wn biJi,r:r9Ja':5' NlIQ\'W[q:j'mi,pura ,"So t~6fl (/;G' ¢~ro ••

[~, C\ttl!3~ ,oom~ dp ,9qt.il~ ,00' d~' lae~JaWooti!ar:lO; ;s~ndllQ'tl 'V fl,-pQfJaQIo ,aujam~,j'CQ" !ifiC1i~Q,,~w.ronaQg; (pOt !~JI9mmo. ~ 'J~ mlr!!U!'Oj)~ 6!~

~ 'C~!1I',d3! ~J~'~llni~ti\I';;O:i"t qw I~'bfikf~~m~ ~ID1b ,~eCl'eb~~;~ 100!::1'J J~.

j ,;

...

'*'
'*' ...
... ~ .... '1
..
.. ... I
" f'
~ j I
} ~
~ ... - ... , I ;

I

...

,.-------,

• I

• N

,

I

I I

~ I

I •

~ J

I I

"--_..I

S!I:In iii lJj!i}hm Ii nil yecnllCil iim:J! 'il;I,IWi ~ btinda !a QU~ IOI'll'll(lUI(li(:lDn~, fMI~ "clGn6m1 ~~ ,~r,a(!ll.! eclOn §!e~ CO!iil~umo tg~gl ,~, !e: eJi!e~glg y ,~e hiDro!!!:! l1-emtne< \I~CUI~Q$ e II (!IlVel'~ g . I~~ Y O"lte c(::Qf'idICliOOl~-d!O .. i comli:il ~eCflll:;ii'U' -,eo e~ Iillili~ mgil111'Q '~IilI' LIg ~I(ilg rY'Ill !iii;!' hJ~Q_§ RjJ~~Q:t'.'nh;lii V lIa!f"i:H! r61iA1Ic!ClS'·~p

96

.

,'L

I

,iii .... .•

IDulicnh!il' :2008. ICN::;!Imbiarnoo I)al pci1iIDc;::g do di_:shlibl!JlOiolfi dB 'Uoi!Q-tos: dhmci la Ir8(]I~a~ Imos; 0 NOV'IS dSl! li/l dG$I.g!"!!lICl:[O,!"!1 de :~'O!l'tCl$'.

1!~I_II~.~r/ ~~a ... ~~~~~~~~_~~~o ~!ikl~,: 'I;len!~ por heoda, 'Grac!Oi '1iJ! EHliite, oomb.Q,., ,op U-

miiil:cmos ~C! I!og]$;tie;a dl~ Ie! ai:shioiUci'.fS;,n de -rclleito5: et:rl ra ci:u:c:h:id d'!il Eh.iii!iilno5i AJ'ro:a: V J!iiifil IGrcli'li IJJJI{!IIFIOS A!1~,e'S,. Q¥imMc:tS ~al supel!pO-' !Sidool de Z.oIfflC;S; 'r 'etx'CeptuClmo~ roriim die bQJ:a f;i'9'f"I!9froc[:6rril"

,A 'b'CM,EU;:; del e~!ll rloogrljj;PClC~6n da Iw 'liel'lldIcl5; w'brliil ~~ IbCiSB de, fa ,p;roidmid!C!d !googr.'QiUea. dol c~!i'fiadl:ii d~i ~rL,WpO$ (10gio-, inara:s 'V' e:1 cOf'l,h,oll il'Hg!Jllo:s;o d:e Ie ptl'odU:C'~v,I\d~d de' b~ p,rove;edof'e5, ~e hfJQf'O "eQucu' aPf,o*imgdrJImerrta YIi'!! E~ Ila C~Fl'~gg' do f'@lle;tc~ como[charm. E'6+Q ,~\p~(s6nt6 ~7 'h::~:~ooO£, digl ~c~91 I"IiOlll:Suales" kil' quo ,e!l::~ui,\I'Ore. oPr,ol(j'~d~ma;r'I~e. OJ InnhS!, die

92U ,erbQ~el~i d~' pl!l'i!o .. ,

91117111 ITRATA _I ENTO

DE' ESID OS

En 'fGnillibm ljI'O~ un~ar~ai lei! ec~d'~m~s, ~mf1U .. e[,p alr doDI fUli:QY!!l!, [~,c Ih2fiita dQI GDS't~Cfi Irdegml de hQ'iei'g,Qo Q)e;1 Go~~~ar ho diD IQ eiud~d d'e IByeJf1t~:s: Ajr,e~ (GelB\A,)~ COIIiiII 110 s' fine!S de c::!o1il1 rih~Jr a un-Q rnelefa del Imiiii,e.m~mbh]lIiiI~'e " Elel re solillemri prall 'I M,a !lccial d ,I los -1~lt!I'p-Q~mda'li'Qi:S: ur'ba_ilo5.

