Está en la página 1de 10

In Octava Paschae

San Bernardo


SERMO PRIMUS / SERMON PRIMERO

De lectione epistolae sancti Ioannis

Sobre la lectura de la carta de San Juan

Captulo 1

1

Omne quod natum est ex Deo !incit mundum" Postquam Uni#enitus Dei non rapinam arbitratus est
esse se aequalem Deo $ominis quoque di#natus est %ieri %ilius et $abitu in!entus ut $omo non immerito
iam de caelesti #eneratione exi#uitas $umana praesumit" Neque enim indi#num est Deo eorum %ieri
patrem quorum se &$ristus %ecerit %ratrem" 'inc est quod beatus Ioannes qui saepius nobis ac studiosius
$anc commendat adoptionem %iliorum Dei in ipso quoque E!an#elii sui principio( )uotquot inquit
receperunt eum dedit eis potestatem %ilios Dei %ieri"

*odo el que nace de Dios !ence al mundo" Despu+s que el Uni#+nito de Dios le,os de a%errarse a su
cate#or-a di!ina se di#n. $acerse $ombre / presentarse como simple $ombre la peque0e1 $umana se
siente or#ullosa de su nacimiento celeste" No desdice tampoco de Dios $acerse padre de los que &risto $a
$ec$o $ermanos su/os" El e!an#elista Juan que nos recuerda con muc$a %recuencia / #ran empe0o esta
adopci.n di!ina dice en el p.rtico mismo de su e!an#elio( a los que le recibieron les $i1o capaces de ser
$i,os de Dios"

2

'uic i#itur !erbo simile est quod audi!imus $odie de eius epistola recitari( Omne inquit quod natum
est ex Deo !incit mundum" )uotquot enim sunt &$risti cum &$risto eos mundus odit sed cum &$risto
superatur pariter et ab ipsis" Nolite ait mirari si odit !os mundus( scitote quia me priorem !obis odio
$abuit" Et item( &on%idite inquit quia e#o !ici mundum" Sic nimirum mani%esta %it sermonis illius !eritas
quem 2postolus ait( )uos praesci!it inquit 3$aud dubium quin Deus Pater3 et praedestina!it con%ormes
%ieri ima#ini 4ilii sui" 5ide con%ormationem" Post ipsum adoptantur ut sit ipse primo#enitus in multis
%ratribus6 post ipsum odit eos mundus6 post ipsum et ab eis !incitur mundus"

7o mismo nos $a repetido $o/( todo el que nace de Dios !ence al mundo" 2 los aut+nticos cristianos e
mundo los odia como a &risto pero ellos lo !encen unidos a &risto" Recordad( no os extra0+is si el
mundo os odia6 tened presente que primero me $a odiado a m-" 2nimo que /o $e !encido al mundo" 2s-
comprendemos lo que dice e 2p.stol( a quienes eli#i. 3el Padre sin duda al#una3 los destin. a que
reprodu,eran los ras#os de su 'i,o" 4i,aos en el paralelismo( por +l son $i,os adopti!os para que +l sea el
$ermano ma/or6 por +l los odia el mundo / por +l !encen ellos al mundo"

Captulo 2

1

8
9ene er#o quod natum est ex Deo !incit mundum ut sit testimonium caelestis #enerationis !ictoria
tentationis et sicut is qui %ilius est per naturam mundum cum suo principe triump$a!it sic et nos
!ictores in!eniamur quotquot sumus %ilii adoptionis" 5ictores sane sed in ipso qui con%ortat nos in quo
et possumus omnia quia $aec est !ictoria quae !incit mundum %ides nostra" 4ide siquidem in Dei %ilios
adoptamur %idem in nobis mundus in mali#no positus odit atque persequitur %ide quoque et !incitur
sicut scriptum est( Sancti per %idem !icerunt re#na" )uidni attribuatur %idei !ictoria cuius est etiam !ita:
Iustus inquit ex %ide !i!it"

S- es !erdad ( todo el que nace de Dios !ence al mundo6 la prueba m;s clara de este nacimiento celeste
es superar la tentaci.n" 7o mismo que el 'i,o de Dios por naturale1a triun%. del mundo / de su ,e%e los
$i,os adopti!os tambi+n lo $emos !encido" 7o $emos !encido pero unidos a +l que nos $ace %uertes /
con el que todo lo podemos" Porque la !ictoria que !ence al mundo es nuestra %e" Por la %e somos $i,os
adopti!os de Dios6 la %e es lo que odia / persi#ue en nosotros este mundo per!erso6 / la %e consi#ue la
!ictoria como dice la Escritura( ellos con su %e sub/u#aron reinos" Si la !ida procede de la %e tambi+n el
triun%o( el ,usto !i!e de la %e"

