Está en la página 1de 19

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS

Valstybinio brandos egzamino užduotis


Pagrindinė sesija

2007 m. gegužės 16 d. Egzamino trukmė – 3 val. (180 min.)

© Nacionalinis egzaminų centras, 2007 071MAVU1


2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

Valstybinio brandos egzamino formulės


abc
Trikampis. S = p ( p − a)( p − b)( p − c) = rp= ; čia a, b, c – trikampio kraštinės, p – pusperimetris,
4R
r ir R – įbrėžtinio ir apibrėžtinio apskritimų spinduliai, S – trikampio plotas.
π R2 2πR
Skritulio išpjova. S = ⋅ α, l = ⋅ α; čia α − centrinio kampo didumas laipsniais,
o
360 360o
S – išpjovos plotas, l – išpjovos lanko ilgis, R – apskritimo spindulys.
1
Nupjautinis kūgis. S = π (R+r)⋅ l , V= πH ( R 2 + Rr + r 2 ); čia R ir r – kūgio pagrindų spinduliai,
3
S – šoninio paviršiaus plotas, V – tūris, H – aukštinė, l – sudaromoji.
1
Nupjautinės piramidės tūris. V = H ( S1 + S1S 2 + S 2 ); čia S1, S2 – pagrindų plotai, H – aukštinė.
3
4
Rutulys. S = 4 πR 2 , V = πR 3 ; čia S – rutulio paviršiaus plotas, V – tūris, R – spindulys.
3
1
Rutulio nuopjovos tūris. V = πH 2 ( 3 R − H ) ; čia R – spindulys, H – nuopjovos aukštinė.
3 r
r r r
Vektorių skaliarinė sandauga. a ⋅ b = x1 x2 + y1 y2 + z1 z 2 = | a | ⋅| b | cos α;
r r
čia α – kampas tarp vektorių a{ x1 , y1 , z1 } ir b { x 2 , y 2 , z 2 }.

n−1
b 1 (1 − q n )
Geometrinė progresija. bn = b1 q , Sn = .
1− q
b1
Begalinė nykstamoji geometrinė progresija. S = .
1− q
1 1
Trigonometrinės funkcijos. 1 + tg 2 α = , 1 + ctg 2 α = , 2 sin 2 α = 1 − cos 2α ,
2
cos α sin 2 α
2 cos 2 α = 1 + cos 2 α , sin( α ± β) = sin α cos β ± cos α sin β, cos( α ± β) = cos α cos β m sin α sin β,
α±β αmβ α+β α−β
sin α ± sin β = 2 sin cos , cos α + cos β = 2 cos cos , cos α − cos β =
2 2 2 2
α+β α −β tg α ± tg β ⎡sin x = a,
= −2 sin sin , tg (α ± β ) = . ⎢
2 2 1 m tg α ⋅ tg β ⎢⎣ x = ( −1) k arcsin a + πk , k ∈ Z, − 1 ≤ a ≤ 1;
⎡cos x = a, ⎡ tg x = a,
⎢ x = ± arccos a + 2 πk , k ∈ Z, − 1 ≤ a ≤ 1; ⎢ x = arctg a + πk , k ∈ Z.
⎣ ⎣
n!
Deriniai. C nk = C nn − k = .
k !( n − k )!
Tikimybių teorija. Atsitiktinio dydžio X matematinė viltis yra EX = x1p1 + x2 p2 + ... + xn pn ,
dispersija DX= ( x1 − EX)2 p1 +( x2 − EX)2 p2 + ... +( xn − EX)2 pn .

⎛u⎞ u ′v − u v ′
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′
Išvestinių skaičiavimo taisyklės. ( Cu ) = C u ; ( u ± v) = u ± v ; ( uv ) = u v + u v ; ⎜ ⎟ = ;
⎝v⎠ v2
1
čia u ir v – taške diferencijuojamos funkcijos, C – konstanta. (ax)′ =ax lna, (log a x )′ = .
x ⋅ ln a
Sudėtinės funkcijos h(x)=g(f(x)) išvestinė h′ (x) = g′ (f (x))⋅f′ (x).
Funkcijos grafiko liestinės taške ( x0 ; f ( x0 )) lygtis. y = f ( x0 ) + f ′( x0 )( x − x0 ) .
log c b
Logaritmo pagrindo keitimo formulė. log a b = .
log c a

2
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

Kiekvienas teisingai išspręstas uždavinys (1–6) vertinamas 1 tašku.