A pc::lr1i u de [e~de Ig~YelU!li()~, ~'Q$ Y mfi~ es Glu~Glrizad'os [iill 'li;tt~rcu' e1 mg lier'ial m'cic~gble :50n l'aJ$ C.oQl~ereIt.IM$ GIlebl~ me nta U~giSotfadlas Y: Q'PJlpadoti POll' Q~ GcbfetrH) ~polffeno 'C~iiml al'cho ~" .. 1ElI Gcbi'~JrlO h~ ~$IIh9g",do cClmxen as O~e"'Q~l! vaslime.f!riC!!l, il;i:~ de"c:jdh:~'~' 1:ii;bI'e~i!S: ''I '11OdCl! 1(11 €I QC UfiiI!'1jen~'a~i6 n necesari'Q p~f1a im ee nee1a i'd entimi~cion de' ~1(llS eOiill.p;-gcati vms.

Igrupocarlrell,:I~ -r' ARGENn,

~ 'D'"

ii' La C'sdl!Jc\ci0Ii11 dl5i' lei Q)en61"ac.ioo, die, ree;tCuo<5, 's-6~icfo.s UrbOi'105 mSL!I,' en To d~d~d d~' EhJe!oos: .A:I~.

'!!il ,La poofl1'!od6n de, rn~dld05 '~f!dlEi'nrI'e1$ dl ~!em~klrn de; a:1'i!'I,i'~\G' daSiCi'OrtoblEi!$ OOr' 9~ n'QIOf.i:~OIblloo 'Ii mmrrt!!:ilol'm.

• l~ :;e,pC::lJf~c::l6Jn ,de' 'I\os: 8'mbal~jm, ''i/' enVCi5-~ ~CltC;'1; :iE!i' Ifecol~tcd~ po~' iepailC:do IPOif' un, ~cio p'iJbic:a ,de ~dIGoc!6~ dir'efeoo~da.

Bel!l~fi~io~ ~i!:i'OIlI 'mi~G~~

iii ,FQJll-en~ la ioou~itriQI del reoi'e!gdb. 'II 5t!i IprodYCE!! IlJn ctoonQ en e'l PQgo

IOillat;. ernpr~s: oor rQ$ >co?Sl'o$ ciS! ~~r\r~:lIInrall'\'l'O, If '1f-QJ'i!~OO~'!,

'BailiD'fi'ei!lJ ,'ii~e. -~Ig!ij;::

.. Ayudiill ifI ~Cf f:'omm,a_1t~ad6n del 'ltdbqjo de I~s 1:;!9c!Jp'@r-adol\~ Urboanoo,

I ,I

918."

"

i " ,i

IU N TAN,S,POIRT,E A FAVOR DEL MEDIOAM, ~EN'E

,_,_._,_._. __ . __ ._._,.= _._. __ ._._._ ~ _ .. _. -- = _ - _. __ ._.-.~.- _._._, B=:_'~'_

!Los, Inh::::i~il1va.:~ pi::'.na ~ dll-telr Ell Irn~!i:i!eto medIQQi"'JlD!efirt,CJ~ e~QFiI. ~n 'IOOC! la c,~:e-t:lOI '09 ~~fl!!!l'ClIm~en'~o.; per 10 tCrJl1'O j ICIS el"!1'l~o= 'ne5 de QC:5e5, Pl'QV06'File fIIm~ '00 !Ia lo.gfS,11}cQ :E!QJ"! YO PI!.! nrtQ' \!'JflOi die ,a~rSiI6' I:N~I~ l!!OO g~~ '11~i'1I r1Mponsi:iIblD.,

:La ~!id~filSI6n 00 i'iIlli0mo pdfs: Y' 1'[1 mn~lla '~:arrtl~,C!, ,die, ·ne.nda~: (II1J.e' ~~~m~.~, ii"I:O~ hCl-' '~Fi t€in&'J' comQ eJe' Cionfr'el toel plcFi1ftcaoioo ~ 1C)j$ diS1Qnc~~; P~l'Q I~~r«" gil, I'll 'OJ)'nml-, :l(]CR~1FI d~ il'ampol1i@, 'if' la Irrllnllrn'tmJdo.n $1 lie eOI1I'Cnn.ac~On",

