Está en la página 1de 3

Donostiako Udal Taldea. Ijentea, 1. 20003 Donostia.

Tel: 943481004 / Fax: 943481703


NOTA DE PRENSA
EL PNV DONOST!""! NTE"PEL! !L #O$E"NO %UN&P!L
P!"! 'UE E(PL'UE LOS &"TE"OS PO" LOS 'UE DST"$U)E
EL #!STO %UN&P!L EN PU$L&D!D ) !NUN&OS O*&!LES

Entre 2012 y lo qe lle!a"os #e 201$, el Aynta"iento %a #ese"&olsa#o "'s #e (00.000 eros en
)&li*i#a# y ann*ios o+i*iales. El #iario ,ara es, en a"&as )arti#as, el )rin*i)al #estinatario, #e estos
+on#os "ni*i)ales, *on na *ant-a *onjnta #e 2$1.000 .. /Es muy importante que estos
desembolsos se realicen siguiendo criterios claros, atendiendo a las normativas en vigor en
esta matera y teniendo muy en cuenta la pluralidad del panorama meditico que se registra en
Donostia y Gipuzkoa. Entendemos que es del mximo inters, dada la tendencia a gobernar de
cara a su propia parroquia que a demostrado repetidas veces este Gobierno municipal, que
sepamos con exactitud d!nde se anuncia el "yuntamiento y en base a qu criterios.
Esperamos las explicaciones del Gobierno municipal#, resalta el )orta!o0 #e EA12PN3, Ene4o
,oia.
El 5r)o "ni*i)al #e EA12PN3 en el Aynta"iento #e Donostia %a inter)ela#o al ,o&ierno "ni*i)al )ara qe
exliqe en 6o"isi7n 8ni*i)al los *riterios #e #istri&*i7n entre los #istintos "e#ios #e *o"ni*a*i7n )or los qe
s ,o&ierno "ni*i)al reali0a las inser*iones #e )&li*i#a# y )ro)a5an#a, as- *o"o los ann*ios o+i*iales, #el
Aynta"iento #onostiarra.
$%e trata de un mbito al que el "yuntamiento de Donostia destina partidas muy importantes, con una
cuanta entre &'(& y lo que llevamos de &'() de ms de *''.''' euros s!lo en publicidad y anuncios
o+iciales del propio "yuntamiento, sin contar otras entidades o sociedades dependientes de la
administraci!n municipal que tambin tienen sus propios presupuestos de publicidad. Es muy importante
que estos desembolsos se realicen siguiendo criterios claros, atendiendo a las normativas en vigor en
esta matera y teniendo muy en cuenta la pluralidad del panorama meditico que se registra en Donostia y
Gipuzkoa. Entendemos que es del mximo inters, dada la tendencia a gobernar de cara a su propia
parroquia que a demostrado repetidas veces este Gobierno municipal, que sepamos con exactitud
d!nde se anuncia el ayuntamiento y en base a qu criterios#, resalta el )orta!o0 #e EA12PN3, Ene4o ,oia.
9os #atos a)orta#os )or el )ro)io ,o&ierno "ni*i)al, *o"o *onse*en*ia #e na )re5nta reali0a#a )or el
5r)o jelt0ale #onostiarra, arrojan qe tanto en lo qe res)e*ta a la )arti#a #el )res)esto "ni*i)al #estina#a a
)&li*i#a# y )ro)a5an#a, *o"o en la qe *onte")la los ann*ios o+i*iales #el Aynta"iento, el )rin*i)al
&ene+i*iario es el #iario ,ara, *on n total #e 2$1. 000 eros :se a#jnta *a#ro *on el #es5lose *o")leto;.
$Desde cualquier punto de vista, se trata de un reparto publicitario que no re+le,a en absoluto la realidad
meditica de Donostia, y que se aseme,a muco ms a un +iel retrato de la +orma de proceder de este
Gobierno municipal en tantos otros aspectos- primar a los ideol!gicamente a+ines. .reemos que /ildu
tiene que explicar esta situaci!n y, sobre todo, debe recti+icar en el tiempo que le queda en el Gobierno y
aplicar unos criterios claros y compensados de gasto publicitario. Esperamos las explicaciones del
Gobierno municipal#, *on*lye ,oia.