1. 22008 − 22007 =
2008
A 21004 B 22007 C 2 D 2 2007 E 1

2. Nurodykite funkcijos y = 4 x 2 + 4 x + 10 reikšmių sritįI.

E ⎡⎢ − ; +∞ ⎞⎟
1
A ( −∞; +∞ ) B [0; +∞ ) C [9; +∞ ) D [10; +∞ )
⎣ 2 ⎠

π
3. Nurodykite, kokia yra funkcijos f ( x) = cos 2 x išvestinėsII reikšmėIII taške x = .
3
3 3 1
A − 3 B − C D 1 E
2 4 4

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentelėje, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje.

I
reikšmių sritis – zbiόr wartości – область значений
II
išvestinė – pochodna – производная
III
reikšmė – wartość – значение

3
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

4. Kuri iš nubraižytų kreivių yra funkcijos y = |1 + x| + |1 – x| grafikoI eskizas?

A y B y C y

2 2 2

–1 1 x –1 1 x –1 1 x

D y E y

2 2

–1 1 x –1 1 x

5. Skaičiai k
18 , 3
18 , 18 nurodyta tvarka yra geometrinės progresijosII nariaiIII. Tuomet k
yra:
2 3
A B 4 C 6 D E 5
3 4

6. Nurodykite, kiek nelyginių skaičiųIV galima sudaryti iš skaičiaus 3694 skaitmenųV, jeigu
skaitmenys nesikartoja?
A 12 B 24 C 30 D 64 E 32

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentelėje, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje.

I
grafikas – wykres – график
II
geometrinė progresija – ciąg geometryczny – геометрическая прогрессия
III
narys – wyraz – член
IV
nelyginis skaičius – liczba nieparzysta – нечётное число
V
skaitmuo – cyfra – цифра

4
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

7. Išspręskite nelygybęI: Čia rašo vertintojai


1 − 3x I II III
≤ 1.
1− 2x
(2 taškai)

JUODRAŠTIS

I
nelygybė – nierówność – неравенство

5
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

8. Automobilis iš miesto A į miestą B nuvažiavo 30 km/h vidutiniu greičiuI. Čia rašo vertintojai
I II III
Po to apsisuko ir grįžo atgal. Apskaičiuokite, koks vidutinis grįžimo greitis,
jei visos kelionės vidutinis važiavimo greitis 35 km/h.
(2 taškai)

JUODRAŠTIS

I
vidutinis greitis – prędkość średnia – средняя скорость

6
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

9. LygiagretainioI ABCD B K C Čia rašo vertintojai


II I II III
kraštinių BC ir CD vidurio
III m n
taškai
uuur yra K ir L. Vektorių
L
KL išreikškite vektoriais
m = AB ir n = AC. A D

(2 taškai)

JUODRAŠTIS

I
lygiagretainis – równoległobok – параллелограмм
II
kraštinė – bok – сторона
III
vidurio taškas – środek – середина

7
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

10. Išspręskite lygtįI: Čia rašo vertintojai


lg(6 x − 5) I II III
= 1.
2 lg x
(3 taškai)

JUODRAŠTIS

I
lygtis – równanie – уравнение

8
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

11. Parašykite funkcijos f ( x) = 2 ⋅ e − x grafiko liestinėsI, nubrėžtos per tašką Čia rašo vertintojai
I II III
M (0, 2), lygtį.
(2 taškai)

JUODRAŠTIS

I
liestinė – styczna – касательная

9
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

12. Į lygiašonę trapecijąI įbrėžti 5 vienodo dydžio besiliečiantys skrituliaiII Čia rašo vertintojai
III I II III
(žr. pav.). Skritulio spindulys yra lygus 4. Apskaičiuokite užspalvintos
dalies plotąIV.