2

)uoties er#o tentationi resistis quoties !incis mali#num noli propriis tribuere !iribus noli in te sed
ma#is in Domino #loriari" )uando enim %ortis ille armatus tuae cederet in%irmitati: 2udi denique quid
Dominici constitutus pastor o!ilis admoneat( 2d!ersarius inquit !ester diabolus tamquam leo ru#iens
circuit quaerens quem de!oret cui resistite %ortes in %ide" 5ides quemadmodum sibi !eritatis testimonia
concinant( Paulus %ide re#na !icisse sanctos6 Petrus principi mundi resistendum in %ide6 Ioannes quoque(
'aec est inquit !ictoria quae !incit mundum %ides nostra"

Por lo tanto siempre que resistes a la tentaci.n / !ences el mal no te lo atribu/as a ti mismo ni te
#lor-es de ti mismo sino del Se0or" Ese enemi#o tan %uerte no se rendir-a ,am;s ante tu %laque1a" Escuc$a
las palabras del que $a sido nombrado por el Se0or pastor del reba0o( !uestro ad!ersario el diablo
ru#iendo como un le.n ronda buscando a quien de!orar" 'aced e %rente %irmes en la %e" 7os testi#os de la
!erdad coinciden plenamente( Pablo dice que los santos $an !encido por la %e6 Pedro ex$orta a resistir al
Je%e de este mundo con la %ortale1a de la %e6 / Juan proclama( la !ictoria que !ence al mundo es nuestra
%e"

Captulo 3

1

Sequitur( )uis enim est qui !incit mundum nisi qui credit quia Iesus est %ilius Dei: &ertum id
quidem %ratres omnem qui non credit in 4ilium Dei ex $oc ipso iam non modo !ictum esse sed etiam
iudicatum" Sine %ide enim impossibile est placere Deo" 5erumtamen potest %orte mo!ere quod tam multos
!idemus credentes Iesum 4ilium Dei esse ad$uc tamen mundi ni$ilominus cupiditatibus irretitos" )uid
er#o ait( )uis est qui !incit mundum nisi qui credit quia Iesus est %ilius Dei cum et i se iam mundus id
credat: 2nnon ipsi quoque daemones credunt et contremiscunt: Sed dico( Putasne %ilium Dei reputat
Iesum quisquis ille est $omo qui ipsius nec terretur comminationibus nec attra$itur promissionibus nec
praeceptis obtemperat nec consiliis acquiescit: Nonne is etiamsi %ateatur se nosse Deum %actis tamen
ne#at: Porro %ides sine operibus mortua est in semetipsa" Nec sane mirum !ideri potest si nequaquam
!incit qui nec !i!it quidem"

&ontin<a diciendo( =)ui+n puede !encer al mundo sino el que cree que Jes<s es el 'i,o de Dios: Nada
m;s cierto que esto $ermanos( el que no cree en el 'i,o de Dios no s.lo est; derrotado sino condenado"
Porque sin %e es imposible a radar a Dios" 2l#uno puede replicar que actualmente muc$os que admiten a
Jes<s como 'i,o de Dios se de,an dominar por los deseos del mundo" =&.mo decimos que <nicamente
!ence al mundo el que cree que Jes<s es el 'i,o de Dios si el mundo acepta esta !erdad: =No lo creen
tambi+n los demonios / les $ace temblar: =&rees t< que !e en Jes<s al 'i,o de Dios el $ombre que no
teme sus amena1as ni le mue!en sus promesas ni cumple sus preceptos ni le importan sus conse,os: Ese
>
tal aunque di#a que cree en Dios o nie#a con sus obras" Porque la %e sin obras es como un cad;!er" ? el
que no !i!e di%-cilmente puede !encer"

Captulo 4

1

)uaeris quaenam sit !i!ida et !ictoriosa %ides: Illa sine dubio per quam &$ristus $abitat in cordibus
nostris" &$ristus enim et !irtus est et !ita nostra( &um &$ristus apparuerit !ita !estra ait 2postolus tunc
et !os apparebitis cum ipso in #loria" Unde #loria nisi de !ictoria: 2ut quare eum ipso apparebimus nisi
quia in ipso et !incimus: Denique si $is tantum potestas data est %ilios Dei %ieri qui suscipiunt &$ristum
de $is quoque solis intelli#endum est quod dicitur( Omnis qui natus est ex Deo !incit mundum"

=)uieres saber cu;l es la %e que da !ida / consi#ue la !ictoria: 2quella por la cual &risto $abita en lo
-ntimo de nuestro ser" El es nuestra !irtud / nuestra !ida" &uando se mani%ieste &risto que es nuestra
!ida dice el 2p.stol os mani%estar+is tambi+n !osotros #loriosos con +l" Esa #loria ser; !uestra !ictoria"
? nos mani%estaremos con +l porque !encemos por +l" Solamente lle#an a ser $i,os de Dios los que
reciben a &risto / <nicamente en ellos se cumple lo que dice la Escritura( todo el que nace de Dios
!ence al mundo"

