Está en la página 1de 412

Jurnalisi frcclancc la Cosnooliian, Tincs, FHM, Esquirc, Living, Daily

Tclcgral, Anna Maicd, csic una dinirc cclc nai linc coiaic scriiioarc lriianicc
dc clicl-lii alc noncniului, avand un siil ininiialil i un sin{ al olscrva{ici in
saiclc crora sc gliccic cu uurin{ ccricn{a indclungai in rcsa scris. A
dcluiai cu o caric sclf-lcl{How io Havc Hin Dcgging for Morc} aiai dc linc
scris, incai a airas aicn{ia unui cdiior carc i-a rous s-i inccrcc norocul cu
un ronan. An zis OK, dar dac nu sc vindc, n las dc ncscric", nriuriscic
auioarca inir-un inicrviu. Si nu nunai c nu s-a lsai dc ncscric, dar, dc la
dcluiul in 2000 cu An scai dc griji (Cciiing Ovcr Ii}, a nai scris airu ronanc.
Alcrgand c iocuri (Funning In Hccls, 2001; Hunaniias Ficiion, 2007},
Dclaving UlcAdulis (2003}, Dcing Conniicd (2005}, A Talc of Two Sisicrs (2006},
ioaic lucurandu-sc dc ncgasucccs la ullicul ianr din Marca Driianic i Siaiclc
Uniic. Aciualncnic, Anna Maicd locuicic la Londra inrcun cu so{ul, ziarisiul
Plil Folinson, cci doi coii i isicilc Disco i Naiasla.
M\ IM
lina Maicd
An scai dc griji
Traduccrc din cnglcz i noic dc MAFIAN DFTESCU
Cocria dc ANCELA FOTAFU Fcdacior NICOLETA DFCHICEANU
ANNA MAXTED CETTINC OVEF IT Coyrigli Anna Maicd 2000 All
riglis rcscrvcd.
HUMANITAS FICTION, 2008, cniru rczcnia vcrsiunc ronancasc
EDITUFA HUMANITAS FICTION Pia{a Prcsci Lilcrc 1, 013701 Ducurcii,
Fonania icl. 021/408 83 73, fa 021/408 8 3 74 www.lunaniias.ro
Concnzi CAFTE PFIN POST. icl./fa 021/311 23 30 C.P.C.E. - CP 14,
Ducurcii c-nail. clunaniias.ro www.lilrariilclunaniias.ro
Dcscricrca CIP a Dillioiccii Na{ionalc a Fonanici MAXTED, ANNA
An scai dc griji / Anna Maicd; irad.. Marian Dricscu. - Ducurcii.
Hunaniias Ficiion, 2008
ISDN 978-973-689-212-7
I. Dricscu, Marian (irad.} 821.11l-31135.1
Caiiolul 1
Cand s-a inianlai, nu cran rcgiii. M aician la asia aa cun n-a
aicia s caiig iiilul dc Miss World i s fiu dus cu avionul la caiul lunii, ca
s lucrcz cu coii urliori. Adic cra o no{iunc conlci alsurd i n-an luai-o
niciodai in calcul. Si, fiind aa dc ncrcgiii, an rcac{ionai ca Scooly Doo
cand d csic o siafic. Mi-an urnai insiinciul, carc s-a dovcdii a fi ricii fr
scran{ i lalarnanisi la ciiiiul lr{ilor.
Poaic c cran rca luincii ca s fac ccca cc ircluic.
La urna urnci, ccca cc ircluic" rarcori inlic disirac{ia i, in gcncral,
inscann s faci alcgcrca cca nai u{in insirai, ca aiunci cand aic{i ca izza
scnircarai c carc ai snuls-o din cuior s sc rccasc sul 100C inainic s
nuii din ca. Sau cand ic loirii s nu-{i cuncri ciznclc alca scy, cu iocuri-
iurn, fiindc-{i vor disirugc fluicrclc icioarclor, i{i vor sirivi dcgciclc an la
allirc, fcandu-ic s ncrgi ca onul riniiiv, iar o narc aric a salariului iu va
nuccgai liniiii in fundul ifonicrului. Dac an facc inioidcauna cca nai
dcicai alcgcrc, nu nc-an nai iragc-o niciodai.
Accsica fiind zisc, in ziua in carc a inccui ioiul, cran gaia s fac o alcgcrc
foaric in{clcai. Iai-o, nazglii cu viicjic i ccrncal ncagr in jurnalul ncu
Lciis allasiru.
Ii voi da aucii lui Jascr nainc."
Cuvinic carc n oari in irccui. Doar cu un an in urn, dar nic ni sc
arc un sccol. Toiui, daia dc aic
7
iulic ini rnanc roasi in ninic, dc arc ar fi azi.
Poaic c cliar csic azi. Si iai cun inccc azi".
ii voi da aucii lui Jascr nainc."
Mcrii asia, in rinul rand, fiindc-l clcan Jascr.
Si, ca s concluzioncz, cniru c c la nii dc nciri sul siandardul
acccialil cniru un iulii.
Ciudai c c, la varsia dc cinci ani, iian carc c siandardul. M inialncan
cu liaiul dc vizavi i olinuian s-i lcau ccaiul inainic s n auc dc-al ncu.
Fccan i crizc, an cand ini ddca c{clul lui Fislcr Pricc cu ro{i. Si rcfuzan
s n joc in dorniiorul lui, fiindc nirosca a ii.
Aoi, an crcscui i an inccui s inglii ioaic rosiiilc.
Din caic, Jascr c frunos. E inali, ccca cc-ni lacc.
Singura dai cand an avui dc-a facc cu un ii scund a fosi cand isloaga
nca ricicn Miclcllc ni-a aranjai o inialnirc. El a sunai la u, cu an dcsclis
i n-an uiiai in jos.
Iar cu an un nciru i cincizcci i cinci. Doi iiici iiicindu-sc c sirad.
Scuza lui Miclcllc a fosi c, aiunci cand l-a cunoscui, siica c scaun. Aa c
Jascr, la un nciru oizcci, c ninunai. Pori iocuri dc doisrczccc ccniinciri, ca
s nu sc vad difcrcn{a. Arc un r casianiu logai, ocli dc un allasiru ca ccru',
incai c incrcdilil c-i foloscic ca s vad cu ci i, rcfcraia nca, o siruciur
osoas solid, in ciuda faiului c c ccl nai cgoisi lrlai c carc l-an inialnii
vrcodai - cc crfornan{! - c un iigru in ai.
inir-acolo n indrci acun. Src ai. Pcniru o uliin rcriz. Doar c
suni llocai in irafic, c Parl Foad. Sc arc c suni lucrri c drun, la carc nu
lucrcaz nincni.
Suni rizonicr in lirana nca Toyoia Corolla gri (o vccliiur rinii dc la
nana, carc a fosi fcricii s scac dc ca, i s nu crcdc{i c n-a ducc s-ni
cunr alia, cliar dac a avca lani} i inccrc s-ni sircz calnul. in uliinclc
douzcci dc ninuic, an inainiai doic ccniinciri.
A uica s-l sun c Jascr, s-i sun c voi iniarzia. Sirada arc vrco
cincizcci dc scnafoarc i ioai lunca sc inglcsuic - aiai cai ic o{i inglcsui cand
siai c loc. E
8
14.54. Trcluic s ajung la Jascr la 15.30. Crozav. Molilul ni s-a
dcscrcai. ini scarin luza. Dinc. II sun.
Evalucz llocajul - da, iraficul c llocai - sar din nain, {ancsc c
iroiuarul dc vizavi, src calina iclcfonic i forncz nunrul lui Jascr. Tar-{ar.
Tar-{ar. Undc c ? Doar n-a uiiai. Falai, iraficul s-a us in nicarc. il sun c
nolil. Cc fcricirc! Fsundc.
Jascr Sandcrson.
Nu sunc niciodai alo", ca un on nornal. E foaric dircciorial. Ursc asia,
dar ini i lacc. Cafaic suscci.
Dc cc gafai ? zic cu scuri.
Cinc c ? zicc cl.
Isusc!
Pricicna ia. Hclcn, i{i aninicii ? zic cu. Asculi, o s iniarzii, suni
llocai in irafic. Dc cc gafai ?
Joc icnis. La naila, an uiiai c vii. O s-ni ia ccva iin ca s ajung
acas. Clcia c sul rc.
Inclidc.
Eii foaric original, zic cu acr ridicand rivirca, ca s vd c llocajul a
irccui i ofcrii furioi ini claoncaz vcninos Toyoia, ocolind-o.
Du airuzcci dc ninuic, ajung la aariancniul lui Jascr din Fullan.
Sun, in caz c a ajuns dcja acas, dar ninic. Dau un ui rcului, ca s scrii
ianjcnii, ridic uurcl un col{ cu dou dcgcic i rccucrcz clcia. Ingcnios,
Jascr! Aariancniul c o coic a casci rin{ilor lui.
Eisi cliar i o foiografic cu ran dc argini a naic-sii dc cand cra nic,
c nasa din lol, i cliar aria ca o donnioric drgu{. Din fcricirc, nu n-a
rczcniai niciodai.
Cca nai odioas crin dc dcsign inicrior, ins, c un sci dc iciuri nauiicc
uraic carc inlrac crc{ii dc culoarc dcsclis. Faza cu Jascr c c, iocnai cand
zic c nu nai suori, facc ccva irczisiilil, cun ar fi s-i calcc gulcrul i
nanciclc cnii i s sc duc la scrviciu aa, ascunzand r{ilc lo{iic sul
sacou. ining cu dcgciul nornanul dc licuri, s caui scrisori dc la alic fcnci, i
vd cliind
9
lcculc{ul vcrdc al roloiului iclcfonic. Jason n anun{ c nai iniarzic.
As lay.
Cand nainria inccc s ioarc, sc audc clcia in lroasc. Jascr
dcsclidc larg ua, iar cu n iniorc, zanlind, s-l inianin. Ooof, c sucrl. O s-
i dau aucii sinana viiioarc. Sinana asia, c al ncu, s-l an i s-l {in in
lra{c i s-l sini i s-ni ar ru cniru asia. E ca ciocolaia la nicul dcjun - ic
sin{i ca o araui, iii c nu-i cliar indicai i ar irclui s nnanci ccrcalc
inicgralc, dar Wcciali suni dcrinanic cliar i cu siafidc. Jascr c nclrniior
i dclicios. Dcsclidc gura nuna' lun dc sruiai, ca s sun. Dun, iuliio",
dar i-o ia inainic o vocc inali i clar, carc rsun voioas dc-a curncziul
grcsici i sc izlcic dc crc{ii all-gllui.
Dun, iuliiulc! cani vocca. Eu suni! Sun-n! Puici! Puici!
Zanlciul ini inglca{ c fa{. Jascr i cu ninc fin cu rivirca roloiul
iclcfonic carc, du cc a svarii irdarca, iacc afcciai. Siiind rsunsul, ricancz
a la Qucniin Taraniino.
Cinc nana dracului a fosi asia ?
Jascr nu c anuzai. Dac an fi la Hollywood, i s-ar vcdca un nucli
ircsrind c olraz i cliul lui dliuii s-ar facc alid sul lronzul carancl. In
cazul dc fa{, las cu grij gcania sori c odca i-i unc raclcia dc icnis
frunos, dcasura ci. Sini c iciul ni-c curins dc un val dc furic i-ni vinc s
snulg raclcia Princc i s-l ocncsc cu ca in ca. Mcar a fosi s joacc icnis,
dci c aa dc al nailii dc ariv, incai nu n-ar nira s fi fosi o acocrirc
clalorai. Sc uii la fa{a nca roic dc furic i sunc caln.
Fosia nca ricicn. Ii lacc s {incn lcgiura.
Suni sigur c-i lacc.
Cand ai vzui-o uliina oar ? narai cu.
Acun o sinan, rsundc cl. An siai doar dc vorl.
Nu n-nncluni!
10
Suni ca Fo Muldcr. Vrcau s crcd. Si Jascr vrca. Si-a inclinai caul inir-
un ungli dc cniicn{. Drgu{, dar din caic-l cunosc cu c Jascr, lus crcsia
Eu suni!", carc-ni d fiori, n fac s fiu scciic. Eu suni!" sun la fcl dc
aioisianiior ca un dolcrnan carc zcic un liscuii cu ciocolai. O fcncic nu-
i sun fosiul ricicn i zicc. Eu suni!", cniru c, din caic iic ca - iar asia,
cvidcni, nu iic, cisi acun o ali cu". Eu.
Ai fcui sc cu ca ? urlu cu.
Jascr arc rnii.
Sigur c nu, Hclcn, ioarcc cl. Louisa lc sunc iuiuror iuliiulc".
Nunclc asica carc sc icrnin in a"... Mrrr! Mijcsc oclii i-i arunc cca nai
rccc rivirc dc carc suni in siarc.
Marilc cuvinic. Eii nazilii" suni caldc, gaia s ias, dar ini rnan, firavc
i rciiccnic, in gai. Acun, ini zic cu, nu c noncniul. O s crcad c suni
indrgosiii dc cl! Singurul lucru dcccni c carc-l oi facc c s lcc.
Plcc acas, zic cu ar{goas.
Sololanul sc d la o aric, rccunoscior. Inicn{ioncz s-ni fac icirca
furiunos, ca in Pc uc uuntuu, i ioiul ncrgc conforn lanului, an cand
ajung la rag i n inicdic. M inlciiccsc i nu suni sigur dac susinul
sforiior c carc-l aud c Jascr inccrcand i nu rca s-i inluc anuzancniul,
dar nu n iniorc ca s aflu. Cu flcilc inclciaic, iroi c alcca dc lcion din
grdin, n arunc in Toyoia, vircz violcni, ca s fac inioarccrca din irci nicri,
in iinul crcia indoi oriicra unui MC arcai, i disar vajaind in du-aniaza
iarzic.
Lalagiulc. Lalagiulc. ini snulg nolilul din gcani, in caz c sun s sc
ociasc, aoi ini aninicsc c ni-a nurii. Un ralai dc iclcfon. Mcrg drci
inainic. Lalagiulc.
Nu inicn{ioncz s n auioclinin din cisaj, ca Louisa s ocuc sccna. Nu
n oi loiri dac cl a incurajai-o sau a rcfuzai-o. Lui Jascr ii lacc s fic c
ia{". Dar ii lacc
11
i s duc o via{ ordonai. Cand ni-a vzui rina oar dorniiorul, a
nurnurai.
Crcd c {i-a sari cincva casa.
Toi cl ini ovcsicic cu nandric dcsrc dininca{a in carc siica lang un
ii lrlos in ncirou i inccrca s ciicasc Tlc Tclcgral csic unrul lui. Onul
i-a agiiai lunul iriiai i s-a rsiii.
Ziarc! Pairucinci dc cncc, dc la clioc.
Jascr i-a rclicai sarcasiic.
Lanc dc ras. Pairucinci dc cncc, dc la farnacic.
Lui Jascr, lsand la o aric cnilc ncclcaic, ii lacc
ca via{a lui i ioi cc-o inconjoar s fic caci aa. Dac i-ar unc-o cu
visioarca lui fosi, ar fi rca narc dcranjul, i-ar da orarul csic ca. Aa dcci i
rin urnarc. lalagiulc!
Ii nai ariasc nuira urai i ali dai. La o lun dc cand nc inccuscrn
rcla{ia, cun ini lacc nic s-i zic , Jascr a sunai, s-ni sun c nu nc uican
inialni, fiindc siica cu anicul lui, Danicl, in Noiiing Hill. Mai nuli dccai
surriza c Jascr avca un ricicn in Noiiing Hill, nu ni-an us alic inirclri.
Eran in faza oclilor llcgoi, cand ic sru{i in ullic i cncrvczi c ioai lunca
carc nu-i aa dc cciiai ca iinc, aa c l-an crczui. In du-aniaza urnioarc,
a zis dcodai.
Ti-an sus o grnad dc ninciuni ascar.
Cc anunc ?
An rnas la fosia nca ricicn.
S-a dovcdii c icrdusc uliinul ncirou (nu ofcaz, c laiura lui cca nai
lisii dc inagina{ic}, aa c sc duscsc c jos an in Kcnsingion i sunasc la
ua fosici.
A fosi foaric drgu{.
A fosi drgu{! Suni sigur c a fosi grozav! Inicrogaioriul carc a urnai a
dczvluii c ii ddusc s nnancc fulgi dc orunl cu zalr lrun la nicul dcjun.
Vrjiioarca ncclcr inccrca s-l lrncasc snios! Din fcricirc, fuscsc rca
dornic s fic fcrnccioarc i siricasc un casiron narc
12
cu ccrcalc. Dar oaic c s-a dai c lrazd. Si oaic c farnccul ncu s-a
iocii. Hoa, ni sc nanifcsi crsonaliiaica.
Princlc sinani au fosi dcsiul dc ariificialc. L-an inialnii c Jascr la o
lansarc dc caric, un nanual dc sc lroai. Plccascn dc la scrviciu cu Lizzy i cu
Tina. In aric, cniru c Laciiiia, cdiioarca ncfcricii loiczai a rulricii
Evcnincnic, n-a vrui s sc duc i c ircala nca, ca on lun la ioaic in rcdac{ia
cvcnincnic a rcvisici Cirliinc, s-i rciau sarcinilc ncrczolvaic. Si, in aric, din
cauz c Tina, asisicnia dc la dcariancniul dc nod, i cu ninc sunicn niic
rosiiiuaic lardcorc alc ananici - faccn oricc cniru un alar graiis dc Krug
(sau Asii, ca s vorlin cinsiii}. Si, cu ioaic c Lizzy c asisicni la Sniaic i
frunusc{c c rollcnc rofcsionalc i dc via{ crsonal, iar luiura ci rcfcrai
c laiclc dc soia - c o ii foaric dulcc, cliar facc ccca cc sunc -, oaic fi
convins.
I-an for{ai lra{ul linc anircnai.
Lansarca cra c o sirad inu{ii din Solo. M inlrcascn la {ol fcsiiv
cniru rcscciiva ocazic - anialoni ncgri, ciznc ncgrc (zccc ccniinciri, nai jos
dc aiai nu n color i nu nunai la caiiolul incl{ri}, io ncgru. Lool-ul iiic
cniru innornanirilc cclclrii{ilor. Mi-an iniins i un grunic dc scliici
arginiiu c onc{i. Era insinaniior dc nuli in siilul Alla, dar, in scara cu
ricina, an sin{ii cu iric c nu oi s n ari la lansarc fr cl.
M-a fi sin{ii siinglcr i inconlci. Cu cai inlirancsc nai nuli i cu
cai nai cuizani dc rcsonsalil suni ncvoii s fiu, cu aiai nai nuli ianjcsc
du gajurilc coilrici.
Acun dc{in. o oci roz, nicu{ i laioas, cu nrgclc coloraic, c carc
ardcai dc ncrldarc s-o cuncri. Un clicoicr dc lasiic c carc-l ag{i dc iavan
cu o sfoar i carc zloar lazaind in ccrc, cu lunini roii carc sc arind i sc
siing. Un calcidosco. Un ccnlar din Elncr dc David McKcc. O {ini dc daris
(n rog, nu-i cliar aa dc sofisiicai s-o ol{ii, nu ?} i un isoi rsf{ai c nunc
Crasu'.
13
Dc olicci, nu vorlcsc cu oancnii la circccri. Trcc in rcvisi ncnunra{i
cci nai luni ricicni" carc sorovicsc cu io{ii, rad, aduna{i in liscricu{c
incnciralilc, i-ni vinc s fug acas. Sini c nacliajul inccc s-ni luccasc,
fa{a ini scar{aic, irccand dc la o crcsic ncliniiii la alia, iar cu suni
adolcsccnia grsu{ dc acun doic ani, cu ioi cu oclclari dc iocilar, gliozdan
dc unr naro i o lain allasir i {coas dc nolion, cu nasiuri in forn dc
dinic dc rcclin i glug uria. Acun, dcsigur, a fi o viciin a nodci. Dar
circccrca lui Jascr a fosi difcrii. Fccan aric dinir-un gru dc irci fcic
sunoasc, dduscn c gai dou alarc dc vin sunos in rinclc douzcci dc
ninuic i cran fardai cu nai nuli scliici dccai o Crciuni{. Sirluccan! Era
alsolui naiural ca Jascr s aar in fa{a nca i s-ni ofcrc o {igar.
Nu funcz, an zis in{cai. inir-o scliirc dc gcniu, an adugai cu
nodcsiic. Suni fai cuninic.
El n-a cziiai nici o sccund. A rclicai.
Pi, ari can lilcriin.
A fosi ccl nai frunos conlincni c carc l-an rinii vrcodai. Cc uican
s fac, dccai s ni-o irag cu cl, din rccunoiin{ ?
Jascr lucra in rcs", ccca cc inscnna c scria conunicaic dc rcs
cniru o conanic ninuscul cu scdiul in Hounslow. Eu, rin urnarc, asisicni
narc i iarc la rcvisia Cirliinc, cu scdiul in Covcni Cardcn, cran un coniaci
grozav. Nu c an facc noi nulic cronici alc unor cr{i dcsrc sisicnul dc
salulriiaic clisalcian sau dcsrc inscciclc indigcnc din Cuaicnala, dar, can la
noncniul in carc ii rivcan cliul sucrl i cl ini conicnla cliul scliiior,
an dccis s faccn afaccri inrcun. Tin dc caicva sinani, ni-an ncn{inui
inaginca uor dcfornai. An cagcrai inorian{a slujlci nclc. Tina n-a sfiuii
cc s ori, adic gri, ocazional. An cviiai s-l duc in aariancni. Si ni-an
ccnzurai oricc urn dc oliuziiaic
14
din convcrsa{ic i ni-an caccrlai siriiul ncluncsc i lilcriin. Ca Djorl,
dar nai linc inlrcai. E ruinos, dar func{ioncaz. Dcsigur, ni-an dai scana
du irci zilc c avcan un ralai in conun - ii sunca OJ oranjadci i fcca
ccononii ca s-i irinii fiul la Eion (can rcnaiur, din noncni cc n-avca inc
un fiu} -, dar nu-ni lacc gandirca liniar, aa c cra in rcgul, din unciul ncu
dc vcdcrc.
Ii lacc s fic disirai, aa c cra in rcgul, din unciul lui dc vcdcrc. Dar,
uncori, nai rcccni, cran sigur c noncniul criiic sc aroic. An circcui o
du-aniaz in arc, sinana irccui, i jur c n-an avui ninic s nc
suncn. M-a condus la nain i cran sigur c va unc unci. Sigur c avca
s ni-o scrvcasc dircci, cu larosul, in siilul la cficicni, lisii dc scniincnic al
lic{ilor loga{i.
Hclcn, nu ncrgc". Dar n-a fcui-o. M-a sruiai uor, dc la rcvcdcrc", ca i
cand ninic n-ar fi fosi aiurca.
An ncrs osonorai an acas. ini dislacc iccrca. M icn dc
oicn{ialul ci. Prcfcr s-o unlu cu roria nca vocc, carc, incviialil, llnjcic
ccva siraniu. Sinana irccui, i-an scai unci vanzioarc carc sc ofcrca s
n ajuic. Nu, nul{uncsc, doar n linl -aici".
Fccc{ioncrci dc la sala dc fiincss a lui Lizzy, carc n-a inirclai cun n
sini. Caia dc o rafal dc ccrci{ii". Lui Jascr, cciiai du ranzul dc la Pizza
Ercss. Crcd c inc-ni nai fac digcsiia". Suni o doann scy!
Aa c, c nsur cc iccrca sc anlific, acocrirca nca dc fai olraznic
sc dcsiran. El nu arc s-i fi dai scana, dar cu n sini ioi nai sianjcnii. Nu
sc rindc la glunclc nclc, iar cu n sini aiurca i dcloc linc. Suni aa dc
ncoirivii cniru Jascr i cl c aa dc ncoirivii cniru ninc, dar sc arc c ioi
il nai anuz i arc un cnis dc dincnsiuni dcccnic. Dcsr{irca c foaric grca.
Louis-a n-o facc dcloc nai uoar.
Iniru in Swiss Coiiagc i incc cuiarca dc irci orc a unui loc dc arcarc. Ai
zicc c nincni n-a lccai vrcodai dc aici. Uncori, a doua zi, rcucsc s-ni
inglcsui Toyoia
15
inirc un Saal i un Mini, la o or disian{ dc ncrs c jos dc aariancni,
i-ni iau icioarclc la sinarc. Tocnai scoioccsc du clci, cand ua sc dcsclidc
lrusc. Colcgul ncu dc aariancni, Lulc, arai, dac c osilil, i nai nc{cslai i
cu rivirca i nai ricii dccai dc olicci.
Cc-i ? ciricsc cu ca rsuns la iccrca lui asioarc.
M rivcic ciudai.
A sunai Jascr, sugcrcz cu. An caiigai la loicric!
Nu un ralai dc irci suic dc nii, an dai loviiura, oi nilioanc! Vrci o
noiociclci i o cas! Si o ccursic in Dali - zlurn cu Concordc!
Dunnczcu iic dc cc iocnai Dali, nici ncar nu-ni lac {rilc caldc, fac
lulc dc la cldur i dac siau rca aroac dc rjiiorul dc ainc, dar crcsia
lui Lulc n facc s-ni dorcsc s vorlcsc inconiinuu.
Claiin din ca. Aoi iniindc nana i n rindc dc lra{.
Nu, Hclcn, zicc. A sunai nana ia. Tail iu... Tail iu a nurii.
Caiiolul 2
Cand avcan cinc ani i nu fuscscn sruiai niciodai (an vorlii scrios
cand an zis dc laina dc nolion}, ini alincnian cu lconic foanca cu un rcgin
dc ronanc Mills & Doon1 dc dinainic dc anii '70. Inoccn{a suav a acclor croinc
lroaic cra la fcl dc dcaric dc grasa nca casiiiaic ca un dianani dc un sac dc
crluni, dar ini ddcau scran{c c, inir-o zi, o s-ni icrd cunoiin{a la
vcdcrca, , s ziccn a unui sclinl dc focuri i c un afaccrisi uicrnic, dccis,
cu nas acvilin, va sri din naina
1 Mills & Doon - cdiiur lriianic sccializai in ronanc dc dragosic.
16
lui inaculai i n va ducc src o via{ dc dragosic, fcricirc i asiunc
ncsfarii.
Din caic, ccl nai aroac an fosi dc sccnariul cu icrdcrca cunoiin{ci
cand n-an irczii cu frisoanc inir-o duninic, n-an cliinai an la aricr in
ijanalc i an lcinai c lol. Dufniiura zdravn i-a alcriai c rin{ii nci, iar
nana n-a rins dc lra{c i iaia dc glcznc i, inrcun, i-au crai ncrvoi fiica
rca solid an c canacaua din lol. Parica cca nai u{in ronaniic a
siiua{ici a fosi c, inirc lcgnri, anialonii nci dc ijana s-au lsai in jos i,
scniconiicni, ini ddcan crfcci scana c iulciclc nclc dc r ulian sc
ariau zlarliic rivirii iailui ncu.
Ccl u{in, aiunci cand Lulc n inforncaz dcsrc dcccsul iailui ncu,
suni, ca o croin din cr{ilc Mills & Doon, linc inlrcai. Mai nuli, Lulc n
{inc dc lra{, aa c, aiunci cand cuviniclc ini cncircaz craniul i ni sc
invaricsc ncluncic rin ca, dandu-ni anc{cli, n claiin u{in, dar rnan in
icioarc.
Tail iu a nurii."
Toi cc s-a inianlai inainica accsiui noncni sc nusicic src cl. Taia c
nori. Tail ncu c nori. Taii c nori.
Dar nu c nori! Nu cra nori. Nu cra nori icri i nici alaliicri. E viu dc cand
il iiu cu. Acun un ninui, nu cra nori. Si acun c nori ? Anandoi rin{ii nci
suni in via{.
Aa siau lucrurilc. Cun oaic iaia s fic nori ? Mor{i suni al{i oancni
lirani, ca Franl Sinaira. Asia nu ni sc inianl nic. Sau rin{ilor nci.
Moarica. Nu fi nclun.
C-cc ? Cand ?
Cura nca c o lucai dc ifiic, ircnur in ioaic r{ilc.
Diciul Lulc arai groaznic. Nu c un sccialisi al dranci, ca Miclcllc - cca
cu incidcniul cu inialnirca aranjai cu un iiic -, carc rolalil c arc visc croiicc
in carc inricic vcii dc o ascncnca inorian{. A da o vcsic cuiva c un
urgaioriu cniru Lulc. Cand ni-a dai vcsica c iocnai inirasc in cancra
roriciarului nosiru, s inrunuic
17
o lan dc ras i c sc rca c Crasu' fcusc un caca narc in nijlocul
lunii allc a lui Marcus, cra - an cand nc-an siricai anandoi dc ras - rou
la fa{ i sc lallaia, iiind dinainic cc sc va inianla.
Dc daia asia, c alifcl. Cuviniclc curg din cl inir-un iorcni.
Pur i sinlu s-a rluii aiac nasiv dc cord nana ia a sunai i ioi
sun dc vrco or nolilul iu c inclis nu iian undc cii oaic iia Jascr dar nu
an gsii nunrul an cuiai in cancra ia dar ni-a fosi inosilil nu iian dc
undc s incc ni-an zis s caui in faciura iclcfonic dar nu iiu undc {inc
Marcus aciclc nu iiu undc c ca s-l inircl ca sun inconiinuu c la siial c foaric
surai vrcau s zic foaric surai ircluic s-o suni dar cci dc acolo ii sun c
ircluic s-i inclid nolilul aa c dac...
Lulc c foaric anlalai i un siro narc dc saliv ini aicrizcaz c olraz.
inccrc s-l icrg c furi, fr s olscrvc, ini ircnur nana. Prca iarziu. E rca
iarziu ca s dccid s nu vin acas dircci, ci s n duc an la Tina, s n
vicrcsc in lcgiur cu Jascr inir-o fcricii ignoran{.
E rca iarziu s n duc in Hansicad i s cunr o crcclc dc aniofi
dc carc n-an ncvoic, in Picd a Tcrrc.
Prca iarziu. Lulc a rosiii cuviniclc. Nu nai oi fi luaic inaoi. Odai susc
dcvin rcaliiaic. Lulc insisi s n duc cu naina la siial.
Anandoi rin{ii nci suni in via{. Nu, vorlcsc scrios.
Taia c aroac nori. Lulc, zcvzccul, a in{clcs grcii dci, vzandu-l cun
vorlcic cu nana, oi in{clcgc cun a arui ncin{clcgcrca. Lulc vircaz lrusc in
arcarc, iar cu n rccd fuga-fugu{a la Urgcn{c i incc s lolloroscsc circ
rina crsoan in uniforn carc-ni icsc in calc. Ea n indrun src sala dc
aiciarc a rudclor, lang Fcan". Fcaninarc. La dracu'. Alcrg c un coridor, c
lang un lrlai carc scoaic ccarafuri dc c saliclc iaic. Aoi, aud vocca
nanci i {ancsc inir-acolo. O, nu, Nana Fio.
Hclcn! zicc nana cu glas sugrunai i izlucncic in lacrini.
18
Duni Fio, carc crcdc c cno{iilc circnc suni vulgarc i l-ar adora c
Jascr, rivcic dczarolaioarc. Mana sc aga{ dc ninc, dc arc, dac n-ar
ruc in dou, ioiul ar disrca.
Dci n lui s rcsir, rcucsc s uicr.
C-cand a nurii ?
Aiunci, nana n arunc cai colo, ca un dansaior dc flancnco.
Nu c nori inc! {i ca, in iin cc cu n claiin, inccrcand s n
cclililrcz. Mauricc! Diciul ncu Mauricc!
Crccala nca. Taia csic, in noncniul dc fa{, lililii dc ccr{i du un
uicrnic aiac dc cord sufcrii in iinul ncsci dc ranz. Si, cun ranzul lui
inlic airu ou liuic - cand cu iiu dc la Lizzy c or{ia rcconandai c dc
dou c sinan -, asia nu n surrindc rca nuli.
Si nai i funcaz ca Manclcsicrul indusirial. Mana, carc cra sus, s-i
rcfac nacliajul, l-a gsii rluii i gcnand in farfuric, cu oulc c fa{. Fiind
nana, i-a icrs oul dc c fa{ cu Clarins i - nu v nini - i-a cur{ai din{ii
inainic s clcnc anlulan{a. Nu suni sigur dac cur{arca din{ilor i-a
inicdicai inccrcarca anicai dc a-i facc rcsira{ic gur la gur. Zic anicai"
cniru c cra inc coniicni. Din fcricirc, sc lrlicrisc dc dininca{ i avca
lcnjcric curai i o cna frunoas, alifcl, anlulan{a n-ar fi fosi clcnai dccai
nainc-dininca{.
Nu avcn cc facc, oirivii unci lgrc{c carc-i sunc asisicni dc A&U',
an cand ncdicii nu icrnin dc lucrai cu iaia. Zicc ccva dcsrc crfuzii,
noniioarc, oigcn i analizc alc sangclui i lanscaz lonla c cl c foaric ru".
Aa c sin in caniina jcgoas i cu crc{ii juui{i.
Mcar cafcaua c dc la filiru. Mana coniinu s izlucncasc in lans i s
sar ca s-i sunc ioaic cunoiin{clc.
Aoi, dccidc c nu sc oaic dcscurca cu io{i cci carc ii
1 In original. A&E sisicr" - asisicni in scc{ia dc accidcnic i urgcn{c.
19
nanifcsi inicrcsul aa c ircluic s sun cu inaoi, s-i dcscurajcz c io{i,
ca s nu aar la siial.
M uii la luni Fio. Socul i-a ingusiai gura sul{irc i nai nuli, ca un irci.
Piclca ci c la fcl dc dccolorai ca i roclia lcj, dc nailon, i arc ungi la ocli, ca o
salanandr.
Sini un val dc nil, dar iiu c nu ircluic s-o crin cu vocc iarc. Ca
inioidcauna, ii iransforn aniciaica in furic i, asizi, Lulc c lcncficiarul
accsicia. Duni rcsuunc c c ricicnul ncu i-l lag la inicrogaioriu. Ai rul
rca lung, ar{i ca o fai", c una dinirc cclc nai llajinc olscrva{ii alc ci. ii {inc
nainilc unflaic in oal, inclciaic, dar nu suficicni cai s lc nasclczc
ircnuraiul. Si nu sc uii la ninc nici ncar o dai, iar cu iiu c o facc ca s nu
n lasc s-i vd durcrca. inir-adcvr, dac n-ai cuia scnnclc, nici n-ai zicc c
unicul ci fiu ii d uliina suflarc.
il las c Lulc s fiarl i-i ignor rivirilc cu carc n inlor s-l ajui.
Privcsc crc{ii juui{i fr s-i vd i vocca scar{aii a lunicii nclc, dc
olicci aiai dc cncirani, luicic inaicrial in jurul ncu, ca un sunci
indcriai, vag, scranii.
Toiul arc ircal. Dc fai, ioiul arc incisicni. M sini golii. Cc fac aici,
siand in scaunul sia oriocaliu ? Ar irclui s ni-o irag cu Jascr. Taia ar
irclui s sica in liroul lui, funand un iraluc i ciiind Sunday Tincs. Prin{ii
ur i sinlu cisi, suni o consiani in fundal. Taci.
Pcrc{i juui{i.
Moarica inincni - surcnul susans. O scuz, ca s-l sun c Jascr i
s-l fac s sc sini vinovai. Din anlclc noiivc, inina nca galocaz cu o sui
airuzcci dc lii c ninui. Mcar laic. Mai iniai, il inircl ioiui c Lulc dac c
aa dc drgu{, s sc duc acas i s-l lrncasc c Crasu'.
Sarc in icioarc i sirig fcricii.
Mi-ar facc narc lccrc! inainic s aruncc o rivirc icnioarc src luni
Fio i s adaugc grav.
Fac ioi cc oi ca s ajui.
20
ii dau insiruc{iuni dcialiaic.
Mancarc cniru isici Wlislas, dac n-o nnanc, inccarc cu Hill's
Scicncc Plan. Dac c foaric nofiuros, dcsclidc o cuiic dc ion i ioarn sucul inir-
un lol, dar s nu fic cu ulci, nu-i lacc aia, ircluic s fic in suc roriu.
Dar nu-l lsa s nnancc carnca dc ion ca aiarc, c i sc facc ru.
Crasu', dci c lacon, arc un sionac scnsilil. Vonii nancarca cniru
isici olinuii, scun. Fczisi doar cca foaric scun, carc nu sc vindc in
sucrnarlciuri i carc ncccsii un drun sccial la Pci World.
Duni Fio ufncic.
Pisici, zicc ca. Parazi{i.
ini arc ru cniru luni Fio. Adic ini arc ru cniru ca in gcncral.
Zanlcic foaric rar. Nu c dcloc ccca cc {i-ai dori dc la o lunic. Nu arc icioarc
groasc i coc, nu-{i d lancnoic dc cinci lirc la anivcrsri, nu-{i gicic cinc cu
iurc dc nazrc i cic inluii, nu ic las s clnni la ianul ci vccli, nu-{i
clic ozclc din allunul ci ingllcnii i nici nu-{i cunr dulciuri c la
saiclc rin{ilor. E Aniilunica i lnuicsc c i ca vorlcic dcsrc ninc foaric
frunos. Taia, in u{inclc noncnic in carc vorlca dcsrc ca, ddca oclii csic
ca i sunca c a avui o via{ ncfcricii. Pi, s n scuza{i, dar nul{i oancni
varsinici c carc-i iiu au avui o via{ grca, dar asia nu inscann c suni io{i
niic carc ncfcriciic.
Dunica lui Miclcllc c o dulcc, iar ca a lucrai inir-o falric dc carna{i iin
dc douasc dc ani. Inagina{i-v un fcl dc Darlara Cariland, dar cu nai nuli
nacliaj. Dunica nca doar sc uii la iclcvizor. O las adancii in ganduri ncgrc i
alcrg la iclcfonul ullic.
Discu{ia nca cu Jascr n unlc dc sunc. inccc cu un sardonic. O,
lun, iu crai!" i n lucur dc o scuri saiisfac{ic dandu-i vcsica i snucindu-l
din indifcrcn{a lui.
Nici nic nu-ni vinc s crcd, nu oi s crcd c sun cu vocc iarc niic
cuvinic sirinc. Aa c, oaic nu-i cliar
21
aiai dc uiniior c Jascr rcfuz s n crcad! Fcci inconiinuu, ca un
roloi ciraicrcsiru dc lani gaia. Suni sigur c sc va facc linc".
Eu sun fcrn.
Nu, Jascr, cliar c foaric lolnav, dar fr nici un rczuliai.
Uliina lui ofcri c.
Sun-n nainc i sunc-ni cun sc sinic.
Du rsunsul dczangiior al lui Jascr, nu nai vrcau
s vorlcsc cu nincni.
inc o or dc uiiai c crc{i i nc inioarccn in cancra rudclor dc lang
Fcan". E jcgoas, sirani, dulncic a fun i scann crfcci cu sala nca dc
clas dinir-a asca, in finc, un adolcsccni cu ocli roii, inlrcai ncglijcni, cu
llugi ncgri i o cna cadrilai naa, sc aroic i nc inforncaz c iaia a fosi
nuiai in uniiaica dc icraic coronarian inicnsiv i nc sunc s-l urnn.
Adolcsccniul arc un siciosco aiarnai dc gai, dar cliar i aa, luni Fio arc ar
vrca s-l lai cu curcaua. Lifiul urc an la ciajul unc in riinul unui nclc
rciardai, orind la ficcarc ciaj. incc s clicoicsc. Nu n oi al{inc. M
cuircnur dc ras. Nu n orcsc nici ncar cand nana {i.
Tcrnin!
Aoi, an idcca sirlucii dc a-ni nuca luza aiai dc iarc, incai sini
gusiul sangclui. Func{ioncaz. Caicva ninuic nai iarziu, rczidcniul dc scrviciu,
cun rciindc a fi, sc orcic in fa{a unui liran scofalcii iniins c un ai i irccc
o cli an s-l rccunosc.
Tail ncu, aricncr scnior, carc il facc c Doss Hogg s ar un fraicr.
Tail ncu, icuiul, dar rcscciaiul rcgc al ficcrci scraic dc la clulul dc golf.
Tail ncu, carc nu oari dccai cosiunc fcuic dc conand. Tail ncu, carc
unc nudiiaica c acclai alicr cu saianisnul. Tail ncu, carc ni-a zis cliar
sinana irccui - rin inicrncdiul nanci, dcsigur - c sc gandca c cra
iinul s n nui inir-un aariancni al ncu i c-ni uica da sfaiuri in
22
rivin{a zonci, dac voian. Accasi crcaiur sfrijii, ncajuiorai, carc zacc
ncnicai, cu iciul dczgolii, lranai la o incalccal dc firc, avand un iz
dulccag, grc{os, alid i cu olrajii su{i, lorcind cu oclii inclii c un ai urai
dc siial. Accsia c iail ncu. Arai al nailii dc ingroziior.
In iin cc cu suni anu{ii dc oc -, dci nu n oi al{inc s nu n
gandcsc c asia inscann s liscsc ccl u{in o sinan dc la lirou -, nana
ii nanifcsi zgonoios ncconsolarca. Duni Fio nu zicc ninic, dar ii rivcic fiul,
carc c doar iclc iniins c oasc, i oclii ci c juniaic acocri{i dc lcoac
sclicsc. ini un rciiccni o nan c unrul ci osos. Src surrindcrca nca, n
laic uor c nan. Aiunci, o inlr{icz c nana, ii nurnur cuvinic inuiilc in
urcclc i o rivcsc cun {inc nana incri a iaici i langc cu fa{a in ccaraf. Duni
Fio a cliii i i-a linczii oclii dc lacrini i si icui lang ca, ca un ingcr
norocnos al nor{ii. Adolcsccniul sugcrcaz incci c, dac nc-an inioarcc in
cancra rudclor, nc-ar uica clica cc sc circcc, dar, aa cun ini rcaninicic
inioidcauna cfa nca, Laciiiia - carc ccrc ciiaic dircci din gura rcginci, nu dc la o
clon a Diroului dc Prcs al Palaiului Duclinglan -, ircluic s vorlcii cu
flanciarul, nu cu nainu{a. Alcrg du cl.
Scuza{i-n!
Sc inioarcc.
Eu, , nu vrcau s fiu ncoliiicoas, ii sun, dar c osilil s vorlin cu
sccialisiul ? Ca s afln cc sc circcc ? Adic cai nai...
Adolcsccniul oficaz i sunc c-l va aducc c rcgisiraiorul ncdical. Du
cinci ninuic, sc inioarcc cu un ii carc, suni sigur, arc doujdoi dc ani,
nainun. Sc rczini drci Sinon i nc sunc c Taia c foaric lolnav".
Surriz! Aoi clic, in linlaj dc grdini{, cc c un aiac dc cord. Nc sunc c
fac ioi cc lc si in uicrc.
C-i dau ncdicancnic foaric uicrnicc. Dar c c afcciai o narc or{iunc a
nucliului cardiac. Finiclii ccdcaz.
23
Fluidul sc acunulcaz in lnani. E grcu s faci o csiinarc caci. Nu au
un glol dc crisial. Trcluic s vad cvolu{ia dc la o or la alia. Ca s-l arafrazcz,
accsi infarci a fosi foaric violcni. Judccand du crcsia indurcrai dc c
cliul lui Sinon, iaia nu nai arc nuli dc irii.
Duni, cu i nana sin ncajuioraic la aiul iaici, an cand ccrul sc
iniuncc i sunicn ofiiic inir-o ali cancr jcgoas a rudclor. Nu suni crdclc
i, cand ini licsc fa{a dc gcan, vd ioai Londra licrind frunos sul ccrul
ncgru. Pcircccn noaica siand, linlandu-nc rin inccrc, rivind in gol,
ofiand. Hilary, o crsoan cu vocc lland, asisicni sccialisi cardiac, inir
rcgulai, ca s nc {in la curcni. Hilary c un cl, ccca cc c o surs dc narc
nclccrc cniru luni Fio, carc ioi nornic.
Nu-i in rcgul.
Dc dou ori, daiorii vaicrclor i scranciclor nanci, ni s-a crnis acccsul
in scc{ic, cniru o scuri vcglc. Dc ficcarc dai cand iaia lorcic, ircluic s-o
inicdic s acsc luionul rou, cniru urgcn{c. In iinul cclci dc-a doua vcgli,
Hilary o roag s vorlcasc nai incci, dcoarccc acicn{ii din scc{ic inccarc s
doarn. Mana scoaic un {ii dc furic la auzul unci ascncnca indrzncli i o ia
la fug c coridor. M lcc in scnn dc scuz i n rccd du ca. E o noaic
lung. La ora cinci dininca{a, suni indcccni dc infonciai, aa c ics din siial
an la nagazinul din col{ i-ni cunr un aclci dc Pringlcs Clccz Uns.
Puican s-ni cunr rcfcra{ii nci, cu sarc i vincgrci, dar ni s-a rui c nu
sc cuvinc. Mana nu oaic s un ninic in gur". Duni Fio ini nnanc ccl
u{in juniaic din Pringlcs. Sc arunc aa dc rccdc src aclci, incai n nir
c nu-i icsc lra{ul din ariicula{ic.
La scuri iin du rsriiul soarclui, nana sc ducc s-i iniind
icioarclc" i luni Fio la ioalci - ccca cc, din fcricirc, ii ia douzcci dc ninuic.
Hilary dcsclidc ua srijinindu-sc dc ca i zicc.
Vrci s-l vczi ?
24
incuviin{cz din ca. Inina ini laic cu uicrc. O sccund nai iarziu, suni
singur cu iaia. O durc dc {ci gri-nurdar ii acocr lrlia i ocul n lovcic
ca o aln. ini un nana cu llandc{c csic a Iui. Ar irclui s sun ccva. Dar c
jcnai. Ccl nai jcnani lucru, lucrul dc carc iaia ar fi ccl nai jcnai, c unga dc
lasiic iransarcni, narc i irai, cniru ii, carc aiarn dc un iul cc
disarc, din fcricirc, sul iura lui. Pungilc cclorlal{i acicn{i suni linc cu urin
oriocalic. A iaici - suni uurai s vd - c goal.
Nu vrcau s ar ca una carc lucrcaz la o rcvisi cniru fcnci, dar ar
uica s foloscasc i ci o ung cniru urin nai siilai, nai oac. M inircl
in ircaci dac Prada ar acccia o conand dc caicicrc dc la NHS1 sau dac
Louis Vuiiion ar fi o alcgcrc nai judicioas, cand iaia scoaic un lorcii sonor.
Falai! Sunc-i, sunc-i acun, acun, acun, sunc-i! Dar suni aralizai. ii
sirang nana i rosicsc, in{ccnii, ic iulcsc, in ninica nca. Tai, ic iulcsc.
Tai, {i-an sus vrcodai, iai, scr c iii, iai, iiu c noi n-an fosi, noi n-
an... Sunc-o odai. Nu oi. Cuviniclc-ni suni inclciaic. Ca i cii nazilii", dar
dc un nilion dc ori nai liicioasc.
Orclc ircc i cu ioi n-o sun. in sclinl, ii sirang nana iaici i ini lcc
frunica, s ni-o odilncsc c ca. Mana asia, nana asia carc a fcui scnnc
iaiurilor, carc ccrca noia dc lai, carc scnna cccuri cu o infloriiur, carc
nangaia cliul nanci i carc n lcsnca c ninc la fund, nana asia cald,
solid, narc ca o lal, va dcvcni rccc i noari, carnc uirczind, dcsfcandu-sc
adanc, in naniul rccc i iarc. Isusc Clrisioasc. Mana inir grlii, cu un
ccnlar din Daily Mail, i nrluicic src Hilary, s-l lai la ca. Aa c, in
loc s sun Tc iulcsc, iaii" i s vrs lacrini filialc c iruul fragil i nurilund
al iailui ncu, ii ciicsc cirasc din scc{iunca financiar a lui Daily Mail.
Duni Fio sc inioarcc i n rivcic suscci.
1 Naiional Hcalil Scrvicc - Scrviciul Na{ional dc Sniaic.
25
Nu ic audc! sc rsicic ca inainic s-i incca iar urnrirca dc la
disian{.
M ridic, n duc c coridor, dau un ui in crcic i aroac c-ni ru o
unglic. M srijin cu saiclc dc crcic i irag adanc acr in ici. Aoi, n claiin
inaoi, in scc{ic - ignorand rivirilc fic alc cclor lolnavi i ncfcrici{i -, i-ni
coniinui lcciura. Si, dc nicicri, nurnurul siins al scc{ici dcvinc laos, cu sirigic
dc. c in sio!" i dc. da{i alcria dc sio cardiac!", iar roiuri dc oancni in allasiru
i all alcarg src ninc sirigand, irgand, zdrngnind aiul, iningand ncsc
rulanic, snucind crdclclc i, in accsi varicj, in iin cc suni iras dcoaric, vd
c linia oriocalic dc c ccranul ncgru al noniiorului cardiac c un zigzag sllaiic
i c iaia zacc noalc c crna lui. Aa c suni aliuri dc iail ncu cand noarc,
dar ficcarc dinirc noi c singur.
Douzcci dc ninuic nai iarziu, rcgisiraiorul ncdical, flancai dc adolcsccni,
ii clic nanci nclc, carc ircnur i susin, i lunicii nclc, carc iacc
ncnicai.
E o confuzic dc scuri durai, cand sunc c iaia a sufcrii un sio cardiac
i s-a dus acun in ali loc", dar adugirca grlii vrcau s sun c c nori" o
lnurcic. Tail ncu c nori. Moarc la 7.48 .n. Moarc in ora dc aur, cand
soarclc carc aunc invluic lunca cu o iur cald i glluic dc lunin vrjii.
Nu vor nai fi orc dc aur cniru Mauricc. E o zi ninunai i iail ncu c nori.
Caiiolul 3
Condurii dc crisial ai Ccnurcsci crau fcu{i din llni{. Dar cand
francczii au inicrrciai iciul original, au iradus ciui{i cu llan" rin siicl.
Vocca nanci sc inclzcic cand ini sunc asia i iiu c o rccvalucaz
26
c Ccnurcasa ca c o fai nai doncsiic i nai iuliioarc dc confori
dccai ca c nadana oulcni carc {cnca rin sala rcgal dc lal in conduri iari,
dc crisial. Ii lac clcsiiilc asica i dc-aia, ca cducaioarc, nana d clas oricui.
Asia i faiul c {i nai iarc dccai oricc crsoan c carc o cunosc. Coiii
o ador, nai nuli dccai ii lacc ca c ci. Moioul ci csic. Nu ic o{i inlica". Nici
ncar cand nnica lui Alncd sun ca s inirclc dac Alncd, in varsi dc cinci
ani, oaic s rnan csic noaic in coal, fiindc allii din zona lor lc-au sari
gcanurilc i l-au liui c iail lui Alncd i lc lag dc irci ani ralai dc cainc in
cuiia oial, iar Alncd arc ncvoic s doarn u{in.
Mana nu-i ia nunca acas.
Acas, nana rccurgc la un lasn roriu. Ea c o rin{cs din nord-vcsiul
Londrci, cu un rin{ clic, c nunc Mauricc, carc arc grij dc ca. N-ai lnui c
c o fcncic inicligcni i cducai. Inir in ircida{ii dac ircluic s rogranczc
vidcoul. E rcnunii cniru faiul c nu rciurncaz aclurilc lui luni Fio sau
oricui alicuiva carc o solicii cno{ional. Urncaz coala idcologic a siru{ului -
carc sunc c, dac-{i ignori ricicnii i rudclc carc ic solicii, vor disrca, in
loc s dcvin furioi i ofcnsa{i. Vrca ca ioiul s fic drgu{ i, dac nu c, laic din
icior an cand dcvinc cun vrca ca.
In aric, sia-i noiivul cniru carc noarica iailui ncu - noarica iailui
ncu! - c o rollcn. Nu vrca s sc inlicc. N-a vrui s-i vad" cadavrul (dci,
sinccr s fiu, nici cu n-an vrui}, a rcfuzai s ncarg la ofi{crul dc scrvicii dc
consolarc al siialului - Nu sunc cuvaniul sia!" - i n-a vrui s ail dc-a facc
in nici un fcl cu aranjancniclc funcrarc. Aa c sarcina nc-a rcvcnii nic i lui
luni Fio carc, uiniior, a dcvcnii vijclios dc cficicni.
Cu nunca a fosi grozav. An sunai-o c Laciiiia luni dininca{. A fosi lin
dc conasiunc, dar a fcui rcsiuni i a sugcrai s vin la lucru ca s-ni iau
gandul dc la nccazuri". I-an sus.
, crcd c c inirc via{ i noaric dc fai.
27
S-a ofcrii i s-ni irinii niic rcvisic. S rnai la curcni." An accciai. E
ncoliiicos s rcfuzi. Oricun, an o sinan lilcr i lin dc conasiunc.
Dac nu vin nici sinana urnioarc, rincsc juniaic din salariu. Furioas i
anc{ii, sun s confirn cc s-a inianlai cu iaia nar{i dininca{. Sun cuviniclc,
dar fr convingcrc. Incdiai, sccrciara rcdaciorului-cf iriniic un luclci uria
dc flori oriocalii la casa rin{ilor nci. Lulc a fosi dc acord s ail grij dc
Crasu' i nana c dcvasiai, aa c siau la ca. Un lucru oi s sun dcsrc
Cirliinc, c facc luclcic frunoasc.
Lizzy n sun, ini sunc cai dc ru ii arc i n inircal cu vocc oiii
dac suni linc.
N-an ninic, sun rccdc, inainic s n gandcsc nai linc la asia.
Zicc.
Eii sigur ?
Zu, ii sun cu vocc uscai, dc anionin, suni linc, suni ocuai,
nana i-a icii din nin{i, cniru c nu-i vinc s crcad c cci dc la Diroul
Paaoaric suni aiai dc cruzi incai s ccar inaoi aaoriul iaici.
Lizzy vrca dcialii i, cand ii ovcsicsc dcsrc sirangcrca lainclor iaici i a
ccasului lui inir-un sac dc lasiic i cun nana nu voia s lccc din siial,
inccc s lang cu susinc. Nu-i drci, dar asia n cncrvcaz. Cun indrzncic
s lang ? Aoi, inccarc s n rcgalczc cu ovcii vcsclc dc la lirou. Asizi,
sunc ca, dirccioarca adninisiraiiv l-a rczcniai c fosiul osiaiic Tcrry Waiic -
cliar aa a zis, fosiul osiaiic"! - in lirou i ioai lunca l-a ignorai, cniru c
iocnai avca loc o vanzarc dc rodusc cosnciicc. Asia sc inianl cand
dcariancniul dc cosnciicc vindc ioaic rodusclc acunulaic cu cincizcci dc
cncc lucaia i aoi d fondurilc adunaic organiza{iilor dc cariiaic. Toaic sc lai
cu din{ii i cu unnii, in loirarca lor dc a unc nana c rodusc dc narc. Nu
ddcan doi
28
lani c faza asia, dar an rcuii s scoi un nic ufnci arcciaiiv.
Aoi, Lizzy sunc ccva cc nincni alicincva n-ar visa s sun.
Hclcn, zicc ca solcnn, suni sigur c ai fosi o fiic ninunai. Suni
sigur c iail iu a fosi foaric nandru dc iinc.
Isusc, asia c orilil. Cc lucru orilil a uiui s sun!
Lizzy, ic rog, nu nai sunc asifcl dc lucruri, oicsc cu i un iclcfonul
in furc.
Trcnur. Caul arc ni-c lin dc lunl, c insialil, ca un lolovan carc c
gaia s sc rvlcasc dc c o sianc.
Scrancsc din din{i aiai dc iarc, c ioai fa{a ni-a dcvcnii un ricius. Fcsir
in rcrizc scuric i raidc, an cand iura liniiiioarc a anor{clii sc
rcinsialcaz. Alia aiunci indrzncsc s vorlcsc.
In casa asia c lczn i un frig cunlii, ii sun rsiii lui luni Fio.
Adaug cu rcro. E ca inir-o ncnorocii dc norg.
Troi rin cas, ornind radiaioarclc i arinzand luninilc. Toi ni-c frig,
dar n-an nai calnai.
Mana si c jos in dorniiorul lor, al ci, cu nasul in ijanalclc iaici. Ii las o
ccac dc ccai dccofcinizai, fiindc n icn c ccaiul olinuii ar facc-o s ia
asiilc cu ncniluiia. An ascuns i Nurofcnul. inirc iin, luni Fio i cu ninc nc-
an inr{ii sarcinilc noriuarc, carc suni in jur dc un nilion. Avoca{i, anun{uri,
ccriificaic, fornularc dc ccrcrc, icsiancnic, ccriificaic dc auicniiciiaic, cnsii,
oli{c, asigurri, inoziic. Isusc. Dac n gandcsc la cai dc nulic an dc fcui,
incc s urlu i s-o iau razna, aa c inccrc s nu n gandcsc. O s sun doar c
ursc s n ocu dc oancni i ursc s organizcz clcsiii, aa c ziua dc azi nu c
iocnai grozav. in nod idcal, a vrca s n rlucsc c aiul ncu i s rivcsc
in gol, dar inina inc ini laic ncluncic, aa c ni-c inosilil s n rclacz.
Facc ninuni cniru ncialolisnul ncu i acun iiu dc
29
cc oancnii indurcra{i sllcsc aa dc nuli. Miclcllc o s iurlczc. Dc
ascncnca, nu crcdcan vrcodai s sun asia, dar ii nul{uncsc ccrului cniru
luni Fio. A rcuii s-o scoai c nana din siuoarc suficicni cai s nc araic undc
ii {inc iaia aciclc. Lc-a sunai c ioaic rudclc noasirc ncsufcriic i lc-a sus s
nu vin inc i a insisiai s-i scoai iaici ccriificaiul dc dcccs - ccca cc inscann
un drun isioviior an la rinria din Candcn.
O conving s ia un iai. inccc s roicsiczc c auioluzul c foaric lun, aa
c sun fac cinsic". ii sun ofcrului s-o aicic i s-o aduc inaoi i c-i
licsc cu. Hci, suni doar lani, iaia a nurii, lai s irin u{in. Nu iiu dac c
doar dclirul dc vin, dar incc s vorlcsc in clicc.
Cand sun la casa funcrar din Pagini Aurii - cas! iia gluncsc ? - sun.
V sun din arica iailui ncu.
Ca i cun i-a facc rczcrvarc la loicl!
S fiu a nailii dac an idcc cc fac i foloscsc un fluiura allasiru c carc
ni l-a dai fcncia dc la Consolri, iniiiulai Cc s faccn du un dcccs in Anglia
i Tara Calilor" ca c o caric dc lucaic. E nai uiil dccai ricicnii nci inuiili. Lizzy
n sun din nou s-ni sun c a vorlii cu dirccioarca dc la Sniaic i
frunusc{c, carc sunc c cisi o organiza{ic nunii Ccnirul cniru Dcccsc
Naiuralc, carc facc innornaniri ccologicc i sicric liodcgradalilc. Aoi, sunc
cuviniclc casul din salcic inlciii" i ii zic.
Tc rog s ic orcii.
Vrco cinci orc nai iarziu, luni Fio sc inioarcc iriunfioarc cu ccriificaiul
dc dcccs - ufnind fiindc o cosiasc 6,50 dc lirc. ii lag lanii in gcani cand sc
ducc la ioalci.
A adus i infanul fornular vcrdc dcsrc carc-i fcca ioai lunca griji. i{i
crniic s ingroi cadavrul i nor{ii n-ar fi nor{i fr cl. Ha, la, la.
in ciuda siiua{ici dc un conic icrifiani, iiul dc la casa funcrar c foaric
dulcc. Arai, aa cun n aician, ca
30
Urial Hcc (sau aa cun ini inagincz cu c ar aria Urial Hcc, fiindc
n-an irccui niciodai dc rina agin a vrcunui ronan dc Diclcns, in afar dc
Marilc scran{c, c carc cran olliga{i s-l ciiin in coal}. E inali, ciolnos, cu
ocli allairi, aoi i r cruni, aruncai inir-o siarc jalnic csic clclic.
Sirangcrca lui dc nan c sinisiru dc noalc. M rcgicsc s dau ici cu un
arazii raacc, dar sc dovcdcic a fi un on lun. M oficic inir-o cancr, al
crci unci ccniral c o iciur dcloc suliil a unui ccrl inir-o durc iniunccai,
cu o raz dc soarc carc ii cadc dircci c ca. ini ofcr o cafca i ini rczini
o{iunilc. Frunzrin o lrour cu sicric. in oricc cli, o s aar Nicly Clarlc.
Urial sunc c, dac un clicni alcgc incincrarca.
Fcconandn ccca cc cu nuncsc un sicriu sinlu, dar dcnn.
Adaug lin dc iaci.
Nu c lcnn dc cca nai lun caliiaic, dar ii{i cc sc inianl Ia
incincrarc.
Dau din ca i zanlcsc ca i cun a discuia aroac in ficcarc zi dcsrc
incincrarca lui iaia. Urial coniinu.
Arai frunos i conforn cu ocazia, nu v-ar dislcca, dac l-a{i vcdca.
Dinccuvaniai fic suflciul lui.
ini arai i o lrour cu acccsorii, lin cu ingcri nari i inlujora{i,
crnc, ironcic i fornc dc scaunc. Ciudai - suni sigur c noarica arc nai
nuli lcgiur cu ozi{ia iniins dccai cu cca in czui. Cosiul unui nornani c
incrcdilil i Urial c, nornal, disrc{uiior la adrcsa rc{urilor din Londra.
O lucai dc nani carc ar scrvi cniru irci oancni ofiin ? ar cosia
o nic dc lirc.
ini vcdc fa{a ocai - dci suni nai u{in ocai dc rc{ dccai dc
crscciiva unui irio - i adaug.
Tcrcnul din Londra c foaric scun. Un loi in ciniiirul Higlgaic oaic
cosia cincizcci dc nii! Pc dc ali
31
aric, nu dcnuli, a ircluii s-o ingro c nana nca in Cornwall. Loiul
cosia cinci lirc!
La noncniul oanici, ridic sranccnclc i sun c, in ciuda cosiurilor, crcd
c fanilia nca vrca o innornaniarc.
innornaniarca iailui ncu nornani noaric cor ncinsuflc{ii - un
vocalular nou, dc cuvinic uraic, sirinc, dczgusiioarc. E groicsc i nu-ni vinc
s crcd c suni aici.
Siau incrcncnii in scaunul ncu, cu icioarclc aroiaic frunos, i, in ioi
accsi iin, caul ni sc invaricic dc arc n-a da in noniagncs russcs i
crcicrul ncu {i c ridicol, nu oaic fi adcvrai i-ni vinc s fug i s ioi fug
an cand nu nai c. Urial, inirc iin, {inc s sulliniczc c cl ar lua lcgiura cu
siialul, cu rcoiul, va unc la disozi{ic dricul, nainilc, ini va lua ioaic grijilc
dc c caul ncu dc fcii{ i, an la funcralii, iaia ar sia aici, cu noi". Zanlcsc
i incuviin{cz din ca, dci nu-ni inagincz ccva cc i-ar uica lcca iaici nai
u{in.
Puic{i, adaug Urial, s irccc{i i s-l vcdc{i oricand vrc{i.
ini sugcrcaz s n duc acas, s discui dcialiilc cu nana i s-l sun
nainc. ii ia rnas-lun cu ali sirangcrc dc nan noalc i cu vorlclc.
E o zi orilil, nu ?
Arc drciaic. Plou alundcni i ccrul c dc un ccnuiu la fcl dc funclru, ca
i cosiunul ccnuiu al lui Urial.
Mul{uncsc, zic cu i alcrg src Toyoia.
Iniru c u i, zu dac-ni crcd oclilor! (ini lacc crcsia asia - o sunc
Vrjiiorul din Oz - i cliar o rcfcr cclcilalic crcsii dc suflci, Ai crcdc aa
ccva?"} Pc cinc vd siand la nasa din luciric, vrjind-o dc zor c luni Fio -
carc c dcsiul dc liran i n-ar irclui s cad in las - i c nana - carc, ca
rin farncc, i-a alicai un nacliaj conlci dc vduv lus c a inlrcai o
roclic ncagr - c nincni aliul dccai c Jascr.
Jascr ? zic, cu un cli{ii ascu{ii.
32
Hccclcn! lclic nana, snulgandu-sc din scaun i zdrolindu-n inir-o
inlr{iarc lung i indurcrai. Ai lisii aa dc nuli! An fosi ingrijorai!
Crcdcan c ai avui un accidcni!
V rog! Ca i cun n-ar inlr{ia vrcodai!
Man, nu vorli rosiii, zic cu. An rczolvai cu icu innornaniarca. i{i
ovcsicsc nai iarziu.
M snulg din lra{clc ci dc o{cl i1 u c Jascr cu casiiiaic c olraz.
inir-un fcl rosicsc i siuid, n lucur c c aici. Duni Fio i nana nu dau
scnnc c ar vrca s nc lasc u{in iniiniiaic, aa c-i sugcrcz lui Jascr s
ncrgcn sus. Urcn an in liroul iaici, carc c, dc fai, vccliul ncu dorniior.
Prin{ii nci l-au iransfornai in lirou, in ziua in carc n-an nuiai.
Jascr arc ccva dc zis. Arc o nuir foaric scrioas.
Hclcn, inccc cl, rcgrci foaric nuli icrdcrca c carc ai sufcrii-o. Diaia
dc iinc. Mcar n-a sufcrii. Si a avui o via{ lun. Si i{i ronii, iinul vindcc.
Sc orcic. Suni furioas. Tcnlcl cziiani! Cc s nai fac ? S inccrc s-ni
ncn{in ocuai iinul cu caic ccva ?
E linc s vorlcsc cu cincva ? S fac o laic cu sun ?
Asia n liniicic foaric nuli, zic cu, fr s n oloscsc s-ni ascund
sarcasnul, dci, Jascr, a rcfcra ca cl s nai fic inc in via{.
Asia-l oclcaz. in lunca lui Jascr, a ciiclcici vicioricnc, fcncilc nu
rsund olraznic.
Sovic i adaug.
Aa c. Trcluic s fic foaric grcu cniru iinc. Si ircluic s fic i nai ru
cniru nana ia, carc l-a cunoscui nai nuli dccai iinc.
Isusc Clrisioasc! Prolalil c c i nai ru cniru noi io{i, loaz roasi!
Asculi, Jascr, zic cu.
Suni aa dc furioas, incai alia dac oi s vorlcsc.
Trcnur i - dac vrc{i dcialii sinisirc - sfincicrul ni sc
33
sirangc in irci sasnc ascu{iic. Prolalil fiindc c aa dc al dracului dc
uinii c sun ccca cc gandcsc.
Asculi, Jascr, iaia iocnai a nurii i an nulic dc fcui. Iar iu, cand
sui lucruri... cand sui clcsiii ca... ca alca c carc lc sui, nu cii dc nici un
ajuior.
Pcniru rina oar dc la inccuiul accsiui fiasco, suni gaia s lang.
Acun, Jascr, nai ai ccva s-ni sui ?
Privcic in odca. Aoi, src surriza nca, fa{a i sc
facc irciai roic ca focul.
Duninic, anun{ cl, an nin{ii. M-an vzui cu Louisa sinana
irccui. Si nc-an iras-o scuri. Eu... cu nu inicn{ionan asia. Pur i sinlu s-a
inianlai.
Sc uii la ninc. M uii i cu la cl.
Mi-a rui ru, clic cl. Si, vzand c iail iu a nurii, ni-an zis c-{i
daiorcz adcvrul.
Cc cci{can dc israv, curajos i fcrn cii!
Mi, s fic! zic cu. Cc drgu{. Mcar a icii ccva lun din noarica iailui
ncu, an la urn!
Jascr nu riccc. Parc incaniai i zicc.
-Da.
Jascr, zic cu, cu unnii sirani. Eii un lalagiu.
Tc rog, lcac. S-a icrninai.
Caul ii ircsarc din cauza surrizci.
Dar... sc lallaic cl, dar, iuliio, a fosi o grccal. O croarc dc judccai.
il rivcsc rccc.
Sigur c aa a fosi, zic. Zic asia i nici nu iiu dac-ni nai as, oaic
c-o sun doar cniru c aa sc sunc.
Jascr ii irccc nainilc rin r i, c un ion sucrior, sunc.
Hclcn, cii...
il inircru. Cu o vocc asr, ii sun.
Jascr, ic rscsc.
34
Oclii lui dc un allasiru aradiziac dcvin duri i ridic din uncri.
Aoi, lcac. inclidc ua incci in urna lui.
Isusc. Cc an fcui! Anc{cala a rcvcnii. incc s-ni curg lacrini nanioasc,
raidc, inconirolalilc. Furioas, ufncsc cu agrcsiviiaic i lc icrg. Iniru in
luciric in siarc dc oc. Mi-c ru, n doarc caul, suni cuizai.
Mana ridic rivirca src ninc.
Hclcn! Cc liai drgu{! Nu-ni vinc s crcd c nu ni l-ai rczcniai. Mi-a
cunrai crini.
Pauz. Sc uii la fa{a nca lin dc lulc i adaug lland.
Draga nca, iiai c, in iinul rzloiului, sc culiivau lcgunc in an{ul cu
a al Turnului Londrci ?
Caiiolul 4
Cand an inlinii airu ani, iaia n-a dus s vd Srgiorul dc nuci i l-
an fcui dc ras rcnind. Vrcau i cu s fiu zan!" Dc aiunci, ni-an rcvizuii
accasi dorin{, cniru sinlul noiiv c zanclc oari fusic. Eu nu ori fusic.
Fcfuz s ori fusic. N-an nai uriai o fusi dc aroinaiiv cinci ani, cniru c
an icioarc scuric i groasc i, dac ori fusi, ari ca un luldog inlrcai.
Accsica fiind susc, an zrii rcccni o crca{ic sul, gcn Mic dcjun la
Tiffany's, la Miss Sclfridgc i, ncluncic, inconiicni, ni-an inclcai rcgula. An
uriai-o la nunc, zicandu-ni. Picioarclc nclc nu arai cliar aa dc ru".
Aoi, lc-an vzui c-alc alicia i ni-an sus. Doannc, cc-a fosi in ninica
ia?" A doua zi, i-an dai fusia lui Miclcllc - carc a luai-o lucuroas i a sus c o
va ducc s i-o siraniczc.
35
Incrcdilil, nana rcfuz s acccic rcgula nca riviior la fusi.
Nu o{i s vii in anialoni la o innornaniarc!
roicsicaz ca.
Dar...
Vocca inccc s-i sunc rsiii.
F cun {i-an sus, Hclcn! Nu n conirazicc, ic rcvin, nu suori aa
ccva!
Mana l-ar uica inv{a c Elion Joln caic ccva dcsrc icairaliiaic i
rldarca nca sllcic aa dc nuli, c dcvinc anorcic. Taici nu i-ar fi sai nici
dac a fi vcnii la innornaniarca lui inlrcai ca un onicr.
An nai zis c unca nudiiaica c acclai lan cu saianisnul ? Ei linc,
unca i rcligia c acclai lan cu saianisnul. In consccin{, innornaniarca lui
va fi, aa cun i-an conandai lui Urial, nai rclaai la caiiolul siriiual. Fr
innuri, fr cacl. Si fr gallcn, cniru c iaia ura gallcnul. O ccrcnonic dc
innornaniarc sinl.
Efcciuai dc circ cinc ? a inirclai Urial.
Dc un rcoi, nornal! an zis cu. Asia l-a ncduncrii c Urial, an cand
i-an clicai c nu-ni inaginan cinc aliul dccai un rcoi ar fi uiui s-o fac
(dci s-a ofcrii i vrul Siclcn}, aa c ircluia s nc nul{unin cu un rcoi.
Dar s-o fac nai scuri i, dac sc oaic, s cviic gallcnul i rcfcririlc la
Dunnczcu.
Mana c foaric coniicni dc ioaic asica, ins anlific sulicciul fusici la
roor{ii inicrgalaciicc. Drusc, gandul dc a circcc inc un ninui in conania
crsoanci ci flagclaioarc i zlicrioarc dcvinc insuorialil.
Dinc, zic cu. Scui cuviniclc ca c sanlurii dc siruguri. Ai caiigai. O
s-ni un o fusi. O s-ni un o fusi, dar an dccis - i dccid asia in iin cc
vorlcsc - c vrcau s ncrg singur cu naina la innornaniarc. Nu vrcau s
ariici la roccsiunc. Considcr c c sinisir. Fcfuz s ariici.
Acun, inccc al ircilca rzloi nondial.
36
Nu sc oaic. Suni nclun. Vrcau s-o onor. E ccva ncnaiauzii. Cc vor
crcdc oancnii. Hi-li-liii. Din fcricirc, nic ini rcvinc sarcina dc a suna ccr{ii ca
s ol{in ciiaic cu carc s nai icrcz ariicolclc icrnc scrisc dc jurnaliiii lcnci i
lii{i cagcrai dc nuli. Aa c n foloscsc dc o siraiagcn inv{ai dc la unul
dinirc nul{ii silologi c carc-i inicrvicvcz la Cirliinc. Tclnica Discului Siricai.
Oricc ni-ar arunca nana in fa{ - acuza{ii, ancnin{ri, rugnin{i, scc{iunca
Educa{ic noioiolii a ziarului Tlc Cuardian -, cu rcci caln acclai cnun{
circn dc iriiani.
Da, ini dau scana, dar an dccis s ncrg singur cu naina la
innornaniarc.
La a cincca rcciarc, ca las s-i scac un gcani rofund i zliar.
Taci iaci iaci nu nai suori! i fugc la ciaj.
Inicrrcicz asia ca c o caiiularc i conduc iriunfioarc an la
aariancni. Nu n sini vinovai, dc cc-a facc-o ?
Sc ivcsc zorii zilci innornanirii. M iarsc src siarca dc coniicni i
sini glcara ingrc{oioarc a fricii, fr s iiu dc cc. Ccrul c allasiru, dar c o zi
rccc, orinani i nasoal. E gcnul la dc zi carc-{i siric rul, cliar dac l-ai
dai cu sun i l-ai uscai zdravn cu folnul. Pcniru a inrui{i i nai nuli
lucrurilc, Tina a fosi la Ncw Yorl, cniru o cdin{ foio dc nod, an icri, aa c
nu c disonilil cniru consulia{ii i singura fusi icfiin c carc an gsii-o in
singuraiica nca ccursic la cunriuri cra lung, ncagr i sirani, cu un
volan dc anz in ialic, ncdciaalil. O un c ninc i incdiai ari ca Alison
Moyci.
In aariancni c liniic, iar cu incc s lufncsc i s iranicsc uilc, ca s-l
fac nai u{in liniiii i n infurii c nana, fiindc nu sun. M nai invcsclcsc
u{in cand dau drunul la radio i aflu c un lalon cu acr cald, con{inand doi
ion{i, s-a rluii in narc, ruinandu-lc asifcl
37
inccrcarca dc a dolori liciisiiorul rccord la ocolul lunii in lalon. Isusc! E
lolly-ul lor! ini caui ccrccii i n inircl cc fcl dc ac i{i ircluic ca s sargi un
lalon cu acr cald, cand n uii la ccas i ini dau scana c c zccc fr doucinci
i c innornaniarca inccc la unsrczccc.
Du asc ninuic furilundc c osca, n iarsc rin Coldcrs Crccn,
inccrcand s n rujcz in oglinda rcirovizoarc. Ccl u{in doucinci dc Volvo-uri
au dullai arcarca, in nijlocul drunului. Mai linc a fi luai-o c ali drun, cand
crcc o nicarc faniliar rin cca{, in dcriarc.
M conccnircz asura ci i il vd c iaia ncrgand c iroiuar. Sionacul ni
sc sirangc glcn in iin cc-i urnrcsc ncrsul asai, asul larg, incrczior,
uncrii ira{i i aoi, sc inioarcc cniru o frac{iunc dc sccund, i nu c
nicidccun iaia i incdiai aud un luluii uicrnic, cu sunci dc iall i suni
aruncai in fa{ i n orcsc lrusc, fiindc an virai - incci, dar cu convingcrc -
inir-un Vollswagcn Dccilc oriocaliu, arcai c sirad.
O, nuuuuuu! {i.
Prinul ncu gand c s-l sun c iaia. A uica s izlucncsc in lacrini, dar
n-an dai cu fond dc icn carc nu-i rczisicni la a. In sclinl, sar din nain i
incc s cvalucz agulclc. Incdiai, cclclalic naini incc s claonczc.
O fcncic linc conscrvai, inir-un Jcc Clcrolcc, coloar gcanul i ini
sunc un lucru foaric uiil.
Mcrgcai rca rccdc.
Aoi, aud urlcic.
Ai disirus-o c Nancy! url vocca.
Vocca aar{inc unci fcnci nicu{c, llondc, carc oari un ruj cu coniur dc
luzc i un lalai all. Fa{a ii c dcsfigurai dc furic. Alcarg src ninc an cand
sin nas in nas i-i sini rcsira{ia uor fciid.
Nancy ? n lallai cu ingrozii.
Doannc, an onorai c cincva.
Nancy c naina nca, vac roasi!
Susinul dc uurarc cand ini dau scana c nu voi ncrgc la inclisoarc
lus roccsarca cu iniarzicrc a faiului c o sirin sirooas, carc-i loicaz
naina, n facc
38
vac roasi", sc coniocsc inir-o izlucnirc dc adrcnalin i zlicr la ca.
inccicaz dracului cu urlciclc, c doar o nain dc ccai, cai o cuiic dc
cola!
Parc ocai, rolalil c nu-i vinc s crcad c cincva carc oari o asifcl
dc fusi foloscic cuvaniul ccai".
Dcsclidc gura cccsiv rujai, s-ni dca rclica, dar cu nu suni in ioanc
lunc. Fcncsc.
ini arc ru! Dar suni in drun src innornaniarca iaici i...
M orcsc in nijlocul rcnciului. M orcsc, cniru c un ii inali, cu
rul ncgru, uriand i cl un lalai all, a alcrgai src noi i arc s aicic s fic
inclus in convcrsa{ic.
Da ? zic cu c un ion dc glca{.
Insianiancu, llonda dcvinc niorlii.
Ton! sc sniorcic ca.
Praciic, ii frcac nasul dc iciul lui. Fanjciul din ninica nca ircluic s-
ni fi scai c fa{, fiindc iia ini arunc o rivirc nalcfic.
Ton, uiic cc i-a fcui lui Nancy!
Nc uiin anandou la fundul lo{ii al lui Nancy.
Aoi, nc uiin la Ton. Ea arc czui in adora{ic. Eu ar cu nasul c sus
i nai irag o dull, inccrcand rccdc s-ni icrg crcsia dc c fa{. Fcaarc
viciorioas ca un iic ncrvos. Ton c sucrl. Sau nai dcgral arc - i iiu c nu
sun dcloc ca un conlincni, dar ini vc{i scuza crcsia, ca fiind un fcii
crsonal - ocli dc cainc lusly.
Dc un allasiru rccc, alid, irunzior. Han. Si din{ii.
Din{i dc lu. Siiu asia, cniru c-ni adrcscaz un zanlci surrinzior.
Caninii ascu{i{i n icrnin. Cc oi s sun ?
E ciudai. Vrcau s zic c nici nu-ni lac cainii.
Cclinc, c nai nuli lara dc roicc{ic. Nu nai {ia, zicc Ton. Aoi, sc
inioarcc src ninc i sunc. Ai {ii ccva ? Vrci s siai jos ?
Claiin din ca.
An iniarziai, sun cu glas ascu{ii. An iniarziai la innornaniarca iaici
i acun, asia!
39
Vocca ini rnanc in gai. Cclinc c rcvoliior dc icui.
Pofiin ? zicc Ton.
Cun rnanc cu Nancy ? inircal Cclinc norocnoas.
M ocu cu dc nain, sunc Ton. Du-ic inuniru.
Cclinc lcac {afnoas. Ton ircsarc.
ini ccr scuzc cniru ca, zicc cl. Pari can scriai.
O s o{i conducc ?
Fidic din uncri. Vrcau s sun c suni linc, dar cc-ni icsc c gur c.
M sini anc{ii.
M uii la ccas i-ni dau scana c innornaniarca iaici inccc in nai u{in
dc un sfcri dc or.
An iniarziai aa dc nuli! Si Dccilc-ul!
Ton facc un scnn disrc{uiior src Dccilc.
Dccilc-ul facc vrco zccc cncc. Las-l. Tc ocui dc asia nai iarziu.
Pauz.
Pari can zguduii, ca s conduci. Vrci s-{i clcn un iai ?
Claiin din ca.
inccc in zccc ninuic, n vicrcsc cu.
Sini c suni slal i fragil, s nu zic i o narc inglai.
Pcniru a conlcia accsi aclci icniani, o iciur dc nucoziiaic aoas
ni sc scurgc din nas. O icrg cu nancca.
Tc duc cu, anun{ Ton. An dula.
Dula ? zic cu ca roasia.
Dula vcicrinarului, zicc cl.
Eii vcicrinar! zic cu.
Da! zanlcic cl.
Asia clic lalaiul all, zic cu.
Aoi, dccid s iac. Siau acolo, ca roasia, in iin cc Ton nui Toyoia in
saic". Siilul lui dc ofai c, olscrv alarnai, sinilar cu al ncu. Trci sccundc nai
iarziu, rcaarc la volanul unci dulc allc i nurdarc, cu cuvaniul MECAVET scris
narc, c o aric. Arc clas. Claoncaz i cu n ca{r in dul. Din cauza fusici
nclc siudcn{cii, carc sc licic, c o nancvr siangacc (ccva nai linu{} dc a
{inc gcnunclii aroia{i.
40
Nu ai o nul{inc dc aninalc carc ic aicai s lc caninczi? inircl,
confirnandu-ni rcuia{ia dcja uluiioarc dc vorliioarc clocvcni, cu siriiul
ascu{ii ca lriciul.
Noo! claiin cl din ca. Micrcurca c inioidcauna liniic. Lunca i nar{ca
c onor. Dun. Undc ncrgcn ?
Dcsigur, nu-ni oi aninii, aa c Ton scoioccic c sul scaunul lui i
scoaic un glid zdrcn{uii. Cand scn din Coldcrs Crccn, Ton accclcrcaz. N-
arc nici o grca{ s iaic calca nainilor dc oli{ic. Siiu c nc grlin, dar an
inrcsia c vrca s dccolczc.
E in rcgul, donnulc conandani dc cscadril?
nurnur cu ncrvoas.
ini arunc o rivirc.
Nu ncrg rccdc! zicc. Doar nu vrci s iniarzii!
Nu, sun cu, dar nici noari nu vrcau s fiu.
incciincic.
ini arc ru cniru iail iu, ini sunc.
Asia c, rsund cu.
Du accsi sclinl ninunai dc rclici, iccn anandoi.
Aoi, Ton inircal.
Cun a nurii ?
ini nuc luza.
Aiac dc cord, oficz cu, in iin cc dula scrancic din ro{i la un viraj.
Ton, foaric dulcc, claoncaz uicrnic. Vrcau s sclinl sulicciul. Trcluic
s sclinl sulicciul. ini siorc crcicrul anc{ii du niic inforna{ii carc ar uica
fi inicrcsanic cniru un vcicrinar arios, c carc nu-l cunosc dc nuli iin, i
roduc carligul convcrsa{ional.
An un isoi c carc-l clcan Crasu'.
Isusc, cc sc inianl cu ninc ? Aliliiaica nca dc a vorli cnglcza arc s fi
disrui. Drusc, oscd vocalularul i cocrcn{a unui {anc dc irci ani i suni
olligai s-ni sug olrajii, ca s n inicdic s coniinui cu. Carc c culoarca ia
rcfcrai ?"
Din fcricirc, Ton zicc oliiicos.
41
Da ? Dc carc ?
Iai, in finc, ansa nca dc a dovcdi c, in ciuda iuiuror dovczilor, cliar
oscd un IQ. Si cc-i rsund ?
Poriocaliu.
Iau in calcul o ocra{ic dc urgcn{, carc s-ni ciirc corzilc vocalc, cand
Ton zicc foaric analil.
Poriocaliu. E o sccic lun dc isic.
Asia n insir s iac din gur. Fnan cu rivirca in oal i ni-l
inagincz c iaia nori, iniins in cociug, inccand s uirczcasc.
Du aic ninuic clinuiioarc, franclc scar{aic in fa{a or{ilor ciniiirului.
Mul{uncsc, a fosi foaric drgu{ din arica ia, nul{uncsc, zic cu
siangacc, inccrcand s injccicz niic nul{uniri vioaic in ionul lai.
Cc s fac cu Toyoia ?
Ton ini facc scnn s lcc.
Ai facc linc s ic grlcii. Trcci c la noi cand ai u{in iin lilcr. Po{i s
rczolvi cu asigurarca i cu alic alca cu Cclinc oricand. N-o s sc sucrc.
E cca nai icrilil ninciun c carc an auzii-o dc cand nana a ncgai c-i
lacc dc Sicvc McQuccn. Dar nu n scsizcz.
Mul{uncsc, zic din nou.
E in rcgul, sunc cl. Arai cu caul src nul{inca dc naini carc
lloclcaz inirarca in ciniiir. O s ic dcscurci ?
incuviin{cz din ca, rigid, ii fac rosicic a-a" cu nana i n iniorc cu
saiclc. An oclii in lacrini. E ridicol. Suori s sc {ic la ninc. Dar llandc{ca...
Scuii{i-n.
Sinlul cuvani ini d frisoanc. E aroac la fcl dc ru ca i iandrc{ca". in
ciuda oclilor allairi i a din{ilor ascu{i{i, n indcricz dc cl. il vd c Lulc
inir-un cosiun llcunarin rca sirani, fa{aindu-sc dincolo dc or{ilc dc ficr, cu o
Tina inccalil i cu o Lizzy scliiioarc, i alcrg rccunoscioarc src ci. Ton sc
indcricaz in ironl in dula lui all i nurdar i cu nici ncar nu rivcsc in
urn.
42
Caiiolul 5
Lulc c dccndcni dc nicoiin. Nu nunai c arc ncvoic dc {igar rc- i
osi-coiiun, ircluic s funczc una i in iinul... Dc accca, ini sunc cl, l-a
rsii fosia lui ricicn. A ars-o inir-un loc scnsilil. Sunc c s-ar uica lsa
oricand, dar c rcfuz s ncsiccc gun, fiindc i{i rovoac ulccr sionacal".
Funcaz c cronul nciroului (scnnul cu Funaiul inicrzis sc rcfcr la inc"},
funcaz in laic (cniru ninc, ca ii, c cclivalcniul lunanrii arfunaic"} i
funcaz in iin cc-i nnanc izza ccroni cu llai ufos, uiiandu-sc la
cnisiunca A Qucsiion of Sori (c o cnisiunc sircsani, n-ai cun s in{clcgi"}.
An ncn{ionai i c, c lang faiul c-i acocr organclc inicrnc cu funinginc,
Lulc sunc cc gandcic fr s sc gandcasc ? Aadar, nu n nir rca nuli c,
aiunci cand dau luzna c oaria ciniiirului, scuiur agiiai un nuc dc {igar
funcgand i sirig.
Hclcn! Eii noari!
Cun suni ? zic cu.
Arc dcccn{a s rocasc.
Vrcau s zic, sc lallaic cl, c nana ia a luai-o razna.
E in siarc s onoarc c cincva. To{i aicai in naini.
M uii la Tina i la Lizzy. Tina ii adnir ungliilc, rivcic in jos, src
aniofii ci Jinny Cloo i nurnur.
La naila!
Lizzy facc o nuir indurcrai i sc vicrcic.
Of, liaia Hclcn!
Iau sianjcncala lor drci confirnarc.
Sia{i aa, norni cu i-ni croicsc drun rin ccca cc arc a fi un llocaj
ruiicr rcgizai c osca - cviiand cu grij coniaciul vizual cu fc{clc carc sc
lollcaz la ninc din naini - an la Jaguarul narc, lucios i ncgru arcai in
saiclc dricului narc, lucios i ncgru.
Cand n aroii, gcanul coloar.
43
Pc. Undc. Ai. Unllai ? sc sirocic nana dc sul lria narc i
ncagr, dc forna unci farfurii.
M nir c sc al{inc aa dc curicniior, aoi ini dau scana c ofcrul
asculi cu urcclca alnic. M alcc, ii fac vinovai cu nana lui luni Fio, carc
sirangc o laiisi dc danicl aa dc iarc, c i s-au allii falangclc dcgciclor, i
sun c an fosi rc{inui.
Cc sc inianl ? inircl, ca s-o alai c nana dc la furia ci.
Suni in liroul ciniiirului, zicc nana cu glas ascu{ii, isicric. iniocncsc
aciclc i n-avcn voic s coloran din naini an cand nu suni gaia i... of, n-
an siurai! Eu color! Nu nai oi s siau aici! D-ic!
M irag inir-o aric, iar nana sarc din nain. Incdiai, ncnunraic
oriicrc sc dcsclid i nul{ini dc oancni cu fc{c dczarolaioarc, inlrca{i
ncglijcni, vin incci src noi. inglc{ dc fric. Fr s sc sucrc ricicnii noiri dc
fanilic i rudclc, dar arc ar fi Noaica nor{ilor vii.
Pcircc urnioarclc zccc ninuic sufocai inir-o cca{ dc uiuri udraic,
rujaic i nirosind a lavand, in inlr{iri sianjcniior dc dulniioarc, in oaic
dc ini arc ru" i E aa dc lrusc!" nurnuraic, lus o afirna{ic iioas dc
Trcluic s fii uurai c s-a dus aa dc rccdc!" (ooo, suni incaniai}, o
cclana{ic ascu{ii dc Hclcn!
Alia dac ic-an rccunoscui! Nu nai ai grsinca dc lclclu!" i Ai grij dc
nana ia, da ? E aa un oc cniru ca!" M uii la nana, carc ingliic ioiul ca
Crasu', cand d csic un casiron ilcgal dc inglc{ai.
Da, zic cu sunlr. Arc ncvoic dc nuli aicn{ic, il zrcsc c Urial -
inlrcai ca cina unui cainc - carc
aarc din liroul ciniiirului, inrcun cu rcoiul. Carc, ini aninicsc inir-
un acccs dc anic, ni-a lsai dou ncsajc c roloiul iclcfonic, c carc lc-an
ignorai i dc carc, aoi, an uiiai. Urial, inirc iin, arc clar cncrvai dc nul{inca
carc sc vanzolcic anarlic, dar, cand n aroii dc cl, luzclc ii ircsar inir-un
zanlci grijuliu.
44
Donnioar Dradslaw, zicc cl. Cc nai facc{i ?
ii sun c suni linc. incuviin{caz rccdc i aoi sunc.
Sunicn gaia s ornin cniru uliinul drun al iailui dunncavoasir,
dac crniic{i. Dori{i ca aranjancniul floral s rnan c sicriu sau s-l
scoaicn ?
Suni luincii.
A, cun rcfcr dc olicci oancnii ? zic cu.
Majoriiaica rcfcr s fic scos, zicc cl. Adcsca il doncaz unci scc{ii dc
siial corcsunzioarc - in cazul sia, scc{ici dc cardiologic, adaug cl
indaioriior.
Cc lucuric cniru acicn{i.
Dinc, aa s facc{i, izlucncsc cu.
Dcvin coniicni dc o scdcrc a nivclului zgonoiului, in iinul crcia, o
vocc dc fcncic cclan.
Scr c nu-l ingroa iocnai in arica ccalali. Nu-ni lacc s ncrg c
jos.
M iniorc i inina ini laic cu uicrc cand vd c sicriul ncgru, draculcsc,
a fosi colorai din dric i asc lrla{i in cosiunc solrc il ridic incci c uncri.
Privcsc ingrozii accsi zlog solid, urai i crud al nor{ii. Isusc! Tail ncu c
inuniru. Mori. Fccc. Tcan. inccand s uirczcasc.
Cai irccc an cand rigor noriis inccc s sc innoaic dc duloarca
uircziciunii i... Suni snuls din gandurilc nclc uircdc dc nana, carc vinc ca
o furiun src Urial i-i sirig in fa{.
Vrul lui Morric, Siclcn, vrca s carc sicriul!
Nu singur, cu siguran{, ini sun in sinca nca. Vrul
Siclcn arc nouirci dc ani i inl{inca unui siridu.
Man, incc cu, aruncandu-i riviri ncrvoasc lui Urial, ircluia s
rczolvn...
Urial n orcic cu o aiingcrc uoar c unr.
Nu c nici o rollcn, sunc cl nrc{. Du o scuri agiia{ic - i cand zic
scuri, cliar asia in{clcg -, vrul Siclcn c ronovai la rangul dc uriior dc
sicriu. Urial ii organizcaz cunva c io{i inir-un ir lung i ncrcgulai,
45
sc lollcaz la Lulc, s siing {igara, i-i ocu locul in fa{a sicriului,
aliuri dc rcoi.
Mana, luni Fio i cu ninc sin in saiclc sicriului.
Ii arunc o rivirc lui luni, s vd dac si s lcinc, dar arc o aiiiudinc
dur i furioas, dc arc s-ar rcgii dc rzloi. Mana ircnur i arc fa{a
unflai dc lacrini. O inlr{icz i aroac c n rlucsc cand ii rclacaz
lrusc inircaga grcuiaic c ninc. Sc aga{ cu un lra{ i-l foloscic c ccllali ca
s-i {in lria, s nu-i zloarc dc c ca invariindu-sc csic narca all dc
icirc dc nornani. M sini ca i cun a juca un rol inir-un filn.
E ridicol! Azi c o zi dc nicrcuri rccc i vanioas. Ar irclui s siau la nasa
nca, inir-un lirou surainclzii, sorlind un csrcsso dullu i frunzrind Tlc
Sun sul rciciul c fac ccrcciarc. in sclinl, iai-n aici, aliuri dc un narc
gru dc oancni, la {ar, inicdicandu-n rin noroi, in saiclc unui sicriu narc
i indcccni dc luos carc-l con{inc c iaia, src un nornani roasi sai, ca
s-l ingron adanc, in nani - s-l ingro c iaia -, carc doar sinana
irccui srliorca vcscl scdcrca landicaului su la golf cu iralucuri groasc i
cu un rand dc coniacuri cniru anicii lui dc golf, in larul Droollill Colf Clul.
M inircl cun sc dcscurc rin noroi aniofii dc o sui noucinci dc lirc
ai Tinci.
in rinii cinci ai ai narului funcrar, sicriul nul{unii scundului vr
Siclcn - sc lcagn i c siranl.
Din fcricirc, oancnii lui Urial sc oinicsc i-l sali dc c unrul vrului
Siclcn, an cand nai sus nuniiul si drci sul sicriu. E olligai s sc
nul{uncasc s aiing cu nana surafa{a lusiruii a accsiuia i lizara noasir
roccsiunc coniinu. Eu aluncc inainic ca un zonli. Toai lunca iacc i
singurclc suncic carc sc aud suni zunzciul unui avion dcasura noasir i
vaniul carc agii crcngilc noi ca cnclc alc liranilor arlori dc iis.
Mi-c grca{. Viscz i, curand, cincva o s vin s n irczcasc, s-ni
sun c c un conar dcncni, lolnav,
46
iar cu o s dcsclid oclii i voi fi in aiul ncu noalc i cald i siiua{ia asia
surarcalisi sc va cvaora. O s disar.
O s sc icrninc. Sio.
STOP! url nana, cu o vocc c carc Dunnczcu a folosii-o oaic ca s
dcsari aclc Mrii Moaric.
Toai lunca - inclusiv uriiorii sicriului, din ncfcricirc - sarc o juniaic
dc nciru in sus i sc orcic lrusc. Duni arc uluii.
Doannc-Dunnczculc, zic cu can siuid, cc s-a inianlai ?
Mana susin i ircnur aiai dc violcni, incai alia oaic vorli. Urial vinc
in gral, lin dc ingrijorarc oficial.
Dinc, zic cu liniiiior, nangaind-o c saic. E in rcgul, calncaz-ic. Cc
ic dcranjcaz ?
Mana susin i sc sufoc, dar rcucic s uicrc cuvaniul incl".
Incl ? zic cu. Cc incl ?
Asia ii snulgc un nou vaicr roasi i cncrgic.
Nuuuuuuu! sc vaii ca. Vcriglcia! E inc c dcccc-gcccc-iuuul luuui!
ini ic falca i n uii la Urial ingrozii. El sc lollcaz la ninc. ii
rcscaz dou dcgcic osoasc c frunic, ca i cun ar avca o durcrc dc ca. Dc
fai, arc.
La inccui, Urial inccarc s-o ia cu liniorul.
Dar, doann Dradslaw, inioncaz cl, dac v aninii{i, an discuiai
dcsrc asia, an conlciai fornularul...
Caul lccai al nanci zvacncic in sus ca o narionci cncrvai. Oclii ii
sclicsc. E rcgina clasci i Urial c un rosiu{ cdcsii carc nu i-a fcui icna.
Nu-ni as, uicr ca. Nu vrcau s aud scuzclc duniialc! Tc licsc !
Vrcau vcriglcia so{ului ncu! Acun, adu-ni-o!
Suni aralizai cniru noncni dc oroarc i unilin{.
Privcsc ncrvoas src luni, carc nu zicc ninic, dar sc uii o singur dai la
nana, rccdc, cu o rivirc incrcai dc o ur ncdisinulai. M lallai.
47
Dar nu... nu uic{i...
M lollcz ncuiincioas la Urial.
Asia c un on carc iic cand c infrani. Fidic o nan sul{irc, osicnii.
Puicn, susin cl.
Si asifcl, zvonul rzlaic inaoi, rin nul{inca inglc{ai i ncduncrii,
an cand io{i cci rczcn{i afl c sicriul con{inandu-l c iail ncu nori a fosi
dus in saiclc unor icirc funcrarc suficicni dc inalic, i-a fosi scos caacul dc
nalon, vcriglcia dc aur i-a fosi snuls dc c dcgciul nic, a fosi lusiruii dc
fracul ncgru al lui Urial i innanai inlufnaici i sfidioarci nclc nanc. (Lulc
sc sirccoar in saiclc lor, s irag cu ocliul, i-ni sunc nai iarziu. Zu,
Hclcn, aria foaric linc! Nu scnna dcloc cu un cadavru!"}
Du accsi inicrludiu ncrcvzui - in iinul cruia il olscrv c rcoi
uiiandu-sc la ccas -, nc indrcin src nornani. inccrc s alai aicn{ia nanci
src {iioarclc jcrlc dc flori iniraic in jurul groii, s nu vad grnada
roasi dc nani dc lang ca i c cci doi lrla{i nc{csla{i carc siicau nu
suficicni dc dcaric, rczcnandu-sc in coada caic unci caznalc nari i linc dc
noroi.
Puriiorii sicriului i un vr Siclcn uurai las sicriul c nani. Nincni
nu iic caci undc s sica. Un oascic nai varsinic, cu iclca incrc{ii i rul
ca vaia dc zalr olscrv inir-o oai sonor.
M aician s fic nai nulic flori. Dar crcd c vor vcni nai iarziu.
Prcoiul sc aroic dc noi i nc inircal dac vrcn s sun ccva anunc.
Mana sc fasiaccic. Cincva i-a dai un irandafir rou, s-l aruncc c sicriul iaici,
iar ca l-a rui in luc{clc.
Cun ar fi ? zicc ca.
Pi, oricc clogiu adus dcccdaiului, rsundc cl.
Nincni nu ni-a sus ninic dcsrc onagii!
cclan ca ncoliiicoas. Hclcn, ircluia s-ni sui! A fi scris ccva!
48
Cai ingraiiiudinc!
Eu! sirig cu.
M-an siurai dc acrclc ci. Dc undc cra s iiu cu ? Dc cc c vina nca ?
Un nic vicrnc al vinov{ici ii ron{ic drun rin coniiin{a nca, cniru c
c osilil s-ni aninicsc vag c ncsajul rcoiului uica ncn{iona c ar fi in{clci
s-i scricn un lilc{cl c carc s-l includ in discursul su, dar - ini arc ru, nu
oi fi fcui rcsonsalil cniru ficcarc dcialiu ncscnnificaiiv!
A fosi un iai iuliior i aicni, nini cu, ciiind o iair funcrar dc
aliuri, i un so{ ninunai, lun i adoralil, adaug in gral, ca s-o oiolcsc c
nana.
Ea sniorcic arolaior.
Era lun la golf, zicc ca. S sunc{i asia.
Prcoiul incuviin{caz, sc rciragc, ii drcgc glasul, rczini o slujl sul{irc
i ccl nai raid, nai slal i nai anosi clogiu c carc l-an auzii vrcodai, cu
ccc{ia cclui rosiii dc dirccioarca nca, la ccrcnonia dc inclcicrc a colii.
Sicriul c aoi colorai in nornani. Olscrv c Urial ii facc scnn discrci cu
caul cclui dc-al airulca uriior dc sicriu, carc rindc o franglic inainic ca
vrul Siclcn s oai oniaci... scuzc, s oai inicrvcni viguros i s fac o
narc varz. E doar inagina{ia nca, sau groarii accia suni nai aroac dccai
crau ? Vuliuri. Inriicn {ran csic sicriu - Lulc rcucic s aruncc un
lulgrc narc dc nani cu o iair in cl, cu 170 ln/l, carc facc long! cand
lovcic sicriul i las o nic adanciiur. ini {in lra{ul in jurul nanci sul
rciciul c-i ofcr srijin iuliior, dar, in rcaliiaic, vrcau s-o inicdic s sc aruncc
in groa. M indoicsc c ar facc-o, fiindc roclia ci Jacgcr ncagr cosi - oirivii
arccicrii infornaic a Tinci aroinaiiv dou suic cincizcci dc lirc. Dar, du
cisodul cu inclul, nu-ni asun riscuri.
Duni Fio rivcic fi in jos, src sicriu, cliinand din ca. Suni uurai c
sora ci a vcnii iocnai din Canada, dci arc dificuli{i s ajung la ca, fiindc, la
ficcarc as, o rud,
49
sufland flcri ca un lalaur, ii i lloclcaz calca, sirigand.
Sirniu Molly! Cand a fosi uliina oar cand ic-an vzui ?
O las c nana o cli, ca s-o consolcz c luni Fio i, cand n dunircsc,
nana s-a i rcczii la rcoi i-i dcclar.
N-o s v nai folosin! Si s nu crcdc{i c rini{i laci!
Pan i Lulc c ocai. Si, cniru o cli ncnorocii, cci carc o liciiscsc c
Molly sc orcsc din clcvciii.
Dinccuvaniaiul Urial sarc in ajuior.
Doann Dradslaw, ingan cl, ircluic s fi{i inglc{ai. Poi s v aduc o
iur ?
Caul ci dornic dc aicn{ic sc rsuccic i ini aduc aninic dc un crou dc
lcnzi dcscnaic carc o disiragc curajos c Codzilla, s nu zdrolcasc un coil,
agiiandu-sc i ofcrindu-i corul dclicios drci noncal.
Puic{i, zicc ca rccunoscioarc.
Prcoiul o icrgc. Urial ii ordon unui acolii s-i aduc o iur. Lulc i
al{i un nilion ca cl sc dcznciiccsc i incc s soroviasc. incc cliar s crcd c
ingron un sirin i c iaia a dccis s rnan acas, ca Honcr Sinson, carc
irgca cliulul dc la liscric.
Aoi, o vd c luni Fio. Si incordai lang nornani, fiand sicriul siroii
dc noroi fr s-l vad. Urial aicai o lucai lun dc iin an s sc
sirccoarc an la ninc i s sun.
Cand sunic{i gaia, uicn s lun cr{ilc dc condolcan{c dc c coroanc.
O sccund, zic cu. M duc rccdc la luni Fio, o aiing uor c unr i-i
sun.
Dircciorul dc la onc funclrc a inirclai dac vrci s ia acun cr{ilc dc
condolcan{c dc c coroanclc dc flori.
Dunica arc s rcvin dc la narc disian{. Caul i sc inioarcc incci, ca al
unci {csioasc. Zicc cu o vocc dur i inali.
50
Da, nul{uncsc, ar fi ninunai.
incuviin{cz din ca, n rcirag i ii sun lui Urial s-i dca drunul.
Oancnii lui Urial ircc la ircal i cu ini ficz un unci in carc s rivcsc
in gol. Siau la fcl dc ncnicai ca un sial, in iin cc o narc dc fc{c incc{oaic
sc roicic i danscaz i sorovicic in jurul ncu. in cclc din urn, o nan
lland aczai c lra{ul ncu n for{caz s rcvin la rcaliiaic.
Hclcn, zicc Lizzy incci, ioai lunca sc inioarcc acas la nana ia. Vrci s
nai siau u{in cu iinc, aici ?
Clicsc i vd c cci nai nul{i inviia{i ii anlalcaz nainilc,
condolcan{clc au disrui dc c coroanc i groarii sc aroic dc nornaniul
alandonai. Urial, in dcriarc, o ajui c luni Fio s urcc in linuzina ncagr.
Un ali avion lazaic zgonoios dcasura i n infurii din cauza ncruinaici
iniruziuni.
S ncrgcn, ii sun lui Lizzy. Ea n ia dc lra{ i in icuic rinirc
ncnunraiclc vic{i ausc, src or{ilc ciniiirului, undc nc aicai Lulc i Tina.
Mana c cuilrii in naina luai i c nul{unii s nc inialnin acas. M
inglcsui in Fordul Escori al Tinci - un sccrci sirai olscsiv fa{ dc ricicnii ci -
i ornin in ironl.
Si accsia a fosi sfariiul iailui ncu.
Toaic asica cniru niic carnai in foiciaj" c unul dinirc vcrdiciclc
indiscrcic, dar criincnic, dc la circccrca dc du scciacol". Fudclc noasirc
canadicnc du cc i-au asigurai cazarca, nicul dcjun, ranzul, cina, disirac{ia,
curcniul clcciric, rosoaclc ufoasc i aa cald dc la nana - au rsliii-o
iarandu-i crsoanclc uiuroasc an la Asda i clcliuind in jur dc irci lirc c
caicva aini allc (ccononic}, c niic nargarina (ccononic}, asi dc crcvcic la
lorcan (dcsrc carc, an cand an gusiai dovada dczgusiioarc, crcdcan c c
doar un nii invcnia^|SfciA'D^8n, ca s-i dcscurajczc c
51
coii s sc duc la icnicuri}, airu aclcic dc cariofi rji{i (narc roric
Asda} i irci aclcic dc Jannic Dodgcrs - c carc an rcfuzai s-i nnanc cand
avcan doi ani din cauza siraiului nizcralil dc sul{irc dc gcn dc la nijloc, in
conara{ic cu cccsul dc liscuii carc-{i usca gura.
Mana a salvai siiua{ia la linii, srgand incuicioarca larului din liroul
iaici. To{i sc rccd la luiur ca niic alcoolici. Mana - carc l-a nai fcui dc ras
c iaia la cocliailuri, ccrand o ccac dc ccai - ingliic airu Dailcys dullc in zccc
sccundc, aoi sc iaric an la ninc i clicoicic confidcn{ial.
Vrul Siclcn c aa dc scor{os, c, aiunci cand sc nic, ii scar{aic
curul!
Suni inrcsionai in sccrci dc accasi iransfornarc uluiioarc, din vduv
indurcrai in gur-surcai, dar iiu c, dac dau vrcun scnn c incuviin{cz
anuzai, sc va ducc la io{i, s-i zlicrc glunclc, inclusiv la vrul Siclcn.
Aa c-i snulg a cincca doz dc Dailcys din siransoarca dc ncnglin, o
inlocuicsc cu un alar cu a i zic foaric fornal.
in clia asia, nani, nu cii in osiura s nuncii c nincni scor{os".
Torn alarul dc Dailcys la cliuvci i-ni dorcsc s lccc ioai lunca. Nu
vrcau s vorlcsc. Nici ncar cu ricicnii nci. E un cfori. Nu vrcau s aud cai dc
nuli s-a lucurai sirniua Molly s vorlcasc cu iaia dcsrc ia{a inoliliar
canadian sau cun cl i vrul Siclcn s-au dus cu coriul cand crau lic{ci.
Nu dau doi lani c clcsiiilc asica. inccarc s-i asunc arica lcului din
durcrc i din luninilc ranci, cand alia dac suni inrudi{i! Nu vrcau s fiu
socialil. Vrcau ca iaia s inirc in luciric i s zic. Hclcn, f-ni i nic o
cafca, linc ?"
Sun soncria, iar cu n dczunflu dranaiic, ca o adolcsccni norocnoas,
i n indrci cu grcu src u.
52
Cand n aroii, vd o siluci faniliar rin siicla sallai.
Sigur c nu. Ics din siarca dc vcgcia{ic i n llcsicn singur fiindc nu
ni-an sclinlai lluza dc siudcni in clia in carc n-an iniors acas. Marcus.
Parc i-ar fi dai cincva dc vcsic, Lulc icsc din salon.
Marcus a zis c ar uica s ircac nai iarziu, zicc cl vcscl.
Mul{uncsc c n-ai avcriizai, sun cu in iin cc-ni nciczcsc rul i
dcsclid lrusc ua.
Hcllic, zicc Marcus c un ion liniiiior. Diaia dc iinc. ini arc aa dc ru
c an icrdui innornaniarca liranului iu. A fi vrui aa dc nuli s fiu acolo,
dar o uic dinir-o nou iru dc fcic, Sccond Ediiion, avca ncvoic dc un iur
al slii dc ginnasiic. An inccrcai s sca, dar n-an avui cun.
ini ingusicz oclii a ncincrcdcrc i ini {uguicz luzclc ca un inccui dc
loiic.
Suni sigur c crai discrai s scai dc scliiioarca ia vcdci o, zic
cu.
Of, Hcllic, nu fi aa, zanlcic cl. A rcfcra oricand s circc iinul cu
iinc. Sinccr s fiu, cra lidoas.
Avca icioarclc ca iruncliurilc dc coaci.
Ta{ai cu ncnul{unirc fcninisi, inccrcand s-ni ascund un zanlci larg.
inianlior, Marcus c singura crsoan din lunc crcia i-a crniic s-ni
sun Hcllic.
An o fcllc{c ncinriii cniru Marcus dc aroinaiiv nou ani, dc
cand l-an vzui siand la coad, la cin, in faculiaic. Avcan in conun ricicnia
lui Lulc, dar, cun Marcus ii circcca ficcarc cli la sal, an ajuns s-l cunosc
nai indcaroac alia acun irci ani - cand i-a cunrai aariancniul din Swiss
Coiiagc i avca ncvoic dc cincva, rcfcralil nai dc incrcdcrc dccai Lulc, ca s
incliriczc o cancr. (Din fcricirc, nu cra nincni, aa c Lulc n-a sugcrai c
ninc.}
Marcus c indiscuialil sucrficial i c un afcnciai fr scruulc, dar, cliar
i aa, c isiiiior. Munca lui - asisicni
53
nanagcr i anircnor crsonal la un clul dc ginnasiic cclusivisi din
Londra, scuza{i, la un ccniru dc sniaic i sc oirivcic an in varful ungliilor
i, nu rarcori, an in dorniior. Siic c-l lac, c suni rcscnnai cu unilin{ in
fa{a indifcrcn{ci salc ronaniicc i c oficlc nclc suni ncsaiisfcuic. Dc accca,
dcducc - corcci - c suni incaniai s fiu ricicna i cliriaa lui, cliar dac n
iacaz u{in nai nuli dccai ini oi crniic fr rollcnc (c o suraia cniru
Crasu'}. Si c aa dc anuzani s fiu aliuri dc cl! E un iiclos dc narc clas, carc
criiic acid c oricinc inialncic, dar c sucrl cand joac rolul ricicnului dulcc
i grijuliu. Marcus c ncicr in a snulgc larfc suculcnic dc la clicnicla sa cclclr
i c cliar i nai ncicr s ni lc inricasc nic i lui Lulc. Dac n-a gandi
vrcodai la asia - nu c a facc-o, dcsigur -, a zicc c lui Marcus ii lacc dc
ninc. Nc lucurn dc o rcla{ic lazai c fliri, carc aiingc aogcul aiunci cand ics
cu cu caic cincva. Aiunci cand icsc cl cu cincva, rcla{ia sc rccic.
Cand nici unul dinirc noi nu icsc cu nincni, rcla{ia noasir c in cdcrc
lilcr.
Dar azi, Marcus c foaric scniincnial. M srui cu sinccriiaic c anandoi
olrajii, unandu-i nana cald c ccafa nca. Un fulgcr dc dorin{ n furnic c
ira sinrii, acrcala ini disarc i icncrancniul ncu vcscl c rcsialilii ca rin
vraj.
Vrci ccva dc lui ? iorc cu.
Un gin ionic ar fi la {anc, un ionic fr calorii, dac sc oaic, rsundc
cl incdiai.
Dau din ca, il conduc undc siau Lizzic, Lulc i Tina i n indcricz
iroind suus.
Frunoas fusi, Alison, sirig cl.
Siciir, rcncsc cu iocnai cand n lovcsc dc sirniua Molly.
Sc uii drci la ninc i izlucncic in lacrini. Scrancsc din din{i.
Nu n rcfcrcan la dunncaia, niuica Molly, zic cu cu vocc zalarisii.
54
Nu, drag, iiu c nu. Doar c n-au colcii ioaic susin! - vorlind cu
Florcncc. E aa o iragcdic s-i iard coilul, c lic{clul ci. Si cc
innornaniarc! Voi, iincrii, avc{i idci foaric clarc dcsrc fclul in carc v lacc s
facc{i lucrurilc. Pc vrcnca nca, avcan rcscci fa{ dc rcligic!
Siiu c i {ic {i-c grcu, draga nca, dar s icrzi un coil, un coil... Nici un
rinic nu ar irclui s-i ingroac coilul...
Sirniua Molly sc anlalcaz cniru o vicrcal icrilil, din rruncli,
siroii cu lacrini, fr s ail lalar c suni faniasiic dc insuliai i c n
al{in cu grcu s n-o lcsncsc.
Taia avca cincizcci i nou dc ani, zic cu rccc. Nu rca nai cra coil.
Siiu c c o afirna{ic ruicioas, dar n-an loc in inina nca cniru
durcrca sniorcii a aliora. Alia dac o suori c-a nanci. M sirccor c lang
ca, infac siicla dc gin dc la un vr Siclcn conaios, ii iorn luiura lui Marcus
(ionic olinuii, din caic} i n grlcsc s rcvin la cl i Ia ccilal{i.
Lulc i Tina suni angaja{i inir-o convcrsa{ic dcsrc Dunnczcu iic cc, iar
Marcus o noncic c dulcca, oliiicoasa i nanicraia Lizzy s-i sun dc cc l-a
rsii nai caci c fosiul ci ricicn.
Era o lcgun in ai ? o clcsiioncaz cl.
Nu! Nu, adic a rcfcra s nu...
Marcus d oclii csic ca i d din ca ca un cunoscior.
Avca o u{ cai un clilrii!
Lizzy c cai c cc s-i vcrsc alarul cu Pcrricr.
Scrios! Zu, nu crcd c...
Dar Marcus c ncindulccai.
Aiunci ? Era narc ? Era nicu{ ? Era ncdic ?
Lizzy rivcic in oal i zicc cu un glas siins, rciiccni.
Mcdic.
Ii ining in nan lui Marcus ginul ionic fr s n uii in oclii lui, ics din
salon, urc la ciaj i n duc in laic.
Siau c narginca czii vcrdc-avocado i rad i rad i rad.
Fcfuz s lang.
55
Caiiolul 6
Aroac in ficcarc noaic, dc cand ini aduc cu aninic i an la varsia dc
ircic ani, an visai unul din accsic irci visc. Ca najoriiaica oula{ici dc iincrc
fcic, sc fcca c ncrgcan la coal fr clilo{i c ninc, onisiunc c carc o
dcscocrcan alia cand nc alinian cniru carcu. Sau sc fcca c zluran in jurul
casci cu Pcicr Pan, srind fr griji csic lalusiradc i luiind sus dc ioi, acrian
i fr grcuiaic, ca Tilincu{a. Ccl nai adcsca ins sc fcca c ncrgcan singur
rin durca noasir, fiind cunlii dc coniicni c o fanilic dc lui siica la
and rin dcsi.
O luan la snioasa i ci n urnrcau. Visul nu varia niciodai, cu o
singur ccc{ic ncnoralil, cand an icii in viicz din durc i an srii csic
niic iruri inicrninalilc dc naini arcaic, ca s sca dc ci. Fcccni ins visclc
nclc au ciai o noi nai grav. Viscz c n ascund dc un gru dc oancni ri
inir-o cas incns i goal. Siiu c ci n vor vana i visul sc icrnin
inioidcauna cand n snulg din dulaul din od. inccrc s-i ovcsicsc asia lui
Marcus, dar cl casc zgonoios, d drunul la iclcvizor i zicc.
Nu-i ninic nai liciisiior dccai visclc alior oancni.
Ticlosul arc drciaic, aa c o sun c Lizzy i-i ovcsicsc ci visul. Lizzy
consuli incdiai o caric c carc ca a iniiiulai-o in{clcsul dcfiniiiv al visclor visaic
dc oancni c carc nu i-an cunoscui niciodai, dar in al cror inconiicni sunicn
ccr{i sau can aa ccva.
Anli{ia ia ic urnrcic i ic iningc src succcs, dcclar ca.
Eii sigur ? zic cu lin dc indoial.
Lizzy n sfiuicic ca, in noaica asia, inainic s n culc, s-ni inagincz
c-i infruni c lic{ii ri i s-i inircl cc vor dc la ninc.
Mn, in rcgul, zic cu, iiind foaric linc c nu voi facc ninic dc gcnul
sia.
56
Oricun, iiu cc inscann visul ncu. c n-an siurai s fiu lr{uii dc
rudc c carc-ni dorcsc s lc cvii, dar dc carc nu oi sca.
Ascar - du cc oorul a lccai, in sfarii, iar lcncficiarii s-au irczii din
lc{ic - donnul Alc Sinlinson, avocaiul fanilici noasirc, a ciiii icsiancniul
iaici. Poaic c an lui nai nuli dccai crcdcan, cniru c nu ni-o aninicsc
dccai c nana susinand, c vrul Siclcn sniorcindu-sc i c luni Fio
sirigand. Liniic!" Mi-c sil dc io{i. Mai an dou zilc lilcrc i nana n ioi laic
la ca s ircc c la ca". Cu alic cuvinic, s inr{in ovara indaioririlor dc
fanilic. Din fcricirc, an o scuz {can. naina nca c la vcicrinar.
Vrci s sui la scrvicc, zicc ca.
Da, rsund cu, cniru c n-an clcf s-i clic.
Ia un iai aiunci, sunc ca rccdc.
Ii zic c suni falii i c, nai nuli, sinana asia suni liii c
juniaic.
Ti-l licsc cu, naraic ca.
Ii sun nul{uncsc, dar suni foaric ocuai. Nosiin c faiul c nu-i o
ninciun. Trcluic s-ni gscsc oli{a dc asigurarc a nainii i lalar n-an undc
c, la cinc suni asigurai sau dac cliar suni asigurai. Taia ini sunca ncrcu
s fac dosarc cu aciclc inorianic, dar cai dc nonsiruos dc naa c asia ? E
nuli nai la nod s lc inglcsui in ccl nai aroiai scriar. Doar c, acun, ar s
sc fi cvaorai. Sc iic c ricccrca nca la lar{oagc c ncdiocr. Dar azi c
aroiai dc cca a unui cinanzcu. Un val rou dc frusirarc n inund i,
inainic s n oi ori, infac farfuria dc la nicul dcjun - carc inc nai con{inc o
fclic irai dc ainc rjii cu narnclad - i o azvarl in crcic. Farfuria (dinir-
un sci siridcni colorai c carc l-a cunrai Marcus la o liciia{ic dc la Haliiai} sc
facc nii dc {ndri inir-un zgonoi infcrnal i las o adanciiur in crcic. Painca
rjii cu narnclad, dcsigur, sc licic dc iaci, nurdrindu-l. Dun ircal!
57
Lulc n gscic, du ircij' dc ninuic, licrvcniilandu-n c ai. Ii
rclaicz vicrindu-n ovcsica orililclor i dczgusiioarclor asigurri i arunc o
rivirc rin dorniiorul ncu carc arai ca du lonlardancni, d la o aric cu
un dcgci dc la icior o crcclc dc clilo{i rzlc{i can ccnuii dc-acun, ridic niic
foi dc lariic carc uirczcau sul ci i zicc.
Nu-s asica ?
Suni rca uurai, ca s-ni fic ruinc. La urna urnci, c doar Lulc.
Mul{uncsc, zic cu gonoas.
Nici o rollcn, rsundc cl. Cc-o s faci acun ?
Nu suni sigur, dar crcd c n inircal nu cniru c
l-ar inicrcsa, ci nai nuli ca s sc asigurc c nu-i nai sarg lui Marcus
rc{ioasclc farfurii.
O s-ni un c fa{ o ion dc fard, aoi o s clcn un iai i o s-ni
rccucrcz naina.
Lulc d din ca arolaior.
Salui-l c Ton din arica nca, sunc cl.
Aflu c Ton juca foilal in cclia advcrs c vrcnca cand Lulc - carc sc
sirduia s rnan in forn cu doar douj' dc lirc c zi - cra oriar la ncciurilc
dc duninic.
Siiu asia, cniru c, in iin cc nc inioarccn acas dc la innornaniarc,
Lulc n inircal.
Dc undc-l iii c Ton ?
Olscrva{i c nu inircal. Dc cc-ai vcnii la innornaniarca lui iaic-iu in
naina unui vcicrinar ?" Dar aa c Lulc. Prcsuun c Tina n-a olscrvai i c
Lizzy a fosi rca oliiicoas ca s inirclc.
O or nai iarziu, siau in rccc{ia dulnind clinic dc la Mcgavci, inccrcand
s fiu oliiicoas cu Cclinc. Carc, n lucur s vd, si in airu lalc i icrgc o
lali gallcn, dc urin dc lalrador. Dar c inosilil. ini ccr scuzc din nou c i-
an indoii naina - rcfuz s n rcfcr la ca folosindu-i nunclc. Fsunsul ci
ncoliiicos.
58
Ncglijcn{a ia ni-a rovocai nulic inconvcnicnic.
Fsunsul ncu ncoliiicos la rsunsul ci ncoliiicos.
Cc cuvinic lungi! Siii cc inscann ?
Faccn sclinl dc dcialii can ca Dainan i Jolcr, crcd, du cc au luii
Dainolilul. Psircz ioi iinul acccai crcsic sucrioar, inganfai, dc
vanzioarc la raion, aoi ini dau scana c ircluic s-i ccr o favoarc. Dccid s fiu
olraznic.
Ton c c-aici ? zic cu c un ion liciisii.
Sc uii in josul nasului ci ca o iranlulin dc scli i zicc irgnai, c un
ion la fcl dc liciisii.
E ocuai.
Suni cai c cc s sar csic icjglcaua rccc{ici i s-o sugrun, cand ua slii
dc ocra{ii sc dcsclidc, o fcncic cu fa{a ca aluaiul dosii i cu un nicu{ icricr
Yorlslirc in lra{c icsc agalc i aarc Ton - oarccun fcricii - in saiclc ci. Iau o
nin sfioas.
Dun! zicc cl cand n vcdc.
ini facc scnn cu caul src sala dc ocra{ii.
Inir, vin inir-o cli.
Ton ii indrcai aoi aicn{ia asura faciurii, aa c ini iniorc rivirca
src Cclinc, zanlcsc ruicioas i n indrci cu nonalan{ src sala dc
ocra{ii. M acz i n curindc lrusc icana ira{ional c an sanac inirc din{i
(foaric u{in rolalil, cniru c nu nnanc sanac}, noiiv cniru carc coiroli
rin gcani, cirag o oglinjoar cniru nacliaj, ini dczvclcsc din{ii i-i analizcz.
