Está en la página 1de 7

‘Foise   co   vento’.

  A   taxa   de   paro   en   Galiza   na   1ª 


década do s. XXI.

Parte   da   derrota   electoral   do   bipartito   o   pasado   1­M   ven 


explicada pola incidencia da crise económica en Galiza. E se hai 
un indicador no conxunto do Estado que deixa ben ás claras a 
gravedade da crise que estamos a atravesar é o desemprego: case 
4 millóns de parados en novembro de 2009.

En   cambio,   unha   análise   máis   polo   miúdo   da   evolución   do 


desemprego en Galiza e no Estado nos últimos anos non deixa 
dúbidas de que a crise do emprego en Galiza non acadou, durante 
os anos do bipartito, o nivel dramático do conxunto do Estado.

Amosamos a continuación os datos empregados de número de 
parados   en   Galiza   e   no   Estado,   obtidos   do   IGE   e   o   MTIN 
(Ministerio de Traballo), respectivamente.

Táboa 1. Poboación parada en Galiza, datos  mensuais  feb.01 a nov.09 – 


Fonte: www.ige.eu 
Táboa   2.   Poboación   parada   no   Estado,   datos   mensuais   xan.96   a   nov.09. 
Fonte: www.mtas.es 

O IGE facilita datos desde febreiro de 2001, polo que podemos 
facer comparacións desde esa data. 

A interpretación dos datos apréciase moito mellor graficamente. 
Esta é a evolución do desemprego en Galiza dende febreiro de 
2001:

Gráfica1.   Número   de   parados   en   Galiza,   feb.01   a   nov.09   ­   Fonte: 


www.ige.eu 

O comportamento do desemprego ten un marcado carácter cíclico 
(estacional): créase emprego na primavera e verán (de marzo a 
agosto, aproximadamente, con algunhas variacións cada ano) e 
destrúese   durante   o   inverno.   Este   comportamento   non   é   só 
característico da economía galega, senón do conxunto do Estado, 
como logo veremos.

Aprécianse, na gráfica anterior, 3 períodos ben diferenciados. O 
primeiro, con desemprego á alza, rexístrase entre 2001 e 2004 e 
chega, no seu peor momento, perto dos 200.000 desempregados. 
No segundo período, de 2005 a 2008, o comportamento é moi 
positivo, chegando a caer a niveis de 140.000 desempregados. A 
partir de aí, nótanse os efectos da crise económica internacional: 
tomemos   como   referencia   a   creba   de   Lehman   Brothers   en 
setembro de 2008, momento a partir do cal se aprecia claramente 
a interrupción do ciclo baixista no desemprego, comezando un 
ciclo á alza que provocará a destrución de máis de 60.000 postos 
de traballo en apenas uns meses.

Por último, coa chegada do PP á Xunta, apréciase que o ciclo 
baixista do desemprego é inferior a anos anteriores, e a partir de 
xullo destrúese emprego outra vez.

Nun   recente   artigo   en   Galicia   Confidencial   (Todos   melloran 


menos España) o líder popular Xosé Manuel Barreiro gabábase 
do   mellor   comportamento   da   economía   galega   respecto   da 
española   como   resultado   da   xestión   do   PP;   e   máis   aínda, 
afirmaba   que   os   datos   de   desemprego   durante   os   meses   de 
goberno   popular   eran   inferiores   ós   do  bipartito.   Non   só   se   ve 
gráficamente que o Sr. Barreiro fai unha interpretación falaz do 
comportamento estacional do desemprego...
Gráfica2. Destrucción de emprego en Galiza en datos interanuais ­ Fonte: 
www.ige.eu 

... xa que en datos interanuais (correximos así o efecto estacional) 
a   economía   galega   segue   a   destruir   unha   media   de   40.000 
empregos máis que un ano antes, senón que de seguido veremos 
que  durante   o   bipartito   o   comportamento   do   emprego   en 
Galiza foi moito menos negativo que no conxunto do Estado, 
e que esta tendencia está empezando a cambiar xustamente 
co goberno do Partido Popular.