T~J:JoJK:i~ PEfli'iIlCioen1'efil)efil1\e mldrlemdOl 'I ocrmpClrcndol l'oi! I'rnjh::(l!d!:;m~Si -C~91 !oo'u~ pccton. c nn d;Ei' optl:mJ~ Ie; cootl'daQ del IbW'to~ ,~~s~aeiliodo~ oo~ OOmil¢r!1 '!f. ~Q.~ ,C'iO'riSBiOtI'6lf!icla, d'iSmfl!'liulr Iia c(;JI'ftilmd de' IO:(lml~M~ ~l"fviado.'S, oor h')n!~H::Id.Oi dS ~et'-, lD!:ldeoo. I~, e c<miooCI CO'ID'O lI'e;sultooo 'iJll"lIi!::I! r:-edll.JC'cl6'n, en ~Ol ero la16 r'J1 da CO;1f'

O~tlmt~t!r .1'0 ~tte:a t:nw~ $U~~ne i~ '00-' QIf\lJjiacfiOtii wiil l:a!l: 'HelFtldQl5 PQJ'~ 11!ll ilJ"e<votuC~6'!"I1 de; i4oniten!!i'dorE!Js. V' IrnerolorlQr~ :p~~a d~1uelk!j;F1I, I:I~ I~~ maoom., ,~, reaiJG!e na c anttd~d de ,oomton~: CtiUeli &f;i! IUi'MI!Wrll [:lora IEic5ta @pamcl:6n V' ~ n~m~1i'II ~6,tlroiS, miiJ'llI~' '~U!ntOi'

'P''Or ~lt!mCl, WII~nt'!~s e'l ~~~~ d'eJ 18~ld!'~·w-· ling., &;n 0:1 c!JDI los, -oamlan6s qr!JO IOO'itr1.cm rnew,lilc:ief:~1iJ ,en, ~~ '1'liendaGi r~reS(j n ClOfll Dei mtllOcaer:fe do, 1m Pf'~iveadoJos qUilai iEfnlregar. ii311'i1 'CClrrelOur; IDe, Iiilisl'Ql mcmerCl", e,xiste !JlfIICD C'OC'Jld~noiOl6n de 11M!tS< pane,:$' Ehn lie q L.J9 ,p~rn~~pa Ie:! r~M,polte. I~ IF'OOiii.i~-edQre.iSl 'V Conrot'@'llI~.laO:!IIID rQwlt~'dlo. ~'IJ. lU~m'lor'!le! rl;O \i\lQ1)~ill vaCii'os~. OPHl'IillZanCD el U,CIII'I15ij::iort.e.

Adlam&. d~$de 'i~ C~r:'!11Ifo~ dE!i' 1D]$1l'ilbucl6:n. ¢:(;IliYlii1WlmQ~' c m1nlmlzw I~J mpcel'O ~QtJre! lei !In!9.dlo{:llmblent,e redelc1'!d~ IFXlpe(I. eerIfin V 1!IIm ,l5otm~~Ill, Y de ICI maif"L'Ol d'e niJ.ii~"!fO ooorO'diOf 'ilOgl$Mco DHL prQPone:mJO$ 1101 L11lill~16I11I r'MpCimab'~ dol: ,agu~. papel~ Impjr'Ei~f,on!9!;' 'I' CiQns!I.miJO de ,ei!"Leng!'o, e~;C:'t:rIJca, miilck:nnm c;QjiDo:rrtgnlDSi d'm1ltro do les IN1'a1ac'I~Ii"'i~" E~t,o I~ ~omJX;!ftadQ ~ir rJl'!ldlcad'IOI'€}£ q,UI3'i; mlden le !UIf1llmcloo 1ln!i{FiSJila~ ~r'a iQOmpci rer CO:.f'iI5,UJTMj~.

grupocGlrrefour <&,

A~GENl NA

••••

,._1

FUNDACI'O'N CONliN

~ED ARGENTINA DIE IBANICOS DE AllMENTOI, COIMEDQ~ES, 'CRUZ RO'JA ARGIENTINA

_!ill ~ ~

fUNDACION f'QRMAC~OIN DE UIDE~[ES; CEIAFOR'