Aa c, aiunci cand inir Ton, cu n siranl ca un laluin agrcsiv. inclid gura
i oglinda cu viicza luninii. Crcd c n-a rcnarcai.
Cun a fosi ? zicc Ton. Dac nu c o inirclarc rca siuid.
M uii la cl ncduncrii.
Cc s fic ?
innornaniarca, zicc cl.
Aaaaa! A, aia. Croaznic, sinccr s fiu.
Vrca s iic dc cc, aa c-i ovcsicsc, cu dcialii. Aoi, n inircl dac cliar
voia s iic sau dac cra doar
59
oliiicos. Mai nuli, Jascr n-a ccriai, cniru c an liui-o la ca c cfa
lui cu discu{ii dcsrc durcrilc nclc dc ca rccurcnic i dcsrc osililiiaica ca clc
s indicc o iunoarc c crcicr, du cc ca a rsuns la iclcfon i n-a inirclai cc
nai fac.
Cliar dac cii la Tcraic Inicnsiv, lcgai la fcl dc fcl dc aaraic, nu lc
sui asia oancnilor! sirigasc cl. Zici.
Suni linc, nul{uncsc foaric nuli, dar dunncavoasir ?"
ini aninicsc accsi sfai rc{ios du cc-l rcgalcz c Ton cu ovcsiiri din
crii iin dc oi ninuic inclciaic.
Oricun, zic cu rccdc, acun s-a icrninai. Dc fai, an vcnii doar ca s-
ni iau naina i s-{i nul{uncsc din nou c n-ai dus.
Fa{a lui Ton sc dcsiindc inir-un zanlci i cl zicc Oricand" ca i cun ar
vorli scrios. Sc joac cu un i.
Sc las o scuri iccrc, du carc incccn s vorlin anandoi odai.
Crcd c-l iii c colcgul ncu dc... zic cu.
M inirclan dac iu... zicc cl. Sc orcic rccdc.
Tu rina.
Scoi un clicoiii ncrvos i sun.
Voian s zic c an inrcsia c-l cunoii c colcgul ncu dc aariancni,
Lulc Fandall. Sau ccl u{in cl ic cunoaic c iinc.
Ton ii incrc{cic nasul.
Lulc, Lulc Ccl Fr Taci" ? zicc cl.
Daaaa! sun cu, cu un cli{ii dc lccrc disroor{ionai.
Ton radc. Aoi, ini ovcsicic cun s-au dus odai cu gaca la o scar
inirc lic{i, la un clul dc noaic nai ncclcr din Easi End i lui Lulc i s-a
sllii urulul dc la oclclari.
Aa c sc ducc la larnan i-i zicc. Ai un cu{ii ?" !
Clicoiin anandoi afcciuos cand sc audc un ciocnii
sonor in ua carc sc dcsclidc lrusc. Cclinc, cu o vocc scnicn{ioas,
dcclar.
60
Doanna Jaclson i Naiascla Tiddluns a ircia ic aicai dc douzcci
dc ninuic i, dac o nai faci s aicic nuli, va iniarzia la ranzul ci dc cariiaic.
Ton nornic in oai.
Cinc, doanna Jaclson sau Naiascla Tiddluns ?
Aoi, ini zanlcic i zicc.
Mai linc lcc.
Parc c ar vrca s adaugc ccva, aa c czii. Dar n-o facc, aa c zic
siangacc.
Dinc, aiunci nc nai vcdcn. Pa.
in iin cc n indrci src icirca din sala dc ocra{ii, suni coniicni dc
oclii nici ai lui Cclinc, carc n ard in ccaf ca niic lascrc, aa c n iniorc i
zic caniai, c un ion sarcasiic dc vcscl.
Paaa!
M duc src cas, in Toyoia lo{ii, zanlind.
Caiiolul 7
Lizzy n-a fcui-o cniru c nu i-a irccui rin ca".
Tina n-a fcui-o cniru c n-a inialnii onul carc s ncriic", iar cu an
fcui-o o dai, cu Jascr, carc - ncncrnic ncrccunoscior - nu n-a rcscciai
cniru c an fcui-o.
M rcfcr, dcsigur, la a iriniic flori unui lrlai. Laciiiia ni-a rcconandai
florarul c carc-l foloscic ca ca s-i inacc c colaloraiorii inorian{i, du cc
lc-a ncclrii ariicolul.
Cai vrc{i s clcliui{i ? n-a inirclai florarul.
inn, aisrczccc sau cincisrczccc lirc? an rsuns cu.
A urnai o iccrc arogani, aoi inirclarca inirclioarc.
Paisrczccc sau airuzcci ?
Nu voian ca Jascr sau florarul s crcad c suni zgaric-lranz sau
srac i n-an rsiii.
61
Pairuzcci, dcsigur!
Pairuzcci dc lirc. Asia inscann aroac can cai o vacan{ in siriniaic!
An sirans din din{i inaginandu-ni cai dc inrcsionai - i dc iina - avca s
fic Jascr la rinirca luclciului. (La urna urnci, cran dc doar dou luni
inrcun, o cia in carc lilidoul invingc frugaliiaica.} La 5.56 du-aniaza, an
ccdai i l-an sunai.
L-ai rinii ? an inirclai cu rsuflarca iiai.
Da, a rsuns cl inir-o doar. Cc surriz. N-an nai rinii flori an
acun. Si, cu siguran{, nu unclc roz.
A sus-o in aa fcl, incai ni-an dai scana incdiai c dac Jascr rincic
flori roz inscnna cniru colcgii lui, fr discu{ic, c cra lonoscual.
Tu - n-an gandii cu furioas, cu inrincurilc ialc narinrcii i cu
anialonii ii vcrzi dc rciai - ar irclui s ic considcri norocos. Dar ioi cc i-an zis
a fosi.
Dinc. Aiunci, o s lc iau inaoi, inianlior, i-an irinis flori lui Ton
icri. Doar c,
dc daia asia, n-an nai riscai i l-an us c florar la curcni.
Trcluic s fic un luclci lrlicsc, an zis fcrn.
Puic{i unc nulic rnurclc i alic clcsiii ?
Lc-an us in gard nai iniai c Tina i c Lizzy, in caz c cra o gaf dc
roor{ii. Dar Lizzy l-a caialogai drci angclic" i a fosi dc acord c ncriia flori,
cniru c n-a dus cu naina la innornaniarc. Tina a considcrai c rca
suscci dc drgu{, rolalil c csiorii", dar a fosi dc acord c ncrii flori
cniru c n-a ajuiai s-o cncrvcz c Cclinc. Dar cl n-a sunai s-ni nul{uncasc.
M rog. Nici nu-ni as. Suni nuli rca ocuai s zac in ai i s ficz
iavanul, ca s-ni nai fac griji in rivin{a lrla{ilor. Si ni-an luai lilcr
sinana viiioarc, aa, o nic vacan{. Inclicalil, an inccui s n irczcsc -
cu caul zunzind i cu sangclc clocoiindu-ni in urccli - la ora cinci dininca{a.
Eu, carc, dc olicci, an rollcnc s n rosiogolcsc din ai la 8.15.
62
Lizzy a sugcrai c ar uica avca lcgiur cu iaia - insisi s lcgc ioiul dc
iaia, c olscdai. In final, i-an zis iios.
Nu n gandcsc la cl dcloc. M-an gandii in ziua innornanirii, dar
acun nu n nai gandcsc. N-arc rosi.
Nici ncar nu c o ninciun. Suni rca anor{ii ca s gandcsc i nici nu
ircluic s-o fac. Moarica iailui ncu c o consiani, ca acufcnclc. Pur i sinlu c
acolo. Oi fi i cu ncrvoas rolalil c ircluic s n iniorc la nunc.
Suni icrninai i nu n sini suficicni dc for{oas incai s circc nou
orc, cinci zilc c sinan, asudand i irudind sul dcgciul narc i nanicliurai
al Laciiiici. Sau oaic c suni doar lcnc. Prollcna c c iiu c scuza sllu{ a
nurii iaia i suni la nani" n-ar {inc.
Aoi, Tina a sunai s n infornczc c, oirivii dirccioarci dc la Mod,
Laciiiia fcusc sc, cniru rina oar du ircic luni, cu un conic i c cra in
al noulca ccr.
Aa c, dac voian inc o sinan lilcr, acun cra noncniul s-o ccr. Ii
daiorcz coniclui o luiur. Mai alcs c - oirivii Tinci, carc a auzii dc la
dirccioarca dc la Mod - c, dc fai, un insialaior carc fcca dc olicci ncnicnan{
la Cordonsioun.
Mul{unii Tinci i coniclui, ni-an circcui zilclc dc vincri, sanli,
duninic, luni i nar{i in dorniiorul ncu. M-an rcgiii cniru asia. Vincri
dininca{a, n-an dus la Pci World i an fcui rovizii dc conscrvc cniru Crasu'.
An uiiai s fac rovizii dc conscrvc i cniru ninc i c osilil ca sia s fi fosi
noiivul cniru carc, cand an sunai icri la Tasic of India cniru a aira scar
consccuiiv, lrlaiul carc ni-a luai conanda n-a inviiai s lcn ccva, cniru c
rcan singur".
Mi-an vcrificai i aclurilc iclcfonicc. Mana a sunai dc aroinaiiv
cincizcci dc ori i iiu c ar fi ircluii s fiu aliuri dc ca in ccasul dc rcsiriic,
iiu c c urai din arica nca c an cviiai-o, dar nunai cand ii aud vocca aia
cncrvani sini c n sufoc, c n-an acr, ca i cun n-ar inglcsui inir-o cuiic
nic-nic i iniunccoas, iar cu vrcau
63
s {i la ca s lccc, s n lasc in acc, nu nai avca aiaica rcicn{ii, nu
nai suori, nu nai oi s-{i dau ninic.
Jascr i Ton ins n-au sunai dcloc. Inirc iin, Marcus
- ini sunc Lulc - ii ofcr uii dc la Sccond Ediiion o scric dc scsiuni
crsonalc dc anircnancni carc, sc arc, rcsuunc ca cl s sica la logcacul ci
din Hansicad cinci scri la rand. Toi cc nai oi sunc c c nuclii inicriori ai
coasclor ci ircluic s fi fosi circn dc flcci{i. Si Lizzy a sunai, dar nu suni in
siarc s fac fa{ for{ci dczln{uiic a lunclor ci inicn{ii.
In finc, nar{i du-aniaz, Tina a rui vraja lciargici.
A vcnii an la ninc (i-an dcsclis ua doar cniru c an crczui c c dc la
Doninos}, a dai luzna inuniru i a rcnii.
inglai liran! Uii-ic in cc lal cii! Ai o zi o singur zi - s ic aduni!
Mainc-scar icin in ora i ncrgcn la o circccrc! Iar iu, drag, o s ic inlc{i
cri{!
Era aa dc caicgoric, incai Crasu' i-a zlarlii coada dc fric i a zluglii-o
c lol.
Cun zici iu, an rsuns cu unil.
Pcircccrca sc {inc inir-un lar dc fi{c din ora i Tina
vinc s n ia la ora oi, rcsuunand c, dac von ajungc ncnaiauzii-dc-
dcvrcnc, uicn ol{inc cca nai lun nas
- i cci nai luni lrla{i. Dnuicsc c vrca doar s n scoai din cas.
inainic s lccc, ini iranicic in lra{c o saco arginiic. Dcsclid sacoa i
dcscor c a uiii un io roz-arins din dulaul dc la Mod, la du carc
salivan luna irccui, cand asifcl dc lucruri nai coniau.
E nicrcuri du-aniaz i cu n linl rin aariancni, snulgandu-ni
firclc dc r dcsicaic i ron{indu-ni ungliilc cfoliaic, cand sun iclcfonul. M
incordcz, dar nu c nana, c un lrlai, c Ton!
Dun, suni Ton, o caui c Hclcn, vrcau s-{i nul{uncsc iar cniru
florilc ninunaic, an sunai vincri i an vorlii cu roriciarul iu, a sus c-{i va
iransniic ncsajul, dar...
64
Snulg rccciorul din furc.
Alo, Ton?
-Hclcn?
Siai u{in, s orcsc roloiul iclcfonic, of, la naila, gaia, lun!
Suni incocrcni dc lccrc i indignarc.
Marcus nu ni-a sus c ai sunai!
Ton zicc.
Da, rca s fic grlii, aa c ni-an zis s sun din nou, ca s n
asigur. Florilc alca au fosi faniasiicc! Mul{uncsc nuli, nu ircluia! Cun sc facc
ioiui c cii acas ?
Suni incaalil s gscsc o scuz nai dc Doannc-ajui, aa c sun,
inccrcand s ar rclcl inir-un nod airgior.
O, iii, nu-ni oi nica fundul inaoi la lucru.
Dandu-ni scana c asia oaic fi inicrrciai i ca o
raiarc conlci ncairgioarc, adaug - Dunnczcu s n icric.
Si an nai i avui grij dc nana.
Hnn, rca fai liran".
Si n vd cu ricicnii. M inialncsc cu rcicnara nca, Tina, in scara
asia, ncrgcn la un lar nou.
Prcicnara nca! M llcsicn singur, dar Ton zicc cu cldur.
Sucr. Undc ?
M ia gura c dinainic.
E cliar lang Piccadilly Circus. Sc zicc c c aa dc grozav, c nu vorlcic
nincni, oancnii doar siau acolo.
Vrci s vii ?
Si, ca s nu ar rca insisicni, adaug.
Adu c cincva, dac vrci.
Pauz. Ton zicc.
Crozav! A vcni. Dci crcd c voi fi doar cu. Suni dc gard la noaic, dar
nu crcd s fic vrco rollcn.
Aa c aranjcz s nc inialnin cu io{ii in lar, la nou scara.
Pun iclcfonul in furc i o sun c Tina incdiai, anicai.
I{i lacc dc cl ? n inircal ca.
65
Nu suni sigur, zic.
Asia inscann da, ini rsundc i-ni sunc cu cc s n inlrac.
9 i 10 ninuic. Canaclc scar{aiioarc, dc iclc roic.
Lunin difuz. Muzic rciro. Fcnci frunoasc, cu rul rins in siilul la
dczordonai, scy, cu o figur gcn alia-n-an-dai-jos-din-ai-vrci-inaoi ?",
lrla{i clcgan{i, in cni siranic i anialoni ncgri. M sini sucr. Ari linc,
du ninc. To nulai. Panialoni ncgri. Ciznc norialc. Macliaj gros, dar suliil.
Pus cu aclul, dar alia vizilil. Discu{ii ca-nirc fcic, cu {icic i rascic. Sorliiuri
dc ananic. Nou junaic. Mai nuli ananic. Sorliiuri nai nari. Cal-gal.
Tcquila auric. Tcquila auric i ulcioas. Dar {ic nici nu-{i lacc icquila. Zccc i
zccc. Nu-ni as. D-ni un ai. Asia vrcau. D-ni o {igar. Dar iu nu funczi.
Nu-ni as vrcau {igar. Palar lin du alar dc icquila Cucrvo Cold. Discu{ii
scraniic, lallaiic, incc{oaic cu Tina. Unsrczccc fr douzcci. Mcrg
inicdicandu-n, clicoiind i cliinandu-n an la ioalci. Suni anor{ii,
nacliajul c iniins, n vcrific snucii in oglind, ini unflu siangacc rul
lcoiii. M iarsc anc{ii, in lacrini, an la Tina. Unsrczccc junaic. M sini
ru. M vicrcsc undc c iiclosul ncnorociiul ngarul llarul lalagiul s ni-o
irag nai vrcau icquila arc gusi nasol {igrilc n anc{csc nu-ni as vrcau nai
nuli vrcau nai nuli lc{ic Tina ini ircluic nai nuli icquila gcania nca ia-o
cc cun las-n-n acc olosii vrcau s n iniind ion ion Ton Ton! la dlacu
anicc ialziu iu icnlcl iclcncl nclcicl liviv...
M irczcsc. M sini ircaz dc-a linclca. Suni iniins la ninc in ai.
Tavanul c focalizai clar. Dar ccva nu c in rcgul.
Hclcn ? zicc o vocc nasculin.
Enii un gcani involuniar i n lollcz ingrozii la Ton carc si, ciufulii
i inlrcai conlci, c un scaun,
66
in nijlocul dczasirului din dorniiorul ncu. Arai ca i cun ar inccrca s-i
inluc un zanlci.
Cun ic nai sin{i ? zicc cl rar.
Coniicniizcz nai nulic lucruri sinulian. Pori un
iricou i ninic aliccva. Nu-ni aninicsc cc s-a inianlai scara irccui.
inrcgisircz o alscn{ curioas a durcrii dc ca. Dar crcd c a fosi ru. Foaric ru.
C-cc ? Cun ? sirig cu.
Folosindu-ni cniru rina oar vocca, consiai c n usiur in gai dc nor
i c iciul arc s-ni fic rca nic cu ccl u{in o nsur.
Ton iucic. Crcd c iragc dc iin.
Tina ic-a dczlrcai - ai vonai c io. Ea doarnc in living.
Sc orcic.
Cc s-a inianlai ? oicsc cu.
Ton arc sii.
Eran c drun i s-a ivii o urgcn{.
Vocca ii crcic ca i cun ar unc o inirclarc.
O ocra{ic dc urgcn{. A fosi o sincronizarc roasi. An sunai la iinc,
s-{i sun c o s iniarzii, dar lccasci dcja. ini arc aa dc ru. inir-un fcl, c
vina nca.
Cc c vina lui ? Vorlcic codificai. ini vcdc crcsia scriai i zanlcic din
nou.
Nu ic-an vzui dczlrcai, dac asia ic ingrijorcaz. Eu i Lulc an siai
afar, cai i-a fcui Tina ircala.
Erai inrcsionani dc lcai.
Fcucsc s dau din ca. Nu indrzncsc s vorlcsc.
Ton sc ridic agalc in icioarc.
Trcluic s n duc la lucru, dar ic sun nai iarziu.
Sc alcac, n srui o dai, c frunic, aoi icsc,
inclizand ua uor in urna lui. Aici an cand aud ua dc la inirarc
inclizandu-sc, sar din ai, alcrg in lol, ini aninicsc c n-an clilo{i c ninc,
alcrg inaoi in dorniior, scoioccsc rin ioai dczordinca du anialonii dc
ircning, ii irag c ninc, alcrg in living, o zgal{ai
67
c Tina, o irczcsc i gajai inir-o oai durcroas, dar carc-ni incani
iinanclc.
Falai ralai ralai cc s-a inianlai acun acun acun!
Tina sc sirduicic s sc ridicc, gcnc, ii nascaz
rdcina nasului i-i frnani fa{a, naraic.
D-ni Nurofcnul din gcani! i ingliic dou Nurofcn fr a.
Aoi, ini sunc.
Hclcn, vac cc cii. Tc-ai fcui dc ioi rasul. A iniarziai, dar n-a fosi vina
lui. A inccrcai s sunc, dar nu avca nolilul iu. Crcd c-o fi sunai i la lar, dar
iia suni rca cu l{ in fund ca s rcia ncsajc. A vcnii incdiai cc a icii din
ocra{ic. Crcd c cra un alsacian. Alsacianul a fugii dc lang sianul lui dircci
in sirad, iar o nain, crcd c cra un DMW, unul vcrdc, scria 3, c injcc{ic i...
cc?
Dinc, linc. Pi, a ajuns acolo cliar inainic dc doic i noi cran anandou
cri{, dar iu, iu ai fosi dc-a drciul faniasiic. Tc-ai iraiai doar cu icquila, icquila
sinl, ioai noaica. Ai fosi dc con! Nu ic-an vzui niciodai in lalul sia.
Eu an lui doar ananic i cran nuli in urna ia. Tic nici ncar nu-{i lacc
icquila! Dar nu, ai {inui nor{i s fic icquila. Ai fosi o vac ciudai dc-a drciul.
Si ni-ai funai ioaic {igrilc. M rog. Dcci Ton aarc i scuz-n, dar iiul
sia c narf. Iar iu cii conaioas.
Ai fosi cliar ncsin{ii cu cl. I-ai zis lc{iv", doar c a icii liviv", aa c
oaic nu i-a dai scana cc ziccai. Toi ii ddcai zor c iu cii siul dc lrla{i
roii i c nu suor{i asia i c ncrcu {i sc inianl nunai {ic i c vrci un ii
carc s nu ic lasc lali i alic clcsiii sniorciic i sugli{aic. An inccrcai s ic
fac s iaci, dar n-ai vrui s ascul{i. Aoi, ai inccrcai s ic ridici, ca s-i iragi o
aln, crcd, i ai czui. El ic-a rins i crsonalul larului inccusc s sc agiic,
aa c ic-an iarai afar i crai ru dc ioi i nc-an gandii c ar irclui s ic
duccn la siial, s-{i fac slaiuri sionacalc, dar nici un iaincirisi nu voia s
ic lasc s urci in naina lui. Aa c an folosii
68
coniul dc la Cirliinc. Aoi, ai inccui s langi, cniru c ic sin{cai ru i
aoi ai vonai i aoi a vcnii iaiul i a ircluii s orcasc, s voni{i din nou i
oaic c dc-asia nu ic sin{i aa dc ru azi, dar o s ic sin{i, drag, cniru c nc-
an iniors la iinc in aariancni i an inccrcai s-{i gsin clcilc i aoi iu ic-ai
i... Adic aoi an sunai la u i l-an irczii c Lulc i... cc ? Nu, ninic. Hclcn,
i{i sun, nu vrci s iii. Dinc aiunci. Tu ai vrui-o. Tc-ai iai c iinc. incci,
iigroaico, n dor crcicrii. Asculi, iu ai vrui-o, cc oi s-{i zic ? ini arc ru. Tu
n-ai for{ai. Eu nu {i-a fi sus. Da, sigur c a vzui. Cc ? Tc-a ridicai c lra{c, ca
onicrii. Nu iiu dac a curs i c cl! Eran lcai! Clrisioasc, fcncic, nu nai
facc aiaia glgic, c sufr aicca! Privcic arica lun a lucrurilor, gagiul
lucrcaz cu aninalclc, c olinuii s sc ic cincva c cl! Cc ? Au!
Uurcl, inccrcan s ic ajui! Si ic-a us c ai i an zis c ic dczlrac cu,
ccca cc an i fcui, aa c-ni cii daioarc, icioas narc cc cii, i ic-an
inlrcai cu un iricou, dar cran dranai i lcai ullcrc, n-an rcuii nai
nuli, i du aia, cl sc injura anical cu Lulc i lc-an zis c cu crcd c cii linc,
dar cl a zis c o s sica cu iinc in caz dc ccva, aa c n-an rluii c canaca
i Lulc s-a dus la culcarc i nda, asia a fosi ioi. sia-i finalul.
S n sinucid acun sau nai iarziu ?
Caiiolul 8
Locuicsc dc irci ani in llocul sia dc crnid roic i, in ficcarc
rinvar, incdiai cc coacii sc inlujorcaz dc rozul florilor i acrul sc
incc{ocaz dc cldur, aar ci. Sc aaz anandoi, cl i ca, c iarl. Au un loc
rcfcrai, la ca{iva nciri dc araul carc curgc in saiclc grdinilor noasirc
conunc. in iinul icrnii, uii dc ci, ca aoi, inir-o
69
zi cu soarc, s arunc o rivirc c fcrcasir, ca s vd narcisclc gallcnc, i ci
suni acolo, nul{uni{i dc culul c carc-l forncaz. El c sucrl, culcrani,
rcnarcalil. Ea c nai luflci, aa, c nai ura{ic, dar arc o frunusc{c caln.
Uncori, inaginca iulirii lor consianic n facc s zanlcsc. Alicori, arunc
caicva luc{i dc ainc uscai in iarl i n gandcsc. Hclcn, ai douzcci i asc
dc ani i ai o rcla{ic nai u{in saiisfcioarc dccai a unci crccli dc ra{c dc
lclcicul"
Iar azi nu nai an nici un fcl dc rcla{ic. Dc fai, an i a indrzni s
conar siarca vic{ilor noasirc anoroasc c o insuli cniru ra{c. Fac grccala s-i
sun asia Tinci, carc zicc.
Tcrnin, n sco{i din nin{i.
Tina c surai c ninc i nu doar cniru c a avui sarcina dc ncinvidiai
dc a-ni sclinla scuiccul nicrcuri.
Tina facc narc scciacol din cinisnul ci fa{ dc lrla{i, ca s ascund
faiul sianjcniior c n-a icrdui niciodai la jocul incrcclcrii. Prina oar, i-a
iras-o cu ricicnul ci din coilric, la aisrczccc ani i a fosi - fi{i c faz
- lcui. S-au inialnii iin dc oi ani i s-au dcsr{ii anialil. Dc aiunci,
a avui dou avcniuri dc-o noaic, lsandu-i c anandoi iiii ului{i i cu inina
frani, o rcla{ic iniarziai carc a durai aic luni - i-a us ca cai i suni inc
ricicni - i i-a circcui irccuiul rcccni singur i fcricii, arandu-sc dc ofcric
lloasc.
Ncaiins din fcricirc dc Jascrii accsici luni, ca vcdc rin urnarc rcla{iilc
lrlai-fcncic inir-un all-ncgru aniclclic. Aiiiudinca ci csic - dci inccarc s-o
ascund - dac-{i lacc dc cl, ic inialncii cu cl. Dac-{i facc rollcnc, nu. Aa
c nu in{clcgc dc cc nu vrcau s vorlcsc cu Ton i dcvinc agrcsiv cand inccrc
s-i clic. Cliar i cand ii sun c onul s-a sirccurai in via{a nca, n-a lsai
lali (cu alsacian sau fr} i c, sinccr, nu-ni lacc s n fac dc ioai lafia in
fa{a unor oancni c carc alia dac-i cunosc.
70
Adic s ic ii c iinc in fa{a unor lrla{i faluloi ?
zicc Tina.
Tcrnin! {i cu.
Du cc an rcvzui in ninic sccnariul crininal i ncnorocii cu urinarca dc
un nilion dc ori, nu-ni nai ircluic s ni sc i aninicasc dc cl.
Oricun, zic cu losunflai, grccii.
Tina nu ingliic gogoaa.
Aiunci, carc-i rollcna ia ? zicc ca ncoliiicos.
Fidic din uncri.
E accca c... ci linc, faiul c an zis lucrurilc alca, iii iu, cand cran
al{iguii.
Tina ufncic.
Al{iguii! ricancaz ca. Asia-i nou! Erai nuci nouzcci la sui! Dci,
rccunoaic ca, {i-au scai niic clcsiii sinisirc i sianjcniioarc. Cun cra? A, da!
Drla{ii ! To{i suni la fcl! To{i sc car i n rscsc! Voi fi o fai liran cu
isici!" Jai{ cc cii! Cc iancnii dcliiczi ! Nincni nu ic-a olligai s-{i ici isic!
Suni c calc s roicsicz, cand ini dau scana c Auiosuficicnia a caiigai
lcdoaria cniru ninc fr s-i dca scana.
Eaci! cclan cu. Sinisirc i sianjcniioarc! Dc accca.
A} n-o s nai lcau in via{a nca icquila i. D} nu vrcau s-l nai vd c
accsi lrlai sau s nai vorlcsc cu cl vrcodai sau ccl u{in c o crioad foaric
indclungai!
Ciudai, asia arc s-o liniicasc.
A, zicc ca, c un ion iriiani, gcn cu-iiu-ccva-cc-iu-nu-iii", linc, drag,
dac aa vrci s joci...
Aici oania. Dar ioi cc sunc c.
Sun-nc, dac vrci s ici in ora sinana asia.
Vorlin! i inclidc iclcfonul.
O icosccund nai iarziu, iclcfonul sun din nou. il snulg i n rsicsc.
Cc nai c acun ?
O auz scuri i aoi o vocc sunc ncsigur.
71
-Hclcn?
Nu c Tina.
Da, rsund cu scuri. Cinc c ?
Dc fai, iiu foaric linc cinc c i n inccarc o rancliun narc cai un
ccnc.
Suni Miclcllc, drag!
O, ini zic cu in sinca nca. O fi acccai Miclcllc carc zicc c-ni c ricicn
aroiai, dar nu aarc la innornaniarca iaici, nu-i clic alscn{a i nu sc
oloscic s irinii condolcan{c? Din caic, suni Tcrninaior in icoric i Sian i
Dran in raciic, fiind la fcl dc jalnic in a-ni infrunia ricicnclc c cai suni in a
infrunia ianjcnii. Aa c ioi cc sun c un Dun" lisii dc cniuziasn.
Miclcllc nu lag dc scan. ii d zor nai dcaric.
Trcluic s-{i zic rccdc. Moiivul cniru carc ic-an sunai c - i crcd c iu
ai uiiai, dar nu conicaz - c nainc c ziua nca i ncrgcn s lcn ccva i s
dansn la U-Dar, in Solo.
Isusc, arc iucu. ii zic c un ion dc glca{.
Din caic, iaia a nurii acun dou sinani, aa cun oaic i{i
aninicii, aa c nu rca socializcz.
O cunosc c Miclcllc dc csic douj' dc ani i, in ioi accsi iin, n-an
auzii-o s rosicasc vorlclc ini arc ru". Nu-i incalc olicciul nici acun. Din
iclcfon sc audc un ofiai cagcrai.
Siiu asia! Dc accca nu ic-an sunai, n-an gandii c nu vrci s fii
dcranjai. Crcdcan c vrci s fii lsai in acc! Dc accca n-an zis ninic dc asia!
Nu voian s-{i rcaninicsc!
O ovcsic lauzilil.
Nu rca an cun s uii, nu ? zic cu iios.
ini dau scana, zicc ca, la fcl dc iios, dar, dincolo dc ioaic asica, c o
iradi{ic in fanilia nca. Fcncilc nu sc duc la innornaniri.
I-auzi, n gandcsc cu. Asia o s rovoacc o dilcn cand va da col{ul una
dinirc clc. ini incalc o iradi{ic roric
72
i iac cu sulin{clcs. Miclcllc, rcgina crsicacii{ii, ini dcnolcaz
inccrcarca dc a o facc dc ruinc adugand.
Hclcn, cu n gandcsc la iinc. Ti-ar facc linc s ici, in loc s lancczcii
in cas. Via{a ncrgc inainic. Si - aici, lag un uor scancci - ircc rinir-o
crioad dificil cu Sanny. An ncvoic dc srijinul iu. Tc rog, vino.
S nori dc ras. Ea arc ncvoic dc srijinul ncu cniru c idioiul i icnlclul
dc lrlaiu-su, carc nu lca un ri{ sau un liclior cu ciocolai fr crnisiunca
nnicii, c un llcg nic i iriialil. Prolalil c Miclcllc l-o fi rugai s sclinlc un
lcc sau s un ilricul c foc. Icsc cu Sanny dc cinci ani i dou luni, iar cl c
un nolau unil i liciisiior dc vrco 1 886 dc zilc. Holly-ul rcfcrai al lui Miclcllc
c s sc lang dc cl oricrci ricicnc carc c rca la ca s scuriczc o diairil
iclcfonic siridcni, dc dou orc, dar sc ofcnscaz icrilil la scsiunilc nclc
silologicc graiuiic i la inccrcrilc nclc grijulii dc criiic consiruciiv (Miclcllc,
dc cc nu-l lai nailii ?}.
Dcci vii ? zicc ca c un ion auioriiar.
Ccdcz. Nu arc scns s n {in l{oas in nunclc unui rinciiu, cniru c,
c lang faiul c arc olrazul gros, Miclcllc c o adci inrii a ingrijirii
crsonalc i n va crcdc, dac-i sun c-ni rczcrv ioai scara dc nainc ca s n
sl c ca.
Da, linc, susin cu. O s vin.
Draga nca, cii cca nai iarc! zicc Miclcllc, carc a ciiii dc airu ori
Ncvcsiclc dc la Hollywood a lui Jaclic Collins i i-a adaiai in consccin{ clicclc
vcrlalc.
Pun rccciorul la loc, n las noalc c canaca i cir, surai, c nri.
Drunurilc noasirc, alc nclc i alc lui Miclcllc, s-au inicrscciai la varsia dc cinci
ani, cniru c nanclc noasirc au dccis s inari cursclc cu naina src
coal. Dcoarccc uicrilc nclc discrininaiorii inc nu sc nanifcsiascr, colcc{ia
ci inrcsionani dc al{ililduri Wali Disncy nc-a ccciluii ricicnia. Douzcci i
unu dc
73
ani nai iarziu, ii llcsicn c Danli, c Docnil i c io{i iovarii lor
glgioi.
O sun c Tina, s ccr iniriri. Caui un noiiv ca s cviic s sica in cas
nainc-scar, fiindc inccarc s sc dczvc{c dc Coronaiion Sircci i c incaniai s
acccic.
M aician ca U-Dcnd - scuzc - U-Dar s fic naa, dar ni-a dcii cu
nuli aicirilc. in rinul rand, arc o lar dc roicc{ic dc Cadillac, roic, in
nrinc naiural, liii c crcic. Miclcllc c norial inir-un cro io carc inii
iclca dc lcoard i anialoni alli, nula{i, i o coafur ca a Monici Lcwinsly.
Tina c ocai dc conccnira{ia cnorn dc crinc inoiriva nodci afiaic cu
nandric i oficaz in nod rcciai.
Cc oari asia ?" Suni inlrcai in niic anialoni ncgri nornali i cu o
lluz arginiic lo{ii, c carc an rccucrai-o din sirfundurilc coului ncu dc
rufc nurdarc. Zcca acolo dc irci luni, sul rciciul c o voi ducc la cur{ioric
incdiai cc voi avca iin, dar n-an avui niciodai i iiu c nici n-o s an, aa c
dc cc s n nai rcfac ? Oricun, niasc, niasc ifonai, cinc o s-i dca
scana ? Accsica fiind susc, cand Tina a vzui-o, a inirclai c un ion rudcni,
ncuiru.
Dc undc ai luai asia ?
An rsuns, dc ascncnca c un ion rudcni, ncuiru.
Din coul cu rufc.
Mi-a aruncai o rivirc lin dc rcro i a nurnurai.
Nu nai zic ninic.
An rivii-o rccc i i-an zis.
Dinc.
Siarca nca dc sirii nu sc inluni{cic aiunci cand du cc nc-a ignorai
o or in favoarca unui ii rocai i linc fcui, cu saiclc dc forna unui iriungli
dc lranz Dairy Lca - Miclcllc vinc agalc src noi, cniru o larf nic". Tina sc
scuz incdiai i sc rccdc src ioalci. Eu
74
90517377
ini agii glca{a din Cola. Miclcllc arunc o rivirc la luiura nca.
Jacl Danicls cu Cola ?
Nu, zic cu caln, doar Cola.
Siiu cc urncaz.
Nu {ii rcgin ?
Tranicsc Cola c nas i cli{i.
Nu, nu {in rcgin! Dar iu ?
Miclcllc radc i sc laic csic luria ci lai ca o iigaic.
Draga nca, gluncii! Crcd c n-an nscui norocoas.
S-a nscui s sc duc aic zilc c sinan la sal
i s nnancc o singur nas c zi, ca un wcinarancr, nai dcgral. Dar
csic ziua ci dc naicrc. S fin nilosiivi.
Cc nai facc sora ia ? zic cu.
Miclcllc ii unfl nrilc.
Un conar! Vorlcic iar i iar, i iar dcsrc ncnorociiul la dc coil! Ai
crcdc c c rina crsoan din lunc carc a nscui, Dunnczculc! Dar ircluic s-{i
zic c arc niic {a{c faniasiicc! Dc olicci, nu i sc vcdc ninic. E ca iinc! Acun,
lrusc, a dcvcnii Dolly Parion!
Fnan nui dc indignarc, ccca cc-i d iin lui Miclcllc s clcnc un ii
cu fa{ unsuroas i ici scolii, s-l aczc cu for{a lang ninc i s zic.
Hclcn, draga nca, cl c vrul ncu, Alan, iiu c o s rcla{iona{i.
Si disarc.
Cu inina liand, scancz inccrca du Tina i, src dczangirca nca, o
zrcsc rczcnai dc lar, siand dc-a drciul nas in nas cu un ii niio i llond,
inir-un cosiun ncgru. ii arunc rul c saic i ii acocr nana cu cuul
nainii ci, cand cl ii ofcr un foc, s-i arind {igara.
Uuraiic olraznic!
Las c i-o coc cu, asia dac nu n icrnin Alan sia c ninc nai iniai.
Dac-ni nai rcsir in nas dc caicva ori, s-ar uica s rcucasc.
Suni incol{ii. ini unc o inirclarc dcsrc ninc - aa cun rcconand
ioaic cr{ilc cu insiruc{iuni cniru
75
lcroii sociali -, dar, incdiai cc-i niiralicz un rsuns, cl - aa cun n
indoicsc c rcconand cr{ilc cu insiruc{iuni - rcvinc din ricocu la gloriosul
sulicci. cl. Dc ccnlu, undc ni-an circcui uliina vacan{ ? An fosi in
Sania. Cc coincidcn{! El a fosi in Sania cand avca irci ani, da, a fosi la Madrid
i a vzui o corid i a vrui s sc fac naiador dar, la, la, s-a nul{unii s fic
avocai sccializai in drci dc roriciaic iniclcciual i cliorcic rin ioai
Euroa i iocnai sinana irccui aricncrul scnior i-a rcnarcai dcvoiancniul
lui ncnaiinialnii fa{ dc firn i cun lla lla lla.
M cliorsc la cl ca linoiizai i-ni rcvin doar cand lra{ul infofolii inir-
un ulovcr dc lan al lui Alan sc sirccoar csic uncrii nci. M scuiur ioai i
narai.
An un ricicn.
Dci c o ninciun, arc unsuros dc insuliai.
- Si cu an o ricicn! zicc cl zlurlii, dar rcsuun c uicn fi sinli
ricicni.
Ii arunc o rivirc ucigioarc i scr s noar - sau ncar s lccc, dar nu.
Cci dc gcnul lui Alan n-o fac niciodai. Eluculrcaz dcsrc sinc insui can o
cicrniiaic.
Aoi, slav Donnului, o duc din lcrca lui cu lnaic vcrdc sc ducc c
arica grcii i cl inccicaz s sc nai laudc, ca s sc sufocc o cli. Profii dc
accasi ocazic foriuii ca s n ridic i s-i sun.
Pa, lcc acun.
Dar, dar cl ini rindc nana inir-o siransoarc iransirai i caraic.
ini dai nunrul iu, ic rog ?
Prosilu ludros i incrczui.
Crcdcan c ai o ricicn, zic cu.
An, dar, iii, dac lucrurilc incc s scar{aic in vrcuna din rcla{iilc
noasirc...
il inircru.
Eu suni nul{unii dc-a nca.
ii scarin nasul unsuros.
76
Da, i cu, dar, iii, s ziccn c, csic o lun, ic-a uica suna i an
uica ici inrcun.
Dc arc a facc-o!
In cc sco ? zic cu c un ion dc glca{.
Alan adoi un ion nazal, irgnai, dc arc ar vorli cu sccrciara lui, ini
incliui.
Hclcn, zicc cl, ca{i ani ai ?
Ca o icnlcl alsolui, rsund suus.
Douzcci i asc.
El zanlcic sucrior i - inainic s-ni dau scana cc facc - ii sirccoar o
lal alunccoas an c luca nca siang i o sirangc.
Cand oancnii dc varsia noasir sc inialncsc, suni sigur c iii carc c
scoul, ranjcic cl, cand il lovcsc csic nan, indcriandu-i-o.
Un iiior cu rul fcui crnancni i, c dcasura, i cu acrc dc
sucrioriiaic!
ini arc ru, zic cu lcgnandu-n dulcc, ruicioas. Nu crcd c-{i voi
da nunrul ncu dc iclcfon. Dar - consolaioarc - nul{uncsc c ai inccrcai.
Aoi, ini croicsc furioas drun cu coaiclc rin clicnicla inlrcai scliiior
dc la U-Dar - Dunnczcu iic undc a ajuns Tina - i o iau la icior src ncirou.
Pan i clioria cu nciroul c rcvoliioarc. Nu n dcranjcaz loardclc dc
iolonaci glgioi, scandalagii i {iiori - la urna urnci, in oricarc ali vincri
scar, in locul lor, an fi cu i Tina. E vorla dc cci doi cnsionari carc sc
dczniard ingrc{oior i carc siau vizavi dc ninc, {inandu-sc dc nan i
zanlind ian i carc n fac s-ni dorcsc s urlu i s urlu, s-i sugrun i s
fac ircnul {ndri cu un laros.
ii ursc. E dczgusiior la varsia lor. Dc cc nu sunic{i nor{i, n gandcsc. Ar
irclui s fi{i nor{i. Taia a nurii, voi dc cc n-a{i nurii ? Cand ircnul orcic in
sia{ia Fincllcy Foad, vilrcz dc o ur aiai dc vic, c n sini ru fizic.
M indrci src cas rin iniuncric, rovocand oricc lo{,
77
violaior sau crininal s n aiacc - inccarc nunai, anicc, i-o s-{i dorcii
s n-o fi fcui, cniru c nu-ni as i cniru c, aiunci cand voi fi icrninai cu
iinc, o s-{i dorcii s nu ic fi nscui.
Ajung acas, ncvinai, zccc ninuic nai iarziu. E alia 10.50. inclid
incci ua, irag o dai acr in ici incci, adanc, aluncc src nasa din luciric
i, cu o nicarc rigid, roloiizai, n acz. Aoi, ini odilncsc caul in naini i
n gandcsc. Ajuior, s n ajuic cincva" iar i iar, i iar. Nu iiu cc s fac. Via{a
nca sc claiin, sc nusicic, ini sca dc sul conirol. inncluncsc. Doannc, ic
rog, ajui-n !"Crcd c sun asia cu vocc iarc, cniru c, dcodai, Marcus c
lang ninc i n nangaic c r i sunc incci.
Hci, Hcllic, faia nca iulii, cc s-a inianlai ?
Si cu zic din nou.
O, Doannc, s n ajuic cincva, ic rog! i izlucncsc in lacrini.
Zccc ninuic nai iarziu, n srui cu Marcus.
Caiiolul 9
Uliina oar cand n-an cilai, a fosi du cc an ciiii un ariicol din Voguc
dcsrc fran{uzoaicc. Fran{uzoaicclc suni sirinc dc concciul clilo{ilor cniru
ciclu, ii fac sinanal nanicliura i cdicliura i nu nnanc ioi din farfuric
doar dc dragul dc a o facc. An sunai-o c Tina anicai, s vd cc crcdc.
E frunos scris, a zis ca, i c foaric convingior, dar crcd c auioarca nc
ia csic icior. E anuzani i, da, clc cliar aa fac, dar ca sc disircaz.
in accl noncni, n sirfulgcra idcca c Tina sc inlrac, sc oari i
nnanc caci ca o fran{uzoaic u{in can dus cu luia, cliar dac ca c din
Tooiing, aa c cra
78
nornal s sun asia. Mi-an fcui o rogranarc dc urgcn{ la coafor, la
ccnirul dc infrunusc{arc, an alcrgai in jurul cvarialului i aoi n-an dus la
Waiirosc i an cunrai o salai, cinci norcovi, o cuiic cu roii, dou cuiii cu
lranzic dc cas, o ainc inicgral, irci cuiii dc ion in saranur, airu cariofi i
o cuiic dc ccai dc ncni. Toiul a uirczii in frigidcr, dcsigur, dar, ccl u{in
sinana aia, icioarclc nclc au fosi clclc, zona inglinal a fosi dcfriai, n-
an nai avui firc dc r dcsicaic i ungliilc nclc au fosi la fcl dc frunoasc ca
Drad Piii in Tlclna i Louisc.
Din caic, sinana aia a fosi acun nou luni, rcsiunca arizian s-a
rcdus, i cu an rcvcnii la olicciurilc nclc inglaic, dc nanccioas. Aa c, in
iin cc Marcus n lingc, ini sufl i-ni oicic in urcclca siang cuvinic
frunoasc, cno{iilc nclc nu {in dc aiina ciaiic, ficrlinic, ci dc convulsiilc
sainci. Cand, dc ccnlu, ni-an cur{ai icncinic urcclca ?
Ca din inianlarc, ini succsc caul, ca urcclca s-ni fic fcrii dc
ufiiurilc lui i luzclc ni sc inialncsc inir-un siangaci scranii dc din{i.
Hoa, scuzc! clicoicsc cu.
Nu iiu caci cun s-a inianlai asia. inir-o cli urlu ca un lclclu rou
la fa{ din cauza colicilor, iar, in clia urnioarc, Marcus n sali dc c scaun
in uicrnicclc (da!}, vanjoasclc (o, Doannc!} i nusculoasclc (unci sulincniar!}
salc lra{c. An lans i ni-an icrs nucii c cnaa lui dc in, lsand o urn
uncd, vcrzuic i nazgoas carc, din fcricirc, i-a scai ncolscrvai. M-a nai
nangaiai u{in c r i a oiii.
Diaia Hcllic, sracul ui nic, iaci acun, nu nai langc.
Aoi, inccc s n sruic c ca. Marcus J. Dogusl!
M srui c ninc. Du io{i anii iia sicri!
Uiiand dc cnsionari, ini licsc gura dc a lui. ini d caul c saic,
infcandu-n i irgandu-n dc r, ccca cc c durcros, dar n-an curaj s siric
noncniul, zicand
79
au!". Nc sruin rclung i asai, dar - oroarca ororilor - nozolul sia
nu c aiai dc anc{iior c cai sugcrcaz rcuia{ia lui cu fcncilc. Ca s fiu cccralil
dc sinccr, suni dczangii. Linla lui ni sc rosiogolcic uncd rin gur ca un
sonon narc i nori inir-o nain dc slai. Aoi, facc o auz, ca s zic
olraznic.
Tc sin{i nai linc acun ? i n curindc iar dorin{a.
M iragc c canaca i, in focurilc asiunii (doar c
c ccva rcncdiiai}, il auc i cu dc r. Sc orcic din iii o sccund, sc
d in saic i zicc.
Hcllic, scuna nca, ic ador, dar n iragi dc r.
Scuzc, nurnur cu i nc sruin iari llos.
Onul sia roducc o caniiiaic ncolinuii dc saliv,
n gandcsc cu ncrccunoscioarc, cand sun iclcfonul.
Inir roloiul.
Dun, Hclcn, suni Ton! Tc-an sunai s ic inircl dac ai vrca s lcn o
icquila in vrco zi...
inglc{. Moncniul alcs dc Ton c foaric rosi, inir-adcvr. Marcus ini d
drunul dc arc a fi radioaciiv, iransa asional disrand dc c fa{a lui ca i
cun i-ar fi snuls o nasc.
Dcci an concurcn{, rcnarc cl nonalani.
Nu iocnai, n lallai cu.
Da, inir-adcvr, zicc Marcus agrcalil. Poaic c ar irclui s ic las in
acc.
Sarc in icioarc i inccc s-i racaic o siranic urn vcrzuic dc c cna,
ii zic.
Doar c cl a fosi...
M orcsc i n uii la Marcus, carc n rivcic fr s clicasc.
E alcgcrca ia, Hclcn, sunc cl.
Fidic iclcfonul.
Dun, Ton ? zic cu.
O! zicc cl, i{i filirczi convorlirilc. Iar cu an irccui dc filiru!
80
Asia - in ciuda rcccniclor nclc roicsic in fa{a Tinci - o s fic grcu. Ii arunc
o rivirc ncliniiii lui Marcus, carc-i incrucicaz lra{clc in siil Cladiaior i
casc.
Ton, zic cu cziiani.
El n inircruc. Vocca ii c arc u{in nai rccc.
Asia nu rca sun linc...
ini nuc luza.
Ton, oficz cu, ini cii sinaiic, dar acun suni foaric ocuai, cu
nunca i ioaic asica, dar cu... cc-ar fi s ic sun cu ali dai.
ii arunc iar o rivirc lui Marcus. Nu arc inrcsionai.
Aa c adaug.
Dar nu ic laza rca nuli c asia.
Urncaz o scuri auz. Aoi, cu o vocc rccc, disrc{uiioarc, Ton zicc.
Mcsaj rccc{ionai i in{clcs.
Linia anu{cic.
Dun! zicc Marcus cu vocc sonor, snulgandu-ni rccciorul din nan i
rsucindu-n cu fa{a src cl.
I-ai zis-o!
Aoi zanlcic i nurnur.
Eii o for{, Hcllic, iii asia, nu ?
Eu zanlcsc i dau din ca, dci nu iian.
Dcci, coniinu cl - uic uic c ccaf -, cc - uic uic c gai - von -
dcsclcic nasiurc i n nuc uor facc - dcsclcic nasiurc i n srui noi -
dcsclcic nasiurc i n lingc - acun ?
M ag{ dc uncrii lui la{i i-ni inclid oclii, arodiind dorin{a, dar in sinca
nca n sini slal i ncvolnic i can la fcl dc cciiai ca un icurc nori. L-an
unilii c Ton, dar i cu n sini unilii. Acclc airu cuvinic - ncsaj rccc{ionai
i in{clcs - ini vuicsc rin ca i n fac dc ruinc iar i iar.
Suni irczii din gandurilc nclc ncofiicioasc dc rcaliiaica faiului c
Marcus ini las o vaniaic c gai. Parc s vrca s-ni sug ioi sangclc din cor,
rin iclc. Scuza{i,
81
dar an dcii faza narcrii icriiorialc adolcsccniinc ccl u{in acun irci
luni. Lisa nca dc cniuziasn c rolalil cvidcni, cniru c Marcus sc orcic
lrusc s-i nai lasc urna dc on dc suc{iunc i sunc c un ion solcnn.
Hcllic, nc uicn ori cliar acun sau uicn s ncrgcn nai dcaric.
Ics din irans. Accsia c Marcus, olicciul dorin{clor nclc dc nou ani,
cniru Dunnczcu!
S ircccn la ircal! zic cu, in ccca cc scr s fic un iors dc isic scy.
El aficaz un zanlci iriunfal i zicc.
Aa ic vrcau! aoi n ridic, gcnand uor dc cfori, i n car in
dorniiorul lui.
Suni dcsiul dc grca, nurnur cu coclci, aiciand incrczui ncga{ia
olligaioric.
Incrcdilil, Marcus nu nuc noncala. in sclinl, n iranicic c ai i
nurnur.
Tu ai zis-o, scuncic!
Du asc ninuic i juniaic lisiic dc croiisn, Marcus i cu ninc sin
unul lang aliul sul launa lui all i inccrc s n gandcsc la cc a uica s
sun.
A fosi lcui, nini cu.
Uiniior, avand in vcdcrc crfornan{a lui la rc{ rcdus, n crcdc. Sc
roicic inir-un coi i-i nic incci un dcgci - n-an olscrvai niciodai an
acun cc naini nici arc - in jurul sanului ncu drci. Fidic rivirca i, ocai, vd
c arc ccca cc ar uica fi dcscris doar drci o crcsic anuzai c fa{.
Cc c ? zic cu lnuiioarc.
Marcus ii incrc{cic nasul.
Ninic, zanlcic cl, suni drgu{i.
Cc ncruinarc! Ca s fic clar, sanii nci suni nsura 36A i, ioi ca s fic
clar - vzand c sunicn aa dc lilcri i ncingrdi{i i cu idci rcconccuic dcsrc
corurilc cclorlal{i -, u{a lui Marcus sc inianl s fic nsura AA,
82
ca la laicriilc cniru aaraiclc foio dc luzunar. Doar c nu durcaz la fcl
dc nuli.
Suni zlarlii ioai dc iriiarc, cand Marcus, aruncand launa dcoaric,
anun{.
M duc la du, i sarc din ai.
Mcrgi snios, nurnur cu, cuilrindu-n i irgandu-ni launa
an sul lrlic.
Dcci, coniinu cl u{in can alrui, iu nu faci du ?
M srijin in coi i iorc.
Asia c o inviia{ic ?
Marcus arc sianjcnii. ii scarin dosul coasci siangi cu lala iciorului
drci i zicc.
Hcllic, an o clcsiic in lcgiur cu duul. E can aiurca, dar ini lacc s
fac du singur. Dar o{i s foloscii duul iu, nu n dcranjcaz.
La inccui, nu in{clcg. ini sca.
Cun ? Si s n iniorc aici du aia ?
Marcus czii i zicc.
Dac vrci, dci ar fi can ciudai, dac ic-ar vcdca Lulc, asia-i singura
clcsiic.
Fac un cfori dc voin{, s nu sc vad c fa{a nca c suni jignii.
Ai narc drciaic, zic cu rar. Eii drgu{ s-ni dai lluza ?
ini d lluza. inccrc s-o fac c indifcrcnia. Marcus roicic clilo{ii nci
cniru ciclu c dcgciul lui grosu{ i-i azvarlc in dircc{ia nca. Mi-i roiccicaz
dircci inirc ocli i izlucncic in ras.
Frunica sus, Hcllic, zanlcic cl, o s vin soarclc i c sirada ia.
ini inii cagcrai crcsia norocnoas. inccrc s nu-ni clinicsc un
nucli c fai, dar nu rcucsc. Scoi linla la cl.
Evidcni, sia-i rsunsul corcci, cniru c Marcus ini facc cu ocliul i
sunc cu sinccriiaic.
83
Siii, Hcllic, ni-ar lcca s-ni circc noaica cu iinc. Dar aa, o s-{i
o{i facc sonnul dc frunusc{c! Fnanc c ali dai, da ?
ini scrvcic clicul sia dc arc-ar fi o glun carc a caiigai Prcniul
Pcrricr.
Ha! fac cu.
E dc ircal. El c Marcus. Marcus c Marcus. Cu ioi corul
suradincnsionai, in afar dc o singur aric cscn{ial. Fcscniincniclc nclc sc
risicsc.
Du-ic i f du, zic cu c un ion llajin, i nc vcdcn nainc.
Cu asia, ol{in un zanlci ca dc rcclan.
Noaic lun, noaic lun, zicc cl.
Sc inioarcc (fui, cc ros c!} i sc indrcai, gol-uc, src laia lui
roric i crsonal, iar cu sini un glinc in inin.
Marcus! zic dcodai.
Da ? rsundc cl, can rcczii.
in iin cc vorlcsc, n succsc s-ni un cci nai naa clilo{i c carc i-an
avui vrcodai.
i{i rcgicsc cina nainc-scar, dac vrci.
Nu rca-i oi dcscifra crcsia, dar ini rsundc vcscl.
Sigur, da, grozav, nc vcdcn aiunci, disarc in laic i inclidc ua.
M urncsc din aiul lui, ini adun anialonii, osciclc i ciznclc, n duc la
ninc in dorniior, ini scoi lluza, iau foarfcc din scriar, iai clilo{ii dc lunicu{
din iad, arunc faiilc la co i n rlucsc in ai. Nu n-an dcnacliai, nu n-
an slai c fa{, nu n-an slai c din{i i nici nu ni i-an cur{ai cu a{a
dcniar.
O narc i grozav israv roas, rosicsc cu sarcasiic cu oclii-n iavan.
Aoi, siau ircaz ca arul i n lollcz an la airu dininca{a.
84
Dcsclid oclii la, oirivii insuficicni folosiiului ncu ccas dciciior, 2.18
.n. i, cniru a doua oar sinana asia, n gandcsc - fr s iiu inc dc cc
O, nu". Mcnoria ini nai acord o juniaic dc sccund inainic ca aniniirilc s-
ni rcvin irciai. O, nu! M zvarcolcsc sul inrcsia cvcnincniclor dc azi-noaic.
U-Dar.
Alan. Pcnsionarii. Marcus. Carnciorul. Duul. Ofcria cniru cin.
Accciarca.
Poaic c nu c cliar aa dc o, nu!" an la urn. Aoi, ircc in rcvisi cc-a
uica s gicsc i rcvin la o, nu!". Scoi caul din cancr i arunc o rivirc, dar
in aariancni c liniic i ua lui Marcus c inircdcsclis. Prolalil c c la sal.
Lulc ircluic s fic la ul. O sun c Tina acas, dar nu rsundc nincni, aa c-
i las un ncsaj succini. Hci, zciio, c undc cii ? Sun-n in clia in carc
ascul{i ncsajul sia". Aoi, n duc la vraful ncaiins dc cr{i dc lucaic dc c ccl
nai inali rafi din luciria lui Marcus i dau jos caicva.
Cca dc luciric iialian sc dcsclidc la rinul caiiol, cniru c nu iiu cc
c un ircvisc". Cca dc luciric cnglczcasc dcdic 100 dc agini fclurilor
rincialc convcn{ionalc i 425 dc agini dcscriurilor linc dc grsini.
Pcniru c Marcus s-ar lsa nai dcgral ficri in ulci, dccai s nnancc
ccva giii in cl, nai rnanc carica dc lucaic ancrican, carc curindc rc{cic
cniru cariofi iurc (oi s fac asia!} i lcini cu ui. Uor! Of, la naila. Sc
aicai s faci iu singur aluaiul. S fin scrioi. Alandoncz cr{ilc i dccid s
inrovizcz.
O s fac iurc dc cariofi (cur{ cariofii, ficrl cariofii, ii zdrolcsc, ancsicc in
ci o cuiic dc nargarina} i cic inluii (iai raz, il clcsc inir-o iigaic, il un
inir-un vas cniru coi, iranicsc un lloc dc cic congclai dcasura, iranicsc
iauri grcccsc dcasura ciclui, rad lranz Clcddar dcasura iauriului, acor
i dau la cuior cniru aiaia iin cai c ncvoic ca s-{i scduci oasciclc}. Lizzy
ni-a sus cun s fac ciclc inluii i c dclicios. Si, nai
85
inoriani, ncccsii doar airu ingrcdicnic, nu nouzcci.
Olosiior ins, acun, ircluic s n duc la sucrnarlci.
Vcrific frigidcrul nai iniai. Scc{iunca nca (Marcus l-a conariincniai, ca
s rcduc jafurilc} c goal, cu ccc{ia unci cuiii cu laic solidificai, a unci luc{i
gallcnc, icirificaic i craic dc Clcddar, i a unui aclci dc uni acocrii cu o
crusi dc firiniiuri. Poi cur{a uniul, dar lranza c c aiul dc noaric.
Ccca cc-ni rcaninicic. Ar irclui s-o sun c nana.
Dc nicrcuri n-a nai sunai, ccca cc c grozav, dar curios.
O s-o sun nainc. O s inccrc din nou la Tina, inainic s n iarsc src
Waiirosc.
Dc daia asia, rsundc.
Si dc cc n-ai sunai ? o iau cu la rosi.
ini ignor inirclarca i susin.
Of, Hclcn! La naila!
Vocca ci inriic o anc{cal ninunai, osi-orgasnic.
Zic acuzaioarc.
E iiul la llond!
Ea oficaz fcricii.
O, Hclcn, cu siguran{ c da!
in accsi noncni n inircru, ca s sun c c foaric ciudai. Nu-i nornal.
Dc olicci, cand Tina inialncic un lrlai - cu, s suncn, inf{iarca lui Maii
Dillon, avcrca lui Dill Caics i siriiul lui Jcrry Scinfcld -, nainun c carc-l o{i
scoaic dc la ca csic un rancliunos. c-n rcgul". Suni uluii.
Povcsicic-ni. Acun.
Ea oficaz la iclcfon.
Pi, il clcan Adrian...
Adrian! zlicr cu.
Da, Adrian, zicc ca iios. Cc nu-i in rcgul cu Adrian ?
inglii in scc.
Ninic, ninic, c un nunc adoralil. Dinc, sunc nai dcaric.
Sc arc c Adrian c crfcci. Pcrfcc{iunca lui ii ccliscaz c io{i lrla{ii din
lunca asia. E crfcci din varfurilc dcgciclor lui crfccic, an in varful caului
lui crfcci i, nai alcs, c crfcci in zona inglinal. Arc o vocc asr crfcci,
sunc anccdoic scuric crfccic, arc o slujl crfcci ca arliicci, dc{inc un
aariancni crfcci, o lijuicric, cliar lang Maida Valc i, ccl nai crfcci dinirc
ioaic considcr c Tina c crfcci.
Cc, dcja ? zic cu. Dar il cunoii alia dc oi ninuic.
Tina radc la iclcfon.
I{i sun cu, fcii{o, sunc ca, asia-i loviiura cca narc.
O sini in... clilo{cii nci!
Nu suni c dc-a-nircgul incaniai dc asia. M lazcz c vcnica dczangirc
a Tinci in cc rivcic lrla{ii in ciuda faiului c c o fciur - ca laronciru
ronaniic liniiiior. Accasi criurlarc a siaiu-quoului cinic n alarncaz.
Dcodai, jucn scaunclc nuzicalc"1 i cu suni cca clininai. Fcac{ia ci la
vciilc nclc dcsrc Marcus nu n facc s n sini nai linc.
Dar oari clilo{i ianga! {i ca.
Asia n lloclcaz o sccund, aa c ioi cc oi sunc c.
Dc undc iii ?
ii vd rin anialoni! sirig ca.
ini rccai cuniul in viicz.
Si cc ? n rsicsc. Nu uicn fi cu io{ii ncnlri in oli{ia nodci!
Tina alcgc s ignorc accasi aluzic.
Hclcn, sunc ca c un ion nai scrios, nu vrcau s-{i siric lucuria, iiu
c ic gandcii la cl dc ani dc zilc, dar io{i
1 Scaunc nuzicalc (nusical clairs in cnglcz} - joc dc sociciaic in carc
ariician{ii sc linl rinirc scaunc in iin cc asculi nuzic, inioidcauna
cisiand un scaun in ninus fa{ dc nunrul juciorilor. Cand nuzica sc orcic,
juciorii ircluic s sc aczc rccdc c caic un scaun, ccl carc rnanc in icioarc
fiind clininai.
87
sunicn dc acord c c nai ru cliar i dccai Jascr. E un cnorn, giganiic
ionilu al ionililor.
Mcar dc-ar fi aa.
Vrcau s zic, coniinu ca vcscl, cun rnanc cu olicciul cu asirina ?
M icn c sc rcfcr la olicciul lui Marcus dc a avca ncrcu o asirin
solulil inir-o cuiic dc argini cniru asiilc, in caz c ar avca un aiac dc cord.
Nu-i cliar ccca cc ai nuni sucr i faniasiic. Nu iricic via{a la linii...
Acun, ca cluculrcaz. Si, cu ioaic c cisi un sanlurc - linc, un scquoia
- dc adcvr in ioi cc sunc, rcdica ci dc c aliarul sfani al iulirii roasi
dcscocriic cliar n scoaic din sriic.
N-a sunc c a iri la liniia cariicrului Maida Valc inscann s iricii
la linii, nu cii dc acord ?
Urncaz o iccrc inglc{ai, an cand Tina o ruc cu o inirclarc
oliiicoas.
Dcci cai dc narc c sicjarul lui?
Eu rccunosc c c can lonsai, nc rdin dc ras i rcla{iilc cordialc suni
rcluaic.
Aiunci, dc cc ic nai incurci cu cl ? oficaz ca rclaai.
Eu ridic din uncri la iclcfon.
Eu doar... Nu oi s clic. ini lacc. M sini nu radc - airas dc cl. Si
a fosi aa dc dulcc cand cran surai. Si a fosi rina oar. Poaic c avca
cno{ii. Poaic c cra frig in cancr...
Poaic c, n inircruc Tina, avca o u{ cai un ac!
Mai clicoiin u{in - dci clicoiiiul ci c nai din inin
dccai al ncu - aoi n scuz i n duc iara la Waiirosc.
Cinci orc cuizanic nai iarziu, larlogul c rcgiii cu ninu{ioziiaic. L-an
cilai c Lulc, cruia nu-i vcnca s crcad, la ul (n-a fosi ncvoic dc nari
cforiuri ca s-l conving} i an cur{ai luciria. Piurcul c icrciuii, ciclc c la
cuior, nasa c us, lunanrilc suni arinsc, vinul c
88
rcii, uniul c cur{ai, an cunrai i o laglci narc, fran{uzcasc,
cniru uni, dci a ircluii s-o ru in dou, ca s-o lag in ung, i cu - cun s-ar
zicc dcscriul - suni slai, icinai i cciiai la nainun. Singurul
ingrcdicni carc nai liscic c Marcus.
Aici an la zccc fr zccc, nnanc singur ioi ciclc i-l las c Crasu'
s sc indoac cu iurcul.
Caiiolul 10
in zilc ca cca dc azi, ini dorcsc s fi invcniai Tcira Pal-ul. Miliardc dc lirc
cniru un ninui dc origani clcncniar. Ca s adaug i insuli gclozici, icri, an
inccrcai s dcsclid o cuiic Tcira Pal cu su dc ciucrci i n-a ncrs!
A ircluii s-o ru i s-o dcsfac cu ungliilc i, in loc s sc iransfornc inir-
un cioc carc s ioarnc sua frunos, conirolai, a dcvcnii o narginc zdrcn{uii i
sua s-a vrsai csic ioi c odca.
Lulc a sugcrai c an aiacai-o inir-un loc ncoirivii, dar cu n-an rsiii la
cl.
Dc cand cii iu ccriul ? Tu nu nnanci niciodai din cuiii i conscrvc.
El a rui jignii i cra gaia s n conirazic, aoi ni-a olscrvai crcsia
iurlai i a icui. Lulc a ncrs in varful icioarclor c lang ninc, dc cand a
disrui Marcus.
Toiui, duninic dininca{, c drci c a cclanai, cu un glas lin dc
rcvcla{ic.
Trcluic c si la vcdcia aia o dc la Sccond Ediiion!
in afar dc asia, a fosi un nodcl dc scnsililiiaic i dc
iaci. Eu, inirc iin, an fosi un nodcl dc acrcal i dc ioanc roasic. In
aric, din cauza lui Marcus, in aric, din cauza lui Ton, in rincial, din cauz
c - nul{unii nin{ii nclc ncinvcniivc - azi ircluic s n iniorc la lucru.
89
M sirccor in lirou, inccrcand s nu airag aicn{ia. Sc audc un sssi" alia
crcciilil cand iniru, aroac ca i cun a uria icniii din sczonul irccui. Pc
carc-i i ori.
Tina sargc iccrca, sirigand.
Dradslaw! Dinc ai rcvcnii!
Lizzy alcarg src ninc, s n inlr{iczc cu ioai for{a i s n sruic dc
irci ori (c olrazul drci, c olrazul siang, aoi, caci cand n rcirgcan, o
uiur-surriz c olrazul siang. Crcd c c un olicci dc c coniincni}.
Hclcn, zicc ca fcand-o c cfa, ia-o nai uor azi.
Dac {i sc arc rca nuli, ici la linlarc. Si ofiin, ia asia. O s ic ajuic
s dorni nai linc.
ini iningc un olicci nic in nan, inainic s alcrgc inaoi, la liroul ci. E o
siicl dc ulci cniru aronaicraic.
Scric c cl Lavand vcrdc alsolui i, dcdcsuli, cniru uiilizaiorii nai
iniclcciuali - Lavandula officinalis. Suni inrcsionai, dci uliina oar cand an
avui rollcnc cu sonnul (n ingrijora s nu ic la cancnc i c lun drciaic,
cun s-a dovcdii}, icrlurilc, rdcinilc i florilc n-au avui nici c dracu' cfcci
soorific. Dociorul ncu carc, cniru noiivc c carc doar cl lc cunoaic, uric s
rcscric ncdicancnic a indrznii s sugcrczc s orcsc iclcvizorul cu irci orc
inainic dc culcarc i s lcau o can dc ccai calnani, dc nuc{cl! Dorniscn in
ioial irci orc, in dou sinani i cran innclunii dc cuizarc, aa c accasi
llnjcal cu locus-ocus nu ni-a icai rca linc.
Suni rccunoscioarc ioiui cniru darul lui Lizzy, cniru c - conirar
niiului - cand cii asisicni cdiiorial la rcvisia Cirliinc, rincii un singur
ariicol graiuii c an, carc c incviialil o nizcric c carc n-o vrca nincni, cun ar fi
o carcas oriocaliu-fluorcsccni dc iclcfon nolil.
Unclc colcgc - du cc ni-au urnrii cu rudcn{ coniaciul aarcni sialil
cu Lizzy - i-au fcui aari{ia, s-ni sun c lc arc ru cniru iail ncu. Aliclc
ni-au irinis c-nailuri cordialc, iar caicva n-au rivii cliora i n-au iraiai dc
arc-a fi avui Elola. Laciiiia nu iic cc
90
s fac. Minunaia i lrusc agonizania noasir niu ni-a irinis o
scrisoarc dulcc (fr ncsaj dc condolcan{c rcicn{ios, cu crini dcscna{i},
sfiuindu-n s nu n sini ru din cauza vrcnurilor grclc, nici irisi din cauza
vrcnurilor lunc i c iaia va fi inioidcauna aliuri dc ninc. M fac roz dc ncrvi -
oancnii ar loira{i s n scoai din nin{i cu scniincnialisnclc lor.
Laciiiia inicrrcicaz grcii nclccrca nca drci o alcri dc niorliala i
nurnur.
Tinc-ic iarc, {inc-ic iarc.
Aoi, n iriniic s-i aduc nicul dcjun (o fclic dc ainc rjii inicgral cu
uni dc aralidc, fr uni i un cauccino cu scor{ioar, fr ciocolai}. Cunr
un csrcsso dullu i o lrio cu afinc cniru ninc, c carc o nnanc vinovai,
cai si Lizzy cu saiclc. (Drio c doar un cuvani ariv cniru rjiiur!"}
Ziua nu-i cliar aa dc rca. An circcui-o iranscriind in conuicr scrisorilc
ciiiioarclor i alic ariicolc liciicoasc (ociogcnara noasir criiic dc filn insisi
s-i scric cronicilc dc nan!}. Ii sun c colaloraiori s lc aninicsc dc icrncnclc-
linii cniru ariicolc (alifcl, lcncii nu irinii niciodai idcilc in avans}. Sun un
ncdic consuliani, s ol{in dc la cl dcialii dcsrc sinionclc cllanydici (rsuns
. nai nici unul, aa c, dac nu ai noroc s olscrvi scurgcrca, an s ic
dunircii, cii sicar}. Si rccucrcz conlcul cu anialoni al Laciiiici dc la
cur{ioric.
Singurul avaniaj in rcvcnirca la lucru c c an nai u{in iin s n
gandcsc la Marcus. Sau la Jascr, carc - ini dau scana - nu n-a nai sunai dc
csic dou sinani i juniaic. Singurul dczavaniaj in rcvcnirca la lucru c c,
aiunci cand Lizzy, Tina i cu ninc icin s lun ranzul, suni olligai s asculi
dcsrc ninunca Adrian iin dc aizcci dc ninuic. Pan i Lizzy ii inluc un
cscai dclicai. Parc o sinan dcsiul dc lisii dc cvcnincnic.
91
Micrcuri scara. M iarsc acas i iranicsc ua. Aa cun n aician,
aariancniul c gol. Lulc c rolalil la ul - ii inaric iinul inirc nunca la
lar i disirac{ia la lar i vanzarca dc sa{iu ulliciiar cniru o rcvisi dc
auionolilisn. Munca la lar o in{clcg, vanzarca dc sa{iu ulliciiar n
ncduncrcic. Lulc a inccrcai s-ni clicc.
Nu sc inialncic cu clicn{ii. Si inir-o inccrc sufocani, inir-o cldirc
drnai, lin dc lrla{i ncingriji{i i dc fcnci olosiic i dc iclcfoanc vccli.
Nincni nu-i icrdc iinul sunand Dun!". Inir, sc aaz i rsfoicsc cclclalic
rcvisic auio, carc con{in lisic cu naini dc vanzarc la nana a doua. Aoi, sun la
nuncrclc dc coniaci din cclclalic rcvisic i ii conving c ia carc vor s-i vand
nainilc s scoai iar lanul, ca s-i fac rcclan in accasi rcvisi.
Pcniru c c colaloraior, Lulc c liii inicgral c conision.
Cu caicva luni in urn, an inccrcai s dcscifrcz cun, cu ialcniclc lui
dilonaiicc jalnicc, rcucic ioiui s caiigc lani.
ii sun doar c cci din Tara Calilor, a rsuns cl.
Pofiin ? an zis cu.
Poirivii lui Lulc, galczii suni cci nai ricicnoi i nai u{in {icioi
oancni din Fcgaiul Unii. Adcsca, li sc facc nil dc cl i licsc. Zanlcsc in sinca
nca cand ini aninicsc discu{ia asia, aoi aud un zgonoi i nu nai zanlcsc.
Zgonoiul c un clicoiii scducior i vinc din living.
M llcsicn singur c an iraniii ua dc la inirarc i incc s n sirccor
src cancra nca. Prca iarziu. Marcus uliina oar l-an vzui rcirgandu-sc in
fundul gol in laia lui - scoaic caul dc du col{ i sunc cu o vocc vcscl.
Hcllic, f cunoiin{ cu Cilina!
O fcncic frunoas, cu codi{c dc un rou arins i ocli nari i vcrzi {oic
in lol. Inicrcsani, oari un cncoi {rncsc i o cciul dc lan cu urccli.
Salui, Hclcn, zicc ca.
Dun, Cilina, rsund cu.
Dnuicsc c, dci arai ca un rcfugiai losniac, c, dc fai, o vcdci o.
Enan ricicnic, ccca cc c i nai ru.
92
Accsia ircluic s fic fclul ininiialil al lui Marcus dc a-ni sunc c nu vrca
o rcla{ic. Cc la! il ficz cu o rivirc ncaliui, lin dc disrc{.
Hcllic, sirig cl, dc cc cii aa scrioas!
I sc adrcscaz Cilinci.
Cand an cunoscui-o c Hcllic, cra aa dc sinaiic!
Dar acun, c aa dc scrioas!
Cilina cniic un ras niiraliai i cli{ic.
Zu ? ca i cun iocnai i s-ar fi sus c ingroziiorul ci allun ar fi
ajuns, in nod scnza{ional, c locul 94 in io.
Alia a nurii iaia, zic cu, cniru a ol{inc un cfcci dranaiic i ca s-l fac
c Marcus s cad dc rosi. Asia ic facc s fii nai u{in sinaiic.
ii nai arunc lui Marcus o rivirc acr i n inclid in cancra nca. M
coniincsc i, uiniior, o coniincsc i c Cilina.
Joi dininca{, olscrv c Crasu' a rnas - cniru rina oar in via{a lui
inlclugai - fr nancarc. Dcsclidc gura roz, iriungliular, i niaun iarc, sc
frcac dc glcznclc nclc - lsand o dar fin dc r oriocaliu c anialonii nci
ncgri -, sarc c llaiul dc lucru din luciric (Marcus i-ar ici din nin{i, dar c
inc in ai, cu Cilina} i n inungc drgsios cu caul in lra{. Dar, cand
dcsclid o cuiic i-i golcsc con{inuiul gclaiinos in vasul lui dc or{clan allasiru,
ii ridic coada in acr, ca c un caiarg, i lcac indignai. Aoi, inccc s urlc.
E un zgonoi cu adcvrai icrilil. inccc ca un naraii grav i sc inclcic ca
un vaicr acui. Sini c an cuai ca nan.
Cc c ? inircl cascrai.
Ma-uaaaaaaaaaaa-uu!
ini arc ru, sun cu surai, nu in{clcg.
Aiunci - i asia c arica cca nai rca - cl sc ducc i sc
aaz, ca un Sfin, c crvaz. Si si, i si, cu loiul src grdin, cu
fundul la ninc. Cand il srui c ca, sc ridic iriiai i sc nui nai incolo. S fiu
sinccr, n-a rca nancai
93
cinc iic cc ioai sinana, dar crcdcan c c din cauz c vara s-a incins
ru i c-i csic cald. Poaic c c norocnos, fiindc nu-i lacc faiul c l-an
alandonai in favoarca nuncii.
Munccsc ca s ic {in c Wlislas, orc lcnc cc cii, ii zic cu, cand ini
dau scana c an iniarziai i ics in fug c u.
Suni dcrinai ioai dininca{a, gandindu-n la Marcus i la Crasu', an
du-aniaza, cand o sun c nana.
Nu rsundc. Aa c n dcrin i din cauza ci. Dc la innornaniarc, n-an
fosi rca aicni cu nana. Adic n-an vzui-o i n-an vorlii cu ca. Ar fi ircluii.
Dar n-an vrui. M sini la fcl dc cald i dc lin dc conasiunc ca un lloc dc
glca{, nu i-a fi fosi dc nici un ajuior oricun.
Nu vrcau s-ni ar ru cniru asia, rcfuz. Dc cc nu oi s disar dou-
irci sinani, fr ca asia s dcvin o narc rollcn ? La dracu'. O sun c
nolil. E inclis. V rugn rcvcni{i. Undc c ? Sun din nou acas i las iclcfonul s
sunc i s sunc i s sunc an cand, in final, inir roloiul. Suni cai c cc s
sca rccciorul, cand o vocc inioncaz. A{i sunai la casa lui Mauricc i a Cccilici
Dradslaw. Nu uicn rsundc acun, s v uicn rclua aclul. V rugn s
lsa{i un ncsaj du scnnal".
Inina ini laic cu o ascncnca viicz, c n aici s-ni sarg iciul -
csic vocca iailui ncu. inclid iclcfonul i forncz din nou. Aoi n rlucsc
csic lirou, inclid oclii i n lucur dc vocca grav, uicrnic, a iailui ncu.
Nu uicn rsundc..." Hinoiizai, il vd siand in foioliul lui rcfcrai din liroul
su, ignorand cvidcni {ar-{ar-ul, cniru c uric s rsund la iclcfon. Ar
uica fi inc in via{. Asculi ncsajul inc o dai.
in final, las un ncsaj.
Dun, nan, suni cu. Scr c cii linc. Scuz-n c n-an sunai. A fosi
o nclunic la nunc. D-ni un iclcfon. Dinc. Pa.
Poaic c c la cunriuri cu ricicna ci, Vivicnnc. Sau oaic c s-a dus la
inoi. Asia ini sun. Dar n-o crcd. Siau la liroul ncu i Laciiiia ini conand s-o
sun c iia carc
94
c criiicul nosiru liicrar i s-i rcaninicsc c a iniarziai o sinan cu
ariicolul i cu nu n oi gandi dccai la nana c c noari i c c vina nca. A
avui un aiac i uirczcic la laza scrilor. A avui un accidcni dc nain i a
sufcrii rni faialc la ca. (Dc la ca noicncsc gcna ofcrici.}
Suni sufocai dc groaz i ur i sinlu iiu. ini aninicsc dc un ariicol c
carc l-an ciiii in diagonal, din Daily Tclcgral, dcsrc un on carc a fosi
injungliai norial inir-o clioric dc afaccri in Elvc{ia. Pricicna lui, din Sussc, il
sunasc c nolil, i cl nu rsunscsc. An iiui c c nori", ii suscsc ca
rcoricrului. in accl noncni, an iiui, fr unlr dc indoial." An ciiii
ariicolul sia cand anandoi rin{ii nci iriau linc-ncrsi i n cncrvau i
rcac{ia nca a fosi. Ha! Siia c naila! A glicii!" Acun, fcncia accca suni cu.
Mana c noari. An ncvoic dc acr.
ini arc ru, susin cu circ o Laciiiia uinii i ics in goan din lirou,
an in sirad.
M uii in jur ricii, fr s an lalar cc fac sau undc n duc, alcrg c
sirad, n iranicsc c o lanc dc lcnn - in aniniirca lui Anilony Daycr, carc
iulca Londra o, Doannc, i inccrc s rcsir. Mi-c cald, ni-c frig i ru i-ni vinc
s lcin. Cinci sccundc nai iarziu, aarc Laciiiia.
Hclcn, sunc ca inirciiai. Cc naila s-a inianlai ?
Tc-ai ccriai cu la-cun-il-clcan, Jason ?
Olscrv c Laciiiia si la disian{, ca s nu cisic rincjdia vrcunui coniaci
fizic.
Mana c noari, oicsc cu.
Vrci s sui iail iu, zicc ca.
Mana. Siiu sigur.
Laciiiia ii drcgc glasul.
i{i nul{uncsc foaric nuli, Laciiiia, zic in gral.
Laciiiia adaug scuri.
A sus c, dac cii lilcr, o o{i viziia nainc-scar.
Dac suni lilcr ? Mana sc gandcic i la alicincva in
afara dc roria ci crsoan ? Uiniior. incuviin{cz i cniru c anica ni-a
irccui - o urncz c Laciiiia inaoi, inuniru.
Cand ajung acas, n rcgicsc suflcicic s-l gscsc c Marcus jucandu-
sc dc-a dociorul i asisicnia cu Cilina.
Suni foaric surrins cand Marcus dcsclidc lrusc ua in iin cc cu
invaricsc clcia in lroasc, cu o crcsic fcrocc c fa{. Crcd c c inc furios din
cauza fazci cu iaia nori.
Aninalul! iu! rcvoliior! sc rsicic cl, s-a! ccai!
c! ioi! aiul! MEU! IAF!
Arai dc arc ar vrca s n irsncasc.
O, nu... oicsc cu, nandr i incaniai dc concniariul social
inrcsionani dc criincni al lui Crasu'.
Marcus n ducc in nar for{ai, s-ni araic dovada.
Evidcni, Crasu' arc ccca cc nana nuncic luriic dcranjai".
Nu-{i facc griji, ii sun, zanlind larg. Cur{ cu.
M duc la luciric, s aduc nanui dc cauciuc i
rosoac dc lariic i n inircl cun s-l rslicsc c Crasu'. Cu suc dc
ion ? Cu jocul cu sacoul ? (Jocul cu sacoul c ccl nai nonoion joc din lunc i
rcsuunc ca cu s inung cu o unlrcl sau cu un l{ c sul sacoul ncu, iar
Crasu' s sar ad infiniiun cu lalclc c cl, an cand nor cu dc liciiscal.}
Icnind dc grca{, icrg diarcca, lsand urnc naronii iniinsc c ioi lunlacul all.
II zrcsc c crou lingandu-i lala in siguran{a dorniiorului ncu.
Duc rosoaclc dc lariic nurdarc la gunoi, cand sun iclcfonul. Marcus
rsundc i aoi ini iniindc rccciorul fr o vorl.
ini snulg nanuilc din naini.
Alo ? zic.
96
Marcus icsc din inccrc.
Hclcn, sc sirccoar o vocc din iclcfon, c carc o rccunosc, cu inina grca,
ca fiind a unsurosului Alan.
Cun ai fcui rosi dc nunrul ncu ? inircl cu c un ion rccc.
Dc la Miclcllc, rsundc cl fcricii.
O onor.
Prcsuun c nu c un iclcfon laionic, zic cu cu o vocc liciisii.
In accsi noncni, Marcus rcvinc in luciric, {inand cu lra{ul iniins, la
disian{, launa fcui glcn i o indcas in naina dc slai. Audc ficcarc
cuvani c carc-l sun. Aa c, aiunci cand Alan n inircal dac nu vrcau s-l
inso{csc la o cin i aoi la o discoicc" - o discoicc ! - dci a rcfcra s-ni rad
sranccnclc i s nnanc un scndvi cu ololan. Sun cu un cniuziasn sonor,
carc, induliialil, il facc c Alan s crcad c suni sclizofrcnic.
Mi-ar lcca cnorn s ics cu iinc sanli scara.
Incdiai cc Marcus icsc din raza vocii nclc, forncz
1471 i-l anun{ c Alan c n-an rzgandii i c inialnirca noasir va
consia inir-o cafca raid. Aoi, o sun c Miclcllc, s-i irag ccl nai dur, nai
ingroziior i nai rciczior dc clan scandal c carc l-a auzii vrcodai in via{a ci
rivilcgiai din nord-vcsiul Londrci. incc rin a urla.
Miclcllc, a rcfcra s nu nai dai nunrul ncu unor lrla{i dc carc nu
n sini airas" i sfarcsc sniorcindu-n. Nu, ai drciaic, nul{uncsc. Da, o
scar in ora, cu Alan, ini va lua gandul dc la Marcus. Si dc la Jascr, da".
V sun, uncori, n ursc cu adcvrai.
Du cun vd cu lucrurilc, dac cii un lrlai la douzcci dc ani, ricicnii
ii iricsc c lunca asia doar ca s-{i
97
fac via{a anar. i{i sun c cii urai. C ai o slujl jalnic.
Maina ia c dc ccai. Pricicna o s ic rscasc. E fclul lor dc a ic
sus{inc. Dar. Eu suni fcncic. Si dac cii fcncic i ai ricicnc, oricai dc lidoas,
roasi sau ncglioal ai fi, clc suni gaia s-{i sun c cii ninunai, c rul
iu arai falulos i c ai fcui cc ircluia. Asia c ncnirca lor!
Aa c, aiunci cand ii sun Tinci dcsrc inialnirca" cu Alan, suni uinii i
ingrozii cand indrzncic s fic lisii dc conasiunc.
Dac nu voiai s ic duci, ircluia s sui nu, zicc ca scuri.
ii clic c c o siraiagcn, s-l fac gclos c Marcus.
Dar, Hclcn, sunc ca, lui Marcus nu-i as nici cai ncgru sul unglic.
Suni oriilai. N-arc nici ncar oliic{ca s-ni canic in sirun ?
Tina, n rsicsc cu, c un fai consiaiai iiin{ific c lrla{ii vor
inioidcauna ccca cc nu oi avca.
Ea rsundc nciullurai.
Sc arc c i fcncilc.
M incruni.
Asia cc vrca s inscnnc ?
Tina ufncic.
Siii cc inscann. Marcus c, la nivcl dc grdini{, dc ioi rasul. Esic,
dac-{i lacc Incrcdililul Hull, in forn.
Dar c i un icnlcl cu u{a cai o grgri{. Eii in linl du Marcus,
cniru c nu-i as nici cai o cca dcgcrai.
Si, din cauza lui, cii gaia s raiczi o scar din via{a ia cu un ciudai. E
nclunic curai.
Nclunic ? E incrcdilil. E incrcdilil c una dinirc cclc nai lunc ricicnc alc
nclc - c carc n lazcz s-ni confirnc c, da, an luai dccizia corcci s-ni
aranjcz lrcionul cu forfccu{a cniru unglii inir-un acccs dc liciiscal/s
clcliuicsc salariul c dou sinani c o crcclc dc aniofi cu ioc aa dc inali,
c i-an uriai o singur dai i an avui durcri cunliic dc saic cinci
98
zilc/s n culc cu Jascr din rina scar, dci cl n-a inirclai du accca.
Tc culci ncrcu cu un lrlai din rina scar ?'7s calc cu uicrc un lrlai c
dcgciul dc la icior cand n-a ocnii cu scrvicia, inainic s-ni dau scana c cra
orl - nu c dc acord cu ninc!
O ignor i nu n nai oloscsc s-i ccr lui Lizzy o a doua oinic, cniru c
an lnuiala c va fi la fcl dc lrlai in rivin{a asia ca i Tina. Ca forn dc
roicsi icui, la ora 13.00, ini nnanc scndviul cu ion i un Dinc Dar la lirou,
in iin cc rsfoicsc Daily Mirror. Aoi ini dau scana c Tina c lccai la o
scsiunc dc foiografic dc nod, Lizzy ariici la lansarca unui arfun, iar cu ni-
an raiai nasa dc ranz. ini circc rcsiul du-aniczii inccrcand s {in asul cu
fluul dc ncorii al Laciiiici dc nici sarcini" i fiind iriialil dc coniicni c ini
niroasc gura a ion.
Plcc dc la nunc la asc unci i n duc dircci la nana.
Sun la u. Nici un rsuns. Sun din nou. Foaric ncolinuii. Sun din nou.
in sfarii! O siluci luncc incci c scri i sc aroic dc gcanul sallai. Clanc!
Clanc! i ua din fa{ sc dcsclidc lcni.
Dc cand incui iu... incc cu, inirand in cas. Aoi, n uii la ca, o vd c
nana. Si inglc{ din cauza ocului.
Arai ca noarica.
A fosi ncrcu slal (cu scnn cu iaia}, dar, in cclc irci sinani dc cand
n-an nai vzui-o, a sllii ccl u{in asc lilc. Prul ii aiarn in la{c, nurdar i
rca lung, fa{a ci sui c lisii dc nacliaj i iclca ii c uscai ca lariia.
Asia! O fcncic carc dcvorcaz aginilc dc frunusc{c din Cosnooliian,
Maric Clairc i Voguc in ficcarc lun (nu sc oloscic cu Cirliinc} i carc oaic
disiingc inirc Dcrry Kiss i Crinson Slinncr dinir-o rivirc! Carc sc cfoliaz, sc
ionific i sc lidraicaz cu rcligioziiaic, carc foloscic a{a dcniar du ficcarc
nas, inclusiv du ranz ({inc o criu{ i alic acarciuri in cancclaric} i facc
du o dai dininca{a i inc o dai inainic dc culcarc. Si cc oari ?
99
Un ulovcr naro, iricoiai, cu cinci nsuri nai narc i niic anialoni ncgri
carc aiarn c ca. Arai ca o siudcni.
O, Doannc! zic cu, cand ini rcgscsc uicrca dc a vorli. Doannc, uii-
ic la iinc! Man, ar{i groaznic, groaznic! Eii un sclclci! Si ulovcrul sia orilil!
E var!
Ar{i ca o vagaloand!
M rivcic fi i ian. Oclii ii suni incrcsivi. Aoi, zicc.
A fosi al iailui iu, i inccc s lang. Susinc uriac, cu sugli{uri i
zvarcoliri.
O auc dc nijloc i, inir-o juniaic dc inlr{iarc ciudai, o duc src un
scaun. Isusc! E nai uoar dccai Crasu'! Ccca cc, rccunosc, nu v sunc rca
nulic, dar in{clcgc{i cc vrcau s zic. Inaginca ci, slal i cnaciai, c aa dc
rcsingioarc, incai ni-c grcu s nu izlucncsc i cu in lans.
Of, nan, oicsc cu, cc {i-ai fcui ? Cand ai nancai uliina oar,
cniru Dunnczcu! In cc lal cii! La naila!
Dc cc nu n-ai sunai ?
Susin aa dc iarc, incai ii ingliic cuviniclc in iin cc vorlcic. Dar,
dci suni ncdcsluiic, lc aud, i rsunsul ci c ca un cu{ii carc-ni sfaricc inina.
Tc-an sunai.
inccc din nou s lang. M glcnuicsc lang ca i o lcgn i-i nangai
rul lins i unsuros, iar susinclc ci dcvin i nai adanci i nai sllaiicc, an
cand sclcllic ca un aninal in clinuri.
Uuuuuu, url ca, nu-ni aninicsc...
inglii in scc.
Cc nu-{i aninicii, nan ?
Suni ingrozii, nu vrcau s iiu.
Nu... nu ni-l oi aninii c cl, doar siialul. Vrcau s ni-l aninicsc viu,
dar - i acun zliar - nu oi! Nu oi! Dc cc nu oi ? Mi-l aninicsc doar nurind,
o, Doannc, o, Doannc, c aa dc ru, cun oaic cincva s indurc ?
inclid oclii. Mi s-a fcui iclca dc gin i an un nod durcros in gai.
100
Of, nan, oicsc cu.
Lacrinilc ini in{ca oclii, dar nu suni lacrini dc durcrc, ci dc vinov{ic.
M inagincz land icquila din siicl, dcsirllandu-n rin laruri, ivlindu-n
goal cu Diaiul Mainu{, in loc s-o sun c nana i durcrca dcvinc acui - n
cuircnur i n glcnuicsc sul ovara gandurilor, ca i cun ar fi loviiuri.
Si ioiui. M sini o cscroac. Dciaai. Ncaiins. Scniincniul c ca o
ccricn{ ciracororal - ca i cun nc-a vcdca, c nana i c ninc, lisii dc
asiunc, dinir-un ali loc. Urlciclc coniinu an cand nana sc cuizcaz
singur i aoi, accsica scad an la inicnsiiaica unui scancci. Coniinui s-o
nangai c r i grsinca dc c cl ni sc licic dc naini. Olscrv i faiul c
niroasc. A ncslai. A siiui. Mana nca uic. O rind dc uncri - ill, ii sini
oasclc ascu{iic c sul iclc - i o scuiur u{in.
Mani! sun cu c un ion scvcr, ca i cun ar fi un coil nic. Asculi-n!
O s-{i fac o laic i, dac vrci, ic sl i c ca. Tc sl i inirc icioarc, dac nu
rcucii singur. Cc zici ?
Mana in{ccncic dc groaz - ca i cun roria ci fiic s-ar fi ofcrii s-i
fac un nasaj la fundul gol.
Cu siguran{ c nu! cli{ic ca cu o vocc aa dc inali i aa dc iarc, c
ar asurzi un liliac. Cun o{i s sugcrczi aa ccva ? Dczgusiior! Suni crfcci
caalil s n sl singur!
Mi-an zis c asia a scos-o din dcrcsic. Cu ioaic asica, o conduc an in
dorniior, dau drunul la rolincic, iorn in cad un liiru dc sun dc laic i o
inircl undc c anonul.
Vrcau s siai aici o juniaic dc or i s-{i faci rul s scar{aic dc
cur{cnic, zic cu. O s-{i scoi i niic lainc curaic, s ic sclinli, c ai.
Mana ovic ncsigur c covorul din laic. Cand o vd aa fragil, o sirang
uor in lra{c.
Fclacaz-ic in laia asia cu sun, sun cu, fiind ruinos dc coniicni
dc faiul c vorlcsc ca Lizzy in iinul cclci nai cncrvanic rcdici dcsrc
sniaic i fru-
101
nusc{c. O s-{i iau un roso curai din uscior. Nu ic grli. Suni jos,
dac ai ncvoic dc ninc.
O las c nana s sc dczlracc, dczgro un roso din uscior i n duc la
ifonicrul ci. Alcg niic clilo{i alli i un suiicn asoriai, o lluz llcu dc lunlac, o
ccniur lcj i o crcclc llcunarin dc ccca cc oancnii varsinici crcd c nuncsc
anialoni dc ioai ziua. Luninos, cu gusi, dar nu rca vulgar in fa{a nor{ii. Ii
un lainclc c ai cand sini nirosul ccarafurilor.
Nu vrcau s n laud, dar nu suni cagcrai dc curai.
Tin la fcl dc nulic ccii vcrzi dc rosi-gusi i linc dc nuccgai ufos sul
ai la fcl ca oricarc ali fcncic. Dar cand ccarafurilc cuiva niros a ranccd i a
lranz Dric naiurai, an i cu rccunosc c c urgcni (i vorlcsc scrios cand zic
urgcni"} ncvoic s un naina Zanussi in func{iunc. Scoi invcliioarca dc c ai,
scoi ccaraful i fc{clc dc crn - zloar dinirc clc i o lluz dc ijana vcclc, aa
c o infac i c ca -, lag ioiul in naina dc slai, iorn o caniiiaic gcncroas dc
Pcrii i rsuccsc luionul cniru slarc cu ficrlcrc. Aoi, color c scri an in
luciric.
Prioriiaica nca c s-o fac c nana s nnancc. Dcsclid frigidcrul -
frigidcrul src carc n indrci inioidcauna cu rccizic dc ficcarc dai cand ii
viziicz c rin{ii nci iiind sigur inioidcauna cc con{inc. A} noussc dc ciocolai,
D} sonon afunai, C} frucic coiicc, D} lranz scun, E} lasagna cu lcgunc
fcui in cas, F} suc naiural dc ananas. Cu alic cuvinic, ioi ccca cc frigidcrul
ncu orosii, dc lunca a ircia, nu con{inc niciodai. Asizi ins, frigidcrul
cororaiisi al rin{ilor nci, gras ca un noian, c lisii dc log{iilc salc. Con{inc.
A} o cuiic dc iauri cu icrsici (cirai dc o sinan}, D} o roic scofalcii, C} o
or{ic nicroscoic dc lranz Edan, D} o ciocolai nic Dairy Mill, E} un aclci
dc fulgi dc orunl, F} un ccnlar din Firna lui Joln Crislan.
Isusc. (Nu vrcau s zic c i Isus c inuniru, vrcau s zic c... o, Doannc.}
102
Pun fulgii dc orunl in cnar i Firna in rafiul cu cr{i. Nu iiu cc s
nai fac. S dau o fug an la Tcsco, carc c dcsclis non-sio ? Sau s dau cu
asiraiorul in sufragcric ? M gandcsc c, dac nana s-a infonciai an acun,
oaic s nai raldc caicva orc. Fac curai in lol i incci-incci rin ioai casa.
Sinccr, n icn dc cc voi gsi.
Si icncrca nca c jusiificai.
Arunc o rivirc inir-o ung dc lasiic carc-i vcdca i ca dc ircal lang
suoriul cniru unlrclc i dcscor c c lin-ocli cu licuri. Plicuri naro, allc
- ioaic, ncdcsclisc. Cu inina sirans, scoi unul. Ii c adrcsai doannci C.
Dradslaw. Pc saic, iirii nic, cu vcrdc, scric.
In caz c nu c livrai, v rugn rciurna{i lui. Joln Lcwis SFL". O dcsclid.
E un ciras dc coni al nanci nclc, dc acun dou sinani. Daiorcaz
airuzcci i irci dc lirc cniru un ilric Plilis.
infrigurai, iniorc unga dc lasiic cu susul in jos i-i scuiur con{inuiul c
odca. Faciuri la gazc, faciuri dc iclcfon, faciuri cniru cr{ilc dc crcdii, faciuri la
clcciriciiaic. E i o scrisoarc dc la avocaiul nosiru, Alc Sinlinson - daiai cu
cincisrczccc zilc in urn - i carc sunc c lunurilc, daioriilc i olliga{iilc
iailui ncu ircluic cvaluaic, cniru a conlcia ccriificaiclc dc auicniiciiaic, c
nana ar irclui s-i iransnii lui oricc sarcin dc carc nu vrca s sc ocuc, c va
lua lcgiura cu ca incdiai cc va fi in oscsia iuiuror dcialiilor rclcvanic, i c,
inirc iin, dac arc ncvoic dc vrcun sfai, s nu cziic s-l coniaciczc. Trcnur dc -
nici nu iiu dc cc anunc - sircs ? oc ?
irisic{c ? Dar dcsclid sunlr, nciodic, ficcarc lic i un ficcarc
conunicarc inir-unui dinirc cclc irci icancuri, oirivii cu siaiuiul ci. Nu an
uicrca s o aiac c nana cu sulicciul sia acun. Si, in noncniul sia, nu
crcd c ca arc uicrca s fic aiacai.
Fcsiul aricrului c, din fcricirc, dcsiul dc ordonai. Alia in salon fac
urnioarca dcscocrirc ocani. un icanc nou-nou{, roz, din Financial Tincs.
Mai caci, douzcci i airu dc nuncrc, inclusiv ccl dc azi, siivuiic frunos in
103
saiclc scaunului iaici. Oclclarii lui cniru ciiii i o cuiic cu iralucuri
Colila zac c noiicr, iar aucii lui roii, dc caiifca, suni sul ca. M sini ca
Hcrculc Poiroi. Iar nana s-a iransfornai in donnioara Havislan. Accasi
rcsin{irc sunlr c confirnai dc un {ii vcnii dc sus, carc-ni sfaic
iinanclc.
Calocz an in dorniiorul narc, srind caic dou ircic. Cc nai c acun ?
Mana, infurai inir-un roso, cu rul icurand dc a, zliar.
Fai roasi, cc-ai fcui ?
ini inglii rsunsul insiinciiv, carc c. Vrjiioarc liran, nclun i
ncrccunoscioarc", i zic - inccrcand galani s-ni sircz un ion caln.
Cc an fcui ?
Cc an fcui c c an conis ccl nai lain, nai ncsluii, nai crininal aci dc
vandalisn din isioria lunii. An slai aicrnuiurilc nanci i lluza dc ijana a
iaici inir-o nain dc slai Zanussi cu Pcrii din alundcn{, la icncraiura
circn dc narc dc nouzcci i cinci dc gradc, cicrninand asifcl cniru
ioidcauna ncsus dc rc{uiiul niros al lui Mauricc Dradslaw.
ini circc rcsiul scrii ccrandu-ni icriarc, dcrciicand, linguind, consoland
i lrnind cu for{a. Fac un drun dc urgcn{ an la Tcsco i cunr su cu
sanac, cuni, avocado, lranzic dc cas, lananc, ainc inicgral, uni, asic,
sos dc roii gaia rcarai, salai la aclci, sonon roasi i o ung dc alunc
lrazilicnc. in narc aric, lc iau la sfaiul lui Lizzy - o sun dc c nolil, in iin cc
dccsc un canion c Al. Sc arc c ncvoilc nanci ccr viianina D6 din
alundcn{, carc, sunc Lizzy, ii va aducc culoarca in olraji" - lucru dc carc n
indoicsc - i sc gscic in carnc, cic, alunc, lananc, avocado i ccrcalc
inicgralc".
Mi-c ruinc s rccunosc c nu iiu caci cc inscann o ccrcal inicgral,
aa c iau rcsiul. Prciau ini{iaiiva i cunr Sugar Puffs i lariic igicnic. Nu
suni dcloc
104
incaniai cand nana rcucic s dca gaia o juniaic dc cuiic dc su dc
sanac, o fclic dc ainc cu uni i anun{ c c lin".
Marai.
Mcar ai nancai ccva, i jur s nai lucrcz la ca nainc.
O fac s ia un drajcu cu viianinc, o irinii in aiul
roasi fcui i-i sun c rcvin s vd cc facc nainc-dininca{, la rina
or.
Cand, in cclc din urn, iniru cliinandu-n in aariancni, c aroac
niczul no{ii. il sufoc c un Crasu' surai, carc sc zvarcolcic, cu o aicn{ic
ncdorii, aoi n duc la iclcfon i-l sun c Alan ccl unsuros.
-Alo?
Arc vocca rguii, ca i cun l-a fi irczii din sonn.
Suni ricicna lui Miclcllc, sun cu c un ion dur, loirai.
La cc or n su... sirig cl.
il inircru.
Tc-an sunai s-{i sun c nu n inialncsc cu iinc nainc-scar i in nici
o ali scar. Nu avcn ninic in conun, aa c n-arc rosi.
Suni gaia s un rccciorul jos, cand inicrvinc cl, ircaz dc-a linclca i
siroind cu saliv dc furic.
M suni la ora asia crininal! Ca s n anun{i c iu, in infiniia ia
in{clcciunc, n icrgi dc c lisi! Si rcsuun c o s n i infornczi c nu
suni cu dc vin, ci iu...
ii rcicz cncrvarca logorcic cu un disrc{ sonor.
sia c un iclcfon dc curioazic, rin carc vrcau s-{i sun s nu n nai
suni. Ti-an ccrui asia i la U-Dar, dar, in arogan{a ia infinii, ai sunai. Si nu,
Alan, nu c vina nca, ci a ia.
Aoi, las rccciorul scos din furc i n rlucsc in ai. Suni alulic,
zcii i anc{ii dc ncliniic din cauza nanci. Dar cliar i aa, du cc l-an
sunai c Alan, n sini un ic icu{ iculc{ nai linc.
105
Caiiolul 12
Ccl nai nuli an urai la coal nuzica. O uran cliar nai nuli dccai
naicnaiica. Eran o analfalci la nuzic.
Indifcrcni cai dc nuli i dc iarc sirigau la ninc i indifcrcni dc caic ori n
uncau s lli . do, rc, ni, fa, sol, la, si, do !", noiclc rnancau o aduniur dc
virguli{c ncgrc lizarc c agin. Pcniru ninc, un ircnolo" cra o narc dc
clisuri. Toiui c la aic ani, inc nai cran icrorizai s inv{ cu casciofonul.
In iinul ranzului! ini cra groaz dc lcc{iilc alca cliar nai nuli dccai n
ingrozca Prinziorul dc coii din Cliiiy Cliiiy Dang Dang. Nu-ni aninicsc dccai
c n glcnuian infricoai in cancra dc nuzic, cu un gru dc al{i ncfcrici{i, in
iin cc ci caniau Frcrc Jacqucs, iar cu ninan.
Aoi, inir-o zi ncfcricii, ni s-a ccrui s cani solo i s-a rodus fiascoul.
An fosi ciiclciai in fa{a inircgii clasc drci o afon ariv. ini vcnca s n
dczinicgrcz dc ruinc. Dar, in dininca{a urnioarc, n-an irczii sin{indu-n
alifcl - uoar, ncrldioarc i ninunai dc lilcr. Caia cu lcc{iilc cu casciofonul.
Pcniru vccic. Si, cand rivcsc in urn, la cclc nai nari iraunc alc vic{ii nclc -
lcc{iilc cu casciofonul, faiul c nu ni sc crniica s-ni fac guri in urccli - vd
c ioaic au ccva in conun.
Oricai dc zguduiioarc au fosi la vrcnca lor, i-au gsii sfariiul. Prollcna
cu noarica c c n-arc sfarii.
E rczcni iar i iar i iar. Uncori, uii c s-a inianlai. Sau nu oi s crcd.
Dar aoi, ini aninicsc. Si oi s nu crcd cai vrcau cu, dar ioi nu sc sfarcic.
Mana frunzrcic olscsiv allunclc foio. Dc arc - fiindc inaginca iaici c aa
dc clar in iclnicolorul lariici Fuji - nu sc oaic s fic nori. Eu, inirc iin, suni
ncduncrii. Nu iiu dac nana c in siarca asia cniru c l-a iulii c iaia sau
cniru c a rnas singur.
106
Sc inviorcaz cu siguran{ cand ii sun c cu i Jascr nu nai sunicn
inrcun. Pan cand nu-i sun c suni singur - cc crcsic ridicol! ficcarc
crsoan din lunc c singur, cliar i Tina, carc a fosi idcniificai in nod
scnza{ional drci gcnul cu-i-so{ul-ncu - nana sc oari rccc cu ninc. Dc arc
disari{ia" iailui ncu, cun o nuncic ca, ar fi vina nca! Pi s n scuza{i, dar
nu cu an giii uliina iciur dc colcsicrol. Ea coniinu s fac concniarii
acidc, dc gcnul. Era singurul ncu ricicn aroiai. Cc-{i as, iu ai rc{caua ia
dc srijin". Si carc ar fi acca rc{ca dc srijin" ? Lulc, carc-ni sunc s {in
frunica sus ? Miclcllc, carc n ccari c an fosi c{ca" cu Alan i carc n
inircal dac nu-ni icrd cunva nin{ilc ?
Laciiiia, carc dcclar - cand ii clic c an iniarziai fiindc an avui o
ccari cunlii cu nana in lcgiur cu anularca alonancniului la Financial
Tincs Pcai. Dar ircluic s fii uurai c cl s-a dus aa dc rccdc. Doar nu
voiai s sufcrc".
Ins cand nana sc rsicic, nu n rsicsc i cu la ca.
Dc ccnlu, nu sun. A fosi singurul ncu iai. Pcniru iinc c in rcgul,
o{i s ic rccsiorcii". in sclinl, ini circc ioai sinana agiiandu-n i
frnaniandu-n, s-o fac s nnancc nai nuli. Cunr Carica dc lucaic a
lunci gosodrii - o cr{oaic orcsiv, dc 567 dc agini - i dccid c, dc acun
incolo, ini voi dcdica ficcarc sanli, lus lunca i nicrcurca, ingrrii nanci
i disiragcrii ci dc la gandul vduvici. Din caic, accsi lan ccrc s-ni sacrific
via{a social i s inv{ s gicsc.
il sun i c agcniul inoliliar local, carc a sunai-o c nana nicrcurca asia
(an convins-o nar{i s incca s rsund la iclcfon} i i-a sus c a auzii c
sc gandcic s sc nuic". Traduccrc. auzisc c so{ul ci a dai oriul oii, a
rcsuus c vduva sc va rcsirangc inir-o csu{ i a dccis s-i asigurc un rofii
gras, liand-o la ca s vand rin inicrncdiul lui.
107
Dc lun scan, inianin confrunirilc cu acccai lucuric cu carc a rini
la nas un narior al lui Iclova.
Dar, dcsiul dc ciudai, iclcfonul sia ini facc lccrc.
Dcaiiiudinca rcsin{ii du cc l-an dczunflai c Alan ircluic c d
dccndcn{. Sun la Fodncy & Caricr, du cc ni-an fcui dinainic niic noii{c
vcninoasc. M ridic in icioarc (Lizzy sunc c asia ronovcaz indrzncala} i
ccr s vorlcsc cu donnul Fodncy. Aoi, adoi vocca Lindci Dlair in Eorcisiul i
narai.
Taia a nurii acun ircizcci i asc dc zilc i nana nca, vduv, c
colcii dc durcrc, iar iu, iu, urnriior dc anlulan{c, o suni i inccrci s siorci
lani dc la ca! Scr c cii nandru dc iinc! M dczguii - jcfuiior dc norninic cc
cii!
Judccand du scuzclc lui lallaiic, scrvilc i ircnurioarc, an i agcn{ii
inoliliari sc icn dc oscsia dcnonic.
Lc sun i c caicva dinirc ricicnclc nanci. Conforn susclor ci, au
alandonai-o". Din caic-ni oi da scana, asia nu-i iniru ioiul adcvrai. Vcrific
ncsajclc inrcgisiraic c roloi carc au fosi ignoraic i dcscor c vcclca ci
ricicn Vivicnnc a sunai dc nou ori. Duni Fio a sunai dc aisrczccc ori. Mi sc
sirangc inina cand ii aud vocca sari, ascu{ii. Parc conlci ncduncrii.
Cccclia, cii acolo ? Alo ? Alo ? Mainria asia c siricai ? Alo ?"
Uiiascn dc luni Fio. Dinc, an uiiai dc ca aa cun ui{i dc rogranarca la
dcniisi. O sun nai iniai c Vivicnnc.
Princlc ncsajc alc lui Vivicnnc suni dc gcnul. Ccssy, suni Viv. Scr c cii
linc, d-ni un {ar cand ai un noncni lilcr. Siii c suni aici, dac ai ncvoic dc
un unr c carc s langi. Sun oricand, noaic sau zi". Mcsajclc ci nai rcccnic
suni nai nuli dc gcnul. Cccclia! Suni Vivicnnc. Suni foaric ingrijorai. Dc cc n-
ai sunai? An fcui ccva carc ic-a jignii ? Sun-n, ic rog. Mor s... suni
discrai s ic vd. Ar irclui s lun ranzul inrcun".
Fcicsc, cand o sun c nana, c Vivicnnc cliar a viziiai-o dc dou ori,
acun irci sinani. Prina oar, a irccui
108
s-o inviic c nana s ia o inluciur la ranz, luni" i ca s-i anulczc
nanci inviia{ia la un dincu sanli scara, aranjai cu cinci zilc inainic ca iaia
s-i un aa dc cgoisi aniofii i luni cu irci i s-i dca csic ca lui Vivicnnc
lanurilc dc nas.
La a doua vizii, Vivicnnc i-a adus nanci un andian, o coic lucioas a
rcvisici OK i un lilci graiis la un scciacol al unui icairu olscur, in carc fiul ci,
Jcrcny, un viiior Fucri Evcrcii, arc un rol ninor (il joac c Foscncranz}.
Cuviniclc ci cacic au fosi asica. Nu ai ncvoic dccai dc un lilci, nu ?" ii sun
nanci c, dci Vivicnnc a fcui ru, inicn{ia ci a fosi lun i c ircluic s-i nai
acordc o ans. inirc iin, ii sun lui Vivicnnc - o rind c nolil inirc Harlcy
Sircci i salonul dc coafur - c nana nu arc nici o inicn{ic s furc so{ul alicia
inc i, nai nuli dccai aiai, la Sainslury's, iciul dc ui sc vindc i la lucai.
Aa c o icirc in ora nu va fi o rollcn i, avand asia in vcdcrc, scr ca
inviia{ia ci la rcsiaurani s fic rcciai inccand cliar dc acun.
Vivicnnc c agiiai i sc lallaic.
Hclcn, c nai nuli dccai linc-vcnii, iii asia, ciricic ca. Dar ircluic s
iii c n-an gandii, in rinul i in rinul rand, la ca. Von fi cinci culuri! Noi,
fanilia Elworily, fanilia Willians, fanilia Sclnccl i fanilia Siruilcr! Uliinul
lucru c carc ni-I dorcan cra s-i un sarc c ran.
Trcc cu vcdcrca faiul cvidcni c ccl u{in irci dinirc oasc{ii ci au lcgiuri
ciraconjugalc i ii clic c, dci va fi cu siguran{ durcros cniru nana s sc
aflc in nijlocul accsior roioiiuri alc fcricirii conjugalc, fr indoial c ar
rcfcra asia in loc s sica acas singur, nancand o lucai dc lranz Edan in
fa{a iclcvizorului, uiiandu-sc la Siirilc dc la ora cinci. Fczuliaiul? Mana
inlrcai in ncgru din varful caului ci inc{anai, an in ililc ci sfidioarc
- sc ducc la lal.
109
inirc iin, cu siau acas singur, nnanc o lucai dc lranz Edan i n
uii la Siirilc dc la ora cinci. E o lucuric i o lccrc. Singura nusc din laic c
Crasu', carc scurn rin nancarc ca o fai dc clasa a Vl-a aflai la rcgin, aoi
sc indrcai lcnc src lol, undc niorlic, niaun i zgaric furios, fr nil, fr
rosi, covorul lcj al lui Marcus.
Taci odai! zlicr cu dc c canaca. Nu nai an cncrgia ncccsar
incrii unui coil-rollcn.
Cinci ninuic nai iarziu, iniru in dorniior, s-ni iau o jaclci dc lan, i-l
gscsc c Crasu' siand c vinc in scriarul ncu cu lcnjcric iniin. Pcniru o
frac{iunc dc sccund, suni ncduncrii. Dc cc ? Sunciul uicrai al jciului dc ii
ini lnurcic rccdc i nclcui cnigna.
Falai nic cc cii! norni cu cand ini dau scana c - dac nu vrcau o
ai dc iai isicric dc alsiraci c odcaua dorniiorului - nu oi facc ninic
aliccva dccai s-l aici s icrninc. M aroii iiiil dc scriar i nui c furi
lcnjcria nca cca nai scy, cu daniclu{c, dcaric dc zona lui dc ac{iunc, dc sul
fundul lui.
Ca o sian rcsonsalil dc aninal dc cas, suni coniicni c silologii
aninalclor dc conanic nc sfiuicsc cu iric s nu folosin nici o forn dc
iclnic uniiiv".
Cc cai. Cand Crasu' sarc iriunfior din scriarul ncu lin dc urin, il
ajui s inainiczc cu o aln dc inicnsiiaic ncdic. O ia la goan, sc glcnuicic ca
o Ncncsis inllnii la caiul lolului i rnanc in grcva foanci ioai duninica.
Luni dininca{a, sun la scrviciu, ii clic Laciiiici, carc c rccc ca glca{a, c an o
durcrc dc din{i" i n duc cu isica la vcicrinar. La Mcgavci. Trcnur dc
ncrldarc i dc fric. Trcsar, cand ini aninicsc rcccniul sclinl ruinos dc
rclici cu Ton. Poaic c va fi dc gard un ali vcicrinar. Si ioiui...
Ton ini facc scnn s iniru in sala dc ocra{ii fr vrcun scnn dc
rccunoaicrc sau dc cldur.
Carc-i rollcna ? zicc cl, cand il dcscarc c Crasu' din cuca lui Pci
Voyagcr - sc aga{ cu discrarc dc laiura
110
vcriical, ca un asagcr dc c Tiianicul carc sc scufund - dircci c nasa
clirurgical.
Pi, zic cu cno{ionai, i-a icrdui aciiiul. Si n cvii. Dc ascncnca, a
avui diarcc.
Ercsia lui Ton dcvinc i nai dczarolaioarc.
Dc cand durcaz asia ? zicc cl rccc.
Asia nu-i un vcrs dinir-un canicc ? gandcsc cu, dar nu indrzncsc s-o
sun. Suni discrai s-i ccr icriarc lui Ton, dar suni rca sigur c voi fi
rcsins.
Nu suni foaric sigur, zic cu, frnaniai dc vinov{ic, dar |gliogal{| sc
oaic s fic o sinan, oaic dou.
Ton ridic dinir-o sranccan.
Si ai inccrcai s faci o rogranarc ? zicc cl c un ion ncincrczior.
Nu, incc cu, n-an crczui c...
Ton n inircruc. Parc s sc fi iransfornai inir-o vcrsiunc nai
norocnoas a fosiului ncu dirccior dc coal gcncral.
Nu, nu ai crczui, sc rsicic cl. Aliccva ? A vonai ?
Diarcca s-a ncn{inui ?
Claiin ncfcricii din ca.
A fosi o singur dai, dar crc... suni dcsiul dc sigur.
Ton sc uii fi la ninc.
Dcscric-ni-o.
Cc ronaniic.
Pi, zic cu c un ion uor condcsccndcni, cra naronic i aoas. Ca
diarcca, dc fai.
Isusc! Cc vrca dc la ninc ? Ton arc dczgusiai i nu suni foaric sigur c
asia sc daiorcaz dcscricrii nclc ociicc a ccrcncniclor liclidc.
Sunc rsiii.
La o isic ianr, asifcl dc sinionc oi fi rinclc scnnc alc lcuccnici,
alc SIDA fclinc sau a PIF - o loal orilil, carc dcluicaz cu diarcc i rcfuzul
nancrii i sc icrnin cu rollcnc rcsiraiorii. Nu cisi vaccin inoiriva ci.
111
Suni inicirii.
Lcuccnic, SIDA sau PIF ? oicsc cu, fr s-ni dau scana c PIF cisi
doar dc o sccund, dar fiind sigur c Crasu' sufcr dc asia, dc SIDA i dc
lcuccnic - i ioiul c doar vina ncglijcn{ci nclc cgoisic.
Ton incuviin{caz sunlru.
Dcci, zicc cl, dac nu-i rca narc dcranjul, vrcau s iiu dac fccalclc lui
con{incau vrco urn dc sangc. Sc iniindcau ? Scnnau la culoarc cu lila ? Si a
lui sau a urinai nai nuli dccai c nornal ?
Claiin din ca in rivin{a inirclrii rcfcriioarc la caca i oicsc.
Nu suni sigur in rivin{a urinci.
Ton coniinu.
O s-i fac niic icsic alc sangclui. O isic aa dc ianr n-ar irclui s
ail rollcnc dc-asica, ar irclui s nnancc, s lca, s fac ii i caca aa
cun c nornal.
Dac o isic arc diarcc, nu nai siai c ganduri. Dac sc dcslidraicaz cu
doisrczccc-cincisrczccc la sui, c nori.
Susin.
O, nu! i, cu o vocc nic i dcnn dc nil, adaug.
Crasu' n-o s... cl n-o s... noar, nu ? Suni gaia s izlucncsc in lacrini i
s n raoricz singur la FSPCA.
Col{ul gurii lui Ton ircsarc i cl sunc.
Von rini rczuliaiclc dc la laloraior nainc.
Suni sllii dc rcnucarc i ruinc, i groaz. Privcsc
in iccrc cun Ton alcaz aldoncnul lin dc unci al lui Crasu', ii
dcsclidc flcilc cu for{a i sc uii in gaiul lui, aoi ridic luza inir-un ranjci (a
lui Crasu', vrcau s zic - luza lui Ton dcja ranjcic disrc{uiior}. Aoi, il aas
c Crasu' uor, s sica glcnuii, il inolilizcaz inir-o inlr{iarc fcrn i - src
indignarca sa zgonoioas, uicrai - ii iniroducc un icrnonciru lin dc unsoarc
in fund.
Caia, ricicnc, nurnur cl c un ion lland, grav.
112
Inina ini laic cu uicrc. in cclc din urn, scoaic icrnoncirul i sunc
iios.
Arc u{in fclr.
Dau din ca anrai. Aoi, o clcan c nalcfica i loioasa dc Cclinc,
radc caic un ir{cl dc llan dc c ficcarc din lalclc din fa{ alc lui Crasu',
icrgc cu un ianon ficcarc ciic ras i - in iin cc Cclinc il {inc c Crasu', iar
cu ini dorcsc s-o nuic i, dac arc SIDA, s-i dca i ci - ia caic u{in sangc din
ficcarc vcn. Aoi, il unc in dou iuluri iransarcnic, unul cu caac roz,
ccllali, cu caac oriocaliu.
Avand in vcdcrc cno{iilc dc noniagncs russcs rin carc a irccui, Crasu'
nu-i cliar aa dc rcvoliai c cai ar irclui s fic. Eniic un naraii rofund, grav,
furios, dar nu inccarc s sar. Trdiorul cliar ii crniic lui Ton s-l
canircasc, in iin cc cu, rcaua carc a aluzai dc cl, ini inglii lacrinilc iardivc
dc cniicn{. Ton sc alcac, il nangaic c Crasu' c ca iI azvarlc inaoi in
cuca lui Pci Voyagcr.
ini arunc o rivirc, arc s cziic, aoi sunc - c un ion fcrn, dar nu
foaric lin dc ur.
Pisica asia ia roor{iilc unci nadanc dc ludoar.
Dar suni sigur c n-arc ninic. Prolalil c a nancai ccva nasol. Sau a fosi
afcciai dc o surarc sau dc un sircs rcccni. Oricc sclinlarc in siilul dc via{,
cliar i nuiarca unci canaclc, o oaic infuria i c cca nai cclililrai isic.
Siarc dc sirii cc oaic fi livrai in forna disiinciivci jallc naronii. Vrcau s-l
infonciczi asizi i-{i voi da rovizii cniru irci zilc dinir-o nancarc sccial
cniru isici, fr condincnic. Aoi, dac sc sinic linc, il un c Crasu' la rcgin
dc sllirc. Si o s ic anun{ cand vin rczuliaiclc dc la laloraior. Dar, dac vonii
sau arc iar diarcc, adu-l la ninc incdiai.
ncuviin{cz dand din ca unil i oicsc.
Dcci cisi o unlr dc scran{ cniru Crasu' ?
113
Ton sc inioarcc cu saiclc - s iucasc, crcd - aoi zicc scvcr.
Mai nuli dccai o scran{. Vrci s iii carc-i adcvraia lui rollcn ? E
liaiul nnicii!
Cu asia, iniocncic faciura (corliiani}, ini innancaz aclciul dc
rccucrarc" i facc scnn cu caul circ urniorul clicni. Sunc Pa", dar sc uii
u{in c lang urcclca nca cand zicc asia. M duc acas, il lililcsc c Crasu' i
sini c ni-c ruinc dc ninc insni.
ini acord singur o zi lilcr in coniinuarc i siau ircaz ioai noaica dc
luni, rugandu-n. Ton n sun la lirou, nar{i, la 11.39, ca s n infornczc -
c un ion ccdiiiv - c Crasu' c linc, cu ccc{ia unui nic cccs dc glolulc
roii, ccca cc ar uica aria c arc vicrni. M duc fuga la Mcgavci incdiai du
scrviciu. Ton aarc cniru scuri iin, ca s-ni dca o asiil i un sfcri dc
vcrnifug (cniru c Crasu' c aa dc gras}, inir-un lic all cu allasiru.
Dac vonii inir-o juniaic dc or, n-a digcrai-o, zicc cl, can la fcl dc
rccc ca un urs olar inglc{ai locn.
Dac vonii nai iarziu, c in rcgul, doar i-a dcranjai u{in sionacul.
ini ia airuzcci dc ninuic lunc an cand rcucsc s ining asiila c
gaiul lui Crasu. Aoi, circc inc douzcci dc ninuic, s-ni dau cu aniisciic c
rni. Suni furioas i iullurai. O sun c Tina. E lccai. O sun c Lizzy. E
lccai. Aa c o sun c Miclcllc. Carc ni-a iraniii o larf suradincnsionai
dcsrc Sanny, aa c ni-c daioarc.
Mai iniai, ii coniracarcz indignarca carc inc o nai siancic in rivin{a
lui Alan ccl unsuros.
Miclcllc, sinccr s fiu, suni can dcrcsai zilclc asica, incai an
considcrai c n-ar fi cinsiii, iii iu, s-l inovrcz.