01E23%" 45"11"
DONOST!+O E!,k UD!L #O$E"NU! NTE"PEL!TU DU
!-!L DE-!N -E"EN !"!$E"! $!N!TU DUEN
PU$L-T!TE!N ET! "!#!"+ O*-!LET!N
#!ST!TUT!+O D"U!
2012 eta 201$ rteen artean <#ala4 (00.000 ero &aino 5e%ia5o era&ili #it
)&li0itatean eta ira5ar4i o+i0ialetan. ,ara e5n4aria #a &i )arti#eta4o #al +on#o
%aen %art0aile na5sia, #enera 2$1.000 . jaso &aitit. /4so garrantzitsua da
ordainketa auek irizipide argien arabera egitea da, gai onekiko indarrean
dauden araudiei ,arraiki eta Donostiako eta Gipuzkoako aniztasun mediatikoa
aintzakotzat artuz. 6dal Gobernu onek ainbestetan erakutsi duen bere
parrokiarekiko gobernatzeko ,oera dela7eta, inters andikoa da, gure ustez,
zeatz7meatz ,akitea non ,artzen dituen iragarkiak udalak eta zein irizipideren
arabera. 6dal Gobernuaren azalpenen zain gaude=, na&ar"en# # EA12PN34o
&o0era"ailea #en Ene4o ,oia4.
Donostia4o EA12PN3 #al tal#ea4 <#al 5o&erna inter)elat # a0al #e0an <#al >at0or#e &atean 0ein iri0)i#eren
ara&era jart0en #iten &ere #al ,o&erna4 )&li0itatea, )ro)a5an#a eta &aita Donostia4o <#alaren ira5ar4i
o+i0iala4 ere 4o"ni4a&i#e e0&er#inetan.
Donostiako 6dalak partida oso garrantzitsuak ditu arlo onentzat, eta &'(& eta &'() urteen artean
*''.''' euro baino geiago xautu ditu bakarrik 6dalaren beraren publizitatean eta iragarki o+izialetan,
udal administrazioaren menpe dauden eta pu. blizitaterako aurrekontu propioakak dituzten gainerako
erakunde edo elkarteak kontuan artu gabe. 4so garrantzitsua da ordainketa auek irizipide argien
arabera egitea da, gai onekiko indarrean dauden araudiei ,arraiki eta Donostiako eta Gipuzkoako
aniztasun mediatikoa aintzakotzat artuz. 6dal Gobernu onek ainbestetan erakutsi duen bere
parrokiarekiko gobernatzeko ,oera dela7eta, inters andikoa da, gure ustez, zeatz7meatz ,akitea non
,artzen dituen iragarkiak udalak eta zein irizipideren arabera. 6dal gobernuaren azalpenen zain gaude=,
na&ar"en# # EA12PN34o &o0era"ailea #en Ene4o ,oia4.
Donostia4o #al tal#e jelt0alea4 e5ini4o 5al#era &ati erant0ne0 #al ,o&erna4 &era4 %elara0ita4o #ate4
a5erian 0ten #te &ai )&li0itatera4o eta )ro)a5an#ara4o )arti#ari, &ai <#alaren ira5ar4i o+i0ialetara4oan
onra#n na5sia ,ara e5n4aria #ela, 23(. 000 ero jaso &aitit #enera. P&li0itateari eta )ro)a5an#ari
#a5o4iene0 le%en %art0ailea ,ara e5n4aria #a :((. 000 .;, on#oren ?a"ai4a T> :@3.000 .;, eta a04eni4 D3 :$0.
(2A .;. Ira5ar4i o+i0ialei #a5o4iene0, le%en %art0ailea ,ara e5n4aria #a &erri0 ere :1$B. 000 .;, on#oren D3 #5
:A@. 000 .; eta, a04ena >erria :A0.000;. /Edonola begiratuta ere, Donostiako errealitate mediatikoa inola ere
islatzen ez duen publizitate banaketa da8 banaketa orrek antz geaigo du Donostiako Gobernua onek
beste ainbat arlotan duen ,okatzeko moduarekin- aiena bezalako ideologa dutenak saritzea. /ilduk
egoera oni buruzko azalpenak eman bear dituelakoan gaude eta batez ere, irizpide argien eta orekatuen
arabera banatu bear duela publizitatearen gastua. 6dal Gobernuaren azalpenen zain gaude=, a"ait #
,oia4.