2

Inde est quod $ic quoque cum dixisset( )uis est qui !incit mundum n(si qui credit quia Iesus est %ilius
Dei: ut planius %aceret eam commendari %idem per quam ut dictum est &$ristus in cordibus $abitat
addidit continuo de ipsius ad!entu dicens( 'ic est qui !enit per aquam et san#uinem Iesus &$ristus"
2d$uc autem supereminentiorem !iam ostendens( Et Spiritu est inquit qui testi%icatur quoniam Iesus est
%ilius Dei" Sane quod interponit si#nanter repetens( Non in aqua solum sed in aqua et san#uine a
di%%erentiam Mo/si arbitror accipiendum" Mo/ses siquidem in aqua !enit a qua et nomen accepit ut
Mo/ses !ocaretur"

Por eso el misma que $ab-a dic$o( =qui+n puede !encer al mundo sino el que cree que Jes<s es el 'i,o
Dios: quiere ensal1ar sin reser!as la %e por la cual &risto $abita en nuestros cora1ones" Re%iri+ndose a
su !enida a0ade( el que !ino ron a#ua / san#re %ue +l Jesucristo" Muestra adem;s otro camino m;s
per%ecto( el Esp-ritu atesti#ua que Jes<s es 'i,o de Dios" 7o que dice antes de esto( no !ino s.lo en el
a#ua sino en el a#ua / la san#re creo que $ace re%erencia a Mois+s que !ino en el a#ua / por eso se
llama as-"

Captulo 5

1

Recolant quibus nota est $istoria !eteris *estamenti quemadmodum in 2e#/pto dum par!uli omnes
Israelitici #erminis necarentur expositum in aquis Mo/sen tu erit %ilia P$araonis" Et !ide si non
mani%este &$risti et in $oc ipso !idetur praecessisse %i#ura" Simili nempe cum P$araone etiam 'erodes
suspicione laborans ad eadem con!ersus est crudelitatis ar#umenta sed eodem modo est et ipse delusus"
Utrobique pro unius suspecta persona trucidatur numerositas puerorum6 utrobique qui quaerebatur e!adit"
Et quomodo Mo/sen %ilia P$araonis ita &$ristum quoque 2e#/ptus quae non immerito P$araonis
intelli#itur %ilia suscepit conser!andum" Mani%este tamen plus quam Mo/ses $ic utpote qui !enerit non
in aqua tantum sed in aqua et san#uine( aquae enim multae populi multi"

Recordemos el episodio del 2nti#uo *estamento ( mataban a todos los ni0os israelitas que nac-an en
E#ipto excepto a Mois+s que lo pusieron en el a#ua / lo reco#i. la $i,a del 4ara.n" Mois+s es una clara
%i#ura de &risto" 'erodes se inquiet. / sospec$. como el 4ara.n acudi. a id+nticos medios de crueldad
/ qued. tan burlado como aqu+l" En ambos casos mueren de#ollados muc$os ni0os por una sola persona
@
que suscita sos ec$as6 / en ambos casos se libra el que buscaban" 2 Mois+s lo sal!. la $i,a del 4ara.n / a
&risto E#ipto cu/o sentido es $i,a del 4ara.n" Pero es e!idente que +ste es mu/ superior a Mois+s
porque no s.lo !ino en el a#ua sino en el a#ua / la san#re" Muc$as a#uas equi!ale a muc$os pueblos"

2

5enit er#o in aqua tantum qui con#re#a!it quidem populum sed populum non redemit" Nam et ipsa
quoque de ser!itute 2e#/ptia liberatio non Mo/si sed 2#ni san#uine %acta est liberandos nos
prae%i#urans a !ana nostra con!ersatione $uius saeculi san#uine 2#ni immaculati &$risti Iesu" 'ic est
!erus 7e#i%er noster apud quem copiosa redemptio est" Mortuus est enim non tantum pro #ente sed
ut %ilios Dei qui dispersi erant con#re#aret in unum" Memento sane $unc esse Ioannem qui !idit et
testimonium per$ibuit 3et scimus quia !erum est testimonium eius3 exiisse de latere Domini dormientis
in cruce san#uinem simul et aquam S quo !idelicet dormienti no!o 2dae no!a de latere suo pro%erretur
pariter et redimeretur Ecclesia"

El que !ino s.lo en el a#ua %orm. un pueblo pero no lo redimi." 7a liberaci.n de la escla!itud de
E#ipto no se $i1o con la san#re de Mois+s sino del &ordero" ? es s-mbolo de la liberaci.n del modo de
!i!ir idol;trico que nosotros $emos conse#uido por la san#re del &ordero inmaculado &risto Jes<s" El es
nuestro !erdadero 7e#islador / de +l nos !iene una redenci.n copiosa" No s.lo muri. por la naci.n sino
tambi+n para reunir a los $i,os de Dios dispersos" Juan %ue testi#o presencial / da testimonio( / nos
consta que su testimonio es !erdadero" Del costado de &risto muerto en la cru1 sali. san#re / a#ua es
decir del costado del nue!o 2d;n dormido naci. / %ue redimida la I#lesia"