Du cc icrnin cu rosiiilc, ircc la cc n inicrcscaz c ninc - iunand i
fulgcrand dcsrc Ton. Nu suni rca
114
sigur cun a fi vrui s rcac{ionczc Miclcllc, dar ca facc un scciacol
saiisfcior. Mi, arc s fic o ranaiic dc on! Nu-i daiorczi ninic! Cc ncnorocii!
S sc joacc cu scniincniclc ialc aa! Dar nu-{i facc griji! O s-o lasc nai noalc!
E nuli rca incordai! Eic.!
Suni dcsiul dc inflcrai i insirai ca s-o consuli inir-o rollcn carc
n frnani dc un iin. Mi-c dor dc Jascr. M ioi gandcsc la cl. Vrcau s-l
sun. Din nou, Miclcllc ini facc c lac. E un ii grozav i ar irclui s inccrc.
incurajarc i crnisiunc! Aa c inccrc.
Src ncincrcdcrca i incaniarca nca, Jascr c fcricii" s n aud. Ar fi
lcion" s nc inialnin candva.
Cc {i-ai aranjai cniru nainc-scar ? zic cu (dac o asculi o or c
Miclcllc, cliar i Lulc ar inccc s vorlcasc caci ca una dinirc ncvcsiclc dc la
Hollywood"}.
Suni acas, zicc Jascr irgnai. Cc-ar fi s ircci c-aici ?
M frnani cu o lccrc coclci i iorc la iclcfon.
A uica s fac asia...
Pun rccciorul la loc, sin{ind c ni sc invaric caul.
Jascr Sandcrson & Hclcn Dradslaw. Fcvcnirca! Ca s inrunui o
fainoas fraz jascrian. Miclcllc - ai jucai ccclcni. M duc dircci la scriarul
ncu (dcz-rofanai} cu lcnjcric i incc s-ni alcg clilo{i.
Caiiolul 13
Dac cu i Tina vrcn s-o cncrvn vrcodai c Lizzy, ccca cc faccn
frccvcni, ii suncn Faia Mogadon". Asia din cauz c Pura i Nciniinaia
Elizalcil c ingrozii dc zlor i, inainic dc a unc ncar dcgciul nic dc la icior
inir-un Docing, ircluic s inglii o asiil narc dc Niirazcan. Dcsigur, a
inccrcai linoicraia, acuunciura i
115
ccaiul dc ncni la inccui, dar - src anuzancniul nosiru sccrci
accsica n-au dai nici ccl nai nic rczuliai i Ncrilniia a ircluii s rccurg la
droguri lcgalizaic.
Dar nu cran cliar aa dc rclc. Cu caiva iin in urn, an circcui
douzcci dc ninuic cuizanic in lirou, inccrcand s-o convingcn c Dunnczcu
cliar a vrui ca oancnii s zloarc.
Lizzy, a zis Tina cu un acr sucrior, cu zlor aa dc dcs, incai nici nu n
nai gandcsc la asia. Un avion c ca un auioluz cniru ninc.
Sin{indu-n lsai c dinafar, an adugai liniiiior.
Toaic siaiisiicilc arai c c nuli nai rolalil s nori inir-un accidcni
dc nain.
Cliar an dcnonsirai - cu un avion consiruii dc urgcn{, dinir-o circular
dcsrc folosirca ilcgal a iaiurilor liiic dc firn in sco crsonal - cun
rcsiunca acrului for{caz avionul s sica la 10 000 dc nciri, in loc s cad din
ccr ca o iair dc 360 000 dc lilogranc.
Asia dac nu sc ru ariilc, nc-a inircrui Laciiiia, carc uric s fiu
disiras dc la nunc. Aiunci, lonjcaz src sol ca un carnai narc.
Din ncfcricirc, Lizzy dcscocr iniruna noi cricolc.
Cun rnanc cu iurlulcn{clc in acr clar!?" Cun rnanc cu dcsclidcrca
ncconandai a volciclor din lordul dc aiac! ?" Cun rnanc cu vrliilc alsorliic
in noior! ?" Cand ii liniican accsic icncri, Lizzy rcvcnca cu un aiu. N-ai dc
undc s iii. Accidcniclc dc avion sc inianl. Ai uica fi iu viciina. Nu cisi
garan{ii".
Pan acun airu luni, cand a nurii iail ncu, nu uican s-i in{clcg
icncrilc lui Lizzy. inainic dc noarica iailui ncu, cran invincilil. Ciican
dcsrc un culu aflai in luna dc nicrc, al crui avion a izlucnii in flcri
dcasura unci nri dc iurcoaz, dcsrc o fcncic injungliai c cand sc iniorcca
acas dc la scrviciu, dcsrc niic ricicni carc au fosi arunca{i in acr in iin cc
lcau inir-un ul, inir-o noaic cald dc var, dcsrc un ianr inucai
116
inir-o sia{ic dc auioluz i ni-cra nil dc ci i ircccan nai dcaric. Siian
c ascncnca lucruri li sc inianl aliora.
Acun, ciicsc dcsrc al{ii i n idcniific cu ci. Izlucncsc in lans, suni
furioas i olscdai. ini incliui uliinclc noncnic lisiic dc griji, dc dinainica
nor{ii lor. M inircl dac au in{clcs noncniul nor{ii in sinc. Sufr cniru
liciclc lor fanilii rviic, cniru nana indurcrai, carc sunc. Dc cc cl ? Dc cc
sc duc inioidcauna cci luni ?" Logodnicul, alid i cu oclii roii, oicic. Ea
cra via{a nca. Nu-ni vinc s crcd c s-a inianlai una ca asia".
Vrcau s consolcz, dar conasiunca nca c vaniric. M lrncsc lin dc
rcgrcic din durcrca lor, cu dczgusiul i olscsia nononaniac a unui lulinic cc
dcvorcaz o rjiiur cu ciocolai. Acun, an gura uscai dc fric. M scol
dininca{a i n gandcsc. Asia ar uica fi ziua in carc voi nuri". ini sini inina
liand i-ni sun. S-ar uica ori in oricc cli". Sigur c inccrc s gandcsc
ra{ional.
Conirolcaz-ic, vac roasi". Dar aoi ini sun c rin{csa Diana nu s-a
sculai in dininca{a zilci dc 31 augusi 1997 iiind c in ziua accca va nuri. Si
oancnii cliar sc rlucsc i nor - oancni carc, a uica aduga, nnanc nai
u{inc laioanc Dinc dccai ninc i fac sori nai rcgulai, nu o dai c lun. Nu
cisi garan{ii. Suni ncliniiii.
Iriialil. incordai. Dac nu fac ccva anunc, ccva carc s-ni lac - cun
ar fi s n uii la Xcna, Prin{csa Fzloinic, s ciicsc cr{i oli{isic sau s dorn
, n sini golii i dciaai dc lunc i, in lisa a ccva nai lun, cno{ia nca dc
laz c icroarca.
Dc ccnlu. in wcclcndul irccui, Tina s-a dus cu naina in Lalc Disirici,
la un fcsiival dc rcgulai, cu Adrian, roioiiul lrlaiului - c carc, an acun,
an rcuii s-l cvii, fiindc nu n sini in siarc s-ni nanifcsi uluirca ncccsar
cniru rina noasir inialnirc -, iar Escoriul ci s-a siricai c osca, la 300 ln/l.
A ovcsiii aadar dcsrc inialnirca ci cu o noaric rcnaiur i violcni dc arc
ar fi fosi un lasn! Ccva dc gcnul.
117
Avcan 130 ln/l, c landa din nijloc, i an auzii o luluiiur sul
nain. Ca i cun ar fi czui ccva. Si noi coniinuan s ncrgcn inainic in cuiia
asia ncnorocii!
Fr accclcra{ic, fr noior, fr cuiic dc viiczc! Adrian {ia, dar an rcuii
s irag c narginca drunului. Nu n-an anicai. Mi-an sus. Dun, la naila,
naina s-a siricai".
Iar franclc au {inui. S-a dovcdii c sc ruscsc curcaua dc disirilu{ic. M-a
cosiai o avcrc s-o inlocuicsc.
Asica au fosi uliinclc ci cuvinic lisiic dc griji c narginca sulicciului.
I-an sus.
Tina, roniic-ni c vci fi aicni. Iar ca n-a rivii ciudai i a zis.
Iau aniiconcc{ionalc.
inirc iin, cu zac in ai asc zilc nai iarziu, cu gura uscai, ircnurand ca
o lal, rcncnorand in nod rcciai sccnariul ca c o nclodic olscdani din
concursul Eurovision. Pulsul ini crcic i-ni sun. Tina, ai fi uiui nuri aiai dc
uor. Suni foaric nulic noiivc din carc ai fi uiui nuri aiai dc uor. Puican s
ajung la lirou luni i s-o aud c Laciiiia sunand. Ai auzii dc Tina ? E noari.
A nurii inir-un accidcni dc nain in wcclcnd ". Moarica c aa dc
inianlioarc! Trcnur, iransir, rcsir grcu... Cc-ar fi fosi dac ?
in iin cc cu n lui cu faza nca ncvroiico-siloiic, nana dccic
faza lui cc-ar fi fosi dac". E osilil ca faza lui cc-ar fi fosi dac" s fic
coniagioas, iar cu s n fi nolisii dc la ca. Dcoarccc, in sinanilc carc au
urnai dcscocririi nuniclui dc lariic roz i a frigidcrului liicrar, a dcvcnii
olscdai. Cc-ar fi fosi dac l-ar fi olligai c iail ncu s-i nicorczc ra{ia dc
ou ? Dar dac i-ar fi oruncii s fac o linlarc scuri du cin ? Cc-ar fi fosi
dac i-ar fi cunrai Un nod uor dc a ic lsa dc funai dc Allcn Carr ?
La carc nu uican dccai s-ni rsund in ninic. Cc-ar fi fosi dac iail
ncu cra o ali crsoan - nai alcs una
118
carc s nu rovin dinir-o fanilic dcs afcciai dc loli dc inin?" in fa{, ii
suncan.
Man, ic rog, nu ic ioriura. Ai fcui ioi cc-ai uiui.
Dac urna s sc inianlc, nu avcai cc s faci. Si, oricun, iii c iaia nu ic-
ar fi asculiai. Cliar dac accsic laiiiudini inovrioarc crau la fcl dc noi i
uiniioarc ca i iirca c un foionodcl sc inialncic cu o vcdci rocl oi s sun
ccva carc s nu fic un clicu ? -, nana coniinua s sc auioflagclczc vcrlal.
Cc-ar fi fosi dac i-ar fi ananai cnsaiul sranccnclor i l-ar fi urnrii c
iaia nancandu-i ranzul ? Dac i-ar fi fcui o salai (fr drcssing, cvidcni} ?
Dac indigcsiia dc du scara dc joi, dc la so{ii Harris, nu sc daiora dcnsii{ii
nari a ludincii dc ainc a Lcilci ? Dac cra un avcriisncni al unui aiac dc cord
inincni ?
Man! sirigan, icrnin! Dac i-ai fi fcui o salai, ar fi aruncai-o la
gunoi i i-ar fi rczcrvai o nas la Dorclcsicr. Dac ai fi fosi o asisicni ncdical
sccializai in cardiologic, cniru Dunnczcu ?
Inicn{ionascn ca accasi rclic s fic ironic, dar i ar fi ircluii s iiu - a
luai-o in scrios i a aucai-o c o calc nou i dcosclii dc fcriil a lui vai nic".
Dac i-ar fi alcs o caricr ncdical in loc s dcvin cadru didaciic ?
La carc rsunsul sinccr cra. rolalil c ar fi fosi cu ccl u{in zccc nor{i
nai nuli in lunc. Aa c ioi cc-an sus a fosi.
-Man, ai fosi o so{ic ninunai. L-ai fcui foaric fcricii.
N-ai dc cc s ic sin{i vinovai.
Asia a fcui-o s lang i ni-an dai scana cu iriiarc c-i suscscn
nanci acclcai scniincnialisnc olosiic c carc, nu cu nuli iin in urn, ni lc
suscsc nic Lizzy.
Cu ioaic asica, du irci luni dc cocoloiri ca inir-un cocon (n-a{i fi vrui s
fi{i dc fa{}, nana sc inviorasc. Dci n icn c frigidcrul ci nu va fi niciodai la
fcl, ca arc, du cun sunc Lcila Harris, s rczisic nai linc". Iar Vivicnnc
olscrv.
119
Mana ia c norocoas. E ianr. ii oaic gsi c alicincva. Dac ar fi
fosi csiori{i iin dc cincizcci dc ani, ar fi fosi cu ioiul aliccva.
Din fcricirc cniru nana, carc iragc un ui dc sonn la ciaj, Vivicnnc facc
accasi olscrva{ic draconic dc fa{ cu ninc. Din ncfcricirc cniru Vivicnnc, o
facc cand n sini - lai s alcgcn o siarc dc sirii din lria cu siri dc sirii
sclinlioarc iriialil.
Cun ? n rccd cu, iraniind ccaca dc cafca c nas i ingusiandu-ni
oclii, ca niic fanic. Asia c o rcnarc al dracului dc rcvoliioarc! Norocoas! Nu
sufcri du un grafic naicnaiic! Nu sufcri nai u{in cniru c ai cincizcci dc
ani, nu nouzcci! Nu rciindc c iii cai dc narc c icrdcrca ci. Via{a ci nu va
nai fi niciodai la fcl.
Si-{i nai sun ccva. Dac ca - in accsi noncni sianjcniior, fa{a nca sc
lo{cic ca un crvc{cl roz -, dac i-ar gsi vrcodai c alicincva, cun sui iu, sc
va nul{uni cu cc va gsi. Fiindc, cniru ca, iail ncu a fosi Alcsul. Si, dac ar
ii c sc va inioarcc csic ircizcci dc ani - acun, susin ca un foilalisi - l-ar
aicia.
Suni zguduii i agiiai dc violcn{a rorici nclc furii.
M sini ca un cocliail Moloiov. Vivicnnc - carc c i ca zguduii i agiiai -
sarc inaoi ca o isic scriai i oicic.
Hclcn, Hclcn. Calncaz-ic, ini arc ru, n-an vrui s... cc ruinos din
arica nca, ic-an surai aa dc iarc, n sini groa...
Aici, ini inircru susinclc, ca s {i.
Nu n-ai surai c ninc! Nu-i vorla dc ninc! E vorla dcsrc ca!
in{clcai, Vivicnnc inclidc gura, incuviin{caz i nu sunc ninic. M sini
ni{clu vinovai, cniru c, in ciuda lisurilor ci, Vivicnnc a fosi aicni cu nana.
Du cc valul dc condolcan{c s-a nai oiolii (can c la juniaica cclci dc-a ircia
luni, din caic-ni aninicsc} Vivicnnc a coniinuai s o viziiczc rcgulai, fcand
inviia{ii la ccai, inr{ind larfc i aducand rjiiuri. A ncrgc cliar an acolo
incai
120
s sun c Vivvy a luiai aliuri dc ninc, ca s o {incn c nana c linia
dc luiirc.
Dar cu caiig. An dcvcnii o asisicni social aa dc lun, incai n nir c
n-an inccui s ori or{.
An inccui rin a gii cniru nana. An fcui rizoio cu lcgunc du
rc{cia dc c saiclc cuiici cu orcz cniru rizoio (la a cincca inccrcarc, an incciai
s nai disirug craii{clc i s ard orczul}, rc{cia dc ui cu coriandru a Tinci (sc
iaic i sc clcsc ccaa i ardciul in ulci dc nslinc, sc iaic i sc adaug uiul,
aoi coriandrul, vin all i crcnc fraiclc scnidcgrcsai - ca scnn dc rcscci fa{
dc iaia} i - cniru c oi - sfcriuri dc cariof la cuior. Du cca dc-a aira cin
la rand cu sfcriuri dc cariofi, nana a zlicrai.
Suni siul dc sfcriuri dc cariofi! Suni o nancarc ncsnioas! i i-a
aruncai farfuria rin cancr.
in accsi noncni, a fi lsai-o lucuroas s noar dc foanc. in sclinl, an
uicrai.
Dinc, ncclcrc Dac cii aa dc dcicai, cc-ar fi s-ni ar{i iu cun sc
facc ?
Accasi nnu aruncai cu ncolrzarc a anun{ai inccuiul fazci a doua -
o crioad nclcui, in carc ni-an circcui ficcarc luni i nicrcuri scar in
luciria nanci, siricand sua i rldand s sc {ic la ninc. Dar ca s-a disirai.
Crcd c-i liscic s-l suraalincniczc c iaia. Lcgiurilc noasirc dc luni i
nicrcuri coniinu - nu ncrii dcranjul s lc ru -, dar, irciai, an rcuii s-o fac
s nai cuncrc i nancarc la aclci. Iar Lizzy a fosi o dulcca{.
in iinul unci scsiuni ciinsc dc suflcuri (an inccrcai s-o dcscurajcz},
nana ni-a nriurisii c unul dinirc cclc nai rclc lucruri la vduvic cra lisa
unci aiingcri unanc", ini vcnca s-i zic. inccarc s ic ui in locul ncu", dar n-
an al{inui i an sus.
Aa...
Dar, cand i-an ovcsiii lui Lizzy, cra s sc inccc cu ialnia ci dc fasolc
aduli.
121
Tocnai ni-a vcnii o idcc! a ciriii ca. An lanul crfcci!
Trci zilc nai iarziu, Lizzy a inccui s fac rcili cu nana.
Cc c rccly ? a inirclai ca, cand a sosii Lizzy, radiind dc cli oziiiv.
E o ari sirvcclc, un nod dc a iransniic dragosica i cncrgia
univcrsal iuiuror oancnilor, a rsuns Lizzy.
Trcluic s n dczlrac cniru asia ? a zis nana, lnuiioarc.
- O, nu, a clicoiii Lizzy. Sia{i aici, iniins, iar cu voi ac{iona ca un canal
cniru for{a viial, carc v va dclloca aura i clalrclc i v va cclililra
cnisfcrclc ccrclralc i va crniic o dcsciuarc cno{ional.
Mana rca scriai, aa c i-an clicai.
Tu siai iniins aici, cu fa{a in jos, iar Lizzy ic lililcic.
Du rina scsiunc, nana a srii in sus i a sirigai.
Acun suni dcllocai ?
Lui Lizzy i-a czui fa{a, aa c an zis rccdc.
Man, nu-i ca aiunci cand cur{ insialaiorul o {cava.
Lizzy a zanlii {can i a zis.
Nu v-a{i sin{ii nai uoar sau n-a{i sin{ii niic furniciuri, doann
Dradslaw ?
Mana a cliinai din ca i a zis.
N-an sin{ii alsolui ninic!
Lizzy a rsuns.
Pi, s-ar uica s facc{i diarcc i u{in uriicaric...
Moncni in carc an inircrui-o cu.
Lizzy, i-a lcui, doar c c rca colcii, nu, nu, sigur c n-o s faci,
nan, Lizzy a glunii, da, ai fosi, sunc nul{uncsc, linc, Liz, nul{uncsc nuli,
nc vcdcn nainc...
Uliinclc airu luni n-au fosi uoarc. Poaic c n-ar fi ircluii s {i la
Vivicnnc. M iniorc in aariancni i n culc.
1 Fccly (ll. cnglcz} - dulniior (dc la io rccl - a dulni}, sc ronun{
aroac la fcl ca rcili.
122
Dcncficiind dc crscciiva asura irccuiului, dc dou valiunuri i dc un
du rccior, dau vina, cniru acccsul ncu dc furic, c faiul c icri, la irci luni
du cc l-an cunoscui din nou in scns lillic c Jascr, cl a sugcrai s-o nai
rrin".
An rnas inicrzis.
Dc cc ? an zis, nucandu-ni luzclc. Crcdcan c nc in{clcgcn dcsiul dc
linc.
Asia, oricai dc ncluncic ar rca, nu-i o ninciun.
Nc-an inialnii doar ocazional. Si, cand an fcui-o, an avui convcrsa{ii
dcccnic. Jascr ni-a ovcsiii c a fcui coala la inicrnai i c c dcfavorizai
ncrcu dc conara{ia cu sirluciiul su fraic nai narc. Eu i-an ovcsiii lui
Jascr dcsrc faiul c an vrui s ncrg la inicrnai. Jascr ni-a ovcsiii c
rin{ii lui s-au nuiai in Singaorc i c-l vcdcau o dai c an. Eu i-an ovcsiii
lui Jascr dcsrc rin{ii nci, carc locuiau in Muscwcll Hill i carc vcncau s n
vad o dai c irincsiru. Crcdcan c Jascr i cu ninc nc disirn. Fccunosc,
scul nu nai cra la fcl dc falulos ca la inccui, dar asia cra in rincial din
cauz c n icncan c iail ncu n urnrcic.
Nc-an in{clcs linc, a sus Jascr i inc o nai faccn.
Puiulc, ini laci cu adcvrai. Eii o fai grozav. Si, inir-o zi, vci fi o so{ic
grozav cniru cincva. Dar, s nu in{clcgi grcii, crcd c ai ncvoic dc o auz.
O, uiic c inccc, ni-an zis - faza cu ncvasia fiind us in unlr dc
cloo{clul dc alarn ini laci cu adcvrai" -, nu-ni d aucii cniru c vrca s
ru rcla{ia, ini d aucii src linclc ncu.
Jass, ii rsund cu surai, nu-ni vcni cu dc-asica!
N-an ncvoic dc nici o auz! Dac vrci iu o auz, sunc aa. Fidic o
sranccan, gaia dc lui. E din cauza nanci ?
an naraii.
Jascr a cziiai. An sus cu rccal.
Siii c nu nai arc c nincni alicincva. Si o{i oricand s vii cu noi in
viziiclc dc duninic, la zoo, i in Crdinilc
123
Kcw i la ncnorociiul dc Casicl Lccds. Inviia{ia rnanc dcsclis.
Tccrc.
Ei, linc ? an soliciiai cu.
Ei, linc, a rsuns cl, in aric c vorla i dc clcsiia asia, c vrci s
circci iinul cu nana ia, dar, {i-o nai aninicii c fosia nca ricicn,
Louisa...
Asia nu c o inirclarc.
Daaaaa, an zis, dac c acccai Louisa c carc ai fcui-o allic dc orci in
uliinclc dousrczccc sinani.
Cc-i cu ca ?
Mi-a czui fisa ca un avion fr arii.
O, Doannc, an sirigai, nu din nou!
Jascr a ridicai un dcgci, ca s n fac s iac.
Hclcn, ssssi, nu-i cc crczi iu.
An inirai inir-una din acclc luclc naa, cu Nu-ois-crcd".
Aiunci, cc c ?
Jascr iui.
Suni falii, cliria c uiic-aiaia, iar Louisa iocnai a cunrai un
aariancni cu dou dorniioarc i arc ncvoic dc un cliria.
La carc riosia nca siriiual a fosi.
Ccai.
Dar Jascr a cscai oclii lui dc un allasiru aradiziac i a insisiai.
Sc vcdc cu cincva, nu c ninic inirc noi, uiulc, jur cu nana c inin.
Dar iu nu ai inin, ni-an zis. Aoi, ni-a nai vcnii un gand.
Dcci dac nu {i-o iragi cu Louisa, l-an inicrogai cu viclcan, dc cc ar
irclui noi s-o rrin ?
Scuza lui ridicol ?
E o singur cancr.
124
A inccui s lai canii, c-i ircluic o auz, ca s rcflcciczc", dar an
ridicai nana loirai, in scnn dc roicsi, iar cl a icui.
Fclica nca dc dcsr{irc.
Dc fai, Jascr, dac ic-ai fi olosii s inircli, ai fi aflai c i cu cunr
un aariancni. Si al doilca dorniior al ncu va fi unul dullu.
Dinc, n-a fosi un iouclc rsunior, dar nici un raicu n-a fosi. Ccl u{in
an cand an icii c u cu nasul c sus i n-an inicdicai dc rag.
In dininca{a asia, inainic dc a lcca la scrviciu, ii rclaicz rcvoliiorul
cisod lui Lulc, cu dcialii larocc. Dczangirca nca Ia rcac{ia lui ini rcaninicic
dc fclul in carc n-an sin{ii la varsia dc cinci ani, cand inglc{aia ni-a czui din
cornci, a aicrizai c iroiuar i a fosi dcvorai insianiancu dc un cainc narc.
Prinul concniariu lai al lui Lulc.
Dar nu avca{i ninic in conun.
Al doilca concniariu lai al lui Lulc.
Si cuncri un aariancni ?
Dau oclii csic ca dc discrarc. Unii lrla{i lalar n-au cun s
vorlcasc cu o fcncic.
Lulc, ii sun cu rldioarc, nu vrcau s faci concniarii carc nu n
ajui dcloc i s ui inirclri siuidc.
Vrcau s sui. vai dc ninc", cc iiclos" i s {a{ai nuli.
Parc jignii, aa c adaug rccdc.
Iari-n, n-an vrui s n rsicsc la iinc. Dar nu, nu-ni cunr un
aariancni. Eu i Crasu' sin aici.
Cc nu i-an sus lui Lulc c c, cu dou zilc in urn, uican cunra un
aariancni. Adic uican dcunc un avans cniru un aariancni nodcsi inir-o
zon cu infrac{ionaliiaic sczui. Moiivul c c, s-o sun -aia drcai, an
rofiiai dc noarica iaici. Ca s sun c scuri o ovcsic liciisiioarc, acun o
lun, avocaiul nosiru, Alc Sinlinson, a infornai-o c nana - in caliiaic dc
cccuioarc icsiancniar i rincial lcncficiar a icsiancniului
125
iailui ncu - c ccriificaiclc dc auicniiciiaic icsiancniar crau gaia s fic
vcrificaic i scnnaic.
Mana s-a ridicai la inl{inca ocazici. A fcui rogrcsc.
Du rina lun dc nu vrcau s-aud, nu vrcau s vd, donnul Sinlinson
ii ofcrisc - in discrarc dc cauz o{iunca dc a rcnun{a la rcsonsalilii{ilc ci
lcgalc in favoarca aliui lcncficiar, adic in favoarca nca sau a lui luni Fio. Mana
s-a gandii la asia. Aoi, aa cun ni-a dcclarai la o cin in fa{a iclcvizorului -
vaniurand furculi{a goal, cniru nai nuli cnfaz - Mi-an sus. Cccclia,
dac asia a dorii Morric, f-o ." Crcd c avca ncvoic dc o scuz, ca s rcinnoiasc
alonancniul la Financial Tincs.
Si aicn{ia lincvoiioarc a lrla{ilor inal{i, in cosiunc dc conand, n-a lisii
niciodai. Un ali facior c accla c a sufcrii dc o sain financiar, du cc
lunurilc lui au fosi inglc{aic (nana ii crniica siilul ci dc via{ doar cniru c
iaia ii unlca coniul}.
Dar, nai inoriani, nana ii d scana c Mauricc Dradslaw a incrcdin{ai
roadclc nuncii salc dc o via{ rin{csci lui dcoscliic i, ca o lun ncnlr a
fanilici rcgalc, ca ii ia indaioririlc in scrios. Analizcaz valoarca ac{iunilor in
ficcarc dininca{, fr grc. A dcvcnii i o adniraioarc dcvoiai a scc{iunii Dani
din Sunday Tincs i-l laic la ca in ficcarc luni c lrolcrul iaici, ca s sc
asigurc c a invcsiii in ac{iunilc dcsrc carc arc ca uliinclc oniuri. Nu sun c
Cccclia Dradslaw s-a iransfornai in Cordon Ccllo. Dar crcd c a fcui un
rogrcs. inioarccrca ci la coal sinana irccui - i-a circcui rina
juniaic a irincsirului dc ioann acas, in conccdiu ncdical, liii inicgral - a
ajuiai-o, dc ascncnca.
Crcd c a fosi inrcsionai dc lucuria cu carc doanna Arnsirong,
dirccioarca, i-a inianinai inioarccrca. Cliar dac incaniarca cfci ci cra lcgai
dc finan{c. Ca urnarc, cand au icii ccriificaiclc dc auicniiciiaic, acun
aisrczccc zilc, nana a inr{ii un iai cu luni Fio an la lirourilc
criodcsicaic dc la Pon, Sinlinson & Circun-
126
siancc i, aa cun ni-a sus nandr - Alc a rccaiiulai ioiul i cu an
in{clcs ficcarc cuvani".
A sugcrai s nc inialnin du accca, la un ccai, dar ofcria ci sc
suraunca cu o cdin{ cdiiorial. Oricun, n-an indrznii s-o inircl c Laciiiia
dac oi s lcc nai dcvrcnc dc la lucru, cniru c sini c c siul dc noaric i
cliar nai nuli dc saga icrdcrii ircaralilc i c nai arc can un nilinciru i n
conccdiaz.
Dar cra o rollcn dc via{ i noaric! a cli{ii Lizzy.
An ridicai din uncri i an ciiai grcii una dinirc crsoanclc noaric dcsrc
carc-i lacc lui Lulc s lai canii.
Ediiorialclc suni nai inorianic.
Oricun, n-a coniai. An rinii un ccc rin oi.
Cand an dcsclis licul, dcialiilc dcsrc icsiancniul ciiii cu vocc iarc in
ziua innornanirii iaici au rcvcnii in rin-lan du luni dc uiiarc cc{oas. Mai
alcs aragraful scuri, inionai cu for{ dc donnul Sinlinson, carc inccca aa.
Ii las suna dc 20 000 dc lirc fiicci nclc, Hclcn Caylc," (iaia iic c ini ursc al
doilca nunc} c carc scr c o va invcsii cu in{clcciunc, inir-o roriciaic, dc
ccnlu..."
An {inui cccul in nan i an fcui o grinas.
Sfaiuri rinicii osi-noricn!
In oricc ali noncni, n-a fi rcczii dircci in nagazinc, dar, acun, nu an
via{ in ninc s clcliuicsc, clcliuicsc, clcliuicsc. Nici uicrca s lai drunurilc
c la agcn{ii inoliliari. Aa c, in ciuda cuviniclor nclc dc lravad in fa{a lui
Jascr, cand ii sun lui Lulc c rnan undc suni, accsia c adcvrul. M nai
aralizcaz i vcrdiciul scuri al lui luni Fio dcsrc socoicala final.
Fiul ncu, rcdus la caicva luc{clc dc lariic". Mi-a dori s nu fi sus asia
in fa{a nca. Ac{ioncz inoiriva coniiin{ci nclc i-i sun lui Lulc.
El zicc.
Vai dc ninc! i {a{aic din luzc.
Aoi, adaug.
Crcd c c inc un cui in sicriu.
127
Caiiolul 14
Clcia ncn{incrii unci rcla{ii faluloasc cu crsoanclc iuliic c, oirivii
niuii agonizanic a rcvisici Cirliinc, s invc{i ccva nou dcsrc clc in ficcarc zi.
Aa c inagina{i-v lucuria nca cand an dcscocrii c an un ialcni c carc nu
iian c-l an. Mi-an dai scana in dininca{a asia, du nicul dcjun.
Tocnai il uascn c Crasu' dc lccarc i {ancan c u cand Marcus n-
a orii cu un Hci!" sonor i {afnos.
M-an orii o sccund, n-an iniors c clcaic i an zis cu o lucuric
radioas for{ai, dc on rcnscui.
Dun dininca{a i {ic, Marcus.
An zanlii rldioarc, in iin cc cl sc sirduia - i nu rcuca - s-i
conirolczc furia.
S iii c an fiiilul can scuri in cc ic rivcic, a inccui cl.
Suni dc acord, an zis, aa a dcscric i cu siiua{ia.
Cand Marcus a riccui insulia, fa{a i s-a fcui siacojic.
A fcui un as nai aroac i a uicrai.
Nu iniindc coarda, Hclcn.
An fcui c inoccnia.
Cc-an fcui ?
M-a rivii fi.
Cc n-ai fcui. Nu {i-ai liii cliria, n-ai slai vasclc, llcsicnaia ia dc
craii{ cniru asic a zcui lang cliuvci dou sinani, nu ai...
L-an inircrui.
Uor, Marcus, s nu-{i icrzi rul.
Marcus c aranoic, ii c fric s nu clclcasc.
O s-{i licsc cliria i voi facc curai in scara asia.
Dar iaci. Nu-{i si linc cu rou.
Zanlcsc olraznic, ics c alcc i disar.
128
Aoi, ii crnii crcsici nclc s rcvin la olinuiia indifcrcn{. Dar, in
iin cc ncrg, n gandcsc la Marcus i sini cioluri dc ur ascu{iic in ninc. Cun
dc ni-o fi lcui dc cl, nu iiu. Cand n gandcsc c l-an crczui anuzani! E
anuzani ca i cun l-ar fi clcai canionul. Mai nuli, c sucrficial ca o llioac i
can la fcl dc rosi. E lin dc rcnarci ncclcrc, dar ii liscic inicligcn{a s n
rscasc in nod oliiicos. Si locuicsc in acclai aariancni cu cl! Iar rul lui
cliar il rscic, acun an fosi suficicni dc aroac ca s vcrific. Ar irclui s-i
iranslaniczc niic firc dc c saic. Ura sc zlaic i sc sclinl i lrusc ini dau
scana. An un dar. Suni gcnial!
Suni ccclcni cand ircluic s-l criiic c Marcus. Fcsiul drunului il fac in
as nai sliai.
Lizzy, carc iocnai a fosi ronovai cdiior la Frunusc{c, nu c inrcsionai
cand ii ovcsicsc dcsrc asia.
Nu c un nod oziiiv dc a iri, zicc ca.
Dar n sini inclai dc Marcus, lcli cu.
Cun ? inircal Lizzy.
Susin.
Faiul c alcarg du fusic, in rinul rand, zic cu.
An rcsuus c ii rcflcci caacii{ilc, cand, dc fai, rcflccia lisa lor.
Lizzy clicoicic i sunc liniiiior.
Pi n-avcai dc undc s iii.
Adaug.
Si c aa dc larfiior - ccca cc c foaric anuzani cand irncncic dcsrc
alicincva, dar c nuli nai u{in anuzani cand irncncic dcsrc iinc. Sanii nci
nici vor ajungc sulicci dc discu{ic in ioi Swiss Coiiagc. Dac n-au ajuns dcja. Ca
s zic aa.
O rivcsc fi c Lizzy, ca s nu rad.
Lizzy facc o fa{ coniiniioarc, aa c zic norocnos.
Si au nai fosi i alic lucruri.
129
O ? facc Lizzy, oliiicoas.
Cur{cnia lui, dc ccnlu, izlucncsc cu. Crcdcan c c ccva drgu{.
Dovada c nu aicai s vin o fcncic, ca s curc{c in urna lui. Acun, crcd c
c ccva groicsc.
Lizzy iacc. Aoi, sunc.
Dar, Hclcn, dc cc conicaz asia ?
O, Lizzy, ii sun, frusirai dc naiura ci gcncroas i inccrcand s ar
nai dcgral vcscl, nu lin dc rcscniincnic. Eii aa... - vrcau s zic naiv, dar
iiu c va suna anar - aa dc scnsilil, inclci cu jalnic.
ini arunc o rivirc. Siic.
Scr c nu cii surai din cauza noului ncu osi, zicc ca noalc, an
nuncii nuli cniru cl.
M sini nic.
Si i{i ncri{i ronovarca, sun cu cu rcal cldur.
Suni incaniai cniru iinc. Cliar suni. Iari-n c suni aa dc
langcioas. Adcvrul c, crcd, c suni gcloas. Dar nu an drciul.
Lizzy n laic c lra{.
Ti-a fosi grcu, Hclcn, zicc ca. Ai avui rca nulic c ca, ca s ic nai
gandcii la caricr. Eii raciic asisicni social cu norn inircag! Si, , suni
cu un an nai narc dccai iinc. Era i iinul s fiu fcui adjunci!
Asia, aa cun iin anandou, c lisii dc rclcvan{.
Lizzy a fosi ronovai cniru c, sul cicriorul lland, scliiior, c o fcncic
loirai, anli{ioas, carc c foaric lun in ncscria ci. Fac o noi in ninic s-i
irinii o fcliciiarc.
Cand Lizzy a vcnii la Cirliinc, acun aisrczccc luni, ni-a fcui inrcsia
c c slal i rosiu{. Nu c nici una, nici ccalali, dci ioi nai crcd c c naiv,
cniru c nu-i in{clcgc c oancnii carc suni ri doar ca s sc disirczc, aa, ca
Marcus. Nu sc aicai la ruiaic, cniru c nu s-ar uria ca insi cu cruzinc
niciodai. O disrc{uian cniru asia.
Aoi, inir-o scar, a vcnii c la ninc, s n ajuic s n voscsc rocai i,
du aia, an siai la iaclalc cu Lulc.
A doua zi dininca{, Lulc a zis.
130
E narf. ini lacc.
An srii ca Crasu' c un irci.
O, nu! an caraii cu. Lui Lulc ii lacc dc Lizzy!
Siai la coad!
A cliinai din ca.
Nu, a sus cl - i, din fclul in carc a sus-o, l-an crczui -, c sucrl, dar
c rca incrczioarc cniru ninc.
A zanlii i a adugai.
ini lac fcncilc avariaic".
I-an zanlii la randul ncu.
Vrci s sui, an sus cu, iaclinandu-l, c sin{i ncvoia s ail cincva
ncvoic dc iinc. Toniulc!
Aoi, an in{clcs vcrdiciul lui dcsrc Lizzy.
Crczi c arc incrcdcrc in ca insi ? an cclanai cu surrins. Dar c aa
dc liniiii!
El a ridicai din uncri.
Dac cii fcricii c dinuniru, nu ircluic s nai convingi c nincni
alicincva.
Din ziua accca, rcscciul ncu fa{ dc Lizzy i fa{ dc Lulc a inflorii. in
ciuda faiului c, aiunci cand i-an siors un conlincni lcgai dc noilc nclc luclc
rocaic, s-a frnaniai o icosccund i aoi a iraniii-o.
Ar{i ca o isic liran i raioas!
Aa c, dci an un rcscci inirinscc cniru oiniilc lui Lizzy, jur s-ni
coniinui cruciada anii-Marcus. La urna urnci, in alscn{a lui Jascr, ini liscic
un {cl. in afar dc saiisfaccrca iuiuror cariciilor nanci - incc s-l adnir c
iaia cniru caic a ircluii s suoric - nu an o via{. Ocazional, n nai duc la
vanioarc dc aariancnic cu Lizzy, carc c loirai s cuncrc inainic dc
Crciun.
Asia c.
Si, oricun, c o lccrc s inira{i c cincva carc c aiai dc isicoas c cai
oaic fi o crsoan carc nu c isic. Ccca cc-ni aducc aninic. Crasu' ircluic s
rcvin la Mcgavci sinana asia, cniru inc o scsiunc dc dcaraziiarc. Dc
fai, nu-ni aducc dcloc aninic. M-an gandii la asia ioai
131
ziua i an inccrcai, fr succcs, s-ni inagincz fa{a lui Ton. (Dcsigur, oi
s ni-o inagincz c a unsurosului Alan in ccl nai curai - ardon - iai dcialiu.}
Ddrnia lui Ton dc uliina oar cand nc-an inialnii n-a jignii, dar,
rivind rciroscciiv, rccunosc fr iragcrc dc inin c an ncriiai-o. Dci, in
aric, il invinov{csc c Marcus. Dar nu oi da vina c Marcus, dc ccnlu,
cniru rcfuzul fcrn al lui Crasu' dc a slli ncar o juniaic dc lilogran c
rcginul lui Ton. Cand n duc s iau asiilclc cniru vicrni, Ton n inircal dc
caic ori c zi l-an lrnii c Crasu'.
A, dc cinci ori, zic cu, crisandu-n in aiciarca inc unci
nuiruluicli.
El n-a condus afar, cu o rcdic condcsccndcni i cu niic lran cniru
isici uriian, ncanuzani.
Acun, Crasu' nnanc dc dou ori i juniaic, oaic dc irci ori c zi, dar
or{ii nai nari. il susccicz i c sc sirccoar rin iraclc cniru isici alc alior
aariancnic i c fur.
Diciul ingcra, gangurcsc cu nai iarziu, unand cu furculi{a o lucai
narc dc aic dc nicl i icurc in lolul lui allasiru. Nu-i vina ia c ai oasc nari.
El ingliic ioi in fi douzcci dc sccundc i sc iniindc, lungindu-i iorsul i
iarandu-i icioarclc din saic. Arai ca o rcflcc{ic disiorsionai inir-o oglind dc
lalci. Fadicz dc nandric. Crasu' c, cu riscul dc a rca o raiai narc i
ncfcricii, cca nai vcscl aric a cisicn{ci nclc. Si cand cca nai vcscl aric a
cisicn{ci ialc vonii o lali narc dc iurc naro c covorul iu, iocnai cand ic-
ai iraniii in ai, cisicn{a ia nu rca nai c icrilil dc vcscl.
Progranarca lui Crasu' la docior c la o or alsolui crciin, la 9.45 a.n.,
sanli. Pcniru c nu dorcsc s n ridic din ai nici o cli nai dcvrcnc dc ora
8.45 - i cliar i aa c dcvrcnc -, ini lnuicsc dinainic gardcrola. Clcic ncgrc,
cu ioc inali, anialoni ncgri, iricou sinlu, all, dccoliai i o jaclci ncagr.
Mininalisi, clasic, clcgani.
132
Mai alcs c inicn{ioncz s-ni alic un sirai gros dc nacliaj suliil. Tina ar
fi nandr. Dcsigur, asia doar dac ar inccia s nai salivczc i s nai visczc la
Adrian suficicni dc nuli cai s olscrvc. E ruinos! E o lcc{ic cniru noi ioaic.
Pcniru ninc in oricc caz. M rog s nu fi fosi niciodai aa. Nici ncar cu Jascr.
Farcori sc nai inialncic cu noi in afara liroului i, cand Lizzy sugcrcaz o scar
ca inirc fcic, ca arc sianjcnii i cniic o scuz cnilil, dc gcnul. I-an ronis
lui Adrian c-i gicsc cina in scara aia".
Cand n gandcsc c-i adniran siriiul lilcr, ncinllanzii. C-i invidian
alordarca cclililrai fa{ dc avcniurilc ronaniicc. C-ni dorcan o franiur din
inuniiaica ci in fa{a innanorrii. Ini{ial, an us ioiul c scana faiului c a
crcscui aliuri dc cci irci fra{i ai ci. Ea n-a sus niciodai c aa ar fi, dcsigur,
fiind rca rcocuai s sc dca drci Mac Wcsi. Dar, din cand in cand - dc olicci
du o doz zdravn dc alcool -, ii nai scau concniarii ncccnzuraic. Cun ar
fi. Nu suni o ali sccic, cniru Dunnczcu!" Toaic crau foaric inrcsionanic la
vrcnca rcscciiv.
Toiui, lcncficiind cu rcgrci dc rciroscciiv, suni olligai s concluzioncz
c fra{ii ci n-avcau nici in clin, nici in nancc cu invulncraliliiaica ci
indrznca{. Nu zic c n-au ajuiai-o s-i in{clcag c lrla{i, s sc dcscurcc cu
lrla{ii, s sc dcscurcc singur. Fr indoial c au ajuiai-o. Dar crcd c
adcvrul sinlu c c, an cand l-a inialnii c Adrian, nu s-a nai indrgosiii
niciodai. Nici ncar cniru un ncnorocii dc ninui, cniru o or fcricii sau
cniru o zi furiunoas. Aa c adnira{ia nca c anulai.
M irczcsc sanli la 8.45 i n sini nalnur. Oarc nu cisi drciaic
c lunc ? M-an dus la culcarc la zccc!
M duc rccdc la oglind i cclc nai rclc icncri alc nclc ni sc confirn.
An oclii nici. An vizoarclc aa dc unflaic i dc iuncfiaic, dc arc cclc cinci
laioanc Dinc nancaic
133
sinana asia - suni aa dc nicu{c, nu sc oaic s ingrac - s-ar fi dus
dircci in lcoac. Infac iclcfonul, s-o sun c Lizzy, aoi ini aninicsc c c raciic
niczul no{ii.
Suni sigur c s-a irczii, cu rul sirluciior i cu fa{a radioas, alcrgand
c vrco ajiic sau ccva dc gcnul sia, dar dac iricic criculos i nai zacc in
ai an c la nou junaic, n-a vrca s-o dcranjcz.
Aa c n sirccor an la frigidcr i fur dou fclii din casiravciclc lui
Marcus, unandu-l aoi in ozi{ic vcriical, ca s-i dau un scniincni dc
infcrioriiaic. Dac cran in locul lui, n nul{uncan cu niic orunl iiic. Aoi,
n iniind in ai, cu ocli dc casiravcic, iin dc cinci ninuic liciisiioarc. Cand
nu nai suori, sar in icioarc i n rccd la oglind. Suni la fcl dc lulii ca
Puff, Dalaurul Vrjii, du o zi dc naicrc. Si an iclca la fcl dc solzoas ca a lui.
La naila. Tranicsc c ninc crcn cnolicni dc vrco douzcci dc lirc, foloscsc un
ondulaior cniru gcnc, ca s dcglizcz unfliurilc lcoaclor, aoi circc cinc
ninuic ca s-ni succsc i s-ni infoi rul inir-o inccrcarc zadarnic dc a-l
inicdica s-ni sica liii dc ca. Sfarcsc rin a aria ca David Dowic rin 1972.
S scrn c Ton c fan al lui Sacc Oddiiy.
Soscsc la Mcgavci - cu Crasu' niorlind i ag{andu-sc cu glcarclc dc
cuca lui Pci Voyagcr - inir-o disozi{ic roasi. Carc nu sc inluni{cic cand o
vd c Cclinc.
M ignor. ii iniorc conlincniul i adoi crcsia cuiva carc iocnai a
nirosii un cadavru in dcsconuncrc. M rcfac c suni cufundai in lcciura
rcvisici Dogs Today i arcurg un ariicol dc irci agini dcsrc raic, cand sc
dcsclidc ua slii dc ocra{ii i o vocc adanc, rsunioarc, sirig. Urniorul!"
Suni gaia s lcin dc icnsiunc ncrvoas i rivcsc cziiani in oclii accia allairi.
Dun, sunc Ton, fr s zanlcasc. Vrci s vii in liroul ncu ?
incaniai, oicsc cu, iroind src sala dc ocra{ii.
134
Pcircc un ninui inircg, ca s-l conving c Crasu' s ias din Voyagcrul lui,
ca s an iin s-ni rcvin. Aoi, ini ridic c nas isica zvarcoliioarc i norni,
inir-un aiac rcvcniiv.
Nu rca a sllii, dar arc nul{unii. Crcd c ncialolisnul lui c dc vin.
Nu vrcau s-i crccz un conlc.
Ton arc scciic i dcclar.
Tc irag c drcaia la faza asia. Doann! Sufla{i in unga asia cu ralai!
Dar ionul lui c ricicnos.
Ton, auc s sca inainic s n oi ori. Voian doar s-{i zic, adic
voian s-{i sun dc sccolc, cu...
Crasu' alcgc accsi noncni dclicai ca s cnii un ar{ silcn{ios, dar ioic.
Eu... aroo, n-an fosi cu, s iii, jur, inioidcauna facc asia cand c
ncrvos, dar clcsiia c c, ci linc, voian s sun c-ni arc ru. Siii ? ini arc
ru c an fosi aa dc ncciolii cu iinc la iclcfon i inc n nai criscz cand n
gandcsc la asia.
in iin cc cuviniclc ni sc rosiogolcsc dc-a valna din gur, ini dau scana
c sun a arogan{. Ca i cun a rcsuunc c Ton i-a circcui uliinclc irci
luni ofilindu-sc in cancra lui din cauza insulici nclc coilrcii dc la iclcfon.
Aa c iurui inainic.
Nu c {i-ar sa sau c ic-ai fi gandii rca nuli la asia, dar... - suni c
calc s-i clic c cran sircsai din cauza lui Marcus, a nanci nclc, a iailui
ncu, a lui Alan ccl unsuros, a Toyoici, dar ini dau scana c suni ioaic niic
scuzc nonsiruoasc, aa c inclci cu - ...dar n-an gandii cu la asia i - Isusc, cc-
o nai dau in lar - n-a vrca s ai o rcrc roasi dcsrc ninc.
M orcsc. Doannc, sun aiai dc cgoccnirisi! Adaug in gral.
N-an vrui s ic rncsc.
Cc inganfarc!
135
Nu c ai fosi rnii, dar n-a fosi frunos din arica nca i rcgrci c n-an
uriai aa. Si acun n sini rosi.
ini infig cu uicrc ungliilc in alnc, s n inicdic s rosicsc inc o
silal crciin. Dc cc nu sunc ninic Ton, in loc s n rivcasc aa ? in cclc din
urn, zanlcic.
Scuzclc {i-au fosi accciaic. Si n-an o rcrc roasi dcsrc iinc. Nu
cliar aiai dc roasi.
Zanlcic din nou, ca s-ni indicc c c o glun. Crasu' nai iragc o lin
nalcfic. O s-l onor c iiclosul sia oriocaliu.
Ton ii facc linosului un conirol sunar, ii frunzrcic inscnnrilc
ncdicalc i sunc rclaai.
ini arc ru dac ic-an scriai in lcgiur cu sniaica lui Crasu'. An
cagcrai u{in.
Claiin din ca, discrai s rofii dc ansa dc a fi nrininoas.
An ncriiai-o, ii sun.
Dac Crasu' ii va gsi in inin i in na{c uicrca dc a-i rc{inc linilc, o
s n joc cu cl cu laina iin dc o sinan, n rog cu in iccrc.
Culoarca c snioas ini ia o sccund s-ni dau scana c Ton sc
rcfcr la gingiilc i la corncclc lui Crasu', nu la llana lui - i arc llana frunoas
i lucioas. E indcsai, dar, alifcl, c snios. ii voi da asiila vcrnifuga. Tinc-l aa,
in iin cc cu ii dcsclid gura. Dinc. E in rcgul, licic, - niorrrrlaaaauuuu - gaia!
N-a fosi rca ru, nu-i aa ?
in iin cc Ton il nangaic c Crasu', carc radiaz, ini sun. Nu, n-a fosi
ru dcloc. Siican aiai dc aroac, incai i{i sin{can nirosul curai al rului,
carc avca un cfcci icrilil asura gcnunclilor nci. Si, ca s fiu nai clicii, n
afccia i u{in nai sus dc gcnuncli". M-an for{ai s nu adoi o crcsic
viclcan.
Mul{uncsc, zic, ridicandu-l c Crasu' in Voyagcr.
Nu rca-ni vinc s lcc, dar nu vrcau s zlovcsc
rosicic, ca o colri{ indrgosiii. Candurilc ini ocolcsc crcicrul i sc
iransforn in cuvinic fr crnisiunca nca.
136
Prolalil c nu... incc cu.
Aiunci, nu... inccc Ton.
Nc orin anandoi. Clicoicsc.
Tu rinul, zic cu.
ii irccc o nan rin rul ca o cric dc vasc.
Vrci s icin candva, s lcn ccva ? Poaic cliar un suc dc oriocalc ?
Zanlcsc cai sc oaic zanli fr s faci iniindcrc nuscular. Cli{i vcscl.
Mi-ar lcca.
Crasu' iragc incdiai o ali lin, dar cu suni aiai dc incaniai, incai,
sinccr, dragii nci, nu-ni as.
Caiiolul 15
Oancnii carc-i ciicaz c al{ii o fac fiindc suni rca roii ca s sc
gandcasc la ccva inicligcni c carc s-l sun ci. Aa crcdcan candva. Dc cinci
ninuic, ni-an sclinlai rcrca, cniru c vrcau s-l ciicz c W.C. Ficlds, carc a
sus candva. Dac nu rcucii dc la inccui, inccarc iar i iar. Aoi, rcnun{.
N-arc rosi s insiii ca rosiul". Un on dc lun-sin{. Suni c calc s-i urncz
sfaiul in cc-o rivcic c nana.
An ioi inccrcai cu ca, iin dc airu luni inclciaic i, acun, - oricai dc
ncconvingior ar suna - rcnun{. M dau liui. Dc cc ? Pcniru c an olosii. N-o
in{clcg. Nu iiu cc vrca sau cun lucrcaz ninica ci i ninic din cc fac n-o facc
fcricii. Dac iaia ar fi fosi aici, ar fi iiui cc s fac. Crcd c a fosi ingrozii s fic
iai, dar a fosi un so{ ninunai. Sc dcscurca grozav cu nana i, in lunina
lland a adora{ici lui asrc, ca sirlucca. Cand ii lcca s fic condus dc cl, o
fcca s sc sini cclililrai. Fr cl, c anosi i inconlci, ca o caric cu agini
lis. Nu
137
oi concnsa cc a icrdui, nu oi concura cu iaia. N-an uiui s-o fac
niciodai. Nu c ni-ar sa. ini iulcsc nana, dar n-o lac in nod dcosclii.
Si-ni lacc i nai u{in rolul ncu dc Mary Poins.
S nu n in{clcgc{i grcii. Voi fi in coniinuarc organizaioarca dc
cvcnincnic, rogranandu-i cdin{clc dc rcili, olligandu-ni ricicnclc s vin,
s-i nnancc nancarca i sco{and-o din cas, ca s-o duc in vizii la grdina
zoologic (dci, la uliina icirc, s-a inirisiai, cniru c najoriiaica aninalclor
avcau crcclc}. Doar c, in ninica nca, an inc oisrczccc ani i suni
olinuii s an grij dc ninc i nunai dc ninc. Nu suni olinuii s fiu rinic,
s ocroicsc al{i oancni ncajuiora{i. Nu c ca i cun nana ni-ar fi dai un ccnlu
foaric lun. E inirucliarca cgoisnului. Cu ioaic asica, sc aicai ca cu s
coniinui dc acolo dc undc a lsai iaia lucrurilc - aa, ur i sinlu!
Dc undc naila s iiu cu cc s fac ? Nu-i dc nirarc c c frusirai. Si, cu
cai fac nai nulic cniru ca, cu aiai facc ca nai u{in cniru sinc.
Sc agii i sc sircscaz in lcgiur cu scrviciul, dci raciic ni-an
sacrificai slujla, cniru a o salva c a ci. in iin cc nana urla ca o lanslcc1
in{cai in icior, an sunai-o c doanna Arnsirong, dirccioarca, cniru a o
inforna dcsrc noarica iailui ncu, ca s-i gscasc o suliniioarc cniru
uliinclc sinani alc irincsirului. Cand nana i-a crnis luul dc a inira in
grcv dc gandirc, an sunai-o din nou c doanna Arnsirong, inircruandu-i
vacan{a dc var in Unlria, ca s-o avcriizcz c ccl nai rc{ios ncnlru al
crsonalului ci o luasc razna i c avcan un ccriificai ncdical carc sunca asia.
in iin cc nana sc lcgna in ai, glcnuii, i-an clicai c ncdicul ci ii
ddusc o scuiirc dc la nunc cniru
1 Danslcc - in niiologia irlandcz i sco{ian, zan carc rcvcsicic
noarica.
138
cai iin cra ncvoic. Si da, an riccui c doanna Arnsirong nu cra
ncin{clcgioarc cand n inircla dac iian cai va dura. Alsolui. Urna s-o {in la
curcni. Si an fcui-o.
Mana sc lsa uriai dc val fr un cuvani dc nul{unirc.
Aoi, la nijlocul lui ocionlric, la airuzcci dc ninuic du cc a luai un
ranz ionic la Tlc Dang cu Alc Sinlinson, a dcclarai lrusc c c in forn, c c
linc i ncrldioarc s sc inioarc la lucru. Si asifcl, cliar du vacan{a dc la
nijlocul irincsirului, donnia suliniioarci s-a inclciai, iar nana risiiioarc a
fosi rcus in func{ic.
Si, icri, cu doar airu sinani nai iarziu, n sun s-ni sun c nu
crcdc c nai arc uicrc s rczisic. Mi sc sirangc inina i o inircl dac i-a sus i
doannci Arnsirong. Mana ini rsundc.
Doanna Arnsirong arai foaric clar c nu vrca s iic.
A sunc c aiiiudinca doannci Arnsirong c dc in{clcs - la urna urnci, a
fosi ncvoii s-i inari lugciul ci rcsirans cniru a-{i saiisfacc ncvoilc, cc {i-ai
nai uica dori? Fac accsi concniariu rczonalil, dar conlci inofcnsiv, iar nana
c cai c cc s-ni snulg caul. Crcd cu c ca nu-i d scana dc asia ? Crcd cu
c nu c innclunii c ircluic s-i inircru cursurilc ? Crcd cu c nu c
coniicni dc rcscniincniclc colcgclor ? Crcd cu c nu arc scniincniul
rcsonsalilii{ii ? Crcd cu c nu c surai c-i va dclusola c coii ? Crcd cu
c s-ar langc, dac n-ar fi la caiul rldrilor ?
, da. Cu ioaic asica, n al{in dc la aiacul vcrlal i sun.
Man, c dificil s-{i dau un sfai, cniru c nu in{clcg cun func{ioncaz
sisicnul colar. Trcluic s ai vrco colcg in carc s ai incrcdcrc. Siiu c ascz
rcsonsaliliiaica, dar i cu suni la caiul rldrilor. Crcdcan c an irccui
csic asia!
Mana rsundc c un ion lai, ca dc zonli.
Crcd c da.
139
Si inclidc iclcfonul. Nu n oi ocua dc asia! Nu c ircala nca! Nu c
sarcina nca, c sarcina iailui ncu! Suni furioas c cl c nc-a rsii. Cun a
indrznii s disar ?
Cun a indrznii ? Mana arc ncvoic dc cl. Nu-ni vinc s crcd c n-a avui
conirol asura nor{ii i sini c a fi nori nu c o scuz cniru a nc alandona.
Dac ar fi fosi in via{, i lui i s-ar fi rui ocani conoriancniul su. Cai dc
ncsior o{i s fii ? Sini o vag sain cisicn{ial i, in lisa alicuiva nai
lun, o sun c Vivicnnc. Ea cc crcdc ?
Vivicnnc, carc c rciiccni s-i sun rcrca du cisodul cu cocliailul
Moloiov, sunc cziiani c nana arc suus, dar asia rolalil cniru c i-a
dai scana c via{a ncrgc inainic. ini inlu valul dc iriiarc (nu n inv{ ninic
niciodai?} i o asigur c Vivicnnc c-i suni rccunoscioarc cniru ioi cc-a fcui
cniru nana. Sun asia, ca s-o flaicz i s-o dcicrnin s fac i nai nulic.
Pcniru c cu inicn{ioncz s fac nuli nai u{in. Nuni{i asia cgoisn sau
auioconscrvarc, suni rca zguduii ca s-ni csc. ini arc foaric ru, dar nu
nai an ninic dc ofcrii. Eforiul dc a o {inc ioi iinul c nana la surafa{ n
facc s n incc incci. Si dcsigur c l-an dczangii din nou c iaia. Aadar, caui
s n rcfugicz in cuviniclc unui acior nori. Sau cra un jucior dc criclci ? Nu
suni sigur.
Oricun, an inccrcai iar i iar, an cuai iar i iar, aa c rcnun{. N-arc rosi
s insiii ca rosiul.
Faniazcz c a fi inlicai inir-un accidcni dc nain nclcial, ca s oi
circcc o sinan in siial, uiiandu-n la iall-slow-uri i fiind ingrijii, cand
sun iclcfonul. Dc ficcarc dai cand Laciiiia vrca s cviic c cincva, ini ordon
nic s rsund. Din caic, c o rcla{ic unidircc{ional. Adoi o vocc iiai arc
dinir-un scrial DDC din anii '50, in scran{a c, dac c nana, nu n va
rccunoaic.
Hclcn ? sunc crsoana dc la ccllali cai. Ai {ii ccva ? Ai o vocc
ciudai.
ini drcg glasul i {i.
140
Nu! Nu! Doar c c o nclunic azi, aici. Tu cc nai faci ?
Si cc s vczi. Dc un ninui, ioiul ncrgc linc. Ton a
sunai s n inviic la o inialnirc. Nu-i o ronisiunc vag, fr scran{,
von-vorli-sinana-viiioarc-ca-s-aranjn-ccva, ci c o inialnirc rcal,
concrci, c carc s {i-o ircci in jurnal.
inialnirca c csic ircisrczccc zilc, cniru c nainc lcac la Manclcsicr,
la un congrcs al Asocia{ici Vcicrinarilor - sau, du cun sunc cl - o liciiscal
dc zccc zilc, icrninai cu o circccrc". Dar alia aicai s n vad. M al{in
s-i un inirclri carc n-ar irda, cun ar fi. Mcrgc i Cclinc ?", i rcfuz s n
gandcsc c Ton va cunoaic o vcicrinar frunoas i inicligcni, carc conducc
un DMW Z3 i c sccializai in salvarca vic{ii icurailor, aa c n conccnircz
asura faiclor.
Dociorul adoralil al lui Crasu' ni-a ccrui o inialnirc nic, lui Hclcn Caylc
Dradslaw, o asisicni lun la ioaic, scundac i norocnoas, carc conducc o
Toyoia i onoar ianjcni fr nici o unlr dc rcgrci. Asia c ansa nca dc a
indrcia lucrurilc!
inclid iclcfonul zanlind i zanlciul ini icrc doar cand Laciiiia ini sunc
dulcc, dar cu o vocc carc nu-{i crniic s-o conirazici.
Hclcn, rcoricra carc s-a infilirai in lordcl nu vrca s ozczc, aa c
ircluic s ic duci iu la cdin{a foio - au cosiunul, ioiul c aranjai. Dac lcci
acun, ajungi acolo an la dou.
ini inlu un ofiai i-ni iau laina. Du cun a sus Marcus, in ziua in
carc a ircluii s siau in fa{a Parlancniului, dcglizai inir-un ianon uria,
cniru a roicsia inoiriva inoziiului c asisicn{a ncdical.
Hclcn, cii foaric norocoas. Ai o slujl aiai dc inicrcsani.
A doua surriz vcscl a sinanii c c Lizzy a rcuii s-o conving c
Tina s icin cniru o scar inirc fcic.
141
Cuun ? Fr Adrian ? gluncsc cu cu Tina.
Si cl icsc cu lic{ii, sunc ca scuri.
Dinc, sun.
Dc fai, n sini jignii. Ca i cun Lizzy i cu ninc sunicn doar
inlocuiioarc. Dar n for{cz s n-o iau crsonal. (Miclcllc sunc c iau ioiul
crsonal".}
Tina nu c roriciaica nca. E via{a ci. Nu-i olligai s n vad sau s
vorlcasc cu ninc. Nu c ca i cun an fi rudc. Du niniscsiunca dc auiocriiic,
las dcoaric jignirca i sun.
Va fi grozav s ic vd ca lunca, in afara scrviciului, anaran liran
cc cii.
Du rccala rcccni din rcla{ia noasir, faniliarisnul sia sun fals i
ciudai. Pcniru o sccund, n icn c an insuliai-o. Dar Tina arc s sc adunc i
rsundc vcscl.
Si iu, ioarf narc.
Scara in clcsiiunc c joia asia. Micrcuri, Lizzy nc inforncaz.
Aducc{i-v niic lainc nai largi cniru nainc-scar.
Pardon ? Src oroarca nuiual a nca i a Tinci, Lizzy
a dccis c lcrca, larurilc i cliiiul gcnclor nu suni c agcnda zilci dc
nainc. Si-a asunai sarcina, ca o lincfcioarc cc csic, s nc scac dc ruiina
noasir dc ingli{ii alcool, srijinii larul, indoai cu nancarc din fasi-food i
sin{ii ru a doua zi dininca{. Mic, ini sunc c un ion fcrn.
Tc-an urnrii i nu nnanci dccai nancarc ncsnioas dc sinani
dc zilc. Ai diianai ccarcnclc ncgrc la ocli. Ar{i ca un raion. Trcluic s faci ccva
cniru iinc.
Tinci ii sunc nisicrios.
Asia ic va calna.
O rivin lnuiioarc.
Cc ? inircln noi in cor. (Eu, inc inirclandu-n dac raionii suni
niic aninalc zvclic. Adic ar fi uiui s sun anda".}
Mcrgcn, zicc Lizzy - cu o vocc lcui, nagnific i auiocraiic, la fcl ca
a vrjiioarci allc Clcnda - la clulul ncu dc sniaic, s faccn un curs dc iai cli.
E rczcrvai i liii. Du aia, nancn la larul cu sucuri naiuralc.
Vai! An iniarziai la inialnirca dc la ranz! Nc vcdcn nainc!
Dinirc ioaic irucurilc nurdarc, josnicc, nccinsiiic...
La larul cu sucuri sc scrvcic i suc dc siruguri fcrncniai ? sirig cu
du Lizzy, carc icsc in viicz c u. Laa.
Eu i Tina nc rivin una c alia fr s nc vin a crcdc.
Zic norocnoas.
Mcar iii cc c iai cli-ul ?
Tina facc o nuir.
E o ari nar{ial.
Cand aud asia, n nai invcsclcsc.
Nu c acrolic ?
Tina claiin din ca.
Noo.
Fac auz o cli, ini aninicsc ficcarc filn cu Jancs Dond c carc l-an
vzui i un ariicol ironic dinir-o rcvisi cniru lrla{i dcsrc o rczcniaioarc dc
iclcviziunc frunoas i llond, carc, in iinul lilcr, facc liclloing.
Dccid c fcncilc carc fac aric nar{ialc ii inrcsioncaz c lrla{i i c c
iinul s dcvin una dinirc clc.
Alia aici ziua dc nainc, ii sun Tinci.
Si cu, zicc ca alscni.
Suni aralizai. M sini ca Scufi{a Foic, clii dc un lu dcglizai inir-
o lunicu{ cu daniclu{c roz. Lizzy ncrii s fic dus in ncrsul iiicului an la
McDonald's i s i sc lagc c gai cu for{a cinci Dig Mac-uri in succcsiunc raid.
Ar fi ircluii s n incrcd in insiinciul ncu i s-o iai din clia in carc an dai cu
oclii dc Drian, insiruciorul nosiru dc iai cli. Avca rul lung, uria anialoni
nov i rinclc lui cuvinic au fosi in cscn{". Tina i cu ninc, rcirasc nai in
fundul slii, an sclinlai o rivirc nali{ioas. Pcniru nou-vcniic" - aici, a
aruncai un zanlci rclung src Lizzy i o rivirc lin dc sulin{clcsuri src
143
Tina i src ninc - a inccui cu o scuri iniroduccrc in iai cli. Tai cli c o
ari sirvcclc clinczcasc, un ansanllu dc nicri lcnic, invcniai cu o nic dc
ani in urn, cniru a ronova viialiiaica i arnonia inicrioar.
An incuviin{ai vioaic, in scran{a c sc va grli i c nc va aria niic
nicri dc laraic. Src uluirca nca, a nai irncnii inc oi ninuic - iin in
carc ni-an icrdui voin{a dc a iri - i aoi, a anun{ai.
V voi inv{a s ncrgc{i.
Pcniru c an inv{ai s ncrg acun un sfcri dc vcac, an rcsuus c c
vorla dc o glun. Din caic, nu cra aa. An circcui oizcci i cinci dc ninuic
ncrgand cu incciiniiorul. Flccaz gcnuncliul iciorului din saic, ridic ccllali
icior - ii{i voi, ncrgcan. Src incaniarca nca, Tina aria ca o ianr
func{ionar din Minisicrul Mcrsului Caraglios, dar asia nu cra o concnsa{ic.
ini vcnca s {i dc liciiscal. Era aiaaaaaaaai dc lccccccccni.
Parc cran la inclisoarc.
Mi-an inluii airuzcci dc cscaiuri i nu indrzncan s n uii la Tina,
cniru c iian c nc-an rlui anandou dc ras. Du aia, la larul cu
sucuri, Tina i cu ninc - razand isicric dc uurarc c sc icrninasc conarul - nc-
an iransfornai in dou uioaicc dc aic ani, carc considcrau c ioiul c lunc
c grosolan i/sau anuzani. Cand Lizzy l-a inirclai c adolcsccniul alid dc la
lar V ncrgc dozaiorul ?" an loloiii i nc-an llii inir-o vcsclic glgioas.
Cand Tina a scos oania.
O s ic lai, dar o s-ni ia o vcnicic", aroac c nc-an udai anialonii
largi. Cand an oncnii dc iciorul cu carc aria Drian - Cun aria cu iciorul
src divcrsc clcsiii!
Piciorul lui carc ariaaaa incci, siand indrciai inir-acolo arc zilc
inirccccccccgi...!" -, an clicoiii i nc-an llizii an cand nc-a durui luria.
Aoi, Lizzy a fcui ccva carc n-o caracicrizcaz dcloc.
A injurai. S-a rsiii.
Vrc{i s icc{i dracului odai!
144
Curilc noasirc s-au inclis insianiancu. Dracului", din gura fcncii a crci
cclana{ic rcfcrai c Moa-ia!" Moa-ia, c onoarca nca!
Dc cc ? a zis Tina, ocai.
Cluncan i noi, an adugai cu, inluindu-ni un clicoiii.
Lizzy rca gaia s nc asasinczc.
A fosi drgu{ din arica ia s aranjczi ioiul, an adugai cu in gral.
Doar c nu c gcnul nosiru.
Lizzy n-a rivii cu rccal.
A rcfcra s nu-l nai lua{i la niio - la niio" ? Doannc, asia c ccva
fr rcccdcni! - c Drian.
Encrvai c lula nca roz dc vcsclic fuscsc sari, cran gaia s-i iranicsc.
Dar onul c un icnlcl liioi can liraior", cand un ncuron nicu{, dar
linccuvaniai, rcsonsalil cu lunul-sin{, n-a orii s-o fac.
Din caic, n-a orii-o i c Tina, carc a sirigai.
Haidc, Lizzy, las-o lali! Drian c un icnlcl!
Fa{a lui Lizzy a inicirii. Si-a us furculi{a frunos aliuri dc lolul ci cu
nuci, avocado i foi dc salai i a zis iios.
Dar, dc o sinan, c i ricicnul ncu. Aa c - i urnioarclc ci
cuvinic au fosi nuli nai in siil Janc Ausicn dccai siil Lizzy - v-a fi
rccunoscioarc dac v-a{i {inc rcrilc cniru voi.
Hoa!
Caiiolul 16
Pcniru ninc, dou dinirc cclc nai u{in lcuic cuvinic din ioai lunca
suni. uncd ctc. Aoi, c locul irci c u tcIu. Ca in. Hclcn, ar irclui s
zanlcii nai nuli. Hclcn, ar irclui s iii cai inscann oi ori asc.
Hclcn, i{i confisc Cosnooliian-u\, ar irclui s rccaiiulczi. Hclcn, ar
irclui s faci ccrci{ii aldoninalc. Hclcn,
145
ar irclui s ccri o nrirc dc salariu. Hclcn, ar irclui s-{i ici o slujl
nornal. Hclcn, ar irclui s-{i viziiczi nana in zilclc inorianic alc sinanii,
ca vincrca, dc ccnlu'. Hclcn, ar irclui s ici in ora in scara asia, cliar dac
ai rcfcra s-{i iaic cincva caul, cniru c s-ar uica s-l inialncii c viiiorul
iu so{ sau cliar c ccl cu carc {i-o vci iragc sinana asia.
Toaic accsic cicliioarc ar irclui ni-au fosi inusc dc rin{i, dc aricncrii
nci sau cliar dc ninc insni. Lc lloclcz, dar clc sc aga{ dc coniiin{a nca,
unilindu-n, irgandu-n in jos. Uliinul ar irclui". Hclcn, ar irclui s circci
irci orc fcand laz cu Lizzy i cu Drian in larul dc sucuri, ca s-{i dovcdcii
rcgrciul c ai insinuai c iai cli-ul c nai u{in dccai ninunai i c Drian arai
caraglios cu iciorul lui ascu{ii aroac la ncsfarii. Evidcni, Tina nu c aiai dc
disirus i dc laniuii dc ar irclui"-uri ca ninc, cniru c, la scuri iin du
nonsiruoasa noasir gaf, s-a scuzai c noiiv c i-a sus lui Adrian c va fi
acas inainic dc 10.00. Mincinosu' roadc osu'! (ini lacc rina asia, dci an vzui
inir-un filn c o fcncic i-a sus-o so{ului carc o incla i aoi i-a dai s road un
os.} Aa c cu an fosi lsai - a ircia roai la cru{ - cu sarcina dc a o
dcicrnina c Lizzy s nc icric i s-o conving c cu crcd c Drian c un ii falulos.
Pcniru c Lizzy c incaalil s {in surarca nai nuli dc cinc sccundc,
rina aric a fosi uoar. Dar s-o conving c ni-a lcui Drian. inccrca{i.
clinuiior dc dificil, nici vorl, inosilil. Era aa dc rcsingior, dc oncsi in siil
lrlaiul dc ii nou". Si fclul in carc ic rivca cand vorlca! Ca Crasu' cand
andcic un orunlcl. Dcsigur, asica suni caic ninorc. Dar, in ciuda
ricicnici c carc ni-a ariai-o i a adora{ici nanifcsiaic fa{ dc Lizzy, nu
uican s n dcicrnin s-l lac. M ioi gandcan. il, cii aa dc liran. Dcsiul
dc liran ca s-i fic iai. ini ddca fiori.
146
Dac n-arc airuzcci i cinci dc ani, n-arc nici o zi!
ii sirig cu lui Miclcllc, carc l-a rsii c Sanny i crcia nu-i as nici
cai o cca dcgcrai dc ricicnii aliora.
Anuniior fcnci lc lac lrla{ii nai in varsi, zicc ca fr clcf, ca s
inclcic accsi fir al convcrsa{ici i s-o dciurnczc src sulicciul nuli nai
inicrcsani al rorici crsoanc.
Sanny i cu ninc cran can dc acccai varsi, adaug ca nosialgic.
(Ea c cu aisrczccc luni nai narc dccai cl.}
Scoi niic suncic coniiniioarc i-ni dorcsc s sunc soncria, ca s an o
scuz, s inclid iclcfonul. E vincri scara i Lulc arc Crcu dc ucis c casci vidco
ins, cun Marcus i cu ninc alia dac nc nai vorlin, dar nici unul dinirc noi
nu vrca s-i dca saiisfac{ic ccluilali, rcirgandu-sc in cancra sa, il von urnri
inrcun c Drucc Willis cun sc d naclo. Poirivii lui Lulc, Cilina l-a rsii
c Marcus cu caicva sinani in urn, du cc s-a indrgosiii" dc un
roducior dc discuri. Adic, uau, crcd c a fosi nana sor{ii.
Si cc faci in scara asia ? zicc Miclcllc lrusc.
M uii la un filn cu Lulc i cu Marcus, sun cu, inccrcand s n fac
cai nai nclcui cu uiin{.
Nici nu n gandcsc s n duc an in Croucl End ca s-o disircz c
Miclcllc. Suni cuizai i lnuicsc s lcau an cad inir-o fcricii uiiarc.
Sun faniasiic! Ajung in ircizcci dc ninuic!
Zdrang! Lovii in frcz, aici ca iclcfonul s sunc din nou i, douzcci dc
sccundc nai iarziu, cliar sun.
, iuliio, nai d-ni o dai adrcsa ia...
Suni inrcsionai. Sc arc c rcnun{arca la Sanny scnnalcaz zorii unci
noi crc. Pcniru c, in ioi iinul dc cand locuicsc aici, rccunosc sianjcnii c
Miclcllc nu n-a onorai niciodai cu rczcn{a ci. E drci, an acun oi luni, ca
i Sanny au locuii la Ncw Yorl. (Tail lui Sanny, carc a cnigrai du divor{, c
un narc afaccrisi in doncniul cliflclor i a vrui ca fiul lui s inirc in afaccrca
147
fanilici.} Miclcllc, vzand nuiarca ca c un as nai aroac dc Hollywood,
l-a liui la ca c Sanny s acccic ofcria, l-a cscoriai an acolo i i-a gsii
dc lucru la un salon dc frunusc{c.
Au avui aric dc un nou inccui in Lowcr Easi Sidc iin dc douzcci i
asc dc luni glorioasc, an cand Sanny a fugii acas sul rciciul c facc o
ccrcciarc crucial in doncniul ic{ci lriianicc a cliflclor. (in iraduccrc, ii cra dor
dc nani.} Dnuicsc c, for{and-o c Miclcllc s sc rcinioarc in invccliiul nord
al Londrci, Sanny a scnnai fr s-i dca scana ccriificaiul dc dcccs al rcla{ici
lor. Ura.
Dar clcsiia c c Miclcllc a avui dou ircini dc an ca s-ni viziiczc unilul
sla i n-a fcui-o. A zicc c s-ar uica s fic rca ocuai s sc afirnc in
caliiaic dc cosnciician lilcr rofcsionisi i/sau rcfcr s sc inialncasc cu
ninc in ora, dar nu ni-a ofcrii niciodai o scuz dc gcnul sia.
Dac sugcrcz s ircac c la ninc, c lrusc noari dc icioarc" sau arc
niic ralaiuri dc fcui c-acas". O singur dai an avui dcsiul curaj s-i
iranicsc. Dar n-ai vzui niciodai undc locuicsc", iar ca a zis irgnai. Drag,
oi s-ni inagincz".
Si cu fac un ccrci{iu dc inagina{ic roriu. Si-ni ia can doic sccundc
s-ni dau scana c Miclcllc laic drunul an in Swiss Coiiagc cniru c osiul
dc Pricicn Al Lui Miclcllc, fr lonusuri i cu nunc csic rogran, c lilcr i ca
dorcic s-l ocuc. M duc in laic i n incruni in oglind. Viciina va fi Lulc
sau Marcus ? Nu i-a cunoscui c nici unul dinirc ci i n inircl carc ii va lcca
nai nuli.
Lulc ? El nu c gcnul ncu - rca lland i uor dc iniinidai -, dar Miclcllc
inflorcic aiunci cand icrorizcaz oancni. Si, dac nu iii ninic dcsrc olicciurilc
odioasc, ru-nirosiioarc alc lui Lulc la laic, c arnani. Arc rul llond i
ciufulii, ocli vcrzi, un zanlci cuccriior, sc oari cu siangcic. E un lalrador cu
cli dc on. Singura rollcn c carc o rcvd c icndin{a lui Lulc dc a sunc
adcvrul gol-golu{. M rog la Dunnczcu ca Miclcllc s
148
nu-i ccar rcrca dcsrc rcccnia ci sclinlarc la llond-croid, c carc
i-a fcui-o singur. ini alung din ninic gandurilc dcsrc oicn{ialul lui Lulc,
cniru c lnuicsc c Miclcllc i Marcus sc vor in{clcgc linc - i o vor unc la fcl
dc linc.
Nu vrcau s sc inianlc asia - iiu c Marcus ar considcra-o un iriunf
inoiriva nca -, dar an o rcsin{irc sunlr in rivin{a incviialilii{ii
cvcnincniului. An un nic glcn dc ican cc-ni rovoac grca{ in caul
sionacului. Cu riscul dc a rca lisii dc loialiiaic, Miclcllc c ornii s n
fac aricc inc dc cand an fcui grava croarc dc a o laic la cursa cu lingura i
oul. Si nu c roasi.
Siic c rcccnia nca cananic dc ur inoiriva lui Marcus nu c ornii din
indifcrcn{. in cc-l rivcic c Marcus, cl c oricun, nunai cusurgiu nu.
in consccin{, cand Miclcllc soscic cliind dcs sul ovara unui sirai dc
rinci aiai dc gros, c c un niracol c-i oaic {inc lcoaclc dcsclisc, n {in
linc. M indrci src living, undc Lulc i Marcus suni iranii{i c canaca.
Dic{i, ca c Miclcllc, norni cu, scrand c inirarca ci va irccc
ncolscrvai.
Ei ii succsc gaiul ca uilc vcnirilocilor. Miclcllc ii fluiur dcgciclc
inir-un salui dulcc i il iraicaz c Lulc cu o rivirc arcciaiiv, din ca an-n
icioarc, iocnai cand cl cniic un ragaii uicrnic, involuniar.
Scuza{i, zicc cl oliiicos, dar i-a raiai ansa.
il injur in gand, iar ca ii nui rivirca dc rdior asura lui Marcus. El o
rivcic dircci in ocli (i oriundc v nai irccc rin ca} i sarc dc c canaca,
iravcrsand cancra.
...incaniai, zicc cl, luandu-i nana i irgand-o uor src cl, ca s-o sruic
c olraz.
Si cu, rsundc ca cu vocca noalc ca niasca.
Siranl din nas a dczgusi.
149
O nilisccund nai iarziu, suni ca o crcclc dc laluini carc-i arai
fundurilc roii. Doar c o fac i nai liior la ocli. Aroac c nu nai suori s-
i rivcsc.
Fcsiul vizionrii c ruinai fiindc Miclcllc rciindc c c conlci ncduncrii
in rivin{a inirigii - c Crcu dc ucis, cniru Dunnczcu! - i il ioi indcann in
oai c Marcus s-i clicc. E inuiil s sun c nizcralilul c incaniai s-i fac
c lac.
Sc sur cincva dac arind lunina ? n rccd cu, cand olscrv c
Marcus o laic uor c Miclcllc c lra{, ca s-i sulliniczc susclc. M doarc
caul, dac n uii la iclcvizor c iniuncric.
Lulc arc ingrijorai.
An un Nurofcn c undcva, dac vrci, sunc cl.
Las, zic cu ncfcricii, rolalil c c o iunoarc.
M duc la luciric i-ni iorn o can dc vin rou.
Siian c aa sc va inianla. Dar nu iian c n voi sin{i aiai dc naa.
inccrc s n lucur c i-an adus inrcun c Kcn i c Darlic. Miclcllc arc
ncvoic dc o concnsa{ic, du cc l-a rsii c Sanny. Si, dci c ncsin{ii, nu c
ca i cun ni-ar fura iuliiul aciual. ins Marcus n uric, aa c ar fi o
grosolnic - i inuiil - s inccrc s-l {in doar cniru ninc. Oricun, c un lun
folosii. Accsi discurs dc incurajarc n-arc nici un cfcci. Toi ini vinc s lang.
Lacrinilc ini in{ca lcoaclc cand Miclcllc cani.
Vin lci acolo, fai lacon cc cii ? Dai c gai ioai siicla sau nc lai i
nou ?
Auioconiinirca c ingli{ii dc o furic violcni. Ini duc ca din inianlarc
o nan la saic i o inclcicz ca c o glcar. Asia ini nai clilcrcaz icnsiunca i
ini crniic s-i rsund c un ion afalil.
Al, Miclcllc! An uiiai - c ncvoic dc nai nuli dc un lrlai ca s ic {in
dcaric dc luiur! Scrvcic-ic!
M sgcicaz cu o rivirc carc-ni aninicic dc sora Faiclcii, din Zlor
dcasura unui cuil dc cuci. M cuircnur in sinca nca, ini ncn{in zanlciul c
fa{ i-ni fac o noi in ninic, s cvii s nai rnan vrcodai singur cu Miclcllc.
150
Fcsiul scrii c un calvar. Fac ioi osililul s zdrolcsc dulcclc nugur al
inanorrii, dar fr succcs. Prina nca inccrcarc dc rzloi silologic c s
conand airu izza ccroni nari.
Fac cinsic!
Lulc c incaniai nai rcsus dc cuvinic. Marcus i Miclcllc suni - aa cun
lnuiscn - livizi. Miclcllc sc confruni cu o dilcn. Uric s nnancc in fa{a
lrla{ilor - arai dczgusiior" -, dar ii lacc s sus{in c sc indoa zilnic cu
ciocolai i cu izza, ca ioaic sucrnodclclc carc sc rcscci. Ha, la, la.
Marcus c i cl la fcl dc ncloirai. Pizza i ioaic acoliiclc ci grasc - curry,
clclauri, lurgcri - suni un urgaioriu cniru Marcus. Sc iragc dinir-o fanilic
in carc olcziiaica c irsiur gcnciic i-i c aiai dc ican ca naiura s nu-i
urnczc cursul, incai rcscci olicciurilc alincniarc alc unci vrlii anorcicc.
Mana i cclc dou surori alc lui canircsc, la o csiinarc rczcrvai, 110 lilogranc
ficcarc.
Marcus a cviiai soaria an acun, fcand ccrci{ii ca un naniac i
nancand snios, dar iricic cu icana dc narca unflarc. (Dac vrcau s-l
infurii, ii zic. Hci, Marcus, d-ic dc-a rosiogolul".}
E clinuiior dc coniicni dc naiura ncnasculin a olscsici salc i - aa cun
an fosi narior in rcciaic randuri facc aric din sclcna lui dc cuccrirc s sc
infonciczc dou zilc, ca s-i crnii o nanifcsiarc gcn suni un ii olinuii" in
fa{a cclci doriic. Din caic, cun Miclcllc c un lonus surriz, c jalnic dc
ncrcgiii. ii va nanca izza, ca s nu ar c nu-i lrlai, dar ficcarc luc{ic
va fi oirav (i va sia inc cinci ninuic c landa dc alcrgai}. Mcsicc dc zor fcricii
i-i rivcsc c iulrc{i cun sc clinuicsc.
A fosi foaric drgu{ din arica ia, Hclcn, zicc Lulc cu gura lin.
A fosi lccrca nca, rsund cu inganfai i-i ciufulcsc rul.
Miclcllc scoaic un nic ufii, carc arai c c lin du dou fclii.
151
Crcd c n-ar fi ircluii s nnanc lurgcrul la cu cariofi rji{i inainic
s vin aici, susin ca.
Da, sigur. Si-ar fi cusui gura, nai dcgral.
Marcus sc lollcaz jinduiior in dccolicul ci.
Si nu {i-c foanc ? nurnur cl afcciai.
Aroac c suni gaia s rcgurgiicz ioai izza la loc.
Toaic inccrcrilc ulicrioarc dc saloiaj dau grc.
Miclcllc oari sandalc aurii scliiioarc, ccca cc-ni d ocazia s cclan.
Nici n-an olscrvai! Ai niic dcgcic aa dc lungi i clcganic!
Src nul{unirca nca, Lulcii lungcic gaiul i sirig.
S vcdcn!
Sc uii i Marcus, dar - dracc, dracc, dracc - vcrdiciul lui csic.
Suni niic dcgcic uiniioarc!
Miclcllc nu-i nai gscic locul dc lccrca viciorici.
Src sfariiul lui Crcu dc ucis 2, sc glcnuicic ioi nai aroac dc Marcus
i raciic si in oala lui. Convcrsa{ia lor dcvinc ioi nai oiii i nai sccrcioas.
La niczul no{ii, Lulc anun{ c c dranai i sc ducc in cancra lui.
Dczcriorul. Ii urcz noaic lun cu rccal i rnan {can, cu
inc{anarc, in scaunul ncu. Voi sia ircaz an in zori, ca s lc incurc
lanurilc lascivc!
La doic i zccc, Marcus i Miclcllc incc s sc sruic in fa{a nca. M
rccunosc invins i n duc la culcarc.
Caiiolul 17
A{i avui vrco orccl cand cra{i nici ? Cand lc-an us inirclarca asia
ricicnilor nci, aroac ioai lunca a zis da. Marcus a ncgai la inccui, dar a
rccunoscui du aia c iuliia lui nan ii sunca Clindoccl". Prin{ii
152
discra{i ai lui Lulc il loiczascr Dclca". Nunclc ncoficial al lui Lizzy cra
Pifiiu{". Prin{ii gonosi ai lui Miclcllcii suncau fiicci lor Madan". Mana Tinci
o rcloiczasc Cli{il". Prin{ii Laciiiici - sc sulin{clcgc - sc inc{anau sinisiru
s-i sun ioi Laciiiia". Si iail ncu ?
Porccla lui cniru ninc cra Crincl"1.
Ncfiind la via{a nca o narc anaioarc dc cr{i in carc nu noarc nincni, an
uiiai originilc orcclci i adcsca {oian in drun src grdini{ llind un
canicccl invcniai dc ninc. Suni Crincl! Micu{a Crincl!" Cand an nai crcscui,
iaia a incciai s-ni nai sun Crincl i a inccui s-ni sun Hclcn. Alia cand
ini scria fcliciiarca anual dc ziua nca, rcvcnca la faniliarisnul cu carc n
iaclina, Drag Crincl". Pcniru c scnnclc dc afcc{iunc crau rarc in casa
noasir, i-an acordai lui Drag Crincl" acclai grad dc sinlolisn c carc cci
nai airio{i dinirc cci{cni il airiluic sicagului nosiru na{ional. Si aiunci an
aflai.
Eran in ul cu Tina, inir-o vincri, la caicva luni du noarica iaici, i n
lansascn inir-o larf nosialgic dcsrc Jascr. El rcsinscsc Tlc Divinc Concdy
(irua nca rcfcrai} drci un ralai cfcninai" i n-a for{ai s-i asculi - la
casciofonul nainii nclc - c Darryl Hali i c Joln Oaics. In sccrci, ii adniran
iucul, dac nu i gusiurilc nuzicalc. Tina a cclanai cncrvai.
Tiul sia c un grincl!
An ircsrii i an zis.
Un grincl ? Cc vrci s sui cu asia ?
M-a rivii ciudai.
Siii iu! Fu. Zgarcii! Siricior dc clcf!
An zanlii slal i an zis.
Asia inscann grincl ?
Tina a loloiii.
1 Crincl - crsonaj rincial al ovciii cniru coii in vcrsuri Cun a furai
Crincl Crciunul dc Dr. Scuss.
153
Faci niio dc ninc! Voi nu ciica{i Dr. Scuss in nordul Londrci ? Pisica
din lric ? Cun a furai Crincl Crciunul Nu?
An cliinai din ca i an nornii. Nu, nu" i an fugii la lar s nai
cunr un rand. A doua zi, an dai o fug la lillioicc i an rugai-o c
lillioiccar s n ajuic s gscsc o caric cniru coii. Ea a zanlii conlicc.
Si an dcscocrii c un grincl nu cra - aa cun ini inaginascn - un
glcnoioc llnos nic i adoralil, ci o crcaiur lidoas, cu ocli roii, carc iria
inir-o cicr i cu o inin cu dou nuncrc rca nic". Sigur, sc iransforn
inir-un dulcc la final. Dar, an la cnuliina agin, Crincl c un iiclos ru i
urai, fr ricicni.
N-an vrui ca Tina s rad iar dc ninc, aa c an dccis s-i inricsc lui
Lizzy vcsica carc ni-a zguduii via{a.
Ea ii va acorda considcra{ia ra{ional c carc o ncrii.
Du a zccca siicl dc Dccls, i-an locii ovcsica ocani, inir-o
llnjcal uncd i incocrcni. Si ca a ras dc ninc!
Hclcn, s-a llizii ca, c un nunc dc alini! Suni sigur c n-a vrui s sun
ninic cu asia! E doar un cuvani drgu{, ca... dovlcccl! Taia inc-i nai sunc
surorii nclc Dovlcccl - iar ca arc ircizcci i unu dc ani i c slal ca o scandur!
M-an dus cliinandu-n in ai, ud dc lacrini, i n-an irczii sin{indu-
n ca o roasi. Lizzy, vocca ra{iunii, vorlisc. Taia n-a orcclii Crincl cniru c
cra un cuvani drgu{. Ninic sinisiru. Dc fai, ar irclui s n considcr fcricii -
du un accidcni ncfcricii din iinul carcului, Miclcllc (c aiunci in varsi dc
airu ani} i-a circcui rcsiul vic{ii ci la grdini{ sul scudoninul Clilo{ica
u{iioarc". Si aa ii suncau doar cducaioarclc, ini rcrinascn durcrca cand,
du caicva zilc, n-a alordai Lizzy. Scra s nu n sur, dar discuiasc dcsrc
grincli i dovlccci cu un ricicn silolog i cl suscsc.
Cc inscann accsic lucruri c nai u{in inoriani dccai fclul in carc ic fac
s ic sin{i". M gandiscn s-l infruni c iail ncu ? Sigur. Aa cun n-a gandi
s n voscsc
154
in vcrdc i s alcrg c Oford Sircci in fundul gol. Ursc silologii.
Invcnicaz rollcnc acolo undc nu cisi nici una. An inins accsi sclinl dc
rcri agasani inir-un col{ al nin{ii, undc a i rnas. Nunai din cand in cand
rcvinc in lanul coniicni.
Cun ar fi in dininca{a asia cand n-an irczii dinir-un sonn agiiai i n-an
crisai dc cun n-an fcui dc ras sinana irccui, inccrcand s-l orcsc c
Marcus s i-o irag lui Miclcllc. in asifcl dc noncnic, suni Crincl. Fca.
Ncsufcrii. Siricioarc dc clcf. Taia avca drciaic. Dar, acun, nu oi s-l
infruni! Inirc iin, n-an vzui nici iclca lronzai a lui Marcus i nici rul
coafai al lui Miclcllc. Prcsuun c cl si la ca acas. inioidcauna disarc du
cc narclcaz". Paricz c o facc ca s-i conving cuccririlc c c indrgosiii. An
in{clcs ccva dcsrc Marcus - arc o lis alsolui dc sonianciiaic. Pan i Jascr
cra sonian uncori, fic linccuvaniai. Dar ficcarc nicarc a lui Marcus c
rcncdiiai.
Lc urcz noroc. Sun asia nu cniru c an dcvcnii lrusc drgu{, ci cniru
c an inialnirc cu Ton in scara asia.
Miclcllc n-arc dccai s i-l sirczc c Marcus Microscul.
Cu ioai sinccriiaica, sc oirivcsc dc ninunc. Zilc lungi fr nancarc,
alcrgand c landa rulani, cdin{c arinsc i asionaic dc larf, orc dc ingrijirc
rcciroc, no{i ficrlin{i c aiuri dullc dc solar... E nijlocul du-aniczii i n
inircl dac voi fi inviiai la nuni cand sun iclcfonul. Miclcllc!
Nu sun. E ciudai c iocnai n gandcan la iinc", cniru c ninic n-ar
nul{uni-o nai nuli.
Cc faci ? cli{ic ca, ca i cun n-ar fi vorlii cu ninc dc un dcccniu.
Dinc. Tu ? sun rccaui.
Crozav, grozav. Draga nca, ircluic s-{i ccr o favoarc.
Cliar aa ?
Cliar aa ?
Miclcllc facc o auz.
155
An o vcsic lun i una roasi. Marcus n-a inviiai in ora. Dar nu
ncrg, dac iu nu vrci. Nu vrcau s ic sur.
Ooo, c o adcvrai rofcsionisi. Nu ridic vocca.
Miclcllc, c o vcsic grozav. M lucur foaric nuli cniru iinc. Nu-ni
incliui dc cc crczi c ar irclui s n sur. Marcus c... - caui o fraz
usiurioarc - un nic accidcni din irccuiul ncu. Mic fiind cuvaniul cscn{ial.
Nu-ni vinc s crcd cai dc indrznca{ suni i nici lui Miclcllc nu-i vinc s
crcad. Sc rsicic.
Doannc, da' rca nai cii! i iranicic iclcfonul.
Fcsir adanc, o inforncz c Laciiiia c ics s-ni iau un csrcsso dullu i
c n iniorc in cinci ninuic.
Ia-ni i nic o rjiiur cu nigdalc i o a nincral lai, sirig ca
du ninc. I{i dau lanii du cc ircc c la lanc.
Adic du cc n duc cu la lanc cniru iinc, gandcsc cu. Dcrulcz in
ninic accsi uliin gand i ncdiicz asura lui.
Suni rca ? Sigur c suni! Cinc n-ar uri lisia infinii dc sarcini injosiioarc a
Laciiiici? Suni ziarisi, nu valci! in icoric. Si dc cc suni ricicn cu Miclcllc ?
Pcniru c, acun aicc ani, an nanifcsiai un inicrcs conun cniru cnarclc
jaonczc i cniru Sunciul nuzicii ? Mcrg rccdc, clocoiind dc furic, cu fa{a
lo{ii inir-o incruniarc.
Prolalil c ari ca un lull nasiiff. inccrc s rcsir c nas i s nu nai fiu
incruniai. Trcciorii n rivcsc rccaui i sc fcrcsc din calca nca. M vd cun
rolalil n vd i ci i n ia cu durcrc dc inin. Nu vrcau s fiu accasi...
accasi crsoan rca.
Cun for{czi ninica surcsciiai s sc indrcic src suliccic nai calnc, nai
lcuic, cun ar fi Ton. Oclii ia!
Cura lui. Inina inccc s-ni luluic din nou i zanlcsc in sinca nca.
Jalnic! Dar a func{ionai. Nc inialnin discar, lang sia{ia dc ncirou Covcni
Cardcn, la ora 20.00.
(Mana, liniiii fr s vrca dc ronisiunca unci zilc la un salon dc
infrunusc{arc, a rcnun{ai la o noaic dc luni.
A fosi un iroc dificil, fiindc acccsul liniiai Ia lran n facc s iniru in
anic i ursc s fiu inins dc la saic.}
156
Pori anialoni ncgri, ciznc ncgrc i un io cu dccolicul in forn dc V. Ca
s nai varicz. Cunr rjiiura cu nigdalc, aa nincral i, aninai dc siriiul
zcn nou dcscocrii, un csrcsso dullu, dccofcinizai. ii {in ua unui lrlai in
varsi clcgani. Ccnul dc lrlai carc-ni facc sionacul s ni sc sirang, cniru
c cl n-a nurii dc infarci la cincizcci i nou dc ani.
Nu c ccva crsonal. Nu c vina lui. Nu c crsonal. ini inving valul dc
rcscniincnic i n for{cz s zanlcsc.
Drlaiul ini facc cu ocliul i-ni sunc cu un acccni crisialin.
Sunic{i foaric analil!
Zanlcsc i nui rccdc rivirca, fiindc oclii ni sc unlu dc lacrini
rosicii. Suni analil. M inclzcsc la lunina laudci sirinului, in iin cc urc
scrilc gafaind src rcdac{ia Cirliinc. Poaic c, dac Ton n-ar vcdca acun, nu l-
a dczangi.
Mrluicsc src lirou i rccunosc iaraiiul iclcfonului ncu. Dcsigur c
Laciiiia ciicic Daily Mail i-l ignor.
Doannc, f s nu fic Ton, carc s anulczc inialnirca.
Alo ? sun icnioarc, ridicand rccciorul.
Hclcn! sunc o vocc ircnurioarc, suni Vivicnnc!
M icn, ini arc ru s-{i sun, c o vcsic ocani...
Vocca nca c asr din cauza groazci.
Sunc-ni incdiai!
Vivicnnc ingain cinci cuvinic inainic dc a izlucni in lans.
Mana ia i-a iiai vcnclc.
Caiiolul 18
O dai, la varsia dc asc ani, an luai o aln i an fosi irinis la culcarc
la 5.30 .n. cniru c an sus in
157
fa{a nanci lui Miclcllc. Taii, c adcvrai c nu nc uicn lii ioicca ?".
Fccunosc, nu iian cc inscann o ioicc, dar cra o crcsic inrcsionani c
carc o auziscn undcva i cran discrai s-o foloscsc. Eran olinuii i ca nana
carc n-a fosi niciodai o lun asculiioarc - s fic dc acord, cu ninica in ali
aric, cu ioi cc suncan, cliar dac cra o ninciun gogonai.
Din caic, oclii doannci Arnold s-au arins ca ai lui Dclzclui, i iaia a
dai vina c ninc, cniru ccca cc a rczis a fi ruina sigur a rcuia{ici salc
financiarc. Sniorcind dc una singur, ca s adorn, n-an rugai ca iaia i nana
- carc n-a indrznii s urcc la ciaj in varful icioarclor, s n consolczc -
s noar inir-o iornad. In accl noncni, an considcrai-o c Orfana Annic cca
nai grozav fiur din lunc i ni-an dorii cu ardoarc s fiu ca. Donnioara
Hannigan cra o lccrc, in conara{ic cu rin{ii nci cci ri. Slarca odclclor
ar fi fosi un rivilcgiu! Cc dcliciu s fiu olligai s dorn inir-un ai dc cananic!
Si a inv{a s cani Ii's a Hard Knocl Lifc! cu acccni ancrican.
Dar, du douzcci dc ani, cvidcni, nu ni sc nai oirivcic aa dc linc s
fiu orfan, cniru c, aiunci cand Vivicnnc ini sunc c nana i-a iiai vcnclc,
icioarclc ini anor{csc i n rlucsc la odca cu un gcani c carc Lizzy il va
dcscric nai iarziu - inir-o oai uinii
- fioros, rinordial, infiorior, ca al unui aninal sllaiic cc sc zvarcolcic
dc durcrc".
Pcniru c ccl nai sllaiic sunci auzii vrcodai in rcdac{ia Cirliinc c scos
dc Laciiiia, fiindc vanzioarca dc la Dunlin' Donuis i-a us rca nuli laic in
ccai, rcsia{ia nca dc iigru cu durcri dc urcclc c rcnarcai incdiai.
Lizzy i Laciiiia sar src ninc, sirigand. Cc s-a inianlai ?" Fc{clc lor suni
la fcl dc ncclarc ca i cun an fi sul a i c grcu s rcsir i oficz rin
ncluloas, o, ic rog nu nana nu nnica nca o ic rog n-o lua c nani a nca o,
Doannc, nu i c ca, iar caul ncu arc luicic i cuviniclc ini
158
ics sugrunaic o ic rog nu nnica nca iar i iar an cand forncaz un vl
conaci, cc n izolcaz dc rcaliiaic.
inirc iin, rccciorul sc lcagn i din cl sc aud cli{iiuri isicricc slalc.
Lizzy infac iclcfonul in iin cc Laciiiia rofii dc accasi - crfcci - ocazic ca
s n lcsncasc iarc i usiurior csic fa{. Pan s zic Au!" i s n uii urai
la ca, Lizzy sc aaz c vinc i ini rindc nainilc ircnurioarc i uncdc.
Hclcn, zicc ca cu o vocc clar, fcrn, rivind dircci in oclii nci rici{i.
Mana ia c linc. Nu c noari. Dinc ?
M auzi ? E linc.
M lollcz ncuiincioas la Lizzy. Nu in{clcg. M sini ca un coil dc cinci
ani.
Si-a iiai vcnclc, zic cu, cu indoial.
Suni doar niic iiciuri sucrficialc, insisi Lizzy cu ionul sonor,
cnfaiic, c carc-l folosca iaia cand sc adrcsa sirinilor. Suni zgariciuri. Vivicnnc
suna dc la siial, suni la Accidcnic, dar nu c ninic grav. Mana ia c icafr, c
icafr, linc ?
incuviin{cz dand din ca i sun.
Dinc.
Trcnur ca un udcl liran inir-o laic rccc. Nu iiu cc s fac. Din fcricirc,
Lizzy ia o dccizic cccuiiv.
I{i clcn un iai, ca s ncrgi la siial cliar acun.
Nu-i aa, Laciiiia ? adaug ca.
Laciiiia - carc, fr indoial, i-a clilcrai niic icnsiuni acunulaic dc nuli
iin du acca aln - d din ca o dai i sunc.
Alsolui.
Lizzy n ajui s ajung la un scaun i n aaz.
Alcarg la luciric, sc inioarcc cu o ung dc zalr lrun i rsioarn ccl
u{in juniaic din ca in csrcssoul ncu dullu dccofcinizai.
Dca asia, ini ordon ca.
Doar n-ai... norni cu i iau suus o ingli{iiur.
159
Din fcricirc, iaiul soscic in caicva ninuic i n salvcaz din iadul cafclci
iurccii. Lizzy, carc ni-a lgai agcnda i alic ninicuri in gcani, n ajui s urc
in iai.
Dar, nai iniai, n iragc src ca, inir-o inlr{iarc cald, zdravn, i zicc .
O s fic linc, iiu sigur. Si... - n iningc u{in, ca s sc uiic la ninc -
o, Hclcn, an fosi o ricicn ncglijcni. Eu...
M uii la ca, ncduncrii.
Lizzy, nu fi nclun ! Eii o ricicn grozav. Aiaia rcili irosii ! Eu suni
ricicna cca rca.
M gandcsc la iai cli i la icioarc indicaioarc, dar Lizzy claiin din ca.
Nu, Hclcn. Trcluia s fi avui nai nuli grij dc iinc.
Tc vcdcan uirczind i ar fi ircluii s sun ccva, dar n-an vrui s...
Puirczind ? Aducc{i raionul" inaoi, ioiul c icriai !
Lizzy, ii sun, sinccr, suni linc, doar c an sufcrii un oc din cauza
nanci, dar, aa cun sui i iu, c icafr, nu a {ii ninic. A facc linc s n
grlcsc.
Lizzy arc rciiccni s n lasc s lcc.
Vrci s vin cu iinc ? zicc ca.
Claiin din ca.
Fii lun cu iinc ins{i, sunc ca, scuiurandu-n u{in.
M sui in iai. Dun. Iar cuvaniul sia. A vrca s fiu
lun. Dci, cand o s-o vd c nana, o s-o onor. Cun indrzncic s fac
circul sia, vaca cgoisi ?
Caul ini luluic dc groaz i n las c saic i n ag{ dc scaun. Isusc,
cc-a aucai-o ?
Cand iniru la Accidcnic i Urgcn{c, c un dcj vu, Ziua carii{ci sc inialncic
cu Aniiyvillc, c un varicj ingrc{oior, ircal dc caiasirofc carc siau s sc inianlc
iar i iar.
Nu ajui nici faiul c la Accidcnic uic a urin. Puic !
M uii innclunii in jur i - slav Donnului - lc vd c nana i c
Vivicnnc glcnuiic inir-un col{, inconjuraic
160
dc oancni carc ar s fic aici dc ani dc zilc. Dlana oriocaliu arins a lui
Vivicnnc (a cunrai-o du cc a fosi aiacai in Islingion, cand ii uria nurca}
sirluccic in nijlocul dcfciisnului ccnuiu ca o laliz dc rosi-gusi.
M indrci src nana i furia ni sc risicic cand ii vd fa{a isiovii, all
ca varul. E infurai inir-o iur gri. Cri, dccid cu, c o culoarc lun c
odiun, ca o siraiagcn isica{, s-{i nasclczi log{ia sllnoag i sofisiicarca
nui, dar c dc ralai ralai ralai in siialc i in lolurilc casclor funcrarc, cniru
c c dc-adcvraiclca - srcic cu lusiru i discrarc icrn.
Hclcn! scanccic nana.
inclciciurilc ci slalc suni infuraic in landajc inrovizaic. M alcc i o
inlr{icz sirans. Vivicnnc ii clilcrcaz iuic locul, ca s-o oi rindc nai linc.
Mana susin la ninc in lra{c i cu o lcgn ca c un coil.
O, nani, roniic-ni, niciodai, niciodai, groaznic, iaii ar fi furios, iii
c suni aici, cc s fac ? Da, an grij dc iinc.
Dci nu c cliar o fraz cocrcni, c crfcci logic cniru nana, carc
incuviin{caz dand din ca i sc sniorcic i sc glcnuicic nai aroac, la
iciul ncu. Privcsc c lang nana, src Vivicnnc, carc, ini dau scana, sufcr
icrilil du un Marlloro Ligli. ii ari cu rivirca src icirc. Vin i cu inir-o
cli", ii nincz cu cu luzclc. ii sirangc c ca laina oriocalic, zanlcic
incordai i o icrgc.
Inina nca sc sirangc cand o aud c nana ianguindu-sc icui, infigandu-
i dcgciclc slal in oala nca. Aici i aici, o inlr{icz i o inlr{icz, an
cand lansul sc liniicic i inccrc s nu n gandcsc c a fi uiui cviia ioaic
asica, dac n-a fi inialnii cu Ton inir-o joi. Aoi, sun lucruri linc dc lun-
sin{, ca. Dc cai vrcnc cii aici?" i Vrci o luiur cald?" i Durcrca c
suorialil ?" Ea rsundc, in ordinc. Dc o vcnicic" i An lui ccva" i Nu-i
rca ru". Cand lnuicsc c nu i-au nai
161
rnas lacrini, o inircl dac sc sur dac n duc s vd cc facc
Vivicnnc.
Si cniru ca ircluic s fi fosi un oc, sun cu grav.
Mana d din ca anor{ii i rivcic in odca.
M iniorc aroac incdiai, ii sun, aa c siai aici i nu ic nica.
Proni{i, roni{i ?
Mana rccunoaic crcsia c carc o cli{ian cand n iarguian cniru
luni{i cand avcan cinci ani i cran o fanilic. Fcucic s zanlcasc irisi i
rsundc.
Pronii, ronii.
O srui c frunic i alcrg s-o gscsc c Vivicnnc.
Vivicnnc si c o lanc dc lcnn i arindc ccca cc lnuicsc a fi a
airuzccca {igar c ziua dc azi. Eir funul incci, adoralil, c nri, inainic s
vorlcasc.
Siia c vin c la ca la 4.30, du coal i du cursul ncu dc iialian.
Iccan la o cafca. O, Doannc, a fosi insinaniior. Crcd c alia o fcusc.
Cura siacojic a lui Vivicnnc ircnur.
An sunai la u i n-a rsuns. An sunai iar. Toi n-a rsuns. M-an
gandii c oaic a fosi rc{inui la coal.
Tocnai n iniorccan s n duc i s-o aici in Jaguar, cand a dcsclis
ua. Aria slal ca aa i aa dc alid ca o sco{ian.
Vivicnnc c aa dc agiiai, incai ircsrirca nca la auzul jignirii ci indifcrcnic
a irccui ncolscrvai, i ca coniinu.
A iniins nainilc in fa{, a zis. Uiic cc-an fcui" i a izlucnii in lacrini.
A fosi icrilil. Folosisc o lan dc ras dcsiul dc iocii - o ininscsc inainic i
inaoi, dar, slav Donnului, nu adanc. Erau nulic zgariciuri i nuli sangc.
Eran aa dc ocai, Hclcn, incai cra s lcin c loc.
Prca in rcgul la rina vcdcrc - icui, dar in rcgul.
Fcvcnisc la lucru, ioai ziua cu coiii, sc ocua dc finan{clc iailui iu -
inagincaz-{i! Cccclia! Eu, cu nu n-a fi gandii, nici inir-un nilion dc ani, c ca
ar facc aa ccva.
Au irccui, cai, cinci, asc luni, n gandcan c, sigur, ar
162
fi ircluii s dccasc noncniul dc-acun... aa ar fi ircluii, sau, ,
oaic nu ?
Vivicnnc, carc a vorlii nai nuli cu ca insi dccai cu ninc, sc uii la ninc
i sc orcic. Nu sirig la ca, cliar dac a vrca s-o fac. Cliar dac, in noncniul
sia, n ardc s gscsc o scuz ca s {i la cincva. Dac Jolnny Dc ar irccc
din inianlarc c aici i n-ar clca accidcnial c dcgciul dc la icior, l-a
crucifica - cu lrlu{ siilai sau nu, l-a facc icrci c iiul la!
Dar, in fa{a lui Vivicnnc, ini sircz vocca caln i sun.
Vivicnnc, cu, cu, iii, cu, slav Donnului c ai gsii-o, iu, cu, nu, n
gandcsc, cinci luni, ar un vcac, oaic, cniru iinc, dar cniru ca, i, vrcau s
zic, i cniru ninc, nu rcrczini un iin. Nu rcrczini dcloc un iin. Eu, dc
ascncnca, siuid, an crczui c cra, ci linc, c sc dcscurca nai linc, dar csic o,
nu-i dcloc linc. N-a dcii dcloc noncniul. Nu iiu cai dc nuli va dura. Mai
nuli. Poaic c va inv{a s suoric. Scr. Dar, scuz-n, lai canii, coniinu.
Vivicnnc iragc inc un fun din {igar. Sugc din ca aa dc iarc, incai n
nir c nu-i {ancic in gai.
An dus-o la luciric i i-an infurai inclciciurilc in crvcic cniru
ccai udc, aoi an adus-o dircci aici. A sus c o fcusc in laic i c a icrdui
nuli sangc", aa c an alcrgai sus i nu aria aa dc ru - nu vcdcan nici o
urn dc sangc -, dar nu suni ccri in lucruri dc-asica, iar ca uscsc rosoac
c jos, ca s roicjczc covorul, crcd, dar nu cra dcloc sangc c clc, aa c an
colorai rccdc i an clcnai o anlulan{, iar ci - rcvoliior! - au sus s-o aduc
cu! Suni foaric loirai s-i scriu dcuiaiului ncu! Oricarc ar fi cl.
Aa c an adus-o aici i ci au caicgorisii-o drci icniaiiv dc suicid i, din
caic sunca ca c au zis, a fosi nai dcgral un sirigi dc ajuior dccai o inccrcarc
scrioas.
Siii, aa c au landajai-o dcocandai" i, dar, ccca cc n d gaia c, cand
au inirclai-o dc cc a fcui-o, ca a sus, a sus...
Vivicnnc, dcsrc carc crcdcan c ar langc nunai dac nagazinul
rincial Cucci din Sloanc Sircci ar fi disirus inir-o furiun cunlii, sc
sniorcic i-i ianoncaz col{urilc oclilor cu dcgciul narc.
Cc c ? oicsc cu.
Vivicnnc ingliic un nod din gai i adaug.
Mana ia a sus. Nu arc nici un rosi. Nu fr Morric al ncu". A sus.
Pnaniul coniinu s sc invaricasc i cu nu vd nici un rosi". O, Hclcn, nu ni-
an dai scana an acun cai dc nuli l-a iulii.
O nangai c nana ircnurioarc i rcsuun, cu ruiaic, c Vivicnnc c
aiai dc colcii fiindc, dac so{ul ci ar fi nurii, ar fi dcsfcui siicla dc
Dollingcr, ar fi sus{inui c cl n-ar fi vrui ca ca s-l jclcasc i ar fi coniinuai s
vanczc lrla{i iincri i inrcsionalili cu i nai narc clan dccai o facc acun. Dar
claiin din ca i oficz.
Nici cu nu ni-an dai scana.
In sinca nca, n inircl cai dc lcgai c drana dc azi dc scniincniclc nanci
cniru iaia i in cc nsur c lcgai dc scniincniclc ci fa{ dc sinc.
Nc inioarccn inuniru. Mana a adornii c scaunul ci dc lasiic
oriocaliu. Arai ca o fcii{ dc zccc ani.
Sin i aicin s fin clcnaic i, lrusc, ini dau scana. Ton! inialnirca
nca cu Ton! Falai. Un anun{ narc nc inicrzicc s folosin iclcfoanclc nolilc in
siial, aa c-l iau c al ncu i fug din nou afar. E 6.37 .n. Sun la Mcgavci i -
sc arc c suni llcsicnai - rsundc Cclinc. E vrcnca cinci i fclul sccial dc
azi c lcinia unilin{ci.
Cclinc, sun cu vocca nca cca nai cuccriioarc, suni Hclcn Dradslaw,
cca carc...
Siiu cinc cii, zicc cu o vocc iioas.
La naila.
Ton c acolo ? inircl.
E ocuai, sc rsicic ca.
Fcfuz s n infurii, cniru c iiu c asia-i dorcic.
Dccid s fiu sinccr.
Cclinc, sun, ircluia s n inialncsc cu Ton in scara asia, dar nu oi,
cniru c nana a ircluii dus rccdc la siial, c o urgcn{, c foaric grav i
ircluic s siau cu ca.
Ti-a fi rccunoscioarc dac ai uica s-i iransni{i ncsajul lui Ton.
C{ca ncfcricii, adaug in sinca nca.
Suni uinii i rccunoscioarc cand Cclinc d dovad dc un siro dc
oncnic i sunc c un ion scrios.
ini arc ru s aud asia. Sigur c-i voi sunc lui Ton. Du-ic i ai grij
dc nana ia i nu-{i facc rollcnc.
Suni uluii.
E foaric frunos din arica ia, Cclinc, sun.
E lccrca nca, rsundc ca.
inclid iclcfonul. Uau. Cc-an fcui ca s ncrii asia ?
Poaic a gsii un c{iior cniru Nancy, un Mcrccdcs insirii c nunc
Clarlcs, cu janic din aliaj i inlrcai in iclc.
Prolalil c incaniai c iragcdia nca fanilial ni-a siricai inialnirca cu
iuliiul ci cf. M iniorc rccdc la Accidcnic.
Mana s-a irczii i sc langc c o dor inclciciurilc". Nu, zu. ini nuc
linla, ca s nu sun ccva nclalocul lui.
Can du irci ani, c sirigai i nunclc nanci i ca, Vivicnnc i cu ninc
sunicn ofiiic afar din sala dc aiciarc uiiai dc Dunnczcu, in ccca cc arc a
fi un coridor dcsr{ii in culiculc nici.
Ti-ai adus cosiunul dc laic ? gluncsc cu siangaci cu nana, carc nu
radc.
Psiliairul dc gard, carc arc ccarcnc vinc{ii sul ocli i arai dc arc s-ar
fi liui, n rivcic ca i cun ar vrca s-ni sun c suni incaalil. Adoi o
crcsic unil i iac. Nu inccn cu io{ii in culicului cai o cuiic dc aniofi, aa
c Vivicnnc sc ofcr s aicic afar. N-o condann, in cuiia dc aniofi din
sianga, un lrlai {i i, in cca din drcaia, o fcncic langc. Cc rclaani! Privcsc
165
ncliniiii la nana, s dcisicz scnnc dc insialiliiaic ninial, dar ca si
caln c scaunul din culicul i o las c
0 asisicni s-i curc{c rnilc cu un liclid clar. Poaic c an ncvoic dc al{i
oclclari, fiindc ircluic s-ni nijcsc oclii ca s vd iiciurilc.
Asia c solu{ic salin, aa c va usiura, ins nunai u{in, sunc
asisicnia analil.
Mana arol. E ncolinuii dc docil, in iin cc inclciciurilc ii suni
infuraic inir-un glis narc i liicios i inir-un landaj sul{irc i nu zicc ninic
nici cand
1 sc facc un vaccin aniiicianic.
Pcniru nai nuli siguran{, sunc asisicnia vcscl.
Ii zanlcsc cu rccunoiin{. Dc indai cc lcac, oli{aiul ncsufcrii - alias
docior Nailan Collins, oirivii ccusonului -, inccc inicrogaioriul.
Cun a dornii in uliina vrcnc ? Cun si cu aciiiul ?
Arc rollcnc dc conccnirarc ? S-a gandii c vrca s i sc aliurc cclui drag
? S-a gandii c vrca s adoarn i s nu sc nai irczcasc ? Dc cc a fcui asia ? A
nai fcui aa ccva ?
A fcui-o sul inulsul noncniului ? A scris un lilci dc adio ? ii dorcic
s fi nurii ? A vrui s fic gsii ? Cc-a crczui c va rczolva cu asia ? Cc vrca ? A
nai avui icndin{c suicidarc ? A luai vrcodai o suradoz ? A nai inccrcai
vrcodai s-i fac ru ? A vzui lucruri incisicnic ? Sau a avui lalucina{ii
audiiivc ? Arc un gru dc srijin ?
Accsic inirclri indrznc{c i iniinc n irii. Trcnur in aniiciarca
ficcrui rsuns i aroac c n aici ca nana s ccdczc ncrvos i s ias in
fug din cuiia dc aniofi. Dar n-o facc. Lacrini ficrlin{i ii curg c fa{ in iin cc
rsundc. O {in dc nan i-ni siudicz icioarclc. Iar ca ii sunc dociorului
Collins c a dornii nuli i a nancai u{in in uliina vrcnc. Pu{in! ini sun, an
irccui rin inircg rccrioriul lui Pruc Lciil dc dou ori!" N-a uiui s sc
conccnirczc, nu s-a gandii s sc aliurc cclui iulii, dar s-a gandii uncori s
adoarn cniru ioidcauna i a fcui asia fiindc Morric a nurii, iar ci ii liscic
aiai dc nuli,
166
incai alia oaic rcsira i nincni n-o in{clcgc i io{i crcd c ar fi ircluii s-
i rcvin, iar ca nu i-a rcvcnii i nu-i oaic rcvcni i c rca nuli cniru ca i a
crczui c sc sin{ca nai linc, dar sc sin{ca nai ru i arc inrcsia c-i icrdc
nin{ilc. Nu, n-a nai fcui aa ccva. Da, a fosi un inuls dc noncni, voia doar ca
ioai lunca s fic aicni i s ia noii{c". Nu, n-a lsai un lilci.
Nu-i dorcic cu adcvrai s fi nurii, ii dorcic ca Mauricc s fic in via{.
Da, a vrui s fic gsii. S-i fac c oancni s in{clcag. Ca oancnii s in{clcag.
Nu. Nu.
Nu. Nu cliar, dci vorlcic cu Mauricc in ficcarc scar inainic dc culcarc, c
doar o discu{ic, ca i icri, cand a arui noua caric dc Ton Clancy, iar ca iia c
Morric ar fi fosi cncrvai s-o raiczc, aa c i-a sus c avca s i-o ciicasc ca.
Nu-l vcdca, dar sin{ca o rczcn{. A fosi doar o discu{ic. Ocazional, crcdc
c-l vcdc c sirad, dar inioidcauna sc dovcdcic a fi vrcun sirin.
(inianlior, accasia a fosi o rclaiarc rcscuriai a irncnclilor ci dc
noar siricai, ficcarc rsuns fiind cai Dillia dc lung, an cand dociorul
Collins ii sunc rsiii.
Vrcau s-ni rsundc{i cu da sau nu".}
O urnrcic cu aicn{ic, aoi sunc.
Doann Dradslaw, a{i sufcrii o icrdcrc icrilil.
Durcrca icrdcrii c inioidcauna nuli nai narc dccai v-a{i uica inagina.
Si avc{i drciaic - oancnii nu in{clcg.
Pcniru ci, c grcu s vad c sufcri{i. Ccca cc nu in{clcg ci c c durcrca facc
aric din roccsul dc jclirc i c ircluic s irccc{i rin asia, ca s v vindcca{i.
Iar cinci luni c un iin foaric scuri! Poaic dura douzcci dc ani cniru a acccia
noarica unci crsoanc iuliic. Fcac{ia dunncavoasir nu c dcloc ncluncasc, c
nornal. E ccva olinuii ca durcrca s izlucncasc acun. La inccui, cii in
oc.
E nodul in carc organisnul iu ic ncnajcaz. N-ai uica s ic confrun{i cu
ioai sufcrin{a dcodai. Si inc nai sin{i faniliariiaica rczcn{ci so{ului iu,
carc ic sus{inc. Dar
167
acun, a czui fisa, fiindc ii{i c nu sc nai inioarcc. Si asia, doann
Dradslaw, c narca ncnorocirc.
Mana rivcic uluii la dociorul Collins, dc arc ar fi Oracolul, aoi n
curindc cu lra{clc ci sul{iri dc ialic i susin ncfcricii in jaclcia nca.
Dociorul Collins d din ca circ ninc, ca i cun ar zicc. Va irccc csic asia".
Suni uluii. Nu iiu dac s-l ocncsc sau s-l inlr{icz.
Caiiolul 19
N-an rcac{ionai niciodai linc cand an fosi ccriai.
Odai, du o cin orccsc dc narc, an fosi adnoncsiai dc Jascr,
fiindc i-an sugcrai s-i dcz-sirang" curcaua.
(Sc arc c ircluia s sun sllcasc" - nu cisi un ascncnca cuvani ca
dcz-sirang".} M-an sin{ii ncdrci{ii i an siai losunflai o or du accca.
Du cinci sclinluri insisicnic dc Cc s-a inianlai"/Ninic", ni-an nriurisii
ncnul{unirca. Jascr ni-a clicai c voia doar s n salvczc, ca s nu ar
roasi", aa c l-an icriai cu rciiccn{. Dar, in inicrior, rcscniincniul ficrlca.
Du rcrca nca, criiica consiruciiv, oricai dc consiruciiv ar fi, c ioi criiic.
inscann o ccari sul o dcglizarc iransarcni.
