Está en la página 1de 1

BUTLLETA D'INSCRIPCI

Nom i llinatges
Telfon
'.
Correu electrnic
TALLERS
!er or"re
"e !referncia
Elecci#
"e "ia i $ora%
& "e "illuns a "i'en"res
& "e ()$ a *($+
Po"eu fer arri,ar les inscri!cions em!lena"es mit-ancant%
& .e, $tt!%//..+.+associacio'eins0aloc+,logs!ot+com+es/
& correu electr#nic a l'a"reca% associacio0aloc1gmail +com
& ,2stia "el carrer Can Pel3 n2m+ (4
L'associaci# est5 o,erta a tot$om 6ue $i 'ulgui !artici!ar+
Es reunei0 ca"a !rimer "imecres "e mes3 a les *4 $+
al local !arro6uial 7!ro'isional8+ 9INE A DIR&:I LA TE9A+
Si 'oleu fer&'os socis3 la 6uota in"i'i"ual anual ;s "e < C+