Captulo 6

1

Sic er#o $odie quoque ad nos per aquam et san#uinem !enit ut sit aqua et san#uis testimonium
ad!entus eius %ideique !ictricis" Non solum autem sed testimonium est maius $is quod per$ibet Spiritus
!eritatis" 'orum trium testimonium !erum certumque est et %elix anima quae meretur illud accipere( *res
enim sunt qui testimonium dant in terra( Spiritus aqua et san#uis" In aqua quidem baptismum intelli#e
in san#uine mart/rium in Spiritu caritatem" Spiritus enim est qui !i!i%icat et dei !ita dilectio" Denique
si quaeris quid Spiritui et caritati respondeat Paulus( )uia caritas Dei di%%usa est in cordibus nostris per
Spiritum Sanctum qui datus est nobis" Necessario quoque Spiritus additur aquae e san#uini cum eodem
2postolo teste sine caritate quidquid $abeas ni$il prosit"

'o/ !iene tambi+n a nosotros por el a#ua / la san#re( / dan testimonio de su !enida / de nuestra %e
!ictoriosa" 2dem;s tenemos otro testimonio muc$o ma/or( el del esp-ritu de la !erdad" 7o que estos tres
a%irman es cierto / !er-dico" Dic$osa el alma que merece escuc$ar( los que dan testimonio en la tierra son
tres( el Esp-ritu el a#ua / la san#re" El a#ua simboli1a el bautismo la san#re el martirio / el Esp-ritu el
amor" El Esp-ritu da !ida / la !ida de la %e es el amor" 7a relaci.n que existe entre el Esp-ritu / el amor
la pre#ona Pablo( el amor que Dios nos tiene inunda nuestros cora1ones por el Esp-rituSanto que nos $a
dado" Por eso debemos unir siempre el Esp-ritu al a#ua / a la san re /a que como dice el 2p.stol sin el
amor nada tiene !alor al#uno"

Captulo 7

1

Iam !ero quia baptismum aqua mart/rium diximus san#uine desi#nari memento et unicum et
quotidianum esse baptismum similiter et mart/rium" Est enim mart/rii #enus et e%%usio quaedam
san#uinis in quotidiana corporis a%%lictione" Est et baptismus aliquis in compunctione cordis et
lacrimarum assiduitate" Sic quippe in%irmis et pusillis corde necesse est ut quem semel pro &$risto
ponere non su%%iciunt saltem minori quodam se diuturniori mart/rio san#uinem %undat" Sic et baptismi
A
sacramentum quoniam iterari non licet $is qui saepius in multis o%%endunt %requenti oportet ablutione
suppleri" Unde et Prop$eta( 7a!abo inquit per sin#ulas noctes lectum meum6 lacrimis meis stratum
meum ri#abo" 5is er#o nosse quis est qui !incit mundum: )uae in eo !incenda sunt dili#entius intuere"
Siquidem et $oc ipsum beatus iste Ioannes indicat dicens( &arissimi nolite dili#ere mundum neque ea
quae in mundo sunt" Omne enim quo in mundo est concupiscentia carnis est et concupiscentia oculorum
et ambitio saeculi"

Si el a#ua es s-mbolo del bautismo / la san#re lo es del martirio eso quiere decir que tanto el uno
como el otro son una realidad <nica / de cada d-a" 7as continuas molestias corporales son una especie de
martirio / un continuo derramar la san re" 7a compunci.n del cora1.n / las l;#rimas tambi+n son un
autismo" De este modo los cobardes / apocados incapaces de dar de una !e1 su !ida por &risto pueden
derramar su san#re en un martirio m;s lento / lle!adero" ? como el bautismo no se puede repetir de este
modo pueden puri%icarse continuamente los que pecan sin cesar" 7o dice el Pro%eta( de noc$e lloro sobre
el lec$o6 rie#o mi cama con l;#rimas" 2$- tienes al que !ence al mundo" Intenta comprender lo que desea
superar" 7o dice el mismo Juan( No am+is el mundo ni lo que $a/ en el mundo" Porque todo lo que $a/
en el mundo es( ba,os instintos o,os insaciables / arro#ancia del dinero"

2

'ae sunt tres turmae quas %ecerunt &$aldaei" Sed memini quoque sanctum Iacob %ecisse tres turmas
cum timeret a %acie Esau rediens de Mesopotamia" Et !obis er#o ad!ersus triplex #enus tentationis
triplici opus est munimento ut carnis quidem concupiscentia ipsius morti%icatione !incatur quam si
meministis in san#uinis testimonio diximus intelli#endam6 oculorum !ero concupiscentiam superet
studium compunctionis et assiduitas lacrimarum6 porro ambitionis !anitatem !irtus caritatis excludat
quae sola casti%icat animam sola pur#at intentionem"