Dc accca, cand dociorul Collins n-a luai dcoaric i a sus c nana
fuscsc can ncglijai in uliinul iin" i oliiicos, dar fcrn, a sugcrai c ar fi
in{clci s fiu cu oclii in airu i urcclilc ciuliic c lang nana, an cand nc
lorran in cc fcl s-o ajuin", a fosi grcu s nu n sini lczai. Cliar siiuscn
cu oclii in airu i urcclilc ciuliic" c lang nana, an roicsiai in gandul ncu.
Aiaia cai cra fczalil. in afar c an rcnun{ai la slujl i la casa nca - dcja an
rcnun{ai la via{a social - i c an urnrii-o
168
ca o olscdai, can cai dc aroac ircluia s siau cu gcana c ca?
Dar an inccrcai s nu un la suflci diianai in{ciura, in inina nca,
iian c rcsinscscn rcccniclc ci inccrcri dc a-i conunica discrarca - nici o
scuz nu oaic jusiifica asia -, aa c singurul lucru c carc-l uican facc cra s
ronii c voi dcvcni unlra ci. in cc rivcic urcclca. Prcsuun c dociorul
Collins voia s sun c ar irclui s o asculi vorlind. Aii! S ascund cu{iiclc i
Nurofcnul i s-o sioncz c nana ca o crvcrs ar fi o lucuric i o lccrc, da' s-
o asculi... Nu i-an sus asia dociorului Collins, dar nor s-o asculi c nana
vorlind.
M dcrin s-o asculi vrsandu-i cno{iilc ca i cun ar fi o ricicn, sau o
ancricanc, sau cincva dc varsia nca. Cand irncncic dcsrc clcsiiilc drgu{c
c carc lc fcca iaia cniru ca, cun ar fi s-o sruic dininca{a sau s-i
rcgicasc o laic ficrlinic scara, n sini ca un voycur. Ca unul dc ralai ins,
cniru c nu iiu undc s n uii. Puic{i s zicc{i c suni o nironosi{, dar nu ni
sc arc nornal. E ca i cun - nu c a fi {ii-o vrcodai, slav Donnului - ni-a
auzi rin{ii fcand sc. Si, dac ircluic s ii{i, o invidicz. S-o asculi cun
vorlcic c, aa cun a sus dociorul Collins, grcu. Da, cniru c nu-ni lacc s
fiu nariora durcrii ci. Dar i cniru c n facc s n inircl cc nu c in rcgul cu
ninc, cc fcl dc fiic suni, dc durcrca nca c aa dc al dracului dc scarld,
soradic i infcrioar durcrii ci ?
Da, ii sun dociorului Collins, dcsigur c voi fi cu oclii in airu i cu
urcclilc ciuliic in rcajna nanci. Pcniru aiaia iin cai dorcic ca.
Vivicnnc nc las acas. ii nul{uncsc, ii sun c a fosi ninunai i-i fac
scnn cu nana la lccarc. Plcac cu 150 ln/l i n-o condann. Mana c suus,
aa c coniinui s vorlcsc. Dociorul Collins i-a dai dou aniidcrcsivc, i-a
rcscris i aliclc, a aranjai s-o vad ali docior csic dou sinani i o APC,
carc s ircac nainc c la ca. Cand
169
dociorul Collins a sus c asiilclc crau Prozac, nana s-a cliinai, vizilil
ocai. Aoi, cl a ircluii s-o conving c asiilclc n-o vor dcicrnina s sc
sinucid. A fcui narc caz i cand cl i-a sus c o va vcdca un ali docior.
Pcniru cc ? a vrui ca s iic.
El a rsuns.
A{i irccui rinir-o crioad cunlii, doann Dradslaw. Avc{i ncvoic dc
u{in ajuior, iar dociorul v va adninisira i v va rcgla iraiancniul
ncdicancnios.
Mana a fosi aa dc linoiizai dc asiilclc allasiru cu all din siiclu{,
incai a uiiai s inirclc cc c o APC.
Aa c, aiunci cand a lccai s-i araic lui Vivicnnc rada ci, an inirclai
cu.
Asisicnia siliairic conuniiar, a rsuns dociorul Collins.
L-an rivii ingrozii i an sirigai.
Dar nu c nclun!
Dociorul Collins s-a frccai la oclii injccia{i i a sus cu o vocc
insinaniior dc noalc.
Prioriiaica nca c s cvii dczasirul.
S cvi{i s fii conccdiai, nai dcgral.
Dociorul Collins arc un on drgu{, sun cu vcscl, agiiandu-n fr
rosi rin luciric. Aa c rolalil ic vci inioarcc la siial csic caicva
sinani. Vrci s ic duc cu ? adaug ioi c un ion vioi, scrand inoiriva
oricrci ra{iuni c va sunc nu.
Nu, sunc nana, surrinzior.
Eii sigur? sun cu lnuiioarc, inirclandu-n dac nu lnuicic s
cvadczc.
Dac voian s sun da, a fi sus da, ni-o rcicaz nana.
M uii la fa{a ci olosii i sclinl sulicciul. M auc un ircnur lrusc i
sini ncvoia s-o auc c nana cu anandou nainilc i s siorc dc la ca o
ronisiunc dc ncaiins. Vrcau o garan{ic scris c va rnanc in via{ i vioaic
cniru inc aizcci dc ani. Asia vrcau, ic rog. Pcniru
170
c alifcl, alifcl... Nu vrcau s iricsc ca o furnic, roloiind zilnic la ircala
nca inuiil, an cand, inir-o zi ca oricarc alia, voi fi sirivii fr rosi, fr
discrininarc, sul cizna ncagr a iciorului sor{ii. Mi-c ru dc dczgusi in fa{a
naiurii alcaiorii a vic{ii. E can la fcl dc ordonai ca i scriarul ncu cu lcnjcric
iniin.
Man, cclan cu, rinzand-o dc inclciciur.
Da ? sunc ca.
Vrcau s sun c ni-c ican, c ni-c aiai dc al dracului dc ican, incai
n ucidc, dar nu oi. Aa c sun.
A fi vrui s n suni.
Mana rsundc scuri.
Erai ocuai.
Nu nai in{clcg ninic. Vrcau s urlu. il vrcau c iaia inaoi. El ar scuiura-
o, s-i vin ninica la ca. Vrcau s dc{in conirolul i ursc faiul c nu oi. S
fac o lisi cu ircluri dc fcui? O s fac lisia cu dc fcui". Fac o lisi cu dc
fcui".
Lisi cu dc fcui".
1. s an grij dc nani - c icrncn ncdcfinii - oaic i joia?
2. s n duc acas i iau lainc i criu{ dc din{i;
3. s-o sun c Laciiiia;
4. s-o sun c doanna Arnsirong;
5. s-l rog c Lulc s-l lrncasc c Crasu';
6. s-l sun c Ton, s n scuz din nou;
7. s-o sun c Lizzy, cniru srijin noral;
8. s-o asculi c nana vorlind.
Nu indrzncsc s-o las c nana singur cai ini iau lucrurilc din
aariancni, aa c o rog s vin cu ninc. Mi-c can ican s-i conduc Pcugcoiul
206 arginiiu - fiindc n-an nai condus an acun o nain dc carc s nu-ni fic
ruinc -, dar rcfuz s nai risicsc un singur cnny c iaiuri.
171
O s fic lcui s-l rcvczi c Lulc, nani, nu-i aa ?
sun cu adcncniioarc. Nu-l ncn{ioncz c Crasu', fiindc - cun anandoi
suni niic ccrciori dc aicn{ic zgonoioi i cgoiii - nu sc inglii dcloc.
inainic s lccn, sugcrcz ca nana s sc fac frc" - ccca cc c un cod
cniru sclinl-ic cu o jaclci cu nancci lungi, ca ullicul s nu-i dca scana
c ai vrui s-{i ici zilclc". ii alcg un ulovcr vcrdc c carc i-l unc ca i cand ni-
ar facc un favor i ornin in goan. Prinul sunci c carc-l aud cand nvlin c
u nu c Crasu' ccrandu-i cina sau Lulc caniand cu Vcrvc - i, fr indoial,
ninand dc zor caniarul la cliiar - in cancra lui. Prinul sunci c carc-l aud
vinc din dorniiorul lui Marcus i c uuu! uuu! uuu!" i ol! ol! ol! Doannc!" O,
Doannc, inir-adcvr. O invii c nana in aariancniul ncu cniru rina dai
du vrcun an crcdcan c o va dcrina i ca dcscocr c c un lordcl.
Asifcl, infigc i nai nuli glinclc adcvrului c dragul ci so{ c nori i io{i
ccilal{i danscaz i sc rcgulcaz c nornaniul lui (ca s zic aa}. ii llcsicn c
Marcus i c Miclcllc cniru c au alcs noncniul sia s sc incrcclczc ca
rinoccrii. Paricz c alia dac fac sc! Marcus nu arc ccliancniul ncccsar, iar
Miclcllc uric frccarca. Dc cc aliccva l-a urai c Sanny iin dc cinci ani ?
incc s vorlcsc iarc i fr orirc, ca s acor zlicrciclc lui Miclcllc,
carc nincaz orgasnul.
Man, vino i siai in living i d drunul la iclcvizor c cc rogran crczi
c ar uica fi ccva lun i ai vrca inc o ccac dc ccai un ilricul oricun sau
rcfcri s ascul{i radioul in luciric da vino in luciric i s-i dn drunul
oricun o, uiic-l c Lulc, Lulc, o nai {ii ninic c nana, nu ?
Da, nan, {i1 aninicii c Lulc, a fosi dc narc ajuior la siial uliina
oar i a fcui gluna cu lcinia-cu-lranz-in-gcania-lui-Lizzy la circccrc, al,
Lulc, ic sucri dac-l lrncii iu c Crasu' nainc-dininca{, fiindc cu siau la
nana in noaica asia i oaic i rcsiul sinanii ?
172
Fac o auz s rcsir. Lulc i nana sc uii la ninc dc arc a fi nclun
dc lcgai.
Tc sin{i linc ? n inircal Lulc.
Dinc, linc, zic ariand scuri cu dcgciul narc src cancra lui Marcus i
fcand o fa{ dczgusiai.
A, da, d Lulc din ca incdiai, Marcus i ricicna ia i-o irag. Crcd c
s-au us c ircal ca icurii dc vrco, nici nu nai iiu, zccc ninuic. Nici nu n
oi auzi gandind.
O, uraaaaa. Lulc icnlclul a fcui-o din nou. M uii i cu la cl i zic.
Iari-n, nan, Lulc gluncic i aici rucrca dc nori.
In sclinl, ca inccc s clicoicasc.
Hclcn! Nu nai fi aa nironosi{! Siiu i cu cc c la sc! L-an i raciicai!
Toiul, sus c un ion condcsccndcni, jovial i riinai i cu o rivirc
ncclcr src Lulc, ca s araic c ca i cl suni adcvra{ii adul{i, iar cu suni
fcii{a rosiu{ carc nu sc dcscurc cu unclc cuvinic gcn fund". Uiiascn cun sc
iransforn inir-o iud coclci in rczcn{a oricrui lrlai csic doisrczccc ani.
Nu-ni as nici dac n-ai fcui, zic cu loioas, in iin cc Lulc i nana
rad dc ninc.
Trdiorii.
Dcci vrci s-l lrncii c Crasu' ? ii zic lui Lulc, inccrcand s-ni
rccai ar{ial dcnniiaica.
Mi-ar lcca, zicc cl, Crasu' c ricicnul ncu.
Zanlcsc i1 iaclincz.
Nornal, avc{i olicciuri sinilarc in rivin{a igicnci!
Crasu', src dcosclirc dc isicilc nornalc, nu c rca dornic s sc sclc.
Miroasc inioidcauna - cun zicc Tina - u{in can ciudai" du urccli. Cai
dcsrc Lulc. El rivcic laia cu acccai afcc{iunc cu carc rivcsc vanirii
usiuroiul.
M aici ca Lulc s rad, dar n-o facc.
Mcrsi, zicc cl rccc.
173
A fosi o glun, n lallai cu.
Ei linc, n-a fosi una rca lun, ridic ionul nana, c carc o voi
sugruna, dac ii nai lanscaz vrco oinic ncdorii.
Fcnun{.
Scuzc, n-an vrui s sunc aa, zic surai. M duc s dau niic
iclcfoanc, adaug i iniru in living.
Lulc i nana dcja siau la iaclalc i n ignor.
In-fuiui-crcdilil!
Foloiul iclcfonic clicic. Poaic c Ton ? As lay.
Hclcn, suni Laciiiia. An sunai s ic inircl dac c ioiul in rcgul i s-{i
aninicsc c nainc c o cdin{ dcsrc sulincniul Cun s ic inlog{cii rccdc,
la ora nou ircizcci fi. ini ircluic ionc dc idci i conicz c iinc!" sia-i codul
Laciiiici cniru nu dau doi lani nici dac {i-a crai ioai fanilia, cniru c ic
licsc (doar} ca s fii scrviioarca nca, aa c rczini-ic aici, sau rnai
oncr!" Nu ircluic s nai sun c n-an nici o idcc cniru sulincni suni
cca nai srac crsoan din rcdac{ic. Faia dc la rulrica Ecricn{ dc lucru
caiig nai nuli ca ninc. Cc s iiu cu dcsrc Cun s ic inlog{cii rccdc" ?
Dc fai, uiic una lun. Aicai s crac iaic-iu lci, la ninc a ncrs!"
Oo, acun, Miclcllc ar nuni asia o ruiaic. Calncaz-ic, Hclcn. Fcsir
adanc i n iniorc la lisia nca. S-l sun c Ton. Frunzrcsc frcnciic rin agcnda
nca, ca s gscsc nunrul dc acas al lui Ton. Sun i-ni {in rcsira{ia.
-Alo?
Ton ? cli{i cu. Suni Hclcn! ini arc aa dc ru!
Urncaz o auz.
Carc-i scuza dc daia asia ? sunc cl c un ion dc glca{.
Pofiin ? Suni ingrozii.
Adic, adic - an rnas raciic fr cuvinic dc indignarc, vrjiioarca aia
ariv, dai cccsiv cu coniur dc luzc! - adic Cclinc nu {i-a iransnis ncsajul
ncu ?
Pauz.
Dcci ic-ai olosii s lai unul ?
Suni cu aranoic sau ioai lunca n uric ?
Da, cliar an lsai. Voian s-{i sun c nana i-a iiai vcnclc asizi,
ccva nai dcvrcnc, i c a ircluii s fic dus la siial.
Na dc-aici, Diaiulc dc Clca{! Src incaniarca nca, siraicgia dur a avui
cfcciul dorii.
La naila! Clrisioasc, Hclcn, cingroziior! Doannc, ini arc ru! Ea c, ,
cun sc sinic ? Si iu cun ic sin{i ?
Sun c un ion conciliani, gcn an-avaniajul-noral".
E linc.
ini vinc s zic. Dar a fosi c nuclic dc cu{ii". (A.
An auzii asia sunandu-sc la Accidcnic i D. vrcau s-l cdcscsc cniru
c a fosi ncricicnos.} ins n al{in.
Mai iniai, c c o ninciun, i aoi, a lsa ioiul in nainilc nanicliuraic
cccsiv alc lui Cclinc.
Si iu cun ic sin{i ? n inircal Ton din nou.
Dau din ca la iclcfon inainic s oicsc un sugrunai.
Dinc". Nu-i oi sunc adcvrul - c suni icirificai dc ican i c n
gandcsc scrios s-o {in c nana inir-o cuiic caiionai, la caiul aiului ncu,
ca s cvii accidcniclc faialc. In sclinl, ii sun lui Ton vcrsiunca rcscuriai a
ovciii sangcroasc i o vcrsiunc inflorii a iclcfonului ncu la Mcgavci.
E aa o nincinoas! {i cu, adugand, inainic s-ni oi nuca linla. ii
lacc dc iinc, iii ?
In sccunda in carc o sun, o i rcgrci. Dc cc nu sirig in gura narc. ini
lacc i nic dc iinc, iii ?" E can acclai lucru.
A, da ? zicc Ton cvaziv. Dc cc sui asia ?
Ticlosul!
O sun, ii rsund cu c un ion drgu{, dc fliri caniai, cniru c ic
zcic aa cun zcic o licn o aniilo noari.
Hn. Asia n-a icii cliar cun an vrui cu. Dar lui Ton i-a rcvcnii clar luna
disozi{ic, cniru c sunc scc.
M flaiczi.
175
Clicoicsc.
ini arc ru cniru scara asia, zic.
Si cliar vorlcsc scrios. ini arc ru. Dar suni i ingrijorai c, fiind a doua
oar cand o dau in lar, n-o s nai cisic o a ircia ofcri. S indrzncsc s-i
roun cu ? Nu c ca i cun i-a ccrc s-ni inrunuic lani. Lizzy ar inviia un
lrlai in ora. Dc cc suni cu faia carc rcscci Fcgulilc ?
Ai vrca s, cii lilcr candva, nai iarziu, sinana asia sau oaic
sinana viiioarc ? zic cu rccdc, fcand foaric isic{ s ar c via{a nca c un
vid fr ricicni.
Sigur c da, zicc Ton, dar oaic ar fi nai linc sinana viiioarc ? S
sc nai liniicasc lucrurilc.
Fnanc sialilii cniru nar{i.
Pun rccciorul in furc i incc incdiai s analizcz convcrsa{ia, ca un
siloicracui rosi. Sugcrand sinana viiioarc in locul sinanii sicia, a
vrui s sun c an fosi cgoisi? C ni-an ncglijai liaia nan? (Pc carc, in
iin cc n gandcsc la ioaic asica, o aud razand in luciric.} inscann c nu
n nai lacc ? Nu c ar fi sus-o, ccl u{in nu coniicni. Iar nar{i - asia-i o zi dc
nunc, dificil, ircluic s ic scoli dcvrcnc a doua zi, o scuz lun ca s inclci
ziua la ora 10.00 .n. Asia inscann c cl... ?
Dcsiul. Dcsiul, ioanio. Clia in carc inccc s-ni csc c i clia in carc cl
sc va ori. Claiin rccdc din ca, ca s sullinicz c inccicz s-ni nai csc i o
sun c Lizzy.
Ea ridic iclcfonul i, in fundal, aud ccva carc scann suscci dc nuli cu
niic clugri carc incanicaz. Aa c, inainic s-ni inforncz ricicna c unicul
rinic carc ni-a rnas nu c inir-un cricol incdiai s noar, n ocu dc o
rollcn nuli nai rcsani.
Cc dracu' ascul{i acolo ?
Ea ignor inirclarca i zicc.
Cc facc nana ia ?
ii sun. Si, in cclc din urn, nriuriscic c CD-ul ci c iniiiulai Siri dc
sirii grcgoricnc i c ni-l iragc c casci, dac vrcau.
176
Nu, ncrsi, sun cu.
Ei linc, aiunci, cniru nana ia ?
Fac o auz. Din rinciiu, caicgoriscsc ioaic ciud{cniilc lui Lizzy, ca
innurilc, olscsiilc lcgaic dc sniaic, nancaiul loalclor dc fasolc, sicriul din
nuiclc dc salcic i aliclc, drci iancnii. Accsica fiind susc, vrcau s-o ajui c
nana in oricc fcl oi i nu ni-o inagincz irncnind cu un silolog. Cliar nu
oi. M-a alcs c ninc, s fiu silologul ci. O s sc vad o dai cu asisicnia, ca
s-i fac c lac dociorului Collins, dar crcd c asia va fi ioi. Nu vrca s
vorlcasc cu un sirin. Mana nu vrca ca oancnii s-o asculic cniru c suni
lii{i s-o fac. Vrca ca oancnii s-o asculic cniru c lc as dc ca. Toiul c foaric
nclcui i an ncvoic dc ioi ajuiorul c carc-l oi rini.
i{i licsc, ii sun lui Lizzy.
Nu n oi dcicrnina s sun cuviniclc Da, ni-ar lcca cnorn o coic a
Sirilor dc sirii grcgoricnc" cu vocc iarc.
Alia aici s-i sun Tinci, sunc Lizzy fcricii.
Un singur cuvani i lania aia cu fcng slui-ul o incascaz, ii rsund cu
dulcc.
L-an salvai c Lulc dc nana i iroin c lol, src ua din fa{, cand
Marcus icsc din cancra lui, cu un roso all in jurul ialici lui sulc. ii cadc fa{a
cand vcdc un aduli.
Dun, sc lallaic cl, cu doar, , alia an icii dc la du.
Mana il soarlc din ocli, ni-c ruinc s-o sun, ca o asrc
carc a zrii un vicrnc gras.
An auzii, sun cu vcscl, iningandu-ni nana rnas cu gura cscai
afar din aariancni. Un du dc cincisrczccc ninuic - ircluic s fic un rccord!
Aniniirca furici lui fr cuvinic n facc s zanlcsc ioi drunul an la
Pcugcoi.
177
Caiiolul 20
Cand an inccui s lucrcz la Cirliinc, sufcrcan dc o afcc{iunc nunii
Tcan dc Tcl. (Dinc, Tcan dc Tclcfon, dar Tcan dc Tcl o facc s sunc nai
u{in ca o scuz i nai nuli ca un sindron.} Oricun, dc ficcarc dai cand
ircluia s dau un iclcfon, ananan i ananan an cand sc fcca ora 6.00 .n.
i crsoana cu carc ircluia s vorlcsc lccasc dc la lirou. Doala nca a durai
can irci zilc, an cand o lunlccal vcrlal a Laciiiici ni-a alungai-o.
Dar, vai, virusul cra anor{ii, nu invins. Pcniru c azi an sunai-o c cfa
nanci nclc naiinal, la aic dininca{a, ca s-i sun dcsrc nica ci rccdcrc i
ni-a luai dc la 3.13 an la 4.36 a.n. s-ni un rclicilc in ordinc i inc
airuzcci i cinci dc ninuic, ca s-ni adun curajul s forncz nunrul (an
inccui s ridic i s un rccciorul in furc la ora 6.17 a.n.}.
Prina rcocuarc dcsclis a doannci Arnsirong a fosi lcgai dc sniaica
nanci. O vcsic ocani... odiln i rccucrarc... cclc nai lunc urri cniru o
rccucrarc raid... va rcdcvcni cca carc a fosi." Ins icnsiunca rldrii usc la
inccrcarc i a vinov{ici ncliniiiic a izlucnii curand - dornic dc liniiirc - la
surafa{.
Alia sinana irccui, a icii la ivcal, doanna Arnsirong a avui o
discu{ic caln" cu Cccclia, in lcgiur cu organizarca". N-a fosi o dojana,
Doannc, nu, doar i-a rcaniniii dc conccriul cniru Crciun carc sc aroia cu
ai rcczi i c rogranul, rccii{iilc, cosiunclc, sccnariilc, orarul, carc ircluiau
s fic dc nuli in lucru. Scra c Cccclia nu luasc sugcsiia asia rca in scrios.
Cccclia cra o cducaioarc ccclcni, o adcvrai rofcsionisi.
Doar c, dac unul dinirc ncnlrii corului didaciic nu func{iona la
caaciiaic nain, arunca o ovar - nu, cuvaniul c grcii - nai dcgral ii
afccia c io{i.
An asigurai-o iar c doanna Arnsirong c discu{ia ci caln" n-o
dcicrninasc in nici un fcl c nana s-i iaic vcnclc dci, in sinca nca, crcdcan
cu iric c aa cra.
I-an sus doannci Arnsirong c voi rcvcni cu o dai aroinaiiv cniru
inioarccrca nanci la lucru (din nou} du consulia{ia dc la siial. Dar, din
rsunsul ariisiic al doannci Arnsirong - E nai uor s nc lanificn dac
iin c cincva o s liscasc o vrcnc, dccai s nc aicin s fic aici i s nu
vin" - an lnuii c ar rcfcra s sc lazczc c o acocrirc alicrnaiiv, ccl u{in
an la Crciun. Dc dragul rorici ci sni{i ninialc, dac nu dc dragul
lugciului.
La 8.30 a.n. - du un du ficrlinic i lung, sul carc a fi siai lucuroas
ioai via{a - o irczcsc c nana cu o ccac dc ccai. Si nu aruncandu-i-o in ca.
Ea sc frcac la ocli, sc nai frcac o dai, cand ii vcdc inclciciurilc landajaic i,
incci, cu grij, sc ridic in fund.
Cun ic sin{i ? inircl cu.
Nu iiu, rsundc ca lai.
La naila.
Man, zic, ircluic s lcc la scrviciu in irci ninuic sau rnan fr
slujl. Dar an vorlii cu doanna Arnsirong, carc-{i iransniic ioaic cclc lunc i
sunc s nu ic iniorci la lucru an cand nu cii snioas iun". Acun, cc ai dc
gand s faci azi ? S-o sun c Vivicnnc, s-i sun s ircac c aici ? Vrci s nc
inialnin ca s lun ranzul inrcun ? Cc-ai rcfcra ?
Mana ii incrc{cic nasul i sunc.
Vivicnnc arc cursurilc ci dc laiic nar{ca.
in sinca nca, incc s iniru in anic. N-o oi lsa singur - s sc
invaricasc fr {ini c-aici, ca un glcn dc ciulini. Arc o zi lung, liciicoas i
goal carc sc iniindc inainica ci, ncsfarii. Ar uica avca inc o criz, inccc s
ni sc fornczc in ca o idcc ncofiii. Nu vrcau s-o rosicsc. Prcfcr s-o ignor, an
cand sc rciragc. Din caic, acun c 8.33 i an caci nici un ninui s n
gandcsc la un lan dc rczcrv.
179
Man, zic rccdc, iiu c nu v vcdc{i rca dcs, dar cc-ar fi s-o sun c
luni Fio ?
Doar sunciul cln{niior al nunclui ci ini d un fior dc rcnucarc rin
sionac.
Adcvrul c c, din ziua innornanirii, an vorlii cu ca dc dou ori. O dai,
cand an dcscocrii c nana dcvcnisc Donnioara Havislan. Mi-a irccui rin
ninic c, din caic iian cu, lunica sc iransfornasc in Daril Vadcr i cra dc
daioria nca s invcsiiglcz. Fluul ci dczlanai dc ncsajc iclcfonicc ni-a sorii
ncliniica. Mi-a luai airu zilc s n aroii dc iclcfon. Cand i-an clicai c
nana nu-i ddusc nici un iclcfon a fosi cniru c oirivii ncdicului ci gcncralisi
- sufcrca dc anrciunc, carc a dai inir-un sindron dcrcsiv", luni Fio n-a nai
scos nici un cuvani. Aoi, a sus. Ei, asia c, ircluic s ncrgcn inainic!" Era cai
c cc s n iau dc ca. voian s sun c, aiunci cand ai un sindron dcrcsiv, nu
o{i s ncrgi inainic, dar ni-an dai scana c n-a fi dai cu caul dc un zid
vccli dc aiczcci i oi dc ani. Si aiunci ni-a vcnii idcca - dac luni Fio cra aa
dc sigur c faiul c ircluic s ncrgcn inainic, dc cc a sunai-o c nana o dai
la dou zilc, iin dc o lun, lclind ca un niclu{ nscui din grccal c un {anc
dc nunic ?
Aa c an sus, ncclcr.
Aroo, i naia cc nai faci, luni ?
A rsuns.
M dcscurc.
In noncniul sia, cran gaia s-o las lali. Dar, inloldii dc sccirul viu i
rcal al cclor nai aroiaic rudc alc nclc carc nurcau sau sc zonlificau una caic
una, an coniinuai.
Ai sunai-o c nana dcs, , in uliina vrcnc. Tc sin{i cunva singur ?
Duni Fio a ras fr vcsclic i a rsuns c un ion nclcui.
Singur", zicc ca! Singur" ! Aoi, inir-un acccs dc furic. Manci ialc
inioidcauna i-a lcui s fac c ncajuioraia.
180
Cc uican s rsund la asia? Du o auz dc uinirc, an zis.
O s-i zic nanci s ic sunc, cand dociorul va sunc c c dcsiul dc
inzdrvcnii.
A doua oar cand an vorlii cu luni Fio a fosi cand an i vzui-o - ziua in
carc s-a arolai ccriificaiul dc auicniiciiaic. Du cc-an lccai dc la lucru, an
irccui s-o vd c nana i lunica siica in luciric, ciiind TV Tincs rinir-o
lu carc-i disiorsiona ocliul i o fcca s scncnc cu cocoaiul dc la Noirc
Danc. An avui o convcrsa{ic scuri, oliiicoas, dcsrc icnsiunca ci aricrial
(Nu n oi langc"} i can asia a fosi ioi. Dc aiunci, n-an nai sclinlai o
vorl. Si, nu vrcau s dranaiizcz cccsiv scniincniclc nclc in siiua{ia dc fa{,
dar a rcfcra s n arunc dc c varful lui Enirc Siaic Duilding dccai s
vorlcsc cu ca acun.
Cu ioaic c, cunoscand-o c nana, lnuicsc c i ca va sin{i acclai lucru
i nu va irclui s fac ninic. Nu-ni vinc s crcd cand nana sunc.
Du-ic la scrviciu, o sun cu.
La inccui, n-o crcd.
Zu? zic cu c un ion ascu{ii. Dar iu n-o suni niciodai!
Mana ini arunc o rivirc disrc{uiioarc.
Cc iii iu ? zicc ca dur.
Siiu, zic cu inciudai, c o suni i iu c luni Fio la fcl dc dcs ca ninc.
Mana n rivcic cu arogan{ i rsundc.
Aiunci, cvidcni c o suni ccl u{in dc dou ori c sinan.
S-ni crcd urcclilor ?
Mani, gluncii, sun cu.
Mana arai aiai dc inganfai, c cai c osilil s ar{i du cc ai inccrcai
s ic irini{i c lunca ccalali cu o lan dc ras. Zicc.
181
Nc vcdcn in ficcarc joi. Nu-i aa dc rca, cand ajungi s-o cunoii. Dc fai,
c o conanic lcui - cniru o lal carcoia!
Suni aa dc incaniai, c o lcsncsc in joac c nana c icior, csic
ccaraf. Alia cand gafai c Long Acrc, src lirou, ini vinc lrusc un gand. ni-an
irosii can aic orc c sinan cu nana in uliinclc cinci luni.
Dc cc dracu' nu ni-a sus inainic ? Nu nai ircluic s sun c ajung in
rcdac{ic cu zccc ninuic iniarzicrc cniru cdin{a dc sulincni.
Cand ics din cdin{a dc sulincni cuizai, dar uurai (an icii c scui
sau sul scui?} c liroul ncu c o coic ilcgal a Sirilor dc sirii grcgoricnc i un
lilci dc la Lizzy. Pranzul ?" E foaric dulcc, dar iiu c sc aicai s-i fac un
raori annun{ii al rogrcsclor nanci, i azi nu n sini in siarc s inricsc
ninic gruului. Caul ni sc invaricic. Dc cc nu ni-a sus nana dcsrc ca i
luni Fio ? Sccrciocnia ci c la fcl dc jigniioarc ca i rcfuzul lrusc, iocrii al Tinci
dc a divulga annunic iniinc i suculcnic dcsrc via{a ci scual cu Adrian.
Cand Lizzy i cu ninc sunicn cclc nai lunc ricicnc alc ci!
M scuz, aoi n rccd la iclcfon i o sun c nana.
Ea rsundc i ii niiralicz vrco cincizcci dc inirclri. Cc nai faci ? Cun ic
nai sin{i ? E luni cu iinc ? Cc-ai nai fcui ?"
Mana, src infiniia nca uurarc, c caln. E olosii, dar sc sinic nai
linc dccai icri". Clrisioasc, crcd i cu, cu aiaica ncdicancnic invcscliioarc in
iinc. Mana ini sunc i c luni Fio a vcnii, dci a sosii alia c la 11.30, cniru
c a luai auioluzul. Duni Fio i-a ariai ozc cu Morric cand cra lic{cl. Aria
scrios in ioaic.
Dci suni inrcsionai c luni Fio - cniru rina oar in via{a ci - facc cc
fac dc olicci crsoanclc liranc i scoaic la ivcal foiografii vccli i icrsc, sini
c nana ini ascundc ccva. Vorlcic cunva. ii un o inirclarc siuid.
182
Man, ic sin{i linc ?
Ea ciricic.
Dinc! Duni Fio sc nui cu ninc cniru o vrcnc.
La inccui, n-o crcd. Mi-c nai uor s crcd c Mo Crciun i-o iragc cu
Zana Msclu{.
Cluncii! cli{i cu.
Dar nu gluncic.
Dar dc cc ? inircl.
Pcniru c dociorul Collins a sus c an ncvoic dc ajuior, rclic ca.
Ei, asia-i grozav, sun cu lcni. Dcci nu nai ai ncvoic dc ninc, s siau cu
iinc.
Mana rsundc fcricii.
-Nu.
Vcsica asia ar irclui s n incanic, dar nu n incani dcloc. Mai dcgral
n facc s fiu naraii ioai du-aniaza.
Cand ajung acas, la aariancni, n sini la fcl dc ncrvoas ca un rcclin
cu un dinic infcciai. Tranicsc ua i suni incdiai asaliai dc o cacofonic
guiural. Uuuul!
Uuul! Uuuul! i Ol! Ol! Ol!" Tc rog, nu din nou!
E olsccn. Azvarl o scric frcnciic dc scnnc cu dcgciul src cancra lui
Marcus i cnii un ar{aii sonor i rclung cu linla i luzclc. Ticlosul iiclosul
iiclosul. Furia ulscaz in ninc. Ficcarc gcani i icnci c un afroni crsonal.
M duc in luciric, infigandu-ni cu ruiaic iocurilc in covor. (Un rcfrcn iiic al
lui Marcus. Po{i s-{i sco{i aniofii in cas, ic rog ? Covorul la cosi 4,95 dc lirc
c nciru irai".}
Snulg o laglci fran{uzcasc din congclaior i-ni dorcsc s fi fosi o
siloai cu acic in rcgul, ca s iniru in cancra lui Marcus i s-l lai cu ca in
ca fr s n asc inclisoarca. Hci, cc-ar fi s-o niiuicsc c nana s-o fac.
Dag laglcia in cuior, n iniorc vijclioas la ninc in cancr i n iranicsc in
ai. in nod nornal, a unc Dcasiic Doys, ca s-ni alincnicz nania, dar siarca
asia
183
dc sirii c rca sunlr i rca nalcfic cniru nclodii.
Ccrc liniic. Dcodai, suni curins dc un acccs dc furic aiai dc uicrnic,
incai ii sini uicrca asr. Drusc, ini lovcsc i-ni lai crna - lan! lan! lan! -
i unnii nci ii fac zol fa{a lui Marcus i sirig i sirig. Nu cuvinic, doar un sunci
coniinuu, rclung i ascu{ii.
M orcsc din sirigai alia cand Lulc, Marcus i Miclcllc dau luzna in
cancr, rcsuunand c suni onorai. Lulc clicic ncliniiii, in iin cc
Marcus i Miclcllc gafaic i suni la fcl dc roii la fa{ ca i ninc.
Miclcllc c infurai in lalaiul dc caiifca roic al lui Marcus, iar Marcus
oari locri ncgri dc niasc.
An avui o zi grca la scrviciu, lc clic, inccrcand s zanlcsc.
Marcus n rivcic fi.
Miclcllc sc rcfacc ingrijorai i oicic.
Ti-ai sari un vas dc sangc sul ocli - ai nulic unciulc{c ciudaic, nici
i roii! Vrci s-{i aduc niic glca{ ?
M acz c naini, ca s lc inicdic s-i zgaric fa{a.
Suni linc, nul{uncsc, sun cu, dci vocca nca c acun rguii ca a
unui arnsar, uic{i s v cra{i acun.
Marcus n iraicaz cu o uliin rivirc disrc{uiioarc inainic s ias.
Miclcllc ii nic dcgciclc inir-un scnn dc adio rcgal i-l urncaz, inclizand ua
in urna ci. Lulc rnanc, cu lra{clc sanzurand c lang cl, siinglcrc. Sc
scarin in ca i zicc.
Vrci o inlr{iarc ?
Nu vrcau, dar a rca ncciolii dac l-a rcfuza, aa c zic.
Da, ic rog.
Lulc n sirangc siangaci. Nasul ni-c sirivii in sulsuoara lui, dc accca ini
c dificil - i rolalil c nici n-ar fi in{clci s rcsir. In cclc din urn, suni
silii s ufncsc sonor in cuiarc dc acr. Evidcni c Lulc inicrrcicaz ufnciul
ncu drci un sniorcii, cniru c n srui c r, n laic c saic (lsandu-
n aroac fr acr} i cclan.
Nu langc!
M clilcrcz i carai.
Nu lang!
Aoi, adaug ursuz.
Mul{uncsc cniru, , c {i-ai fcui griji.
Lulc ini zanlcic i zicc.
Dcci cc s-a inianlai la scrviciu ?
M gandcsc s-i sun adcvrul, aoi rcnun{. I-ar ovcsii lui Marcus din
grccal.
An fosi ccriai, cniru c an iniarziai azi-dininca{, oicsc.
Poaic c ar irclui s-{i ui ccasul s sunc nai dcvrcnc, zicc Lulc
incdiai.
Mn, fac cu, inccrcand s-ni ascund iriiarca.
Dcja i-an {inui o rcdic dcsrc ofcrirca dc solu{ii aiunci cand nu suni
ccruic. Urncaz o iccrc inircrui dc un rcnci indcriai. Nc uiin unul la
aliul, iniriga{i.
Poaic c i Marcus a avui o zi roasi la lucru, zicc Lulc.
Scr s fic aa.
Srin in sus i alcrgn in luciric, undc Marcus {oic in varful
icioarclor ca un siridu ru i ii facc vani cuiorului cu o car dc icrs vasclc.
inccrca c lin dc fun ccnuiu. M uii rin cca{ i vd laglcia fran{uzcasc
nurind in flcri.
Falai! An uiiai dc asia, zic cu, cviiand cu grij cuvaniul scuzc".
Marcus iravcrscaz inccrca in goan, {inand ainca fran{uzcasc - un
cadavru inncgrii, cu niczul licrind roiaiic - la disian{ dc un lra{. O arunc in
cliuvci, d drunul la rolinciul dc a rccc i rni{clc carlonizaic alc cinci
nclc uicr i sfaraic.
Miclcllc iucic cu sulin{clcs. Lulc rivcic, cu gura cscai, fascinai dc
scciacolul ofcrii dc Marcus, carc sc
185
agii ca nclunul. ini sug olrajii, ca s nu rad, dar nu rca rcucsc.
Marcus arunc c odca cara dc vasc ca c o nnu i zliar.
Duciria nca Poggcnoll c o ruin! M-an siurai dc iinc i dc fclul iu
inglai dc a fi, iu, iu, iu iarf!
N-an fosi niciodai insuliai in lalul sia, nici ncar dc Jascr.
Tarfclc sc rccunosc inirc clc, rsund cu i n furicz afar din
luciric.
inainic s alcrg la ninc in cancr, sirig dc c lol.
Si, dac a fi un ii cu o luciric Poggcnoll ca a ia, a icca dracului
din gur!
E o coilric, rccunosc, dar c ioi cc oi facc, cand suni luai c
ncrcgiiic.
Caiiolul 21
Vrcnca lriianic c rccunoscui cniru arivcnia ci, dar, anul sia, ioai
luna augusi, s-a fcui dc ras. Toai luna, an iras crdclclc la ora 8.15, ca s vd
rivcliica soorific a unui ccr allasiru ca oclii dc lclclu. Alcrgan an in
sia{ic in iricou cu nancc scuri, anialoni sul{iri i sandalc dccuaic la varf i
sin{can razclc soarclui scducior dc caldc c iclc. inainic s incc lucrul, n
agiian rin rcdac{ic i lc suncan colcgclor. Mi, cc cald c!" Aoi, la 12.45, n
uiian c fcrcasir, inirclandu-n dac s-ni iau lasagna sau un cariof coi la
ranz (rsuns. oricarc arai nai narc in viirin} i vcdcan un nuson!
Ccrul sc fcca ncgru i ancnin{ior ca in aocalis i, incviialil, inira
cincva c u, scuiurandu-i iciurilc rcci dc loaic din r, ii icrgca roclia
sul{irc dc lunlac i roclana. E un frig afar!" Accasi ruiaic clinaiic
crsisia ana in ziua in carc caran cu ninc, cu narc grcuiaic, o clcrin dc
loaic i un ulovcr sulincniar.
Aoi, urna un val dc cldur dc douzcci i airu dc orc.
Singura consolarc cra c ioai lunca cra rins c icior grcii. Cu
ccc{ia lui Lizzy.
Eii iclcai sau cc ? an nornii cu o dai, la ranz, glcnuindu-n
sul unlrcla ci, ca s-ni ar rul, s nu fic vinai dc a.
Nu, ni-a rsuns ca, n uii la lulciinul ncico inainic s n duc la
culcarc.
in ciuda loii, n-an orii in nijlocul sirzii.
Doannc, cii un gcniu! an cclanai. Cc idcc nou i sirlucii!
Dar, in iin cc-i arccian isic{inca, iian c nu voi avca rldarc s-i
urncz ccnlul.
Aa c n fccan lcoarc. inioidcauna n fac. Suni ca Crasu' in rivin{a
asia, rivcsc lanurilc dc viiior ca c o narc liciiscal. (Disirac{ia rcfcrai a lui
Crasu' c s sc sirccoarc in launa roasi slai a lui Marcus carc sc usuc
c un scaun, dci dc ficcarc dai sc riccic i rnanc rins in ca. Dar rcfcr
s orncasc in avcniura lunii acun i s niorlic du ajuior nai iarziu.}
Si cu rarcori n gandcsc la viiior, aa c sufr consccin{clc du accca.
Asifcl, nici inir-un irilion dc ani nu ni-ar fi irccui rin ca c nana i
luni Fio ar uica fi convinsc s sc inricicncasc i c n voi sin{i rcsins i
ca o roasi i gcloas. Lizzy ins c nuli nai crsicacc dccai ninc i i-a dai
scana - rivind rciroscciiv - c ricicnia lor cra o ccriiiudinc.
ii ovcsicsc ioiul la ranz, vincri, fiindc an aiunci an uiui s fac c
indifcrcnia. Ea d din ca in{clcai i soarlc din aa ci dc Evian.
Crcd c-l au c iail iu in conun, dac nu aliccva, sunc ca.
187
Da, dar l-au avui inioidcauna c iail ncu in conun, zic cu gura lin
dc ion cu naioncz, i n-a avui nici o inorian{.
M orcsc, fascinai, cand Lizzy ciragc cu clcgan{ cacrclc din sosul
asiclor ci cu nslinc i lc aliniaz frunos, c narginca farfurici.
Dc cc nu sc in{clcgcau ? inircal ca.
M incruni.
Nu ic incrunia, o s faci riduri! sirig ca.
Scuzc.
inccrc s n gandcsc fr s n incruni.
An inrcsia c luni Fio nu cra dc acord cu nana.
Lizzy oficaz.
Dc cc ? Mana ia c adoralil!
Fidic din uncri.
Pi, dci luni a nuncii i ca, nu rca c dc acord cu fcncilc carc
lucrcaz. Cclc ncnriiaic.
Lizzy d oclii csic ca.
Adaug.
Avca nai u{in iin cniru iaia. Si n-a fosi niciodai o narc gosodin.
Lizzy clicoicic.
Dcci c ca o noicncii, zicc ca.
An alic ialcnic, zanlcsc cu. C ioi vorlin dc sc, cun c Drian ? (Toi
nai crcd c onul c un rosinac, dar, dc dragul lui Lizzy, o s n rcfac
inicrcsai. Oricun, suni inicrcsai. inir-un nod ingrc{oior.}
Lizzy sc inrocic.
Foaric lun. Nc in{clcgcn dc ninunc.
Hollcz oclii i n alcc src ca.
Dcialiaz-ni.
Lizzy suradc.
Siican dc vorl rcccni i an oncnii din inianlarc c-ni lac
snoclinclc roascic, dar c suni foaric scunc. Si, ascar, a vcnii c la ninc
s n vad i-ni cunrasc o ung narc! in noicnlric!
188
Avand in vcdcrc c nu n onor du frucic, nu rca oi s arccicz
cforiurilc c carc ircluic s lc inircrind cincva ca s ol{in snoclinc
roascic in noicnlric. Nu iniri ur i sinlu inir-un nagazin ?
Lizzy inicrrcicaz grcii crcsia ncduncrii dc c fa{a nca i adaug,
unil.
Nu c un ronaniic in adcvraiul scns al cuvaniului, cun c Adrian cu
Tina - cu aiaica luclcic -, dar niciodai nu ni-a sai dc flori. Nu c n-ar fi
ninunai cniru Tina, dcsigur. Dar snoclinclc! An fosi foaric inrcsionai.
A fosi un gcsi foaric aicni.
Sar incdiai s-o corccicz.
Nu, nu n gandcan la ninic ru, a fosi foaric frunos din arica lui...
dac vrci ca ricicna ia s sc lcasc ioai noaica, ca o sircn dc cca{.
Lizzy sc inrocic din nou i clicoicic. Dcodai, sc orcic din ras i laic
uor cu alna in nas, dc arc ar vrca s nc rcaduc aicn{ia src rollcna
zilci. Zicc.
Si cun dc o accci luni Fio acun c nana ia ?
N-an nici o idcc.
N-an nici o idcc, ii sun, nici ncar nu iiu dac o accci.
Lizzy rsundc.
Dar ircluic c-o accci, dac au inccui s sc inialncasc aa, dcodai!
Dunnczcu iic.
E ciudai, zic cu. Crcd c niciodai n-a lcui-o c nana, dar
inioidcauna a inccrcai s fic ricicnoas.
Lizzy d din ca.
Dc dragul iailui iu ?
Dau i cu din ca.
Da, aa crcd.
Lizzy facc o auz.
Dcci oaic c, acun, c iail iu... s-a dus, inc nai c ricicnoas dc
dragul lui.
Oarc?
189
Da, oaic, sun cu. Poaic cniru c nu nai c acolo s luic. Dar crcd c
ioiul dcindc i dc nana. Niciodai n-a avui ncvoic dc luni Fio. Acun, oaic c
arc.
Lizzy arc inciiai.
Si oaic c, cclan ca inir-o oai gcn ini-lacccand-un-lan-sc-
rcalizcaz", acun, c luni Fio a icrdui un fiu, arc ncvoic dc o fiic! Acun, cand
n gandcsc la asia, arc logic!
La naila, n-a ncrgc aa dc dcaric.
Duni Fio, ii sun cu, c cca nai u{in naicrn fcncic c carc an
cunoscui-o vrcodai, in afar dc nana. Nu c ccca cc ai nuni o crsoan lin dc
conasiunc. N-a orii-o c nana s-i iaic vcnclc, nu ?
Lizzy ii sirangc luzclc.
Nu, dar nu asia vrcau s zic. Cun ar fi uiui s-o orcasc ? Nincni nu
uica.
Eu zic.
Cu ccc{ia iaici icii din groa, snios i zdravn, nu in cli dc
siafic, sirigand. Tc-an clii!"
Lizzy ii lcoicic col{urilc gurii, consicrnai dc lisa nca dc rcscci.
O, Hclcn, sunc ca, nincni nu-l oaic inlocui c iail iu. Dar, cliar
dac lunica ia nu-i lin dc conasiunc - suni sigur c-i as.
Asia-i rollcna cu Lizzy. Crcdc c ioai lunca c la fcl dc lun ca ca. Cliar
i cu. Oficz i sun.
Da, crcd c luni c nai lun dccai ninic.
M gandcsc la cforiurilc nclc dc a avca grij dc nana i o vocc slal i
dcfcnsiv, dinlunirul ncu, zicc. Dar iu n-ai fosi ninic. Ai inscnnai ccva.
Mancarca giii dc iinc cra orilil, dar n-ai fosi ninic". Cu vocc iarc, sun
rudcni.
Ciudai cun nana nu ni-a sus c sc inialncic cu lunica, nu crczi ?
Lizzy ii inclin caul lucios inir-o aric i sc gandcic.
Aoi, sunc.
190
Poaic c a uiiai.
Si oaic c Pnaniul c lai i Luna c o lucai narc dc lranz. E iinul s
sclinln sulicciul. Convcrsa{ia a dcvcnii scniincnial i, sinccr, du ziua dc
luni, suni siul an in gai dc scniincnialisnc.
Siii cand faci nasajul la cu cria ? inircl cu viclcan.
Da, zicc Lizzy, dcvcnind lrusc aicni.
Uii inioidcauna. faci criajul src naini i icioarc, nu?
Lizzy arc ingrozii.
O, Doannc, nu! Pcriczi circ inin! E cscn{ial!
Sc lanscaz inir-o iirad dc zccc ninuic dcsrc cfo-
licrc, frccarc i nasaj i, la un nivcl nai rofund, dcsrc inluni{irca
circula{ici i clininarca ioinclor i fluidului in cccs, i luni Fio c dai uiirii.
Misiunc indclinii.
Suni uurai c, aiunci cand convcnin s nc inialnin cniru ranzul
urnior, Tina considcr oirivii s ni sc aliurc i, dc accca, convcrsa{iilc
scrioasc suni inicrzisc.
Dc fai, aroac oricc convcrsa{ic c inicrzis. incc cu ccca cc considcr a fi
un sulicci sigur. Adrian.
Eu |glunca{|. Dcci Tina, cc-{i nai facc anorczul ?
Tina |rccc|. Cc vrci s sui cu asia ?
Lizzy |dilonai|. Ea, Hclcn, sc rcfcr la Adrian arc nclun du iinc. Nc
inirclan cc nai facc.
Tina |cvaziv|. Dinc, nul{uncsc.
Eu |jignii|. Nu in{clcg dc cc cii aa dc scnsilil. Nu-i ca i cun ic-a fi
inirclai dcsrc nrinca u{ci lui. |in gand| Oricun, cand rcla{ia asia nu cra aa
o rclicv sfani, ni-ai sus, dcci iiu oricun.
Tina |rsiii|. Unclc lucruri suni crsonalc. Nu nai avcn cinc ani, in ana
nca!
Eu |iniraiand-o|. Cc-ai, cii inainic dc ciclu ?
Lizzy |grlii|. Suni sigur c nu, dar, dac c, an niic Evcning Prinrosc
Oii. E divin, foaric cficicni. Jur!
191
Tina |furioas|. Nu an PMS! La dracu'! Pc un lrlai nu l-a{i fi inirclai
asia! Si nu-ni vcni nic cu ralaiul la dc ulci dc flori! Jur i cu - c c un ccai
uscai!
Lizzy |ocai|. Tina, ini arc ru, n-an vrui s ic sur.
Eu |sunlr|. Nici cu.
Tccn. Lizzy sc joac ncrvos cu ii{cii ci ficr{i la alur, cu ini inung
norocnoas carioful coi i Tina sc incruni la fasolca ci coai c ainc
rjii. Inioncz.
Fasolc, fasolc, cc lun cii, cu cai nnanci, cu-aiai ic l...
Tina iranicic furculi{a i url.
Taci!
Dac n inircla{i c ninc, s-a uiiai la rca nulic rcluri din Swccncy
Todd.
Si oaic s vi sc ar ccva crvcrs, dar, cu cai dcvinc Tina nai naraii, cu
aiai nai dornic suni s-o cncrvcz.
Aa c rcnun{ la glunclc cu flaiulcn{ i ircc la aiacuri crsonalc. Tina arc
un lcrcs la col{ul gurii. Snulg o lucai dc coaj din cariof i ni-o licsc c
luza dc jos.
Cinc suni ?
Lizzy ii inlu un clicoiii. Zrcsc crcsia ocai a Tinci i n
rlucsc. M sufoc dc ras la roria nca glun, cand Tina sarc in sus,
laraindu-i scaunul, i icsc in goan.
inglc{.
Crczi c s-a surai ? o inircl c Lizzy.
Lizzy arc iullurai.
Nu iiu, zicc ca.
Oficz i arunc crvc{clul. Carioful ncu c iarc ca graniiul i la fcl dc gusios.
Aicai aici, ii sun. E vina nca. Tu icrnin-{i ii{cii.
Icin anandou din cafcnca i alcrgn du Tina.
Tina! Siai! ini arc ru! sirig cu.
Dar ca coniinu s alcrgc. Din fcricirc, o can inicdic aniofii ci Prada i
fusia sirani, aa c o ajungcn curand din urn. E ncvoic dc airu ninuic dc
us ccnu
in ca cu narc ari, inainic s fic dc acord s nc lasc s-i lun o cafca. Dc
daia asia, Lizzy i cu ninc rcsirangcn convcrsa{ia la via{a noasir anoroas.
Sau, in cazul ncu, la lisa accsicia.
Lizzy |sfioas|. Mi-ar lcca s-l cunoaic{i anandou c Drian aa cun sc
cuvinc. Sunic{i lilcrc nainc-scar ?
Tina |{can|. Mcrsi dc ofcri, dar n icn c suni ocuai.
Eu |nandr|. Si cu.
Lizzy |du cc sc gandcic|. A! Cc faci, Hclcn ?
Eu |nodcsi|. M inialncsc cu Ton, s fiu sinccr.
Sii{i, vcicrinarul. Ti-l aninicii c Ton, Tina ?
Tina |nai rclaai|. Sigur c da, lc{iv nic cc cii!
Eu |lrusc dornic s sclinl sulicciul|. Oricun, Lizzy, lai s aranjn s-l
cunoaicn c Drian ali dai.
Tina |rzlunandu-sc|. Dcci! Ton c iar c firnancni, da ? Nu ni-an dai
scana c-i lac soriurilc nauiicc.
Eu |infuriai|. Taci! Nu fi ncsin{ii!
Lizzy |nciiuioarc|. Cc c ? Nu ricc.
Eu |rccdc|. Nu conicaz. Undc ici nainc cu Drian ?
Tina |lgandu-sc in vorl|. Dcci Hclcn, ovcsicic-nc nai nulic dcsrc
Ton. Cai dc dcaric a{i ajuns ?
Eu |fiand-o c Tina cu rivirca|. Nu-i ninic dc gcnul sia. Oricun, unclc
lucruri suni crsonalc".
Tina |vcninoas|. Cu alic cuvinic, n-a{i ajuns nicicri.
Eu |dcfcnsiv|. Cinc sunc c an vrui s ajung undcva, oricun ?
Tina |sarcasiic|. Dcci c o rcla{ic laionic ? O, ic crcd.
Eu |furioas|. Alia n-an dcsr{ii dc Jascr acun un ninui. Dc cc ircluic
s ni-o irag inioidcauna cu cincva ?
Tina |ruicioas|. Sunc-ni iu.
Eu |jignii|. Mul{uncsc cniru asia.
Tina |nu foaric lin dc rcgrcic|. ini arc ru, Hclcn, dar iu inioidcauna ic
dcsar{i dc Jascr.
Lizzy |carc rcucic in finc s sirccoarc o vorl|.
Vrcn doar cc c nai lun cniru iinc. Asia-i ioi. Iar Jascr, ci linc, Jascr
nu c inioidcauna rca aicni.
Eu |sianjcnii|. Dla, lla, lla. Nu-l lga{i c Jascr in discu{ia asia.
Tina |iriunfioarc|. Aa an fcui, an cand ai adus iu vorla dcsrc cl!
Lizzy |discrai|. Cc-ar fi s nc inialnin cu io{ii, sinana asia ? Eu il
aduc c Drian i voi dou aducc{i c cinc avc{i clcf sau uicn fi doar noi airu ?
Cc zicc{i dc vincri ?
Eu |suus|. Dinc. Dar rolalil c voi vcni singur.
Tina |rsucind cu{iiul|. S vd dac Adrian arc alic lanuri.
incadrai dc anandou, suni uurai s n iniorc la lirou. Ccca cc c o
rcnicr. Laciiiia n iriniic roni din nou afar, s-i cunr un dcodorani
fr arfun.
Cun dorcii, ciricsc cu i o icrg.
Cand n iniorc, Laciiiia ini ccrc s sun o ccri in violcn{ doncsiic" i
n un incdiai c dai iclcfoanc.
Dc olicci, n lli, noioiolind luc{clc dc lariic c lirou iin dc ccl u{in
o juniaic dc or, ca s n rcgicsc.
Siiu c Laciiiia c inrcsionai dc cniuziasnul ncu nccaracicrisiic din
accasi du-aniaz, cniru c, aiunci cand sirig. An rczolvai-o!", du zccc
ninuic,ini rsundc.
Dinc".
Mi-a nai zis linc" doar dc dou ori an acun (rina oar, cand an
iransnis ncsajul c asiroloaga rcvisici Cirliinc ancnin{a cu dcnisia i a doua
oar, cand i-an sus c o sunasc cincva c nunc Olivcr Draiilwaiic rc la
wcclcndul dc vanioarc"}. Zanlcsc i ii rsund.
Cu lccrc.
An ncvoic dc ficcarc lil all c carc o oi cia, inccrc i s nu n
gandcsc c, joi dininca{a, nana arc rina ci inialnirc cu Asisicnia Tcni{ilor.
(Asisicnia vinc acas, cniru c nana a rcfuzai s sc duc la clinic.}
M loirsc c, dc acun incolo, voi fi uliracficicni, an cand Laciiiia va
fi for{ai s n ronovczc ca rcdacior adjunci la cdiiorialc. Nu va vrca, dcsigur,
dar nu va
194
avca dc alcs. Candul la inincnia nca asccnsiunc src grandoarca i
avcrca, i rcsiigiul c carc ni lc va aducc n invcsclcic. Poaic c ni sc va da
s scriu agina dc Evcnincnic i s iau inicrviuri vcdciclor dc nana a aica din
scrialc, i o ali liai ncvinovai i dornic dc afirnarc n va inlocui, fr s-i
dca scana, ca Moniior al Dcodoraniclor. Voi avca ncvoic dc cosiun cu anialon,
dcsigur.
Pc la 5.00 .n., n-an ronovai dcja (in ninica nca} rcdacior-cf. Dccid s-
o scoi c nana in ora, s srliorin. Tar-{aaar!
Fccdin{a Dradslaw, rsundc Fcgina. Sau nai dcgral luni Fio, cu
vocca aia cu carc vorlcic la iclcfon.
ini rcvin dcsiul dc rccdc, ca s sun c un ion ricicnos.
Dun, luni, suni Hclcn. Cc nai faci ?
Ea rsundc.
Nu n lang, Hclcn. Cc oi s fac cniru iinc ?
Hclcn ? Niciodai nu-ni sunc c nunc! Ar uica fi
dcja insialarca scnilii{ii. Ori asia, ori s-a uiiai la O via{ ninunai i
cuforia inc nu s-a risiii. Mai arc u{in i-ni zicc iuli{ico".
Candiioarc, ccr s vorlcsc cu nana.
Cc nai facc ? inircl rccdc (c nai linc s fiu rcvcnii}.
Nu aa dc ru, zicc luni Fio vioaic. Nc faccn dc ircal.
Ol?
Cun ? inircl cu inirigai.
- Elilcrand dulaurilc din luciric, rsundc ca causiic.
ini sirang nasul inirc olicar i ariior, s-ni inlu rasul. S sc fac
drciaic!
Dc fai, luni, zic cu, cand ini rccai sianirca dc sinc, nu ircluic s
vorlcsc cu nana, oi s ic rog c iinc.
Urncaz o auz.
195
Da ? zicc ca scc.
ini drcg glasul i zic.
A vrca s v scoi, c iinc i c nana, in ora, la cin, joia asia, dac
sunic{i lilcrc anandou. (Uliina aric a fosi dc oliic{c.}
Cand luni Fio rsundc, vocca ci c la fcl dc scvcr ca inioidcauna.
Eii sigur c ai lani ?
Dinirc ioaic ncolrzrilc!
Da, zic cu (nu-i cliar o ninciun, cniru c voi avca lanii, cand ni-i va
inrunuia Darclaycard-ul}.
Aiunci, inioncaz lunica rar, nu vd dc cc nu.
Zanlcsc la iclcfon i zic.
S-a rczolvai!
Cc ? inircal luni Fio.
Caiiolul 22
An nai nulic noncnic cnililc dccai najoriiaica oancnilor. Unul dinirc
rinclc a fosi la varsia dc airu ani - rin{ii n iarascr afar cniru o
linlarc in Fcgcni's Parl, inir-o sanli dininca{ i crau aa dc rcocua{i
unul dc aliul, incai n-au olscrvai c rnscscn in urn, fascinai dc uriaii
cii oriocalii din iazul ornancnial. Cand an ridicai rivirca, rin{ii nci
disruscr i arcul cra lin dc oancni inal{i i ingroziiori.
An alcrgai rinirc ci, inicdicandu-n dc anic i zgariindu-ni aniofii
ncgri dc lac. in cclc din urn, l-an vzui c iaia din saic i ni-an sirccurai
nana inir-a lui.
El s-a uiiai in jos i cu an rivii in sus - src cliul uinii al unui sirin.
Din fcricirc, cniru c avcan airu ani i cran drgu{, sirinul a considcrai
inianlarca disiraciiv i n-a ajuiai s-ni gscsc adcvraiul iai.
196
Din caic, uliinul ncu noncni sianjcniior s-a circcui in dininca{a asia
i, cniru c nu nai an airu ani i nu nai suni drgu{, nariorii nu ni-au
ariai nici o nil. Luascn nicul dcjun i-ni aranjan inaginca cniru scara asia
in oglinda din laic. Nu cran sigur cun s-l inianin c Ton, aa c
ccrincnian. Cu sunosul Duuuun! i cu un uic scliicios dc lun gsii
c un olraz (nnoa!"} ? Sau cu nai sofisiicaiul. Cc nai faci ?" inso{ii dc un
zanlci cu gura inclis ? Sau oaic cu un scy i arzior. Dun, Ton", lus o
rsfrangcrc cnignaiic a luzclor ?
Ecrsan dc zor accsic osililii{i, cand an dcvcnii coniicni dc ccca cc
crcd c auiorii dc cr{i dc susans nuncsc o rczcn{ ascuns". M-an rsucii
i, in ua lii - c carc, in cniuziasnul ncu, uiiascn s-o inclid -, siicau Lulc
i Marcus, indcsandu-i unnii in gur, ca s-i inluc vcsclia.
Sicrgc{i-o! an rcnii in iin cc ci sc cocoau dc ras i sasaiau clcsiii
siriiualc, dc gcnul. Sc-ar fi sss-ni iniind ruzul!"
An iraniii ua {iand.
N-an sus asia! aoi, n-an aczai c scaunul dc ioalci, cu frunica in
alnc, lcgnandu-n inainic i inaoi i gcnand. Nuuuuuu!"
Fuinca n-a urnrii ioai dininca{a, unlrindu-ni noua loirarc dc a fi
cficicni. Nu n oi conccnira asura lucrului, cniru c ini ioi aninicsc fc{clc
lor ciaziaic, n cuircnur involuniar i niaun nu!" in sinca nca. In cclc din
urn, nu nai suori i suni olligai s n dcscarc in fa{a lui Lizzy.
Sufr dc sindron osiiraunaiic, zic cu norocnoas, in iin cc Lizzy
inccarc s nu rad.
Hclcn, radc ca crisialin, nu ircluic s-{i faci griji cniru scara asia. Fii
doar iu ins{i!
Dau oclii csic ca i n iniorc iaraindu-ni icioarclc la liroul ncu.
Sun iclcfonul. Nu vrcau s rsund, in caz c c Ton, carc vrca s anulczc
inialnirca, dar, cun
197
Laciiiia {a{aic din luzc i ufncic, dac-l las s sunc dc nai nuli dc dou
ori, ridic rccciorul.
Alo ? cani cu. Diroul cdiiorialc! (E o inccrcarc dc a n facc s ar o
fcncic dc caricr in lin avani, nu o rizilil iaraioarc dc la coada lan{ului irofic.}
Din caic, cforiurilc nclc suni irosiic, cniru c c nana. Cc langcri nai
arc acun ?
Dun, nan, sun cu rccaui. Cc nai faci ?
M {in linc. E oarc osilil ca luni Fio s fi golii ifonicrul iaici i s-i fi
irinis ioaic lainclc la Ofan1 ?
Sau o inncluncic c nana cu Si dac"-uri ? Poaic c o for{caz s
urnrcasc Tlc Aniiqucs Foadslow ? Sau o ccari c c clcliuiioarc, fiindc nu
vrca s cuncrc carna{i la conscrv ?
Suni cuizai, zicc ca iriiai.
Fcicsc c, azi-noaic, nana s-a sin{ii ru i a colorai la aricr la ora 2.00
a.n., s cauic niic asiilc conira grc{ii.
Fscolca rin cuiia dc rin ajuior, cand ua lucirici a fosi dai dc
crcic - Era s nor dc fric!" - i siiclu{a cu asiilc i-a fosi snuls din naini dc
o luni Fio iriunfioarc. Sc arc c lunica ar fi zis cu glas ircnurai. Aiaia iin
cai suni cu in casa asia, nu o s nai faci rosiii!" Dnuicsc c nana c aiai
iriiai, cai i ngulii. inclcic convcrsa{ia zicand {can.
N-an nai fosi scoas la cin dc la uliina noasir anivcrsarc. Undc
ncrgcn ?
N-an idcc, dar sun rccdc.
E un rcsiaurani ilailandcz lang Islingion, n-an gandii c ar fi drgu{.
Scrvcsc i ccai dc iasonic.
Mana facc o auz.
Sun linc, zicc ca. Nu crcd c an nai nancai nancarc ilailandcz.
Soicsc.
Vin s v iau, c iinc i c luni, la oi, i un rccciorul in furc.
M uii fi la liroul ncu i agina din Mirror sc incc{ocaz. Clicsc i
inaginca sc linczcic din nou.
Nu suni sigur, dar, in ioaic lunilc in carc an iiai raz inrcun, nu crcd
c nana i-a crinai vrcodai - lccrca c un cuvani rca iarc - oziiiviiaica
fa{ dc crscciiva conanici nclc. Accsica fiind zisc, c rina oar cand o scoi la
cin in ora.
Du-aniaza irccc grcu. Laciiiia o inircruc ordonandu-ni s rczolv cu
fiicrul dc faciuri. Dci suni liciisii an csic ca, inccrc s-ni sircz o aur
dc zcl. in cclc din urn, Laciiiia sc uii csic conuicrul ci, n rivcic
lnuiioarc i zicc.
Hclcn, {i-au nrii doza dc ncdicancni ?
Sc ivlcic dc ras.
Ha, la, zic cu, fr s n anuz.
Clunclc Laciiiici suni la fcl dc rarc ca rcduccrilc dc inoziic i la fcl dc
anuzanic rccun canccrul. M inircl cun voi nai uica s ncn{in aarcn{a
ciicii nuncii, cand inicn{ioncz s lcc la asc fi. (E cscn{ial s ajung acas la
asc i airuzcci, ca s-ni acord, cu nodcra{ic, oizcci dc ninuic dc
infrunusc{arc.}
Laciiia ini rczolv dilcna la cinci i ircizcci, infcandu-i laina i
lccand. Ninic din acclc rosiii cu Pa, nc vcdcn nainc". Laciiiia c dc invidiai -
dci, crsonal, n-o oi sufcri - cniru c nu-i as dcloc dac c lcui. Nu nai
coniinui cu acccai convingcrc. Laciiiia c lilcr. Eu inc n nai zlai. Dc
ccnlu, il ursc i1 disrc{uicsc c Marcus, dar conicaz cniru ninc faiul
c i cl n uric i n disrc{uicic. in cc-l rivcic c Jascr. Sini c-ni vinc
s-l onor, dar ni-c drag. ini aninicic dc Prin{ul Plili. E un icnlcl, dar nu sc
oaic al{inc. Dci nu nai an vcii dc la cl (dc la Jascr, nu dc la Prin{ul Plili}
dc cand s-a nuiai cu Louisal. An ncvoic ca cl s n adnirc. Accsi nor ucril dc
confciii sc roicic in jurul caului ncu, an cand dcsclid ua aariancniului.
Aoi, inicrzic ioaic gandurilc cu rivirc la Jascr i
199
Marcus i-ni conccnircz aicn{ia src lcrculcana sarcin a slrii i
nodclrii rului ncu inir-o forn acccialil dc icii in lunc.
Ton sun la u la 8.10. Sincronizarca lui c suscci dc crfcci i n
inircl dac a sosii nai dcvrcnc i a aiciai in nain. Sini un glinc dc
iriiarc - nici rca dcvrcnc, nici rca iarziu, iocnai la iin. Ca Coldilocls i
orridgc-ul. Iar ca cra o loa{ nic. Pun ariu c Ton c unul dinirc acci lrla{i
carc ccr noia cu un gcsi fluiurai al nainii, in iin cc {in alna cclcilalic naini
drcai.
Ca Marcus. O! Dcsiul cu Marcus. Jascr, din caic-ni aninicsc, ridic o
nan lcnc i clclncri{a vinc alcrgand.
M indrci src u i n ciucsc dc lra{, s-ni corcizcz gandurilc
rosicii i siricioarc dc clcf. Cc-i cu ninc ? Scr c Ton nu oari ninic
infricoior, cun ar fi o vcsi. Dcsclid ua snucind-o, s-ni infruni
condannarca. Ton ini zanlcic i susin uurai, zanlindu-i la randul ncu.
Poari llugi, o cna lali, un iricou all c dcdcsuli i aniofi naro conozi. Pc
vrcnuri, a fi inrcgisirai in gand ficcarc ariicol dc inlrcninic i i-a fi raoriai
Tinci, ca ca s oai arccia dac cra un ii cool sau dac ar irclui s fug
nancand naniul. Dar, cun Tina a dcnisionai in liniic din osiul dc
consuliani crsonal dc nod, iar Ton arai incaniior, nu-ni nai fac rollcnc.
Ar{i drgu{, zicc Ton, uandu-n c olraz.
M gandcsc la dou lucruri. A} Si cl i-o fi ccrsai inianinarca in oglind?
i D} Aa i scr s ari, du o or i juniaic dc aranjarc, diclisirc i junulirc.
Pcniru carc ircluic s-i nul{uncsc lui Lizzy. In dininca{a asia, du cc a lansai
sloganul. fii iu ins{i", ni-a sus c ar fi in{clci s-ni junulcsc sranccnclc.
Lucru cniru carc ircluic s-i nul{uncsc. Cuviniclc ci cacic au fosi.
Sranccnclc suni aa dc inorianic - suni uncraul c carc-{i aiarni fa{a.
Dac nu acorzi aicn{ic sranccnclor,
200
o{i s alici oricai dc nuli fard vrci i ioi o s ar{i icars. E o clcsiic
clcncniar dc frunusc{c..."
An in{clcs arooul, an frunzrii un ccnlar din Clanour an cand an
dai csic o crcclc dc sranccnc dc invidiai, aoi an inccrcai s lc coicz.
Nu suni sigur dac an rcuii c dclin, dar Ton a zis c ari drgu{. A
func{ionai!
Mul{uncsc, ii rsund, i iu. (Lizzy n-a us la curcni i cu inorian{a
acccirii conlincniclor. Dac n-o faci, insul{i crsoana carc {i-a fcui
conlincniul".}
Ins cvidcni c nu l-a us la curcni i c Ton, carc arc iinid, sc iragc dc
cna i zicc in glun.
Cc, vccliiura asia ?
Clicoicsc. Drusc, an linla lcgai. Zic.
Aa, i, inir, inn, vrci o cafca sau... - aroac c cra s rosicsc
ncnuriioarca fraz dc gasculi{ ccva nai iarc", dar rcucsc s n orcsc - sau o
lcrc sau aliccva ?
Ton agii unga dc lasiic c carc o arc in nan i zicc.
Un clicni ni-a dai o siicl dc vin rou in dininca{a asia. An uica s-o
dcsclidcn, dac vrci.
Zic rccdc.
Cc, {i-a cunrai un lansicr i vin rou ?
Ton zicc, rcfcandu-sc infuriai.
Nu iocnai. Era nnica lansicrului.
ini dau scana c siau c loc, aa c-i fac scnn lui Ton src luciric. Sc
audc un zgonoi, cand Crasu' o icrgc rin iraa lui. Ton iroic suus lang
ninc.
Cc nai facc nana ia ? inircal cl rcsonsalil.
E linc, nul{uncsc, sun, loirand c nana nu-ni va acaara scara.
Da ? zicc Ton incurajaior.
Arc grij lunica nca dc ca, rsund cu scuri, dcsiuand vinul i gal-gal
iorn ccl u{in juniaic din cl in dou ocalc uriac, vcrzi. (Lc-an cunrai
sccial, cniru c alarclc dc vin alc lui Marcus suni nicu{c. Ca s fic in ion cu
alic r{i alc lui, an-an.} Aoi, fiind cu insni,
201
ini incalc jurniniclc incdiai i-i sun lui Ton Curioasa Povcsic a
inialnirilor Sccrcic cu Dunica.
M vcdcan cu nana dc irci ori c sinan. Dc cc nu ni-a sus ?
cli{i cu, urandu-n c-ni as.
Ton arc ncduncrii.
Asia-i ciudai, zicc cl. Poaic c grccsc, dar arc o naniularc. O clcsiic
lcgai dc uicrc.
Tac. Iau o gur narc dc vin. Puic{i s zicc{i c suni naiv, dar, an in
clia asia, crcdcan c an fcui inioidcauna aroac ioi cc-an vrui, indifcrcni dc
cc voia nana. Dar. Acun, c zicc Ton, ni sc rclcv osililiiaica ca cu s fi fcui
inioidcauna aa cun dorca ca - i, dac n-an fcui-o, n-a dcicrninai ca rccdc
s n dau c lrazd. Cun ? Ooo, cinc iic ? Tindu-i vcnclc ?
Zic incci.
Aa crczi ?
Ton sc uii la ninc i sunc rccdc.
N-o cunosc c nana ia, c doar o rcsuuncrc.
Fac o auz. Aoi, sun ncsigur.
Ador inir-adcvr s fic in ccnirul aicn{ici. Dar oaic c nu s-a gandii.
Sau s-a gandii c n-a fi inicrcsai.
Aoi, ini dau scana c Ton i cu ninc sin la nasa din luciric i
discuin dcsrc nana nca carc arc ncvoic dc aicn{ic dc douoi dc ninuic
inclciaic. Iar n-a clii!
Oricun, dcsiul dcsrc ca, sun cu vioaic. Povcsicic-ni dcsrc rin{ii
ii.
Ton sc foicic in scaun i zicc a{a{ior.
Nu suni sigur c vrci s iii.
Nu voian, dar acun suni inirigai.
Sunc-ni! zic.
Aa c-ni sunc. Can in irci sccundc. Prin{ii lui Ton au divor{ai cand cl
avca cinci ani. Mana lui s-a rccsiorii du irci ani i cl ii considcr iail
viircg drci adcvraiul lui iai. Mana lui c un dianani" i iail viircg c
202
un ii grozav". Nu sc vcdc cu rinul so{ al nanci".
Du cun o sunc, nu vrca s discuic nai nuli.
Dc cc ? oficz cu.
Fidic din uncri i-ni sunc c nu s-au in{clcs niciodai.
Pofiin ? cclan cu. Nici cand avcai airu ani ? Cc uica s nu-{i lac ?
Olscrv disconforiul lui Ton i adaug rccdc.
Nu ircluic s-ni sui.
Ton radc i zicc.
Nu-i ninic sinisiru! Doar c nu-i rca lccau coiii. Nu nunai cu. Sc
uria la fcl i cu fraiclc i cu sora nca. Mana a fosi, dinioidcauna crcd, o
lilcral. Siii, cra in favoarca fciclor carc sc jucau cu iracioarclc i a lic{cilor
carc langcau, iar so{ul ci cra iocnai ousul. Fciclc ircluiau s oaric roz i s-
i inlracc uilc, iar lic{ii s oaric allasiru i s sc inlracc rccun
cowloy-i.
ini iorn inc un alar dc vin rou. Ton alia dac s-a aiins dc al lui, dar
cu i-l unlu oricun, ca s ar nai u{in lc{ivan.
Dcci, zic cu - discrai s aflu rsunsul, dar coniicni c csc c
un icrcn ca-n slow-ul lui Jcrry Sringcr - {i-a lcui s - in iin cc sc forncaz
cuviniclc, ini aninicsc c rc{incrca lin dc iaci c cscn{ial - or{i roz ?
Trcsar ocai dc roria nca rosiic. Ton radc.
Si dac ni-a lcui ? sunc cl, ridicand o sranccan.
Nu-i ninic, ninic. Alsolui ninic, lallai cu, gandindu-n - ar fi ircluii
s iiu.
E gay. Cci drgu{i suni inioidcauna gay. Dac nu suni csiori{i. Sau
anlclc. Siian cu c c o oani. Si acun l-an jignii. Suni aa dc rcocuai dc
irul ingusi al gandurilor nclc incc{oaic dc luiur, incai nu aud urniorul
concniariu al lui Ton i ircluic s-l rog s-l rccic. Si sc dovcdcic c lui Ton
ccl dc airu ani ii lcca s iciczc, an cand rinul so{ al nanci lui i-a rui
cnsula in dou i l-a ocnii csic fa{, iar cl s-a lsai dc iciur i n-a nai
iciai dc aiunci.
203
Asia-i cunlii! oficz cu, iragcdia goiic a siiua{ici inicnsificandu-sc
dircci roor{ional cu consunul ncu dc alcool.
Nu iocnai, zanlcic Ton. Mana l-a alungai dou zilc nai iarziu i an
irii fcrici{i an la adanci liranc{i.
Mcrgcn s lun o izza ?
Arol din ca i zic nodcsi.
An uica cliar s nc faccn dc ca i s lun dou.
Lun un iai an la Pizza Ercss, cniru c Ton considcr c nu oi s
ncrg c jos in aniofii cu carc suni incl{ai i convcrsa{ia rogrcscaz src
concluzia sigur c lui Scooly Doo i-ar fi fosi nuli nai linc fr accl arogani
Scray i c, cliar dac nu cii in siarc s-l ini{i linc c Scooly Doo - sau c
oricarc ali crsonaj dc dcscn aninai -, faiul c {i-ai dcdicai din iinul iu
rc{ios i ai fcui un cfori considcralil ic facc dcnn dc nuli rcscci.
Ton il inii sucrl c Scooly Doo i-l un s rccic dc vrco nou ori. Iar
cl rccunoaic c Margc Sinson a nca nu arc cgal. Talcniul ncu ini aducc
uliina gogoa.
Olscrv c Ton nu vorlcic cu gura lin i, cand c iinul s licasc
(crsonalul inccc s inioarc scaunclc c ncsc}, nu-i fluiur nana rin acr.
Trncnin zgonoios an la aariancni i iiu c va fi un srui dc noaic lun.
N-an crczui niciodai c cisi o lcgc a cclililrului.
Judccand din ccricn{ roric, Foaia Norocului arc cauciucul dczunflai.
Aa c nu las rzlunarca c scana unui cariciu ncdicval. O inlcncnicz cu
insni. Dc accca an rui un nunr dc iclcfon al unci linii dc asisicn{ din
agina cu rollcnc a ziarului Ncws of Tlc World i an rins-o cu acul c anoul
cu ncnouri al lui Marcus.
204
Incdiai cc a icii din cancra lui duninica irccui, dc dininca{, n-an dus
rccdc in luciric, an iras un scaun i an ninai c suni alsorlii dc
Scciaior. Marcus a aruncai o rivirc src naicrialul ncu dc ciiii i a dcvcnii
insianiancu susicios. Cincizcci dc sccundc nai iarziu, a zrii iiciura cu
Drl{ic rca nic ?", a snuls-o dc c crcic i a indcsai-o in glcaia dc gunoi.
Scran s vd u{in dran, dar, in sclinl, cl s-a rczcnai cu ioai
grcuiaica dc cliuvci, i-a incruciai lra{clc nusculoasc i n-a rivii inir-o
iccrc ancnin{ioarc. Dci iian c cra o iclnic dc iniinidarc furai dinir-un
filn cu Folcri Dc Niro, a func{ionai. inccuscn s n foicsc c scaun cand a
inirai Miclcllc, cu fa{a unflai i rul valvoi, niorlind du cafca fr zalr.
An icrs-o, rsufland uurai. Dar an rsuflai uurai rca dcvrcnc.
Pcniru c i Marcus ncrgc c rinciiul. iricic i las-l i c aliul s
noar. Si cl a alcs s-i ol{in rzlunarca sinisir nar{i scar.
Ton i cu ninc inirascrn in aariancni, ciondnindu-nc asura
ncriiclor ciocolaiclor Cadlury's i Calay, cand an dai cu oclii dc rivcliica ccl
nai u{in lcui c carc o vzuscn in uliinul iin, dc la uliina von a lui
Crasu' (dc c un rafi, inianlior}.
Marcus, siand la nasa lui cu furnir dc sicjar, frunzrind uliinul nunr
din Musclclound i sorlind dinir-un nillslalc cu lananc. M-an orii ocai,
cu clanul vcicjindu-ni-sc. Ton s-a orii i cl lrusc in saiclc ncu. Marcus a
zanlii ca un rcclin.
Mi s fic, susc cl c un ion arogani, dcci cl c Ton.
Aroac c n aician s rad sari i s adaugc.
Dun, draga nca! Eran ingrozii.
Ton, an sus, inccrcand s ar caln, cl c roriciarul aariancniului,
Marcus.
Ton, inoccni, a zanlii i a sus.
Dun.
Eu, vinovai, an sus, frangandu-ni nainilc.
205
Marcus, nu ic-ai culcai la ora asia ?
Marcus a zanlii din nou ca un rcclin-ciocan.
N-an uiui s dorn. Dar iai, ii dcsfcu cl lra{clc ncajuiorai, c ioiul
arc un sco! Acun, oi s siau la iaclalc cu voi doi.
S sica la iaclalc. Cc, c o lal dc oizcci dc ani ? A coniinuai.
An auzii nulic dcsrc iinc, Ton.
Cc ?! Nu c adcvrai. M-an uiiai la Marcus ingrozii.
Nu crcd c {i-an oncnii dc Ton, an sus. Iriiarca din vocca nca l-a
fcui c Ton s n rivcasc.
Marcus rasc.
Facc c iinida, clicoii cl, dand din ca src Ton.
Mcrcu facc asia fa{ dc lrla{ii ci! in ficcarc sinan!
Era grav. An sus rccdc.
Marcus, gaia cu gluna. Tc rog!
M unilcan rugandu-n i Marcus iia. M-a rivii fr crcsic iin dc o
sccund, inainic dc a aduga.
Cliar azi-dininca{, cra in laic i rcc...
Ton i cu ninc l-an inircrui in acclai iin. Ton a inccui.
Nu suni sigur c vrcau s..., dar cu l-an acocrii.
Marcus, dci ni-ar lcca s siau dc vorl cu iinc dcsrc rcvisia
Aldoncnc i funduri, suni olosii i ircluic s n irczcsc csic cinci orc i
juniaic, aa c Ton sc rcgica s lccc. Ia-{i rnas-lun dc la Ton.
L-an luai cu for{a c Ton din luciric. Cc aliccva uican s fac ? S-l
duc cu for{a in aiul ncu ? Dci rccunosc c, an in clia in carc Marcus n-a
fcui s ar o iarf, sia cra lanul ncu.
Drla{ii nci!
L-an dus c Ton c lol i an oiii.
ini ccr scuzc cniru cl, crcd c a luai o suradoz dc sicroizi. ii ia ca c
lonloanc.
Din caic iiu, asia cra o ninciun, dar cran discrai.
206
Ton a rsuns solcnn.
Prolalil.
A fcui o auz, aoi a sus.
E licraciiv, nu ?
An dai din ca cu uicrc.
Dunnczculc, da!
A urnai o ali auz sianjcniioarc, in carc i-an urai lui Marcus s sc duc
dracului. Prolalil c Miclcllc il insiruisc. Nu c ar fi avui ncvoic.
I-an zanlii crisai lui Ton i an sus.
Mul{uncsc. Mi-a fcui narc lccrc s ic vd.
Ton ni-a zanlii i cl.
Si nic. M-an sin{ii linc.
A ircia auz.
Trcluic s lcc. Tc nai sun candva.
Candva ? Asia inscann niciodai.
Sigur, an sus cu fr vlag.
Ton s-a alccai i n-a sruiai uor c olraz. La lilonciri disian{ dc gur,
raciic c urcclc. L-an sruiai i cu, inlaland cu discrarc nirosul aficrslavc-
ului lui, i l-an condus la u. Aoi, n-an dus dircci la culcarc, irgandu-ni
iloia csic ca, ca s nu-l nai aud c Marcus frcdonand icna nuzical din
Frunuica.
Lizzy rcfuz s crcad c ccva nu c in rcgul.
Suni sigur c Ton i-a dai scana c Marcus glunca, susc ca,
fcandu-ni s-ni dorcsc s-o sirang dc gai.
A sus c aduc acas caic un ali lrlai in ficcarc sinan! {i cu.
Asia nu-i glun! E dcfinarc.
Laciiiia, carc asculi, iranicic.
Calonnic! Asia doar dac nu c adcvrai. Mua-la-la!
Ii zanlcsc dulcc i-ni sirang nainilc ca niic glcarc sul lirou. inir-o zi,
cand voi fi logai i lin dc succcs, voi sonsoriza o iaraniul dc la zoo i o voi
loicza Laciiiia Siolcs. Ii nriuriscsc accasi anli{ic Tinci, carc c inir-o lun
disozi{ic rar i sunc radioas.
207
Pun ariu c ic cosi doar zccc lirc i ai uica s-o faci cliar nainc.
Asia n invcsclcic, aa c, aiunci cand Laciiiia icsc la o {igar, sun la
London Zoo i ni sc facc lcgiura la inscricri dc ncnlri i ccrcri dc ado{ic. Src
dczangirca nca, o iaraniul inircag" cosi aiczcci dc lirc, dci oi ol{inc i
r{i dinir-una, cniru ircicinci dc lirc. Voi unc lani dcoaric.
Si oi s-o loicz cu ? inircl viclcan.
M icn c nu, vinc rsunsul oliiicos, cniru c adoia{i sccia, nu
individul. Dcci nu va arca nici un nunc c lac. Puic{i ins s-i da{i un nunc
in ariicular.
Carc-i rosiul ? ii nul{uncsc onului dc la zoo cniru iinul acordai i un
rccciorul la loc.
Fcsiul zilci dc nicrcuri vinc i irccc i Ton nu sun.
Suni icniai s-l sun joi, dar nu oi, fiindc suni lccai din lirou nai
ioai ziua, acosiand fcnci c sirad, cniru o scc{iunc dc oi agini, ol{inui dc
Laciiiia, iniiiulai Ccl nai dur nod in carc l-an rsii. Siiu caci dc cc a
rc{inui scc{iunca. Con{ii suni u{ini i Laciiiia a alandonai rcla{ia cu un
lanclcr. Fanilia accsiuia ii cunra roria nolil i - dci Laciiiia fcca
acclai lucru - rcla{ia c c duc i ca vrca s-l cdcscasc. Diciul on. Trcluic s
fac ccrcciarca asia cniru ca. M iniorc in lirou la 5.30.
A sunai cincva ? inircl cu, lin dc scran{.
Mana ia, rsundc Laciiiia scuri. Cun a ncrs ?
Dau din ca.
Dinc, linc, an ol{inui niic ciiaic grozavc.
Laciiiia n ignor. M indrci osicnii src liroul
ncu i o sun c nana.
Mi-an vzui asisicniul dc la clinic azi, suni rinclc ci cuvinic.
S-l zcasc Ccrul, dcci l-a vzui!
Cun a fosi ? inircl cu rudcni, aoi adaug. Dc fai, nu-ni sunc
acun, ovcsicic-ni nai iarziu - an rczcrvai rcsiauraniul cniru ora oi i
douzcci. Tu i luni inc nai sunic{i cniru ?
208
Mana rsundc cu ccl nai lun ion didaciic al ci.
Dinc, nul{uncsc i, dac rin sunic{i cniru" vrci s sui dac nai
vrcn s ic inso{in la cin, rsunsul csic da.
Clicoicsc i sun.
Nu fi onoas, nani. Nu suni unul dinirc clcvii ii. Nc vcdcn nai
iarziu.
Suni gaia s inclid iclcfonul cand ca sirig i{igiai.
E un local clcgani ? Cc s ori ?
Fac o auz i-ni aninicsc c i-an sus c rcsiauraniul c in Islingion",
cand, ca s fiu nai caci, ar fi ircluii s sun Holloway".
E clcgani-rclaai, sun cu cvaziv. Pa!
Susin uurai i scornoncsc du rcoriofon.
Caui o scuz s anan iranscricrca cand - alcluia! -
sun iclcfonul.
Alo ? sun cu vcscl, rugandu-n s nu fic iari nana.
Hclcn ? zicc Ton.
Duuuuun! zic cu.
Cand n inircal cc nai fac, ini dau scana din vocca lui c zanlcic.
Din{i dc lu. Mrrr!
Dinc, sun cu, inirclandu-n dac un iclcfon dai unci fcnci la dou
zilc du inialnirc il clasific c un lrlai drci cciiai. Si iu ?
ini sunc c facc linc i c sc inircla dac suni lilcr candva, in
wcclcnd. Asia c cncrvani. Nu oaic fi nai clar ?
Adic, dac sun c suni lilcr sanli scar, iar cl sunc c, dc fai,
voia s zic duninic, cai dc fraicr n facc clcsiia asia ? Dar, in acclai iin,
cvidcni c c foaric dornic. Asia-i scadc din farncc. Nu n oi inicdica s
gscsc asia foaric ncairgior. M lovcic o idcc sirlucii.
Eii lilcr nainc-scar ? zic cu. Mcrg cu ca{iva ricicni s lcn ccva. Va fi
i Tina acolo. O nai iii c Tina, nu ?
ii oi auzi iar zanlciul, i Ton rsundc.
Scara Tcquila. Cun a uica s uii ?
Pcniru a doua oar in cinci ninuic, un rccciorul in furc, uurai. E nai
sigur cand suni nai nul{i. Dar suni
209
i dczangii. Dc cc n-a avui dcccn{a s nai aicic caicva zilc i s n
fac s iransir ni{cl ? E foaric ncliniiiior i-ni fac ganduri ncgrc din cauza asia
an cand ini dau scana c c asc junaic i c ircluia s lcc dc nuli acas,
ini incui rcoriofonul in scriar.
incc iranscricrilc nainc-dininca{, la rina or, sirig src Laciiiia, in
drun src icirc. M ignor.
Parclcz in fa{a casci nanci fi la ora oi i o vd c luni Fio i{indu-sc din
saiclc unci crdclc. Claoncz i fac cu nana. Zccc ninuic lunc nai iarziu, ca i
nana ics in gral. Duni oari o lain nov dccolorai, carc ar uica fi fcui
foaric linc din ciulini. Prul ci cruni c ridicai i {cos sul laiicul sul{irc. Mana
c udrai i rujai i arc o gcani ncagr lucioas. M inircl cai a irccui dc cand
a nancai lunica uliina oar inir-un rcsiaurani.
Aria{i anandou foaric linc! sun cu, scrand s sialilcsc ionul scrii.
Duni lonlnc. Mana zicc.
Cliar ari linc ?
Lc sun c localul la carc ncrgcn sc nuncic Nid Ting.
Cc nunc c sia ? zicc luni Fio.
Un nunc ilailandcz, ii rsund, inirclandu-n dc cc n nai oloscsc.
Parclcz du col{.
E can jalnic c-aici, nu-i aa ? zicc nana in gura narc.
Dar n-ar fi fosi liciicos dac ar fi ariai ioaic locurilc ca Muswcll Hill ?
zic cu vcscl, rinirc scrancic dc din{i.
Inirn i - src uurarca nca - ni sc d o nas drgu{, in col{. Duni Fio
rivcic covorul rou cu nodcl i fc{clc dc nas roz i siaiuciclc lui Duddla dc
c crvazuri i-i sirangc luzclc. Cand clclncri{a sc ofcr s-i ia laina, luni o
sirangc la ici i sc rsicic.
Nu, nul{uncsc!
Miroasc lnuiioarc lolul cu fulgi dc crcvcic din arica casci.
210
Suni cariofi rji{i ilailandczi, luni, zic cu, cu aron dc cocliail dc
crcvcic.
Mana ron{ic fcricii i zicc.
Siii, crcd c a lca un alar dc vin!
Duni ii irccc in rcvisi c ccilal{i ncscni i {a{aic din luzc, nai alcs la un
lrlai slal, carc-i cialcaz lrlia cu icrcing i llugii largi.
Tallar! uicr ca. E o ruinc! Si ia uiia{i-v la anialonii lui. Nu n-ar fi
dcranjai, dar n-an vzui niciodai aa o risi dc naicrial! ini aninicic dc
zdrcn{rosul carc a vcnii azi-dininca{, Cccclia.
Oricai ar fi dc rcconforiani s auzi oiniilc radicalc alc lui luni Fio, rofii
dc ocazic ca s-o fac s iac.
Cc zdrcn{ros ? zic cu, adrcsandu-n nanci.
Asisicniul ncu! rsundc ca.
Ooooo! fac cu, ccca cc csic o incurajarc suficicni cniru ca ca s incca
un nonolog la fcl dc lung ca isioria lunii. Asisicniul nanci nu c dcloc aa cun
ic-ai aicia.
Dc fai, cand a sunai la u, ca a crczui c c un lo{".
Nunai du cc i-a vcrificai aciul dc idcniiiaic i a sunai la clinic, s-i
vcrificc auicniiciiaica, l-a lsai s inirc. (Din fcricirc cniru cl, cand a sosii, luni
Fio cra la Asda.} Dar nici nu uic{i s-o invinov{i{i. Avca lrlu{ i crciuni!
Si un ccrccl in urcclc! Un rucsac! Panialoni niliiari! Dc undc cra s iic
ca! Sc aiciasc la o doann in uniforn ! Si il clcna Cliff!
Surrinzior, Cliff cra fcrnccior". Foaric vorlrc{, foaric rcocuai, i-a
rui ru s aud dc incidcniul cu lana dc ras i a fosi inicrcsai s iic cc s-a
inianlai i cun sc sinic nana acun i s vad rnilc i a inscciai cuiia
sccial c carc i-a cunrai-o ca cniru asiilc. A fosi ncrldior s vad
ozc cu Morric, a fosi inirigai dc fclul in carc s-au cunoscui (i Cliff cunoaic
crsoanc carc s-au inialnii la un dans - la o sal dc dans nunii Tlc Minisiry1},
1 Minisiry of Sound - clul din Londra.
211
i c aa dc in{clcgior in lcgiur cu ororilc inirc{incrii unci naini (Cliff nu
iic nici cl ninic dcsrc naini, rcfcr s ncarg c liciclci, ii las aricncrul
s sc ocuc dc ioaic asica, cun sc dcscurc cincva cand accasi crsoan nu
nai csic?}.
Cliff nu-i oaic inagina cai dc grcu ii c nanci s sc dcscurcc singur, s-i
sun, cun sc dcscurca inainic s-l cunoasc c Morric ? Caiivai s aud
dcsrc cnru{a c carc i-o inclinasc du cc lccasc dc acas i dcsrc cun
i-o zugrvisc singur - cra narc lucru c vrcnca accca, dci, in zilclc noasirc,
ncrgc alsolui oricc. El lnuicic c ca c nodcsi - arc aiai dc lin dc rcsursc!
A fosi conlci inrcsionai s aud dcsrc ialcniul ci financiar nou
dcscocrii - cc rcalizarc! Dar ioiui, ircluic s fic dificil s nu ai rcscniincnic
fa{ dc cincva cniru c a nurii - cun sc sinic ca? A ccrui s vad casa...
Cand nana sunc c Cliff a ccrui s vad casa, luni Fio, carc ii savura
liniiii ciclc ficri cu orcz sinlu, in iin cc afia o nclccrc ncrvoas - sc
rccdc.
Siudia logcacul!
ini cadc falca.
Pardon ? sun cu.
Florcncc s-a uiiai la Siarsly i Huicl c saiclii in du-aniaza asia,
clic nana. Ti-a lcui, nu-i aa, Florcncc ?
Duni Fio ridic din uncri i sunc cu araon.
Nu-i ru, rin conara{ic cu unclc rosiii nodcrnc.
Dinirc carc ioaic ic {iniuicsc c canaca, zic cu in
gand. Cu vocc iarc, sun.
Parc can vorlrc{, nan. Eii sigur c c in rcgul ?
Mana c circn dc dcfcnsiv. Cliff c un liai adoralil.
A funai droguri in cas! gcnc luni Fio.
M incruni la nana, carc sunc cu nil.
Florcncc, sc clcan {igri rulaic". Suni {igri nornalc, dar fcuic
acas. Si ni-a ccrui voic.
212
Mana sc uii inloraior la lunica, dar - ca s-o ciicz c lirana nca
inv{ioarc - nici un rsuns c cca nai dur rclic.
Aa c auzin i nai nulic dcsrc Cliff. E ccca cc ai uica nuni
inc{anai, acun, dac sc gandcic nai linc.
A grlii-o, cand ca vorlca dcsrc cai dc grcu c cniru o ianr din ziua dc
azi s inialncasc un liai la un dans organizai, suni ioaic nunai circccri ravc
i dans in oal, nu-i aa ? - a grlii-o aiunci - dar, alifcl, c un ianr lcui.
A vrui s aud dcsrc iinc, Hclcn. Sunca c ar fi lcui s sica dc vorl
cu iinc, aa c i-an dai nunrul iu. Nu c oirivii ca ricicn, dci, dac s-ar
lrlicri i i-ar scoaic ccrcclul din urcclc i i-ar clca oaic cnaa...
Cc ? sirig cu, suficicni dc iarc, cai s fac culul dc la nasa dc aliuri s
irag cu urcclca. Dc cc ar vrca accsi lun sanariican in{olii la nod s n sunc
c ninc ?
Mana arc sianjcnii. ii infoar ii{cii c furculi{ i sunc.
Ca s vorlcasc dcsrc ninc, rolalil.
Oficz i zic.
A, linc, dci, in sccrci, nu suni convins.
Urncaz o iccrc, in iin cc nana icrnin ioi din
farfuric. Aoi, zicc.
Mi-a sus c-i incliuic c unul din noiivclc cniru carc a vrca s
rnan snioas c accla c iu dcinzi dc ninc.
Aroac c scui din gur o crcvci.
Cc glun lun, nici nu n cunoaic! cli{i cu.
Mana ini rsundc cniuziasnai.
Eaci! Asia i-an sus i cu! I-an sus c cii foaric indccndcni.
Dau din ca, nul{unii. Mana ia o gur dc a i-i drcgc glasul. ii
ianoncaz cu grij gura cu crvciul ci roz. Aoi, sunc iinid.
Hclcn, dac ai ncvoic dc lani, iii c o{i s-ni ccri.
213
Dou orc nai iarziu, lc las acas i oficz uurai cand laina nov a lui luni
disarc inuniru. Du cun a sus lunica nca, scara n-a fosi aiai dc rca, dac
ic gandcii".
La un noncni dai, ni-an for{ai norocul cu o olscrva{ic.
Vd c {i-ai nancai ioi ciclc i orczul, luni.
La carc ca a rsuns causiic.
Nu-ni lacc s vd c sc iroscic nancarca.
Aoi, ni-a aruncai o rivirc carc sunca. Cliar dac
c o orcric sirin", dar an arcciai c i-a dai osicncala s-i inluc
cuviniclc. Taia a fosi oncnii o dai. Mana a {iai lrusc.
N-ar fi frunos dac Morric ar fi i cl aici ? Aiunci, an fi o fanilic!
N-an vrui s sun c, dac iaia ar fi fosi acolo, an fi lccai cu io{ii i nc-
an fi dus la Savoy Crill inir-o sccund.
Sau, i nai rolalil, n-an fi icii inrcun din caul locului. Aa c n-an
sus ninic.
Duni Fio zisc alrui.
Tc rog, Doannc, sc uii dc sus la noi, un concniariu curios dc
scniincnial. Nincni nu i-a nai ncn{ionai nunclc.
Suni foaric surrins c n-an sin{ii linc, cliar dac inir-un fcl
nasoclisi, incai, cand n iniorc la aariancni, iranicsc ua dc la inirarc i-l
irczcsc c Marcus. Siiu asia fiindc, in iin cc siau in laic i-ni icrg siraiurilc
dc nacliaj, cl icsc in gral din dorniiorul lui i sc rccdc iriiai c lol, s-i ia
un alar cu a (aud sunciul furios al rolinciului}. E sfariiul crfcci al unci
scri nu rca rclc, dac siai s ic gandcii.
in unclc zilc, n gandcsc c arc a avca cincizcci dc ani. Suni ioi iinul
olosii. N-an nai fosi inir-un
214
clul can dc douj' dc ani. Si an irii fr sc aiaia vrcnc, incai n-a fi
surrins s n fi invirginai la loc. Considcr scara dc vincri o ans dc a rcncdia
dou dinirc accsic rollcnc.
Scara inccc cand Tina, Lizzy i cu ninc icin in gru din lirou i inirn
la ioalci, cniru a nc aranja, la 6.01 .n.
Dac vrcn s fin cacic, ii sun lui Lizzy, carc sc sinic vinovai c a
lccai la fi, an siai ircizcci i unu dc ninuic in lus, aa c, in locul iu, a fi
nul{unii.
Tina n rivcic cu sucrioriiaic.
inscann c {i-a irccui anli{ia ncluncasc, sunc ca.
ii rsund.
Nu c inoriani ccca cc faci, ci ccca cc cii vzui c faci. Si, cand
Laciiiia a lccai din lirou la cinci i airuzcci i cinci, nunccan ca o sclav la
liroul ncu.
Fanjcsc i-ni scoi ondulaiorul dc gcnc din irusa nca dc farduri
inrovizai (gcnclc nclc suni ncolinuii dc drcic i, dac nu lc iniorc, arc n-
a avca gcnc}. Lizzy dcsclidc o cuiic dc ncial carc arai dc arc ar con{inc o
arn, scoaic un niuf dinir-unul din conariincnic i-i d cu udr c
ioai fa{a. Tina inccc cu inccuiul, icrgandu-i cu grij fa{a sirluciioarc cu
discuri dc lunlac i dcnacliani. Un sinlu rciu nu c suficicni cniru donnul
i sianul nosiru Adrian, gandcsc cu acr. Siiu c dau dovad dc ruiaic, dar c
aa dc rc{ioas in cc-l rivcic!
Alia aici s-l cunosc c Adrian, lc sun, inccrcand s-ni ascund
roria ruiaic.
Foaric linc, sunc Tina. Adaug rclaai. inccarc s nu sui ninic
insuliior.
Fac oclii cai sc oaic dc nari i sun.
Vac olraznic! Cc-ar fi s nu inccrci iu s-i sui ccva lui Ton ? Fr
glunc cu iai. Dinc ?
Tina zanlcic, sunc S-a fcui" i sc inioarcc din nou src oglind.
215
O s-{i lac Ton, sun, adrcsandu-n lui Lizzy.
Suni sigur dc asia.
Lizzy zanlcic in oglind i sunc cu sinccriiaic.
Alia aici s-l cunosc, arc s fic drgu{.
Zanlcsc rccunoscior, icrnin cu ciiccala dc nacliaj
i dcvin incdiai liciisii.
Cun c noul aariancni ? o inircl c Lizzy, carc iocnai i-a cunrai
un aariancni sa{ios, la nansard, in Linclousc.
O, sunc ca, c ninunai! Privcliica Tanisci! A uica s-o conicnlu la
ncsfarii. E aiai dc frunoas!
Eu irian cu inrcsia c Tanisa c un rau naroniu i u{iior, dar surad.
incaniior!
Poaic c Tanisa arc iiorcasc dc la disian{. Si, oricun, cc nu-ni
convinc ? Din dorniiorul ncu sc vcdc alcca i FAV4-ul lui Marcus, allasiru
ncializai. M inircl dac nai suni aariancnic dc vanzarc in llocul ci.
Nu ic ncliniicic c ai o ioicc ? inircl.
Lizzy ii inclin caul inir-o aric i sunc.
Nu cliar. Mana c consuliani financiar. M-a ajuiai s-ni lanific ioiul.
Sigur c da.
Si ai nuli nolil ?
Nu, nu inc. Lizzy vrca s-o ia uor. Prcfcr s-i cuncrc irciai un nunr
rcsirans dc icsc dc rczisicn{" (oricc-ar fi i asica} dccai o nul{inc dc iroacc.
Wcclcndul irccui, nc sunc, a vzui un ninunai czlong Linc" (din nou, n-a
icrdui} cniru 650 dc lirc, dc la Conran Slo.
Sasc suic i cincizcci dc lirc! sirig Tina. Eii {icnii ?!
Lizzy iic c c u{in can narc rsf{ul, dar c aa dc clcgani". Si va aria
scnza{ional c arclciul dc ar{ar.
ii sun c, dac vrca un czlong", ar irclui s i-l ia i s sar csic alic
luuri - un ai, dc ccnlu.
Si cun suni vccinii ? inircl cu.
216
Lizzy facc o fa{ nosiin. Unii dinirc vccini suni ricicnoi, nc sunc ca. A
siai nuli dc vorl icri cu Nunrul 28, carc i-a sus c Nunrul 26 cra dcalcr".
O, a zis Lizzy, un dcalcr dc aniiclii{i ?" Nu, a rsuns Nunrul 28 cu
lunvoin{, dcalcr dc droguri". Cand Tina i cu ninc an icrninai dc llizii,
sunicn dcja la ul.
Drian c rinul lrlai (dac oaic fi nunii aa} carc soscic. Nc u
indaioriior c olraz c ninc i c Tina, aoi sc inioarcc src Lizzy. O rivcic aa
cun rivcic un iuliior dc ari un iallou rar i-i ridic nana src luzclc lui i i-
o srui. Lizzy clicoicic i-i d rul du urcclc. Nu n oi al{inc s nu
zanlcsc, dci galaniul gcnilcnan oari un ulovcr cu nodcl i aniofi gri. Si
Tina sc uii. Evidcni, rcgrci crcsia Drian c un icnlcl!", cniru c sarc in
icioarc i-l inircal.
Cc s-{i aduc ?
Dar Drian insisi s fac cinsic. Sc ducc la lar s cuncrc o siicl dc a
lai, o lcrc Dccls i un suc dc oriocalc (Tina, nu ic sin{i linc?"}.
M uii la Lizzy, iar ca arc s nu-i nai inca in iclc dc nandric.
Al! zicc Tina, arinzandu-i a cincca {igar in zccc ninuic - dragosic
ianr!"
Ii arunc o rivirc incruniai - Drian ncrgc c oizcci dc ani! -, dar nici ca,
nici Lizzy nu ar s olscrvc gafa.
Drian sc inioarcc dc la lar i cu iocnai n rcgicsc s-l disrc{uicsc c c
alsiincni, cand vd c i-a luai o lall.
M uii la Lizzy, du scnnc dc dczarolarc, dar nu vd nici unul. II
nangaic, iuliioarc.
Voi doi! zicc Tina, lua{i-v o cancr!
Drian radc. Src nirarca nca, arc un ras rofund olsccn, lic{csc. Sc
aaz aroac dc Lizzy i ni sc adrcscaz iuiuror, la grnad.
Si, cun ncrgc scrviciul ?
217
Din fcricirc, sunicn salva{i dc la convcrsa{ia lanal dc sosirca lui Mcsia,
cunoscui i sul nunclc dc Adrian.
Tina sarc s-l inianinc ca ars i-i vars alarul.
Asia-i o rcnicr, zic cu ruicioas.
Ea n ignor.
Aicn{ic, ioai lunca, anun{ ca fornal, dc arc l-ar rczcnia la o
inirunirc AA1, cl c ricicnul ncu, Adrian.
E arliicci.
Adrian nc arunc un zanlci sirluciior dc all i nc sirangc nana iuiuror.
A nca c lrusc iransirai, aa c n icrg dc anialoni inainic s-ni vin
randul.
Dun! zic, i-ni sun in gand uau". Fcirag ioi cc-an sus. El csic
Mcsia.
Adrian c un ii ccc{ional dc lcui la vcdcrc. Ecc{ional ! Poari un
cosiun dc conand llcunarin, o cna lila nou i o cravai dc un roz inicns.
Arc rul llond i carlion{ai ca al unui anora i ic-ai aicia s ail ocli
allairi, dar ai lui suni crui, cu gcnc lungi, ca dc fai.
Zanlciul c sirluciior i larg c fa{a uor lronzai.
O, Tina! sun cu arolaior. in{clcg cniuziasnul!
Adrian radc, ca i Tina. Aoi, ca sc ducc rccdc s-i
aduc un alar cu vin rou.
Lizzy sc cuilrcic nai aroac dc Drian i ciricic.
An auzii aiai dc nulic dcsrc iinc!
Adrian ii zanlcic i zicc.
Dc linc, scr.
Lizzy clicoicic i sunc.
-Ala!
Tina vinc in goan cu vinul rou al lui Adrian, c carc-l aaz cu dragosic
in fa{a lui. Isusc, arc ar fi in Eu i Fcgclc.
Dcci, gluncic Adrian, lcsnind in glun coasa inlrcai in anialoni
Miu Miu a Tinci i scuiurand-o drgsios, cc lc-ai sus dcsrc ninc ?
Tina ridic rivirca scriai i zicc.
Ninic! Dc cc ?
Adrian o iaclincaz.
Sc arc c lc-ai sus ricicnilor ii ioi soiul dc sccrcic - i a vrca iarc
nuli s aflu carc suni alca.
ii ridic nana din oala ci i inccc s-i nasczc lland ccafa, in iin cc ca
ircnur dc lccrc. Nu vrcau s ar c vorlcsc ca naica siarc{, dar c olsccn.
Sc clil! Nu oi s aicic ? Dccid s inircru scsiunca dc rcludiu in ullic.
Cu vocc fcrn i sonor, sun.
Nc-a sus c cii niio, un ii dc succcs, sinaiic i aa nai dcaric,
dar nc-a dczangii cnorn i nu nc-a ovcsiii ninic crsonal. Aa c cii in
siguran{!
M aici ca Tina s fic cncrvai dc conoriancniul ncu dc grincl, ins
ca ini zanlcic. Si Adrian la fcl. O rslicic c Tina cu un srui i nurnur.
Adcvrul va ici la ivcal!
E i culi. Tc inlolnvcic!
Dinc, zic, dcsiul cu asia.
Cand aarc Ton - un ic du aic i juniaic, aa cun a ronis -,
convcrsa{ia a dcviai src olicciul lizar al lui Lizzy dc a nanca liscui{i. Lui Lizzy
nu-i lacc s nnancc calorii goalc" (dci cu oi arguncnia logic c o{i jusiifica
nancarca caloriilor goalc" rin sulsiiiuirca lor cu calorii liciisiioarc" -
inlocuicii salaia vcrdc cu un HolNol cu ciocolai i cu o nuliiviianin narc}.
O, nu, Lizzy n-ar facc niciodai asia. Dci nai ccdcaz caic unci ofic ocazionalc.
Caz in carc rccurgc la cforiul rcnarcalil dc a ruc un liscuii digcsiiv in oi
luc{i i a-l nanca in riinul dc o lucai c or". Sin cu gurilc cscaic.
Cun, c or ? inircal Tina fascinai.
Dar aa, ic gandcii la liscuiiul sia ncnorocii ioai ziua! sirig cu. Nu ic
olscdcaz? N-ar fi nai linc s-l ingli{i c ioi odai i s icrnini ovcsica ?
219
Izlucncic o dczlaicrc arins dcsrc roriilc noasirc olicciuri cu
liscui{ii. Tina oaic s ail un aclci dc liscui{i c noiicr sinani inircgi,
fr s sini nici o isii, cniru c liscui{ii nu o airag rin ninic". Dac arc o
slliciunc, asia c cniru clisurilc dc cariofi cu gusi dc unc afunai i
(inclicalil} i{i fac linc". Eu oi s dcvorcz cinc liscui{i c loc i inc s nai
rnan loc cniru ludinc, dci, ca s fin cinsii{i, dcindc dc fclul liscui{ilor. Si
nu, nu n sini vinovai.
M-a sin{i vinovai dac a onori c cincva, ii sun cu scrioas lui
Lizzy, carc oficaz i ircnur ca un cic c uscai i carc, cvidcni, arc ncvoic dc
o crin ca s vad lucrurilc in ansanllu.
Adrian radc cand audc i sunc.
Dcci discuin dcsrc nancaiul liscui{ilor ca rollcn noral!
Drian - cinsiiiul {a liran - inicrvinc cu.
Sui asia, dar, dc fai, cisi nulic fcnci i cliar i lrla{i carc {i-ar
sunc c sc sini ru" cniru c au nancai un liscuii, cliar groaznic" - i nu
crczi c folosirca unui linlaj aiai dc incrcai cno{ional arc o scnnifica{ic cnorn
in rivin{a auioarccicrii lor i, in consccin{, roriul lor rcscci fa{ dc sinc...
Fr indoial c ar fi liui canii o vcnicic dac Ton nu ar fi alcs accsi
noncni crfcci ca s inirc in ul. II salui lucuroas (lsand oricc aliccva la o
aric, arai sucrl} i Drian c olligai s-i inclcic diairila. Adrian, ccl u{in,
arc uurai.
il rczini c Ton iuiuror - i {i-o aninicii c Tina, dar nc orin aici, da?"
-, cl zanlcic, srui, sirangc naini i insisi s fac cl cinsic cu randul
urnior.
S in{clcg c-l cunoii dcja c Ton, ii sunc Adrian Tinci, rccdc, inainic
ca Drian s-i rcia rclcgcrca.
L-an inialnii doar o dai, zicc Tina inacicniai coniicni c-i
noniiorizcz ficcarc cuvani i c suni disus s-i fac un du cu lcrc dac
indrzncic s lai
220
ncar un aroo la gluna cu urina - an icii cu Hclcn s lcn una nic.
Adrian c inirigai. ii ingusicaz oclii sucrli i zicc.
Si aiunci, dc cc ircluic s nc orin aici" ?
N-an dc gand s-o las c Tina s sun ovcsica ilar
a inconiincn{ci nclc rodusc dc alcool, aa c-i inircru.
Pcniru c cu an lui rca nuli i n-an can anc{ii.
M uii la Tina cu o rivirc carc s fic lcnign cniru
io{i ccilal{i i ancnin{ioarc cniru ca. Func{ioncaz. in loc s n dcclarc o
lc{ivan nincinoas, zicc unil.
Hclcn s-a sin{ii rosi. Nu-i lacc s i sc aninicasc dc asia.
ii zanlcsc.
Adrian sugcrcaz.
Aiunci, nu sc oaic s fi fosi una nic", dar Tina insisi - cu fa{a la fcl
dc inolil ca un gardian dc la Duclinglan Palacc.
Hclcn c ca ninc, nu lca nuli, aa c iolcran{a ci c sczui.
Sinccr, n nir c nu-i crcic nasul cai un Concordc, s-i ias rin viirina
ulului. Sini c n auc o criz dc ras, aa c-i surad rccunoscioarc Tinci i
anun{ iuic c n duc la ioalci.
Cand n iniorc, Tina i Adrian suni adanci{i inir-o convcrsa{ic iniin, cu
nangaicri, iar Ton si la iaclalc cu Lizzy i cu Drian. Inina ini ircsarc dc fric,
ic rog, s nu incca Lizzy s iuruic dcsrc wcclcndurilc cu coriul i silanaliza
jungian. Tc rog, f ca Ton s-o lac i, ic rog, f ca ca s-l lac c Ton. (Drian
c c coni roriu.} Din fcricirc, sc dovcdcic c discui dcsrc Cornwall.
Drian s-a nscui in Morwcnsiow - cliar c coasi - i, dci locuicic in
Londra dc douzcci dc ani, ii liscic liniica.
Nu concnscaz iai cli-ul ? zic cu nali{ioas.
El zanlcic i rsundc.
221
Pu{in. Dar, nai rcsus dc oricc, gscsc iai cli-ul circn dc folosiior, nai
alcs dac sufcri dc sindronul iciorului indicaior.
Izlucncic in ras, in iin cc gur-logai, iurnioarca dc Lizzy, sc
sirccoar src ioalci, iar cu n incc i iucsc in alar.
Cu vocc foaric slal, sun.
ini arc aa dc ru.
Drian inliur scuzclc cu un gcsi al nainii i sunc.
An icriai, an uiiai, doar ic iaclinan.
Siiu c Ton c gaia s inirclc. Cc ?" aa c zic rccdc.
Tu faci, , vrcun sori, Ton ?
E o inirclarc ianii, dar c o siiua{ic dc urgcn{.
Alcrg. Si locz, zicc cl indaioriior, dci nu suni foaric lun.
Eclan.
Prosiii! Suni sigur c cii sirlucii! in rincial ca s {in convcrsa{ia
dcaric dc sulicciul cu iciorul indicaior.
O? zicc Ton, rcvrsand asura nca un zanlci insorii. Si dc cc cii aa
dc sigur ?
Sc uii la ninc inir-un fcl carc ar ioi ciocolaia.
Dau din icior, ca s n inicdic s rocsc. Aoi, ii iniorc rivirca, ii sirang
in joac lra{ul i iorc.
Pari un ii foaric iarc - oo, cii iarc!
S fiu sinccr, suni zcro larai cand c vorla s fac c vana. Suni
invarialil disiras dc icirc dcsrinsc din caldaran, dc caini in clduri i dc ui
roiaiivc inc{anaic.
Dar, in scara asia, suni ncruinai. ini nuc luza sugcsiiv (scr} i sun
in oai.
Mn, foaric iarc, i n rog la Dunnczcu ca Ton s nu izlucncasc in
ras.
Ton ii aroic gura dc urcclca nca i nornic rclaai.
inccarc-n.
Inina ini laic cu uicrc - ori an un icior dc icurc in ici, ori an
alia{ii i ircluic s consuli un docior.
222
ii sus{in rivirca allasir, ca dc glca{, olrajii ini ard i nurnur.
inccarc s n orcii.
In accsi noncni, Lizzy i Drian au suficicni iaci cai s vorlcasc inirc ci.
M irag nai aroac dc Ton, an cand coasclc noasirc sc aiing i inina
nca o ia la galo. Esic dorin{ carnal, dar nu c doar aiai, nai c ccva. Nu-ni dau
scana cc anunc. Sin in ul i flirin cu ncruinarc an la ora inclidcrii, nc
duccn Ia un clul nic i inglcsuii din Solo i sirign ca s acocrin nuzica i
nc aiingcn nainilc i cu inc nu-ni dau scana cc c. Tina i Adrian sc duc acas,
cniru c suni cuiza{i i Adrian lucrcaz nainc, Lizzy anun{ c ircluic s sc
scoalc i ca nainc dcvrcnc, ca s fac cunriurilc cniru Crciun (nai suni
doar irci sinani!} iar cu ioi nu-ni dau scana.
Ton i cu ninc icin c sirad i nc {incn dc nan i nancn niic
clclauri rcvoliioarc i inina nca laic ncluncic i ioi nu-ni dau scana cc c.
Aoi, scui clclaul inir-un co dc gunoi, iar Ton n iragc src cl i nc
sruin i nc sruin i nc ag{n unul dc aliul i iciorul dc icurc zduic cu
o sui cincizcci la or i nc sruin i nc sruin, i iar nc sruin i nc
sruin i aiunci ini dau scana i n rcirag, ca s rcsir. E fric. Nu iiu dc cc
i nu iiu dac Ton iic, dar nu sunc ninic. M srui incci i n nangaic c
r. Aoi, clcan un iai.
Aoi, nai clcan unul, cniru cl.
Caiiolul 25
Cand cran la colcgiu i cran sirin dc cruda rcaliiaic, an sufcrii cniru
scuri iin dc un cccs dc incrcdcrc in sinc. Asia a avui o narc lcgiur cu faiul
c scascn dc rin{i. Dc ascncnca, najoriiaica siudcn{ilor vcnisc
223
ca s-i sorcasc cduca{ia scual, aa c, dac voiai ac{iunc, dc olicci, o
gscai. Si Jalla ilc Huii ar fi rcuii, inir-adcvr, l-an sruiai cu insni dc
caicva ori.
Aa c a fosi un oc cand an icii la vanioarc cu o fai c nunc Dcairicc,
carc cra urai cu sunc, iar iiul cu carc-ni fcuscn lanuri cniru noaica aia
nc-a cunrai luiuri la anandou, dar a rugai-o c ca s-i acordc un dans. A
doua zi dininca{, n-a viziiai Lulc i - laniand snan{a asiunii nclc cronaic -
l-a adus cu cl i c Marcus. An dccis s dcscifrcz cnigna in rczcn{a lui.
Scran, fr indoial, c lasciviiaica cra coniagioas.
Crczi, an sus, luand o lingur dc uni dc aralidc din lorcan, c fcca
c duru' ? C o folosca c Dcairicc ca s n fac c ninc gcloas ?
Marcus a urnrii drunul lingurii src gura nca cu o rculsic fascinai i
a dcclarai (rinclc i uliinclc cuvinic c carc ni lc-a adrcsai iin dc cinci ani}.
Drgu{o, nu-i nici un nisicr - i-a lcui dc Dcairicc! Dac unui liai ii
lacc dc iinc, {i-o iragc!
ini aninicsc accsic cuvinic ociicc la 3.00 a.n., sanli, cand il licsc
c iaincirisi i n indrci src ua dc la inirarc singur. Da, cu n-an rciras
rina. Nu suni sigur c Ton, oricun. Dar dc cc a ircluii s-ni urnczc
ccnlul, ca un c{clu rosi ? Nu arc i cl voin{ roric ?
Dau luzna in aariancni i suni gaia s dcsclid ua dorniiorului ncu cu
o loviiur dc laraic, cand vd un lilci liii c ca. inialnirc aariancni, living,
sanl. dininca{, 10 a.n. Prczcn{a olligaioric." Si, n gandcsc, s locuicii cu
Marcus c ca i cun ai iri sul lcgca nar{ial.
Moioiolcsc lilciul i-ni un ccasul s sunc la 2.00 .n.
Adorn i viscz visul cu casa goal. inc nai suni urnrii dc oancnii ri i
inc n nai ascund in dulauri, dar, du cc an fosi acolo dc airuzcci dc ori,
suni olinuii. Suni glcnuii inir-un ifonicr i cincva, ccva iroic urcand
scrilc, iro! iro! i acun luluic in ua ifonicrului, lun! lun! iarc i nai iarc.
M irczcsc lrusc,
224
iransirai, i aud lun! lun! Marcus luluic in u i cani.
E nou i airuzcci i cinci! Accsia csic aclul dunncavoasir dc
dciciarc!
Arunc cu o glcai in u i-ni irag crna csic ca.
Marcus coniinu s luluic, lun! lun!
Dinc! zlicr cu. O s vin la ncnorociia ia dc cdin{, las-n in acc!
M dau jos din ai cu grcu, nornind. ini un lalaiul, n iarsc in
luciric i-ni fac o cafca. Nu c laic in scc{iunca nca dc frigidcr (nu c ninic in
scc{iunca nca dc frigidcr} aa c fur dc la Marcus. Suni dou cuiii cu laic in
scc{iunca lui i, rczcnai dc clc, c un lilci c carc scric. An us inlliior inir-
una din cuiiilc asica i nunai cu iiu in carc". Suni icniai s-l inlocuicsc cu un
lilci c carc s scriu. Crasu' s-a iai in anandou cuiiilc asica...", dar aoi ini
dau scana c una dinirc cuiii nu c dcsclis. Tcnlclul.
Lulc s-a dai i cl jos din ai, ca s ariicic. Parc rvii i olosii.
Vrci cafca ? il inircl.
Tc rog! sunc cl.
Dinc, zic cu, cana c c rafi, cafcaua c in lorcan i laiclc c in frigidcr.
Parc czui din ccr i zicc. O!"
Aa c-l ciucsc dc olraz afcciuoas, ii sun caniai.
Cluncan!" i-i fac o cafca. S-a irczii i Crasu', iniinzandu-sc i cscand i
iorcand ca s rincasc nicul dcjun.
Sunicn olinui{i cu Scdin{clc dc Aariancni alc lui Marcus. inioidcauna
nc adun laolali s nc irag un crdaf, cand inglarca noasir aiingc un
crcsccndo i noi inioidcauna suncn c nc arc ru i c nu nai faccn i
coniinun caci dc undc an lsai-o.