Estas   son   as   gráficas   equivalentes   ás   gráficas   1   e   2   para   o 


conxunto do Estado:

Gráfica3.   Número   de   parados   no   Estado,   xan.96   a   nov.09   ­   Fonte: 


www.mtas.es 
Gráfica4. Destrución de emprego no Estado en datos interanuais ­ Fonte: 
www.mtas.es 

A gráfica 3 amosa o brutal impacto da crise económica sobre o 
emprego no Estado. Compárese a amplitude do ciclo durante os 
anos   anteriores   (nun   ciclo   alcista   do   desemprego   podíanse 
destruír entre 200.000 e 250.000 empregos) fronte a destrución 
de máis dun millón e medio de postos de traballo en pouco máis 
dun ano.

Comparando as gráficas 1 (Galiza) e 3 (Estado) compróbase que 
o comportamento da economía galega foi moito menos negativo:

Gráfica5. O desemprego en Galiza vs. España, feb.01 a nov.09

Distinguimos 3 periodos:
1. Tomando como punto de partida (base 100) o primeiro dato 
que temos dispoñible (febreiro de 2001), vemos como entre 2005 
e 2007 ábrese un diferencial entre a economía galega e a do resto 
do   Estado   por   mor   dun   mellor   comportamento   da   economía 
galega no ciclo alcista da economía, onde conseguíu reducir un 
20% de paro ata finais de 2007, mentras a economía española 
mantíñase no mesmo dato inicial.

2.   Apréciase   claramente   que   a   economía   española   destrúe 


emprego de xeito ininterrompido a partir de mediados do 2007. Ó 
ciclo   estacional   alcista   do   desemprego   a   partir   do   inverno   de 
2007   súmaselle   a   destrución   de   emprego   durante   o   verán   de 
2008, e xa con moita máis virulencia a partir da creba de Lehman 
Brothers.   Mentras,   en   Galiza   o   ciclo   estacional   aínda   crearía 
emprego ata a segunda metade de 2008.

3. A destrucción de emprego no conxunto do Estado a partir de 
setembro de 2008 é brutal. En pouco máis dun ano increméntase 
o paro nun 80%. Comparativamente apréciase que o impacto da 
crise no emprego en Galiza, sendo moi negativo, é claramente 
moi inferior ó resto do Estado, xa que o paro increméntase ‘só’ 
(con perdón da expresión aplicada a un tema tan serio como o 
que estamos a falar) nun 25%, menos da terceira parte que na 
economía española.

O Partido Popular fíxose co poder en parte por facer crer que a 
dimensión da crise económica en Galiza era tan grave como no 
resto do Estado. E máis aló, aseguraban ser quen de “resolver a 
crise en 45 días”.

Ben,   non   só   queda   claro   que non  é así,  senón   que a  seguinte 


gráfica demostra que,  por primeira vez en máis de 4 anos, a 
economía galega empeza a destruír máis emprego que o resto 
do resto do Estado: 
Gráfica6. O desemprego en Galiza vs. España, xul.08 a nov.09, base xul.09 
= 100.

O   novo   ciclo   estacional   do   desemprego   principia   en   xullo   de 


2009,   onde   se   marcan   os   mínimos   estacionais   para   ambas 
economías (192.859 parados en Galiza, 3.544.095 no Estado). A 
partir de aí, o novo ciclo alcista do desemprego arranca con máis 
virulencia en Galiza (+12% de paro) que no Estado (+9%).

É a primeira vez en máis de 4 anos que a economía galega se 
comporta peor que a española, e ocorre só 3 meses despois da 
toma do goberno da Xunta por parte do PP.

O mellor comportamento da nosa economía durante os anos do 
bipartito  ‘foise co vento’. Co vento dos novos aires austeros da 
política   económica   do   goberno   de   Feijoo.   Política   económica 
consistente   (eles   mesmos   o   din)   en   NON   FACER   NADA. 
“Laissez­faire, austeridade, que el mercado nunca se equivoca”. 
Agárdannos meses moi duros para o emprego en Galiza: tempo ó 
tempo.