Estas son las tres bandas que $icieron los caldeos" Recuerda asimismo que Jacob %orm. tres #rupos por
temor a Esa< cuando re#res. de Mesopotamia" *ambi+n !osotros necesit;is una triple de%ensa contra
estas tres tentaciones( contra los ba,os instintos la morti%icaci.n corporal indicada en el testimonio de la
san#re" 7os o,os insaciables se dominan con el esp-ritu de compunci.n / la %recuencia de las l;#rimas" ?
la ambici.n del dinero se exclu/e por el amor <nico capa1 de limpiar el alma / puri%icar la intenci.n"

3

&ertum quippe triump$ati mundi testimonium est si corpus casti#es et subicias ser!ituti ne perniciosa
libertate ser!iat !oluptati si %letui praebeas oculos ma#is quam petulantiae !el curiositati si denique
spirituali dilectione %la#rans nulli animum dederis !anitati"

7a sena m;s patente de $aber !encido al mundo es dominar el cuerpo / obli#arle a que nos sir!a / de
este modo e!itar que !a/a tras el desen%reno del placer6 entre#arse at llanto m;s bien que a la alti!e1 o
curiosidad6 / en !e1 de llenar el cora1.n de !anidad abrasarse en amor espiritual"

Captulo 8

1

Merito sane unus est qui in terra pariter et in caelo testimonium per$ibet Spiritus quia si!e corporis
a%%lictio cessabit si!e lacrimarum %ons exsiccabitur sed caritas numquam excidit" Praelibatio quaedam
in praesenti est consummatio et plenitudo manet in %uturo" 5erumtamen licet maneat post aquam et
san#uinem Spiritus 3aqua quippe et san#uis re num Dei non possidebunt3 interim tamen aut !ix aut nullo
modo in!enire est Spiritum sine illis quoniam $i tres inquit unum sunt ut quolibet ex $is tribus
de%iciente adesse cetera non praesumas" Simul !ero iuncta testimonia ista credibilia %acta sunt nimis nec
poterit cui in terris suppetunt $aec carere testimonio !el in caelis"

B
El Esp-ritu es el <nico testimonio del cielo / de la tierra porque las %ati#as corporales cesar;n / las
l;#rimas se a#otar;n" Pero el amor no asa nunca" 2$ora lo #ustamos por anticipado( la plenitud / a
saciedad ser;n m;s tarde" El Esp-ritu perdura muc$o m;s que el a#ua / la san#re 3la carne ! la san#re no
pueden $eredar el reino de Dios36 pero actualmente es imposible encontrar el Esp-ritu sin ellos porque
los tres son una misma realidad / si %alta uno los otros tampoco est;n" Por el contrario cuando se
encuentran los tres ,untos son di#nos de todo cr+dito / quien los posea en esta !ida no se !er; pri!ado de
ellos en la otra"

2

&on%itetur Dei 4ilium coram $ominibus non !erbo neque lin#ua sed opere et !eritate e et 4ilius
quoque con%itebitur eum coram an#elis Dei" 2n !ero ei deesse poterit in testimonio Pater cui 4ilium
!ideat attestantem: Sine dubio con%itebitur et ipse quod !iderit in abscondito" Sed neque Spiritus quidem
a Patre 4ilioque dissentiet quippe qui Patris 4iliique sit Spiritus" Denique quonam modo careat
testimonio eius in caelo qui $abere illud meruit et in terra: *res er#o sunt qui testimonium dant in caelo
Pater et 4ilius et Spiritus Sanctus" Et ne quam %orte dissonantiam suspiceris $i tres unum sunt" Ma#num
pro%ecto $abituri sunt testimonium quos in caelo Pater susceperit tamquam %ilios et $eredes 4ilius
adsci!erit tamquam %ratres et co$eredes Spiritus Sanctus ad$aerentes Deo unum spiritum %aciet esse
cum eo" Est enim Spiritus ipse indissolubile !inculum *rinitatis per quem sicut Pater et 4ilius unum
sunt sic et nos unum simus in ipsis eo miserante qui pro discipulis $oc ipsum orare di#natus est Iesu
&$risto Domino nostro"

2$ora se pronuncia por el 'i,o de Dios ante los $ombres no con palabras / de boca sino con obras /
de !erdad6 / el 'i,o se pronunciar; en su %a!or ante los ;n#eles de Dios" El Padre no rec$a1a un
testimonio re%rendado por el 'i,o" ? el Esp-ritu tampoco discrepa del Padre / del 'i,o porque es el
Esp-ritu de ambos" 2dem;s no puede !erse pri!a o en el cielo de su testimonio el que /a #o1. de +l en la
tierra" 2s- pues tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el 'i,o / el Esp-ritu Santo" No
temas que %alte la armon-a entre ellos( los tres son uno El me,or testimonio ima#inable es que el Padre
nos reciba en el cielo como $i,os / $erederos el 'i,o nos admita como $ermanos / co$erederos / el
Esp-ritu Santo $a#a un mismo esp-ritu con +l a quienes se unen a Dios" El Esp-ritu es el !-nculo
indisoluble de la *rinidad por el cual el Padre / el 'i,o son uno" O,al; nosotros seamos tambi+n uno en
ellos por #racia del que pidi. esto mismo para sus disc-pulos Jesucristo nuestro Se0or"