Aa c c un oc cand Marcus ini sunc c vrca s lcc din aariancni
an la sfariiul sinanii.
Dar n-an undc s n duc! lcli cu.
225
Nu-i rollcna nca, sunc Marcus rccc.
Privcsc inicirii un fir dc r ncgru carc icsc din
nasul lui Marcus - rcfuz s lang sau s n ccri, cniru c ninic nu i-ar
facc o lccrc nai narc. Lulc inccarc s-ni {in arica, dar nu vrcau s fic i cl
dai afar, aa c-i zic s iac.
Marcus, nini cu, ini faci o narc favoarc. Si ai un fir dc r ncgru carc-{i
icsc din nas. E ca un dinic dc lansicr.
Si ics c furi din living, iniru in cancra nca i n rlucsc c ai.
Nu oi s crcd. Nu oi s crcd, dar ar irclui. Sigur c asia urna s sc
inianlc. Cun uica s nu sc inianlc ?
Poaic c Marcus c un iiclos lrrc{, dar c i nandru ca, ci linc, ca un
lrlai cu saic nusculos. Siiu asia. Si ioiui, dc cand n-a rcsins, l-an lovii
acolo undc-l doarc.
Cu ioaic c ircluic s fii foaric rccis ca s lovcii ccva aiai dc nic.
in{clcgc{i cc vrcau s sun ? M aician s nu sc rzlunc ? Crcd c an fosi
aa dc rcocuai s-i alic cdcasa cicrn, incai nu n-an gandii la
consccin{c.
Privcsc in urn i nu crcd c n-a fi uiui ori s-l noncsc, cliar dac a
fi vrui. An fa{ dc cl accasi lali siagnani dc ur, carc ucidc ra{iunca, i nu
iiu dc cc. Dac suni sinccr - lucru la carc nu rca n ricc -, cc a fcui cl
aliccva in afara faiului c n-a rolai i a vzui c nu-i vin linc ? (Si viccvcrsa.}
Egoul fragil al lui Marcus ircluia s sc sarg inir-o zi i a fcui-o. Ar irclui s
fiu o{clii dcja, dar nu suni. Suni scriai. Din nou. Suni o oricic nic i
iinid. Ar irclui s n lucur dc lilcriaica nca ciai for{ai, dar nu oi.
Traiul aliuri dc Marcus oaic fi un urgaioriu, dar c nai sigur dccai s
loinrcii singur. S locuicii cu Marcus c ca i cun ai fi llocai inir-o slujl c
carc o urii. Siii c ar irclui s incciczi s ic nai langi dc ca i s dcnisionczi
i s gscii ccva nai lun, dar groaza dc ccca cc ic aicai ic consirangc. Dar
acun, Marcus n-a us c lilcr, aa c n-an dc alcs.
il sun c Ton.
226
Nu inicn{ionan. Du cdin{, n gandcsc la scara irccui i dccid c
frica c carc an sin{ii-o a fosi insiinciiv. Un avcriisncni. Vcdc{i, ini lacc dc
Ton. M sini airas dc cl ca un narinar dc o sircn dc c-o sianc.
Oclii carc ic indcann iragc-ni-o" ai lui Ton i coada lui arginiic,
ronisiunca lui dc sircn n airag incci. E aiai dc iangilil cniru ninc, cun a
uica s-i rczisi?
Clcsiia c c nu suni sigur dac l-a disrc{ui nai nuli dac ncrldarca
lui ar fi rcal sau doar rcfcui. Mcar iiu c cc icior danscz cu iii dc gcnul
lui Jascr. Nu cisi nici o rcfcioric. Drla{ii carc sc arai dornici i fr
f{rnicii i vcnic ai ii suni un nii. Poaic c vrcau s fiu inclai. Dar an fcui
o auz i Ton a fugii. A alunccai in narca Solo i a disrui. Cc fcl dc vcnicic
c asia ?
M gandcsc la ioaic asica i aoi ini zic iancnii" i il sun oricun.
Iar iiclosul nu c acas!
In sclinl, o sun c nana.
Duni Fio vrca s vorlcasc cu iinc, zicc ca, inainic s oi rosii o silal
ncar.
Suni gaia s inircl dc cc, dar suni asai lunicii incdiai.
Alo ? zicc ca i{igiai.
Dun, luni, cc nai faci ? zic cu.
Dinc, nul{uncsc. An vzui un rogran inicrcsani la iclcvizor, ascar.
Hn. Undc vrca s ajung ?
A, da ? zic cu oliiicoas.
Era dcsrc cun s-{i inglc{i oulc, sunc luni.
Ciudai. Nu iic cc nnanc i n-a dai niciodai vrcun
scnn c i-ar sa.
Dar n-a uica s lc cunr ur i sinlu cand ini ircluic... incc cu,
dar lunica n inircruc.
Cun s-{i inglc{i oulc ialc! S-{i ui oulc la glca{! Nu cii curiai dc
nincni! Nu cii aczai la casa ia! Nu iniincrcii! Oulc {i sc usuc in iinc! Prca
o ocra{ic foaric sinl la iclcvizor!
227
ii nul{uncsc lui luni cniru grij, ii sun c o s n gandcsc la asia i-i
ccr s ni-o dca iar c nana. Princlc cuvinic alc nanci suni.
N-arc nici o lcgiur cu ninc!
Dar a ajuiai i a incurajai, un ariu. Las dc la ninc, fiindc an lucruri
nai inorianic dc discuiai.
Inincnia nca rnancrc c drunuri.
Po{i s vii s siai cu noi! sirig ca.
ini inagincz cun va fi. Trci vrjiioarc i o isic oriocalic. Ar fi ca i cun
a locui inir-o iol dc iiniclca, ii sun c c o ofcri drgu{, dar c nu,
nul{uncsc. Siau, dc la aniaz i an la ora cinci, fcandu-ni ganduri ncgrc,
nornind singur i lililindu-l c Crasu' - carc c discrai s scac i zgaric la
u - i scr c vrco zan aflai in ircccrc n va salva, ca s nu fiu aruncai in
sirad sau (nai ru} s nu fiu for{ai s locuicsc cu Psilonana i cu Fcncia cu
Ou.
La 5.05, sc audc un iii-iii! sonor c alcc. M uii c fcrcasir i o vd c
Ivana Trun colorand dinir-un Colf rou. Arc rul narc cai o ur. Ea i
Marcus ircluic s lccc inir-un loc sclcci in scara asia, cun ar fi Hard Focl
Cafc. Cun a uiui ? S-o alcag in locul ncu ? Dci acun il ursc i nu ni-a
iragc-o cu cl nici dc ccrci{iu, n doarc.
Trdarca lui Miclcllc lcic rin conara{ic. Sirivcsc o lacrin inirc gcnc
i, din lis dc aliccva nai lun dc fcui, ini rivcsc luria din rofil in oglind. O
ining cai dc nuli oi - gravid in oi luni, naicrc virgin!
ini nangai luria fascinai i-ni aninicsc c, odai, inainic s n dcici,
i-an sus lui Marcus c nu cran sigur, dar c cran convins c n-an ingrai
la icioarc.
An sus-o ca c o afirna{ic gcn ninunca lunii", iar cl s-a rsiii. Dac
nnanci ralaiuri, ar{i ca un ralai!" ini sirang lalaiul c ninc i aluncc c ai.
Crcd c an adornii, cniru c, urniorul lucru dc carc suni coniicni c Lulc
carc n scuiur, s n irczcasc, i-ni agii iclcfonul in fa{.
Tclcfon! sirig cl inuiil.
228
Cinc ? norni cu.
Ton! sirig cl.
Ii snulg iclcfonul.
Mcrsi, Lulc!
Ton c ricicnos, dar nu sunc ninic dcsrc scara irccui, dccai c s-a
sin{ii linc. Aa, i, cc vrca s inscnnc asia? I-a lcui clclaul? M inircal
cun n sini.
incc nonalani i sfidioarc, dar confuzia i invidia i auioconiinirca
sc conlin i, src groaza nca alsolui, vocca ni sc sargc.
Praciic, susin cu - un cuvani c carc-l rcsing din rinciiu - cu i
Crasu' nu avcn undc s nc duccn!
Ton c icui. Aoi, sunc.
Cc facc{i, iu i Crasu', nainc-scar ?
M gandcsc s-i invcnicz o ninciun grozav.
Ninic! lcli cu.
Vrci s vin c la voi ? zicc cl.
Siiu c ar irclui s sun nu, ncar cai s-ni rccai o fran dc
dcnniiaic. Dar, aa cun an ncn{ionai nai inainic, ursc vorlclc ar irclui".
Da! sun cu.
Nu ic nica, sunc cl, voi fi lang iinc in dou orc.
Siau anc{ii o icosccund, inainic s iniru in
ac{iunc. Prinul oas il fac in frigidcr, undc un casiravcic dc incrcdcrc -
ciiclciai accsia ii aar{inc lui Marcus" - n aicai. Tai dou fclii gcncroasc,
ca s ni lc un c oclii roii i unfla{i i, ca gcsi sinlolic, arunc cc rnanc in
iociorul dc rcsiuri ncnajcrc.
Caiiolul 26
inioidcauna ni-an dorii s fi fosi aranornal - dac clininn glolul dc
crisial i fusia cu ciucurai, c un ialcni
229
slcndid i sunlru. Si l-a uica inclidc c Crasu' inir-un dula i s-ni
iau o lirnancz sul, cu ocli aurii i llan ciocolaiic, cald, ca s-ni
conlciczc inaginca nisiic.
Dar, fiindc an cuai in nod rcciai s rczic vrcnca sau cc va uria
Miclcllc inir-o anunii zi, a ircluii s rcnun{ la faniczia nca cu ccrcci nari i s
n rcscnncz cu lanaliiaica ninial. Oricun, a rcfcra s fiu ars dc vic dccai
s-ni sclinl coioiul oriocaliu c o isic cu cdigriu. Dar scran{a n-arc
noaric, aa c, aiunci cand sun iclcfonul, in iin cc n nic ca o vijclic
inccrcand s iransforn cancra dinir-o cocin inir-un ludoar, inccrc s gliccsc.
Tina. E Lizzy.
O inircl cun a fosi cu cunriurilc dc Crciun.
Lc-an icrninai, rsundc ca.
Eii uiniioarc, ii sun, uiniioarc! Cc-ai cunrai ?
Lizzy rccii o lisi ingcnioas dc cadouri crfccic. ini
nanifcsi roni adnira{ia.
Eu nu iiu niciodai cc s lc cunr oancnilor! Ccl u{in... - i aici zic
la!" cniru a aria c c o glun nu va nai irclui s-ni fac griji cniru cc-i iau
iaici anul asia. Cc conar! Nici cand i-an luai o caric dc golf nu a ciiii-o!
Lizzy {a{aic.
Suni sigur c ic incli! Dci Crciunurilc i zilclc dc naicrc suni cclc
nai nasoalc! Cun ic nai sin{i, Hclcn ? Nu vorlcii niciodai dcsrc asia.
Suni nicai, dar n sini olligai s-o corccicz.
Lizzy, ii sun, cii foaric drgu{, dar nu nai inircla ! Suni linc. Manci
ii lacc cascia cu Siri dc sirii grcgoricnc. Iar Vivicnnc lc-a sus iuiuror
ovcsica dranaiic dcsrc cun ca singur a salvai-o c nana dc la o noaric
sangcroas i violcni, aa c io{i ricicnii ci siniiri ii acord nuli aicn{ic in
clia dc fa{. Cai dcsrc luni Fio, ci nu-i as dc cci carc sc agii. E grozav.
Lizzy facc o auz.
Da, dar cun rnanc cu iinc ? insisi ca.
230
M incruni.
Ai vorlii din nou cu ricicnul iu silolog ? sun cu.
Nu! sunc ca aiai dc rccdc, incai ini dau scana c-i o ninciun.
Liz, sun, iiu c c grcu cniru iinc s in{clcgi, dar cu i iaia n-an fosi
niciodai foaric aroia{i. Siiu c cii linc inicn{ionai i ic rog s nu in{clcgi
grcii, dar, sinccr s fiu, nu nai rcsini ioiul aiai dc acui, aa c nu n sini in
largul ncu cand n ioi inircli dc asia, in{clcgi ?
La ccllali cai al firului sc las iccrca, aa c rcsuun c ca
incuviin{caz dand din ca.
Dinc, sunc cu rciiccn{, dar ic rog s vorlcii cu ninc dac sin{i
ncvoia!
ii zic.
Dinc, linc! i aoi. Nu l-a arunca c Adrian din ai!
Lizzy clicoicic i sunc.
Pcrsonal, il rcfcr c Ton.
incaniai, ii rsund.
Cliar aa ?
Lizzy sunc.
Da, cliar aa. Si vd c c indrgosiii dc iinc!
Fic linccuvaniai. Doar Lizzy ar indrzni s foloscasc cuvaniul
indrgosiii" fr a fi ironic. O ador c Lizzy, dar n uincic cun rcucic s
ircac uor, incriurlalil, c lang rcaliiaica dur i, nai nuli, s-i ias
ficcarc viraj. E o rcincarnarc a lui Janc Ausicn, cliar c.
Ii sun lui Lizzy cc s-a inianlai. in aric, cniru c c aa dc urificaior
cniru suflci s-i ascul{i vcrsiunca dcsrc lunc drgu{, cu nuan{c dc roz, in
locul vcrsiunii nclc in culori uraic, iniunccaic. Tcoria ci sunc c Ton a vrui
oaic s fic sigur c cu suni sigur. M lai!
Dar c lrlai! cli{i cu. Dac lc lacc dc iinc, {i-o irag!
Lizzy zicc Pofiin ?" c un ion ridicai. Parc foaric agiiai.
231
Cliar crczi, sc rsicic ca, c iu, ca fcncic, n-ai nici un cuvani dc sus
in ioai ircala ? C cii un olicci asiv ?
C io{i lrla{ii suni niic lruic ? Sau c ar irclui s fic ?
Druic! Siai u{in, ca c iia fcninin aici. Nu cu an lans la No{i allc in
Scaiilc.
Nu, zic cu, dcfcnsiv. ini rsilnccii cuviniclc.
Eii dcfcnsiv. (Asia-i un iruc ccclcni, ca s caiigi disuiclc, inv{ai
dinir-un c-nail carc ni-a fosi irinis dc cincva dc la dcariancniul dc ulliciiaic.
Alic oniuri. Invcnia{i ciiaic dirccic. Sunc{i. Tc conirazici singur". Sau. Adolf
Hiilcr i-a crinai un scniincni ascnnior".}
Encrvani, dar Lizzy nu cadc in cacan. Sunc caln.
Dcvii alcrgic aiunci cand cii iraiai cu rcscciul carc {i sc cuvinc.
Ca s-i dcnonsircz c sc inal, o inforncz c Ton vinc la ninc in
aroinaiiv douzcci dc ninuic, aa c, ofiin!
Aiunci icrnin cu rosiiilc i inclidc iclcfonul, rsundc ca inicligcni,
inainic s sun la rcvcdcrc.
Pun rccciorul in furc i aoi n gandcsc, siai ni{cl, ca n-a sunai c
ninc. Zanlcsc in sinca nca. inccc s invc{c.
Sun la u i inglc{. Nu sc oaic s fi ajuns nai dcvrcnc. Tricaz! ini
nuc luza, scrand c sc va unfla inir-un loiic airgior i, cu loirarca unui
lanilazc, dcsclid ua.
Surriz! cclan nana, aruncand lra{clc in liuri, ca Slirlcy Tcnlc
cand cra ianr.
Duni Fio sc nic grcoaic i scvcr in saiclc ci.
N-ai dc gand s nc invi{i inuniru ? sirig nana, ignorand faiul c nic
ni-a czui fa{a vrco ircizcci dc nciri.
Dcsigur! zic cu, rcaniniindu-ni ronisiunca fcui dociorului Collins i
silindu-n s zanlcsc. Vcni{i in luciric. Duni, vrci o ccac dc ccai ?
232
(Cand an dulii, rccurg la clicc. Asia-ni d iin s n gandcsc. Dci,
cand ini scornoncsc crcicrul du insira{ic, dc olicci doarnc i nu vrca s fic
dcranjai.} Tocnai an iurnai o ccac dc PC Tis cniru luni, un ccai dc nuc{cl
cniru nana i an rccucrai o juniaic dc aclci dc liscui{i din cancra nca,
cand la u sun din nou.
M inircl cinc-o fi! ciricic nana, carc, cvidcni, inc nai ia asiilclc.
Crcd c c un ricicn dc-al ncu, Ton, norni cu.
In iin cc iniru in lol, o aud c nana caraind. Ton!
Ton ? il cunosc c Ton ?" i c lunica naraind. Tin, Ton, cinc-i nai iic
?"
ini nascz laza nasului cu varfurilc dcgciclor, ini un un zanlci c fa{ i
dcsclid ua. Ton ini rczini un luclci lcoiii dc cri{c allasirc in ccca cc
arc a fi lariic daniclai.
Flori dc garaj! dcclar cl. Cclc nai frunoasc i cclc nai lunc!
Oficz i lc iau, cclanand.
Cri{c iurcoaz, rarc i ncrc{uiic! Nu ircluia!
El zanlcic i zicc.
Mi-an ananciai Fcrrariul.
ii rsund dulcc.
Nu osicrul iu cu Fcrrari!
El incuviin{caz i sunc.
Nu fi rca irisi, inc nai an 91l-lc c crcic!
Sini un val inclicalil dc lucuric i - inainic s an
iin s n gandcsc dc dou ori - fac un as src cl i-l srui c gur. Suni
gaia s n rcirag, dar cl ii incolccic lra{clc in jurul ncu i n srui, aa c
inclid oclii i-l srui i cu i inina nca inir inir-un dans dclirani i-l sini iarc
i ficrlinic liii dc ninc i Allooo! E cincva acolo-olo ?"
233
Tonul vioi, dc inv{ioarc dcnodai, al nanci ucidc noncniul
insianiancu, iar Ton i cu ninc nc dcsr{in vinova{i.
O vizii-surriz din arica nanci i a lunicii, ii clic cu in gral.
Ton sc alcac i-ni sugc uor, scuri, luza dc sus, irini{andu-ni un
fulgcr in vinirc. M {in dc unrul lui, ca s-ni sircz cclililrul, i n gandcsc.
Doannc!
Arai-ni calca!
Cc nai aic{i ? nurnur cl. Prczini-n!
Anc{ii i zanlind ca rosiul saiului, il conduc c
Ton in luciric i1 rczini.
Nu v-a{i grlii, zicc lunica norocnoas.
Cc flori allasirc sucrlc! zicc nana.
ini dorcsc s nu zic ninic dc gcnul. El c ricicnul iu ?"
El c ricicnul iu ? inircal ca, cu oclii nari.
Ton i cu ninc sunicn doar luni ricicni, sun inccrcand s nu ar
anicai.
Ton sunc, sriior.
Suni vcicrinarul lui Crasu'.
Mana sc uii galc la cl i zicc.
in{clcg.
Duni Fio sunc rsiii.
Nu-i ncvoic dc aa ccva! Pc vrcnca nca, un cainc cra un cainc i cu
asia, lasia!
Ton sunc oliiicos.
in{clcg cc vrc{i s sunc{i.
Eu zic in oai.
M lucur c in{clcgc cincva.
Aoi, nai iarc.
Ton, vrci o cafca i un liscuii ?
Mana, carc sc ioi lollcaz la Ton, zicc cu vocc iarc, caiani.
- Hclcn, n-ai ninic nai sulsian{ial s-i ofcri ?
234
Suni icniai s-i rsund. Corul ncu ?", ca s-o fac s iac, dar
inirclarca c rcioric. Adaug.
Nu ic o{i aicia ca un ianr s suravic{uiasc cu liscui{i. La carc
luni Fio inir la grnad cu.
Un lrlai arc ncvoic s lagc in cl un ranz lun i consisicni!
in iin cc o fcncic, rcsuun, oaic suravic{ui cu dulcca{ i lunin. O
lnuial lauzilil ini irundc irciai in ninic. Si, cu ioaic c cca nai narc
dorin{ a nca c ca anandou s disar inir-un nor dc sulf (ccl u{in an
nainc}, zic ca din inianlarc.
Man, luni, dac n-a ducc rccdc an la nagazinul din col{, s
cunr ccva lun dc nancarc cniru Ton, a{i rnanc cu cl, cu noi, la cin ?
Duni Fio vorlcic aa dc rccdc, c roicza c cai c cc s-i sar din gur.
Dac insiii, dar nu ic dcranja rca iarc!
Mana sunc.
Nu vd dc cc nu. Dar fr cca sau ardci caia.
Ccaa i ardciul caia ini dau nigrcnc.
Mai dcgral iuruiiul ncincciai al rorici ialc guri i{i d nigrcnc, n
gandcsc, dar n-o sun. M iniorc src Ton, carc, src cinsica lui, n-a fugii.
Ton, zic cu, alia indrznind s-l rivcsc in ocli, vrci s vii cu ninc an
la nagazin ?
Nici vorl s-l las la discrc{ia lalciclor.
Ton - i-i aud ionul ozna din vocc - sunc.
Nu, nu, n duc cu la nagazin, iu siai aici i {inc-lc conanic nanci i
lunicii ialc. Ar fi ncoliiicos s lc lsn singurc.
Duni Fio arol dand din ca i nornic.
Cliar aa!
Tc conduc an la u, sun cu acid.
Incdiai cc ajungcn in lol, inccrc s-l ocncsc, dar sc fcrcic i, inainic s
inclid ua dc la inirarc du cl, ranjcic la ninc isiiiior, cu io{i din{ii, ca o
nainu{.
235
E linc cducai! rcnarc luni Fio cand n iniorc, aruncandu-ni o rivirc
iczi, ca i cun ar fi vrui s sun src dcosclirc dc iinc".
Tc rog, rsund in sinca nca, nu n facc s nu-l nai dorcsc.
Undc c liaiul la drgu{, Lulc ? scoaic nana un iril.
E insa{ialil!
Crcd c s-a dus la lucru, zic cu.
Cun, sanli scara ? rsundc ca.
Lucrcaz inir-un ul, zic cu.
Cura lui luni Fio sc sirangc in scnn dc dczarolarc.
Lulc nunccic foaric nuli, sun cu iriiai.
Zu aa! sunc luni.
Cliar ini lacc Lulc, ioarcc nana. E fcrnccior.
In siarca ci dc dczcclililru lornonal, lnuicsc c l-ar
gsi fcrnccior i c nonsirul lui Franlcnsicin i n inircl dac a uica
s-l niiuicsc c Lulc, ca s-i voscsc fa{a in gri i s-i licsc un urul in gai, ca
s-ni vcrific icoria, cand inir Marcus in luciric.
Poari anialoni crcn, clcgan{i, dc lunlac, o cna gallcn ca
gllcnuul dc ou i rul ii c la fcl dc {cos i lin dc volun ca un suflcu rcgiii
dc un rofcsionisi.
(Si da{i-ni voic s v sun c iiu!} Acrul sucrior i sc iransforn in
ncnul{unirc cand ini vcdc rudclc.
Dun, zicc cl sianjcnii.
Duni Fio sc uii irunzior la cl.
Asia c ? zicc ca iarc.
Ncliniica dc c fa{a nca sc rcflcci i c cliul lui Marcus.
Nu, Lulc c llond, sun cu discrai.
Dar luni nu sc las dcscurajai.
Nu! url ca. Asia-i la carc ic d afar ?
Zic rccdc.
Nu n d afar! M lucur s lcc!
236
Cand audc asia, nana arc ncduncrii.
O, zicc ca, dar crcdcan c iu...
O inircru cu rinul fai divcrs carc-ni irccc rin ca.
Marcus sc inialncic cu Miclcllc, nani. O iii c Miclcllc.
Mana ridic din uncri si, c un ion lai, rsundc.
-Vag.
(Dcoarccc o cunoaic c Miclcllc dc ccl u{in dou dcccnii, rsunsul c
inicn{ionai indifcrcni. Fiindc nu i-an sus nanci dcsrc crfidia culului
Miclcllc/Marcus, iiu c nu-i ninic crsonal. Doar c cniuziasnul Cccclici
cniru iincrclc fcnci c nai sczui dccai cniuziasnul ci cniru iincrii lrla{i.} ii
arunc lui Marcus o rivirc in ircaci, ircsarc, aoi sc lollcaz. Sc lollcaz la cl
aa cun sc uii un srnan la o glcai cu aur.
Marcus ii nciczcic rul ncrvos i-i scarin fluicrul iciorului cu varful
nocasinului.
Ei, a facc linc s... inccc cl, dar nana il orcic.
Siai jos! orunccic ca.
O rivcsc furioas, dar ca nu olscrv. Marcus sc aaz, cu fa{a inicirii.
Ea ii aroic scaunul dc al lui i zicc lrusc.
Florcncc, nu-{i aninicic dc Mauricc ?
Nici c dcaric! lclic luni.
Oclii ci il sirung c Marcus, aoi sc uii in ali aric, din nou la cl i
zicc liniiii.
Aiurca.
Dar nu-i ia oclii dc la cl.
Nu vorli{i rosiii! sirig o vocc, carc sc dovcdcic a fi a nca.
Sun soncria i alcrg src u.
Ton ridic o ung dc lasiic grca i sunc.
An luai niic ou. M-an gandii la din{ii lunicii ialc.
Zanlcsc alid i zic.
Crozav.
El sc incruni i oicic.
237
Cc s-a inianlai ?
ini rind frunica in naini, dau oclii csic ca i zic.
Nu inircla.
Inirn in luciric, undc Marcus i rul lui suni inc rizonicri.
Mana il {inc dc inclciciura nainii i cclan.
Cura i oclii suni idcniicc, idcniicc! Hclcn! E incrcdilil!
O calncz cu dificuliaic c nana.
Nu, nu c incrcdilil, sun cu. Tc rog.
Vocca nca c ascu{ii, anicai. E nclun. Toai lunca ii aninicic dc
iaia. Urniorul va fi Crasu'. (Dci au caci acclai aciii" - clicoiii dc fciican
- iail iu nu avca coad."}
Suni gaia s-i ordon s-l clilcrczc c Marcus, cand d luzna inuniru i
Ivana.
Marlcc! Undc... O, lun, doann Dradslaw! Si doann Dradslaw
Scnior! sirig ca.
Dun, rsundc nana nolorai.
Dar luni riosicaz.
Tu cinc cii ? zicc ca ncoliiicoas.
Suni Miclcllc, zicc Miclcllc. Nu n nai {inc{i ninic ?
Duni sc incruni i zicc.
Toaic fciclc iincrc arai la fcl cniru ninc.
Miclcllc ii inioarcc inircaga sirlucirc a silucici ci
roloiizaic src Ton.
Nu crcd c nc-an nai inialnii, sunc ca cu glas sczui i lcoaclc
coloraic.
Ton, zicc cl dircci, iniinzandu-i o nan. Suni cu Hclcn.
Zanlciul ii noarc c luzc, dar rcinvic lrusc, cand ca vcdc cri{clc
allasirc.
Cc drgu{, zicc ca caniai, dcci florilc ircluic s fic dc la iinc! Mcrcu ii
sun lui Marcus c un luclci dc la o lcnzinric ni-c alsolui suficicni, dar
ingcraul insisi s cuncrc dc la Paula Prylc!
238
Si in rcsira{ia incdiai urnioarc.
Marlcc, dragulc, un ccai ncgru inainic s icin in ora.
Ton ini arunc anuzai o rivirc fugar. Marcus sarc incdiai, lin dc
soliciiudinc.
Dinc, zic. Man, luni, fac ou scrol. Asia sau ninic.
Mana las loiicul in jos.
Nu oi s nnanc ou scrol! sirig ca. Ar irclui s iii asia! E rca
durcros!
ii zic rccdc.
Scuzc, nan, aiunci, o s fac onlci, c nai linc ?
Mana incuviin{caz cu un gcsi rcgal.
Oclii lui Miclcllc dcvin cofialnici la crscciiva aflrii inirigii.
Dc cc ? zicc ca cu rcsira{ia iiai.
Scrolul l-a onorai c iaia, sun cu c un ion lai.
Ccc ? facc Miclcllc.
Crcicrul ci inccarc s un indiciilc ca la ca i nu rcucic.
Cun ? susin ca.
Ncvoia dc aicn{ic a nanci c nai uicrnic dccai avcrsiunca fa{ dc
Miclcllc i ca sc auc s dccnc iragica ovcsic. incc s snulg iigi din scriarc
i Ton zicc.
Cc-ar fi s siai iu jos i s fac cu onlcia.
Marcus sunc cu clcgan{.
Pcniru noi nu, nancn la noul rcsiaurani Conran.
Ton inccc s sarg ou inir-un lol. Ton dcja a fosi
la noul rcsiaurani Conran, ccca cc-l cncrvcaz c Marcus. Zicc grosolan.
Dar iu cii vcicrinar!
ini cadc falca.
Ton sc al{inc s nu rad i sunc.
Siiu! i{i vinc s crczi ? Halaiul ncu cra nai curai ca niciodai!
Marcus sc incruni.
M rlucsc c un scaun.
239
La cc or avc{i rczcrvarc ? N-ar irclui s lcca{i ?
ii sun lui Miclcllc.
Ea arunc o rivirc ccasului sul{irc dc aur dc la nan.
Nu-i nici o gral, ini sunc nic i aoi nanci.
Da, coniinua{i!
ini inlu un ofiai. Caiul ni-c aa dc incordai, c n doarc. Cand Ton
unc onlcia in fa{a nanci i a lui luni, incordarca ni s-a iransnis la uncri i la
falc.
Marcus sc invaricic in jurul ncsci.
Miclcllc, zicc cl {can, ar irclui s lccn.
Miclcllc ii las luza dc jos i sunc.
Cinci sccundc, iuliiulc! Doanna Dradslaw a ajuns la o aric foaric
inicrcsani!
Marcus sc iranicic inir-un scaun, lang Ton. Vd cun luni il rivcic
lung.
Acccai inl{inc, zicc ca. Aici arc drciaic.
Marcus zanlcic ncfcricii. Eu scrancsc din din{i.
Ton ini facc cu ocliul.
Vrca cincva lciclu ? zicc cl.
Dlcal! facc nana.
Duni claiin din ca.
Pcniru ninc, nu, dragulc.
Pardon. Nu vrcau s fiu cusurgioaic, dar nic, ncoaici ci, rarcori ni sc
acord rivilcgiul dc a fi sirigai c nunc, in vrcnc cc Ton, un on dcsrc carc
nici nu iia c cisi acun o or, c dragulc" ?
Hclcn, zicc Ton. Kciclu ?
Claiin din ca.
Aiunci, ini un doar cu, zicc cl vcscl.
Tinc siicla cu fundul in sus, ii iragc una zdravn la fund i un siro narc
i rou zloar rin acr i aicrizcaz flcoc!" c cnaa gallcn a lui Marcus.
ini arc ru, zicc Ton fcricii - in iin cc Marcus sarc in sus cu un urlci
dc discrarc -, nu oi s ics nicicri in sociciaic.
240
ini un o nan la gur i inglii o lucai dc onlci nai rccdc dccai
inicn{ionan. Cura lui Miclcllc c un O" crfcci dc discrarc. Mana i lunica sc
uii linoiizaic la Marcus, carc-i sirig lui Ton.
Idioiulc!
Miclcllc il cscoricaz in dorniior, s sc sclinlc.
Von iniarzia foaric nuli! ii scui ca lui Ton in drun src icirc.
Duni Fio il laic c Ton c nan - nu-ni sunc{i c-i inccarc i ca
norocul!
Pc cuvaniul ncu, aiaia scandal cniru ninic! zicc ca rsiii.
ii zanlcsc slal lui Ton. Oricai n-ar facc irucul lui cu lcicluul s vrcau
s-l inlr{icz, n sini incaalil s n ridic dc c scaun. Pcniru c, in
noncniul in carc gura i oclii lui Marcus s-au ingusiai dc furic, n-a izlii un
lucru ingrc{oior. Dc cc, cun dc n-an olscrvai nai inainic ? E inconicsialil.
Nu aiai irsiurilc, cai osiura, icncrancniul, insialiliiaica. E iaia, inaginca
lui fidcl.
Alcrg la ioalci i vonii onlcia. An luai doar dou inluciuri, dar nu n
oi ori din icnii.
Caiiolul 27
Lizzy ni-c drag din nai nulic noiivc, dar ccl nai drgu{ lucru c carc l-a
fcui vrcodai (du rcrca nca} a fosi s adoarn caci in nijlocul unci scri
ronaniicc cu ricicnul ci dc c vrcnca aia - inainic s fi avui loc vrco ariid dc
sc. Alia sc iniorscsc dinir-o vacan{ cu fanilia in Fran{a i liciul on cra
discrai s-i urczc lun-vcnii acas, aa cun sunca cl, in nod iradi{ional".
(Asia n-a scarlii conlci", ni-a nriurisii Lizzy nai iarziu.} El giisc o
cin vcgciarian, arinscsc lunanri
241
arfunaic, cunrasc o siicl dc vin fr alcool, slasc aicrnuiurilc i -
fi{i c faz! - inriiasc cialc dc irandafir c ai! A dus-o c Lizzy an la ciaj
in lra{c, a zluglii-o in laic s-i curc{c din{ii i a {anii incdiai in cancr, ca
s-i gscasc iuliia inconiicni c crn.
Eran aa dc olosii, incai nici nu n dcnacliascn!
cclanasc ca, aiciandu-sc s zic. Doannc, aiai dc olosii crai!"
A adugai.
A fosi foaric losunflai din cauza asia. A fosi uliina iciur. Si nu-ni
lac oancnii carc fac luc{i florilc.
Cun suncan, liciul on. Dar an fosi inrcsionai c Lizzy cra aiai dc
rclaai fa{ dc crscciiva scului, incai uica s i adoarn inainic ca iuliiul
ci s sc fi dczlrcai. Dc olicci, suni fcricii s fiu considcrai un Mariini unan -
oricand, oriundc. Sau sia cra laionul Douniy ?
Oricun, curand du cc ni-an scuiai onlcia, Miclcllc i Marcus au
dcnarai in FAV 4, ca s nnancc lang gcan, iar nana i luni Fio lcac in
Pcugcoi, ca s rind un filn cu Clini Easiwood c Clanncl Fivc. inainic s
lccc, nana ini sunc.
Nu ircluic s ic dcranjczi s vii nainc. Plcc la cunriuri cu Vivvy!
Iar lunica ii agii ariiorul src ninc i zicc.
Eii rca surcsciiai! Trcluic s ic culci dcvrcnc.
Dau din ca i sun. Dinc, nan" i Da, luni".
Du cc lcac, n rczcn dc u i n cuircnur src
Ton. Iar irdiorul sunc.
Suni dc rcrca lui luni Fio!
Cc c asia, o consira{ic ?
N-an ninic, nini cu.
Trcluic s fiu in rcgul. in scara asia suni cuizani dc sigur. Von vcdca
ccva ac{iunc! Ar irclui s-ni cur{ din{ii cu a{a dcniar. Ton sugcrcaz s n
iniind c canaca caicva ninuic, cai incarc cl naina dc slai vasc.
Dinc, sun, dar nunai ca s-{i fac c lac.
242
M irczcsc du airu orc, cand cl n ducc c lra{c in ai.
Niciodai in via{a nca nu ni-an inaginai c cuizarca ini va colci
lilidoul. Parc-s drogai. Nu-ni oi nica nici ncar un icior.
Fnai, nurnur sonnoroas, cand Ton n las uor c ai.
Aici ? oicic cl.
Mn, rcsir cu.
Zac incri i conlci ncairgioarc, in iin cc Ton ini scoaic glciclc. M
sirlaic o ican vag - dac lc niroasc? -, dar suni rca conaioas ca s-ni
csc. Sc alcac aroac dc ninc i oicic.
Poi s ic dczlrac ?
Fsund - i jur c n-a fi sus asia dac a fi fosi coniicni - Da". Aa
sc facc c n irczcsc duninic dininca{ la ora 10.22, dczlrcai i liii sirans
la iciul gol - o sun din nou - g-o-l - al lui Ton.
Dcsclid oclii nari i n ninuncz dc cl cun doarnc.
Arc rul i nai rvii dccai dc olicci i olrajii ii suni roii i rcsir
rofund. Arc uncri la{i. Fidic u{in iura, ca s-i insccicz iciul i, ci, an
vzui i nai rclc. Nu-i rca nusculos, dar c linc coniurai, solid. Frunoasc
sfarcuri ! Si nu c infiorior dc ros, ca Marcus. M inircl dac c gol an jos.
M nai inircl i dac o fi osilil s n sirccor an la laic - ccca cc ar
rcsuunc s n ca{r csic cl, in clilo{i, dar goal in rcsi - i s n sl c
din{i, ini ircc linla csic ci. Parc ar fi iclc inioars. S inccrc ?
Ii arunc o rivirc lui Ton, s vcrific dac inc nai doarnc, iar cl sforic
uor c nas, aa c n gandcsc c c in rcgul i ridic launa nai nuli, cand o
nan sc rccdc i o rindc c a nca, iar cl sirig. Tc-an rins" i cu {i.
M rindc dc nana ccalali i sc rosiogolcic csic ninc - in accsi noncni
ini dau scana c oari locri - i n {iniuicic dc ai.
243
Aa dcci! zicc cl, sfrcdclindu-n cu oclii lui allairi. Tc gandcai s
arunci o rivirc in rcalalil!
M zlai i cli{i - in aric din cauza ocului, in aric dc groaz, nu in
uliinul rand cniru c iciul ncu ircnur la vcdcrc i inc nici nu nc-an
culcai inrcun, in scnsul nurdar, vrcau s zic. Nu c linc! Mi-an inaginai un
siriicasc lcni, isiiiior, cu rc{uiiul ncu Wondcrlra dc danicl scos a{a{ior, cu
nainilc lui ircnurioarc carc-ni nangaic iclca, cu ninc, carc-i dcsclci nasiurii
cnii, ca s-i dczvclcsc iorsul frunos alciuii, liccii duri, vanoi, s-i dcsfac
incci caiarana curclci, sin{indu-i, al, crcc{ia carc-i unfl clilo{ii Calvin Klcin
(dc rcfcrai gri, lunlac, fr fasoanc}. La naila i iar la naila!
ini dai voic ? sirig cu udic, inccrcand s-ni acor sanii cu uncrii
(nu v olosi{i s inccrca{i - c o inosililiiaic fiziologic}. Trcluic s n sl c
din{i. Suni nudari!
Ton radc i nurnur.
Dar ini lacc nurdar, i sc alcac i-i irccc luzclc csic sanul ncu
siang i n sirlaic un fior uicrnic dc dorin{ i n arcuicsc in sus, src cl, i
nc sruin i cu fac lan!" ca s-ni scuz rcsira{ia canin, iar cl zicc.
Hclcn, cii al dracului dc sucrl, Doannc, cii scy!
Si n gandcsc. cu? Vorlcii cu ninc? Nu nai vd
c nincni alicincva aici...
Si ii{i ccva, cliar n sini scy, foaric scy, cca nai scy fcncic din
inccrc i, lrusc, n ag{ dc cl i-l srui i-l sug i-l ling i cl n srui i n
sugc i n lingc n-an nai fosi inir-un ascncnca dclir dc cand an dcscocrii c
laioanclc Dinc suni i ninilaioanc i-l aiac c Ton in acclai fcl asionai,
acaaraior, iar cl c aucior i lncsii i nu n sllcic dcloc i, cand il irag dc
r i-l nuc uor dc gai, cl gcnc i n nangaic cu dcgciclc c saic i c luri
i nai jos i, Doannc, asia arc ccva roni{ior, d-ni iia jos!" n aud
sunand - i cl iragc dc clilo{ii nci ncgri, iar cu irag dc locrii lui - suni
244
llcunarin, dar nu ni-ar fi sai nici dac crau izncnc oriocalii sau, n
rog, doar cniru o sccund, dar nu olo!
Si n-an dc gand s n scuz cniru infiorioarca noasir lis dc
originaliiaic, cand cu zic. ol, cc narc c!", iar cl oficaz i sunc. o, Hclcn, cii
ninunai!" i c faniasiic i scr c iaia nu nc audc i Ton i cu ninc sunicn aa
dc discra{i - aa cun crcd c i sun - s-l lgn inuniru!" c cnisul lui sc
izlcic dc inicriorul coasci nclc i clicoiin anandoi i cl zicc au!" iar cu rad.
cra s sc ru!" i aoi, o, Doannc, arc un gusi dclicios i sini c c dclicios i
cu zic al i ol, gaia s clodcz, i nc sruin i nc nicn inrcun i sunicn
aa dc inrcun, c nu vrcau s sc nai icrninc i cliar i cand irag un ar{ cu
zgonoi i n zlai sianjcnii, cl zanlcic i zicc uluu!" i n srui i nai
asai i cu n gandcsc c in ioaic cdin{clc nclc dc nasiurlarc i in ioaic
ccrci{iilc nclc dc una singur (i, an s noar iaia, oi s sun c an fosi
foaric siudioas} - niciodai nu n-an gandii c ar uica fi aa.
Aa c, cvidcni, ircluia s siric ioiul.
An juisai rina (nai iniai doannclc!", gluncic Ton inainic s ni sc
aliurc cinci sccundc nai iarziu i rcvcria sc incac inir-un val cunlii,
inclicalil, dc durcrc}. ini nuc luza, s-ni orcsc susinclc. Ton c iniins c
luri ca o sica dc narc, cu un lra{ cald aruncai csic aldoncnul ncu, i zicc
rugior.
Puicn s-o nai faccn o dai ?
Iar cu incc s rad i zic.
Parc ni-ar fi fosi scoasc ioaic oasclc.
El zanlcic, sc rosiogolcic lang ninc i-ni srui arica cca nai
aroiai dc cl, lrlia, sunand.
Sucrla Hclcn.
M rivcic in ocli i nu valul dc dorin{ n ucidc, ci, of, ursc cuvaniul
sia, iandrc{ca lcgiurii dinirc noi, c nou i uluiioarc, n facc s n rcirag, c
aa dc crud
245
i dc cus, ca o ran dcsclis. Aoi, siarca dc lans rcvinc in for{ i
lacrinilc incc s-ni curg an cand nu lc nai oi conirola i, roasi, roasi
cc suni, susin i ircnur i n vicrcsc ca un coil narc, iar Ton arc oriilai
i sunc.
N-a fosi aiai dc ru, nu ? iar cu rad, dar nu n orcsc din lans. Plang
aiai dc iarc, incai ini cln{nc din{ii. El n inlr{icaz, n lcagn i sunc.
Sunc-ni, Hclcn, ic rog, sunc-ni cc ai.
Ton n-ar fi ircluii s n inirclc, n-ar fi ircluii. Nu arc nici o lcgiur cu
cl. Dar inircal i ioiul icsc la ivcal.
Lucruri dcsrc carc nici nu iian c suni acolo. Sc rcvars ncluncic, ca
rcziduurilc dinir-o {cava sari. Iar cl las s sc inianlc asia. M asculi doar,
in iin cc cu vorlcsc.
El nu nai c, nu sc nai inioarcc, Doannc, nu-ni vinc s crcd i nincni
nu in{clcgc suni aiai dc singur nu nai iiu cinc suni cinc suni cu c lunca asia
i dc cc ircluic s fic aa nici n-an fosi aroia{i nu l-an in{clcs niciodai iia
foaric u{inc dcsrc ninc i acun c rca iarziu rca iarziu s indrci siiua{ia i
n-an siai niciodai dc vorl i nu l-an inirclai niciodai dc cc nu i-a sai n-
an uiui i nu iiu dc cc n sini aa i nincni nu in{clcgc c c ioi iinul vorla
dcsrc ca i cun c ca carc nu sc gandcic niciodai la ninc i an crczui c an
dcii noncniul n-an lans la innornaniarc cran anor{ii nu sin{can ninic
i cran foaric dclasai i an i Lizzy a lans iar cu n-an uiui s lang nu
ncriian s lang i l-an dczangii n-an fosi dcsiul dc lun i cl a nurii i nu
i-an sus niciodai c-l iulcsc i cl nu ni-a sus niciodai c n iulcic ni-a
sus c cran un grincl o doannc nu nai suori il vrcau inaoi i dc cc nu sc
nai inioarcc vrcau s-l vd din nou il ursc ursc fclul in carc n facc s n
sini n sini aiai dc dclusolai c foaric ru nai ru dccai ni-an inaginai
vrcodai suni o rcfcui suni foaric furioas i furia nu-ni irccc cun oi s
sini asia nici nu iiu cc-ar irclui s sini i ni-c fric
246
ni-c foaric ican c ar uica nuri i nana i luni c cu un icior in
groa i iina i lizzy i Iulc i grasu' i acun i iu i ni-c fric c vor nuri i nu
lc oi sunc cniru c nu n-ar in{clcgc i doannc nu-ni vinc s crcd c iail ncu
i nu c drci suni aiai dc olosii nici nu oi visa al{i oancni ii viscaz c cci
nor{i acciia sc iniorc i-i inlr{icaz i lc zanlcsc i lc sun c c in rcgul s
fic fcrici{i i-i iulcsc i suni inir-o ncnorocii dc cancr all i cu nu oi s fac
nici asia nu vrca s-ni aar nici ncar inir-un vis nu-ni sunc nici cc nai facc
c rca iarziu c al dracului dc iiic cniru cl nu c niciodai lang ninc n-a fosi
niciodai aa c dc cc ni-c dor dc cl o doannc ajui-n c nunai vina nca...
Sunc{i dac a{i nai vzui ccva nai jcnani.
Caiiolul 28
Suni aiai dc furioas i surai c nu-ni dau scana dc oroarca siiua{ici
dccai nai iarziu. Cand cuviniclc ini scac, Ton n lcagn i n inlr{icaz.
Nu-ni sunc s n liniicsc, n nangaic c saic i asculi. Nu zicc dccai.
Hclcn, nu crczi c ai, lnn, lucruri carc ircluic lnuriic ?
Claiin din ca, cniru c nu iiu. Mi-c ruinc.
Tc rog, d-ni lainclc, sun cu loirarc.
Ton sc alcac, ia o cna larg dc c jos i n ajui s ni-o un. Suni
scciuii.
ini arc ru, nurnur, nu iiu cc s-a inianlai.
El rsundc.
Nu conicaz. Dar, Hclcn, cu doar... oaic... Lizzy, Tina i cu ninc nu
lccn nicicri. Si nu ircluic s crczi c nu cii dcsiul dc lun. Nu iiu cc s
sun, cii ninunai
247
i... - in accsi noncni, vocca lui Ton dcvinc arig i iail iu ar fi ircluii
s-{i sun asia.
E frunos din arica lui. Dci nu suni foaric sigur dac-ni lacc c-l
criiic c iaia. M sini olosii, ini vinc din nou s lang i sun.
Tc sucri dac dorn u{in ?
Ton n srui, iar cu n glcnuicsc. Dc ficcarc dai cand n gandcsc la
cc-an sus, inina ni sc zlaic in ici ca un cscru c o narc agiiai. Eran
ninic cand iria iaia i suni ninic fr cl. Carc c rosiul ncu ? Nu suni o for{
oziiiv. Carc c rosiul oricrui lucru ? Vrcau s n fac nic i s nu nai cisi.
A uica langc, dar nu suni dcsiulc lacrini c lunc carc s-ni alinc durcrca.
M glcnuicsc cai dc nuli oi i n cufund inir-un sonn ca dc lunl.
Cand n irczcsc, c 2.20 i suni lilnii dc foanc. An i o nigrcn
insuorialil. Fcdcvin coniicni dc nclunia zilci i n criscz. Nici nu oi
inccc s n gandcsc la sc, cniru c nu n oi ori s n gandcsc la vorlria
nca. Prcfcr s-ni {in cniru ninc iririlc rinarc. Inclusiv scniincniclc rofundc
i iniunccaic lcgaic dc iaia. Suni crsonalc, rca iniinc i rca cunliic cniru
a fi inriiic. Cun an uiui s-l las c Ton s lc scoai la ivcal ?
M sini dc arc ni-a fi voniiai suflciul.
Siau ncnicai nuli vrcnc. Nu c nincni in cancr, cu ccc{ia lui
Crasu', carc s-a coco{ai c crvaz. M audc fonind, sunc rrii i vinc la ninc.
Sigur vrca ccva. Siau iniins c saic, il nangai c Crasu' i n inircl cc
Dunnczcu an sus. M sini anc{ii, dc arc an lui rca nuli vin, i suni
ncolinuii dc lisii dc cncrgic. M inircl dac Ton a lccai i scr c juniaic
c a fcui-o. Dar nu. Aud un loloi dc ras in living. Mcrg c varfuri an la u,
o inircdcsclid i-ni dau scana c si dc vorl cu Lulc.
Convcrsa{ia arc s fic dcsrc cinc a condus ccl nai nuli iin naina cu
oclii inclii.
248
Ton a rczisiai irci sccundc inainic s ccdczc. Lulc il dccic cu aic
sccundc. Din caic in{clcg, crau anandoi adolcsccn{i la vrcnca accca, dar cliar i
aa! ini irag c ninc un ori, iniru iiiil i zic.
Cun a{i uiui ?
Trcsar anandoi i incc s sc lallaic, c cra niczul no{ii", c nu nai
cra nincni c sirad" i c ncrgcan doar cu 30 ln/l", an cand ridic o nan
i sun surai.
Nu vrcau s iiu. Puica{i s onora{i c cincva!
Nu suori s-l rivcsc c Ton in ocli. Nu din cauza
ofaiului ircsonsalil, ci cniru c, inccand din dininca{a asia, n
cunoaic dczlrcai in ioaic scnsurilc osililc i crscciiva c rca cunlii.
Aa c n conccnircz asura lui Lulc. Asia-i o grccal, cniru c sc uii nai
linc la ninc i zicc.
Dc cc ai oclii aa dc unfla{i ?
M rsicsc la cl.
Fr noiiv!
Pcniru a cviia alic inirclri, sun.
E ccva dc nancarc ?
Ton sarc in sus i zicc.
S icin s lun ccva.
Ari lcoiii ru i-i sun.
Cun ? Cu ninc in lalul sia ?
El ridic o nan, ini ridic lrlia i zicc.
Dar, donnioar Dradslaw, cii fruuuunoaaaaas!
Si aoi, c un ion nai scrios.
Cliar cii.
ini incrc{csc nasul i-i sun.
Aicai-n, s-ni un aniofi i s-ni iau oclclarii dc soarc.
Zccc ninuic nai iarziu (du un ocol la laic, inccrcand s scnn nai
u{in a gargui}, suni gaia.
Poi s vin i cu ? inircal Lulc.
Nu, rsundc Ton ruicios, c o clcsiic liai-fai.
Lulc facc oclii cai farfuriilc.
249
Cun! ? zicc cl. Tu i cu Hclcn! ?
Nu iiu dac ar irclui s fiu inrcsionai sau jignii c Ton nu i-a sus
lui Lulc dcsrc faiul c ni-a iras-o.
Aa c gluncsc.
Dc cc cii aiai dc surrins, Lulc ? Crczi c Ton nu c dc nasul ncu ?
Lulc claiin din ca frcnciic i sunc.
Nu, anicc, iu nu cii dc nasul lui.
Conlincniul lui incaniior c aicnuai dc aclaiivul
anicc". Nu vrcau s fac fcninisnul s rcgrcsczc, dar rcfcr aclaiivul
drag". Dar sun galani. Lulc, c foaric drgu{ din arica ia", dci suni olosii,
flnand i siul dc lancuri.
Ton rcci vcscl.
Lulc, c foaric drgu{ din arica ia.
Lulc ii arai dcgciul. E o uurarc cand Ton sunc.
Eii gaia ?
E o zi gcroas dc iarn, dar ncrgcn in gral src Coldcrs Crccn,
cunrn airu covrigci cu crcn dc lranz i sonon afunai i ncrgcn cu
naina in arcul Hcail.
ini nnanc rinul covrigci in vcclca i ruginiia Hond Civic EX a lui Ton.
Nu arc un nunc, nu-i aa ? sun lnuiioarc.
Nu, la naila, n-arc, rsundc cl. Ar fi ca i cun {i-ai loicza cnisul.
Clicoicsc. Discuin dcsrc nainilc noasirc idcalc.
Nu suni o asionai dc naini, zic cu, dar, dac a avca lani, crcd c a
avca un Jaguar nodcl S. O nain cu onc{i. Singura clcsiic c c nainilc
asica ar s-{i induc clausirofolia.
Ton sunc.
Dcci nu cii grcu dc nul{unii, nu ?
Si lui Ton ii lac Jaguarurilc, dar nu-l nai icnicaz, dc cand vrul lui dc
ircijdoi dc ani i-a luai un XJ8.
Cc-i asia ? inircl cu.
El rsundc.
250
Siii, nodclul la luos i narc, cu inicrior dc lcnn.
Sc luda cu suscnsia c fa{" i sora nca a sus lrusc, visioarc.
Taaaia conducc un Jaaaguar!" Aa c ca, conic!
Sunc lucruri dc gcnul sia! ini lacc la nclunic! Vrul ncu a anu{ii.
Crcd c i-a siricai noncniul.
Clicoicsc i zic.
Modclclc nari suni nai nuli cniru oancnii dc csic cincizcci dc ani,
nu-i aa ?
Ton radc silii.
Da, dar ioi arc clas.
Tccn, conicnland cniru scuri iin iniangililul.
Cc crczi c c nai ru, zic cu, o Honda Civic sau o Toyoia Corolla ?
Ton ridic din uncri i sunc.
Suni doi ololani carc nnanc din acccai ung dc clisuri!
Nc inccn dc ras (dci nangai lordul Hondci i sun.
liaia nain!"} in iin cc Ton arclcaz.
Parcul Hcail csic fornai dinir-o scric dc canuri vcrzi ncancnajaic i csic
cliar in nijlocul clcganici zonc dc nord-vcsi a Londrci. ini lacc, cniru c csic
in narc aric ncingrijii i sllaiic i nu-i aiai dc concrcial ca Hansicad Hcail.
Mcrgcn src o lanc dc lcnn, {inandu-nc covrigcii i discuiand dcsrc nainilc
idcalc. Ccrul c allasiru dcsclis, cu fuioarc dc nori, i rcsira{ia noasir sc
condcnscaz in acrul uscai. Dc-a lungul crrii suni llioacc inglc{aic i-ni
infig iocurilc in clc, cniru a sargc glca{a. Sin c lanc i nc nancn
covrigcii uiiandu-nc la oancnii carc-i linl cainii - un cainc cafcniu nc facc s
radcn fiindc-i iaric fundul c iarl, in iin cc sianul lui sirig Drandy!"
i sc rcfacc c nu-l cunoaic.
E aiai dc liniiii.
Mnn, facc Ton, cu gura lin dc covrig, d-ni un uic.
il u casi c olraz.
251
Ti s-a inroii nasul, ii sun.
E aiai dc frig, incai nu-l nai sini, ini sunc cl.
ini icrnin covrigclul i cl n sirangc la ici. Adnirn cisajul. Ccrul
alid, coacii dcsfrunzi{i, naniul inglc{ai, iccrc. Liniic. Oficz. Un noncni
dc fcricirc carc ncrii sirai. incc s n gandcsc c oaic ircluia s-i vorlcsc
cuiva dcsrc iaia i n ninuncz dc cai dc uor c s fiu cu Ton, dc cai c dc
sinlu i lisii dc cfori i dc cc niracol c in ai, cand cl siric ioiul sunand.
Hclcn, in lcgiur cu cc ni-ai sus dcsrc iail iu, iiu c {i-c grcu s
vorlcii dcsrc durcrca ia, dar ai fosi, cii, ai fosi aiai dc irisi i n-an gandii c
oaic ic cdcscai cniru ccva carc n-a fosi din vina ia i c oaic ic-ar ajuia
sNu nu nu nu nu nu nu.
Nu, nu facc asia, sun rccdc, nai rsiii dccai a vrca.
Ton sc orcic. Ezii. Aoi, sun.
E drgu{ din arica ia, dar...
Dc daia asia, Ton n inircruc. Tonul lui c cncrvai.
Hclcn, nu fac c cariialilul, nu c vrcun ccrci{iu scvcr i sfani, carc s
n fac c ninc insuni s n sini linc - oaic c {i sc arc siuid i incrcdilil,
dar ini laci i a vrca s fii linc, dar nu crcd c vci fi alifcl dccai ncfcricii dac
coniinui s ncgi ccca cc sin{i fa{ dc iail iu i fa{ dc fclul cun cra i coniinui
s-{i icrzi vrcnca cu lalagii ca Marcus, n-arc rosi, dc cc s fii o nariir, dc cc...
Sar dc c lanc i sirig.
Tcrnin! Tcrnin! Nu iii!
Si dc undc dracu' iic dc Marcus ? Ton iacc. Parc foaric furios. Trag adanc
acr in ici, n acz din nou i-l lai c icior.
ini arc ru, sun.
Aoi, zic norocnoas.
Dc undc ai iiui dcsrc Marcus ?
Ton sc rsicic.
Trcluic s fii rosi ca s nu vczi.
252
ini ncsicc luza.
Aoi sun.
A fosi cu sccolc in urn i doar o dai. O grccal, ini arc ru c an
{iai. Iari-n. N-an ninic, nu iiu cc n-a aucai - la! - adic, nu iiu dc cc n-
an irczii aa dc ncrvoas in dininca{a asia sau nai dcgral iiu - i aici ini scoi
u{in inina i ni-o lag c nancc, ca s-ni dcnonsircz anloarca sinccrii{ii -,
n-an surai cniru c iaia a nurii i c ciudai, dar a fosi in rincial din cauz
c, dc fai, suni sigur c a fosi cniru c, ci linc, suni dai afar i n-an undc
s n duc. Si c inc un sircs csic ioaic cclclalic.
Asia, rccunosc, c un olicci rosi al ncu. Nu sun cc vrcau, dircci, ca
Laciiiia. Eu lai aroouri. Arooul nu c, iiu, ccl nai curajos nod dc a inircla.
Dar ccl u{in dac la{i aroouri i cii rcsins, rcsingcrca c ncclar, nu
arzioarc. Pc cand, dac ccri dircci i cii rcfuzai, unilirca c la fcl dc clar ca
narcajul icrcnului dc foilal.
Oricun, dac Ton nu-i un inlccil, va riccc rccdc arooul i, dac n
lacc aiai dc nuli cun sunc, va sri in ajuiorul ncu ca un ingcr ziior i nc va
ruga, c ninc i c Crasu', s vcnin i s locuin in aariancniul lui. Fac o
auz. Ton nu zicc ninic. Cc, c ianii ? Aoi sunc - i dciccicz o urn dc
rccal.
N-a sus nana ia c o{i locui cu ca an cand i{i gscii un loc ?
Fsund surai.
Da, dar ai cunoscui-o - c un conar! Iar cu an douzcci i asc dc ani!
Nu oi locui cu nana i cu lunica, cniru Dunnczcu!
M aici ca Ton s in{clcag, dar cl facc c rosiul.
Sunc rccdc.
E nai linc dccai s n-ai cas. Nu o{i s cau{i ali cancr dc incliriai ?
Cand sunc asia, ini icrd calnul.
Du-n inaoi la aariancni! sirig cu.
253
Dinc, dac aa vrci, fic, naraic cl.
Nc inioarccn la nain in liniic.
Aiaia curioazic i nici ncar nu n-a salvai cand avcan ncvoic dc cl. Siia cc
vrcau s sun. Nu vorlin dccai o dai, cand Ton zicc lrusc.
Dac n inircli c ninc, {i-ar facc linc s inr{i casa cu nana ia - ai
uica s-i sui i ci caic ccva din cc ni-ai sus nic.
Urlu.
Dar nu ic-an inirclai!
El scrancic franclc in fa{a aariancniului lui Marcus.
Sar din nain, scui un Pa!" i iranicsc ua. Ton sirangc din flci i
lcac cu aiaia arogan{ i viicz cai oaic s scoai o Honda Civic EX vcclc.
Ccca cc, suni incaniai s olscrv cu nali{ic, nu-i rca nuli.
Iniru, inclid ua, sirig la dracu'!" i-l vd c Marcus vcnind src ninc ca o
furiun. Url.
S-a icrninai! S-a icrninai s-a icrninai s-a icrninai!
ii rivcsc aroicrca furiunoas cu dciaarc. Asia, n
gandcsc in sinca nca, c o zi cu adcvrai rcnarcalil. Nu sini alsolui nici
o cno{ic. Ti cai n {inc gura (i, in rivin{a asia, suni faia nanci nclc}.
Cc s-a inianlai, rosilu cncrvani cc cii ?
Fa{a lui Marcus sc facc siacojic. Fagc.
indrzncii s-ni vorlcii aa, vac nic i rca!
Ccaiul iu dc coioi a adus in cas un orunlcl! Un orunlcl narc i
ncnorocii, carc a liui din arii rin ioai luciria nca i s-a ccai csic ioi!
Dci ini dislacc i nic olicciul lui Crasu' dc a rindc sri, urlu.
Nu iii ninic, rosi narc i gras, un orunlcl adus dc o isic c un
cadou! Ti-a cunrai un cadou!
Marcus zliar aa dc iarc, c vocca i sc inirciaic.
Mi-a luai dou orc ca s-l rind! Dou orc! Trcluia s fiu la sal!
Lairu la cl.
254
Pcniru cc ? Ca s-{i faci ccioralii i nai nari i u{a i nai nic ?
Asia ni sc arc anuzani i incc s rad.
Marcus ii scuiur cagcrai unnul in fa{a nca i naraic.
Vrcau s lcci in scara asia! M auzi ? in scara asia!
Si cu coioiul la gras - cniru c, dac-l rind, iii cc-o s-i fac ? O s-l
calc c caul lui oriocaliu i o s i-l fac icrci!
Zic cu o vocc lin dc sarcasn. Hci, lrlaic!" i aoi, cu vocca nca
nornal.
Marcus. Siii cc ? Nu n scrii. Tu i ancnin{rilc ialc. Ti cai vrci. N-ai
nici o uicrc. Eii inoicni.
E adcvrai i cl o iic. Nu n nai oaic aiingc. Trcc c lang cl. Aoi, il
rccucrcz c Crasu' din ifonicrul lui Lulc - ascunzioarca lui rcfcrai, cniru
c c lin dc lainc caldc, noi, nurdarc - i-l duc in dorniiorul ncu.
ingcraul ncu, zic, inaclcicaz-{i lucrurilc, nc nuin!
Crasu' sc vcdc in oglind i scui. Nu-ni lacc s-o sun, dar c rosi ca
noaica. Dnuicsc c c o avcriizarc c n-ar irclui s an coii vrcodai.
O sun c nana i o inircl dac o dcranjcaz dac n nui la ca in scara
asia. Zicc.
O, linc. Dar nu iiu undc o s dorni. Nu-i nici un ai in lirou i
Florcncc doarnc in cancra dc oasc{i.
ii rsund.
Poi s dorn in living, c canaca.
Ea facc o auz. Aoi sunc.
Dar cu i Florcncc nc uiin la inllanziiorul dc cai.
Oficz i sun.
Pi, aiunci, n-o s n culc an cand nu icrnina{i, nu ?
Liniiii, ini rsundc.
Da, linc.
Pun rccciorul in furc. ini odilncsc caul in naini i n gandcsc c,
dac nana ar fi avui o isic, an fi fosi scuii{i cu io{ii dc nulic rollcnc.
255
Caiiolul 29
Cc-ar fi dac nccrologul ncu ar sunc na{iunii c an avui ialcniul s
cucz in aroac ioi cc-an fcui ? incc s n agii in lcgiur cu asia cand
ciicsc dcsrc donnul Canc in Daily Ercss. Procurorul a sus c donnul Canc,
carc nu fuscsc dai disrui, cra un singuraiic iinid, inirovcriii, carc sc arc c
avca ialcniul s cuczc in aroac ioi ccca cc fcca..." Siau in ircn i nu-ni oi
scoaic fraza asia din ca. Un ialcni in a cua in aroac ioi. Cc noicnirc
icrilil. M inioarcc c dos, cniru c sini c i cu n indrci src acccai
soari.
Acun locuicsc cu nana i cu lunica, carc-l rcfcr anandou c Folcri
Fcdford in locul ncu. Suni rca slal ca s locuicsc singur. Suni inc Moniior
al Dcodoraniclor. Iar Ton n uric. Nu an o gardcrol dc laz. An disirus
siraiul dc ozon. An o nancrinc c aldoncn carc ar uica fi dc la o nuciur
dc uricc. Un inccndiu dc durc dinir-o zon cald iocnai a dccinai nilioanc
dc coaci. Ccca cc anulcaz faiul c ni-an rcciclai ioaic ziarclc sinana
irccui. Prolalil c un ncicorii sc va ciocni cu Pnaniul. Iar cu nu suori ccca
cc ori. Cincva oirvcic dclfinii. M icn dc agcn{ii inoliliari, aa c suni
condannai s locuicsc cu nana cniru vcnicic. An rul aa dc lai, dc arc
ni l-a fi liii dc {casi. Si nincni n-a olscrvai c donnul Canc lisca. Pan s
n auc dc lucru, n sini can dcrinai.
Aa c nu n ajui c, aiunci cand vin dc la ioalci, Laciiiia zliar rin
rcdac{ic cu o vocc la fcl dc sonor ca un Concordc carc dccolcaz.
Hclcn - un iclcfon ariicular cniru iinc - c asisicniul iu siliairic
conuniiar!
incrcncncsc i n lollcz, ca inircaga rcdac{ic dc alifcl.
Laciiiia ciricic dulcc.
S-{i iransfcr aclul acun ?
256
M uii la ca consicrnai i zic.
Dac ircluic.
Zanlcic disrc{uiior. Dccid s-i inicrccicz inviia{ia la Dalul dc Crciun
al Fosiclor Dcluianic i s nodific codul {inuici din cravai ncagr" in cosiun
dc aiculior".
Infac iclcfonul.
Da ? uicr, acocrind nicrofonul.
Hclcn Dradslaw ? sunc o vocc cald. Scuz-n c ic dcranjcz la
scrviciu. Cliff Mcaclan - APC-ul nanci ialc. Scr c ic-a avcriizai c urna s ic
sun!
inglii in scc. Ficrl dc furic din cauza accsici indiscrc{ii, cand cl adaug.
Colcga ia n-a vrui s ni ic dca an cand nu n-an idcniificai. Dar
uicn rograna discu{ia asia c ali dai, dac rcfcri.
II icri i-ni noicz in ninic ca c inviia{ia Laciiiici s scric i Aducc{i-v
roriul siu". Oficz i zic.
Ai uica s suni c la ranz ?
Encrvani, dar oaic. Si o facc.
Din fcricirc, Laciiiia ia ranzul cu un coniaci" la Ivy, aa c liroul c
usiiu. Aici s sar Cliff csic analilii{i i s ircac la sulicci, dar cl arc
loirai s sica la iaclalc.
Dcci cii jurnalisi! inccc cl. Fascinani! Inicrvicvczi nul{i oancni
fainoi ?
Ncnunra{i, rsund, inccrcand s nu izlucncsc in ras.
Cliff c aa dc incaniai dc viziunca lui glorioas asura rofcsici nclc, incai
invcnicz irci inicrviuri in cclusiviiaic cu cclclrii{i, ca s nu-l dczangcsc.
Inicrcsul lui c fascinani i-i clic dc cc Dcni a considcrai oirivii s-ni
nriuriscasc nic dificuli{ilc csnicici ci, inainic s-i sun, , lui Drucc, cand
ini dau scana c n-an dus dcja rca dcaric i c ar irclui s rcnun{.
257
in finc, dcsiul dcsrc ca. E o crsoan foaric rciras.
Cu cc oi s ic ajui ? sun cu oliiicoas.
Cliff rcvinc in rcaliiaica nanicasc i-ni sunc c c inoriani cniru cl
ca cu s-ni in{clcg nana, rcla{ia ci cu iail ncu i cun s-a sclinlai ca dc cand
a nurii iaia.
Dar crcdcan c i-ai ccrui ci ioaic asica, sun.
ini zicc c c uiil cniru cl s-ni aud vcrsiunca asura
cvcnincniclor, aa cun a asculiai-o i c a ci. Sun, rcuind cufcnisnul
anului.
A fosi u{in can inioars c dos. El nu zicc ninic, aa c adaug. An
inccrcai s-o ingrijcsc, dar ii c doar dc iaia.
M orcsc. Ninic.
Aoi, Cliff zicc rclaai.
Si cun ai grij dc ca ?
ii ovcsicsc dcsrc giii i dcsrc linlrilc la galcric i dcsrc rcili i
dcsrc cin i dcsrc faiul c-o asculi i c an for{ai-o c Vivicnnc s-o inviic la
cin.
Cliff zicc.
-Uau.
An olosii s vorlcsc, dar Cliff nu olscrv. ini nai unc vrco nouzcci dc
inirclri. Vrca s iic cinc crcd cu c c cca uicrnic in rcla{ia dinirc noi dou.
Vrca s iic alc cui ncvoi crcd cu c ircluic s ail rioriiaic. Vrca s iic ioi cc-
rcfcra cu s nu-i sun.
Aoi, inircal.
Si cc sc inianl cand ai iu ncvoic dc nangaicrc ?
Suni dcruiai.
Nu in{clcg, zic cu.
Pi, cand ai iu ncvoic dc alinarc, cc sc inianl aiunci ?
O inirclarc carc ar fi fosi nai oirivii aiunci cand
avcan airu ani. Zic lrusc.
Nu c cliar aa.
Aud cun Cliff iragc adanc din {igara lui rulai nanual.
in{clcg, sunc cl c un ion ncdcfinii.
Tucic, sc scuz, aoi sunc c, inccand dc nainc, nana arc
rogranarc sinanal la clinic i c idcal ar fi ca cu s asisi la ccl u{in o
scsiunc aliuri dc ca.
258
Mi-ar lcca, nini cu, dar ni-c ican c nu oi.
Cliff aicai.
Munca, ii clic.
El sugcrcaz c oaic n nai gandcsc la asia.
Da, sigur, zic cu vioaic. Mai ai ncvoic dc ccva ?
Sun asia cu inicn{ia dc a-l uui, dar n ignor. ini
clic cai c dc inoriani cniru cl s in{clcag fanilia ca ansanllu".
incuviin{cz din ca i zic nn" i n inircl cun sc disircaz Cliff cand n
inircal cun ni s-a sclinlai via{a dc cand a nurii iaia. An saglcic in loc dc
crcicr. M gandcsc la izlucnirca nca osiorgasnic i ni sc sirangc sionacul dc
anic. ini vinc s iranicsc iclcfonul i s-o iau la fug. Du un ninui inircg,
Cliff zicc.
An inrcsia c {i-c grcu s vorlcii dcsrc cc sin{i.
Crcd c arc Psiliairia c in{clcsul coiilor dcsclis c
gcnuncli, la agina 7.
Ii rsund acid.
Nu sini ninic.
E aroac adcvrai. Cliff c incrcdilil dc icui. Zic rccdc.
An fosi rca ocuai la scrviciu i s an grij dc nana.
Cliff rnanc icui. E ca i cun a vorli cu o iair. Hci, oaic cliar c o
sianc1!
A fosi foaric iullurai dc aiunci, iii ? zic cu.
Pofiin ? inircal cl.
Dc la noarica iailui ncu! n rsicsc cu.
Dcsrc cc crcdca c vorlcsc ? Dcsrc rcirogradarca
cclici dc foilal ?
Si-a iiai vcnclc! cclan cu.
Cliff arc s aicic s dcialicz, aa c-i sun cc s-a inianlai, dci suni
sigur c nana i-a ovcsiii c larg.
ii sun foaric clar lui Cliff c scara cu iicrca vcnclor a fosi singura scar
dc luni in carc an lisii i c, dcsigur, du asia, n-a nai lisi niciodai. Nu
vrcau s fiu acuzai dc ncglijcn{ filial a doua oar.
Dar, du cc icrnin, Cliff zicc.
I-ai dcdicai nuli iin nanci ialc.
incuviin{cz din ca i-ni dau scana c cl nu n vcdc.
Ei linc, ca arc ncvoic dc ninc acun, sun.
Cliff iacc din nou. Doannc, nu ni-ar lcca s fiu
ricicna lui. Cluncsc.
iniorc caul o cli i, lan! ca ii iaic vcnclc!
Nu-i una dinirc cclc nai lunc glunc alc nclc, iar Cliff
nu radc. Sunc c i sc arc c nana a inccrcai s n for{czc s an grij
dc ca.
Dar an avui! cli{i cu.
Siian cu c von ajungc la asia.
Aoi, cl sunc c i sc arc c ca a vrui s n cdcscasc cniru c n-an
fosi lang ca.
Aici ai nincrii-o, zic cu cu anrciunc.
Dar, Hclcn, sunc cl, cun rnanc cu via{a ia ?
M saiur ioi nai rccdc dc convcrsa{ia noasir. E ca un
concurs cu inirclri circn dc liciicos, fr siinulcniul rcniului in lani.
Cc-i cu ca ? zic cu iioas.
Nu i-o o{i dcdica in ioialiiaic nanci ialc, rsundc cl.
Nu, dar... incc cu i aoi n orcsc. Nici n-o fac.
Arc ncvoic dc ninc. Oricun, n-an aliccva nai lun dc fcui. Nu arc c
nincni alicincva, sun cu surai.
Sc arc c ca insi, rsundc cl.
Suni gaia s fac o rcnarc c scana alcra{ici accsiui concniariu, cand
Cliff adaug c nu c nornal sau snios ca o nan s fic aa dc dccndcni dc
coilul ci - coil!
Suni nai narc dccai cl, nucosul nailii! Cliff sunc c, cu cai sar nai sus
dc ficcarc dai cand ca facc o criz, cu aiai va fi nai ru.
Pur i sinlu nu ajui, concluzioncaz cl.
O, dcci c vina nca.
260
Nu, nu c vina ia, zicc Cliff incci. Nu cii iu rcsonsalil cniru
conoriancniul nanci ialc. Doar cniru al iu. Ccl nai lun lucru c carc-l o{i
facc cniru iinc i cniru nana ia - in ordinca asia - c s-o lai s invc{c s sc
dcscurcc cu roria ci durcrc.
ii c uor s vorlcasc, siand in clinica lui, funandu-i {igrilc uiuroasc,
fr s fi irii ccricn{a furici Cccclici Dradslaw Cand Nu Sc Facc Aa Cun
Vrca Ea.
Aa c s-o ignor ur i sinlu, nu-i aa, an cand sarc c fcrcasir ?
zic cu sarcasiic.
Cliff - carc sc dovcdcic a fi la fcl dc fcrnccior ca i laliioza - rccunoaic
c a rczisia soliciirilor nanci nclc c o loicric. Dar ioi cl nai sunc i c, dac
suni gaia oricand s-o salvcz, nici una dinirc noi nu va rogrcsa". Nu suni sigur
c-ni lacc naiura inclusiv a accsiui uliin cnun{.
Cc vrci s sui cu asia ? inircl cu arogani.
Cliff iucic i zicc.
Dac nu o{i s suor{i durcrca, ccl nai uor c s-o lagi la loc, in cuiia
ci. Dac o crsoan ii circcc ioi iinul ocuandu-sc dc durcrca alici crsoanc,
sc disiragc c sinc dc la roria-i durcrc.
M sini ncsigur, aa c sun in{cai.
Nu iiu dcsrc cc vorlcii.
Cliff czii, aoi sclinl sulicciul.
Oli-doli, zicc cl.
Paricz c nu sunc dcs asia in fa{a ricicnilor lui.
Hclcn, ovcsicic-ni u{in dcsrc rcla{ia ia cu iail iu, zicc cl c un
ion nicros.
Pc un ion anar, zic.
Cc-i dc ovcsiii ?
Cliff aicai. Asia inscann c siiua{ia c in corzi c sianc ?
Dc ccnlu, cc v lcca s facc{i inrcun ? ini sugcrcaz cl.
Nu rca nulic, zic cu.
261
Dag-{i analiza asia in fund. An uncrii aa dc cocoa{i, incai ni-au ajuns
la acclai nivcl cu urcclilc. M uii la ccas.
Clrisioasc, vorlcsc la iclcfon cu onul sia dc ircizcci dc ninuic! N-arc i cl
o via{ ? ini scolcsc o nisicrioas crusi vcrdc dc sul unglia dcgciului narc dc
la nana siang i zic.
Uiic cc-i, ircluic s lcc. Trcluic s-ni iau un scndvi. Oricun, crcdcan
c iclcfonul sia c in lcgiur cu nana.
Cliff facc o auz. il aud cun ii arindc {igara. Dnuicsc c c gaia s
sun ccva onos. Nu n dczangcic.
Hclcn, zicc cl. Cand noarc cincva, sc dcsclidc o u src o cancr undc
sc afl sufcrin{a. S-ar uica s fic nai nulic cancrc. Dac ai curaj, o{i cuia
nai dcaric.
Unii oancni inclid din nou ua.
Aoi inccc s lai canii dcsrc inclidcrc" i n inircal dac vrcau s
nai sun ccva, dar nu nai c ninic dc sus.
Privcsc in gol rc{ dc zccc ninuic, aoi incc s sun agcn{i inoliliari.
Caiiolul 30
Azi-dininca{ ni-an rcncnorai ioaic aniniirilc nclc rcfcraic. Accsica au
un lucru in conun. Mancarca. Cun an fosi luai la o circccrc dc adul{i i i-an
ccrui gazdci salai dc frucic, dar doar circclc", i lc-an rinii. Cun an nancai
un ou ficri c un fcriloi i cun n-an uiui s-l icrnin - un ou nagic fr fund,
carc nu sc nai icrnina. Cun lunica lui Miclcllc nc cunra rcvisic dc lcnzi
dcscnaic i caic un Curly Wurly la ficcarc. Cun an nancai o icrsic narc cai o
ningc in Sania i cun iclca nca nirosca a carancl la soarc. Cun an ciiii c
262
cuiia dc lranz dc vaci a nanci lranz slal" i o inirclan c nana
cun oaic lranza s fic slal ?", fcand-o s rad. Toaic au fosi dclicioasc.
Dar cclc nai frunoasc aniniiri culinarc alc nclc suni lcgaic dc Crciun.
Cun an ajuiai-o c nana s fac o rjiiur cu siafidc cniru clcvii ci i cun
an lins casironul. Cun an coi onulc{i dc iuri-dulcc la coal, fcu{i cu fornc
dccuaic. Cun n indoan cu Qualiiy Sircci (cu ccc{ia cclor roii!} an cand
ini vcnca ru. Cun an ccrui asc cariofi co{i i an lsai irci in farfuric, iar iaia
cra rca vcscl cniru a siriga la ninc. Ai oclii nai nari dccai sionacul". Taia
cra anuzani dc Crciun. Sc sirccura in dorniiorul ncu iarziu, in scara dc Ajun
i unca o ciocolai Tcrry's sinl, in forn dc oriocal, in cioraul ncu. (Eu
rcfcr ciocolaia cu laic, dar cl nu iia.} Nc duccan cu naina la scr i alcgcan
un on dc Crciun, iar cu insiran nirosul dc in roasi, dar cl sunca jaf la
drunul narc!" sau arc o forn ciudai!" i-i cunra lui un iraluc, iar nic, un
aclci dc {igri dc zalr i lc funan in nain, in drunul src cas. Fircic c
accasi iradi{ic s-a sfarii cand an inlinii aic ani, dar n gandcsc azi la ca
i-ni vinc s-l scoi din nornani.
Ursc Crciunul fr cl, ca i nana.
E dc in{clcs c lunvoin{a lui Vivicnnc nu c aa dc narc incai s-o inviic c
Cccclia la cina dc Crciun. Mai alcs acun, cand vinc cu un acccsoriu carc nu-i in
siriiul sczonului, luni Fio (carc c cniru circccri ccca cc c nionaioza cniru
icuri}. Siiu c nana crccc asia cac ccva ncinscnnai, cniru c, la nicul
dcjun, dcclar.
Nu srliorcsc Crciunul anul sia, siau in ai. Aa c s nu aicia{i
cadouri!
inccicz s-i nai dau lui Crasu' aicul lui din curcan i nruniaic i cclan
.
Dar, nani, nu uicn s nu faccn Crciunul! Pan i Miclcllc facc
Crciunul.
Mana sc rsicic.
263
Tail lui Miclcllc c inc in via{!
Suni gaia s sun. Asculi, iiu cai dc grcu i{i c", cand n gandcsc la Cliff
arinzandu-i lriclcia. Sun caln.
Eu suni inc in via{. Duni c inc in via{. inc. Cc zici dc rjiiura c
carc an fcui-o inrcun ?
Mana iranicic ccaca dc ccai.
Nu-ni as dc rjiiura aia siuid! sc lancnicaz ca. Nu c la fcl fr
un lrlai in cas!
inir-adcvr, nu c. Nu cisi u{c carc sioncaz din anialoni.
O, nan, sun cu irisic{c, iiu c nu c. Dar dc cc nu uicn avca un
Crciun liniiii, doar noi irci ?
Ea ii scoaic luza dc jos in afar. Trcluic s fi inv{ai asia dc la unul
dinirc coiii ci. E aa dc conic - c crcsia unui {anc dc airu ani, c cliul
unci fcnci dc cincizcci i cinci -, incai ircluic s-ni nuc linla ca s nu rad.
Nu n inicrcscaz, zicc ca sfidioarc.
Man, sun cu, asia c din cauz c ic duci la clinic azi?
Mana ufncic i zicc.
Nu. E din cauz c nu vrcau s an ninic dc-a facc cu Crciunul i rcfuz
s fac cunriuri dc Crciun. Evii cu lun-iiin{ asia!
Dinc.
in rcgul, Scroogc, sun cu scvcr, aiunci, luni i cu ninc va irclui s
srliorin singurc. Nu-i aa, luni ?
Duni Fio, carc iocnai i-a iaraii icioarclc inuniru, aducandu-i siicla ci
cu a ficrlinic, ridic din uncri i nornic.
Nu-i ninic dc srliorii.
M sini rosi fiindc an crczui c luni n va ajuia.
Nu facc rca nulic ca s ajuic oancnii. Nici ncar c sinc.
ini aninicsc Crciunul irccui cand, inir-o izlucnirc dc lunvoin{, an
cunrai lilcic cniru noi, ca s vcdcn Mizcralilii. (Nu iian sigur dcsrc cc cra
vorla, dar suna crfcci. Si n sin{can vinovai c n-o nai viziiascn dc
264
asc luni.} Fiindc lucran in ziua accca, an sugcrai s nc inialnin in
foaicr. M-a sunai la 5.45 .n. i n-a anun{ai c nu oaic vcni fiindc, dac n-ai
avui iin s vii s n ici, cc rosi arc ?" Asia din arica unci fcnci carc
cliorcic cu auioluzclc dc cand s-au invcniai!
M uii la luni Fio, in aniofii ci ncgri, ura{i, in colan{i lcj i cu un lalai
ccnuiu i cu lroa dc oal la gai, carc {inc ioiul laolali, i n inircl dac a fosi
vrcodai fcricii.
Si nu o sun doar aa. Cliar n inircl.
Duni, zic, cand crczi c ai fosi, , cand crczi c ai fosi ccl nai fcricii ?
Fa{a sui a lui luni Fio arc i nai lisii dc culoarc dccai dc olicci.
In ziua nun{ii nclc, sunc ca.
Dcsigur, nurnur cu. Ei, n duc la scrviciu acun, nc vcdcn nai iarziu.
Ics in gral c u, adnoncsiandu-n singur cniru cnorna nca rosiic.
Duni Fio s-a csiorii cu lunicul Ccrald la cca dc-a oisrczccca ci anivcrsarc,
cu dou sinani inainic ca Hiilcr s invadczc Polonia. La o sinan du cc
a fosi dcclarai rzloiul, lunicul Ccrald a fosi rccruiai. La dou luni du aia,
lunicul Ccrald a fosi fcui franc dc un oluz, in iinul insiruc{ici.
Crcd c luni Fio i-a us durcrca in cuiic.
inc nai ncdiicz la lunica nca, crcia i-a fosi rii iuliiul inainic s ail
ocazia s fic curajos i s infrunic inanicul ca un lcu, cand Miclcllc n sun s
n infornczc c ca i Marcus s-au logodii. Cuviniclc ci cacic suni.
Crcd c ai fosi uliina lui avcniur!
Si crcd c n gandcsc la faiilc rnasc din lunicul, iniinsc c Cania
Salislury, cniru c - aiunci cand ini rccai uicrca s vorlcsc - in loc s zic.
Vrci s-{i rcconand un arlaian sccializai in nrirca cnisului ?" zic c suni
incaniai i c scr s fic fcrici{i. Tonul ncu c inali i sul{irc, dar scr c nu i
isicric. Miclcllc - carc cu
265
siguran{ s-a rcgiii cniru un scandal cnorn - arc luai rin
surrindcrc. Sunc. O!" Aoi, adaug c un ion dczunflai.
Sigur, nul{uncsc. Si scr c i iu vci fi fcricii cu iiul la, dci c un
ncsin{ii alsolui. I-a siricai cnaa logodnicului ncu. Si cra Arnani!
Sun, inainic s n oi ori.
Miclcllc, cunosc cnaa i a fosi un cadou dc la nana lui Marcus, carc
a cunrai-o dc la Dls. Iar Ton nu c un ncsin{ii i, oricun, nu sunicn
inrcun.
Zlang! Urcclilc lui Miclcllc sc ciulcsc ca alc unui cainc dingo.
Da ? zicc ca. Dc cc ?
Eu i gura nca logai. Zic scuri.
N-a ncrs.
Lcul avcniurii nclc ncfcriciic nu va fi iniors c ioaic r{ilc dc dcgciclc
sul{iri alc Ivanci cclci Croaznicc.
Nu nai sunc! Dc cc ? vrca ca s iic.
Miclcllc, n rsicsc cu, nu discui c icna asia.
Ea ufncic in rcccior.
Dinc, liniicic-ic!
Urncaz o auz, inainic dc a aduga in oai.
Tc-a liui ?
Ti.
S n lai! ? Ai innclunii ? E vcicrinar!
Miclcllc c ncduncrii.
Aiunci, cc s-a inianlai ? inccarc ca s n irag dc linl.
Cc icnaciiaic arc! E ca un ogar carc adulncc c cincva inirc icioarc.
An sus, zic cu c un ion dur, c nu vrcau s discui asia.
Miclcllc sc rsicic.
Cu siguran{ c c ccva cc nu-ni sui.
Fac o grinas i sun cu ircicnic.
Dcci Marcus {i-a dai un incl dc logodn ?
266
Fsundc vcscl.
II duc, adic cl n ducc la Tiffany, in du-aniaza asia.
Zanlcsc in iin cc-ni inagincz o cas czand c orinoncul lui Marcus.
O, zic cu, cc noroc c iinc!
Sccnariul ini rcaninicic dc gluna rcfcrai a iailui ncu. cca in carc
doanna Coldllaii sc urc in avion i lrlaiul dc lang ca ii adnir inclul cu un
dianani uria.
Da, csic frunos, sunc doanna Coldllaii, dar, din caic, accsi frunos
incl cu dianani c inso{ii dc un llcsicn. Dc donnul Coldllaii". Mic, crsonal, nu
ni s-a rui niciodai anuzani, dar acun arc o glun oirivii. Siiu c
Miclcllc va inicrrcia grcii inirclarca, dar ioi i-o iranicsc.
Miclcllc, il iulcii c Marcus ?
Tccrc. Aoi, un loloi dc ras vcscl i cuviniclc iriunfioarc.
Eii gcloas!
Sun c un ion ncuiru.
Nu cliar.
Dar Miclcllc insisi i suni rca indifcrcni ca s n ccri cu ca, aa c las
lucrurilc cun suni.
Ai uica s ic iniorci la Jason, sunc ca culiand.
La Jascr! cclan cu, fiindc, in sfarii, ni-a srii {andra. Miclcllc, nu
n iniorc in cloaca aia. Acord-ni u{in incrcdcrc! Oricun, n sini linc
singur.
Miclcllc n facc nincinoas i sunc c nunia va fi un cvcnincni sclcci",
aa c, dac nu rincsc o inviia{ic, s nu n sini jignii.
Miclcllc, zic cu inainic s ciir o dai cniru ioidcauna accasi
iunoarc din via{a nca, s inclcicn aici.
Tcrnin roccsul dc urificarc cu un csrcsso dullu.
Nici unul dinirc cci airu agcn{i inoliliari c carc i-an sunai nu n-au
sunai inaoi. Nu c o narc surriz.
Cand an sunai la JI&Fiii, in Kcniisl Town, uianul dc la ccllali cai al
firului a zis.
267
Cc v inicrcscaz ?
I-an sus, iar cl a zis.
A{i inccrcai la liroul nosiru din Surrcy Quays ?
Fsunsul dc la Widcloy Esiaics a fosi.
Cca nai icfiin cas c carc o avcn in clia dc fa{ c 200 000 dc lirc, iar
cci dc la Ciifingcr Procriics au inirclai.
Cu aiai vrc{i s incliria{i c sinan? A, s cunra{i...
Dc dcaric ccl nai oliiicos a fosi ccl dc la Snaiclii&Co., carc a zis.
V fac lcgiura cu colcgul ncu carc sc ocu dc aariancnic. Eu n
ocu nunai dc rorici{i dc csic 300 000, aoi n-a lsai s aici an cand
s-a inircrui lcgiura.
Aa c, aiunci cand Lizzy, carc a fosi la o cdin{ foio ioai ziua icri i carc
alia aicai" s aflc cc noui{i" nai an, n invii s lun ranzul inrcun,
n foloscsc dc scuza asia ca s anan cuiarca unui aariancni. Nunai du cc
an accciai inviia{ia, ini dau scana c n-an clcf s vorlcsc.
Sunc-ni ioiul! ini ccrc Lizzy. Nu oniic ninic!
ini nuc luza.
Vci fi dczangii, zic cu.
ii cadc fa{a.
Dc cc ? {i ca, aninai dc o ingrijorarc sinccr, ini incrc{csc nasul i
sun.
Ton i cu ninc nc-an ccriai i an {iai la cl. An {iai iarc.
M criscz, aniniindu-ni dc furia nca frcnciic.
Lizzy izlucncic.
O, nu! Dc cc ? in lcgiur cu cc ?
ii sun. Sau nai dcgral ii sun ccca cc vrcau cu s iic. Nu-i sun dcsrc
nizcria inlilai dc sufcrin{ carc a {anii din ninc ca sangclc dinir-o aricr
scc{ionai.
Prcfcr s nu crcd in ca an cand nu sc va csiona. Aa c cvisccrcz i
discc adcvrul i-i ofcr lui Lizzy rni{clc.
268
Lizzy c sfaiai. Par{ial, fiindc nu oaic vorli dc ru c nincni. Dar i
cniru c-i fac lui Ton o dcscricrc jalnic, in cclc din urn, sunc cu rcrc dc
ru.
Cc narc cai. Prca aiai dc drgu{. Poaic c n-a vrui s sc ancsiccc.
Dci ircluic s sun c nu-i frunos s criiici riniclc alicuiva. Mai alcs c iail
iu a fosi un on aiai dc drgu{.
Coniiin{a nca - carc-i circcc cca nai narc aric a vic{ii dornind - ini
d un glioni in accsi noncni i nurnur.
N-a fosi nunai vina lui Ton. Si cu n-an lans dc iaia. N-an dai dovad
dc rca nuli loialiiaic, nu-i aa ?
Lizzy ini alung irisic{ca cu o rclic nonalani.
Nu fi aiai dc dur cu iinc! Toai lunca sc langc din cand in cand dc
rin{i, iiu c cu fac asia ioi iinul!
(Lizzy vorlcic dcsrc nana i dcsrc iail ci nunai in licrlolc
clogioasc.}
Oficz.
Ai drciaic, zic cu. Nu ircluic s lc sui oancnilor cc s fac. E o
iniruziunc.
Lizzy, carc caui discrai un final fcricii, sunc.
Eii sigur c nu cra doar rcocuai dc soaria ia ?
ini aninicsc rcnarca jigniioarc a lui Ton in lcgiur
cu aariancniul i suni rca ingrozii ca s n confcscz ricicnci nclc
cclci nai lunc.
Foaric sigur, narai cu.
Lizzy c icui.
Eii sigur c nu uic{i s v inca{i ?
Eu rsund.
N-a fosi o ccari rosicasc i lisii dc inorian{, Lizzy. A fosi o
ncin{clcgcrc scrioas.
Ea sunc dczangii.
Aiunci, oaic c c iinul s lua{i o auz.
Arol dand din ca, dornic s sclinl sulicciul inainic
ca Lizzy s n asaliczc cu alic inirclri. Dar ficcarc sulicci la carc n
gandcsc c llocai dc un narc scnn cu
269
NU E VOIE ACOLO". Ursc s discui dcsrc cun c s siau in Musswcll
Hill, cniru c asia ar uica ducc la lunici fcu{i luc{clc sau la asisicn{i
siliairici. Suni rciiccni s inircl dcsrc Drian, cniru c an uica ajungc
inaoi la Ton. Prcfcr s n-o ncn{ioncz c Miclcllc, fiindc ni sc facc iclca dc
gin cand n gandcsc la Marcus i la sindronul fanionci iailui ncu. Caul
ncu c o uria laricr ruiicr. Izlucncsc.
Liz, crczi c-o sufoc c nana ?
In loc s-ni rsund, Lizzy n sirangc dc lra{ rcsuun c-o facc ca s-ni
araic c sc gandcic la inirclarca nca - i {i.
Tina! Tina!
ii urnrcsc rivirca i o vd c Tina rcfugiindu-sc inir-un nagazin dc
aniofi.
S-o inviin s ia ranzul cu noi! cclan Lizza, rcczindu-sc du ca.
Dac Coacul-dc-dcaric" ar cisia, ini sun cu, Lizzy cca fcui din
zalr s-ar oirivi foaric linc in lunca lui.
Aici afar, sun cu.
Du caicva sccundc, Lizzy icsc, {inand-o dc lra{ c Tina.
Doannc! Cc s-a inianlai cu nasul iu ? susin cu.
Lizzy rsundc in locul Tinci.
Voia s ia o conscrv dc fasolc fiari dc c rafiul dc sus i a czui c ca.
Diaia dc ca!
Zic.
Tc doarc ?
Tina claiin din ca.
ini dau scana c nu c rca fcricii s ia ranzul cu noi.
Nici Lizzy nu sc sinic in largul ci, fiindc inccarc s dcsiind ainosfcra
glunind.
Asia nu facc dccai s dovcdcasc cai suni dc ncsnioasc conscrvclc.
Nincni nu radc. Si din accsi unci, disozi{ia inir in cdcrc lilcr. Tina
arc s fi fcui un jurnani al iccrii.
Iar cu n fcrcsc s-o inircl c Lizzy dc wcclcndul ci, ca
270
s nu sc ajung rin ricocu la al ncu. Aa c, rosicic, iau o faic dc
sfccl dc c farfuria lui Lizzy, ni-o licsc c nas i sun.
Cinc suni ?
Lizzy iacc. Tina n rivcic. O rivcsc i cu i suni ocai dc rcvolia carc i
sc ciicic in ocli. ini iau sfccla dc c nas i nurnur.
A fosi o glun roasi, ini arc ru.
Tina sunc rccc.
inioidcauna sui asia, dar nu ic sclinli niciodai, nu-i aa ? Eii ca un
ncnorocii dc disc siricai.
ini cadc falca.
La naila! cli{i cu. N-an vrui s zic ninic cu asia, linc ? Cc c cu iinc ?
Eii foaric agrcsiv. Nu nai oi s sun ninic fr s-ni sari la lcrcgai.
Ercsia Tinci rcflcci furic ur, dar cu ii dau inainic. Dc cand dragul dc Adrian
a arui c sccn - Adrian! Adrian! - nu nai sunicn suficicni dc lunc cniru
iinc!
Tina izlcic cu unnul illia dc ncial, fcand-o c Lizzy s sar in sus,
inrcun cu farfuriilc.
Faio, cii dclasai! sc rsicic ca. Eii rca! Cc nai c dc daia asia ? Ton
? Jascr ? Marcus ? O, scuz-n, lc-an icrdui irul.
M curindc furia i-i arunc.
Dc fai, nu, nu c vorla dcsrc un lrlai, ci dcsrc iaia.
Pcniru rina oar, rosicsc adcvrul alsolui.
M aici ca asia s-i inclid gura. Dar ca riosicaz.
Si dcsrc rcsiul!
Aoi, sarc in icioarc i uicr.
Nu-l folosi c iail iu ca c o arglic cno{ional asura nca, Hclcn.
Nu l-ai lcui niciodai! Ai lungii-o dcsiul an acun! D dovad dc rcscci,
las-l s sc odilncasc in acc!
sia c, fr indoial, ccl nai urai lucru c carc ni l-a sus cincva vrcodai
in via{a nca. Nici Miclcllc, in cclc nai sllaiicc visc alc ci, nu ni-a sus ccva
ascnnior.
271
Faiul c Marcus n-a fcui iarf" c o ninica ioai! Furia c aiai dc narc,
incai vrcau s-o lovcsc c Tina in fa{. Din fcricirc cniru ca, lcac din cafcnca
inainic dc a auca s-i irag un unn. Suni aiai dc oriilai, incai nici nu n oi
uiia la Lizzy. Siau acolo i ircnur. ini sirivcsc crvciul i il sirang inir-o ningc,
inirclandu-n cun s-a ajuns la asia. Iau guri uriac dc acr, dar nu oi s-ni
rccai suflul, in cclc din urn, sini o aiingcrc uoar c saic i Lizzy sunc
lland.
Tc sin{i linc ?
Arol din ca i-i indcricz nana. Soicic.
Tina n-a vorlii scrios.
Asia n facc s-ni rcvin din anor{cal i izlucncsc.
Da da. Si s nu crcad c voi alcrga i dc daia asia du ca, fiindc n-o
voi facc. An icrninai-o cu ca.
ini irccc rin ninic gandul nclcui c indcricz ricicni i cunoiin{c
inir-un riin dc airu c sinan i inc n-au irccui zilclc dc nicrcuri, joi,
vincri i sanli.
Lizzy insir, aoi sunc.
Nu crcd c Tina c fcricii. in ciuda lui Adrian. Alifcl, nu crcd c ar fi
sus accsic lucruri.
Fidic din uncri.
Cun zici.
Lizzy insisi.
in lcgiur cu cc a sus dcsrc iail iu, ci linc, in rinul rand, c
drciul iu s sin{i ccca cc sin{i. Cliar dac nu a{i fosi aiai dc aroia{i, ccca cc
nu oi s crcd.
Si, in al doilca rand, oaic c rcili ic-ar uica ajuia ?
Clicoicsc. Si n inircl. dac un nclun ni-ar iia un icior cu ioorul,
oarc Lizzy s-ar ofcri s n uc ca s-ni ircac? M for{cz s ar vcscl i sun.
Lizzy, iii c nu-ni lacc s fiu aiins.
Lizzy rsundc.
Ei linc, nu iiu...
ini aducc aninic dc ninc adcncnindu-l c Crasu' s ias din gaura
loilcrului cu un casiron cu suc dc ion. Si ircluic s sun c d rczuliaic. M
sini u{in nai caln. Morni.
272
An sus clcsiia cu iaia doar ca s-o fac c Tina s sc sini rosi. Arc
drciaic. Suni inir-o disozi{ic nizcralil.
Lizzy oficaz i zicc.
Dar dc cc ? Dac nu c vorla dc iail iu, aiunci c vorla dc Ton ?
Siian c ranzul nu cra o idcc lun. ini arunc crvciul c nas i sun.
Ton lag nana in fundul cainilor i arc o nain nai roasi dccai a
nca. Nu c vorla dc Ton.
Lizzy zicc iriiai.
Hclcn, iu nu dai doi lani c naini! Si cl c liii s-i lagc nana in
fundul cainilor!
Morni.
Si cc, asia ar irclui s n fac s n sini nai linc ?
Lizzy ii {uguiaz luzclc i zicc.
Poaic c-{i va facc linc dac vci fi singur o vrcnc.
Ta{ai zgonoios i sun c un ion liciisii.
Dc cc ?
Lizzy ii ianoncaz gura cu crvciul (rujul ci crfcci rnanc crfcci} i, ca
un arlicisco carc sunc concluzia unci rcdici iclcvizaic, dcclar.
Trcluic s fii fcricii singur inainic dc a uica fi fcricii cu alicincva.
M las c saic, ini incrucicz lra{clc i inccrc s ar agnosiic.
Liz, zic cu, ai ciiii asia in Cirliinc ?
Poaic c da, sunc Lizzy nonalani. Si cc-i cu asia ?
Ii rsund cu scrioziiaic.
Eu an scris asia.
Caiiolul 31
E ncvoic dc dou suic dc nii dc incruniaiuri cniru a facc un rid c frunic.
Privcsc ridurilc adanci dc c
frunica nanci i n inircl caic din cclc dou suic dc nii dc incruniaiuri
i nirri au fosi cauzaic dc ninc. inccrc din rsuicri s fiu inasilil, aa c n-
o cincz, ci suni doar curioas. Nu-ni oi inagina ninic nai sircsani dccai s fii
rinic. Trcluic s fic cliar nai ru dccai s-o ai c Laciiiia drci cf.
S fii rsunzior cniru sniaica i fcricirca unci fiin{c vii. infricoior.
An clcliuii airuzcci i cinci dc lirc c cr{i dcsrc isici i alic cincizcci c un
iaiuaj cu o isic, inainic dc a indrzni s cunr orfanul oriocaliu dc la
Daiicrsca i suravic{uirca nuniclui lui dc grsinc inc ni sc arc un niracol.
Toaic laniclc c carc lc-an cunrai vrcodai au nurii in dou sinani,
cliar i caciusul. Si la nana c la fcl. Nu cisi lanic in casa ci i nici n-au
cisiai vrcodai. ii cunr singur flori, dar asia c aliccva - ic aic{i ca
accsica s noar du o sinan , aa c nu iiu cun s-a dcscurcai cu un
lclclu nirosiior i langcios. Dc fai, iiu - a angajai o au air1.
Isalcllci ii cra fric dc asiraior i uria niic aniofi alli cu iocuri cui
alsolui ninuna{i, carc lsau urnc c arclciul lcuii al nanci. O lccan
foaric nuli. O dai, la varsia dc cinci ani, cand cran sllnoag, n-an vicrii
Isalcllci c suni gras, cniru c o auziscn c Vivicnnc langandu-i-sc nanci
dc asia. Isalclla i-a ridicai iricoul oriocaliu, dand la ivcal colcci dc carnc
nslinic i a dcclarai fcricii.
Tu nu gras! Asia grsinc!
An fosi fcrnccai i, du accca, grsinca n-a nai fosi ccva dc carc
ircluia s n icn. Ii nul{uncsc lui Dunnczcu cniru Isalclla. M-a salvai. Fr
Isalclla i culcran{a ci siangacc - cu narc grij Hclcn, duanna
1 Au air - crsoan ianr, carc siudiaz csic loiarc i carc c gzduii la
o fanilic in sclinlul unor scrvicii. gosodric, lalysiiiing cic.
274
Dradlsaw, iu ducc la nagazin!" - crcd c nana ar fi sufcrii o dcrcsic. Si
rolalil c a fi sufcrii i cu una.
Aa, ircizcci dc lirc c sinan lus nancarca (ccca cc ducca rolalil la
un ioial dc o sui ircizcci dc lirc} au clilcrai-o c nana dc nunca dc sclav a
unui rinic, dc carc ca a fugii. Aa c inccrcarca ci dc a rcvcni la nunca asia
du douzcci i asc dc ani c anuzani. Dunnczcu s-o ail in az, dar nu sc
riccc dcloc. Vin dc la scrviciu i ca n aga{ in lol. Prinul lucru c carc ni-l
sunc c.
Florcncc vrca s sc nuic!" Si al doilca c. ini icrd ioai fanilia!" i al
ircilca c. Ti-an fcui ccai!" ini iranicsc gcania c odca i inccrc s nu ar
alarnai. Dc ascncnca, inccrc s rsund corcci la ioaic afirna{iilc ci.
Duni sc nui din cauza nca ? zic cu.
Mana vaniur nainilc, ca i cun ar vrca s alungc idcca.
Oarccun, zicc ca.
Siian cu. Eclan.
Nu n-an gandii! Isusc, undc c ? M duc s-i clic!
Mana arc ncduncrii. Sunc.
Nu iiu dcsrc cc vorlcii! E vorla dcsrc furiul sardclclor.
Cli{i.
Cc furi al sardclclor ?
Fcicsc c, in dininca{a asia, luni i-a us fclul dc nancarc rcfcrai, irci
sardclc i o fclic dc ainc all, c nas, s sc acriscasc". Zccc ninuic nai
iarziu, l-a gsii c Crasu', al crui noiio c cc-an gsii al ncu s fic", glcnuii
lang farfuric, ron{ind a ircia sardca. Asia i-a confirnai ioaic rcjudcc{ilc c
carc lc avca fa{ dc iraiul sul acclai acocri cu un dunior" i, ca rczuliai
dircci, Duni sc inioarcc in cariicrul ci dc casc iniraic la rina or, nainc
dininca{.
ini arc ru, nurnur. O s inccrc s-o orcsc dac vrci.
Mana claiin din ca i sunc vcscl.
E in cancra ci, inaclcicaz! Nu ic nai olosi! Eii aici acun! Si {i-an
fcui ccai!
275
Dar cu nu lcau cc... incc s zic cand iniru in luciric.
Src surriza i consicrnarca nca, nasa c lin, lin cu scndviuri i
rjiiurclc - conlina{ii dcsrc carc nu nai crcdcan c cisi, ca Wagon Wlccls
dc ciocolai i fondanic faniczi, roz i gallcnc. E c nas cliar i un iori
Daiicnlurg.
L-an fcui cniru iinc! rcci ca, ca un coil dc asc ani carc a fcui un
anon nonsiruos la coal, din carion i lan, i sc aicai ca nana lui s i-
l rind la cca nai frunoas lric.
E foaric drgu{ din arica ia, zic cu, aczandu-n c scaunul c carc
ni-l scoaic ca.
Si jos cniuziasnai i sc uii cu ocli dc vuliur in iin cc cu n iniind
du un scndvi cu Marniic1. Nu-ni lacc Marniic. Iau o nuciur nic i n
inircl cc naila sc inianl.
Cc nai faci ? n inircal nana.
Dinc, zic, inccrcand s inglii scndviul fr s vonii.
Ea oficaz cu sulin{clcs, ca i cun accsia ar fi rsunsul grcii i zicc
iios.
Nu, cun ic sin{i ?
Aud roozi{ia asia si ioiul dcvinc clar. Ticlosul dc Cliff!
Mani, narai cu, cc {i-a sus Cliff ?
Ea arc vinovai i zicc losunflai.
Ninic! Alsolui ninic!
indrci un dcgci src ca.
Nu n inircli niciodai cun n sini! Trcluic s-{i fi sus ccva! Cc-a{i
discuiai voi doi in dininca{a asia ?
Mana sc foicic surai c scaun i zicc.
C nu-ni lacc s n duc la clinic, fiindc io{i cci din sala dc aiciarc
suni ncluni!
M las anircnai in accasi discu{ic sccundar.
O! Cun aa ?
Mana sc alcac inainic i {i.
1 Marniic - ciraci dc drojdic i lcgunc, folosii la scndviuri sau ca laz
cniru nancruri.
276
A fosi dc-a drciul laflian, n-an nai vzui in via{a nca aa ccva! To{i
crau siloiici! Nu-ni vcnca s crcd c n aflu acolo! Era aa dc urai! Si dc
nizcralil! A fosi dczgusiior! Mai ru dccai la coal! Fcncia asia, fcncia asia
carc uria o ung dc lasiic c ca, nornia in sinca ci i {ia la iavan, avca o
ung lin dc norcovi i, i, i ni-a ccrui lani!
Diaia dc ca. S fic aa dc lolnav ninial, incai s crcad c nana - cu
cocul ci ingrijii i cu gcania c carc o {inc sirans in nan - ar da ncar cincizcci
dc cncc fr s aud ncar un v rog". Zic.
Prolalil c cra discrai, nani. Scr c i-ai dai ccva.
Mana claiin din ca i zicc.
I-an sus s lccc i s n lasc in acc. Mirosca ciudai.
Oficz. Si cand ic gandcii c cduca{ia noral a unor
coii inrcsionalili sc afl in nainilc noi i ioiui lruialc alc accsici fcnci.
Si c considcrai cca nai lun cducaioarc din coal!
Si dcsrc cc-ai nai discuiai cu Cliff ? o inircl.
N-a nai fosi la fcl dc drgu{ dc daia asia, rsundc ca. Nu ni-a nai
lcui aa dc nuli.
Pun scndviul cu Marniic c farfuric.
Man, ii sun, clinica nu-i agcn{ic nairinonial.
Nu ircluic s-l laci. Dcci cc-a sus ?
Dar nana c loirai s nu-ni sun i dcvinc agiiai.
Nu conicaz! insisi ca. Doar sunc-ni cun ic sin{i! Si nu ic ori din
nancai!
Iau o fondani faniczi, juoi glazura roz i ling un siro dc crcn dc c ca.
Dac nana n iraicaz ca c un coil, ncar s rofii cai oi dc nuli.
Cun n sini in lcgiur cu cc ? oficz cu, in iin cc ncrvii din{ilor nci
sc rcvoli inoiriva zalrului.
Nu iiu! sirig ca. In lcgiur cu ioi!
Iau o gur dc linonada (i c asia a cunrai-o} i inccrc s n gandcsc.
Cc s-i sun, carc s n-o sucrc ?
C nu-ni as dc Crciun ? C adiiivii suni dclicioi ? C
277
n-ar irclui s-i fac griji in rivin{a lui luni Fio ? C nu n nui dccai
dac vrca ca s n nui ? C n lucur c sc inioarcc la coal in ianuaric ?
Toaic gandurilc asica suni anodinc, inofcnsivc i sigurc. Scniincniclc suni nai
criculoasc. Dar asia vrca ca, scniincnic. Si, dac nu-i sun, nu va afla
niciodai. N-arc ic dc inagina{ic i, dac ccaiul sia rosicsc c o dovad, n-arc
nici sin{ul rcalii{ii. Dinc. A inirclai. ini dau scana c nana sc uii la ninc i
in acclai iin rcalizcz c n lcgn cu scaunul i c dau din ca ca o liranic.
Dar ni-c grcu s vorlcsc. Suni ingrozii c durcrca la carc vrcau s n gandcsc
ca la o vaniaic carc disarc va fi diagnosiicai drci gangrcna.
In cclc din urn, cclan.
Sini c ni-c dor dc iaia!
Mana ocncic din alnc i cclan iriunfioarc.
Asia sini i cu!
ini ascund un zanlci. Mana arc cincizcci i cinci dc ani i nu sc va
sclinla niciodai. Cliff a vcnii cu cincizcci dc ani rca iarziu. Voian s adaug.
Da, dar iu ai ioi drciul. V-a{i iulii" i s vd - din aogcul acccsului ci dc
cnaiic - cc in{clcgc din asia. Dar dccid c ar fi nai linc s-ni dau nai iniai cu
insni un rsuns.
Cand sun iclcfonul i aud vocca lui Lulc la ccllali cai al firului,
aroac c-l asurzcsc, aa dc uicrnic c lucuria nca dc a fi snuls din
inclisoarca fondaniclor faniczi i a scniincniclor.
Pari lucuroas c n auzi, zicc cl incaniai.
Suni! cli{i cu. Cc nai faci ? Mi-c dor dc iinc!
Lulc zicc iinid.
Si nic ni-c dor dc iinc. Nu nai c la fcl fr iinc.
Sugcrcz.
E nai ordinc ?
El radc.
Muli nai nuli!
Zanlcsc.
Dcci cc nai faci ? zic cu.
Lulc facc o auz.
278
Ai auzii dcsrc Miclcllc i Marcus ?
Fsund.
Da! Nu iiu cniru cinc s-ni ar nai ru!
Prand surrins, Lulc zicc.
Dcci nu cii surai ?
Tonul ncu c ascu{ii.
Doannc, nu! cli{i cu, asandu-ni varful nasului ca s-l orcsc s
crcasc.
Aud zanlciul din vocca lui Lulc.
Crozav! Dcci, , cc nai facc Ton ?
E randul ncu s fac o auz.
Nu l-an nai vzui dc duninic, sun cu scuri.
E alia nar{i! zicc Lulc. D-i onului o ans!
M sini olligai s un lucrurilc in ordinc.
Nu nc nai vcdcn, zic cu. Nc-an dcsr{ii.
Lulc rsundc.
O! Pi, o{i s nc dai nunrul lui ? Ics cu lic{ii vincri i n gandcan
s-I invii i c cl.
Suni inr{ii inirc fascina{ic (cun c osilil s fii aa dc inicrcsai dc
foilal i aa dc u{in inicrcsai dc rcla{iilc unanc ?} i adnira{ic (c aa dc llajin,
dar aiai dc ncsin{ii - oarc nu-i asia culnca auioconscrvrii?}.
Siai u{in, ii sun inirand in lol, golindu-ni gcania c odca i
rscolind rin gunoaiclc din ca.
In cclc din urn, gscsc agcnda iclcfonic. ii ciicsc lui Lulc nunrul lui
Ton i inccrc s nu ar ncfcricii.
Dcci cc faci dc Crciun ? zicc Lulc.
Talcniul lui dc a unc dcgciul c ran aiunci cand suurcaz c icii din
conun.
Nu suni sigur, zic. Dar iu ?
Lulc rsundc.
Ca dc olicci. M duc la rin{ii nci, undc va fi rca nuli luiur i un
scandal nonsiruos in fanilic.
Zic. Cc drgu{!" i vorlcsc scrios.
Aoi, n iniorc in luciric, undc nana sc uii ncfcricii la Daiicnlurg.
Las-lc, nan, sirang cu.
279
Ea rsundc surai.
Alia dac ai ciugulii ccva! M duc s n sl c ca!
Sirig du ca.
Ii duc caicva i lui luni, sus! Nu sc va irosi ninic!
M asculi cc sun. Parc a avca nouzcci dc ani. Cu
cai sc nui luni nai rccdc, cu aiai nai linc.
Ciocncsc iinid la ua ci.
Cinc c ? zicc ca cu vocc ascu{ii.
Crasu'!", ini vinc s-i rsund c acclai ion ascu{ii, dar n-o fac.
Hclcn! sirig cu.
ii iaraic icioarclc an la u i o dcsclidc.
Da ? inircal ca.
Fidic farfuria cu rjiiuri la nivclul nasului.
Ti-an adus niic rjiiuri, iniindc o nan i lc ia.
Mul{uncsc, zicc ca i d s inclid ua.
Dag un icior in inicrvalul ingusi.
Duni, zic cu cu vocc clar, iiu c cii ocuai, dar oi s iniru o cli ?
Fidic din uncri i zicc.
Dac ircluic... i nu dcsclidc ua nai larg.
ini sug luria i n sirccor. Pu{inclc ci lainc suni inaclciaic ordonai,
inir-o valiz uzai, carc zacc dcsclis c ai. Pardcsiul ci nov-ciulinc c aiarnai
frunos c un scaun. Duni si c scaun i inccc s infulccc rjiiurilc.
Olscrv c dcgciclc ci unflaic suni uscaic i craic la inclciciuri i,
dcodai, ini vinc s lang.
Duni, zic cu in gral, ini arc ru c isica nca {i-a furai nancarca i...
M inircruc.
I-an sus nanci ialc c nu c igicnic s ai crcaiura aia nurdar in cas,
dar crczi c n-a asculiai ?
in sinca nca, crcd c a lsa sardclclc s sc acriscasc" c nai u{in igicnic
dccai Crasu', dar, dci accci c c nclcui s-{i nnancc un aninal ranzul -
ini sircz
280
rcrca cniru ninc insni. ini ccr din nou scuzc. Aoi, sun.
Si, luni, ic rog s n icr{i c {i-an aniniii dc lunicul, n-an vrui. Si
scr c nu lcci din cauza asia.
Duni scoaic un laraii din gai i, cniru o cli nclcui, crcd c va nuri
inccai cu rjiiur. Cand ini dau scana c c un laraii dc sucrioriiaic, suni
uurai. Ar fi rca crud ca doi so{i s noar, unul fcui franc, iar aliul, din
cauza rjiiurii. Dunica zicc.
Nu irccc o zi fr s n gandcsc la Ccrald al ncu.
Suni rccunoscioarc - dcci nu i-an aniniii cu! -, dar
nu iiu sigur cun s rcac{ioncz. A vrca s-o inircl dcsrc cl, dar n icn s
n-o iullur. Aa c (du cun an sialilii} ii sun. ini arc ru."
Duni rsundc, nu fr luniaic.
Asia-i via{a i ircluic s-o infrun{i. An luai arica lun a lucrurilor.
Facc un scnn circ u. in{clcg c ircluic s lcc i n indrci src u.
Nu indrzncsc s-i rsund, dar n gandcsc la cc-a sus. Aa ai fcui ? ini zic.
Fclul ncu dc a lua arica lun a lucrurilor c s fug dc clc. Si nu-ni as
dc cc sunc lunca - considcr c c un drci clcncniar al onului. M irczcsc
nicrcuri, dcvin coniicni dc o scnza{ic nclcui dc gol in sionac i-ni
aninicsc c cu i Ton nu nc-o nai iragcn i ini dorcsc s nu fic aa. M duc la
scrviciu i n confcscz lui Lizzy, carc zicc.
Pi, sun-l.
An o idcc nai lun.
Hai s nc inlin!
Lizzy sc losunfl.
Cu suc dc oriocalc! adaug cu, iiind c ansclc dc a o facc c Lizzy s
un gura c alcool suni slalc. Nc inlin dinir-un surlus dc viianina C!
Uraaa! cclan cu, ca s-o icnicz i ca s nu n dczunflu.
281
Lizzy nu arc convins, aa c zic.
Drian c in Hong Kong, la convcn{ia dc iai cli, ai fosi la sal icri, alaliicri
i rolalil i rsalaliicri. Prca nuli ccrci{iu siric! O s-{i nacini oasclc
lazinului!
Dcac! Candcic-ic la aririi!
Siau cu lra{clc incruciaic i aici.
Ti-an sus c Marcus i Miclcllc suni logodi{i ? zic cu, inir-o inccrcarc
viclcan dc a-ni ronova cauza.
Pofiin ? Nu! Doannc Dunnczculc! zicc Lizzy. Dinc, adaug ca rciiccni,
dar s nu crczi c nu iiu c c aniaj.
Zic.
Asia c o dull ncga{ic, dar c linc.
Si incc s-ni fac lanul.
Pcrscciiva dc a o adcncni c Lizzy s lca c aa dc inl{ioarc, incai suni
insirai s sun un agcni inoliliar.
Src surriza nca, Adan arc s-ni araic dou rorici{i.
Anandou suni in Kcniisl Town i in jurul rc{ului ofcrii dc ninc. ini
dcscric unul dinirc aariancnic drci. Dinc anlasai cniru ioaic uiilii{ilc
localc". Ccllali c sa{ios i linc ozi{ionai". ii sun c suni ocuai in scara
asia, dar oaic nc vcdcn nainc, iar cl facc o criz.
Suni nul{i oancni carc fac vizionri! sirig cl. Eii scrioas in rivin{a
asia sau nu ? Nu nai c ninic aliccva!
Vor disrca uiic-aa! aud ocnciul dcgciclor i lnuicsc c Adan c ccca
cc lunica lui Miclcllc ar nuni un ncsluggcncr". Dar suni dc acord s vd
aariancniclc in scara asia oricun.
ii dau vcsica lui Lizzy la asc i ca nu sc sur dcloc.
Va fi disiraciiv! sunc ca.
Lun nciroul an la liroul lui Adan i nc anun{n rczcn{a. Adan c
ocuai, vorlcic la iclcfon i nc facc scnn s lun loc. Pairu ninuic nai iarziu,
sarc in icioarc, scuiur lrlicic o lcgiur dc clci in fa{a noasir i sc uii
ofiicios la Lizzy. ini dau scana c c inrcsionai dc ca, iar noi sunicn daic c
saic dc cl sau nai dcgral dc aficrslavc-ul lui icrilil dc u{iior.
282
E Joo! oicic Lizzy, cand Adan sc ducc s-i ia Mondcoul. Dar nu
ircluic s-{i dai cu aiai dc nuli c iinc.
ini icrg oclii inlcrina{i i nurnur.
Nu nai sunc!
O cli nai iarziu, o rall all, cu oriicra asagcrului indoii francaz
lrusc in fa{a noasir. Srin in saic, ca s nu nc icrdcn dcgciclc.
Lizzy, siai iu in fa{, zic cu dulcc, dar ca rcfuz.
Aa c cu ajung s siau lang Adan, carc, cu frcza lui
gcluii, cu inclul cu nonogran i cu cgoul suradincnsionai, dcvinc
raid irczisiilil. Cluncsc. ini nic icioarclc i inccrc s nu dcranjcz ccosisicnul
fragil al nainii, carc consi in dozc goalc, cuiii dc carion i ccnlarc din FHM.
in lis dc aliccva, sun.
O, Doannc! Ti-au furai casciofonul!
El rsundc.
Da, c naa, nu-i aa ? i-i arindc o {igar.
Dci c niczul icrnii, coloar gcanul i sc rindc cu
nana dc caoi - rolalil ca s-o inicdicc s zloarc.
Din fcricirc cniru io{i cci inlica{i, sun iclcfonul lui Adan. Adan ii
circcc urnioarclc zccc ninuic sirigand lucruri dc gcnul.
Nooo! Donna! E lucai lun! Da! E linc doiai!
La Harvcsicr! S-a fcui!
Iar cu ircnur in ardcsiul ncu i-i zic lui Lizzy.
Nu-ni vinc s crcd c fac asia.
Ea gangurcic.
Dc cc nu! E ninunai s locuicii singur! ini lacc!
Inagincaz-{i! S nu ircluiasc s inr{i laia cu nincni!
incuviin{cz din ca i sun.
Prolalil.
Aoi, naina orcic i Adan sarc din ca.
Cincizcci i nou dc sccundc nai iarziu, sin din nou cu io{ii in nain,
losunfla{i. M uii urai la aniofii dc iclc ncagr ai lui Adan, anandoi orna{i cu
caic o lac ncialic in varf, i cli{i.
283
Dinc anlasai cniru ioaic uiilii{ilc localc! E dcasura unui rcsiaurani
carc vindc cic cu cariofi rji{i!
Adan nu in{clcgc carc c rollcna.
Dulcca{o, zicc cl, cniru lanii ii, asia vci rini c-aici. Si nu vci sufcri
niciodai dc foanc!
Zic lnuiioarc.
Asia inscann c ccllali c lang o sia{ic dc lcnzin dcsclis ioai
noaica ?
Adan c inrcsionai.
Dc undc iii ?
In Easi Fincllcy c drgu{, zicc Lizzy ca s n consolczc, in iin cc Adan
lcac in ironl. N-ai uica s cau{i acolo ?
Siranl din nas.
E rca aroac dc nana, zic cu. Hai s gsin un loc undc s sin jos.
Du cincisrczccc ninuic, sin la o nas, in fa{a unci siiclc dc vin rou.
Eu dau c gai dc zor, iar Lizzy - carc a fosi convins doar dc daia asia" - soarlc
incci.
E ncrldioarc s aud incviialila ovcsic a lui Marcus i a lui Miclcllc i
{i Nu!" dc ficcarc dai cand inccrc s sar niic cisoadc. Colin siicla dc vin
circn dc rccdc.
Sau, aa cun sunc Lizzy - du dou alarc nici -, jccdc". E o
conanic jalnic, aiaia oi s sun dcsrc ca. Conand a doua siicl i Lizzy
sugli{c.