PROGIRAMA J6VEN~ 'OONI :FlnURO

r _

NlITR~C~ON Al~M[ENTAC1:'ON

EM:E:RGENC~A SOCllAl = CATA.STR'OFIES NAliURAUE:S

~NUNIDADOS ,[AI2TAG;Al (SALTA)I

mEN HOS;PITl\l. AL'MA

FUNIJACU)IN 'GAIO RGMERO

,A'SOCIIAC10N CIV1l A,CIAR ~' El REPARO MA;ATONSS SO'UDMIAS VIOl A 18£NEFICIO arRAS DONACIONES

20107

~$' "1]100' ", o· niRII

_.. l-L;.· Il .... OJ • tf-UU

s 858,9'~lLOD

S 451 ",436A'j' S 3[JJJDJDO

-_ - _. - .. - -_ - . -- - - ..

S 8,7,8.'9 ~ a.on

2001

-----

s 12'3.525)00 S ], ,,8']17 bB,

S 1,42.:CDCtOO s ~6.00D)OO

.--======

S 30. [J[Jt1)rnJ

s 29,OOrtOl) s UJ1. ] 07'J;ltl $ 78.000,00

$ 022,;18'7,3 .. 34 s 90'],91, 4J)[l s 6. OOO~[)O

-=======;

$ 9013CCUJO

$. 2. 7 66.,322.~3A,

S 5,.OOC:U)O l&"'O~8;3, ~5

~ iLI_ l!iLI! __ '1lf.r;,;_

$ 50.483,2,6

~ l·ilJ.~ 'S·"~ nl"!lj

~ Yl~llj. It ~ N~

S ~ ,; 9Bt1.,8l

s l,Q,JJOOL10 S 25"fJ.OOJ]QI s ~ fJJJOO no

'{o, ]-:'!iH -1'· ~:"1' f;l19I1 Q u." , .;;J,t "uu

'S 31:1" 97'QDI

-----

2009

-----

is 4S 1.4SDI~6,1' ,8, ·13 .QOO .001

is' 5,.000 JJQ

,$, !i418,.6r2

_. . _. - .- - - . - -- - .

s 47 It'9' ] 5, ~29'

.. .

2009

-----

s 111.300 !UJ $, 2'.628159

s 1 OOI.CQlJ'~OC'

$ 273,.92a,~59'

s 1 CU)GO,~CIJ s 2a.,~5J]~ODI s 6.5a7~66,

$1.054 .. "7'39184, ;

Sumando

1 O~21~

N:UI' IRICION

Pl.eo.ce.upodo pon' Ell n!.':l~iGdo., de, 'Ic~ dEllm1J'h11~, ci6n imgil'l{fil~ een el ~po!1e de 10 MJfilOO-' cion Irlternlilcioi!ill.l~ C'af1l"Elf.o.Ul. 'h'o-'bqjomO! d;!i.;5d!i1 el ci\o :~IlO® en ruin progn::II"mCi Ide C:C'-'

'I ;C" ...Ii .. " II Iil;_lj -~. • ,_ I l:-

n Ii ~"!l:iO:p8[(JY;;;;Pi::I par-a (lI y~Ullllletc:n nren-

'hi) q!.J9 ,cpljJflI'h~1 a ~ai ooucccioill. n!JJI!r[Q16n y b~ene :~Cilr de 1m os< de' 3M r'Jll1'tr:liSi dg, lh(3iu 4 on~ y de :SUs mod';re~.

UaViomos; destinaQQi: mella, de S900.0QUi pQf;C Ira ilmp!ememcei6n da.' asia prC1gHl= ma que, ieniH~l illiiQJi c 0. ses , OOS'ct:!I evHar .!::liS! eritagos: 'CR IJIIQ' P'G'O'vrOli:ii!l la d\g,sm,llllrriCi16n en le pr~1iTtI91\a infarK:li'~.

P'ala e.bt II ''I' mal; illlw.lmac:io'll . e.br :

IrJI fl:l!odc:;cioll'1 Caf1i~il'II. in Q! Nr.5. 1M

'~~,co,nrfiJIII.ojl'9'·Q~· .