SERMO SE&UNDUS / SERMON SECUNDO

De !erbis eiusdem lectionis( *res sunt qui testimonium dant in caelo

Sobre las palabras de la misma lectura( *res son los que dan testimonio en el cielo


Captulo 1

1

Ex epistola beati Ioannis $odie nobis est lectio recitata in qua discimus testimonium dari triplex in
caelo triplex in terra" Et quidem pro meo sapere illud stabilitatis $oc reparationis est si#num6 illud
an#elos istud $omines6 illud beatos a miseris istud iustos discernit ab impiis" 2n#elis siquidem qui in
prima prae!aricatione superbiente 7uci%ero in !eritate steterunt merito testimonium per$ibet !isio
*rinitatis6 $ominibus quos di!ina miseratio sal!at Spiritus aqua et san#uis"

En la carta de San Juan que $o/ $a sido proclamada se nos dice que $a/ un triple testimonio en el
cielo / otro seme,ante en la tierra" 2 mi parecer el primero es si#no de estabilidad / el se#undo de
restauraci.n" 2qu+l selecciona a tos ;n#eles +ste a los $ombres6 aqu+l separa a los buenos de los malos
+ste a los ,ustos de los pecadores" 7a !isi.n de la *rinidad testi%ica en %a!or de los ;n#eles que se
D
mantu!ieron %ieles a la !erdad cuando se rebel. 7u1bel" ? los $ombres que $an sido sal!ados por la
misericordia di!ina poseen el testimonio del Esp-ritu del a#ua / de la san#re"

2

)uidni per$ibeat testimonium Pater a quibus $onoratus ut pater est: *ibi !ero mali#ne sic loquitur(
Si er#o e#o Pater ubi est $onor meus: &areas omnino necesse est testimonio Patris cuius tibi #loriam
usurpare conaris non $onorare eum cupiens sed aequare" Sedebo inquit in monte testamenti et similis
ero 2ltissimo" Itane modo creatus Patri spirituum consedebis: Et certe necdum tibi dixit( Sede a dextris
meis" Si nescis o impudens Uni#enitus ille est cui aeterna #eneratione Patris aequalitas collata est et
consessus" *u rapinam co#itans esse aequalis Deo e 4ilio #loriam in!ides #loriam quasi uni#eniti a
patre ut ne ab ipso quidem testimonium merearis $abere" 2n !ero poterit detestato a Patre et 4ilio
utriusque Spiritus attestari: 2bominatur pro%ecto superbum et inquietum qui super quietum et $umilem
requiescit amator pacis et unitatis consecrator ad!ersum te pro pace et unitate 1elatur"

No $a/ duda que el Padre da testimonio en %a!or de aquellos que le $onran como a Padre" Pero si eres
un mal!ado te dir;( si so/ padre =d.nde queda mi $onor: Estar;s totalmente pri!ado de su testimonio
porque intentas apropiarte su #loria / en !e1 de $onrarle pretendes $acerte i#ual a +l" Me sentar+ dices
en el monte de la asamblea me i#ualar+ al 2lt-simo" 2cabas de ser creado / =/a quieres sentarte ,unto al
Padre de los esp-ritus: *oda!-a no te $a dic$o( si+ntate a mi derec$a" Se lo $a dic$o al que es el
Uni#+nito cu/a #eneraci.n eterna le $ace i#ual en esencia / di#nidad al Padre" *< en cambio quieres
usurpar la cate#or-a di!ina / tienes en!idia de la #loria del 'i,o #loria del 'i,o <nico del Padre6 con lo
cual te pri!as tambi+n de su testimonio" =? podr; alcan1ar el testimonio del Esp-ritu quien $a sido
rec$a1ado del Padre / del 'i,o: El Esp-ritu detesta al soberbio / turbulento6 el amante de la pa1 descansa
sobre el $umilde / pac-%ico6 / el creador de la unidad tiene celos contra ti que no buscas ni la unidad ni
la pa1"

Captulo 2

1

)uid mirum %ratres si timemus ne %orte pusillam $anc !ineam Domini depasci sin#ularis %erus
incipiat: )uantos etiam caelestis !ineae palmites prima illa sin#ularitas conculca!it: Sed %orte
superbiam quidem in eo %acile ad!ersistis non autem sin#ularitatem" Dico er#o( Ubi stabat uni!ersitas
an#elorum numquid sin#ularitatis caruit !itio qui sedere !elle praesumpsit: 2t %orte quaeritis unde mi$i
nota sit $aec statio an#elorum: Duos teneo idoneos testes quorum uterque quod !idit $oc testatur" 5idi
Dominum sedentem ait Isaias( Sera bim !ero stabant et Daniel( Millia inquit millium ministrabant ei
et decies centena millia assistebant ei"