(4 taškai)

JUODRAŠTIS

I
lygiašonė trapecija – trapez równoramienny – равнобедренная трапеция
II
skritulys – koło – круг
III
spindulys – promień – радиус
IV
plotas – pole – площадь

10
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

13. Išspręskite lygtį: Čia rašo vertintojai


I II III
x
(1 + cos x ) ⋅ tg = 0.
2
(3 taškai)

JUODRAŠTIS

11
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

14. Įrodykite, kad su visomis realiosiomis k reikšmėmis funkcijos Čia rašo vertintojai
I II III
f ( x) = ( x – 2)( x – 3) – k grafikas kerta Ox ašį dviejuose taškuose.
2

(3 taškai)

JUODRAŠTIS

12
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

15. Juvelyras gavo užsakymą pagaminti 38 gramų dirbinį, kurio aukso ir Čia rašo vertintojai
I
sidabro masių santykis 7:12. Savo dirbtuvėje jis turi du lydinius, kurių I II III

aukso ir sidabro masių santykiai atitinkamai yra 1:2 ir 2:3. Kiek gramų
kiekvieno lydinio juvelyras turėtų paimti, kad sulydęs juos gautų norimos
sudėties juvelyrinį dirbinį?
(4 taškai)

JUODRAŠTIS

I
santykis – stosunek – отношение

13
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

16. Jeigu trikampio ABC elementus B Čia rašo vertintojai


I II III
a −b
sieja lygybėI = 1 − 2cos C , a
a
tai trikampis yra lygiašonisII. c
C
Įrodykite.

b
A
(3 taškai)

JUODRAŠTIS

I
lygybė – równość – равенство
II
lygiašonis – równoramienny – равнобедренный

14
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

Čia rašo vertintojai


17. Krepšelyje yra keturi saldainiai, kurie sveria atitinkamai 7, 8, 9 ir 10 I II III
gramų. AtsitiktinaiI paėmęs du saldainius, Jonas atiduoda sunkesnį
draugui. Sakykime, atsitiktinis dydisII X – Jonui tekusio saldainio svoris.
1
1. Parodykite, kad P ( X = 8) = .
3 (2 taškai)

2. Raskite atsitiktinio dydžio X skirstinįIII.


(1 taškas)

3. Apskaičiuokite atsitiktinio dydžio X matematinę viltįIV.


(1 taškas)

Taškų suma

JUODRAŠTIS

I
atsitiktinai – losowo – случайно
II
atsitiktinis dydis – zmienna losowa – случайная величина
III
skirstinys – rozkład – распределение
IV
matematinė viltis – nadzieja matematyczna – математическое ожидание

15
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

18. Duotas stačiakampis gretasienisI ABCDA1B1C1D1. Čia rašo vertintojai


I II III
B1 C1

A1 D1

B C

A D

1. Nubrėžta plokštuma, einanti per taškus A1, D1, C. Įrodykite, kad tiesė
B1C1 yra lygiagretiII plokštumai A1 D1CB .
(1 taškas)
2. Plokštuma A1 D1C su pagrindo ABCD plokštuma sudaro 30º kampą ir
3
AB = a. Parodykite, kad AA1 = a.
3
(1 taškas)
3. Įrodykite, kad iš visų stačiakampių gretasienių, tenkinančių sąlygas
3
AB = a, AA1 = a , AD = 2 – a, didžiausią tūrįIII turi gretasienis,
3
4
kurio briaunaIV AB = .
3
(3 taškai)
4. Apskaičiuokite šio gretasienio tūrį.
(1 taškas)

Taškų suma

I
stačiakampis gretasienis – prostopadłościan – прямоугольный параллелепипед
II
lygiagretus – równoległy – параллельный
III
tūris – objętość – объём
IV
briauna – krawędź – ребро

16
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

JUODRAŠTIS

17
2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 071MAVU1

19. Duota funkcija f ( x) = 2 x , kai x ≥ 0 . Čia rašo vertintojai


I II III
1
1. Parodykite, kad jos atvirkštinėI funkcija g(x)= x 2 , kai x ≥ 0 .
2
(1 taškas)

2. Raskite funkcijų f(x) ir g(x) grafikų susikirtimo taškų abscisesII.


(2 taškai)

3. Apskaičiuokite plotą figūros, kurią riboja funkcijų f(x) ir g(x) grafikai.


(3 taškai)
Taškų suma

JUODRAŠTIS

I
atvirkštinė – odwrotna – обратная
II
abscisė – odcięta – абсцисса

18
071MAVU1 2007 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

20. Iš natūraliųjų skaičių sudaromos grupės (1), (2, 3, 4), (5, 6, 7, 8, 9), (10, Čia rašo vertintojai
11, 12, 13, 14, 15, 16), ..., kurių kiekviena baigiasi eilės numerio I II III

kvadratu. Apskaičiuokite m – tosios grupės narių sumą.


(4 taškai)

JUODRAŠTIS

19