194,.-

,lOI,3~ RED AR,IGEN.T,INA

'c'on 1:0 m'9;t~ do oon:Mbllll:r C:OIIII lCI IPrdbba-. l!'Ii'!OtlCi~ SOCi'~~ Qlll!i;I' dc oris/an ,!OJ 'i'o e:dll'eli'!iio pob:re~,a Y !UlnOi de $Y~ oon$eCU!~;fi'\'clo~ :mOls gr:t!!'i,es:, hJI de~nurlIl)ciQn, 'CPOy;ctFll'H;,)$ a la ~ea Argerilf.iha de !l0t1C05 d'e' ,~imelli)'t,oa\, li:1J¥e' pll:l"ldpol ob:JiB,w@ 8El; CrJiiL.llCi:U' !i:I pe~'.sona~ que pad'iil'!l::i@i'f1! hambr~,. ml:laltCloo'o,. '01 ml:lloenond-o, y dl'~t~burr>S!liiIdlQ ·al'Jm_ert~'G!i !Cfl"!~i pcr-o i6i~ Co:r:ilSlliiVlQ. ,Ad~~i5. k:l ili'Wl'U~ 'l~cI:6n-se d!ad500 'c:die'lar cha!l'la~ if'!f'Olrna,tti'l,l''C:5 :wcJ,e la de!$fJli.l!ti!ic~oiFIl l!i' II.!IOO cdifT! eliFllacion QprOpiiildo_~

lEn 01 ali'lo 200'1', la lFundacfolFii I'ntor,nadcn C~I1\~jir'OUf d&::dliil\O i"i:'Im dal $32,0. (lOO iPii:ilr'e:i

k~l ~iQljldru~16:ni de un nUai~' d'e;pi5$l'110 df~

dlimenh~~., -

JPail'o,men JlI'j~rm~i(lin ,rnb~8 wl;rJ.' in3~l'.U'C"idfi, ljij',gm:Ji!! ,!!m IWWw.bQncod!!ii.C:~lmeil1M-.!.Q.q].Cii~

E' -B'ANC- O' S" -D'E-' AllIME-'NTO' S"

• ," .... ·· •. ··,1'.< _ -=, ,.' . ". _> ,--,"

grupOCGllrft_ ·"our (D' GENJN

ea.m~ les i1~I~ ~il pt"oygdiQ Ihen ~o' ·e~~nt~ 'Y' el ,,~ecfmt~Ji'O [de la m(llltbJIol .~. [rn.cnp~·O$ Eir.i 110-$1 ~c~af~ ereol6 Q~ 'cTdlMilante. fa Kindeici6n [nt~oncl cejifelmU" ~i!1OW 'el'~f1j'Q,. y en 2009 donQ' ~'lIQ.QOO ~a :1o.~Qr la ~~flt:iIliYl'dm11f cneci-· ml'e:nr~o del ~oy9do, ~Nn-Ib-~lQ, lOOI1aboIcm~Si CiOn ell de~rl1olro de· To fldl Ct)rdb'ba'~ d{l(l'!Ida 01 '~~ de; !o Qf(J~dOn ds lIIM ,coIect(:li,t.'a, feoouOOi'Qn j!';5(ffi)' 'c:lIRimenro~· pcH(!1 dlx!slece~' a g QDr'Q!l, que ~·CI :MeJ'caon po~ vn dleoo ~I P«i~I,.tciCl.

PD!fQ ,(l1bJener ml5l~ ill:ifQ!i1r.i ifii'C,~J1i ~~~, I~ f\rn~MIl M~~~' Abledojl' lraQl_e, ,en-_;: rwwwm""nQ~bi[MQ~ab,i!Wg·,Q.1.

• •11015@ PIROG

'MA JOV'EN I S CO

JhJw.tQ QI M:i[lJ]~'f~riQ de; rr~b(lJo de' ig NC!!:-, ciol\1l~ Empleo , :S;e.91Iluidilld ,Sl~ci~tlil '2P~'" '~r~;u:,i!1!,QdQ' pQ\f la, Organi~iCiu6 mil 1"~o~l1a:-' cion,GII, la,e iI1Il1u D'IfI,~el (lOn)! y II~al Oum1:si'on Ill~o'~omi~!#! P-;(1 !I'CI, Am'9:!l'i(:!CI l~i~in!i.1 y ''9,1 Caru be !(CEP:AIl.) ltilimiiil rnm@iS, IWiIJ\E ,aOUQjr,..