=&.mo no !amos a temer $ermanos m-os que esta $umilde !i0a del Se0or pueda ser pasto de esta
alima0a tan sin#ular: =No destro1. muc$os sarmientos de la !i0a celeste aquella primera sin#ularidad:
Es m;s %;cil ad!ertir all- la soberbia que la sin#ularidad" Pero /o pre#unto( si todos los ;n#eles
permanec-an %ieles =no se de,. lle!ar de la sin#ularidad el que pretendi. usurpar el trono: )ue los
;n#eles permanec-an %ieles me lo dicen dos testi#os mu/ cali%icados que testi%ican lo que !ieron" Isa-as
a%irma( 5i al Se0or sentado""" / sera%ines en pie ,unto a +l" Daniel a0ade( Miles / miles le ser!-an
millones estaban a sus .rdenes"

2

2n et tertium desideratis ut in ore trium testium stet omne !erbum: 2postolum pro%ero qui
usque ad tertium raptus est caelum et rediens loquebatur( Nonne omnes administratorii sunt spiritus:
Siccine ubi stant omnes uni!ersi ministrant6 tu pacis inimice sedebis: Plane contristas Spiritum qui
$abitare %acit unius moris in domo6 o%%endis caritatem quia scindis unitatem rumpis !inculum pacis"
Merito proinde an#elorum qui suum nec ordinem nec domicilium reliquere caritati unitati et paci
E
Spiritus attestatur a quo sane tua et in!idia et sin#ularitas et inquietudo reprobatur" Et $oc quidem de eo
testimonio quod datur in caelis"

=)uer+is un tercer testi#o para que con tres testi#os quede %allada la causa: 2cudir+ a 2p.stol que %ue
arrebatado $asta el tercer cielo / despu+s di,o( =)u+ son todos sino esp-ritus que cumplen sus %unciones:
*odos permanecen en actitud de ser!icio( t< en cambio no quieres la pa1 / aspiras al trono" Irritas al
Esp-ritu que %omenta la unanimidad en su casa6 deni#ras el amor al ras#ar la unidad / des$acer el la1o de
la pa1" 7os ;n#eles no abandonaron su estado ni su casa / el Esp-ritu de caridad de unidad / de pa1 da
testimonio en su %a!or" 2 ti empero te condena por tu en!idia tu sin#ularidad / tu ansiedad" Esto es lo
que me inspira el testimonio del cielo"

Captulo 3

1

Est et aliud quod in terra datur ad discernentes utique qui in ea sunt exsules ab indi#enis $oc est caeli
ci!es a ci!ius 9ab/lonis" )uando enim sine testimonio electos suos deserat Deus: 2ut certe quaenam eis
esse poterat consolatio inter spem et metum sollicitudine anxia %luctuantibus si nullum omnino electionis
suae $abere testimonium mererentur: No!it Dominus qui sunt eius et solus ipse scit quos ele#erit a
principio" )uis !ero scit $ominum si est di#nus amore an odio:

Existe tambi+n otro en la tierra ara discernir a los nati!os de los extra0os es decir a los ciudadanos
del cielo de los de 9abilonia" Dios no puede de,ar sin testimonio a sus ele#idos" Si carecieran de pruebas
que con%irmasen su elecci.n se !er-an pri!ados del consuelo cuando %luct<an an#ustiados entre el miedo
/ la esperan1a" Pero el Se0or conoce a os su/os / +l sabe mu/ bien a qui+nes eli#i. desde el principio" El
$ombre en cambio no sabe si Dios le ama o le odia"

2

)uod si ut certum est certitudo nobis omnino ne#atur numquid non tanto delectabiliora erunt si qua
%orte electionis $uius si#na possimus in!enire: )uam enim requiem $abere potest spiritus noster dum
praedescinationis suae nullum ad$uc testimonium tenet: 4idelis proinde sermo et omni acceptione
di#nus quo salutis testimonia commendantur" 'oc sane !erbo et electis consolatio ministratur et
subtra$itur reprobis excusatio" &o#nitis siquidem si#nis !itae quisquis $aec ne#li#it mani%este
con!incitur in !ano accipere animam suam et pro ni$ilo $abere terram desiderabilem comprobatur"

Si carecemos de una certe1a absoluta nos ser; al menos mu/ pro!ec$oso / consolador tener al#unos
indicios de elecci.n" Porque mientras nuestro esp-ritu no ten#a al#<n testimonio de su predestinaci.n no
podr; !i!ir en pa1" la palabra m;s aut+ntica / di#na de que todos la $a#an su/a es aquella que nos
#arantic+ de al#<n modo la sal!aci.n" Esa palabra consuela a los ele#idos / desarma las excusas de los
r+probos" Si conocemos los si#nos de la !ida quien los rec$a1a mani%iesta claramente que no le interesa
el bien de su alma ! aprecia mu/ poco la patria suspirada"