Nu fac niciodai alia in iinul linanii! clicoicic ca.
N-o faci nici in wcclcnd! zic cu.
Convcrsa{ia dcviaz src Crciun. Anun{ c nu voi
facc alsolui ninic", iar Lizzy sunc c va ajuia la o suciric cniru
lraci". Fadcn in loloic.
Uau! Dravo {ic! Dar asia nu ic inirisicaz ? zic cu, cand nc nai calnn.
Nu, sunc Lizzy, c grolav. E inllior! E aa cun ijcluic s fic
Crlunul!
Mai iorn caic un alar.
284
Cun ? ii lr{uicii c cci fr adosi ca s ic sin{i iu sucrioar i s-
{i cvi{i fanilia ? zic cu.
Lizzy arc ncduncrii, iar cu adaug rccdc.
Cluncsc. Dar nu ic vczi cu Drian ?
Aa dau ionul unui discurs dczlanai dc o or dcsrc Drian, iin in carc
Lizzy conand inc o siicl i cu n gandcsc. Drian c aa dc liran."
Drian c aa dc liran! dcclar i-ni asiu rccdc gura cu alna.
Lizzy n lovcic in glun csic lra{ i {i.
Tc-an auzii! Nu c liran! M rog, c nai liran, dar cc dac!
Zlicr.
Dar c ca i cun ai ici cu iail iu!
Din fcricirc, Lizzy alcgc s gscasc rcnarca nca anuzani in loc s n
ocncasc csic fa{. Zgal{aic nasa, sc cuircnur dc ras i cli{ic.
Nu scann dcloc cu iaia! Ciudaio! E nai liran, dar cc dac!
E osilil ca volunul dc alcool carc circul rin ninc s-ni fi afcciai
crcicrul, cniru c n sini incaalil s-i conicsi afirna{ia.
Da! Cc dac! rcci cu.
Lizzy ia o gur dc vin i-i arunc rul dc c fa{, aoi clicoicic.
Eii anuzani! Eii in faza dc ncgarc! Aa zicc sico, sicol... aa zicc
ricicnul ncu!
Lizzy c aa dc ocuai s-i fluiurc rul lucios i s inccrcc s ronun{c
cuvaniul silolog", incai nu-ni olscrv crcsia uluii.
In lcgiur cu cc ? zic cu, cu rasul orindu-ni-sc in gai.
Nu iiu! sirig Lizzy, lcgnandu-sc in scaun. Cu Ton, olalil! clicoicic
ca.
Clicoicsc i cu i sirig.
-Falai!
285
Aoi, clicoiin c scana cuvaniului ralai". Nu-ni vinc s n orcsc din
ras, aa c larai.
Dar cl, dar cl...
Lizzy llic i icncic.
... ii lag nana , si coniinun in cor.
... in fundul cainilor!
Aoi, sun ccva carc arc o idcc lun aiunci cand o rosicsc. Sugcrcz s
ncrgcn anandou la larul rcfcrai al lui Ton.
Locuicic in aroicrc! E cliar nai jos, c sirad!
zic cu.
Dac-i doar nai jo c llirad, zicc Lizzy, lai ncrrgcn!
Pliin i icin cliinandu-nc.
An icloaaclc ca dc cauuc! cani Lizzy in iin cc inainin {inandu-
nc una dc alia ca s nu cdcn.
Nu ircluic s {ii, urlu cu, suni cliar lang iinc!
Cand ic surrinzi gandindu-ic Suni roasi ru cand n inli", aiunci
cand cliar ic inlc{i, nu cisi nici o indoial c cii foaric roasi cand ic
inlc{i.
Aici c! cclan cu. Hai s nc uiin c gcan.
Lizzy dcja sali in sus i-n jos. Parc ar fi Zclcdcc cu
cruc.
Nu vd n'ic! sc langc ca. Hai inin! i zicand asia, dcsclidc ua cu
iciorul i n iragc du ca.
Via{a ni sc rlucic dc c o sianc i sc facc {ndri inir-o sccund. il
vcdcn c Ton. Ton {inc dc nan o fcncic clcgani. Lizzy sirig.
Uiic-l! i sc rlucic.
Toai lunca din ul, inclusiv Ton i fcncia, sc uii la noi. M irczcsc
insianiancu i o ridic c Lizzy dc c odca. Ea ii foloscic o nan ca s sc
cclililrczc i c ccalali ca s araic cu ca i sirig.
Hclcn nu ic nai lasc Ton c laji nana in fundul cainilor!
286
Ca o nic consolarc, du cc nc arunc, c ninc i c Lizzy, afar c u,
ioai lunca din localul lui Ton sc uii la Ton.
Caiiolul 32
Unul dinirc cclc nai folosiioarc olicciuri c s dai vina c al{i oancni. E
foaric cncrvani s ic ccr{i c iinc insu{i i suni sigur c-{i sllcic sisicnul
inuniiar. Dar, din caic, cand n irczcsc salivand c canacaua iarc, fcui dc
conand a lui Lizzy, la ora 7.00 dininca{a, i-ni aninicsc cu o ircsrirc iragcdia
dc ascar, nu incac nici o indoial c Dczasirul Fundul Cainclui" ini aar{inc.
Lsand la o aric alcoolul i nclunia, cc n-a aucai?
Cc-ni as nic dac Lizzy lca suc dc rcliiclc ? Nu suni cu dcsiul dc
narc, dc urai i dc rca ca s n inli dc una singur ? Si cc drog luascn dc
an sugcrai s nc fofiln c lang ulul lui Ton ? Oarc cc-o crcdc cl dcsrc ninc
?
Dc cc-an fcui-o ? Suni nclun ? N-an nici un ic dc ruinc ? Cc ioani.
Sini c n aic o rccal.
M uii rin lovindoul lui Lizzy i vd soarclc alid dc iarn cun facc
Tanisa s sclicasc i n inircl dc cand sc vcdc Ton cu fcncia accca. Nici
ncar faiul c icncrilc i cinisnul ncu au fosi jusiificaic nu n oaic consola.
Dac a fi fosi Ton, i cu n-a fi inialnii cu ca. Prca clcgani, scliiioarc
i cclililrai. Src dcosclirc dc ncglijcni, roasi i scai dc sul conirol.
Sini un nod durcros in suflci, dar suni rca olosii ca s lui. Tcana n
invadcaz i cu o las. Suni invins. Conicnlu osililiiaica cnigrrii in Noua
Zccland, aoi sirang din din{i i uicr sfidioarc. Si cc dac ?" Voi fi lrlai la
faza asia. Cand Lizzy inir in livingul sa{ios uriand un lalai all, dc
287
roso, i avand c fa{ o crcsic indurcrai, n scolcsc in nas.
ini dau scana c sc rcgicic s sc scuzc. Fidic o nan.
Nu! zic cu. A fosi vina nca. Iar iu ai fosi foaric sinaiic.
Lizzy nu zanlcic. Parc gaia s izlucncasc in lacrini.
Eclan.
il oi viziia la scrviciu, s-i clic! O s-l viziicz!
O s...
O inircru.
Da nu! Isusc, asia ar inrui{i i nai nuli lucrurilc.
Lizzy adoi o osiur dc nadon (i nu n rcfcr la Maicrial Cirl", ci la
Mana lui Clrisios} i-i unc dosul alnci c frunica ci ncicd. E incrcdilil.
Pan i nalnurcala ii vinc ic.
Nu-ni vinc s crcd cc-an fcui! sc vaii ca. Eu nu lcau! Eu nu suni
aa! M sini cunlii! Trcluic s n dcioificz!
Scoi un clicoiii ncrvos - an dus-o c Fccioara Maria c ci grciic - i
lcli.
Dar, Lizzy, ai lui doar airu alarc. in ioai via{a ia! Tc duci la
dczinioicarc aiunci cand lci vodc in loc dc nicul dcjun!
Lizzy ii urc fundulc{ul c o nas narc dc siicl i-ni clic cu rldarc
difcrcn{a dinirc dcioificrca inir-o clinic cniru alcooliii i dcioificrca cu o
cur dc irci zilc cu sucuri naiuralc. Clinica cniru alcoolici arc nai disiraciiv i
jur in sinca nca c, dac n rind vrcodai c nnanc conoid crud la ranz
i asc caisc ca s n rsf{", n voi auca incdiai dc luiur, ca s-ni
sorcsc rcscciul fa{ dc roria crsoan.
Lizzy sc iaric irisi in luciric i facc un ccai dc ncni cniru ca i un
csrcsso dullu cniru ninc. E ncfcricii fiindc ircluic s sar csic nicul
dcjun (cca nai inoriani nas a zilci"}, cniru c arc grc{uri, dar inccarc s
fic curajoas. ii rcfuz ofcria dc du i/sau nusli cu
288
con{inui sczui dc zalr i n rlucsc din nou c canacaua carc-{i
invinc{cic fundul, an cand Lizzy sugcrcaz s lccn la scrviciu.
Crcd c ar irclui s iragi cliulul c noiiv c cii lolnav, zic cu,
siudiindu-i fa{a alid, in ion cu noda.
N-a uica! oicic ca, dc arc i s-ar fi ars lana cronai cu lalogcn.
Fidic din uncri, ini iau nolilul i o sun c nana.
Da ? zicc ca cu o vocc ncclar.
Man ? Suni Hclcn! zic cu. An rnas la Lizzy csic noaic.
Parc ncduncrii.
-Si?
Fac o auz, c urn sun.
Pi, n-an vrui s-{i faci griji. M-an gandii c ic inircli oaic c undc
suni.
Ea rsundc.
O! O! N-an olscrvai. An lsai-o c Florcncc acas la ca, icri. An fosi
foaric olosii i n-an dus la culcarc nai dcvrcnc. An adornii. Tu n-ai irczii.
in accsi noncni, ini icrd inicrcsul in coniinuarca convcrsa{ici. Zic.
Man, c raciic niczul zilci. Vrci s-l lrncii iu c Crasu' cand o s ic
scoli ?
Zicc c da i inclidc.
E linc ? inircal Lizzy.
E lcnc, asia c, sun cu.
Lizzy nu iic cun s rsund, aa c sclinl sulicciul.
M inircl dac vinc Tina azi, sunc vioaic.
Eu iac, aa c ca adaug.
Crczi c c linc ?
M rsicsc.
Nu iiu, nu-ni as.
Lizzy oficaz i sunc.
Siiu c a fosi foaric ncoliiicoas cu iinc, dar suni sigur c cra
ncrvoas din ali cauz - n-a vcnii la lirou icri. Dac nu vinc nici azi, o sun.
289
incuviin{cz din ca. Nu iiu cc s crcd dcsrc Tina.
Siiu aiaia lucru. c ca nu c sadic, aa, ca Miclcllc. Dccid c, dac sc
unilcic, o icri. E icrilil dc ncrvoas, dar c, an la urn, o ricicn adcvrai
i nu vrcau s-o icrd.
Dci n doarc cc ni-a sus, inccrc s ra{ioncz. E osilil s fiu o iocrii
noioric. Dar nu n oi al{inc s sini ccca cc sini. Cliar dac n-arc nici o logic
i dac c nai nuli o surriz cniru ninc dccai cniru oricinc alicincva. Mcar
Tina lica canii - a fi fosi nuli nai surai dac ar fi sus ioaic asica cand
sc uica conirola.
Poaic c o s-o sun nai iarziu.
Dcci cand sc inioarcc Drian din Hong Kong? o inircl c Lizzy, carc c
discrai (ini dau scana du cun arai uriiaica ci dcvasiai} s sc
naniuiasc dc caiul dc ascar, cand l-a lr{uii c Ton.
Curand, zicc ca ncfcricii i aoi coniinu. Tc rog, las-n s-i clic lui
Ton!
ini sirang frunica in alnc i zic.
Nu nai conicaz ! Oricun, n-arc nici un rosi. Ai vzui c cra cu cincva.
Lizzy sc vicrcic.
Dar uica s fic o ricicn! Sau sora lui! N-ai dc undc s iii!
Fac o grinas i sun, ca i cun a vorli cu un coil foaric rosi.
Liz, o {inca dc nan.
Lizzy inccc.
Da, dar s ic {ii dc nan oaic inscnna...
ini vcdc fa{a ancnin{ioarc i sc orcic. in fclul ci inoccni, c dczangii
dc ninc. Sc losunfl i scoaic cu grcu o siiclu{ naronic din gcani. O dcsfacc,
aas icia din varful accsicia i-i ioarn dou iciuri in gur.
Cc c aia ? zic cu, adulnccand.
Dacl Fcscuc Fcncdy, rsundc ca scuri.
Miroasc a wlisly, narai.
E cu icrluri, naraic i ca la ninc.
290
Drcsur cniru nalnurcal, norni cu.
Pofiin ? zicc Lizzy.
Ninic, sun cu dulcc, aninicic-ni doar s nu ic nai inli niciodai.
Mic nu ircluic s-ni aninicii, sc rsicic ca.
M uii la fa{a ci surai. Poari un ardcsiu rou, nanui
naro din iclc inioars i arai caci ca o u dc or{clan losunflai.
ii liscsc doar luclclc ciufuliic.
A! sun cu. Siii carc-i ccl nai lun lcac cniru nalnurcal ?
Lizzy n rivcic lin dc scran{.
Carc ? cir ca.
Un nic dcjun rjii, zic cu dulcc.
Ea nu sunc ninic, dar n ciucic u{in - ins rcnarcalil dc durcros - dc
nan.
Tcrrrnin! cli{i cu i izlucnin anandou in ras.
Aoi, cdcn inir-o iccrc rudcni an la lirou.
M rlucsc la lirou i dccid s-o sun c Tina nainc.
An nuli rca nuli ircal dc fcui asizi. Trcluic s n ccri cu agcn{ii
inoliliari, cu nanc i cu vcicrinari. Laciiiia c inir-o cdin{, aa c ini circc
ircizcci dc ninuic afland dcialii dcsrc dclaralc dc la iincri cu nunc ca Ficlard
i Cosias, carc suni ofcnsa{i la auzul sunci nizcrc c carc o an dc clcliuii i
suni rciiccn{i s-i iard iinul lor valoros cu lcvuc.
Aoi, o sun c nana. Dc daia asia, c ircaz.
Alo ? zicc ca caniai.
Man, zic cu, o{i s-ni faci un scrviciu ?
Urncaz o auz alarnai, inainic dc a sunc fr clcf.
Dcsrc cc c vorla ?
M clinui s gscsc o fraz oirivii i cnii.
An ncvoic dc ajuior.
Aici s vd dac c rccc{ionai dc vrcun ncuron.
Tccrc. Coniinui.
Vrcau s-l duci c Crasu' la vcicrinar.
Mana rsundc.
La Tin, vcicrinarul ?
291
Zic.
Da, la Ton.
Sunc cniuziasnai.
Cc liai incaniior! Siangaci, dar aiai dc incaniior.
M inircl cun s roccdcz.
Man, zic in cclc din urn. Crasu' c lolnav. Doarnc nuli i n icn s
nu ail, , loala sonnului. Aa c ircluic dus la Ton urgcni, rcfcralil azi.
Mana nu c convins. Dcclar.
Dar isicilc dorn inirc aisrczccc i oisrczccc orc c zi! Saizcci i
asc-aiczcci i cinci la sui din douzcci i airu dc orc! Au crioadc dc sonn
sucrficial, carc durcaz can ircizcci dc ninuic, dc undc avcn i noi crcsia
ui dc sonn", i aoi, dac nu lc iragi dc coad, ircc inir-o faz dc sonn nai
rofund, carc c o func{ic liologic cscn{ial! Elc...
inircru lcc{ia, {iand.
Man!
Sc orcic in nijlocul roozi{ici i sunc losunflai.
An avui un roicci dcsrc asia irincsirul irccui.
Norocul ncu.
Suni sigur c ai drciaic, sun, inccrcand s rnan oliiicoas, dar a
vrca ca Ton s-l vad oricun.
Mana sunc rccdc.
Dc cc nu-l duci iu ?
Cli{i.
Cc vrci s sui ?
Ea rsundc.
Nu suni roasi, Hclcn. Voi fi inicrncdiarul iu dac vrci, dar nu suni
roasi!
E o afirna{ic ncdrcai i foaric inooriun. Fcncia facc c Clouscau ioai
via{a ci i alcgc iocnai acun s fic Slcrlocl! Trsiura asia - nuni{i-o iransfcr
dc IQ - c doar una dinirc nuliclc carc o fac c nana aiai dc cncrvani.
Dinc, sun rciiccni. Dar roniic-ni c nu vci sunc ninic carc s n
fac s n sini rosi.
Sunc cu o vocc iunioarc.
292
Sigur c nu! Sunc-ni dc cc nu-l duci iu!
Nu an dc alcs i-i sun.
Ton i cu ninc nc-an ccriai, sun cu grij. Ton n-a fcui c ninc s
n sini rosi, cand n-an grcii cu ninic!
Oricun, Lizzy i cu ninc an icii in ora ascar i an dai csic cl. A,
nan, ic rog s nu nai sui alicuiva, dar Lizzy l-a insuliai, cniru c cra cu ali
fcncic.
Mana iragc scuri acr in ici i n aici la o iirad lung dcsrc
noravurilc lilcriinc alc gcncra{ici nai iincrc, dar ca cclan.
Si cc-i cu asia ?
Ti.
Cc-i cu asia?! Man! Aiaia n-a vrjii, ca aoi s vd c n inal!
Fsundc rsiii.
Tc-ai culcai cu cl ?
Franclc{ca ci n doloar i, in inccrcarca dc a o roicja dc adcvrul
sordid, lcli.
A, nu!
Mana ufncic iarc in urcclca nca i cclan.
Nu! Dc cc nu ? Carc-i rollcna lui ? E lonoscual ?
Aroac c-ni inglii linla (a doua irsiur - rcconcc{ia anonalici"} i
zic ircnurai.
-Nu!
Mana c ncduncrii. Sunc scuri.
Dac nu sc culc cu iinc, carc-i rollcna ? Cand cu cran dc varsia ia,
n inialncan cu irci lrla{i o dai i fic accciau asia, fic o lsau lali! Toiul c
crnis in dragosic i in rzloi, an cand cincva ic ccrc in csioric.
Inicrcsani. N-o conirazic. Sun doar.
Vrcau doar s afli cc rcrc arc Ton dcsrc ninc in clia dc fa{ i, dac
o{i, s afli cinc c fcncia.
Adaug solcnn, dorindu-ni s an un disoziiiv c carc s i-l un la nan.
M lazcz c iinc.
Mana ii {inc din nou rsuflarca i sunc nandr.
293
Toiul dcindc dc ninc! D-ni adrcsa! M sini ca un dcicciiv!
ini dau oclii csic ca i sun in glun.
Crozav, nunai s nu ui{i s-l ici c Crasu'.
Urncaz o auz i n sirduicsc s nu rad. Dar ca
sunc.
Cra... A, da, dcsigur!
inclid iclcfonul i n inircl carc-i ccl nai ru lucru carc sc oaic inianla
?
Suni disiras iin dc dou ninuic, fiindc Ficlard sun, dcoarccc arc o
roriciaic faniasiic, o lijuicric" c carc vrca s-o vd.
Cc c in ncrcgul cu ca ? inircl.
Ninic! zicc cl c un ion jignii.
Ccva ircluic s fic, sun cu.
Mriuriscic c arc ncvoic dc inluni{iri". Dar nu c dcasura unui
rcsiaurani cu cic i cariofi rji{i, aa c n invoicsc s-o vd discar. Cand
un iclcfonul in furc, il aud zicand. Daaa!" Aoi, ini snulg o icli{ dc c luz
i n rog ca nana s nu fac nici o rosiic la vcicrinar. Oarc iocnai i-an dai un
isiol unui cinanzcu ? Aici i aici, circcand o or in sucrnarlciuri, in
cuiarca unci lanic nuniic iarl gras" cniru circccrca Laciiiici. (Cand n
iniorc discrai i cu nana goal, ca {i la ninc. Eii conlci inuiil! E o
lani cinic!"} Aici i aici, rsund la iclcfonul unui crvcrs, carc vrca s-i
ciicsc iiilurilc din Cirliinc (nunrul dc luna asia con{inc cuvaniul orgasnic"},
aici i aici, daciilograficz un ariicol dcsrc ccluliia vcdciclor (con{inc sfaiuri
c carc lc-ai uica folosi!" cani Laciiiia cand ini unc in fa{ ariicolul dc irci nii
dc cuvinic}, aici i aici i, cand nu nai oi s aici, o sun c nana.
Fsundc.
- Man! sirig cu. Dc cc n-ai sunai ?
Ea sunc ncrvoas.
294
Dc-alia an inirai c u i an siai orc inircgi in sala dc aiciarc! Cc
nclccrc! Mi-a luai o vcnicic s gscsc coioiul! Era afar i vana. An siai in
rag i l-an sirigai iin dc douzcci dc ninuic! Si oiaul s-a uiiai ciudai la
ninc.
Dnuicsc c asia sc daiorcaz faiului c rcfuz s-l sirigc c Crasu' c
nunc i insisi s-l sirigc usi". Dar nu-i sun asia, cniru c suni discrai s
aflu dcsrc Ton.
Dcci l-ai vzui c Ton ? o inircl.
Pfui! rsundc nana, carc savurcaz uicrca i ar fi incrcdilil in rolul
unui crsonaj ncgaiiv din scria Dond.
Pisica aia canircic o ion! Las-n s-ni irag rsuflarca!
Nu, nu cra acolo. Alicincva a consuliai isica. Nu arc loala sonnului, dar
arc urici. Iar Ton c in conccdiu cu ricicna lui.
Caiiolul 33
Aa cun sun inioidcauna oancnii crora nu li s-a inianlai ninic ru,
din oricc lucru icsc i ccva lun. Aa c, aiunci cand n duc la ccnirul dc
incliricri vidco i vd un ianr carc iravcrscaz sirada cu un ccnlar din Sun i
cu un aclci dc airu rolc dc lariic igicnic, zanlcsc cniru c-ni aninicic dc
Lulc i dc cai dc aroia{i an dcvcnii in cclc asc zilc dc cand n-a cvacuai
Marcus. Sasc zilc dc cand nu l-an vzui c Ton! Parc o vcnicic. Oricun, Lulc c
nuli nai disiraciiv acun, c nu nai locuin inrcun. Pcniru rina oar du
nul{i ani, an circcui anandoi irci orc inrcun fr s nc scoaicn oclii.
Vivicnnc o inviiasc c nana la ccaiul dc sanli Un ccai dc conasiunc!
Ca s concnsczc fiindc nu
295
n-a inviiai dc Crciun. Dar nu concnscaz alsolui dcloc!" - aa c l-an
sunai c Lulc i i-an sugcrai s vin c la ninc. Scuza nca a fosi c Crasu'
ccrusc ca Lulc s-i ccrciic drciul dc viziiarc (o ninciun, cniru c afcc{iunca
lui Crasu' cniru cincva sc cvaor din clia in carc ingliic uliina urn dc
aicu}.
Adcvrul c c, dci voian s-l vd c Lulc, cran i nai ncrldioarc s
iiu dac Lulc il vzusc c Ton in scara anicrioar, cand iciscr inrcun cu
lic{ii.
Voian doar s fiu sigur. Dar Lulc c aiai dc incaniai dc inviia{ic - s aduc
o cuiic dc ion in suc roriu sau sardinc in sos ionai?" -, incai n sini
insianiancu ruinai dc duliciiaica nca.
Adu-ic doar c iinc insu{i! cclan cu vinovai i dau fuga s cunr
dou iuluri dc Pringlcs Clccsc & Onion. (Moiioul lui Lulc. Clisuri, clisuri!
Hrana zcilor!"}
Cand soscic Lulc, cu sardinc i ion, il inlr{icz sirans i n sini nai
linc cniru rina oar du nulic zilc. Fac cafcaua, un clisurilc c nas i-l
rccucrcz c Crasu' din noul lui culcu (caoia allasiru-ncializai a Volvoului
din vccini}. II urnrcsc c Lulc cun il urnrcic c Crasu' carc ingliic lacon
sucul dc ion, iragc un cscai roz i sc furicaz s sc iniind inir-un loc insorii.
Aoi, il inircl c un ion alsolui nornal.
Si cun a fosi ascar ?
Lulc sc scarin adanc in urcclc i-i icrgc dcgciul dc cnaa lui
allasir lo{ii, lsand o dar gallcn dc ccar. Cliul i sc dcsiindc inir-un
zanlci larg.
Da! A fosi grozav. Nc-an disirai dc ninunc, inccc s inirc o ovcsic
lung, carc inccc cu zccc lallc dc ficcarc inir-un ul func{ional, fr rcicn{ii,
i coniinu cu un ranz falulos inir-un rcsiaurani indian, undc anicul lui Lulc,
Collo (carc arc un dulcc, dci n-an avui niciodai lccrca}, sc las c
siarul scaunului i-i sunc iiului dc la nasa aliurai. Mai iac-{i gura,
296
ianiiulc, sau i{i infig nasa aia in gaura curului" i coniinu cu Collo
lovindu-l cu unnul c Lulc in rinicli i cu Lulc gaia s lasc s ircac dc la cl,
an cand anicul lui Lulc, Parly, a zis. Doar nu-l lai s scac aa uor, nu ?"
i Lulc a fcui nicarca aia c carc a inv{ai-o dinir-un filn cu Jaclic Clan i l-
a aruncai c Collo csic ca, iar Collo a aicrizai c saic, ca o {csioas i
Parly sc sirica dc ras i Collo, rou la fa{, a zis c Lulc iic un ralai i Parly
radca i Collo crcdca c radc cniru c a zis cl ccva anuzani, cand dc fai
Parly radca fiindc Collo crcdca c cl radc c a zis ccva anuzani i...
A fosi i Ton acolo? zic cu du douzcci dc ninuic.
Lulc sc orcic in nijlocul roozi{ici.
-Nu.
Parc nirai dc inirclarc.
inccrc s ar rclaai, dar caul ini zvacncic involuniar inainic i
cuviniclc ics rosiogolindu-sc lrusc.
Dar crcdcan c il invi{i i c cl.
Fsunsul lui Lulc c s-i varc aic Pringlcs in gur i urncaz o scuri
lilic inirc flcilc lui i nasa dc clisuri i, an cand Lulc ii rccai
conirolul i flcilc ii rcvin la forna nornal, suni olligai s aici. Lulc ingliic
i rsundc.
An vorlii cu cl, dar lcca din ora.
Sc uii la ninc ncliniiii.
Zu ? sun cu. A sus i cand lcac ?
Lulc claiin din ca.
Sau cu cinc ?
Lulc claiin din nou din ca i scolcic in iulul dc Pringlcs cu aiaia for{,
incai nana ii c inolilizai iin dc caicva sccundc incordaic. in iin cc sc zlaic
s-o clilcrczc, alandoncz oricc aarcn{ dc dcnniiaic i inircl.
Dcci Ton icsc cu cincva ? in afar dc ninc, adaug in gral, nu sc nai
vcdc cu ninc, i{i aninicii ?
297
Lulc zicc rccdc.
Nu-i nai lacc dc iinc ?
Zic, cu un cfori.
-Nu.
Lulc crn{nc iarc, dcvinc coniicni dc sunciul asurziior al crn{nclii lui
in ioai luciria i inccarc s ron{ic nai incci. Aoi iucic, scuiand c
nas o ullcrc fin dc Pringlcs.
ini dai niic a, ic rog ? caraic cl.
Lulc d alarul dc a c gai i aoi sunc lcni.
Sc oaic s sc vad cu cincva, nu iiu.
Eu cli{i.
Sc oaic! Cc inscann asia ?
Lulc ioarn o onid dc cariofi c nas i inccc s-o dcvorczc agiiai, incl
cu incl.
Lulc! zic cu sianjcnii. Clcsiia c c-ni lacc dc cl, dc-aia an inirclai.
Crcd c an dai-o in lar.
ii ovcsicsc dcsrc scara cu Fundurilc Cainilor, in scran{a c vor sclii
niic inforna{ii sulincniarc in iniuncricul din caul lui.
Lulc c gaia s sc scolcasc in nas, sc gandcic nai linc, sc srijin in
naini i sunc irisi.
N-a sus. An vorlii dcsrc foilal.
M sini ca o vralic carc sa cu ciocul in lcion, in scran{a c va gsi un
vicrnior. Frcc o ai inaginar dc c nas i zic.
Nu crcd c a oncnii dcsrc ninc, nu-i aa ?
Lulc vrca cu discrarc s sun da, cniru c arc o
inin lun ca o crcn cu cunc. Aa c, aiunci cand sunc. Nu", ini
ofcr i un Pringlc, ca s aicnuczc loviiura.
Zanlcsc i sun.
Nu conicaz.
Si adaug vcscl.
Aa cun sunca nana alicuiva, arc lalia cic!
Lulc zanlcic i sunc.
Da, dar cinc vrca s i-o irag unui cic ?
298
Du accsi dialog filozofic, dccid s nu-l nai ncn{ioncz c Ton niciodai-
niciodai i sin c covorul din living i Lulc cani Snalc Siylc v Cai's Claw"
cu Crasu'
- carc arc un luiior dc suno, dar, dac n iau du nana disirus a
lui Lulc, arc aiiiudini cniru lung fu.
il fac c Lulc s-i sclc rnilc la rolinci, ii clic c Crasu' n-a vrui s fic
disrc{uiior, ci doar conciiiiv - ca un fcl dc Collo fclin, adaug inir-un acccs dc
insira{ic
- i, du asia, Lulc sc invcsclcic i vorlin dcsrc Crciun.
Lulc nu arc idcc cc s lc ia rin{ilor lui, aa c l-a sunai c iaic-su s-l
inirclc dac iic cc cadou i-ar dori nana lui i ia-su i-a zis c nana liusc
aroouri c i-ar dori nolilicr dc laic din lcnn dc in i aa c cl sc gandisc s-
i ia un colac dc ioalci din lcnn dc in i c, dac Lulc voia s cuncrc o clan{
carc s sc asoriczc, cra foaric linc. Taia crcdca c va fi o narc surriz!"
Pufncsc in ras i clicoicsc an cand olscrv c Lulc arc ncduncrii.
Cc c? zicc cl zanlind c juniaic, la nodul nu-rca-ricc".
Cun adic, cc c ? rad cu. Cluncic, nu-i aa ?
Lulc claiin din ca, lag in gur, anicai, airu Prin-
glc i arindc i o {igar in acclai iin i zicc (dci cuviniclc suni
inluiic}.
Nu crczi c va fi incaniai ?
Dai cu alna in llaiul ncsci i sirig.
Luuuuulc! Jur c via{a nca c nu va fi incaniai!
Doannc, acun iiu c cinc noicncii!
ii clic lui Lulc rcgulilc dc aur alc cunrrii dc cadouri cniru fcnci
(glid raid. clcsiii icfiinc i func{ionalc disari, iiclos zgarcii, oliccic nari,
frivolc i alcsc inicn{ionai s fic scunc ccclcni, lrlai sucrl cc cii}, cand
sun iclcfonul.
E Lizzy. Poaic s ircac c la ninc ?
Dcsigur! sirig cu. E i Lulc aici!
Lizzy zanlcic la iclcfon.
299
Cc drgu{! Nc vcdcn incdiai!
Pun rccciorul in furc, zanlind.
Lizzy i-a cunrai ioaic cadourilc cu luni in urn, ii sun lui Lulc - a
crui ninic c i acun dcraiai dc lonla cu scaunul dc ioalci -, o s-{i sun ca
cun sc facc.
inianlior, Lizzy nu-i sunc lui Lulc cun sc cunr cadourilc. ii arai.
inc nai facc o cniicn{ auioinus cniru scara cu fundul cainilor" - dci cu
i-an icriai crina dc vrco ircizcci dc ori - i c dornic s iscasc", aa cun
sunc ca.
Nu c ninic dc isii, idioaio! zic cu, cand ini innancaz un aclci
narc. Nu ircluia s faci asia, adaug ircluic s sui asia, dac cincva i{i d un
cadou i ai csic douzcci i cinci dc ani -, dar c foaric drgu{ din arica ia.
Lizzy laic din alnc i oicic.
Cliar scr s-{i lac! L-an rugai c Drian s-{i aduc din Hong Kong!
El a gsii c Siaunion Sircci, in arica vcclc a cariicrului Ccniral.
Lizzy i Lulc rivcsc cu rsuflarca iiai cun ridic invcliioarca dclicai i
un uicrnic arfun dc inaic luicic dcasura nirosului siiui dc norcovi din
luciria nanci.
Lizzy n rindc dc lra{ i zicc.
Esic, ci linc, cu... cu n-an gandii c c nai nuli un cadou cniru iail
iu dccai cniru iinc! Dar ni-an zis c ar fi oirivii cniru anandoi.
Fidic din uncri.
M orcsc din dcsaclciai.
Cc vrci s sui ? n lallai cu.
Lizzy n sirangc dc lra{ i nai iarc i zicc.
Scr c an fcui cc ircluia! Dcsclidc-l i o s-{i clic.
Pun anlalajul dcoaric i ridic ccl nai narc olicci.
E un aclci dc lonloanc infurai in cclofan - Hicliload, laioanc dc
ciocolai cu laic unluic cu crcn cu
300
divcrsc aronc" scric c laicral. Paclciul c uor ca acrul i sunc c con{inc
nici cuiiu{c cu gun dc ncsiccai i liscui{i. Zanlcsc slal i nu iiu cc s zic.
Si-a icrdui Lizzy nin{ilc ? Clunclc ci suni, dc olicci, dc un gusi inccalil.
Cc sc aicai s fac - s risicsc firiniiuri c iaira rccc a nornaniului
iaici ?
Lulc ia un icanc din ccca cc ar s fic lani dc jucric, dc ascncnca invcli{i
in cclofan.
Dancnoic dc un nilion dc dolari! cclan cl. Corora{ia Danca Iadului
roniic s licasc uriiorului, la ccrcrc, la Sucursala sa dc aici, Un nilion dc
dolari!
Fidic rivirca, cl fluiur lanii i zicc dcfcnsiv.
Aa zicc aici.
M iniorc src Lizzy, carc izlucncic.
E un olicci ludisi din Clina!
infac un ali aclci dc lasiic i-l arunc src ninc.
Arai ca un sci dc jucrii cniru coii - o crcclc dc oclclari dc aur, un
ccas din argini i aur, inscri{ionai Folc" c fa{, o lr{ar dc argini, o
ialaclcr din aur, un siilou i un incl dc aur i un ln{ior dc aur, ioaic cu niic
luc{clc vcrzi liiic c clc - ioaic fcuic din lariic iarc i liiic c un carion rou.
Lc arzi! sirig Lizzy. E un sci, un cadou lrlicsc!
Un incl dc jad! Si lanii, vczi? Si, uiic, o cuiic dc {igri cu lriclci dc lariic
i, uiic!, un Mcrccdcs dc lariic! Nu iian cc nain conducca iail iu, aa c i-
an zis lui Drian s ia una clcgani! - iu ui ioiul in sculc{ i-l dcdici iailui iu,
vczi, uiic, aici c sculc{ul - caui rin grnad i fluiur un sculc{ gri dc lariic,
inrinai cu dcscnc clinczcii i cu lc{igac voiivc dc ars - ui ioiul in sculc{
i-l sigilczi cu anglica asia gallcn - c un iinlru ccrcsc - siriiul va ii c c
aclciul lui cand il va rini i... in accsi noncni, sc uii la ninc i czii - o{i
s licii anglica dc sculc{ cu Priii Siicl, c in rcgul dac roccdczi aa, i scrii
daia la carc arzi ioiul c un lilci c carc-l licii c sculc{ i, ci linc, crcd c ar
fi un lucru rcconforiani.
Mai alcs dc Crciun. Nu ic sucri, nu ?
301
Arai src lancnoiclc dc la Danca Iadului i zicc in gral.
Siiu c scric Iad c clc i nu crcd c asia inscann c cl c in iad, c
ioaic scric aa, c io{i lanii c carc-i arzi, doar c, crcd c, , oancnii sc afl in
divcrsc locuri in via{a dc aoi i, inn, ci acocr ioaic osililii{ilc.
M rivcic dircci in fa{.
Eii linc ?
incuviin{cz, ini las caul in naini i loloicsc dc lans.
E aa dc ninunai c aa un luu-luu lucru frunos Liz c aa drgu{ din
arica ia o Doannc cc lucru uiniior!
in accsi noncni, cincva n izlcic in coloana vcriclral aiai dc iarc, c
suni aruncai in fa{ i aroac c-ni scoi un ocli cu o lunanarc.
Mul{uncsc, Lulc, ingain cu, nu ircluic s n nai la{i c saic, suni
linc acun.
Lizzy alcarg inir-o aric a lucirici, ruc un irai dc lariic din rol i
ni-l d. ini ianoncz oclii i inccrc s nu n gandcsc la cai dc nicai suni,
cniru c nu vrcau s incc s loloicsc din nou. ini icrg nasul, noioiolcsc
crvciul dc lariic i zic sniorcii.
O lunanarc c un l{ dc lcnn.
Lizzy oficaz i zicc.
O, da! Lunanarca roic sinlolizcaz nancarca!
Lulc inungc un aclci lung, dc lasiic, i sirig.
Dc{ioarc arfunaic! ini aninicsc dc vrcnca cand cran siudcni!
Sun causiic.
Mai dcgral, i{i aninicic dc sinana irccui, iar cl zanlcic, uurai
c n-an orii din lans.
Lizzy suradc i sunc.
Arzi nai iniai lc{ioarclc arfunaic, irci dinirc clc, i asia-i airagc
aicn{ia iailui iu.
Sun.
Nu oi doar s n rcfac c-ni voi facc un iaiuaj ?
302
Lizzy clicoicic i sunc.
Pi, dac vrci s fii foaric sigur...
Fac un scnn cu nana in drciul fc{ci, ca s-i ari c iac din gur, i
gcsiiculcz, indcnnand-o s coniinuc. Aoi, nai olscrv ccva in aclci.
Cc-i asia ? E ninunai. Uiic, Lulc, snoi dc argini i frunzc dc aur c o
foi{ dc lariic foaric sul{irc!
Arunc o rivirc inirclioarc src Lizzy, carc susin lcaiificaior i sunc.
Suni lani iradi{ionali clinczcii - ii arzi i c-iia.
Mai iniai, ii iniurcii, in forna unui iacl dc aur - uniiaica clinczcasc
dc nsurai grcuiaica cniru un lingou dc aur. Uiic, aa, in forna unci lcinic
cu rva. Aa!
Eu crcd c arai rca frunos ca s lc arzi, dar c lcui s ic gandcii c-i
irini{i iailui iu lucruri aiai dc frunoasc!
incuviin{cz din ca. Mi sc arc ruinos s sun c iaia nu olscrva lucrurilc
frunoasc nici cand cra in via{ faiul c nu-i lcca gallcnul scoica din ccua{ic
floarca-soarclui, lanurilc dc grau i narcisclc - aa c nu sun ninic.
Poaic c noarica l-a nai innuiai.
Undc arzi ioaic asica ? zic cu.
Lizzy facc o auz.
Ei, linc, zicc ca, oriundc. in Hong Kong, o{i s lc arzi c alicrul
llocului, dac vrci. Nu ircluic s ic duci cu clc la nornani. Po{i s-o faci c
narginca drunului, dci oaic c, in Anglia, ar fi nai linc s-o faci la iinc in
grdin.
M-an gandii c {igrilc ar fi lunc cniru iail iu - iu suncai c funa
nuli.
Zic.
Dar iu urii funaiul!
Lizzy ridic din uncri i sunc sianjcnii.
Da, dar dac c dcja nori, crcd c c in rcgul.
M uii la Lulc, carc incuviin{caz din ca in{clci i rcncsc.
Tu cii inc viu! Aa c nu crcd c rcgula asia {i sc alic i {ic!
Lulc scoaic linla i-i arindc o {igar. Lizzy coniinu.
303
Po{i i s rcgicii fclul dc nancarc favorii sau gusiarca rcfcrai a
iailui iu - n-o arzi, dar o{i s-o nnanci nai iarziu. Dar vrci s-{i scriu ioiul ?
Zic. Da, ic rog," i-ni ircc uor un dcgci csic frunza auric i lucioas. M
uii la frunza auric iin dc irci ninuic inclciaic, in iin cc Lizzy scric frcnciic c
o lucai dc lariic. Aoi, ni-o d, iar cu o ciicsc i zanlcsc. A scris.
Fiiual
1. Arindc irci lc{ioarc arfunaic, s-l invoci c iaia.
Conccnircaz-ic asura nunclui lui. Las lc{ioarclc s ard irci ninuic.
(Poaic fi i dc Anul Nou Clinczcsc, dar nu c cscn{ial.}
2. Arindc lunanrilc roii. Sunc caicva cuvinic sunc-i siriiului cc va
rini.
3. Punc niic oliccic in sculc{, scric daia c sculc{ i ardc-l inir-un
ionlcron dc o{cl sau, dac {i-c nai uor, ardc ficcarc olicci c rand. NU folosi
a ca s siingi focul. Trcluic s sc siing singur. (Aa inicdic olicciclc s
ircac dincolo.}
4. Prcgicic gusiri (c. alunc} dac vrci (nnanci nai iarziu}.
Oficz i zic.
E un gcsi aa dc adoralil, Lizzy.
Lizzy incuviin{caz icui. Sc uii la ninc ca i cun ar vrca s vorlcasc.
Cc c ? sun cu.
Ea sc incruni i ciricic.
Trcluic s fii aicni cand il arzi. Asia c cauza rincial a inccndiilor in
Hong Kong!
Fad, aoi n uii la ca lnuiioarc i sun.
Asia voiai s-ni sui ?
Lizzy ii nuc luza. Aoi, sunc.
Nu suni sigur c ar irclui s-{i sun asia, dar... cu ridic din sranccnc
linc, sunc ca. Ei linc, oancnii
304
fac asia inir-adcvr ca s ail grij dc nor{ii lor, dar c i o clcsiic u{in
cgoisi - o faci ca s iniri in gra{iilc siriiului. Ca s ail grij dc iinc i s-{i
aduc noroc. Arzi olicciclc i ca s {ii siriiclc rclc la disian{, ccca cc ar uica
rca un fcl dc nii, dar cvidcni nu c cazul aici.
ins n-an gandii c ar irclui s-{i sun, iii, ca s fii coniicni dc ccca cc
faci. inioidcauna crcd c c linc s fii coniicni dc ccca cc faci.
O sirang c Lizzy dc nan. Nu vrcau s-i rsund, dc ican c an vocca
sugrunai. Fidic aclciul dc lc{ioarc arfunaic i lc adulncc nircasna
logai, aoi n ridic s-i fac lui Lizzy o cafca dccofcinizai. Si nu-i sun asia lui
Lizzy, dar suni dcja coniicni c, dac ard lani dc la Danca Iadului, ca s-i
irinii iaici, va fi un gcsi cgoisi.
Va fi cgoisi, cniru c nu c vorla dc iaia. Lui nu-i as. E nori. E vorla dc
ninc. Carc nu vrcau ca cl s fic nori.
Si ii irinii un Folc dc lariic, cniru c nu vrcau s crcd c noarica c
sfariiul. Vrcau s nai fic coniicni, ca ninc.
Vrcau s sc lucurc cand rincic un cadou rin oi, ca ninc.
Lucru carc, inianlior, ini aducc aninic c, in dininca{a asia, l-an rins
c oia oiniindu-sc i gafaind i inccrcand s lagc cu for{a un aclci dc
dincnsiuni ncdii rin fania nicii cuiii dc scrisori a nanci, aa c an dcsclis
ua i an zis.
Puicai s suni!
Aa c, cniru linclc iaici, scr ca oiaii din via{a dc aoi s fic ni{clu
nai rldiori. Ai uica roducc agulc nari inccrcand s lagi un Mcrccdcs inir-
o cuiic dc scrisori.
Cand lcac Lulc i Lizzy, ini sirang sciul cniru nor{i i, rolalil cniru
rina oar in via{a nca, sini un val dc rccunoiin{ coilrcasc - fa{ dc cinc,
nu suni sigur - cniru ricicnii nci. M duc la iclcfon i o sun c Tina.
Fsundc incdiai, cu vocc slal.
305
Tina! oicsc cu, cu o vocc la fcl dc joas ca a ci.
Cc nai faci ?
Suni aa dc incaniai s-o aud, incai uii c suni surai c ca.
Cc faci in scara asia ?
Ninic, zicc ca.
Vin c la iinc! sirig cu.
O, nu vcni, ic rog! zicc ca rccdc.
Ccva din ionul ci ini d o sirangcrc dc inin i sun.
Tina, ini arc ru c an zis lucrurilc alca dcsrc Adrian, a fosi urai din
arica nca i uncori cliar suni un disc siricai - dar suni, , in roccs dc
rcara{ic.
Fac o nic auz ca s sun c asia c oaic cca nai nolil ninciun c
carc an rosiii-o vrcodai - dar n-a innuiai aa dc iarc luniaica lui Lizzy i a
lui Lulc, c-ni dorcsc s fiu o sfani i s icri. Tina sunc ccva nu foaric dcaric
dc Ha!" Adaug rccdc.
S nu-{i ar ru, Hclcn.
Aici s vd dac nai urncaz ccva, dar nu nai zicc ninic, aa c zic cu.
Cc-ar fi s aduc niic cascic cu Isioria narcii ncgrc i niic clisuri cu
aron dc unc afunai ?
Mai iuic dccai viicza sunciului, Tina zicc nu.
O, nu in scara asia, nu, nu crcd, ali dai, cu...
Dar dorin{a nca dc a icria inirccc dorin{a Tinci dc a
fi lsai in acc, ccca cc crcd c c iari un gcsi cgoisi, dar, la urna-urnci,
carc nu c ? Nu o{i s sin{i durcrca aliora, nunai c a ia. Miiralicz.
Vinlaiincinairuzccidcninuiclinca! i inclid iclcfonul.
Ea n sun incdiai inaoi, dar o ignor. Ii las nanci un lilci i n grlcsc
src ccnirul dc incliricri vidco.
Pairuzcci i oi dc ninuic nai iarziu - iraficul c ingroziior - sun la Tina.
Siiu c c acas, aa c sun i sun i, cand nu rsundc, n acz c rag i
aici. Du doic ninuic, dcsclidc ua incci.
306
75087
Carc-i rollcna cu iinc, nclu... ini incc cu inirclarca, dar n-o nai
icrnin.
Prollcna cu Tina c la fcl dc clar ca i luza ci sari i ca vaniaia urai,
violci, dc c lrlic. Sini in{ciuri in lcoac i, dci ncg rcaliiaica, iiu
adcvrul. Sun.
Doannc, nu. Sunc-ni c ai avui un accidcni. Dc cc nu ni-ai sus.
Tina, Tina, liaia nca Tina, ii ru gaiul, ncnorociiul, o, Doannc!
Ura sc rcvars din ninc i n icn s aiing accasi coaj sari a
sirluciici, slcndidci nclc ricicnc. iniind lra{clc i ca sc rlucic in clc i
langc c unrul ncu i n aud c ninc insni niorlind dc nil i dc furic in
iin cc ca loloicic.
Dar n iulcic cu adcvrai.
Caiiolul 34
Acun ca{iva ani, n linlan rin arcul Hcail cu Lizzy - carc arc
nclcuiul olicci dc a-i for{a c oancni s ias la linlarc - i an vzui o fcncic
alcrgand la ira cu irci ogari nici. Unul dinirc caini nc-a vzui c can, a alcrgai
c ioai disian{a, an la noi, i s-a glcnuii la icioarclc nclc. Flaiai dc
accasi inclicalil dcnonsira{ic dc incrcdcrc, n-an alccai i l-an nangaiai.
Lizzy cra incaniai.
Parc ar fi iiui c o s-l roicjczi! a sirigai ca.
Dci rcfcr inconicsialil isicilc, cgoul ncu a fosi ngulii dc ronaniisnul
dulcc-anar al noncniului. M-an convins c aninalclc avcau un insiinci cniru
oancnii lunicci.
Aoi, l-an cunrai c Crasu', a crui avcrsiunc fa{ dc oricc crsoan
drgu{ ni-a rsiurnai conlci rcsuuncrca dulioas. Dar ini lcca icoria
nca i nu voian
307
s-o alandoncz. An rnas fiai c incidcniul cu ogarul ca i cun ar fi fosi
un scnn. Prcfcralil, un scnn c cran dcosclii. Poaic c avcn o scnzualiiaic
frusi, la carc aninalclc crau scnsililc ? (M-an rins! Miroi! a cclanai
Marcus.} An dai csic o idcc carc ni sc oirivca. Dac cran acordai siriiual cu
suflciclc vulncralilc i ogarul a sin{ii asia ? La urna urnci, ni-an dai scana c
nana cra nai ncvoia dccai oricinc alicincva dc c lancia asia c la varsia dc
asc ani. Asia cra! Eran linccuvaniai cu un ialcni unic! Cliar cran.
M nai dcsfian din cand in cand cu rosiia asia, an in ziua in carc an
dai cu oclii dc Tina i an vzui c angclicul ci ricicn all-rozaliu - dcsrc carc
cu rcsuuncan vcscl c ar fi incaniior cniru c aria linc i cniru c avca
o slujl gonoas - o lica dc-o snoca. Asia ni-a icrs zanlciul dc c fa{, v
sun sigur. Cuviniclc rizililc.
Dar Adrian nu c gcnul" {oiau i srcau i ni sc fugrcau rin ninic in
ccrcuri.
Vrcau s juri c nu vci nai sunc ninnui, n-a inlorai Tina.
Alia cand an jurai c via{a nanci ialc - nu, c a lui Crasu"' a vrui s
vorlcasc.
Siica {can c narginca canaclci ci gallcnc i oclii ii fugcau ncrcu in
jur. ini aninica dc o oarl rins inir-un lorcan. An asculiai in iccrc. ini
vcnca dcsiul dc grcu s inac inrcsia c carc ni-o fcuscn dcsrc Adrian cu
lrlaiul c carc-l dcscria ca. Si-ni cra aroac inosilil s-ni rccunosc
ricicna olraznic i lin dc succcs in accasi cav jalnic dc fcncic carc
siica cocoai in fa{a nca. A vorlii in oai i src covor, aa c a ircluii s-
ni incordcz auzul ca s in{clcg cc sunca.
Nu iiu dac daia asia sc unc, cniru c a fosi doar o ccari. Toai
lunca sc nai ccari. Si i-a rui aiai dc ru, incai a lans. Iar cu suni o
adcvrai laric cand n dczln{ui. Nu o{i s-l condanni. Era vorla dc
nain.
Ar fi ircluii s-o duc la scrvicc, dar n-an zgarcii. inccrcan
308
s ccononiscsc niic lani. Fuscscn la cful lui Adrian, s lun cina, iar cu
an nancai o loal dc nazrc clii din farfuria nca. Cu dcgciclc, inainic ca
ioai lunca s fic scrvii. A fosi cnilil cniru Adrian. Ca i cun ar fi icii cu o
ncica-nincni.
in finc, an icii din cas i cl cra disiani. Si rccc. Nu iian cc fcuscn.
Poaic c ar fi fosi in rcgul, dar naina nu voia s orncasc. Crcdcan c n-a
lsai laicria. Si nu nc luascrn iclcfoanclc nolilc. Adrian nu voia s sc duc i
s sunc la ua cfului lui, ca s clcnc un iai. Siricascn ioiul. A inccui s
sirigc la ninc i s dca cu uiul in nain. An sirigai i cu la cl, aa c n-a iras
dc r, ca s n calnczc. Siiu c n-a vrui, dar n-a durui - ni-a snuls un snoc
narc - i oclii ni s-au unlui dc lacrini. El zicc c n-a iras doar in joac.
Dar i-a rui aa dc ru, a i lans. A fcui-o doar cniru c nu i-a lcui
s n vad fcandu-n dc ras in ullic.
A fosi foaric, foaric surai. A lovii cu unnul in lord i noiorul a ornii,
aa c n-a icriai. A doua zi, ni-a adus flori i nicul dcjun la ai. E aa un
scun! ii as foaric nuli! A fosi irisi c nc-an ccriai, aa c an inccrcai s-l
consolcz i s-l fac s sc sini nai linc. Alia dac n lovcic. Nu o facc in nod
coniinuu. Cu siguran{, nu nai nuli dc o dai la ficcarc, lnnn, asc
sinani. in cca nai narc aric a iinului c grozav, iii - c anuzani. M facc
s rad. Si c aa dc dcici.
N-an nai inialnii c nincni ca cl. E foaric sircsai la nunc. E grcu cniru
cl. E crucial s fac o inrcsic lun i cu an us asia in cricol. Aa c in{clcgi.
Nc-a fosi linc du asia. Dinc. Pan cand, an cand an fcui o clcsiic siuid.
Ar fi ircluii s-ni dau scana. Nc-an dus la Dog & Ducl, ccva nai sus c sirad.
Nc-an iniors lu{i i cu an uiiai undc uscscn clcia dc la u. Adrian cra nori
dc oloscal. Avca o inialnirc cu un clicni a doua zi i cra incrios ncccsar s sc
culcc la iin. An dai-o in lar.
Mi-a zis curv urai i n-a lovii cu iciorul i n-a dai cu
309
caul dc u. An lcinai i n-an irczii in ai. Csisc clcia in luzunarul
lui. Ii rca aa dc ru. A fosi aa dc lun. M-a ingrijii i ni-a us glca{ i
conrcsc c ran. Si ni-a luai o asiil cniru durcri dc ca i nai nulic
conrcsc dc la o farnacic dcsclis ioai noaica. Si i-a icrdui din iinul dc
sonn cu ninc. Mi-a cunrai flori i ciocolai ioai sinana. A clcliuii o
avcrc. A rcarai ua. E aa dc gcncros.
inc nai an durcri dc ca, dar s-a inianlai o singur dai. Nu c ca i
cun n-a fi ncriiai-o. Facc asia doar cniru c-l rovoc. in rcsi, c foaric lland. E
grcu dc in{clcs dac nu-l cunoii. Nu oi s clic. Siiu c va fi nai linc. Va fi in
rcgul, aiaia iin cai voi lca nai u{in. Si voi inv{a nai nuli dcsrc cun s n
conori in ullic. Aa c-ni arc ru c nu n-an nai vzui cu iinc i cu Lizzy
rca dcs. Doar c inccrc s fac s ncarg rcla{ia cu Adrian, ini dau silin{a i iiu
c an fosi ncrvoas. Vrcau ca rcla{ia asia s dcvin nai lun. Aa c nu ircluic
s sui ninnui.
E ircala nca, nu-i aa narc rollcn. il fac s sc sini frusirai i ii
icrdc conirolul. Pcniru cl ini arc ru, liciul liai. S-a ricosii cu ninc,
inccarc s fac din ralai lici...
A nai sus i alic lucruri, dar a{i in{clcs siiua{ia. Fnilc dc sinana asia
i-au fosi rovocaic cand Adrian a izlii-o in fa{ cu iclcfonul. ii uscsc laic in
ccaiul dc iasonic (aruncasc cu ccaca in ca, dar raiasc}. Trcluic s fi fcui un
lucru foaric ru, cniru c, in nod nornal, cl nici n-ar visa s-o lovcasc in fa{.
Cc drgu{ din arica lui, n gandcsc, cniru c c cliar vulgar s ncrgi cu
ricicna c sirad i ca s ail nasul sari, ca ioai lunca s vad i s ail cc
larfi - c nuli nai rafinai s ic liniiczi cu liilc la lra{c, la icioarc i la lusi,
undc ioaic cclinozclc irdioarc oi fi acocriic cu un io clcgani dc canir i
cu niic anialoni clcgan{i, dc lan.
M uii la fa{a loirai incrcsiv a Tinci i sugcrcz cu llandc{c c Adrian c
un liu ru i violcni, carc ar
310
irclui cafiii zdravn i c ca n-a fcui ninic ru i, nai nuli, nu cisi
ninic carc s-o fac dcnn dc a fi lovii.
Niciodai. Nu cisi nici o scuz cniru asia. Nici una.
ini arc ru i florilc nu ic fac linc. Si nici n-o s fic nai linc. Dac ca
iolcrcaz asia, cl va coniinua s-o fac. Nu in{clcgc clcsiia asia ? Sun ioiul c
un ion liniiii, rclaai, cniru c ni-c ican c-i va acocri urcclilc i n va da
afar. Tina c rizonicra culiului lui Adrian i cuviniclc nclc suni o llasfcnic. Sc
sinic vinovai c a vorlii cu ninc, sunc ca. Lisii dc loialiiaic. ii incrucicaz
lra{clc cu un gcsi snucii i nurnur c nu nai oaic gandi, c c confuz, c nu
nai iic cc sinic. Coniinu s rccic O s fic nai linc" ca c o incania{ic.
Cand inccrc s un faiclc inir-o lunin clar i lucid, ca s nu lc oai
ncga, lc ncag. E ca i cun n-ar in{clcgc cc sun. Socai, ini dau scana c sc
auioangcic. E ca i cun ar vcdca lunca rin oclii lui. Fcaliiaica ci c o siarc
nodificai. Nici nu-ni vinc s crcd c vorlcsc cu Tina.
E ca un suflci icrdui, din dcscnc aninaic. M sini jcfuii.
Fcncia carc i-a circcui irci luni cliorind singur rin Africa, carc a
dcicrninai un Hcll's Angcl s-i ccdczc locul in ncirou unci liranc, carc a
alcrgai un lo{ c o alcc i l-a for{ai s-i dca inaoi ocia, carc a condus un gru
dc ircizcci dc iuriii ancricani rin Fona fr s fi us vrcodai iciorul in accl
ora inainic (ciiisc irci gliduri iurisiicc in sinana anicrioar}, crcdc c c
ncinscnnai. Dar, c dc ali aric, avand in vcdcrc c ioi ca considcr c un
lrlai carc-i {inc caul ricicnci lui sul aa din cad iin dc dou ninuic, in
iin cc ca d din naini i sc zlaic s rcsirc, c o glun" - lnuicsc c sisicnul
ci dc valori c conlci dczcclililrai.
Si nici nu n las s-o ajui. O inircl dac nu c furioas c Adrian cniru
ioi cc i-a fcui i ca czii, sunc c oaic, o dai", dar c acun c furioas doar
c ca insi, ini crcic icnsiunca i inircl iioas dac Adrian iic c ca arc irci
fra{i i, nai la olicci, iiu cci irci fra{i ai ci dcsrc Adrian? Aiunci n sini
groaznic, cniru c c aa dc
311
scriai, incai gcnc i gcaniul ci ini d fiori i ca ini sunc c ircluic
s-i ronii din nou s nu sun un cuvani, cniru c, cniru c... Ezii i nic ni
sc sirangc inina i nu ricc cun oaic s fic aa, dar o aud.
Tina ini sunc c i-a luai lilcr dc la scrviciu an dc Anul Nou, dar s n-
o sun. E linc, cliar c linc, doar c c can dranai, vrca s sc odilncasc i s
ail liniic.
Cand fa{a ci sc va nai vindcca, o s sc duc acas, la rin{ii ci. Adrian
scliaz in Val d'Iscrc, cu ricicnii lui. A inviiai-o i c Tina, dar a avcriizai-o c
nu c ncdiul ci, aa c a rcfuzai inviia{ia. Pojgli{a dilona{ici nclc sc sargc i
cclan .
Tina ! Asculi-ic cc sui ! Nu-ni vinc s crcd c ic lai aluzai in lalul
sia !
ini rcgrci izlucnirca insianiancu, nu in uliinul rand cniru c Tina sc
rsicic .
Scuz-n ! Jascr ? Marcus ? Allooo ! Nu crcd c cii in nsur s-ni
{ii rcdici, Hclcn, nu-i aa ?
Nu-ni inagincz cc vrca s zic, dar n iniorc acas rccdc, la 3.00 a.n.,
gandindu-n la dracu', la dracu', la dracu'. Suni aralizai. E ca i cun Adrian
ar fi ricicnul ncu i n-ar lovi c ninc. M duc dircci la conuicrul nanci,
iniru c Inicrnci i rsfoicsc o lung lisi dc cr{i dcsrc aluzuri, carc includc i
cvidcniul iiilu Violcn{a doncsiic cniru incciori.
Conand airu iiiluri. Tinci n-o s-i lac, dar iocnai i-an cunrai
cadoul dc Crciun. Inina ini laic uicrnic cand anun{, in iniuncricul icui.
Tina, iu inc nu iii asia, dar il vci rsi c iiclosul sia ncnorocii,
cliar dac va fi uliinul lucru c carc o s-l fac.
Duninic dininca{a, sun la oli{ic i inircl cc oi facc ci dac o fcncic c
lovii dc aricncrul ci. Fclica rccc c c nu oi facc ninic dac viciina nu
dcunc crsonal o langcrc. O sun c Tina i duninic, i luni, i nar{i, fiindc
suni loirai s-o fac s dcsclid oclii i s-l rscasc
312
c Adrian sinana asia, dar ca nu rsundc, iar cu nu vrcau s las un
ncsaj i, aoi, c dcja Crciunul.
In dininca{a dc 24 dcccnlric, nana i cu ninc rinin dc la Vivicnnc o
inviia{ic dc uliin noncni la ranzul dc Crciun. O rcfuz, dcoarccc nu n vd
siand in rcajna unci fanilii conlcic. M-a sin{i ca o ics dc sclinl.
Ccca cc - acun, c nu nai an iai - oaic c suni. Si nana rcfuz
inviia{ia, dar aoi sc rzgandcic, fiindc, alifcl, va sia acas i va fi ncfcricii".
sia c un cufcnisn, avand in vcdcrc c an i Crincl i-ar dori s vad
lcculc{c dac ar inira c u. Mana vrca s-i dcnonsirczc ccva lui Dunnczcu.
Nici n-a cus fcliciirilc c carc lc-a rinii - zac ioaic inir-o grnad
dczordonai c nasa din luciric. Aranjcz fcliciirilc inir-un ir ordonai inainic
dc a lcca la lucru i sugcrcz s arindcn lunanri dc Hanula, la naila, oricc
lunanri - sinccr, ni-a da singur foc dac a crcdc c a facc casa nai u{in
nolorai -, dar ca nu vrca s aud. Cscic iiclciul c carc i l-an cunrai
cniru salonul dc frunusc{c, ascuns in scriarul cu crvc{clc, i sc losunfl i-ni
zicc c i l-an cunrai doar ca s-o fac s sc sini rosi. In accsi noncni,
rldarca nca ajungc la cai i ii rsund iioas c singura crsoan carc o
facc c Cccclia s sc sini rosi c cliar Cccclia. Si an drciaic. A rcsins
lucuria. Aa c, icri, an cunrai un curcan, un sac dc cariofi i un lorcan dc
sos dc rcliiclc (cran s alcg o ung dc nazrc inglc{ai, cand n-a curins un
val dc aaiic i ni-an zis la naila cu nazrca} i lc-an lgai sfidior in frigidcr.
La ora 2.00 in du-aniaza dc Crciun, ini urnrcsc colcgii carc sc invari
rin lirou inir-o ncluloas dc lcical, vin ficri i voic lun i n sini dciaai.
M inircl cc facc Ton acun i dac-l voi nai vcdca vrcodai. M gandcsc la noi
doi inrcun i ni sc arc c ni-an
313
inaginai ioiul. Siian c nu va dura. Privcsc in gol cand ccva zloar rin
acr i aicrizcaz cu un zgonoi surd.
Trcsar i vd c donnul Croucl, oriarul, a us un luclci narc dc
irandafiri c liroul ncu. Flori! Eu nu rincsc niciodai flori! Suni o zon lilcr
dc flori.
Pcniru Laciiiia ? sun cu uluii.
Donnul Croucl sc incruni i zicc.
Tu cii Hclcn, nu-i aa ? i lcac.
ini ficrlc sangclc in ca i-ni sun. Ton ?" Ton!" Flori dc la Ton, cniru
a-ni da dc in{clcs c n lacc din nou. Arunc o rivirc iczi la scara dc
inccndiu, cniru cazul in carc a urcai c lang cldirc, a la Ficlard Ccrc, i
aicai acolo, cu inicn{ia dc a n lua c sus. N-a fcui-o. Dar, irandafiri!
Sinlolul iulirii ronaniicc! ii arc ru c a urlai la ninc! Arc rcnucri, iar cu
an drciaic!
Caui carica dc vizii i ru licul. An nainilc uncdc i ircnurioarc in
iin cc ciicsc ncsajul.
Drag Hclcn, a irccui rca nuli iin. Cu dragosic, Jascr, uici."
Scran{clc ni sc nruic i n sini ca Jancs, din Picrsica uria, cand
sca unga nagic cu vicrni carc rclungcsc via{a i iia s-au inriiai i au
disrui in nani. Ar fi uiui s ni sc inianlc lucruri ninunaic, dar an dai
grc i acun nu nai an ninic. M uii fi la lilci i n inircl cc vrca Jascr.
Pufncsc furioas c nas. Arc iucu.
Toiui florilc suni frunoasc. Zanlcsc rciiccni. Ticlos olraznic. Dnuicsc
c nu c aiai dc ru. Nu sc conar cu Adrian. E doar un dcrlcdcu. Ccl u{in nu
n laic la ca in lcgiur cu aranjancniclc nclc locaiivc. Miros irandafirii. Nu
crcd c ar fi rca ru dac nc-an inialni s lcn ccva. Aiing ciala noalc i roz a
unui irandafir.
Trandafiri roz. Asia inscann c suni gay ?
Insir nircasna irandafirilor nci roz, aa cun al{i oancni insir oigcn,
cand sun nana, ca s-ni sun c un ion norocnos c-i arc ru c c
norocnoas i c, dac nu vrcau s sc duc nainc la Vivicnnc, nu sc va ducc.
Nu vrca s-ni circc Crciunul inir-o cas goal.
314
Siic sigur c lui Morric nu i-ar fi lcui. (Pcniru un nccrcdincios, indrgca
surrinzior dc nuli Crciunul.} Cand sunc asia, sini ccca cc sini najoriiaica
nanclor nornalc aiunci cand coilul lor facc rinul as.
Man, sun lland, c foaric frunos din arica ia, dar n-a sin{i
ingroziior dac nu ic-a lsa s ic duci la Vivicnnc. Vrcau s ic duci.
La carc ca rsundc.
O, linc! i inclidc iclcfonul.
M gandcsc dac c osilil s ic ciucii i s ic irczcii inir-o ali
dincnsiunc, cand aarc Lizzy {oind i n inircal dac vrcau s-i ajui discar
c ca i c Drian s fac lradul. Planul c s nancn lcinic din fin inicgral
cu carnc iocai, s aranjn dccora{iunilc i s ariicin la slujla dc la niczul
no{ii. Dci ni-ar lcca, ni sc arc c n-a inviiai din nil i n-an ncvoic dc
nil, aa c rciind c suni ocuai.
Dar vin cu iinc nainc, la caniina sracilor! zic cu inainic s n oi ori.
Lizzy ii ducc nana la gai i cclan.
O, Hclcn, nu sc oaic! An sunai i au dcja nai nul{i voluniari sczonicri
dc cai au ncvoic!
M fac siacojic i nurnur.
Nu conicaz, oricun i-a fi dcrinai c vagalonzi.
Lizzy facc o auz, aoi sc rciragc i vd in ninic o caricaiur cu ninc sul
forn dc curcan carc nnanc curcan singur. Cu inina grca, o sun c lunica,
s vd dac vrca s ni sc aliurc la ccca cc rcvd cu convingcrc c va fi cca nai
dcrinani nas fcsiiv din via{a nca.
Src uurarca nca, luni ii circcc ziua la ricicna ci, Nora, nul{uncsc,
i-au lnuii la cc s sc uiic la iclcvizor i scara vor juca lingo cu cci dc la
Fcllowsli Clul1.
1 Driiisl Fcllowsli Clul - asocia{ic a foiilor i aciualilor lursicri carc au
siudiai in Marca Driianic rin inicrncdiul Consiliului Driianic.
315
Du cun sunc cliar ca, nu avcn cc srliori, aa c, anul sia, nu va
iragc cu ariificii. Va fi acas, dc Doing Day, dac vrcau s-o viziicz, dar s nu vin
inirc 2 i 3.30, cniru c va urnri un filn cu Cary Crani. Si, dac - aa cun i-a
ncn{ionai Cccclia - i-an cunrai un ornancni dc or{clan cu caul rin{csci
Diana, nu-l vrca, cniru c arc dcja cinci i nu nai arc loc c oli{a cninului.
In zorii zilci dc Crciun, n sini ca un Crincl i n gandcsc s rcgicsc
curcanul, s-l arunc in Toyoia, s goncsc an la ciniiir i s-l arunc c
nornaniul iailui ncu.
Ei linc, dac incurciura asia nu-i vina lui, aiunci a cui c ?
Caiiolul 35
Avand o gur narc i o durai a aicn{ici liniiai, ini aninicsc foaric
u{inc din cc an inv{ai la coal, ccca cc nu inscann rca nuli. Dar ini
aninicsc o ovcsic c carc an iradus-o in ora dc franccz, cniru c, aa cun sc
sunc in lasnc, ni-a rii inina. Era dcsrc un nunciior din falric, aiai dc
srac, incai nu-i crniica s-i cuncrc fcii{ci lui un lrad dc Crciun. Aa c a
ananai Crciunul.
Si, cand ioaic faniliilc logaic i-au aruncai lrazii dc Crciun in Ncw Yorl,
s-a furiai la groaa dc gunoi i a luai unul. Si aa, fcii{a lui a avui un lrad dc
Crciun i a circcui ccl nai frunos Crciun din via{a ci.
Nu an nulic in conun cu fcii{a accca, cu ccc{ia faiului c, anul sia, i
Crciunul ncu c o s fic nai incolo.
Ziua roriu-zis nu c nici ca rca rca. E surrinzior dc anic sau
liniiii. Joc rolul dc consuliani vcsiincniar cniru nana, carc c discrai s-o
inircac in sirlucirc c Vivicnnc.
316
Eii sigur c nu vrci s vii i iu ? sunc inir-un acccs dc cniuziasn.
Vor fi i crsoanc dc varsia ia - niic vcri, crcd, i Jcrcny i ricicnul lui, Sinon.
Oficz i sun.
Jcrcny i iuliiul lui, Sinon. Vivicnnc c in faza dc ncgarc.
Pcniru o cli, n gandcsc s ncrg - Jcrcny c lun, aroiai i dc o vcsclic
dc ncsianii, un Prozac cu forn unan -, aoi dccid c Vivicnnc c acid sulfuric
cu forn unan i c an ncvoic s fiu singur. Ii dau nanci iiclciul dc
infrunusc{arc, iar ca ini d o ijana dc niasc sangcric carc sc clccirizcaz.
N-ar irclui s dorni inir-un iricou vccli i noioiolii, ini clic ca cu
luniaic, lrla{ilor nu lc lacc.
Nici una dinirc noi nu aducc vorla dcsrc iaia.
Dansn in jurul alscn{ci lui, ccca cc olucaz acrul ca un snog dcns.
Eforiul c isioviior i o conduc uurai la u c nana nca, cca inlrcai rca
clcgani. Aoi, n infor in laun i-ni ciicsc cadoul c carc ni l-an fcui -
Dalia ncagr, dc Jancs Ellroy - cu iclcvizorul fr sonor. Nu n osicncsc s
rcgicsc curcanul, aa c fac sfcriuri dc cariofi in coaj i-i innoi in sos dc
rcliiclc.
M nai inircru din ciiii i din nancai cniru a iragc caic un ui dc sonn.
M inircl cc-o facc Tina. M rog ca Adrian s inirc cu scliurilc inir-un coac i
inccrc, dar nu rcucsc, s-l fac c Crasu' s dcvin inicrcsai dc noul su oarccc
nccanic. (Si lang cl, ii ridic iciorul ca o lalcrin i inccc s sc ling la ccca
cc sunc Lulc c ar fi icaca u{ci" lui.}
Si Doing Day c liniiii. Duni Fio sun s-i rcirag inviia{ia, cniru c
arc sionacul dcranjai. Nu c o narc surriz, ca arc inioidcauna sionacul
dcranjai dc Doing Day, fiindc rivcic ranzul dc Crciun ca i cun ar fi uliina
ci nas. Aa c o rovoc c nana la un joc dc Monooly, ccca cc c o grccal,
cniru c ocu inclisoarca, sc sur c an cunrai Mayfair i dcvalizcaz
317
lanca. Pacca c rcsialilii doar cand icrd. Aoi, ini ciicsc carica, iar
nana dcsclidc ua, dcoarccc crcdc c sc oaic s ning i vcdc c Crasu' nc-a
adus un cadou dc sczon, o frunoas rigoric cu iciul rou, noari. Pacca c
fcui {ndri an cand vd c c DDC1 c gaia s incca in rcluarc Nunai
nclunii i caii. Si gaia cu cloo{cii dc Crciun.
Adcvraia disirac{ic inccc zccc zilc nai iarziu.
Mana sc inioarcc la nunc. Eu ini gscsc un aariancni. Miclcllc il
for{caz c Marcus s sc cilczc c saic.
E rca nuli - dc undc s incc ? Dc fai, c o inirclarc rcioric, fiindc
dac nai {in fic i o singur cli cniru ninc Dcscocrirca in{clcsului Durcrii dc
circ Marcus o s-ni clodczc caul dc aiaia iriunf acunulai. Aud ovcsica dc
la Lizzy, carc a auzii-o dc la Drian, carc a auzii-o dc la Sara, o cosnciician dc la
clulul lor dc sniaic. Si cu n gandcsc. slav Tic, Doannc!
Marcus a fosi irinis dc logodnica lui s sc cilczc c saic i Sarci i-au
ircluii cniru asia airuzcci i cinci dc ninuic! Si cra ingrozii cniru c cl {ia!
Tia! Cuvinic olsccnc, aiai dc iarc, cand crau i al{i oancni in cclclalic inccri,
s-i fac nasaj! Ea a us ccara c cl i cl a inccui s {ic c cra clocoiii! Cand
alia dac cra ficrlinic!
Sara a zis. Acun, iii rin cc ircc fcncilc!" i cl a zis c c inosilil ca o
cilarc inglinal s sc conarc cu asia, cniru c cra vorla doar dc dou faii" !
Iar lui Saral a incciai s-i nai fic nil dc cl i a zis. Tc asigur c nu suni doar
dou faii!" Si cra aa dc ros, incai, du aia, rca c oari un iricou fr
nancci! Ea nici nu iia dac s coniinuc i c lra{c! Aoi, s-a dovcdii c cl lucra
la ali sal dc ginnasiic, dar c i-a fosi rca ruinc s sc cilczc acolo!
Si c o fcusc doar cniru c-l for{asc logodnica lui!
Lizzy larfcic rar, dar rcnun{ la rinciiilc ci, c criicriul c nu suni vorlc
din auziic, ci un rcoriaj. In sccrci, o lnuicsc c nu l-a icriai c Marcus fiindc
a for{ai-o s adnii in ullic c cnisul fosiului ci ricicn cra ncdiu".
318
Accasi rivirc aruncai noii vic{i a lui Marcus in ialra dc insiruc{ic
aroac c-ni irczcic sinaiia. Dar rcucsc s ni-o inlu i n cuircnur doar
la gandul unicci i scurici nclc ivlcli cu Saic dc Coril i n inircl cc - in
afar dc discrarc - n-o fi aucai aiunci, cand sun iclcfonul.
E nana. Sun din cancclaric. Toai lunca a fosi aa dc drgu{. To{i i-au
sin{ii lisa. Coiii i-au fcui un lanncr cu Dinc A{i Fcvcnii din lariic crconai
colorai.
To{i sc conori ccclcni. Crcdc c a vorlii doanna Arnsirong cu ci. E aa
dc incaniai c s-a iniors. Iar doanna Arnsirong a us-o s-i ronii c, dac la
un noncni dai sinic c nu nai facc fa{, ii va sunc asia insianiancu i c
doanna Arnsirong va facc ioiul ca s-o ajuic. Arc grnczi dc lucruri dc fcui,
orarul c aiurca, dar ci nu-i as.
Oricun, ircluic s n lasc acun, arc or dc naicnaiic.
Cand nana unc rccciorul in furc, siau i n ninuncz. Ori Prozacul, ori
Cliff au o influcn{ lun asura ci. Sau c azi o zi norocoas. Marcus ii rincic
cdcasa i aflu i cu ovcsica. To{i cci ircizcci dc {anci dc airu ani din clasa
Cccclici Dradslaw sc al{in s voniic c lluzc, s-i udc clilo{cii sau s fac caca
c icioarc. Crcd c ircluic s fic soaria. ini consuli zodiacul, s vd dac ni-c
favoralil. (Crcd in loroscoul ncu, aiaia iin cai n flaicaz - in clia in carc
inccc s n adnoncsiczc, il rcsing ca fiind o llnjcal alsurd.} Sc arc c
Juiicr, lancia crcicrii i ooriunii{ii", sc invaricic in jurul scnnului ncu
zodiacal, aa c ircluic s n aici la cvcnincnic inicrcsanic".
M alcc asura aginii, aroland din ca. Adcvrul c c, aiunci cand
locuicii in casa rinicasc, ai o slujl ingrai i nu ai dragosic sau via{
social, ioriurarca unui fosi anani i nul{unirca irccioarc a unui rinic-
rollcn cai roor{ii infiorioarc. ini ron{i luza i n inircl dac ar
irclui s nai inccrc o dai la Tina in du-aniaza asia. A rcuii cu succcs s nc
cviic, c ninc i cr{ilc nclc dc auioajuiorarc, in uliinclc dou sinani, dar
319
in zodia ci scric c Juiicr sc nic in for{ in zona lr{ii ci asiralc carc
acccniucaz siruciura" cisicn{ci ci i c c osilil s aduc sclinlri". Pcrfcci.
O s-o sun du ranz.
E 12.02 i suni gaia s-ni incc lucrul, cand Adan ccl inccai in Joo! n
sun s-ni sun c a gsii roriciaica crfcci cniru ninc, ni sc oirivcic
crfcci, ircluic s-o vd incdiai, c dcsiul dc icfiin, fr fasi-fooduri, sa{iul c
folosii faniasiic dc linc, c crfcci, sc afl inir-o loca{ic foaric cuiai, iransoriul
in conun c aroac, i-ar rindc linc niic inluni{iri, suic dc oancni suni
inicrcsa{i, dac nu n grlcsc, sc d, i arc alsolui ioaic alca rin rcajn i voi
fi saiisfcui. Dcja iiu rca linc cai dc lilcr inicrrcicaz Adan Lcgca
rczcnirii cronaic a rorici{ilor i nu crcd o vorl. Dar, cniru c Juiicr ini
sufl in ccaf, dccid c ar irclui s vd i accsi aariancni (din caic-ni dau
scana} ninuscul, dcvasiai, rcisioric, siiuai sul un od dc calc fcrai.
Dinc, zic. Cc sui dc 6.45, in scara asia ?
Da ? sunc Adan, carc, fr indoial, sc aicia s n oun. Ecclcni!
Avcn o inialnirc!
Nu, nu avcn, zic cu.
Lizzy i cu ninc nc inialnin cu cl in liroul lui, la 6.32.
Adan n ignor i sc lollcaz la Lizzy, carc oari o fusi scuri. Nu n
dcranjcaz - c dc o aric fiindc an fosi ignorai dc lrla{i siiua{i nuli nai sus
in lan{ul irofic dccai Adan i, c dc ali aric, cniru c, dac a fi fosi un ii,
a fi alcs clcgan{a sul i lronzai a lui Lizzy in locul unci iic alidc i scundc.
Dar, in rincial, indifcrcn{a nca rovinc din faiul c n frnani dac s-i
sun sau nu lui Lizzy dcsrc Tina. Siiu c an ronis s sircz sccrciul i c
via{a corolcni a lui Crasu' dcindc dc asia. Dar suni convins c, dac ar fi s-
i sun lui Lizzy dcsrc Tina, ncar o dai in via{a nca a divulga inforna{ii sirici
sccrcic cniru o cauz nolil. Fiindc,
320
aiunci cand ara sunai-o c Tina in du-aniaza asia, a fosi dc acord, cu
rciiccn{, s sc inialncasc cu ninc nainc, la ninc acas, cu condi{ia s nu n
dau la ca". Aa c n inircl cun s n dau la Tina fr ca ca s olscrvc i, cun
Lizzy c rcgina dilona{ici, iar cu suni sraca dilona{ici, ini ircluic sfaiul ci.
Toiui, oricun a jusiifica-o, cuviniclc asrc dar ai ronis" nu-ni dau acc. in
cclc din urn - cliar cand Adan oclcic un loc dc arcarc i izlcic violcni
lordura - n loirsc asura unui conronis.
Zic in oai.
Lizzy. II iii c Adrian, ricicnul Tinci ? Cc-ai zicc dac {i-a sunc c
an vorlii cu o fcncic carc a icii cu cl acun caiva iin i carc ni-a sus c cl a,
, a can lruscai-o ni{cl ?
Fccunosc, c o adaiarc slal-sllu{ a adcvrului i suni coniicni c
oricinc alicincva ar fi dccodificai-o inir-o icosccund. Dar iniolcran{a lui Lizzy
fa{ dc ru (c ousul lui Crasu' in scnsul sia} c un ingcr ziior carc inliur
inagina{iilc nclcuic. Nu i-ar irccc rin ca c vorlcan dcsrc Tina.
Aa c ridic src ninc o fa{ uinii i sunc rccdc.
Nu oi s crcd! Adrian c aa dc drgu{! Nu oaic fi adcvrai!
Surrins dc vclcncn{a ci, sun noalc.
M rog, aa ni-a zis.
Lizzy rsundc, cu ionul incrcdul al unui coil carc audc c lclcluii nu
suni adui dc larz.
E sigur ?
S fiu sinccr, suni luai rin surrindcrc. M aician la oc, oroarc i
urccli ciuliic. Nu olsiina{ic. Sun.
Nu crcd c a invcniai ccva, Lizzy, sinccr, nu crcd.
Dar Lizzy sunc fcrn.
Adrian c aa dc drgu{! Si oliiicos! Prolalil c i-a inaginai ca. Si, zu,
nu crcd c c frunos din arica accsici crsoanc s-{i sun ascncnca lucruri
uraic.
321
Cu asia, Lizzy dcsclidc oriicra, icsc din nain i iranicic ua. M sini
dc arc a fi inccrcai s-i vand icrnoanc.
Ncfcricii, n uii la inrcjurini. Sin in fa{a unui ir frunos icrasai dc
casc ciajaic. Toaic suni allc, cu lovindouri frunoasc i cu ui vosiic in culori
vii. Adan dcsclidc oaria singurci casc lacaic cu iair sfranai.
Arai cu adcvrai ca vaza dc siicl lcfuii rinirc cadourilc dc nuni.
Poaic rcucii s aduci un consirucior, s dca jos iaira, oicic Lizzy,
i s ia frigidcrul ruginii dc c cluza din fa{.
incuviin{cz din ca i zanlcsc. inc nu an incrcdcrc in ninc s vorlcsc cu
ca. Aa c-i zic dulcc lui Adan.
Nu iiu sigur dc cc nc-ai adus aici, doar dac nu c o glun, dar vrci s
suni la u dc daia asia, ca roriciarul s nu ircluiasc s fug sus in clilo{i ?
Adan iucic i rsundc.
Proriciarul nu nai locuicic aici.
Dcsclidc ua ulrcd dc la inirarc i in{clcg dc cc.
Proriciarul s-a uiiai la dccor inir-o zi i a nurii dc fric.
Scrilc suni siranlc, scar{aiioarc i fr covor. Pcrc{ii suni acocri{i cu
ccca cc oi dcscric doar ca un iravcsii {iior dc iaci i, inclicalil, la fcl c i
iavanul. In ciuda conirasiului uluiior inirc siralclc oriocalii i naro, cfcciul c
icrn. Lizzy nurnur.
Cc... ... dcosclii!
Trag adanc acr in ici, ca s nu n sufoc.
Arc nuli oicn{ial, zicc Adan vioi.
Oficz i-l urncz in ccca cc irccc drci luciric.
Proriciarul avca, cvidcni, un fcii cniru naro, zic cu, rivind acr
linolcunul dc culoarca noroiului. Si o alcrgic la cur{cnic, adaug, vzand llaiul
nizcralil.
Dar avaniajul accsiui aariancni c c langc du iinc, s-{i lai
anrcnia crsonalii{ii ialc asura lui!
322
rsundc Adan. Sul accsi linolcun sc afl o odca vcclc dc lcnn!
ii arunc o rivirc i zic lin dc scran{.
-Zu?
El incuviin{caz din ca.
Da, i, c o odca, nu ?
in acclai iin, Lizzy sirig.
Hclcn! Crcd c sia oaic fi un aragaz original Ncw World Cas Fangc!
Doanncdunnczculc! A nuri s an un aragaz ca sia! Nu-ni vinc s crcd!
Trcluic s ail ccl u{in cincizcci dc ani! Adan, sia vinc inrcun cu
aariancniul ?
Adan sc uii cu jind la Lizzy i zicc.
Da. Lu, nu-i aa ?
Pufncsc i sun. E o vccliiur ncnorocii", dar Lizzy insisi c c o
aniicliiaic". Aoi, dcscocr c PAL-ul nclaninai arc - sul siraiul lui dc nizcric
- ic{clc aurii.
E incrcdilil! sirig ca i{igiai. E o conoar! N-a fosi sclinlai din
iinul rzloiului!
Eu narai.
Da, dc la Fzloiul dc o sui dc ani.
Adan nc oficic in laic, carc c aa dc nic, incai doar doi dinirc noi oi
inira sinulian in ca. Lizzy aicai afar.
Faian{ original! oicic ca. Hclcn, ircluic s-l ici!
M uii la ca i zic rsiii.
E o vgun!
Dar aoi, vd dorniiorul i, dci icncuiala sc frani{caz i covorul c
dcsirnai i fcrcsirclc suni nurdarc i craic, ccva dinunirul ncu ircsarc.
M inagincz snulgand covorul i ccruind odclclc dc lcnn, rcvosind
crc{ii in gallcn i cur{and fcrcsirclc largi, ca s irund lunina soarclui.
S vcdcn livingul, sun cu.
Scnincu original, zicc Adan cand inirn in cancra nic i lin dc
anzc dc ianjcn. Si nu-i nici un fasi-food.
Du cc faci ncccsarul, ic o{i nuia in caicva sinani!
323
Eu zic.
Nu fi ridicol, c dc nclocuii! dar n-o sun cu rca nuli convingcrc.
Inina ini laic uicrnic i n sini arins dc ncrldarc. Nu iiu dc cc, dar
il vrcau.
A doua zi dininca{, fac o ofcri cniru aariancni.
Adan sunc cu rccal. Tc coniacicz cu". Lizzy sunc liniiiior c facc c
durul i ini d nunrul avocaici ci.
Iar Tina sun s-ni sun c-i arc ru, dar c a inicrvcnii ccva" i c nu
nc von inialni in scara asia. O inircl cun sc sinic, dar inclidc iclcfonul.
Aroac incdiai, iclcfonul sun din nou i1 infac rccdc.
Tina ? sun cu rsuflarca iiai.
E adoralila Hclcn ? zicc o vocc irgnai.
Mi sc facc iclca dc gin.
Jascr ? oicsc.
Hci, iuliio, zicc cl, n-ai nai sunai s-ni sui dcsrc flori. Asia inscann
c s-a icrninai ?
Clicoicsc.
Cc s sc icrninc ? zic cu. N-a cisiai ninic ca s sc icrninc.
Jascr iragc lrusc acr in ici, ca i cun ar fi jignii dc olscrva{ia nca.
Au! facc cl.
Jascr, ai iclca groas ca un unr dc liooian, aa c nu ic nai
rcfacc, sun scvcr.
El radc.
Hclcn, dulcclc ncu ingcr, ni-c dor dc iinc! Cc nai faci ? Cun c noul
aariancni ? Cc-ai zicc s nai sin i noi dc vorl ? Cc-ai sunc dc o cin ?
M gandcsc. a sunc c da, aiaia iin cai roni{i s nu nai vorlcii ca
un cavalcr ncdicval.
Piiii, zic cu...
Iar cl n inircruc.
324
in scara asia! Tc iau dc la scrviciu la aic, cu un iai i ic rcsc!
Suni gaia s n lanscz in niic roicsic sinandicoasc, cand linia sc
inircruc. Aa c n gandcsc. cc olicc{ii a uica avca la inlocuirca unci scri cu
asic scnircaraic in fa{a iclcvizorului, la Tlc Dill, cu un coioi oriocaliu
lindu-sc lang ninc, cu o cin soniuoas la lunina lunanrilor, in fa{a lui
Jascr Sandcrson, cu iciorul lui sulu carc s-ni alinic glczna avid dc
dragosic ?
Nu-i ca i cun a facc sc cu cl.
Caiiolul 36
Uncori, Crasu' uii dc cl insui i ini arai u{in afcc{iunc. Accsic crizc
suni la discrc{ia lui i sc roduc incviialil cand suni ocuai. Mai alcs cand
ciicsc ziarul.
Sarc c nas i sc iniindc languros csic iiiluri, acocrind ficcarc cuvani.
Dac-l ridic i1 un c odca, sarc din nou, caci la acclai ariicol, i sc
iniindc iar.
Singurul conronis c carc-l accci c s sica la ninc in oal. Si
coco{ai acolo, cu saiclc drci, ii infigc glcarclc in icioarclc nclc, ioarcc ca o
clicc i n frnani cu glcarclc. Scnza{ia c idcniic, crcd, cu accca c carc o
ol{ii dac-{i infigi zccc acc ascu{iic in iclc, iar i iar, in acclai loc carc dcvinc
din cc in cc nai durcros. Ac{iunca scoaic incviialil niic firc i-{i disirugc
anialonii. Dar suori durcrca i sacrific anialonii, cniru c afcc{iunca lui
Crasu' c dcvasiaior dc rar - ccca cc, c ia{, o facc cu aiai nai rc{ioas.
Crcd c accci s n vd cu Jascr din noiivc sinilarc.
Si, in ciuda a oricc aliccva, c lcui s-l vd. S-a dai - nu radc{i - cu
Egoisic, ccca cc n facc s vrcau s-l nuc.
Miroi linc, zic cu, fr s vrcau.
325
Siiu, sunc cl zanlind.
Olscrv o luc{ic dc ccva all, carc i-a rnas inirc din{i. ini ircc i cu
linla csic din{i i-i sug, dci n-an slai inainic dc a lcca. Dcodai, n sini
ca o roasi i arogan{a f{i a lui iiu" ini sun asr in urccli.
Jascr c la fcl dc frunos ca inioidcauna, dar c i foaric nul{unii dc sinc
insui. Dccid s-i fac via{a grca. Oricun, nai grca dccai sc aicai cl. in iin cc
nc linln c Long Acrc, ii unc o nan c unrul ncu. M gandcsc s ridic
din uncri, ca s i-o indcricz, dar nu vrcau s ar rca ncricicnoas. Aa c
nana rnanc acolo, grca i inconod, an cand clcnn un iai.
Dcci undc n duci ? sun cu, in iin cc inainin cu grcu rin iraficul
Londrci.
E surriz! zicc cl. Si cc nai faci ? Nu nc-an nai vzui dc nuli!
incuviin{cz i zic.
Dinc, linc! i inccrc s nu fiu iriiai dc crcsia nu nc-an nai vzui dc
nuli".
Da' iu ? il inircl. Cc nai facc Louisa ?
Jascr ii incrc{cic nasul i zicc, cu asiunc.
Eu fac linc, ca c o c{ca roasi!
Ciudai - sau nu - asia nu n nir.
O ? Si dc cc sui asia ? zic cu rccc.
M sini inclicalil vcai in lcncficiul Louisci.
Jascr ii unfl nrilc, ufncic i d oclii csic ca.
Inaginca unui cal anicai.
Al, n cncrvcaz, nu oi s-o sufr c fcncia asia!
Ea... - din ionul lui, n aici la o larf lung i jigniioarc, dar czii, aoi
sclinl nacazul - caa... of, c in rcgul. E fai lun. E, , dc ircal, cu, , ii
ursc gusiurilc nuzicalc.
Fidic din sranccnc i sun.
Jascr, iu urii gusiurilc nuzicalc alc iuiuror. Dc cc, cc anunc ii lacc
dc ic-a jignii aiai dc iarc ?
El sc cuircnur i scui nunclc ca c laiclc siricai.
326
Madonna.
Ti.
Madonna! Cc ai iu inoiriva Madonnci ? E faniasiic ! ini lacc
Madonna!
Jascr sc rsicic.
E o nancioarc dc lrla{i!
Tuguicz luzclc i zic candid.
in{clcg. Asia-i afccicaz nuzica, nu-i aa ?
Jascr - ca oricc lun oliiician - ignor inirclarca
i rsundc.
Muzica ci c aloninalil!
Crcd c Jascr sc aicai Ia alic concniarii, dar cu iac. in cclc din urn,
nurnur.
Nu suori asifcl dc fcic.
Siian cu. M sirlaic un fior dc furic i zic rccdc.
Eu nu oi s suori lic{ii cu asifcl dc oinii.
Du asia, rnancn inir-o iccrc dc glca{ iin dc
cinci ninuic inclciaic, an cand Jascr sc rcd.
Hci, iuliio, sunc cl incci. N-an vrui s ic sur.
Ti-an sus cc linc ar{i ? Cliar foaric linc.
in vocalularul ncu, ar{i foaric linc" c un nod oliiicos dc a sunc ari
foaric gras". Aa c sun in dcradcrc.
-Ha!
Jascr crscvcrcaz.
Nu, scrios. Ai nai sllii, sau cc ?
A rcfcra s rnan norocnoas, dar zanlcsc fr s vrcau.
Nu iiu i nici nu-ni as, lonlncsc cu, nu n-an nai canirii dc zccc
ani.
Jascr, sin{ind un uor dczglc{ zicc vcscl.
Po{i s ic canircii la aariancni dac vrci.
Hollcz oclii ca o vcvcri{ Disncy.
Cc aariancni ? cli{i cu. Crcdcan c n duci s lun cina.
M-an gandii s-{i rcgicsc o cin sccial, la ninc acas, zicc cl.
327
Marai.
La Louisa acas, vrci s sui. Ea o s fic acolo ?
Jascr rsundc caln.
Louisa c la Clicago, cu afaccri. Von avca, , luciria doar cniru noi.
Dccid s-l icsicz.
Si cc lnuicii s-ni gicii ?
Jascr iucic in nana fcui unn.
Friiiaia di clcddar c crlc d'csiiva, sunc cl, zanlind.
Uau! zic cu, incaniai c a fcui un cfori. Sun uiniior ! Ai fosi la o
lcnic dc sccialiiaic ?
Jascr radc.
Aa crcd, zicc cl.
Jascr s-a osicnii cniru ninc. Suni ianii dc incaniarc. Fcsiul cliorici
irncnin dcsrc slujla lui Jascr i dcsrc faiul c c c unciul dc a fi
ronovai. Eu ii sun c suni c unciul dc a fi rcirogradai i ini sunc c
ircluic s inv{ s joc jocul". Cc-o nai inscnna i asia... Taiul arclcaz c o
sirad nicu{, ca dc ora dc jucric, in Kcnsingion.
Ooof! zic cu. Zu c Louisa s-a dcscurcai linc!
Da, sunc Jascr. Unii au narc noroc.
Ai iu noroc, n gandcsc cu. Prcrca nu ni sc sclinl cand viziicz
aariancniul. Louisci ii lacc roul. Pcrc{ii suni un rou-sangcriu inicns,
covoarc uriac, siacojii, acocr odclclc i fcrcsirclc suni incadraic dc dracrii
grclc, dc caiifca roic. Livingul c agloncrai cu lunanri ornancnialc, cu ncsc
vccli, dc lcnn, cu scaunc, cu o canaca uzai, lila, cu o lillioicc
suraincrcai - ni-ar lcca s-o disrc{uicsc, dar cfcciul c cald, noalc i
indiscuialil airgior.
E faniasiic! oficz cu.
E ca i cun ai locui inir-un aniccc, sirig Jascr din luciric. Vrci un
slcrry ?
Ii sirig i cu.
Scuz-n, dar i{i ar o niuica dc o sui dc ani ?
328
Urncaz o auz, du carc Jascr zicc vioi.
Cun vrci, cu lcau unul.
ini lag nasul c du ua lucirici.
Nu ai o lcrc ? Jascr claiin din ca. Vin ? Jascr claiin din ca.
Vrcau un alar cu a aiunci, ic rog, sun cu.
Doar dc la rolinci, rsundc cl. Noroc! Si, sunc-ni, cun c noul iu
aariancni ?
Sorl din a i zic.
Cc aariancni nou ?
Jascr arc ncduncrii.
Crcdcan c-{i cuncri un aariancni.
Zic rccdc.
Cunr, cunr. M nui can, , in cinci sinani.
Nu c cliar o ninciun, cniru c, inainic s lcc dc la lucru, azi, n-a
sunai Adan s-ni sun c ofcria nca fuscsc rcfuzai, dar c, inirc noi doi fic
vorla, dac o nrcan cu asc nii, aariancniul 55 l ni-ar inira in sac.
Da, i c aa dc al nailii dc nic, c ar i incca", an nurnurai, du cc
an inclis iclcfonul.
Jascr ii arai inicrcsul fa{ dc invcsii{ia nca inoliliar ridicand dinir-o
sranccan, aa c-i sun ioiul dcsrc aariancni (lsand la o aric faiul c
nu l-an cunrai inc} in iin cc cl gicic ccca cc arc a fi o onlci cu lranz.
Dc cc oarc, in accsic vrcnuri osinodcrnc, io{i lrla{ii c carc-i iiu cu gicsc
doar onlcic ?
Crcdcan c o s faci ccva conlicai, zic cu surai.
Asia csic ccva conlicai, iuliio, rsundc cl i-ni facc cu ocliul.
Nc nancn onlciclc siand c canaca i Jascr c foaric aicni. inccarc s-
ni dca onlci in gur cu furculi{a lui - ii fac c lac, dci suni caalil s n
lrncsc singur dc aroac douzcci i cinci dc ani -, iar cl scoioccic rin rafiul
cu rcvisic al Louisci, ca s gscasc un ccnlar rcccni din Casc i inicrioarc. Nc
uiin rin cl i, dci nu c ninic acolo carc s-ni lac sau c carc s ni-l
crnii,
329
n sini nicai dc inicrcsul lui. Toiul c crfcci, an cand ccasul laic ora
zccc i Jascr inccarc s n sruic.
Mi-c dor dc iinc, iuliio, nurnur cl cu gura c gaiul ncu. Iuliio, ni-c
dor dc iinc.
M iningc uor, dar fcrn inaoi, c canacaua lila i inccarc s-ni
scoai ioul. Siau ncnicai i il las s n sruic, dar ii dcsrind nainilc
lajlaiioarc dc c ioul ncu. Jascr n srui c ioai fa{a, sco{and lcsciiuri
sonorc. Sionacul ni sc rcvoli dc dczgusi i-ni fcrcsc fa{a.
Ar irclui s sini ncvoia s lcsci i cu i s-l srui, dar nu sini ninic.
Poaic c nu ni-a czui linc onlcia.
Eii aa dc ruinoas, nurnur Jascr, iniorcandu-ni din nou fa{a in
zona dc uai. Nu-{i si dcloc in caracicr.
M ridic rccdc i n indcricz dc cl.
Cc vrci s sui cu asia ? zic cu c un ion inglc{ai.
Jascr ii irccc o nan rin r i sunc.
Ia-o uor, dulcclc ncu ingcr, a fosi o glun.
M uii la cl i zic.
Si, cc s vczi, cu n-o rca ricc.
Jascr ini rsuccic nasul i sarc in icioarc.
Cc nai facc Crsu{ul ? zicc cl.
Crsu{ul! ridic cu ionul, nclcui inrcsionai.
Nunclc lui c Crasu' i ii ncrgc foaric linc, nul{uncsc.
Jascr radc i, cu o vocc joas, rguii, sunc.
Eii scy cand cii furioas.
Claiin din ca i zic.
Iar iu cii inosilil. Si nu-ni scrvi rclica asia, c vcclc can dc cincizcci
dc nii dc ani. O foloscau i dinozaurii.
Jascr ii frcac frunica i n iraicaz cu un zanlci larg, iar cu clicoicsc
i sun.
Of, inccicaz! in nod nornal, a sri c iinc, dar sini c n ia o durcrc
dc ca.
Jascr sc uii la ninc i, fr rca nuli rcgrci, zicc.
Aaaaa!" aoi adaug.
Hci, iuliio, {i-an luai un cadou.
330
Scoioccic rin scrvicia lui i-ni arunc o caric viu colorai, in fornai dc
luzunar. Dc vorl cu isica nca.
Incdiai ini dau scana c a uiii-o dc la scrviciu.
An i alic inicrcsc, zic cu cncrvai.
El ia Dc vorl cu isica nca, sc iranicic c canaca, sc iniindc, ii unc
caul la ninc in oal i inccc s ciicasc cirasc. Pcniru c lui Jascr ii lac
isicilc la fcl dc nuli cun ii lac i lui luni Fio, arccicz sacrificiul.
Ficcarc via{ ar irclui s ail nou isici, dcclar cl ca i cun ar crcdc
cc sunc, iar fa{a nca inicirii sc nai innoaic i sini c incc s iorc in sinca
nca.
inclid oclii, ii asculi vocca i-l nangai c r. M rsf{ in cldura
iniinii{ii noasirc, cand cl las carica, n rindc dc nan i zicc.
Hclcn, ni-c dor dc noi. Tc rog, lai s fin iar inrcun.
Nu iiu cc s sun, aa c sun. Ol" i-i sun c o s n gandcsc la asia.
Aoi lcc.
ncc s crcd c lancia Juiicr s-a inclai i c al ncu Crciun iniarziai
nu a vcnii i c an fosi clii dc niic idio{i s salui zorii unci noi crc, cand
ofcria nca cniru aariancniul 55l c accciai. Adan ini rclaicaz vcsica
ninunai ca un gunoicr carc arunc un sac cu gunoi la ionlcron. Aoi, inircal
dac vrcau s icin s lcn ccva i s-o aduc i c sric aia clcgani cu carc
ics ncrcu. i sun lui Adan c Lizzy icsc doar cu agcn{i inoliliari carc sc ocu
dc rorici{i dc csic irci suic dc nii. Aoi, ii dau vcsica inroriciririi nclc
lui Lizzy, carc sarc in sus dc lucuric i sugcrcaz s angajn un ccri in fcng
slui.
Ursc asia, zic cu cand inclid iclcfonul, du cc an vorlii cu ccl nai
ncclcr lrolcr dc crcdiic ioiccarc din {ar. Suni {cuii!
Lizzy facc ioi osililul s ar lin dc conasiunc i ciricic.
Dar gandcic-ic, va ncriia in final!
Susin i zic.
Da. Voi fi nandra roriciar a unui lun ioiccai.
331
ini ron{i luza i nurnur ca cniru ninc.
Mcar Ton va fi nul{unii, ioniul la carc facc c sfaniul.
Ton c ca un jinglc la radio - cncrvani i dc ncuiiai.
Dc cand l-an vzui c Jascr i rolalil inainic dc asia -, n gandcsc
la Ton. i conar c cci doi lrla{i olscsiv.
Oclii, glunclc, iciurilc, vocilc, unorul, siriiul raciic, ialcniul la
rcararca onlcici, cnisurilc, icncrancniclc, gusiurilc, inicligcn{a, siilurilc dc
clcnarc a clclncrilor, slujlclc... Conar najoriiaica lucrurilor lcgaic dc ci i, in
consccin{, nu-l sun c Jascr.
Dar ard dc dorin{ s-l vd c Ton.
Fccunosc, suni discrai s n disirag dc la iadul fornalii{ilor cniru
iransfcrul dc roriciaic i dc ioaic liiiorilc inlicaic in asia. Dar noiivul
rincial c c cu i Ton avcn dc us la unci niic afaccri ncicrninaic.
Si, dci o ariid dc sc ar fi un lonus linc-vcnii, nu la sc n rcfcr acun.
Dac vrcau s-ni vd inainic dc via{a nca - crcsic c carc n-o suori, fiindc
arc c via{a c ca un zlor dc curs lung c carc s-l induri la clasa ccononic,
dar cniru carc voi facc o ccc{ic dc daia asia -, ircluic s vorlcsc cu Ton.
Nu vrcau, dar ircluic. nc-ni nai aninicsc fa{a lui uluii din Scara
Fundurilor dc Cainc. Parica nca cca nai slal ar vrca s sc aruncc la icioarclc
lui i s-i clicc, dar arica nca rclcl vrca s urlc la cl an cand sc arunc la
icioarclc nclc. Cun indrzncic s-ni rcdicc nic dcsrc faic rclc, cand cl n
incla c la saic ? Cun a uiui s sun ioi cc-a sus, fr s crcad o ioi ?
Cun an uiui fi aa dc naiv i s crcd c, doar cniru c a sus acclc
lucruri, vorlca scrios ? Cc crcdca c facc, fiind aa dc drgu{ ? Dc cc n-a fosi
cinsiii ? Nu-i d scana c suori iicloia aiaia iin cai nu c dcglizai in
sinccriiaic ? inirclrilc asica alunccoasc, vicrnnoasc n rod i sc zvarcolcsc i
n inicdic s ariici la lalanucul zgonoios al calculrii faciurilor dc circ
Laciiiia. Aa c
332
infac iclcfonul, sun la Mcgavci, anun{ c Crasu' a rnas fr nancarca
sccial i fac o rogranarc dc urgcn{ cniru 6.45, in scara asia.
Mana c surai fiindc nu i-an ariai inc aariancniul - noiivul. nu
indrzncsc -, aa c rcucsc s-l snulg c Crasu' dc c Volvo, s-l var in
Voyagcrul lui i s-o icrg la vcicrinar fr s fiu inicrcciai. in iin cc Toyoia
iucic i vilrcaz cand n orcsc c Coldcrs Crccn Foad, n rog ca Ton s fic
inc in vacan{. Trag adanc acr in ici, ini vcrific rul in oglinda rcirovizoarc
(aa cun crcdcan, c iuriii}, il rccucrcz c Crasu' dc c lanclcia din saic i n
iarsc src ua dc la Mcgavci.
M srijin in ca cu ioai grcuiaica, ining cu fundul i n inlciiccsc cu
saiclc in sala dc rccc{ic. Nu c o inirarc dcnn i n lucur s vd c nu suni
oancni i aninalc carc s aicic i c Cclinc nu si in saiclc liroului dc
rccc{ic. Din caic, c Ton.
Scric ccva in ccca cc rcsuun c c rcgisirul dc rogranri i arc olosii i
rvii. Sc lollcaz la ninc, dc arc nu i-ar vcni s crcad cc-a adus isica, i
n salui inclinand scuri caul. Muclii gaiului ni sc incordcaz i n uii i cu
la cl i-l salui cu o inclinarc scuri a caului.
Crasu' niaun i zgrc{nc.
Dcci, zic cu acr, nc inialnin din nou.
Ton iranicic iul c lirou, inclidc rcgisirul dc rogranri i zicc fr
iniona{ic.
Tu urnczi. Po{i s iniri dac vrci.
II iarsc c Crasu' in sala dc ocra{ii i Ton inclidc ua in urna noasir,
iar nic ni sc facc fric. M icn dc cc-ar uica s sun, aa c vorlcsc cu,
inainic s-o fac cl.
Ai avui o vacan{ lcui ? sun cu cccsiv dc dulccag.
Ton arc surrins dc accasi oliic{c i zicc.
Da, nul{u...
il inircru cu un urlci.
Cu ricicna ia!
333
Furia i ocul sc lui cniru surcna{ic c cliul lui sllii, iar cl uicr.
Pofiin ?
Scnn cu Crasu', in scnsul c nu-ni lacc in nod dcosclii s sc uicrc la
ninc, iar furia i rcscniincniul sc conlin i n arind ca un clilrii.
Pofiin! Nu-ni vcni nic cu ofiin", ca i cun n-ai ii dcsrc cc vorlcsc!
Pricicna ia! Siii, cca cu carc ai fosi in vacan{ ? Cca cu carc {i-o irgcai cand ni-
o irgcai i nic! Aia!
Ton scrancic din din{i i naraic.
Nu iiu dcsrc cc vorlcii! Cc ricicn ?
n accsi noncni, n iau cu nainilc dc r, ca s n inicdic s-l scuiur
i urlu.
Nu n nin{i, n-an siurai s fiu nin{ii! Pricicna cu carc ic-an vzui
la ul, icnlclulc!
Ton rnanc cu gura cscai.
Cc c ? zic cu ncrvoas.
Ton sc uii la ninc furios i sirig.
Coil ianii, aia cra sor-nca!
Asia-i alsolui inosilil i suni gaia s i-o sun. Dar aoi ini aninicsc un
concniariu crsuasiv fcui dc Lizzy curand du incidcniul dc la ul, ccva dc
gcnul. Puica s fic sora lui". Aoi, ini aninicsc i c Ton ni-a ovcsiii dcsrc
sora lui. Si, lrusc, idcca c fcncia din ul cra sora lui Ton arc nai u{in
inosilil dccai la inccui. Dac c adcvrai, ozi{ia nca c dcnolai. Dar nu voi
ccda fr lui.
Manci i s-a sus c cii in vacan{ cu ricicna ia!
n rsicsc cu.
Ton claiin din ca, ncvcnindu-i s crcad.
Nu in{clcg, zicc cl. Dc cc discuia nana ia aranjancniclc nclc dc
vacan{ ?
Zic rccdc.
Pcniru c cu cran ocuai la lucru, Crasu' cra lolnav, aa c l-a adus
ca la vcicrinar.
334
Ton zicc rccc.
-Zu? Si?
Fidic din uncri.
Aa c ic iic, aa c a inirclai undc cii! Crcd c...
i-a sus Cclinc.
Cand sun cuvaniul slinos Cclinc", ni sc forncaz in ninic o icoric
infiorioarc, dar lauzilil. Sc forncaz i in caul lui Ton.
O-o-o! zicc cl acid. Cclinc i-a sus nanci ialc c cu cran lccai cu
ricicna nca.
Facc o auz dc o sccund, aoi url.
Dc cc cii aa dc cgoisi? Dc cc nu sllcii c nincni ? Nu-i nici o
nodaliiaic dc a-{i facc c lac, nu ? Nu ni-o o{i sunc in fa{, ca un aduli! O,
nu! Ar fi rca uor! Tu...
Dai din icior aa dc iarc, incai aroac c ni-l ru.
Vocca ini ircnur dc furic.
Nu {ia la ninc, onosulc, c nu iolcrcz aa ccva!
In sccrci, suni aralizai an in nduva oasclor din
cauza crorii cu ricicna, dar s fiu a nailii dac Ton va afla. Zlicr.
Nu-ni vinc s crcd c ic-an lsai s-ni dai ordinc!
Tc crczi aa dc sucrior!
Ton sc sirocic.
Cc ioi vorlcii ?
Dai iar din icior - nai uor, dc daia asia i n rsicsc.
Nu ic rcfacc c nu iii! Mi-ai {inui rcdici dcsrc cc-ar irclui s fac, cc-
ar irclui s-i sun nanci, cc s sini fa{ dc iaia! Undc ar irclui s locuicsc!
Tu...
Acun, Ton laic cu alna in nas i n facc s ircsar.
Ti.
Nu {i-an {inui rcdici dcsrc ninic, roasi nic cc cii! An fcui o
sugcsiic, cniru c nu voiai s ic gandcii iu ins{i la asia! An inccrcai s ic
ajui, dar nu n-ai lsai! Tu cii cca carc fugc! Eu n-an lccai nicicri! Aa c nu
da vina c ninc, drgu{! Eii ca un ncnorocii dc
335
yo-yo! Si n ioi inirclan cu cc-an grcii! Cand n-an grcii cu ninic! Ar
irclui s ic naiurizczi, drgu{!
Suni aa dc uluii dc inicnsiiaica furici lui, incai alia dac aud cc sunc.
Nu cniru rina oar sini ncvoia s-l lcsncsc. Aa c n ag{ dc an inccrcai
s ic ajui" cu un zlicrci ascu{ii.
Da nu, n-ai inccrcai! Siiai c avcan ncvoic dc un loc undc s siau! Nu
ic-ai ofcrii! Nu {i-a sai!
Ton sc lovcic in frunic cu odul alnci. Asia n ia rin surrindcrc i
zic.
D-dc cc ai fcui asia ?
El oficaz i sunc.
Pcniru c n faci s vrcau s lang!
inircl losunflai.
Dc cc ?
El rsundc cu o vocc inccai, olosii, grca.
Nu n-an ofcrii, Hclcn, cniru c cliar ini as.
Sau ini sa. Nu suni un ncnorocii dc scrviciu dc urgcn{.
Acun, nai oi s fac ccva cniru coioiul iu suraalincniai in nod
ircsonsalil, sau l-ai iarai an aici inir-o cuiic doar ca o scuz s {ii la ninc ?
Ca najoriiaica crininalilor nrun{i, carc rnan fr alili, rivcsc in gol i
iac.
Aa n gandcan i cu, zicc Ton, rivindu-n cu oclii lui allairi i
rcci.
Dcsclidc lrusc ua. Eu n sirccor afar.
Pisii-caa! sirig cl du ninc c un ion caniai, ncsufcrii.
M sirccor inaoi, infac cuiia Voyagcr i n sirccor iar afar. M iniorc s
sun ccva orilil, dar Ton ini inclidc ua in nas. M uii src rccc{ic i vd c
un icrricr Jacl Fusscll i sianul lui sc uii la ninc cu o fascina{ic nolorai,
aa c ining ua dc la inirarc cu fundul i n sirccor in sirad. Circa oirvii
dc c glazura dc lasiic a ioriului nuccgii c un iclcfon dc la Tina c nolilul
ncu. Dc ficcarc dai cand an alordai-o la lucru, ni-a ciriii. Nu acun, iuliia,
suni ocuai!" i ni-a fcui
336
scnn s-o las. Toaic c-nailurilc nclc aicni conusc suni ignoraic. Dar, in
scara asia, alcgc s n coniaciczc. Sun ionul cniru ncsajc cand il ining c
Crasu' c ua dc la inirarc. Sun la scrviciul dc ncsagcric i ircsar auzind vcsclia
cagcrai din glasul Tinci. Dun, Hclcn! Voian s-{i sun, ca s iii i iu! Adrian
a fcui o ronisiunc foaric scrioas s sc sclinlc, i ioiul s-a rczolvai, c in
rcgul! Aa c nu ic nai agiia! Nu-i ncvoic s n suni!
Pa!" inclid ua cu iciorul, il clilcrcz c Crasu' din inclisoarca lui
orialil i sun cu anrciunc.
Doannc, iu cii i nai roasi dccai ninc.
Nici nu oi s rad cand nana sirig din luciric.
Drag, vorlcii cu ninc ?
Caiiolul 37
Duni sunc c, aiunci cand sc inianl ccva ru, afli cinc-{i suni ricicnii.
Lizzy sunc c, aiunci cand sc inianl ccva lun, afli cinc-{i suni ricicnii. Idcca
c c lalar n-an cinc-ni suni ricicnii. Jascr inc n nai urnrcic, ca o vulc
du o gin, Tina dcvinc din rczonalil disiani, iar cu nu n oi loiri cc s-a
inianlai.
Singura vcsic c c, du airu sinani olosiioarc dc siudiai annunic
i dc snuls rul din ca, avocaia nca n sun s-ni sun c sunicn gaia s
faccn sclinl dc coniracic cniru aariancniul 55l. ii sun lui Lizzy c, in nai
u{in dc o lun, voi fi roricircas i n rlucsc c lirou. Ea nu in{clcgc.
Nu ic lucuri ? Cc s-a inianlai ? Zu, c sucr! Va irclui s ncrgcn s
cunrn vosca!
Nu suni sigur cc c nai dcranjani - faiul c gscsc cunrarca vosclci o
crscciiv fcricii sau c suni loirai ca, dc acun, s locuicsc singur inir-o
cuiic
337
ninuscul, icrasai i drnai, dinir-o zon ncingrijii din Kcniisl
Town. Ccl u{in Toyoia sc va sin{i ca acas.
Iar urgaioriul discu{iilor cu lncilc i lrolcrii i irosirca lanilor c
cvaluri i cuiri i cvaluaiori i ridicarca rc{urilor dc circ niic oancni nai
loga{i dccai ninc i unilirilc i asuririlc vor lua curand sfarii.
Dar n gandcsc la grajdul carc c aariancniul nunrul 55l i sionacul
ni sc inioarcc c dos ca o cliii. Cand l-a vzui, nana aroac c a izlucnii in
lacrini.
Dc cc nu o{i s siai cu ninc? a cclanai ca. E dczgusiior! E ca o cas
condannai i locuii ilcgal.
An fosi icniai s-i zic. E ciudai c sui asia", aoi, n-an gandii nai
linc. Adan s-a allii i a inccrcai s sugcrczc c avca un ascci agrcsiv, dar a
icui cand nana a zlicrai. Ccccc?" Pcniru rina oar, an inrcsia c nana
vorlcic cu lun-sin{. Cc naila fac ?
Da, linc, n aud sunandu-i avocaici. Mainc, ora unsrczccc
dininca{, in fa{a liroului dunncavoasir, linc, nc vcdcn aiunci, la rcvcdcrc.
n uliina lun, an nuncii la fcl dc nuli ca un sclav cgiican, ca s-ni iau
gandul dc la Ton i dc la lucrurilc crudc c carc ni lc-a sus, aa c Laciiiia c
drgu{ i-ni acord o dininca{ lilcr. Singurul ci concniariu c.
Kcniisl Town ? N-a fosi cincva injungliai norial rcccni acolo ?" Fad
ncrvos.
nirc iin, Lizzy c dulcc ca o zan - dcja ni-a dai nunrul scnza{ionalilor"
ci consiruciori i al sucrlului" ci clccirician i al ingcrului" dc insialaior - i c
uor s uii c n cncrvcaz. Nu n oi al{inc. Suni irisi fiindc Lizzy c rca
incrczioarc - cniru linclc ci i al cclorlal{i.
Fclul in carc vcdc ca lucrurilc c singurul osilil. Poaic c c lun, dar arc
vcdcri uiniior dc ingusic. Lizzy arc drciaic c glinlirul c lun cniru circula{ic
i c osilil s ail drciaic in lcgiur cu ncnia, carc c lun cniru nicozc, dar
sc inal icrilil in lcgiur cu Adrian i auionul{unirca ci dc rcfcraia
inv{ioarci n scoaic din sriic.
338
u
Aa c lcc dc la lirou fr s-ni iau rnas-lun i, cand n sun scara
acas, ii oicsc nanci s-i sun c suni lccai.
Zicc c c lccai, sunc nana, for{andu-n s-i snulg iclcfonul din
nan i s fiu ioiui oliiicoas.
ni arc ru cniru asia, zic cu cu o vcsclic for{ai.
Si-a circcui ioai ziua {iand la coiii ci. A surzii.
Lizzy nu-i rca convins.
S-a inianlai ccva ? sunc ca rccaui. Pari sclinlai.
Pcniru c rcfcr s infruni un canion in viicz dccai nila ingrijorai a lui
Lizzy, sun ncsioarc.
Nu s-a inianlai alsolui ninic. Suni u{in ingrijorai in lcgiur cu
ziua dc nainc, iii, ini asun o narc rsundcrc.
Aa cun n aician, Lizzy sc grlcic s-ni alungc icncrilc i sunc
caniai.
Nu-{i facc griji! Toiul c foaric sinlu! O s ic dcscurci!
nianlior sc inal. Din nou.
Ziua sclinlrii coniraciului inccc rosi cand nana lcac ca o furiun
la lucru, fr s-ni sun la rcvcdcrc, inccrc s nu n cncrvcz i nu rcucsc.
Siiu c o facc doar cniru c ar vrca s sin inrcun cniru ioidcauna, ca
inir-un scciacol lizar - rin{csa i ncnorociiul dc lol dc nazrc.
Madana! norni cu. Ar irclui s incciczc s sc nai oaric ca un coil
i s sc naiurizczc.
Incdiai cc sun asia, ini dau scana c-ni sun cunoscui i c Ton ni-a
sus acclai lucru.
Ha! zic cu, ornind iclcvizorul i lsandu-n s cad c canaca. Poaic
s sc duc la naila. La naila! S {ic la ninc in lalul la!
Sun asia cu vocc iarc, scrand s sunc nai u{in durcros, dar nu ncrgc.
Minica nca nasoclisi coniinu s scoai la ivcal aniniiri drgu{c. Hci, Hclcn!
Uiic cc
339
zanlci arc, cu din{i dc lu! Duclciul dc urgcn{ cu cri{c allasirc!
Disccarca lui Siclcn King in iin cc nancan izza! Cluna cu clcfaniul! Cun a
avui grij dc iinc in scara cu icquila! Cun i-a ciufulii llana lui Crasu' ca s
scncnc cu un unlisi! Cun {i-a ciugulii frana dc crcn dc lranz din col{ul
gurii! Adoralil, nu ?
Dar nu c vorla doar dc lucrurilc nrunic, ci dc suna lor. Nu oi s ncg
asia. inccrc s n nonicz singur inoiriva lui Ton, dar nu rcucsc. Vrcau s-l
disrc{uicsc, cniru c n lacc, dar nu oi. Vrcau s sus{in c ni-a sus acclc
lucruri din ruiaic, dar nu n nai oi rcfacc.
Nu circci sccolc cojind o oriocal, dccai dac vrci s-o nnanci. ini
aninicsc discrarca lui la uliina noasir inialnirc i n indurcrcaz. L-an rnii.
Ccca cc dovcdcic c an drciaic. Dac-{i as, icrzi. Iar cu nu n ricc s
icrd. E ca i cun ni-a fi snuls inina i a fi clcai c ca. Ca cdcas, n uii
nouzcci dc ninuic la Sloing Clanncl, ca s-ni aninicsc c cisi i oancni
nuli nai ncfcrici{i dccai ninc. Aoi, sar in Toyoia i orncsc src avocaia nca.
Diroul avocaici c in ccl nai iniunccai col{ din nordul Londrci i arc fa{ada
din siicl. Asia n facc s iniru in anic. Eloraiorii arciici i oancnii din
Colorado fac ofialnic dc la zad. Eu fac ofialnic dc la uilc dc siicl.
Suni asc din carc oi s alcg i, in iin cc urc irciclc, incc s iransir,
cniru c iiu c cca c carc o voi inccrca va fi incuiai i c va irclui s n
rcirag dc-a lungul irciclor ca un cral, iningand i inccrcand ioaic uilc c
rand, in iin cc oriarul i liaiul cu corcsondcn{a siau rczcna{i dc liroul dc
la rccc{ic i rad i rad i n considcr roasi.
Dcsigur, rcviziunca nca sc adcvcrcic i, du o scric dc gcsiuri
dcconccrianic cniru Donnul Munclagrcu carc rivcic cu nuli inicrcs cun
n zlai, dar nu vrca s-i rscasc scaunul ca s n ajuic - dcsclid a aira
u i iniru, roic la fa{ i agiiai. Aoi, aici aicsrczccc ninuic c
canacaua dc iclc ncagr i-l
340
asculi cun ii iragc nasul. Du cc i-l iragc a douzcci i aica oar, ini
vinc s-i sirig. Sufl-{i nasul!", dar suni clcnai la inialnirc iocnai aiunci.
Pc avocaia lui Lizzy o clcan Doroily Scncc i Lizzy o laud ncrcu c
Doroily c c nciiculoas". Si cliar c c nciiculoas. E nciiculoas csic o or,
ciiind clauza asia, i c ccalali, i in{clcg cu cc inscann olliga{ia asia
financiar i inorian{a accsici clauzc rcsiriciivc i a inirclai i dcsrc asia i
dcsrc ccalali, dar ioaic inirclrilc ci au rinii un rsuns saiisfcior i nai
an inirclri i, dac nu, ca ini ccrc un dcozii dc nou nii dc lirc.