cI\ol de' hah a,jo daceftllf,Q " R~s,Ponsa b ~ I~idad Soclrul Cc,rP'CraHV=11 'q; I!ii 6' imp~~1i3 e,l ·de5lllJffCnCI de' ac¢ifHle.S, elmpresan'<I~, iI;I:Q>n,@~a~QS, p~lrQI I~~ 'Gr.(li~~ioil!i 111,,, rn:,!i@"yo:s 1i'iI""-t-.., ,.... _- t- ....... ] - 11\;00 ,., ....... ,. - ... '~~- ,...[- I-Ill'" !lil.r;;!"·iiII' ~~ uS I'YIiil'WI,_ i!:l!\I' ,W [~'IlI'C:"",I,!;;!!n g,e iI3

~nrlQm1Q~,id.tI,d ~"g bQrgl! 'Ilru cQmbgrf.o ,gil 'lIIllG bfil~o [liitllanm V liiiI p~Qmoci60ifill del e~ IP te~ ,E;{fJiI1 10; j'ivena1S;

lE'.de cCIU)er,('j1o w!:lca deC!IIUtU I~ ~i3ilenha~ Qbj'~~~::

~, Li::I ~~~d de; ~.tf,lJJ~dla!:

''i/' fJl1r. tdigm~ ~ 81 ~Q ibOOJ'dl,

lIl' ~ iIltegr<mm a e~ de, las, gI1J.iIP05! nWs ''!,!U'lne~b1e~.

l!lil t.a OQoo~i1'~iQ;n ~aliiil"l!Yii!sfi"ltal "if tel d~IWII'o ~~

.' BI ,r'Mp!l1i~o il:iI Ibt; dsrQ~hoo dle. rm 1\r:a'OOjadQm:;,

'~~1'lI I@~ mere 0 del @~;r!l!i' aOIJH!i rd"~, em 2009. ,1l'I0iS, '!.lII"![m-o:s ,al 'PrOQf'!:lffl!!:J ~ed do, Emp(f'OSc$ J6v,e,ne.e, 'C,on IFurlurQI. ql;llQ' dt:o lug:ar!IJl n!Q,'eu~ 'mient,o ,dellP~~F:?n:a J6iiene!, eon; 'F'urIUf~h P\Q'rC! ditClhCl Iln~Clillh'lfCi. lc;lo'I(JlboJ'(:!m~ eOiii, Ung rJl\!\e'r~~Q" gp~~i~dg de' ,S'~ ~O.Oal

'~ IPr'Ogr,a!f(I':I!I::I1 (J>O:!'lIh5 CO~rlI !lJ!i'l1 ,Q1tpiOld0, pairQI 'WOIm !tlIn't a,' ~ 1I'!I!OIusiol!'i ,!oeilcil V :1~bor~'I. al ,~;grl:i, de' kl genercrc16n de' 'G~~rhJllf!lida!lJe!5! V ,IGI ccpaerh:ieiQIfl de3d~ egda p!Je:;;,'!"a do '~n::!baj.o. lQ.~, Qb;iet:iMQ'S fuer-en 1!OIf'OITIOV;eT !.till In~.efG~6n de ~QS; JO¥eFl!te5 en 'emJ)he~ de 'calid~dl. el e~~mll.!lo (;)1 k. 'JIQ:rn:;(;!'Ol60 ~o~I~i'iU~. ,1(';11 ,Q;ur1'!i'!in(:l cil'i5n ~e 'I(l] '~~G!fh;UW:M ~!9c;lIJl'!!da~ ria y h:!l cH:ureditger.o:n diD, ril:ll~ oGmpJ91uftch.a.s 1l:Dd"~!:lj'lrid\"J! poa,r~ eump~ilT 'fulic::ionli!!J$i ,eon una, eadlema! ,de I"e'tall.

~'n CCHef-ouf' g·a!1i\ci'penolil :m .ig.¥e;rH~\~ de entlif'e, "·B 11 ,2:4, grJoo de 9iiYP¢~ ~eigl~ vyl'if!!W'able' qi;:!E!i., dLll,F'Qrd'e l~liiC!lh"o 'f:if!;e1ie$:; '00"" ~adie-JQiiil ~ pi\O~t,iC:C!5 ooll'fiC(:l nt'e'~ ,e!':! 1'(:1$ 'H,!!!lMCiI,!I de MClI'VI'J'!iiUS< Ar,-g,e,fil1'I'niUSi. 'VlII]e:J 'if9.flai. ,Sal'll ~r.d'r.o >if Quillm8& Sa e all'lila eOrli @I a;p@yo de,il!C':Il 'Gfkdl!'i;as die, em~ei:i,m!.llIl'iIi.\fii:pa;lBS If de' 't'OQQ:5! IQ~ c!l:ilaoer-adQ[;e;!;l, de tic!!;l, 'lflendl¢!:5i ,que iBui'criQfI rCi '['Qifm(;le~QIil de 1Q!5l jOIi(!ljne'~.

