Está en la página 1de 2

RESPUESTA A LOS RECORTES

Desde hace varios aos son innumerables los ataques que la sociedad en general y los trabajadores en particular estamos sufriendo.
Una supuesta crisis econmica no es ms que una coartada para que las lites econmicas con la cobertura de la clase poltica en general
saqueen los presupuestos pblicos en perjuicio de los aspectos sociales trayendo como consecuencia el empobrecimiento de la mayora de la
sociedad en beneficio de unos pocos.
En las ltimas semanas las noticias en este sentido sobre distintas cuestiones se han sucedido, y as hemos podido leer en los medios de prensa
como en los tablones. Podemos hacer un resumen de ellos:
-Jubilacin anticipada:
La reforma de las pensiones acordada por el gobierno central, CCOO, UGT y la patronal en el 2011 ya supuso en su momento un paso ms para
empobrecer las pensiones. Recientemente el gobierno central ha intentado dar un giro de tuerca ms denegando la jubilacin anticipada a los
61 aos a aquellos/as que hubieran suscrito un convenio especial tras la extincin de su contrato de trabajo hasta los 61 aos y que hasta ahora
vena admitiendo. Afortunadamente para el colectivo afectado el gobierno central ha dado marcha atrs.
-Osakidetza:
Recientemente se ha confirmado lo que ya vena ELA denunciando: la destruccin de 3000 puestos de trabajo estos ltimos aos a lo que hay
que aadir el incremento de un 18% de los salarios de los puestos directivos de Osakidetza mientras disminuye el gasto en salarios del personal.
Ello indudablemente redunda en una peor calidad de nuestra sanidad pblica.
-Vacaciones fiscales:
Ante la multa impuesta desde la Unin Europea de 30 millones de euros a Eusakdi por las ayudas ilegales a las empresas vascas el gobierno
vasco y las diputaciones forales acordaron en Julio que deba ser el/la contribuyente vasco/a quien se hiciera cargo de la misma dejando al
margen a los verdaderos responsables.
-Ayudas a la conciliacin familiar y laboral:
El gobierno vasco ha decidido no atender en el 2014 las solicitudes de ayudas posteriores al 28 de Febrero por haberse agotado los cerca de 17
millones de euros presupuestados para el ao 2014. A da de hoy se desconoce si el resto de solicitudes sern atendidas o no en el futuro.
Junto a estos ejemplos podramos seguir citando ms y ms casos, y la realidad es que en el futuro se van a seguir produciendo intentos a los
cuales hay que tratar de dar una respuesta.
Y en esta coyuntura de recortes el sindicalismo y dentro de l ELA junto a otras organizaciones tenemos mucho que decir dentro de nuestros
mbitos de actuacin.
Desde ELA tenemos claro que en esa respuesta hemos de partir desde una independencia y autonoma propia como organizacin. Los criterios
de exigencia en la rendicin de cuentas han de ser los mismos para todos los niveles de la administracin, siendo indiferente quien gobierna la
crtica se ha de ajustar a los contenidos de las decisiones. No sera creble mantener una postura diferente ante decisiones similares
dependiendo de quin toma la decisin.
Esa respuesta a las agresiones que se vienen dando ha de venir dada bien a travs de la denuncia pblica de todo lo que los poderes pblicos
ocultan o tratan de ocultar, bien a travs del cuestionamiento y de la reivindicacin del cambio de polticas en materia de empleo, fiscalidad,
regularizacin de la economa sumergida, fraude fiscal y a la Seguridad Social etc. , proponiendo alternativas viables, confrontando ideas y
teniendo como eje de dichos cambios la consecucin de niveles de bienestar para todos y no solo para unos pocos, bien a travs de la
movilizacin cuando sea necesario etc.
Y en esa tarea en la que debemos estar todos y todas involucrados, tambin los trabajadores/as de CAF bien como trabajadores/as bien como
ciudadanos/as, la seccin sindical de ELA en CAF al igual que el resto de secciones sindicales podemos contribuir a ello, teniendo claro desde
ELA que el espacio natural de un sindicato es y ha de ser su presencia en un comit de empresa u otros foros alternativos (en tanto en cuanto as
lo decidan los trabajadores/as), pero nunca estar en un consejo de administracin de una empresa al uso por una supuesta mayor informacin.
Actualmente ya existen espacios donde cualquier informacin que nos puede afectar nos sea comunicada por la empresa sin necesidad de estar
en un consejo de administracin. Para ello solo es necesario voluntad y buena fe.
En Beasain, 8 de Septiembre de 2014ERANTZUNA MURRIZKETEI
Duela zenbait urtetatik, gizartea oro har, eta langileok zehazki, hamaika eraso jasaten ari gara.
Ustezko krisi ekonomikoa aitzakia soila da elite ekonomikoek, klase politikoaren estaldurarekin, oro har, aurrekontu publikoak hustu ditzaten
alderdi sozialen kaltetan. Horren guztiaren ondorioz, gizartearen gehiengoa txirotu egin da gutxi batzuen mesedetan.