Suni gaia s cad dc c scaunul ncu roiaiiv.
Cun, acun ? n lallai cu.
Da, v rog, sunc Doroily rccdc.
Dar cu, cu nu ni-an dai scana, lcli cu. Eu, cu an crczui c cra...
inainic dc inclcicrc... An in{clcs grcii, n-an nai fcui asia an acun, aa c
an crczui...
Doroily ini arunc o rivirc - acccai rivirc c carc ni-a aruncai-o i
oriarul nai dcvrcnc - i n orcsc.
Suni noncnic in carc an aiai dc u{in incrcdcrc in roriilc nclc
caacii{i, incai n dcdic singur cccului.
Si sia c unul dinirc acclc noncnic. An fcui o croarc rosicasc. In
ignoran{a nca ncrldioarc, an rcsuus c dcoziiul dc zccc la sui cra
liilil la inclcicrca coniraciului. Fccunosc, Doroily ni-a irinis o scrisoarc
acun o sinan, dcialiindu-ni cc sc ccrca dc la ninc, dar - aa cun ini
aninicsc acun - n-an uiiai u{in la ca, an lgai-o in gcani, ca s-o ciicsc nai
iarziu i an uiiai dc ca. (Ignor cu rcgulariiaic scrisorilc insinaniioarc, dar
conaniilc dc cr{i dc crcdii n incurajcaz s-ni infruni icncrilc, sunandu-n
ncclcrc i foaric dcvrcnc in dininc{ilc dc sanli.} Doroily nici nu ni-a irinis
o iniiin{arc roic. Ca rczuliai, lanii sc innul{csc inir-un coni cu doland narc
i nu oi s scoi nici un sfan{ fr iniiin{arc rcalalil. Suni o cscroac fraicr,
carc inii un aduli dc incrcdcrc i cc cra nai ru s-a inianlai.
341
An fosi cus drci ccca cc suni.
Poi s dau un iclcfon ? o inircl c Doroily cu o vocc slal.
Ea ii rivcic ccasul cronai, incuviin{caz scvcr din ca i sc las c
saic, in scaunul ci linc iai{ai cu iclc ncagr. O sun c nana c nolil i n
rog s rsund.
Nu rsundc. Aa c sun la coal i ccr iransfcrul in cancclaric.
Cccclia Dradslaw c acolo ? sun cu cu rsuflarca iiai. Suni fiica ci.
O vocc indcriai rsundc. Un noncni". Pairuzcci dc noncnic nai
iarziu, inc nai aici i Doroily Scncc laic daralana cu dcgciclc c icior.
Aoi, conciunca sc inircruc. ini nuc luza, ii zanlcsc slal lui Doroily
i forncz din nou.
An sunai acun un ninui i s-a inircrui, sun cu, vorlind dur i iarc,
ca s nu ni sc sarg vocca. Trcluic s vorlcsc cu Cccclia Dradslaw. E urgcni.
Trcizcci dc sccundc nai iarziu, nana c la iclcfon. Fsuflu uurai. M
ciucsc dc nas ca s nu lang i-i clic.
Unilirca irccc rin ninc in undc dc oc. Cand icrnin dc dcclanai, nana
iacc.
Aoi, sunc c un ion gcn ninunca-dc-iinc".
Nici o rollcn, draga nca. Sun la lanc cliar acun i aranjcz un
iransfcr clccironic in coniul carc ircluic.
D-ni-o c avocai, s vorlcsc cu ca.
M scufund inir-o irans dc rccunoiin{ i ii innancz rccciorul lui
Doroily.
Du cincisrczccc ninuic clinuiioarc, n indrci src cas in Toyoia.
Fiindc oricc forn dc rcflcc{ic c durcroas, circc inircgul drun zicand la la la"
iarc i nonoion, ca s alung oricc gand. M sirccor in lirou la 2.30 .n. i, in
rinul rand, incc s scriu scrisorilc dc rcsingcrc alc Laciiiici cniru ioaic idcilc
dc cdiiorialc irinisc la nincrcal, fr s n inircru dac nu cra ncvoic iin dc
dou orc. Src uurarca nca, Lizzy nu c in lirou -
342
i, cniru c Laciiiia nici nu viscaz s n inirclc cun a dccurs dininca{a
nca, aa cun n-ar visa s cuncrc aniofi dc la C&A, lucrcz fr s fiu
dcranjai an la 6.36.
Aoi lcc, fr s vorlcsc cu nincni. Siau in ncirou i n sini dczlrcai.
Suni convins c ioai lunca sc uii la ninc, c vorlcic dcsrc ninc, c
ranjcic la ninc.
M sini curins dc clausirofolic i-ni vinc s {i.
Cand ajung acas, suni o cav ircnurioarc. Inicn{ioncz s n
glcnuicsc in ai i s dorn, dar, cand n sirccor sus in varful icioarclor,
nana aarc ca un djin scliiior in lol i cclan.
Hclcn! Vino aici i vorlcic cu ninc!
Fr un cuvani, ivoicz c varfuri i color. M sini cocoai i rca ca o
iaraniul. Mana, inirc iin, c luninoas i dinanic i cncrgic, la fcl ca o
rcgin a frunusc{ii adolcsccni. Singura difcrcn{ c c nu oari anglic.
Zanlcic i-i aranjcaz rul i-i ridic nainilc i sunc cu o vocc
zglolic.
-Dcci?
Siau in fa{a ci i luza dc jos inccc s-ni ircnurc. M incruni la covorul
cu nodcl i-ni rind lra{clc c la saic.
Si zic cu aios.
Dac iaia ar fi fosi aici, ar fi iiui cc s fac.
ni infig ungliilc in alnc i aici. Nu iiu la cc s n aici. La ncrvi. La
{a{aiiuri. Nu la ras. Dar nana llic i zicc.
Da, dar n-an dcscurcai linc, nu ?
incuviin{cz din ca i oicsc.
Mi-c dor dc iaia.
Mana iacc, iar cu n sini ca o lin la o nuni cu diclis. Aoi, sc uii la
fa{a nca ca i cun ar facc-o cniru rina oar i zicc incci.
Siiu c {i-c dor, draga nca, i suni sigur c i lui ii c dor dc iinc.
Si, dcodai, facc un as inainic i n inlr{icaz sirans i n icrd i n
rcgscsc inir-un danf dc Clancl. Cana
343
dc suncic disonilil cniru ninc, ca on, arc inadccvai i-ni dorcsc s
fiu lu, ca s-ni dau caul c saic i s urlu, au-uuuuuuauauuu, au-
auuuuuauuuuu, s-ni alandoncz iruul i suflciul rczonan{ci sufcrin{ci.
In loc dc asia, inclid oclii i lang icui, alsorl cldura ulovcrului nov
al nanci i-i sini lra{clc sul{iri siransc in jurul ncu.
Caiiolul 38
M ag{ dc nana aa cun ini inagincz c sc aga{ un alinisi salvai dc
un Saini Dcrnard. O, Doannc, n vaicr in sinca nca, dc cc c aa dc ru, dc cc ?
Nincni nu ni-a sus c va fi aa. Suni o iclc goal c dinuniru i unlui cu
lanc carc ini iaic corul din inicrior, an cand n sufoc cu roriul ncu
sangc. M ag{ dc nana aiai dc iarc, incai gcnunclii i sc flccaz i nc
rluin incci c odca, undc n nangaic c r i scoaic suncic liniiiioarc.
Nu iiu cc s fac, susin cu. Nu iiu cc s faaalaaac!
Cliar in clia in carc lcli cuviniclc asica, n sini
ingrozii dc accasi rluirc jalnic in fa{a crsoanci carc arc ncvoic dc
ninc s fiu invincilil.
Dar nana n lcagn i zicc.
E aa dc grcu, draga nca. Si iiu c nu {i-an fosi dc rca narc folos.
Dar ai fosi foaric curajoas.
Si lrusc, an iari cinci ani i suni consolai du cc an czui i ni-an
julii gcnuncliul. Zanlcsc slal i n icrg la ocli.
Plangi, dac vrci, ini conand nana. Coiii url consiani i cu lc sun
ncrcu. nai linc dai afar dccai s {ii in iinc!
Lacrinilc curg ficrlin{i i rccdc i claiin din ca, fr un cuvani. Accasi
iric ncaiciai c ca i cun ai gsi o
344
casian lucioas in nijlocul dcsconuncrii gcncralc a ioannci.
Mana zanlcic, vzandu-ni siucfac{ia i zicc incci.
Haidc, draga nca. i{i fac ccva ficrlinic dc lui.
O las suus s n ridicc in icioarc i, lrusc, izlucncic furioas.
Duiuri ficrlin{i siuidc! Tail iu c nori i ioi cc uicn facc noi c s
rcgiin o ncnorocii dc luiur ficrlinic!
Fad irgandu-ni nasul i zic.
E dc ioi ralaiul, nu ?
Mana sc siranl i unlc ilricul. Sin in iccrc, land ciocolai ficrlinic
i conicnland faiul c noarica c un afroni nonsiruos fa{ dc cci vii i n-ar
irclui crnis.
Du un iin indclungai, nana n laic uor c nan i-ni sunc incci.
Tinc ninic, draga nca. Poaic c iaii s-a dus, dar va fi inioidcauna cu
iinc.
Fidic rivirca, cu col{urilc gurii ircnurand, i vd c i ca langc. Si-ni
dau scana c, dinirc draniuri, an nai salvai caic ccva.
Crcd c i nana ii d scana dc asia, cniru c, in sinanilc carc au
urnai izlucnirii nclc, rcla{ia noasir a irccui dc la icnsionai la lacid ca
iccrca uinii dc du o furiun cu iuncic. Cand ini ovcsicic dcsrc un
succcs avui la scrviciu i ii zic lravo", olscrv cu surrindcrc c rocic. Parc
an fi in luna dc nicrc du o idil fulgcrioarc - scufundaic in iniiniiaic du cc
varicjul asiunii a irccui - i ca c lrusc iinid, cniru c ccca cc crcd cu dcsrc
ca conicaz. Urc rccdc la ciaj, zanlind in sinca nca, i n gandcsc la un lucru
dc ncconccui . accla c nainc, cand n voi nuia in aariancniul ncu, o s-ni
liscasc.
E ciudai. Du cc an liii avansul cniru aariancni, n aician ca
nana s n cviic ccl u{in dou sinani, dar, in sclinl, ca s-a ofcrii s n
ajuic s vorlcsc cu consiruciorii cniru dcvizc. An rcsuus c
345
o facc doar ca s sc uiic ofiicioas la niic licci, dar s-a dovcdii a fi un
aliai isic{ i cficicni. Eniuziasnul ci nu s-a siins, aa cun o facc dc olicci. A
rcsins rcconandarca lui Lizzy (onul voia lani liclizi} i a sunai la firna
angajai dc Vivicnnc s-i rcdccorczc luciria i s consiruiasc o scr.
Vivvy n-a uiui s lc gscasc cusur! ni-a clicai nana.
Nornal, an rcsuus c ircluic s fic ccclcn{i - cniru c najoriiaica
cclor angaja{i dc Vivicnnc suni da{i in judccai i alia dac sca dc falincni -
i, src uurarca nca, crau ccclcn{i.
Anul irccui, Laciiiia s-a nuiai in Darncs i consiruciorii ci au irgnai o
lucrarc dc dou luni iin dc cinci luni, arcau cand i dac avcau clcf, lcau
cclivalcniul grcui{ii lor in ccai indulcii (Laciiiia a ircluii s cuncrc sccial un
aclci dc zalr} i aoi il iau c ardoscala dc nozaic iurcoaz a ioalcici ci, i-
au crai noua i corliiani dc scuna ci cad din foni, i-au ciolii oglinda
aniic aurii dc c crcic, i-au fcui o varz din anourilc ci ironc l'ocil in siil
sucdcz, i-au insialai loilcrul in aa fcl, incai cniica gazc ioicc in luciric, i-au
indoii naina dc giii Aga, i-au zgariai ifonicrul Provcncal, i-au vrsai vosca c
covorul Aulusson, au uiiai s sirang nufclc carc uncau dou {cvi, aa c au
iransfornai inircgul aariancni inir-o narc nlaiin la conand, au dai guri
rin callurilc clcciricc, au llocai acccsul la {cvilc dc gaz, au insialai un
conuiaior cu inicnsiiaic varialil in dorniior, cniru a rcducc lunina in living i
in lirou i i-au fcui un dcviz dc 3 500 dc lirc, dar au iaai-o cu 19 000 dc lirc.
Laciiiia vcnca la scrviciu in najoriiaica dininc{ilor scuiurandu-i raf all din r
i nornind c cra ca i cun ar vcni dc la rzloi".
Aa c ni-an arcciai norocul dc inccioarc.
Du asc sinani dc nunc c ruic, consiruciorii nci au rcicncuii,
au rcfcui {cvilc, au rcfcui rc{caua clcciric i ni-au rcsusciiai nicul
aariancni. Au fosi
346
suravcglca{i dc Tcrry, carc, aa cun sunc cl insui, conducc o nav
discilinai". Iar nana i cu ninc an circcui ccl u{in ircizcci dc orc colindand
rin Londra Marc, in cuiarca a ccca cc nuncic ca acccsorii". Fiindc n
ricc la fcl dc linc la gsirca crnizilor dc siicl ca i la rczolvarca cuviniclor
incruciaic din Tlc Tincs, nu, nu v nini, sau a oricror alior cuvinic
incruciaic, nana a fosi uiniioarc. A alordai rcdccorarca aariancniului ca c
un roicci colar. A cunrai o grnad dc rcvisic lucioasc i ni-a ordonai s lc
rsfoicsc i s fac inscnnri.
Dc ficcarc dai cand vcdcan ccva cc-ni lcca, fcca linul Pcugcoi-ului i
n olliga s irascz o rui. Ecliai cu o rulci i cu o scli{ cu dincnsiunilc
lucirici i alc lii, gonca src ccl nai oirivii nagazin i sc iarguia cu
crsonalul vanzior.
In afaccri, arc scruulclc unui lrolcr dc rinicli i, dac un nagazin nu-i
ofcrca un iarg avaniajos, lcca. (Eu dcja cran afar, fiindc alcrgan in sirad
siacojic dc ruinc.} Eu, crsonal, nu n-a iargui nici cniru rc{ul nrgclclor dc
siicl dinir-un iarg narocan i a fi liii o groaz dc lani cniru lcilc dc
granii cniru odca fr s cracncsc. Ins nana ar fi sirigai i du Dunnczcu
cniru rc{ul unci aurc i L-ar fi fcui s-i ofcrc o rcduccrc, dc ruinc.
N-an zis c n-a fosi sircsani. Mai alcs c Lizzy rcsuuscsc c rolul dc
suravcglcioarc-adjunci ii va rcvcni.
An liniiii-o cu o ccursic la nagazinul dc vosclc i in iin cc sc sirduia
s acccic c ioaic cunriurilc vor fi fcuic din Crown, nu din Farrow & Dall -
a adnis inlicarca sucrioar a nanci ca o concnsa{ic dc vduvic. Accasi
scuz fa{ dc Lizzy cra ar{ial adcvrai.
n urna dcccsului so{ului ci, nana arc o grnad dc cno{ii rclclc carc o
inccarc i c carc ircluic s lc organizczc. Pan dc curand, n-a fosi caalil.
ns clcia ii zdrngncic in lroasc dc vrco lun i, in finc, arc s sc fi rsucii.
Transfcrul clccironic i urnrilc lui iunuliuoasc au ajuiai-o c nana s-i dca
scana - la un nivcl dcsiul
347
dc vag - c, dac n ioi indcricaz, an la urn o s lcc. Aa c, da,
inicrcsul ci fa{ dc aariancniul ncu c in inicrcsul ci. Dar ar fi nai drci s
sun c in{clcgc c an cu adcvrai ncvoic dc ca.
n consccin{, cniru rina oar in - la o csiinarc aroinaiiv - douzcci
i asc dc ani, ni-a fcui c lac.
Cand an aruncai c odca Ellc Dccoraiion i an anun{ai c n-an siurai
dc fcnci liciicoasc inlrcaic in Nicolc Farli, carc-i arai casclc grozavc i
goalc, dandu-i ifosc cu scaunclc lor din sicjar nasiv, c carc lc-au luai cu dou
lirc lucaia dc la un nagazin cu oliccic la nana a doua", nana s-a ridicai la
inl{inca rovocrii. Du irci zilc i douzcci dc lirc - ni-a dai cliian{a - cran
nandra roriciar a dou scaunc dc sicjar nasiv. (Nu cunrasc nai nulic,
fiindc nu cra dcsiul loc in aariancni. Nu-i aa c-s dcicai?"}
Cand an dccis c luciriilc dc nai nulic nilioanc dc lirc ingroaic in
ino crau incraiivc, alifcl a fi rca sianjcnii ca s invii c cincva la ninc, a
consuliai rcvisia Living Eic. i a sugcrai o vizii la Tlc London Mcial Ccnirc
uiic, draga nca! Vand foi dc ino inccand cu cinci lirc c icior irai! Lc ui
csic clcsiia aia dc lci agloncraic i arai caci la fcl!" L-an zrii c Tcrry
clicoiind c infundaic, dar crcd c, in sccrci, cra inrcsionai.
Suni nul{unii c dclordcaz dc cncrgic. Suni loirai s nu n gandcsc
la cai dc nuli va dura sau nu va dura. in narc aric, rcucsc. Aa c, oaic, n-
an sclinlai i cu. M sini nai caln. E ca i cun a sia cu nasul sirivii dc o
iciur alsiraci, luiandu-n, gafaind, zliandu-n s ol{in o crscciiv
sucrl. ins alia acun, cand an fcui un as inaoi, oi arccia iciura. E o
rcvcla{ic ncaiciai i, cand ini aninicsc dc incrcdilila rivcliic a nanci
angrcnaic inir-o discu{ic aninai cu Tcrry in lcgiur cu furnizorii dc rodusc la
conand, sini un uor fior dc incaniarc.
348
M aici ca nuiarca s fic o clcsiic ccrcnonioas, dar, dci il car c
Crasu' in lra{c csic rag, nu c aa. Poaic i cniru c an doar aic oliccic
nari. dou scaunc, o nas, un iclcvizor, un ai, o {ini dc daris i o lar cniru
ag{ai lainclc, aa c lui Lulc i nic nc ia can aic ninuic s crn ioaic
lucrurilc sus, c scrilc scar{aiioarc i s lc aranjn. Acun, c au lccai
consiruciorii, aariancniul arc gol - aa cun arc gol un ca scc.
Hclcn, zicc Lulc, c aa dc ordinc la iinc!
Du cc lcac Lulc - arc o inialnirc dc urgcn{ cu Collo i cu o consol
PlaySiaiion -, ircc din cancr in cancr (ini ia nou sccundc}, aiingand crc{ii
gallcni, adulnccand nirosul crcios dc nou, nangaindu-ni inoul ncicugii
lucrai i corurilc dc luciric din MDF. Aoi, ficrl a in noul i sirluciiorul
ncu ilric - daiorai nanci, carc l-a scos cu osclc i nonclc dc la Joln Lcwis,
drci concnsa{ic cniru o riz dcfcci - ni-an fcui o cafca, n-an aczai c
un scaun i n-an uiiai la ardoscala dc lcnn lusiruii. Tccrc.
Aoi, du irci orc dc nunc inicns, in carc ni-an aranjai launa, an
nuiai airu cni i irci farfurii dinir-un dula dc sus inir-un dula dc jos, an
lgai furculi{c inir-un scriar, ni-an aliniai colcc{ia dc ronanc oli{isic inir-un
ir c odcaua dorniiorului, cu grnczi dc crnizi drci roiclc la cacic, an
frccai laia, an dczinfcciai cu clor ioalcia, an niurai odcaua, ni-an us
criu{a dc din{i allasir c cliuvci i an fcui o lisi cu lucruri dc carc an
ncvoic, dar c carc nu ni lc crnii fr o nou caric dc crcdii, suni siul dc
gosodrii i o sun c Lizzy.
Mi-an nascai dczangirca fa{ dc Lizzy. Ea ni-a sin{ii rccala i a fosi
vizilil rnii. Acun o sinan, ni-a sus - cu o vocc dur, ccrsai, carc n-a
fcui s lnuicsc c sc gandisc nuli la asia.
Hclcn, scr din ioi suflciul c nu crczi c nu n nai o{i suna doar
cniru c ics cu Drian. Nu sunicn o singur crsoan. Nu faccn ioiul inrcun.
An ras vinovai i an sus.
349
Lizzy, sigur c nu crcd asia. Doar c an fosi icrilil dc ocuai cu
aariancniul, asia-i ioi.
Paiosul accsiui sclinl dc rclici ni-a rnas in ninic i an inccui s n
inircl dac fuscscn dur. La urna urnci, nu-i rczcniascn lui Lizzy faiclc
concrcic, aa c oaic nu cra drci s-o condann. Dcsigur c ar fi vrui s-o ajuic
c Tina, dac ar fi iiui adcvrul. Si - oricai ar fi ca dc sfani - ini cra dor dc
Lizzy. ini cra dor dc ca din acclai noiiv cniru carc nu-ni lcca dc ca. O voian
c Zana cca Dun din nou in via{a nca, s aruncc csic ioi cu raf dc zanc. A
doua zi, an alordai-o la rcdac{ic i an inirclai-o dac i-ar lcca aragazul Ncw
World Cas Fangc, cniru c sc drana dc aiaia rugin i cra gaia s fic aruncai.
M-a luai in lra{c dc arc i-a fi ofcrii via{a cicrn i a vcnii s-l ia in acccai
scar. Anin.
Lizzy c incaniai dc iclcfonul ncu i aarc incdiai, sirangand in nan un
luclci dc narcisc i o vaz sul dc siicl. Vaza c frunoas c dc un oriocaliu
cald, ca lunina soarclui.
E sucrl, cli{i cu, conlcicaz cancra!
Lizzy zanlcic larg.
E lccrca nca! Acun, arai-ni casa! cclan ca.
Nu-ni vinc s crcd c c acclai aariancni. E aa dc coclci!
Src ruinca nca, nc-an circcui urnioarclc dou orc discuiand scrios
dcsrc voscaua cu scliici i dcsrc raful dc cur{ai voscaua i dcsrc
nainilc dc sallai.
M-an irczii c irncncsc cu discrarc, ncincciai - dc arc ridicarca unui
zid dc cuvinic o uica inicdica s lccc. Dar, la 6.00 .n., Lizzy sc loiric s
sc snulg (niua lui Drian d o circccrc c onion}, iar cu i Crasu' rnancn
singuri. Scara sc iniindc inainica noasir ca un iuncl iniunccai.
Dau drunul la iclcvizor i nincrcsc Songs of Praisc', inclid iclcvizorul, n
inircl dac aariancniul ncu c nai
1 Innuri dc laud", cnisiunc c icnc rcligioasc a iclcviziunii DDC, avand
la laz innuri iradi{ionalc crciinc.
350
narc dccai csu{a uii Wcndy, n iranicsc c ai, ini ficz rivirca in
iavan, vd un ianjcn-dc-laldaclin in col{, alcrg la luciric s gscsc o
niur cu carc s-l goncsc, ini dau scana c nu an niur, alcrg inaoi, nu
vd ianjcnul, iiu c sc furicaz rin dorniior, lnuicsc c c lor{os i c
dcunc ou dc ianjcn i iniru in anic. Suni gaia s-o sun c nana, cand ini
aduc aninic c Vivicnnc a luai-o la o fcrn dc rodusc snioasc, organicc, c
duraia wcclcndului. M iranicsc la loc in ai i n sini ncfcricii.
Cand sun iclcfonul, aroac c n ciazicz dc rccunoiin{.
Alo ? oicsc, scrand s nu fic o grccal.
Iuliio ? sunc o vocc lincdc.
Jascr! cli{i cu. Cc nai faci?
Suni coniicni c ar ncolinuii dc lucuroas. Fr iirca lui Jascr,
incaniarca nca n-arc ninic crsonal, cniru c l-a fi inianinai i c un conis-
voiajor cu un clan la fcl dc narc. Dar Jascr fiind Jascr, o ia crsonal.
Hci, uurcl, dulcclc ncu ingcr!
Dcoarccc crcd c oricc lrlai carc sunc cuviniclc Hci, uurcl, dulcclc
ncu ingcr!" fr ironic ar irclui s sc sinucid insianiancu, ca s scac dc
ruinc, n incc dc ras i fac o auz, inainic s rsund.
Zic.
Hci i {ic, incrczuiulc! Vrci s vii s-ni vczi noul aariancni ?
Sc las iccrca i n inircl dac Jascr o s n rcfuzc - s-a nai inianlai
- cu un sirigi dc gcnul. Suni dcvasiai, ingcrul ncu dulcc! Mi-ar facc lccrc,
dar, din caic, nu oi! |acccniul c ridicai, ca i cun ar unc o inirclarc|.
O inso{csc c Moniquc, sucrnodclul ? Cca cu docioraiul la Harvard ?
Carc scric cr{i dcsrc icoria jungian ? La lan! Paris ? |ar ronun{a Pariis|
cniru o scar dc anor la Ccorgcs Cinq? Cc sincronizarc ncsufcrii!"
In sclinl, rsundc.
Alsolui, iuliio! Undc cii ? Urc cliar acun inir-un iai.
O or nai iarziu, Jascr i cu ninc sin la nasa nca, c scaunclc nclc dc
sicjar nasiv, luiandu-nc cu rni{clc
351
nancrii clinczcii. Jascr oari o ac dc lasclall allasiru cu all, al
crci rosi nu-l vd. Cliar i aa, arai fcrnccior. ii clic cun disuncrca
lcilor dc grcsic c diagonal va da scnza{ia dc sa{iu, cand olscrv c Jascr ii
inlu un cscai.
Scuz-n, sun cu indignai, ic liciiscsc ?
Oclii lui Jascr sc nrcsc i zicc irgnai.
Iuliio, a uica s ic asculi o vcnicic, ii sun c c un nincinos.
Oficaz.
Pofiin? zic cu, surrins c an avui un inaci asura lui.
O, ninic, iuliio, ricn.
Claiin din ca a jalc.
Pufncsc.
Dac rccurgi la franccz, c clar c s-a inianlai ccva.
Ccc?
Jascr sc rcazcn in coaic i sunc incci.
A rcfcra s nu sun.
Nornal, rnan cu gura cscai.
Jascr, oficz, ircluic s-ni sui!
ni scornoncsc crcicrul, s-ni aduc aninic cun sc zicc asia in franccz,
dar c un narc loc gol, acolo undc ar irclui s fic cunoiin{clc.
Jascr sc foicic in scaunul lui i nornic.
Nu-i cinsiii.
Sirang narginilc ncsci, ca s nu n rccd la cl i s-i scoi sccrciul din
gur nanual.
E vorla dc slujla ia ? zic cu.
NU! zicc Jascr cu vocc cncrgic. Doannc, nu! Slujla c in rcgul.
nccrc din nou.
E vorla dc, , faiul c nu o{i s conduci ?
Jascr arc jignii. Ficancaz.
Hclcn, doar nu crczi c ni-ar sa dc un lucru aiai dc lanal, nu-i aa ?
352
Fiindc an aflai rscolindu-i rin scriarul noiicrci c a icai la cancnul
auio dc ccl u{in asc ori (dc aia c falii in nod consiani} dccid s nu rsund.
Zic. lnn" i aoi.
E vorla dcsrc Louisa ?
Jascr ii irccc o nan rin r i sc las c saic. ini {in rsuflarca.
Inir-un cuvani, da, sunc cl.
in accsi noncni, ini dau scana c ni s-a adunai un siro dc saliv in
col{ul gurii i c, dac nu inglii insianiancu, voi saliva ca un lassci. inglii in
scc i cli{i.
Cc s-a inianlai ?
Jascr ii iniindc luzclc inir-o grinas i icndoanclc gaiului arc ar fi
niic funii cniru cori. Aoi, sunc.
Ea, , a vrui s fin din nou inrcun, ini cadc falca.
Nu! zic cu. Cc, cc i-ai sus ?
Jascr oficaz din nou i sunc.
I-an zis c, dac a uica, a facc-o. Dar c n-ar fi cinsiii fa{ dc ca.
Sc orcic, aoi adaug.
Pcniru c ini lacc - oficaz - dc alicincva.
l rivcsc i cl rocic. Si ini dau scana incdiai c Jascr a fcui o
asiunc iniarziai cniru ninc. Fac oclii cai farfuriilc, inccrc s-ni sircz vocca
la un nivcl nornal.
Si Louisa cc-a zis ?
Jascr arc s sc sini sianjcnii.
Ei linc ? solicii cu.
El zicc liniiii.
A rcfcra s nu sun.
Lovcsc cu unnul in nas.
Haidc! rcncsc cu. Nu o{i s nu-ni sui acun!
l for{cz s-ni sun dcialiilc. Dci nu ni-a ncn{ionai nunclc, nu ircluic
s-o fac. ii rivcsc gura cand vorlcic.
Si cand ini sunc ovcsica durcroas a iulirii ncinriiic a fosici salc
ricicnc, n irczcsc c-ni vinc s-l srui.
353
Fac la fcl i cu ulovcrclc. Siudian unul cu cn-cocur in Warclousc,
iind naicrialul i inirclandu-n dac d nancrini, cand o fcncic inali i
lronzai a vcnii i l-a luai din rafi. Incdiai an ianjii du ancliorul accla aa
cun un dccndcni dc nicoiin ianjcic du o {igar inir-un zlor in carc n-arc
voic s funczc. M-an {inui du Fcncia cu En-cocur rin ioi nagazinul, in
calinclc dc rol, afar din calinclc dc rol i, cand ni-a aruncai o rivirc
urai i a aruncai ulovcrul c o lalusirad, l-an infcai i, ircnurand dc
ncrldarc, l-an cunrai. Suni naicrialisia fraicr la carc viscaz io{i agcn{ii dc
ulliciiaic.
Suni indifcrcni la o crsoan sau la un rodus, an cand il vrca
alicincva. Aoi, incdiai, il dorcsc i nai nuli.
Aa c, aiunci cand Jascr ini sunc cu o sinan inainic dc Crciun,
c Louisa i-a dai irci luni ca s sc nuic din cauz c nu uica rczisia agonici dc
a-i vcdca fa{a, fr s o oai sruia, cclan.
Jass! Jass! An o idcc sirlucii! Pan-{i gscii un loc - dc cc s nu siai
la ninc iin dc caicva zilc ?
Jascr sc uii la ninc ca i cun ar fi vorlii Crasu'.
Doar nu vorlcii scrios ? zicc cl c un ion lin dc uinirc.
Dau din ca viguros. Oricc c nai linc dccai s iricsc inir-o izolarc
sirani. Fa{a lui dliuii sc dcsiindc inir-un zanlci cu groi{c, ini ia nana i
ni-o srui.
ingcrul ncu dulcc, nurnur cl, cii o sica luninoas.
Si aoi.
Hci! Siiu! Cc-ar fi s n duci in Kcnsingion cu naina, s-ni aduc
lucrurilc acun! Ar fi disiraciiv!
Dci nu-ni dau scana cun ar uica fi disiraciiv s fac c iaincirisia
cniru Jascr an in ccalali aric a Londrci i s-i car c scrilc nclc
sunlrclc iciuri cu navc, nu rca oi s-l rcfuz. Pcniru c nu cisi nici un loc
dc arcarc in Kcnsingion, aici in Toyoia, in iin cc Jascr o unlc cu lucrurilc
lui. Hainc. Piciuri. O conlin nuzical. Si dou scaunc lidoasc dc rclii i o
nsu{ dc cafca, ioi din rclii. Eclan.
354
Crcdcan c nolila asia jcgoas aar{inca roriciarului iu!
Jascr radc i sunc.
Iuliio, asica suni icsc colonialc originalc! Oricun, nu in{clcg dc cc ic
langi. Vor aria faniasiic in cancra ia dc zi!
Nu suni sigur dc asia i lnuiclilc ni sc confirn cand scaunclc suni
usc acolo. Ficcarc si glcloai dcasura odclci, ca i cun ar fi o lcusi-
clugri{, iar ruiaica {coas a rcliici lor donin inccrca. Dci c grozav s
an conanic, n sini cncrvai.
M sini i nai cncrvai cand Jascr sc sirccoar in saiclc ncu, n
rindc dc olduri i-ni oicic.
Hci, iuliio, cc-ai zicc s loiczn aariancniul ?
i {in scvcr nainilc in nainilc nclc i sun cu dulcca{ for{ai.
Sigur, Jass. Doar c ar irclui s-{i sun c ircc rinir-un ciclu foaric
dificil. Uf, c vorla dc un adcvrai diluviu! Sinccr, arc ni sc scurgc uicrul din
ninc, aa c ic avcriizcz c va fi foaric-foaric nurdar, ca i cun ai facc sc inir-
un alaior, dar vd c {i-ai adus rosoul din lunlac cgiican, il uicn unc c
ai, ca un fcl dc alsorlani, ca s rc{in cfluviilc...
Jascr doarnc c odcaua cancrci dc zi i nu n nai dcranjcaz.
Caiiolul 39
Avcan can aisrczccc ani i ncrgcan c sirad, cand un lrlai lurios,
cu rul ca aiul, inirc dou varsic, n-a orii i ni-a sus .
Dac nu ic sucri c-{i sun, ulovcrul sia nu {i sc oirivcic.
Luai rin surrindcrc, an cli{ii.
O! , nul{uncsc c ni-a{i sus.
An fugii acas, n-an uiiai in oglind la ninc i la uncrii nci roiunzi in
ulovcrul ncu cu dungi roii i allc i ni-an zis, il, in cc lal ar{i.
Au irccui ca{iva ani luni an s-ni dau scana c un aduli carc orcic o
adolcsccni c sirad ca s-i criiicc fclul in carc sc inlrac ircluic s fic un
ianii ovin i dus cu luia. Aoi, iari, a ircluii s n inircl - dc cc naila
urian un ulovcr dungai cu rou i all ? Lucran la o frizcric ? Eran cu un
sucrnodcl gcn Loliia losunflai, carc uica s oaric lainc dc u i s
nuncasc asia liiscl ironic" ? Cand n-an avcniurai afar dcglizai in clovn
dungai, an avui ncar o fran dc olicciivarc ? Nu.
Cand ini vd laia inaculai rofanai dc {cii rnai in urna
lrlicriiului lui Jascr i odcaua nca nou dc grcsic iransfornai inir-o lali
cniru inguini i narca nca oglind irai alurii ca ua cuiorului cu
nicroundc i-ni dau scana c nu va nai fi a cald cniru a aira oar
sinana asia i c alia joi, n incruni i n gandcsc c, in uliinii doisrczccc
ani, n-an inv{ai oarc ninic ? Evidcni c nu.
Dci in uliinclc airu zilc a fosi inicrcsani. No{iunca nca ronaniic dcsrc
iraiul - aa cun ar sunc Jascr , dcu , a fosi dcsirnai in caicva ninuic. In
sccundclc rosicii dc dinainica inviia{ici nclc riiic, faniaznascn dcsrc o
nul{inc dc lucruri drgu{c. S sclinl ncsajul dc inianinarc dc c roloiul
iclcfonic in Hclcnjascr nu suni aici acun". S-ni unlu coul la sucrnarlci
cu oliccic jascricnc, ca vanai afunai i suc dc oriocalc roasi siors, dar i
cu laioanc Dinc i nisi cniru isici.
S nc glcnuin unul lang aliul c odca, urnrind Arn norial.
Parfunul concsiilil al aci dc colonic Egoisic, carc inrunui un iz dc
nasculiniiaic aariancniului ncu dc lurlci{.
Undc ni-o fi fosi caul ? n clia in carc an vzui scaunclc alca jcgoasc dc
rclii oluandu-ni icriioriul, an iiui c fcuscn o grccal. ni lcca s an
un roloi iclcfonic cu un ncsaj doar cniru ninc. Nu voian un Danli nori la
ninc in frigidcr. Prcfcran s vd Arn norial dc una singur, nai alcs c - src
dcosclirc dc anuni{i oancni - cu n-a cclana iarc, inir-un noncni crucial al
filnului. Asia c un gunoi ridicol, facil, lai s vcdcn un filn dcccni, cun ar fi
Cci{canul Kanc." Si, dac cran aa dc discrai du un arfun nasculin,
uican s-i dau lui Crasu' o or{ic narc dc aic dc curcan cu nruniaic i s
aici incviialila uioarc. Cc-i cu ninc ?
Dar nu-i oi sunc s lccc, lcli cu in fa{a lui Lizzy, la ranz. Nu arc
undc s sc duc.
Lizzy, carc-i insccicaz cu grij salaia vcrdc, in cuiarc dc linaci, zicc.
Zu, Hclcn, nu iiu dc cc l-ai inviiai. E un lrlai cgoisi carc, dac n
inircli c ninc, sufcr dc consiia{ic cno{ional i nici nu c drgu{ cu iinc.
ni inung lasagna cu furculi{a i n gandcsc la cc ialcr cu dou fc{c c
drgu{a dc Lizzy. ini aninicsc o vrcnc, nu cu nuli iin in urn, cand inr{ca
un aariancni cu ricicnul ci silolog c o sirad in siil siucco din Candcn.
Psilologul a lccai la o confcrin{, s-a iniors du dou zilc i a dcscocrii - can
ca Taia Urs - c dornisc cincva in aiul lui. A rcicii c lui Lizzy i sc fcusc nil
dc ianrul fr adosi carc dornca c o lanc, in caiul sirzii. Aa c nu
in{clcgca dc cc cra silologul aa dc cncrvai.
Dar iu nu-l foloscai! a zis Coldilocls. Si avcan dc gand s sl cu
ccarafurilc, dar n aician s ic iniorci alia nainc.
Alung cisodul din ninic i inccrc s-i rsund la inirclarc. Dc cc i-an
ccrui lui Jascr s sica cu ninc ?
M-an sin{ii singur, du cc ai zlurai ca o lcld src circccrca dc c
onion, sun cu losunflai. Si cra o vrcnc loioas i cu cran singur inir-un
aariancni gol.
357
Lizzy ii scuiur luclclc i zicc.
Dar nic iocnai asia-ni lacc! S fiu cuilrii inir-un aariancni cald,
s rivcsc loaia! Si cra rina ia scar in roria ia cas. Nu crai ncrldioarc ?
Oficz. Aoi, sun cu o vocc norocnoas.
Da, dar an vzui un ianjcn uria. Si ni-a fosi nil dc cl. Dc Jascr,
vrcau s zic.
Lizzy ii {uguiaz luzclc.
Dc cc ? inircal ca.
M sini inficrlaniai i surai. M rsicsc.
Pcniru c Louisa l-a dai afar!
Lizzy rsundc.
Dar i-a dai rcaviz. Nu-i uica gsi un aariancni al lui?
Marai.
-Nu.
O, zicc Lizzy. Dc cc nu ?
Fidic din uncri i sun.
Crcd c nu rca arc lani.
Lizzy nu c convins. Sunc.
Ei, c norocos c ic arc c iinc, ca srijin. Eii foaric lun, Hclcn, dar ioi
crcd c c drciul iu s-i sui lui Jascr s lccc, dac ic-ai rzgandii in rivin{a
gzduirii lui.
Ccva din cc-a zis Lizzy adincauri ini irii calnul. Zic ncrvoas.
Tincn unul la aliul. Si ini arc ru cniru cl, fiindc iiu cun c s
locuicii cu cincva cu carc ai avui o rcla{ic carc a ncrs rosi.
Lizzy cniic un ufnci uor, clcgani i rsundc.
Pi, Hclcn, acun iii cu siguran{!
Ta{ai din luzc i o ignor.
Lizzy c in ioanc roasic cniru c nainc facc douzcci i oi dc ani. In nod
nornal, asia n-ar fi o rollcn, dar a rczcrvai un scarcu la un rcsiaurani ca s
scrlczc cu ricicnii i, icri du-aniaz, Tina i-a irinis un c-nail, s-i sun c
nu va uica s ariicic. Nu a dai nici o clica{ic. Asia
358
a ocai-o c Lizzy i a sunai-o c Tina acas, scara, ca s-o inirclc dc cc. A
rsuns Adrian. Poi doar s rcsuun c Lizzy l-a vrjii c iiclos, cniru c
acun vin i cl, i Tina.
Ins Lizzy c ioi surai. O considcr c Tina drci una dinirc cclc nai
lunc zccc ricicnc alc ci i s-a scuzai dc ncnunraic ori, cniru c in uliina
vrcnc a fosi la fcl dc ricicnoas ca un oli{isi dc la circula{ic cu gui.
Poirivii lui Lizzy, Tina a fosi incrcdilil dc rcsai", cniru c rcdacioarca
adjunci dc la Mod a rins un osi la Cosnooliian i inc n-a fosi inlocuii,
aa c Tina c ingroai in nunc". Dc ascncnca, Tina c nclun du Adrian",
dar anandoi nunccsc aiai dc nulic orc", aa c Tina vrca s-i circac ficcarc
ninui rc{ios cu cl".
A fosi foaric uor cniru Lizzy s-i crcad roria iluzic, fiindc ca c una
dinirc acclc crsoanc dczgusiior dc oularc, carc nu c oscsiv cu ricicnii ci
(arc o grnad i o sun io{i, inioidcauna}. Dar, in iin cc c o ricicn lilcral, c
o fascisi in rivin{a zilclor dc naicrc. Asia cniru c fanilia lui Lizzy a fcui
ncrcu narc caz dc zilclc dc naicrc - sli incliriaic, nagicicni, ioriuri-clovn,
sculiuri din laloanc, {inui clcgani, cadouri cu fund, ungi dc cadouri linc
cu dulciuri (cu n-an rinii ninic din ioaic asica cand an inlinii douzcci i
asc dc ani} - i Lizzy coniinu s rivcasc ziua dc naicrc ca c un cvcnincni
sacrosanci. Aa c inccrcarca Tinci dc a sc cscliva dc la cina in onoarca zilci dc
naicrc a lui Lizzy c un cai dc ncicriai. Iar faiul c Tina c for{ai acun s
ariicic nu icrgc jignirca. Dcsclid gura s inircl. Ca{i oancni ai inviiai ?",
cand Lizzy dcsclidc i ca gura i zicc.
Hclcn, ic sucri foaric iarc c ninc dac nu-l invii c Jascr ?
Suni uluii. Lizzy rocic i adaug in gral.
O fac doar cniru c cu crcd c nu s-ar disira dcloc.
Of, scr c nu cii jignii, doar c...
ni rcvin din surriz i sun.
Liz, sinccr, c in rcgul. Dc fai, nu oaic s ajung, lcac cu niic
lic{i din cclia lui dc criclci din faculiaic nainc-scar. Aa c nu-{i facc griji.
359
Cliar cand ini sca dc c luzc accsic cuvinic, alic o nic sc zlai in
ninica nca. S-ni crcd urcclilor ? Dcci Jascr a rinii lil ncagr, dar
liuul dc ncvcsic c inviiai cordial! Asia c crczic! E ca i cun ai sunc c
Dunnczcu ii zicc lui Adan c Eva nu c inviiai Ia circccrca din Crdina Lui, dar
c l-a inviiai c Sarc.
Scli{cz un zanlci slal i inccrc s nu n sini jignii.
Nu vrcau ca Jascr s vin la Lizzy - ar ii doar s criiicc nancarca i
oasc{ii i nuzica i localul -, dar ca Lizzy s nu vrca ca cl s vin, asia c cu ioiul
aliccva. E drciul ncu s-l discrinincz c Jascr, fiindc c fosiul ncu ricicn.
Dar Lizzy nu arc nici un drci dc roriciaic anicrioar asura rcuia{ici
lui Jascr, aa c suni olligai s-o considcr dclasai. (In ninica nca, dcsigur,
nici n-a visa s-i sun aa ccva in fa{.}
ins l-an inviiai c Lulc, sunc Lizzy. Siiu c-l adori i c aa un scun.
Suni uluii cniru a doua oar in dou ninuic.
O! sun.
Nu suni sigur dac suni incaniai (ncar Lulc nu va vorli dcsrc
asirologia larnic ioai scara} sau cncrvai (Lizzy arc un nilion dc ricicni, dc
cc ii acaarcaz c ai nci ?}. ii sun lui Lizzy c c in rcgul, dar s fic lun i s
n scuzc, fiindc ircluic s dau un iclcfon. Aoi n duc inaoi in lirou i fac
loi. Disozi{ia nu ni sc inluni{cic nici cand ajung acas i consiai c Jascr
i-a fcui un scndvi cu lranz i roii in luciric i l-a nancai in living -
scriarul cu iacanuri c dcsclis, o farfuric acocrii cu firiniiuri c alandonai c
nas, un cu{ii cniru ainc zacc in cliuvci, o codi{ dc roic carc scann cu
un ianjcn a fosi aruncai c odca i rni{clc unci luc{i dc Clcddar
(ncinaclciaic} sc oidcaz aliuri.
Arc iucu! ii zic lui Crasu', carc-i roadc lalclc i nu-ni d nici o aicn{ic.
M inircl dac Jascr ni-a lsai vrcun lilci ca s-ni sun undc c. Du
o cuiarc dc irci sccundc, in carc scancz ioi aariancniul, dcscor c nu ni-a
lsai. Sl farfuria
360
i cu{iiul, inclid scriarul, iau codi{a dc roic i Clcddarul crai i lc
arunc in coul dc gunoi, lonlnindu-i in ioi accsi iin c colcgii dc aariancni
lcnci i dczordona{i carc-i nui grcuiaica dc colo-colo, ca Hcnric VIII, sc
aicai ca al{ii s sirang dczordinca i nurdria in urna lor i ii las
liculc{clc dc ccai Earl Crcy in cliuvcia dc ino i o icaz. M invaricsc rin
cas vrco airuzcci dc ninuic, agiiandu-n i icrgand raful an cand n
liciiscsc i o sun c Tina.
Siian c n-ar irclui. Uliina oar cand an sunai-o i an inirclai-o dc
sniaic, ni-a sus rccc c iia c inccrcan s-i dcsiran rcla{ia i iia asia
cniru c cran gcloas c uiniioarca dragosic" c carc o avcau unul cniru
ccllali, ca i Adrian, iar cu nu in{clcgcan asia.
Poirivii Tinci, cu suni roas dc anrciunc, fiindc lrla{ii cu carc ics
suni io{i niic lalagii carc nu dau doi lani c ninc. (Nunai c ca nu s-a
crinai aiai dc frunos.}
Dci an fosi jignii, ni-an rcaniniii c a fosi linoiizai dc vrjiiorul ccl
nalcfic i an sus doar.
La naila, aa c. Vrcau s-{i disirug rcla{ia! Mi-ar lcca s ic dcsar{i dc
Adrian. E un... dar ca ni-a inclis iclcfonul. Dc aiunci, n-a ignorai, iar cr{ilc dc
auioajuiorarc nucczcsc c odcaua dorniiorului ncu. Ursc asia, dar ni-c fric
s-o sun, ca s nu-i fac rollcnc. Dar n gandcsc c oi s rciind c-o sun ca s
vd cc-i cunr lui Lizzy dc ziua ci. O singur dai n-o s coniczc.
Molilul Tinci nu func{ioncaz, aa c o sun c nunrul dc-acas.
Alo ? oicic ca.
Tina ? sun cno{ionai. Suni cu, Hclcn. Siii c nu-{i ncrgc nolilul ?
Tina iucic i sunc.
Nu nai an nolil.
Cun Tina c - sau cra candva - rcnunii cniru sunclc faciurilor ci dc
nolil (aroinaiiv irci suic dc lirc c lun}, suni surrins.
361
Si, n lallai cu, cun o{i s iricii ?!
Tina iucic din nou. Parc s-o doar gaiul.
Cclularclc nu suni snioasc, zicc ca nonoion, i{i rovoac iunori
ccrclralc.
Eu rsund.
Dar nu c cscn{ial cniru slujla ia ?
Tina nu sunc ninic. Sini un val dc furic i zic cu inflcrarc.
El c dc vin, nu-i aa ? inccarc s ic indcriczc dc noi. Dc cc...
M inircruc. Arc un ion arig.
Nu-i adcvrai! O facc doar cniru c {inc la ninc i iu nu in{clcgi asia!
Cc-ar fi s nu ic nai lagi i s n lai in acc! Tc rog! Va vcni in curand, arc
clcic i, dac n rindc, va forna 1471, dac va vrca s iic cu cinc an vorlii,
cai iin, dcsrc cc an vorlii i...
Clasul i sc frangc.
Fac o grinas i inccrc s in{clcg. i sun c suni ricicna ci, c vrcau cc-i
nai linc cniru ca i c ircluic s ail incrcdcrc in ninc. ii sun (i-ni {in
singur unnii sirani} c rcscci rcla{ia dinirc ca i Adrian, dar c o rcla{ic ar
irclui s ic fac fcricii, iar cu nu crcd c ca c fcricii. O inircl dac a lovii-o in
uliina vrcnc, iar ca ini sunc c n-a nai lovii-o dc nuli. Dar ccva din fclul in
carc o sunc n alarncaz i o inircl dac i-a fcui ccva cc nu i-ar facc dac cu
a fi dc fa{.
Aiunci aflu c ascar, du iclcfonul lui Lizzy, Adrian a luai o saiul dc
lasiic din scriarul dc luciric al Tinci, o ung dc lasiic M&S dc sul
cliuvci, a incuiai-o c Tina in aariancni (sunand c ar uica s-o sunc
oricand, aa c avca s iic dac suna c cincva}, a fcui o linlarc an in
arc, a sirans irci rala{i roasc{i dc cainc in unga M&S, s-a iniors in
aariancni, i-a us o crcclc dc nanui gallcnc dc cauciuc, aoi a nanjii-o cu
ralai dc cainc c Tina c ioai fa{a, lgandu-i i in gur, in iin cc uicra. Asia
cii!"
in afar dc asia, a fosi un scun.
362
Caiiolul 40
An fosi crcscui s crcd c linclc invingc rul. Surorilc uraic alc
Ccnurcsci, Cruclla dc Villc, vanzioarclc aroganic din Frunuica, ioaic au
rinii cc ncriiau fr vrcun ali noiiv dccai accla c ncriiau. Aa c aiunci cand
aud dcsrc uliina airociiaic a lui Adrian, vrcau drciaic. Vrcau un crou dc
ovcsic carc s sar in ajuior, s-l salvczc c ccl lun i s-l cdcscasc c ccl
ru. Dar, cand o inlor c Tina s n lasc s clcn oli{ia, czii, aoi sunc
nu".
Sunc c, in via{a rcal, lucrurilc nu ncrg aa. C nu iiu cun c Adrian, c
nai dcici dccai lcgca. Cand sunc asia, n sini ncajuiorai, sllii i
ingrc{oai. Fnan fr glas i fr dou dcccnii dc auionul{unirc.
Nu dorn linc joi noaic i n irczcsc anc{ii vincri dininca{. M iarsc
la scrviciu i inccrc s n irczcsc.
Dar nu oi. Dcau dou csrcsso dullc, carc-ni liciuicsc iruul, dar carc
nu au nici un cfcci asura lciargici nclc.
O vd c Tina sirccurandu-sc in lirou cu caul lccai, ini sarc inina din
ici i dccid c nu va fi ncvoii s cviic coniaciul vizual cu ninc, fiindc azi o
voi ignora. Siiu c c o coilric din arica nca, dar suni aiai dc furioas i dc
frusirai, incai, dac vorlcsc cu ca, ini va fi grcu s n-o scuiur. Uiic cc vorlcsc.
Suni la fcl dc rca ca Adrian.
M for{cz s zanlcsc, cand Lizzy {oic i cloo{cic.
Aic{i cu ncrldarc scara dc azi ? Cu cc-o s ic inlraci ?
Zanlciul ini disarc i sun.
Cu asia.
Lizzy sc uii la ioul ncu larg, gri-dcsclis i sc incruni.
Nu o{i uria asia dc ziua nca! E ziua nca!
Maiurizcaz-ic, a vrca s-i zic, dar n-o fac.
N-an aliccva, narai cu.
Lizzy sc uii c sul liroul ncu.
Hci! cli{i cu.
363
Voian s vd cc aniofi or{i, clic ca. Si ircluic s-{i sun c ciznclc
asica cu ioc gros nu suni rcfcraiclc nclc.
Ca s fiu sinccr, ciznclc nclc cu ioc gros nu suni rcfcraiclc ninnui. Cu
o vrcnc in urn, cand Tina inc cra ca insi, lc-a aruncai o rivirc i a sus c
arai ca niic salo{i dc fran. Dar nic ini lac.
Siiu! cani Lizzy. O s-o rog c Tina s-{i inrunuic ccva sucrl, dc la
dcariancniul dc nod. Suni sigur c-o va facc cand va... Suni sigur c-o va
facc.
Lizzy lcac, sc consuli cu Tina i, csic airu ninuic, rcaarc la liroul
ncu fluiurand o crcclc dc sandalc ncgrc cu larcic i ioc cui i un io gallcn,
circcui, iivii cu danicl nov.
Hci, caranla, zic cu surai.
Nu fi fraicr, sc rsicic Lizzy, vor aria ninunai cu anialonii ii ncgri.
Eu rsund.
Da, dar cun vor aria c ninc ?
Lizzy ini ignor norniclilc i n ollig s rolcz ioul. Privcsc
inc{anai la rcflcia nca din oglinda ioalcici fcncilor, in iin cc Lizzy {oic
in jurul ncu ca un siridu nclun, irgand i aranjand ioul. Aoi, sunc.
Hclcn, ar{i divin! Aicai aici!
Icsc c u i, du dou sccundc, sc inioarcc cu Tina.
Cc zici ? coicodccic ca, aruncandu-i lra{clc in liuri, ca o canirca{
dc calarci.
E grozav, zicc Tina, zanlind alid i vorlind src urcclca nca siang.
Dinc, sunc Lizzy, aiunci, aa rnanc.
M las s-ni un ioul gri cniru rcsiul zilci, dar ini confisc ciznclc
fiindc n-an incrcdcrc in iinc". Icsc c u in as dc dans, lsandu-nc singurc
c Tina i c ninc.
M sini sianjcnii, ca aiunci cand lunica lui Miclcllc ni-a aranjai o
inialnirc cu ccl carc-i linla cainclc, carc cra rus (din Frrrusia, cu dragosic!",
n-a ancnin{ai cl la iclcfon} i carc avca clic.
Dun, zic cu.
364
Tina ii roadc o unglic i cclan.
Hclcn, ic rog s nu fii disiani fa{ dc ninc discar, fiindc Adrian va
dcvcni lnuiior i...
Insianiancu, n sini crud i ruinai, aa c-i aiing lra{ul, o nangai
uor cu dcgciul i-i sirang nana. Oclii i sc unlu cu lacrini, sc inioarcc i icsc.
Pcniru c nu vrcau s-o dczangcsc c Lizzy i dcoarccc, cand lcac dc la
lirou, ini caui discrai ciznclc c lang liroul ci, dar nu lc gscsc, iniru in
rcsiaurani la 7.30 fi, uriand anialonii nci ncgri, ioul dc carnaval i
sandalclc cu larcic. Si rina crsoan c carc o vd c Ton.
Si in col{ul indcriai al inccrii i discui cu Drian, carc oari o
saloci dc llugi rcslai. Suni aiai dc uluii (nu dc salocia dc llugi
rcslai, carc sc oirivcic dc ninunc cu iricoul vcrdc-fosforcsccni}, incai n
uii dc dou ori i suni gaia s sca cadoul lui Lizzy c jos. Srlioriia vinc
{oind lang ninc.
Surriz! cli{ic ca in urcclca nca.
ini sini fa{a roic i arins.
Doannc, ncluno! Mai incci! nurnur cu, inccrcand s-ni conirolcz
zanlciul ian dc c fa{.
Lizzy ducc nana la gur, cniru a-i inlui un clicoiii sonor. Lulc aarc
lang ninc, ini infigc un coi in coasic i-ni facc cu ocliul.
A fosi suliil, ii zic.
Ton a vcnii cu Lulc, aa c nu da vina c ninc, cclan Lizzy fcricii.
Lulc lcscic.
Nc-an dai nuli osicncal, aa c n-o da in lar dc daia asia.
ini rivcsc sandalclc cu larcic i nurnur incaniai.
Cc coii lgcioi!
Lulc o ia ca c un scnn dc arolarc i sirig.
M duc s-l aduc, linc ?
E inicdicai s fac asia doar dc faiul c-l auc dc cna, il irag inaoi
dc ccaf i uicr. Nu!", dar cliar aiunci Ton iravcrscaz inccrca, n rivcic o
sccund i sunc cu indrzncal.
Dun!
Si iiu c c indrznc{, cniru c sc inrocic cand o sunc, iar vocca ii
ircnur uor. Dcsclid gura, ini dau scana c c uscai ca iasca, aa c Dun,
Ton" icsc ca un caraii slal.
Ton rocic din nou, nu in uliinul rand cniru c Lulc i Lizzy sc
lollcaz la noi ca uilc Mucis, i inccc s sun.
Ar{i gro... cand c inircrui.
Lulc ii d un glioni in saic i cclan.
N-ai dc gand s-o sru{i ?
nglc{, in iin cc icrililclc cuvinic sc invaricsc in jurul urcclilor noasirc
ca un luncrang la o innornaniarc.
Lizzy - carc, irag cu concluzia, n-a in{clcs cu cinc avca dc-a facc cand s-a
inliiai cu Lulc - arc ingrozii. Ercsia oriilai a lui Ton sc innoaic i cl
ragc. Arrrrrrr!" i sc rcfacc c-l sirangc dc gai c Lulc.
Vino acun! ordon Lizzy iios ca o lon carc rivcic rinoccrii cu un
coil dc cinci ani, cand acciia inir in rui.
Ton i cu ninc rnancn singuri. Mainilc-ni aiarn siinglcrc c lang
cor i nu iiu cc s fac cu clc. Lala dc icurc ini laic ncluncic in ici, iar cu
rivcsc cliul lui Ton i ioi cc oi sunc c.
Cc nai faci ?
Ton ii las caul c un unr, il claiin i nurnur.
Dinc, nul{uncsc, dar iu ?
Dau i cu din ca i sun.
Dinc, nul{uncsc. Cliar linc.
Cliar linc! Cinc n crcd ? Dolly Parion ? ini nuc luza, ircsar i, fiindc
incc s iniru in anic, sun rccdc.
Lulc zicc lucruri caraglioasc, nu-i aa ?
366
Ton d din ca ncfcricii i zicc.
-Da.
Drusc, arai dc arc i-ar vcni s lang i sionacul ni sc facc glcn,
rcsir adanc i sun.
Dar, uncori, sunc lucruri c carc cu nu indrzncsc s lc sun.
Sun asia, nu-ni vinc s crcd c an sus-o, n uii in jos i-ni inurulcz
fa{a la loc, zicandu-ni roasio, roasio!
Taniio! Proasio! Cand indrzncsc s n uii din nou la Ton, n rivcic
dc arc ar fi nori dc foanc, iar cu a fi un clcla uria. Faccn un as inainic
in acclai iin, ini aroic lland fa{a dc a lui i nc sruin. Nc sruin noalc
i cald, ca aiingcrca caiifclci c caiifca, inclid oclii i n sini sufocai dc
lucuric. Cand ii dcsclid, ca s arunc rccdc o rivirc, cl arc oclii inclii, aa c
rivcsc in jur, s-ni dau scana dac nc-a vzui cincva. Douzcci dc crsoanc sc
lollcaz la noi, aa c inclid oclii i n adanccsc i nai nuli in srui.
Sc uii ioai lunca la noi, nurnur cu.
Si cc ? oicic Ton i n sirangc i nai iarc, iar cu ii rsund la
inlr{iarc, rivcsc in oclii lui allairi i sini c anc{csc. Parc o nclunic c an
fosi dcsr{i{i
- ncluncsc, rosicsc, i-ni sun asia nu ircluic s sc nai inianlc" i
cldura n invadcaz ca lunina soarclui du loaic. Tc iulcsc.
Nu sc conar cu ninic aliccva. Toi cc-a fosi inainica lui Ton c foaric lun
i frunos, dar nu rcrczini ninic.
Ton c alcsul. II rivcsc i n gandcsc la crcsia aia dcnodai ic iulcsc
din ioai inina" - dac-ni aduc linc aninic, asia-i sunc rin{ul ccl frunos
rin{csci llondc
- i caci asia sini i cu. El ini srui fa{a, rul i sunc.
ni arc ru c an fosi un iiclos.
M rcirag aiai dc lrusc, incai aroac c-i scoi din{ii, lovindu-l cu caul.
Tic i{i arc ru! cli{i cu. S nu-{i ar! Ai avui drciaic! In ioi cc-ai
sus. Mic ini arc ru.
367
Ton claiin din ca. Aoi zanlcic.
Cand ai czui in ul in scara aia, cand crai cu Lizzy, dci cc-a sus ca -
in accsi noncni, dau rccdc din ca, s-l incurajcz s ircac csic asia -, voian
s fug du iinc i s ic sufoc cu sruiuri.
M lunincz i sun.
Cliar aa ?
El arol dand din ca i lovcic cu iciorul in nani ca un coil, zicand
cu vocc rguii.
A fosi cunlii fr iinc. Nu ni-a lcui.
Nu-ni vinc s crcd c Ton sunc lucrurilc asica, nu un rosinac clcl, cu
rcsira{ic uiuroas, gcnul dc lrlai carc n aga{ dc olicci in laruri, ci Ton.
Ton, c carc-l iulcsc cu asiunc. Ton, carc sunc lucrurilor c nunc.
Ton, carc n lacc c ninc, Hclcn, cliar dac an rul lins i conduc o
Toyoia. O, Doannc, f s fic adcvrai.
ndrzncsc s sun c ni sc arc c Ton gandcic can acclai lucru,
fiindc sin unul lang aliul la cin, iar cl ini zanlcic ioi iinul, n srui,
ini sirangc nana i aroac c nu nnanc ninic. Si, ccca cc nu s-a nai
inianlai, nici cu nu nnanc. Doar sin dc vorl.
Ton vrca s iic ioiul, cun ar fi cc an fcui dc Crciun i dac n-an
gandii vrcun ic la cl, i cun nai c la lucru la ninc, i cun n nai iraicaz
Laciiiia acun (ca c un crl}, i cc nai facc Crasu' (c aa dc rsf{ai, c, dac-l
nai nangai nuli, o s-i ias un djin c fund}, i cc nai fac luni i nana i cun
nai ncrg lucrurilc inirc ninc i nana - dci nu ircluic s-i sun - i cun ni-an
gsii aariancniul i cun l-an ancnajai i dac ni-a fosi dor dc cl i cai a durai
i cc-an alcs i cun n sini i dac l-an nai vzui c Marcus i sc ioi uii la
ninc icrdui, dc arc a fi o frunusc{c ininaginalil i cu vrcau s iiu ioiul
dcsrc cc-a nai fcui cl, dac Cclinc nai lucrcaz la Mcgavci (nu, a fosi
conccdiai cniru inconcicn{ cras, du cc a scai din nan un lansicr i
aoi a clcai c cl}, dac sora lui c linc (grozav. doar icri i-a sus cfului ci,
368
donnul Higgcnloilan. Clcsiia cu nunclc dunncavoasir c c nu ircluic
s-l ronun{a{i Higgcnloiion1 uic{i cviia asia ronun{andu-l Higgcnlo-ilan!"},
dac nai facc lo (oarccun, dac ui la socoical uiiaiul la Focly I, II i ///}, cc
nai fac ai lui (linc. iail lui viircg a caiigai o nic sun la ronosiicul soriiv
sinana irccui i o ducc c nana lui Ton in Lalc Disirici}, i dac i-a
dcii icana dc a icia (c drgu{ din arica nca c ni-an aniniii}, i dac a
nai fcui sc cu alicincva du ninc (cc olrznicic, i oaic s n inirclc i cl
acclai lucru ?}, i dac a ciiii Dcja nori (da, a ciiii - c la fcl dc suculcni i dc
ingroziior ca un Poi Noodlc}, i uicn s ncrgcn iar in arcul Hcail cu Honda i
s nancn covrigi ?
Cand il inircl dcsrc arcul Hcail, sc uii la ninc i zicc.
A facc oricc cniru iinc, Hclcn. Vorlcsc scrios.
Iar cu nu lcli. A, dar nu n-ai lsai s siau in aariancniul iu", cniru
c acun in{clcg. nglii in scc i oicsc.
Si cu. (Nu suni la fcl dc clilcrai ca Ton, cniru c roozi{ia conlci
Si cu a facc oricc cniru iinc" dcvinc liicioas i, dci vrcau s sun cuviniclc,
clc sc sini nuli nai conforialil in caul ncu. Oricun, cl arc nul{unii cu
rcscuriarca.}
Coniinui s n uii la cl i s zanlcsc i s n gandcsc c n lacc i cc
naila n-a aucai s-i rcsing avansurilc ca o isic cc rcsingc snanian.
Zanlin unul la aliul an cand nc doarc gura. Si an cand surrind rivirca
lui Lulc dc arica ccalali a ncsci i cl ii dcsclidc gura (fr s sc oloscasc s
inglii lurgcrul ncsiccai} i-i lag un dcgci in asia clcioas, ca s-i
conunicc rculsia fa{ dc faiul c cca nai aroiai ricicn a lui i unii dinirc
anici s-au iransfornai din niic oancni nornali, inir-o crcclc ingrc{oioarc dc
iuriurclc iulrc{c.
1 Doiion (cngl.} - fund.
369
Ton il vcdc c Lulc i, rovocaior, ini d un cariof rjii cu gura lui. Lulc
sc ia cu nainilc dc ca, ca i cun ar sufcri ncsus. Ton oficaz i sunc.
Siii c n va aniaja ioi iinul dc acun incolo ?
Eu arol din ca i sun.
Dcci uicn facc sc nai iarziu ?
Zanlcic.
M ridic roni, iaraind scaunul. Ton sc uii la ninc, ridic o
sranccan i sarc in icioarc - i un clclncr aducc un uria iori roz i cu io{ii
ircluic s canin La Mul{i Ani, drag Lizzy". Ton i cu ninc nc i{igicn cu
aios. Sclinln riviri furic s-o icrgcn acun" cand rivcsc csic nas, s
vd dac cincva a olscrvai, i-o zrcsc c Tina.
Si fcricirca disarc. Parc ingrozii. Clcnuii, scrvil, ca un cainc flnand.
Soarlc a i nana ii ircnur. Nu ridic rivirca. Pcrsoana din sianga ci a
rcnun{ai s nai inccrcc s-o airag inir-o convcrsa{ic i vorlcic cu crsoana din
sianga lui. Ccl din drcaia ci oari ioai vina. Adrian c clcgani, cu o cna
vcrdc-dcsclis i cu un cosiun gri-inclis, frunos croii, iar din{ii lui suni nai alli
dccai alli i rul lui llond c aranjai crfcci. Vorlcic aninai cu fcncia dc lang
cl. Ii aiingc nana uor, cniru a-i sullinia susclc, iar ca ii d caul c saic
i radc frunos. ni vinc s-o injunglii.
Cc s-a inianlai ? sunc Ton, urnrindu-ni rivirca.
A, ninic, zic cu. Crcd c Lizzy nc-a glicii inicn{iilc.
Mai linc o lsn c nai iarziu.
Ton n rivcic i sunc.
Ccva nu c in rcgul.
Claiin din ca i zic.
M duc s vorlcsc cu Liz cniru o cli. Tc dcscurci, nu ?
n accsi noncni, Lulc aarc in saiclc lui Ton i inccarc s-i lagc o
loal dc fasolc in urcclc, iar Ton izlucncic in ras, il auc dc inclciciur i i-o
rsuccic, incai Lulc c olligai s ingcnunclczc.
370
Profii dc ocazic i n duc rccdc la Tina.
Ii sun lun" i ca arc ingrozii. Zicc cu vocc icrii.
Vd c iu i Ton v-a{i incai.
Zanlcsc i sun. Da" i dc cc nu vii s sin dc vorl ?" Tina sc uii fi
la ninc, iar Adrian sc inioarcc cu un zanlci indaioriior liii c fa{ i sunc
caniai.
Hclcn! ini arc grozav dc linc s ic vd! Ar{i ninunai. Si-ni lacc
ioul iu, {i sc oirivcic foaric linc.
Oricai ni-ar lcca s-l scui inirc ocli, o vd c Tina ircnurand, aa c
n for{cz s-ni ridic col{urilc gurii i sun.
Da, c un io frunos.
Fac o auz i adaug.
Nu vrcau s ic inircru, voian doar s-o iau c Tina lang ninc o
sccund, ca s-i vad c Ton i c Lulc.
Zanlciul lui Adrian rnanc fi, in iin cc cl rsundc.
Mi-ar facc lccrc, dar - arunc o rivirc dcnonsiraiiv ccasului Tag
Hcucr - doanna nca s-a lans ioai scara c c olosii, aa c o s-o duc acas, la
culcric, cliar acun. Fidic-ic, draga nca, nc aicai iaiul afar!
Tina sc ridic in icioarc ca un roloi i sunc c un ion clinuii.
Noaic lun, Hclcn.
Cci doi o u i o inlr{icaz c Lizzy, aoi lcac.
Nu n oi rclaa. Lizzy {oic src noi i sunc c ca, Drian i al{i ca{iva
sc duc la un clul i n inircal dac vrcau s vin i cu. Adaug rccdc c nu sc
va sura dac nu vin. incc s n scuz, dar ca ini sirangc unrul, facc un
scnn din ca src Ton i oicic.
Fii fcricii!
Ton vcdc c oancnii sc inriic, sc inioarcc src ninc i sunc sfios.
Vrci s lun un iai inrcun ?
i rsund.
Dcsigur.
Lulc ii lag caul inirc noi i cclan.
Crozav! Vin si cu!
371
Ton i cu ninc nc uiin urai la cl, iar Lulc zanlcic i sunc.
-Cc-i?
Aoi.
Sia{i liniii{i, uic{i s n lsa{i c ninc nai iniai.
Ton naraic.
Aici ai nincrii-o.
Icin in sirad i Ton orcic un iai.
Lulc ii ridic icioarclc i-i arindc o {igar, iar Ton n nangaic c
nan i sunc.
Eii icui.
ncuviin{cz din ca. Nu oi vorli. Nu ni-a dori ninic nai nuli c lunc
dccai s-i licsc lui Lulc gura cu land adcziv i s-l las in Swiss Coiiagc, aoi
s n grlcsc acas cu Ton, s-i snulg lainclc i s faccn dragosic ncluncic,
cu asiunc, c jos, in lol, i, du aia, c nasa din living. An ncvoic dc asia.
Trcluic s fac dragosic cu Ton, s sini lcgiura accca dinirc noi, aa cun an
ncvoic s rcsir.
Dar cun oi facc asia, iiind c Tina s-a dus acas cu Adrian ?
Dac asia c un nou i sirlucii inccui, vrcau s fic crfcci. M gandcsc la
groaza ricicnci nclc i accsi gand ini dininucaz lilidoul. Oarc cc-i facc cl in
clia asia ?
M doarc nunai cand n gandcsc. Nu an ali o{iunc, il lai c Ton c
icior i-i sun adcvrul dcsrc Tina i dcsrc Adrian.
Aoi, glidcz iaiul circ Tooiing i n rog s ajungcn acolo la iin.
Caiiolul 41
Dci ari ciudai in cosiun dc laic i n rjcsc incviialil, iulcsc laja. ini
lacc s rivcsc narca i s an
372
nunai ganduri ncconlicaic, ca. Uau, cc dc a!" sau Doannc, narca c
cu adcvrai uria". ini lacc s vd valurilc insunaic, ficrland la {rn. Sau
s-ni ingro icioarclc in nisiul cald i s-l sini inirc dcgcic. ini lacc s culcg
scoici - c alca siralaic, ca niic nici coarnc dc unicorn - i iciricclc gri, ncicdc,
sirliuic dc vinioarc allc, dc narnur. ini lacc s inclid oclii i s asculi
zgonoiul valurilor carc sc sarg i rasul oancnilor. Si s insir acrul srai,
sin{indu-i gusiul c luzc. Ccl nai nuli ini lacc s lii rin aa lincdc,
cuiand aur. Vd un grunic sirluciior i inccrc s-l iau. Sigur c niciodai nu
csic aur, ci doar un ali grunic dc nisi c carc soarclc i aa il fac s luccasc.
Dar nu-ni as, cniru c ioai lucuria consi in cuiarc.
Dar nu asia sini cand il icrd c Ton. Du ioaic cuirilc, dau dc aur i-l
las s-ni curg rinirc dcgcic, ca nisiul.
Cu ioaic asica, in iin cc nc grlin in ararca Tinci, ca un cscadron dc
clrc{i ncgri, n-an dc undc s iiu c sc va icrnina aa cun sc icrnin. Turui
jalnica ovcsic, Ton zicc la dracu'!" i-ni unc o nic dc inirclri. Lulc sc
lallaic i sunc. Nu in{clcg". Sc lurzuluicsc i sun.
Diaia, liaia Tina" i sun c-i vor aria ci lui Adrian.
Nu c un joc dc avcniuri cniru lic{i, sun inicirii, cniru c suni
ingrozii dc cc an dcclanai.
Ton zicc.
Hclcn, von vcdca doar dac c linc. Faci linc c ic inicrcsczi dc soaria
Tinci. Nu von facc nici o rosiic.
ni sirangc nana.
Lulc adaug sinccr.
Ai fcui cc ircluia.
Dar cu nu suni sigur dc asia.
in scuri iin, n rzgandcsc. Cand iaiul sc orcic in fa{a
aariancniului Tinci - Adrian arc un DMW Z3!" cclan Lulc, Cun
indrzncic ?" - i coloran, aud {iciclc. E un niracol cunlii, fiindc inina ini
laic dcsiul dc iarc cai s n asurzcasc. Lulc vrca s dranc ua,
373
dar Ton nu vrca ca Adrian s fic avcriizai. Nc sirccurn c ua rincial
cu ajuiorul fcncii carc locuicic la aricr.
Curios, sau nai dcgral nu, nu inircal cinc sunicn. Pc dc ali aric,
vccina ci {i ca un orc cruia iocnai i s-a ofcrii roriul vr sul forn dc rulou
cu unc, iar asia n-o dcranjcaz, aa c oaic c n-ar irclui s fiu surrins.
Nc ingrndin la ciaj i Ton sun la u. Sc audc un gcani, agiia{ic,
aoi ninic. Sun din nou. Ton si cu saiclc la u, ca Adrian s nu vad cinc c
dac sc uii c vizor.
Cinc c ? sirig o vocc incordai.
Ton sirig i cl.
Sunic{i roriciarul Z3-ului ncgru dc afar cu cauciucurilc iiaic... ?
Sc audc o cclana{ic sonor i zgonoiul zvoarclor irasc, iar Adrian
dcsclidc ua in for{. Cand facc asia, Ton d un lranci uicrnic uii, iar Adrian
sc d inaoi, cliinandu-sc. Ton i cu ninc nc rcczin la Tina, carc c glcnuii
in col{. Lulc sc arunc src Adrian in ccca cc lnuicsc a fi un lacaj dc rugly ca
la caric - sau oaic c doar sc inicdic dc narginca covorului - i, inainic dc a
uica sunc nai iarc", c dcja dcasura lui i-l zgal{aic, iar caul lui Adrian
scoaic un incaniior sunci. luf, luf, luf" c odca.
Cand Ton vcdc in cc lal c Tina, cliul i sc criscaz.
Adrian inircal cc naila sc inianl i lclic c an in{clcs grcii siiua{ia,
c Tina i cu cl doar sc ciondncau u{in, cand llnjcala lui Adrian inccicaz
rccdc, fiindc Ton ii rcscaz un unci aarcni scnsilil dc c gai.
Taci, zicc Ton c un ion dur.
Adrian iacc. Sun la oli{ic dc c nolilul ncu, fiindc iclcfonul a fosi snuls
din crcic, iar Ton fugc s aduc glca{ i un roso cniru Tina. Adrian sc
clinuic s rcsirc sul cclc noucinci dc lilogranc alc lui Lulc, aa c cforiul
sus{inui c carc anicul ncu l-a dcus in uliinul dcccniu, ca s sc ingrac cu
izza cu ccroni, cu lorna cu ui i cu clisuri cu lranz i cca, a ncriiai
c dclin.
374
Tina, sirig Lulc clarc c Adrian, ic sin{i linc ?
Tina arc aic arsuri roascic dc {igar c aldoncn
i nu c dcloc linc. Fana dc la ca i s-a rcdcsclis. Ton ii d la o aric rul
dc c fa{ i-i ianoncaz lland firicclul dc sangc dc c frunic. Sunc.
Clrisioasc, Tina, c ingroziior. Nu ircluic s accc{i aa ccva.
Cu o vocc ircnurioarc, ca gluncic c nu va uria un io cu vcdcrc la
luric vara asia, aoi inccc s lang, {inandu-sc dc ninc i dc Ton.
Tina, zic cu, inccrcand s n al{in s nu lang i cu, a ircluii s vin.
Nu nai uican s ic las aa, ini arc ru.
Cand soscic oli{ia, Tina sc orcic din lans i inglca{. Poli{iiii vor s
aflc cc s-a inianlai dc la noi io{i, dar nai alcs dc la Tina.
Tc rog, sunc-lc, o indcnn, fii curajoas. Sunicn cu io{ii aici.
Trcnur i sc uii la Adrian, carc sc uii fi inainic, ca i cun s-ar crcdc
Tcrninaiorul din Maida Valc.
Tccrc. Tina nu sunc ninic, iar cu ini {in rcsira{ia.
Lulc cic in fa{ i Tina ircsarc, dar cl nu vrca dccai s-i ofcrc o lucai
noioiolii dc lariic igicnic in carc s-i suflc nasul.
An folosii-o doar o dai, clic cl lland.
Dlandc{ca lui Lulc o cuccrcic. Du nulic susinc i sugli{uri, Tina
arai src ricicnul ci i sunc.
El, Adrian, a sus c {igrilc ini fac ru, ccca cc c adcvrai. Mi lc-a siins
c luri.
Poli{isiul, a crui crcsic scvcr concnscaz nul{inca isiruilor lui,
scric asia in carnc{clul lui. Aoi, Tina iacc, aa c oli{isia, o fcncic cu rul dc
un llond inicns, sirluciior i cu o aur dc duriiaic o ducc in cancra ccalali.
Pisiruiaiul sc inioarcc src Adrian.
Adrian inccc s sun, c ionul lui ccl nai grav i nai ricicnos, c Tina
arc rollcnc cu luiura. Src lucuria nca, isiruiaiul i-o rcicaz.
n noncniul sia, nu vrcau s-{i aud clica{iilc.
Vrcau s-i sun Pisiruiaiului c Tina nu lca dccai suc
dc oriocalc, dc cand Adrian cra s-o inccc, cniru c a fliriai" cu un ii la
ul (dc arc Tinci i-ar lcca vrcodai un lrlai in saloci dc nunciior}. Dar
nu vrcau s fiu us la unci in fa{a lui Adrian, aa c sircz asia cniru nai
iarziu. n sclinl, ari src scrunicra lin dc cliioacc carc rcsuun c suni
linc dc anrcniclc lui Adrian, dci cl nu funcaz. Pisiruiaiul sc conforncaz i
vars cliioacclc inir-o ung dc lasiic, iar cu ii oicsc incaniai lui Ton.
An vzui asia in Tlc Dill. Cliar dac nu c o dovad inconicsialil, c o
dovad indircci.
Aoi, n duc in luciric, cniru c Tina vrca s siau cu ca. M acz la
nasa din luciric, in iin cc Dlondic foiografiaz aldoncnul i scalul Tinci cu
un Polaroid.
Parc s in{clcag c Tina c colcii dc rczcn{a ci i dc inlica{iilc
accsicia, aa c sunc fcrn.
Faci ccca cc ircluic, drag. N-ai grcii cu ninic. Aa ccva nu sc inianl
inir-o rcla{ic nornal.
Nu suni sigur dac ni sc crniic s vorlcsc, aa c dau din ca
arolaior in saiclc lui Dlondic i inccrc s nu vonii la vcdcrca rnilor Tinci.
Dlondic ini sunc aoi s-o duc c Tina la siial. Sun du un iai. Aoi ini
sun, la naila, ard dc ncrldarc s dau o dcclara{ic i o voi facc. N-an fosi aiai
dc icniai s irncncsc dc cand an auzii-o c Laciiiia inir-o auz dc ranz
inircland in oai dcsrc liosuc{iunc.
Dlondic ini facc c lac i-i dicicz an cand ii scuiur nana dc arc arc
o cran. M sini frusirai, fiind ncvoii s adnii c, dc fai, nu l-an vzui
niciodai c Adrian lovind-o c ricicna nca.
Dar an vzui rczuliaiclc, sun ncindulccai.
Du carc.
Nu-i lua{i o dcclara{ic i Tinci ?
376
Sunc c-i va lua o dcclara{ic Tinci nainc-dininca{.
Tina, carc iacc nalc, arol dand din ca. Ton i Lulc dau i ci scuric
dcclara{ii. Cand soscic iaiul, Dlondic coloar la aricr, s-i un inirclri
vccinci Tinci (ccca cc-ni saiisfacc rancliuna}, iar Pisiruiaiul ii sunc lui Adrian.
Tc arcsicz cniru aiac cauzaior dc lcziuni cororalc.
Ii unc ciuclc.
Ai grij la nanciclc nclc, sc rsicic Adrian, ccca cc, suni incaniai s
olscrv, nu-i ic rca linc oli{isiului.
Pisiruiaiul dcvinc, dac sc oaic, nuli nai u{in grijuliu cu nanciclc lui
Adrian. Adrian ini arunc o rivirc dc liu, iar cu il rovoc, fcandu-i a" din
varful dcgciclor. Scr s-l dcicrnin s sun ccva incrininaior, cun ar fi Sinccr,
donnulc oli{isi, aroac c n-an aiins-o!", dar Adrian nu c rosi. Nu sunc
ninic. Scran dc ascncnca s aud un luluii Eii arcsiai", dar inaginca
incaniioarc a lui Adrian cu ciuc n nul{uncic suficicni.
El i cosiunul lui Savillc Fow vor circcc noaica inir-o cclul a oli{ici, iar
nainc-dininca{ va fi inicrogai. Aoi, va ajungc la irilunal.
Si, dac oi s inrunui o crcsic dc la luni Fio, nu suficicni dc
dcvrcnc.
Ton o infoar c Tina inir-o iur fiindc ircnur i o ducc in lra{c
an la iai. Toi drunul src siial, ii suncn c a fcui linc, c c foaric
curajoas i c accsia c sfariiul lui Adrian. Tina nu arc s aud. Ea nurnur
in unni.
Mi-c aiai dc ruinc.
Ton, Lulc i cu ninc ii rsundcn in cor.
S nu-{i fic!
Tina radc cand nc audc vorlind ca niic crciini, aoi ircsarc, cniru c o
doarc luria.
La Accidcnic, dociorul cu fa{ dc coil inircal, ca i cun nu i-ar vcni s
crcad cc vcdc.
Pricicnul iu a fcui asia ?
Tina rsundc, ca i cun ar clica ccva.
377
Funcz.
Dociorul - carc arc niic ocli vcrzi irunziori i arc a colorai din EF,
asia dac ar avca ccva nai nuli culoarc in olraji - sc uii lnuiior la Lulc.
Lulc s-a auioiniiiulai lodyguardul Tinci i si lang ca, cu o crcsic dc luldog
i cu lra{clc incruciaic.
N-an fosi cu! cclan cl. Eu suni Lulc! An grij dc ca!
Tina zanlcic inlcrinai la cl i Ton zanlcic la ninc. M uii la ccas i
dcscor c c 3.23 a.n. - ccca cc inscann c an aiciai in Infcrnul lui Danic,
scuzc, la Accidcnic, iin dc irci orc. Pcrc{i juui{i. Sini un val dc cuizarc.
Morni c ics afar o sccund.
M inlciiccsc src u. Mirosul gros i dulccag dc la Accidcnic i Urgcn{c
ini afccicaz caaciiaica nca dc a rcsira. Iar uilc roiaiivc alc siialului, cu
gcanurilc lor rcciangularc, luninilc sirluciioarc i coiii carc {i, lc{ivii carc
sirig, liranii carc-i iaraic icioarclc c coridoarclc ccnuii, clinicc, i
crsonalul in all i allasiru, carc oari incl{ri conodc i sc grlcic, ioiul
convcrgc i sc invaricic in jurul ncu ca o nic iornad i-l vd c iaia nurind
din nou i noniiorul liic i crdclclc suni irasc i aiul c inins, iar cu suni
snuls dc acolo i sc aud {icic dc. Inir in sio" i nana sc ianguic i iaia a
nurii i cu siican acolo i ni-cra dor dc cl i nu i-an sus niciodai c-l
iulcsc, cniru c n-an uiui rosii cuviniclc. Sangclc ni sc scurgc din ca i sini
c ni-c grca{ i suni anc{ii. Trcluic s n acz, ca s nu vonii, i nu iiu cc
s alcg, aa c n rlucsc c o lanc, lang un lrlai in zdrcn{c, carc lca
dinir-o siicl, aoi fac. llcal!
i vonii c iroiuar. Nornal, lrlaiul sc nui c o ali lanc.
M {in sirans dc narginca lncii, in iin cc lunca sc invaricic in jurul
ncu. Aoi, Ton ini d la o aric rul dc c fa{ i n nascaz c saic, in iin
cc cu an sasnc dc von i scui. Coniinui s icncsc. Cu zgonoi. Cc ronaniic",
nurnur cu uliinul icnci rsunandu-ni in urccli, in iin cc rivcsc fi lalia
glluic dc von.
Nu, rsundc Ton vcscl. Asia-ni irczcic nosialgii, ini aducc aninic dc
rina noasir inialnirc.
L-a rivi, ca s rad, dar ini curgc saliv c lrlic. M icrg dc nancca
ioului ncu cagcrai.
Cc facc Tina ? inircl.
Crcd c c inc in oc, sunc Ton. A sus c-i arc ru cniru Adrian,
dar dociorul nici n-a vrui s aud. El ni-a sus c lrla{ii ca Adrian nu sc
sclinl. A fosi lland, dar foaric sinccr. Scr s ail cfcci asura Tinci, liaia dc
ca. A, i Lulc c indrgosiii. Vrca s sica s-o zcasc.
Casc oclii nari.
Lulc c indrgosiii! cli{i cu.
Ton zanlcic i arol din ca.
Foaric, zicc cl.
Crcicrul ncu o ia razna inccrcand s alsoarl accsi fai, cand Ton
adaug.
Tina arc fanilic ? Crczi c ar irclui s-i sunc cincva c rin{ii ci ?
Cluncsc.
Ca s-i avcriizczc in lcgiur cu Lulc ?
Aoi adaug.
Crcd c da. Arc ncvoic dc ioi srijinul c carc-l oaic rini. Si vrcau ca
fra{ii ci s iic. Dar ar irclui ioiui s-o inircln c Tina.
Ton d din ca.
Ton, zic cu, ini fac griji cniru Tina.
ni fac griji, cniru c-ni dorcsc ca accsia s fic sfariiul i ni-c ican c
nu va fi. ini fac griji, dcoarccc, cu caicva sinani in urn, an sunai la un
adosi i an vorlii cu fcncia carc-l adninisira, inircland-o cun a uica s-o
ajui c Tina. Ea ni-a ovcsiii dcsrc fcnci ca Tina. O ovcsic c carc ni-a sus-
o ni-a rnas in ninic.
O fcncic cra nriiai cu un lrlai carc a inins-o in jos c scri i a
urinai c rnilc ci. Toi cl a lcgai cainclc fanilici dc un coac din grdin i l-a
lsai s noar dc foanc iin dc irci sinani. Ea i cci doi coii ai ci, in varsi
379
dc airu i asc ani, au fosi for{a{i s rivcasc. O dai sau dc dou ori, au
rcuii s sc furiczc i s-i dca cainclui niic rcsiuri, dar asia n-a fcui dccai s-i
rclungcasc agonia. Fcncia i-a dcnun{ai so{ul doar cand a inccui s sc ican
cniru coiii ci. Aoi i-a rciras dcclara{ia.
Poli{ia l-a us sul acuzarc oricun, dar so{ul ci a fosi clilcrai c cau{iunc i
irinis acas. Si-a sirai slujla, cniru c cra un on dc laz la firna lui i
ncgocia un coniraci inoriani, c carc cful lui (lrlai} nu voia s-l iard.
Judcciorul (lrlai} a loirai s nu-l irinii la inclisoarc fiindc, du
cun sunca cl, nu voia s disirug caricrclc oancnilor. Voia ca incula{ii s fic
rcaliliia{i". in cclc din urn, so{ia lui a fugii la adosi, dar cl a gsii-o i...
Faiul c iiu accsic lucruri n oirvcic. Aa c-i sun lui Ton.
Pun ariu c Adrian arc un avocai lun, sun surai.
Ton rsundc.
Da, crcd c arc. Dar s vcdcn cun ncrgc. Ccl u{in iin cu io{ii dcsrc
cl acun. Nu nai oaic s-o izolczc.
Si iiu c arc ciudai, dar Adrian ini facc inrcsia unui lrlai carc {inc
foaric nuli la rcuia{ia lui. Si nu iii cun c cful lui Adrian. Iar Tina arc irci
fra{i. Trci. Crcd c Adrian a dai dc lucluc. La naila, dac cincva i-ar fi fcui asia
surorii nclc...
Ton claiin din ca. Eu ridic din uncri. M sini aiai dc dcscurajai, incai
nu nai an incrcdcrc in nincni c va facc ccca cc ircluic.
Asculi, Hclcn, sunc Ton. E airu dininca{a.
Lulc s-a liii dc Tina ca o liiioarc indrgosiii. N-o vor {inc la siial, iar
Lulc va sia cu ca i o vci uica viziia acas nainc-dininca{. Ai uica s siai
aici, dar cii in ragul dclirului. Cc-ar fi s ic duc acas ? O s dorn c jos.
Accci cu rciiccn{. M duc s vd dac Tina c dc acord, aoi alcrg inaoi,
la Ton. O nic ninunc inir-o lunc rca.
vd c Ton a gsii un iai ncgru. Dcsclidc oriicra, cu urc i n iniind ca
o u dc carc c lanclcia din saic.
380
La dracu', zic cu.
Cc c ? inircal Ton.
Ursc asia, lolloroscsc cu. Ursc cc i s-a inianlai Tinci. La naila, an
fcui ioiul rca iarziu.
Ton claiin din ca.
Hclcn, zicc cl, nunai Tina il oaic indcria c Adrian. Nu uicai s-o
for{czi. Dar, in scara asia, l-ai inicdicai s-o rncasc, in finc, s-o rncasc nai
grav. Ai fcui un lucru lun, fii nandr. Eii o ricicn lun.
Nu oi s-i accci laudclc, fiindc n sini nurdrii i lisii dc oricc
ncrii. Nu voi caiiga ninic din durcrca Tinci. Nu vrcau nici o laud. Ton ini
scsizcaz inirisiarca, fiindc sunc.
O von ajuia c Tina cu io{ii.
Aoi, in nod inclicalil, ini ia nana i ni-o srui, inclid oclii. Un gand
ncdcfinii nu-ni d acc, dar nu n oi for{a s-l idcniific i-l alung.
Trczcic-n cand ajungcn, oicsc i adorn.
M irczcsc cand inirn c sirada nca.
Carc c casa ia ? inircal Ton.
E rca iniuncric ca s-ni dau scana, zic frccandu-n la ocli, aoi,
sun nai iarc.
Dac ori{i aici, v rog, c foaric linc.
Coloran din nain i zrcsc icncuiala dc iair
sfranai i-ni dau scana c aariancniul ncu c ccl dc aliuri. Suni c
calc s dcsclid oaria, cand Ton sc incordcaz i cu n orcsc insiinciiv.
Privcsc rin iniuncric i vd o siluci glcnuii c rag. Si alia cand silucia
ircsarc i sc ridic in icioarc, gandul ncu ncdcfinii sc linczcic i ni sc
iniircic clar, rccdc i adanc in crcicrul ncu inc anc{ii.
Jascr.
Siau ncnicai ca un sial dc sarc ian, in iin cc Jascr clicic src
ninc. Aoi, clicic src Ton i naraic.
Cinc naila cii iu ?
381
Ton rsundc caln.
Nu, cinc cii iu ?
Jascr sunc.
Suni iuliiul ci, carc locuicic cu ca, ianiiulc!
Ton ini d drunul la nan, dc arc a fi o noriciunc. Ii sunc rccc lui
Jascr.
E grccala nca.
Mic nu-ni sunc ninic. Fluicr du iaiul carc sc indcricaz, francaz
surrins i urc in cl.
II vd cun goncic in noaic i iiu c s-a dus cniru ioidcauna.
Caiiolul 42
Fiind cca nai u{in airgioarc adolcsccni din clasa nca (v uic{i
inagina}, oclclarii nu crau o o{iunc.
M-an cliorai vrcnc dc doi ani, an cand rofcsorul ncu dc naicnaiic -
ccl nai uracios on din lunc - a rins-o c nana la o cdin{ cu rin{ii i i-a
sus c cran oarl ca un liliac cnsionar i varz la ariinciic. A doua zi, ca n-
a iarai la un ofialnolog carc ni-a ccrui s ciicsc cu vocc iarc liicrclc" dc c o
iall all, aoi a dcclarai nisicrios c vcdcrca nca cra ninus cinci i juniaic".
Cand, curand du accca, ni s-a rczcniai o nonsiruoas crcclc dc
oclclari c rc{ci graiuii, aroac c an izlucnii in lans. Dar, cand i-an us
la ocli, n-an sin{ii ca Doroily cand a inirai in Aliinia. Vcdcan! Lunca cra nou-
nou{! Avca nuclii ascu{iic! Coacii nu crau difuzi!
Erau clari! Avcau nilioanc dc frunzc individualc! Plcu{clc dc
innairicularc! Avcau nuncrc scrisc c clc! Transfornarca a fosi ioial i
niraculoas. Du cc an irii aiai dc nuli cu vcdcrca unci cancrc vidco
sulacvaiicc icfiinc, iai-n, cran linccuvaniai lrusc cu ninunca uicrnic a
vzului crfcci.
382
Iar cand Ton icsc din via{a nca, rciricsc accl noncni cscn{ial, cand ioiul
sc focalizcaz. Toi ccca cc c cc{os dcvinc clar. Dar, dc daia asia, c la fcl dc
durcros ca i cun ni-a frcca siicl isai c ocli. inirc iin, Jascr sirig i
sirig, dar cuviniclc lui ircc csic ninc i n las ncaiins.
Cinc naila a fosi lalagiul aici aici dc la unu dininca{a {i-an sus c
ni-an icrdui clcia ini inglca{ curul aici undc dracu' ai fosi c o or ridicol
cun indrzncii s n lai aici ioai noaica c inacccialil nu suori aa ccva
ircluic s n sclinl ncrgcan src cas i niic icnlcli nici i jcgosi au irccui
c lang ninc i au aruncai cu ou in ninc zona asia in carc locuicii c ca un
cariicr social cinc cra ianiiul la cun indrznca s n inirclc cinc suni cinc c
cl vrcau un rsuns nu suori s..
Alia dac-l aud. M uii cun iaiul sc facc nic i disarc, luand cu cl ioaic
zilclc nclc dc nainc. Nu oaic fi adcvrai. Nu c crnis. Nu ncrii aa ccva. M uii
src orizoni, in scran{a c Ton va roccda ca in ronanclc Mills & Doon i sc va
inioarcc in zlor inaoi. N-o facc.
La dracu'. Cun sc oaic inianla asia. il rincsc c Jascr la ninc din
luniaic (in narc aric} i lroscoiul raios n rslicic disirugandu-ni via{a.
S-l icrd c Ton o dai a fosi durcros. S-l icrd dc dou ori. Asia nu-i
ncglijcn{, c o olsccniiaic.
Cun an uiui s uii c-ni inari laia cu ccl nai ru colcg dc aariancni
dc la ninc incoacc ? Cun a uiui fagurclc carc-ni {inc loc dc crcicr s filirczc
faiclc rclcvanic i a lsai s ircac iocnai naica ? Si Jascr. Cun a uiui ?
Dcvinc aralizani dc cvidcni c-i lacc s locuiasc fr cliric, dar nu i-a lcui
dc ninc cca nai narc aric a anului. A-l dcscric drci iuliiul ncu, carc locuicic
cu ninc, nu c doar o coniravcn{ic rcncdiiai la Lcgca rcrczcnirii cronaic a
rorici{ii, ci i o ninciun uria, nali{ioas i disirugioarc.
n iin cc viiiorul ncu sc nruic, cu siau ncnicai.
Ca i cun o nicarc lrusc ni-ar uica nica cno{iilc
383
inglc{aic din conariincniclc lor i ar roducc laos, ca o nic dc lilc dc
rulncni aruncaic c o odca dc narnur.
Durcrca nca ncsus va rnanc la locul ci, cai n rfuicsc cu cu
caializaiorul ci. Aoi, n indrci incci src ua dc la inirarc - ficcarc as c ca i
cun a ncrgc rin clci - o dcscui i n uii dircci la Jascr.
ni arc foaric ru, ii sun caln. A fosi o urgcn{.
Dar aicai aici. An o surriz cniru iinc.
Jascr dcsclidc gura narc, ca s olicciczc, cand cu ii inclid ua in nas.
Pluicsc an la ciaj - gandindu-n. cun dc n-an uiui inialni cu un lrlai cu
o falc dc vclociraior? - i n duc in living, undc aicai scaunclc dc rclii.
M duc la icancul ncu dc CD-uri i caui un fundal sonor adccvai. A, da. Aoi,
dcsclid larg lovindoul.
Jascr sc d inaoi, sc inicdic dc o sarn ricii i ingroai in cluz
i sirig furios.
Cc naila sc inianl ?
E ca i cun cincva ar fi asai un luion dc c ccafa nca, c carc scric
nclunic". O conlina{ic inirc ocul rovocai dc arsurilc dc {igar alc Tinci i ccl
rovocai dc lccarca lui Ton. Zic c un ion caniai.
E o surriz! O s afli inir-o cli!
Analizcz dczasirul carc a dcvcnii noul ncu living.
Hainclc lui Jascr suni aruncaic csic ioi c odca. As lay, ridic o
crcclc dc clilo{i alli i-i arunc c fcrcasir.
Surrinzior - an fosi rczcrv in cclia C la ncilall aicrizcaz dircci c
fa{a lui Jascr. Parc la fcl dc ocai ca aiunci cand n-a vzui rina oar c
arclcz Toyoia (suni, ur i sinlu, scliiioarc}.
M alcc c fcrcasir, s vd cc facc. Si, ca ccrci{iu aniroologic, ncrii.
Jascr ii snulgc clilo{ii dc c fa{ i sirig.
Asia cniru cc naila a fosi? Tu... - facc o auz, ncvcnindu-i s crcad,
in iin cc cu n rcirag inuniru Las-n s iniru, cniru Dunnczcu! Cc naila
ai dc gand s faci ?
384
Afl in curand. M claiin an la fcrcasir cu valiza lui, n srijin linc dc
crvaz, ca s an sialiliiaic, i o ining rin alunccarc c cluz. Aicrizcaz inir-
o lali narc. Jascr sarc agil in liuri, ca s-i salvczc craniul dc la icrciuirc.
Tcrnin! url cl. Cc faci, fcncic nclun ? Sunc ccva! Dc cc faci asia ?
Alcarg dc zor rin grdin, inccrcand s lagc ciorai, oscic, anialoni,
vcsic, clilo{i i cni inaoi in valiz, iar cu rad i cani.
Ja-saar! Eii gaia sau nu ?
Sc uii in sus i zliar.
Nuuuuuu! cand arunc rina iciur nauiic c sirad, ca c un frislcc.
Scoaic un sunci lcui, cand gcanul sc facc {ndri.
Dau Hcari of Class cai oi dc iarc i - inir-un fcl ncluncsc, ruicios -
cani.
ni lacc sunciul siiclci saric!
Jascr las s-i cad fularul cu cnllcn univcrsiiar - a unci faculi{i c
carc cl n-a urnai-o - i alcarg in sirad, vorlind incocrcni. Sirangc cu grij
luc{ilc ranci olciic i aroac c-ni arc ru cniru cl. Arunc cclclalic dou
iciuri in aa fcl, incai s cad c siraiul dc flori.
Aoi, n duc la conlin, n rog ca vccinii s n icric, i sclinl CD-ul.
Prcfcr ccva oiinisi, carc s n inicdicc s nai arunc lucrurilc lui Jascr c
gcan. Du un ninui - in carc aud {icic dc furic cnanand din grdina din fa{ -
gscsc cc caui. O nuzic cc arc asura lui Jascr acclai cfcci ca lunina soarclui
asura vanirilor. O, da.
Muzic couniry.
Scaunclc dc rclii alc lui Jascr sc rlucsc noaric in sunciul nclodici
Lci Your Lovc Flow. El inlor i sc roag dc c iroiuar, dar fr cfcci. ngan
nclodia in sinca nca ioi iinul (dci iiu c c foaric nasoal} i, cand gscsc o
ali crcclc dc clilo{i ricii, ii roicsc c dcgci i-i arunc rin acr, in iin cc
rcncsc vcrsurilc dc la Fing
385
of Firc. Crasu', carc sc sal c nas, sc orcic din lins, cu lala in acr, i
sc lollcaz la ninc. Aiing o noi inali i urcclilc i sc las c saic dc fric. La
la la. Msu{a dc cafca din rclii a lui Jascr zloar c fundalul sonor noiivani
al lui Siand ly Your Man.
Tcrnin! susin Jascr, sirangand in lra{c o lucai rui dc rclii.
Inclidc-l! ini arc ru! Tc rog!
Fr iragcrc dc inin, orcsc nuzica.
Slav Ccrului! oficaz Jascr (i ioai lunca dc c sirada nca.}
M alcc c fcrcasir i zanlcsc. Suni Fcgina dc Clca{ i-ni lacc.
Jascr agii iciorul dc rclii rui i sirig.
Uiic cc-ai fcui! Tu, iu... uciga dc rcliic!
Fad c un ion ncsufcrii, ccca cc-l facc s lai din icior. Url.
Taci! O, la naila, uii-ic la lucrurilc nclc! Hclcn!
nccicaz! Tc conor{i ciudai! Tc rog! Nu an undc s n duc! Fii
rczonalil!
Disar dc la fcrcasir, ca s rccucrcz rosoul din lunlac cgiican al lui
Jascr, carc - ini aninicsc lrusc - si in naina nca dc slai. il duc la
fcrcasir i i-l arunc in ca.
Ncnorociio! zliar cl. Cc faci ?
Sirig.
Cc {i sc arc c fac, lalagiulc ?
Vd aca dc lasclall allasiru cu all ag{ai c un scaun, o infac i
urlu.
Prindc!
Jascr sarc, dar, din caic, aca aicrizcaz c un fclinar. El ii rindc
caul in naini, cu discrarc, i sirig.
Dinc! Dinc! ni arc ru! Tc rog! Las-n s iniru!
N-an nici un nijloc dc iransori! Doar an nainc?
Scoi caul c gcan i cani.
inva{ s conduci! Ti-ai luai nolila dc ralai i aca aia fr rosi.
Acun, car-ic!
386
Jascr adoi o osiur carc aninicic dc Hugl Crani in cclc nai jalnicc
noncnic alc lui.
Dar undc ? lclic cl, aruncandu-i lra{clc in liuri.
Urlu.
Nu-ni as! Adio, Jascr!
Aoi, iranicsc gcanul i irag crdclclc. M sini ciaziai cniru scuri
iin, ca i cun allairosul dc la gaiul ncu ni-ar fi ciugulii scana dc c unr i
ar fi zlurai, i ircc c Sca of Hcarilrcal. Suni lilcr. il infac c Crasu' i-l
invaricsc rin livingul ncu clilcrai dc rcliic, inir-un dans al sfidrii, dar cl sc
lui, niaun, n zgaric c ici i fugc. Povcsica vic{ii nclc ncnorociic.
Orcsc conlina i n duc in dorniior in iccrc. Aoi, siau in ai i n
gandcsc la Ton. Ton s-a dus. Cc-an fcui ?
Cc an fcui ? M curindc groaza - groaza dc a fi fcui cca nai cunlii
grccal din via{a nca. An o singur via{ i an disirus-o! Caul ni sc invaricic
cand n gandcsc la ironia siiua{ici, cu Ton i cu ninc in iai, lccand dc la
dczasirul Tinci circ al ncu. Nu n gandcsc dccai c an fosi in ragul rcsiului
vic{ii nclc i c n-an inicdicai la siari. Lacrinilc ini curg i n iau singur in
lra{c i {i. Ti i {i an cand n doarc gaiul (i vccinul dc aliuri ini laic in
crcic}. Aoi, n uii in gol la crc{ii nci gallcni i n gandcsc, carc-i rosiul ? M
inircl dac sia-i scniincniul icrdcrii. S sin{i c adcvrul c inacccialil.
Siau in ai an cand rsarc soarclc i n doarc inina, ini sun c
durcrca Tinci c i nai rca, dar durcrca ulscaz nai ru ca oricand. Trag
crdclclc, n glcnuicsc sul laun i inccrc s-ni icrd cunoiin{a. Cand
vinc sonnul, c o uurarc. Nu c n-a uica coniinua. C n-a uica iri fr
Ton. Oancnii nor i oancnii carc-i iulcsc coniinu s iriasc. Si Ton nu c
nori. E nori doar cniru ninc.
Aa c, dac a sunc c n-a uica iri fr Ton, n-ar fi adcvrai. Sigur
c a uica iri fr cl.
Doar c nu va nai fi la fcl dc disiraciiv.
Caiiolul 43
Dac a avca un clccirod lcgai dc dcgciul dc la icior, carc s n
clccirocuiczc ori dc caic ori fac o rosiic, oaic c a inv{a nai rccdc din
roriilc grccli. Fiindc nu an, fac acclcai gafc idioaic iar i iar i iar i iar,
an cand n saiur aa dc iarc dc consccin{c, incai n cncrvcz singur i-ni
sclinl olicciurilc. Dc ccnlu, dac n scol noaica, s n duc la ioalci, i-
ni infig iciorul in iocul cui al unui aniof, c ncvoic dc o duzin dc in{ciuri
an s iau anioful dc jos i s-l lag in ifonicr.
Dac-ni un ccasul s sunc la 7.30, cu inicn{ia s ics s alcrg u{in,
ircluic s adorn la loc la 7.31 i s iniarzii la lucru dc ccl u{in nou ori an
s-ni dau scana c singurul lucru c carc-l oi facc an la ora 8.00 c s n
confruni cu crna i aiai. M-a ajuiai i avcriisncniul vcrlal al Laciiiici.
Dar inialnirca ncrogranai dinirc Ton i Jascr a fosi ccva cu ioiul
dcosclii. Nu ni-a ircluii o a doua oar.
Planurilc nclc cniru urnioarclc asc dcccnii au fosi daic csic ca, ccca
cc n-a cncrvai suficicni cai s roiccicz niic solu{ii. Nu voi nai fi niciodai
rins c icior grcii din cauza unci crori crsonalc. Niciodai nu-ni voi nai
ncglija via{a. Crasu' va nanca la ora 8.15 i inc o dai la 7.30 .n., cu o
gusiarc arolai dc vcicrinar inainic dc culcarc. Dc acun incolo, ron{iiul va fi
roscris (cniru anlii ncnlri ai fanilici}. Voi facc cunriuri la sucrnarlci
sinanal, in loc s las o avcrc in ficcarc zi la nagazinul din col{. Voi facc un
l... l...al, un lugci.
O s n inli doar la ocazii. O s dau nai nul{i lani in scouri cariialilc,
cniru cauzc fr narc rsunci. Voi ncrgc in vizii la nuzcc i la luni Fio. O s
inv{ singur iialian, cu linguafonul. Voi inccia s-ni nai ron{i luza i voi
inv{a cun s-ni inirc{in naina. Voi lca dousrczccc alarc dc a c zi i
n voi lidraia.
Lisia cra lung i inunioarc, dar in sinana accca an ajuns la iin
la scrviciu in ficcarc zi i n-an for{ai s fiu drgu{ cu Laciiiia, cliar i aiunci
cand a cclanai.
Nu din nou! Vczica ia ircluic s fic cai un dcgciar!
(ini inglii rclica. N-an dc undc s iiu, n-an vzui niciodai un
dcgciar."}
Aariancniul ncu c aa dc curai, incai an aiins siraiul ncoliiic din coul
ncu cu rufc nurdarc. An incciai s nai discui rcla{iilc alior oancni, in afar dc
faiul c i-an ovcsiii lui Lizzy dcsrc Tina (cu crnisiunca croinci}. An asculiai
lulciinul ncico la Fadio Four in ficcarc scar i an fosi inlrcai adccvai
cniru vrcnca dc a doua zi.
Dci, dac n-a fi inlrcai du cun ini dicia siarca nca dc sirii, a fi
uriai anz dc sac. Nici ncar viziia la nana, ca s vd Crcasc, nu n-a
invcsclii. Nici ncar cand ca a cunrai nclodiilc dc c coloana sonor i ni-a
sus.
Draga nca, crczi c suni rca liran ca s-ni fac o coad dc cal ?" Nici
ncar cand nc-an dus la izza i i-an ovcsiii dcsrc Tina i ca a sirigai. Si
cand n gandcsc c crai o fai foaric cgoisi!" Aa cun ii lacc fiului lui Vivicnnc
s sun, i-auzi la ca!
Cliar n-an dus cu Lizzy la sala dc ginnasiic i an circcui ircizcci dc
ninuic inclcindu-ni irciurilc in vcsiiar i asculiand dou fcnciuii slalc dc lc
sufla vaniul sirigand una la ccalali. Eu suni incns, iu cii nicu{ !...
Nu, iu cii nicu{!... Nu, suni uria!... Nu, nu cii, cii nicu{!" cic. Inina
nca sc inircla dac cisia ncar o ans ca Ton s n asculic, dac l-a suna
s-i clic, dar ninica nca zdrolca oricc scran{. Dcodai, ni-an aniniii o
rcgul din lasclall - la irci rairi, cii clininai. Eu an raiai. Pan vincri, cran
ncfcricii ca caiul i liciisiioarc ca sfin{cnia. An rui lisia i an aruncai-o la
gunoi. Dar ioi n sin{can noari c dinuniru.
Sanli ins, n-an nai invcsclii. Nu nuli - caicgoric, nu voi nai
cunoaic vrcodai fcricirca i ccl nuli oi s scr c voi dcvcni o silasir carc
adun gunoaic in cas - doar u{in. Trcc dc la sinuciga suravcglcai
(nciaforic vorlind, cniru c sc arc c nu-i as ninnui suficicni ca s n
suravcglczc} la dcrinarc lanal.
Moiivul sclinlrii accsici siri dc sirii c accla c rincsc vcii dc la
Lulc.
Dc sanlia irccui, Lulc nu s-a nicai dc lang Tina.
n vrcnc cc cu n-an nai vzui-o dc la siial. An vrui s-o viziicz duninica
irccui, dar, n-a infornai Lulc, sc odilnca. Cand an sunai nai iarziu, Lulc ni-
a sus c a irccui un oli{isi in civil c la ca, dar c Tina a rcfuzai s dca o
dcclara{ic.
Dar dc cc ? an sirigai cu.
Nu vrca, a rsuns cl.
Dar ircluic! an cclanai.
N-o uicn for{a, a zis Lulc.
Crcd c nu, an sus cu irisic{c. Poi s vorlcsc cu ca ?
Lulc a zis.
Nu c in siarc s suoric o ccari, aa c {i-o dau, doar dac roni{i c
n-o ciclcii.
I-an ronis i an fosi asai Tinci, dci an fosi u{in jignii dc asia.
(Lulc crcdc c suni o cicliioarc cand noi nu nc-an dai niciodai inialnirc ?
Fcuia{ia nca ni-o ia inainic.} Tina n-a infornai c sc sinic nai linc. Si c
oli{ia avca oricun s-l un sul acuza{ic, rolalil. Si c lc suscsc alor ci. Si
c rin{ii ci vcncau la ca. O, i c cra aroac sigur c nu voia s-l nai vad
vrcodai c Adrian.
n nod idcal, a fi rcfcrai ca Tina s-l iarasc c Adrian rin irilunalc, ca
rcsa s sc nusicasc asura cazului i s-l iransnii in ioai lunca, cu ioi
cu iiiluri {iioarc c rina agin i cu ozc dc cazicr, iar Adrian s fic alungai
din Maida Valc i osiracizai la Aquascuiun. Si s-i iard slujla nu cniru c
aducca ulliciiaic ncgaiiv firnci, ci cniru c cful lui - aa cun lc-ar dcclara
sforiior rcoricrilor - ar rcfcra s-i iaic nai dcgral singur rina dccai s
angajczc un infracior violcni. Si a fi rcfcrai ca Adrian s-i iard slujla
oricun, cniru c nu o{i lucra ca arliicci cand i{i circci urniorii airuzcci dc
ani inir-o inclisoarc uncd i rccc.
Dar crcd c in{clcg dc cc Tina n-a vrui s ncarg nai dcaric. Cc nu
in{clcg c dc cc Adrian a lcdai ncvinovai i a fosi clilcrai incdiai c cau{iunc, ca
i cun crina lui ar fi fosi c a uiiai s-i licasc arcarca.
Dar c incrcdilil! an {iai cu, cand Lulc ni-a rclaiai scandalul. Ea nu va
fi niciodai in siguran{! Prolalil c cl va vcni in scara asia la ca i-i va drana
casa! Isusc! S n-o lai s-i conduc Escoriul fr s-i vcrifici franclc.
Dci uliina avcriizarc cra valalil i cu i fr ancsiccul lui Adrian, Lulc a
olicciai la csinisnul ncu. Una dinirc condi{iilc clilcrrii c cau{iunc a lui
Adrian a fosi s n-o coniaciczc c Tina. Si oaic c an cand ajungca cazul in
insian{, csic irci sau airu luni, Tina s-ar fi uiui dccidc s dcun nriuric.
Si, dac cu Hclcn, ar fi fosi s dcun nriuric - o{i s ariczi c fundul iu c
o voi facc" l-an inircrui surai - oaic c s-ar facc drciaic.
Puicn doar s scrn, an zis cu anar.
inirc iin, cl, Lulc, avca grij dc ca acun.
Lulc, n-an rsiii cu, cu nai nuli ruiaic dccai cra ncccsar. Aa cun
suni sigur c-{i dai scana, Tina iocnai a fosi scoas dinir-o rcla{ic sufocani,
aluziv, cu un iiran doninaior. Uliinul lucru dc carc arc ncvoic c s fic airas
inir-o ali asifcl dc rcla{ic.
Lulc a fosi, aa cun cra rcvizilil, surai.
Si! a uicrai cl. O s ic aud! Nu-i dcloc aa!
Nu sc gandcic la ninc in fclul sia. E fragil, Hclcn, sc icnc s rnan
singur. E scriai. ii fac linc! O roicjcz, i{i ronii! inc-i nai lacc dc iiclos!
Eu o disirag! Asia-i adcvrul! Tina c confuz. Dar arc incrcdcrc in ninc.
Vorlin. Avcn nulic in conun.
An fosi icniai s rsund. Nu n facc s rad, acccsoriul iu rcfcrai c o
gcani sori Hcad i ronun{i Cucci Cu-cli".
391
Dar, ca s rnan fidcl noii nclc crsonalii{i, nouzcci i nou la sui
clilcrai dc rui{i, n-an al{inui. La urna urnci, dac Lulc ii inirca inina
Tinci inoiriva Cclui Fu, nu cra un ioni irncniior i lisii dc iaci, ci un
ialcniai fcior dc niracolc, carc ar irclui lsai in acc, s-i inclcic roccsul dc
rozcliiisn.
Fcalizarca accsiui lucru nu n-a inicdicai s n sini u{in gcloas c
iransfornarca alrui a lui Lulc, din cicrnul ncu ricicn laionic in ccl al Tinci.
Cu ccc{ia accsiui iclcfon dc urgcn{, nu nai an vcii dc la cl. N-o sun c
Tina fiindc, oirivii noului ci inicrrci, E olosii i n-arc clcf s sica la iaclalc.
Dar, cand o vczi c Lizzy, nul{uncic-i cniru frucic i cniru, , cniru
sunioarc i cniru ccaiul cniru ii".
Fac aa cun ni sc sunc, siau liniiii i iransnii ncsajul. Cand ii sun
lui Lizzy, zicc.
Of, n sini groaznic, groaznic! Adrian cra aa dc zanliior! Si ioaic
florilc alca! Si ioaic iclcfoanclc! Cinc s-ar fi gandii ? Crczi c ar irclui s-i irinii
i calcndula ?
i zic c c un gand frunos, dar Tina arc dcja un jurnal.
Si, oricun, suni sigur c nc va coniacia dac arc ncvoic dc ccva. N-o facc.
Aa c, aiunci cand sun Lulc, sanli, suni sufocai dc ncvoia dc inforna{ii.
Si, nan, cc lc nai rincsc. Dci Lulc c foaric surcsciiai i vorlrc{, an ncvoic
dc ioai conccnirarca ca s-l in{clcg.
Dinc, fra{ii Tinci, Ma, Scan i Andrcw, au vcnii scuiand foc cand au
auzii dc Adrian. Au innclunii, Ma nai alcs, c ccl nai nic, voia s sc duc la cl
i s-l coionogcasc incdiai. Dar Scan a zis nu, ircluia s fic isic{i la faza asia,
da, cniru c cra osilil ca Adrian s fac langcrc, aa c oricun, Tina nu iic
dc clcsiia asia, dar Scan l-a sunai c un anic al lui, Tony, carc il cunoaic c
iiul sia, c Fay, iar Fay c un iiclos ru dc ioi, aa c Tony a siai dc vorl cu
Fay, iar Fay arc o firn dc sccuriiaic, asigur oancni dc ordinc cniru cluluri i
alic alca, c fosi niliiar, a fosi culiurisi, c un ii narc, arc vrco sui
392
cincisrczccc lilogranc i c ancnin{ior, i-l o{i lii s-i avcriizczc c
oancni c au luai-o c un drun grcii, da, i iriniic cl c cincva, aa c, cun
ziccan, Scan ii sunc lui Fay dcsrc Adrian i Fay ii uric c cci carc-i lai
ncvcsiclc, c cca nai nasoal clcsiic cniru cl, ii sunc Egalizaiorul", i doi
dinirc oancnii lui aar la ua lui Adrian la dou dininca{a, dau luzna inuniru
i-i lcag nainilc lui Adrian cu roria lui curca i Adrian zliar c sc ducc la
oli{ic i Fay sunc c un ion lland c Adrian nu vorlcic an cand nu-i sunc
Fay s-o fac, c Fay c crsoana carc dccidc cinc vorlcic aici i c lui nu-i as
dc oli{ic i c, nai nuli, oli{ici nu-i as dc cl i c clar c Fay iic undc si
Adrian i c Adrian va ii cand o s vin du cl i c, oricun, nai suni inc zccc
ca cl, i aiunci, Adrian iacc nalc, iar ci snulg covorul din living, da, i-l rulcaz
in roriul lui covor i-i lag o laiisi in gur i aoi il scoi din cas, da, il duc
cu naina 4X4 ncagr a lui Fay, carc arc scaunc din iclc, cniru c oancnii sc
cac c ci, iar Adrian sc cac c cl! Puic! Si ci il duc c Adrian in clcsiia asia, ca
o icnni{, ca o ivni{, dar nai ru, i-l avcriizcaz, Scan a zis s nu-l rncasc,
doar s-l avcriizczc, iar Fay, Fay, carc oaic ridica un on {inandu-l dc gai cu o
singur nan, fiindc arc nainilc ca niic farfurii dc friiur - cniru friiuri
nari, crcd, nu cniru frigrui dc ui, sau oaic c dcgciul lui narc c cai o
frigruic dc ui, nu iiu -, in finc, i Adrian a siai acolo, jos, cu ci, iin dc irci
orc i aoi l-au aruncai gol in sirad, in fa{a liroului lui, iar Fay a vorlii cu
Tony, carc a vorlii cu Scan icri i a zis c Fay nu crcdc c Adrian va ovcsii ccva
cuiva. Si nici c o va nai dcranja vrcodai c sora lui Scan.
Vai dc ninc. Poaic c Adrian ar fi ircluii s asculic cand Tina l-a rugai
frunos.
Nu-i dc nirarc c n gandcsc la Tina ioai du-aniaza. ini dorcsc ca ca
s ircac csic asia. Poaic c, inir-o zi, va rivi in urn i sc va inircla cun dc
s-a inianlai
393
aa ccva. Inagincaz-{i. S fii aa dc oarl i s nu vczi adcvraiul
caracicr al unui on. S-i icr{i crinclc, ca fiind involuniarc, ca c niic crizc dc
cilcsic. S fii aa dc oiinisi incai, aiunci cand acca crsoan ic onoar, iu
s zanlcii in iin cc cl scoaic cu{iiul. Siau i n ninuncz la anloarca
nclunici Tinci. Aoi, ini dau scana. Anandou jclin niic rcla{ii c carc lc-an
dorii, dar c carc nu lc uicn avca.
Nu in{clcg dc cc l-a iulii Tina c Adrian, dar l-a iulii.
Cai dcsrc ninc, cu suni i voi fi inioidcauna indrgosiii dc Ton. Dar,
cniru noncni, gandurilc nclc nu sc indrcai src cl. M gandcsc la ccllali
lrlai, carc nu nai c in via{a nca. Si n gandcsc iar i iar la acclai lucru, ca o
incania{ic. Crcd c n-an fosi niciodai faia iaici i, acun, nici nu voi nai fi
vrcodai.
Caiiolul 44
Cand o rcla{ic sc dcsiran, oancnii dcclar inioidcauna. N-a fosi vorla dc
clcsiiilc nari, ci dc alca nrunic". Si dac rcla{ia in cauz ar fi fosi cca dinirc
Marcus i Miclcllc, n-a fi cziiai s fiu dc acord cu ci. Dar, in cazul ncu,
lucrurilc nrunic crau in ordinc. Fcla{ia nca cu Ton s-a dcsirnai din cauza
unui lucru narc - ncsfariia nca rosiic. In acccai ordinc dc idci, lucrurilc
nrunic suni cclc carc n dran c ninc.
Dc ccnlu, dcsclid ziarul Olscrvcr, ciicsc rinul rand al unui ariicol
scris dc un ziarisi carc a cliorii in Arciica cu o nav a organiza{ici Crccncacc,
arunc o rivirc foiografici dc aliuri, carc arc suliiilul. Un urs olar flnand
ccrcic lran dc c nav i izlucncsc in lans.
Cunr un aclci narc dc clisuri scunc dc la sucrnarlci, indcs asc
in gur i n gandcsc. lnn, asica
394
nu-s aa dc crocanic", nai lag irci in gur, ca s n asigur, n gandcsc.
clisurilc asica au un gusi ciudai", n uii in ung i vd ccca cc arc a fi un
gandac narc i siorcii, dar c nai dcgral o nas dc cariofi ncgri, uirczi{i.
Inaginca ini rnanc in fa{a oclilor ioai ziua i nu-ni oi nanca laionul Dinc.
Si o viziicz c nana i olscrv o caric oial iniurii c narginca
ncsci. Parc o inviia{ic la un clul cniru o scar in siilul anilor '70, aa c o
dcsclid i vd o oz dccolorai cu un lrlai lronzai i o fcncic frunoas
razand i lrnindu-sc unul c aliul cu saglcic - rin{ii nci, acun douzcci i
cinci dc ani, nancand la un rcsiaurani icfiin din Poriugalia. Durcrca ni sc
coagulcaz cand ini dau scana c ca ircluic s-o fi cuiai inir-o cli - o or ? o
zi ? o sinan ? - dc singuriaic. Vd inaginca nanci nclc scoiocind cu
discrarc rin cuiiilc din od du accasi aniniirc firav i - oricai dc nuli
inccrc s-o alung - inaginca nu vrca s disar.