9,}'

E' r'&s.~IIGda:, mas del '.!mo~1 ~ O:IIIQiS dB 'fC'tlMaC'iDIiII fUI!eilf.l'i)f!l1 eHe'hilidatSl, POt ii!iiI'iI,is dlij :50 'f.',um,g)d~Wi(ij~ 'ill!lte rnC,!i, ~ p~f '10 coOln'!S,YI~~~ra:5, !!:!II !!!IIe' 'e o%!~llb QI\IilIDiOili1 . ,¥1jg!!!'r!llIllIiIl" '~Qda mo'nto.

,Ili~ ji)~tl.c{jii!I'~a~i re<i:ibiil1fQrt! lIO~ 0$!g[fl(;lcl6n Mtimu'I;o ~~ m,i!!!$., ,~I IngllMO i!:I Ulliil:il comrila ,de l(1e-ii\a~ m UfH:::l1 OpcIITIJl"iIl'd!Cd P'CJlI~ que, una peJ,:iCIl'1'!J1 ,pueaa ae3C100llar=e !y ihae:elf !.lIfI!a! ,~f(!1 1C:lbiOpclL NUQml ,~ji;! m~ eo'ffidi-cnQ Wi Ie 'Q)Uia p'CTa que e[JC5: PU~irfli emplJian!dlii!:r ~, O!.!e¥o e(:!_i!'f!rfiO.

. 1rElrr..' ~

C'Q1fl ~t;;jl ideg de ~!~ llg OO~J)!!iwa g Ibs '~¢1- oosdEr! ~~i'i!trlifi(J$da ~b ~e!iiit~

.............. "'" ......... ..r. ..... ~- .. , ..... , I ........ "" .... ""'"-..., 11'".....:1_.' ..II_I .... ...s .. ~.~lf-'-I~'I~I~1I1I !i..i.lj~-Ii..iIY.k:N·IY~II'Ii..It::ft~i:ll'l

• '&ri"riamO$; lift OQIiJJard'o ;OOon b ~ri~pQtIdod

j~ ~,Ii!.-.l:...~ ,&""",""",,,,,,~ .. ,. '1 Irn.,....,.;j. ,. ._J\

Ilol6 1i"'~'I'UI ~ ru'!i:!lp.flllllli'ilm. !@In .aJ n.,;,ri·I~ iU&i

I bn~ ,M'iii~ ~' ~ d&~ o.W c9dimIt)~, il.fJl es,pocio de m m2 da Ia proVQ de, estac~ rniento d~ ~lpeir~w'" ~ ~ ~ 'r'erla' ~ M i"I"iIcr~db~Si F,)~I Q'l.!!elle~ tO$ plJ!::lle.rM i!l\a~r Q i~fiM (:I,'OlJan'tM;Y !Oc:!fR:lJTlm183 .. rn 'mr1CI '~i'ona de vi'811m$ g dbfl'linQa.. va !q\J9 ~ IDs ~ en los iC!lJCi6S;in:ly ~ ~ de, pIlC'!ico.

• •

••• ! I

'-1 O' '. 7-

-,_: III ... ,/ I~

C,AJA,STROFES N,ATUIR,A,LES

~~ FUiFidiQci6nl Il~h~mqQ~@fi~l~ CI!!;:t~o:'~iW' 'mi[Df:!j9' le~1 et.H111,:l@"rm]i!lI@, d9 eD~lab~Vair' CQ:1ij ~a'5l, ,eat'9s:I'jj\o~9S, na'UilNiJlI9Si a leufl~quigf m,m.fngllil\ri!leiil~' t5c!ti~'iQl Iquo mCiliJliffi',gra (jI,1ii 11la~. p~ _S05, d_dlo IDp{l;~a\.