Captulo 4

1

*res sunt inquit qui testimonium dant in terra( Spiritus aqua et san#uis" Scitis %ratres quia in primo
$omine pecca!imus omnes in ipso etiam cecidimus uni!ersi" &ecidimus sane in carcerem luto pariter et
lapidibus plenum" Exinde iacebamus capti!i inquinati conquassati donec !enit desideratus #entium qui
nos redimeret ablueret adiu!aret" 'ic est enim qui san#uinem proprium dedit in redemptionem
aquam simul produxit de latere suo in ablutionem emisit deinde de excelso Spiritum suum qui
adiu!aret in%irmitatem nostram"
F

7os que dan testimonio en la tierra son tres( el Esp-ritu el a#ua / la san#re" Sab+is mu/ bien
$ermanos que al pecar todos en 2d;n todos ca-mos en +l" &a-mos en una c;rcel llena de %an#o / de
piedras" 2ll- /ac-amos cauti!os manc$ados / maltrec$os $asta que lle#. el deseado de las naciones que
nos rescat. nos limpi. / nos restableci." Dio su propia san#re como rescate brot. a#ua de su costado
para la!arnos / en!i. su Esp-ritu de lo alto para con%ortar nuestra %laque1a"

2

5is er#o nosse an $aec aliquid operentur in te ne %orte reus sis san#uinis Domini quem e!acuas
quantum in te est sed et aqua ipsa quae mundare debuerat in sordibus permanenti iudicium damnationis
accumulet Spiritus quoque cui resistis non liberet maledicum a labiis suis: &a!endum enim ne sint tibi
$aec in%ructuosa quia necessario essent pariter et damnosa"

Exam-nate si todo esto produce %rutos abundantes en ti" Porque puedes ser culpable de la san#re del
Se0or si no le das !alor al#uno6 / al tener a#ua para puri%icarte te $aces m;s reprensible si contin<as
lleno de %an#o6 / si resistes al Esp-ritu no quedar;s impune si eres un deslen#uado" *en pues muc$o
cuidado( porque si no producen %rutos en ti te per,udicar;n"

Captulo 5

1

)uis est autem qui testimonium $abet e%%usi non sine causa san#uinis &$risti nisi qui continet a
peccatis: Ser!us enim peccati est qui peccatum %acit ut si deinceps continere potuerit et iu#um abicere
miserae ser!itutis certissimum sit testimonium redemptionis quam operatur sine dubio san#uis &$risti"
5erum non su%%icit peccatori continentia si non adsit etiam paenitentia" 'abet er#o et ab aqua
testimonium qui laborat in #emitu suo la!ans per sin#ulas noctes lectum suum" Sicut enim san#uis ille
redemit ut non re#net peccatum in nostro mortali corpore sic aqua illa abluit ab $is peccatis quae
commisimus ante"

El que se abstiene de pecar puede estar cieno de que la san#re de &risto no $a sido in<tilmente
derramada" )uien peca se escla!i1a al pecado" Pero si renuncia al pecado / se libra del /u#o de su
escla!itud posee una prueba e!idente de la redenci.n %ruto de la san#re de &risto" Sin embar#o el
pecador debe unir la penitencia a la continencia" Use la prueba del a#ua entre#;ndose al llanto re#ando
el lec$o con l;#rimas" 7a san#re perdona el peca o / $ace que /a no reine en nuestro ser mortal6 / el a#ua
limpia todas las %altas cometidas"

2

Sed qui erit quod lon#o catenarum usu et carceris $abitatione crudeli con%racti atque collisi de%ecimus
in !ia !itae: In!ocemus Spiritum !i!i%icatorem et adiutorem con%identes quia dabit Pater qui in caelis
est spiritum bonum petentibus se" Sane no!um super!enisse spiritum certissime con!ersatio no!a
testatur" Iam ut bre!iter repetam a san#uine et aqua et spiritu $abere est testimonium si contines a
peccatis si di#nos a#is paenitentiae %ructus si %acis opera !itae"

Pero el triste arrastrar las cadenas / la espantosa lobre#ue1 de la c;rcel nos $a de,ado triturados /
entumecidos" Somos incapaces de de%endernos en la !ida" Pidamos el Esp-ritu que auxilia / recon%orta
plenamente con%iados de que e Padre da el buen esp-ritu a los que se lo piden" Una !ida nue!a es se0al
inequ-!oca de poseer un esp-ritu nue!o" En resumen( tener el testimonio de la san#re del a#ua / del
esp-ritu si#ni%ica pri!arse de pecar $acer %rutos di#nos de penitencia / abundar en buenas obras
G
8H