N-an nai vorlii dcsrc iaia dc sccolc. E ca i cun, du luni dc lui,
nana s-a rciras in durcrca ci. Siiu c irisic{ca crcic in ca ca un clisi, dar ni-c
ican s-o zgandrcsc, ca s nu {ancasc ioiul din ca, inir-o izlucnirc dc isicric,
i suni incaalil s icrnin cc-an inccui.
Poaic c ar irclui s dai inc o circccrc la cin, sugcrcaz Lizzy. Ar
uica s-o invcsclcasc.
Oficz i sun.
Liz, sc va invcscli iin dc cinci ninuic, aoi, sc va ducc acas i sc va
sin{i i nai ru. Si, dc ascncnca, nu ni-au nai rnas al{i ricicni in afar dc
iinc. Si an doar dou scaunc.
Lizzy ini rclic.
Oancnii oi sia i c odca, c crnc!
Sun rccdc.
N-ar ncrgc. An o cas cu o singur crn.
Lizzy crscvcrcaz.
Tu i cu ninc, Tina i Lulc i, , nana ia, ar fi ninunai !
Ar fi groaznic, sun. A ncrs o dai, cniru c io{i iiau c nu va irclui
s rccic ccricn{a. Ar fi ca... nu iiu, ca inccrcarca dc a-i rccrca c Dcailcs.
Lizzy nu vcdc lcgiura i sunc nu. O ignor i sun.
Si Drian ar fi for{ai s ariicic la accasi scar dc ioriur, sau c scuiii
dc docior ?
Lizzy sc losunfl.
Nu nai sunicn un inircg, sunc ca rclaai. An us unci.
Pofiin ? sirig cu. Dc cc ? Dc cc nu ni-ai sus ? Cun indrzncii ? S
nu-ni sui, adic.
Lizzy ini sunc c au inclciai rcla{ia alia icri i c avca dc gand s-ni
sun, dar an vorlii dcsrc Tina i dcsrc Lulc i dcsrc ninc i dcsrc Ton.
Tu i Ton".
Eu i Ton. Cliar i cand suni us in acccai roozi{ic cu cl sini c-ni
ficrlc sangclc. Cai dc jalnic oaic s fic ?
Oficz i ccr o clica{ic.
A fosi din cauza a ccva cc-a fcui Drian ? inircl.
Oarccun, sunc Lizzy.
Ccva ofcnsaior ? sugcrcz cu.
inir-un fcl, zicc Lizzy.
Ofcnsaior fa{ dc iinc crsonal ? o iscodcsc cu.
Da, sunc Lizzy.
Fcsingior ? sirig cu.
Croaznic, zicc Lizzy.
Ccva dc carc s-ar fi ruinai i nana lui ? zic cu, frnaniandu-n cu un
dczgusi lcui.
Clar, zicc Lizzy.
Isusc! sun cu, cu ninica dclordand dc sccnc sllaiicc dc orgii iai cli
i dc incicrri cniru o uliin crcclc dc salocic. Cc naila a fcui ?
Lizzy facc o auz.
O s crczi c an rcac{ionai cagcrai, sunc ca cziiani.
Nu, n-o s crcd, sun cu.
Da da, insisi Lizzy.
Elizalcil! cclan cu. Uii-ic la ninc! Suni in agonic fiindc nu iiu!
Tcrnin! Sunc-ni ur i sinlu!
Sini lroloanc dc sudoarc dcasura luzci dc sus.
Ursc cand oancnii i{i agii in fa{ crla unci dczvluiri scnza{ionalc, aoi
{i-o snulg, c considcrcniul convcnalil c ii vci judcca.
Dinc, sunc Lizzy fr iragcrc dc inin. Dar nunai dac iu...
Pronii! sirig, ini inclcicz nainilc ca i cun n-a ruga i nincz o
crcsic inoccni.
Lizzy n crcdc i dczvluic c l-a rsii c Drian c lunul, gcncrosul,
llandul Drian, carc-i cunr snoclinc i-i srui nana - cniru c cra iriiai
dc sunciul c carc-l fcca cand nanca. Si crcdcan c cu suni sucrficial.
Alidai, a fi fosi consolai dc dczvluirca lui Lizzy.
Voi iri in soliiudinc i voi nuri singur, dar, uraaa, ccl u{in an un
srijin. ins vcsica nici ncar nu-ni iirlcic ncfcricirca. Ccl nuli, ini arc ru
cniru Drian. Pcdcasa arc disroor{ionai fa{ dc infrac{iunc.
Nu uicai s-i ccri s ncsiccc nai incci ? zic cu.
Lizzy ufncic i zicc surai.
Era nai nuli dccai aiai.
Nu nai rczisi.
Cc ? inircl.
Fclul in carc ingli{ca, sunc Lizzy.
M dau liui.
Mai iarziu, acas, inccrc s canircsc ciudaiclc conciuni din ninica lui
Lizzy.
Vczi iu, Hclcn, sun cu cu vocc iarc in cancra liniiii, c ca n-ar fi
dcranjai-o asia. I-ar lcca. Ea rc{uicic roria ci conanic.
Alia cand sun cuviniclc ini dau scana. Nici c ninc nu n dcranjcaz.
Du cc an asculiai ra{ionancniul lui Lizzy, carc ni-a us ingroziior crcicrul c
ligudiuri, ncnicarca rorici nclc conanii c o uurarc.
ni un un CD cu Kaic Dusl i circc rcsiul du-aniczii icrgand oricc
urn a lui Jascr din aariancni (siroi dc sun dc ras c oglinda din laic,
dou ccnlarc
din Couniry Lifc lsaic lang ioalci, irci unglii gallcnc dc c odcaua
livingului i, dc c dulaul din luciric, o can cu Oford Univcrsiiy, cunrai
dinir-un nagazin dc suvcniruri din Lciccsicr Squarc}. Pc la 11.00 .n., n sini
nai linc dccai inainic. ini dau scana c, dac nu-l oi avca c Ton, nu nai
vrcau c nincni, doar c ninc.
Pcniru o cli, n gandcsc s scoi iclcfonul din riz, ca un sinlol al noii
nclc indccndcn{c. Aoi ini zic. nu fi nclun. M duc la culcarc dcvrcnc i
ciicsc C dc la cadavru ".
A doua zi, o sun c nana i o invii la ninc, s lcn o cafca.
Nu nai ai ncvoic dc ninc, acun, c {i-ai aranjai aariancniul, suni
rinclc ci cuvinic.
Hai, nani, iii c nu-i adcvrai, sun scvcr, alifcl, dc cc ic-a nai
inviia ?
Urncaz o iccrc nolorai, an cand rsundc.
Nu iiu. Mai vrci niic scaunc ?
nc{anarca ci ar irclui s n fac s n sini frusirai, dar n-o facc,
fiindc crcd c, acun, sinic ncvoia s fac asia. Iar luna noasir dc nicrc
ircluia s sc inclcic candva. Nu c a lnui s n iniorc la disfunc{ionaliiaic.
Sun c un ion fals iriiai.
Dc fai, ic inviian doar cniru lccrca conanici ialc, dar n-a vrca s
vii doar cniru c ai inrcsia c ircluic...
Vin c la cinci, sc rsicic nana.
Aarc, gaia dc lilic. Siian c nu va dura. ii ofcr cafca (doar dac c
dccofcinizai" - nu c}; ii ofcr ccai (nunai dac c Earl Crcy" - nu c}; ii ofcr a
(nunai dac c nincral" - nu c}. Aoi, ini dau scana c aa dc la rolinci
con{inc nincralc i sirig. Dinc!" i-i iorn un alar. Cand i-l ofcr, il niroasc
lnuiioarc i-l iningc uor la disian{.
Nu-ni ofcri ninic dc nancarc ? zicc ca.
Da, dcsigur, zic cu c un ion jignii, inccrcand s-ni aninicsc dac an
nancai laionul Dinc sau dac nai c inc in gcania nca. Siai u{in!
Alcrg in dorniior, rsiorn con{inuiul gcn{ii c odca i infac laionul Dinc
din grnada funcgand. il dcsaclcicz (arai nai frunos aa} il un in ccnirul
cclci nai lunc farfurii (cca nai lun dinirc cclc dou} i i-l ofcr cu un gcsi
clcgani. Ea il insccicaz dc la disian{, lungindu-i gaiul u{in, dar alifcl, nici
nu sc clinicic, caci aa cun Crasu' insccicaz nancarca cniru isici cu
narca roric a sucrnarlciului. Sun vioaic.
Esic un dcscri dc caliiaic sucrioar, csic...
M inircruc ncoliiicos cu.
E un laion Dinc.
Ercsia nca dczunflai o facc s zanlcasc cniru rina oar i
adaug.
Dcrnadciic Diclinson nnanc inioidcauna caic unul la ranz. Ea arc
cu dousrczccc fcluri dc unluiur.
Iau accasi inforna{ic ricicncasc ca c un scnn dc acc i sun.
Nu ari rca fcricii, nan.
Fcac{ioncaz ca i cun a fi injurai.
Fcricii! sc sirocic ca. Fcricii! Nu, nu suni fcricii" ! Suni circn dc
nc-fcricii. So{ul ncu c nori i ingroai! Cun oi s fiu fcricii ? Suni vduv!
nircaga nca via{ s-a dcsirnai!
Trcsar i nurnur.
Scuzc, ni-an alcs rosi cuviniclc.
Mana n rivcic rccc. Aoi, izlucncic.
A fosi ziua iailui iu i iu nici nu n-ai sunai!
Izlucncsc i cu.
Si dc cc nu n-ai sunai iu ?
Sini c n incordcz.
Mana ii incrucicaz lra{clc i sirig.
Nu n o{i criiica, suni rca surai!
Scrancsc din din{i i sun.
An inccrcai s vorlcsc cu iinc dc dou ori i crai ocuai dc ficcarc
dai. Mi-an zis c, dac vrci s vorlcii cu ninc, o s suni. Siii, aa cun fac
adul{ii ?
399
Mana iragc acr in ici, ca i cun a fi lnuii-o.
Incdiai, ini arc ru. Sun cu llandc{c.
ni arc ru, nan. N-an vrui s ic sur nai nuli dccai cii dcja.
Siiu c srliorilc i zilclc nari suni dificilc.
Ea rsundc olosii.
Nu-i vorla dc zilc nari sau dc srliori. E vorla dc ficcarc zi.
O, nan, sun cu irisi.
M iniind i-i aiing lra{ul. ii acocr oclii cu anandou nainilc i langc
cu fa{a in alnc. Fac o grinas i aici. Du aroinaiiv asc ninuic (o
vcnicic cand c vorla dc lans} lansul sc orcic. ni sunc c i-a circcui irci
orc c Inicrnci, irgand cu urcclca" c un clai cniru cci in doliu.
O, zic cu rccaui. Si nu ic-a fcui s ic sin{i nai linc ?
Mana claiin din ca, ca un cainc carc icsc dinir-un iaz.
A fosi cunlii! sirig ca. To{i fuscscr inuca{i!
Al!
To{i avuscscr nor{i nai cunliic dccai a nca! cclan nana. Muli,
nuli nai rclc! M-an sin{ii ca o rcfcui ! Si aoi, Crciina a zis s rivin src
Dunnczcu i io{i au inccui s sc ccric cu ca!
Sini c ar fi linc s ircccn nai dcaric raid.
Man, zic, cuiand un dran dc in{clcciunc i gsind o laiiiudinc, in
grala nca. Sufcrin{a c un lucru rivai, inicrior. Nincni nu oaic sunc c
durcrca lui c nai narc dccai a ia, cniru c nu iic asia. Aa c oaic c nu-i
linc s faci conara{ii. Poaic c c nai linc s vorlcii cu oancni carc ic cunosc.
Po{i oricand s vorlcii cu ninc.
Mana ini sirangc nana in iccrc, d din ca i ii iragc nasul. Aoi,
izlucncic in ras rinirc lacrini.
Singura dc carc ni-a lcui a fosi Enna din Kansas.
Fiica ci adolcsccni a nurii inir-un accidcni la fcrn i au us-o in sicriu
dcsclis, iar unul dinirc ricicnii lor s-a uiiai la ca i a zis. Arai linc ioiui...!" A
fosi ca aiunci
400
cand nana lui Harold Fccl ni-a zis c ar irclui s fiu uurai, cniru c
divor{ul c nai ru.
Fad ocai i cclan.
Pcniru Dunnczcu!
Aoi, radcn inrcun dc inscnsililiiaica unor oancni.
Si incccn s vorlin dcsrc iaia. Mana ini ovcsicic dcsrc rina lor
inialnirc. A dus-o la un rcsiaurani fran{uzcsc, undc a nancai nclci i a fcui
ioiinfcc{ic alincniar.
M-a dolorai cniru o sinan! Mana a insisiai s n nui inaoi
acas. Tail iu a ircluii s n scoai inc dc irci ori in ora ca s-i rcarc
grccala! sirig ca, roind la rcncnorarca incidcniului. Dcsigur, nana nici n-a
crczui c nancarca cra dc vin. Ea crcdca c suni grc{urilc dc dininca{. Proria
nca nan s-a gandii c an fosi raid"! Nu ni-a sus asia, dcsigur, dar cu n-
an sirccurai an la lalusiradc i an auzii-o oiindu-i iaici.
Morric sunca c nana avca o oai carc uica sargc iinanc! O, cc n
nai fcca s rad. Dci - sc incruni ca, aroac ca cniru sinc, iar cu ini dau
scana c c cufundai in roria ci lunc - niciodai nu l-an uiui dcicrnina s-
i un ccaca dc ccai in cliuvci. Niciodai! Si Doannc fcrcic s fi vorlii cu cl
cand cra golf la iclcvizor. Dar nu ircluic s auzi la golf, nu-i aa ?" ii ziccan cu.
Mana clicoicic i cu inicrvin.
Man, nu vorlca cu noi cand cra oricc la iclcvizor.
Era nai ru dccai luni! Mai {ii ninic cand i-a luai lilcr ca s sc uiic la
Winllcdon i cu an inirai fuga in cancr, s-i ari o can c carc o fcuscn la
ora dc olric - cai avcan ? oi ani ? - i an irccui rin fa{a iclcvizorului i cl a
raiai un unci dc ncci, aa c s-a incruniai la cana nca i a zis. Asia nu
foloscic la ninic, arc forna unui con dc lrad! Cun o s lci din ca?" An
aruncai-o c odca i an fugii sus!
Mana ii las caul c un unr.
Nu-ni aninicsc asia, zicc ca.
M laic c nan uor i sunc.
401
N-o lua crsonal, draga nca. Uncori, uica fi foaric ldran. il ccrian
din cauza asia. Ca aiunci cand i-a sus lui Vivicnnc c laina ci dc nurc uic.
Oficaz.
Of, Hclcn, ni-c dor dc cl. Durcrca. E ncrcu acolo.
Tu in{clcgi. Uncori, sc csioncaz, iar aoi, ii gscsc cuiia oclclarilor inir-
un scriar i durcrca rcvinc i nai uicrnic.
Arol din ca icui. Cc aliccva oi s fac ?
Mana oficaz din nou.
Ei linc, zicc ca, ruand o lucai narc din laionul Dinc, sia-i rc{ul
c carc-l licii cniru dragosic.
M gandcsc la cc a sus, nuli iin du lccarca ci.
(Trcluic s ircac Vivicnnc c la ca, s-o sfiuiasc cc roclic s oaric la
cca nai rcccni rcnicr a lui Jcrcny.
Nu iiu dc cc, nornic nana. Suni ioaic roii cu aicic."}
Sini c cu licsc rc{ul cniru dragosic, dci a zluglii-o inaoi in
nagazin, inainic s-o oi folosi.
Caiiolul 45
Mana n-a dccis s fic un rinic ru, ur i sinlu nu s-a riccui nai
nuli. Srijinul ci a fosi alcaior, ca s nu zic nai nuli. Cand avcan cu
unsrczccc ani, a fcui narc caz c i-a luai o du-aniaz lilcr ca s n vad
concurand inir-o concii{ic colar dc inoi. A vcnii i cu an icii c locul irci.
Dinirc airu concurcn{i.
Eran sigur c o s caiigi, a zis, in iin cc cu siican anrai i
invins, in nain, c drunul src cas.
M-an nai luninai cand an auzii accasi dovad dc incrcdcrc, an cand
a adugai.
Ccilal{i coii ariau iarc sclilozi. Cc cai c ic-ai dcscurcai aa dc ru!
Prudcni, la nai linc dc dou dcccnii dc la cvcnincniul sia, czii s-i
ovcsicsc dcsrc Ton. E foaric
402
dclicai s ic dcscurci cu asigurrilc ci linc dc cacanc.
Toiui, cand ccdcz i-i nriuriscsc, nana c surrinzior dc oiinisi.
Sc va inioarcc iara la iinc! zicc ca. To{i fac asia, in cclc din urn.
Sugcrcaz s icin nai linc la cunriuri.
Ti-ar rindc linc niic lainc nai viu coloraic, sunc ca. Nu-i dc nirarc
c cii aa osac.
Dci sunicn nai aroiaic, aliliiaica ci dc a sri dc la scniincnialisnc la
sarcasn nu inccicaz s n uincasc.
Cand nu suni insuliai dc rudclc nclc, siau cufundai in ganduri acas.
An adugai o lan in living i niic nagnc{i indcccn{i frigidcrului, iar
aariancniul arc nai cald i nai al ncu cu ficcarc zi. ini lacc s siau in cl. Si
rofii dc ficcarc ocazic s siau in cl, cniru c nu rca an clcf dc circccri. Dac
n vd cu ricicnii, o fac in iinul zilci. (Nici ci nu rca au clcf dc circccri.}
C ioi vorlcan, icri an vzui-o c Tina. S-a rciniors la lucru i, dci rca
fragil i ncrvoas, rinul lucru c carc l-a zis cand n-an dus la ca a fosi. Dinc,
ni, araui narc cc cii!" I-an zanlii larg i i-an rsuns vcscl.
Salui, lalagioaico!" Aoi, nc-an inlr{iai. A fosi o conlina{ic fcricii
inirc Fonford i Ncw Jcrscy.
Mai iarziu, an icii c furi, s lcn o cafca i Tina a sus c sc sinic nai
uicrnic.
S in{clcg c-{i gicic Lulc, an zis in glun, uiiandu-n la fa{a ci
sllii.
Src surriza nca, Tina a zis cu fcrvoarc.
Onul la c o conoar. To{i a{i fosi grozavi, nai alcs iu. Si oli{iiii au
fosi luni. Mi-au lsai fluiurai. Nu voi uiia niciodai cc-ai fcui, Hclcn. Eu,
Dunnczcu iic c avcan ncvoic dc un lranci. Eu... ni-c sil an s i vorlcsc
dcsrc asia. Nu oi. E rca curand. Poaic nai iarziu. Dar Lulc... Nu iiu cc n-a
fi fcui fr cl. A fosi dc laz. Fiindc n-a fosi uor, Hclcn. E insinaniior s
ics iar in lunc. Parc o nclunic, dar n sin{can in siguran{ lang Adrian. Si
403
n-an nai auzii ninic dc cl, dar n icn c voi auzi. Crcd c c nai furios ca
o ccai dc draci. Aroac c n-an rcscnnai. Uncori, n gandcsc c an scai
du aiaica lii, cc nai conicaz una in lus ? Dar Lulc sunc c nu-l voi nai
vcdca niciodai c Adrian. E sigur dc asia.
Aroac c-l i crcd. Ar irclui s n sini fcricii, dar nu suni sigur dc
cun n sini. E ca i cun ar fi un vid acolo undc ar irclui s fic scniincniclc.
Poaic c n voi sin{i alifcl du cc sc va inclcia roccsul. Dar nu iiu dac a fi
uiui s ircc csic asia fr Lulc. Nici nu oi s-{i ovcsicsc. Ficcarc fcncic ar
irclui s ail un Lulc.
Unil, an zis.
Nu, Tina, iu ncri{i un Lulc.
Si, ca s nu ar scniincnial, an adugai.
Un Lulc cu o igicn dcccni i cu oarccc rni{c dc sin{ al
vcsiincnia{ici.
Dar Tina a zis liniiii.
E in rcgul.
Insianiancu, n-an sin{ii josnic. inccrcand s ar glunca{, dar dorind
s ol{in inforna{ii scrioasc, an ricanai.
O! Dcci aa siau lucrurilc!
Dci Tina a insisiai c lucrurilc nu siicau aa i c lnuia s rnan
singur foaric nuli iin, iian c cra doar o rollcn dc iin an cand
lucrurilc ar fi siai aa.
Si, in dininca{a asia, cai siau alccai asura narncladci nclc c ainc
rjii, n gandcsc. dc cc nu oaic fi aa i cniru ninc ? A zicc c suni
inioidcauna donnioar dc onoarc, niciodai nircas, dar cu n-an fosi alsolui
niciodai donnioar dc onoarc. Cun indrzncsc donnioarclc dc onoarc s sc
lang ? Nici nu iiu clc cc norocoasc suni, in rocliilc lor liliaclii, lufanic.
n iin cc cloccsc ganduri ncgrc fa{ dc ncrccunoiin{a unor oancni, aud o
lufniiur. nc o faciur usiurioarc.
Color la aricr, ca s fiu falincniai dcfiniiiv i vd un lic narc i all
zcand c odca. il infac, il dcsfac i-i insccicz con{inuiul. Un lilci scris dc
nan. Draga nca, uiic
404
cc-an gsii!" Si o fcliciiarc dccolorai, cniru ziua dc naicrc. Ilusira{ia
arai un ui dc inguin carc oari o cciulii dc lan i un fular i ducc o floarc
(aa cun fac inguinii}. Mcsajul csic. Pcniru iinc, iaii, dc ziua ia dc naicrc." O
dcsclid i sini in{ciuri in ocli. Lui drag iaii", a scris o fcii{ cu ccl nai
frunos scris al ci, Cu nuli dragosic i iici i inlr{iri i lunc ururi nulic
dragosic dcl Hclcn uuuiiiciii."
Aici an la 9.32, aoi o sun c Laciiiia.
Alo ? oicsc, for{andu-n s iucsc slal. Laciiiia, suni Hclcn, nu n
sini |gcani| linc. An |rcsira{ic uicrai| o durcrc cunlii dc ca i |n incc|
n sini ru |ini irag nasul|. O s n |rcsir grcu| iarsc |larai| an la docior.
M sini |rcsira{ic inirciiai| ingroziior.
Aici sirigiul icrilil. Nu n nin{i, cliulangioaico !
Vino aici in clia asia sau ic dau afar dc urccli!" Dar Laciiiia sunc doar.
Nu vcni an cand nu iii oficial c nu c coniagios.
Suni dc acord, iranicsc rccciorul i scandcz .
Iar Prcniul Acadcnici cniru Cca nai lun aciri{ sc acord
donnioarci Hclcn Dradslaw! Pcniru o crfornan{ rcnarcalil ! Ta-naaa !
Aoi, inaclcicz cc-ni ircluic, ini iau coul ncialic dc gunoi din laic, sar
in Toyoia i orncsc in ironl src ciniiir.
Uiiascn cai dc liniic c. E liniic, cu ccc{ia lazaiiului insolcni al
avioanclor, din cinci in cinci ninuic. Vaniul nu laic aiai dc iarc, ca in ziua
innornanirii iaici, dar ccrul csic ccnuiu, nu allasiru. Privcsc cisajul
dczolani, rcsrai cu icirc allc, i oficz. Cinc ar fi crczui. Scr c nu n vcdc
nincni ducand coul. Sau uriand anialoni.
Privcsc in jur, aoi n glcnuicsc, ciicsc inscri{ia dc c o iair funcrar
cu ascci sirvccli. Fac-sc voia Ta." Prcsuun c asia inscann s ic
alandonczi in scana dcsiinului alicuiva.
405
M linl, sirangand coul dc gunoi in lra{c i uiiandu-n la norniniclc
sirinilor. M incruni la unul c carc scric. Nu icrdui, ci lccai inainic dc
vrcnc." Ai nailii oiiniii. Dccid c Pzi{i-v, cci nu ii{i cand va vcni Donnul
vosiru" c zvonisiic rzlunioarc. Si n doarc s ciicsc inscri{ia cniru Jocy
Sicadnan, in varsi dc douzcci i doi dc ani.
Pcniru lunc, cl cra doar o riicic.
Pcniru noi, cl cra lunca inircag."
Trccc un iin, an s n aroii dc nornaniul iaici.
n cclc din urn, siau i n uii la nunc. Mauricc Dradslaw", sai in
granii. Si rinul ncu gand csic. Cc dracu' caui nunclc iailui ncu in ciniiirul
sia!" M uii fi la Mauricc Dradslaw" nuli vrcnc i n incruni, incci, n
iniind i aiing iaira rccc. ini ircc dcgciul dc-a lungul ficcrci liicrc solcnnc.
Mauricc Dradslaw. Fandul lui aroac c s-a unlui cu oancni carc au nurii
du cl. Dar nornaniul in sinc arc gola. M nai uii o vrcnc i vd o dic
inccrcand s suravic{uiasc c nani.
Uric gallcnul, nurnur cu.
Ccva lcgai dc rczcn{a nca aici n inolilizcaz. Sini c a uica s siau
aici, lollandu-n, an la lsarca iniuncricului.
Coniinui s rivcsc fi. Aoi, ingcnunclcz c sol, lang nornaniul iailui
ncu, scoioccsc in gcani, du carnc{clul ncu dc noii{c i du i i incc s
nazglcsc. Picirclc ini inir in gcnuncli rin anialoni, dar nu-ni as. ini
lacc s lc sini ascu{inca. Cand icrnin, anialonii ini suni uzi dc noroi i
gcnunclii n dor. inccrc s n cur{, dar nu fac dccai s iniind noroiul, i ciicsc
cc-an scris.
Drag iai, Scr c cii linc.
Eu nu suni. Mi-c dor dc iinc i a fosi ingroziior. ini dorcsc s fi fosi alifcl.
Sigur c fanilia nu n-a ajuiai dcloc. II ursc c vrul Siclcn. S-a fcui dc ras.
A fosi aiai dc lacon
406
la ciiirca icsiancniului, incai luni Fio a ircluii s-i sun s iac. Avca
naioncz la col{ul gurii i cra dczgusiior.
Nincni nu oaic s vad nai rcsus dc sinc, cniru a gsi conasiunc i
dcccn{. Duni Fio n-a nai rinii vcii dc la sirniua Molly dc sccolc. Dar nc-
an dai osicncala cu luni i crcd c c u{in nai linc. E o fcncic uicrnic.
Mana c ccva nai u{in uicrnic, dar crcd c ai fi nandru dc ca (cu
ccc{ia incidcniului cu vcnclc}.
A fosi grozav cand n-an nuiai in aariancni. Vci fi nul{unii s afli c c
inir-o zon lun.
Mi-an icrdui incrcdcrca cand ai nurii. Drusc, nu nai iian cinc suni. Cc
s fac. Si, dac ircluic s iii, nu n sini rca linc in clia dc fa{. Poaic c
noarica ia MOAFTEA TA MOAFTEA TA MOAFTEA TA ESTI MOFT ESTI MOFT
NU-MI VINE S CFED DE CE NU POTI S TE NTOFCI DE CE DE CE DE CE A
TFECUT APFOAPE UN AN SI TOT NU M SIMT MAI DINE. Nu nul{i oancni
in{clcg. Ei ini sun cun n sini, cun ar irclui s n sini, cun ar fi linc s n
sini in raori cu cai dc ru sc sinic nana... Suni cu douzcci i nou dc ani
nai ianr dccai ca, aa c scadc sufcrin{a la uicrca a doua, adun unu
cniru... Nu vrcau s n lang. Suni linc inicn{iona{i. N-arc rosi s inccrc s-i
conving c nu-i aa. Cun ar fi s-o conving c luni c lonoscualii nu suni aa
cniru a lc facc rin{ilor lor in ciud. Dar nana i cu ninc nc in{clcgcn nai
linc, ccca cc c in rcgul.
Mi-a fi dorii s nc fi in{clcs, iai. An sufcrii c-ni suncai Crincl. Mi-an
dai osicncala cu iinc, iai. Tc-an iulii. An vrui s n iulcii i iu. Dac nu ic
sucri c-{i sun, a fosi ca i cun a fi inccrcai s urc cu Toyoia un dcal alrui.
An vrui s-{i sun c ic iulcsc la siial i an sus-o in gand. Scr c n-a fosi
aiai dc ru s nori, s nc rscii i s ic scufunzi singur in iniuncric. Scr c
joci golf cu lunicul i c vci ajungc s-l cunoii. Prolalil c ar fi frunos cniru
anandoi s v cunoaic{i, in sfarii.
M-an inirclai cc-an fcui dc nu {i-a sai dc ninc.
Dar acun in{clcg c {i-a sai in fclul iu. Mana sunc
407
c crai ncoliiicos in gcncral, aa c c linc dc iiui c n-a fosi nunai vina
nca. Fr surarc, dar nu io{i lrla{ii suni ca iinc. Unii ii dau nai nuli
osicncal, ccca cc n facc s n sini nai linc fa{ dc unclc lucruri.
Oricun, scr c nu ic sucri dac-{i sun asica, dar cra iinul s-o fac.
inc ic iulcsc. Si n sini nai linc acun. Cu nuli dragosic i iici i
inlr{iri i lunc ururi nulic dragosic dcla Hclcn uuuiiiciii.
(i{i aninicii ?}"
Nu vrcau s ronan{cz rca nuli noncniul, dar n sini dc arc ni-an
fcui o clisn. Oficz adanc i iniurcsc scrisoarca. Aoi, ini indrci aicn{ia
src sciul cniru nor{i. Dcsclid sculc{ul gri dc lariic i un scrisoarca
inuniru. Pun inuniru i Mcrccdcsul dc lariic (cniru a-l ducc c iaia la un
clul dc golf ccrcsc}, ccasul auriu cu arginiiu c carc scric Folc" (ii lacc s fic
unciual}, foi{a dc aur clinczcasc i lancnoiclc dc la Danca Iadului (cniru a-i
cunra ccva dc lui dc la lar}. Si cinci agini ruic dc la sfariiul cr{ii Singlc
& Singlc, dc Joln Lc Carrc (n-a icrninai-o}. Pun i oclclarii, siiloul i {igrilc.
Aoi, scriu nunclc iaici c sculc{, scriu daia c un osi-ii i-l un i c cl
inuniru. Aoi, inclid sculc{ul. Privcsc in jur, s vd dac n urnrcic cincva,
dar locul c usiiu. Pc furi, arind cclc irci lc{ioarc arfunaic - n glcnuicsc
in saiclc icirci dc nornani, ca s n adosicsc - i-ni sun. Taia, iaia,
iaia." Aoi, ini dau scana c, la naila, l-a uica invoca c iail oricui, aa c
sun rccdc Mauricc Dradslaw, iail lui Hclcn, Mauricc Dradslaw, iail lui
Hclcn."
Du cinci ninuic arfunaic, infig lc{ioarclc in nani i arind
lunanarca roic. Dinc, iai", oicsc cu, sin{indu-n doar u{in dclasai. I{i
irinii {igri, lani i un Mcr{, cniru c iiu c asia vci arccia, cliar dac nu
suni foaric zcn. Ti-an nai irinis i agini din Joln Lc Carrc.
408
Dar ic rog s ciicii scrisoarca nca nai iniai. Dinc, acun {i lc irinii."
infig lunanarca roic in nani, cliar in saiclc icirci funcrarc, ca s nu
sc siing. Aoi, n inircl dac s ard ioiul dinir-odai, ca o ironan, sau s fiu
olscdai dc conirol i s lc ard lucai cu lucai ? Mai linc s fiu organizai, ii
daiorcz asia lisici acclcia siuidc. Vrs ioiul c nani. Aoi, arind nai iniai
sculc{ul, ca ioi cc irinii s fic iransoriai in ccva. niurcsc lanii clinczcii
aa cun ni-a ariai Lizzy, ii un in coul dc o{cl i arind un clilrii.
Danii ard i sc scorojcsc. Scanicilc oriocalii roind dcasura lor ca
inscciclc, dcvorand lariia, an sc facc scrun.
Privcsc vrjii. Mirosul c dulccag, grcu, aroac grc{os.
M icn ca funul s nu-i alcriczc c groari (c ingrijiiorii norniniclor sau
cun lc-o sunc} i n uii iniruna c dcasura icirci funcrarc, s vd dac
vrcun oficial goncic src ninc cu unnii ridica{i. N-o facc. Aoi, arind
lancnoiclc iadului. Privcsc i aici an sc fac scrun, inainic dc a arindc
{igrilc. (Scr c nu vor ajungc sul forn dc cliioacc.} Aoi, arind siiloul,
ccasul, oclclarii, fiindc nu vrcau ca focul s scac dc sul conirol. Taia ar fi
ingrozii.
Aoi, c randul Mcr{anului, carc ardc iin dc irci orc. Nu la asia n
aician dc la o nain raid. Urncaz Joln Lc Carrc. Si, in cclc din urn,
scrisoarca nca.
inclid ua du cc dricul a lccai in gral, gluncsc in acrul lin dc
foncic.
ini lcrincaz oclii dc la fun i dc la alic lucruri i-i icrg cu dosul nainii,
inainic dc a-ni da scana c suni nurdar. Aoi, rivcsc in jos i vd c suni aa
csic ioi.
Ari ca un cariof ars. An fa{a incins i n nnanc, fiindc an siai
alccai dcasura coului dc gunoi, n usiur gaiul i an gcnunclii uzi i
inglc{a{i. Dar nu-ni as.
Inina-ni ircsali in iin cc rivcsc scanicilc zlurand.
409
Caiiolul 46
Conduc an acas in irans, cu flcrilc alaindu-ni in fa{a oclilor, cu
nainilc ncgrc dc funinginc. Concsc c drun, invincilil. Nu suni ganduri
iangililc in caul ncu, doar o inaginc a ccnuii dansand in acr, ca o nic dc
fluiuri alli clilcra{i. Alcrg sus, la oglind, s vd dac ari difcrii, i, din ca, n
rivcic un arici nurdar. Cand insir, arc a fi rins inir-un corsci dc o{cl.
incci, ini un nainilc c ici i sini liilc ncluncii alc ininii. Siau
ncnicai. Si durcrca icrdcrii, carc-ni frnani nruniaiclc ca un diavol carc
iragc dc suflciul ncu, arc nai slal. Mai iarziu, cand n cufund in sonn, nu
nai cisi urnriiori carc s iroic c scri, in saiclc ncu.
Dar soaria concnscaz alscn{a conarurilor. Dcsclid oclii dc dininca{
i, lrusc, |gcani| nu n sini linc. Prinul ncu gand c c an luai vrco loal din
ciniiir.
Cu io{i nicrolii ia carc ics din nani. Al doilca gand c c suni cdcsii
fiindc an nin{ii-o c Laciiiia, caz in carc Dunnczcu n-arc sin{ul drci{ii i un
gusi indoiclnic in naicric dc fcnci. Si al ircilca gand c c iocnai an fcui un as
narc in corcizarca unci siafii - ncar an sacrificai Mcrccdcsul - i c ar irclui
s n sini uoar, vioaic i lin dc cncrgic.
n sclinl, cu n sini la fcl dc slirca{ ca un cangur nori. M ridic cu
grcu in fund i inccrc un dclicai lllu ll". Dnuiala sc confirn. An gaiul o
ran vic, caul n doarc i oclii ni-au fosi innuia{i in anoniac.
M iranicsc c crn i ficz iavanul cu rivirca. Dcci.
La o zi du viziia la nornaniul iaici, suni urnrii dc sinisira noral din
Pciric i luul. Suni rca liran cniru asia, n gandcsc cu, in iin cc-ni
sclinl ozi{ia, ircsrind dc durcrc. An inv{ai ioaic lcc{iilc din lasnc c carc
ircluia s lc iiu. (Mul{unii Scufi{ci Foii i cclor
Trci Tai Cruff, an crcscui cu o fric suus fa{ dc luni Fio i dc odurilc
cocoaic.}
Suni slal ca un isoi, carai cu auioconiinindu-n, in iin cc
Crasu' aicrizcaz c aiul ncu cu for{a unci nici cldiri.
M claiin an in luciric i vonii cand dcsclid o cuiic dc conscrvc.
Aoi, sun la scrviciu i las un ncsaj rguii. Sun i la docior i solicii o
rogranarc dc urgcn{.
E in conccdiu, zicc ircnurai asisicnia in varsi. Va irclui s vcni{i la
dociorul dc gard, dociorul Sands. E linc la unsrczccc i zccc ?
M rcazcn grcu dc liroul dc la rccc{ic un ninui inircg, an cand una
dinirc cclc irci fcnci din saiclc ci inccicaz s nai irncncasc i lincvoicic
s n olscrvc.
Suni gaia s-i sun dulcc. Doann Ccrlcr, rcgrci c ircluic s v sun,
dar suni c calc s-ni dau dulul", cand ioai via{a din vocc ii icrc i ca zicc.
Poi s v ajui ?
M rczini i suni irinis in sala dc aiciarc. Siau cai nai dcaric osilil
dc io{i lolnavii. E o rcvisi Hcllo c nas, dar n-an nici un clcf s-o rsfoicsc.
inglii cu grij - c ca i cun a ingli{i o ningc dc golf - i inclid oclii.
Parc s ircac o vcnicic an cand o vocc norocnoas zicc gros. Hclcn
Dradslaw!" Sar in icioarc i n grlcsc in calinci. Eu i dociorul dc gard nc
rivin unul c aliul i inina ni sc sirangc. Dociorul Sands arc can nouzcci i
irci dc ani, snocuri dc r all-gllui, un saic cocoai i o aiiiudinc
disrc{uiioarc. incc s-ni dcscriu sinionclc i cl n inircruc, dc arc a fi
rca liciisiioarc i rca roasi ca s n asculic. Sc uii in gaiul ncu i zicc.
Nu-i ninic aici.
ini vinc s cclan. Cc ? Nici un csofag?" Dar n-an uicrc. Disrc{ul lui
n sufoc.
M rcculcg i zic fcrn.
411
Tail ncu a nurii rcccni i an fosi sircsai i irisi, crcd, i oaic c...
Dociorul zicc.
-Cand?
Sirang unnii i zic.
in iulic, i adaug. Suni aa dc olosii i n-an avui nici iin s n
gandcsc i oaic c, dac a avca o sinan lilcr dc la lucru...
Dociorul Sands n inircruc din nou. Zicc ranjind disrc{uiior.
O sinan n-ar folosi la ninic! I{i oi rcscric o cur dc
aniidcrcsivc...
E randul ncu s-l inircru.
Nu vrcau aniidcrcsivc! narai cu. Vrcau s-ni infruni durcrca, nu s-o
anor{csc!
M uii la fa{a lui scofalcii, ii vd liciiscala acui i-ni dau scana c-ni
icrd iinul.
Of, o s n dcscurc, zic cu i ics.
Tun i fulgcr ioi drunul an la Toyoia, aoi conduc src cas cu viicza
sunciului. Ta condcsccndcni! Si dac avcan canccr in gai ? Prolalil ni-ar fi
sugcrai s nnanc un Tunc. An ioi fclul dc ganduri nccariialilc, cu dociorul
Sands carc c irsnii i noarc in viiiorul aroiai.
E cu un icior in groa, zic cu cu ruiaic, adrcsandu-n volanului, i
vrca s ia c ioai lunca cu cl.
Pan s ajung acas, ni-an iocii dcja ascu{iul agrcsivii{ii. Cad in ai i
adorn.
M irczcsc la 3.00 .n., anc{ii. nglii, ca s-ni icsicz gaiul. Nu-i ru.
Mcar dac ni-ar disrca i cca{a din crcicr. Nu n oi inioarcc la lucru, ur i
sinlu nu oi.
Nu n oi confrunia cu ac{iunca. Nu suori rcaliiaica alcrgiurii du
rufclc Laciiiici. An ncvoic ur i sinlu s cisi. Zac c saic i vd flcrilc carc
nisiuic lancnoiclc dc la Danca Iadului. An inrcsia c ni-an inaginai ioiul.
Iau lluza dc icri dc c odca i o niros. E nurdar dc {ran i dulncic a fun
i a inaic. M inircl dac
412
iaia a rinii aclciul. Nu n oi al{inc s nu zanlcsc, cand ni-l
inagincz dcsclizandu-l. Poaic c ar fi ircluii s irinii ccva i cniru lunicul
Ccrald ? Nu. Poaic s inari ioiul cu iaia. Nu o{i s ic lai dus dc val cliar
aa. E ca i cun ai lrni orunlcii din Fcgcni's Parl.
Hrncii unul, i ai un scniincni lcui, lriianic. Hrncii doi i inccc o
frcnczic i, an s-{i dai scana, ic oncncii cu gina{ c ca.
Mai iarziu, sun la scrviciu. ini alcg cuviniclc cu grij.
Nu cagcrcz adcvrul. Doar il nodific u{in.
Laciiiia, sun solcnn, an fosi la docior i c ncrldior s n ircac c
aniidcrcsivc. Clcsiia c c asia ar inscnna un conccdiu ncdical i n-an clcf s
ic las ingroai in ircal. Mai alcs c avcn aa dc u{ini oancni. Dar suni
sigur c, dac ni-a lua sinana asia din conccdiu i n-a odilni, n-a
sin{i nai linc. Crczi c c in rcgul ?
Laciiiia ini acord sinana asia lilcr i sinana urnioarc fr s
cracncasc.
Lizzy c rina carc sun.
Hclcn! zicc ca cu glas dc cloo{cl. Eii linc ?
Alarnai dc ionul ci, carc sugcrcaz c noarica-ni c aroac, rsund.
Suni linc. Dc cc ?
Lizzy cclan.
Laciiiia i-a sus rcdaciorului-cf, carc i-a sus dirccioarci dc la
Frunusc{c, carc ni-a sus nic, c cii insialil i c ircluic s siai dcoaric, ca
s nu conianinczi liroul!
Pcniru c rcvzuscn asia, zic vcscl.
Laciiiia c o vac narc i nugiioarc, carc ar irclui s invc{c s-i {in
gura inclis.
Tccrc. Lizzy oicic.
Dcci c adcvrai ?
Cli{i.
Nu, nu csic! Suni linc. Suni doar olosii. An ars sciul dc la iinc icri. A
ajuiai.
413
Lizzy aroac c clodcaz in difuzor dc lucuric.
Asia-i ninunai! {i ca. A fosi uiniior ? Siriiual ?
Inicns ? Elilcraior ?
Lizzy, rinirc alic ialcnic alc ci, c i o nacsir a sucrlaiivclor i incdiai
n frnani c riiualul iriniicrii colciului n-a fosi aa dc inicns cno{ional cun sc
sccifica.
A fosi dcsiul dc inicns, zic cu rccaui, dar avcan cno{ii, s nu n
rind un aznic dc norninic.
Siiu c Lizzy c gaia s inirclc. Un cc ?" i n-an clcf s incc convcrsa{ia
aia, aa c adaug rccdc.
A fosi linc. M sini nuli nai linc c dinuniru, dar ni-c i ru, dac
in{clcgi cc vrcau s sun. M doarc gaiul. Prolalil dc la fun. Aa c ni-an luai
lilcr.
Sc dcclancaz gcna Dlyion i Lizzy oficaz.
Cc linc dc iinc! Durcrca c rolalil silosonaiic.
Suni sigur c {i-ai luai o narc grcuiaic dc c ici.
nianlior, asia-i o crcsic c carc o dcicsi, aa c cclan.
Scr c nu! Cu silucia nca, nu rca-ni crnii.
Lizzy n ignor i rcia.
Fclacaz-ic i consolidcaz cc-ai ol{inui.
Asia n facc s n inagincz in osiura dc cloc. Casc i sun.
Plnuicsc s dorn.
Lizzy - carc c cliar nai cvanglclic dccai ar fi nornal zicc.
Asia-i linc, dar nu ircluic s dorni nai nuli dc nou orc. Dac faci
asia i cii inc lciargic, rolalil c ai o carcn{ dc ficr. Si nai iii ccva dc Ton
?
Fsund in{cai.
-Nu.
Si aoi.
Dar iu dcsrc Drian ?
A, nu! zicc Lizzy, carc niciodai nu rivcic in urn.
414
n zilclc urnioarc, rincsc iclcfoanc dc la nana (acr curai, draga nca, i
s lci laic", vin cu liciclcia, s-{i aduc clisuri"}, dc la Lulc (L-an vzui c
Ton ascar i n-a oncnii dc iinc. Tina a oncnii dc ninc ?"} i dc la luni Fio.
Cccclia ini sunc c ic sin{i ru, zicc ca. Ti-a vcnii crioada ?
Dac n-a fi siai c saic cand an rsuns la iclcfon, n-a fi rluii din
cauza ocului. Aa, ini vinc s n ingro in nani, ca o carii{.
Nu, zic cu, fcand o fa{ sunlr. Nu. M-a durui gaiul, dar acun suni
linc, luni. Mi-an luai lilcr dc la lucru.
Dar nu i dc la rudclc nclc, adaug in gand. Urncaz o auz lung, aa c
zic.
A vrca s ircc c la iinc. Poaic cand n voi sin{i nai linc ?
Duni rsundc scuri.
Voi fi aici.
Du cc-an vorlii cu luni, n sircz doar cniru ninc vrcnc dc zccc
zilc. Nu n nai aici s sunc Ton, ccca cc inscann c inccicz s nai ridic
rccciorul ca s vcrific dac nai arc ion. An dornii caic zccc orc c noaic, lus
caic un sonnic rclaani du-aniaza (in rinciiu, ca s-i fac in ciud lui Lizzy}
i, cniru rina oar, ini fac nanicliura. E circn dc liciicos.
Mai circc i nuli iin in arcul Hcail. Iau cu ninc Cusiul nor{ii1 i o
iur i un covrigcl i un iul dc fiaiiv, conira lo{ilor, i siau c o lanc dc
lcnn i nnanc i ciicsc i n uii cun ii linl oancnii cainii.
Si rivcsc nuli ccrul. Scara, joc daris in cancra din fa{ - n-a caiivai - in
sunciclc cclor dc la Sandicrs.
Surrinzior, nclodia Cuanianancra ini aninicic dc iaia, oi doar s-ni
inagincz c ircluic s-i fi lcui. La inccui, n facc s lang, dar o un dc
douzcci dc ori
1 Fonan oli{isi din scria Adan Dalglicsl" dc P.D. Jancs.
415
la rand i dcvin inun. (Ajui i faiul c asculi vcrsurilc.} Cu dou zilc
inainic dc a ncrgc la nunc, n saiur s lli o sui i oizccccci!" i dccid s
fiu nai aciiv. O sun c Tina i o inircl dac vrca s ncrgcn la aiinaj c
glca{.
Paiinaj c glca{ ? zicc Tina, c un ion carc n facc s n inircl dac
n-an sus cunva, din grccal, clorarc scologic".
ii sun c an vzui la iclcvizor i c va fi ccclcni i anuzani. Sc rcd,
dar nunai cniru c ai fosi o silasir in uliinclc dou sinani". Dou orc
nai iarziu, alunccn anandou c aiinoarul Quccns, cu icioarc noi i cu
coii dc oi ani carc nc iaic calca.
incc s n ricc! zicc Tina, invariind lra{clc ca o noric.
Suni olosii i ni-c cald i lcin dc cuizarc, oficz cu du nou ninuic
dc cliinarc. ini ircluic niic Kcndall's Mini Calc. Crcd c au aici, la lar.
Nc indrcin ncsigurc src narginc, s faccn o auz, ccca cc n
conducc src o dcscocrirc inciiani.
Uiic! Poi s aiincz cu saiclc! sirig cu, rinzandu-n dc lalusirad i
lovindu-n cu saiclc dc ca.
Vrcau i cu s fac asia, dcclar Tina, ariandu-ni o donni{
adolcsccni inir-o roclic scliicioas i cu glcic allc, carc s-a ozi{ionai in
ccnirul aiinoarului i sc invaricic ca un iiiircz.
Du-ic, aiunci, zic cu.
Du-ic iu, zicc Tina.
Dar, lcli cu, ca arc glcic allc i cu an clcsiiilc asica allasirc i
loanic. Iar ca c c cca nai ncicd or{iunc dc glca{. Por{iunca nca c zgariai
ru. Iar cu ori o ufoaic i anialoni nailasa{i. Suni incaaciiai.
Tina sc cncrvcaz.
Faiul c ic inlraci ca o gogoa n-arc nici o lcgiur. Nu ic nai scuza,
zicc ca.
Dinc! cclan. Dinc! M-ai rovocai rca iarc! Uii-ic la ninc!
416
Can irci sccundc nai iarziu, n indrci src vcsiiarc, cu cgoul ifonai i
cu fundul rccc i ud. Tina sc claiin lang ninc, ca un nic Ycii.
Picioarclc ialc la la cfcciiv la la la au zlurai cliar dc la la la sul
iinc, sirig ca, cocoai dc ras. Ariai ca o icnlcl adcvrai!
Cu cca nai inoccni vocc, ii rsund c nu suni un inguin i c dc accca
n voi ducc acas, s n sclinl in lainc nornalc, s lcau o ciocolai cald i
s ncrg c odca, ca o fiin{ nornal i c, dac n-arc ninic drgu{ s-ni
sun, ii sugcrcz aiunci s nu nai sun ninic.
Dar adcvrul c c ni-a lcui.
Caiiolul 47
Icri, n-an iniors la Cirliinc, ni-an liii lunina, an sunai-o c luni Fio,
s vd dac nai iricic, an dus-o c faia carc facc raciic la noi s lca o
cafca, du cc Laciiiia a fcui-o s lang, an ccrui lncii s-ni nrcasc
crcdiiul (a rcfuzai}, an cunrai inlliior i folic dc inaclciai, n-an iarai rin
irci nagazinc, cuiand fr scran{ o casc cniru iclcfonul nolil, an fcui o
rogranarc la oiician (iar vd lcu{clc dc innairicularc in cca{}, an ariiciai
la o cdin{ cdiiorial (an sugcrai cincisrczccc idci, ca s-o fac dc ras c Laciiiia},
an rogranai Toyoia la rcvizic (inccuscr cci dc la scrvicc s sc cncrvczc} i ni-
an zis c acun in{clcg dc cc sunca iaia inioidcauna. Zilclc dc coal suni cclc
nai fcriciic din via{a ia."
M gandcsc la cai dc olosiior c s fii aduli i n gandcsc in urn, la zilclc
dc coal. ini aninicsc cun ciican cu vocc iarc din Hcnric IV i cun a ras dc
ninc ioai clasa fiindc nu ronun{an linc discrc{ic". Si cun uran
417
ncilallul. Aiunci, ini zic. da{i-ni oricand daiorii i o nain olosii. Mcar
fac daiorii i conduc rosi cun vrcau cu. Si nu va irclui s nai dau nici un
cancn. La faculiaic, indruniorul ncu dc lucrarc sunca. Cand rczin{i icza,
vrcau s ic ui{i rin sal i s zanlcii cu in{clcs in sinca ia. Asia va dcscuraja
oozi{ia!" I-an urnai sfaiul i suni sigur c cci din oozi{ic ar fi fosi dcscuraja{i,
doar c zanlcau i ci cu in{clcs in sinca lor. Asia n-a dcscurajai c ninc i an
luai 2,2. Niciodai! Din fcricirc, l-an ignorai c iaia i n-an inccrcai s dcvin
avocai.
(Fcuia{ia Drciului c i aa dcsiul dc roasi.} Iau o sorliiur narc dc
csrcsso i n calncz. Dc arc a fi rcnun{ai la ccva.
Laciiiia c adancii in lcciura rcvisici Tailcr, aa c incc s fac o lisi cu
cci dc la carc an rinii ordinc, inccand dc la zccc ani (nana, iaia, Dufni{a
Maronic, nou rofcsori, Miclcllc, asia facc ircisrczccc} i cu cci dc la carc
rincsc ordinc la varsia dc douzcci i aic dc ani (Crasu', Laciiiia, lanca,
scrvicc-ul, uncori Lizzy, asia inscann airu i juniaic, dar fac cai oizcci i
airu i juniaic}. Ccca cc inscann c, iclnic vorlind, suni sul dou ircini
nai u{in clcai in icioarc dccai cran acun aicsrczccc ani. An aroac dc
dou ori nai nuli conirol. Nu, dc irci ori nai nuli! inioidcauna an fosi inaic la
frac{ii - un ali unci in favoarca rczcniului. Trcluic s n duc nai nuli la
icairu.
Dag lisia inir-un scriar, aoi n iniorc la rinul ariicol c carc a fosi
consirans Laciiiia s ni-l incrcdin{czc. A fosi foaric rciiccni i-ni aninica dc
un sanicl c carc l-an vzui o dai iarai in calinciul lui Ton, c fund. Tina nc-
a vzui icind din cdin{ i ni-a irinis un c-nail, rcnarcand c Moriicia aria
ca un rac ficri i n inircla dac asia cra din cauz c nu-i fcusc injcc{iilc
cniru iurlarc.
I-an rsuns. Aniidoiul ralici a fosi fcui inuiil dc uicrca vcninului
sulicciului. Moriicia c furioas cniru c, du ani dc suuncrc unil,
noniioarca dcodoraniclor s-a rcvoliai".
418
Tina ni-a rsuns cu un ali ncsaj. ini lacc. Dar aninalclc {inuic in
cuc sc dczln{uic foaric uor. Ai aici nunrul cniru Srijinul Viciinclor,
dac-{i ircluic".
nir-un acccs dc incrcdcrc in ninc insni, i-an rsuns. Psircaz-l
cniru Moriicia. I s-a siricai niuroiul! E icrninai!"
sia a fosi un gand aa dc faniasiic (cu ioaic c ncadcvrai}, incai an lovii
iasia cnicr cu o ocniiur sonor i Laciiiia a ridicai rivirca.
Cc faci ? s-a rsiii ca.
Ccrcciarc cniru ariicolul ncu dcsrc iniinidarc, an rsuns fcricii.
Laciiiia s-a unflai ca o vicr cu sindron rcncnsirual, dar s-a iniors la
Tailcr fr alic concniarii.
Tina i cu ninc lcn ccva du cc icrninn lucrul, ca s srliorin, cun
zicc ca. Nu suni aa dc sigur. Laciiiia ar ullica nai dcgral un ariicol scris dc
o nainu{-caucin dccai ccva conus dc ninc, aa c inc nu ni-an caiigai
oza i scnniura in rcvisi.
Dar dc cand i{i as ? inircal Tina.
Fidic din uncri.
Dc cand n-an liciisii s n inlrac ca un ianon.
Tina d din ca, in{clcai.
Arc logic.
Adaug sunlr.
Si an ncvoic dc o nrirc dc salariu. M-an siurai s nu oi s-ni
crnii siilul ncu dc via{.
Tina ufncic.
Pi n-o s ol{ii asia cu un singur ariicol!
Tina! cli{i cu. Suni oiinisi in fa{a dczasirului.
Tu nu n aju{i dcloc.
Tina rsundc.
Scuzc. Vrcau s sun, c ci, faio! Tinc-o ioi aa i, oaic inir-un an, o s
ol{ii ronovarca la dcodorani".
M siranl i zic.
419
Nu sc iic niciodai. Poaic c, dac ni sc ullic un ariicol in rcvisi,
voi fi vanai dc agcn{ii.
Tina rsundc.
Asia ar fi inosilil.
Dc fai, ccca cc sunc csic. Asia ar fi drgu{", dar icsc c ionul Asia ar fi
inosilil".
M las c coaic - scaunclc dc lar suni fcuic cniru cci carc siau c coaic.
Cc sin{i acun fa{ dc Adrian ? incc cu, dar Tina claiin din ca i
sfran in din{i un cul dc glca{.
Nu vrcau s n gandcsc la asia, zicc ca.
Vd c arc nailarclc incordaic i zic rccdc.
Mai iii ccva dc Lulc ?
Asia-i snulgc o juniaic dc zanlci.
Fczisi, sunc ca. E un scun, dar an ncvoic dc o auz.
Oficz i zic.
Trcluic s fic grozav s fii cuiai, ioiui.
Aoi, n gandcsc la ccca cc an sus i n lallai.
Adic, dc un ii drgu{.
Tina ini iragc un ui in joac, ccca cc, vcnind dc la un aniof Prada cu varf
ncialic, arc la fcl dc jucu ca o inuciur in roiul.
Au! zic, iar Tina cclan.
Tu ai fosi urnrii dc un ii drgu{. Nu ricc dc cc nu sunic{i
inrcun. Si ari aa dc rclaai in rivin{a asia. L-ai rsii iu ?
M gandcsc la Ton i sini un fior. Morni.
Nu, nu l-an rsii cu! Nu vczi c ianjcsc ? N-ai olscrvai c an
rcnun{ai la laioanclc Dinc ? Alia oi s nai nnanc, aiaia zac i n losunflu
ca o roasi narc.
Singurul noiiv cniru carc nu n lang c icna asia c c n-an liciisii
c ninc insni.
La dracu'! zicc Tina. Nu ni-an dai scana! Dc cc n-ai zis ?
Dravada nca sc dcsiran i sun irisi.
420
N-arc nici un rosi. Privirca c carc ni-a aruncai-o cand Jascr a zis c c
iuliiul ncu, carc locuicic cu ninc...
N-ai dori aa ccva ninnui, nici ncar Laciiiici. A fosi la fcl dc ru ca
aiunci cand an vrui s nnanc un sirugurc dc lasiic din fruciicra lui Vivicnnc.
Tina arc iriiai. Sunc.
Dar Jascr doar cana c odcaua ia! L-ai sunai c Ton, s-i clici ?
Oficz i sun.
An agonizai gandindu-n s-l sun dc un nilion dc ori. Dar nu cisi
nici o clica{ic.
Tina ii iranicic c icjglca siicla dc lcrc aa dc rccdc, incai zloar un
siro din ca.
Da da, cisi! sirig ca.
Da nu, nu cisi! cclan cu. Nu sc unc rollcna dac nc-o irgcan.
Prollcna c c l-an inviiai c Jass s sica la ninc.
Tina sc incruni.
Dar dc cc ?
Zic.
Arc lcgiur cu ninc, carc an sin{ii ncvoia s-l an c Jascr acolo. A
fosi o rosiic.
Tina sc infuric.
Pcniru Dunnczcu! zicc ca. Ton c un ii in{clcgior. O s-{i icric o
singur...
O inircru.
Nu, nu-i asia. Nu-i asia. Au fosi nuliilc grccli. Siiu c c in{clcgior,
dar nu-i vorla dc asia. Arc lcgiur cu fac o auz, s caui cuvaniul corcci - cu
incrcdcrca.
Tina iacc. Sun, sin{indu-n u{in ca in ronanclc Mills & Doon i
dorindu-ni s fi uriai ccva nai oirivii, o clcrin oaic ?
Nu-i vorla c nu nai oaic cl s ail incrcdcrc in ninc. Prollcna c c
nu nai oi cu s an incrcdcrc in ninc insni.
Tina arc ingrc{oai i zicc.
Tcrnin, n faci s vonii!
421
Dar o sunc cu luniaic.
Aoi, facc ioi osililul s n invcsclcasc, lagaiclizand convcrsa{ia - ccca
cc n facc s n sini ca un coil langcios carc c lcgnai cu discrarc c
gcnuncli. Tina s-a uiiai la Drla{i in ncgru ascar i s nu-i sun lui Lulc, dar
l-a rsii c Fol Lowc cniru Will Sniil, carc c clar roioiiul lrlaiului idcal.
Asia, aa cun iin anandou, c scnnalul cniru ca cu s sun ccca cc sun dc
zccc ani incoacc. cu an dcscocrii oicn{ialul lui Will Sniil cu nuli iin in
urn, cand sc nainu{rca in Prin{ul din Dcl Air i cu an rsandii vcsica cu ani
inainic ca cl s ajung narc vcdci i io{i ncisrvi{ii s sar in cru{a lui i,
dac arc cincva drciul la crfcc{iunca lui Will Sniil, accca suni cu i nunai cu.
Dac nu {i-an sus dc un nilion dc ori, nu {i-an sus niciodai, sun
cu ingcnu i, oricun, Fol c ca Escoriul. Ar fi o ruinc s-l alandonczi du
aia{ia ani doar cniru c ai nirosii un Porsclc Doicr.
Vcrifican i cu, zanlcic Tina.
Du cc lcac, siau c scaunul dc lar i n inircl dac ar irclui s-l sun
c Ton. Ca faniczic, c grozav. ini inagincz o rcuniunc inlcrinai, cu ninc
aruncandu-n src cl c un can dc iciorul-cocoului, rul ncu - vosii
llond cniru ocazia rcscciiv ? - fluiurand in adicrca uoar a vaniului, soarclc
sirlucind auriu dcasura noasir, Ton indrgosiii i zanliior i inali, cu nu
calc inir-o lalcg dc vac i nu o lun c ocoliic. Dar, dac a iransforna asia in
rcaliiaic, visul s-ar sfrana. Lsand la o aric iciorul-cocoului i adicrca
vaniului, nu vrcau s n rczini la iclcfon i s fiu insuliai. Dar firava donni{
nu l-a caiigai niciodai c frunosul cavalcr. M rog, dc fai, l-a caiigai
inioidcauna c frunosul cavalcr, dar, in zilclc noasirc, cavalcrii suni nai lcnci
i donni{clc suni nai cncrgicc. Mcar, dac l-a suna, a ii. Poaic c c nai linc
s iii i s ianjcii cu convingcrc. O s-l sun.
nir-o cli.
422
Dac n duc acas acun, c cuvani dc onoarc c-l sun c Ton. Aa c o
s fac aliccva. Cc ? O linlarc ? Mai linc nu - a uica s-ni scranicsc o glczn.
Tcairul - o, la naila, au inccui ioaic scciacolclc. La luni? Pan i
nasoclisnul ncu arc liniic. Du cinci ninuic, iin in carc ini dau scana c
n-an inagina{ic, dccid s fac ccva cc n-an nai fcui an acun. Voi lua cina
inir-un rcsiaurani, dc una singur. Si, src dcosclirc dc acci oancni fr
ricicni, carc conand incviialil aclla i aoi o sca c cosiunul lor gri, nu voi
lua un ronan, ca aravan inirc ninc i rivirilc ingroziic alc crcclilor.
Iar rcsiauraniul nu oaic fi Sud U Lilc. Trcluic s fic ccva dcccni. Dc
rcfcrin{, unul la nod. Soliiudinca nca ircluic s fic osicniaiiv. Voi ncrgc la
Carfunlcls, cu frunica sus, i voi ccrc nasa din ccniru! Nu, i nai linc, un loc la
gcan! S inccrcc nunai s n izgoncasc inir-un col{ iniunccai i-i voi da in
judccai cniru discrininarc!
Puicrca lui Alc Sinlinson va cdca asura lor ca o ion dc dosarc! Si voi
nanca irci fcluri! Voi rclungi nasa, ncsiccand ficcarc inluciur dc cincizcci
dc ori! Voi radc singur la roriilc nclc ganduri, dac lc voi gsi anuzanic !
Hclcn Dradslaw va uria siindardul fcncilor carc cincaz singurc!
Aoi, un lrlai indcsai sc lovcic dc ninc i-ni vars luiura i-ni dau
scana c siau c un scaun dc lar foaric inconod, cu olrajii roii (io{i airu,
crcd} i alnclc asudaic. Crcd c an luai o cin viriual! E ca i cun a fi fcui-o
dc-adcvraiclca. Poi foaric linc s lcc acas.
M lag cu for{a in rinul rcsiaurani c carc-l vd i carc sc inianl s fic
Noodlc Dar. Iniru, cu o rivirc ricii, cliinandu-n, n iranicsc furioas c
un scaun dc lang fcrcasir, ca un nancclin narc i roz, conand ii{ci sinli
clclncrului circn dc oliiicos, ignor c ioai lunca, n lollcz la iclcfonul
nolil an cand soscic nancarca, infulcc ii{cii inir-un ninui, in iin cc
nincz fascina{ia
423
fa{ dc ncniu i n sini cca nai narc ioani din inircgul univcrs, licsc
cu lani liclizi i {ancsc afar.
Triunf! M gandcsc, gafaind dc cfori, du cc an fugii dcaric dc Noodlc
Dar, nai rccdc dccai an fugii in via{a nca dinir-un loc. Acun oi s-l sun c
Ton.
Fcsir sacadai, uuuf, uuuf, uuuf, ca s-ni rccai suflul, inclin caul inir-
o aric i inir-alia, an cand gaiul nu nai arc s-ni fic fcui din lcion. Cani
La, la!" ca s n asigur c vocca-ni func{ioncaz. Dcac, dulncsc a usiuroi,
incins, cu gura nirosind urai i cu dcgciclc ircnurandc, caui nunrul lui Ton
in agcnd.
Haidc! n ccri singur. Tocnai ai nancai singur inir-un rcsiaurani!
Asia-i o ninica ioai!
Pun agcnda c canaca i cu n acz c lra{ul ci.
Aoi, forncz nunrul.
Trr-{rr! Trr-{rr! Trr...
M sniorci dc fric.
-Alo?
Tclcfonul dcvinc lrusc alunccos in nana nca.
Alo, Ton ? susin cu.
Cinc c ?
inglii in scc i inclid oclii. N-an srii niciodai cu arauia, dar crcd c
aa ircluic s ic sin{i.
Nu-{i nai aninicii ? gluncsc cu firav. Suni cu, Hclcn.
Tccrc.
Ton ? oicsc cu.
-Da?
Vocca lui c dc glca{.
N-a fosi cc crcdcai iu cu Ja... incc cu.
Aud discrarca infiorioarc din roria-ni vocc.
Eu... zicc Ton.
Tc rog, asculi-n! il inlor.
Inlorarca. Func{ioncaz inioidcauna.
Hclcn, zicc Ton.
Jascr i cu ninc n-an fosi... sun cu.
Mi-a rosiii nunclc. E un inccui.
424
Hclcn, zicc Ton din nou.
Da ? rcsir cu, lin dc scran{.
Nu, zicc Ton.
Cc ? cclan.
M gandcsc c oaic n-a in{clcs. Ar irclui s fiu nai clar.
Eu... inccc Ton.
A vrca s ic invii in ora! cclan.
Tccrc.
Ton ? oicsc cu.
Mul{uncsc, sunc Ton. Dar ai iniarziai rca nuli.
Clanc!
Caiiolul 48
Dc cand an fcui c lona dc urgcn{ cniru vccini i coilul lor n-a
nucai, n-an convins c nici o fai lun nu rnanc nccdcsii. Adcvrul
accsia sadic c dcnonsirai iar i iari. in uliinul iin, an rcnarcai c Crasu'
nanifcsi inicrcs cniru isicu{a gri ircai dc aliuri. Din caic, lurioiul lui
oriocaliu o ingrozcic. Aa c, in dininca{a asia, an inccrcai s-l inlicz, ca
s-i sorcsc ansclc, iar cl a nicunai i s-a zliui i a srii.
Suni siana ia! an zlicrai in urna fundului lui carc disrca. Nu
accci s fiu iraiai ca o cunoiin{ inianlioarc!
Si, in du-aniaza asia, ni-an rinii rslaia cniru c an fosi
oliiicoas cu Vivicnnc. Mana n sun la scrviciu, in iin cc cu ini rcvizuicsc
ariicolul Cun s la{i un liu (cand ai 24 dc ani}. Acun, arc 8 236 dc cuvinic,
aa c nai ircluic rcdaciai u{in. Laciiiia dcja lonlnc c c u{in loc in
nunrul sia.
Draga nca? zicc nana c un ion c carc cu il idcniific drci linguiior.
Da ? zic cu lnuiioarc.
Draga nca, ircluic s-{i ccr o favoarc. Dar c o favoarc anuzani.
Ncincrcdcrca nca nu vrca s disar, dar sun.
Scrios ?
Mana sc lanscaz in ccca cc csic, cvidcni, o iniroduccrc rcgiii dinainic.
Duninica asia, Vivicnnc organizcaz ccaiul dc du-aniaz.
Cuviniclc ccaiul dc du-aniaz" clic ionul nanci.
Ccaiurilc dc du-aniaz alc lui Vivicnnc suni lcgcndarc.
Vivicnnc ador s organizczc ccaiuri dc du-aniaz. Elc ii ofcr scuza dc
a-i unc o nou roclic roic cu aicic.
So{ul ci adoarnc in foioliul lui dc iclc, roz-sonon, rolalil isiovii dc aiaia
clcliuial. Vivicnnc fliricaz cu aciualul ci ricicn clic, ofcrind asifcl ficcrui
oascic suficicni naicrial dc larf cniru ioai sinana. Si scancaz
nul{inca, in cuiarca unci fcnci carc s sc nriic cu fiul ci.
in accsi unci nc inialnin cu i ccaiul dc du-aniaz.
Nu c Vivicnnc ar visa in ccl nai urai conar al ci s-l conlinc c Jcrcny
cu ninc - nana a auzii rinir-o ricicn a unci ricicnc conunc c Vivicnnc n
considcr ncoirivii cniru nriii, fiindc suni rca ncsiaiornic".
Asia a jignii-o c nana, dar nu i c ninc, cniru c cu il considcr c
Jcrcny ncoirivii cniru csioric, fiindc c rca gay". ins nana lui Jcrcny nu
sc d liui, iar cu i ccaiul dc du-aniaz nc inicrsccin, cniru c an i
cci ncsiaiornici au ricicni.
A angajai o firn dc caicring, zicc nana, inuiil.
Man, sun cu, inioidcauna facc asia. Uliina oar cand a coi Vivicnnc
ccva a fosi cand a adornii in aaraiul cu uliraviolcic. Coniinu.
Urncaz o auz, aoi nana izlucncic.
Arc i lufci cald, i lufci rccc.
Oficz. '
Foaric drgu{. Si carc c ariificiul dc daia asia ?
Vivicnnc insisi inioidcauna asura caic unui clcncni
sucrfluu. Anul irccui, a fosi un dans norris1 i io{i cci sul varsia dc
cnsionarc au lccai nai dcvrcnc. Cu un an inainic, a fosi un gru dc aciori,
ricicni ai lui Jcrcny, carc au fcui inroviza{ii. ini aninicsc c iaia i-a sus
unui ii in cosiun nulai s sc carc".
Mana sunc {afnoas.
Nu c nici un ariificiu. E iciur cu dcgciclc. Eu an vcnii cu sugcsiia!
Tocnai n gandcsc cc idcc dulcc i iiic i groaznic csic, cand nana
lolloroscic rccdc.
iiarlccasviicuio{iricicniiiicnirucilaccsailoancniiincriinrcajn".
E o ninciun aa dc sfruniai, incai scoi un loloi disrc{uiior dc ras
inainic s n oi conirola.
Man, iii c nu-i adcvrai! Vivicnnc uric oancnii iincri, cniru c o
fac s ar liran! Doar dac nu sc culc cu ca. Singurul noiiv cniru carc
sunicn inviia{i c accla c vrca s scac dc Jcrcny dc c rafi, dci cl sc disircaz
foaric linc fr ascunziuri.
Draga nca, zicc nana, Vivvy nu crcdc in ioaic asica. Ea ii dorcic o
nuni. A fosi foaric drgu{ cand cuiai consiruciori, nu-i aa ? Iar cu an fosi
ncrc{uii, ai sus-o cliar iu!
Fccunosc, aa an fcui i-ni dau scana cu iniarzicrc c lauda nca va
rnanc rizonicr an cand sc vor usca nrilc.
Iar Vivvy a fosi foaric lun cu ninc, aa c ncar aiai uicn facc i noi.
Si ar fi drgu{ s ncrgcn la o circccrc, iar cu nu vrcau s ncrg singur i io{i
cci csiori{i s-ni sun. nu {i-ai gsii c nincni inc?" i nu i-an nai vzui
dc sccolc c Tina i c Lulc i nu vrcau s siau ioi iinul cu luni Fio, vrcau s
ncrg cu o iac!
1 Dans oular iradi{ional cnglczcsc, foaric ascnnior cu dansul
cluarilor din Fonania.
427
Munca inicns ni-a afcciai auzul.
Scuzc ? Cu cc vrci s ncrgi ? zic cu.
Cu o iac! url nana.
Dc iclc ? zic cu, uinii.
Nu! {i nana. Cu un gru!
O gac, sun solcnn.
Aa an zis i cu, sunc nana ncsioarc. Dcci vii ?
Zic.
Da, linc. Va fi lcui s-l vd c Jcrcny. Va irclui ioiui s vd cc
rogran au ccilal{i. Tc sun cu inaoi.
Mana sunc.
E in rcgul, ic sun cu.
Cand sunc asia, iiu c-i dorcic foaric nuli s ncrgcn la ccaiul dc
du-aniaz al lui Vivicnnc.
Piciur cu dcgciclc! cani Lizzy. Cc crcaiiv! Sun incaniior! Avcan dc
gand s fac o cdin{ rclungii dc osicoaiic cranian, dar oi oricand s-o
rcrograncz.
Tina zicc.
Ooo, nairoan. Eu n-a facc-o.
Aoi, Tina i cu ninc clicoiin din cauza fc{ci lui Lizzy, carc nu sc anuz
dcloc.
Tc rog, vino, sun cu. Nu voi fi icriai dac nu vii.
Lizzy ciricic.
Vin! ini lac lucrurilc asica!
Eu ii rsund. Dc fai, nu crcd c-{i lac", dar zic asia in ninica nca. Cu
vocc iarc, sun.
Lizzy, o s fic grozav! Tina ?
Tina ii incrc{cic nasul, ii aninicic c c i Lizzy dc fa{ i-l dcscrc{cic,
ca s nu fic ccriai.
E nancarc c graiis, sun cu fr ruinc.
Nu suni siudcni, sc rsicic Tina.
Scuzc, zic cu rccdc, aoi. O faci cniru ninc ? Pcniru niiiiinccc ? Of,
vino, ic rog ? Tc roooog ? Tc rog frunoo...
Of, la naila, linc! sirig Tina.
Daaaa! rcncsc cu i inccrc s lai viciorioas alna cu Lizzy, carc nu
iic cc s fac i ii icsc aiurca, fcandu-nc c anandou s rcn roasic.
428
Nu, aa, ioanio! zic cu, luandu-i lra{ul i ariandu-i cun s fac.
Tina ii acocr oclii.
Tcrnina{i, inlor ca, nu-ni vinc s crcd c sunic{i ricicnclc nclc.
Sunic{i aa dc incuiaic!
Fcvoliior!
Eu nu suni incuiai! zic indignai. Ea c dc vin!
Eu iiu cun s lai alna...
Tina sc uii la ninc c sul gcnc.
Drag, sunc ca, cliar i faiul c nuncii asia a laic alna" c
sianjcniior. E aa dc jalnic. Nu ic nai sirdui.
Tina i Lizzy au fosi dc acord s vin la ccai. Aa c, din curioazic, nu n
nai sirduicsc.
Nu-ni nai rnanc dccai s-l inircl i c Lulc. Iai cun rcvd cu c va
dccurgc convcrsa{ia.
Eu. Dun, ic sun ca s ic invii la un ccai, duninic, la o ricicn a nanci.
Lulc. i{i la{i joc dc ninc ?
Eu. Vinc i Tina.
Lulc. Carc-i adrcsa?
Cand il sun c Lulc, convcrsa{ia dccurgc aa cun n aician. Ccca cc
n facc i nai ncfcricii c n-an rcvzui-o c noua ricicn a lui Ton inainic
s iau o nas jalnic la larul cu ii{ci i s-l sun.
Nornal, Tina i Lizzy n-au sus{inui i l-au inficrai c Ton. Da nu. Lizzy a
fosi dczangii" dc cl, dar oaic c icca cu cincva " ca o glun". Iar Tina a fosi
i nai lcni in a-l condanna. Crcd c-i aninicic cai dc dulcc a fosi Ton du
cc a dai luzna c ua ci. A sus.
I-ai frani inina, Hclcn.
Eran gaia s-ni scoi {cii, cand a adugai.
Dar ioi c un rosi.
Fczuliaiul c c suni oficial in doliu. Asia c un avaniaj, n facc s an
drciul s fiu iraiai cu nnui. Nu suni aa dc nclun. Dac n-ar fi fosi Ton,
n-ar fi accciai nici unul inviia{ia la Vivicnnc, nici inir-un nilion dc ani. Nici
429
ncar dac ar fi fosi inviia{i Will Sniil i un cor dc clugri grcgoricni.
Vinc ziua dc duninic i Tina sun s sun c nu vinc.
Nu-i oaic circcc un sfcri din wcclcnd cu o grnad dc luiori dc gin i
dc caiaionici, nu-i rca rocl 'n' roll".
E doar o oiinc, dac ui i no{ilc, arguncnicz cu. Iar Lulc va fi
dcvasiai, adaug. Ca i ninc.
Tina iacc, aa c zic, cu o vocc carc scann cu un lazaii dc {an{ar inir-o
cancr iniunccai dc loicl.
Sin douzcci dc ninuic, du aia ncrgcn la ul.
Toi cc sunc Tina c.
Dradslaw, nana ia nu ic arcciaz. Si, in clia asia, nici cu.
Lizzy c rina carc soscic, inlrcai ic, cu o roclic ncagr dc lunlac,
fr nancci.
Sc oaic sla, in caz c vrs culori c ninc, cani ca. Vor fi din alca
solulilc in a, nu ?
Zic.
Nu iiu, nu-ni as.
Tina aarc la irci i cincizcci dc ninuic, langandu-sc c nordul Londrci c
incurcai". La airu, sun c nolilul lui Lulc. Parc agiiai i aud voci carc {i in
fundal.
An fosi rc{inui, aroac c an ajuns! zicc cl.
Si cinc nai c cu iinc ? inircl.
Vocca lui Lulc sc inal{ nandr ca un vuliur in zlor.
Marcus i Miclcllc, cani cl. Miclcllc voia s ic vad, a zis c vci fi
incaniai. Mi-an zis c ar fi o surr...
la naila!
Sirig.
Cc surriz drgu{! Cc ? S-i vd c roriciarul carc n-a dai afar i
c fosia nca ricicn ?
Lulc facc o auz i aoi zicc.
Nu oi s sun ninic ru dcsrc ci, suni cu ninc.
in accsi noncni, {iciclc dcvin i nai inicnsc.
Ti i cu.
430
Aa-{i ircluic! i inclid iclcfonul.
Tina i Lizzy n consolcaz. oaic dac or{i iocuri nai inalic i un
nacliaj nai agrcsiv?"... inioncaz o afirna{ic dc auioafirnarc"... cand inircal
dc Ton, sui c iu l-ai rsii c cl"... sau sui. Crcd c, fiind logodii,
considcr c fcncilc singurc suni o ancnin{arc, cniru c sunicn foaric uicrnicc
cand Ficsia lui Lulc francaz scranii i sc orcic in fa{a uii.
Miclcllc sc rcvars din Ficsia, ioai nunai uf i anoanc, ca un norior
dc vai dc zalr.
Hclcn, drag, a irccui o vcnicic! sirig ca, cu rul i sanii sliand la
unison.
Auzi, vd c ari snioas, ic-ai nai ingrai ?
nccrc s scoi o riosi nai siriiual dccai Posilil",
cand, iuic ca un glon{ cu nanicrc dclicaic, Lizzy cclan.
Prosiu{o, Hclcn c firav iarc!
Iar Tina ciricic.
Dar Miclcllc, cc ic-ai nai inlinii! Ai caic u{in din ioi cc-{i lacc!
Sacoul roz ufos al lui Miclcllc ircnur dc arc ar fi gaia s clodczc i
ca naraic.
Nici nu aiing ccca cc-ni lacc!
Tina sc uii scuri la logodnicul lui Miclcllc, carc si in urna viiioarci lui
so{ii la fcl dc unil ca un nicl uicrnic scdai i ingan.
Diciul Marcus!
Pcniru sniaica irucasc i ninial a iuiuror cclor inlica{i, ornin
src Vivicnnc in dou naini.
Ol, laidc! {i la naina din fa{a nca, carc sc iaric cu aizcci dc
lilonciri la or. Parc ar conducc un dric!
Ajungcn linc, nu ? zicc Tina.
I-an zis nanci c nc inialnin in fa{a casci la ora airu, lcli cu, o s
fic foc i ar!
Dcsigur, cand nc aroicn dc Arcadia, zrcsc un siridu cncrvai carc
cccui un dans al rzloiului c iroiuar.
Cand n aroii nai nuli, siriduul sc iransforn in nana, inlrcai
inir-un ulovcr vcrdc-inclis i cu anialoni asoria{i. Duni Fio si in Pcugcoi,
rand c runcg, dar rolalil c doar ncsicca o lonloan ncniolai. Fac cu
nana i color din Toyoia, caniand.
E vina lui Lulc!
Crlcic-ic! rcncic nana, roic la fa{, sul un sirai gros dc fond dc
icn. Vor disrca ioaic clificlu{clc dc cic! Ol! Dun, Lulc! Tina! Lizzy! Si voi
doi! Dun, ioai lunca c aici. Undc c Ton ?
Fa{a i inina nca inicircsc i urcclilc lui Miclcllc sc lungcsc ca alniilc.
Si cu isica lui Hclcn, zicc Tina.
Mcdiicaz, zicc Lizzy.
L-an rsii, zic cu.
Crcdcan c cl ic-a rsii c iinc! sunc Lulc.
Tc-a rsii! zicc Miclcllc. Vaai, rolalil c cii dcvasiai!
Prolalil c cii dcvasiai, nurnur Marcus, rcinviai ca un ccou slal.
Singurul rsuns dcnn cniru ninc c s rad ncsioarc i s norni
cnis nic" in sinca nca. Aoi, fac un gcsi src Arcadia, n rind cu clciclc
dcgciclor dc nas i inioncz.
Caia, cu iniru.
Sc audc un susin gcncral cand Vivicnnc dcsclidc larg ua, inlrcai ca
un carnai inir-o roclic roic sirani.
Uau, cc sirani arc roclia asia, zicc Lulc adniraiiv.
Tina il calc uicrnic c icior.
Foclia dunncavoasir c norial! cir Miclcllc.
Vivicnnc rccunoaic un sirii inrudii i zanlcic larg.
Vivvy, ai ruj c din{i, zicc nana.
Vcrsacc, nurnur Tina. Sasc nii, c u{in.
Duni Fio sc foicic i zicc.
O s sin aici ioai ziua ? Picioarclc asica n ucid.
Suus, Vivicnnc nc oficic in lolul ci, undc
sunicn acosia{i dc o clclncri{ cu or{ulc{, carc ducc o iav cu ananic.
432
Vcni{i in grdin, dragilor, aici - fcand scnnc unci crcaiuri lronzaic, cu
din{i fluorcsccn{i - Zal v va lua lainclc.
Mana arc iriiai i facc scnn in saiclc lui Vivicnnc cun c ar fi luai ccva
la lord.
Avc{i suc dc rcliiclc ? inircal Lizzy oliiicoas.
Niciodai, rsundc Vivicnnc caln.
Vivicnnc ii dorcic s fic o Faqucl Wclcl rinirc soacrc, clic cu cand
in in grdin, aa c iocnai ai fosi clininai dc c lisia oicn{ialclor so{ii
cniru Jcrcny.
Eii rca iiorcasc.
l-l ari c Jcrcny, carc discui cu un clclncr.
Jcrcny c clcgani, sunc Lizzy adniraiiv.
Si drgu{, zic osonorai.
Lizzy i cu ninc nc rciragcn inir-un col{ unlros i urnrin scciacolul.
Vivicnnc inliur o scan" dc c lra{ul nusculos al lui Zal -, iar scana"
sc claiin furioas c iocurilc carc {cncsc, ca s sc consolczc cu o vodc.
Miclcllc i Marcus sc ccari uicrai lang nas. Mana fliricaz in for{ cu Lulc,
carc sc {inc dc nancca Tinci ca o lindin dc firul dc r curai. Duni Fio nnanc
o fclic garganiuclic dc ncrcng cu lnaic, aoi irccc la iari.
Nc aucn s icin cu dcgciclc ? clicoicic Lizzy du douzcci dc
ninuic dc olscrva{ic caiivani.
Dc cc nu ? oficz cu i o urncz src uriaa anz ncagr iniins src
arica din saic a grdinii, la o disian{ sigur dc scr.
Organizaiorul dc circccri al lui Vivicnnc a us un curculcu dc culori in
rcciicnic dc lasiic i lc-a us inir-un ir ordonai c cluz. Mai suni i o
glcai dc a cu sun i rosoac dc lariic.
Crczi c avcn voic ? oicic Lizzy.
Vivicnnc va fi incaniai, zic cu. Mana sunc c vrca ca ficcarc oascic
s-i lasc anrcnia alnci i s fac un colaj. Aoi, il va inrna sau il va vindc la
Taic.
433
Lizzy ii innoaic cu grij un dcgci in vosca roic i, cliar in nijlocul
anzci, dcscncaz o inin.
Cc disiraciiv c! sunc ca zanlind rosicic. Haidc, Hclcn, nu vrcau s
fiu singura!
M uii la inina lui Lizzy i sun.
Ton icia candva.
Lizzy zanlcic in{clcgioarc. Oficz adanc, innoi un dcgci in allasiru i
adaug un unnal in inin.
O, Hclcn! sunc Lizzy surai. Nu fi disiruciiv!
M incruni i sun.
Crcdcan c a fi crcaiiv inscann s-{i crini scniincniclc.
Lizzy ii innoaic anlclc alnc in nov i facc un fluiurc ciudai dcasura
ininii.
Nu v riccc{i dcloc! sunc o vocc vcscl. V ari cu cun sc facc.
Dau oclii csic ca i n uii la Lulc, carc c foaric uurai c a scai dc
nana, i sun.
Da{i-v la o aric, s-l vcdcn c Lconardo.
Lulc ii innoaic nana drcai in rcciicniul cu ncgru
i scric cu liicrc uriac, carc acocr ccl u{in juniaic din anz Lulc i
Tina cniru ioidcauna".
Privcsc la Tina, carc-i ducc nana la gur, cu ruinc rcfcui.
Lulc, zicc ca, nu sunicn la coal.
Dar arc zanlciul radios al unci fcnci carc iic c c adorai. Sini o glcar
in gai. Si, luai dc val, gandcsc. Lulc n lcca c ninc candva". M uii la
Lulc, carc s-a iniors, aiciand alauzc. Arc o ai narc dc vosca c frunic.
Cnaa ii c noioiolii i arc o ai dulioas lang fcrnoarul llugilor. M
uii la lalradorul ncu rcfcrai cu forn unan, dar cl nu n vcdc, fiindc
clicic iinid src Tina. Iar adcvrul n sirlaic ca un val rccc ca glca{a.
l iulcsc c Lulc.
434
Caiiolul 49
Dac-ni aduc aninic corcci, i rolalil c nu-ni aduc, cainclc dc la icslc"
c o crsoan carc nu sc oaic folosi dc ccva, dar nici nu vrca ca alicincva s ail
accl lucru.
Crcd c csic o rcfcrin{ lillic, aa cun i-an clicai lui Jascr du cc i-
an zis c c ca un cainc la icslc, fiindc a rcfuzai s-ni inrunuic nnuilc lui
cniru ofai.
Dar iu nu conduci, an sirigai, iar cu vrcau s vd cun c s conduci
uriand nnui corcsunzioarc!
Jascr a insisiai c suni rca nari cniru ninc.
Nu-ni as, an zis. O s conduc doar c sirad!
Jascr ni-a sugcrai s-ni cunr i cu o crcclc.
Nu fi nclun, n-an rsiii. Nunai fraicrii cliar ii cunr nn...
Jascr n-a rivii rccc i a zis.
Nu lc o{i inrunuia, aa c nu ni lc nai ccrc.
Aa c i-an zis c c ca un cainc la icslc i cl a zis.
Cc dracu' c aia ?
An zis c cu crcd c arc lcgiur cu Iosif i Maria carc cuiau o icslc in
carc s sc nasc Isus i cu un cainc carc rcfuza s-i lasc s foloscasc icslca lui.
Jascr a sugcrai c lalar n-avcan dcsrc cc vorlcan i c cra rolalil o
alcgoric, Isus fiind un nicl i cainclc fiind un cainc i locul niclului fiind in icslc,
iar al cainclui in coic{ i cran cu sigur c accl cainc cra in icslc i cran cu
sigur c accl cainc nu sc ounca ca Mria i Iosif s-l aduc c lunc c Isus la
cl in coic{? Dcja aroac c zlicran dc frusirarc.
Jascr, nu-ni as, an la urn, au ol{inui icslca, acun, oi s-ni
inrunu{i nnuilc ?
ni aninicsc in nod dcosclii accasi ccari cu nclccrc ronun{ai. Mi-o
aninicsc cniru c n inircl dac nu suni cu cainclc dc la icslc". Poaic c suni
ccl nai narc cainc (nu in scns liicral, dcsigur} din cca nai narc icslc din inircaga
lunc. Dc ccnlu, dac l-a fi vrui c
435
Ton doar cniru c-ni lacc s ni sc dca aicn{ic i, in nod cgoisi, n-a fi
vrui s-l nai ail nincni ? A fosi o asiunc irccioarc ? An fosi olscdai dc Ton
cand, ioi iinul, cran indrgosiii in sulconiicni dc Lulc ?
E logic. Mulic fcnci sc indrgosicsc dc cci nai luni ricicni ai lor. In aric,
cniru c asia inscann c cliar v in{clcgc{i i, in aric, cniru c lilcriaica dc
a ic li in voic c aiai dc isiiiioarc. Cu un ricicn olinuii, ircluic s ic al{ii in
rinclc asc luni.
Sirangand la ici sccrciul ncu vinovai i ziarul Daily Mail, iniru in lirou
luni, scrand s-o cvii c Tina. Nu suni dcnn s rcsir acclai acr cu ca. Din
fcricirc, aflu c nu-i la lirou azi i c Lizzy c la o cdin{ foio. M acz la liroul
ncu ca o angajai din Sicford i, an la ranz, ni-an iiai fr nil ariicolul
dcsrc liui la doar 1 200 dc cuvinic ncnorociic. E nai uor s faci asia cand
ic urii c iinc ins{i. (Sinana irccui, cand inc nu-ni dduscn scana c-
l voian c ricicnul Tinci, an iiai cu rcgrci douzcci i irci dc cuvinic din cl,
dar Laciiiia ni l-a aruncai inaoi i a ancnin{ai c-l anulcaz dac nu-l rcduc la
o dincnsiunc ciiilil".}
Dcun o coic inrinai c liroul ci i sun lisii dc oricc ion.
ini incc noul ariicol, Cun s-{i coniinui via{a cand cfa ia ic uric.
Vrci ccva dc afar ?
Laciiiia ini arunc fulgcrc din riviri i sc rsicic.
ini iau singur, nu suni o landicaai ncnorocii, ii arunc o rivirc
oriilai rcdacioarci-cfc, al crci fiu dc oi ani arc sclcroz nuliil. Laciiiia ini
urnrcic rivirca, o vcdc c rcdacioarca-cf siand lang foiocoiaior cu lra{clc
incruciaic i sc allcic. Hasia la visia, laly", ini sun, ii fac cu nana Laciiiici
i lcc. Ea nu sunc ninic.
A sus dcja rca nuli, ini zic caln in iin cc ics din cldirca
inluiioarc in acrul rccc.
M linl rin Covcni Cardcn ca un suflci ricii, du cun ini inagincz
cu. Dar, nai rcalisi, n linl ca un iurisi ricii. Du zccc ninuic dc
linlarc, nu-ni nai suori roria llcgcal, aa c ni-l alung c Lulc
436
din ninic i n indrci cu as vioi src Droadwicl Sircci, din Solo. Iniru
in rinul nagazin dc ari c carc-l vd i incc s caui. Allasiru acvanarin,
violci inicns i ncgru crlunc - nunclc vosclclor suni scducioarc, dar nu iiu
ninic dcsrc ari i nu suni in siarc s alcg. Culori ncdiiaiivc sau ulciuri
asionalc? O cnsul uria i {coas, sau una sul{irc ? Vcrific rc{ul unci
anzc nari
- nici vorl dc lcin, aroac c dau col{ul!
Mai u{in inscann nai nuli, ini sun scvcr - in ciuda faiului c crcd
cu fcrvoarc c nuli inscann nuli
- i alcg o nic alci dc culori i o anz irai. Aoi, alcrg inaoi la
lucru. Laciiiia nu c la liroul ci i nu aarc ioai du-aniaza, aa c suni
scuiii dc conisioanclc olinuiic i fac o nul{inc dc ircal. La o csiinarc
conscrvaioarc, Cun s-{i coniinui via{a cand cfa ia ic uric arc c va avca in
jur dc 9 000 dc cuvinic. E ora 6.02 i n inircl dac n-ar irclui s siau nai
iarziu - an la 6.10, oaic ?
- ca s lucrcz la cl, cand sun iclcfonul.
Da ? zic liciisii.
Hclcn ? sunc ccl carc n-a sunai. Eii linc ? Vorlcii ca o fcncic
liran.
M sini lin dc lucuric i cncrvai, ioiul conioii in acccai ningc uria
i confuz.
Lulc! cclan. Cc nai faci ?
Lulc ini sunc c c linc. Dar arc la fcl dc ncrldior ca o furnic carc-{i
unll rin clilo{i.
Cc c ? zic cu.
Trcluic s ic vd, zicc Lulc. Urgcni. Puicn s nc inialnin ?
Sangclc ini infund urcclilc i cli{i.
Da, sigur. Cand ? in scara asia ?
Lulc zicc.
Nc vcdcn in fa{a liroului, in cincisrczccc ninuic.
Ii sun c nc vcdcn aiunci i nunccsc inc irci ninuic sulincniarc.
Urgcni. Cc inscann asia ? Lulc i-a dai scana c cu suni alcasa i vrca s-i
nriuriscasc dragosica ncnuriioarc ? Vrca s inrunuic cinci lirc dc la ninc ?
437
Dac afcc{iunca i s-a iransfcrai circ ninc, rolalil c sc sinic ingroziior
fa{ dc Tina.
Drusc, ini aninicsc c an fa{a lucioas i sranccnclc nccnsaic, aa c
circc nou ninuic cfcciuand ocra{iuni cosnciicc dc urgcn{. La 6.17, n irag
u{in inaoi, s vd rczuliaiclc i vd c ari caci la fcl, doar c an icnul nai.
Alcrg in sirad injurand i n izlcsc dircci dc Lulc.
Uau! facc cl. Cc fardai cii in olraji! Ai grij, donnulc Puncl1!
Aoi, radc (singur} la gluna lui glunca{.
Mai linc ncrgcn la larul Puncl i Judy! coniinu cl. Ha, la!
Cliar suni indrgosiii dc accsi lrlai ? M inircl ncduncrii. Ton n-ar
fi aiai dc grosolan. Nu c ar fi aa dc ru s fii grosolan. Iar Ton oaic fi i
grosolan. Faza cu lcicluul n-a fosi cliar aa dc sofisiicai. Dar grosolnia lui
Ton n facc s rad i-ni vinc s-l srui, in iin cc a lui Lulc nu arc accsi cfcci.
Prolalil cniru c Ton n cunoaic dcsiul dc linc, cniru a in{clcgc c iolcrcz
cu gra{ic dovczi dc grosolnic fa{ dc al{ii, dar nu lc iolcrcz sul nici o forn la
adrcsa nca.
Lulc i cu ninc coloran in cazanul in ficrlcrc carc csic larul Puncl &
Judy din Covcni Cardcn i suni nui dc uinirc. Lulc zanlcic ncclcr i
sunc.
An cniru iinc vcii carc-{i vor lcca.
O, Doannc. Suni alcasa lui. Plcac s-ni cuncrc ccva dc lui i sini o
glcar in gai.
l rivcsc c Lulc cun sc inglcsuic la lar i sc scarin la saic (lnuicsc
c i s-au ridicai clilo{ii} i-ni sun.
nu". Nu-i oi facc asia Tinci. Nici acun, nici ali dai.
Eisi rcguli c carc nu lc incalci i nu n rcfcr la a uria janlicrc. Suni
foaric curioas s aud dcclara{ia lui Lulc, fiindc suni o fcncic crcia nu i sc
ccrc niciodai nana, nici cliar din grccal. Nici un lrlai nu ni-a sus
niciodai c n iulcic i oi nunra fcliciirilc dc Sf. Valcniin c carc lc-an
rinii c dcgciul narc dc la o nan. (A fosi dc la nana, in anul in carc an
inlinii aic ani i cand n-an dccis c, dc daia asia, in fclruaric, avcan s
fac cc fccau ioaic fciclc - doar c cu a ircluii s-o cunr, s-o iinlrcz i s scriu
adrcsa. Cu ioaic asica, an suravic{uii an acun fr un ic iulcsc" i crcd c
voi rczisia i dc acun incolo. Nu-l voi lsa c Lulc s sc fac dc ras - ar fi
nul{uniior, dar ncdrci.}
Lulc ini irccc o lcrc c sul nas i sc aaz, zanlind ca un nclun in
coniinuarc. n Londra, nu zanlcii! Cand Lulc sc aaz, sar in sus ca un sonon
carc iocnai a fosi nucai dc fund dc un sirv i lolloroscsc.
Lulc, iiu cc ai dc gand s sui, dar crcd c c nai linc s nu aud asia.
Cc-ai fcui cniru Tina la circccrca lui Vivicnnc a fosi foaric drgu{, dci can
dc rosi-gusi i, in locul iu, n-a sira cniru ca, cniru c iiu c c dornic,
doar c nai arc ncvoic dc iin, in rcgul, linc, a!
Cand ics din nul{inca dc oancni in cosiun, rivcsc inaoi la Lulc, o
singur dai, i vd c {inc inc in naini cclc dou siiclc dc lcrc. Ercsia dc c
cliul lui c dc ur ncduncrirc.
Dar, in nod curios, nu sc vcdc nici urn dc dcvasiarc.
M rlucsc inir-un iai, {inand inc sirans cuiia dc vosclc c carc an
cunrai-o nai dcvrcnc. Tin sirans unga dc la nagazinul dc ari i-ni sun.
N-an ncvoic dc nici un ii, vrcau doar un nariir cu glca{". A uica s n ard
singur la sialul infanici. Hci, oaic c, dac n-a incincra inir-un sac, iail
ncu n va ridica la dcsiina{ic.
Da, donnulc Dradslaw, avc{i un aclci, a ircluii s-l dcsfaccn, s
vcrificn con{inuiul, c cl scric. Fiica ia , dar arai ca o grnad dc ccnu.
S-l inaoicn ccdiiorului ?" ini inagincz iriiarca iailui ncu c a fosi disiras
dc la o loviiur divin dc golf i n glcnuicsc in scaun. M-an incai cu iaia,
dar suni ioi o aria. An rcsins avansurilc lui Lulc la fcl dc clcgani ca o lalcrin
in ciznc dc cauciuc. An fosi la o franiur dc cgo disian{ dc a-ni irda una
dinirc cclc nai lunc ricicnc. Ei, linc, ccl u{in io{i
439
ccilal{i vor avca o via{ frunoas. Sini o ncvoic incrioas dc a-ni sori
sufcrin{a, aa c-l rcdircc{ioncz c iaincirisi.
Cc surriz! zicc luni Fio cu glas ircnurai, irgand lan{ul grcu dc c
ua ci ulrcd. Cc oi facc cniru iinc ?
E o inirclarc rcioric.
N-an avui ocazia s vorlcsc cu iinc icri, la Vivicnnc, {i ca s acor
volunul iclcvizorului, aa c an vcnii s ic vd.
Duni Fio rivcic jinduiior src ccran i sunc c va unc vidcoul s
inrcgisirczc.
S fac ccai ? inircl, scrand c va zicc nu.
Vocca nca sun ciudai, cniru c rcsir c gur - lui
luni nu-i lacc s dcsclid fcrcsirclc i aariancniul ci dulncic cliar i
du siandardclc lui Lulc.
Ccainicul c c narginc, zicc luni.
Clcznclc ci irosncsc cand ia TV Tincs i ingcnunclcaz cu grcu c covor.
S-l rograncz cu, luni ? sun ncrldioarc, dar ca n alung la
luciric.
Du cinci ninuic, luni si din nou in lalansoarul ci, iar cu siau ca un
aagal aralizai c narginca canaclci ci.
Dar iiu dc cc suni aici. Vrcau s vorlcsc cu luni dcsrc lunicul i asia
nu oaic aicia.
Poaic c suni un arazii carc vrca s-i alinc durcrca, lrnindu-sc cu a ci.
Poaic c, dac in{clcg o nic aric din icrdcrca ci, asia o va facc nai
suorialil c a nca.
Sau oaic c vrcau s vorlcsc cu lunica nca, cniru c n-an siurai dc
iccrca din fanilia noasir.
E dc in{clcs c c luni o surrindc inicrcsul ncu. Vrca s iic dc cc vrcau
s iiu. ii sun o ovcsic vag, dar icani, dcsrc cun an icrdui iulirca vic{ii
nclc. (Povcsica c vag, fiindc nu suni sigur dac iulirca vic{ii nclc c Ton sau
Lulc, dar clicul acocr foaric linc anlclc cvcniualii{i.} Dnuicsc c luni nu
n crcdc - ufnciul ci rsunior c un indiciu -, dar ccl u{in o fac s vorlcasc.
440
Florcncc i Ccrald s-au cunoscui inir-o sia{ic dc auioluz. El i-a sus c
cra un lurlac convins, aoi, irci zilc nai iarziu, a rivii-o in oclii ci nari i
allairi, i a ccrui-o in csioric. Au fosi logodi{i iin dc zccc luni, fiindc iail
lui Florcncc nu lc-a crnis s sc csiorcasc nai dcvrcnc i au lccai la
Torquay, in luna dc nicrc.
Era un gard dc sarn glinai, dar an irccui rin cl i an inirai in
a. Eran aiai dc indrgosiii, incai {oian iniruna, sunc luni sorlind din
ccai.
Inaginca c aiai dc aiiic cniru ca, incai ii rivcsc cliul slal i sui,
inccrcand s ni-o inagincz c lunica ianr i aiai dc indrgosiii, incai {oia
iniruna. Du cc a nurii Ccrald, a iiui c nu sc va rccsiori.
nglii in scc.
Dc cc nu, luni ? inircl sniorcindu-n.
A fosi un so{ ninunai, in scuriul iin cai a irii, rsundc ca.
Aoi, cu oclii usca{i, sc uii drci la ninc, carc lang c canaca, i sunc
lland.
Nu l-an uiui inlocui.
Duni c nai dcicai dccai crcd cu. Siic c lang i din cauza nca.
Dcci {ic cc {i s-a inianlai ? inircal ca, rcdcvcnind lrusc luni c carc
o iiu.
Sin{indu-n ruinai in rczcn{a unci fcnci carc oscd curajul carc nic-
ni liscic, ii sun dcsrc Ton i dcsrc Lulc.
Lulc? cclan ca, vocca ci ascu{ii fiind aiai dc uicrnic i nirai,
incai ccaca dc or{clan sc claiin c farfurioar. Prosiii! Prosiul la cu r lung!
Nu c cniru iinc! Eii gcloas, asia cii! E drgu{, dar rccunosc un ii
ircsonsalil cand il vd!
in iin cc un iai n ducc acas, n inircl dc cc cliar i cu oclclarii nci
noi, dc o sui douzcci dc lirc - suni inioidcauna uliina carc vd cc c cvidcni.
Sinccr.
Si s nai zici c nu suni roasi.
441
Caiiolul 50
Vinc o vrcnc in via{a ia cand ircluic s incciczi s nai rivcii in urn i
s incci s rivcii inainic, cniru c, alifcl, vci ncrgc c drun inir-o zi i o s
nincrcii inir-un sial. Dar nu c uor. Cand a nurii iaia, an sin{ii ca i cun
covorul ncicd al cisicn{ci nclc fuscsc aczai cu grij dcasura unci guri nari.
Pan aiunci, n sirccurascn fr grij in jurul ci, fr s iiu c sc afl acolo.
Si, inir-o zi ncfcricii, an clcai c ca i an czui nuli, nuli, rccun Alicc
in ncniloasa Tar a Minunilor, irgand du ninc ioi cc cra rosi fiai,
iransfornand ioiul in laos, rsiurnand, zdrolind, czand i an fosi dcvorai dc
nclunic, dc cno{ii vijclioasc vcniic dc nicicri, an fosi snuls din rcsuusa
siguran{ a casci nclc dc lariic, ingli{ii dc un val nonsiruos, carc s-a ivii fr
dc vcsic dinir-o narc liniiii ca un lac, disirugand ioi ccca cc crczuscn i
olligandu-n s-o iau din nou dc la cai. Cun uican s in{clcg ioaic asica,
dac nu rivcan in urn ?
Si, cand n-an uiiai, an vzui c sufcrin{a c o lali naloas, fr fund, i
c, inir-un an dc llccal, alia dac-{i innoi varful unui dcgci dc la icior in
a. Mic ni-cra ican dc incc. An inv{ai cu grcu s inoi i inc nai inv{.
Acun ini dau scana c, uncori, o{i s ncrgi inainic doar dac rivcii in
urn. Dar nu cniru ioidcauna. Vorlind cu luni Fio, ni-an dai scana cun
oaic o crsoan s fic aralizai dc roriul ci irccui i s rnan acr iin dc
o sui dc ani. Aa c, a doua scar du cc vorlin, dccid s nai arunc o uliin
rivirc in urn, inainic s n iarsc ca ngruul. Ca s nu zic ca o ngri{
narc.
Porncsc src cas sin{indu-n inviorai. Laciiiia inc nai arc un nor
dcasura caului i vorlcic osicniaiiv dcsrc ooriunii{i in ali aric i, lrusc,
liroul arc nai u{in un gulag. Si, in scara asia, an inialnirc cu Ton.
Fccunosc, cl nu iic, dar, fiindc n-an clcf s ni sc ioarnc in ca o glcai
lin cu disrc{, nu vrcau ca cl s iic.
442
Plnuicsc s vin i s lcc ca Zana Msclu{ inir-o avcniur dc-o noaic. i
dorcsc fcricirc i vrcau ca cl s iic asia.
Dar nu n oi dcicrnina s-i urcz fcricirc i ricicnci lui.
nccrc s accci infrangcrca cu gra{ic, dar ioi nai scr ca ca s clclcasc.
E osilil s-i urcz lui Ton fcricirc, cu condi{ia s iriasc dc acun incolo ca un
clugr iraisi.
(Dci ii oaic sira aariancniul i ii voi crniic lainclc civilc.} Nu oaic
s sc aicic la nai nuli dc la ninc, dc fai, ar irclui s sc considcrc norocos.
Pi, alic fcnci i-ar coasc crcvcic in crdclc! Asia nu-i o o{iunc cniru ninc,
cniru c nu iiu s cos.
Aici an sc las scara. Aoi, ini rind rul la saic, ini fac gcnclc (cl
n-o s n vad, dar an fcui rca dcs grccala cu in scara asia nu n culc cu
nincni, o s-ni un clilo{ii vccli"} i n inlrac in ncgru. Ari ca o ianr
vduv iialian. Da nu! Aoi, n grlcsc la nain, ducand cu ninc sciul dc
iciur. Fiindc c o nisiunc sul acocrirc, n gandcsc u{in dac s ori
oclclari dc soarc i ni-a dori ca Toyoia s nu scncnc aa dc nuli cu un
niniiai fr auioriza{ic. Dar nu-ni iau oclclarii i Toyoia cliar scann a
niniiai. Conduc an c sirada lui Ton dcsiul dc rccdc ca s fac cauciucurilc
s scrancasc i c un icion s {ic. Cand n aroii, incciincsc nuli i siing
farurilc. (Ccca cc c aiai dc aliiani, incai ini jur ca, dac nu roscr la Cirliinc
du inincnia dcnisic a Laciiiici, n voi rccalifica dcicciiv ariicular.
An ciiii dcsiulc cr{i.}
Vcrific ca sirada s fic usiic, aoi n dau jos din nain, inclid oriicra
incci i ncrg c varfuri src aariancniul lui Ton dc la aricr. O lunin cald,
gallcn, sc rcvars rin fcrcsirclc lui, dci crdclclc suni linc irasc.
Tinandu-ni rcsira{ia, dcsclid oaria dc ncial. Cli{ic ca un oarccc la
dcniisiul dc oarcci. Trcsar i n sirccor c alcca din grdin. Piciorul dc icurc
laic uicrnic in iciul ncu i nu iiu dac an fa{a ud dc lurni{ sau dc
iransira{ic.
ncci, roicsc unga carc con{inc irusa dc iciur i anza dc iocul uii
vcrzi a lui Ton. An liii c ung un lic adrcsai lui. S sun la soncric i s fug
? Dac las unga acolo, s-o gscasc cl, c riscani - dac i c oia il clcan
Ton ? Voi lua o dccizic in cunoiin{ dc cauz. Mai iniai, ircluic s localizcz
sulicciul i s arccicz cai ni-ar lua ca s-o icrg. Arunc o rivirc sa{iului ingusi
dc dcasura crdclclor i n cncrvcz c Ton c arc crdclc. Crcdc c c aa dc
fascinani cniru lunca dc afar ? E aranoic c-l sioncaz cincva ?
n noncniul sia, n inircl dac n-ar fi ircluii s ori aniofi conozi. Un
gand c carc-l alung incdiai, cniru c un aniofii conozi c acclai lan cu
lorsciclc. Tc ciiclcicaz drci o crsoan scrioas. Eu suni dcsiul dc scrioas i
fr s narclcz accsi lucru. Accsica fiind susc, aniofii conozi suni uiili dac
i cand dccizi s ic urci c caacul unui ionlcron dc ncial, ca s ic ui{i c
dcasura crdclclor fosiului iu iulii. Vcrific ca ionlcronul s fic sialil i n
urc, srijinindu-n dc iocul fcrcsirci.
M glcnuicsc c surafa{a alunccoas i, ircnurand ca un jclcu c o
lan dc surf, inccrc s n ridic in icioarc.
Caacul ccdcaz insianiancu i cad inrcun cu ionlcronul inir-un
zgonoi cacofonic, carc sc audc rin Kcniisl Town suficicni dc iarc ca vccinii s
inicniczc roccs.
Zac anor{ii c iarl cu o carcas dc ui c luri i o coaj inu{ii dc
ou in r, iin dc irci sccundc anc{iic, inainic ca ua dc la inirarc s sc
dcsclid i s ias Ton.
Nu iiu carc c roiocolul cand cii gsii inclcand o roriciaic, sionand
i fiind acocrii dc gunoaic, aa c sun.
Dun.
Ton n rivcic dc arc a fi goal i suni c unciul dc a-i sunc c c
ncoliiicos s sc lollczc, cand cclan.
Cc faci ?
Lucrcz la un roicci dcsrc ionlcroanc, nu sc vcdc ?
sun surai, nicandu-ni glczna, s vd dac c fraciurai.
Ai {ii ccva ? zicc cl, alccandu-sc.
Arc o crcsic ciudai c cli i nu-ni dau scana dac zanlcic. Claiin
din ca. Ton ini ia carcasa dc ui dc c luri i-i iragc un ui an in arica
ccalali a cluzci.
Accasia las o urn dc grsinc i luc{i dc iclc vcclc c ioul ncu
ncgru. Slav Donnului c ni-an iniors gcnclc.
Dc cc n-ai sunai ? sunc Ton, glcnuindu-sc.
An sunai, cli{i cu indignai, i ni-ai sus s disar.
Ton arc sianjcnii. ii rivcic icioarclc i nurnur.
Tc inirclan dc cc n-ai sunai la u acun.
Prolalil c ncduncrirca ni sc ciicic c cli, cniru c cl cclan.
Lulc nu {i-a sus!
Cc s-ni sun? inircl, inccrcand s-ni icrg siroii dc loaic dc c
oclclari fr s-ni iniind gllcnu dc ou in ocli. Scran s olscrvc unga cu
sciul dc iciur, dar a irccui cliar c lang ca. Ccca cc inscann c, in loc s-o
dcscocrc in nod ronaniic i s izlucncasc in lacrini nosialgicc, va irclui s i-
o ari cu i va fi la fcl dc ciudai ca scul in cad. Duria {i sc sirangc i csiciica sc
ducc nailii.
Cc s-ni sun ? rcci cu, fiindc Ton arc s-i fi icrdui glasul.
Si-l rccai lrusc, iuruind.
Voian s-{i sun, avcan dc gand s-{i sun, dar nu iian cun vci
rcac{iona, aa c l-an rugai c Lulc icri i cl a zis s nu risc, c-{i va sunc cl i
aoi ncnorociiul a disrui i n-an iiui dac {i-a sus i n-an rcuii s dau dc
cl i voian s-{i sun cliar cu i...
Cc s-ni sui ? {i cu, unandu-ni fa{a la loc i inccrcand s-ni
aninicsc cuviniclc cacic alc lui Lulc.
Ton culcgc un lol dc fasolc dc c unrul ncu i sunc.
Dac nu iii, dc cc-ai vcnii ?
Iar incccn.
Ti-an cunrai ccva, nurnur. E lang u.
Ton arai la fcl dc surrins ca i cun i-a fi iras una in ca cu o clifl
inicgral. Sarc in icioarc, vcdc unga i ruc licul, carc con{inc lilciul. Ciicic
cu vocc iarc.
E iinul s ic auci din nou dc iciai.
Cu dragosic, Hclcn."
Si, src uinirca nca, dci iian c sc va inianla asia i llcsicnai fic
ziua in carc Ton a cunrai un ionlcron icfiin, col{urilc gurii ii ircnur i
clicic dcs. Asia n facc s vrcau s lang.
{i curgc nasul, zic scvcr, inccrcand s invcsclcsc ainosfcra. Vrci s {i
1 icrgi dc nancca nca ?
Trcluic s-ni nai un la unci nanicrclc dc ionlcron, fiindc Ton ii
acocr oclii cu anlclc naini i claiin din ca. Privcsc cu dor la uncrii lui la{i
i la rul ciufulii, dar dccid c c nai linc s aici dc daia asia.
Sin{indu-n ca o goril, ini culcg luc{i dc ui dc c lluz i coji dc ou
din r. Aoi, il aiing uor c Ton c lra{ i sun.
N-an vrui s ic sur.
Ton ridic rivirca i zanlcic inir-un fcl carc n incani. Sunc lland.
Ai fcui un lucru frunos.
Dci in rcsi suni ud ca o duninic cnglczcasc iiic, lrusc, ini sini
gaiul uscai. Dunnczculc! Nu culcgi o loal dc fasolc dc c unrul cuiva c
carc-l disrc{uicii i nu-i zanlcii incaniior acclci crsoanc (asia dac nu ircci
in goan c lang Miniul ci in noul iu Tcsiarossa} - ar uica fi adcvrai c, du
luni inircgi in carc an fosi izgonii din rcgaiul dragosici, suni rinii din nou
rin or{ilc ci sacrc ? inglii in scc i-l rivcsc c Ton, dorindu-ni s sun ccva.
Si o facc.
Sunc.
Hclcn, vrcau s-{i sun ccva dcsrc ricicna nca.
Sfarii.
Zanlciul scniincnial carc ni sc coniura c cli disarc ca un lcning dc
c o sianc i n ridic furioas in icioarc.
Mul{uncsc, dar nu vrcau s iiu.
Ton zicc.
Nu, aicai, Hclcn! i inccarc s n rind dc lra{, dar n scuiur i o
iau clioiand src oari.
Icirca nca dranaiic c cunva ruinai cand aluncc c carcasa dc ui, dar
rcucsc s-ni rccai cclililrul i orncsc in ironl src Toyoia.
Hclcn, ic rog, sirig Ton, in iin cc cu inccrc s dcscui oriicra.
Dc cc n nai osicncsc ? Vrcau s furc cincva naina asia! Mi-ar facc un
scrviciu, ini sun cu irisic{c.
INTF odai! urlu la clcic.
Ton n ajungc din urn cand dcsclid oriicra, carc-l lovcic in gcnuncli.
Foaric linc.
Tranicsc oriicra.
Hclcn, oficaz cl cand rsuccsc clcia in coniaci, an invcniai-o!
Cc?
Color gcanul.
Cc ? sirig cu.
Ton adoi crcsia unui c{clu carc iocnai a udai canacaua.
Murnur.
Voian s-{i sun, dar ni-cra ruinc.
Si nic ni-ar fi fosi, sun scvcr.
Ton oficaz i adaug.
An fosi un rosi.
Tu ai sus-o, carai cu.
inscann c Lulc cliar nu {i-a sus ? nurnur Ton.
Cu siguran{ c nu, sun cu roind.
Ton ii {uguiaz luzclc i arc lin dc rcgrcic.
Eran gclos, sunc cl, cu oclii lcca{i, sii.
Zu ? zic cu ingcnu.
Pc Jascr... sunc cl, ircsrind.
Jascr... incc cu.
Acun iiu asia, sunc Ton.
Orcsc noiorul.
Mul{uncsc, sunc Ton, cra s n sufoc.
Zanlcsc.
ni arc ru, sunc Ton.
Dau din ca rcgcic.
M icr{i ? inircal Ton.
447
Fidic o sranccan. (Ccl u{in inccrc, fiindc n-an rcuii niciodai i, dac
ic clinui s {ii ncnicai ccalali sranccan, ari caraclioas.}
Dcindc, zic cu.
Ton sc glcnuicic ca s ajung in drciul fc{ci nclc.
Dc cc ? oicic cl.
Dc cc alic ninciuni ai nai sus, zic acid.
Asia c singura! sirig cl. Suni o crsoan cinsiii!
Eii sigur ? inircl cu. E inoriani.
Ton facc o auz. Aoi, sunc.
Cand avcan douzcci dc ani, lc suncan fcncilor c suni scafandru in
Marin. Sc unc i asia ?
S siau sau s lcc ? nurnur cu.
Ton ii rcazcn lra{clc dc gcanul Toyoici.
Aoi, sc alcac, n inlr{icaz i n iragc afar c gcan!
Vrul lcnc al Ducilor Hazardului, sun cu, ag{andu-n dc cl.
Miroi a ou siricaic, sunc Ton, sirangandu-n nai linc.
Eii rca sinccr, ii sun, zliandu-n s sca.
M uii la Ton, cl sc uii la ninc i anandoi roin, in iccrca carc
urncaz, ini sirang unnii, ca s-ni fac curaj.
Ton, sun incci, n-an aucai s-{i zic niciodai.
Cc nu ni-ai sus ? zicc cl lland.
Dcsrc iaia, zic.
Zanlcsc incordai i dau din ca nai nuli cniru ninc dccai cniru Ton.
M-ai ajuiai, sun. Cu adcvrai.
Ton arc uluii.
Cc-an fcui cu ? oficaz cl. Tc-ai ajuiai singur, ini nuc luza.
Cu ioaic asica, zic cu, ai sus lucruri carc n-au ajuiai.
Ton sunc inir-o oai alia auzii.
An fosi dclasai.
448
Trcnurand, rsund.
Si cu.
Ton zicc.
Voian s ic fac s ic sin{i nai linc. Siian c nu oi, vocca i sc frangc,
dar asia voian.
Tin dc o sccund, nu oi s vorlcsc. Aoi sun.
N-ai inccrcai s n disiragi.
Ton ingliic in scc.
Era aiaia durcrc carc inccrca s ias la ivcal, zicc cl.
Trcsar.
Mai linc afar dccai inuniru, nurnur cu.
Eii nai uicrnic dccai crczi, sunc Ton.
Claiin din ca.
Nu uican s accci asia, czii cu. N-an uiui s-o fac nuli vrcnc. Nu
suni dcloc curajoas.
Ton n rivcic dircci i rsundc.
An sus uicrnic. Curajoas" c aliccva. E un icrncn suracsiinai.
Fidic o nan i n nangaic c fa{. Aoi, facc un gcsi src ua lui.
Hclcn, vrci s iniri i s fac o cafca ? sunc cl in cclc din urn.
Da. Da, ic rog, rsund cu.
Cc-{i facc iciorul ? inircal.
Nu c rca linc, rsund.
n caliiaic dc docior, sunc Ton lrusc, nu crcd c ar irclui s conduci
cu glczna sucii.
ni arc ru, ari cu ca o inil? il inircl. Dar zanlcsc cand sun asia.
Mul{uniri
Suni aiai dc nul{i oancni crora ircluic s lc nul{uncsc . lui Plil
Folinson, cniru dragosica i glunclc lui, lui Mary Maicd, cniru curaj i
crsicaciiaic, lui Lconic Maicd, cniru rui i cniru incurajri, lui Carcn
Ccsicincr, cniru luniaic, lui Jolnny Ccllcr, cniru c c ccl nai lun agcni, lui
Lynnc Drcw, cniru rcdaciarca dc ccc{ic, lui Andy McKillo, cniru c n-a
icriai cniru caiiolclc lis, lui Wcndy Drisiow, cniru ricicnic, Ennci Daily,
cniru c n-a inins s scriu carica, lui Jo Kcsscl, cniru c-i cunoaic c io{i,
dc ccnlu c dr. Mauricc Kcsscl, dociorului Mauricc Colcn, cniru c a
olscrvai caicicrul lin, lui Marl Curiis, cniru c ni-a clicai cc inscann
ccriificai dc auicniiciiaic, lui Jcanciic King, cniru in{clcciunc, lui Andy
Folinson, cniru inforna{iilc dcsrc Hong Kong, lui Evclyn Sniil cniru c
aicai un ronan dc la ninc dc cand avcan oi ani, lui Danicl Silvcr, carc nu
sc d cu Joo!, lui Jason P. Worsni cniru c a fosi falulos. Dc ascncnca, nii
dc nul{uniri. iuiuror cclor dc la Fandon Housc, Laurci Dulincr, lui Mandi
Norwood, lui Margarci Carruilcrs, lui Saral Vasscl, lui Hcailcr Dlaclnorc, lui
Sylil Silin, lui Paul Dcrn, lui Pauzl TCD" Durlc, lui Hudson i Cina Driiion, lui
Sasla Slaicr, Annci Moorc, Lisci Sussnan, lui Crul Sniil, Alicici Dralc-Fcccc,
lui Mariin Faynond, dociorului Faj Pcrsaud, lui Clrisialcl Hilliard, lui Lynnc
Fandcll, cclor dc la Woncn in Nccd, lui San Lccl i lui Jancs Duclanan.
La rc{ul dc vanzarc sc adaug 2%, rcrczcniand valoarca iinlrului liicrar
cc sc vircaz Uniunii Scriiiorilor din Fonania, Coni nr. F044 FNCD 5101 0000
0171 0001, D.C.F. Unirca, Ducurcii
Tclnorcdacior LUMINITA SIMIONESCU
DTP
LUMINITA SIMIONESCU CAFMEN PETFESCU
Corcciori IULIANA POP MAFILENA DLSEL
Arui 2008 DUCUFESTI - FOMNIA
Lucrarc cccuiai la C.N.I. COFESI" S.A.
in colcc{ia COCFM au arui
David Niclolls, Cinc iic caiig
Mclissa Danl, Clid dc vanioarc i cscuii cniru fcic
Iain Hollingslcad, Douzcci i ccva
Clris Manly, Csioric din inicrcs
Anna Maicd, Alcrgand c iocuri
Caricc Cranc, Suni aiurii i sc ia !
Mcg Caloi, Fcgina gafclor
Jcnny Colgan, Ananda sc nrii
Mclissa Danl, Magic
Saral Ivcns, Clid dc nriii cniru fcic nodcrnc
Dclra Cinslcrg, Manuscrisul anonin
David Niclolls, Dullura
Anna Maicd, An scai dc griji
In rcgiirc
Krisiin Harncl, Cun s-ag{i un siar dc cincna
FISA DE TEFMEN DE KL8TI1UIKI
N
unrul
crnisi
D
aia
rcsii
N
llITlAl
111
U
ni
1..
jiifl iuir
i>
|i
<iiniiaii
lirl
...n

ZW

También podría gustarte