Co;m,~ p~~"e ,~:ot-iV'CJ ,dg, lest@! p@mitieQ dQl iil~~aGi~n~~9 '9 hiv.QI,WIier~l!IS'9 QJrJ ,I~~ camu~:iciRmdQJj 1i9i,n, dOifrldo !esr,alm@$ PV'!I3i~e~te5J~ ,dle~de ~'a I ~eg!i.1d'i!.1 de IklI lemp~e'~g Cli It~ ,A!1l\9:en~uillal~, rnO's; illmry,Q~.~r!l;l m @s " ,r@{~p;Ondi~~~ ,~ I~ n!e~~h~l~)cti!!'~ rna$;

Yfge"t~$"

D.HM'~'eJ :2OiJ(~' .• kI ~cb de. ,~k:I k :~ 'Jri6 ~ncr 9fO!i! Im.nd~m CLU9 ~J6 CI mO$ de ,ElIlO!lll Iperimtics Q'ilt2euadcs., Ail laS'iIuvlrm~ ,par~i .gry.uear can Il'I?ICS: d~ 11 JIllli p-oo!JdmJ: d@ primmci nIlliCI3~d'oo: C!~ v~''lfmfjll'lta. GlJr. l['fim1hoo, V priOdlWlf.::de:s elil h1Qlaifrl9 p~,

~~o.~~P~g~~~y.llyjyv'~~'a:[iOn C!r'e'C~ POF un 'f.~ en rell ~.~~ 'I~~ ~-~C:CO,opolfte~Mme:~ 'ria Ipal"CllIm, damiMllk:~.

En femere del 2009, iCok:loon::lrneB flJ1iJ8VQ. II"IUlf'lte ~O'i'll m ¥6C1'1'Kii9 de salta, ms: m 'terrthle~ ,il"Lifdllldone,; CI,\:i'e Qf~tafOO 0 '!ct~ '~gCi!~. mediC!i!'d<e· I~ do'.nQcl:OJi! de' m;g3i de ~,w:l pfoQ:-YClm ~~ If'i!~ ~ife>o~~O$~ f-O.PO "i ~dos"

i!"II"ii """1'

ru IC,AMBIO

IPUE:DE 'CAMB~ .. AR. VID'.A~S

~1:s;e ,I~ lell c~mP'O i"IIg 'CI.ue pF'Om()iiE>Eli!'!i'iOi. d~:;da ~~~E!' 't,r~~: 'oill~. ,~ beJ"!iefi'~io de pr·oV~:b$ de' E!idYO~i!b1n 'II ,fdjyd i/;:IiJiS' ILlIn'lc~f I~\!O 'Cjoclej'~ln't'Eii ,en f'iuMtro pcr~. Pol' !i'!"uJdio de· i!]1~Cl. d!.J~,al!'ilt'lBi 100 CIl~Oj :z.ooi', roos "I :2OW9. Tel 'c:lienrm!5! ~p!jJd~iiilfQn cenQr' pano' de ,5loli ViJel~' POilU f::e4cbacr' coii, trBSl proya:ato~ ca' 'UfifClst r.elCichoncniilCiiS een f,a p-ri'I'fie'Jei i_n'r,(;!J'fIcia '!f ell rleigo de kif '~Uitriol6.n irrf;'OflItli; ~(;lI.l:Uch~ 'oQrdro t~ d~~'!i:.'t6~'l ~~oku y ,I~ ,rn~ ... oi6!!'i1 d€:!, 110$ (l)dola~~~t9$ ·an. eM slst~ 'Pl\ooUC'liv,o. lEI 't'Ota~ 09' hmd'os r-.aeoOOcdo~, c 'ravo:r dQ U'rilloret hos:m 9'1 'm~I'fI!IiQM'@" S'IJ,pen;;] is·].OOtO,iOO:O.

P'OiiO f~1I!t(!1 et:lfo cClmpcmOi. imp4emafflr"' 'mrnO$ Yi!'!, f,lI~, d\e, [!'iiee!I'V~\lo$.: trlint'!~~~fgJ.L mE'nt"El", is!9 mlde ~ ~fl"i!dr~1;ii de; Ir~den~EOrJi" e_n~eo fodcl;, rO~i ·iBendCls.,~ premi'cl '01 ~eli q;ua ebtol'!iija '61 mcI)!"Qf' &x'ifo y ISO n'9CiClIiICiC8 C! lia$ cqjilii~)Q)s. do, l!ase 'tiendc •. p,gra e~~IIfmUICf la lfnoTI\!iaci6n y cOifll~m~w.

Para ebmn fit md41 "nlerm-cr~'1'6-n' wb"l'v ibfinfCifii'~' ,Aifgon lilll a. ill'lg-l'8--.S1ii!' en ~, ~. ~. 'lr!tWw .. a,n{CiJf. olg_.argiIiU.,~inii:!l'