Azken asteotan, behin eta berriro ikusi ditugu gai horien inguruko albisteak eta halaxe irakurri dugu prentsan eta iragarki-oholetan. Hona hemen
haien laburpena:
-Erretiro aurreratua:
Gobernu zentralak, CCOOk, UGTk eta patronalak 2011n adostutako pentsioen erreformak bere garaian ere pentsioak txirotzeko beste urrats bat
eragin zuen. Duela gutxi, ordea, gobernu zentrala koska bat gehiago estutzen saiatu da, lan-kontratua iraungi ondoren 61 urte arte hitzarmen
berezia sinatu zutenen aldez aurretiko erretiroa ukatuta 61 urte betetzean, nahiz eta orain arte onartzen zuten. Eragina jasan duen
kolektiboarentzat, zorionez, gobernu zentralak atzera egin du.
-Osakidetza:
Duela gutxi baieztatu egin da ELA aspaldian salatzen ari zena: azken urteotan 3000 lanpostu suntsitu dituztela. Horri, gainera, Osakidetzako
zuzendaritako postuen soldatetan egin duten % 18ko igoera gehitu behar diogu, langileen soldaten gastua gutxitzen duten bitartean. Horrek
guztiak, zalantzarik gabe, eragina du gure osasun publikoaren kalitatea okertzen.
-Opor fiskalak:
Europar Batasunak euskal enpresei emandako legez kontrako laguntzak direla eta Euskadiri ezarritako 30 milioi euroko isuna dela eta, Eusko
Jaurlaritzak eta foru-aldundiek uztailean adostu zuten Euskadiko zergadunek izan beharko luketela horren arduradunak benetako erantzuleak
albo batera utzita.
-Laguntzak familia eta lan arloa bateratzeko:
Eusko Jaurlaritzak otsailaren 28aren ondoren egindako laguntzen eskaerei 2014an arreta ez ematea erabaki du 2014. urterako aurrekontuan
sartutako 17 milioi euro inguruko zenbatekoa agortu delako. Gaur egun, oraindik ez dakigu gainerako eskaerei etorkizunean erantzungo dieten
ala ez.
Adibide horiez gain, askoz ere kasu gehiago aipatzen jarrai dezakegu, baina etorkizunean erantzuna ematen saiatu beharko dugun saiakera
gehiago izango da.
Eta murrizketen koiuntura horren barruan, sindikalismoak eta haren baitan ELAk, beste elkarte batzuekin batera, zeresan handia dugu gure
jarduera esparruen baitan.
ELAko kideok argi dugu erantzun horretan abiapuntuak erakunde gisa dugun independentziak eta autonomiak izan beharko lukeela. Kontuak
emateko garaian, eskakizun-irizpideek berberak izan beharko lukete administrazio maila guztietarako; hau da, gobernatzen ari dena edozein
izanda ere, kritika erabakien edukietara egokitu beharko genuke. Ez litzateke sinesgarria izango antzeko erabakien aurrean erabakia hartu
duenaren arabera jarrera ezberdina izatea.
Gertatzen ari diren erasoei eman beharreko erantzuna botere publikoek ezkutatzen duten edo ezkutatzen saiatzen diren guztiaren salaketa
publikoaren bidez egin behar dugu. Horretarako, enpleguarekin, zerga arloarekin, ezkutuko ekonomiaren erregularizazioarekin, zerga-
iruzurrarekin eta Gizarte Segurantzari egindako iruzurrekin eta abarrekin lotutako politiken aldaketa ezbaian jarri eta aldarrikatu behar dugu
aukera bideragarriak proposatuta, ideiak alderatuta eta aldaketa horien ardatz guztiontzako (eta ez bakarrik gutxi batzuentzako) ongizate mailak
lortzea bihurtuta. Horretarako, beharrezkoa denean, mobilizatu egin beharko dugu beste hainbat neurriren artean.
Guztiok sartuta egon behar dugu zeregin horretan, eta baita CAFeko langileok ere langile zein herritar gisa. CAFeko ELAren atal sindikala osatzen
dugunok, gainerako atal sindikalek bezalaxe, horretan lagun dezakegu. Horrekin lotuta, ELAko kideok argi izan behar dugu sindikatu baten
esparru naturala enpresa-batzorde bateko edo beste gune alternatibo batzuetako (langileek hala erabakitzen dutenean) presentzia dela eta hala
izan beharko lukeela, baina sekula ez enpresa bateko ohiko administrazio-batzordean egotea ustez informazio gehiago eskuratu ahal izateko.
Gaur egun, badaude esparruak gugan eragina izan dezakeen edozein informazioren berri enpresak guri ematea ahalbidetzen digutenak
administrazio-batzorde batean sartuta egon beharrik izan gabe. Horretarako, fede ona eta borondatea bakarrik behar dira.
Beasainen, 2014ko irailaren 8an